Reduktion

Thomasog Maj tager i Bilka
(Reduktion- og assimilation over ordgrenserne)

erl4dageftermiddag.

ogMajtageriBilka. ind. skalkObe
tager en indkgbsvogn. skal have mangeting. skal have kOdog mrelk og gr@ntsager.

tagernogetoksekpd.
kan godt lide bpffer.

I kan godtlide gr@ntsager. tageren posetomater og en agurk. tagerogsi en kylling og en pakkefisk.
f vil gernehave sundmad.

De skalogsflhavenogleglas, ogdeskal haveen radio. I)er er mange mennesker, ogdet er svert at findetingene. Dekprerrundtmed vognen. Thomas bliyer sur. Til sidstk4rcr de hentil kassen. Det er sent. Deer tratte, ogder er langkB.
Indkpbsvognen er helt fuld. Der er mad til hele ugen. - 'Det bliver ottehundredekroner', siger kassedamen. Thomas giver hendetusind kroner, og hun giver ham pengetilbage. -'God weekend',siger hun.

gvelseri 'Danskudtale - pvebog': side8-9 og side 12. Supplerende

7

Reduktion

1 Thomasog Maj tager i Bilka
|

(nnauktion - og assimilation over ordgrenserne)

Det er l6rdag/'eftermiddag. / 'Thomas/og Maj /tager i tsilka./ De skal kgbe tnd. / 'Thomas llager /en lndkgbsvogn. /

De skal have tnange lting. / De skal have kpd / aglnelk/og 'gr6ntsager. /

' Thomas / tager / noget bksekgd. / Han kan'godt/lide bgffer./ Maj / kan 'godt/ lide 'gr@nts ager. / Hun tager / en poseto?nater/ og en a'gurk./ Hun tager bgsi / en kylling / og en pakke fisk. / Maj lvil 'gerne/ have 'sund/ lnad. / De skal bgsi / have / nogle 'glas, / og de skal have / enladio. / Der er ?nange / ?nennesker, / og det er'svert/at finde/ tingene./ Dekgrer /tundt/med Vognen. / ' Thomas/ bliver 'sur. / Til 'sidst / k@rer de hen / til kassen. / Det er'sent./ De er trntte, / og der er lang /kg. / Indkgbsvognen / er helt/ fuld. / Der er lnad/til hele/\:,gen. I - 'Det / bliver btte / hundredekroner', / siger kassedamen. / ' Thomas/'giver hende/ tusind / kroner, /

og hun giverham penge/tiltrage. / - 'God / bveekend', / biger hun. /

Reduktion

,
2

Anne og Jan vil flytte pA landet
(Reduktion:e-bortfald)

Anneog Janbor pi N@rrebro. Anneerekspeditricei Matas, ogJaner ingenigr. Nu skalJansarbejdeflytte til Nrestved, og de er begyndt at tenke pi at flytte. Anneog Janvil gernek6be hus. De er trette af at bo i byen, og de drpmmer om at flytte pi landet.

flytte til Mgn. Devil gerne Derer billige husetil salg. hus, vil kgbeet gammelt ,De
: ogde vil selv sette det i stand. Annesforreldrevil gernehjelpe dem. Annetageravisen. Hunvil lase boligannoncerne. Hunvil ogsi kigge pi nettet. Hunfinder et flot hus i Stege. Det er ikke sfl dyrt, og der er god plads. godhave. Dererogs6'en Derkan hun dyrke glpntsager. Pi vej dernedskal de stoppe iKgge. Annetager telefonen. Hun vil snakkemed ejendomsmrgleren. De skal henteAnnesforrldre. De vil med ned og sehuset. De kan sehusetneste eftermiddag. Anne kan nesten ikke vente.

Supplerende Ovelseri

'Danskudtaleside 10. @vebog':

9

Reduktion

Anne og Jan vil flytte pA landet
(Redukt ion : e-bortfald )

Anne/og'Jan lbor lph Nprrebro./ Anne / er ekspeditrice/ i Matas, / og tan / er i ngehigr.I Nu / skal Tans/ hrbejde / flytte til Nestved, / og de erbe'gyndt I atlr;nke lpil atflytte. /

'Anne/ og'Jan/ vil'gerne / kgbe hus. / De er tratte | 'af I atbo I ibyen, / og de 'drpmmer/ bm / at flytte pfl landet. / De vil'gerne/flytte til Mpn. / Der/er billige/ huse/til balg./ De vil kgbe / et'gammelt/ hus, / og de vil belv / satte det i btand./ 'Annes/ forbldre / vil'gerne / hjalpe dem./ 'Anne/ tager / aVisen./ Hunvil lase/ boligannonceme. I Hun vil bgs6/ kigge/pi hettet.I Hun finder I etfTot I hus / i Stege./ Det er tkke / si'dyrt, / og der er 'god/ plads. / Der er bgsi / en 'god/ have. / Der / kan hun dyrke 'grgntsager. / Anne / tagerltelefonen. / Hun vil bnakke/ med bjendomsmeglercn. I

De kanbe/ huset / heste/'eftermiddag. / 'Anne/ kan hresten / tkke / \ente. I Pfl Vej/ derhed/ skalde 'stoppe I iKgge. / De skalhente/ 'Annes / forbldre. I De / vil ?ned / hed/ og 'se / huset. /

10

gvebog' Supplerende : side 11 og 12. mende er ikke gode. skalvrerergde eller gule eller gr6nne. oghunharbrugtmange 'Dansk udtale . Men nu er de store. og de skal havehver sit verelse. er pene. Ovelseri . Hun skalhave nogle nye senge. Lis skali byen.Assimilstion Lis kgber nye senge (E-assimilation) Lis har to drenge. hunkigger pi nogle hvide stole. Hun skal kgbe nye mpbler. mendeer gode. Hunsernoglesenge De er billige. og de sover i en kpjeseng. Nu er Lis frerdig. penge. Us kpberogsi nogleskriveborde. og nogle er for b10de. Nogle er for hirde. piudsalg. Hun er tret. Lis kpbernoglesovesofaer. Deer dyre. Det er tvillingedrenge. De har sammevrerelse. de er for kedelige.

de leller 'gule/ eller'grgnrrc./ De er pnner l men de er for kedelige. I T2 ./ De er billige./ Men hu / er de 'store./ f. / Hun ber/ nogle benge/ pi trdsalg. / Hunerlrat. / De har'samme/ Varelse./ og de 'sover / i en kgjeseng./ I-is / kgber bgsfl/ nogle 'skriveborde.{uler Lis / fardig. / Hun skal kgbe hye /\ngbler. / men de er'gode.relo./ I-is / skal i byen./ og de skalhavehver/'sit/ Varelse.I oghunharbrugt ?nange I penge. / Hun skal have / noglehye | 'senge. / I-is / kgber/nogle 'sovesofaer. / men de er lkke I'gode./ De skal va. / De er'dyre. / og hun kigger / pi nogle hvide / btole.Assimilation Lis kgber nye senge (E-assimilation) Lis / har / to / 'drenge. / Det er tvillingedrenge.I Nogle/erfor hflrdeo/ og hogle/erforbl4de.

..1.i triil* titt gt ".:r et knus. harringet.. Ilrnclcsforreldre kommer med. AzmatfftrOjepi ' . De vil kommeog besgge vil komme. fly landerklokkentre.{i'l'i Azmatsforaldre glader six ogsi. familie i Pakistan llt:nei*s h*nr!*. og hun giverrir.@vebog': side13.:'r'r.. De savnerAzmat. Hun vinkertil ci' r:.reil':i og familienskalbo hosrlq:tn. Azmatog li i:r:r.. Men hun har skrevettil rir:r-ll" og hun har talt i telefonmed c}{:nl. l3 .der ikke udtales. hentil i!r...1 og de tagerud i lufthavnen. Deter lange siden.. s@stre.mandskalhenteri*rli...' Lyt og ver opmerksom pi sprogrySnenog pi udtalen af de markeredeord. b4rneb@rn. tre uger. Og sflfir hun gjeph:.:r'i"" juli. mandhar en storlejlighed.. spstre og h*:**i*:s si::.'irl i Supplerende Ovelser 'Danskudtale .. De skalvare q. De st&r foraeldre.r.r. Azmatogir*. Azmatglreder ck:tlt... og de savners{r.t. Hun skynder:. Bemerk: demlbrTtl.t tf A Lzmatfir besfrgfraPakistan (Pronominer og assimilation) Azmaterglad.. rla'ri fgrste De ankommer I !1. Overstregbogstaver. lr. og vinkertil ':r i.:. alle.1'r. Hun savner hun har setci*rN.

Assimilation

A
-

Azmatfflr bes frgfraPakistan
(Pronominerog assimilationl

'Azmat/er'glad./ Hendesfa?nilie/i Pakistan/har hinget. / De vil komme / og be'spge hende./ Hendesforbldre / vil komme. / og hendes 'spstre /kommer tned. / 'Azmatl'glredersig. / Hun bavnerdem. / Det er lnnge / 'siden, / hun har 'setdem. / Men hun har bkrevet/ til dem, / og hun har talt i telefon / ?neddem. / 'AzmatI oghendeslnand / har / en 'stor/ lejlighed, / og fa?nilien/ skal bo / hos dem. / De skal Vere der/i tre /\ryer. I Azmats lfor'aldre / 'gleder sig / bgs6.i De bavner/'Azmat,l og de bavner/ deres bgrneb4rn.I De hnkommer/den fBrste/juli. / Deres fly / lander / klokken tre. / 'AzmatI oghendes tnand / skal hentedem, / og de tagerird/i lufthavnen.I 'Azmat/ fir'@iel p6 sine 'sostre. / De'stflr/ og Vinker/ til hende./ Og 'sfl/ fir hun 'flje I p6,sinefor'eldre. / Hun Vinker/til dem blIe./ Hun 'skyndersig / hen / til dem, / og hun 'giverdem / et knus. /

T4

Carlo og Marco skal lrere dansk
-er -re, -rer,-ere) (Udtale af endelserne

Carloog Marco er italientl"t:. Debor i Danmark, ogdegir pi kursusfor at lrerc dansk' klassen. Derer ti kursistq:a'i Der er en iranr'*". ogderer en tYrkti". Derer fi;'r, Pakistand:*:r, og derer ogsi et Parkinesl:r*:. Lrre rcnheddtr Pettr. Haner danskrr. vedbo;'tl*nei klassen' Alle siddcrskriv*:1"' og snakk*l"og Delaese*" er sv&r{:. tekst*t'ne Carlosynes, han' - 'Hvadbetydrr hostg:r'? sp@rger Lrrtt'en hosttr og forklill'r::-. CarlolYttr.'r'. Menhankan ikke har:t'. han' - 'Kandu ikke talelidt hpjcr*'? sp@rger tall:r h@jra'*. Lrertl'en ;'r'. oghantal*r langsommf ;'nesnakktt-. Menkammeratl' ogCarlokan stadigikke hgrl. han' - 'KanI ikke Vsei'i.: stille?' sp0rger

Lyt og ver opmarksom p[ sprogrytmenog pi udtalenaf flg. tryksvageendelser: -er -re -rer [r]: lYtter [a] : lere [e] : lerer

-(r)ere [er] : h@jere Bemark: -arer [ac]: forklarer

Men klokkener mange. Den er fem minutt'irri firi:. u:'*Alle kigg*r'Pfideres og de pakki r derestaskr;'. De har fri.

: side15og l6' i 'Danskudtale- @vebog' Supplerende @velser

Tryksvageendelser

Carlo og Marco skal lrere dansk
-er -re, -rer,-ere) (Udtale af endelserne

Carlo / og Marco / er itallenere. / De bor/i Danmark,/ og de girpi kursus/for lat le re 'dansk. / Der er ti / kur'sister/ i klassen./ Der er en itaner, / og der er en tyrker. / Der er fire / paki'stanere, / og der er bgsi / et par kihesere./ I-areren / hedder Peter. / Tlan/er 'dansker. / Alle/'sidderi ved bordene/i klassen. / De lreser / og 'snakker/ og 'skriver./ / Carlo /'synes,/ teksterne/ er 'svrere. -'Hvad/betyder hoster'? I'sp4rgerhan. I I-ereren / hoster / oe forklarer. / Carlo/lytter. I Menhankanlkke lhgre./ - 'Kan du lkke llale /lidt hpjere'? l'sp4rgerhan. / I-areren I taler hgjere, / og hantaler langsommere. / Men kammehaterne /'snakker. / og Carlo / kan 'stadigikke / }:'gre./ - 'Kan I ikke / Vrere/ 'stille'? / 'sp4rgerhan. / Men klokken/ er lnange./ Den er fem/mihutter/i ftre. / Alle / kigger / pi deresbre, / og de pakker / derestasker./ De har fri. /

Tryksvage endelser

rligda n s 6 T:::";,!::,::"d
i bussen. sidder erpi vej hjemfra byggepladsen.
har problemer med chefen, hanhar haft en ddrlig dag. girindi opgangen.

atorener i stykker. op adtrappen. 96rlangsomt ertung.
harondt i armen.

hanharondti ryggen.
girop til andensal. tagerngglenop af lommen. lflserop og ger ind i entreen. hangerjakken pi knagen.

g&rhanindi stuen. lregger sigpi sofaen.

ilduhavekaffe'?

kommerind med kaffen.

i vejen'?sporger dernoget hun. , sigerTorben.
giderikke snakkeom det. gideringenting. Torben satter en film i videoen. Konen setter sig ved siden af ham. De sidder sammenog kiggerpi filmen.

/ og han har haft / en 'dflrlig I 'dag./ Han tager hgglen / bp / af lommen. / Han har bndt i i 'armen./ . / EleVatoren / er i 'stykker. / Han erpi Vej/ hjem/fra byggepladsen.'Hej'. / 'Tasken/er\tng. / .'Nej'. / Han lflser bp / og gir lnd / i entreen."Ia' .nger / jakken / pi knagen./ De bidder/'sammen/ogkigger/pi filmen./ Konen/kommer lnd/med kaffen. / 'Sfl/ gflr han lnd / i 'stuen. / ' Torben I ghr'op/ til 'andenI 'sal./ Han lreggersig i pfl'sofaen./ ' Torben / ?:rr./ og han har bndt / i lyggen.Tryksvage endelser Torben har en dflrlig dag (Udtale af endelsen-en) ' Torben/ 'sidder / i bussen.I 'Torben/ gir\nd/i bpgangen. / Han har problemer / med bhefen.'Er der hoget/ i Vejen'?/'spprgerhun.'Vil du have kaffe'? / ./ . / ./ ' Torben/ satter en film/ i Videoen./ Konen l'sntter sig / ved'siden/ hf ham. / Han'gideri Ingenting. / siger' Torben. / ./ ' Torben / gir langsomt / bp / adtrappen. / siger' Torbens / kone. / siger' Torben. / Han 'gideri ikke / 'snakke / 'omdet.

Pigcrn* kommerud med salatskil*ner. Til sidst trender de grillen. Kvinderxrr: har ordnetindkob*ne .le. Pigcnl*: hjrlper med salaten.lc. om opgavarrr}{. ogdedrkker bordcr. Det er hyggeligt. Supplerende @velser T9 . Festen skal holdesnedei gflrden.rrkommer. og bebo*rrre lrerer hinanden at kende. Deskyllertomaternrog agurkernr" deskreller lgga'x*:.irr. Drengrrrestflrog kigger pfl. ogdeordnerpeberfrugt*rne.r. ogb6rnen*hjrlper til. Bagefter lrgger de dugenepfl. pi grillen. i 'Danskudtale.Bvebog':side 18. Det assitrlilerermed en nabolyd. Naboer. Mand*m*: De stillerbrenk*:r*og stok'ncop. ogallehjrelpes henterbordcrs* frem.n I Beboerne holder forirsfest -eneog -erne) ((ldtale af endelserne Bente bor i en ejendompAVesterbro. gr@ntsage rnr. ogdestillerkurvcrteud pfl bord*nc.:*. De s@rger ogsfrfor maden. Lyt og vreropmerksom pi sprogrytmen og pi udtalenaf endelserne: -emeltnel: naboerne -ene f-nal: opgangene Bemark: Forste e i endelsen-eneudtalesikke. mrend*:ne b@ffca'n* Nu lregger polscrnc' ogde steger til bornr'.: i alleopgangr. Bebocr'. snitter Drengcu* Delregger br@ds:ffiar i kurv*mr.: snakkersammen. Hunog nabocr'::*har planlagten forflrsfest. eller det bortfalderhelt.

/ Festen/ skal holdes/ hede li'gitrden. / og de stiller kurvene/ trd / pi bordene./ de 'skrreller / lggene./ Drengene /'snitter/'grBntsagerne. / og de brdner/ peberfrugterne./ os beboenne/ lnrer / hihanden / at kende./ 20 ./ Naboerne / 'snakker /'sammen./ og bgrnene/hjnlper\rI./ De 'skyller/ to?naterne/ og a'gurkerne. / Deter hyggeligt. / Mrendene/ henter bordene / frem. / Til 'sidst/ taender de / 'srillen./ Nu / legger ?nendeneI bgfferne lpi'grillen.I Beboerne li'alIe lbpgangene/ kommer. I og de 'dakker / bordene./ tsagefter/lreggerde'dugene / pe./ Kvinderne / har brdnet / \ndkabene.I De 'sgrger/ bgsi / for lnaden. / Pigerne / hjrelper/ med salaten. / De stiller brnkene / og 'stolene | 'op.Tryksvageenalelser FT Beboerneholder forflrsfest I -eneog -erne) (Udtale af endelserne Bente/ bor /i en 'ejendom / pil Vesterbro. / Hun / og haboerne / har planlagt / en forirsfest./ Pigerne / kommer trd / med salatskilene. / De lregger/ brgdene / i kurvene./ Drengene/'st6r /og kigger pfl./ og hlle / hjalpes / om bpgaverne. / og de 'steger / p@lserne / til bprnene.

:r:. oghunsnakk.:.:.. Hunsavn.. menhun har ffletnosle veninder.:' oghunvent.r. og hun beslutt:.:ll" Alligevelvar hun ikke tilfreds. Menom aftenen sig. ogdesPill. lejligheden.. Hunfglte.:-ii :. Hverdaglavlr.i. Shazia gik hun alene.'kun sinmand.r:r'med :. Nu er Shaziabegyndt Hun har fflet travlt.:i.ir' oghanlagde pi sprogrytmen og Lyt og var opmaerksom -ede: pi udtalenaf endelsen .:. oghunpassr'.' t@j. Supplerende @velser 21 .hun mangl.:. i 'Danskudtale.: Shaziapfl arbejde.:.:. sig..til hankom..:'..: sig med sinebgrn.:.. : problemet.:...: varhan trct.:.@vebog': side20..:.' at arbejde.ir.:il hyggr.: hunVaSk.: sammen. r.::..: ogSfl lrenge hverdag.: De diskuter..ede [dd] : vaskede Bemrerk: -ede.:::ir. Shazia Deleg. oghunrendrri.: at finde etjob.:. SP'1. kontaktmedvoksne.:.:.. Hungled.: hun det samme. hunlavr-:.r.O lJ Shaziarendredesit liv -ede) (Udraleaf endelsen Denfprstemartsstartrr!l..: Sovllr.: sit liv.'::i::..: mad.:.:.i.:. FOr varhun hjemmegiende. Shazia snakkr:'.-.. t.::'. De to e'er udtalesikke i endelsen Bemrrk: Detbl6de dudtalesmed tungennedebag tandernei undermunden. Hunordn:.:. Hanarbejd:.' bgm.:: pflhamheledagen.. sinmand. sigtit og hvil:. Iloget.:r.. Heledagen medb@rnene. i.

/ 'Shazia / 'savnede i kontakt / med Voksne. I Shazia/ hyggedesig/med sinebprn.Tryksvage endelser sit liv Shaziarendrede (Udtale af endelsen-ede) Den fgrste / Ynarts / btartede/ Shazia/ pi hrbejde. / og de spillede bpil. / og hun Ventede I plham I hele / 'dagen. / Men om 'aftenen / var hanfunt. / menhun har fiet/ noglevehinder.l og hun passedeb4rr'.I Hun'savnede / bgs6/ sin tnand./ og hun 'rendrede / sit liv./ til han kom./ Han 'arbejdede / lange lhver / 'dag./ Shazia/'snakkede /med sin ?nand. I og han lagde sig/litl og hviledesig./ 22 . / hun tnanglede/ hoget./ hunlavede lnad. / De diskuterede/problemet. FOr/ var hun hjemmegflende. / Alligevel / var hun lkke / tilfteds./ Hele /'dagen/ gik hun / alene. / Hun fplte./ Nu / er Shazia/ be'gyndtlat 'arbejde./ Hver / 'dag/ lavede hun / det bamme. / Hun har fiet travlt./ hun vaskede\gj./ De legede/'sammen. I og hun be'sluttede / atfrnde let Job. / Hun'gledede sig./ og hun 'snakkede / kun / med b4rnene./ Hun brdnede/ lejligheden.

harprlvet at gi lidt rundt. De er kommet forbi efter arbejde. De har kObtind for ham. han harbrekketbenet. hankanikke ret meget. harspilletspil. hanhar veret meget tret. har ligget der i to uger. Dehar siddet og snakketmed ham. harverethjemme i fem dage. . harslflethovedet. harhaftmangesmerter. harkigget i aviserne. og dethar Knud veret glad for. ogdehar st/ttet ham meget. hanharsiddet ved computeren. har mestligget i sofaen. u er Knud kommet hjem igen. harvreretpi hospitalet.Tryksvage endelser Knud har brrekket benet (Udtale af endelsen-et) erkommettil skade. ervreltet pi sincykel. og de har hjulpet ham med mangeting. hanhar kedet sig. han harfiet gipspi benet. er blevet r/ntgenfotograferet. og de har lavet mad til ham. 'Hans vennerhar ogsflringet.

/ Hanhar spillet bpil. / og han har kedet sig./ og han har vrret tneget / \ret./ og han har brakket / benet. / Knud i har vreretp5 hospitalet. / 24 . / HansVenner /har bgsi/ tinget. / Han er Vreltet/ pi sin bykel./ og de har hjulpet ham/ med tnange/ ting./ men han kan ikke / let / tneget.I / Han har ?nest / ligget / i 'sofaen. / Han har haft tnange/ bmerter./ og de har'st@ttet De har 'siddet/ og 'snakket/ ?nedham./ Han har prgvet / at ghlidt / bundt. Han har kiggct / i aViserne. ham/ \neget. / og han har fiet 'gips/ pfl benet. / Nu/er Knud/kommet hjem/i'gen.Tryksvageendelser Knud har brrekket benet (Udtale af endelsen-et) Knud / er kommet til 'skade. De har kobt lnd / for ham./ og 'det/ har Knud i veret 'gladfor./ Hanharvrret hjemme/i feml'dage./ og de har lavet ?nad/ til ham. / / De er kommet forbi I efter'arbejde. / Han er blevet hBntgenfotograferet. / Han har's16et / hovedet. / Han har ligget der/ilo /iger. / og han har'siddet/ ved computeren.

haner treppehandler. s@stre to yngste medderesforreldre. bor i Iran. slanke. I nrste ferie vil hun rejse til han. Hun vil bes@ge 25 . Denyngste Hunspiller fl0jte. erfemogffedive. brorhedder nresteldste boriLondon. bori USA medsiniranske har to bgrn i femte og sjetteklasse. ogdehar korte sortekrgller. Deerbegge Hun bor pi et kollegievarelse i Odense. SoraYah.Tryksvageendelser Farah kommer fra en stor familie (Udtale af endelsen-e [a]) kommerfra en stor familie. srelger bor sammenmed sin engelskekereste. Farah Farahhar bide danskeog iranske venner' men hun savnersin familie. bor sammen kunstneriske. er denmellemste. aldste bror hedder Hashim. harfire sOskende. persiske tepper. Hun leser til tandlege pfl tredje 6r. Reza. sineforreldreog smfl s@skende. pldre br@dre og to Yngres@stre. kone. hedder nrestyngste Den Hunskriverdigte. hedderZlba. erbegge 0g deligner hinanden.

Hun bor / pi et kollegieverelse/ i Odense. / Farah/ er den ?nellemste. / De to / lngste / 'sgstre I bor li lran. / 26 . / Hun vil be'spge / sinefor'eldre / og bmi / 'spskende.Y:##:'./ I haste / ferie / vil hun rejsetil lran.]:2n. / To / 'rldre I brgdre / og to I \ngre I 's@stre. / Hun/ spiller flgite./ Tlanlbor/il-ondon./ De har / lo I b4rn/ i femte / og 'sjette/ klasse./ og de har korte /'sorteI WglIer. / De bor / 'sammen / med deresfor'aldre./ Den hastreldste/ bror / hedderReza./ og han er treppehandler. / De er begge/ kunstneriske.l Den lngste / hedderZlba. / Han bor / i USA / med sin itanske/ kone. / Han selger persiskella./ og de ligner/hihanden.l Farah/ har bide 'danske / og i?anske| \enneL I menhun bavner/sin fatnilie.ppel I Han bor / bammen/ med sin 'enselske / kereste. / Hun har / fire / 'soskende./ Han/er femogtredive."./ De er begge/'slanke.'f FarahI kommer / fra en 'stor/ fatnilie. I Den 'reldste / bror / hedderT{ashim./ TIun/ skriver'digte. / Hun leser til tandlregeI pil\redje I'Ftr. I Den hestyngste/ hedderSofayah.Tryksvageendelser ram'ie en stor " 1 0 l.

Men pi nogle punkter er de forskellige. Devil beggegerneleve sundt. Deer godetil at lave mad. Evaskal lase til sygeplejerske. Supplerende i 'Danskudtale. Eva erperfektionist. BfldeEva og Lone gir til yoga. det er kedeligt at bo alene. ognu vil de ogs6l6besammen.T:. devil pr@ve at dele en lejlighed. De vil lgbe et par gangeom ugen. Men de hiber. de skal til at flytte hjemmefra. De kan beggelide at bruge dereskop. det vil gi alligevel. er unge.Defir et varelse hver og en falles stue. ogdehar mangeting til falles.::Lone Evaog Lone er n&re veninder.Lungde 11 . Evaermorgenmenneske. ogLonekan lide at sovelenge. ogLone skal bo til leje. oglone vil vare zoneterapeut. lejligheder er dyre. skal kgbe lejligheden. @velser 27 . og Lone er et rodehoved. Men de er ogsi gladefor atbage kager. er nrere veninder . ogdekan lide at spisesundt.@vebog': side21.

I De kan beggeI lide I at bru:ge/ dereskrop.l atlayetnad.Langde a a Eva og Loneer nrereveninder Il Gnnsde) E:vaI og l-o:ne/ er ha:re / vehinder. / og hu / vil debgs6/l4:beI bammen. / l'glaQlI for I atba:ge ts8:de/ E:valogl-o:nel96r ttl yo:ga.['leAU] I E:va / er perfektiohist./ det vil 'gil alli:gevel. / IWmAUI De vil begge le:ve['leryU'sundt.I De fdr/ et Verelselhver I ogenfrelles / btu:e./ og I-o:ne/eret lo:deho:ve!. / og dehar?na4ge lttnglnlfeles.IlawfI og dekanlide I at bpi:se / bundt.nfrdf I Men lejligheder I er 6y:re. / og l-o:ne/ skalbo til leje. | I'rnfren] og l-o:ne/ kanarrde I at soyelegge. / E:va/ skalk4:beI lejligheden.ljemr. f'ro:dho:df I Men de h6:ber.tU / De er'go:def'go:ofltul. / E.vaI er ?nor:genmenneske. Men pi hoglelho:onl/ punkter / er deforbkelli:ge. /'geroel'gatr. / De vil lg:beI etpargauge / I'gaAdlom h:gen.I og deter kedeligtI'ke:|lidl I atbo I ale:ge. / Men deer bgsi / 'gla:de ka:ger. / 28 . / De er lrrye. / E. / og Lo:ne/ vil vrereZo:4eterapeut. I'dAUl I og deskaltil / at flytte hjemmefra .vaI skallre:se til by:geplejerske.fa'leqtl I sfldevil Frg:vefprdwtp) / atde:lefde:fi| nlejlighed.

FOrhavdehan pengenok. Men det hjrelper ikke. og han er bekymret for fremtiden. . Han foler ikke. En aften kommer naboenforbi.'Du finder snartet andetjob'. Hanvedikke. han pi et vrerksted. Bohjrelperham. -'Det er ikke din skyld'. Hans bil vil ikfte starte. Nuerhan arbejdslps. Nu harhan ikke rid til noget. Det hjelper lidt pi hum@ret. Hankunne godt lide sit arbejde. Bo tror ikke pi det. 29 . sigerkonen. har mistet sit arbejde. og de drikker en 0l sammen.Stgd problemer Buohar 12 Bo harmangeproblemer. Han reparererbilen for ham. Det er svrcrtfor Bo. Nuerhan deprimeret. og familien kan ikke rejse pi ferie. oghanvar god til det.hvadhan skallave. Hanmi selge bilen. : Hanhar ogsi problemermed Okonomien. og han er nerv6s og irritabel. og haner ked afdet. FgrhavdeBo et godthumgr. FOrarbejdede Hanvarbilmekaniker. der er brug for ham.

/ og han var'go d ['gol ltil det. / tso'/ hjrelperham.1"' probremer Bo' / har lnange/ proble'mer./ og de'drikkerI en'01l bam'men. / Han var bil'mekaniker.I Han har bgsi / proble'mer / med Okonotni'en.I Nu / er han depri?ne'ret. / Bo'/ tror'/ lkke lpildet. / Men det hjal'per/ tkke. I og fa?nil'ien / kan tkke / rejse pfl fer\e./ Han har tnistet/ sit'arbej de. / Han kunne 'godt/ li de / sit'arbej de. I 30 . / siger konen. I Nu / har han lkke / l^d' I tiI hoget./ Han repate'rerI bilen I for ham. / og han er nerVp'sI ogiri\abel. / Det/ hjel'per llidtlplhu\n4\et. / Hansbil/vil lkke/ btarte. / Han Ved'ikke./ Fgr' lhavde han penge lhok./ Nu / er han arbejdslg's.'Du fin'der / 'snar't let 'andet / job'.'Det er lkke | 'd|'n| 'skyl'd'. I FOr'l havde ltso'let'godt lhtltngr'.I FOr'| 'arbejdedehan / pi et Varksted. I og han erbekym'ret/for fremtid'en. I hvad I han skal lave. / Han mi'srelge/ b|len. / Han f01er ikke / der er bru g / for ham./ og han er ked'/ 'af det. / .. I . I En hften/kommer habo'en/forbi'./ Det er'svar't/for Bo'..stga L27.

AneserHansudei haven.:i"Hans Aneerengammeldame. Deter en dejlig varm d4g. og hun h4r en gavetil Hans..g. .sigerAne. a la:l: dame [c] : mand [a] :snakke Bemerk udtalenaf flg. De drikker tit kaffe sammen. Ane harbggtboller. Hanser gl4d for k4ger. Anekalderpi H4ns. ogdesn4kkerom gamledage. Anehar drekketbord pfl terr4ssen. Hunkan godt lidt at snakkemed ham.. Derer flag pi bordet.. -'Til lykke meddagen'. Supplerende @velser 3l .Bvebog':side29-30. ogAneb4gertit kgge. t! / i: {' ernaboer 13 f#:. H4nsidderog lreser avis.oJo t4k'. Mandag denandenmaj har Hansfpdselsdag. svarerHans. Hunharet husog en lille have.kombinationer: -ar [tx] : har -are(r) laal: svarer i 'Danskudtale. spprger hun. Haner enrar mand. De spiser ogsflk4ge. Anesn4bohedder Hans. Lyt og ver opmerksom p[ sprogrytmen og p6 udtalenafbogstaveta. Aneer gl4d for Hans.'Kommerdu ikke overog f6r kaffe'. Nosle flotte rosertil hanshave. Desnakker om planterog om haver. i. og hun h4r l4vet lagkage. Si sidder depi terr4ssen. Hunbor i Slagelse. .

"Jol lgk'. I Mandag / den'anden / ful lhzr T{ans / fgdselsdag. / oglreser / / Ane / kalder/ pfl TI4ns.I og de 'snglker/om'gAnleI 'dage. / og Ane / b4gerlit / Vage.Vokaler 13 Ane / er en ernaboer l#::i"Hans 'gammel / 'dsme. / Ane / er Hunkan'godt/lideI at bnakke/ lnedham. / Ane / h4r b4gt boller. -'Kommerduikke/ bver/ogfflr kaffe'. / / Ane / hardrkket bord/ p6terl4ssen. / De drikkertit/kaffe I'sammen. / og hun h4r l4vetlagkgge. / De snakker om pl4nter/ og om haver. I .'Til lykke / med'dggen'./ 'glad/ for Tlans. / oghun hgr/en'ggveltllHans. I De spiser bgs6/k94:e. I Hunbor/i Slagelse. Ane /'ser/ Tlans Hanbidder aVis./ 32 . l svarerTlans. / Nogle flotte / loser/ til hanshave./ bpBrger hun. / I 1ude li haven. / 'Si /'sidderdeI pil terrassen. Der er flag I pAbordet. / habo/ hedder / TIanler enlar /fnand. I 'Anes T{4ns. / .l flgns / er glad/ for k34:er./ siger Ane. / Hun har/ et hus/ ogenlille I have. / Deter en'dejlig I / \arm l'dag.

dyrkervgggttggning. . hunbegynder synes. Supplerende @velseri . menhun ertrnt. Janeskal lrese. i Jgggergade. flytter til Sjsqlland. kgqreste leser til laqrer. Janelreserstadigvggk. vil vare laqge.Vokaler 1 A - Janevil vrerelrege a1e1 1uaruie I - I kommer fra ErA. hun skal lase medicin. er stor og stgqrk. . hedderTage.siger hun. hun'leserlgqnge fir Janeen kareste. er du ferdig'? spprger og venter. Jane un er lige fgqrdigmed skolen.'Hvornflr Tage. oghun vil gernevere sammenmedTage. n fir et par vggrelser at lase. og si legger hun bggernevggk.det er sv3qrt.'Det varer ikke sfl l3qnge'.@vebog': side31-32. deter speqndende. kommer forbi efter trgqning. hver dag. hanbliver fardig neste 6r. sig i lggnestolen hans3qtter 'Danskudtale . hanbor i nerheden af Jane.

r4.I 'Se/ far / Iane I en k€qreste.'Det \arcr likke / si lggnge'.I. 34 .Vokaler 14!:ni".I og han batter sig / i lqnestolen / og Venter.ste 'sQqrk. / Iane lbynes.rer. I ' Tage/ kommer forbi / 'efter I hening. I Hun er lige / fgqrdig/ med bkolen. I deter / Men det er'spggndende. . og hun lreser / kqnge / hver / 'dag.l bammen/ med'Tage. I I l'frn. oghan bor/i harheden/ aflane. / / men Tane/ lreser/'stadigvgqk./ og hun be'gynder 'svgqrt. / / og bi / lagger hun b4gerne I Veqk./ biger hun. I ' Tage/ leser til La. / menhunertraj. / Tage ler'stor / og / Han dyrker Vegttraqning. og hanbliver fgqrdig/ lira. I Iane / flytter til Sjrelland. I Hun fflr / et par Vgqrelser / at lrese. Hunvilvgqre lnge./ I ilsgetgade./ 'Iane lskal lese.*'errege lane I kommer / fra'E. / / oghun skalleqsemedibin.'Hvorhflr / er du fmdrg'? lsp6rger ' Tage. I / vggre og hun vil 'gerne . / 'Janes / klgreste/ hedder'Tage.

Hun ergnkq og hun er pensioneret. .:. Lgng tflr det meget bgdre. hun lrerer at s@ge fflr sin egen computer. siger dafferen. erkgd afdet.:. og hgndesenestedatter bor i England. vil prne gi mere ud. De taler tit i telefon. Icne kgnder ikke si mange. findernye venner. chgckerkontaktannoncerne. Bertel. Hunleveralene. og de gflr i tgatretsammen. 'Du mi gi mere ud'.Vokaler 15 i. fpler sig ensom. hun savnerenvgn. pfl Internettet.dern'evenner I. finderengruppe firkontakt med en snlig hgne. kigger efter andregnlige. rDu gflr for meget alenehjemme'. mende kan ikke sss si meget. De er begge glade for opera. hun bggynder at gi til gdb.ene er femogtres. atryjsemed. m@der hun nye mennesker. Lene og Bertel bsgynder at ses.

l Hunfglersiglnsom.:. / . / T. I Hunkiggercfter bndre/pnlige.Vokaler 1 5. / og hsndes bnestg / datter/ bor / i pngland. Lene/ vil'ggrne/ gi lnere| \d./ 36 . / Hun lever/ alpne. / Lene/ og tsertel/ bg'gynder/ at'ses. / mendekan lkke /'ses/ si ?ngget. I oghunbsgynder/atgitiledb.pne /er kgd I'af dgt. / T-englftr det/ ?ngget / bedre. / Hun finder / en 'gruppe / at lqjsemed.der T+nel er femoghes. / Huner'gnke. / TIgr/ mgderhun hye/ lncnnesker. / -'Du'gir / for ?neget / alene / hjemme'. / og hun la.rerI at's6ge lphlnterngttet./ oghunfir kontakt/ mgdenlnlig / herre./ De talertit/i telefon./ TIan/hgdder tsertel. / Og lcne/tinder hye/ Venner. / Hun bhgcker / kontaktannonc emg.i":. / ogde96ri tehtret lbammen./ oghunbavner/en Ven. / siger'dafferen. / n'evenner T+neI kender/lkke / si ?nange. / De er beggel'glade lfor bpera. / T+ne/ fir / sin 'egen / computer./ oghunerpensioheret.'Du mt gi ?ngre / trd'.

":::. og Lise bliver trat. Lise soveri fire timer. oghunfinderlidt at spise.r Klokken r. hunharhovedpfne. Lise er fqsgr.lvlen Hundrikker sin kamillete. ringertil fiisorsalonen. Nager en hovedplnepille. .Vokaler hovedpine 16. Lise kan ikke koncentrere slg. hunkanikke klippefolki dag. Derer en serieom en italiensk famijie.:. . sigsyg. Lisepr@ver hunerikke rlgtig frrsk. at sti op. ogvrekkeuretringer. . hun tender for fjernsynet. Hunersvimmel. Hunvilhvile siglidt. unvilmelde laver noget kamillete. Hunf. *nuner i syv. Lisesidderog kigger lidt.Lise settersig i sengen. Men deter kedeligt. "r ligger Lise I sin seng. vil kiggelidt i avisen.ndersinebriller frem..

I-ise/ bldder/ogkigger/lidt. Lise / bretter Hunflndersinebtiller/ ftem./ menhuner lkke / frgtls | ftsk. sig./ 38 ./ Men l-ise/kan lkke/koncentrere ete./ / Hunvil kigge/lidt/i aVisen. / sig/ i 'sengen.Vokaler a I IO Lisehar hovedPine it tudtateqf / Klokken/ertilmi-hutter/i bYv./ I-ise/ laver/ nogetkatni]lete'/ / Huntager/ enhovedP-inePille. / / I-ise/ bover/i f-re/ Emer. / I-ise/ tigger/ i stnbeng. Hunvilhvilesig/lidt.I / Hunilpger/til ftborsalonen./ / oghunharhovedpine./ menhunkan lkke / klippe / folk / i'dag./ Hun'drikker/ sinka?nill/ og hun trnder / for fjernsYnet. / oghun finder / ltdt I at'sPlse. og VekkeuretlfuEer. Hunvilmeldestgbyg. / Hunerbvimmel. I og I .ise/b[verfuet. / Der br / en berie/ om enitallensk/ fa?nijie.l Lise/ pr4verlat sti bP. Lise / er fribor. / Mendeterkedeligt.

oghanhar kgnne brunegiine. sidder i kokkenet. Mflskeskulle han pr@ve at sgge. ne er s@de. han sidder og drgmmer. :Handr@mmer og om at blive rig og bergmt. S6renlegger r4ret. og de bederham komme til et mgde.re. Hanmflharreen hqiere lgn. Han er spendt. HanhvilerOrerr. og han er ogsi lidt nervOs. Han har mangespgrgsmil.Vokaler Sorensoger nyt job (Udtale af 6) bori Kgge. arbejderi en bgrnehave. Han drommer om smaft tqj. om biler. Men fgrst vil han hgre noget mere. Sgrenringer.han vil kgbe. Sgrenhar mangeginsker. de stgijermeget. Sgndagsavisen ligger pi kgkkenbordet. er medhjelper pi rgd stue. 39 . Sgrener en hgf flot fyr. Der er meget. Sgrenflr gJepi en annonce. Hanharm@rkthar. Hanmi sggenytjob. Et modelbureausglger unge mend. lgnnener ikke hgf..

I og han har kgnne / brune /'qne. / Hanhar lnange/ bpgrgsmil./ Sgren / er enhq I fTotI Tyr.I Han har tn4rkt I hirr. / Etmo'delbureaul sggerhnge/ ?nend./ Men fgrst / vil han hgre / noget lnere./ Han drgmmerom bmart/ tqi. I Sgren/ har ?nange /'Onsker.I men de 'stgjer/?neget. I Han er'sprndt./han vil k4be. / Sgren/ binger./ og bm / at blive hg I ogbet4mt. / Han drgmmerom biler. / Sgndagsavisen / ligger / pi kgkkenbordet. / M6bke / skulle han prgve / at\@ge.l og han 'sidder/ og 'drgmmer. / 'Sgren/'sidder/ i kgkkenet. / Derer lneget. / Han mi have / en hglere I l6n./ Bgrnene / er'sgde./ og lglnnen/er tkke/ hqi. / Sgren/fflr'g1e lpilen anhonce. / Han hviler/'grerne. / Hanmfl sggehyt/Job.Voksler 17 Sorensoger nyt job (Udtale af 0) Sgren lbor I iKgge. / og han er bgsfl/ lidt nerV6s. I Han hrbejder / i en bgrnehave./ og de bederham/ komme/til etYnede.l 40 ./ Han er ?nedhjalpe r I pit\rgdl btue. I Sgren/ lagger l\rgret.

gflr i byen for at kgbe ind. elskermadmedkrydderier. GasternekysserYrsa og siger til lykke. Det er ting til den nye lejlighed: Ennydug og et par flotte lysestager.Vokaler 18 Yrsa holder indflvtterfest (Udtaleaf y) ertyve6r. kommer fra en lille by i Jylland. De har indflyttergaver med. hun er lige flyttet ind. synes. denerlys og hyggelig. og skynder sigtrjem. erendygtigkok. dener lidt dyr. lrsanyder sin nye lejlighed. grester kommer klokken syv. setter en gryde pi komfuret. hunbetaler villavekarrykylling. koberindi Kvickly. har fiet en lejlighed i Nyborg. nu skalhun holdeindflvtterfest. kpbersyvpakkerkyllingebryst. skyllersalaten. . begynder atlave mad. har ogsi fiet nye venner. erny. pynterbordet.

/ Hun kgber/ byv/ pakkerkyllingebryst./ Hunharfiet / enlejlighed / i Nyborg. / l(rsa/be'gynder Hun satteren'gryde / pi komftret.l / den'er/ lidt 'dyr. mendener lys / og hyggelig. / !(rsa / gir i byen/ for atkgbelnd. / I atlave?nad./ Lejligheden Ierhy. / Hunk6bertnd/i Kvickly. I Det er ting / til den hye / lejlighed: / Enhy/'dug/ og et par flotte / lysestager. / / l(rsa / har bgsi / fiet hye/ Venner. / l(rsas / 'grester Dehar indflyttergaverltned. / Hun er en dygtig / kok. / og l(rsa/ hyder/ sinhye/ lejlighed./ Yrsa/ vil lavekarrykyling.Vokaler 18 Yrsa holder indflytterfest (Udtaleaf y) l(rsa/ erlyve I'itr. / Hun bkyller lsalaten. / oghuner lige/flyttet lnd./ l(rsa / 'synes. og hu/ skalhunholdelndflytterfest./ oghunbetaler/og bkynder sig/ hjem. / oghun blsker/ ?nad / medlcryddehier. / Gesterne/ kysser/ !rsa/og gigertil lykke. / 42 .l oghun pynter/ bordet. / / kommer/ klokken 'syv.l Hunkommerlfraenlille/ by/i lylland.

Mensnartkommer der smfl 916skyer. Karevdgnerklokken otte. Detblreser ogs6.. Det er forir. Kire 6bnervinduet. Kdrehiber. Kire l6ser d4renog gir ned til biden. Detblivertfget. :. Nu er det hirdt at ro. . @velser 43 . Kire vil nedtil fen. Menpludselig bliver det dfrligt vejr. oghanhar fiet lov til at lfne Agesb{d. Hanfinder frerne. Himlener blL og solenstrdler. oghanror ud pi 6en.: fl [ri] : bli Idl:eir [e] :grit Bemark: [r?]:hir [ri&] : Kflre I : : Supplerende i 'Dansk udtale. Hanstgjervidt.Wpka{*r 19 E?:. og Kfre har fiet et sir pi hinden. Detg{r godt. Hans venAge har enbdd. Han erhelt v&d. Ogsf begynder det at regne.:. -ei -ire pflsprogrytmen LWoe varopmrerksom os piudtalen af bogstaveti. :. ogalt bliver grAt. . og hanshir er vidt.::frl"enbid Deter april mfned. de 96r vrek igen. L Q J : :::. K&remd tilbage.@vebog' : side42-43...r:. oghan stfr op og tager tgj pL. ogdeter p{ske.:.

I HansVenI Age llnarlen bfld.l og hansllritrI er Vadt.hinden.erenbad Deterapnl/?nfned.l Det bleser l'ogsfl. / Og's{/be'gynder Nu / er det hardtI at!o./ og K{re lharTipt/et'sltr lpf. I Hanst$j I er\idt. I det/ at tegne.l Det'5ful'godt.:::f./ 44 .t Kare/'ilbner lVinduet. I og hltlbliver'grig. I Kire/mitilbage./ Karei vil hed/ til'hen.I Men pludselig/bliverdet darligt/ \ejr. I oghanror hd lph'hen. Kfue / hiber./ Deter forigr. I de gis \nK I i'gen./ og hanstarbp I ogtagerlgjpA. / Tlimmelen/erblL/ og 'solen /'striler. I og deter piske. / Men 'snart / / kommerder'smi/ 'grf / 'skyer. / K6re / V{gner/ klokken btte.Vokaler 19 f. / Hanfinder l'furerne.I oghanharfiet lov / til at 16ne Kfue I l6ser/ 'd4ren / og garhed/ til biden./ / AgesI bi!d./ Haner heltl\rid. I Detbliver\Aget.

k6rer ud pi mqtqrvejen. har sqvet i fjsrten timer. trnder fgr radioen.:'. er ikke si gqdt. er sjqvt... qverhaleren politibil. er mQrgen. Han harqndt i hele krqppen. srettertempqet sp. bliver forskrakftet. denkorergadt. vigner pi hqspitalet.Vokaler 20 ?. vinderi Latta. han elsker stqrebiler. hankprer galt. er kvart sver qtte. serpi speedqmeteret. skal Ole til Qdense. kilqmeter i timen. mister kqntrqllen med bilen.'. er gqd.5.'storeb'er Ole er toogtyve. hankoberen sgrtsportsvegn. . qg han har mistet k@rekgrtet.

5" 'elsker/ 'stqre/ biler./ og den k@rer I ggdt. / Han tnister/ kanhallen / med bilen./ Det er'sjovt. / 01e / er tqggtyve. / Bnsdag / skal Ole / til Qdense./ Ole / bliver fsr'skrekket. / Ole / Vflgner/ pfl haspitalet. / Ole / trnder I fgr ?adiaen./ Hanhar'sovet/i fjorten I limer.:"./ 0le/ bverhaler/en pqlitibil./ 01e / setter tempqet l'gp. / qg han har tnistet/ kprekqrtet. / Ole/ Vinder lil./ Han har 'andt/ i hele / krqppen. I Hundredeqgtres / kilolneter / t timen.stts-l og han k4ber /en 'sqrt/ 'spertsvogn./ Han k@rer \rd / pfl tnqtqrvejen.Vokaler 20 sg han store b'er 7:.:'. / Klgkken / er kvart I over 'qtte./ tsilen ler'ggd. / og han kgrer'galt./ Det er tkke / sfl'gqdt. 46 .. / Deter ?nqrgen. / Han 'ser/ pi speedo?neteret.

gvebog' : side46-47. Tgrentagerfire timer og tyve minutter. girudpflgaden. skalflwe fra Billund. KlokkenottestflrRuneud i Tunis. hanskalmedbussen derud. skal ud til luflhavnen. kiggerpiuret. skalginu. Rune skalud at rejse. folk bliver sure. tager er mangemenneskeri bussen. ungmandsbbber. skalvrere derenuge. erh. sinhuep6. gfrrop i flyet. Supplerende . skaltil Tunesien. er helt fuld. hansetter sig ved vinduet. er koldt derude. pakkersin kuffert.Vokaler a a Runetagertil Tirnis Z I rudtate afui Det er juleferie. kommerudilgfthavnen. Nu er det slutmedsneog kulde. dener sver at lukke.ng. pvelser i 'Dansk udtale .

/ og folk/bliver bgre. / ' Tgren / lager/ftre llimer log tyve/ mihgtter./ og dener'svrer / at lukke. / En Ung/ \nandl'skUbber./ Rune/ skal!d / at tejse. / 48 . / Derer ?nange / ?nennesker / i bussen./ og hanskalmedbussen/ derUd. / Hantagersin hue/ pi. / Hanskal\preder len bge./ Nu / er det'slut / med'sne / oe hlde./ HanskaltilTuhesien. / Hanskalflyve I fratsillund. / Rune/l<rggerlpi hret. I oghanbettersig/ vedVinduet. / Dener tung.Vokaler - ^Z a Runetagertil Tirnis L ((Jdtate af u1 Z Det erjuleferie./ Rune/ pakker/ sin kuffert.qne / Ud/ i ' Tunis. / Hangflr'opI iflyet./ Rune/ skalUd/ til lsfthavnen.l Rune/ ger!d / p6'gaden./ Hanskal'gAl|lrg. / Dener helt/ fuld. I Det er koldt / der[de. / Rune/ kommertrd/ i lufthavnen. / Klokken btte / stir R.

Frejadrqfertil hgfre ad Hqirevq! oghuntloU"pfl$nar. og der er meget st@j. Vedtotidenryiserde sig fra bordet. menhendeslqfiighed er lille.Aj) Frqiabor i Betlahgii. og her er dejligt. . der hedderHnar. :. og Qjnar har sin egenhave. rFryiatager tit ud til $nar. EfterfrokosttanderEjnaren smgg. Hangir og flqiter. plejerat spise frokosti haven.kombinationerne eg.'Dqiligtat sedig'. De skalarbgjde i haven. 'Hgi'. Herborhan om sommeren. Frqfahar en ven. Og. Det er en kolonihave. ej. DenliggeriEiby. Hun bor i en stor gjendom. Ig[eblikketerhunpi vqi derud. Frqfahar rq[ermed. 'I ligem6de'. og hanharkgbtragetsild. ogher dyrker han lgg og majs.sigerlinar.Halvvokaler a ) a ) Freja besoger Ejnar i Ejby (Udtaleaf halwokalenfil . [narer ihgJthum@r. har spggepOlse. Hunvil vek fra byensstgLl. sigerFrqia.

/ Hun bor / i en 'stor / $endom.jnalI I gjeblikket / er hun pi Vqf/ dertrd. I Deter enkolohihave. I Frqia/ hn I en\en. / og her/ er 'dejligt.I Frqia/ drqiertilhgye I ad Tlqirevej./ .l Han'gir/ ogflglter. / og her/ dyrkerhan lggl og ?najs../ menhendes lqilighed/erlille./ sigerFrqia.l -'Dqiligt/ at'se dig'.I Snar/eri hgltlhftngr.I og Snar/ har/ sin lgenlhave. I . / og han harkgbt lggetl bild.Halvvokaler 22 Freja besoger Ejnar i Ejby (Udtale af halwokalen [1] .'Hgj'. / Denligger/i !iby. / Fr91a/harlgjer/ ?ned. / De plqier/ at spise frokost/ i haven. / Frylaltagertitl bd/til F.'I lige l\nhde'.jnar.l 50 . / / linar / har bpggep@lse./ Hunvil \nklfra byens l\t01. lder hedder Pinar. / sigerF. I De skal arbgjde/ihaven. / T{er/ bor han/ om 'sommeren.kombinationerne: eg. 09. Ved totiden / lqiser de sig / frabordet. / tsfter I frokost/ tander/ Hnar/ en bmgig. Aj) Freja/ bor/i tsellahgli. / og derer lnegetl'st@!./ oghun fir'g1e lpiltsjnar. ej.

laver ogsfr. hanvil ud atbade. vil tage ud til stranden. Nu er han ikke hvid mere. halwokalen [d]) erjuni mflned. erglad. vigner et par timer senere. .Halvvakaler 23 Frederik tager ud og bader (Udtale af det blqde d. si(klerog nyg[er solen.Frederik . en mag[pakke. Nu er hanr@dsom en tomat. hartidligt fri. er stadigvarmt. spiser sinemadcler. tagersinebadebukser. ikfalderi sovn. pfl. det er otteogtyve grader. hansidcler folkerbrune. Hanerheltvi4 og hanshudbrender. sfltagerhan af sted. Frederik er helt hvid. totidenerhan ude pi stranden. 1kfinder et godt sted. sfllegger han sig ned i sandet.@vebog': gvelseri 'Danskudtale side55 og57 . tagersinebadebukser lidt og kigger. sveder. hanfinder et badehandklede. .

/ og 'si / tager han af 'sted. / Deter btadig/ \armt. / Frederik/ finder/ et'godt/ bted./ Han er helt/ Vid. halwokalen [d]) Det er Juni / ?naned. I Frederik/er'glad.l oghanvil trd/ atbade. / Frederik / falder i bovn. / og det er btteogtyve I 'gra!er. / Frederik/ \ager lsine badebukser.l Han tager sine badebukser/ pfl. I og Frederik/'sveder. / 'Alle/ folk/er brune. / Nu/erhan lkke/ hvid/ ?nere. / Han har tidligtlffi.I Hanviltage bd/til btranden. I Han laver/ bgsi/ en ?nadpakke. / Han Vigner I etpar timer/ benere. / Nu / er han fod / som en to?nat. / Frederik / bidc[er/ og hyder / bolen. / og han 'sidcler/ lidt / og kigger./ Kun Frederik I erhelt/hvid. / Han bpiser/sine ?nadcler. / og si laggerhan sig/ hed/i bandet.Halvvokaler 23 Frederik tager ud og bader (Udtale af det bl4de d./ Ved totiden / er han irde / pi'stranden. / oghans hud/ brender. / oghan finder/et badehandklnde. / 52 .

n Det er den syvendedecember. Liv ligger i soveverelset.::. Hayenerhvid af sne. skriyer og svarerpi brevet. Gustavkommer til Kobenhavn. . hunlover athenteham i lufthavnen. vil hun ud at k@be Hun kigger ud ad vinduet. Livlpserbreyet. oghun pr|veratsove. og nu harl-iv fravlt."i:. Hun har ondt i maven. Breveter fra Australien. sretter sig ved skrivebordet. januar. julegaver.::*... hanbliver til syvende bliverglad. er sjog hunsavnerham. Klokken er kvart over tre. Pludseligh4rerhun posten. Hanflyver dentyvendedecember. har ikke ondt i maven mere. Der er brev til hende. Det er fra hendesbror Gustav. oghun flbnerbrevet. 2 4 i. Liv henteren kniv. Hun tagersinevarme st@vlerp6.athun glredersig. skriver..Halvvokaler ru.

I Gustav/ er'sjoy.i I-iv / henter/ en kniy./ oghun bavnerham. / at hun 'glredersig. / Hun'skriver / og bvarerI p&breyet. / I-iv /'srettersig / ved 'skrivebordet.. 2 4.n Det er den 'syvende/ debember. / Gustav / kommer til Kobenhavn.::./ og hun br@ver I at bove.Halvvokaler ra. I Hun bkriver.i. / Hun har bndt / i tnaven. I Klokken / er kvart / oyer tre./ og han bliver/til 'syyende/ Liv/bliver'gIad. / Hayen / er hvid / af 'sne./ Der er brev / til hende. / I og hu / har T.iv lhar lkke / bndt / i tnaven/ ?nere. 54 ./ T.iyl ftay_lt./ Fludselig/ hgrer hun / posten. / I-iv/ lreserlbreyet.::*./ Deterfrahendes bror/ Gustav.. / Nu / vil hun \d / og kgbe Julegaver. / og hun lover / at henteham / i lufttravnen. / Han flyver / den tyyende / debember. / tsrevet/ er fraAubtralien. / og hun'hbner/brevet./ I-iv / ligger/i boveverelset. / Hun tagersine Varme lEtgy-Ier lFh.: "i:./ januar./ Hun kiggerl\d/ adVinduet.

elskerdyr.'siger Per. og Kilsten bol i Helning. Og Pe1tageralenehjem til Kfusten. dehar to b@rn. Men bprneneer ikke freldige. Kilsten blivel hjemme. dyrkerkotn.Halvvokaler 2 onkelKurt Ft tr^ Perogbornene besoger (Udtaleaf halwokalen -. kaniner. bol pi en stol gerd. hanharmangedyr. De vil gefneblive hos Kurt. hun kan ikke tflle pelsdYl.spgryer l4r-dagi 'Skal vi ikke tageen tut ned til Ku$?' -'Vi har ferie'. hanerlandmand. kl ) Pet er en fyr pi fyrre ar. hark4etog fir hundeog heste. 'Detkanvi godt. ( : bgtnene feden. sigeg de. Ktsten er alleggisk. Han er gift med Kirsten. og klokken seksvil Perhjem. der sket si megetPi gflrden. dekan ikke have dyl derhjemme. hedderKuft. onkel Kuft' ne elsker at bes@ge Bpnene leger lrengemed Kqts dYg. . Per har en brot.

'Det / kanvi 'godt'./ sigerPer. I Handylker kotn./ De vil 'gegne I blive / hosKurt. / si dekan lkke / have'dyg Mqn Fer / har / en bror. / / Pe1/og Kirsten/ bor/i Tlelning. / pelsdyl./ ogklokkenbeks Men bornene I er ikke/ faldige. / og haner landmand. / -'Vi harfegie'.l tsptnene / 'elsker / 'dy1.'Skalvi lkke ltageentur/ hed/til Kurt'? .nl4tdagli ferien/ bporyer/b4snene: . I Og Per/ tageralene/ hjem/ til Kitsten.Halvvokaler 25 Per og bornene besogeronkel Kurt (Udtale af halwokalen [t] ) Feg/ er en \t l phTygre I I 'en. / bigelde. / tlan/hedder Kut. / og hanhar?nange/'dy1. / Hanharkgeil ogf6r l og kahiner. og de har/ to lb4rgn. Haner'gift/medKisten. / / blsker/ atbeboge Haner tar. / I og der bker/ si ?neget / p h'gfuden. I F. / Kuft / bor / pi en 'stor/ 'gird./ hunde/ og heste./ /vil Pe1/hjem. 56 . / menKtsten/er allelgisk./ / Men Kirsten/bliver/ hjemme. / tsOlnene / onkelKurt./ og hunkan ikke / t61e / derhjemme. tsprnene / leger/ lange / medKurts/ 'dyr.

fgugt og gl@ntsager. Si er alt parat. ud pi gaden. gir godt.Konsonanter 26 Rachid srelgerfrugt og gront (Udtale af r [r]) Rachidkommer fra Malokko. trIan og alabere. Om morgenentager de pi Gt@nttorvet. smider deni skaldespanden. erridden. . menhansblor hjalper i fo{tetningen. tagereng@npeberffugtop.'Tte for tr_etten kloner'. Kunderne fir friske varer. Her henter de ffiske gg@ntsager. Hansrelger RachidharEavlt. Rachidgir og konttollerer glpntsagerne. og Rachider gladog tilfleds. kommerbflde danskere Rachidtaler atabiskog danskog fgansk. Endamekommerind i foqetningen. snakker somlegel medkunderne. VedEetidener derloligt i folletningen.'Hvad kosterglapefiugterne'?spOrger hun. Rachider en rarmand. De stiller grontsagerne og de setter pfser pi. . Hanhar en foryetningpflVesterblogade. siger Rachid. Foqetningen Priserne er rimelige. .

I Babhid / har V:avIt. / Den er lidden. / Han tageren'grgn I peberfgugt / bp. I De stiller'gtgntsagerne I \fl | ph'gaden. / Han bnakker/ som legel / med kunderne. / Forletningen I'ghrl'godt. / -'TIe / for hetten / kloner'. / Rabhid / 'gir / og konfollerer / 'g@ntsagerne. / sigerRabhid. / ./ Rabhid/er enl_ar | ?nand.Konsonanter 26 Rachid srelgerfrugt og gront (Udtale af r [r]) Rabhid / kommer / fia Malokko. Kunderne / fir ff ske/ \arer. / og de sretter 'Si / er 'aIt I pat-at./ I Riserne/erfimelige./ Om ?norgenen / tager de pi Grpnttorvet.I En'dame / koflrmer tnd / i forletningen.I menhansbtor/ hjrelper/i forletningen. / Han smider den i bkraldespanden.I og Ra'chid / taler alabisk / og 'dansk/ og fgansk. / Der kommer bide 'danskere / og a\abere. I pfser/ p6. / Her / henter de ffske /'gL4ntsager.'Tlvad / koster / 'gr_apeflugterne' ? / 'spprgerhun. / Han selger ftugt/og'gl@ntsager. / 58 . / Han har / en fortetning / pi Vesterbgogade./ Ved hetiden / er der loligt / i forletningen. I ogRabhid/er'glad/og tilteds.

i 'Danskudtale. ogderer kun pladsp6 anden Anders er ikke tilfreds. O m d e t b l o d e d[ d ] s es . De har det godt. Anders og Sidselholderhinanden gflr de ind pi en cafe. Filmenbegynder. De er gladefor hinanden.. d [d] : det [d]:hedder ft-l : (stumtd): -nd : anden ld:kold -rd : bord -ds : plads -dt :lidt Bemrrk: [d] er ustemtpi dansk. Anders er vild medkrimier. Deter ikke de bedstepladser.. Men de har lidt ondt i nakken. Anders har bestiltbord p6 en restaurant. 5 1 . kiggerAnderspi uret. i hflnden. Bagefter Lyt og vrr opmarksom pi sprogrytmenog pi udtalenafde understregede d'er. Bagefter skal de i biografen. Biografen er naesten rrkke. Be gflrind og finder derespla{ser. Hanhar m4dten pige. Deskalskyndesig.gvebog':side55-56. oghanhar inviterethendei byen. t:g? {*?I. Anders tagerto plaglser midt for.der hedderSidsel. De skalseen krimi.' . Dekommerlidt sent. Midt underdesserten Klokkener pludseligblevetni. mendeter de sidste. 27 Anders og Sidseli biografen (Udtale af d) Andershar fflet en ny venin{e. fuld.ft t itt. Supplerende Ovelser 59 . Dener sprndende. og de er tilfredsemed filmen.

/ 'Anders/ er Vild / med krimier. I Kloldcen / er pludselig / blevet hi. / tsagefter/ gir de lnd / pi en caf6. / og der er kun / plads / pi hnden I la./ Anders I lager I to / pladser / ?nidt for. / Det er lkke / de bedste / pladsea / men det er de bidste./ 60 ./ Filmen/be'gynder. / De skal bkynde sig. / tsagefterlskal de i bio'grafen./ Bio'grafen/er hresten/fuld.I De er'glade/forhihanden.Konsonanter 27 Anders og Sidseli biografen (Udtale af d) 'Anders/harfhetl enhy/vehinde.l<ke. / De kommer/lidt bent. / Han har tnodrt t en pige./ 'Anders/ er lkke / tilfteds. / 'Anders/ har bestilt bord / pi en restaubant. / De gir lnd /og finder / derespladser./ Den er bprendende./ og han har inviteret hendei byen. / Men de har / lidt bndt / i hakken. / 'Anders/ og Sidsel / holder hihanden / i hinden. / der hedclerSidsel. / og de er tilfredse / med filmen. / De har det / 'godt. / De skal be/ en krimi. / Midt / under des'serten / ktgger /'Anders I ph\xet.

arbejder tjenemarye Peuge. og Fangarbejderbeggehirdt."g Sheagerenugmand. Engang enrestaurant. Haner omkring tredive ar. hunerikke sflgodtil dansk. og devil ogsi line Penge hunfflr stillir€en. trglerpifremtiden. pi at 6bne De tregker oP' ogFangsparerpegge Sheag i banken. Sheng Hanergift medFang. pi entaukstation. ersyvgauge rigger til restauranten. arbejder larye hverdag. Fangkigger efter stillinger. . vil gerne vil ogsflgernqtjene Pegge' job' huntaukerpfl at sPge hunharikke veret i Danmark sfl:leqge. finder en annonce: lngpeenrestaurant. mendehar ingenborn. 'Hvad med reng0ruIg' ? sp@rger Shegg. vil deselvhaveenforretning. er enflinkfYr. ogFasgbor i Riugk@biry.Konsonanter 28 i Ringkobing ?I. oghan har vcret i Danmark i marye ir. om ugen.#t-?f*.

'Tlvad/medlengpring'? | sp4rger She4g./ Sheng/ogFang/bor/i RisgkObiug./ Shesg/eren Haner'gift/medFang. / Haner omlrri4gI bedive| 5r.I Hanvil'gerne / peage. Hanhrbejder I lregge I hver/'dag./ / De treuker / phI at 'flbne / enrestaulant./ beggelherdt. / 62 . / Engang / vil debelv/ have/ enforhefifgg./ Sheag/ogFang/sparer ogdevil bgsfl/ lanepeuge / i banken.Konsonanter 28 7}.ir-:f*I"t i Ringkobing 'Sheng/eren hng/ Ynand. / Oghunfir / btilingen. / / tjenetnange Fang/ vil bgsi / 'gerne / tjenepegge. / og hun tenker/ ph I atsgge Job. / / Sheog/ brbejder/ pfl en tagkstation. Fagg/ finder/ enanhonce: / R. / / og Faag/kiggerefterbtilli4ger./ Sheag/ogFaug/'arbejder/ De trenker/pi ftemtiden./ menhunhar lkke / Varet/ i Danmark I sillngge./ Faug/?inger/tilrestautanten.I og hanhar \eret I i Danmark/ i ?nauge / '6r. penge/bp.I Det er byv/ 'gaage / om trgen. / .engOring / pi enrestaulart./ mendeharhEen/b4m./ flink/ fyr.I og hun er lkke / sfl 'god/ til 'dansk.

Keldhavde travltmedsit arbejde. hun har et vrerelsehos sin far. De holder stadig af hinanden. Lrllian var altid alene. . Deelsker begge He!!e.:::::. borhos sin mor. men de kan ikke leve safllmen. Hunharen datter. mende var alt for forskellige. oghunfplte sig svigtet. Deelskede hinanden.pi elleveir. oghanvar aldrighjemme. daHelle blev f6dt.o* Lrllian er enlig mor. Helles farhedderKeld. Problemerne begyndte. dehjelper tit hinanden. Ldlian og Keld var gift i otte flr.. Helle elskerbeggesineforeldre. I begyndelsen gik detgodr. Deter fem et halvt flr siden. deblevskilt. bor ikke si langt fra hinanden. Lrllian og Keld er skilt. sidstgik dethelt ga!t.Helle.Konsonanter 29 Kerd erskilt i.

I og hun fglte sig bvigtet./ men de var hlt / for forbkellige. I Helles / farlhedder Keld.I I be'gyndelsen /'gik det l'godt. / Hun bor/hos sin tnor.1*^"derskilt I-illian/er Unlig/ ?nor./ og han var hldrig / hjemme./ og de blev bkilt. / Deholder btadig/af hihanden.I De'elskede/ hihanden. / De bor / lkke / si [angt / fra hihanden./ I-illian / var bhid I alene. / og He!!e / 'elsker/ begge/ sinefor'eldre. I da Tlelle / blev Tgdl / Keld / havde havlt / med sit'arbejde./ og de hjrelper/ titlhihanden.Konsonanter 29 h')::#. / Hun har / en 'datter. / De 'elsker/ begge/ Helle. / Tlelle./ men dekan tkke/ leve/ bammen./ og hun llrarI et Varelse/hos sin far. I Det er fem / et halvt / 'frr/ 'siden. / I-illian / og Keld / er bkilt./ I-illian / og Keld / var 'gift I i'otte I 'itr./ Ti! bidst/ gik det helt | 'galt. I ph'elleve/ 'ir. / 64 . / Problemerne/ be'gyndte.

Han har langt til arbejde. og nu skal de ogsflhave barnevognmed. HanhedderVagn. Svend Gitte ergravid. Vagnvil selge sinbil. men den ergod ogbillig. nflr det regner. mende har ikke si mangepenge. og Peugeot'ener for dyr. De vil beggehaveen bil. Det tager lang tid.Denergammel. De vilkobe enbrugtbil. . kigger pfl biler (Udtale af g) SvendAgevilgerne haveenbil. menGolfen er solgt. og han tager bus og tog hver dag. Det er besverligt at besggedem. Gtte og SvendAge kigger pflbilannoncer. SvendAge taler med sin svoger. og der er pladstil barnevognen. Age er gift medGtte. Det er rergerligt.Konsonanter 30 SvendAg. De ringer til salgeren. i Supplerende Ovelser 'Danskudtaleside60-61. og hendesforreldrebor i Rigeleje. menhvadskalde vrelge? De ser en gul Goll og der er ogsi en sglvgre Peugeot. Gitte og SvendAge valgerVagns bil. og det er surt. @vebog': 65 .

/ Denerlammel./ Svend Age / er 'gift / med Gitte. lnitr det tegner./ og Peu'geot'en / er for'dyt. / Han har langt / til hrbejde. / men de har lkke / si ?nange / penge. / men hvad/ skal de \r. / Deterbebverligtl atbebggedem.Konsonanter 30 SvendAg. I Det er'rergerligt. kigger pfl biler (Udtale af g) Svend Age / vil 'gerne/ have / en bil. / og der er plads / til barnevognen. / Gitte / ergra\id.I og det er burt.Lge?| De ber/en'gul/ Qolf. / De vil k4be / enbrugt/ bil./ og han tager bus I ogtog/ hver / 'dag. / SvendAge/ taler/med sin bvoger./ Vagn/vil belge/sin bil. I og hendesfor'eldre / bor/ i Rigeleje.I Dettagerlangltid./ men den er lod / og billig. / og der er bgsfl/ en bOlvgrfl/ Peu'geot. / men Golfen/erbolgt.I 66 ./ og hu / skal de bgsi / have barnevogn I tned./ Han/hedder Vagn. I De vil begge/ have/en bil./ Gitte / og Svend Age / \nlger I Vagns I bli^. I Gitte/og SvendAge/kiggerpi bilannoncer. / De hinger/til brlgeren.

menderer ikke flere klip tilbage. menom vinterentagerhan toget. Togeterk4r!.pvebog': side54 og 58-59. ogTomgirhen til slalionen. Hankobere! ny![ogkor!. Hanvil lageloget. morgener detkoldt og frist.-. 'Dansk udtale. og der er !o minutter."tlr"' arbejderiTflstrup. Klokkener ti minutteri otte. Hanvil gernekomme tilliden.til togetk4rer. lom lagerentaxatil l6strup. cyklertil til arbejde.Konsonanter tilristrup taxa en 31 T:. Hankanikke lide at kommefor senl. Det[agertiminutter. mennu er derhelltom!. i Supplerende @velser . Derholder!o taxaer. oghangflrud pi perronen. Hangflrud pi laxaholdepladsen. oghankommeralligevelfor sen!. ogTomlagersil logkor!frem. fom gflr ind pi konforet. Deterdyd. Tombliverslresset.

I hist. I og 'lom/lager si1!ogko4/ftem. / Deter'dyfl=./ Hankan lkke / lide / atkommefor bent. / Hangir hd/pfl laxaholdepladsen. / Hanvil \age/ \oget.I 'Tom/ lagerlen\axaltil'Tisgup. / Han kgber I ethyll togkod. / Han byklerI Vt | lilbrbejde. / oghangir trd/pflperhonen. / menom Vinteren / tagerhan/ 1oget. / 68 . / ' Iirsdag / ?norgen / er det koldt / og og ' Jom / gflr hen/ dl slationen. / 'Joget/ erkfit l ' / Tom/ bliver btresset.l oghankommeralligevel/ for bent.#r"' 'Iom/'arbejder/i '!6sfup. Hanvil perneI komme/ lil tiden.-./ menderer ilke / flere / klip / tilbage. / Der holderl\o l\axaer. I Klokken / er ti / mihutterI ibfre. I Det lagerl lilmihutter.Konsonanter en taxa titristru' 31 T:. / menhu / er der helt/ tom1./ og derer lo / mihutter I il\oget I k4rer I ' lom / 96r lnd / pi kon\oret.

'.'O. og sortkaffe smager ille godt. .siger Karen. hendes mave knurrer.Konsonanter 32 Karen er pi slankekur (Udtale af k) Karenerpi slankekur. Nu vil hunkun drikke sortkaffe. Det er for strerktfor Karen. .k. . pfl kontoreter det elstra svert. . ligesomlvindefne i reklamcrne. tabenoglekilo. Henne ogklollen fire giver enkollegalanelkage.'Taget styftke'. siger lollegaen. 'Danskudtale . Karenvil gerne forhunvil gerne vere slanf. ogbukserne strammer.pvebog': Supplerende side @velseri 54o962-63. Hunsynes. 'Jeg erpi slanlelur'. huner for tyk. fgler sig ty!. Mendeter ikke nemt. forKarenlan godtlide kager. 'Du er daikke for tyk'. kagen serlallerud. . . oghunvil ikke kobekagertil kaffen. Karenplejer at kommesukkeri kaffen.'Nejtak'.'Sflet lille sty[ke.menluni dag'.sigerhuntil Karen. sigerKaren. Hunkanikle passe sine$oler..

I for Karen/kan'godt/lide / kager. / Karen/ plejer / atlomme 'sukker / i kaffen.agen/ serlreller I \d./ Tlenne / pi lontoret I er detbkstra / bvert. I oghendes lnave/ lnurrer./ Men deter lkke lhemt. / oghunvil lkke/kgbe lager/til kaffen.''Jeg er lph'slankekur'. / Hunkantkke / passe / sine$oler. / huner for ty!. / Karen/ vil for hunvil 'geme / vare blank. I og bukserne/btrammer.vinderne / i reklameme./ -'O./siger Karen. / Hun bynes./ bigerhun/til Karen. / ligesom/ f./ Det er for 'starkt / for Karen. / . og bort/ kaffe / smager tkke/ godt.Konsonanter 32 Karen er pA shnkekur (Udtale af k) Karen/ er pi blankekur. -'Si/ et lille /'stykke. / siger / Karen. I menf. I 70 . I sigerlollegaen. / .lk. / 'gerne / tabe/ noglekilo.'. / .I Karen/ TglersigI ly\. / oglfollen fre / giver enlollega / ftahelkage.menkun/i'dag'./ Nu / vil hun kun / drikke bort/ kaffe."Tagl et'rtykk"'. / -'Nej I Lak'. / .'Du er I da lkke / for tyk' .

En fredagerhun heldig. Pfl vej hjem tager hun pi gronttorvet. Herermangepengeat spare. Hun pr@ver atpresseprisen. Hun k@ber ogsi etparpotteplanter.femten kroner'. Nuvil hunhjem. og hun kan ikke lide at bruge penge. Fru Poulsen fflr sine perer. Hun har en god pension. 7l . Hun plejer at prutte om priserne. og hun er skrap til det. og hun harpengei banken. Hun trenger til at slappe af. Fru Poulsen ger tit pi loppemarkedet. Hun har sparetop hele sit liv. Et pent tappe for fyrre kroner og en lampe for femten. . og hun putter dem i plasticposen. -'To pund for ti'. Til sidstgflrhunhentil stoppestedet. prutter om priserne Men fru Poulsenpassergodt pi pengene.Konsonanter 33 lx. Deerpane. riber en pige. sigerfru Poulsen.rse1 Fru Poulsener pensionist.'To pund perer .. og de er billige.:.

/ og hunkan lkke / lide / atbrugelenge./ En ftedag/ erhun heldig. / prisen. / oghunputterdemi flasticposen.| \iber I enlige. / -'' To/ pund/forti'.l og deer billige. Menfru Poulsen/passer'godt/pi / Hun har sparetbp / hele/ sit liv. / Hunhar/ en'god /penbion. / og huner bkrap/ til det. / Fru loulsen I gfrn tit / pi loppemarkedet. / biger/fruPoulsen. / Nu/vilhunhjem. -'' To /pund parer | . / 72 . / De er pene./ femten / kroner'. / Til bidst/girhun hen/til btoppestedet. / og hunhar lenge / i banken./ Et pent/ treppe/forfyrre lkroner/ og en lampe/ for femten. / Tler I er lnange/ pengeI at'spare.Konsonanter 33 Fru Poulsenprutter om priserne (Udtaleaf p) Fru Poulsen /erpensiohist. I Hun plejerI atpruttelom priserne./ Hun trengerl\Il atslappe hf. Hunlrpverlat presse/ / Fru Poulsenlflr lsinelerer. / Hun kpber/ bgsi/etpar lotteplanter./ I Pfl Vej lhjem I tagerhunpi 'gr4nttowet. / pengene.

og Uf[e mi gi alene. Hendes fingre er helt kolde.'Jegfejler ikke noget'. oghunarbejderpienfiskefabrik. Supplerende 73 . Hunvil hvile lidt for festen. Hunharfflet influenza.. og Eie fer fri klokken fire. Efterfrokost har Eie feber. Efterarbejde legger Fie sigpfl sofaen.. ogderer koldt i fiskehallen.gvebog': side68-69. Hunvigner f6rst entime efter. gvelseri 'Dansk udtale. chefvil givehende oghendes fri. Fiesfadar harfodselsdag. Eredag aftenskal de til familiefest. Menfredagformiddager Fie forkglet. Hunbor i Erederikshavn. Fiekanikke gi til familiefest. menFie falder i sgvn. MenFie fortsetterarbejdet. . Hun mimelde afbud."nuenza Eie er femogfyrre. Fiefryser.sigerhun. Nu harhunhgj feber. Fie er gift medUffe.Konsonanter 34 #:?'.

/ Hendes fingre/er helt/ kolde. I Nu / harhun lli4j I feber. / Men Eie / fortsretterI 'arbejdet. / Men fredag/ formiddagI er EieI fork4let./ Hun VignerI f4rstl entime/'fier./ bigerhun. Hun bor/i Erederikshavn.I Hunharfietinflubnza.nuenza / Eie/er femogfyne.'. / menEie/falder i bovn. I .'Jegfejler I tkke / hoget'. I / hften/ skaldetil fatniliefest. / / Eie/ kantkke/ gi til fa?niliefest. / og hun hrbejder / pi en fiskefabrik. I 74 .dag Fies/ farfar/har fpdselsdag. / Eie / fryser./ Efter I frokost / har Eie / feber.Konsonanter 34 ffi::'". / Hun vil hvile / 1ndt I Tgr I festen./ Fie/er'gift/med Ufie.I ogdererkoldt/i fiskehallen. Hunmflmelde hfbud. / Efter / 'arbejde / lngger I fie sig/ pfl bofaen./ og Eie / ffrr fri / klokken [ire./ og Uf[e/mi'gtl alene./ Flre./ oghendes bhef/ vil givehende ff.

og de svpmmeren halv time. SflkalderhunpiVivi. Yibeke venter et kvarter. Yibeke giver hendenoget koldt vand. Hun ligger og sover. menVivi svarerikke. Yibekevil ikke i sauna. Yivivigner. HunventerpiVivi. Det er vinter. Hun sveder. ogYibeke vekker hende. Hun har en aftalemed sin venindeVivi. . stfrrVivi og venter. og hun tager vanter og vinterfrakke p6. og hun erhelt svimmel. De skal m@des Yibeke vil cykle over til svommehallen. Yedsvgmmehallen De gflr ind i kvindernes omklredningsrum. SflgflrYibeke op pivippen. og s6bliver hun frisk igen. sarnmen De sv@mmer kvart i toly. Bageftervil Yiyi i sauna. Hunvil pr4ye at springe. hver uge. og sflgir de ind og svommen Yandetervarmt.Konsonanter 3s Vibeke tager i svommehallen (Udtaleaf v) Vibeke skal i svommehallen. De vaskersig.

/ Vandet/erlarmt.Konsonanter 3s Deter linter. / Vibeke tager i svommehallen (Udtaleaf v) / \4beke/ skali bv@mmehallen. / Hun vil prgyeI at bpringe. I og bi/bliverhun frisk/i'gen./ Hun ligger/og bover.i./ Yedbvommehallen De gir tnd/ i kvindernes / bmkledningsrum./ Si / gir Yibeke l'op I phlippen. / / Yibeke/vil tkke/i bauna. / og de'sv@mmer I enhaly / time./ menYivi/ bvarer/tkke. Hun Venter /phYiy. / 76 .l De skal?nodes lkyartli tolv. / oghuntagerlanter/ og Vinterfrakke lPe.l / bter/ yiyi / og lenter. / Yibeke /'giver hende/ noget koldt / \and. / tsagefter / vil Viyi / i bauna. / Hun bveder./ og Yibeke/ !rekkerhende. I \Eyilligner. / Vibeke/ vil bykle/ bver/ til bvgmmehallen. / De Vasker sig. I Si/ kalderhun/pi Vrvi.I De bv6mmer/ bammen/ hver/ \tge.i. Hun har/ en hftale/ medsinvehinde I Wy.l Vibeke/ lenter / et kvafier./ og hun er helt/ bvimmel./ og b6/gdrdelnd/og bvpmmer.

Konsonanter 36 Jan fflr en hund. og den soveri hanssengom natten. og haq er tit alene. og den er leregem. Ha4 harikke uoge11 ve44eri nerhedeg. Janog Don begynder til hundetrening. legerogsi med Don. DoBeren venlig hugd. og han har lang vej til skole. og de4 andeqhedderJauus. Janerkun ni frr. Don er hansbedsteven. . og denhedderDon. Niels og Ninakpber eghugd til Jan" Det er en brug haghu4d. oghanharmangevenner. Den egehedderJan. Ha4 kasterdeq langt vek. Dergdr de hver s6ndag. der hedder Don (Udtale af n) Niels og Niua bor pi laudet. Januserfemten 6r. findereupiud. og Don he4terden igeq. Donlrerermangeting. JagelskerDon. og deq leger med de andrehugde. Janpnsker sig en hu4d. De har to s@nner.

/ ogdenhedder Don. 'Jan / er katl h./ Dog/ereg Veqlig/hund. / 78 . / 'Jauus letfemtealFr. / Det er en brun/ hanhund.l Do4/erhags bedste l\en.rr. I og de4 bover / i hans beng/ om hatten. / De har/ to /'sOnner. I Der l'gitrde lhver l's4gdag. I Dou / lmer | ?nange / |rng. I og haner lit I alene./ Haufinder/eu brud.l og hanhar tnange / I Venner./ Niels / og Nina / kgber/ et huud/ til Ian. I og den'andeu / hedder'Jagus.Konsonanter 36 Jan fflr en hund. / oghanhar lang/ Vej/ til bkole.I 'Jau/'elskerlDol.iI 'ir. I HaUhar ikke / hogeu/ Venner / i brerheden. I og Do4/ hegterde4/ I'geg.I og denleger/./ Han kaster den langt / \. / ogde4er lerenem. / 'Jau/leger bgsi/med Don. / Deg'ene / hedder'JaL./ 'Jau / 'pnsker sig / eghund./ 'Jag / og Don / be'gynder / til huudetrreang.med de'andre / hunde.k. der hedderDon (Udtale af n) Niels / og Niua / bor / pi laudet.

Sflvil hun hellere blive [iemme. HansHenrikog hunden Lyt og varopmaerksompi sprogrytmen og pi udtalenaf h. Der er hgje bplger. HansHenrik elskerhavet. og derer hvidt skumpfrbglgerne. gflr Hannemed. pfl. HansHenrik gflr en halv time. Sfrbegynder det at hagle. girfiem til Hanne. og deter hundekoldt. Hun hedder Hanne.ftt) HansHenrikbor i Hanstholm. . radio. Si sidder hun og hyggersig. Himlen er helt m@rk. I dager der hird vind. Supplerende Ovelser 19 . Hanhar et husved havet. Hver daggir hanen langtur. Her bor hansammen med sinkone.6vebog': i 'Danskudtale side53.l 2Fl J I HansHenrik har et hus i Hanstholm rlJdrate u. h Uzl:hus [-] : hj-: hjemme hv-: hvidt Bemrerk: hkommerfrahalsen og eren stille og stgjfri lyd. HansHenrik tagerhueog halst6rklrede medud. og hantagerhunden HansHenrik og hundengArhentil havnen. Noglegange menikke hvis det er hfrrdtvejr. og hun h@rer Hannefflr hovedpine af blresten.

I oBhan tager [unden/ hed/ bd. / I'daglerder herd/ Vind. I Nogle /'gange 196r T{anne / ?ned. I Hver/ dag/'gflrlanlen lang lb$./ Hans[Ienrik/'elsker/ \avet. / 56/be'gynder detl at\agle. I HansHenrik har et husi Hanstholm (Udtaleaf h) / Hans Tlenrik lbor li T{anstholm.Konsonanter 2FT -./ Hans Henrik I tager [ue / og halstgrklede I Fe. I Her/ borhan /'sammen/ med sin kone. I Hans [Ienrik I'ghr I en balv / time./ Derer \Aje lbglger. I og der er hvidt / bkum / pi bglgerne. / Hans flenrik/og hundenI girbenlttl bavnen./ og hun horer ladio. Han har / et hus I ved\avet. / men lkke / hvis det er herdt / Vejr. I og deter hundekoldt. / Hans Henrik / og [unden / gir [jem / til Tlanne.l Tlimlen / er \elt I \n4rk. / tlanne / fer fovedpine / af blesten. / Hun/hedder Tlanne./ 80 . / Si bidderhun / og hygger sig. / Si / vil hun hellere / blive / [iemme.

Kraus og Louigeer pfl bytur sammen.!:. Bemerk:Derer ingenstemte Hun slukkergin mobiltelefon. lyderder enqjov lyd.38 7#:. Folk i koenSkubber. Suganne og Louigehar kgbt et par bukger. Nu er de sultne.. Den kommerfra Susannes Det er hendesmobiltelefon. pi sprogrytmen og Lyt ogvaeropmerksom piudtalenaf s. Hun elskerfisk. Det er fra hendes .'Hvor henne'? gp6rger hun.Svarer Su5anne.'.'Hvadtid skalvi modes'? .k.'Klokken sekshogmig'. og Louigekommerhentil kassen.'Vil du med til fest'? gpPrger han. Hun har fflet en smg-besked. 8l . . og Klaug svarermed det samme. Suganne betalermedsit vigakort. De stflr i koen i Magasingcafeteria. Klaus. bliver stresset.'HosLargog Ester'. Suganne . gigerKlaug. s [s] : spise s'erpi dansk. krereste. . os Susanne i Supplerende Ovelser 'Danskudtale . Susanne har kobt enbluse. Suganne og de grtter Sig og Spiserderesfrokost. og de skal spisefrokost.6vebog':side80-81og 82-83. De st6:r og kigger pfl $m@rrebr@det. . og hun tageret gtykkemed lakg. Pludgelig taske.'O. gkriverstrakstilbage.

/ og degkalgpise frokogt. / / betaler/ medsit Visakort.Kraus / og Loulge / er pi bytur / 'sammen.. /svarerSu'ganne./ 82 ./ Hun blsker/fisk. / Klaus.'Klokken 'qekS / hoS?nig'.'Hos I-arS/ og Eqter'. / Su'sanne og delettergig / og lpiser/ dereg frokost. / oghun lagerlet ltykke / medlakg. / og Su'tanne/ bliver btresset. I De'stir / og kigger / pfl 'smflnebr4del I Fludselig/ lyderder/en $ov/ lyd./ Det er hendegmobiltelefon. / . / Hun hlukker / sinmobiltelefon. / Hun har fiet / en sm's-/ be'sked./ Suhanne / ogLoulse/ kommeihen/ til kassen. / Su'sanne -'Hvor/ henne'?/ lpgrgerhun. / Su'ganne Su'sanne/hark4btl en bluge. / . / De Stir/i kaenliMagahing/ cafeleia./ Nu / er de 'gultne. / Den kommer/fraSuhannes/taske. / siger Klaug.k.'O./ / 'skriver / 'straks/ tilbage. / Folk/ ikgen / 'skubber.'Vil du tned / til fegt'? / bp@rger han./ og Loulge lhar kgbt I etpar bukger.:'.Konsonanter 38 7#:. / Det er fra hendeskeregte. / . I -'Tlvad/ tid / skal vi ?nodeg'? / .'. / og Klaug / 'gvarer/ med det 'sarnme.

'Mig. Tidligerevar hun skpjtelpber. men nu har hun dfrrligthjerte.ensen sidderforan fjernsynet. Fru lensener femoghalvfjerds. Hun er en sjov gammeldame. Det er en dejlig dag i juni.'Der er sk6jtelBb i fjernsynet'.'Er dernogeti vejen'? . lola drejer om hj6rnet. .nej'. Hun kigger op pi fjerde sal. og hun vil gernetjenenoglepenge. Fru f.. Det er hendes tredjebes6. j !l : hjrelpe Bemark:j udtalesldj)tjob. Hun bor i nummerfjorten.g i dag.'Er du slBj'? . sigerfru lensen.ensen bor pi lagtvejen. .39 dersom hjemmehj rerPer !#:. Fru f. og hun kommersjreldentud.":I. Bemrerkudtalenaf kombinationeme : -ei [aj]:dejlig lola arbejdersomhjemmehjrelper. . Supplerende i 'Danskudtale. Hun har stadignatkjolep6. Hun er gladfor sitjob.49.'Hej'. Jolaer pi vej ud til fru lensen. Hun har en lejlighed pi fjerde sal. s16j? .ensen. -sj lcjl:sLoJ Seogs6 s.ej Lyt og ver opmerksom pi sprogrytmen og p6 udtalenafj.Ovebog': side84-85. men hun fflr ikke gjephfru f. Hun kan godt lide at hjrlpe andre. Ovelser 83 . Jolakommerind i lejligheden. sigerlola.

I SlAi? l.I oghunkommerbjeldent/ hd.ensen. / 'lola/kommertnd/i lejligheden.'Mig. / Deterhendes hedje lbel6g/ i'dag. / Hunharlstadig/ hatkjolelpi./ 'lola / drejerom hjgrnet.Konsonanter 39 der som hjemmehj rerPer !:::.'TIej'.oDerer \kgitelgb lifjernsynet'. Xola / Hun er 'glad/ for sit fob. / Hun er en bjov/ 'gammel / dame.!. / Det er en dejlig / tlagI iluni.l Fru'Jensen lbor /pi'lagtvejen./ Hunhar/en lejlighed/pt flerde/bal. / Tidligere/ varhun \k4jtelgber."z./ menhunf6r tkke/'6je I phfrulensen./ Hun kigger I bp I pilfierde / bal. I sigerfru 'f. I oghunvil'gerne / tjene/ noglepenge. / Hunkan godt/ lide / at hjalpe | 'andre. / .'Er derhoget/ i\eien'? / .hej' . / Fru lensen/erfemoghalvflerds.'Erdu \l4j'? | . / lola/erpi Vej/ ird/til fru'Jensen. I \ ./ siger'Jola. / Fru f. 84 . I menhu / harhun'dirligt I hjerte. / . / .ensen/ bidder/foran/ flemsynet.ej / brbejder / somhjemmehjrelper./ Hun bor/i nurnmer florten.

Madskan ikke kommei bornehave. og hun giver hap smflkager. og Mie k@rer Mads og mormor hyggersig sammen. og Mie har et vigtigt m@de. men Mads har gepqt Han vil ikke hjem endnu. .'Du mi kommeigen i morgen'. Klokken fem kommer mor. Mandagmorgener Mads syg. og de ser tegnefilm. de legergemmeleg. m [z] : mor Mie er mor til Mads pi fem. Han hostergri4qt. Mor4qorgiver Mads en bamse. De maleri en malebog.athan er syg.passserMads Lyt og var opmerksom pi sprogrytmenog pfl udtalen af m. Hun har en blomst med til mormor. Det er ikke nemt. Morpqorer megettilmodig.sigerhun. 'Danskudtale . haq.Kttttsonattl(t" 40 Y:::::. og hun er bekymretfor Mads. Supplerende @velseri 85 . Hun kan ikke blive hjemme. og han har mistetstemmen. Efter middag vil Mie hjeno" sig.6vebog':side78-79. Mor4qorvil gernepasse ham over til mornoor. Hun lavervarE kakaomrelk. Mie ringer til mor4qor. Mormor smiler til ham. Madsglemmer.

/ og desertegnefilm.Konsonanter An -1. / lMads/en bamse. / athaner byg. Mormorpassser Mads t[. / oghuner bekyxnret / for Mads. / Mads/ 'glemnqer. / . I og Mie/ har/et \igtigtlfutde.tdraie aimt Mie / er tnor/ til MadsI pifeg. / / vil'gerne/ passe ham. / / Mads/ og ?noryorI hyggersig/ bammen.'Du 4qi koXg4ge i'gen/ i lnorgen'./ oghungiverhambngakager.l og hanhartnistet/ bte4g4gen. / Mie/ hinger/til ?nornqor./ Mor4nor / er heget / t61?nodig. I !{andag/ ?norgen Hanhosterl'grimt. / F. / biger hun. / MoruOor/'giver HunlaverVaro/kakaomalk. / deleger'ge4qpeleg. / Moqor/ bmiler/ tilham.I HunharenbloUst/ bed/til boornOor./ Moruoor og Mie/kgrerhambver/til lnoqor./ 4genlV[ads Han vil ikke / hjeXq / endhu./ Klokkenfem/ kommerlfuor. / Mads/ kan lkke / kognoei b4rnehave. / 86 . De lnaler/i en?nalebog.fter /lniddag/vil Mie/ hjeaq/ /har'geaqtsig./ Deter tkke/ hemt. I / er MadsI 'syg. I Hun kan lkke / blive / hje4g4qe.

Eentkommertrjemog findern6glen. Han er trret. Hangirhen til busstoppestedet.. ogBentbander. oghanmfltagebussen. Hangirhen til bilen. Det er besverligt. menhankanikke 6bnebildpren. 'Danskudtale . og han bliveri bedrehum@r. En morgen i februar erhanfrerdigHokkenseks.Konsonanter 4li. Bageftertagerhantilbagetil Brabrand. Bentmt hjemog henteekstran/glen. Hanhartabtbiln6glerne. bilnogrerne Hanharenbagerbutik i Brabrand. og hanvil barehjemog sove. Hangfrrop i bussen. Deervek. Hanbagerbrgdog boller.:fl"' Benterbager. Ovelseri 87 .@vebog': Supplerende side64-65. Nu kan han godt 6bnebil dgren. Bentgflr tilbagetil bagerbutikken. og hankoberenbusbillet. menhanfinder ikke bilngglerne. Hanlederoveralt.

rabrand. / og hankgfuer I enbusbillet.Konsonanter 41./ menhankantkke/ 6bne/bildoren. / Hanbager / brgdtog boller. / De er Vak./ tsent/kommer hjem/og finder/ hgglen. I Hangflrbp/i lussen.i"#:F. En ?norgen/i februar/erhan fardig/klokkenbeks.t 88 . / tsent/mfl hjem/og hente/bkstranpglen. / Haner tra. Han leder/ over'alt.I gre b'no rne Hanhar/en bagerbutik/i B.I oghanvil bare/ hjem/ og bove./ oghanbliver i bedre/ hu\ngr. / Hangdrhen/ til bilen. / Hangir hen/til lusstoppestedet. / Nu / kanhan'godt/ 'Frbne / bildpren. / Hanhar tabtI Wngglerne.I og tsent/ bander.t. / / lent / gir tilbage/ til lagerbutikken. / menhan finder/ tkke/biln@glerne."' tsent/ er\ager. / oghanmhlageI lussen. I pagefterI tagerhantilbage/ til tsrabrand./ Deterbebvarhgt.