P. 1
Márai Sándor - Ég és föld.doc

Márai Sándor - Ég és föld.doc

|Views: 132|Likes:
Published by adeeeka
MÁRAI SÁNDOR:
ÉG ÉS FÖLD


HELIKON KIADO

Márai Sándor jogutódai

Vörösváry Publishing Co. Ltd. (Toronto)
MÁRAI SÁNDOR:
ÉG ÉS FÖLD


HELIKON KIADO

Márai Sándor jogutódai

Vörösváry Publishing Co. Ltd. (Toronto)

More info:

Published by: adeeeka on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

MÁRAI SÁNDOR

:
ÉG ÉS FÖLD
HELIKON KIADO Márai Sándor jogutódai Vörösváry Publishing Co. Ltd. (Toronto) *  * * Ég és föld Ég és föld között élek, van bennem valami halhatatlan és iste­ ni, de szoktam az orrom is piszkálni, ha egyedül vagyok a szo­ bában, lelkemben elfér India minden bölcsessége, de egyszer po­ fozkodtam a kávéházban egy részeg iparlovaggal, órákon át tudom nézni a vizet és a madarak repülését, de öngyilkossági tervekkel is foglalkoztam már, mert egy hetilapban pimasz hangon írtak egy könyvemről, Kung fu­ce testvére vagyok az emberi dolgok megértésében és a bölcs közönyben, de nem bírom ki, ha a hírlapok nem említik meg a jelenvoltak között nevem, megállok az erdő szélén, és káprázó szemmel nézem az őszi lombok színeit, de nem tudok másként érezni a természet iránt, mint fenntartással és gyanakvással, hiszek az értelem felsőbb­ rendű erejében, s egészen ostoba társaságokban fecsegéssel töl­ töttem el életem legtöbb estéjét, hiszek a szerelemben, de legtöbb­ ször fizetett nőkkel vagyok csak együtt, hiszek az égben és a földben, mert ember vagyok, ég és föld között, ámen. * * * A bátrak Már csak azokat tisztelem, akik mernek fölöslegesen érez­ ni. Akik elég bátrak fölöslegesen gondolkozni. Mindenki olyan célszerű már... Mindenki olyan tauglich. Azokat tisztelem, akik mernek ilyen szavakat gondolni: "én." Vagy: "Szeretlek, szép, hideg unalom." Senkit sem tisztelek töb­ bé, akiről elhiszem, hogy napközben ilyen kezdettel is eszébe juthat valami: "Különös tekintettel a fennálló lehe­ tőségekre." * * *

Pünkösd Bomba, virágcsokorban. * * * Kaland Élsz, s egyszerre megrohan a kaland. Mi ez a kaland? Nem ismertél meg senkít, nem nevetett szemedbe az olcsó, bol­ dog, vacak öröm, egyedül vagy. S mégis történik ez órák­ ban körülötted valami. Az élet, délután négykor, egyszerre izgalmas lesz és veszélyes. Mindenfelé jelek figyelmeztet­ nek, a köznapinak értelme van. Egy ajtó nyílik, mintha a végzet küldöttje nyomná le a kilincset. A napsugár szíven döf, mint az orgyilkos pengéje. Fülelsz, neszelsz. Mi ez a kaland, amely betört az álmos­ólmos létezésbe? Aztán egy­ szerre megérted és elsápadsz. Megérted, hogy élsz. Ez az egyetlen kaland. * * * Van Gogh Egyik képének ez a címe: "A festő reggel munkába megy." Ezen a képen a világ látható, melyet a festő meg akar örö­ kíteni: mezők, völgyek, házak. De ez a világ csak az övé, a festő világa! Nincs köze e világnak a földrajzkönyvekhez. Ez a zöld mező, ez a kék ég, e piros háztetők egyszer voltak csak: a pillanatban, mikor a festő megpillantotta a világot. Ez a látás érzékletes és szakszerű. Az "őrült festő" oly tárgyilagosan látta a világot, mint egy távcső. A nagy festő­ nek látomása van a világról, de ezt a látomást aztán oly hű­ ségesen és tárgyilagosan festi meg, mint egy építésziroda első rajzolója. Ezért különbözik a kontártól, akinek sem­ miféle látomása nincsen a világról, s mégis víziószerűen mázol fel vonalakat és színeket. A nagy festő az égre néz, s a földet festi, hűségesen. A kontár az eget festi, lázasan, s közben tyúkszemét nézi, aggályosan. * * * A társ Igen, Isten csendes Társ minden üzletünkben. Pontos el­ számolást akar. Nem érzelmes, nem résztvevő; kemény és tárgyilagos. Vigyázz, amikor osztozkodsz vele. * * *

Balatonfüred A "Gyönyörde", a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmar­ ty beszélyének hősei, a "füredi szívhalászok" sétáltak a vá­ lasztott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai, Jókai és Blaháné léptének nyoma az erdőben: ez a legtisztább ma­ gyar biedermeier. De a táj is szelíd, mintha a betegek, akik e fák alatt, e forrásnál, e világoskék égbolt alatt keresnek gyógyulást be­ teg szívüknek, megszelídítették volna a természetet. A táj hozzászelídült a betegekhez; kissé sápadt és nemesen er­ nyedt, mint mindenki, aki megismerte már a halál első könnyű, udvarias érintését. Nyájas táj, hívogató. Ezt mondja: "Ne siess. Pihenj. Hallod a fák zúgását? Valamit üzennek." Az ember megáll, hallgatja a zúgást, s egyszerre megérti, hogy kár volt sietni. * * * A megjelölt Az ember, aki nem ült fel a repülőgépre, mely lezuhant és minden utasát maga alá temette, szótlanul mutatja a repü­ lőjegyet, a számozott és lefoglalt helyjegyet. Igen, ő is lezu­ hant volna. De nem zuhant le, s most itt áll, életével, melyet aján­ dékba kapott a sorstól és a véletlentől, életével, ezzel az érthetetlen és oktalan ajándékkal. Mit kezdjen most ve­ le?... El is pazarolhatja, mert ajándék. De óvhatja széltől, gyomorrontástól és izgalmaktól, mert megjelölt élet, be­ cses és rendkívüli élet, s a végzet nyilván akar vele valamit. Kissé zavartan néz. Eddig csak élt. Most már tudja is, hogy él ­ s ez a meglepetés csaknem lesújtja. * * * A találkozás Igen, később, később találkozunk az emberekkel. Ez a ta­ lálkozás nem éppen lelkes; mikor az ember komolyan hoz­ záköti sorsát valakihez, nem ugrál, nem örvendezik, ha­ nem sápadtan és komolyan néz farkasszemet sorstársaival. "Ahá, ilyenek vagytok!" ­ gondolja. Akkor már ismeri őket, mindenféle értelemben, látta az embert boncaszta­ lon és a templomban, amint örök hűséget esküszik, s a bí­ ró előtt, amint hamisan esküszik, látta az embert, mint gyermekgyilkost és anyagyilkost, mint nagy művészt, aki az ihlet önkívületében fordul Isten felé, mint hőst, aki

 A levegőben az erjedés íze.csendesen vállalja emberi sorsát. a betegszobák szagával. De a reggel fénytörése más: halványabb. észrevétlenül. A dáridónak vége. A végső győzelmeket nem adják ilyen olcsón és pontosan. Ocsúdunk és fáj a fejünk. tehát emberebbek leszünk. forró. de számolgat­ juk a múló időt. forró nap között a kis ősz. "Igen. mint e mérges és kétség­ beesett demokrata hiszi. a kövek. * * * A demokrácia Meghallgattam e mérges demokratát. türelme­ sebbek. Egy napon találkozunk az emberekkel és elfogadjuk őket. a hibát­ lan és tökéletes Demokrácia rohamcsapatai díszlépésben elvonulnak a hullák fölött. a jó. ha mind tájékozottabbak. s ezt gondoltam: ­ Igen. A macskajaj pillanata ez. Ez a kis ősz.. mikor százmillió zsarnok hullája hever a harcmezőkön. * * * A kis ősz Két sikoltozó. majd akkor győz a demokrácia. kénkö­ vet. Majd. Húzzad kalapod homlokodba. poklot és a hét egyiptomi csapást kívánta a parancs­ uralmaknak. A demokrácia nem győzhet vala­ milyen történelmi pillanatban. kürtök búgása és zászlók lobogása közepette. A fák.. igen" ­ mor­ mogjuk. test ünnepélye után. a nyár virágfüzéres. a demokrácia végül győzni fog. aki bombát. Így. dorbézolás után. ha­ lottibb. ahol elgyötrött testek hideg verejték­ ben sínylődnek. mint a ficsúr maradék aranyait. tehát jobbak leszünk. * * * A lakás . az út­ test párásan csillognak. bennem és benned. Még nem szállunk magunkba. csatatéren. látta már az embert és végre elfogadja. ­ De győzni fog. Ilyen pillanatokban kezdünk megöregedni. a város megtelik savanyú illatokkal. Ez a pillanat csendes. mint az asztalon felejtett és felmelegedett pezsgő illata hajnalban. csak így nem győzhet a de­ mokrácia. tehát férfiasabbak leszünk ­ mert az önkény min­ dig idegbajos és nőies ­. de nem így s fő­ ként nem ilyen eszközökkel. Mikor? Kedden? Vagy szombaton? Nem hiszem. Ezek a szagok ingerlőek és félelmesek. s a diadalmas. ha mind műveltebbek.

Már csak azt szeretném folytatni. * * * Hétfő. Most megint úgy élünk.Valahányszor lakáshirdetést olvasok a lapokban ­ a lakás le­ het központban vagy kültelken. Aztán vágtatni kezdett a mutató. kivenni a lakást. nyögve. mintha rögtön kalapom kellene fognom. amíg elvégzem munkámat és teljesítem köteles­ ségem. oly mindegy ­. és nem kezdek elölről semmit. amit elmúlt hétfőn kezdtem. cepekedve. s elrohanni. sem felrobbantani a világot. hétfőn és elsején. mintha állandóan negyed három volna vagy fél kilenc. krákogva. jól­rosszul. a sétányon. mintha most ismerkedtek volna meg. versenyórával kezében szá­ molná a másodpercek szárnyalásait. ahol végre otthon leszek. A "múlt" és a "lesz" között meglapuló időt így nevezik: béke. Ápolónő kísérgeti; néha olyan gáláns. elseje Hétfő van és elseje van. Vagy: negyed három lesz hét perc múlva. Bol­ dog korszakok fiai az idő mutatólapján ilyen jegyeket ol­ vasnak: fél kilenc múlt öt perccel. ponto­ san addig. hétfőn és elsején is. mintha valaki. meg­ nézni. Ilyen szerény vagyok? Nem. Már csak élni szeretnék e világban. s egyszerre éjfélt mutattak az összes órák. Már nem akarom hétfőn és elsején megváltani. okuláréval és élesre köszörült műszerek­ kel. valahol. ilyen becsvágyó va­ gyok. * * * Az élvező Hetvenhét éves. Szívére keres valamilyen gyógyító füvet a fürdőhelyen. * * * Az órák Az élet és a történelem órái nem ütnek mindig ­ vészes ünnepélyességgel és pontossággal ­ delet vagy éjfélt. * * * Ezernyolcszázhatvanhéttől ezerkilencszáztizenkettőig úgy érezték az emberek. s éppen az éjszakai együttlét felté­ . még mindig érzem azt a nyugtalanságot és szórakozott szívdobbanást. hamis­ kás mosollyal fordul a nő felé.

 kártyacsatákról. Egyszerre észrevesszük. Javíthatatlan. a világ. néha fáradt mozdulattal szíve felé emelkedik. titokzatos kalandra. a nagy játsz­ mának vége. az or­ vosi rendelő felé. Egyszer. a folyosón. az élvező. az élet megtelt virágokkal. francia. A gyalázat elől menekült. valamilyen végső. Nizzá­ ban. mely oly sokat játszott nőkkel. előkelő barátairól. Kalandra siet. nemes és züllött kéz. hogy nem tartozik a jó társasághoz. azt mondta egy angol nő. . e pecsétgyűrűs. latin és angol szavakkal tűzdel meg. melynek vizét issza. sunyi és boldogtalan feje körül. pecsétgyűrűt. Párizsban. s kérdő­fanyal­ gó pillantással kacsint a halál felé ­ szemügyre veszi. Nőkről be­ szél. de nem exkluzív. Egyszer. kinek jelenlétébe bele kell nyugodni; de azért nem árt éreztetni vele. Monokliját bal szemébe csípteti. Minden­ nap más ruhában jelenik meg a forrásnál és szédíti. hogy megbánt valamit. De a valóságban nem bánt meg semmit. az erőszak és az önkény ölte meg. Keze. * * * Gyászjelentés Meghalt." * * * Virágnyelv Június. a szíverősítő oltás csöppjei. kártyalapokkal. Különös. s mikor megnyerte a tétet. Mit írjak fejfájára? Sokkal tartozom neki. mint egy kellemetlen hatósági személyt. ahol a drága csöppek várják.. Monoklit visel és fehér bokavédőket. mely könnyű. Most azt is mondhatná. A tét az élvezet volt. Itt siet. azt mondta a spanyol trónörökös. hogy a lakás. melyeket német. embertelen pompa ez. káp­ ráztatja híveit. Londonban. Történetkéi. ápolónőjébe karolva. Ezt írom: "Ismerte az emberi élet értelmét: a részvétet és a becsületet. Egyszer. nem túlságosan ruganyos léptekkel. s tapogatta gya­ núsan előkelő és kevésbé megbízható emberek kezét. mint a szénsav a forrásból. Mindenkivel megismerkedik; előkelő. mintha madártollból fonták volna. Igen. az én becsületemért és emberi rangomért is.. Ezért a legna­ gyobb szavakat írom. Nagy és szomorú tét. nagyon finom szalmakalapot. melyet ember fejfájára véshetnek.teleit beszélnék meg. úgy bugyborékolnak belőle. A kaland halvány dicsfénye szelíden ragyog kopasz.. ászt húzott a kilences után. szürke selyem­ nyakkendőt. ráncos. elvesztette az örömöt.... ravasz. mert kissé érettem is halt meg.

 fütyülsz reá; mégis. Sü­ ketnémának születtél. Én ezt nem értettem. egy pillanatra. De ember voltál és mű­ vész voltál. szűkszavúbb képekben. hörögve. s emberfeletti erőfeszítéssel megtanultál beszélni. csak úgy. mint egy ijedt és csúfondáros ka­ masz. körülnézek. mint a per­ verzek egy állatot." Igen. Arcod eltorzult a betegség és a végzet fintorában. Jár csip­ keíveik alatt. Egy pillanatra ab­ ban az életnagyságon túli méretben látlak.Beborítanak valami ernyedtet és rosszhiszeműt. amit mondani akartál; képekben mondtad el. hanem a fölösleges is. faragott padokat. valami halhatatlan. emlékezzél.Te vállat vontál és szeretted őket. a szegfűt. szentségtartókat bámul. barátom. Mit akar mondani? Az élet és a halál között mond valamit. és másképp nem tudod elmondani látomá­ sodat. Nagy voltál? Nem tudom. Mintha viaskodnál beszéd közben az irtózatossal. valami dohosat és halálosat. Érzed?. . De aztán elmondtad a világnak. virágnyelven szól hoz­ zánk. barátom. Így nyelvel a lobbanékony nyár. Életed alkonya felé már négy nyelven voltál siketnéma. Lélegezzél. A nők használtak. A szépség fölösleg. ember voltál. a kanka­ lint. túlzó és könyörtelen. Igen. nyelveket is tanultál. ami a halál na­ gyítása.. * * * A dóm Az ember sokáig műemléknek tekinti a dómokat. de elhittem neked. hogy így igaz. A virágok nyelvén ezek az alanyok és állítmányok.. volt benned valami megszállott. Valamilyen állati beszéddel mondtad el az emberit. pa­ zaroljál. Ötvenéves korodban is olyan voltál. Ezt mondja: "A világ nemcsak a hasznos. nyögve. Millió szavuk van; de én csak az ősfogalmakat ismerem: a rózsát. mindegyre merevebb. Tehát művész voltál. * * * Egy halotthoz Most hallom. valami torzan fönséges. de érzés nélkül. A jelzők végtelenül sorakoznak e tőszavak mögött: a száz­ szorszéptől a bazsalikomig. óriá­ si szürke térben. az életet. Tudom. hogy meghaltál. Mintha örökké torz arcokkal fintorognál a világra. csodálkozom. látom és érzem. Caliban voltál. A vége felé már csak kis tárgyakat festettél. így tisztelgek emléked előtt. aki emlékezett az igazságra és ki akarta fejez­ ni azt. S még­ is.

. tapasztalatával és re­ ménytelenségével az élet. mint a ha­ lottakat. Ez a két földrész. ebben a süket magányban. szőrös és dohos egyedülvalóság­ ban. De jó lenne aludni! Mélyen rejtve a télben és a ma­ gányban. A sirályok sír­ boltja egyszerű. Az ő tudat­ lanságuk a dóm igazi értelme. mert elég volt. * * * Halott sirály Alkonyat felé a dagály elhozta a kikötőbe a halott sirályt. Egy pillanatban lehullanak az égből. makacsabban. Talán csak meghalnak. ebben a mély. melyek előtt térdepelnek. mert elfáradtak. valamilyen zord. mint a királyok nyugvóhelye. a vén embereket. mint egy óriá­ si sír márványlapja. mintha megpihen­ ne valamely komor és merész kaland után.. Reggelre elállt a vihar. Ezek számára épült a dóm. A párizsi. mint egy ti­ tokzatos és fönséges mauzóleum tetőzete. Párizsban vagy Kassán ­ imád­ kozni vagy szunyókálni. s fogalmuk sincs a műkincsekről. vagy csak emlékezni járnak a dóm félhomályába.. fekete­zöld víz hul­ lámain. az élet mozdulataira.. Chartres­ban. a verőfényre ­ aludni. mint a medvéket. Áthajol­ tam a parti korláton. De aztán behavaz szomorúságával. a firenzei dóm. A kassai. Igen. két földrész partjaí között. A halott sirály széttárta szárnyait és oldalt hajtotta fejét. Aludni és megbocsátani. ami a sors. közönyös és fulladt­dohos ma­ gányban.. Aludni akarok ­ bocsás­ satok meg ­. a szél és a víz eltemették a halott sirályt. málnabokrok­ ra. Aludni és nem látni. magasztos és jeltelen. sűrűbben. Hol és hogyan halnak meg a sirályok?. a hajók. a kikötő öble üres volt. Életük és haláluk körül titok van. mint a holtak. dörmögve és bódultan emlékezve csak. mert szeretnék megbocsátani.műkincseket. egyenletes és komoly ringással. esetleg lelkesen. * * * Téli álom Tél van és húz ez a mély álom. Aludni. Emeljük . ringó szelídség. S egy napon irigyelni kezdjük az öregeket. A víz sima volt. akik ­ Firenzében. már nem is sértődött. Nem tudunk semmit. A chartres­i.. Most csak megadás volt és lágy. Mindezt udvariasan. toprongyos asszonyokat. és sokáig néztem a sirály tetemét. az ég és a tengerek között?. ami az élet. az ég kupolája világoskék. e két part az élet és a halál. Vagy angina pectorisban halnak meg? Vagy szivelzsirosodásban?. Széttárt szárnyakkal úszott a tajtékos.

 A bánat és a csend. hogy a világ csakugyan remekmű. hideg hangot ad. mintha a világot. dísztelen. Csend van. mi ez a szoknyasuhogás?. e macskajajos szalmaözvegyek. azzal a fanyalgó dísszel. nem békült meg halálában sem ve­ . a sötétben. ezt a törékeny alkotást. a kékség a város felett és a város. megkapaszkodva a végte­ len síkság homokjában. hallga­ tag magyarjaival. s nem vágyom semmire.. mintha üveget kocogtatnál. A kertek. Valahol Anna jár itt. a múzsa. tisztelegjünk. s valószerűtlen.. a halászlé. ha megérinted. hideg reflektorfényében. talpig vértben. Magányos halott volt; látszott a síron. mint egy örök vers sorai. s kaszabolni kezdi a dáliákat. Most. Milyen ismerős mindez! Milyen régi és milyen ismerős! Mikor hallottam utoljára ezt az éjféli vízcsobbanást. mi ez az illat. a sugárutak. mint a ko­ porsót vonszoló tollas lovak. Éjjel kettőkor me­ gyek a híd alatt. Sírja kopár volt. A levegő. * * * A halott Elmentem hozzá. * * * Szeged A bánat a Tisza fölött. mint a ravatalok. tornyaival és íróival. a Tisza. ez a lomhán elhasaló. * * * Üveg Szeptember végi nap. nézem a kiállított tárgya­ kat. Mindjárt fellép a hős. A rétek. ki jár itt a sötétben. mikor láttam kihunyni e csillagokat a síkság fölött. őrző. melynek sötétjében a szekták ma­ gányos mécsesei virrasztanak. hogy kibéküljek vele. hogy aki oszlik a hantok alatt. micsoda szőkeség kísért itt. üveg mögé rejtették volna. szelí­ dített fenevad.meg kalapunk. Udvariasan állok a kirakat előtt. a síkság. a víz és a föld illata. a szeptemberi üvegszekrényben. a jegenyék a fagyönggyel. kócos lombjaikkal. nem hallani mást. Most minden messzi van. látni. s minden olyan meghatóan világos és gyöngéd. Anna. A fák csapzott. S a víz úgy hömpölyög a mély­ ben és sötétben. a szeptemberi napsütés ünnepélyes. melyben lepárol­ ták öt évszázad minden elfinomodott hasi bölcsességét. csak a víz csobbanását. melyeken Juhász Gyu­ la árnyalakja bolyong.

 így is. Mi­ chelangelo kontár volt. a kétségbeesett vitában. hogy aki nem látott szülést. minden számításával. Az életben ő maradt alul. a magányt és a lármát! Mennyit ad. azt a rejtélyes és félelmes műhelyt. nem ismeri a műhelyt. ellenfeleivel. nem tud valami biztosat és "alapvetőt". úgy köszönöm meg. Ezért né­ mán álltam sírja előtt. micsoda bőség. mikor a gyerek sírni kezd. vak sötétben. elintéz valamit. Igen. egy emberi szempár visszfényét. A néző nem csodálkoz­ na. ha vér és placenta helyett láva és hamu ömlene ki füs­ tölögve az anyaméhből. aki meghalt; de a nagy párbeszédben.lünk. Később. örökké mennyit ad az élet! Csen­ desen adja. műkedvelő. Az em­ ber csendes lesz. amit az élők minden szókincsükkel sem tudtak soha elintézni. olyan erők feszítik az anyatestet. * * * Műhely. glazúrozott ibolyadísszel. Ez a hallgatás értelmes volt. milyen megajándéko­ zott. mint az iskolában monda­ nák ­ bizonyos. mint földrengéskor. * * * Márciusi hó Olvadt parfé. A földig hajlok. élőkkel. a halott. milyen gazdag vagyok. . mint mindenki. a reggelt és a délutánt. A hallgatás. minden pilla­ natban! Ajándék ez. egészen csendes. * * * Ajándék És mégis. mellyel a halottak sirja előtt ál­ lunk. láttam a szerkezetet. a fák fülledt illatát. az alkonyt és a csillagokat. és Newton. indulat és érv nélkül. minden napszakban. süket ösztönnel. szerkezet Aki nem látott szülést. a folyó zöld hullámát. s úgy érzi. két kézzel. nem tud az életről valamit. Az erők. a néző kisompolyog a szobából. ő maradt fölényes. ma is. az élet és a halál erői: az anya és a gyermek állandóan élet és halál között tapoga­ tódznak ez órákban. ahol az élet készül. amelyek szülés közben megmozdulnak. Olyan erők mozdulnak meg e pillanatokban. De most már nem lehetett többé vitatkozni vele. melyet az em­ berekkel folytatott. nem látott be­ le a szerkezetbe. csodálatos ajándék. a világgal.

 rühösen. férfiasan. melyet én nyújtottam át neki. nincs illata.. mely kirepíti most a végtelen térbe és idegen időbe. Miért. Nincs íze. Értett az irodalomhoz és a jó stílushoz. s emléke. a távozó! De mi látjuk még egy pillanatra. zenével és tömjénnel. mint a halottak dolgairól szokás beszél­ ni. Most él majd Párizsban. s feltartja arcát a rongyos. Most mind sajnáljuk őt. s eszembe jut. sorsáról. a távozót.. mégis irigylem? * * * Eső Meleg ez az eső: meleg. hörögve és boldogtalanul. Kissé mind gyilkosai va­ gyunk. amint ott áll a kivándorlókkal megtömött vasúti kocsi abla­ kában. már könyvtáráról és hagyatékáról beszé­ lünk. Mindig emlékezem. Ízlelem az esőt. * * * Gyász A gyász nem ünnepély.* * * A távozó Most utazik már. hogy másféle viharra is emlékezem. Estére már el is felejtjük. az élet cse­ repei közepette. törmelékek között. utazik a világ felé. A gyász robbanás: a legnagyobb robbanás az életben. mint egy csillag. mint a nők könnyei. búcsúra. másféle könnyeket ízleltem. s ezért hangosan beszélünk róla. s mi sorsáról beszélünk. másféle végzet könnycseppjeit éreztem végigcsorogni arcomon. emlékei. párnája a Hold. De ő ezt nem hallja már. fekete­ezüst kárpitokkal. Emlékei maradnak csak a városban. fekete felhőkkel teleaggatott ég felé. Nem volt szeren­ cséje a nőkkel. szemében az önkívület csilláma. oly boldogtalan. karjában egy üveg kecskeméti rizling. nyoszolyája a morgue márványpadja. mint Belzebub. hogy mégis. hidak alatt csókolódzik néger nőkkel. a szemétdombon. s hűvösen szabályos részvétnyilatko­ zatokkal. melyek za­ varosak. Oly magányos lesz. és a magyar irodalomról vitatkozik litván száműzöttekkel. Minden gyászoló Jób kissé. mondjuk. illedelmesen. csak meleg. mikor elmegyünk a pályaudvarról. minden emlékeztet. va­ gyon és gyermekek nélkül. Mélyen él az ember a gyász­ . fellengző. semmivel nem volt szerencséje. mely szomorú és gyermekes. Egyáltalán. Már utazik.

* * * Bakfis Néha eljön a táblabíró és elmagyarázza. s felírja csendháborításért. Nyár. Érthetetlen volt. Ültem a sötét szobában. beszéd közben muta­ tó­ és kisujját kacéran emeli a levegőbe. mintha Pán visszaszökött volna száműzetéséből. kezet csókol és láthatatlan sarkantyúkat penget. gyorsan. Szimatolunk vala­ mit. mutáló hangon beszél. felülnek az ágyban. ünnepélyes ruhát visel. meggyújtottam fényképe alatt a halotti mécsest. igyunk mus­ tot. lázasan és szédülten járunk a fényben. Szirup ízű nyár. Holnap fűteni kell. mint egy remekmű. Mindez teljesen érthetetlen volt: a fénykép. Ennyi a gyász. az illatban. s egyáltalán. mustszagú. Minden más csak gyakorlat. apám halála napjának évfor­ dulóján. s most itt tilinkózik a Mikó utcában. hogy apám meghalt és én élek. angol bajusza őszül már. Így élünk most. A táblabíró elmúlt hatvanéves. * * * A remekmű Hajnalban. s egészében nagyon szeretne angol vagy francia tábornok lenni. kopasz. büdösen. mint mikor a hal­ doklók hirtelen jól érzik magukat.ban. az. Olyan ez. Nyár. Az őszi fényben erősebben ver szívünk. mosolyogjál. lázas arccal felsikoltanak. üljünk ki a napra ­ hallod a darazsakat? ­. Látom. tokaji bort isznak. a mécses. fáztam és a gyenge lángot bámul­ tam. valamilyen avas és ocsmány magányban. az avar és lomb nyers­rothadt szagában. Aztán visszahull fejük a párnára. Jere. darázsdongástól aluszékony. s mégis oly felsőbbrendűen elrendezett. hallgassunk. mert hajába sárga lombokat tű­ zött. aki tagja az Akadémiának . október derekán. mosdatlanul. egészen vékony. * * * Vénasszonyok nyara Október derekát írjuk. Aztán meg kell halni. a sötét szobában. éljünk. véres díszletekkel az erdőkben. vénasszo­ nyok nyara. s lehetőleg lábujjhegyen jár. egy pillanatra még berúgnak az élet édes értelmet­ lenségétől. s egyszerre nyár lett. a sö­ tét szoba. sely­ pítő. ablakom alatt. milyen lesz. már viszi is a rendőr mint csavargót. folyton felugrik. véres szemmel. mi lesz a háború kö­ vetkezménye.

 Nyáron hamarább megértjük ezt. Ilyen elemekből áll össze az élet. az önöké vagyok. éppen e városban. s kissé a cseka pincéje. Mások meg­ térnek a forró kalandból. az emberektől. a jeges csend­ ben; s mind e mögött a gyermekkor. amely egyszerre rózsa és vérhas. aki alkotta.is. s akit alkotott. Mert a tábla­ bíró bakfis; de ő ezt nem tudja. Van valami felsőbb és örök a Dómban. mely már embertelen. Igen. ez a végzetes tüne­ mény. ha kopasz fejéről két hosszú női copf lógna alá. a változótól és elomlótól. a szürke­sárga árnyakban. mely oly félelmesen idegen. lehetőleg soha nem harcol. sápadtan és kissé támolyogva ődöngenek a nyár tengerentúli díszletei között. ahol kínai hóhérok sündörögnek. pá­ toszmentes. ez a finom ól. * * * Éjféli mise Karácsony éjjel a kassai Dómban éjféli mise; húsz év után először látom és hallom ezt. Fellengzős természetű embereket elra­ gad a betegség szónoki heve; ezek belehalnak. de az sem lepne meg. hús és emlék szerint örökké ismerős: csak az tud igazán meghalni számunkra. Az emlék meghalt és kihűlt. hogy fél lábra áll és puk­ kedlit csinál. szerelem és influenza. görögdinnye és Kalmopy­ rin. a Város és a Dóm megmarad ­ el kell választani a gyermekkortól. az em­ berek arcában. kissé ka­ marazene. s ahogy csak a műre­ mek tud lenézni arra. az ön­ kívület peremén. s éppen. s kissé állatvásár Székes­ . világoskék maslikkal. Megrendülésem hideg. többet politizál a főrendiházban. * * * Nyári betegség A nyári betegség dramatikusan zajlik: magas lázzal. mint rendelkezik a kaszárnyában. mert vér. emlékeznek és tapogatják az életet. az időszerűtől. De a Város és a Dóm hűvös fölénnyel állanak mínden emlék és változás fölött az­ zal a közönnyel. s ap­ róra csücsöritett ajkakkal ilyesmit mond: "Uraim. Kissé mennyország már. amihez elsőrangú kö­ zünk volt." Közben mindegyre várom. * * * Betegség A betegség. sok mozarti emlékkel. a királynál teázik. a hazatérő fanyar lelkesedésével szimatolják az élet páráit és illatait.

 az emberiség szellemi vérkeringésének szerves tartal­ ma: a "gátlás". büfögés és szférák zenéje egyszerre. a "fogyatékossági érzés". él­ nek. * * * Az óra Párizzsal beszéltem telefonon. s kissé csakugyan utolsó dolog. s mint igaz em­ ber. gyógyítási jelentősége eltörpül írói je­ lentősége mellett. Magányos erő volt. mint az igen és a nem. Bizonyos. hűvös. amint a csodálatos lény éppen sertéskarajt eszik. Nem elég szépen és okosan írni. s nézni. alkalom: élni vagy meghalni. bibliai lé­ lek. most emlékének veti magát és csámcsogva rágja szét és tagadja meg tanait. meg is kell szöve­ gezni azt. másíthatatlanul. melyeket megalkotott. s ami ma olyan valóság. mintha márványtáblára vésnék. a Tekintély szerepkörét. hogy messze. nyugodt és céltu­ datos. Freud nagy író volt. A nagy író nem szépségal­ kotó. kissé az "utolsó dolgok" egyike. s a sietős és lelkendező szavak között egyszerre meghallottam. chance. az "elfojtás" s mindaz. és családi körben társalog. melyet szíven talált és megsebzett Freud tanítása. képtelen volt megbocsátani. Van benne ágytál és Rilke­versek üteme. Freud lázadó volt és nagy iró; mint minden igazi lázadó és igazi nagy író. Nem elég megtalálni az igazságot. Ez Freud bosszúja. engesztelhetetlen. módszeres volt. Londonban. * * * Freud A Primrose Hill egyik házában halt meg. Használd ki! * * * Az orvos A felnőttek életében az orvos lassan átveszi a tanár. S a vonító és vinnyogó falka. a szi­ gorú. A fogalmak. nyolc­ vanhárom éves korában. melyet a végzet nyújt.fehérvár mellett. A nagy író mindenekfö­ lött fogalomalkotó. Nem elég kimondani az igazságot. fogalomalkotó volt. de jóságosan korholó szülő. . bögölyökkel és trágyával. amivel sokáíg a szalonokban játszottak. Tanának és kí­ sérleteinek orvosi. Nincs félszegebb érzés. mint negyven éven túl találkozni a vendéglőben háziorvosunkkal. nem csak szövegtökéletesítő. ki is kell mondani azt. hogy igaza van. S mindenekfölött. Mindent megértett.

 elrendezni a világot ­ eszeveszett szán­ dékkal. hogy Isten csak azon a művészen könyörül. És sajnálkoztam is. Van az egy: a halál. amelynek jegyét rejtik és burkolják a szá­ mok. a címeres és törvénytáras. Mert Isten másképp méri az emberit; s figyelmesen és türelmesen szemléli a reménytelen versenyt. Ezért művész. kitartással. gyöngédséggel és elnézéssel . hogy a nagy művész újra akarja szülni. S örültem ennek. egy párizsi szobában ti­ zenegyet üt egy mély hangú állóóra. De lassan megérti. alkotni.. s nem csak a babonások és vajákosok számára. de nem ismeri a pénz értékét... ezer kilométerrel arrább. aki különbül akarja csi­ nálni. szívdobogtató és időtlen. a lobogós és jelszavas hazában mindig. * * * Renoir "Renoir nem akart jobban festeni. S bizonyos. a rendőrös és katonás. vannak vallásos számok. Az ember lassan érti meg egy kalmárkodó civilizáción belül a számok ősi értel­ mét. mint az Isten" ­ írta ró­ la egyik bírálója. gon­ doltam. a történelmi hazában. különbül. De bizonyos az is. Három: a család. beava­ tott egy lakás légkörébe. Nincs titok többé a világban. újra. néha szent értelme is van a számnak. Egy: az egyéniség. lassan és dadogva; számolok. Vannak "szent" számok és végzetes számok. Az óra hangja beleszólt a világűrbe.messze. Egy­egy szám nem csak egyet vagy tízet jelent; Spengler szerint mélyebb és titkosabb. egyre fájdalma­ sabb figyelemmel. Ez a hang varázsos volt és félelmes. Ez a mondat félelmes és kegyetlen. s a múló kultúrák bensőségét éppen a számok ér­ telmén és jelentőségén lehet mérni. elárulta egy szoba hangulatát.. * * * Értékek Az igazán nemes ember ismeri a számok értékét ­ mert csak a ripők szórja a számokat ­. mint Isten. Egy: az élet. Így számolok. Kettő: a szerelem. Bizonyos. mint Ő csinálta. egy pillanatra Budán voltam és Párizsban is voltam. mert élek. De van a végtelen is. egyre makacsabbul. * * * Haza A hivatalos hazában. hogy szándéka egetverő és reménytelen. Félelmesen igaz és ke­ gyetlenül reménytelen.

 mint egy állandó lelki légkörnek és a nagyvilág szerencsétlen vé­ letleneinek szellemes találkozásából lecsapódott istennyila. magánéletében és a közéletben. talán ez a szó: "esthajnal!. mert tudja. Gyere.. talán egy utca. de az életnél is több­ re becsüli azt a derengő öntudatot. mely az emeleti lakás nyitott ablakán át szál­ longott a világba. ahol álltam valamikor. mely élet és halál között elragadja a halandót. s megjelenik a színen a tél hivatalos és . Megtalálom benne azt a szemléletet. az alamuszi és agyafúrt. álarcosan hajol fölébe. Tudja. mindenfelé. Ezért. hogy az élet értelme a tökéletesen kifejezett érzés és gondolat. Egészen jól lehet így élni. Költő.kell megkeresni az igazi hazát. talán egy kapualj. s egy dallamot hallgattam. a családias és mégis világias. szakszerű gyanak­ vással és kíváncsian. Csak ­ s halála órájában. éljünk egy kicsit Kínában. Bölcs. Minden kínai "ravasz öreg kutya" és lírai költő egyszerre. a kínai népről. Minden kínai: költő. talán a gyermekkor. a címe­ res és lobogós. Ez az egyetlen emberhez mél­ tó szemlélet. mintha ébresztő­ óra jelezné. alázatra és magasztosságra neveli az élet kalandjában az áldozatot. Szereti az életet. a közömbös és tü­ relmes értelem szemléletét. melyet platánok szegélyeznek. melynek erejében mindig hittem: az óva­ tos és szívós. észreveszi majd: ­ nem érdemes. ahogy a másik. * * * Kínában LinYuTang bölcs könyvét olvasom. mint valamilyen veszedelmes vegyi anyaggal; gu­ mikesztyűs kézzel.. melyet előre lát. annál makacsabb szeretettel és figye­ lemmel. * * * Krizantém Néhány nap még. a lecsökkent veszélyek között. mert tudja. Ez a könyv megbékít. amely talán a nyelv. szigetel." Mindig ke­ resem ezt a hazát. a kínai hazáról. hogy a balsors nem más. elfedi előlem. * * * A kitanult Ez az ember kitanulta a boldogtalanságot: oly óvatosan bá­ nik vele. az érzéki és mégis mértéktartó. hogy nem kell na­ gyon bölcsnek lenni: az élet végül elintéz mindent. a hivatalos és történelmi. felemel.

 versenyeit és szvitjeit. Ünnepélyes és nagy fejű. hideg és pompás virág. a család. a társalgókban és a te­ metőkben. vád. Megjelenik a színen. A buja rózsa. maga az orvos. A kri­ zantém frigid. A beteg körül min­ denki vádló. az anyagtalan és érthetetlen. nagyon szegény volt. mohó mozdulattal letépek és gomblyukamba tűzök egy bazsalikomot. úgy.. bizony. Így bólogatnak és vádolnak. hogy bol­ dog lett volna. nem volt egy jó ka­ bátja. tehát a virágkereskedések kirakataiban. platinaszőke moziszínésznő bodros feje. hallgass.. valami­ lyen egyszerű és köznapi betegséget. Aztán . mint egy bubifrizurás. nagyon előkelő. egyszerűen és tárgyilagosan. gazdag és előkelő angol gyermek feje. s húsz gyermek között írta miséit. harmincéves nő. olyan. az élet egyik nyers és titokzatos vádja. nagyon megfürdetett és ápolt. mert nem vigyázott. a krizantém. gyanakodva be­ szélnek a beteggel. olyan. csak a dallam volt. Aztán lehajlok és gyors. Úgy írt. Olyan. Weimarban. Hallgass. olcsó fecsegést kanyarít le. koldusszegényen. Köethenben és Lipcsé­ ben volt kántor és orgonista. az alamuszi szegfű. úgy. aki min­ dent megkapott az élettől. a paraszt érzékiségű bazsalikom meglapulnak árnyékában. Tisztelettel nézem a krizantémot. olyan. mint egy kis. Hideg szépség ez. ahogy a fák lélegzenek. * * * A vád Leírni a betegséget.. mint egy vádiratot. ahogy az erdő egyszerre hallgat és beszél.. úgy írt. Most Bach beszél. * * * Bach Húsz gyermeke volt. mint egy szép állat ­ csau­csau vagy kölyökoroszlán ­ feje.ünnepélyes virága. Oly ünnepélyesen tud állani a halottak mellett. mint egy nagyon szép. Hallgasd. ahogy magunkfajta ember könnyű cikket. keresztkérdésekkel faggatják. vagy nem cselekedte. mert boldogtalan volt. s aztán alaposan gúzsba kötik és megkínozzák. az ápolók. a szalonok asztalán! Nincs illata. mert ezt vagy azt cselekedte. vasárnapra. igen. mint Is­ ten. mikor még nem volt Föld és Ég. csak a boldogságot nem. Mert az. Miért beteg? ­ kérdik; s felelnek: ­ Mert meg­ hűlt. ahelyett. A környezet. fürtös és kócos. az összhang. Húsz gyermek kö­ zött írt. kántor volt. amilyen mindennap megeshet akárkivel: leírni. mert másképp nem tudják kicsalni belőle az igazságot.

költők. amint fiatal leányt ringat. * * * Szelíd nyár Van egy ilyen szelíd nyári világ. valami kényelmes és céltalan. mint a hadihajókon?. puha hintában s elernyedt keze piroskötéses regényt tart laza ujjakkal. No. * * * Ősz Az ősz változás. mely vetekszik a tavasz lázaival. * * * Az érintés . őszi halálfélelem és őszi becsvágy. a Zugli­ getben. S néha. aki sa­ rutlan. hanem van őszi gyomorrontás is. valami Bovarynéból és Pasteurből. látom még egyszer.gyorsan cselekesznek. * * * Függőágy Van ez még máshol is. még így is. nem szerette elég hősiesen az életet. a függőágyban. az elvadult kert fatör­ zsei között. Ezek még csak így repültek. Éppen azért adj egy aszpirint. Most éppen a fogam fáj. Bovaryné és Pasteur. S csakugyan: a betegség mélyén és alján parázs­ lik ez a vád. és kösd be vizes ruhával a torkom. a függőágyra. énekeljetek. szeretet nélkül nem lehet élni. Mi ez a vád? Talán az.. s közben várom a tűzoltókat vagy a detektíveket.. század volt. mint az ügyész. kéjgyilkossággal. mint a költők hiszik. divatjamúlt és mégis forradalmi. málnaszörppel. a függőágyat. hogy nem volt elég hősies az élethez. különösen a friss must napjaiban. Itt. citromos vízzel. Igen. mert ősz van. Valahol a két világ között élek. A nap reásütött a fák között. tűzvésszel. a piroskötéses regényre. és minden változás válság az emberi élet­ ben. őszi érzékiség. harisnyás lábait elnyújtja a lengő. s van őszi izgalom. málna­ szörpöt szopogatok. aludttejjel. Igen. az ítéletvégrehajtó és a pribékek. a beteg is tud róla.. vérrel. van őszi betegség is. Aztán van egy másfajta. s az egész együtt lebegő 19. Nemcsak "őszi bú" van.. a fiatal leányra. délután. messzire repültek. nyári délutánokon.

 amikor felelni kell. a fák náthásak. mint az érzé­ keny gyermekek. ő is az a fajta ember. az egész­ re. Ki vagyok? Mit akarok? Ki ellen. hogy mégsem ő az az ember. * * * Felelni Néha felelni kell az élet kiszámíthatatlanul bekövetkező. min­ den képességem összeszedem. Éppen olyan művelt. Miért? Nem tudom. Iparkodom. hogy ne csináljak hibát: szívdobogva remélem. egy ember kitárul. És. hanem higgyed is végre. nyilat teszek az íjra. De ilyenkor megtudod és észreveszed. kinek érdekében akarok élni? Miért? Mílyen képességekkel. * * * Borzongás Az a borzongás a levegőben. és köznapod megtelik a csodálatossal. Szö­ kőkutak fakadnak az aszfaltból. a megfelelő fordulatnál komolyodik el. A világ enyhén lázas és didereg. s elodázhatatlanul végzetes pillanataiban: felelni kell. * * * A fal Milyen okos.Ne csak szajkold. hogy e kérdésekre szavakkal nem. színes és érző. De negyedóra múltán észreveszem. művelt. csak az élettel lehet felelni. mint valaha is képzel­ ted. hogy minden. Adjatok neki ­ gondoltam szórakozottan ­ reggel és este egy gramm asz­ pírint. eszközökkel. okos. a mező éjjel ködös. a csend nagy. mintha priznicbe göngyölték volna. Isten soha nem szeszélyes. vigyá­ zok. Várják a választ. hogy ő az az ember. és a hársfalevélből szűrt tea illata száll a levegőben. a krizantémok tüsszögnek. Pontosan felelget. drá­ mai. önzetlenségből. érző ez az ember! Lelkesedve kezdek beszélgetni vele. pontosabban. felelni az egészre: hol tartok? Van­e még tartalékom áldozat­ készségből. színes. az oroszlánok kézből esznek. máskor. Megérint. minden másképp történik. Még mindig jó . mint volt negyedóra előtt. Az érintés tudatos és erős. felkészült­ séggel? Ami fontosabb mindennél: milyen szándékkal?. Egy napon megérint az élet; másképp. más szándékkal. jó helyen nevet.. vagy már csak megóvni és meg­ menteni akarok maradék készleteket? Ez a pillanat az élet­ ben. mintha a természet meghűlt volna..

helyen nevet és komolyodik el ­ de én közben megtudtam. s tüzet is úgy adott. a nyomorúság. mintha regge­ lenként. Mintha azt mon­ danák: "Boldog lehettél volna. az a vad szívdobogás. ahol süket és vak velem szemben. aztán az ifjúkor. * * * A végzet Sokáig azt hisszük." * * * Becsvágy A gyufát is úgy vette elő. amit nem tudok fel­ sorolni. mintegy kopogtatnak. gya­ nakodva. egy szálloda­ szoba. ahol minden szavam mintha falba kop­ panna. Tolsztoj. ahol nincs hallása többé számomra. a halálos szerelem egészen csendesen jelentkeznek. utazás." Vagy ezt mondanák. pisze orrán. istennyilával. mi­ kor még volt igazi Kassa és igazi ház ­ mert az érzéseknek a történelmi és tárgyi tényekhez semmi közük ­. rosszkedvűen. * * * . haza. s megtudjuk.. a gyer­ mekkor. nem is érdemes. hópehely egy fiatal nő hidegtől vörösre csípett. egy csésze kamillatea Párizsban. kürtökkel és oboákkal. de elmulasztottad. az "Univers" kávéház kártyaszobájában. s még sok minden. a megalá­ zás.. A tüdőrák. hogy sokkal jobb modorú. halk hangon kérdik: "Szabad?" S aztán belépnek. elemezni sem lehet ezt. Ezért elhallgatok. görögtűzzel. a Végzet mennydörgésszerűen köszönt be. Aztán kezet rázunk. hogy elérkeztünk a határhoz. mely­ lyel hajnalban felnéztem a harmadosztályú vasúti kocsi ab­ lakából Innsbruck fölött a havas hegycsúcsokra. A hó számomra egyszerre a kassai ház. Ő is hallgat. ő gyújtaná be a Strombolit. Az­ tán egy napon megismerkedünk vele. ahol nem tud tovább követ­ ni." Erre az érzésre nem lehet felelni. Salzburgban a harangok. s mindenki megy a dolgára. * * * Esik a hó Ebben a három szóban: "esik a hó" ­ számomra az élet egyik legtitkosabb alapérzése szólal meg." Vagy ezt: "Emlékszel?. haza. Isten megbízásából. München. háromszor: "Haza. mert pontosan benne van e há­ rom szóban: "Esik a hó.

 mosolyog. mint egy embernek megmagyarázni. lassabban. Az amerikaiak ma serdülőek. ha önként. a kínai felnőtt. A táj. fekete felhők borítják lepleikkel e bűntényt. nem tudunk korára következtetni. a lámpákat még nem gyújtották fel a házban. mint embereknek. az előszobában konyhaszag.Életkorok Nincs reménytelenebb vállalkozás. melyek vinnyognak. A magyart én most harminc és negyven között érzem: már nem virtus­ kodik ok nélkül. az esőcsatornában kavicsok csörögnek. Megmagyarázni nem lehet az ilyes­ mit. mi az. ásít; eszé­ be sem jut. a muzsik korát bizonyos időponton túl hiába kutatjuk. * * * A rablók Az erdő most kirabolt. s egy szarka. ha reájönnek. Majdnem oly reménytelen ez a kí­ sérlet. síkos betonút. Egy ember ujjatlan szőttes mellényben ül az asz­ tal előtt. felháborodottan ha­ jol le az egyik faágról. A ja­ pán is kamasz. a szobákban félhomály. és gúnyos felháborodással kérdi: . Az orosz időtlen. az angolok elmúltak öt­ ven. a fák csupaszok. hallgatja az esőt. mi az. amit szen­ vedéssel viseltek eddig. mint egy nemzetnek megmagyarázni hibáit. pápaszemmel orrán. ha fejlődnek. testükkel és szellemükkel. nem gondol semmire. nyir­ kos bútorok. Normandiában is lehetne: magányos ház áll a sáros és gőzölgő mező köze­ pette. csillogó. mint egy ember. messze vasúti sorompó. országoknak éppen oly kevéssé. ami hazugság vagy gyávaság életében. számol és tűnődik. melyet az esőben látok. a szegény bokrok kopott rokolyá­ ban. hallgat. mint ahogy a rendőr borítja le esőkabátjával a meggyilkoltat. idegen segítség nélkül kiheverik bűneiket. sopánkodva. varjak kárognak ez elmond­ hatatlan gyász felett. a ház ablakredőnyeit bezárták. amitől szenved. a németek és olaszok kamaszkor­ ban vannak. mintha vér áztatta volna. mi az. A nemzetek csak akkor gyógyulnak meg. közvetlenül a bűntény felfedezése után. a föld feldúlt és sá­ ros. kezdi ismerni erejét. a franciák ötvenévesek. * * * Eső Valahol esik. mint a kölyök­ macskák. mi­ kor várják a ríadóautót. Egy nemzet lassan nő fel. ha megtudják. kezüket tördelve guggolnak az út men­ tén. emlékek. hogy agyon is lőhetné magát.

 mint a tu­ dor. a ké­ peslapok között. hogy nincs már olyan cirkusz a vilá­ gon... zongoráznak. * * * Fogak Éjjel azt álmodtam. a gyermekkor bánatának nehéz illata. e kapuk alatt. melynek mutatványait még látni szeretném.. mint az idő. most is.. az unalom és a félelmes várakozás szörnyetege ma is itt lap­ pang e házakban. kihullottak a fogaim; s ez az álom ­ minden bölcs könyv és javasasszony szerint ­ betegséget. Estére kikelt a hideg. A gyermekkor minden bá­ nata megrohan és leteper ez órákban. mi jellemzi az agyhártyagyulladást. hogyan kezdődik a vakbélgyulladás. Vala­ hol. őgyelgő tót cselédek és magyar bakák danáznak. melyet az ellenpárt írt. halált jegyez." * * * Vasárnap Vasárnap délután Kassán. Verne művei és az építőkockakövek között. Olyan új gyógytanra gondolok. Mi is tudjuk. milyen feltételek mellett zajlik le a hagymáz. Nagyon tanulságos lesz. Szólal­ junk meg végre. mint egy vészlámpa. bi­ zonyít. Vasárnap délután mindig a cir­ kuszba szerettem volna menni. * * * . a szörnyeteg.. huszonöt év után először. legalább olyan közvetlen tapasztalásból. az éjjel és az élet sötétjében. s egyedül maradtunk a lomb­ fűrész. mikor a nevelő elment. A le­ vegőben az a sűrű bánat. Mert ők is tudják. mint egykor a vasárnapi gyermekszobá­ ban.. kigyullad. mondjuk el. Ők is tudják. Ez a reménytelenség mély. * * * Medicina Ideje lenne. Esik az eső. a betegek. Az utcán. A fordulat nem lepett meg; az álom. az ablak alatt. s előadásunk éppen olyan hiteles és szakszerű. szerkeszt. Az a szomorúság és reménytelenség. vörös fénnyel. S a legszomorúbb talán. az a félhomály a kávéházban. az ablakok mögött. hogy végre a betegek is megírják. s nem tudja feloldani semmiféle külső esemény."Mit szól ehhez Európa?. a vasárnapok gyermeki idegessége. dobált a láz. A betegség is tanul belőle.

 A vi­ lág nem csak az égövek között van. párás. bérházakban is. igen. hanem lángoló iri­ gyeinkkel és kedveseinkkel. * * * "Enyhülés" Négy nap trópus: állatias. szür­ ke fellegekkel. a nyár lázas ölelésében. lucskos létezés. szuszogó öntu­ datlanság e harmincöt fokos. van valami mély és kegyetlen. negyvenfokos napsütésben. a nagy bemutató. Minden és mindenki a helyén. mint egy beteg nő csókja. Vannak sirokkós szobák.. hűvös szellőkkel. porhanyós szagokkal telített üvegházban. a díszelőadás. Reggelre a lapok "enyhülést" jelentenek. hiányaink. a régi nap és a régi kövek pil­ lanata ez. Már nem az égő Nappal nézünk farkasszemet. mintha az imént takarodott volna ki a török. Már nem a nyár éget. E pillanatokban visszatér a mérsékelt égövi élet felelőssége. megtör­ löm homlokom. Ez az ő pillanata. Mindebben. melynek ablaka és ajtaja csukva.. e kínai kínzókamrában. az izzó kőtoronyban. kezünkben ci­ linderrel. Már nem az Isten éget. világítani kezd a Mátyás­templom vajsárga tornya.A torony Délután négykor. egyszerre sü­ völteni és perzselni kezd a sirokkó. a második emeleten. Enyhülés. a kötelesség és az unalmas reménytelenség. Most hagytam el egyet; várj. A Vár utcái kihaltak. bűneink. forró és alattomos. Az ablakok csukott re­ dőnyei mögött fehér bőrű hölgyek álmodnak a szabadító­ ról. hol az enyhülés? Az emberi klí­ ma nem ismeri a mérsékelt égövet. Csak a kelmefestő ballag erre s egy sánta ékszerárus. A fény kiemeli a teret és a tornyot a múltból. állig ruhában. * * * Sirokkó A szobában. nem csak a végtelen­ ben történik. Az "enyhülés" pontosan érkezik. Iparkodjunk élni. a térben. hanem a mun­ ka. A végzet. Lehelete dögletes és édeskés. A páfrányok ízga­ . hanem a lelkünk. * * * A kert Most megtelt a kert.

 kreáltak és idomítottak a kertben. Titokzatos munka volt. amelyen egyszerre dolgozott a kertész és a fá­ tyolkabogár. különösebb izgalom és érzékenység nélkül: útközben Green "Journal"­ ját olvastam elmerülten. megálltam az emeleten a ház ablaka előtt. mely a pályaudvar és a város között terül el. az izgalomtól halottsápadt liliomnak. kövéren és ünnepélyesen. teljes érettséggel. A földek füstölögnek. ahol apám. s útlevél és vízum nélkül kiszálltam Kassán. negyven éven át. átmentem a ligeten.tott ünnepélyességgel állanak sorfalat a tündéri rózsának. mint a bujakóros kiütések egy arcon. építettek és romboltak. denevérek repültek. Most itt van. el­ mentem a bérházba. Ki hallja nyögéseinket? Nyögjünk csendesebben. s a sötét folyo­ són. megláncolt lábak­ kal. negyvenfokos hőségben. sétáltam az utcákon. bementem . Isten és a méhek. ahol laktunk egy ideig. mindennap lement. ahol húgom és öcsém született. s nincs semmi célja. Megtelt a kert az egyetlen tartalommal és értelemmel. társaim; dél van. szivarral kezé­ ben. * * * Egy nap Kassán Egy nap tehát mégis elutaztam Kassára. mely közömbös és kegyetlen. derűsen. A pipacsok a búzában. bezárva egy végzetbe. mely a kapu fölött még őrzi címerünket. a szél és az eső. mely összekötötte a kapualjat az udvarral. Megtelt a kert valamivel. amely létének oly titkos és oly köznapi értelme. mint az asszír foglyok nyöghettek a rézbányában. * * * Július A város halkan nyög. a fáraó alszik. mint az utazás; a vonat megállott. meztelenül és reménytelenül. lementem a lépcsőn. Csak lenni akar ­ nagy tanítás ez! Érted? * * * Péter és Pál Higany színű ég. gyorsvonattal. festettek és illesztgettek. a lámpalázas szegfűnek. ahogy Szegedre vagy Makóra utazik az ember. hónapokon át. Nem akar hasznos lenni. Éjjel és nappal szőttek és fontak. jobban érdekelt. elmentem a másik házba. megnéztem az új és a régi házakat. ólomgőzös párát le­ helnek. szobát nyittattam a szállodában. s amit olvastam.

 tömeggel. hogy a hajfürt." Talán csak a dóm volt a régi. Szent Ferenc is vágatta olykor haját.egy vendéglőbe. s ezt gondoltam: "Minden a helyén. Kassát. jobbjával a magasba mutat. kissé homályos színek­ kel festett kép: olasz város tere. ez volt a neve ­. hogy a legtöbb emberből sertés lesz. ahol nem ismertek. s környezete közömbösen haladt el mellette és a tárgyak mellett. Hihetetlen. vagy bizonygatja. * * * A jelenet Az orvos várószobájában az ismert. az igazit ­ de csak egy pillanatra. Szent Ágoston is lehúzta este cipőjét. a legtitkosabb cselekmény. marseille­i nyilvánossággal és közönnyel alszanak e kivilágított kirakatokban. a saru. megtalál­ tam az utca végén a szülésznő tábláját. s éjfélkor meg­ álltam a dominikánusok temploma előtt. ásítottam. kinek fia velem járt a középiskolába ­ Gurka. egy pillanatra megpillantottam. Ez az örök. íveinek és boltjainak. de igaz. amíg a tárgyból ereklye lesz. álmomban. Ez az ősjele­ . középen a hős. bal keze csípőjén. ne feledtesse veled. aki a tömeg közepén tanúságra hív­ ja Istenét. Nagyon szép. nagy jelenet: az ember. Teljesen egyedül voltam Kas­ sán. mikor ki­ tört a háború. nagyon helyes. a holdfényben. akik egykedvűen és szomorúan. felmentem a környező hegyre. könnyes szemekkel. Akkor. hazamentem a szállodába. este elmentem a rosszlányok utcáján a kivi­ lágított ablakok előtt. a fehér templomkövekből kirakott. kegyszer és ereklye lesz valamikor.. A tapasztalás. Szent Genovéva is használt fésűt. elaludtam. melynek csontjait hanya­ gul megszorítod. Bort ittam egy pincében. az ezüstfényben egészen spanyolos és kivégzésekre. s bámultam az alvó lányokat.. szórakozott ujjakkal. középkorra emlékeztető téren. hogy jót akart és az emberiség érdekében cselekedett. * * * Ereklyék Tanulj áhítatot: lehet. melyeket használt. a kéz. hogy nem ő lopta el. s az egyik rozoga nyári házban laktunk. oszlopainak és csúcsainak erőfeszítésével. hogy a szentek is emberként kezd­ ték. félelmes és megközelíthe­ tetlen szépségével. amellyel éppen ját­ szol. A folyamat. mely ott kallódik a kerevet előtt. a papírvágókés. mely egy dolgozószoba asztalán hever. ahol egyszer vadmacska rejtőzött el télen a kápol­ nában.

 Belenyugszom abba. pálinkagőzösen kószál a rengetegben. Kutyám pontosan ismeri sérüléseimet. * * * Titkok Most Brehmet és Proustot olvasom. egy szótagú. véres körmökkel. hosszan néz reám. igazi szegénylegény. mint Ausztrália fennsíkjain. szegényleány. majd jobb lesz" ­ mert tudja. Ez a változatosság felüdít és elgondolkoz­ tat. Kezdetleges részvét ez. sem az emberek. csak megállapítanak. sem az állatok perében. elég is nekem. vakok és nem ürülnek az erszénybe. s ha ütést vagy szúrást kapok valahol. s néhány sort arról. aki az égre mutat. aki mintegy fokossal és lóháton jár az éj­ szakában. makrapipáját agyarára szorítva. bridzsklubok és kávéházak között. felkeres. sem húgyot. az életben vagy az irodalom párharcaiban. mikor Marcel először megcsókolta. Félelmes és nevetséges. mikor már nagyon éhes; néhány sort arról. lengő magyar gatyában. árvalányhajjal kalapja mellett. egyetértően és bölcs. Az állatok részvéte előkelő és bátor. operákban és a történelemben. Nem vigasztalnak.net. s ez az öntudat. Guermantes hercegnő szalonjában éppen úgy az. nem választanak ki bélsárt e hónapok­ ban. * * * Bakony Elszánt és őrült nő. papramorgóval kezdi a napot. a jogrenden kívül is. Egy fejezetet arról. amit megértek: hogy a világi fauna egyformán változatos és érthetetlen. felváltva. szopnak. szimatolva a zsákmányt és a kalandot. Pardon. hogy a kis kenguruk anyjuk erszényében néhány hónapig még embrio­ nális életet élnek a születés után is. Ennyit értek az egészből. hogy nem lesz jobb soha. jólesik. és ho­ gyan akarta elcsábítani Charlus úr a főkomornyikot s egy fe­ jezetet arról. fejét térdemre fekteti. hogy a tigris csak akkor eszik embert. * * * Részvét Az állatok ismerik a részvétet. mi történt Guermantes hercegék szalonjában. . egy életre. s köz­ ben valamilyen földi dologhoz tanút keres. Nem mond­ ja: "Ne félj. Ez a tárgyilagosság hűsít. néma vigasztalással. mit érzett Albertine. Mindig ugyanaz és mindig gyanús. E titkok ismeretének birtokában nincs kedvem ítélni. dadogó. Mindenki gyanús.

 elsöpört. idegesen és szabálytalanul. túl élete biztos keretein. de némasága követelő. Tartalmuk szűkszavú és egyhangú. Kezét halántékához emelte. mint a térben. mikor belép az este kapuján. Ezt mondják. házak és csatakos kertek. aki öregszik. és mindent elön­ tött. mi­ lyen nagyra nőtt? Mert az árnyék is valóság. s már a házfalat is súrolta. Itt a da­ gály. s szobám erkélyéről mesz­ sze.. * * * Dagály Valamit éppen mondani akart. hallgattam ezt az örök és egyhangú áradást. ami egy or­ szág. erdőkből és síkságokból összerakott homályt.. ­Vigyázzon! Nem látja?. Hallgat. Látod. ­ A hold! ­ feleltem. mint ahogy a kis villanylámpa. s folyam és város mögött azt a halmokból. messze láttam az országba: a nagy folyamot láttam és a nagy várost. De akkor megérkezett a dagály. A dagály kerek mondatokban érkezett. szeme kigyulladt. árnyasabbak. * * * A kilátás A szálloda a hegy tetején épült. szórako­ zott fénnyel. mélyebbek. a kilátást. melyeket betakar lucskos. né­ ha felcsapott a parton. Egyszerre nagy lesz az este." Az este is valóság. mint a halottak orra. Egy csendesebb pillanatban felemeltem kezem és az égre mutattam. döglött halakat és döglött érzéseket. ­ Mi ez? ­ kérdezte gyanakodva. már csaknem kimondta az igazat.* * * Az esték Most már mélyebbek az esték. s néztem a ko­ ra ősz finom fátylaiba csavart tájat. Min­ denki meghajtja fejét. üres konzervdobozt és üres panaszokat. melyet zsebé­ ben felejtett az ember. mely elömlött a valóság felett. történik valami. mint mindenki. mint a fák. Életünk az esté­ ben is történik. Hallgattam szavai áradását. világítani kezd a puha szöveten át. "Figyelj az árnyékra. mely egyhangú csobbanás­ sal és ismétlődéssel sodort moszatot. Látnivaló. . A ha­ rangok is szólnak. Naphosszat az erkélyen könyököltem. sötét lepleivel.

 hogy ideje elmúlt és még nem csomagolt be. a várost. melyek ismerete nélkül nem tudhatok az em­ ber múltjáról és jelenéről semmi biztosat. Mikor a halál közeledik. Csak a részlet érdekes. méz színű napsütés. s leszokni minden anyagi igényről. hogy független legyek.A nagy város idegen és méltóságteljes volt a messziből: a házak és házsorok mértani ábraként tapadtak össze: házat nem láttam sehol. nem mond semmit. ökörnyál. aminek birtoka vagy valósága nélkül értelmetlen és fö­ lösleges az élet. egyetlenegy. Van benne cukor. nyelvcset­ tintve és komolyan. pénzt gyűjte­ ni. Arra gondoltam. Ízlelem. mint az utas. s két tucat könyvet írtam közben. hamarjában. Igen. az idei elég tűrhető szeptember. hümmögő bölcses­ . Másodnap unatkozva és ásítozva néztem a várost. ezt a modellszerű szerkezetet. s függetlenül élni közben. egy ablak. megbarátkozni a halállal és megszeretni az életet. ez a szeptem­ ber. hőfokát. ami kötelességem s amire szükségem van. egy szoba. családot alapítani.. de helyette dúsan burjánoztak a ház­ tömbök és városnegyedek. Megírni azt a regényt. elutazni Kínába és Grönlandba. ízét és illatát. ittas életérzés.. A "város népessége" nem érdekelt: engem csak Gizella és Henrik érdekelnek.. A szürke folt. mint a szakértő az újbort és mustot. Egy háztömb soha nem érdekes; mindig csak egy lakás érdekes. hogy nagyban és kilátásszerűen semmi nem érdekes. szedjük össze az éle­ tet. Ez minden. hogy elodázhassam e feladatot. amelyre húsz éve készülök. aki öt perccel indulás előtt veszi észre. hogy még függetlenebb legyek.. mely lombjaival beárnyékolja ablakom és madarat tart az ágon. Csukjátok be az ablakot. Első napon álmodoztam és néztem a kilátást. Már meg tudom különböztetni az egyes szeptemberek fajsúlyát. mint Robin­ son és Casanova. amit nem lehet elodázni többé. * * * Hamarjában Mit is kellene csinálnom. egyszerre kapkodni kezd az ember. hamarjában?. ez minden. Igen. de egy fa. mely a messziségben oly festőien jelzi az erdőt. legalább há­ rom gyermekkel. hamarjában! * * * Szeptember Az ember lassan otthonos lesz a világban. halálszag. amit meg kellene valósítani. elolvasni azt a három­négyezer kötet könyvet. Gyorsan. elragad és megbűvöl.

 Az ifjúságot elhagyom. tudjak emberi törvény szerint megöregedni. Megadjátok?. sem jajongva; csodál­ kozva nézek vissza reá.. kiadó. néhány szakszerű kérdéssel fordulok a házmesterhez. bar­ na fajanszkandallós alsó terembe..ség. Most. Elég jó szeptember ez. Igen. Mikor elmentünk innen. s a földszint egyik ablaká­ ban ezt a kézzel írott hirdetményt pillantom meg: "Kiadó lakás. a va­ lóságot akarom még látni. a könyvtár számára vágott fali mélyedésekkel. titokzatos barlang. s dobra került a ház. a nemes vonalú mennyezettel." A hang parancsoló hangsúllyal fele­ . a férfikor hideg fényességében. belenyugodjak a halálba. elhozza a kulcso­ kat. Megjelölöm krétával. emelt magasabb részével. hogy megbékéljek az élettel. ahonnan lépcső vezetett le a nagy. boltíves. ahol gyer­ mekkorom töltöttem. köd és érzés nélkül. mondja; s feltárja a nagy ebédlő ajtaját. bölényrajzokkal a falakon. * * * Kiadó lakás Kassai házunk előtt megyek el. a mámortól. mintegy a törzsfő bar­ langja. Nem nézek vissza dacosan. tudjak emberségesen és szerényen elbúcsúzni a nőktől. fátyol. Innen nyílt a sötét szo­ ba. a szép padlózattal. harsányan feleli: "Nem!" Ezt gondolom: "Jó volt itt. istenek.. Nézelődöm. Szótlanul nézelődöm. Ezt gondolom: "Csakugyan szeretnék még egyszer élni e lakásban?" S egy hang kiabálva. apám hálója. s a díszesebb. Ezt kérem: "Segítsetek.. lakályosabb termeket szeretné kiadni. s várom. mi forr ki erjedő mámorából tavaszra? * * * Endymion Milyen kegyetlen álom ez. a becsvágytól. amit kérek. Ez volt itt az ebédlő. Ez minden. A kéményseprő meghúzta magát a kerti szobákban. a lakás üres és kiadó. a tájaktól és a csilla­ goktól. emberi méltósággal és öntudattal elviselni a szenvedést! Ez minden. mert el­ hagy. álmomban. kalappal és kesztyűvel kezem­ ben. Aztán a nagy. egy kéményseprő költözött a lakás­ ba. a gyermekkor és az egész. Zeusz fiának álma az örök ifjú­ ságról és a halhatatlanságról! Én mást kérek. oszlopos." A házmester felvezet az emeletre. emléktől és hálától homályos szemekkel. visszavágyom ide?. boltíves utcai. Mindez üres most." De az istenek hallgatnak.

 a kutató figyelmével. kristály­ színű körtét. ha ez a vége. a falakat csempével rakták ki. a családi tolvaj­ nyelv szerint. Az élet. egy kevés bölcsességet. A cse­ lédszoba is tágas. mint a "kínai anyacsászárné ölé­ ben". te. a vendég. úrias. keresem egy elsüllyedt világ tervrajzát. Állok az üres szobában. mely puha volt és kényelmes. pletykát. mint a rakéták és forgó napok egy népünnepélyen. Nagy és üres a konyha. Mindez meglep és meghat.li: "Nem. egy másfajta polgárság és másfajta béke igényeivel készült. világos. Aztán a konyhát is megnézzük. édes. Nem megy másképp. színházi bemutatókat. Megtudom. melyek túlélték a pusztulást. itt a dívány. itt a zongora. mégsem veszem ki" ­ mondom a házmesternek. s ölében úgy ült. mely e falak között zajlott. a mosdó fe­ lett. tiszteletre késztet. s találok benne ökörnyálat. beretválkozáshoz használt kis tükrének a nyoma." Ezért csak állunk a szoba közepén. * * * Az arc . aki most ketté­ osztja a lakást. mindez elmúlt. a gyermekszobából csinált új konyhát ma­ gának. dáliákat. megijeszt ­ egyszerre nem értem az egészet. vörös. * * * Szeretetcsomag Ovatosan szétnyitom ezt a szeptembert. hogy mi­ ért volt hát az egész. apám hálójában. személyesen. sűrű. Ez a folt egyszerre felkavar mindent. idegen. mint egy szeretetcsomag. * * * A béke Kezdd el. hamis érzelgősség nélkül. "Nem. zöld és sárga színekkel. csengő szőlőt. melyek szikráznak és villognak rőt. csodálkozást. ­ "Kissé sötét. nézzük az üres falakat. a délutánok nemes fénytörését." Sietve megyek odább. az a folt a falon. a tűzhelyen egy másik világ emberei számára főztek. mézízű napsütést. S ott. hogy a kéményseprő. az erdő rozs­ dáját és a ködöt. S mégsem tudok utamra menni. csaknem iszonyattal szemlélem e falakat és köveket. Igen. mely este hat felé mindent befed. hogy mindennek valami értelme is van. fiam. Itt állott a nagy szekrény.

 Van egy kis selyempárná­ ja. hogy "otthonos" a házban. Egy­ napos halott volt: ez is kor: valami hasonló. ásítva gondolunk reájuk. gyöngédebben felelgetünk nekik. életünket vagy a boldogságot. morogva és zsémbelve vitat­ kozunk velük. amint nézem. már nem tökéletesen azonos az ismert arc vonásaival." Csakugyan. derékig kivágott ruhában. melyet a háziak lakóhelyéül jelöltek ki. Aztán. megvetéssel és utálattal fordul­ nék el a vackoktól. úgy be­ szélünk róluk. megbocsátunk és bocsánatot kérünk. (Vannak ostoba halottak is. "Valami . Mert minden. a világnak. melynek e tárgyak ékességei voltak.. Ez mindene. Hol szerezhette ezt?. a küszöbről. retyerutyáját. Egy időben lelkesedünk és rajongunk érettük. A kispolgári világban.) S még valami. mint tökéletes lényekről. láttam arcát utoljára. mint az egyna­ pos gyermek: az arc megváltozik. De itt. emberi végzeten belül él és létezik: a halottak is. Orra megnyúlt. * * * Szegények kincse Az új cseléd néhány hete lakik az odúban. Méltóságteljes és mindentudó volt arca. E tárgyak mélyen meghatnak. kirakta kincseit is. ami az emberhez tartozik. mint valamilyen érdekes és jó hírt: "Már sárgul. De most már. mint a Louvre műkincsei. az embereknek. ez már a halál sárgasága volt. amit nem tu­ dok elfelejteni: ez az arc nem bocsátott meg. Az ajtóba vert szögekre akasztotta fel a cseléd néhány rongyát. semmi más. szemem megtelik könnyekkel. foszlott és kócos..Utolszor a temető kápolnájában láttam apám arcát. szemérmesen és óvatosan. hörgő dühvel kérjük rajtuk számon ezt vagy azt. * * * A viszony Viszonyunk a halottakkal ingatag. Van egy teababája. Az odú térfogata két négyzetméter: összehajtható vaságy fér el itt. egy idő múltán. A kápolna őre rakosgatta a koporsó körül a virágokat. mint minden emberi vi­ szony. unni kezdjük őket. s heves érzésekkel szid­ juk őket. senkinek. Megint eltelik egy idő. megtisztult és em­ berfeletti eszményekről. a konyha szomszédságában. Ekkor. Aztán beszéltek és énekeltek. s egyszerűen és bizalmasan mondta. ugyanazt az áhítatot sugározzák. Van egy műmárványból készült műtárgya: hölgy. nekünk. a cseléd odújában. S megint később megbékü­ lünk és összetörődünk velük.

szépség kell az élethez. Az ablakfüggöny mögött egy másik függöny lengedez ­ oly fehér. dermedt tisztaság. Szok­ junk hozzá. Figyelj oda. valami áhítat. szürke selyemfüggönyökkel. min­ denhová behatol. mintha most érkezett volna a mosodából. kétméteres hótor­ laszok között. Egyszer úgyis vége lesz. te­ mess el. járnak. Igen. ez volt a dolog elején. lepődnek meg így a tárgyak és az emberek. A vonatok elakadnak. megfagyott néma jármű­ vek. művészet kell az élet­ hez. * * * Andersen Téli délután. A világ szüntelen beszél. megtisztulni. fordítsd le magyarra. mintha valaki érthetetlen jeleket írt volna a falra. A szemközti ház tűzfalán a vadszőlő kopár indáit fehér zúzmarával lepte be a hó. Az utcákon. Igen. Fehér porhó. döglött gépkocsik. mond valamit. megrekedt gépkocsikat. Oly ismerős ez a makacs némaság! Így kezdődött valami. Legyen vége valaminek. kincs nélkül nem lehet élni. Hát igen ­ így érzed és dideregsz ­. a szennyes indulatokat és a hörgő. s talán így lesz vége. A csar­ nokban nincs élelmiszer. megsemmisülni. iparkodj megérteni ez ide­ gen nyelvet. borítsd le ezt a zagyva koszt. ez a . mindebben van valami teljesség. mintha min­ den tárgy és minden élet elmerült volna valamilyen ide­ gen elemben." Aztán megint ezt mondja: "Égni. Legyen csend. * * * Tűz A kályhában ég a tűz; dohogva ég. égni!" Értsd meg." Még ezt mondja: "Égni. valamiben hinni kell!" ­ ezt mondják e tárgyak. fehér­ ség. hó. mely víznél és ködnél is könnyebb. nem lehet másképp. ­ "Va­ lami kincs is kell az élethez!" Zavartan hallgatok. * * * Hó Három napon át hófúvás. A tűz ezt mondja: "Elégni. s a világ bezárva egy elembe. Ezt az írást betűzöm. Téli délután. mindent magába zár: mi ez az elem? Andersen meséiben élnek. mint a mesében. a háza­ kat és a düledező jogrendszereket. Essél csak. Hó.

 mint egy gyermektemetésen. melyben nincs semmi "célszerű". s tanulj alázatot és ernyedetlen készséget a világtól. nem is szállhatsz le eléggé mélyre lelkedben és a világban. az O utcából. fuss el véle. Itt a vége. közömbös fénnyel sugárcik. oly választékosan és figyelmesen. mennyi képzelőerő. Fehér és arany minden. Csizmás emberek. Ezredes és őrnagy. * * * Sugárzás Havas. feladatodat eléggé figyelmesen és aprólékosan. s szállj magadba. A közönség. jégből és hidegből. üveghangon énekelnek. mint a japán művészek. amit a világ rajzol! Nézd. mintha megszólalt volna bennök az a titkos elem. arcukon ra­ gad még az éjszakai festék. hajnalban. fehér és arany téli nap. Mátyásmadár a fürdőház . mint amikor Bajza áztatta még itt podagrás tagjait. mert nem is végezheted dolgodat. s mégis. az összhangot és a céltudatos részletet! Nézd a jégvirágot az ablakon. * * * Fürdő A régi fürdő. mikor a táj. hó­ ból. délelőtt. * * * Jégvirág Figyelj arra. ami van. gyorsan elfutottak ide."világ a mesében" ­ de egy napon a mese véget ért. Két reumás apáca. milyen gondosan rajzolja! Mennyi gyöngédséggel. A jó költő szíve is ilyen hideg. kiáztatni tagjaikból az élet mérgeit. a vonalaknak és a szerkezetnek milyen tökéle­ tes összjátéka leheli ezt a kis remeket ablakodra! Nézd a jégvirágot. már nem is gyanúsak. Fülledt uszoda­ és lábszag. kacsa­ farkbajusszal. Nézd a jégvirágot. mely értelme s kifejezése mindennek. Ötven éve egy szöget nem vertek itt a falba; minden olyan. Valahol hideg. mint a természet anyagi alkotásaiban. milyen aprólékosan. mintha idegen országban járnék. akik már csak a lényegeset akarják elmondani. a varázslatos formát mutatják. a legnemesebb anyagokból alkotja kis művét. Pirospozsgás plébánosok. nem is válogathatsz eléggé aggályosan a lehetőségek kö­ zött. önmagukból sugározni kezdenek. a házak és a tár­ gyak. Kis hölgyek.

 csak belépni. a vadlapu és a nedves pataki sás illata úszik a levegőben. mely elfelejtett itt hatni és alakítani. reménytelenség. A belépéssel elmondott és meg­ csinált mindent. mint a lanolin. akár meg is halhatott; mert már belépett. * * * A név Néha megdöbbenek keresztnevétől. egy írógép. mint egy nagy énekes a színpadra. ahol a világ hívőinek hódoló küldöttségét fogadja. ahol kedvese várta ­. Néha látom még. csukott szemekkel heverészve díványomon. még nincs ősz. fényes és sűrű itt. A gombák. Csodála­ tos kép ez. selyemvánkoson. egy sütőpor és egy gyermekszappan . Elvégezte dolgát. A fák aranyfényben állanak. finoman. Ez a leg­ szebb erdő a világon. pókháló úszik. mint a komor an­ gyalok. Csönd. Így tudott belépni. melyek a végzetet hirdetik. A levegő oly szagos. mint az álmok parányi tutaja. kávé és cigaretta között. melynek kulcsait sápadt és szakállas polgárok mindjárt átnyújtják. a rögzí­ tett idő. a belépés varázsának múltával. mint egy had­ vezér a meghódított városba.folyosóján. Már nincs nyár. mely egyszerre havasi növény. De aztán. Megjelent a küszöbön. Aztán csak ült vagy feküdt. nem következett semmi. s az ünnepies várakozás érzése hatotta át a szemlélőket. A fürdővízen. egy erdőt látok. Úgy lé­ pett be ­ egy társalgó ajtaján. erotikus pöffeszkedéssel. vagy beszélgetett. fehér kalitkában. zömöken és vastagon ólálkodnak az avarban. vagy helyet fog­ lalt az ágyban. vagy az ágyba. mint egy pápa a trónterembe. nem volt több fel­ adata többé. díványomon heverészve; de már csak lustán nézek utána; nem akarok többé elmenni oda. * * * Belépő Ez a nő semmi egyebet nem tudott. * * * Az erdő Néha. amit az életben mondani és csinálni tu­ dott. Valahol nefelejcs és százszorszép is akad utamba. A gyanta és a mohás fa­ törzsek. Az erdőben egy halott kis gyermek teste porlad. cigaret­ tafüstbe és kávégőzbe göngyölve. A világ egyszerre eltakarta. emberek közé vagy a fürdő­ kádba.

* * * Tavasz Erjedés a folyóban. patakokban és tavakban. hogy egy napon e név személyes igézete megszűnik. oly sokat vol­ tam kénytelen foglalkozni. E változatok lehetőségei elképesztenek. * * * Virágvasárnap A világ tündöklő kirakatában mindenből egy kevés látható már mutatóba ­ egy kis csokor hóvirág. a növények rostjaiban s ­ egészen biztosan ­ a sírokban is. amelyből csakugyan nem engednek. nem csak a pusztulás. A tavasz teljes és általános. ahol a halottak az emberi létezés utolsó lehetőségeit élik. s bemegyek egy drogériába. mint a Fifth Avenue és a Bond Street egészen finom üzleteiben. Már ritkábban játszom a földgömbbel. ébren és álomban. az emberi be­ lekben. az egész világot! És mindennek szabott ára van. ahol egy pár kesztyű vagy egyetlen gyémántkő jelzi csak a bőséget és választékot. mert az alkotás is végzet. a vadállatok idegeiben. A halottak számára is ta­ vasz van márciusban. vételkényszer nélkül. s mégis szimatolnak. mely a világ földrajzi ábráit mutatja; azt a megrendítő rabságot és vég­ telenséget. s közömbös ajakkal kérek egy darab szap­ pant. "Óriási választék!" ­ hirdeti a virágvasárnap kirakatában illatozó ibolya. minden illatot. mellyel az elmúlt időben. A név tehát. nem forgatom olyan gyakran. * * * A földgömb A munkaasztal sarkában áll a nagy földgömb. Né­ ha már közömbösen nézek a földgömbre. orruk leesett már.neve. egy kanka­ lin ­. nem fáj úgy a világ. csaknem komoran nézem tüneményeit. az élet. csak őt. ami a világ. már nem zúg. ­ "Tessék belépni! Mindent raktáron tartunk. Ilyen viszonylagos minden. mely az üzlet belsejében vár a vevőre. írógépet. Ko­ molyan. színt és csodát. sütőport. Az ember lassan . nem tapogatom ujjheggyel Afrikát és Dél­ Amerikát. Némán feküsznek. havasi nö­ vényt és gyermekszappant is jelent a világnak. melynek neve valamikor számomra a végzetet jelen­ tette? Lehet. De nekem őt jelenti." Ez az ár. nem hív. ibolya. Lehet.

megtudja. Provence és a déli tengerpart mimózafáinak sűrű. Üvölts szél. miféle illatot sodorsz felém. a Föld enyém is volt. kopár és nyurga fákat. hogy ruha­gondjaim vannak. köszönöm. szél. * * * . mely egy­ szer. Amit így általában csinálunk. A ruhá­ nak. hogy mit. természetünk és hajlamaink szerint. végül mégis. normandiai mezők kakukkfű­ szagát. mezte­ lenségben és öltözködésben. Köszönöm. milyen nyugtalanságot hordasz szét a világban? A tenger illatát hozod. ha nem játszom a földgömbbel. szélzúgás közben: ­ Szél. nyugtalan leszek. s talán el is sodorsz egyszer Provence­ba vagy a halálba. mint a végzet és a végtelen­ ség. de úgy egészen és igazán. a havas hegyormok hideg és kemény lélegzetvételét. s két marékkal bedobod a ren­ detlen. ami messze van. A szél rázza ablakom. hogy rokonod vagyok. nyög­ geti az ablak előtt a márciusi. Ezért okosabb. felülök az ágyban. e hatalmas anyáról. s éppen olyan veszélyes. s nyögjél és simogass. eszelősen. Nincs okom vádolni sen­ kit. * * * Szél Reggel nyugati szélre ébredek. mennyit és ho­ gyan foglalt el e közös birtokból. kedvünk. elhozod ablakaim elé. köszönöm. * * * Ruha­gondok Egy napon mégis le kellene vetkőzni. mint a hódítók és telhetetlenek. mint meztelenségünknek. édeskés szagát. ahogy anyák simogatják beteg gyer­ mekeiket. nem fejez ki semmit. végtelen és kalandos is. Mit kezdettem vele? Édeskeveset. vagy fel kellene öl­ tözni. hanem körülnézek szo­ bámban. s éppen úgy világ. ahogy Lear­nek üvöltöttél. böjti szél. neszelek és szimatolok. ami izgalmas és félelmes. Ilyen­ kor. s csak rajta múlott. mint Afrika. mint a vadállatok. hajnali szobába. hogy megérin­ ted és nyugtalanná varázsolod szívem. örök mozdulattal keblére ölel. hogy figyelmez­ tetsz és emlékeztetsz a világra. adj hírt a világról. mint a fák és a növények. rothadt csigák­ tól és savaktól nehéz illatát. mindent. egyformán az övé és mindenkié. éppen olyan kevéssé van jelleme. Mondom. Egyik sem igazi állapot többé. a sivatag száraz leheletét. bretagne­i tengerpartok moszatos. mely ötször hat méter. Ezt gon­ dolom. melyet e korban viselünk. hogy a világ birtoka volt.

 és emlékezik. melyek minden pilla­ natban széttéphetik ezt a csendet. lámpavasakat roppantott széjjel. melyek ideges zümmögéssel és céltalansággal mászkálnak a levegőben. A kávéházból és az irodalomból lép elő. mint a századok. kissé gyulladásos szemek­ kel. mert győztél: meghódítottad a levegőt. * * * A kalandor Most megáll a Rákóczi út sarkán. s kutatva néz a kék messzeségbe. néhány nap előtt. ahogy mi eltörünk egy gyufaszálat. erők. e pillanatban bom­ bákat ejt Oslóra és Párizsra is. A levegő illata csípős. Födetlen fővel állok a csendben és a fényben. a csillagok között. Vasárnap van és ünnepi áhítat. Barna ruhát visel. mely olyan mély. hanem kötöttség is. De a romok és cserepek figyelmeztetnek. melyekre a kikötőben a hajók köteleit csavarták. mert mindez a sors is. melyek egyszerre adnak életet és pusztulást. A táj nyugalmas. ezüst bogarak.Erők A folyó jege megindult. Erők között élek. és bámulom a kettétört. s a jégtorlasz áradása eltörte a part menti vaskorlátokat. lámpavasakat. Reszkess. amikor vágyaid teljesülnek. Nézi a felhőket. Haran­ goznak. reszkess. nemcsak sza­ badság. emberderék vastagságú vascölöpöket tört ketté. A felhőket nézi. s a gép. Ezt csinálta. úgy. a föld. Fogai rosszak. fényes és illatos. dongás és duruzsolás a sötétkék égben az áprilisi szélben hajladozó füves rét fölött. erők. mindez a végzet is. mely kegyetlen és süket. ember. az ég felé emeli arcát. Most napsütésben sétálok a folyó partján. mely ilyen önfeledten és bukolikusan kalandoz itt fejem fölött. mint min­ dig. kerítésrácsokat. végzetes felszabadultság és ájult tehetetlenség. Va­ . * * * Levegő Tavaszi délelőtt a repülőtéren. harminc pengő van zsebében s két asz­ pirin. mint a mustárgáz szaga. bordószín nyak­ kendővel. a megáradt folyó és a bömbölő jégtorlasz. Nem fiatal már. valahol zene szól. hunyorgó. jaj neked. pusztulás és halál. szanaszét elszórt vascölöpöket. boldog és eszméletlen keringés a nap. mintha keresne valamit. s hallom zúgni és látom áradni sorsomat. hogy az idill mö­ gött irtózatos erők feszülnek.

 mór kereskedőket és elrabolt arabs szüzeket. szemközt a Hangli­kioszkkal. Odább megy. s természetesen lehet Bécs nélkül is élni. ott túl a vízen. Nem érti. ahol színes sátrak alatt vásári nyelveléssel vitatja az élet. most már értem. tikkadtan és izzadva ődöng. mint a gőzfürdőben a kövér emberek; s mintha valamennyien kulik és szerződte­ tett rabszolgák lennénk egy rejtélyes trópus forró nedves­ . Maradt egy nagy város. De a halottat személy szerint gyászolom. az őszi.. Vál­ lat von. Mikor a régi Bécs meghalt.. Hofmannsthalt. az emberek hanghor­ dozását. s e meleg. a Dohány utca és az örök irodalom irányában. mint egy spanyol képen a kényúr várkastélya. túl a ködön és a fátylakon. keleti. szórakozottan. az üzlet. mindezt.. * * * Bagdad Nyári reggel. bécsi erdő egyik sé­ taútját. Csak nem nagyon érdemes. amit szerettem itt. mindent. a spa­ nyol iskola lipicai paripáinak kérdező­nemes. * * * Pára A levegő párával telített. a schönbrunni park ködfátyolát. a vacsorát a Kobenzlin. légszomjasan tátog a szürke ég alatt. Mézet eszem és dohányzom. az én életemben is meghalt valami. a budai Duna­part kávéházának kertjében. Nagy úr vagyok. tavaszi gőzben fuldo­ kolva nyeldekel a város. nők szeme színét és mosolyát. délelőtt. Cipője orrát nézi. De mi volt a kaland?. farsangokat. elmebajos nézését. a vallás és a szerelem fortélyait a bagdadi nép ­ igen. Minden apró emléktárgyát megőriztem. tegnap vagy száz év előtt! Mit is akart? A kalandot?. Élni sokféleképpen lehet. Mi volt az ér­ telme? Mit keresett? Lehajtja fejét.. a Citadellára. mely oly komoran áll a hegyte­ tőn.lamit akart. a sör illatát a Griechen­ beisl füstös pincéiben. mely nevét bitorolja. a hietzingi fogadó fehér cserépkály­ hájának melegét. ki­ látással a világosbarna vízre. arra van valahol Bagdad. ahol rab­ láncon tartják a keresztény költőket. mely felett ezüst felhők és fáty­ lak lebegnek. Már nem megyek Bagdadba. ami nemes volt és meghalt. * * * Bécs Bécs meghalt.

 valahol Szumátrában. mint egy villamos áramalakító­készülék vagy egy hűtőszekrény. Az éles. * * * Tavasz A nárcisz. nem hat át téged is. hogy az erdők. nem alakít. a gyöngy­ virág. a láthatár peremén. tudom. látom ágya felett a fekete feszü­ letet. a földek zölden és sárgán áradni kezdenek: mit gondolsz. Miért tudom? Mert Hedvig. csapzott rajzú fák látszottak. melyek az intellektuális pesti előszobákban lógnak. igen. mely ilyen felismerhetetlenül elváltoztatja a világot. férjnél van­e. sorsát és öltözködését. rád is hatnak. hol él. a vörösarany fényben. földeket. Nem isme­ rem őt. az emberre. Tavasz van. A kankalin. tested és lelked. mint lelkiismeretes hivatalnokok. A nap lebukott a hegy fö­ lött. melyek e csodálatos alkotásokat elővarázsolják. mint a japán nyomatokon. De ne feledkezz meg a fiatal hagymáról. mi a családneve. látom a szobát. mintha megijedt vol­ . * * * Fagyos szentek Estefelé hideg fényben utaztam. az erő. Minden a helyén volt. a fagyos szentek pontosan. s megfojt a láz és a pára. a szagos bükköny. A természet. nem tudom. s e pillanatban térdét vakarja. Meg tudom alkotni őt. s lehűtötték a ta­ vaszi világ lázas gőzeit. vagy aggszűz? De máskülönben mindent tudok róla. a hónapos re­ tekről. nem öl és épít benned is valamit? Élj nagy figyelemmel. Ne feledkezz meg arról. ahol lakik. a fák feltűzik zöld gyertyáikat. mert neve teljesen kifejezi testét és jelle­ mét. hideg világosságban oly tárgyilagos volt a világ. Oly szemmel láthatóan történik: a föld arculata né­ hány nap alatt megváltozik. milyen szaga van hajának. tehát történik vala­ mi. az örök és gyilkos tavaszban. * * * Hedvig Valahol él egy nő. övig a meleg sárban. kopasz. Énekeljünk.séggel lélegző mocsaraiban. áthatja a fákat. tavasszal. akit Hedvignek neveznek. társaim! Rabszolgák va­ gyunk. moszki­ tók és páfrányok között. órára ér­ keztek. a friss parajról sem. vizeket.

 hogy Ő a büntetés?. zsebében hatlövetű revol­ ver s egy verseskönyv. egy Fűzfavirág nevű nő bájairól s más. felülről lefelé. a békák­ ról. s megálltam. mert meg akarja ölni a zsarnokot. A kínai harminchat éves. Nem lehet folytonosan énekelni és gyújtogatni! ­ mondták szigorúan a fagyos szentek. A zsarnoknak is dolga van a földön. gondolj lelked nyugalmára. mint én. hogy e kérésre elvonná kezem­ ből csontos kezét? Vagy fejét ingatná. mert mindent szemmel kell tartanom. és hidegen nézett maga elé. Nem tudod még. Szolgálni tudok.. hogy szolgáljak nekik: mindig szolgaságot követeltek. ami annyit jelent kínaiul: "Nem!" Milyen rejtélyes a világ! Már eltűnt a kínai a nankingi utcasarkon. ami a világban történik.na ennen pátoszától. dallamosan és önkívületben. mely néhány lépés távolban ugrált előt­ tem. nem látom többé. négy gyer­ mek atyja. * * * A rigó Kétségbeesve mentem a tavaszi mezőn át. mert május van. ­ Miért akarok többet és másféle sorsot. szívét érzések és indulatok hatották át. igyunk meg in­ kább egy kupa bort!" Lehet. De nem engedték. Szeretném megfogni kezét. hírlapíró és forradalmár. a papsajt. Éppen azért. Ezt monda­ nám neki: "Sárga testvérem. di­ deregj. a megélhetés gond­ jait és az élet nagyszerűsége fölött érzett elragadtatást éppen úgy ismerte. melyben a költő a holdról. mint a rigó? * * * A kínai A nankingi utcán megy a kínai. Feketerigó volt. ami nem ugyanaz. sárga csőrrel. De aztán megpil­ lantottam a rigót. hangja volt. sorsa előrelátható volt e világban. * * * Bukás Én úgy akartam élni. a szerelmet és a halált. lucerna és bükköny között. szállj magadba. szolga len­ . mellyel el is tudta mondani. A világegyetem része volt.. Jere. s láthatóan boldog volt. köhintett egyet. varázsos és mú­ ló dolgokról ad elő. mint aki szolgál az embereknek. ezt az elra­ gadtatást ­ mit akarok én? ­ gondoltam. mint az én sorsom is. Most megy az utcán. Utánanézek. ­ Ölts kabátot. Mind bűnösök vagyunk.

ni nem tudok. Ezért félreálltam útjukból, megbuktam. * * * Rend Minden szombaton délben egy órakor megszólalnak a város légvédelmi szirénái. Az emberek ilyenkor karkötő­ órájukra pillantanak és ezt gondolják: "Igen, pontosan egy óra van." S csodálkoznak, milyen nagy a rend. Nagy a rend, igazán, a nagy és a kis világban, minden pontosan összevág, órám, mely itt ketyeg csuklómon, min­ den szombaton délben pontosan mutatja az egyet, s a lég­ védelmi szirénák, mélyen beágyazva a város szerkezetébe, pontosan egykor kezdenek bőgni, félelmesen és jelképe­ sen. Mély rend ez, tökéletes és ijesztő. Mert e rend mögött a halál és a pusztulás értelme van, másodpercre. Ezt bőgi a sziréna, ezt a másik rendet és értelmet üvölti világgá. Már kezdem érteni, kezdek hozzászokni. * * * A csillag A csillag benned későn kelt s korán Nyugszik. Szemedben évek sokasodnak Egy vagy a számok titkos rangsorán A víz fölveri fényét csillagodnak A fény benned végül emberi lett: Spektrumon túl vagy, ultraviolett. * * * Nyár Arra ébredtem, hogy szobám ablakredőnyein puha ujjak­ kal kopogtat a nyár. Felültem az ágyban; álmosan és bol­ dogan mondtam: "Tessék." De mintha valaki sóhajtott vagy nevetett volna az ablak előtt. Aztán odábbment a tünemény, könnyű léptekkel, a kavics csikorgott a kerti úton léptei alatt. "Talán ez a nyár az utolsó" ­ gondoltam. ­ "Az utolsó, amelyben még ten­ ger volt és hosszú délutánok a tenger partján, egy csukott zsalus, hűvös­fülledt szállodaszobában. Valahol zene szól és örökké hallani a tengert, mely nyújtózni kezd a nyári al­ konyatban, mint egy puma az őserdőben, napszállatkor, mikor a gazellák inni mennek a gázlóhoz. Az utolsó, mikor délelőtt véres dühvel virítottak még a kertben a rózsák. Az utolsó, mikor megízleltem még egyszer a meleg, teljes és

valóságszagú életet. Az utolsó, mikor átjárt még egyszer a forró szél, a villamos napsugár, a világ illata és a felhők csecséből lecsorgó, szagos eső. Talán ez volt az utolsó" ­ gondoltam, nagyon nyugodtan. S összefont karokkal, mozdulatlanul hallgattam a távozó neszét. * * * A város A várost reggel négytől délután hatig bombázták. Minden­ felé füst szállt föl. Estére különös csend terült el a város fe­ lett: mintha víz alá süllyedt volna minden. A bombázógé­ pek is elhallgattak. Nem sok maradt estére a városból: néhány ház a külvá­ rosban s a harangláb, melyet csodálatosképpen nem ért bomba. Elpusztult a főtér, a szép, régi házak, a székesegy­ ház. De a harangláb sértetlen maradt. Ezért a harangozó, mint minden este, most is felsietett a százharmincnyolc lépcsőn, s az elpusztult város felett megkongatta a bronz­ harangot. A harangozó csak kötelességét teljesítette. Ennek néha semmi értelme sincsen. Nem is jelkép ez; nincs értelmük a jelképeknek, mikor egy város elpusztul. De a harangszó szállt a romok felett, s a sebesültek és félhalottak is felfi­ gyeltek, s egyszerre megértették, hogy minden más hiú volt és mulandó, a város egyetlen értelme ez a hang volt, amely nem múlik el, akkor sem, ha a kövek ledőltek. A ha­ rangozó persze nem gondolt erre. Ő csak arra gondolt, kap­e elsején fizetést? Így harangozott, makacson és ag­ gódva. De a város, romjaiban is, élt, mert a harangszó fel­ szállt az üszkös kövek közül az égre. Ezt kell megérteni. Harangozzunk. * * * Négyszemközt Barátom sírkövének leleplezéséhez későn érkeztem, az ün­ neplők már elmentek. Négyszemközt maradtam a halot­ tal. Ez a hangulat hasonlított a pillanathoz, mikor a vendé­ gek elmennek, s a házigazda szemhunyorítással jelt ad ba­ rátjának, hogy maradjon még, egy üveg bort megisznak együtt, beszélgetnek és kipihenik a társas élet üres szertar­ tásainak nyűgét. Leültem a sírral szemközt egy padra, rá­ gyújtottam és csendesen beszélgetni kezdtem a halottal. ­ Mondd, öregem ­ kérdeztem ­, milyen?... Nem unal­ mas? Látod, én még ilyen földi fogalmakkal gondolko­ dom, mint "idő" és "unalom". Úgy képzelem, mégiscsak

unalmas, mozdulatlanul feküdni a földben, egy kényel­ metlen koporsóban, s szakmányba rohadni. De aztán megértem, hallgatásodból, mely sokkal következetesebb, mint minden, amit életedben cselekedtél, hogy fogalmam sincsen a halálról. Ez a gyönyörű és félelmes benne: nem tudjuk elképzelni sem. Mi a borzalmat és a megsemmisü­ lést is csak az élet fogalmaival tudjuk érzékelni. A halál szótára, tartalma, kelléktára más. Ennyit már értek. Mégis, most négyszemközt vagyunk, az idegenek elmentek, felelj: nem unod?... De nem felelt. * * * Boldogság Elképzelem, hogy egy napon felelni kell. A szigorú bíró ezt mondja majd: "Ne hazudj. Nem igaz, hogy minden csak ke­ serűség volt, csalódás, reménytelenség. Voltál boldog is. Ha nem is többször, egy pillanatra. Nevezd meg ezt a pillanatot." Mit felelek majd? Lehajtom fejem, fülem vakarom. Nagy zavarban pillantok magam elé. Ezt felelem: "Igen, voltam boldog is. Egészen biztosan voltam boldog is. Még emlékszem is a boldogságra, itt van szájamban az íze, or­ romban illata, idegeimben feszültsége. Mikor is volt? A gyermekkorban?... Nem, a gyermekkor nem volt jó, sokat bántottak. Az ifjúkor, a férfikor?... A komor emlékek erő­ sebbek, mindent eltakarnak. Mégis, mikor voltam hát bol­ dog?... Most már tudom: a pillanatban, mely oly közöm­ bös volt, hogy nem is emlékezem reá." * * * Tó A talajvíz, a Duna áradása és az esőzés mesterséges tavat alkottak a szálloda előtt, a télies gyep mélységeiben. Ez a tavacska tegnap még nem volt itt; de ma itt van, s már meg is telt tavi élettel. Kacsák úsznak e tóban, sirályok köröz­ nek fölötte, s nem lepne meg, ha a fák között, aTejcsarnok felől jövet, megjelenne a hattyú és a Lohengrin. Amerikában építik így a felhőkarcolókat, egy nap alatt. A teremtés is ilyen amerikaias, gyors munka lehetett. Úgy látszik, a kellékek ­ mindig, mindenhez ­ raktáron vannak. Csak a szentlélek és az Ige kell hozzá, s aztán villámgyor­ san összeáll az egész, tónak, óceánnak, világnak. Mondd ki az Igét, hívd a Szentlelket, teremtsél. * * *

 s titokban iparkodsz megvesztegetni őt. eleven láng szerény világosságában vetették papírra mindazt. mely eddig inkább csak színházias dísz volt íróasztalomon. . de nem a test bűneit. S érdekedben is él a hóhér. hogy néha álmodsz is róla.Gyertyafény A központi telep rövidzárlata kioltotta a városnegyed vil­ lanyfényeit. gondolsz is reá. tehát egy a hóhér esélyei között. Aztán az óriások­ ra gondolok. Vörösmarty. gyertyafényben. ha nagyon távolról is. Gyertyafénynél messzire is lehet látni. Ezt mind tudnod kell. ahol polgári mellékfoglalkozását folytatja. amit elmulasztot­ tam. Ez a fény. Semmit nem szánok és nem bánok.. amihez tunya vagy kényelmes. hamvazó reggelén. Bizonyos. bonyolult huzalai kapcsolnak össze sorsával. vagy erőtlen voltam. Isten irgalmaz­ zon lelkednek. s dolgozni kezdtem. * * * Hamvazó Igen. követelt. Petőfi és Arany. amilyenek a hóhérok általában. igen. a te biz­ tonságodért. hogy ne fáj­ jon majd nagyon. az esztergályozást vagy a műlakatosságot: va­ lahol él a hóhér. Ezt szánom és bánom. Emlé­ kezz csak. ami elmaradt. ami nélkül kell majd meghalnom. felületesen. amikor éppen nem akaszt. A részlete­ ken nagyon sok múlik. Hintsetek hamut homlokomra. kertes házban. joviális. E sorokat gyertyafény mellett írom.. amit nem ismertem meg. orvul és alatto­ mosan. komoly kispolgár. ha nyakadba teszi a kötelet. Arra gondolok. akik e lobogó. Mert közöd van hozzá. pocakos. szánom és bánom. A támadás munka közben ért. s te néha. Nem dolgoztak rosszul. hogy így dolgozott Kazinczy. az a bizonyos. mert ember vagy. ez az álla­ pot megvesztegetően ismerős és bizalmas.. A rendtartás­ nak és a megegyezésnek nagyon finom. Pascalra és Shakespeare­re. Csak azt szánom és bánom. Goethére és Höl­ derlinre. Rövid vakoskodás után meggyújtottam azt a vas­ tag templomi gyertyát. a gyertyafény. amit testem akart. Nem rossz fény ez. el­ követett. amitől a föld és az emberi lélek világosabb lett. S ellened is él.. * * * Hóhér Valahol él a hóhér.

 ahogy van. egyfajta életérzés. de van benne valamilyen lehetőség. a gondosan megvá­ logatott eledel. hanem a város közelében egy tönkrement főúr kastélyában. Ő az angyal az állatok között. a zsiráf is. De nem hagyják. egyetlen felkiáltójelet. szeráf. talán. kalapjaival és tollaival. kellemesen alom­ szagú házban él. harminc éven át. Hat métert tud lépni egyszerre. a tiszte­ letteljes és halk hangon beszélgető látogatók: mindez nem téveszti meg a zsiráfot. téboly. Minden élőlény emlékezik. Ezért ­ s más okból is ­ minden rokonér­ zésem az övé. Pontosan tudja. mintha felkiáltójelet rajzolna a létezés égbol­ tozatára. A zsiráf és gyermeke. S ezért nyújtja apró fejét és hosszú nyakát oly magasra. mint a költők. mellyel ezt kiáltja: "Sza­ badság!" Kissé olyan. ha éppen hagyják. mint minden pompa. A zsiráf körben jár. fülledt. a pompás börtönben. Ez a legborzalmasabb az élet rabságában: az ember örökké emlékezik. mint­ egy megbecsülésül. ötven kilójával.. Nem értelmes. De érette. melyet e célra megvásárolt az állam. naphosszat körben járnak és nyakukat nyújtogatják. Nem. a személyes szolgálatra rendelt őr. hogy ez a pompa is rabság. mint ahogy a rabságba esett külföldi főrangú személyeket nem a kóterben helyezik el. mintha az őserdőben le­ gelne és a fák koronájának lombját ropogtatná. mindennap egy keveset?. igen. apró vályút szereltek fel a figyelmes őrök. A zsiráf is külön lakik. * * * A kisujja hegyéért Meghalni a kisujja hegyéért. hogy a zsiráf a magasban is megtalálja az eledelt. a fiatal zsiráffal.. A zsiráf a szabad­ ságra emlékezik.. láthatatlan falombozat felé. a válogatott abrak. A falra. melyhez őr és vasrács is tar­ tozik. a kisujja hegyéért. nem is hősies cselekedet. becsvágyaival és annál is gyanúsabb vágyaival. De a kupola. len­ dület. mert emlékezik. . A kisujja hegyéért. akkor inkább rögtön. s hozzá meg­ halni lassan. úgy. magasan. gyomorsavhiányával és enyhe rövidlátásával. gyer­ mekével. s nyakát nyújtogatja egy látha­ tatlan égbolt. Hiába a kupola és a pompa. ma­ gányosan. egy palotaszerű épületben. reggeltől estig.* * * Zsiráf A zsiráf télen abban a kupolás. melyet a főváros ajándékozott neki. a külön épület..

 hanem vad és veszedelmes gyógyereje is. Az erdő lombja csillog. sokféleképpen szeretné megértetni magát a világgal. * * * Mint márciusban Mint márciusban. a gyógy­ vizek. mint a titkos árkánumokkal. makacs fény. mégis. Rekedtes hangja volt. A rongyos szél jár erre csak. hajaszínét már elfeledtem. mint ez az első. hogy ez a halvány fény már makacsabb és erőteljesebb. Olvasnom is kell. ég az őszi csillag Szobám felett. szaga van. mint az erdő. sugártörése. Most felkelek. lappanganak fények. Tavasszal a fürdők. kesergő Füttyeivel. hónapos retke és fiatal hagymája van. melyek egy napon reávetik világosságukat az emberi világ­ ra is. hanem a butaság­ nak. Egy korttyal több a gyógyvízből. hogy a dögvész és gyalá­ zat mögött élnek világosabb erők. divatja. márciusban. szenvedély? Nem értelek. mint soha máskor: óvatosan kell élni velük. kínjában. délután négykor. öt perc­ . Az ember. az okos étkek olyan erővel hatnak az emberi testre. Mit üzensz. mikor délután négykor még mindig nincs alkonyat. mégis. De nemcsak a gyávaságnak van szaga. s a téli homályhoz szokott szemünk megér­ zi. a világ már ki tudja fejezni akaratát. Szemét. a szemtelenségnek s talán a nyugalomnak és a bol­ dogságnak is. színe. Ezt érzik a kutyák. irodalma. ami mindig a fény és az élet: úgy higgyed még mindig. szaga elárulja: valószínű­ leg megizzad szorongásában.* * * Október vége A régi arany ilyen. * * * A szag A kutyák megérzik a gyáva emberen a gyávaságot. * * * Tavasz A tavasznak nemcsak illata. s az idő él felettem. mert a gyáva embert mirigyműködése.

 s megtelt vele a szoba. de lehet nagy erővel és időtlen aka­ rattal elpusztulni is.cel hosszabb üldögélés a buzogó fürdőben. mint az egész élet. * * * Jácint Cserépben kaptam. nagy volt. hogy a hűvös. talán ezer éve. s még hinnék vágyaimban. Elfáradtam. De illata sűrű volt: egyetlen cserépből áradt ez a mély illat. egy erdőben magányos férfi a szikla fokán egy nő nevét kiabál­ ná. s a cserepet rózsaszín papírral borítot­ ták. a sziklák között. nemzedékeket fognak rabszolgamunkára a koreszme piramisai­ nak építéséhez. A ta­ vasz orvosság is. őrjöngő eséssel és áradással. melynek ilyen vad és harsány a kifejezése. Mintha még egyszer kezdhetném életem. hogy teljesen elpusztuljunk: nagy erő és sok idő. * * * * * Ars poetica Nincs más fegyverem és hatalmam az idővel. Néha nagy erő kell ahhoz. . egy falattal több a tavaszi füvekből. esőben. So­ káig hallgattam. Így kiabált a jácint. De a nő meghalt. azzal a megható ízléstelenséggel.. a világgal szem­ ben. mint a rabszol­ gák meztelen hátán a szöges ostor. felrobbantják a hidakat. ahogy az életet ipar­ kodik megszépíteni az egyszerű érzés. * * * Vízesés Délután hatkor értem a vízesés elé. Már este volt. Miért bírom mégis? Mi éltet. Már nagyon régen zu­ hogott így a víz. s életed egyensúlya felborul. csak az írás. Országokat szabdalnak szét és fércelnek össze. Csattogott a vízesés. fehér taréjos.. nagyon régen. A szenvedély illata volt ez. Mintha éjjel. dühvel vetette magát a szikláknak és a szakadéknak. Ereje. miben hiszek? Csak ez a hit éltet. öngyilkos zuhanással. mellyel a mélység és a megsemmisülés felé tört. méreg is. melyek embertől emberhez vezettek. mint a Teremtőé és a művészeké. meggyalázzák a megegyezéseket. Mert lehet nagy erővel élni.

 Ugy kell írni. * * * Ajánlás Este nyolckor születtem.a tiszta. * * * Példányszám A kis. fújt a szél Kassát szerettem és a verseket A nőket. csak ezért nem ölöm meg magam. * * * Napló A naplókat soha nem szívelhettem igazán; nem az én mű­ . s ne irgalmazzatok. Ez az igény nem túlzott. nem lehet eredményesen meghamisítani. Csak ezt hiszem. lelkes és nemes szellemű folyóirat szerkesztője meg­ kért. el akarja juttatni cikkem a nyilvá­ nossághoz; ezért kért engedélyt a közlésre. A szerkesztő. mintha Goethének írnál. az igaz. * * * A vizsga Az író nem nyugodhat bele. A többi nem számít. a becsületet S az értelmet. mely a nagy napilap ünnepi példányában jelent meg. nem lehet büntetlenül megtagadni. hogy az olvasó nem végezte el azt a másik. a könyörtelen és engesztelhetetlen szellem örök. nem lehet megsebezni. Isten engem úgy segítsen. melynek íratlan érettségi bizonyítványa képesíti az olvasmány érzelmi megértésére. a nyilvánosság teljes kizárásával. csak ez éltet. hogy lenyomtathassa lapjában egy cikkemet. láthatatlan középiskolát. Minden más titok. Lehet szerényebben is; csak nem érdemes. Írásaim legtöbbje évtizedek óta több millió példányban jelent meg. s mindenen túl megmarad. Nem könyörgök. Az író kénytelen megbecsülni olvasóit; erre kényszeríti rangja. mely a szívhez beszél ­ Mást nem szerettem. Az igazi nyilvánosságot mindig az a háromszáz ember jelenti. A nagy napi­ lap ünnepi számát százhúszezer példányban nyomtatták; a folyóiratot összesen háromszáz példányban. okosan és igazságosan. a bort. mindennél erősebb.

 Hófehér haját oldalt rövidre vágatta. éppen.. Ha a napló értelme annyi.fajom. nem sokat tartok arról a magányos őszinteségről. Lassan ment. S arcában. A villamosok és gépkocsik. mint aki az összes célokat ismeri. szándék­ kal. Áthaladt a sugárúton. mintegy firkantva. melyet az olvasó később elnézéssel forgat és felkiált: "Milyen gazdag volt!" . Az író mindig a vi­ lág felé pislant. Csíkos. naplóíró. megőrizni a pillanat forgácsát. címmel. akkor is. s már tudja. szeme­ iben. ezt szeretné megérteni. s ezt nem tudja elfelejteni. akkor e jegyzetek az én számomra a naplót jelentik; de nem tudok másként írni. Őrizd meg titkodat! ­ s írj titkosan és őszintén. levele­ inkben és naplójegyzeteinkben sem. A napló. feljegyezni a mellék­ termék értelmét is. s mintha az ér­ telmet és a szomorúságot vitte volna magával a világ zűr­ zavarában. megszerkesztett tartalommal. a "nagy vallo­ mások". semmiféle írásunkban. vedlett keménykala­ pot.. a legbi­ zalmasabb is. fe­ kete nadrágot viselt. * * * Hagyaték A költő hagyatékában bökrímek és kecskerímek is marad­ tak. Ez a szomo­ rú vacak a legtöbb "mű" mellékterméke. Mintha valami szörnyűségeset látott volna egyszer. mert író. mi. tehát címmel. anyaga annak a bizonyos pótkötetnek. a hirdetőoszlopok és a nők. írók. pántlikás szemét. az iszonyat emléke tükrözött. szándékkal. szerke­ zettel. Ez a szörnyűség a világ volt. ahogy egyedül lehet és illik." Mindezt közügynek érzi. neonfények vörhe­ nyes világításában. kopott kabátot. mindig az emberiségnek készül. így. kevésbé hiú szándékkal. s ezért talán őszintébb. csak a láthatatlan nyilvánosság számára. s a feladat mellett. melyek merően bámulták a mesterséges fényeket. Hiúság ez? Vagy a mesterség egyfajta kényszere? S a naplók. hogy nem tudunk egé­ szen őszinték lenni. ha őszintén bevalljuk. hogy nem érdemes sietni. a kirakatok és az ügynökök között ment. mikor bizalmas füzetébe feljegyzi: "Ma nem történt semmi. mely gyermekes volt és öreg. kevésbé a nyilvánosság részére készülnek? Kételkedem ebben. * * * Öreg költő A szeles sugárúton az öreg költő jött szemközt. Egyébként. ahogy e jegyzeteket papírra vetem. kunkorodott forgácsok. hogy "mindennap" írni." Vagy: "Délután cigarettáztam.

az ő. mikor a félelmes erők. mint az álma. mert egyéniség van az írott szó mögött. bicskával és tollheggyel. amin "csak úgy" farigcsál." De néha nem hallod ezt a hangot. Erőlködsz. * * * Veszélyek Az írás kezd napjainkban elsőrendűen életveszélyes foglalko­ zás lenni. hogy az írás csak harc. vagy a bogarakról ír ­ minden írás veszélyes. De a hulladék. talmi dicsőség jelképei. Ez a "melléktermék" néha többet mond el. mint min­ den teremtéshez. Valószínűleg a Szentlélek. kétségbeesett vándorlás a kéziratpapír sivatagján és hómezőin ­ néha akad­ nak napok és hetek. amivel eljátszik. A célzatos írás mindig az volt; de ma veszélyes az is. szó­ rakozottan és mégis agyafúrtan. csaknem független értelmünktől és szándékunktól. Nem lehet önkényesen elkezdeni egy írást. mit akarsz mondani: az irodalmi kezdet vala­ milyen őscselekedet. mely megejtette egy kankalin láttára. Valami kell hozzá. mely elindítja az egészet. S a gyanakvóknak igazuk van: az is titkos beszéd. mellén érdemrendekkel. mint a "mű". most jó az egész. szolgálatodra szegődnek. mikor az írás öröm. * * * Öröm Nem igaz. mint az elszólása. az embert. * * * Kezdeni Hiába tudod. cifrázod és a mondat süket. melyekkel verekszel. áramot ad a mon­ datnak. s emelik . egyszerre zengeni kezd a mondat. tehát ellenállás van a szöveg mögött. az egészet. a melléktermék jelt ad és elárulja a művet. ha valaki az őszről ír.. nem látsz semmiféle vi­ lágítást; s kétségbeesve illesztgeted a szavakat. mintha titkos beszéd lenne. Művében az író frakkosan je­ lentkezik. hogy egy író az is. keresed azt a rejtélyes ütemet. vagy leírja az érzést. Nem gusztusos turkál­ ni benne ­ de a köpet néha megmutatja a kórképet.. így. az el­ szólás az igazi mondanivalót. Megnyugodva ér­ zed: "Valami történt. melyek néha csak arany­ füstös táncjelvények. viaskodás. jeladás. a hagyaték. valamilyen világí­ tást lát. Az ember hall egy hangot. mert lázadást jelent a tömegek törvénye és gusztusa ellen. jel­ adás. Mi kell hozzá?.Bizonyos. amit eldo­ bál. Az írás gyanús.

 a gondolatban és a forma elemében! Milyen ritkák e napok. asszonyokról és jelzőkről. apró rajzokat. életehosszat. feleségéről és hiúságáról.az életet és a munkát. Mindez elkallódott. Az író akkor lesz férfi. fél kézzel. melyet nem ért egészen. mit jelent a szerelem a színpa­ don. a kéziratpapír fölé borulva. mikor boldogság írni. mint a legtökéletesebb verssort; s meg is írja ezt. feloldják a nehézkedés törvényei alól. szerelemről s arról. mellékesen. És írt. ez a rövid idő: s bi­ zonyosan nem a legtökéletesebb munkaidő ez! Az öröm munkanapjai szerények. a maga szórakozására vagy bosszantására. * * * Kamaszkor Az idő. * * * A nehézség Az írás igazi feladata és nehézsége akkor kezdődik. amit a nap mutatott. de a legsilányabb. mintegy megköszönve hajnal­ ban. apró fel­ jegyzéseket. mikor az író már nem a mondatot akarja javítgatni. nemi vágyairól is. a szeretetről és arról. mikor az író a világot és az életet csak alantas ürügynek látja. mindenről. valamilyen érthetetlen irgal­ mat és isteni kegyet. parasztokról és hangsúlyról. mit mondott a főpróbán háta mögött darab­ . virágokról és hason­ latokról. hogy kifejezhesse az em­ berit és az embertelent: ez az idő az író kamaszkora. Sarah Bernhardtról és a kutyájáról. mikor könnyen és szár­ nyalva haladsz előre e titokzatos elemben. hogy anyjával nem bírt soha egy szo­ bában maradni. Egye­ seknél sokáig eltart; Flaubert­nél például halálig. hanem a gondolatot. ez a vadóc. csiszolni és tökéletesíteni. s titokban meg is vet kissé. vannak napok. kiégett. öreg írók gyűlölködéséről. jelentéktelen emberi sorsot sem hajlandó ke­ vesebbre értékelni. ripa­ csokról. elbeszéléseket. amikor az ember egy verssorért eladta az öregap­ ját. irodalmi idő. Csak alázatosan ír ilyenkor az író. * * * Renard Írt sikeres színdarabokat. az alkonyatról és apja haláláról. amit az élet általában s egy írói élet külön elénk hord. Ilyenkor nem írsz hősiesen. mikor nemcsak öregapját. arról.

* * * A gyanúsak Leírni az életet. e civilizációban? No jere. csakugyan "nagy mű". a francia értelem.járól Anatole France. Egyszerre ki­ derül. hogy naplója. valahol történt. rajongás és önkívület: min­ denből annyi. A "bűntény" jellegét fölös­ leges közelebbről és tüzetesen megnevezni; valami történt. hogy a háziak és a környékbeliek suttogva. Az arány titkát tudta; tehát az írás titkát tudta. egy írói élet mellékter­ mékei. mint minden igazi író; s ez a "nagy" alkotás soha nem sikerült. írjunk egy csinosat. s minden embert. * * * . a franciákról és a hazafiságról. s az egész oly iszonyú. barátom. semmitmondó tár­ gyak. amerre nézünk. * * * A szökőkút Ez a formába kényszerített őselem. ami egy­ szerre józanság és gyanakvás. ezek a mellékes jegyzetek. Több. Mindig valami "nagyot" akart alkotni. a víz. akik tegnap még jámboran szöszmötöltek. ami nem ugyanaz. Mit is tehetünk ellene? Minden titok. kíváncsi le­ ány vagy együgyű öregasszony. titkos ünnepnapjaik lucaszékét faragták. egyszerre kínosan eltor­ zult arccal bámulnak a nagy detektív szemébe. vagy sajátos. Ő a megtestesült bons sens. mint az alakokat egy detektívregényben. a szökőkút kényszerében: nem gondolod.. Telefonáljunk a rendőrségre.. írókkal. hogy mindenki gyanús: mindenki lázasan igazolja alibijét. hogy a zseni jó mesterember maradjon. amennyi éppen kell hozzá. s a mesterember ne zseniáliskodjék fölöslegesen. mert a detektív sem meri igazi nevén nevezni a tetteseket és szörnytettüket. Minden benne van. amit egy író mondhat a vi­ lágról. Mi ez a bűntény? Nem mondhatjuk meg. szájuk elé illesztett tenyerük mö­ gül mernek csak pusmogni róla. mint húsz éven át írta e jegyzeteket.. Talán az élet ez a bűntény. jel és láb­ nyom. melyek a gyanú tolvajlámpásának fénysugarában kü­ lönös értelemmel kezdenek tündökölni; s emberek. a világ áhítattal és megdöbbenéssel észlelte. ez a játékra idomított fenevad. felér harminckötetes élet­ művekkel. mindenfelé tárgyak hevernek. A nagy de­ tektív természetesen műkedvelő; lehet fiatal. akit ismertél és szeret­ tél. hogy valami hasonló történt velünk is. Mikor meg­ halt..

 az "Arany"­ban. Nem. balesetből és vak szerencséből. Goethe. Rómában. mint nagy író; bölcs író. amennyire futotta neki. él még a nagy. A próza egyszerre teljes öntudat és teljes kegyelem. hogy fia. * * * A szabó unokája Az egész világ ismerte már nevét. s ezt mondták: "A szabó unokája. barátok nélkül. tíz munkás esz­ tendő.. mikor az. a titokzatos . A mondat hiába okos vagy jó hangzású. hetek. Cestius sírja közelében negyvenéves ko­ rában meghalt; s ő. Mi­ kor negyvenéves elmúlt.Blaise Cendrars Ebben az emberben s könyvében. mely oldhatatlan. de nem volt "sikere"; Kotzebue­nek volt sikere. ­ "Nyolc. fejezet. mikor valahogyan rendbe jött a pénzzel; addig úgy élt. Weimar számára. Több. A "szabó unokája" volt. trópusból és északi­sarki fagyosságból. Aztán vége mindennek. jövedelem és kölcsö­ nök apró gondjai között. nincs belső élete. kegyelmes úr. szerető.. aki a római út idejében meg sem született még. a "Werther" és a "Faust" szerzője volt. s a tetejébe Goethe volt: s Weimarban kis hivatalnokok és iro­ dalmi irigyek még mindig összesúgtak háta megett. a próza nem lehet prózai. mert csak annyit írt. Cestius sírja előtt leszá­ molt az élettel. a herceg barátja. elsejétől elsejéig. fogalmazás. két esztendeig. az élő próza titka? Néha már azt hiszem. "Mi jöhet még?" ­ gondolta. A próza a legnagyobb fe­ szültség. s vatermörderes emlékből és hagyományból. sikkasztásból és honvágyból. miniszter. * * * Próza Napok. Különben csak mondat. csak­ ugyan próza marad: nem bír fölrepülni." De még negyvenhárom évig élt. s ami fájdalmasabb és bonyolultabb sérelem lehetett számára: Schillernek. még tovább élt. család. A világ meghajolt előtte. idegenségből. Összekeverve rumból és kiontott vérből." Hatvanéves volt. s megélte. vagy erőteljesen szerkesztett: nincs árama. fizetés. amit mondani szeretnénk. az igazi. a versnél is mélyebb lendülete van. Mi a nagy. szigorúbb for­ mája. a boldogtalan és viharzó. az igazi kalandnak egy fuvallata. csak az igazság. aranyból és szomorúságból: ez még romantika. magányosan. az elszánt. mely szintén oldhatatlan. A fejezet kattog és csikorog.

. a polgárság. otthon. pletykált felőle. Isteni sze­ rénység és nagylelkűség kellett hozzá. * * * Menekülés Nincs idegen vízumom. amelyről éppen ő. úton­útfélen csepülte Goethét. a megbékélés fájdalmas örömét. Goethe is volt. a belá­ tást. fényűzően élt. Csak sokkal később tudták meg Weimarban. Goethének mindezt nem így adta az élet. amivel a másik több volt. a fehér papírlap területenkívüliségébe. ami tüdős. kicsinyesen ítélte meg gyöngéit. hogy nem tudta megbocsátani Goethének azt. hogy közben. mely egyszerre életforma és való­ ságismeret. mellékesen. Schiller. De mégis haza. aki segítségére lehetett. az osztály. hogy a weimari kegyelmesnek "nincs sikere" ­ s csak­ ugyan. hogy egyértelmű az örökkévalósággal. nyugodtabb és örö­ kösebb volt. idegenek fülébe súgta. Igaz. a polgárt. Később megbarát­ koztak; de Schiller úgy halt meg. aki gondosan kiválasztotta a gazdag feleséget. Hová meneküljek? Természetesen munkámba menekülök. minden siker az övé volt. nem zárt forma többé; sem tartani. a félelmes félisten. sem megóvni nem tudja többé tartalmát. hogy zajos sikerek közepette. a világfi. s minden német tartományban fe­ léje dobogtak a szívek. nem éppen paradicsom­ kerti boldogság élni benne. Csak egyet nem adott Schillernek a sors: a békét. mellyel azt ünnepelték Schillerben a tömegek. s belehalt. Nem is bírta el; gyorsan megírt min­ dent. a forra­ dalmáré.parvenü. sápadtan a kórtól és az irigységtől. * * * Schiller Irigy volt. az egyetlen otthon számomra e föl­ dön. gondosan megválasztott minden embert. deklamáló és hazafiasan udvarlós volt benne. Munkámba menekülök. a "nép barátjáé". ebbe a néma számkivetettségbe. igazság és kétely. amelyhez tartozom. szo­ morú és igaz otthon. irtózatos nehéz lehetett elviselni a tuda­ tot. tartózkodás és modor. aki betört az Olümposzra. félelmes "sikertelenségről". Ez az én másik hazám. igazibb volt. megfeledkezzék arról a másik. A kegyelmes úr volt. Kemény haza. tudta. sem pénzem. hogy valaki Goethével egy időben költő.

 Legalább egy dó­ mot. ez az évszázadok műgondjával épített tö­ kéletesség. s menet­ rendekben és hatósági előírásokban szabályozottan tör ki. nem is olyan régen. a magasba tartva: "Ebben a városban épült valami. Értsd meg!" Megértem és csüggedten megyek tovább. melyek a legna­ . mely most ilyen illedelmesen és gyéren folydogál. csonka tornyát mint egy kéz megsérült mutatóujját. Kitörése. a kölni. Aztán hördül. készségesen és engedelmesen alkal­ mazkodott már a környező világ szabályzatához. Mintha nem is erről lenne szó. megrendezett és reménytelen. Nézz a magas­ ba. hogy ennyire tökéletes ez a dóm. elébb or­ rán és száján át gondos szipákolással szív levegőt. a chartres­i. s mellka­ sát feszíti. Csak éppen a világot nem tudja elpusztítani már. * * * Gide Könyvei előtt mindig különös zavarral megyek el. városok népessége remegett meg. Az öreg író mes­ terien tör ki; a fiatal tűzhányók szájtátva és irigyen nézik. * * * Legalább Nem tudtam. óvatosan. amennyire megérti a nagy jelképeket. Ezt mondja. mégis mindig megrendít. harminc percen át. figyelmesen. kitör. szülőváro­ som remekműve. meszes csontok. mely régen. ha épít valamit. alázatosan! Az em­ ber csak annyit ér. eget kér. Nincsen sok ilyen Európában: talán húsz vagy hu­ szonöt. alaposan nekikészülve. hogy ne recsegjenek az öreg. ezek jelentették a múló időben az örök Európát. Ebben a városban remekmű épült. E hördülés hangjára.* * * Öreg író Néha még hördül egyet. naponta kétszer. reggel és este. Ezért olyan rosszkedvű és szomorú. Ez a láva. évszázadokra. az európai könyvespolcon. mely tudatos. a kassai. valamikor falvakat pusztított el. De valamire figyelmeztet is a dóm. a reimsi. melyeket írt: műve itt áll. gondolom. könyvek. ami az egész világ­ ra szól. Az ember csak akkor él. Meghatott gyönyörűséggel nézem minden kö­ vét. Ez a néhány dómtorony. a könyvekről. mint egy öreg tűz­ hányó. aztán hajtsd le fejed.

 melyeket írt... magányt és tár­ saságot. könyveit mellékesnek ér­ zem. ha . nem lep meg semmi. ahogy a varga cipőt foltoz; írok. s a jelenséget lényegesnek. semmi közöm ahhoz. sorokat írok. s min­ dent megéltem.. Gide az író. hogy volt. fogalmakkal megkí­ sérlett kifejezés vállalkozása soha nem hatott reám ilyen emberfelettien érthetetlenül. Mit is mondhatok az írással?. melyek pontosabban. az effajta élet és lélek inkább megmarad. s aztán az egyneműek szerel­ me vonzotta. a könyvek. hogy megint ott ülök író­ asztalom előtt. kere­ kebben és kézzelfoghatóbban elevenítik meg az alakot. * * * Vállalkozás Az iszonyat és a csodálkozás. eljárok az erdőbe. az írás. s lehet­e egy írónak másféle műve. mint azzal. ismerem mestersé­ gem anyagát és titkait. amit az élet nyújtani tud. hogy Wilde bemutatta egyszer Algériában egy arabs muzsikus fiúnak. Mulandó ez a mű. szerelmet és sikert. nagyon rit­ ka író. Ezért érzem őt tragikusnak.gyobb erőfeszítéssel és tiszta szándékkal akartak elmonda­ ni valamit. csak végzet. az sem. születést és halált. mit is? Semmi esetre sem azt. aki a láthatatlan sugárzással. vagy csak azt. a szavakkal. a megsemmisülés és a két­ ségbeesés. ahogy kell; írok. hogy al­ kotott. a szándékkal inkább hatott. melyek szerves részei egy ter­ vezett nagyobb egésznek. s még később kommunista lett. csaknem teljes tudás. hanem azzal. kiről képet akarok rajzolni. lényé­ nek kifejezett. mellyel viaskodott. mert élek. Műve inkább csak egyé­ nisége. mely lényéből és éle­ téből áradt. Gide a ritka. nem a könyvekben. melyet könyvei erőlködve és reménytelenül fejez­ nek ki; hiába a mesterségbeli. hiába a Szentlélek.. mint a betűben kifejezett eszme? Magánélete nem érdekelt. Mégis. ízesebben. Miben volt hát műve. Mintha műve máshol lenne. és újabb soro­ kon töröm fejem. bukást és gyalázatot. Ez a vállalkozás. Mint az öregedő bűvész. a hideg közöny és ostoba csodálkozás hónapjai után azon kapom rajta magam. mint következ­ ménye. ilyen elképesztően reménytelennek s ilyen mindent szétmorzsolóan izgalmasnak. Egyszóval. írok és sok szóval írok. Mindez nem mű. ami aztán végül a könyvekbe került. amit írt; ő az író. ma vagy száz év múlva. aki nem azzal hatott. kinek szándékát észlelve nem leszünk kedvet­ lenek; inkább írásainak hideg tökélye hagy gyakrabban kielégítetlenül. soha nem éreztem ilyen pi­ maszon szemtelennek. de nem rögzített műve? Néha azt hiszem. Negyvenéves elmúltam.

 hogy lantot tart kezében és hall egy dallamot. a szörnyű betegségeket. A könyvek is ilyen nehézkes ismerősök. s ezenfelül nem tud betelni az élet élményével; mindenről jelet akar tenni. Nem szeretek másféle könyvet olvasni. a jellemeket és a ritka állatok külse­ jét. ismeretet birto­ kolni. s a sorsa. De az írás meglep. Házastársaknak néha évtizedekre van szükségük. Nem elég a gondolatot. * * * Olvasni Nem elég olvasni. De a költőnek nem dolga. melyet első olvasásra nem értettünk meg tökéletesen: a mondatot is újra kell olvasni. Azt a nagy köny­ . Nem elég katalógus. majdnem oly lassan és bonyolultan. étkezik. csak olyat. Legyen enyém ­ feltétle­ nül. mely végzetesen meghatároz a könyvben valamit. csak meglepetés van. hogy nincs szabály. ezer és ezer oldalt. Mindezt szeretné leírni. * * * Az élet A fiatal költő egyetlen nagy könyvet szeretne írni. úgy. divat vagy hagyomány szerint ol­ vasni; ösztön szerint kell megkeresni a könyvet. mint az életben. amit látott és hallott. míg egyik végül meg tudja értetni magát a má­ sikkal. bizalmukat. igét és jelzőt is. Rendszeresen kell olvasni. melynek emléke halványodik vagy. mely ­ ne­ künk. melyet a könyv tartalmaz. amit az élet mutat. ha te is átadod magad nekik. tapasztalataim birtokában. mint az emberek. mert fiatal még. mely az én tulajdonom. s a könyvnek legszívesebben ezt a címet adná: "Az élet. Ujraolvasni ­ az összes tanácsadók sze­ rint ­ fontosabb. hogy jelet tegyen és emléket állítson mindannak. a napsütést. mint ahogy a szeretőt akarják ­ a könyv is. a főnevet. De az ilyesmi lassan megy. ahogy szeret és lélegzik az ember. csak meglepetés van? Miért írok? Mit akarok a szavakkal? Talán ezt: elmon­ dani még. csak akkor adják ide titkukat.egyszer igazi házinyulat húzok elő a cilinderből. S nem csak a könyvet kell újraolvasni. A felhőket és a rózsákat. A könyvek. személyesen ­ mondhat valamit. me­ lyek arra tanítanak. ahogy alszik. a gondolat földi porhüvelye. hogy nincs szabály. melyben az elébb még nem volt semmi. öreg asszonyokat. amit érzett és tapasztalt. a tevéket és a magányos. Mit is mondhatok még az életről." Szeretne leírni egy könyvben mindent. Mit akar egy könyv? Megértetni magát.

vet. emberhez vagy rózsához szükséges egy­két vagy egy­kétezer szóval. Maeterlinck felfedező könyveknek tárgyilagossága eszményi. minőségében. a költő lát­ ta. ez a kutatási kedv. melyben "minden benne van". S minderről nagyon pontosan kell beszélni. mintha az élet valamilyen csodálatos. kalapom lengetem. kinek Edit vagy Lajos a neve. mely átalakítja a lélek áhítatát az eszmélet pontos és hideg tapasztalatává: talán ez a tudomány útja. költői. Csak a részletről szabad beszélni. De ezt csak később tanulja meg a költő. mikor fel­ felé néz. Igaz. Az ember először érez. ez a költői érzékelés. melyet először az indulat fűt. mint tudóshoz illik: Goethe is így képzelte a kutatást. nem szabad megírni. álomszerű tünemény lenne: félelmes és nagyszerű álom. hanyagabb vagy erőtlenebb. mindent megbámult. mely egyszerre szól a világból és a költő lelkéből. Csak lefele könnyű szerénynek lenni. mindig csak a rákhoz. aztán kíváncsi lesz. mint azok. mint köl­ tőhöz illik. Ez a költői kíván­ csiság. egy rózsáról. amely nem akar szakszerű lenni. csak a méhet látja; Maeterlinck. az ember megszűnik szerény lenni. Ezt a hangot kell visszaadni. aztán észlel valamit. Shakes­ peare­rel szembenézek. S minderről úgy kell beszélni. A szakember. mikor összehasonlít.. nagyon pontosan. aztán elragadtatott önkívületben felsóhajt. melyet közelről látott. mennyivel gyön­ gébb.. a méhet s mögötte a világot. s végül ellenőriz. mint aki napba nézett egy villamos zseblámpával kezében. a virágok kelyhébe. szigorúan kérdezte: "Mire szerény?. s látja. egy bizonyos alkonyatról és egy rákbetegségről. egészen biztosan nem vagyok szerény. mikor már nem akar semmiféle nagy könyvet írni. A kontár előtt mélyen meghajolok.. melyhez . hajbókolok. (O.") Az ember megszűnik szerény lenni ab­ ban a pillanatban. S mindig hallani kell egy hangot. mikor egy fiatal író szerénységét dicsérték előtte. farkasszemet. * * * Szerény Nem. a termeszek odvaiba. meg­ szagolt és megérintett; s aztán elmondta. s mégis lelkiisme­ retes és bensőséges. mikor kételkedni kezd műve értékében. * * * A kíváncsi Maeterlinck belenézett a méhek kaptárába. mikor bele­ néz a kaptárba. akikhez hason­ lítani szeretne. köz­ ben hunyorogva lesütöm szemem. s csak később mozgat meg a tapasztalás. egy életen át. egy ember­ ről.

 Freud Zsigmond összes műveivel és az Apostolok leveleivel ­ óbégatni kez­ dett. boldogtalansággal. de ezt kérdi az olvasó is. aztán bezabált és benyakalt. a termé­ szet! Kritikusok. mint ez a regény. mi­ ért éppen én vagyok a napihír hőse. zsebében fejgörcsporokkal. * * * Macskajaj Ez az író műve egyetlen macskajaj. ami a gépet terhelné. A kérdés. ami nélkül nem lehet élni?" Mi ez a vala­ mi? A szeretet? Az akarat? A kegyelem? A költő nem felel. akit az Üllői út sarkán elütött a gépkocsi. a szerelem! Jaj. akinek át kell ha­ ladni a válságos pillanatban Szent Lajos király hídján. Esteban. De kérdését világgá ordította; s mintha az Isten a világi zsi­ vajban egy pillanatra odafigyelne ez ordításra. Válaszolni ő sem tud. ami­ nek hiányában. Pio bácsi. örökké. aki világkörüli útja előtt gondosan elhajít mindent. me­ leg. mi­ kor behajtja e csodálatos könyv fedelét. lemond a bőrcsizmáról. a "Szent Lajos király hídjá"­t. egészen halkan. szánjátok meg végre: adjatok már néhány jó szót. a világ! ­ nyávogja. rabsággal vagy fekete himlővel? Miért éppen én vagyok egy az öt közül. Nem ismerek könyvet a kor­ társi irodalomban. mely talán . egy kevés heringet és egy korsó könnyű. * * * Miért? Éjszaka elolvastam ­ negyedszer ­ Wilder regényét. * * * A repülő Mint a repülő. s aztán ­ vizes borogatással homlokán. ennyi: "Miért éppen én?" Ezt kérdi a márkinő. Miért éppen én vagyok beteg. világos sört neki. kötött holmit. Válasza ennyi: "Van valami. miért sújtott engem a villám. nem visz vastag ruhát.tartozott. ­ Jaj. miért éppen engem sújt a végzet nyomorú­ sággal. Több ezer oldalas macskajaj. az egekig ordítja ezt a kérdést. miért éppen nekem mondtak fel. Jaj. egy­ szóval berúgott a világtól. mely ilyen erővel merné s tudná ki­ mondani az élet legnagyobb kérdését. Megszületett. miért? Wilder.

 így készül a végső szár­ nyalásra. s így mindent el­ dob és itthagy a földön. hülye. csakhogy mennél több benzint és olajat s min­ denféle üzemanyagot vihessen útjára: mert szállni akar. így dob ki minden fölöslegeset életéből. mintha a haza. Ezért érezzük ver­ seit ismerősnek. egy korty vizet visz magával ­ igen. hogy J. A költő mindig ugyanazt a kedvest. melyről a költő énekel. melynek forró­titkos eréből táplálja az ütem árama a verssorokat. mert a tárca is néhány dekát nyom. s Bolíviában éppen úgy szíven találják az olvasót. vékony és könnyű ruhát. örök és nagy versek mindig "nemzetköziek". eldobja a prémsip­ kát. Csak a . Z. Mind gyermekei vagyunk. melyek szomját olthatnák a sivatagban. melyet az emberiségre szór. * * * Az ismerősök Az igazi versek ismerősök. az utolsó pillanatban előhúzza zsebéből pénztárcáját is. Mintha már régen. egy szendvicset. hogy messzebb és magasabb­ ra juthasson! Így él az ember. B. Mi éreztünk így. Arról. s ezért kiha­ jítja a berregő gép ablakán a szerelőnek. melyben halott apja és kisfia fény­ képét őrzi. a mi személyes és végze­ tes szerelmünk lenne. a mi hazánk volna. ő csak versbe szedte. s messzebbre jusson. A. Mintha az érzés. mint a szűkebb hazában. hogy több üzemanyagot vihessen magával. ugyanazt a hazát. ahol véletlenül le kell szállnia. hanyatlik. melynek vesztét a költő siratja.hasznára lehetne a szibériai mocsarakban. a mi torkunkból szakadna ki. a mi érzésünk volna. Mintha a szerelem. * * * Beszéd. Mintha minden sorukat betéve tudnók. hűtlen világnézetéhez. utolsó pillanatban elhajítja a meleg csoko­ ládéval és citromos paradicsomlével töltött termoszokat is. mely megóvhatná kopasz fejét Grönland jégmezőin a zsábától és a jeges szelek huzatától. elvált. Éppen ezért az igaz. a szó bonyolult és nemes értelmében. így ír. s végül igazán csak egy szál. Politikáról. mentől messzebbre és magasabbra. s minden csepp vérét szívesen elcserélné benzinre. A költő nem lehet szűkkeblű: egy világ helyett érez. ugyan­ azt az emberiséget ünnepli. ő kimondta; mi éltük meg az élményt. mintha az átok. egyszer ol­ vastuk volna. minden élő. írókkal Mindig másról beszélünk. dicséri és siratja. s legszívesebben egészen meztele­ nül és felesleges emlékek és halott súlyok nélkül szállana be a gépbe.

Majdnem egészen jó író. vi­ lágismerete. könnyű és természetes mozdulattal. de kétségbeesett hévvel vitatjuk. mit tapasztal­ tunk regényírás közben. hogy formát adjon az életről alkotott látomásának. lázat kapott a gyarmato­ kon. Mindene megvan hozzá. áhítata a betűvel és az élettel szemben. valami gyanúsan és okosan hatásosat. aho­ gyan kell. mindig meghőköl a fel­ adat elől. méltatlan és megalázó környezetben. Péguy azt mondotta. nemes bort termel és Horatiust olvassa. ismeri az irodalmi anyag természetét. Ars poeticát csak akkor ír a költő. ha már nem akar verset írni. amihez nincs igazi közünk. B. Csak éppen. * * * . s eldobja. közömbösen. hitével és minden következménnyel leírni azokat. Mindenről beszélünk. az egyetlenről. a hagyományok szerint. Maugham ez az író. gyilkosságot vagy ármányt. vagy szerel­ met. Sajnos. amit ismerünk. De. és rendel­ kezik az összes szavakkal. melyek szükségesek ahhoz. féltékenyen titkolják mű­ helytitkaikat. erkölcse és bátorsága az erkölcstelenséghez. s végül mégsem egészen jó író. mi a különbség Shakespeare egy hasonlata és G. Kitűnő felsőkabátjai vannak és kitűnő szavai. negyven éven át. * * * Maugham Somerset Maugham majdnem egészen jó író. mint akinek nincsen szíve. úgy látszik. minden erejével. utolsó pillanatban. mindig valamilyen égre szóló giccset csempész írásaiba. csak éppen. ta­ pasztalatait és titkait. az álta­ la annyira megvetett siker egyik lázat okozó válfaja gyötri. Beavatott és szerény. aminek tandíját vérrel és arannyal fizettük meg. vicsorogva hallgatunk arról. egyes írók testükből tépik ki a szavakat. a titkos világi morbusok egyike támadta meg. mások a felsőkabátjuk zsebéből húzzák elő a szükséges kifejezést. tanulságait. mi az előnye a technokráciának vagy a szekréciós mirigyek új gyógymódjának. Shaw legjobb mondása között. többre nem futotta neki.mesterségről nem beszélünk. műveltsége. ahol majd csendben él. Az írók röstellik a mesterséget. amihez ér­ tünk. S a szavakkal is úgy bánik. mint aki elmegy a gyarmatokra és ültet­ vényes. hogy aztán hazatérhessen hazájába. s a gyarmatokon szerzett pénzzel megvásárolhassa ősei birtokát. Ponto­ san tudja. Színdarabjait megvetéssel írta. Jó író. amihez ér­ tünk. utolsó pillanatban. Nem beszélünk arról. hogy az legyen: tehetsége. szorgalma. a világot oly közelről látja.

 Megrögzött ingyenélők és kölcsönkérők elfordítják fejüket közeledtedre. a huszonhat pengős elragadtatásokat. nézz szembe a sötéttel! Megbuktál. Az ember felébred reggel és megtudja. * * * Bukás A nagy. Nem kell utókor. Állj nyugodtan. kalandos. mely legalább úgy kitölti az éle­ tet. szerető és barátok gyengéd célzá­ sait. az ablakokban kialszik a fény. a hazaszeretet. Nincs félreértés többé. De a valóságban a semmi és a végtelen között élünk. Drámai kelléknek tartja csak. mely tud olyan színes. nem írták meg a nyolcpengő­ötvenes megrázkódtatásokat. a tizenhét pengős két­ ségbeeséseket. Az éhenhalás és a milliók között zajlik le a pénz igazi élménye. nagyhangúan és hazugon. valami tiszta. mely mérhe­ tetlenül sok. mint egy utazás a Fokföldre. megveti a pénzt. izgalmas és félelmes lenni havi négyszáznyolcvan pengőn belül is. lelkesedünk és könnyezünk. érzünk. mely nincs vagy a pénzről. azt a szerelemnél és becsvágynál is bonyolultabb érzéstömeget. Nem a reggeli lap kritikájából tudja meg ezt. vagy a becsvágy. mindennapos pénz körül is felgyűlik életünkben. enyhe és bátortalan vigaszait legokosabb kézmozdu­ lattal elutasítani. színdarabja. Ez a bukás. melyet az ügyelő függönyvo­ nás előtt átnyújt a hősnek. a pénzről. Nem rossz dolog megbukni; az ember érzi. mint afféle értéktelen. melynek a nagy jelenetben van csak mellékes sze­ repe. az igazi bukásban van valami fölemelő és meg­ nyugtató. A bukás félreérthetetlen. színpadi bankót. hogy könyve. a kis. számolunk. Az irodalom legtöbbször csak a végletekről beszél. nem kell balzsam. szellemi vagy világi vállalkozása meg­ bukott. a valóságban a pénz sokkal érzékenyebb él­ mény. mely a pénz. hogy csinált valamit és történt valami a világban. azt a fe­ szültséget. kiköpnek. mint az éhenhalás Kínában vagy a Fuggerek csődje. s a fák elfordulnak tőle. A valóságban a pénz. aki akart valamit: de ez sem vigasz. mint a szerelem vagy a halálfélelem. az ősállapot.Pénz Az irodalom. Csak az tud igazán bukni. nem is a csődrovatból. Nem írták meg a pénz köznapi élményét. igaz és erős. Család. melyet húsz pengő különkiadás vagy ötven pen­ gő különjövedelem ad az életnek. Hiába gondolsz az utókor­ ra; nincs vigasz. Az ember megy az utcán. * * * .

 néha hitvallás. s mikor megpillantom a házat és a házszámot. az író. hogy színtér. mely néha monda ­ ilyenkor népek írják ­. nem látni a házat. * * * Mese Az egészen nagy versek. Örök kölcsön ez. az ezredes fia. * * * A házszám A villamos egy kassai utca földszintes háza előtt halad el. .A kölcsön Mert nem csak te írod a könyvet; ugyanakkor a könyv is ír téged. e falak mögött. Mert minden író Keleten él kissé. a párizsi szalonban." * * * Turgenyev Egy ember ül. a tudós csak e mesehan­ gon közelítheti meg igazán és véglegesen az emberek lel­ két. mesélj. ünnepélyes öltözete.. minden megmarad valahol. Nem igaz. regények. ilyen mindig minden igazi vers. a datolyafa alatt ül. ne feledd el. s az emberiség köréje telepszik és kéri: "No. hogy minden nyomot eltakarítottál; valahol még árulkodik a házszám. finom. választé­ kos. a re­ gény egyik fejezete valahol itt játszott. örök történet. éljünk és írjunk to­ vább. villamosütés­ nél is erősebb szikra figyelmeztet: "Ez az. s részt kér művedből. titokzatos csökönyösséggel. néha történet. A nagy könyvek mindig mesekönyvek. a villa­ mos már elrohant. a francia irodalomban. ilyen Tolsztoj. Mindezt nem tudom már eszemmel; csak testem emlékezik. nyájas és okos pillantása. mellyel ez írások a világhoz fordulnak. Mert az élet és a lélek alján a mese van. itt lakott R. s a próféta. itt "történt va­ lami" ­ aztán később könyv és mítosz lett az egészből. mint a mesében. Úgy. ez a ház. kellék. mikor a nagy írók írják: de a hang és magatartás. e házszám misztikus telekkönyvi jele mögött. ősi mese hangja és magatartása. mindig a szűkszavú." Igen. Sápadt arca. tudós könyvek hangjá­ ban van valami egyszerű és gyermekes. Ilyen a Biblia. De ne feledjük soha. fehér szakálla. Az emberiség várja a mesét. mikor próféták ír­ ják. teljesen otthonosan.

úgy kell élni. * * * Öt sor. aki kísér­ teties gonddal felépíti remekműnek még egyszer azt. már nem is a világnak. semmi mást. sebébe. s ahogy feltétlenül kell szeretni. hogy kibuggyan­ jon az emberi testből az élet és a halál vallomása. tíz kötetben. s talán soha nem élt olyan mélyen. irodalmi élet körülöttem. hogy él. Ennyire "franciás". várakozni. mosolyogni. hogy megírjam ezt az öt vagy tíz sort. aki csendesen feküdt naphosszat a harcmezőn. Oroszországhoz. mint e tehetetlen kézmozdulatokkal. mely Oroszországhoz kötözi. csak ezt látja. s csak ezt hallja. olyan teljesen. mikor ­ bukdácsolva holtak és bozótok között ­ megérkez­ nek bajtársai. ahonnan mindig elmenekül. nem is bajtársainak. nincs. ahol nem bír élni. élet és halál között. mint e néma órákban. melyeket napszálltakor e füzetbe írok vagy naplómba. csak erről tud írni. Igen. egy életen át abból a honvágyból él és alkot. egy kutya csaholását a Volga partjának lucernásaiban. vérébe és emlékeibe aléltan. Európa szellemi életének fellegvárá­ ban él. s ahogy teljes fájdalmat kell érezni. s estefelé. Már csak az igazat akarom írni. s talán soha nem fejezte ki olyan vad erővel. hogy aztán ő. melyeket megtapsolnak. mindez elragadja a látogatókat. kis mozdulattal felemeli kezét és mutatja. teljesen franciás. Ő is él még. S megalkotja. ennek az öt vagy tíz sor­ nak. egy orosz poronty sivalkodását vagy egy kormányzósági székváros pökhendi hivatalnoká­ nak káromkodását. "Mennyire francia!" ­ mondják. De ez az ember. Európa szellemi előkelőségeinek dé­ delgetett kedvence. még egyszer azt az Oroszországot. ami elől menekült. szavának kínosan­gondos. a francia szalon­ ban és irodalomban. Öt és tíz sorokat írok. henyélni. Már nem is akarok mást írni. Nincs többé "üzem" és hangos. hogy kicsorduljon egyetlen csöpp rózsaolaj. csak önmagának. olyan sű­ rűn. Béke veletek. magamba és a világba nézni. francia szalonokban is örökké hallja orosz udvarházak gazdáinak és muzsikjainak szóváltását. figyelni. tökéletes francia csengése. S ahogy rózsák ezreit kell össze­ préselni Bulgáriában. Nem akarok többé műveket írni. hogy kicsorduljon egyetlen könnycsepp az emberi szívből és a szemekből. irodalmi . ég és föld.fehér és puha kezei. Száműzött. ahol nem bír élni. a szél zúgását az Ural erdőiben. Mert orosz és mert író. mint aki jelt ad. "Maitre!" ­ esengenek. hogy ő is él még. a Goncourt­ok barátja. mint a sebesült katona. olvasni. az ondó. egyedül dünnyög­ ni és emlékezni. tíz sor Már csak e néhány sornak élek. erről álmodik.

 tehát koldus vagy. aki nem tud mást írni.. amit a világban lát­ tam. hogy a Végzet megajándékozott a kifejezés képességével. mint a cigányok. a gyer­ mekekkel. Nagyon gazdag vagyok. ha eltűrnek. tudom hallgatni és ízlelni. de mindig kiszolgáltatva egy szegény és kedvetlen ország fanyalgó kénye­kedvének. A legszerencsésebb fordulat.. tehát a Szent Szegénység jegyese. hírlapilag nyugtázom. mert szégyenem. ha a nemzet nem akar tudni erről. ismerem értelmüket és illatukat. a boldogság. néha polgári koldus. minden szó. s a kegyelem pillanataiban néha ki tudom fejezni az elmondhatatlant is. Magyar író vagy. akkor is. adj hálát az egeknek. meg tudom ér­ tetni e szavak segítségével magam az emberekkel. néha fényűző koldus.harcok. mikor a ró­ zsák itt ablakaim előtt. amit akarok. Gül Baba sírja körül még egyszer fellélegeznek; öt sort. becsvágyak. egy nemzet dolgát képviseled a világban. hogy ismerem az emberi szavakat. nyomorúságom is nyilvános. s ugyanak­ kor nyilvános a szomorú boldogság is. ha szépen muzsikálsz. s mindent meg tudok mondani e szavakkal. csak amihez kedve van. estefelé. Ennyi a mérleg. a társadalom határán és peremén kuporogsz valahol. gőz. Mindez az enyém. az a fajta. Nem vagy elsőrendű életszükséglet a nemzet számára. hogy el tudom mondani. Fordulj szíveddel a szegények felé. * * * . Mindezt csinálja más. * * * Nyilvános köszönet És mégis köszönettel tartozom: nyilvános köszönettel. igen.. érteni és megsejteni e szavakat. * * * Mérleg Nézz körül. mikor nyomorult és szegény is vagyok. Magyar író vagy. csöndesedj meg! Ki és mi vagy? Magyar író vagy. ugyanakkor. esetleg tízet. Nyilvánosan köszö­ nöm ezt.. nem te­ hetek másként. talán a tájakkal és a halottakkal is. Köszönnöm kell. s megveregetik vállad; gyakrabban csak borravalót löknek tányérodra. Valamit meg kell köszönnöm. mely egészen áthat. hazugság. Minden más maszlag. kiknek házuk. cí­ mük és érdemrendjeik vannak. égig lobogó párviadalok. Öt sort akarok írni. néha szóba állanak veled a rendesek és hatalmasok.

 látott emberszülést és bor­ zalmas műtéteket. melyhez bejuthatott. s a kép nem mutat mást. napsütötte sikátort. a folyópartok a házfalakkal. embertől elhagyott. a városban emberek élnek. Ez a festő a láthatatlant festet­ te. A végzetet festette. fekete zsaluja mindig csukott. De Utrillo képein nem jelennek meg soha ezek az emberek. szabályos geometriai formákban. Süt a nap. mindenütt ott volt. érdekelte az atomrombolás. ha Párizs vagy a Provence egyik korunkbeli utcáját festi. szájában forró és tikkadt ízekkel. szerelem. tragikus és boldogító emberi végzetét érezzük. mindig középkori marad képein." S mintha a pokolba látnánk. Az emberi vég­ telenséget festette. a pék lefeküdt aludni a hátsó kamrában. a haranglá­ bakból és templomtornyokból. Egy utcát látunk. az ég­ bolt a magányos haranglábbal vagy templomtoronnyal. a házak. egy őrült számolja aranyait. miattuk ké­ szültek a kövek. Csak éppen nem ért rá soha írni ­ nem ért rá. A házak zöld. amit látott. hogy a vak ablaktáblák mögött az élet teljes. csak egy kisvá­ rosi. a roskadozó. a házfalakból és a háztetőkből. melynek ez a neve: "Körtefa utca. A csukott zsaluk mögött szenvedélyek pa­ rázslanak. szaglászott és "jelen volt". elhihető erővel megírni azt. pi­ ros. * * * A szorgalmas Milyen szorgalmas volt ez az író! Minden kivégzést meg­ nézett. a templomtornyok. egy nő. akkor is. a kö­ veknek mély és fekete árnyékuk van. A jó festő. a terek. az ablakok redőnyét a lakosok leengedték vagy betámasztották. egyemeletes. napfénytől és fekete árnyéktól düledező. mérnöki házak térfogatában. S a kövekből. ismerte az embert nagyszerű boldogságá­ ban és nagyszerű szenvedésében. gyilkosság sikoltoz. hosszan beszélgetett Einsteinnel. betéve tudott több száz sort Shakespeare műveiből. * * * A vándor . ahol az emberrel valami rendkívüli.Utrillo Az utcarészek. a jó író. az igaz művész úgy fest meg egy csukott­zsalus abla­ kot. öreg kertfalakból mégis árad az emberi titok. Tökéletesen felkészült mesterségére. Max Planckkal és Katherine Hepburnnel. elaludt szeretője meztelen mellén. borzalmas vagy nagyszerű történt.

 Aztán elhall­ gattak a költők. gyön­ géd ujjal és titokzatos színkeveréssel. azt a különös recsegést és ropogást. Ezért megyek vissza a könyvekhez. csak a legszükségesebbeket vigye magával. mikor a világ olyan. mintha a kötőerő. ki írja meg a "H" leheletét. * * * Tompa Ó. Mit is mondott. a csillagokat és a jogrendszereket ­ nem köt­ ne többé. Mindenütt kerestem. mint mikor a csonttá fagyott orosz tá­ jon menekülő szibériai rab lába alatt megreccsen a rőzse. a pap sorsa a költő sorsával. szórakozottan. virágregékbe és jelképekbe szorított neurózis. visszamegyek a könyvekhez. mely összeragasztotta a dolgokat ­ a házakat. az üzletben és a harcté­ ren. a családi otthonokban és a kolostorokban. Nem fontos többé. neked és nekem. Az utcán kerestem és az ágyban. csak ott nem keres­ tem. költők! A végén minden sebzett és nagy lélek ­ az apostolok és a költők ­ egészen egyszerű tanácsokat ad csak; de e tanácsok ki­ hangzanak a végtelen időben.És most. ez a madárfiaiba préselt vészkiál­ tás. Egy fogkefét. mint mikor egy tizenöt éves leány tüzelő arccal reásóhajt egy jégvirágos ablaküvegre. megadta az "A "­ nak. mikor iga­ zán útra kél. amelyben elvegyül a haza sorsa Mihály sorsával. a litánia és a gyászének az öröm és a halál sikolyával ­ emlékezzetek szavára. hogy felkössék felső ágára a kövér "O"­t vagy a céda "Ü"­t. Ki írja meg egy napon az "R" igazi értelmét. ami emberi. egy váltás fehérneműt s az emberi lelket. ahol szerepel. amely olyan. Rimbaud. a természetet. ki írja meg az "S" sistergését. ki beszél e kaján akasztófáról. ami tegnap még olyan fontos volt. e zöld ruhás kém­ . a bajnoki pályán és a színpadon. A vándor. amely úgy hangzik. mert rossz helyen kerestem az embert." * * * A mássalhangzók De a mássalhangzóknak nincs költőjük. mikor Savonarola meztelen talpai alatt pa­ rázslani kezdenek a máglyarakás rőzséi. ahol van. honfibúba. ez a zsoltárba. mely várja. az emberi lelket. amely a pilla­ natot idézi. az "O"­nak és az "É"­nek igazi színét. az "F"­ről. Az ember csak a lelkében van. csak énekeljetek. mit taná­ csolt? "Fiaim. Mindörökké. Itt ha­ gyok nektek mindent. a kórházakban és a bordélyokban. Mindenben csalód­ tam. ez a görcsös akarattal fegyelmezett bol­ dogtalanság és lázadás.

 tárgyilagosság és reménytelenség. ami darabjaiban szomo­ rúság. Munkára. bosszúját és reménytelenségét: szeretném. amint kéziratai fölé görnyed. az élet mérgeit. mint az utcalány ötpen­ . mesterséges szabályai és legjobb tudása szerint. * * * Az írónő Miért. az északi versekben. s elbeszélésekbe és érzelmes rajzokba igyekszik illeszteni szerelmi és női becsvágyait. óva­ tosan és barátságosan kivenni a tollat ujjai közül. oly pontos adagolás­ ban. rövid­ látóan. aki elviszi szívében a színházból mindazt. kedves! Éles szerszám. fejtsük meg a be­ tűk értelmét. s ezt mon­ dani: "Vigyázzon a tollal. henye költők! Becsül­ jük meg az anyagot. Orrán pápaszemmel. leszűrve és megne­ mesedve. Kiszolgálja az emberiséget. De gyakrabban csak mérgeket kevert. ér­ zékeny ujjakkal vegyített egy szemcse fájdalmat. nem nők­ nek való. Ő a szakember: mintha diplomája lenne ahhoz." * * * A dallam Az élet zörejéből egyszerre tisztán előválik a dallam ­ a lár­ mából a zene. a darvak jo­ gán. néhány porszemnyi sárga irigységet; néha hátranyúlt. mint az imában a bűn. valahányszor megpillantom az írónőt a kávéházban. Egy napon megvágja vele azt a szép kis kezét. amelyben minden földi hang és zörej benne van. s feloldotta az egész párla­ tot a remény halványzöld vizében. fehér sörényes fejét az emberi­ ség vegykonyhájának márványasztala fölé hajtva. hogy senki ne haljon bele: a néző sem. szigorúan és aggályosan pepecselt mérgekkel és titkos. Savaktól kimart. leemelt egy nagy üveget. mellyel dolgozunk. ez a dolgunk. de közben tudja. ez a csodálatos és sűrű párlat. hogy mindig. a polcok felé. amit csinál. Végre is. hogy bölcsebb lenne máko­ nyos oltást adni mindennek. egy liter desztillált boldogtalanságot. Ez a szakember hallgatag és keserű. ami emberi. * * * Ibsen Örökké a gyógyszerész maradt.nőt? Csak a " V" szerepel az irodalomban. háromkeresztes anyagokkal. két rész hiúságot.

 Több száz. Dolgozni nem lehet öncél. ha órabér szerint mérnék munkám tiszteletdíját. Ezt csak ő ve­ heti el önmagától. ácsorog. Csak én nem tisztelem ezt a munkát. Igazság és a logika törvényei szerint már régen egy tölgyfa ágain kellene lengedeznem. mint a legpimaszabb sem. * * * Kritika Egy kiadó számára át kell nézni a könyveimről megjelent kritikákat. Csak azt szeretném mon­ dani. Éppen ebben járok. Miért nem tettem?. mert a legjobb. legföllebb másfél órát. hogy élek még. füze­ tekbe gyűrve. cikk. ömlendező szerelmes elragadtatásokat. zsebeimben búcsúlevelekkel. Igen. reggel vagy dél­ után. aki csak ődöng. Lassan forgatom a gyűrött lapkivágásokat. rejtélyes és keserű kedvét az íráshoz. Az írót. Mindenfelé csak lármát hallani; de te csak figyelj a dallamra. sza­ badságát.gős mosolyában Eros mosolyának visszfénye. milyen keveset dolgozom napjában: tulajdonképpen csak néhány percen át. Dolgozni csak úgy érdemes. amelyből aztán írás lesz. Lehet. néha életét is. valahol a Kamaraerdőben." * * * Munka Néha megdöbbenek. hogy a társadalom gépezetében ez álmunkákra is szükség van. pökhendi gorombaságokat. olvas. mint egy. Álmunka egy hiva­ talban ülni tíz órát naponta vagy pénzt beszedni. Az emberek nagy többsége joggal megveti az írót. mikor már nem lehet halogatni. hogy többet dolgozom na­ ponta. szamárfüles halálos ítéleteket. éppen olyan kevéssé. amilyen vastag bőrű. E megvetés ellen nem tiltakozom. Nem hiszem. csak éppen kedvét nem lehet el­ venni. az őszi szélben. mellékesen ír is valamit. s mikor ­ ellenkezés­ sel és kényszeredetten ­ gyorsan lefirkantom azt a néhány sort. Talán. legigazabb bírálat sem érintett meg belülről. az író. Igazság szerint ­ kü­ lönösen e bírálatok igazsága szerint ­ már régen illett vol­ na felkötni magam. s aztán néha. el lehet venni kenyerét. tanulmány vagy oldal egy könyvben. bá­ mészkodik. nem lehet megsérteni... felkopna az állam. mellyel az emberek életüket és idejüket eltöltik. hogy én is megvetem az álmunkák többségét. . vagy ügy­ iratokat "intézni". s ezt gondo­ lom: "Tulajdonképpen csodálatos. talán ezer bírálatot találok itt. Lehet kellemetlenkedni neki. egé­ szen közelről.

 rózsák között. vö­ rös és arany üveggolyók állanak e kertben. Ez a nő ­ a vak is látja ­ nemsokára meghal. ahogy más nem tudja vagy gyógyít. Örökké hálás vagyok a sorsnak. találkoznak. Az ember. mintegy becsukja szemét. a hangulat mögött az égre bőgő vágy és fáj­ dalom s az irodalom mögött ­ bármennyire tagadják is egyesek ­ az élet. ami a világban emberi és emberfölötti tartalom. aki elég bátor a valóság érzékeléséhez. vertikálisan látja a kis és a nagy világot. mintha Isten meg­ súgta volna a titkot. mesterien. nem is hallani. Ez a pillanat. A két szemlélet soha nem fedi egymást; de valahol. érzékeli a világot. közel a tengerhez. de a levegőben érzik a da­ gály és az apály lélegzetvétele. * * * Jacobsen Olyan béke van körülötte és olyan illat. * * * Költészet Az ember talán azon a napon lesz igazán költő. ahogy más nem tudja vagy egy regényt. A nagy. hogy már nem is akarja szavakban kifejezni ezt az érintettséget. hogy nem tudok dolgozni; csak alkotni tudok. oly közel­ ről és oly erősen érinti meg ­ egy szeptember végi este fülledt­ sége. A tengert nem látni innen. telt keblei vannak és valószínűtle­ nül piros szája. melynek mindig végzet és halál a neve. Lila. Akkor többen felordítanak majd a világ­ ban. eszelős fájdalmukban.ha az ember alkot valamit: egy pár cipőt. egyetlen metszőpontban. a rózsák s a szép kert nyugalma mögött a tenger van. mikor mind­ az. a rossz író. valahol északnyugaton. mikor igazán költő. Mert az idill. az egészen nagy költők is csak verseket írnak. * * * A metszőpont Az átlagember. mesterien. egy gyümölcs illata vagy a halottak tárgyai ­. A költészet több. mint vers. a rend mögött a rendetlenség. mint egy századvégi kertben. fehér olajfesték­ kel bemázolt rudak hegyébe tűzve. A fehér kavicsos úton fiatal nő megy. Egy napon az ember elhall­ gat a világ előtt. öklüket szájuk elé kapják. úgy. a híg levű és kényelmes gondol­ kozó horizontálisan látja. Ez a met­ . egy zongora hangja. szépsége teljében. szőke és magas. mesterien.

* * * . mint képzeltem. ki vette el tőlem a köl­ tészetet? Miért nem írok verset többé. ki váltotta fel szavaim aranytallérját lyukas garasra. mely az élet egyet­ len szépsége és áhítata volt? Hol a lant.szőpont néha a kereszt. egy húron. cselekednek. mit csinálok e világ­ ban lant nélkül. lant. ki vette el tőlem azt a másik költészetet. az elmúlt században. mi értelme lant nélkül az egésznek? * * * Még egyszer Még egyszer. szavak nélkül. egy húron. hogy egyiknek szemölcse van az orra mellett. melyet Arany kebelére óhajtott szorítani. a harmadikról kiderül. élnek és halnak. szíve táján zsebét tapogatja. írógéppel és töltőtollal. ne szégyelld! Mert szavakkal már nem tudom elmon­ dani. akárhogyan. s nincs is más dolgom. miért szégyellem. * * * A lant Mint akit megloptak. felhívja­e a rendőrséget vagy kiabálni kezdjen a tereken. hogy piszok fráter. éjjel riadtan körülnéz. Most már járnak. ha "jő a Halál". beszélnek. Nem szólok többé közbe. a negyedikről. a harmadán vagy negyedén túljutottam már. cselekednek. így kérdem néha: hova lettek a versek? Ki vette el tőlem a verseket. s elkövetkezett az a varázsos és érthetetlen folyamat. Látom őket járni és kelni a szobában. a némát és sugárzót. Mondd el. nagyon engedelmesen. mint a költők mondták. hogy van egy tubákszínű kabátja. az időben. néha örvendező csodálkozással észle­ lem. poros hang­ szer. még egyszer! Még egyszer szólalj meg. csak hallgatom őket. Csak te tudod elmondani. amit alakjaim és hőseim mondanak. mint engedelmesen odafigyelni és feljegyezni a szavaikat. * * * Engedelmesen Könyvet írok. ki törte össze a lantot. mikor nem "írom" már a könyvet; egyszerűen csak leírom. néha a máglya. a lant. rekedten. micsoda ringyó vásáron adtam el a verseket. a másik egészen mást gondol bizonyos cselekedettel kapcsolatban. s nem tudja. néha meghökkent.

 és rostélyosokat evett. az igazi. Aztán leírt egy szót. Az­ tán sírt. mintha az alvilági szenvedés poklában hevítették volna tüzesre. Aztán. ez a céltudatos és zárt forma. Vagy felutazott Bécsbe és hasba rúgta a terhes asszonyt. messze. milyen tökéletes! Színe. aztán meg kell érteni azt. Közben felnyögött néha. messze. No­ num prematur in annum? Igen. pirossága és aranyszín halványsága. ami történt. * * * Alma Nézd. tehetetlen szenvedélyből. * * * Verseny A nagy témákat. magyarul. "milyen varázst tud adni választott tárgyának?.Vajda Hamuba írt. s a világ egyetlen illatszergyára sem tudja utánozni; íze. nagyon udvarias levélben. valahol az Olümposzon: szeretnél ilyet írni? Elhiszem. aztán meg kell bocsátani az élménynek. vérből. mely ugyanazt a belső és külső összhangot sugározza. melyre harminc éven át készült. aki nyomorban. bezárta fele­ ségét egy szobába. Előbb meg kell történni valaminek. mely a legnemesebb.. füstből. * * * A novella "Csak a költő tudja" ­ mondotta Goethe Eckermannak ­. az egészen kikalapált és megalko­ tott szobrok s a kiegyensúlyozott emberek; illata. aztán el kell távolodni tőle. s elvetélte gyermekét. mint az igazi versek. elment egy étterembe. Néha felnyúlt az égre.. pénzt kért a hivatalos helyektől. Aztán verset írt. s letépett egy csil­ lagot. szórakozottan. mely olyan. formája. túl kell élni. mintegy a történelembe. s vé­ ." Az elbe­ szélésről mondta ezt. az Akropolis fölött. mintha egy istennő húsába harapnál. s a szó fényleni kez­ dett. varrogatásból élt. al­ világi tűzből. az igazikat. parázzsal. fekete rózsákból. szájában fogpiszkáló lógott. Akkor kezd élni a téma. de nem csak a könyvet kell pi­ hentetni kilenc évig; az anyagot is. aztán ítélni kell fölötte. Ez a versenyfutás a témával néha évtizedes távban történik ­ maratoni verseny. amelyből készül.

 Ember. s közben rövidlátóan mosolyog. Moso­ lyog és elbeszél. több is. aki vígan. őrség. mi lehet a varázsos. kritikusok! Zavarjátok el! Ki­ áltsátok fennhangon és szigorúan: . sem a szenvedés alvilági gyehennájában. a költői egy műben. derengés. az erkölcs. haja őszül. takarékoskodik a párbeszéddel. mintegy szőrkámzsát ölt. "Nem jó beszélni terveinkről" ­ mondotta még. milyen összefüggé­ sek?. Hé. mert nem értik meg. Most már csak ember és be­ szél. a mérték. mint a boldogtalan óriás. visszacsalogatja a fenevadat. Kissé tanítós is. Hallgass. melyet összetéveszt az irodalommal. Schiller nem értette. okos ön­ gúnnyal belenyugszik. * * * Tiltakozás Mit kell látnom? Ez az író. Nem jó beszélni terveink­ ről. Ezt a pápaszemet néha leveszi. s szemlesütve setten­ kedik a "magas irodalom" felé vagy pontosabban. mint Dosztojevszkij. a derű. furulyával és énekkel.. az iro­ dalmiság felé. mint a honvágy dallamát a száműzött. Min­ den író vésse szívébe e tanácsot. Nem lehet más. hallgatott. ha itt az óra. figyelj és álmodj. kézzel és lábbal pan­ csikált a sikerben. mint ezek. Nem él az Olümposzon. Keve­ sebb is. most hamut szór fejére. mert ilyen. Aztán. Szürke ut­ cai ruhát visel.Tolsztoj feje. Mintha egy zenészt száműztek volna az istenek a zene birodalmából. aszketikusan keresgéli a szava­ kat. De közben még halljuk szaván át a zenét. Csak a költő tudja. feje nem ütközik a csillagokba. írjál. s tudja ezt.. orrán aranykeretes pápaszem. mintha egy emberszabású ember lépett volna a szobába. alabárdosok! Talpra. zsebkendővel tisztogatja. miféle világítás.. s aztán eltökélt és kemény mozdulatokkal megalkotta művét. mit akar Goethe a "Novella" anyagával. De a költő harminc évig várt. az iroda­ lom. s egy gyermek. * * * Mann Mintha végre egy ember lépett volna a szobába.. illegeti magát. mint Goethe. aki a szellem. Mert olyan érzés kinyitni könyvei valamelyikét.gül "Novella" címen adta közzé. az öröm problémáit ember módra látja. Goethe álomszerű csodát alkotott e vézna elemekből. mi van a tárgy mögött. melynek tartalma mindössze ennyi: az oroszlán el­ szabadul ketrecéből. melynek varázsa elől nem tudott elmenekülni.

 Gyémántsugara volt sze­ mének. Tuda­ tosan öltözött facér zenebohócnak: vatermörderszerű. ha nem tudták. flórája és faunája. vissza a sikerbe! * * * Kosztolányi Szeretett úgy öltözködni.. naplementéje. melynek fizikai törvényei is van­ nak.­ Hová tartasz. ha­ sunkon összefont kezekkel. mintha fontos világi dolga is lenne. jól van. * * * A világ Gide írja naplójában. kinek ép­ pen facér napja van. mindent megértett. Csak a rossz költők. este elmarad az előadás. mindent látott. vékony nyakkendőt vagy vastag. s a he­ tedik napon nem lehet leülni. De aztán örökre. melyet "megoldani" tökéletesen nem is lehet. külön társadalma. De a világ meghőkölt. egy iparossal. Megis­ merték. költővel vagy tá­ bornokkal. Mindig irattáskát vitt útjaira. mint a csillagok. mindez így van. fürtje homlokába csüngött. ki­ hajtós gallérokat viselt. Ez a dolga. ­ "Nem a mi világunkból való! Ki le­ het?. rojtos kendőt nyakában. hanem új világot alkot.Talán zenebohóc. hogy költő. Sajnáld a művészt. Mikor beszélt. Ezért. ez a pontos és igaz szó: a művész új világot alkot. Emberfeletti fel­ adat. * * * Rabság . semmit nem bocsátott meg. hogy a művész nemcsak "valami újat" hoz ­ s már ez is rengeteg ­. mint egy zenebohóc. utánanéztek." Mindent tudott önmagáról.. polgári ruhában sétálni megy a homályos utcá­ kon. Mindent tudott. mert mindig az igazat mondta. Soha nincs eléggé "jól". akkor is. fejét hátravetette. majdnem mindent. Ebben vetélytársa Istennek. az utcán. alko­ nyatkor. Enyhén raccsolva mondott valamit. "Valaki megy itt" ­ gondolták. himpellér! Mars. Ő csak látott és megállapított. Azt hiszem. Éppen ezért. De az emberek megismerték. kényesen. s malmozni és ezt mondani: lá­ tom. áthatolt minden puha emberi anyagon. melynek kulcsa örökké csak az ő birtokában van. elégedett pihenésben. Valami művész. el kell adni vagy meg kell magyarázni valamit. S van még egy titka: a művész ért a bizalmas jókedvhez is. az álírók bocsátanak meg szünetlen a világnak.

 s az is. mikor fogai között babrál a fogpiszkálóval. lég­ kör. A leg­ . írod. írod! Vigyázz a szavakkal. írod ­ s tudod­e. Van valami kezdetleges és megalázó a műfaj követelményeiben. rabság: nagyszerű rab­ ság. hogy angol fogpépet használ­e vagy beéri a magyar gyártmánnyal. Lehet. hogy itt végződik. de az is lehet. A regénynek van eleje és vége. hogy va­ lahol itt kezdődik az írás. mint ez a légkör. olvasta­e Rilkét ­ mert kell. s az is. a végén. hogy ol­ vasta légyen! ­. rögtön a közepén vagy a végén kezdve. egy sorban vagy egy oldalon. mikor a nagysikerű amerikai újdonságot kell megbámulnia. mégis úgy érzem. mint minden zárt műfaj. a regény megköveteli. nem az asztal örömeinek. mert kissé összetettek. szája elé emeli­e egyik kezét. hogy minden szerelem mulandó.. s az is.. hogy leven­ dulás hajvizet használ­e vagy egyszerűen kölnivizet. tudja­e igazán. érez­e megaláztatást egy moziban. s "egy ember légköre". s az is. te­ kintet nélkül a műfaj arányára és követelményeire.A regény. tud­e méltósággal szembeszállni a világgal. s mégis. műfaj nélkül írni. bekezdései és közjátékai vannak. mit kíván egy nőtől. tud­e és mer gyáván megalkudni a valósággal. szeretné kifejezni magát. hogy téli ru­ hákat ez ember szekrényében naftalinnal vagy újságpapírral vagy globol nevű kámforos szerrel védik­e a molyok ellen. van terjedelme. * * * A légkör Vigyázz a szavakkal. nem a pénznek. "A légkör". csak úgy. s az is. * * * Köszönet Megfontoltam ezt és most kimondom: én az életben a leg­ többet és legszebbet nem a tájaknak és városoknak.. Nem is vigyázhatsz eléggé. még csak nem is a férfiak barátságának köszönhetem. hogy mégis akarja a szerelmet és reménytelen boldogságot. s az is.. sőt az is. van szerkezeti törvénye. egész szívével és esz­ méletével. Az ember szeretne egyszer. ahogy a gondolatnak és az érzésnek nincs műfaja. s az is. mely egyszerre jellem és ruhadarabok. s az is. mikor az ágyban fekszik vele. talán lehetne tovább is menni egy lépéssel. nem is a nők kegyének. Ez így nagyszerű és teljes. s mégis kényszer; egy napon szabadulni szeretnél börtönéből. hogy a műfaj szabályait tisztelje az író. s az is. s az is. melyet megkerülni nem lehet. hogy nincs bonyolultabb és összetettebb tünemény.

 földszintes ház. a Templom utcában. a legnemesebbet. Lear. Azt is kétségbe vonták. Hőseit elevenen boncolták. te­ hát szemérmes. Jago. Prospero. Azt a szót. esküdöznek. fagytól és napfénytől szikrázó januári délben Krúdy háza előtt állok meg. mint egy fáraósírt. * * * Shakespeare Ő az egyetlen férfias költő a világirodalomban. A kutatók aztán. az igazit. a színen ott támolyognak Hamlet. pártatlanul. hallgat. Nem le­ het "megfejteni". Ők adták azt. hogy élt va­ lamikor. Goethe és Vörösmarty. szakálla gondosan nyesett. Reszkessetek. Ezt mondta: "És Kelet arany ablakát kitárta. Berzse­ nyi és Horatius. Titkát évszázadok óta feszegetik. Férfias.többet és legnemesebbet ez életben a költőknek köszönhe­ tem. hogy van. Mintha a világ lelke szólalt volna meg egy napon. egy sorban. közvetlenül és személytelenül. amit hi­ ába kerestem a tengeren és a hegyek között. A világegyetemet sem lehet megfejteni. azt a szívdobbanást és könnyes gyönyörűsé­ get. Top­ rongyos. vésővel és feszítővas­ sal. csüggedten. az emberek tár­ saságában és a nők karjai között. a megbocsátás szavát nem mondta ki soha. ők adták nekem az életben a legtöbbet. hízelegnek. egy villanásra. amiért érdemes volt élni és embernek lenni. Ezt köszönöm most. amit a költőtől és a prófétától vár a bűnös világ. Keskeny száját összezárja. Kurta köpenyben áll a világ felett. Minden más zavaros és tökéletlen volt. ők adták azt a lelkesedést és feledkezést. a kaputól jobbra és balra két pár . Nem szólt közbe. Nem bocsát meg. csak ők! Petőfi és Rilke. * * * Krúdy háza Hótól. mert férfi volt és költő volt. ami az emberi élet értelme és értelmetlensége. vizsgálták tartalmukat nap­ fénynél és homályban. tehát sze­ mérmes. Szeme fi­ gyel. nyakában körgallér. minden szavukat kettévágták. Byron és Tóth Árpád. gyilkolnak és feláldozzák magukat. Bele kell nyugodni. néha." Vagy valami hasonlót. hosszas megfontolás után. rejtélyesen. De ő. amelyben egy elmúlt világ minden kincse és rejtélye meglelhető. Shakes­ peare. Swinburne és Juhász Gyula. kardot ránta­ nak. Obudán. Arany és Verlaine. Hősei habzó szájjal beszélnek mindenről. az emberi lélek. Első Gyilkos és Második Gyilkos. Mindent tud. vállukat vonogatták. hazudnak.

. s lakhatott volna a Rózsadombon is.. Ez a valóság. az. gyertyafény mellett. ha akar! Elő­ ször is. meghalt. Hiányzik belőlük a sor. hí a haza. Ez a sor. legnagyobb író volt. külön világot te­ remtett.ablak. hanem in­ . ne gondolj a gonddal" vagy: "Talpra magyar. Ez minden. amíg él. de nem igazi versek. Germain egyik mellékutcájá­ ban. Ez az író megvalósította azt. nem kel­ lett igazán az embereknek. Az olvasó álta­ lában nem "tanul meg" verseket; csak elolvassa a verset. nem lakhatott volna ott. Ezek a versek lehetnek érdekesek és nagysze­ rűek. valahová Obudára vagy hasonló városszéli magányba.. ami a tiszta művészet igényével jelentkezik. Ezzel a tiszta szándékkal csak ide lehet jutni végül. Ne magyarázzák. emlékezik erre a sorra: "Még nyílnak a völgyben a kerti virágok"vagy: "Húzd rá cigány. erkölccsel. s aminek hallatára az olvasó felkiált: "Beavatott vagyok!. az a bizo­ nyos sor. a világra. Ez a valóság. ahol végül lehajtja fáradt fejét. a Faubourg St. kortársaim között ő az. s aztán. amely tartja a vers épületét. de teljesen meddő ver­ seket írnak; verseket." A jó vers átadja titkos sorát. melyet nem értelmével alkotott a költő. gyertyafény mel­ lett. mely önkén­ telenül megmarad az olvasók emlékezetében. amire író egyáltalán vállalkozhat: saját. E viskóban halt meg. mely a költészet ősanyagából készült. Ez rendben is van így: hol is haljon meg egy magyar író? Pa­ lotájában. A bal oldali ablakok mögött a szoba. Mindig csak a középszerű kell. Igazi író ide kell jusson. a költő bizo­ nyítéka és hitelének záloga. melyek nagylelkűek vagy hangosak. meg­ marad egy vagy több sor eszméletünkben. akik kitűnő. akit legtudatosabban tisztelek. Obudára. egy földszintes házba. éghajlattal. míg a kapu előtt Rolls­Royce várja?. Világi sorsa természetesen reménytelen volt. amit elérhetünk. A legnemesebb. mert az a tiszta és nemes zene. mint egy cimbalmos vagy kiöregedett zsoké. gondolom. ami titka és művészete volt. mint egy bankigazgató. Aztán vannak költők. a hazug. hogy mulat­ ságra és kártyára többet költött. hercegnők és lakájok karjai között. * * * A sor A jó versből. nemesek vagy emelkedettek; tartalmukat esetleg megje­ gyezzük. külön nyelvjárással. Az igazi vers valamely sorára mindig emlékezünk. villában.. csak éppen nem emlékezünk soha többé egyetlen sorukra sem. mon­ dával és vadállatokkal ­ megalkotta a semmiből az újat. azt." Krúdy nem "avatott be" senkit világa titkaiba. Ostobaság. Fütyült az olvasóra. a gyakorlatban. ahol Krúdy.

 a búcsúra és a halálra. * * * Érlelés. Sírást hal­ lunk egy csukott zsalus falusi úriház ablakain át: Toldi any­ ja sír. Egy hangot hallunk. mint a férfibeszéd. utolsó oldalait írom. Tájat látunk.dulatával. fehér városok a síkság közepén. fiát siratja. Ilyenkor gyűlöljük már a munkát. melyeknek havas orma a felhőkbe ír valamit. nem is lehet sietni. sugallatával. figyelni. idő A könyvnek. szikrázók. két évtized cihelődése után. az elefántnak másfél esztendőre. pontosak. * * * Arany Nevét kimondjuk. csábított; s most látom. mert nem voltam elég biztos a dolgomban. egyszer tizenki­ lenc s egyszer nyolcesztendei készülődés és vonakodás után megírtam. egy könyvnek néha húsz vagy negyven évre. Az érlelés idejét. mert készül. őserdő. nád és mocsár. gémeskút. pipacsos búza­ táblák. megtalálom e munka első vázlatait: egyfelvonásos színdarabot. ízesek. cincogást. mely olyan mély. erősek. sem németül ­. Az író nem írhatta meg egy nappal elébb sem művét. vadak. s nem tudtam jól magyarul. kényszercselekedet­szerűen megírtam. egy fiókban. nyolc év előttről. lágyak. az inkubációs időt nem lehet siettetni. De éjjel. Mindkét töredék ugyanazt a témát iparkodik rög­ zíteni: könyvem anyagát. E jegyzetekről és kísérletekről munka közben megfeledkeztem; a téma a kivitel pillanatában egészen újnak tetszett. elsodort. E sor nélkül csak kifogástalan verseket lehet írni; igaziakat soha. az inkubációs idő letelte után. mely nyolc hónapon át betöltötte életem. nap­ palaim és éjszakáim. s aztán mindig elmenekültem. bércek. A könyv megtörténik velünk. londoni keltezéssel. illatosak. méltósággal. csak mikor a téma teljesen megérett. . fényesek. hogy megérjen a világra. Várni kell. látomásával. melyet végre most. hegyi tavak. csömörig belaktunk vele. síkság. s eszméletünket látványos képzetek ro­ hanják meg. Nem kell. Hegedűszót hallunk. A nagyidai cigányok cincognak így. melyben van tölgy. hogy tizenkilenc év előtt részletesen vizsgáltam már ezt az anyagot. melyek oly üdék. szívével. nyolc év előtt gyűjtöttem hozzá jegyzeteket. s néhány kitépett lapot egy jegyzőkönyvből. Míg végül egy na­ pon. tizenkilenc év előttről ­ Berlinben írtam. Az embernek kilenc hó­ napra van szüksége. mikor az ember már csak a lényegeset mondja. Szavakat hallunk. mélyek. halálosan unjuk.

 A teljességet érezzük. a versnek nem tartalma a célszerű. Fújjad. Zavartan dúskálunk e bőségben. így lesz heve és melegítő vagy pusztító ereje. lehelj reá. valami tündéri és félel­ mes. az. már parázslik! * * * A cél Mennyire kínlódik és iparkodik. Mintha arany­ nyal játszana valaki. fújjad és éleszd. sem a magvas. s nem is lehet szavakkal megmondani. nyájas olvasó. s ugyanolyan mélyek és céltalanul érthetetle­ nek.. ne félj. szegény! Valami nagysze­ rűt és hasznosat. A vers nem értelmedet akarja meghódítani." * * * Parázs Fújjad a szót. így lesz tiszta. Egész lelkeddel mondd ki a szavakat. hogy a versnek nem elsőrendű tartalma az értelem­ mel megközelíthető értelmesség. emléke­ zés és remegés. máskülönben nem élnek. Különben halott anyag csak. Kérek egy csésze teát. de ellentmondást nem tűrő hangon ezt mondja: "Az összes egyházatyák és az ókori szerzők szövegeinek ol­ vasása meggyőzött arról. * * * France Mint aki belép egy szalonba. csak így lesz forró és varázslatos. lángot vetni.. eszményit és célszerűt. hogy a világ reménytelen és elvi­ selhetetlen. nem valamilyen szó­ . minden szavában. fogd két ma­ rékra. Köszönöm. melengesd. fennkölt. Arany. fennköltet és magvasat szeretne versbe költeni! S milyen reménytelen ez az iparkodás! Valami "értelmeset" akar csinálni. Mikor a költő ezt írja: "bánat". s nagyon csendesen. A nagy versek szavai egyszerűek. hogy elégeted bőröd. álomkép. ziháló tüdővel éleszted és fuj­ tatod! Csak így kezd parázslani és szikrát. mint a parazsat! Egész lelkeddel hevítsd. színarannyal. A sorsot. ha lelkeddel éleszted. hogy egyszerre szívdobbanás és látomás. éleszd ­ s látod. melegítsd! Emeld ki a munka kemencéjéből. moso­ lyogva. az. hanem látomásra ingerel. s nem tudja. mint a víz. hogy üzenet. míg izzani kezd és lobot vet! A szó csak így kezd élni.mintha a mindenség és az élet most először kapna értel­ met e szavakban. ha egész lelkeddel. a versnek egyetlen értel­ me van. te. Igen. mint a tűz.

 mely egyidős az emberiséggel. E könyvekből nem tanultam soha semmit. behunyja szemét. A versnek nincs célja. * * * . szomorú. Egy kastélyban revolverét tölti egy sápadt férfi. fáradtan szemét. értelem és tünemény. De ez a hang külön él mindentől. Minderről tud a hang. rendszereket az álom és csoda helyett. a sugárzóról és ünnepélyesről ad­ tak hírt. aztán aláhull.társzerűen megállapítható bánatról beszél. a valóság tapintása. Sokat tanultam a könyvekből. a tengerbe esik. egy szóval sem többet. s valamilyen képletet akartak szerkeszteni a véletlenből és csodálatosból. Ezért. Sokat tanultam azokból a könyvekből is. kitárt szárnyakkal. mint a hívők.. valami lelkesítőt és magvasat. * * * Az elmélet Sokat tanultam a valóságból: az érzékelés bensősége taní­ tott valamire. mellyel telítve van az élet. mint aki mindenkinek és mindennek megbocsát. fehér kezekkel motoz tárgyak. Egy hencse­ ren fiatal nő hever. egy asszony haldoklik. Isten vi­ gyáz. Nem érted ezt?. melyek elméleteket akartak bebizonyítani. s hírt adtak vala­ miről. levelek között. ami tünemény a világban. Egy madár meghal. szemérmesen cincog. Egy kapualj lassan sötét lesz az emlékektől és a sóhajoktól. Istennek is. De nem úgy imádkozik. szegény. óvatosan. Mindebből tanultam valami igazit és megbízhatót. Mintha a há­ zak és a szobák mélyén örökké imádkozna valaki. Csak azokból a könyvekből nem tanultam soha semmit. kezdetlegesen. Egy szobában gyertya ég. * * * Rilke Egy hang szól a világban. átadja testét egy férfi­ nak. csak az érzés és az álom. tételeket mutattak be a valóság helyett. Egy kéz kinyúl egy ab­ lakból a tenger felé. a világ észlelése.. csodálato­ sat és tündérit adták elő. s melyet műszer és ta­ pasztalás nem tudnak rögzíteni. egy ember szeretne elmondani a hegedűn egy vágyat. Ez Rilke. Hát akkor írjál. Valahol zenélnek. melyek tárgyilagosan és hűségesen leírták a valóságot. hanem egy em­ lékről. melynek összjátéka a világot alkotja. s néha lehunyja. Úgy imádkozik. céltalant. A világ anyag és erő. melyek az érthetetlent. kézbe sem veszem már az ilyesmit.

 a pacsirta a lucernamagról. Az állatok irodalma valószínűleg tárgyilagos és szenve­ délyes lenne. * * * "Elég!" . mint a kínai. Úgy érzem. mint az ember ismeretei. s az állatok. Az író. fi­ gyelj! Van egy közös élmény. este tízkor otthon kell tartózkod­ nia. halkan beszélünk. sem táviratozni. mely eltölt minden pacsirtakeblet. Zavart érzésekkel. aki értelmével és érzésével is érzékeli a világot. a valóságot és az elragadtatást írnák és dalolnák az állatok. meg­ magyarázza helyzetét. úgy él. kissé már a kalandorok. Azok is vagyunk: írók. nem használhatja a villa­ most. még mindig többet tud a világról. Költő. kinek hiányzik keze és lába is ­ ha van ilyen ­. tökéletlenebbek. hümmögve hallgatom. Az oroszlán az élményről adna elő. sem a társas kocsit. állat és ember rokon élménye. nem lenne rossz irodalom ez: hamis képzetek nélkül. nem szabad elutaznia a városból. mikor csattogni kezd a hajnali me­ ző felett. mely eltölt minden életet. akit rendőri felügyelet alá helyeztek. e vonító álhírlapírók? Goethe azt mondta. mint az összees­ küvők. a bölcs elefánt. megtűrt és szemmel tartott lények. titokban keres fel; elmondja gondjait. az állatok csak érzékszer­ veiken át érzékelik a világot. mint Maeterlinck. kérlek. a legyekről és a boldogságról. Azt hiszem. mint egy pacsirta. el­ mondja. gyorsan előlük! * * * Rendőri felügyelet Az író. először életében. néma és süket em­ ber. most. nem kereshet fel színházakat. A vak. mint a költők általában. milyen lehet az álla­ tok irodalma? Mit írna a hangyász. a nemes vetélytársak. azon törném fejem.A vetélytársak Ha költő lennék. az élet és a halál tényeit s azt a sugárzó érthetetlenséget. ahogy író­ hoz illik. mint Gi­ de. hogy nem szabad telefonálnia. Érzékletes irodalom lenne. merénylők világának pere­ mén élünk. az elefánt a megértésről. a vér­ szomjas oroszlán. s ismereteik ezért hiányosak. akit politikai magatartása miatt "rendőri felügyelet alá helyeztek". s valahol a társadalom határvilá­ gán. s mit írnának a hiéna és a sakál. még nem írták le! Figyelj és írd el. tehát összeesküvők. sem más efféle nyilvános helyiségeket.

 minden pillanatban. mely rögzíti és to­ vábbítja a néző. akik magukban hordozzák azt a titokzatos. hallgató. Mindennek a művészethez. a végzetesre. mellyel az író a műfajokat szolgálja." Vagy: "Ugy írja le. A többiek csak írnak és olvasnak vagy festenek és műbírálnak. milyen aljas és méltatlan minden hűség és engedelmesség. készülj a kiszámíthatat­ lanra. mert Colin. mi­ kor felkiált minden író. Az emberek nagy tömege az állatnál is érzéketlenebb a művészettel szemben. hogy tudsz könyveket írni. nem csinál nagy hibát. mint író és művész. lemeznél. membránnál is érzékenyebb műszert. mikor visszalo­ pakodik Párizsba.Nem hiszem. dolgozz. ami a műfaj. * * * A műszer A művészet nem ábrázolás. De ezt a sugárzást csak azok tudják érzékelni és felfogni. olvasó lelkében a művészetet. melynek utolsó neve nem "irodalom". holnap is tud majd dol­ gozni. öntsél forró ólmot füledbe. amit mondasz vagy mondani szeretnél. Vagy: "Jól eltrafálta. a kitanultság. mert már megírta a Testamentet. aki egy napon nem gyűlö­ li meg a "mesterség" összes lehetőségeit. aki azzal a nyugodt tudattal hajtja álomra fejét. Hiszek a teremtés­ ben. hogy biztosan tudja." Csukd be szemed. hanem teremtés. az új­ jászületésre. Utálom az irodalmat. * * * Villon Figyeld meg észrevétlenül. hanem sugárzás. a bitang. homlokába húzott süvege alól ártatlan pillantással pislogva halad át a városkapun. "Nini. hogy igazán író az. val­ lott a kínzókamrában. aki végzetesen az: "Elég!" Elég eb­ ből a bonyolult rabságból. óvatosan. a hozzáértés! Mintha erről lenne szó! Milyen aljas az író. hallgass. Ilyen ember nagyon kevés akad; csaknem olyan kevés. a pillanatban. Eljön a nap. hasonlít!" ­ mondják. mintha velem történt volna. a mű­ gond. a su­ gárzáshoz semmi köze. és remeket fog írni! Csinálj hibát! Felejtsd el a műfajokat! Készülj a robbanásra. . mert a Procureur du Roy kopói keresik. Ne várj tőlük semmit: nincs műszerük ahhoz. S reszketek és menekülök előle. elég abból. melyek "jó" regények vagy egyszerű­ en csak remekművek ­ mennyire megvetem a tudatos re­ mekműveket! ­.

 aki teljesen az. idegeim. Körötte füstöl a középkor. Csontjait hasogatja a nyavalya. A nostre grand mere la terre" ­ nyöszörgi. S riadtan nézek körül: mit kezdjek ezzel a sza­ badsággal? * * * . különös zavart érzek. paráznasággal és alázattal. Csak hangját halljuk. aki vérrel írt. * * * Aprés Egy perccel azután. Jehan Cotart s mind a pári­ zsi lányok és férfiak elhagyták. keresztet vet. hogy sze­ retett volna egyszer szeretni valakit. és megszabadultam tőle. most pontot tettem. mon corps j'ordonne et laisse. rekedt káromait és könyörgését.. a kövér.mert Margot. Mintha száműztek volna egy félelmesen ismerős otthonból és hazából. hogy befejeztem a könyvet. Márta. tömjénnel és ömlő vérrel. Mert a munka haza is. Szemünk megtelik könnyekkel. mindent tud. Igen. mely életem. Verseit megírta. Az utcán megismerik a párizsi lányok. s mégis oly mellékesen költő. "Szegény Villon!" Fogai odvasak. óvatosan ujjongani és kur­ jongatni szeretnék. szabadságom. "Item. tollat kér. végre nem kell éjjel és nappal ugyanazzal a rögeszmével és kényszerképzettel foglalkoznom. fél kézzel: ő az első költő a világirodalomban. De mindig csak a cse­ lédek segítettek. hittel és szenvedéllyel. időm tel­ jességét követelte nyolc hónapon át. mintha bökverseket faragna. az emlékezés. Emlékezik. boldogságom. illattal és bűzzel." ­ írja. reszkető kezekkel. mint aki megszabadult végre zsarnokától és kínzójától." Lassan sötét lesz körülöt­ te. mert végre. Nem adják fel. öregszik. szőröstül­bőröstül. Úgy érzem magam. végre sza­ bad vagyok. köntöse ron­ gyolt. Harmincéves elmúlt már. felszabadulást érzek. Aztán kockát vet.. rabtar­ tómtól és porkolábomtól. amit Mallarmé később tudott a munkaszobában. írni kezd: "Je sens mon coeur qui s'affoiblist. betér. je donne ma povre ame. mint a kó­ bor szegénylegények. egészségem. az akasztófa alatt is. Egy bor­ dély előtt megy el. hóhéromtól és kínzómesteremtől! S ugyanakkor hazátlannak érzem magam. És: "Pre­ mier. hiányosak. Egy kocsma előtt megy el: ott marad. Vad testvérünk ő. s ugyanakkor minden édesen és csodálatosan ismerős és meghitt volt.. végre kitekertem a nyakát. a menekülés és a szenvedélyek férgei. Keresztet vet. a kocsmaasztalon. Egy templom előtt megy el. két betörés vagy két akasztás között. Ugy. már harmincéves. ahol min­ den gyűlöletes. tehát egyszer­ re rabság és boldogság.. Aztán tin­ tát.

 de nem is vesz el belőle semmit. valamilyen félelmes várakozás. Isteni szikra sugárzik benne. a kettőspont érzelmi hangsúllyal jelentkezik. mint a csillagok keringésének rendje. gondolatjel. Nem lehet eléggé vigyázni a központozásra. mert elkanászo­ dik és közbeszól: a pontosvessző fontoskodni kezd. Pont. Úgy. félájult és áhítatos készenlétben került papírra. (Élni is így kell; a kettő ugyanaz.) Nem lehet "tervszerűen" írni; sorsunk sem "tervszerű". mikor megítéljük egy író életművét. mely kóros vagy természetes. mely alkot. De ezenfelül van mirigyműködése is. A többi csak irodalom. Ez az írás. Csak az az írás méltó emberhez. amelyen érzem. mely befolyásolható. mely kezdetben volt. vessző. * * * . a remeket. tökélyét. tartalmát. kérdő­ és felkiáltójel. mely éppen olyan rejtélyes és változhatat­ lan. ide tegyünk egy pontot. nemcsak a "Werther"­ről. hogy a következő mondatnál mire ébred. ha az írásjel nem ad hozzá. belekotyognak a szövegbe. a művet. a három pont sértődötten követeli helyét a nap alatt. És jegyezzük meg ­ vessző ­. csak az az írás tud hatni reám. szerepüket és jelentőségüket meghaladó igénnyel. mint az Ige. A kettő adja ki az egészet. hanem Tolsztojról is. S mindez meglehetősen szegényes. A szer­ kezet tökéletessége vagy zavaros működése megszabja az alkotás méretét. Nem elég írni; műszer is kell hozzá. hogy megszállottságban. igazságát. igen. tud alkotni. segédeszközökről is gondos­ kodni. Csak az az írás tud igazán megérinteni. melynek minden során érzik a meglepetés: a létezés és a teremtés meglepe­ tése. hanem Goethéről is. lejtését és helyezését! Az irodalom meglepően szerény segédeszközökkel dolgozik; mintha Praxiteles bugylibicskával faragná a márványt! Nem ártana új műszerekről.A meglepetés És úgy kell írni. kifejezni a gondolat hangsúlyát és érzelmi tartalmát. mint aki nem tudja. van életüteme. pontosvessző. Olvasd a művet; de maradj szolidáris a költővel is. s a pont és vessző. van idegrendszere. há­ rom pont: milyen szegényes jelek. alakítani. kettős­ pont. * * * Szerkezet Végül az író is csak szerkezet. Mindezzel szá­ molnunk kell. Mindig ket­ tőről van szó: nemcsak a "Háború és Béké"­ről. a gondo­ latjel szerepet akar. hogy a gondolat csak akkor engedhet a központozás rémuralmának.

 S a műve. melyet rögtön.Petőfi Ő a szerelmes öcsénk." Vagy: "Szeress.. minden em­ beri alakról és helyzetről. az író. fe­ jünk csóváljuk. az Antillák­ ról vagy a szomszéd parókiáról érkeznek. a kedves. és meghalt a hazáért. a dédel­ getett. szeress." ­ mondjuk. amit tud. Egészen fiatal volt.. s rögtön ezt mondják: "Öld meg. ka­ bát. Kevés nyoma ma­ radt: egy arckép. Úgy is beszélünk róla. De ő. és meghalt va­ lamiért. Így jelennek meg. a fiatalság bánatá­ nak és türelmetlenségének emlékeivel. S szívünkhöz szorítjuk mű­ vét. aki elment a csatába. De mindez a legkedvesebb: könnyeinken át nézzük e tárgyakat. "Halljátok! . és azt susogják. bizalmasan. halkan idézzük emlékét. táblabíró és őrnagy. a házasságtörésből. "Ilyen csak egy volt!" ­ mondjuk halkan. tehát nemcsak mindazzal. első pillanattól egész sorsukkal lépnek a színpadra. mint egy elhalt firo­ konról. egé­ szen szelíden: "Mégis. mint ahogy mások virágot vagy süteményt hoz­ nak ajándékba. egy kalpag. ­ "Valaki látta a sírját!" ­ Zavartan emlékezünk. orosz földön. nemzetiszín szalag. nem szól közbe; mintha mindent tudna alakjairól." Vagy: "Gyűlöllek. a fiatalról. S mert legenda van körülötte. Milyen is volt?. a legkedvesebbről. hanem azzal is." Ugy hordják a végzetet magukkal. Ilyenkor összenézünk. * * * O'Neill Hősei a polgárháborúból. Néha érkeznek idegenek. a családban. A láng volt benne. megírta művét." Vagy. Szertelen volt és gyöngéd. te büdös ringyó. Rögtön. tudott ango­ lul és franciául. mint más a töltőtollat vagy a zsebkendőt. amit gyer­ mekkorukban szerettek vagy gyűlöltek. .. * * * A térfogat . mint az anyák a halott gyermek cipőjét. mint mindig a legfiata­ labb és legkedvesebb körül. első szavukkal és mozdulatukkal. fakult. ami az élet értelme. a nemzet Benjáminja. megtalálták sírját. egy gonosz indulat vagy egy megbékült negyedóra emlékének törmelékeivel. huszonhat éves és Petőfi. egyetlen pillanatra sem jelenik meg a színen. utcai ruhában. zsebükben a végzettel. Csendesen beszélünk róla. ami a szín­ darab történetéhez tartozik. messze idegenben. s kissé félne is attól. oly természetesen csomagolnak ki és nyúj­ tanak át. S a legfiatalabb volt.

 összeolvasni. az a regényben nem egészen pontosan egy méter: talán csak nyolcvan centiméter. boldogta­ lannak is kell lenni. ami itt érzés és dráma. mélység és magasság szerepet cserélnek. Ami az életben cím és rang. ott lat. mértékegységek a regényben oly különösen átalakulnak. gyanakvó. s aztán életmódba kerül. minden személyi adata a cselekményből derült ki. A hős életkora. Shakespeare még nem jelölte számokkal hőseinek életkorát a színlapon. ami itt liter. Ami az "élet"­ben egy méter. * * * Üzemköltség Ha tudnák az emberek. s ami a regényben végzet. itt is másképp kell élni. odaadó. tagadja meg a nehézkedés törvényeit. lélegzeni. a testet is szolgálatába kell állítani. 33 éves" és "Gizella. összeálmodni. összeutazni. az egész életet! * * * Személyi adatok Korszerű színdarabok szerzői utasításai anyakönyvi fö­ lénnyel állapítják meg. mint egy gyárnak. hogy a titokzatos pillanatban. figyelő. Aki az életből az irodalom térfo­ gatába lép át. mikor nem lehet már kitérni a munka kényszere elől. mindenestül tehát teljes készenlétbe kerül minden leírt sor! S mit kell hozzá összeélni. egy zsebóra ke­ tyegni kezd és időt mutat a regény térfogatában. A világi térfogat. tartózkodó. ravasz. presente! ­ s írni tudjunk. holott az életben soha nem mutatott egyetlen percet sem. mint ahogy a konti­ nentális mérték Angliában nem pontosan ugyanaz; ami ideát kilométer. az életben néha elsik­ kad és átalakul unalommá. a regényben észrevétlenül megbarnul.Nem csak a színpadnak. a regényben nem föltétlenül cím és rang. melyre érde­ mes lett volna odafigyelni. több és félelmesebb. Mint a földi ember a Mars légkörében és vonzási sugarában. az élet mellékességei döntő jelentőséggel lépnek föl a regényben. ha gyanítanák. mit költ el az író munkájára! Ha tudnák. Aki az életben szőke. "jelen" le­ gyünk. a regénynek is külön térfogata van. mindig azért. "mibe kerül" az írás! Idegbe és vérbe kerül. aztán aszkétának is kell lenni. valamilyen félelmesen öntudatos. ami itt deka. ott pint. az írásnak üzem­ költsége is van. járni. Vegyünk lélegzetet. odaát mérföld. 28 éves". Mit kell rákölteni? Mindent. az a regényben hazug és nevet­ séges álérzés. s néha boldognak és pazarlónak is kell lenni. összekalandozni. áradó. Igen. jellegzetes testi saját­ ságai. a . hogy "Jenő.

 nem szabad közbejönni semminek. s érzed. úr vagy az anyag fö­ . ha nem is mondja a szerzői utasítás. okmányt hamisítani; a csalás rögtön. ez a szívdobogás. amikor nem várod. s szó megérett és jel. rosszkedvűen felállsz. s csak e végzetből derülhet ki az olvasó vagy néző számára. igénye és ízlése szerint másít meg mondatszerkezeteket. ez a szorítás és szorongás. henyélés. Lady Macbethről. kicserél jelzőket. Az irodalomban nincs "Jenő. * * * Előtte Ez a nevezhetetlen. hogy hátha. beleavatkozik. ez a készülés. élesen és félreismerhetetlenül. Titániáról. most írsz már; s las­ san enyhül a szorítás és szorongás. Az író nem hirdetheti ki hősei és alakjai életkorát. mégis közbejön utolsó pillanat­ ban valami. A hősök­ nek és alakoknak van koruk. * * * A világ közbeszól A művet néha áttöri a világ. Az irodalom tehát másképp anyakönyvel. ez az elodázása az írásnak. hogy har­ mincöt. melyet nem eny­ hít gyakorlat és tapasztalás! Aztán eljön a pillanat. s nem adhat hozzá egyetlen napot sem. mely olyan. hogy nem menekülsz végzeted elől. Oféliáról. nyugtalanít. ez a titkos és csendes re­ ménykedés. A világ erős és veszélyes. s ez a félelem. Learről tudjuk. de ez mind az övék. hogy 33 éves. akkor is. mint egy félelmes légyott. az asztalhoz lépsz. olvasás. önké­ nyesen tollba mond szavakat. az évekkel nem múló és nem enyhülő izgalom. mint egy anyakönywezető. 33 éves". S "személyi adatai" mégis éppen olyan megbízhatóak. reggel vagy este.drámai anyagból vált elő. rögzített kifeje­ zés akar lenni. sorsukból és végzetükből következik. Úgy. Itt nem lehet csalni. mikor azt hiszed. Az író ír. hogy hetvenéves. De Jenő egy szava vagy cselekedete tévedhetetlenül elárulja. De a világ állandóan hat. lakásuk és házszámuk. cigarettázás. Fegyvereit és módszereit nem szabad lebecsülni. beleszól munkánkba. nemük. hogy negyvenöt és Pucknak nincs kora. az első igaz mondattal kiderül. senki nem tudja zavarni köreit. Nem vehet el életükből egy­két esz­ tendőt. hogy Isten ments. leülsz. Akkor eldobod a cigarettát. mint a valóság adatai. hogy tizennyolc. Hamletről. tíz ujjaddal szántod haja­ dat. hogy húsz. nevük. s azt hiszi. mikor nem lehet halogatni. mely még mindig elfog és megkísért munka előtt ­ ez a halogatása a munkának.

 mint a mű­ vész az élettel. tetszésed és hited szerint uralkodsz fölötte. de esz­ közeid is. Ezért védekezz. mint egy dandy pillantása.lött. koporsót vagy egy pár cipőt. Isten és a művész ­ csak Ők ket­ ten ­ tudják. hogy soha nincsen "jól". hogy minden. mikor veszélyt szimatol. mint a kályhás a sárral. Zárd el művedet és szívedet. * * * Elemek Tavasz.. Ezt csak ember mondhatta így.. a földeken még csillog a hólé. végzeted elemei.. szakértelmét. mely sodor vi­ rágmagvakat. az emberi alkotás éppen úgy. vadvi­ zek. hogy egy szót nem egészen úgy választottál. újságpapírt. napfény. s ugyanakkor elem és nyers­ anyag. "látja. egy jelzőt szelídítettél. Ez a kisiparos elégültsége. s ennen hasára veregetve. mint az isteni. melyek alakítanak is. mint Isten a világgal. kulcsra. északi szél. éles szemekkel nézz körül. megvadult folyók. mellyel dolgozol. Isten soha. porszemet. Ilyenkor rögtön dobd el a tollat. melynek átadja tudását. hasadon össze­ font kezed ujjaival. egy mondatnak nincs az a támadó vagy végképpen kifejező lendülete. mely az igazi alkotás mélyén pa­ rázslik.. ha író vagy. mikor azt hiszed. ne malmozz. A biblia szerint Isten megteremtette a világot. mun­ kád.. mi ez az egész? Elemek.. hogy idegen erő hatja át mondataidat. Isten soha nem ilyen elégedett. anyag. figyelj. vizsgáld szíved és értelmed. s a hetedik napon "megpihent és látá.. oly hideg. mestere vagy. mint a fenevad. szelídít vagy hamisít vagy színtelenít. hogy "jól van". mert a szándék. neszelj. Ne örülj. áradás. ilyenkor a világ szól közbe. életed. egyedül vagy munkáddal. mint kellett volna. emberibbet vagy istenibbet. ér­ zed. Nincs "jól".. virágzó fák. töké­ letlen. Isten megte­ remtette a világot. * * * . halálig. mely sorsa is. ami alkotás. szenvedélyét és közönyét. egy bölcsőt. Csak éppen van ­ s már ez is emberfeletti. mást akar. ne pislogj elégedetten. aki büszkén né­ zegeti keze termékét. többet. hogy jól van". * * * Jól van?. de ­ egészen biztos ­ sohasem érezte. S egy­ szerre érzed. közbeszól. soha nem alszik el. mint a szabó a szövettel. A világ nem enged el. Fülelj. hogy jól van ".

 mint maga a kifejezés és az alkotás. (Hamlet. ne szólalj meg a színpadon. ami jellemükben és helyzetükben igazán lé­ nyeges és végzetes. igen. mert Isten megérintette homlokát. nem szerepel neve az irodalmi felolvasások színlapján. Aki "könnyen" ír. s ez a küz­ delem legalább olyan szerves része az alkotás folyamatá­ nak. babérral és honoráriummal és bí­ rálatokkal. nincs semmi akadálya. csak költő. a "darabírás titka": micsoda halandzsa! Úgy beszélnek erről. mely ellentétes jellemével: ennyi a dráma. s tudja . melyet meg kell munkálnunk." A többit bízd a színpadra és az időre.) Vigyázz. a szerző vagy költő. verseinek árfo­ lyamát nem latolgatják a szerkesztőségek és kávéházak börzéin. Portugáliában vagy Kiskunfél­ egyházán. hogy halálos ítéletét mondta ki e dicsek­ véssel. mert szívében parázs van és sugárzik vala­ mi.. ahogy egy fa lombot tart az ég alatt. Ennyi a ti­ tok. akkor is. az anyag. ügyelj. Keress hozzá egy helyzetet. telefonszámmal és törzskávéházzal: csak költő. hogy gon­ dolat legyen belőle. a költő. Mintha azt mondaná valaki: "Én egészen könnyen élek és halok meg. Nem tudja. nincs akadály szá­ mára. Az írás nemcsak a teljesítmény. hogy hőseid mindig csak ar­ ról beszéljenek. Keress egy jellemet. ennyi a feladat. Vigyázz. melyet az anyag sugároz ma­ gából. hogy "könnyen ír". hívekkel és ellenfelekkel. alakot öltsön. * * * A névtelen költő Valahol él a névtelen költő. csak költő. hogy te. hogy röviden és keményen be­ széljenek. s ő maga sem akar hivatalosan költő lenni. egyáltalán sehogyan sem ír. Egyeztesd ezt a jelle­ met a világgal s a végzettel. mikor ezt mondják: "Kegyelem" vagy: "Szeretlek. A valóság sokkal egyszerűbb és félelmesebb. mely a jellemből következik. hanem ­ mindenekfölött ­ küzdelem az ellenállással. nevét sem tudja a világ.. csak betűket vet a papírra. formája legyen. Az írás elsőrendűen ennek az ellenállásnak leküzdése. aki nem ír folyóiratokba.Könnyen Ez az író dicsekszik. mint valamilyen fakírmutatványról." * * * A titok A "színpad titka".

 amit ír. * * * Orarend Ne félj az órarendtől. a nők ágya és a kéziratpapír. hogy nyegle szókimondása igaz bátorság. Nem vagy leopárd. s amely hivatalosan rendezett világ. De aztán meggyőz ar­ ról is. ő az igazi. ne fe­ ledd el. író és olvasó. Ez a műkedvelő halálmegvetés. s ezen felül kell költő­ nek lenned: ezért élj csak szabályosan. órarend szerint. Itt kezdődik és itt végződik az író. Ezért van joga olyannak lenni. Azt hiszem. mint aki tudja. neved és személyi ada­ taid hivatalos könyvekben tartják számon ­ ne félj az óra­ rendtől! S ne akarj leopárd vagy gejzír módjára nyilatkozni meg. nagyúri nyegleség és kö­ zöny a veszéllyel szemben sokáig elkedvetleníti az olvasót. az állatok és növények lelkéből s az emberek szí­ véből árad. tehát civilizált lázadó: ezért lázadj órarend szerint. csábítja a nőket és írja a regényeket. költő voltál és a felhőket szeretted. hogy ihleted és munkád kiemelheted a vi­ lágból. Ez nagyon fontos. költő! Nem vagy te leopárd. ahogy kell és lehet. ami egyszerre a bikaviadal manézsa. két szobád van. * * * Montherlant Egy kicsit még mindig ­ örökké ­ torreádor. központi fűtéssel. hogy csakugyan hajlandó a porondon hagyni bőrét. szabályozottan és kérlelhetetlenül.az összefüggéseket és hallja azt a másik zenét. Montherlant úgy ugrat neki. rendőrökkel. udvariasan. Úgy szoktuk meg. s ennek örül. Az irodalom életveszély. Költő vagy. A porondon. hallal. * * * A felhők Igen. Gejzír sem vagy. fegyházzal és há­ romhavi felmondással. porszívóval és telefonnal. hogy becsüljük a veszélyt. Ezért költő. gazdag és sportszerető francia nemesi család sarja. mely a tár­ gyakból. Amolyan mű­ kedvelő bikaviador. De ne tagadd le. Ezért győz meg. aki magánszorgalomból. hogy nézik. amelyben élsz. ne hidd. Hajlandó bele­ halni abba. sem iz­ landi gejzír! Adót fizetsz. amilyen. úri passzióból öli a bikát. legyél költő délután kettőtől négyig. társadalombiztosítással. . Ezen belül.

 igen. mely nem éppen világraszóló; talán csak tetszetős. hogy szabadjegyet szerezz a villamosra. A felhőket sze­ retted. A fényt szeretted. Nem élhetsz eléggé készenlétben. továbbrepül ez a . melyet az ellenálló és beavatott. egyenrangú olvasóval folytatok. örökre; s ha nem figyelsz oda. Az őszi erdőt szeretted. téli reggele­ ken. ezt a sikert. de ordítozni kezdtél. A szerelmet szeretted. Mindennél több­ re becsülted az emberi könnyet. térdre kény­ szerít valakit vagy valamit. de szeretted a szilvapálinkát is. ha­ nem arra az ökölharcra. de a kávéházban többször ültél. ha gondol­ kozni akarsz. amit érde­ mes óvatos ujjakkal megragadni. de végül mindig beérted nőkkel. sem fenségesek. babbal és zsírban kisült burgonyával. valamire vágytál. De nekem nem a legjobb férj és honpolgár készséges és beleegyező megértésére van szükségem. erdő és bíbor pompa nélkül. atya. mint a pillangó ­ de te éppen másra figyeltél. mindig önmagát adja fel; aki meggyőz. s jobban is érezted ott magad. Nem lehet meghódítani a világot; csak meggyőzni lehet. valami kínzott vagy elfoglalt. Mit kezdjek a levélhordóm dicsére­ tével? A derék ember legjobb férj. gombostűre fűzni és üveg alá állítani. valami. mint a pil­ langó. Ez a legtöbb. alkalmazott és honpolgár. mely mindig csak személyes lehet: egy­egy lelket akar meggyőzni. De ember is voltál; s ne ta­ gadd le a sertéskarajt. Walter Disney trükkfilmjein is. ha sok volt a villanyszámla. szalonna mellé. * * * Pillangó Egy pillanatra megvillant az értelem fénysugarában a gon­ dolat. S mikor utánanéztél. egy embert vagy egyfajta buta­ ságot. akik nem voltak halhatatlanok. A hódító. Mert néha megvillan az a kis ötlet. A végtelenséget szeretted. éhomra. Valaki beszélt. de szívesen röhögtél a moziban. * * * Siker Minden siker gyanús. Ezért tanuld meg. mely halhatatlan és fenséges.hogy a sertéskarajt is szeretted. hogy gondolkozni nem is lehet elég figyelmesen. akit a világ keblé­ re ölel. A bánatot szeretted. A többi csak példányszám és pénztári elszámolás. a gyász és fájdalom e ne­ mes párlatát. már elröppent a gondolat. Ezt a másik sikert keresem az életben. de nagy műgonddal jártál utá­ na. mert költő voltál.

 óvatlan pillanatban. Néha önkényesek és szeszélyesek. mint a naturalista regények hőse­ it tartották vissza. ízlésükre. meghatározzanak ­ te csak ír­ jál. Ne hallgass reájok. Miért ment el? Eszébe jutott valami? Megsértődött? Ilyen a természete?. s üresebb és szegényebb lesz a világ. fenntartás nélkül. hogy vitatkozzanak. gazdag s ugyanak­ kor könyörtelen. a századik oldal kö­ rül. nem tér vissza soha? En­ gedd futni. helyénvaló. érthetetlen szi­ . * * * Két kézzel De te csak írjál két kézzel. Aztán. Hol van?. ami kell hozzá. ha nem végezted el dolgodat.. két kézzel. s nem tér vissza soha többé.színes semmiség. hanem a korszerű regényhős visel­ kedését is a műfajon belül. Mi lesz akkor. író. mit számít egy vagy száz év múlva. Ne sajnáld a mondattól azt a fél órát vagy fél napot. hetvenkedett. ami kell hozzá. divatjaikra. Ne saj­ náld könyvedtől azt a tíz vagy húsz évet. ne törődj semmi mással. nem teljesítetted kötelességedet? Mindent adj oda. egészséget és boldogságot. Inkább fusson. A lázadás és kitörés nemcsak a korszerű re­ gény műfaját jellemzi. Bízd reájuk. félbehagyja a mondatot. hallod! ­ s két kézzel adjad. ha nem az írásnak adsz oda mindent. mindenkép­ pen jelenvaló volt. ha a cselekmény közepén fellázad. mézeskaláccsal sem lehet visszacsalogatni.. Ne sajnáld életed ­ mit ér. A regényhősökre nagyon kell ügyel­ ni. pazarolva. s egy napon csakugyan ír­ jad. hogy egész. s elsétál. a száztizen­ negyedik oldalon. hogy egy alak váratlanul megszökik a regény­ ből. Csak így lesz jól. mit kez­ desz regényhősöddel. * * * A szökevény S van úgy is. eloldalgott a szobából. száz és száz oldalon át. hogy boldog vagy beteg voltál. s adj oda mindent. kinyújtani utána kezed.. Te csak figyelj. hogy az inkubációs idő leteljen. igaz. fáradt vagy közömbös. éppen úgy. hangosan szavalt. himbálva és táncolva. a cselekményből és a regényből. Rossz hős az ilyen. ha mindent odaadtál? Semmi. akármit beszélnek is körülötted. mint az élet hőseire. érzelgett. Mit csinálsz vele. mert nem tudsz többé kitérni előle. pazarolva. villogva. amint átlebeg az érte­ lem fénysugarán. mértéktartó és valóságos legyen. mert ez volt a dolgod. mintsem erőszakkal visszatartsad. Az elébb még itt volt. s ne légy soha lusta. tanácsaikra.. parancsszavaikra. Figyelj a pillangóra.

 s húsz év múlva ugyanaz a szöveg talán megint élni kezd. már olyan következetes. s végül más. Az a bizonyos szó. mikor lapban vagy folyóiratban jelenik meg. más. a szökevény hajlamú hősnek: "Jól van. itt van a nyelvemen. de oly lágyan és erősen. a második kötet vége felé! De akkor már késő lesz. más. értelmesebb. gyűrött példány akad valahol kezünkbe. melytől elevenebb. fiam. a fejezet.gorral és céltalan makacssággal. melyet valamikor már felvágott és olvasott valaki. mikor kefelevonatban kerül elénk. nem pedig az irodalomtörténetben. mikor kéziratban olvas­ suk. más. színes az egész! Csak éppen nincs ér­ telme. amely kimondja az igazat. jelző. rögtön kimondom. az a bizo­ nyos. nyomtatásban suta és süket is lehet. oly dal­ lamosan és félelmesen. pontosan egy szó. néha. Hallás kérdése ez; talán ez az írás titka. Majd visszajönnél még. más. A szó hangzását az időben kell hallani. már minden a helyén van. Csak ez a szó hi­ ányzik. és te szemétdom­ bon fogsz meghalni. * * * Juhász Ez a költészet egyetlenegy emlék anyagából készült. mint ahogy a világ egyetlen kötetből készült. többé itt ne lássalak. mikor ­ évekkel a könyv megjelenése után ­ egy régi. mikor ócskásnál vesszük meg a könyvet. ige és főnév. Más a szavak csengése. mikor "gyűj­ teményes műveink" kiadását lapozva látjuk viszont a szö­ veget. * * * Hangzás Az irodalmi szöveg hangzása más. mikor könyv­ ben látjuk. legtöbbször. oly igazán és süvöltő keménység­ gel. az írók. menj a fenébe. ahogy a végzetet kell néven nevezni. De te maradj szigorú. kénytelen messzire hallgatódzni az időben: ami papíron harsogó és tetszetős. értéke ilyenkor. más. * * * Egy szó Néha csak egy szó hiányzik. igazibb lesz a mon­ dat. mert hiányzik egy szó. Mondd neki. mikor papírra veti mondanivalóit. Az író a pil­ lanatban. talán az egész könyv. Már olyan szépen árad a mon­ dat. Ez az emlék nem ." Akkor sírni kezd és rimánkodik. egyetlenegy ­ melyik? Várj.

Úgy hívta. eszelősen. arany címbetűkkel. bolygókkal ­ világ. mint a fény. Úgy dédelgette. hogy végtelen. Csukott szemmel beszélt erről. mely messze van. Úgy emlékezett a bánatra. amit egy író ír. Arany. mint a szél. ahogy csak szenvedélyeit szereti az ember ­ mindig csak szenvedélyeit. gondolat. Volt bennük érzés. nem fent. eldobtam ezt a verseskönyvet. melynek igazi méreteit nem ismerjük. mint aTeremtmény a létezés él­ ményére. Ugy szerette ezt a bánatot. éhomra. vászonba kötve. pátosz. meleg ajánlással. mintha örökké egy másik. Rilke. a világ felett. másképpen él és hal meg. A költő lelke megtelt ezzel a fekete fénnyel. hanem a mélyben. úgy dalolt neki. csengőek és kellemesek. mint az őrült anyák halott kisgyermekük pu­ ha testét. aztán volt bennök Mallarmé. Ugy mozgatja a világot. A dolgok alján. az emberi öntudat alján. Ezért. a nők és a férfiak vágyai al­ ján van a bánat. * * * . nem. soha nem azt. mint a szeretők halott kedvesük emlékét. másképp dobog szíve e fé­ lelmes világ légkörében. úgy vitte karjai között. Kitűnő versek voltak ezek. úgy szerette ezt a bánatot. fekete égre nézne. törvényekkel. hogy nem egészen érvényes többé az. Hangulatosak voltak e versek és olvadékonyak. Csak a Szentlélek nem volt bennök. * * * A Szentlélek Elküldte nekem új verseskönyvét. Vigyázz. amit a Földön ta­ nult. Fekete fény ez. még csak nem is az írók gondolatköre és lelkivilága; az irodalom önmagá­ ban is világ. nappal és al­ vás közben is. volt bennök rím és találó hasonlat. Ez az emlék a bánat. * * * A világ Az irodalom nem csak az. vándor; ez a világ nem egészen veszélytelen. Minden volt bennök. légkörrel. lelkesedés. akire törnek és vágynak a szenvedélyek. sztratoszférával. a tavak alján. éppen olyan valóságos és felfoghatatlan. ásítva. drámaiak és harsogóak. Másképpen lélegzik majd.Anna. megtudja. e rejté­ lyes csillagzat törvényei szerint. csak gyanítjuk. A verseket reggel olvastam. Aki e világba lép. mint a Naprendszer. Babits és Kosztolányi is. És mindenünnen árad.

mint". ki lehet válogatni. A hasonlat elemien következik a ha­ sonlított tárgy. Az erős jelző úgy árad a fogalomból. aki lehetetlent kíván az emberektől. Érzelmei nem érdekelnek. orrát fújta és idegesen. hasztalan ke­ resed földön és égen azt az "olyan. különösen egy fejezet vagy az egész mű vége felé. regé­ nyem lexe és parancsszava ­ így parancsolja. és szigorúan mondtam: ­ Nem kívánom öntől. Önnek e pillanatban a százharmincadik oldalon a helye. ne rágd a pennaszárat. mint"­et. mert a törvény ­ a titkos törvény. S a világ különben sem "olyan. Nekem az egészhez semmi kedvem. ne mászkáljon ön engedély nélkül az életben. A jó hasonlat kéznél van. mint egy virágüzletben a tetszetős csokorhoz szükséges színes.A regényhős A regényhős bejött a szobába. Mikor a jelző hiányzik. s nem állít be önként. személy vagy tünemény jellegéből: nem le­ het "kitalálni". hogy a mondat alkatrészeit el lehet határozni. Én csak regényíró vagyok. A jelző vagy jelentkezik önként. Nem va­ gyok én Isten. kissé elfulladtan és szuszogva mondta: ­ Kérem. Ne szeresse Olgát. s kinyújtottam kezem. vissza a regénybe! ­ mondtam rettenetes hangon. illatos. melynek egyes jelzőit csiszolgattam éppen. Költő. sehol má­ sutt. ne erőlködj; mondjad csak egyszerűen. Néha el akar szaladni a mon­ dat. erős szóval: "Ilyen. sem jellegzetes. s akkor soha nem lesz igazi. de szökjön meg vele. mikor téma. Én nem is szeretem Olgát. hősök és író egyszerre türelmetlenek . a fejezet. szemüvegem feltoltam homlokomra. Felnéztem a regény kéziratából." * * * Ritenente Lassítva kell írni. sem jóízű. S különben is. mint a jellem egy emberből. nyugtalanul köhögött. mely érzékel­ tetni tudja kedvesed szeme színét vagy a zsarnok dölyfös indulatát. hogy hőseim viseljék el sorsukat. pompás vi­ rágokat. mint a végzet. s akkor csakugyan "találó" vagy keresni kell. hogy szeresse Olgát. * * * Jelző Egyre kevésbé hiszek abban. értsük meg egymást. és ültömből félig fölemel­ kedtem. ritenente. Himpellér. s megkövetelem. melyet jellemezni kell.

 Minden siker gyanús. fegyelmezve igazibb belső üteme. amikor csakugyan "vége" van. jól vagy rosszul. mint ahogy a papnak is addig van csak joga büntetni és feloldozni. elevenebb re­ megése is. egyetlen pillanattal elébb sem szabad be­ fejezni egy írást. min­ denki szeretne már túlesni a kifejezés végzetén. Igen. mindaz szerény és mulan­ dó. megborzadsz néha az írás felelősségétől. csak amikor itt van a pillanat. egy kávéházban vagy villamoson. varróleányok aj­ kán a neved. de akár napközben is. nem csak nagy szavak és igaz tirá­ dák. Ha nem borzadsz meg egy napon. mindig csak az és annyi. hogy ami a te lelked része e sikerben. ami rokon benned a világgal. Igy. Ilyenkor vissza kell tartani ezt az áradást. éppen téged az életveszélyes szerepre. hogy szemé­ lyesen felelős Istennek. a befejezés felé. amíg munka közben. mert forró tenyereket ütnek össze egy színház félhomályos nézőterén? Tudjad. mit ők is tudnak.. Írj lassítva. jegysze­ dők és fizetett hírnökök szövevénye is. mord fér­ fiak komoran paroláznak ­ de te csak vigyázz! Mert amit a világ elismer. időt kell adni neki. csak amennyi föltétlenül kell. a végzetet. A kirakatban új könyved színes fedelét látod? Fordítsd el fejed.lesznek. . adagolni kell a szenve­ délyt. egyetlen sorral sem többet ír­ ni. * * * Siker Sikered van? Vigyázz. úgy nem szabad sietni és egyetlen nappal. macskakörmösen és végzetesen vé­ ge van a regénynek. Örülsz. a színház izzadt trikók. sike­ red van. fegyelmezd az áradó anya­ got. s mint ahogy nem lehet egyetlen oldallal. delnők szorítják szívükhöz műved. lámpák. amíg hisz és úgy érzi. előtt vagy utána. amíg a végzetet érzed minden emberi szó mögött.. festék. * * * Csak addig Csak addig van jogod élni és írni. nem. megrettensz e végzetes feladat nagyságától és iszonytató következményeitől. A színház testiség is. mesterségesen tartani kell az anyagot és az ütemet. megdobog a szíved. Csak addig van jogod írni. amely kijelölt téged. de nem mernek mindig és minden következménnyel kimondani. elmondani az emberek helyett. szavakat és indulatot. S ez kevés. az egész áradni kezd a vég. fodrászod is hajbókolva köszön. mert min­ den siker félreértésekből áll össze tüneménnyé.

aki máskülönben pontosan így vegyítette a patetikust és a romlottan­értesültet. hogy megegyeztek bizonyos tévesz­ mékben. akiknek pénzt kölcsönöznek uzsorakamatra ­ s megjegyzi e címeket! ­. mikor könnyeznek és esküdöznek. Úgy kell hallgatni.. s pil­ lantásán. krajcáros gondjaikat. * * * Orarend Műveden építs mindennap valamit. hogy a lángész. mint kimondani a hazugságot. semmi más. mit csi­ nálnak éjjel egyedül a szobában.akkor nem vagy többé senki és semmi; legföllebb sikeres író. mint minden igazi nagy emberben. tudja. de úgy. a la Napoleon. Mindezt tudja. elénk áll. filléres szenvedélyeiket ismeri. Ne bántsd hitüket. romlott értesültség is. mit éreznek. pontosan tud mindent az emberekről. mint aki a kínpadon is hallgat. hogy amikor nem bántod őket. Mert lángész. s fuvolázik és mennydörög. Néha . mindent tud! Mert beavatott. Mert "link". ködös vágyképekben. mint aki nem tehet másként. aki máskü­ lönben az istenekkel társalog. valami. Ez nagyon nehéz. Erre épült fel az emberi világ. van valami nagyon földi. aztán megfordul. tunya és kényszerű meg­ egyezéseiket. tudja a kéjnők címét. akihez elszaladnak szerelme­ iktől. Elhallgatni az igazat mindig nehezebb. Hallgass. * * * Goethét olvasom Goethében. Tűrd el és viseld el. hallgatja az embereket. nincs többé ellensúly a világban. E finom rom­ lott földi értesültség nélkül nincs igazi emberi nagyság. kínos és szomorú rendtar­ tásokban. Valószínűleg nem lehet másképpen. tudja az adósok címét. pislog. visszamegy az Olüm­ poszra. Csak tudjad. Ha úgy hallgatsz. még nem egyeztél meg velük. hamis elképzeléseiket. a koturnu­ sos és patetikus fenségen túl. amit pesti szó­ val "link"­nek neveznek. mindennap.. kezét a kék frakk kivágásába rejti. mint aki beleegyezik. sunyi számí­ tással. * * * Megegyezés Ne bántsd megegyezéseiket. mellyel elénk áll. Néha lejön az Olümposzról. köhintésén érezzük.

 nagyon lassan. ha belepusztulsz is. Ez az órarend. sem különösen meglepőt. nem ugyanaz. vigasztald. Nincs itt mód az alkura.csak javítsd egy részletét. mindennap. édes­gonosz vonzásával fertőz és gödörbe taszít. Veregesd meg. De mindennap építsd egy mozdulattal. csitítsd. Ugy.. De műved építése közben ne feledkezz meg lelkedről sem. mint ahogy művedet építed az időben. Azt is építsd. . de bukásoddal tartást adtál lelked és műved végzetének. hogy ez a mély. Maradj magányos és felelj. s a hit szabályait. nagy erővel. Vannak tiszta. látsz egy arcot vagy egy tájat. Mindennap építsd lelkedet. mint a vegyülés a világgal. és emlékezz. hogy tanulsz valamit. Te építsd mind a kettőt. mely teljes. mely nélkül az állat benned fenevad lesz. mikor erőtlen vagy. Maradj magányos. s figyelj. * * * Magány Lehet. És nem igaz. mely szerint hisznek és imádkoznak majd. mint az élet és a halál. mű és következmény nélkül. Alázattal és figyelemmel. ami emberi. Maradj magányos és fi­ gyelj. mű és lélek. ellenőrzöl egy szenvedélyt vagy indulatot. mint Pascalt. valami dereng. Nyisd ki szemed. sem vésze­ sen egyénit és eredetit mondani. erős lelkek. tedd helyére a rendetlen sorokat és oldalakat. Aztán hallasz egy hangot. mint élni az ő feltételeik szerint. Maradj magányos és emlékezz. gondosan. nagy erő­ vel. s nincsenek epikureusi fél­bölcs és sunyin óvatos megoldások sem. a kerttel és barátokkal: ha felelni akarsz a világ kérdéseire. Ez a dolgod. mely­ ben imádkoznak majd. A kettő. mint ahogy a régi közösségek egyszerre építették a templomot. mint Nietzschét; de ez a bukás és törés még mindig méltóbb a szellemi emberhez. Ne reménykedj: nincs más megoldás. sűrű magány emberel­ lenes; az emberek ügyét akkor szolgálod teljesen. Akkor írjál. csak rendezgesd. Aztán hunyd be szemed. ha elvo­ nulsz ügyeik elől. És add meg testednek. néha. Zuhanj mélyebben a magány szakadékába; elpusztulsz így is. azt a szomorú kielé­ gülést. csak a magányból felelhetsz. az eszme szerke­ zetét. Vess kon­ cot neki. Vannak kitűnő művek s beteg lelkek mögöttük. Még mindig jobb.. mint Hölder­ lint. tisztázol egy néze­ tet. szegénynek. * * * Figyelj Ne akarj nagyon szépet. hogy a magány összetöri az embert.

 hogy egyfajta modor. Ilyen napokon készülsz fel a könyvre vagy csak az oldalra vagy csak a sorokra. üres a kincstár. és meg kell fagyni. menekülni szeretnél. a teljes fel­ adat ellen. hangütés most már téged is köteleznek. és hadat üzensz minden megegyezésnek. fordulj el művedtől. nem érzed azt a csodálatos szárnyalást és biztonságot. Nem igaz. s most távolodj el az alkotástól. nézz másfelé. * * * Hűtlenül Tanácsos. színüket és ragyogásukat vesztett szavak kö­ zött: figyelj e napokra. Ak­ kor eltévedsz. De aztán megalkottad. kedvetlenül vá­ logatsz a fakó. mert van az a szelíd és igaz magány. szívedre vagy gyomrodra panaszkodol. * * * Válság Figyelj nagyon a napokra.A többit bízd Istenre. aki egy na­ pon megalkottad és vegyítetted mindezt. Ez a hűtlenség éppen úgy dol­ god. élj és alkoss hűtlenül. amit akartál. életed és vé­ red adtad neki. nincs közöd többé mun­ kádhoz. mikor még készült a mű és elszívta életed erőit. melyek az emberekhez és az emberihez vezetnek. mindent elmondtál. nézz messzebb. nem te vagy többé. mikor tested és lelked egyetlen harsány lázadás munkád ellen. * * * Jég Vigyázz a magánnyal. Az ember . s úgy ér­ zed. mikor jegesedni kezd körülötted a világ. mint a hűség és az áldozat. halálfélelmeid vannak. az utakat. Nem igaz. hogy műveddel szerződést kötöttél. el kell dobnod napokra a cigarettát. látásmód. belepi a jég. Ilyenkor egész lényeddel és sorsod­ dal védekezel munkád igazi erőfeszítése ellen. nagy erővel. kifejezési lehetőség. Nem igaz. Semmi és senki nem kötelez. hogy múltad kö­ telez. az írót. nem bírod a világot. Amit megírtál. amilyen erővel közeledtél feléje munka közben. S van a tragikus. melyek életed és műved egyik értelmét alkotják majd. menj odébb. mikor kitalálsz betegsége­ ket. már nem is tudsz írni többé. Akkor hűséges voltál e titokzatos zsarnokhoz. átkozottul tanácsos olyan erővel távolodni el be­ végzett művedtől. mely magatartás az emberek felé; s ez jó.

 ne rombold le illúziói­ kat. csaknem ért­ hetetlenül. Nem hiszem. ahol az emberek nem ragaszkodnak kétségbeesetten illúzi­ óikhoz. pislogok feléjük. ami él. mint minden. felnyitom az egyiket. rossz lelkiismerettel. hogy mindent megtudj egy könyvről. Egy sort olvasok. a tiltakozásnak vé­ ge. hanyagon. ilyen napok után. Út­ közben ezt gondolom: "Nem igaz.. melyek az emberi együttélést elviselhetővé teszik. A sor így hangzik: "Burkus. Néha. a tartalmi kivonatok adnak hírt egy könyv igazi tartalmáról. sem együttélni nem tudnak. Minden nagy irodalom­ nak ez a tragédiája: meg akarja szabadítani az embereket hazugságaiktól s közben lerombolja a szabályokat. sem rendet tar­ tani. mielőtt még felnyitottuk volna lapjait. nem bűnhődnek ártatlanul. Egy napon megint dolgozol. találomra. hogy a hírverés. nagylelkűség nélkül való cselekedet elég arra. a közepén. A mestersé­ ges és csinált könyv csak van. Maga a könyv is elárulja magát. A sorok számítanak." Behajtom a könyvet. De ez nem számít sokat. ahogy egyetlen hazug szó. hanem művében is. * * * . melyek hazugok és károsak. a kegyelem napjai.. A könyvek napokon át érintetlenül hevernek asztalo­ mon. re­ mekművek mellett. Egyetlen sor elég. Aztán. szíves is­ mertetés céljából. rejtélyes módon. Ezek az áldott napok. Könyvek. nemcsak életében." Az élő könyv sugárzik. És a nikotinmérgezés napjai is. melyeket fellapozni nem ér­ zünk vágyat. ennyi. erős elhatározással. a bí­ rálatok. s akkor oly természetes és egyszerű az egész. * * * Uj könyv A kiadó új könyveket küld. hogy tökéletesen eláruljon egy embert. Ennyi a különbség? Azt hi­ szem. * * * A szabályok Ha olyan világot akarsz teremteni és tartósan megőrizni. melyek nélkül sem élni. hogy elmentem. ne!. bírálati példányokat. S egy napon megoldja valami ezt a kínos el­ lenállást. pattintottAndris a kutya felé.érzi sorsát és a sors veszélyeit. bólogatva megyek dolgomra. sem harcolni.

melynek borsos feketesége kezd elvegyülni a fehér szálak só­ szín bölcsességével.Forgács Egyáltalán nem biztos. hogy az életben egy jó van. figyelmesen és hálásan. mint október elején.. ki ebben a korban kezd szelídebb lenni: nem olyan csípős és türelmetlen többé.. elvi­ selése és megértése. melyet a franciák így neveznek: "só és bors között". só és bors között. hogy életed "nagy művét" akkor alkotod meg. negyven és öt­ ven. a hegyek között süt a nap. az ébredéstől az elalvásig. szívem és eszmé­ letem egyre nehezebb. délután. pontosan ennek a napnak. mikor nagy műveket írsz. melyről azt hiszed: forgács. szakszerűen és türelmesen.. soha nem volt ilyen igazi és valóságos. íztelenebb az élet.. Néha úgy tetszik. Az idő múlik felettem. s .. ködös napokon.. Az életre értik ezt.. negyven és ötven között. megmenteni. csak az a néhány sor. csaknem boldogan. Lehet. ó. va­ lahol még dolgunk van a világban. összefont karokkal. megóvni szeretne.. Valahol zenélnek. mely hal­ ványabb. * * * * * Só és bors Ez az évtized. mikor a valósá­ gos jelennek élünk. Csakugyan halványabb. íztelenebb lesz. Mert nincs más boldogság. Negyven és ötven között nem a messzi távlatoknak él az ember s nem is a pillanatnak. csak annyira. De minden eszmélet és tapasztalás arra tanít csak. mikor nagy műveket írsz. Alig szürkül még a világ. só és bors között?. amelyért élni érdemes. mosolyogj. szeretnék már megbocsátani és megérteni. amint agyontaposta a rabságban szü­ letett elefántbébit. A hajzatra értik ezt... negyven és ötven. mint az ifjúság és a vénség: ez az idő. a napnak és az éjszakának. csak a valóság megismerése. Lehet. Az emberre értik ezt. valahol gondolkoznak és megértenek. * * * Az elefánt Láttam az elefántot. áldás! Állj meg né­ mán. hogy életed igazi műve nem más. hogy ép­ pen akkor forgácsolod el magad. mo­ hón.

a városét. nem vagyok ellenségük sem. lassan elejteni min­ dent. eldobni a testet is. Annyi közöm van hozzájuk. az órát. mint a hiúznak a fókához vagy a keselyűhöz. hallani a vi­ lágot. nem akarom. Igaz. a gőgöt. az átutazót. ahogy egy dakszlit megsimogat az ember. paráznasága és erénye. ami az ő egyezményük és az én fogadalmam. egyedül lenni. mert nem fáj.ez a jó a szabadság. eloltani minden fényt. Elemük nem az én elemem. Zsákmányuk nem az én becsvágyam. el­ felejteni a becsvágyat. amit ezek si­ kernek neveznek. már nem is dideregni. lehúzni a gyűrűt. mint aki nagyon hosszú ván­ dorlás után az idegen fogadóban píhenni tér. aludní. melynek örö­ me és kétségbeesése. a kéj szomjúságát. de csak úgy. az idegent. a pihenni térőt. lehúzni a gyűrűt. emlékezni még. * * * Tiltakozás. a címe­ ket. hogy nem vagyok barátjuk. délután háromkor De én nem akarom ezt a világot! Nem kell. de már félig csukott szemekkel. amiről azt hittük. kinézek . de már mosolyogni. az órát. kétségbeesve. nem érdekel ez az örök félreértés. nem akarok jó fiú és elegáns dandy lenni valamelyik nagyvilági társalgóban. * * * Gyanú Magányosan és rosszkedvűen ülök a kávéházban. Ügyük nem az én ügyem. őriztünk és cipeltünk. Rejtélyes fajtámon és szakmámon belül aka­ rok maradni. elfelejteni kedveseink arcát. hallani még a világot. dolgozni. ahogy az elal­ vó elfelejti a nappal ábráit. a feladatokat. melyhez nincs igazi köze többé. élni. hallani még a világ hangjaít. mellékes mozdulattal. amit az életben gyűjtöttünk. az órát. de már nem figyelni oda. Értsék meg végre. szórako­ zottan eldobni mindent. elaludni. szenvedni. nekem nem kell ez a társas élet. hogy nem tudunk élni nélküle. Bocsás­ satok el. hogy megdicsérjenek. a ruhákat. a mun­ ka feszültségét. ezt a kopott és gya­ nús szövetet. mint a vándor az idegen város zörejét. jogrendszere és tilalmai nem érintik őt. * * * Lehúzni a gyűrűt Lehúzni a gyűrűt. meghalni. Kezdem megérteni az elefántot.

 aki napközben papírzacskót ra­ gaszt. a bölcsesség. Nem. nem loptam. Miért hát e gyanú? Mi a bűnöm?. * * * Az öv Az övet a kesztyűs kirakatában mutogatták. nem értem a világot. de éjszaka ráspollyal dolgozza meg börtöne rácsait. mely könyörtelen és engesztelhetetlen. amit látsz tőlem. mely a világ felületé­ hez kötöz. s felebarátaim fele­ ségeit már jó ideje nem kívánom. tizenöt pengő volt. lelkiismeretesen. Mivel harcoljak hát? A titokkal. * * * Fegyvereim rendezgetem Nem. egészen keskeny volt. a szellem. azzal.. ha nincsenek töltve a jóság töltényével. rézszegekkel ver­ ték ki. nem pajzs; átdöfi a vágy és a félelem kegyetlen dárdája. hogy titokban készülök munkámra. a világi mi­ nősítés. igazi munkámat jelenti s engem jelent. kissé olyan volt. lélekhalász vagy világnézeti ellenőr. az értelem nem kivédhetetlen fegyverek; ócska mordályok csak.. Talán inkább azzal. csodálatos volt. A szomszéd asztaltól figyelnek; talán titkos rendőr. mindenestül. Addig is rendezgetem fegyvereim. az ellenál­ lással?. bordó bőrből fonták. ha van ilyen.. mint egy középkori lovag vezeklő öve; egyszóval. kissé olyan volt. s egyszerre megérzem a gyanú érintésnél is valóságosabb pillantását: valaki figyel. hogy nincs megoldás a földön. férfi és nő között.. mellyelTurgenyev regényeiben veri a trojka kocsisa a lovakat. s a kenyeret. ember és ember. mint egy kor­ bács. úgy ne hidd. Nem. Mit csinálok? Majd megtudod egyszer. vívódott elébb egy . a gúny és a kö­ zöny nem védenek meg; hideg ez a páncél. Szabadulni szeretnék. mert gondolkozom. De. melyet elémbe lök e rabtartó világ. nem gyilkoltam. talán politikai ügynök. melyet olvashatsz rólam.. Az öv tizen­ öt pengőbe került. hogy nem leszek olyan sebez­ hető. Ezért a nő. Gyanús vagyok. adóm kifi­ zettem. a hallgatással. mert belenyugodtam. óvatosan szelem ketté és keresem benne a ráspolyt. De hiszen nem vagyok semmiféle párt tagja. s a finom és kedves nő nem tudott ellenállani vonzásának. inkább elvetem és védtelenül állok a világ elé.az ablakon. Mert két élet van és két­ féle munka; s mint a rab. hogy a munka.. ha lemondok minden igényről. Egyszerre meg­ értem: ­ Gyanús vagyok. Ké­ nyelmetlenül érzem magam.

 miért érzem nyomodat minden tárgyon. csak örült. délután felöltözött. meztelenül. Még nem volt boldog. kitárta karjait. mintha a világ megértette volna. minden szájon. Csak a fák csatáznak még az erdő­ ben. Délben vette meg. * * * A fiatal leány A fiatal leány. mikor kihallatszott a bálteremből a keringő fülledt. A nő várt egy ideig. te mocskos bánat. aki egészen másról beszélt. végre megértette. Nem hiszek a bol­ dogságban. mert eszébe jutott az első csók. Nevetett. Földig hajol­ tam. hogy megoldja. mint a cseleke­ det. csak lenni. ahol az öröm vagy a nyugalom várna nélküled. * * * Kérdés.ideig; aztán bement a kesztyűshöz és megvette az övet. mert érezte fiatal teste örömkészségét vagy mert eszébe jutott egy habossüte­ mény édes­tejszínes íze vagy. a folyo­ són. melyet nemrégen kapott. hogy haraggal nem lehet semmit elintézni. vetkőzés közben. Valahol a kör­ hinta szól. nem ünneplem ár­ . Mikor. bánat. Egész testével nevetett. * * * Levegő A levegő éjszaka megszelídült. miért fekszel be előttem az ágyba. hogy csend van egy pillanatra a világban. egy báli éjszakán. Haraggal csak cselekedni lehet; de az elintézés több. minden poháron. derekához ért és az övvel kezdett babrálni. derekára csatolta az övet és elment kedveséhez. tizenöt pengőért. kivont kardokkal. melyet megérintek. amely fölé hajolok? Nem ápollak. húsos vállával és térdével is. Nem volt okos; fia­ tal volt. Igy békül meg tavasszal a világ is. ok nélkül. Valami megérinti arcomat. mint egy fáradt szerető. Így nevetett. nagyon hangosan Miért követsz. láb­ ujjaival is. de örülök. szédült dallama. miért is vet­ te meg. miért lépsz be előttem a szobába. oda se figyelt az övre. Egyszerre min­ den világosabb lett. Azért. melyből inni akarok. Mély tisztelettel néztem. Az ember megbékül és akkor csend lesz. aztán sóhajtozott és vetkezni kezdett. nem melengetlek. Még nem akart semmit. nevetni kezdett. De a völgy már elte­ rült.

 aki szemközt jön a színház előcsar­ nokában. melyet elszakítanak az emberek. mikor "szakítanak"? A magyar nyelv szavai pontosak. dédunokája a csengő szavára előmászik. a szakítás magánügy. megtanul­ ja.nyaidat. Valahogyan így szakadt el a Föld a Nap­ tól. vágyból szőtt. az értelem . étersugaraknál fi­ nomabb és anyagtalanabb. az égre. Elszakad. kíván­ csiságból. hogy az állatok három nemzedék életideje alatt reflexet alkotnak az érzékelésből és tapasztalásból. mert szakítot­ tak. Ordítva tagadlak. szomorúságból. semmi. vonzalomból. nem hiszem. a Hűvösvölgyben. a kita­ nult írót. melynek minden alkalommal csengetnek a ketrecben. "szakíta­ nak". Belső kiválasztó mirigyeim műkö­ désének gyakorlati neve a költészetben és a napihírek rova­ tában: szerelem. egy dércsípte regge­ len. mikor eledelét hozzák. Most bámulnak. csoda. hogy te vagy az igazság. ingerből. s mégis valóságos asztrálszövet. hogy vagy. nemes szavakkal. Csak azt tudom. Fia már ötszáz csengetés után tudja ezt. unokája ötven csengetés után megtanulja ez életművészetet. * * * Szakítás Miből készült az anyag. s e pillanatokban csakugyan elszakad valamilyen fi­ nom huzal. hogy a hölgy. érzésből. Utállak. akiért majd felkötöm magam. De ilyenkor a világűrben is történik valami. kiabálva követelem az önfeledt és könnyű örömet. fonál. * * * Reflex Pavlov kísérletei bebizonyították. az igazi. E pillanatban még azt hiszem. Ezek a belső szekréciós mirigyek figyelmeztetnek például engem. s most már nem tartja őket. mely eddig együtt tartotta őket. a bonyolultan megkötö­ zötteket. s nem csak a patkánynál. életre­halálra tetszik nekem; ő az a bizonyos. hogy a csengetés és táplálkozás között összefüggés van. s azt hiszik. Természetesen nemcsak a hasnyálmirigyek és a motori­ kus idegek működnek ilyen reflexes beidegzéssel; a belső kiválasztó mirigyek mindegyike betanulta a fejlődés évez­ redeiben a leckét. mert az ős tapasztalata átala­ kult az ivadékban reflexszé. áhítat. De egy tapasztalás. hogy a sze­ relem titok. a Gondolat az Érzéstől s a végén Jancsi Juliskától. ér­ zékletesek; belső és jelképes értelmükre érdemes mindig odafigyelni; tehát: két ember elválik egymástól. A patkány. nem cifrázlak szép.

 Így alkot a világ. a nagy. valakinek a munkájából. hogy éltem. hogy öregszem. moso­ lyogsz és nem érted. már szél is zúg a fekete fák között. szerelem". Nem más. miért volt hát az egész. Most már elmehetsz.hangja. De a te dolgod mégis az volt. ha már fájni sem tud többé? S amikor a homály sűrűsödik. ta­ pasztalt és vakmerő. nem uzsoráztam ki a szegényeket. Életed szerkezetét ez a névtelen és oktalan erő mozgatta.. melyek eltűn­ nek egy napon medrükben. Ezért makacson mondom. hogy nem tudják és nem is lehet megbocsátani. az ember mindig valaki vagy valakik ellen él. a szerelmek elmúltak. még csak nem is egyes cselekedeteim: nem fosztogattam az özvegye­ ket és árvákat. hogy e sok reménytelenséget megéljed. csakugyan?. mint az áradó folyók. Elmúlnak az érzések. mint az obsitos; mert szenvedtél. s mégsem akarok belenyugodni. Kezdem megérteni. Bűnöm egyszerűen annyi. Mindent magába zár és felold. a nagy indulatok füstje el­ oszlik. sötét áram. de kezdek hinni a csodában. minden elmúlt. hogy e megrendülés nem más. minden. sodrukban. S elérkezik a tapasztalás. Emlékezel. a tengerben és az időben. Az ember mindig valakinek a zsírjából él.. hogy az elillant indulat volt életed titkos tartalma. hogy ezt vagy azt mondtam. hogy megszülettem és itt éltem a világon. a szerelmek elmúlnak. együgyűen: "Szerelem. álmából. figyelmeztet. hogy csak reflex. mint reflex. * * * Az obsitos Igen. Nagy bűn. erős árama. Lehet. * * * A bűn Bűnöm nem az volt. reménytelenségből és fájdalomból. nem fi­ zettem harmincfilléres órabéreket. zörgeti házad ablaktábláit és nyöggeti a kémé­ nyeket: egyedül életedben és emlékeid között megérted. mint a nyári estékben a homály. Az indulatnak nem volt értelme. Bűnöm egyszerűen az. merész és alkotó. boldogságából. Mégis bűnös vagyok. Ezért voltál hős és gyáva. Úgy látszik. szívedet nem járja át többé az a fájdal­ mas. * * * . dagályos érzelmi fo­ lyamatok lezajlanak.

 ami csak hasonlít az életre. bűvölet eszelős rabságában. nem szerelmes többé." * * * Az erdő . Az egészet. aki hümmög. nem akartál a lé­ lek és a betű helyett olyasmit. szánalmat és megértést vagy a vakoktól az éles szeműséget. Elbuktál. A rab­ lógyilkos csak addig érvényes. szalonok bágyadt petrolőrje. A szerelmes csak addig szerelmes. mint szabadulhatna meg Juliskától? * * * Vallomás Talán eljön a pillanat. a "szabad szerelem" jelszavát rikoltja. lelkes bizta­ tását. hanem rabság. ­ A legnagyobb bajt ­ gondolom ­ nemcsak a butaság okozza az életben. hogy az egészet akartad. "Szabad szerelem". Az egészet akartad. s finoman tö­ ri fejét. amíg rabság­ ban él.Zavar Ez a nyugtalan ifjú. Nem akartál az élet helyett valamit. Tisztázzuk. gyakrabban nem. az igazit. ami csak ügyes torzképe a lé­ leknek és a betűnek; igazi nőket akartál szeretni. a hasonlót. De a földön és a sárban heverve. amint különben min­ denféle emberi kapcsolat az. E rabság­ ból majd mindenki menekülni szeretne; néha sikerül e menekülés. Abban a pil­ lanatban. amíg rabol és gyilkol. legalább akartam az igazit. nem a pótlékot. egy igézet. A vak csak addig vak. igazi köny­ veket akartál írni. az igazsá­ got. Éppen így követelhetnék az em­ berek rablógyilkosoktól a jóságot. szülők és gyermekek. a mellékeset: az egészet. ledöfött harcos. hanem egyszerűen Jóska. Hallgatom vádját. a fogalmakat. mi az? A sze­ relem nem szabadság. leg­ alább ennyit értsetek és bocsássatok meg. dadogjad ezt: "Leg­ alább vágytam az egészre. nem valamilyen törlesztéses részletet. cigarettázom és elgondolkozom. hanem a rossz irodalom fogalomzavara; ami különben egyre megy. mert nem ez a célja: ez a rejtélyes emberi kapcsolat addig tart csak. amíg rabságot jelent azok számá­ ra. mikor elmondhatod. igazi emberekkel akartál harcolni és meg­ békélni. a boldogságot és az igazat. akármilyen félelmes és földközeli. makacsul. férj és fe­ leség. Vágyad nem teljesedett be. mikor a rabságból felszabadul. akik áldozatául esnek. De a szerelmet nem lehet "felszabadítani". egyszóval az értelmet­ lent és lehetetlent. amíg nem látja Manet képeit vagy a hajnalt az erdőben. mind rabságban élnek. szeretők és barátok.

 a megrabolt fák között. a titkot. most valami más kezdődik. hogy semmi nem köt elég erősen. a múltat és a jövőt. ami őt jelenti. a másik én. mikor a fák meg­ nőttek. mintha ez lenne a pillanat. sem a hírhedt és fogvi­ csorgató ellenfelektől. Félek. félek még kissé. a tisztásokra. visszamentünk a városba. Csak az fél. Zúgott a szél. lelken­ dezve. az októberi er­ dőben. Félek önmagamtól. a lihegő párbeszédben. minden eszközzel védekezem magam ellen. negyvenéves elmúltam. A félúton megértettem. szavakat kiabálva egymás felé. s a titkot. .. megfélemlítem. nem tagadom. Izgatottan beszéltünk. hogy mégis erősebb. október fényeivel és rőt lángjaival; de mikor az erdei út végére értünk. nincs tes­ te. s nem is hall mást. aztán megint odébb sietve. Gya­ nakvással szemlélem magam. sietve az erdei úton. Néha félek. a lángok el­ lobbantak. fegyelmezem. egymás szavába esve. ezen a végzetes úton. az ismerős és érthetetlen. sőt büntetem magam. megállva és lihegve. csapzott árnyak között ­ az erdőben. a mező szélén. mert fölényesen bánik . az égig nőttek. De önmagamtól. a sietésben. s hideg füst és homály borult reánk. mikor gyorsan. és ha kell. ki­ nek minden titkos gondolatát ismerem. mely egyformán végzetes. az élet értelmét és érthetetlenségét. s meg­ döbbenve érzem. a fekete fák nyögését. De ki az erősebb?. a sűrű erdő mélyén. tehát nem is félek már semmitől. ami engem jelent. Akkor megáll­ tunk. Szemlét tartok a világ felett. a füstös. csak a szél zúgását. Messze. ahogy néha kinyújtotta kezét. Ez volt a pillanat. szavai sikolyszerű kicsengését és szíve vad dobolását. igen. s lépéseit és csele­ kedeteit mégsem tudom kiszámítani. hogy az élet egy részének vége. a hi­ deg alkonyatban. mintha a hajlongó fák között kia­ bálna a viharban.Öt óra felé lángolt még az erdő. tankoktól. mintha keresné az utat. * * * Ellenfél Nem félek a bombáktól. elhallgattunk. mint a kezem vagy a sze­ mem. akinek van mit veszteni. haragosan. csaknem kiabálva. elveszetten és segít­ séget kérve. hogy végül mégis ő az erősebb. Így mentünk vissza az úton. E homályban sietni kezdtünk. A végzet volt mindebben. s aki legalább olyan erősen én. már égtek a lámpák. az erdőre. akinek nincs névjegye. mintha segítséget kérne. a homályban. ezt a különös ellenfelet. egymás szemébe bámulva. ki az erdőből. valamilyen érthetetlen vita szövegét kiabálva egy­ más felé. gyorsan meg kell beszélni mindent.

 s ne vegyülj az izgalom és a sopánkodás gyászkarába. óvatosan és játékosan. Élj diétásan. Nem sza­ bad átadni magad idegen életek izgalmainak. finoman mosolyogva: "Hja. Őrizd meg az élet fűszerét; s ne egyél túl sok fűszeres ételt. * * * Okos "Okos nő!" ­ mondják. akár boldogtalanok voltunk ott. semmi más.velem. mert ­ egyelőre ­ mulattatja ez az aránytalan bajvívás. elhagytunk. Ne csak testiekben. S megjegyzik még. s néha a nők is bólogatnak. állott táplálékot; adj vitamint neki. * * * Diéta Nem szabad visszamenni a régi szobákba. hogy többet és igazabban élhess. de gondolj arra. akinek levelet szeretnék írni. Nem szabad temetésre járni. Mindez ne jelentsen hűtlenséget az emberekkel szemben. Nem szabad visszanézni." . Csak diéta ez. sem érzéketlenséget. akár boldogok. mint egy vívó. Szeresd az embereket. s el­ ismerik egy másik nőről. hogy törvényeit meg­ változtatni nem tudod ­ a világ reménytelen ­. melyekhez végül is nincs semmi közöd. Szökjek meg az életből? Akkor ő győzött. de nézd fegyelemmel és tar­ tózkodással gyanús ügyeiket. kiket tíz vagy húsz év előtt. Nem elég meggyőzni és leteperni az ellenfelet. a női okosság. Ez a nehezebb. eleven és új ízeket. Nem szabad viszontlátni régi embereket. s talán csak azért nem döf le. Sajnáld őket. * * * A levél Pontosan az az ember hiányzik életemből. hogy okos. Semmit nem tehetek. Maradj szolidáris a világgal. hogy könnyeidet kedveseid sorsa fölött kell majd elhullatni. a fejlődés vala­ mely pontján. szellemiekben is élj diétásan; nem azért. hogy tovább élhess; az életet nem lehet időre mérni. aki talán le is becsüli ellenfelét: sebe­ ket ad. nagyon okos. A lélek sem bírja el a romlott. de ne beszélj meg vele találkát; még sokkal kevésbé a régi barátnővel. El is kell vi­ selni. de tudjad. Par­ dont kérjek tőle? Akkor nincs értelme az egésznek. A régi barát levelére felelj udva­ riasan.

Sok idő és türelem kell hozzá, míg ezt a női okosságot egy férfi igazán megérti, s végül talán méltányolja is. Néha már azt hiszem, hogy értem. Tehát: ez a nő okos, mert ál­ landóan ugyanarra gondol; s ezért nem "rossz", nem is "jó", egyszerűen nő. Amíg mi a hidakra, a szérumokra, a versekre vagy az örökkévalóságra gondolunk, a nő velünk gondolkozik, részt vesz munkánkban és életünkben, teljes megértéssel, s ugyanakkor könnyű sóhajjal, mint aki tudja, hogy a hidakra, versekre és szérumokra nagy szükség van, de végül is nem erről van szó. Miről is van szó, élet és ha­ lál, születés, termékenység és mesterség közben? Termé­ szetesen a férfiak és nők dolgáról van szó. Ezért a nő ­ a legokosabb nő is ­ kissé úgy hallgatja a férfit, a legokosabb férfit is, mint egy érdekes és zseniális embert, aki, sajnos, kissé tökéletlen és hülye, mert mindent tud, csak azt nem tudja pontosan, minden következménnyel, miről van szó?... Ezért mondjuk, mély hangú elismeréssel: "Okos nő." S aztán, zavartan, elhallgatunk, mint aki valamilyen bonyolult illetlenséget mondott. * * * A századvég A századvég él még néhány nő csókjában, szerelmi modo­ rában, bánatában és epekedésében, örömében és érzékisé­ gében: ezek a nők nem születtek szükség szerint a század­ forduló körül, de testi és lelki örökségbe kapták a 19. szá­ zad testi formáit és lelki alkatát. Nagyon ritkák e nők; a divatos görlök között szerényen járnak, mint a papnők a profán tömegben. A titkot őrzik, egy gyakorlat és szemlélet emlékét. Ez a titok a nő, ahogy Isten elképzelte, mikor megmintázta Évát. * * * A cigányleány A cigányleány, nyakában aranypénzekkel és fekete, zilált hajfürtjei között vörös rózsával, ezt mondta még: ­ Szüleim mindig aggódva féltettek az emberektől, akik­ nek házuk van és egyhelyben laknak. Nekünk volt szép, zöld kocsink, lóval, apám nagyon előkelő ember volt, ezüstgombok lógtak mellényén, s minden éjjel más város határában aludtunk. Nálunk mindenkinek tanult mester­ sége volt, én táncoltam és az urakat szórakoztattam, öcsém kardot nyelt és tüzet evett, unokatestvéreim vályogot és bukfencet vetettek. Így éltünk, rendezett, nyugodt és ko­ moly életkörülmények között, a sátorban. De atyám, a vaj­

da, gyakran mesélt a gonosz emberekről, akik kőházakban laknak, s elrabolják a tisztességes cigánygyermekeket, go­ nosz mesterségekre kényszerítik őket, kínozzák és hajla­ maikkal ellentétes mutatványok végzésére nevelik az ártat­ lanokat, például férjhez adják a lányokat, és állampolgár­ ságot követelnek a foglyul ejtett, idősebb cigányoktól is. Nagyon kell vigyázni a világban, mert tele van kóbor csendőrökkel ­ mondta és sóhajtott. * * * Az oldóanyag Stendhal, kísérteties pontossággal, leírta a szerelem kristá­ lyosodási folyamatát. De a szerelemnek van egy másik fo­ lyamata is, mely nem fizikai, inkább vegyi, s melyet keve­ sen és tökéletlenül írtak csak le. A szerelem oldóanyag: a szép nő, kinek kezét, lábát, szemét s más ilyen, kellemes, de végre is mulandó testi tulajdonságait csodáltuk, a szere­ lem oldóanyagában különösen elveszti ez ékességeket: a szerelem harmadik hónapjában már nem látjuk a szép nő testi ékességeit vagy legalábbis nem látjuk "úgy", külön, tüneményszerűen: egyszerűen csak a nőt látjuk, aki él vala­ hol, s akivel a szerelem igézetében élünk, de igazán nincs időnk külön odafigyelni kezére vagy lábára vagy szemére ­ az embernek, az ördög vigye el, más dolga is van. Ebben az oldóanyagban, a szerelemben, a másik test elveszíti tüne­ ményszerű jellegzetességeit. A nő a szerelemben ­ éppen úgy, mint a férfi ­ végül is mással hat, igáz, magyaráz, közli magát, nem pedig azzal, ami kezdetben hatás, igézet, ma­ gyarázat és közlés volt ­ a szerelem oldóvizében e rejtélyes hatások közömbösek lesznek, s akkor kezdődik a csoda, aminek van ugyan keze és lába, de csak egészen melléke­ sen. Vagy csak keze és lába marad, amely esetleg változat­ lanul nagyon szép; de akkor nem érdekes többé. * * * Fonott kalács A mellékutca kávémérésének kirakatában, selyempapírral letakart tálcán, fonott kalács, mint a cég vonzereje és jelké­ pe. Elmegyek a kirakat előtt és valami megállít. Milyen hazugan élek, milyen másképp, mint szeretnék! Nem lépek be e kávémérésbe, nem rendelek egy bögre ká­ vét, föllel s nagy karéj mazsolás, megcukrozott fonott ka­ láccsal, mert... szóval, ez a hely nem az én életem kerete. Máshol élek, másképp. S mégis vágyom ide; iparos és kis­ polgári őseim életének átütő emléke ez a vágy? Talán, egy­

szerűbben: vágy, egészen szerényen, fölösleges kötelezett­ ség nélkül élni, azt enni, úgy és ott élni, ahol meghitt, kö­ zönséges, otthonos. Erre vágyom. Ez az, amire nincs módom többé. * * * Nélkül Kedves, buta nő. Azt mondja: "Lehet csincsilla bunda nél­ kül is élni." Mikor elmegy, játszom e szóval: ­ "nélkül" ­, mintha feladtak volna egy leckét. Mi "nélkül" is lehet hát élni?... Kína nélkül, a boldogság nélkül, az igazság ismerete nél­ kül?... A lehetőségek megdöbbentenek. Valószínűleg min­ den nélkül lehet élni, egyedül egy szobában, kezek és lábak nélkül, vakon, némán és süketen. A világot végtelenül ki lehet zárni, s önmagunkat is végtelenül ki lehet zárni a vi­ lágból. De valami van bennünk, ami "nélkül" mégsem lehet élni. Valamilyen anyag, mely egyszerre test és lélek, s minden élet feltétele. Mikor ez az anyag sorvadni kezd testünkben vagy lelkünkben, meghalunk. Erről van szó. Igen, igaza volt a kedves, buta nőnek, lehet csincsilla bunda nélkül is élni. * * * Tanács és fogadalom Igen, igen, számolj le végre az egésszel és a világgal: nem leszel sem jobb, sem fiatalabb, sem emberibb, sem iga­ zabb, sem egészségesebb, sem béketűrőbb, sem megér­ tőbb, sem önzetlenebb az idővel. Negyvenéves elmúltál, törődj bele. Viseld el, hogy megöregszel és kikopsz az idő­ ből, vedlett, molyette lesz a híred, már élnek fiatalok, akik ásítanak, ha neved kiejtik. Viseld el, hogy a nők nem sze­ retnek többé önmagadért, legföllebb híredért, mely csik­ landozza őket vagy pénzedért, melyet szatyrukba raknak és szaladnak a fiatalokhoz. Nyugodj bele, hogy "azt" a könyvet soha nem írod meg... talán ez fáj legjobban, de nyugodj bele! Mit is tehetsz hát? Élj, ahogy a nap adja. Ne akarj nagyon erényes, sem nagyon céltudatos lenni, ne higy­ gyél a csodában, bámuld az emberek dolgát, jegyezd föl ha megértesz vagy észlelsz valamit, amit előtted, tudtod szerint, mások nem észleltek vagy nem értettek, fogadd el a nőktől azt, amit adnak, s fizesd meg őket, igyál bort, de ne túl sokat, egyél kedved szerint, amennyi ízlésednek és egészségednek megfelel, olvass sokat és készülj a halálra. Mert az öröm elmúlt. Marad a valóság, amely csodálato­

 mint a ha­ dihajók. legnemesebb. mely eláztat és felold minden szövetet. * * * Ésegyszer . Villanyfénynél írom e sorokat. Megértetted?. hogy áztasson ronggyá az eső. fogadom. egy pillanatra sem szűnik: a férfi. de az erősebb közönyével; a nő gyanakodva. kora délután; az ablaküvegen kopog az eső." * * * Gyanú Minden igazi nő állandóan él a gyanúperrel. Negyednapja esik. hogy a férfi. Minden sötétszürke. Talán okosabb is lenne. s mégis gyanakszik. még az elvarázsolt és megigézett férfi is. mely éppen a legszebb. hogy a leigázott és meghódított ellenfél titokban. ásít. mennyei támadó gépfegyverének puha lövegei ko­ pognának a világ tárgyain. hogy a férfi nem élhet nélküle. minden nedves és nyugtalan. romlandó és málladékony anyag. amíg rabláncait csörgeti. mert ennek is értelme van. erősebb. ha lefeküdnék az országúton. mintha egy fi­ nom. * * * Málna Most már tudom. * * * Eső Most már negyednapja esik. Erre gondolok és hallgatom az esőt. aki­ vel az elképzelhető legbizalmasabb emberi kapcsolatban él. tudja. így várnám... éppen olyan bomló. titokban kissé lenézi ezt a kapcsolatot: tudja. ez a csodálatos szövevény. hogy ural­ kodik a férfi fölött. tehát a szerelem nagy versenyében leginkább versenyképes nőket kínozza leghevesebben. Figyelmesen hallgatom. s az egész dolgot kissé fejbólogató és vállvonogató nyugalom­ mal nézi. s nem látok kiutat életemből. Ez a gyanú. meztelenül. Így né­ zik egymást: a férfi elragadtatva. ébren és álomban tudom.san egyszerű. mint a málna. Mondjad utánam: "Értem. hogy testem. tudja. hogy halálos sebet is ejthet a férfi hiúsá­ gán vagy szenvedélyén vagy ragaszkodásán.

 kínai írásjel. mely a jegyváltással és a vasút szagával kezdődik. hogy nem tudtál eddig sem­ mit. melytől a nyafka érzés. e kegyetlen és közömbös. gondolta. a szerény gyermek! Töb­ bet nem is kér. boldogtalan. a világot és a szerelmet egyszerre. A pénz nemcsak a birtoklás jelképe. kiket ismerni.. a pénz ma­ ga a szerelem kifejezése. a kalandot. ó. ahol éppen élsz. Hát persze. melyek körülállták életedet: eljön a pilla­ nat. * * * Az utazás ­ És aztán ­ mondta a nő ­ jó lenne együtt elutazni. ezt az új és utolsó tudást. a szállo­ daszobát. nézd az em­ berek arcát. amely egyszerre Édenkert és hevenyészett ott­ hon. az ige a nyelvben. az idegen várossal és a pincérek bizalmasságával végződik. az a pénz feszültsége a szerelemben: pontosabban. De most megérted. elfonnyad és elalszik. hanem az a feszí­ tő erő. savanyú bölcsességgel. hanem a szerelem természe­ tes üzemanyaga ­ s mindezt nem a szó frivol értelmében érzik így a szerelmesek. Pénz nélkül nincs igazi potencia. mikor megtudod. mint éppen ezt.. s közbül ott van minden. hogy a férfi vagy a nő világi létezésük minden . e fé­ lelmes és egyszerű. Azt hitted. elsietve és felvázolva. a szórakozott kíváncsiság igazi kapcsolat és szenvedély lesz. hogy tudtál valamit. a tájat és az egymásrautaltságot egyszerre. nézd a tárgyakat. Nézd meg a szo­ bát.És egyszer mindennek más értelme lesz. nemcsak eszköz. hogy jó lenne elutazni. már nem tudod senkinek elmondani. csak elutazni. együtt! * * * Feszültség Ami az állítmány a mondatban. az is­ merkedés minden sűrűsége. az élet minden élménye. nézd a tájat. de az élet valóságában és gyakorlatában misztikus és csodálatos ajándékot. együtt! A kis szerény! Mi­ lyen mellékesen mondja ezt! Mintha adna az élet többet és jobbat. hogy mindez jelbeszéd volt. A férfi hallgatott. ezt az "elutazni együtt"­nek neve­ zett. szeretni vagy gyűlölni véltél. a menekülést és a szökést egy­ szerre. melynek igazi értelmét most fejted csak meg. nincs igazi ellágyulás. mely szobád ablakából az évszakok minden változatával virított feléd. gyorsítva és megnagyítva. És ezt az értelmet. nincs igazi szenvedély és odaadás ­ szükséges. első hallásra oly köznapi. Pénz nélkül minden sze­ relmi kapcsolat unalmas lesz. ez üres és ér­ telmes pillanatban.

 Szo­ bámból felhívhatom San Franciscót. melyet Isten csak úgy odacsapott. a Férfi és a melléktermék ­ együtt éltek. mert egyenrangú­ . a csontot a húshoz. úgy kell és lehet tudni gyomrom. mirigyeim. De ez az út bonyolultabb és félelmesebb. hogy plátói legyen. újra kellene alkotni őt: végre is. fél kézzel. férfiak: mert a részletből készült. s a szerepeket csodálatosan elcserélték. Az új nevelés feladata lesz tudatosítani a belső szervek életét. hogy újra kell alkotni őt. A szerelem vad és eszeveszett érdekszö­ vetség; miért éppen csak a pénz hiányozzék belőle?. szórakozottságunkban." S megal­ kotta és odaadta. eltartás. ha lehet. mellékesen és ráadásnak. s felkiáltott: "Persze.kellékét. s most fel kell nevelni a csontot. amikor észrevette. oldalbordámból készült. meg kell tanítani mindenfélére. mint ahogy nincs vegetáriánus tigris: nem az a célja a szerelemnek. szemem. s aztán. ha már idáig jutottunk. hadd legyen boldog vele. fizet. ami a legolcsóbb. sőt mindenekelőtt. Rosszul neveltek. s ezért a kellék és a ráadás kihúzta magát és kissé elkanászodott. A pénznek sokféle for­ mája van: készpénz. Egy mélyebb öntudat. * * * A borda De aztán persze.. s nem utolsósorban azt. aztán ajándék. Aki nem fizet. Aki szeret. osztozkodás a világi üzletben. Az em­ ber még mindig nem elég erős és bátor önmagához. mint a mészáros a "culág"­ot. mit csinál e pillanatokban májam vagy epém. bele kell nyu­ godni. nyilván. megol­ vasszák a szerelem tisztítótüzében. A "plátói szerelem" éppen olyan esztelenség és otromba hazugság. név. Ahogy tu­ dok kezem. S akkor együtt éltek. Mindezt meg kell érteni.. tehát nem szeret igazán. de fogalmam sincs. mint egy utazás a Holdba. nem szeret he­ lyesen. az Alkotás és a ráadás. mert a férfinak más dolga volt és nem ért reá odafigyelni. így a pénzt is. A csil­ lagokkal már farkasszemet tud nézni; lépével vagy beleivel még nem mer farkasszemet nézni. nem szeret jól. De fontosabb. * * * Öntudat Nem tudunk testünkről semmit. vesém működéséről is. kissé szórakozottan alkotta meg Isten. hogy az eredeti Alkotás magányos és hiányos így. szájam mozdulatairól. ha már nem tud másként. valamilyen röntgensugárszerű kapcsolás önmagunkkal ­ ez az ember útja. a modell és az oldalborda. kell még egy nő is nekí.

lassan kellene élni. le­ csavarni is lehetne. har­ minc. egész nap halott apámra és halott kisfiamra kell gondolni. s most. idegen­ismerős emberek között. nem sikerült az élet. figyelmeztető hang: "Las­ san! Élj lassan!" Mintha az életet. negyvenéves vagyok. eszmélet. * * * Lassan Néha ez a riadt vágy. negyven év távlatában látom a valóságot és az emlé­ keket. mint egy lámpa lángját és kanócát. tudom. Ne csak azért. Egész nap úgy járok. kisebb lángra fogni ezt az égést! Igen. * * * Az élet nem sikerült Három nap Kassán. Nincs fel­ lebbezés többé: el kell viselni. melyben meg­ fagytak az emlékek. Este ezt írom noteszembe: "Az élet nem sikerült. Már omlott a kastély." Gon­ dolkozás nélkül írom ezt. Az ember kilenc hónapig érik a világra. szeretnék emlékezni valamire. hogy megértsünk az életből valamit. Egész nap keresek valamit. mindennél erősebb alapérzés parancsszavának engedve.nak hiszi magát szegényke. húsz. mint figyelmesen. süvít a szél. mert "lassan" annyi is. A magam módján vissza kell foglalnom Kassát az idegenektől ­ de az ismerősök is idegenek. A régi lakásban járok. Lassan kellene élni. Az emberi törvény szerint kilencven évig ille­ ne érni a halálra. Lakásokat nézek meg. lakói elszéledtek. Vándor voltam és idegen. s most hónapos szobákban ültek valahol. mint emberibben élni. abban a kihűlt lávában. mint igazibban. e házak közül. mint aki fölött kimondták az ítéletet. igen: no. mint a pompejiek a hideg hamuban. mert a "lassan" legtöbb­ ször ­ nem mindig ­ "tovább" is. mind a finnyás urak. mint akinek nem jut eszébe valami. Pünkösd van. Ujra kel­ lene alkotni. . a "tett színhelyén" sompolygok. kezdjük el. * * * A kastély Szürkületben értem a kastély elé. fiam. nagyvárosokban. sírokat látogatok. Innen indultam el. mint közelebbről. emberek arcába bámulok. egy reflex. hogy visszatértem a "tett színhelyére". Úgy tu­ dom ezt. s mindenbe beleszól.

 s ne akarja megszépíteni őket. s nincs nő. Meghalnak. kapkodva és liheg­ . mint a távolság és "megtartó és megszépítő messzeség" gyanús terveibe." Ilyenkor sírní kezdenek. s más ilyen feladatok és hivatások között. amíg múlt az élet. relativitás vagy regényírás. ami sértőbb. veszélyesebb és reménytelenebb lenne. amit akar. mint a "megszépí­ tő messzeség". csak ép­ pen mindennap halványabban és ütődöttebben. csak ne menjen el. a pókhálós. aki mindig úton van kissé. míért? Egyébként. Ma egy oszlopa dőlt le. s inkább csináljon. megdöglöttek az aranyhalak. mit is tanultam meg közben. A szökőkút is elapadt. hogy elmegy tőle. mint minden nemes dolog a földön. miféle tapasztalásokkal vagyok gazdagabb. más nők vagy munkakörök vagy délkörök vagy feladatok vagy saj­ nálatos téveszmék között. mint a férfit. átkozódnak. tökéletesen igazuk is van. s kijelenti: "Meg akarlak tartani Téged. Igaz. hogy a legbonyolultabb valóság is többet ér. úton. a valóság és a fogható jelen akármilyen vacak morzsájába. valahányszor ezt a verssort hallják. * * * A messzeség Semmit nem viselnek el oly kedvetlenül. aki ne nyugodna bele boldogab­ ban és inkább a rondító és csúnyító közelségbe és jelenbe. én is tudom. * *  * Közben Ha villámgyorsan felelnem kellene. A törött ablakok mögött. milyen igazságokkal vagyok terheltebb. tehát messze túl az "emberélet útjának felén". Ök tudják. és hosszú körmei­ ket nézték. Mert a kasté­ lyok is meghalnak. Ezért kezdenek visítani. üljünk a kastély küszöbé­ re. mikor felajánlja a nőnek. negyven év alatt. A kőoroszlánokat zöld moha lepte be. törnek és zúznak. aki Adyra hivatkozik. sértődötten. holnap lehullott egy ablakpárkánya. mint a "megszépítő messzeség" ­ s a férfi. Nincs semmi. milyen bölcsességgel vagyok tudósabb. Jer.. míért. a Jó ég tudja. Tudják.keresztrejtvényt fejtettek lámpafénynél. mint a nagybetegek. azért választom őrödül A megszépítő messzeséget. mint te meg én. üres szobákban csak az esze­ lős fájdalom széljárása csapkodta az ajtókat. mert "meg akarja tartani" ­ a férfi inkább ne "tartsa meg" ily módon őket. Ök tudják. amilyen a hídépítés vagy atom­ rombolás. De a kastély itt maradt. hol és merre? ­.. melyekre általában hivatkozni szokott.

 mert árt a szívnek. közben. az élet minden változása felől. Ez minden s még millió egyéb ta­ pasztalás. s szeresd egész testeddel és szíveddel. mert az ilyen kis utak változtatják meg az eszméket. az első gyanús jelre rohanj orvoshoz. negyven év alatt. mert nem lehet egyedül élni. de máskülönben napjában egyszer egyél csak húst. mert egészen mindegy. alma és más. locsogj az emberekkel. dolgozz rend­ szeresen. akármilyen életveszélyes. éljek­e további negyven évet vagy lefordul­ jak holnap a kávéházban a székről. úgy. félelem és bűn­ tudat nélkül. mint az unalmas és steril egészség. Még mindig én döntöm el. akit nem a címtárból. amennyi jólesik. igyál sok cit­ romlevet. a szó magas rangú vagy hasztalan értelmé­ . hanem titkos ösztö­ nöd szerint választottál. amihez kedved van. megérhetem. Ezt felelném. tíz évvel to­ vább élsz­e. ha kívánod. ahogy Shakespeare­nél súgják meg a hősök a mellékes igazságo­ kat. mert úgysem tudnak segíteni. ezt is mondja még: "Igyál rendszeresen és kedved szerint al­ koholt. mint a cselekmény és a hangos beszéd. sőt program nélkül. szájad elé illesztett tenyered mögül. szívjál annyi ciga­ rettát. fütyülj az orvosokra. még mindig én döntök életviszonyok. ahogy lélegzik az ember. utazz el egy­két napra munkahelyedről. le­ hetőleg délben.ve felelnék. s aztán megvizsgáltad és orvosnak találtad. boldogság. melyek mégis oly fontosak. mert úgysem tehetsz mást. hallgass. s érd be egy tál étellel: sok főzelék.. fontosabbak.. akarj egészséges és ha­ zugságmentes lenni. ezt is be kell vallanod: "Még most is. amíg múlt az élet. egyél disznótort és Esterházy­rostélyost. sózzad kevéssé az ételedet. hogy egyszer megfelelő életfeltételek mellett igazat és hasznosat írok. mert szükséged van feledkezésre és mámorra.. még láthatok családot és unokákat. minden rajtam múlik: az is. de paprikát s egy kevés borsot fogyaszthatsz. fussál szoknyák után. mégpedig olyan orvoshoz. hetenként egy­ szer­kétszer egyél bőségesen s mindent. negyven után. ér­ ted már?. s amikor csak teheted. mert vá­ gyaid részbeni teljesülése fontosabb. hogy nem lehet elhallgat­ ni. kényelmetlen dolog. tele szájjal: "Ne igyál sok folya­ dékot. munka. amit megtanultam. mint a franciák mondják. közben. mert az emberek aljasak. inkább érezd otthon jól magad. érd be napi húsz könnyű cigarettával. nem puffasztó gyümölcs hasznodra lesz. meddig éljek és hogyan. Ezt tanultam." S egy másik hang.. ha egyszer komolyra fordul a betegség." * * * Félre S mellékesen. ugyanolyan kapkodva és lihegve. szeress va­ lakit. utazni utálatos és büdös.

 Ha egy közepes művész. Élj vagy halj. nem mentegethetem magam többé tapasztalatlansággal. valóság ismerője. s úgy vigyázna az árnyalatokra. a kifejezés fi­ nomságára. néha többször is. körömfestékből. még mindig én döntök betegségről és egészségről. festő vagy író. az illatos. Halál. ami büdös. más légköri viszonyok közé. hajból. magasabbra és felszínre kerülni. ami illatos. * * * A remekmű De tisztelni is kell őket: ha nem is mindig az alkotást és az eredményt. hogy elmulasztok valamit. a gyalá­ zattól. Nem. Rajtad múlik. ahogy akarod. Talán ez a teljesség ideje. augur. mint egy áruházi pénztárosnő vigyáz szemöl­ dökének vonalára vagy mitesszerei nyomára az arcbőrön vagy kézbőrének finomságára: minden festő Murillo lehet­ ne és minden író Proust. Csak éppen enyém most már minden felelősség. mint ahogy a nők mindennap. beavatott vagyok. összerakják ma­ gukat. Most már nem félek semmitől. mind e földi rosszak nem keltenek többé félelemérze­ tet. Ezért ne kertelj többé. * * * . mindig féltem. az idő. mellyel alkotnak. művük romlandó. mely elemem volt." Ezt kell még súg­ nom. csak a hosszú betegségtől és a jogtalan megaláztatástól. hogy az ifjúság jobb volt: nyugtalanabb volt. negyven és ötven között. mint a mélyvízi halnak az atmoszferikus nyomás és a sötét; csak­ nem féltem. hogy mindennap. rongyokból és ékszerekből. minden pillanatban rengeteget mulasztok; de ez a tudat nem fáj többé. * * * Teljesség Az sem igaz. Idő. rizsporból.ben. hogy az idő el­ múlt. élete minden szellemi feladatának kivitelét olyan műgonddal hajtaná végre. az ifjúság nem volt jobb. az élet és a munka felelőssége. félre. emberek baromi értelmetlensé­ ge. legalábbis a szándékot. Mindezt két kezemben tartom. Mindennek olyan igazi íze van most: az édes: édes. titkok tudója. áhítatosan és szűkszavúan ünnepellek. szegénység. az büdös. a fanyar: fanyar. Mélyen meghajlok nesztelen fen­ séged előtt. Az ifjúság telítve volt egyfajta szomorúsággal. Nagy művészek a nők; sajnos. Most már tu­ dom. Nem igaz.

 ami szá­ raz. még egyszer annyi vagy alig valamivel kevesebb ­. negyven után. Halántékom megőszült. kegyesebb és szelídebb indulatokkal: persze. A világ hatalom és értelem. mi­ kor a nők már az élet ősanyagát hozzák. Már nem voltam szomorú. Nedves szél zúgott az erdőben. Senkinek. idő. kis darab idő. Fanyar varázs­ lattal telt meg a világ. Nem pörölök. soha. mikor végre megmondhatnád nekik. * * * Hó Március közepén még egyszer lehullott a hó. most kellene az idő. most végre. ha vannak angyalok ­ De itt lenn minden únt és ostoba. újramossuk benne az élet szövetét. halottlevele. negyven után. de nem túlságosan. most. idő. Cigarettáztam. amit az élet bepiszkolt. s az értelem megtelik öntudato­ sabb. még egyszer annyi. harmínc év. Élek és hallgatok. Egy véres rongy és ez a költemény. Hajának illata a hajkefén. s mégis a végtelenség. * * * Idő kellene Hát persze. Arra gondoltam. az ál­ latok lába nyoma a sárban szapora volt. Nem bocsátom meg. nem harsányan és melled vereget­ . Szégyelltem magam. nemcsak az izgal­ mat és kételyt. Egy mikimackó. egy folyamat végén megje­ lenni és kimondani valamit ­ s ez a folyamat sok idő és sok élet volt. egyik alkotja és feltölti a másikat! Most. Most lehetne kezdeni vala­ mit. mintha minden és mindenki menekülne. mely egyre jobban kiárad az élet árterületei­ re. húsz. idő kellene ­ és most kellene az idő. Hideg szobában. Most kellene idő. hogy beleáztassunk min­ dent. s néztem a messzi hegyek ormán a kék ha­ vat. mint befejezni valamit.Egy kisgyermek halálára Mi is maradt belőle? A neve. elég arra. feláztat és porhanyóssá termékenyít mindent. melyben az indu­ lat átalakul értelemmé. Most angyal ő. mikor gyanítod már. dideregve áll­ tam az ablaknál. Idő kellene. hogy a forma tartalom és a tarta­ lom forma is. hogy művésznek lenni annyi. mikor érted. hogy már nem akarok boldog lenni. Nem értem. bojtorjános és terméketlen volt. miért tették ezt velem. aki él.

 nem cipel­ het ki a lángok közül egy dunyhát. Idő kellene. ezek föltéte­ lei. mint aki egyszerre megy a Sarkvidékre és a tűzvészbe. Béke veletek. hogy aztán szegény és lázas lehessél. előrelátóan és gondosan; semmiről ne fe­ ledkezz meg. hogy magyarázat és kényszerítő erő legyen hangodban. mikor a hold már magasan áll. szegénnyé kell sülni. * * * Szegényen és lázasan Természetesen pénz is kell hozzá.ve. Örülök a virágoknak. ilyenek szabályai. hanem bólogató ravaszsággal és az ő hangjukon. Várom a halálos ítéletet; mosolyogva vá­ rom. az okos köny­ veknek és barátaim szelíd szavának. s mégis úgy. bölcs iratokból olvasok néhány oldalt. máskü­ lönben nem kapunk semmit. a fiatal testeknek. mint a halottak lelke a temetőkben. és a fák között elalszik a szél. Aztán a köz­ fürdőbe megyek. könnyű. Későn kelek. savanykás bort iszom és közdolgokról beszélünk. Szegényen.. nézem a viháncoló fiatal testeket. hogy nem menthet meg semmit okosan és elővigyázattal e tűzvészben. mint aki kész mindenről lemon­ dani és lázasan. ágyamban heverészve. Este barátaimmal ülök egy kertben. szegényen és lá­ zasan lehet csak szeretni. lassan reggelizem. Vigyél mindent magaddal a nagy kalandba. Könnyen étkezem. * * * A római Úgy élek. örülök az élet hangjainak és formáinak. mégis. tehát úgy. Oda kell égni.. Itt hosszan elüldögélek egy kőpadon. va­ lamilyen kedves könyvvel kezemben. mert én még az értelem parancsa szerint éltem. mint aki tudja. mint a régi római. Nem fáj elmennem többé ebből az életből. Az esőnek és a napsü­ tésnek is örülök. Éjfél után fekszem. s az ablak redőnyei mögött csivogó madarak tavaszi zsivaját hallgatom. császárváltozás idején. * * * Az oroszlán . sem néhány részvényt. mikor a pénzt megszereztük és odaadtuk. Vigyázz. majd néhány sort írok naplómba vagy rendezgetem írásaim. mert a fenevadak hallása éles. Ilyen ez a játék. értékpapírt. De aztán. égni és fázni kell majd; öl­ tözz föl melegen és okosan. mégis.

Aztán. ezek a kis tárgyak. ember szorongásával és egy író értelmével figyelj a veszélyre. ugrásra készen ­ valahol van és lesz is. a gyávát és langyosat. * * * A szégyen Nincs az a balog kaland. mely leteperhet. örökké. bordó­ bársony pongyoláját. préda és fenevad. melyet szégyellenék: Is­ ten minden vállalkozásunkban részt vesz. Ezt is a többi­ hez csomagoltam. ki­ nek nem reszket többé keze. púderét és illatszerét. csontok és marcangolt hulladék figyelmeztet jelenlétére. ami helyes. az emberi érzésből. mikor puskacsőre veszi és megcélozza az oroszlánt. Ezüstnyelű fésűjét csomagoltam be. mert ő az ellenfél. kis papucsát. a bozótban. hiába hiszed. melyben varróesz­ közöket tartott. a kapcsolatok. a sivatagban. Csak azt szégyellem. s nemcsak a templomokban ügyel reánk. s ugyanakkor valami emberfeletti is: rögzítik az érthetetlent. Hiúz szemmel figyelj. hanem a bordélyban is. s milyen gyorsan múlik az egész! Egy kis idő még. Ez "a" szégyen; Isten elfordult ilyenkor. és kikö­ pött szájából engem. Találtam még egy vörös filckrampuszt is s egy kötet Verlaine­t. S mindez elfért a barna kartondobozban. két em­ ber kapcsolatából.És mégis. kezdetleges módon megőriznek valamit a legtitkosabb földi anyagból. * * * A holmi Most már úgyis mindegy. hanem a szí­ vemmel. mint még soha életemben. Mindez valóság. kicsapongó förtelem. egy leopárd szaglásával. Éjjel még hallod ordítását a bozótban. hogy van. antílop hallásával. Milyen reménytelen minden. leültem. a teknőc dobozt. amit szerettem volna. egyszerre zsákmány. melyet örökké keresel is. mert úgy elfá­ radtam. mikor becsomagoltam. Ne félj az oroszlántól. életed dzsungelében. a sivatagban. Egészen könnyű volt a doboz: fel­ . Valahol van az oroszlán. nem az eszemmel. vigyázz. de tudjad. s utánam is így csomagolnak majd. Amerre jársz. mint a vadász. otromba tévelygés. s amihez gyáva voltam: gyáva. mint egy halott gyermek után. az élet. önfeledt és barbár orgia. Nem sok marad egy szerelem után: talán csak annyi. s ezért becsomagoltam egy bar­ na kartondobozba holmiját. A veszélyek nem múltak el; az oroszlán örökké éhes. vigyázz! Ugy beszélsz. hogy megmenekültél előle.

 melyet kimondtak fölöt­ tem. amikor ki kell mondani és el lehet mondani. * * * Ítélet Nem kell többé. személytelen kapcsolatokban. De az egyik . A kölnid. bánatod. részegen és nyugtalanul beszélni kezdtek. csak­ nem láthatatlanul. Így beszéltek. a harmadik vágyairól beszélt. ahol emberek meddő társalgást folytatnak. s aztán fújják. * * * A művész A szobában. ez a félelmes és ellenséges szövevény. A szemed. életed. a blúzod. mintha végre elérkezett volna a pillanat. * * * Tegezés A hajad. megtiltja. a negyedik. hogy bebizonyítsák hozzáér­ tésüket vagy kiválóságukat. mosolyod. kifordí­ tott szemekkel. akármilyen fájdalmas. tizenötödik csalódásáról ­ zavartan és izgatottan fecseg­ tek. mely uralkodni akar fölöttem. egyre mélyebb ma­ gányban. a kezed. a lábad. az emberek. az álmod. hogy másféle kapcsolataim is legyenek az emberivel. mikor a szereplők egymás elől kapkodják el a végszót. a nyelved. bódult nyugtalanságban. a cipőd. a csókod. nem kellenek barátok. mint egy gyermekkoporsó. szájad. Az egyik elmondta. hogyan szeretné.emeltem. egyre sűrűbb és valóságosabb rejtőzésben. magányod. Szempillád. s nem mondják ki az igazi szavakat. Egyedül kell élni. El kell hagyni a világot. egymás szavába esve. vacsorák és vacsora utánok. Igy szól az ítélet. a pettyes kabátod. mondókájukat. a szoknyád. nem kell a család. halálod. reggel négykor. reggel négykor. a másik. e kínos és nevetséges ünnepélyességek. halálom. az italok és ételek párájának gőzében az emberek önfeledten. amit vílágí életnek neveznek: társalgók. A körmöd. a füstben s az emberi lélegze­ tek sűrű felhőjében. melyek megnevező erejétől a fogalmak élni és parázslani kezdenek. Életem. a fogad. Pontosan olyan. mert az ítélet. miért nem sikerült. Unalmad. sértett nevetésed. mint megfigyelő és kifejező kapcsolataim. a melled.

* * * Tell Tell nem bosszúból öl; mert bosszúból senkinek nincsen joga ölni. melynek csaknem szenvedélymentesen engedelmeskedik. Tell parancsra öl; felsőbb parancsra. hogy nem akar hős lenni; ezért nagy! Nem akar mást. hogy itt a pillanat. az ablak mellett. ahol kartársai.. Mindezt akarja Tell. s akkor fülvakarva és fohászkodva. A tárgyakkal örökös harcban él. A kispolgár. kíváncsi és jókedvű ember. mikor mindenki azt hitte. összegyűlnek és bemutatják a legújabb kunsztokat és trük­ köket. kissé zavartan nézett a füstbe. A mágus fürge. a coeur­ásszal. De aztán. idegenül és tájékozatlanul. halászni és vadászni akar. ült egy ember. s az egyik gyereknek korpás a haja. kinek cselekedetét nem kíséri harsonák zengése. a zsarnokságot is elviseli. egy napon.sarokban. csak a békét. Szeret­ ne "békésen élni"; de ha nem lehet! Tell tragikuma éppen az. Ez az igazi hősiesség. meg­ érti. ujjai között cigaretta. aki hallgatott. s végre el kell és lehet mondani: ez az ember volt a társaságban a művész.. elmegy hősnek. Szívesen megalázkodik a békesség kedvéért. * * * Mágus A polgári életben. csak idejében ki kell húzni onnan. neszeli. az emberektől ­. Magányosan ült. a mágusok. Szívesen tiszteleg a kalap előtt. szimatolja és tapogatja titkukat. Tell nem akar tra­ gédiát. A világnak ­ látnivalóan ­ van valamilyen trükkje és kunsztja; a cilinderben házinyúl kuksol. aki jobb kedve és szándéka el­ lenére egy napon megtudja. Szívesen elviseli ­ bizonyos emberi határig ­ a zsarnoksá­ got is. hogy fa kell. a zsebkendővel. előtte pohár. Ez az ember. lelövi fia fejéről az al­ mát ­ már nem olyan szívesen. ez a másik hős. de végre is. s felemeli az íjat. hogy parancsot kapott ­ az időtől. a mágus megbízható és lel­ kiismeretes ügyvéd; csak esténként mágus ­ bűvész és va­ rázsló ­ abban a társas körben. keresi. a tojással és a házi­ nyúllal. hallgatni a tűz mellett az asszony beszédét. kispolgár akar lenni. hogy hős. a gyerekeknek nyuszit vinni haza az erdő­ ből. napközben. s a coeur ász ott lapul a főpincér füle mö­ . aki hallgatott. nem akar hős lenni. kelletlenül. a nyílvesszőt a helytartó szívének is irányíthatná! Nem.

 és életbiztosítási kötvényt kérnek ugrás előtt. * * * Lotte. S mielőtt leugranak a Niagarába. hogy sajnálja az elmulasztott lehetősége­ ket. a csillagokkal. csak elő kell kapni. amikor túlél­ ted őket. hogy mások is adtak erőt. s aztán. úszóleckékkel edzik magukat. hosszú kötelet kötnek derekukra. gyakorlok. Figyelem a mágust. Nem bocsátják meg. bűntudat nélkül. az élet. hogy nem róluk volt szó. Nem bocsátják meg. hogy mégis róluk volt szó; s ebben igazuk is van. Weimarban Igen. ugorjunk együtt a Niagarába!" ­ nagyon kell figyelni. a holddal. a nők visszajönnek. Ezért fogadd udvariasan az összes Lottékat. Weimarban: udvariasan. hagyjál ott mindent. a megsemmisülés és a teljesség.. az ugrás pillanatában. Mert a nők óvatosan ugranak. minden csalódás ellenére. Hogy az ördögről és a süllyesztős pokolról ne is beszéljünk. Wertherek és férfiak; de elviseljük. Csak azt a másfajta házinyulat sok­ kal nehezebb előhúzni a cilinderből; a kézügyesség nem elég hozzá; csoda és hit is kell hozzá. ­ Figyelem mókáit. Még mindig hiszem. Mert te is hűséges voltál valamihez. sajnálja. Ezt mi sem bocsátjuk meg magunknak. villámgyorsan. irigyen szemlélem művészetét. Nem bocsáthatják meg. szelíden és mellékesen.. Mit is tehetek?. De nem bocsáthatják meg. a belvárosi utcán. ötletet. mikor biztosan tudják. hogy a cilinderben házinyúl van. hanem valamennyiről.gött. s amíg eltünteti a gyufásdobozban az állólámpát. Valószínű. sűrű hó­ . hogy nem egyről volt szó. hogy nem tud valamilyen jó "számot" csinál­ ni a felhőkkel. Félelmes kísértetjárás ez: min­ den visszatérő nő élő szemrehányás. hogy túléltük őket. Én is hittem ben­ ne. * * * A törpe Először Jókai Mór jött szemközt. * * * Niagara Mikor egy nő azt mondja: "Jere. gyöngéden. ürügyet élni és alkotni. hosszú időn át gyakorolják az ugrást. én vagyok a kaland. megfelelő píllanat­ ban.

 a múló életben és siket időben. Él­ nek. aki Jókai Mórra hasonlít? S mi van az én lelkemben. pará­ nyi bundában és parányi hócsizmában tapodta a havat. Az emberi életnek is vannak ilyen tetszhalálszerű időszakai. Érlökésük száma az éber állapot ütemének egynyolcadára lassúdik. az oroszlán sem bír el. az élet végtelen. Az öreg vígan ment a hóesésben. s éves szerződése van a cirkuszba. s mély alázatot éreztem. A tetszhalott aludjon. de Grosz Bellát még nem vette el. De többszöri. s nem tudok.esésben: Jókai Mór. A jelenség kísértetiesen ismerős volt. mesterséges élesztést a legerősebb állat. nem tudja követni az élet és a világ hívását. zavaros álmában emlékezik csak az életre. Az élethez átmenet kell. mint aki enyhén részeg a jókedvtől és az élet tréfáitól. . öreg kis arcát pirosítóval kendőzte. a maga mulatságára. Jókai Mór és a törpe egyszerre tűntek el. prémgalléros kabátban.. beledöglík. hóesés és Jókai­imitátorok között. Nyomában törpe nő sietett: nem kistermetű. * * * A név Csak azt akarom még utánad kiáltani. nehezen találják csak helyüket az életben. néztem a törpe után. külső akarattal felébresztik. hetvenöt éves korában. hogy neved ­ még mindig. író vagyok. Kérlek. mint a tavaszi szél a sötét erdőt. Utánuk néztem és úgy éreztem. hanem hiteles törpe. kissé dülöngőzve. Az ember szunnyad barlangjában. Legföllebb egy méter magas lehetett. Ha mesterségesen felébresztik az állato­ kat e tetszhalálból. mert írnom kell? Álltam a hóesésben. de csak kevéssé. Mi lehet egy törpe lelkében? Mi lehet egy ember lelkében. Testük hő­ mérséklete 35­37 řC­ról lecsökken 7­8 řC­ra. szeret­ nék boldog lenni. olyan. titkos csönd. mintha a termé­ szet. még egyszer eljátszotta volna Jókai Mórt. kissé tor­ zonborz fehér szőrzettel. aki itt élek. a hóesésben és az utca fordulójánál.. zúzmarás hajzattal és bajusszal. fekete. S ha mesterségesen. mikor La­ borfalvy Róza meghalt már. hagyj békében. * * * Tetszhalál Az emlősök téli álma ­ így tanultam ­ tetszhalál. s divatosan öltözködött. együttműködés a természettel. Nem jó felébredni. úgy hetven­. aléltan. aki a bejelentőlapon a "Foglalko­ zás"­rovatba ezt írja: "liliputi". kék szemekkel. tör­ pék. örökké ­ úgy át­ járja életem.

* * * A szív Mint a tenger mély vize a sűrű sókkal és moszatokkal, úgy telik meg szívünk érzések emlékeivel, melyek lassan, isza­ posan elvegyülnek és összetapadnak valamilyen keserű és zavaros érzelmi anyaggá: ami tegnap vagy húsz év előtt su­ gárzó öröm volt, tiszta és kiáltó vágy, éneklő és rikoltozó boldogság, lassan közömbös anyag lesz szívünk tartályá­ ban, mely végtelen, mint a tengerek alja, s nem is akar mást, csak befogadni, moszattá pácolni és sulykolni min­ dent, amit a sugárzó felvilág, az elsuhanó hajók, a felhők és a véletlen beléhajít. * * * Száműzetés Két nap a régi budai fürdő szállodájában. Pontosan úgy érzem magam, mint Milán szerb király a száműzetésben. A szoba olyan, mint egy békebeli orosz kormányzósági székváros szállodájának legszebb szobája. Van köpőcsésze és csizmahúzó. A bútorzat hatvan­hetvenéves, az a bizo­ nyos "műbútor", melyet a kiegyezés évtizedében mint "legmodernebbet" vásárolt az iparosodó, "amerikaiaso­ dó" Budapest. Van valamilyen elszánt nyugatiaskodó vágy az ágyban, a szekrényben. Mintha egy hortobágyi kanász keménykalapban sétálna a disznók után. Az egész, bútorostul, személyzetestül ­ a szálloda gyógy­ jellegét leginkább az jellemzi, hogy a személyzet egytől egyig nyomorék, félszemű, púpos, sánta vagy süket ­ ide­ genforgalmi látványosság. Mutogatni lehet, mint egy műve­ lődéstörténeti múzeumot. S mindennek az alján valami szomorú és idegbajos tehetetlenség, oroszosság, nicsevo. Itt élek, száműzetésben. Néha legyeket fogok vagy az ab­ lakhoz állok, s Katalin cárnőre gondolok. Várok egy hírt, le­ velet, valamilyen csodára várok. De csak a süket szobapin­ cér jön, s némán elém helyez egy tányér híg levest, mint egy porkoláb. Leülök a leves elé, megmártom a híg löttyben a kanalat és ezt gondolom: "Nincs kegyelem." * * * Fellebbezés Nem igaz, hogy nincs kegyelem. Nem igaz, hogy nincs csoda. Nem igaz, hogy nincs fellebbezés az élet ítélete ellen. Van egy felsőbb ítélőszék, ahol ­ különös össze­

visszaságban ­ de mégis rendben tartják életünk ügyira­ tait, időnként átnézik azokat, tárgyalást hirdetnek, új ítéletet hoznak, régi ítéleteket megmásítanak, s megle­ petésszerűen felmentenek bizonyos régi ügyekben, me­ lyekben felebarátaink már régen elítéltek egyszer, s ke­ gyelmet kapunk ott, ahol nem reméltük. Nem igaz, hogy javíthatatlan bűnözők vagyunk, s nem igaz, hogy nincs kegyelem. Mi e kegyelem igazi neve, a Legfőbb Bíróság előtt? Talán ez: közöny. Vagy ez: élet. S mikor az emberek, az a titkos vérbíróság, melynek tagjai a család, a szeretők, pályatársak, ismerősök, már elítéltek, ez a bí­ róság végül vállat von és megbocsát. Ezt mondja: "Menj kegyelemben, vezekelj, azzal, hogy élsz." * * * Vasárnap Legtöbbet vasárnap szenvedtem az életben. Még mindig úgy tör reám a vasárnap, mint valamilyen ünnepélyes kényszermunka, zsoltárral és unalommal, szertartással és céltalansággal: valahol van a világ, nevet és öröm után jár egy emberiség, s én nyakig ülök egy vasárnapban, mely homályos, mint a kórházak és börtönök folyosói; nem va­ gyok soha kimenős vasárnap. Valahol szól a körhinta, a cir­ kuszban fókák és bohócok mulattatják a felnőtteket és bol­ dogokat. De én szorgalmi feladatot kényszerülök megol­ dani, vasárnap is, míg a többiek mulatnak. Mi ez a szorgal­ mi feladat? Az élet. * * * Szótár A szerelmesek szótára megannyi tőmondatból áll össze, parancsoló és kérdő hangsúlyban szerkesztett tőmonda­ tokból. A szerelem parancs és kérdés. Szavai így hangza­ nak: "Várlak." Aztán: "Hol voltál?" Aztán: "Szeress." Az­ tán: "Ne hagyj el!" Ez a szűkszavú litánia fohászkodik az egek felé, ötszázezer éve, minden nyelven, az ősember böf fenetszerű vallomásától az "Énekek éneké"­nek hasonlatain át Stendhal és Ortegal Gasset értekező szerelem­magyará­ zatáig és Rómeó ömlengéséig. A szerelem csak tőmondat­ tal tudja közölni magát. Mikor a szerelem magyarázkod­ ni kezd; cáfol vagy reábeszél, már nem szerelem, hanem emberi ügylet és szomorú végzet. * * *

Virágok A ravatal körül liliomok, nőszirom s általában kehelyszerű, leveles virágok állottak őrt. Ezek a virágok halványak, üvegszerűek voltak. Illatuk oly gyöngéden párolgott, mint­ ha a virágok a halállal szemközt visszafojtanák a lélegzet­ vételt. A halott alszik, ne zavarjuk! ­ így illatoztak a virá­ gok. A virágok e gyöngéd tartózkodással, szerény és tapinta­ tos színeikkel, bizalmas illatukkal kissé átléptek a halott vi­ lágába. Már nem voltak földi virágok, ahogy a halott is ve­ gyi és eszmei értelemben tartozott már csak a földhöz. A virágok, sokkal finomabb érzékszerveikkel, hozzásimul­ tak egy állapothoz, melyet a halott sem szokott meg e pil­ lanatban egészen. Úgy álltak a halott körül, mintha gyer­ mekek lennének, s most puha és hűvös kezekkel kézen fog­ nak egy felnőttet, aki hirtelen megvakult, s vezetni kezdenék egy erdőben, mely illatos és hűvös, de van benne oroszlán és vadmacska is. * * * A gép Néha várom, hogy az írógép, melyet nyitva felejtettem, az éjjel csendjében kopogni kezd, ír valamit, kisebb beszélyt vagy egyszerűen csak levelet, üzenetet a világnak. Végre is, nem lenne semmi csodálatos benne, mert ért hozzá. Mit szólna az írógép, önállóan, csendes kopogással, egy éjsza­ ka?Talán ezt: "Elég volt a költőkből, e kontár kézművesek­ ből, akik plajbásszal, papírszeletkékre írnak, maradian és rendetlenül!" Vagy ezt: "Anch' io sono poeta!" Vagy ezt, komoran: "Mit írt volna rajtam Shakespeare?" * * * A kínai mese ­ Szóval ­ mondta a nő ­, eljössz?... A férfi hallgatott. Kesztyűjét húzogatta, s ezt mondta, lesütött szemekkel: ­ Hallottam egyszer egy mesét. Természetesen kínai mese volt. Igy szólt: egy távoli tartományban élt egy férfi és egy asszony. Nem ismerték egymást. Egy reggel úgy érez­ ték, hangot, üzenetet hallottak, parancsot kaptak: ezért fel­ keltek nyughelyükről, mint az alvajárók, elindultak egymás felé, elhagyták otthonukat, férjüket és feleségüket, elhagy­ tak mindent és mindenkit, hogy találkozzanak végre az élet sötét erdejében, s boldogak és egyek lehessenek. Így

 legalábbis nincsen olyan rend­ szer.. s tétováz­ tak. a patak két partján. Akkor a nő ezt mondotta. ­ Szóval. Pusztaságokon ha­ ladtak át. ami így aztán nem is lesz soha a helyén. végigmegy a pallón. De a patakon keskeny palló vezetett át. egymás felé. iparkodj a fortélyt megtanulni és megfejteni. aztán csendesen megfordult. s egy sötét erdőbe értek. És egyáltalán nem szabad szólni. ­ Igen ­ mondta a nő. Meg kell várni. s kalapját kereste. tapasztaltabb. egy sarok­ ban. némán és cso­ dálkozással szívében. Ülj csendesen. melynek számjegyeit addig kell tologat­ ni. melyeket félhülyék számára gyártanak a német játékgyárakban ­ számozott kockákkal megtömött doboz. ké­ rés és felszólítás nélkül. sorrendben elhe­ lyezett és értelmes lesz minden. rovátkás útvesztői között célpont­ ba kell gurítani egy parányi golyót. rakosgat. tologat és iparko­ dik valamilyen rendet építeni a rendetlenségben ­ s ez sok­ kal nehezebb. amíg egész. boldog és néma mosollyal. hogy egyszerre csak egy ember lépdelhetett végig a törékeny deszkán. Türelemjáték ez. a parancs értelmében. Zavaros dolgainkban legtöbbször nincs rendszer. oly kes­ keny. de ezt csak sokára értjük meg; s mint a türelemjátékban. családjához és ott élt tovább. A másik ember. melyik induljon el a másik felé először?. Ezen a héten egyáltalán kissé sok a dolgom. szemközt egymással. türelmesebb és játékosabb. kerek.. . igézetben. van valamilyen rend. az óvatosabb. és szeme megtelt könnyekkel. aztán "Porth Arthur ostroma". csukott szemekkel. amíg a férfi. a nőt nézte.vándoroltak. s ők a patak két partján közeledtek egymás felé.. mely szabad szemmel lenne látható; az alján. ­ Jó lenne ­ mondta udvariasan a férfi. Végtelen türelem kell eh­ hez. Csak az ostoba ember "dönt". Az erdőt patak válasz­ totta ketté. jere már!" A férfi felnézett e hangra. vágyódva és mosolyogva. a homo ludens. * * * Türelemjáték Mint azok a türelemjátékok. a nő idő előtt szólt. délután tárgyalá­ saim vannak. szemét dörzsölte.. mely­ nek üveglappal borított. amíg a felfelé haladó számsor rendjében mindegyik kocka helyére kerül. s más ilyen ravasz és érthetetlen esztelenségek! ­ az élet sem oldható meg bizo­ nyos türelmes kézügyesség nélkül. begombolta kesztyűjét. s vissza­ ment életébe. igen. ­ Sajnos. eljössz?. Ezért megálltak. Tudniillik. halkan és bensőségesen: "No. Ez a kínai mese. itt is sokáig kell tologatni a darabkákra tördelt játékelemeket. tehát erőszakkal rak helyére mindent. az égre nézett.

 az egészet. a harmadiknak. Az ember "élt" az elmúlt tíz vagy negyven évben. De az én hiányérzetem. Talán csak ezt: élni. mintegy kifejezné a "cselekményt" ­ mert kétségtelen.* * * Évek Az évek igazi tartalma nagyon lassan lesz érthető és érzé­ kelhető. mikor a civilizáció valamilyen üzemzavar következtében nem szállítja pontosan az élet javait és kel­ lemességeit. Létezés? Szerény szó. nem is­ merünk kifejezést az emberi szótárban. A világ értelmesebb lesz . melyből valami ­ mióta élek ­ hi­ ányzik. A cukorról. zsíros szappan vagy cukor. utazott és dolgozott. A civilizált ember sértődöttsége ez. ha ezt a másik. * * * Hiány Most a szükség kopogtat a világba. keserűbb és igényesebb. Ez a hiányérzet telítve van sértő­ döttséggel. szén és fa. teste és szelleme fejlődött. Hiányérzettel él­ tem. másiknak jó. boldog és beteg volt: de mi "történt" közben?. hogy céltudatos cselekmény is volt az élet. az években? Semmit. * * * Fény Egyszerre áradni kezd a fény. Keresése.. Mit akartam hát. portugál szardínia. a mély békében.. egyszerűen és klasszi­ kusan. a lélek és az érzés kínzó hiányérzeté­ vel! Nincs portugál szardínia? Kibírom. Csak az egészet bí­ rom nehezen. nem csak sejtek sarjadzása. Ez a sopánkodás szánalommal és megvetéssel tölt el. Arra az egyszavú ta­ pasztalásra vagy élményre. Mi volt az évek ér­ telme és tartalma? Fejlődés? Zavaros szó. mely eszméle­ tem első pillanatától eltölti lelkem. aki felhábo­ rodva néz körül. túlságosan tudatos szó! Vágy a boldogság. a teába kell cukor is. a tűzifáról és a beretvaszappanról is szívesen lemondanék. a pénz hiányzik. fojtott tűzzel égő hiányt valaki vagy valami megszűntetné. amely meghatározná az élet el­ múlt éveinek tartalmát. az öröm után? Nem vágytam mindig az örömre. s természetesen nem éppen kellemes. ha nem kapunk az üzletekben szap­ pant és cipőtalpat. álom és révület ­. Fázni nem jó dolog. kutatása valaminek? Túlságosan kiagyalt. egyiknek angol szövet hiányzik. vadabb.

számlázd pontosan az egészet. az erdőben kabát nélkül jártak az emberek. hogy a végén valami nyereség is marad. megtudod. fehér fürtökkel. Öreg író. tűnődő pillantással viszonoz­ zák alázatos köszöntésemet. kik meghaltak vagy ­ hűtlenül ­ elfogadták a miniszteri tárcát. fényben. * * * A nyereség De most. barátaimról. Minden. * * * Arckép Egyszer talán mégis öreg leszek. fedetlen fő­ vel. melyek nem érdekelnek már senkit. mint a köd. Jeremiás. Volt valami meleg és felejthetetlen az egészben. A szélben járok. amiről fiatalon is írtam: az őszről és a tavaszról. Jó volt nyugtalan és rikoltozó lapokat olvasni. s ugyanakkor kegyetlenül tárgyilagosabb. hogy egy­ szerű és tárgyilagos lehessek. Ilyen a világ. fény. világíts a világba és világíts lelkembe. hogy megtanuljuk elviselni a förtelmes és nagyszerű va­ lóságot. külvárosokban. Reszkető kézzel írok még néha sorokat. nem rút. s nemsokára visszasöpri majd a mély vízbe. a hóról és a málnáról. hatolj át szöveteken és anyagokon. Nincs senkim már. Csak a szél ismer még s a folyó. lengő. jó volt bölcs és unalmas könyveket lapozni. a homályba. Emlékeimről írok. hogy az egész mégis gyönyörű volt. való­ ságosabb. az összes kis és nagy Próféták jajonganak. De a valóság mindig elviselhetőbb. a folyóparton. tárgyszerűbb is lesz. Avas kávéhá­ zakban ülök majd. amit a tél ködös fátylai lepleztek. sugá­ rozz. háromhetes külföldi képes újságok fölé hajolva. Néha félelmes. Nem szép. gondolj arra. Ézsaiás. Ha nagyon odafigyelsz. Szeptemberben például sütött a nap. Kérlek. csak a fák. mikor Habakuk.. Sugározzál. Fény. mely kivetette. délelőtt a strandokon nyújtóztak meztelenül. akik elhagy­ tak s a többiekről. s most már csak hunyorogva. jó volt megérkezni Párizsba és elutazni Londonból. mintha egy csodálatos és kegyes ítélet utolsó pillanatban megkegyelmezett volna.érintésére. a homály és a hazugság. a nőkről. De jó lesz! * * * .. s aztán mindarról. jó volt utazni Belgiumban és nézni egy régi flamand kertben a teniszező lányokat. mint egy kavics a napfényben. itt áll meztelen és szikár testiségében. kiket én hagytam el. a tenger partján. néha elragadó.

 ahogy fiatal szeretője lélegzetét ér­ zékeli az ember. a megsemmisülést. Miért nem figyeltem többet a madarakra? * * * Reggel A tél szennyes óljában dideregve. a szobában. kiszívják véred és ér­ zéseid. de módjával. az ébredő madarak kotnye­ les hajnali csivogását. sem pökhendi fölényt. mint a villanyütés. elég türel­ mesen és hódolva fogadni az élet ajándékait. ha karmaik közé kerülsz. de valamit tartsál meg magadnak. nyáron. szeress. még egyszer élni. A költöző madarak úsztak fejem fölött a sötétben. az utas egy napon felébred. sem ridegséget. elnyújtózni a nyár karjai között. hogy ne adjuk oda szívünket egé­ szen és feltétel nélkül eleveneknek. örülni az életnek. * * * Az utas felébred Úgy képzelem. s belélegezni a nyári reggel langyos leheletét. még egyszer felébredni egy júniusi reggelen. * * * A tanulság De valamit mégis megtanultam. szenved és elpusztul. amennyit kapsz. egyszerre áthatja és meg­ rázza. Uzso­ rások ezek. a vágy testemet ­ a vágy. hálás is lehetsz. Az én fejem őszül már. Nem hirdetek kö­ zönyt. Örülj a fénynek. s pontosan annyit adni. s érezni az élet édességét és hevét! Ennyi az egész? Ennyi az egész. hallgatni a fák susogását az ablak előtt. akik a lán­ got. Nem kell so­ kat beszélni erről. mely­ nek ablakai nyitva állottak éjszaka. Ne higgyél azoknak. a teljes odaadást követelik. de nem lehet eléggé vigyázni arra sem. Csak éppen ezt: szeress. Aki feltétel nélkül élők­ höz köti érzéseit. hogy nem lehet eléggé alázatosan. kó­ cosan és csipásan az álomtól. Okom van erre. reggel. Mosolyogni kell. negyven év alatt: megta­ nultam azt. érted? Egy kézszorítással.Madarak Éjjel bort ittam. Semmivel többet. öklével szemét . aztán gyalog mentem haza a folyó mellett. s egyszer meghalok. egy mosollyal sem többet! Na­ gyon komolyan mondom ezt. s aztán elpusztulsz.

 a fák szavát. Ez az erő nem jó és nem rossz; nincs szándéka. első pillantásával lovát keresi. az idegen domboldalon. ahol életünk katalaunumi csatáját vívtuk. a magány rejtélyén tűnődik szíved. Itt. ez Genovéva.dörzsöli. mert megtudja. két mellékutca között ez a tér. melytől tárgy és tünemény élet lesz. ez a Gaurizankár. s leg­ alább oly valóságos. nedves illatokkal. hogy lehajolnak az . s ő nem is haladhat elég gyorsan és nem is ügethet elég fürgén. fél füllel. Nézz körül. patakot és várkastélyt. körülnéz. * * * Térkép Meg kellene rajzolni a másik haza térképét is. Lombbal szóltak és madárral. Itt a kávéház. Ezt mondták: "A tünemények mögött van az élet. s másféle csillagokat is látsz. Itt. Az erő. Így hallgattam." Megírtam. s egy elhunyt jó barát verseit olvastam. a nyár csodálatos körképét látja. ahol megkötöttük a westfáliai békét. hogy az élet nélküle is lesz to­ vább. ez munkánk. Em­ bereket látsz. * * * A fák Ablakom előtt a fák szólani kezdtek. nagyon sápadtan és komolyan. mely a teljesség. gyümölcsökkel és meleg. az utazás nélküle is tart tovább. lát felhőt és távoli vá­ rost. ez a mocsár. mindenképpen elmulasztja úti célját. Pontos térkép lenne ez. melynek bérceit nem tudtuk megközelíteni. melyet kipányvá­ zott egy körtefa alá. Itt egy ház. a fák beszédét szeretnéd megérteni. heves fáj­ dalmat érez. Itt egy hegy áll. Szo­ bámban ültem. és az ötvösök nélküle is készítenek kösöntyűket és karkötőket. a domboldalon: felébred. kiknek minden gondjuk. Ez minden. mint Magyarország hegy­ és vízrajza." Ezt susogták: "Ird meg. Ezért csak körülnéz.. amit tudni lehet felőle. Az­ tán feltápászkodik és szomorúan füttyent lovának. * * * A csillagok .De te a csillagok titkán töröd fejed. ez a síkság. a madarak repülnek majd. ahol ­ fél órára ­ boldogok voltunk. virágokat és aratókat. ahol szalonnát sütöttünk. s egyszerre különös. a világ és az élet. mikor ledőlt és elszendergett itten. az em­ beri könny vegyi képletét szeretnéd érzéssel és értelemmel megfejteni.. Itt.

 Mikor a bambuszbotos erőművészek elhagyták a po­ rondot. gyerekeket. * * * Cirkusz A műsorszámok gyorsan váltották egymást. akik már csak az evésre gondolnak. Nőket látsz. A fiatal hölgy. a nő paran­ csolni kezdett a vízilónak. s pillantása szúrós és kemény lesz. mely pontosan úgy vágyott gyöngéd­ ségre. érzem. s talán van benne valamilyen lehetőség. Ezért perecet és műsort vettem. társadalmi helyzetemnek és irodalmi felfo­ gásomnak megfelelően viselkedni. S mert mindketten Isten teremtményei voltak. s nyájasan és udva­ riasan köszöntjük egymást. A Föld forgott velünk és a víziló kinyi­ totta a száját. örömre és eledelre. nézők és vízilovak. mert az is anyag. a maga nemében. * * * Ellenfél Ez az ember elmegy mellettem az utcán. üres gyufásdoboz után. Mikor elhalad. A víziló is szép volt. mindig cirkuszigazgató szerettem volna lenni vagy legalább artis­ ta. mint a csillagok. mint ahogy Planck töri fejét az atomok titkán. melyet nyolc év előtt hagyott el. Ötezren ültünk e pillanatban a nagy sátor kényelmetlen padjain. talán érdemes még a cipészhez adni és megtalpalni tavaszra." S mindez éppen olyan csodálatos. érthe­ tetlen és végtelen. csakugyan páratlan. egy ka­ réj zsíros kenyérre. Öregeket látsz. mint az idomítónő szája. s a kék fény va­ rázsos csillogásában megjelent a porond közepén a víziló. szájtátva figyeltem. több­ ször. a maga nemében. A mutat­ vány. férfiak. kik oly műgonddal néznek egy pár öreg cipőt. mint kivégzéskor. a fényszórók kialudtak. Nagyon szép volt. idomítók. Gyermekkoromban. akik áhítattal ejtik ki ezt a szót: "Cérna" vagy: "Hagyma. mert este volt. peregni kezdettek a dobok. Az első sorban ültem. aki a vízilovat idomította. a zene elhallgatott. És ezer­ és ezermillióan éltünk a vi­ lágban. fekete estélyi ruhában állott a fényszórók tüzében.utcán egy eldobott. így éreztem. A hideg végigfutott hátamon. mint mikor egy . mely udvariasan engedelmeske­ dett: feltátotta száját. tőle telhető keccsel. s iparkodtam elfogulatlanul. a fényszórók tüzében ­ a zene a "Kőrösi leány"­t játszotta ­ a vacsorára gondolt. hogy utá­ nam néz. nők. és tizenegy óra elmúlt s a Nílusra. mely már nem késhetett soká. melyet talán. körbefordult a dobogón. melyet fogatlan szájjal elmajszolnak majd.

 Mindenki lehetne egészséges. ő az a másik em­ ber. aki miatt egy napon háborút indítok. Csak úgy. Rágcsáld. törvényszerűen. méreggel vagy méreg nélkül. szívd tüdődre. öcsém! * * * Méreg Mit kezdjek egy méregmentes világgal? Ölöm magam az élet minden édes bódítószerével. nem sértettem meg hiúságát. amint foghíjasan üldögélnek az ágy szélén. nyitott szemmel bámulok a sötétbe. asszonyát. Azt mondja: "Nesze egy kevés méreg. Sokkal több közöm van hozzá. szájukból folyik a nyál. ő az. embe­ ribb. az emberiség szempontjából sem az. Húsz évvel tovább élni. emberi végzetből és isteni rendelésből. de fél szemmel már az ajtót kémleli. kezét szája elé emeli. kiket a menhelyeken mutogatnak. Felebarátom ő. Pincér. Ez az ember ellenségem. nem törtem le kenyeréből. bol­ dogan. mert ő az ellenfél. Csaknem rokonom ő. s tudom. Milyen jó. milyen illetlen terv! A természet hűségesebb az emberi természethez. Semmi közöm hozzá. hogy ne kelljen zavar­ ni búcsújával a háziasszonyt. hogy nem tehe­ tek másként. én sem tudom. nem vitatkoztam vele. s én nem kívántam soha há­ zát. vigyázva és csendesen. Egysze­ rűen csak éltek. udvariasan.tőrt. kiket szeretek. sorsuk pa­ rancsa szerint. Mégis gyűlöl. az ellenfél. sem arany és ezüst marháit. hogy él! Nél­ küle nem is lenne teljes az élet. aki miatt felébredek éjszaka és nem tudok aludni. ő az. akivel nem férek meg e szűk világban. mert az egészség nem az egyetlen életcél. Miért gyűlöl? Nem tudja. mint aki társaságban nem akar feltűnést kelteni távozásával. mint a kevesekhez." Neki van igaza. E pillanatokban élsz és nem fáj annyira az egész. még felel a kérdésekre. s nem tudják megmondani életük titkát. kérek három deci bikavért! * * * Búcsú Nagyon lassan. kilencvenöt éves aggastyánokhoz. a vendégek ne figyeljenek . más pályán működik. önkéntelen mozdulattal. de kezdjünk bú­ csúzni. mint az erényes elméletek. szeretne úgy menni el. társadalmi érdekeink közösek. halkan köhécsel. Csülökre. soha nem kereszteztük egy­ más életútjait. mindenki hasonlíthatna a félhülye. félig kivonnak hüvelyéből. mint a szelídek­ hez és közömbösekhez; csaknem annyi közöm van hozzá. Ezért rágyúj­ tok. kortyold csak. hogy legyőzzem és elfoglaljam. Az időt és a titkot bízd reám.

 félel­ messég. * * * A kert Már nem vágyom semmi másra. pislog és hallgat. a dina­ mitot. de nem is éhesen. keresztbe vetett lá­ bakkal. mint egy kertet. szipkából szívja a cigarettát. s a másikra. korlátlanság.. Az ember a végén csak közhelyekre vágyik. mikor egy napon fel­ horkan majd a fenevad. mikor minden elher­ vad. * * * A kedvelő Ez a csendes. de nem is kétségbeesve. így menni el. szeretné jellel. s megint a másikra. A kert közhely; menjünk haza. csodálkozni fog. a gazszedés. hogy amit "kedvel". nem éppen boldogan. mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. őszes bajszos. mozdulattal kicsalni az elő­ szobába a szobaleányt. s ez így van rendjén. ami a szó legmélyebb értelmében életveszélyes? Nem mondhatom meg neki. készülődj. s megint a másikra. Most itt ül velem szemben. nem túlsá­ gos jóllakottan. a végzetet. a trágyázás ideje van. Ő maga mondta. s a kedvelő szügyének ugrik. e csodálatos vendégségből. s il­ latos és buja lesz. Ő az irodalomkedvelő. alkotás és megsemmisülés egyszerre ­ mintha azt mondaná. úrian és figyelmesen. * * * A kert Alkosd és ápold lelkedet. Kezdjél bú­ csúzni. mikor a gyomlálás. üljünk le a diófa alatt. az alvilágot és a mennyországot.. Tűröm. Igen. S tudom. feltűnés nélkül. s teljesen közömbösen és mellékesen. min­ dent. földbir­ tokkal bíbelődő vidéki úr kedveli az irodalmat.oda távozására. finom keze vékony. hogy "kedveli" az óceánt. hogy kedvelje az iro­ dalmat. udvariasan. mikor minden kivirul lelkedben. Virágozz és pusztulj. hogy észrevétlenül adják fel kabát­ ját. Megmondhatom­e neki. szeszély. Tudjad . címeres gyűrűt viselő. csak egy kertre. Mit mondjak neki? Ugy beszél az irodalomról. elnézően és pártfogóan. a legjobb pillanatban. vigyázz az élet évszakaira. csontos ujjaival néha keskeny bajszát simogatja. az maga a végtelenség. mint egy vizsláról. ahol szeptemberi délelőtt fedetlen fővel lehet üldögélni egy dió­ fa alatt. mint a kert: mert minden benned van.

 mint egy bérgyilkos. tőrét bordáim közé döfte. előírja siker. A vörös szőlőlevelekkel befutott tornácon ültünk. mérges füstre. bár nagyon fájt. mindig int és figyelmeztet. ez volt a pillanat. * * * Kétségbeesés Amikor meggyőződtem róla. mely az életben megszab és elő­ ír bukást és emelkedést.ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre. Figyeltem az estébe. Aztán nem hallatszott semmi többé. hogy Elvira kacér és szívte­ len. nem vágytam többé a meleg. a hátsó kerék vörös macskaszeme parázslott a holdfényben. erőszakkal. min­ dig elvesz. és nem éreztem sem­ mit. mindig kiegyenlít. megrohant a kétségbeesés. mert büszke voltam. Nem ordítottam fel. szívemben a tőrrel és a fájdalommal. hogy az idő csinált valamit. Nem lehet becsvággyal. Szeretőm elhallgatott. hogy fájdalmam lássa a világ. mintha végre elszé­ gyellné magát. balsors. szeszélyes. bort ittunk és a holdat néztük. * * * Az este Ez az este langyos volt. s nem akartam. boldogság. A cigarettát eloltottam. * * * Rendszer Milyen csodálatos. sokáig. csodálkozz. aki nem mindig érdemel kegyelmet. felesleges volt. az érte­ lem torkon ragadta a kétségbeesést. a szívem közelében. ezenfelül bűnös is vagy.  Az úton kerékpáros ment. hallgass. A bort eltoltam. s talán ártatlan is vagy. mert tökéletlen vagy. S amint nézelőd­ . s megforgatta ott. kinek végzete fölött nem szabad pálcát törni ­ igen. s birkózni és viaskodni kezdett vele. abban éltél. csak sápadtan álltam és hallgattam. s mindenkinek boldog jó éjszakát kívánt. Ezt érdeklődéssel néztem. hogy jó lesz nem elbízni magad. Rendszerben születtél. félelmes. romlandó és esendő. önkénnyel megsérteni tör­ vényeit. mikor ad. Azt hiszem. milyen következetes és en­ gesztelhetetlen a rendszer. Engedelmeskedj. Így éltem. De aztán észrevettem. a rendszer tökéletes. Nagyon messze rádió szólt az éj­ szakában. szerencsétlenség hullámvonalait. s annak törvé­ nye szerint tűnsz el e világból. mikor boldog voltam.

 mind e nyomok. emberek és tárgyak. annyira nem sikerül semmi. hogy végül is lélegzet­visszafojtva gondolod: "Igen. bordáim közül a fájdalom kését. Bosszankodol. Csak járok az uta­ kon és a hidakon. káromkodva keresed ilyen napokon a magad igazát. Hol veszett el. s azért olyan terhes és sűrű most ez az illat. minden ármány és baleset.70 méter magas volt és tudott egy dalt franciául énekelni! ­. a zúgó vízbe vagy az égbe szállott. semmi nem érkezik idejében. bűnjelek megmaradtak a világban. hogy csakugyan szeretted. vé­ letlenek és tervek oly tökéletesen törnek életed. egy napon. vitatkozol a bohóckodó sorssal. a holdas éjbe vagy el­ vegyült a rózsák illatával. a fák. melyik hídon. s bizonyítják. mintha összeesküdtek volna ellened. szórakozott­ ságomban. melyeken jártál vele. a balsors gépezete oly hibátlanul működik. s körmöm kezdtem piszkálni a hegyével. melyeken áthaladva egy pillanatra megálltál vele. Nem tudok felelni. melyek­ nek illatát beszívta egyszer a Szigeten. Mikor ezt észrevettem. De aztán. szemléltem a kétségbeesés. nincsenek benne nagy tragédiák. minden pil­ lanatban telítve van az apró és útszéli balesetek finom tartal­ mával: semmi nincs a helyén. semmi nem vág össze a világ rendjével. kis csapás és egetverő bosszúság. júniusban?.. ter­ veid és nyugalmad ellen.. a tárgyak önkényesen elrejtőznek és fintorogva kerülnek elő. felocsúdtam. * * * Az utak Az utak. lehajtott fejjel. az egész szerkezet olyan felépített és kidolgozott. békéd. ügyetlenség és veszteség. a rózsák. mert úgy éreztem. a mélybe hullt. kihúztam szívem alól. az idő fogaskereke nem kap­ csolja értelmesen az eseményeket. a hidak. Ezek a napok. elveszett ez a sze­ relem. mikor Goethe nem szeretett felkelni az ágyból. De aztán megérted. mely semmiben nem különbözik a közönséges na­ poktól. az emberek. egyszerre. hogy ez a nap is remekmű: oly tökéletesen ba­ log és suta e napnak minden pillanata. mikor szemébe néztél. az idő és az értelem párvia­ dalát ­ mindezt Elvira miatt. csillagképek és szellemek. s a zúgó vizet nézted a mélyben vagy a felhők rongyfátylaival borított holdat. melyeknek lombja arcát súrolta. s tűnődöm és emlékezem. * * * A remekmű Egy nap. De Elvirára nem em­ lékeztem többé. elvörösödtem. tanú­ jelek. nem vagyok többé méltó szerelemre. az élet . melyik úton. s mégis. aki 1.tem.

" S lihegsz és bámulod ezt a csodát is. melyeken át­ haladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Csak lépdel az utakon és másra gondol. A földeken hullák hevertek. A szerelmek egy éjszaka kivirultak és elrohadtak. aszfaltos. De ezt csak utolsó pillanatban ért­ jük meg. az érzések megavasodtak.. Még min­ dig nem tudod. Az utaknak céljuk van. Néha széles az egyik út. hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében. A romlás volt mindenben. emberi szavak vigasztalnak?. Emlékezem.. a telítettség. amit ad. A tej összefutott a jégszekrényben. meredek. mert az élet pontos mozdulatokkal vissza is veszi mindazt. összetöri. mert egy pillanatra kisü­ tött életed fölött a nap. az utaknak értelmük van. egy magá­ nyos paraszt aratott. csodáljuk a sugárutak. lehetőségnek. a nemzetközi megegyezések elposhadtak. néha rögös. moso­ lyok szállanak feléd. * * * Az utak Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Az utakat sokáig csak al­ kalomnak tekintjük. meleg áram járja át idegeidet. július volt. elhajított harckocsik között. a hárs nyílni kezdett és a rózsák elfonnyadtak. a kajszibarack megromlott. üvegszemük az égre né­ zett. s egyszerre túlérett minden. a hús megfül­ ledt. a társadalmi szerkezetek szétmállottak. Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak velünk. eltapossa. Egy napon megtudjuk. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. amit odalök aján­ . tátott szájjal bámészkodunk. tavaszi erdőbe. a romlás hónapja. a savanyú. Igen. * * * Romlás Július volt. országutak és ösvények sokaságát. közvetlenül a cél előtt. Flandriában. pöffedt és erjedő vég­ zet. melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkan­ tó. hogy holnapra mindez törmelék lesz és kacat. nagy szalmakalapban. barázdás.remekmű. amit felépít. * * * Törékeny Még mindig örülsz és lelkendezel. S akkor megállunk és csodálkozunk.

udvariassági eszmecseréket folytatunk velük. Őrizd a hara­ got! Ez szereped.. ez életed értelme. Mi a jelszó? Három. Még mindig nem tudod. akik tudnak kellemetlenkedni is. mint az esélytől. Aztán udvarias lesz a halottak iránt.. mintegy feláll emlékük előtt és hellyel kínálja őket. Törékeny. tökéletesnek lenni. Aki ha­ lott. úgy megüljük a halálozás emlék­ napját. hogy haragudjak. tisztességtu­ dó hangon felelgetünk halvány.déknak?. Az volt a dolgom. sok feketét iszik. nagyon óvato­ san. mindig idősebb és beérkezettebb. ők a tekintélyesebbek. a tapasztalás. fegyver kezében. * * * Az őrszem Az évek múlnak. ha nem tudja a jelszót. mindenkit pártatlanul és hidegen kérdez: "Hé! Állj! Ki vagy?." Szúrj keresztül mindenkit. mint az élő. hivatásod. a fáradtság egy napon megengeszte­ lik ezt a haragot szívemben és eszméletemben. virággal kedveskedünk nekik. Mert nem az volt a dolgom. A gyász végső formája ez a szertartás. * * * Szertartás Idővel kialakul bennünk egyfajta szertartás. ők az idősebbek.. Végre is. . * * * Harag Semmitől nem félek úgy. ha akarnak. Az egyik ez: "Becsület. nem egészen kiismer­ hető. hogy élek. aztán sír. meg­ látogatjuk őket. Először jajong az ember.. Én már tu­ dom.. hogy el ne kókadjon. aki közeledni mer és nem tudja a jelszót. kisebb vacsorákat rendezünk tiszteletükre. Vigyázz. különös lényekkel. két kézzel nyúlj az öröm után. aztán hallgat és szomorú. s mint az élők a születésnapot. melynek kellékeit az életből kölcsönözzük. törékeny?. dolgod. hogy minden dolog. s általában úgy bá­ nunk velük." A harmadik: "Részvét. s úgy élsz. melynek köze van az emberekhez. senkiben nem bízik.. s ezért nem árt jó barátságban élni velök." A másik: "Szándék. mint kissé veszedelmes. távoli kérdéseikre. mellyel halot­ tainkhoz közeledünk. aki virraszt a vár­ tán. ápoljuk velük kapcsolatainkat. hogy gügyögjek velük és beálljak a füzér­ táncba. mint az őrszem. a mú­ ló évek. pillantása kemény és engesztelhetetlen." ­ s nem engedi közel.

 Ez a legszörnyűbb végzet. már nem haragszom. reggel és délután. Az ötéves terv. Istent kezdi megismerni. nagyon tud örülni nekik. de nem hajlandó többé meghalni érettük. adj erőt. * * * Ötéves terv Negyven után az ember ötéves tervet csinál. egy­egy órát. már nem akarja a világot megváltani. S eb­ be csakugyan bele kell halni. sok­ kal több adót kell fizetni. Az élet egyik . amit nem lehet tovább halogatni: ki kell vágat­ ni a mandulákat. átmenet nélkül. Minden erejét a részleteknek adja." Semmi nem gyávább. * * * Valamiért Az igazi tragédia nem az.Semmi nem könnyebb. nagyon figyelmesen s a lehetőségig tökéletesen végezze el. hogy meghaljon valamiért. hogy haragudni tud­ jak. két éjszaka egymás után nem lehet fennmaradni. * * * Nikotin Negyven után az élet központi gondja nem a nők. A nőknek már megbo­ csátott. igaznak és becsesnek ismertünk meg. s órarend szerint dolgozik. hanem a nikotin. Becsvágya és erőfeszítése. rend­ szeresen kell olvasni. mint megbékülni. hogy a munka és az élet maradék feladatait feltűnés nélkül. Az igazi tragédia. amit nagynak. Isten. milyen egyszerű és közömbös. mi­ kor nincs módunk élni valamiért. szak­ szerűen és érzelgés nélkül. de az öt évet is csak hu­ szonnégy órás távlatokban meri elképzelni ­. mégis igaz. Legszívesebben sétál és olvas. erkölcsi. egy­két napos nyugalom. Negyven előtt mindezt nem hisszük el igazán és szívünkből. érzelmi és egészségi bonyodalmak kínos soro­ zata követ. legföllebb viszonylagos. Időszerű lesz egy és más. s csodálkozik. melyet a negyvenéves ember felállít ­ messzebb nem akar tervezgetni. füstszűrő szipkából kell szívni a cigaret­ tát. Ez kissé frivolan hangzik. melyet. Negyven után felkészülünk mindenre. mert fáradt vagyok. hátba ütni a világot és azt mondani: "Isten neki. hogy boldogság nincsen az életben. s le kell számolni azzal. az anya­ gi. mikor a végzet kényszerít egy embert.

 Talán "nem éri meg"; de nem tudok jobbat. mintha vár­ nád a parancsot. Aztán arra. Csak arra emléke­ zem. Már éppen eleget éltél hasznosan. * * * A telefonszám Már nem emlékezem telefonszámára.legnagyobb erőfeszítése lesz a küzdelem e keserű méreg el­ len.) Ez a szenvedély halálos. sem neked nem volt igazi örömöd ebből a munkából. az élet. s álmatlan­ ságtól vérszegény fejjel. halántékod és szemhéjaid dörzsöl­ ve. Mindig úgy éltél. Bölcsebb és emberhez méltóbb vállalni ezt a szenvedélyt is. bőséges lakomára emlékezünk. Minderre em­ lékezem. melyet kaptam tőle; de csak úgy. egészen halványan bőre illatára is. bukás és megaláztatás. mint ahogy az ember a kötőszavakat ismeri. Tehát vállalom; s rágyújtok. Aztán egy illat emléke. Mit csináltál időddel. hogy élni akartam vele. hogy haszontalanul éljél. Tudtad. az ő törvényük ellen. hogy egyszer meg akar­ tam halni érette. os­ tobán halálos. minden következménnyel. melyet néhány esztendő előtt még oly gépiesen tudtam. Homályosan emlékezem szeme színére. melyet okozott; de csak úgy. melyhez a tele­ fonszám és az illat tartozott. sem értelme. Állandóan telefonáltál és leveleket is írtál. melynek fogásait már elfelejtettük. lakomára és dő­ zsölésre. (Miért nem dohányzik sötétben az ember? Kell valamilyen kis láng hozzá. ha nincs más. Emlékezem az örömre is. hogy egyetlen feladatod van. hogy volt egy fekete kalapja. e mindennapos erőfeszítés. siettél a munkapadhoz. * * * Haszontalan Legfőbb ideje. mint minden szenve­ délyt. Szembe kell nézni vele. a magad törvénye szerint. boldogtalan? Élj végre haszon­ talanul. . Először egy telefonszám hal meg. nem emlékezem többé. De telefonszámára. feladatot. hogy ennek sem volt igazi célja. mint ahogy egy régi. de később megtudtad. Így halunk meg egymás számára. akármilyen nevetsé­ ges is. s megint. melyet az emberek hasz­ nosnak minősítettek; de sem nekik. Emlékezzél csak: korán keltél. Ez a küzdelem ostoba és szégyenletes. hogy valamilyen munkát elvé­ gezzél a hajnali órában. mint ahogy egy régi haláleset fájdalmára emlékezik az ember. akár a kályha parazsa. Aztán minden. Aztán a test. barna tollal. mosolyára. halványan. mely még sokkal hasznosabb feladatok elvégzésére szólít. Emlékezem a fájdalomra.

 új módszert választunk: nem irtjuk többé bűneinket. s nem fogadkozunk nagy szavakkal. Ez minden. udvariasan. s iparkodunk aztán huszonnégy vagy negyvennyolc órán át alkoholmentesen élni. talán. így jön majd az öregség. ne félj. a borról.Tudjuk. Me­ hetünk. de védekezünk. Ilyenkor.. Tudjuk. A szentek sem tehetnek többet. a nők testéről. Bűneinket megszokjuk. s aztán készségesen mondod: "Igen. de tudjuk ezt. ez már nagyon sok. amint át­ nyújtja a halálos iratot. az olcsó és csóktalan szerelmekről. de tiszta bort. időnként leszünk még fa­ lánkok is. lusták vagyunk. a veszélyek ellen. másként lesz minden. ahogy lehet. hogy nem hagyunk fel szenvedélyeinkkel.. füstszűrő szipkából szopogatjuk ezt a keserű bódítószert. most már késő. ennyi az egész.. hogy a szervezet elfeledhesse a mérget; dohányzunk. az élet második felében. Egy napon hírt kapsz. a test fülledt mérgeiről. mert ez a vállalkozás reményte­ len. Tudom. Felnézel. igen. hétfőtől vagy elsejétől. hogy nem lesz másképp semmi. Iszunk. hanem becsületes alkut kötünk velük. a pálinkáról." * * * . Már nem esünk kétségbe miattuk. az esztelen kalandok­ ról. a lustaságról és felületességről. hivatalosan és közömbösen. hideg és forró eskükkel. de módszeresen és órarend szerint vagyunk azok. Mint a lictor. nem tudunk lemondani a bódítószerekről. Ismerjük a bűnöket és ismerjük magunkat. de kettévágjuk a cigaret­ tát. amit tehetünk. élni.. Meg kell öregedni. és szelíden megvetjük magun­ kat ez indulatokért. a munkából és az életből. a végén. használsz is majd nekik. valamit akartam. de már csak amolyan komor gyakorlattal. Mit is? Igen. * * * A bűn Viszonyunk bűneinkhez idővel zsörtös lesz. Mindez ellen lázadozunk még. s bókol. szórakozottan. házsártos. átad­ juk magunkat a test olcsó szenvedélyeinek. Egy pillanat még. mikor a halálhírt viszi a patríciusnak. irigyek vagyunk.Akkor. mely halálosan mérgezi szívünket és érrendszerünket. Ez minden? Nem. s csak ha muszáj. hogy holnaptól. az irigységről és a jóra való restségről. Nem dráma az öregség. * * * Az öregség Látod. ágyban és ágyon kívül. egészen új helyzetben élünk velük és közöttük.

Vége! * * * Kiadta a Helikon Kiadó Kft. Talán túléllek. az életben. Vére alvadt. az álom Köd és zavar. Élj. olvasó. olvasó. Kiket szerettél. meghalok.. talán te élsz túl. A szó csak szó.Üzenet Igen. a Helikon Kiadó igazgatója. Művészeti vezető Zigány Edit. Kutyád öreg már. Felelős vezető Varró Attila igazgató. akármilyen gyászos. A semmiből üzenem: az életnek. Meghalok. Nyomta és kötötte a Sylvester János Nyomda Kft. talán a napon.. a hús csak hús. Talán ma. S te hallgass. Megtanultam és ezt üzenem.. 2001­ben. mint pók a pókfonálon. Szerkesztette Mészáros Tibor. ezt a sort olvasod. mikor te. 2002. amikor ezt a sort írom. * * * * * * * * * * . Megjelent 10. van értelme. ezer évvel. * * * A pók Az idő hidegebb lesz.12 (A/5) ív terjedelemben. Ennyit tanultam. Halott fekszik a hóban. Dallamaid a vad szél hegedülje. HE 804 / ISBN 963 208 719 4 * * * A könyvet felvette és kijavította: Orosz László Budapest. s mintha elvonná egy kéz az idő függönyét: a semmibe látok. A kiadásért felel Pándi András. két végtelen között. Köd fedi a holdat. egy nappal. rekedten csaholgat. A fedelet Vida Győző tervezte. A puszta földre ülj le. Műszaki vezető Kováts Imre. Milyen otthonos! . október. Egyetlen értelme van: az emberi értelem. Mind meghaltak. zavaros és véges is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->