You are on page 1of 23

NGH NH

CA CHNH PH S 88/2007/N-CP NGY 28 THNG 5 NM 2007 V THOT NC TH V KHU CNG NGHIP

CHNH PH Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001; Cn c Lut Bo v mi trng ngy 29 thng 11 nm 2005; Cn c Lut Ti nguyn nc ngy 01 thng 6 n m 1998; Xt ngh ca B trng B Xy dng,

NGH NH: Chng I NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng


1. Ngh nh ny quy nh v hot ng thot nc ti khu vc th v cc khu cng nghip, khu kinh t, khu ch xut, khu cng ngh cao (sau y gi tt l khu cng nghip); quyn v ngha v ca t chc, c nhn v h gia nh c hot ng lin quan n thot nc trn lnh th Vit Nam. i vi cc khu dn c tp trung nng thn c iu kin xy dng h thng thot nc tp trung th khuyn khch p dng Ngh nh ny. 2. Ngh nh ny p dng i vi cc t chc, c nhn v h gia nh trong nc; t chc, c nhn n c ngoi c hot ng lin quan n thot nc trn lnh th Vit Nam. 3. Trong trng hp iu c quc t m Vit Nam l thnh vin c quy nh khc vi quy nh ca Ngh nh ny th p dng theo quy nh ca iu c quc t .

iu 2. Gii thch t ng
1. Hot ng thot nc l cc hot ng c lin quan trong l nh vc thot nc, bao gm: quy hoch, t vn thit k, u t xy dng, qun l, vn hnh v khai thc, s dng h thng thot nc. 2. Dch v thot nc l hot ng qun l, vn hnh h thng thot nc nhm p ng yu cu thot nc ma, nc thi v x l nc thi ca cc i tng c nhu cu thot nc theo cc quy nh ca php lut. 3. Ph thot nc l ph bo v mi trng i vi nc thi p dng cho khu vc th v khu cng nghip c h thng thot nc tp trung; ph thot nc do y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau y gi tt l y ban nhn dn cp tnh) quy nh sau khi thng qua H i ng nhn dn cng cp nhm tng bc bo m duy tr v pht trin dch v thot nc trn a bn.

2 4. n v thot nc l t chc, c nhn cung ng dch v thot nc theo hp ng qun l, vn hnh h thng thot nc. 5. H thot nc bao gm cc h gia nh, c quan hnh chnh s nghip, c s sn xut, kinh doanh dch v x nc ma, nc thi vo h thng thot nc. 6. H thot nc n l l h thot nc x nc ma, nc thi trc tip ra mi trng. 7. Nc thi l nc b thay i c im, tnh cht do s dng hoc do cc hot ng ca con ngi x vo h thng thot nc hoc ra mi trng. 8. Nc thi sinh hot l nc thi ra t cc hot ng sinh hot ca con ngi nh n ung, tm git, v sinh c nhn. 9. Nc thi khc l nc qua s dng m khng phi l nc thi sinh hot. 10. H thng thot nc bao gm mng li cng, knh mng thu gom v chuyn ti, h iu ho, cc cng trnh u mi (trm bm, nh my x l, ca x) v ph tr khc nhm mc ch thu gom, vn chuyn, tiu thot nc ma, nc thi v x l nc thi. H thng thot nc c chia lm cc loi sau y: a) H thng thot nc chung l h thng trong tt c mi loi nc thi, nc ma c thu gom trong cng mt h thng. b) H thng thot nc ring l h thng thot nc ma v nc thi ring bit; c) H thng thot nc na ring l h thng thot nc chung c tuyn cng bao tch nc thi a v nh my x l. 11. H thng thot nc ma bao gm mng li cng, knh mng thu gom v chuyn ti, h iu ho, cc cng trnh u mi (trm bm, ca x...) v ph tr khc nhm mc ch thu gom v tiu thot nc ma. 12. H thng thot nc thi bao gm mng li cng, knh mng thu gom v chuyn ti, h iu ho, cc cng trnh u mi (trm bm, nh my x l, ca x...) v ph tr khc nhm mc ch thu gom, tiu thot v x l nc thi. 13. Cng bao l tuyn cng chnh c cc gi ng tch nc thi thu gom ton b nc thi khi khng c ma v mt phn nc thi c ho trn khi c ma trong h thng thot nc chung t cc lu vc khc nhau v v n chuyn n trm bm hoc nh my x l nc thi. 14. H thng h iu ho bao gm cc h t nhin hoc nhn to tip nhn nc, iu ho kh nng tiu thot nc cho h thng thot nc. 15. im u ni l cc im x nc ca cc h thot nc vo h thng thot nc. 16. im x l ni x nc ra mi trng ca h thng thot nc hoc cc h thot nc n l. 17. Lu vc thot nc l mt khu vc nht nh m nc ma hoc nc thi c thu gom, vn chuyn a v mt hoc mt s im x ra ngun tip nhn. 18. Ngun tip nhn l mt b phn ca mi trng bao gm: cc ngun nc chy thng xuyn hoc nh k nh ao, h, sng, su i, knh mng, nc ngm, bin. 19. COD l nhu cu xy cn thit xy ho cc ch t ho hc c trong nc.

iu 3. Chnh sch u t pht trin thot nc

3 1. Dch v thot nc l loi hnh hot ng cng ch, c Nh nc quan tm, u tin u t nhm khng ngng nng cao hiu qu hot ng, cht lng dch v bo m pht trin bn vng, p ng nhu cu pht trin kinh t - x hi. 2. Khuyn khch mi thnh phn kinh t, cng ng x hi tham gia u t pht trin, qun l hot ng thot nc.

iu 4. Trch nhim qun l nh nc i vi hot ng thot nc


1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v hot ng thot nc trn lnh th Vit Nam; ban hnh v ch o thc hin cc chin lc, nh hng pht trin thot nc cp quc gia. 2. B Xy dng: chu trch nhim thc hin chc nng qun l nh nc v thot nc ti th v cc khu cng nghi p trn phm vi ton quc: a) Nghin cu, xy dng cc c ch, chnh sch v thot nc trnh Chnh ph hoc Th tng Chnh ph ban hnh hoc ban hnh theo thm quyn; b) Xy dng, trnh Th tng Chnh ph ban hnh v t chc thc hin cc chng trnh, k hoch pht trin thot nc cp quc gia; c) Ban hnh cc quy chu n, tiu chun, nh mc kinh t - k thut v thot nc; d) Hng dn, ch o v kim tra hot ng thot nc trn phm vi ton quc 3. B Ti nguyn v Mi trng chu trch nhim thc hin chc nng qun l nh nc v bo v mi trng v kim sot nhim trong hot ng thot nc. 4. B Nng nghip v Pht trin nng thn chu trch nhim thc hin chc nng qun l nh nc v khai thc v b o v cng trnh thy li; cp, thu hi giy php x nc thi vo cng trnh thy li. 5. B K hoch v u t: a) Bo m cn i nhu cu vn u t t ngun vn ngn sch nh nc theo cc chng trnh, k hoch pht trin thot nc c Th tng Chnh ph ph duyt; b) Nghin cu, xy dng c ch chnh sch nhm khuyn khch, huy ng cc ngun vn u tu trong nc v nc ngoi u t cho cc cng trnh thot n c; c) Lm u mi vn ng ngun vn ODA cho u t pht trin thot nc theo th t u tin c Th tng Chnh ph ph duyt. 6. B Ti chnh: a) Phi hp vi B K hoch v u t trong vic bo m cn i vn u t t ngun vn ngn sch nh n c v nghin cu, xy d ng c ch, chnh sch ti chnh nh m khuyn khch, huy ng cc ngun vn u t trong v ngoi nc cho u t pht trin thot nc; b) Thng nht qun l v ti chnh i vi ngun vn h tr pht trin chnh thc (ODA) cho u t pht trin thot nc; c) Phi hp vi B Xy dng hng dn, kim tra, gim st vic thu v s dng ph thot nc trn phm vi ton quc. 7. Cc B, c quan ngang B trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim phi hp vi B Xy dng thc hin qun l nh nc v thot nc th v khu cng nghip. 8. y ban nhn dn cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim trong vic thc hin qun l nh nc v hot ng thot nc trn a bn do mnh

4 qun l; quy nh chc nng, nhim v, phn cp qun l v hot ng thot nc cho cc co quan chuyn mn v y ban nhn dn cc c p do mnh qun l. S Xy dng cc tnh v S Giao thng cng chnh cc thnh ph trc thuc Trung ng l c quan chuyn mn tham mu, gip y ban nhn dn cp tnh thc hin chc nng qun l nh nc v thot nc trn a bn. 9. y ban nhn dn cc th c trch nhim t chc lp quy hoch, u t xy dng h thng thot nc v t chc thc hin cc dch v thot nc trn a bn qun l ph hp vi s pht trin ca cng ng v tham gia vo quy ho ch chung ca vng v thot nc, la chn n v qun l, vn hnh, k kt hp ng v t chc gim st thc hin.

iu 5. Nguyn tc kt hp cng trnh thot nc vi cc cng trnh h tng k thut


khc 1. Cc n quy hoch, d n u t cc cng trnh h tng k thut khc (giao thng, thy li,...) phi bo m tnh ng b vi h thng thot nc th v khu cng nghi p c lin quan v c c quan qun l nh nc v thot nc a phng xem xt, thng nht bng vn bn trc khi trnh cp c thm quyn ph duyt. 2. Khi ci to, m rng, xy dng mi cc cng trnh h tng k thut, c bit l cng trnh giao thng c lin quan n h thng thot nc th v khu cng nghip th ch u t phi c phng n bo m thot nc bnh thng v c ngha v ci to, phc hi hoc xy dng mi ng b cc hng mc cng trnh thot nc c lin quan theo quy ho ch. 3. C quan qun l nh nc v thot nc ti a phng, n v thot nc c giao qun l, vn hnh h thng thot nc c quyn v ngha v tham gia gim st qu trnh xy dng cc hng mc cng trnh thot nc ca cc d n u t xy dng cc cng trnh h tng k thut c lin quan. n v thot nc c quyn t chi nhn bn giao cng trnh thot nc nu cht lng xy dng khng bo m theo quy nh.

iu 6. Cc quy nh v quy chun nc thi


1. Nc thi t h thng thot nc th, khu cng nghip, t cc h thot nc n l x ra ngun tip nhn phi bo m cc quy chun mi trng do c quan nh nc c thm quyn quy nh. B Ti nguyn v Mi trng ban hnh quy chun nc thi x ra ngun tip nhn. 2. Nc thi t cc h thot nc x vo h thng thot nc th, khu cng nghip phi bo m cc quy chun nc thi x vo h thng thot nc do c quan nh nc c thm quyn quy nh. B Xy dng ban hnh quy chun nc thi x vo h thng thot nc th v khu cng nghi p.

iu 7. Qun l h thng cc im x ra mi trng


1. Vic x nc thi ra ngun tip nhn phi tun th cc quy nh ca php lut v bo v mi trng, ti nguyn nc, khai thc v bo v cng trnh thy li v cc vn bn php lut c lin quan. 2. Vic thit k v xy dng cc im x phi bo m chng xm nhp ngc t ngun tip nhn v ngp ng th. 3. Vic x nc thi vo ngun tip nhn c qun l thng nht theo lu vc. y ban nhn dn cp tnh quy nh phn cp, u mi qun l thng nht cc im x, gim st ch t lng nc thi ca h thng thot nc v cc h thot nc n l trn a bn tnh theo

5 tng lu vc ngun tip nhn v phi hp vi cc a phng lin quan t chc qun l cc im x, cht lng nc thi vo ngun tip nhn theo lu vc c phm vi vng theo quy nh ca php lut v bo v mi trng.

iu 8. Qun l cao c lin quan n thot nc


1. Qun l cao nn th: a) Cao nn th c xc nh trong n quy hoch xy dng theo h cao chun quc gia phi bo m yu cu tiu thot nc ma, nc thi v c cp c thm quyn ph duyt; b) C quan qun l v quy hoch xy dng theo phn cp c trch nhim qun l v cung cp cc thng tin v cao nn th cho cc t chc, c nhn c nhu c u; c) Cc t chc, c nhn u t xy dng cng trnh phi tun th cao nn th c cung cp; d) C quan c thm quyn thm nh thit k c s, cp php xy dng cc cp c trch nhim kim tra s ph hp gia cao thit k cng trnh xy dng v cao nn th. 2. Qun l cao ca h thng thot nc: n v thot nc c trch nhi m: a) Xc nh v qun l cao mc nc cc h iu ho, knh mng thot nc nhm bo m ti a kh nng tiu thot, iu ho nc ma, chng ng ngp v bo v mi trng; b) Qun l cao cc tuyn cng chnh v c ng thu gom nc thi, nc ma; c) Cung cp cao ca h thng thot nc cho cc t chc, c nhn c yu c u. 3. Cc c quan, n v c giao qun l cc sng, h , knh mng c lin quan n vic thot nc th c trch nhim phi hp vi n v thot nc trong vic bo m yu cu v cao nhm thot nc, chng ngp ng th.

iu 9. S tham gia ca cng ng


1. Thc hin chc nng gim st v u t xy dng, qun l, vn hnh h thng thot nc. 2. Pht hin, ngn chn, kin ngh c quan c thm quyn x l cc vi phm php lut trong hot ng thot nc.

iu 10. Tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v thot nc


1. Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, y ban nhn dn cc c p, n v thot nc trong phm vi trch nhim ca mnh phi hp vi cc c quan thng tin i chng, cc t chc on th, qun chng v trng hc t chc ph bin, gio dc v hng dn nhn dn bo v cng trnh thot nc v chp hnh cc quy nh ca php lut v thot nc. 2. Cc t chc chnh tr, chnh tr x hi, t chc chnh tr x hi - ngh nghip trong phm vi trch nhim ca mnh phi hp vi c quan qun l nh nc v thot nc tuyn truyn, vn ng nhn dn chp hnh nghim chnh cc quy nh ca php lut v thot nc.

iu 11. Cc hnh vi b cm

6 1. Ph hoi cc cng trnh ca h thng thot nc. 2. Vi phm cc quy nh v bo v h thng thot nc. 3. Cn tr vic kim tra, thanh tra hot ng thot nc. 4. Khng tun th cc quy nh v cao nn xy dng khi tin hnh xy dng mi, ci to, nng cp cc cng trnh xy d ng trong th. 5. X nc ma, nc thi khng bo m quy chun cht lng nc thi x vo h thng thot nc, ngun tip nhn. 6. X thi cc cht khng phi l nc thi, nc ma vo h thng thot nc. 7. Pha long nc thi t cc quy chun cht lng nc thi hoc chuyn ti lng nhim sang mi trng khc nh khng kh v t. 8. u ni tu tin hoc khng theo ng tho thun vi h thng thot nc. 9. Cung cp thng tin khng trung thc lm nh hng n quyn v li ch hp php ca cc t chc, c nhn khc trong ho t ng thot nc. 10. Li dng chc v, quyn hn gy phin h, sch nhiu cc t chc, c nhn khc trong hot ng thot nc. 11. Cc hnh vi khc vi ph m quy nh ca php lut v thot nc. Chng II QUY HOCH THOT NUC

iu 12. Quy nh chung v quy hoch thot nc


1. Quy hoch thot nc c lp, ph duyt lm c s cho cc hot ng thot nc tip theo. Mi t chc, c nhn tham gia ho t ng thot nc phi tun theo quy hoch thot nc c c quan nh nc c thm quyn ph duyt. 2. Khi lp quy hoch xy dng phi t chc nghin cu lp quy hoch thot nc nh mt b phn khng tch ri ca n quy hoch xy dng v tun theo cc quy nh ca Ngh nh ny v cc quy nh ca php lut v quy hoch xy dng. 3. i vi cc khu cng nghi p, th mi hnh thnh phi quy hoch, xy dng h thng thot nc ma, nc thi ring. i vi cc th c h thng thot nc, khu th mi th tu iu kin c th ca tng th nghin cu t chc quy hoch h thng thot nc chung, ring hoc na ring. 4. Trong trng hp sau y quy hoch thot nc phi c t chc lp nh mt n quy hoch ring: a) Quy hoch thot nc vng: cho mt nhm cc th, khu cng nghip trong mt tnh hoc lin tnh c v tr a l gn nhau, iu kin t nhin thun li v a hnh v ngun tip nhn c kh nng xy dng cc cng trnh thot n c chung m cha hoc khng t chc lp quy hoch xy dng vng cho nhm cc th, khu cng nghip ; b) Quy hoch thot nc th: cho cc th loi 2 tr ln (cc th khc nu xt thy cn thit) nhm c th ho cc nh hng thot nc c xc nh trong quy hoch chung xy dng th. 5. Quy hoch thot nc c lp nh mt n quy hoch ring nu ti khon 4 iu ny phi tun th cc quy nh t iu 13 n iu 20 Ngh nh ny v cc quy nh khc c lin quan ca php lut v quy hoch xy dng.

7 6. B Xy dng hng dn chi ph lp quy hoch thot nc.

iu 13. Giai on v thi gian lp quy hoch thot nc


1. Quy hoch thot nc c lp cho giai on ngn hn l 10 nm, giai on di hn l 20 nm v di hn. 2. Thi gian lp n quy hoch thot nc vng khng qu 18 thng, quy ho ch thot nc th, khu cng nghip khng qu 12 thng, k t ngy nhim v quy hoch c cp c thm quyn ph duyt.

iu 14. Nhim v lp quy hoch thot nc


1. Ni dung nhim v quy hoch thot nc: a) nh gi, d bo pht trin kinh t - x hi, s pht trin v b tr dn c, cng nghip, dch v, c s h tng ca khu vc nghin cu quy hoch. b) nh gi iu kin t nhin, hin trng c s h tng, d bo din bin mi trng v kh nng tiu thot nc ca cc sng, h c lin quan; c) Nhu cu thot nc b mt, thu gom, x l nc thi v t chc h thng thot nc ca khu vc nghin cu quy hoch. d) Bn v s , v tr ranh gii, quy m v mi lin h vng, t l 1/100.000 1/500.000 i vi quy hoch thot nc vng v 1/25.000 - 1/100.000 i vi quy hoch thot nc th. 2. Thi gian lp nhim v quy hoch thot nc khng qu 03 thng i vi quy hoch thot nc vng lin tnh, 02 thng i vi quy hoch thot nc vng trong mt tnh v quy hoch thot nc th k t ngy chnh thc c giao nhim v.

iu 15. Cn c lp quy hoch thot nc


1. Quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi; quy hoch xy dng, quy hoch pht trin ngnh lin quan (nu c). 2. nh hng quy hoch tng th pht trin h thng th v cc nh hng pht trin h thng h tng k thut quc gia c Th tng Chnh ph ph duyt. 3. Cc kt qu iu tra, kho st v cc s liu, ti liu c lin quan. 4. Quy chun, tiu chun v thot nc. 5. Nhim v quy hoch thot nc c ph duyt.

iu 16. Ni dung quy hoch thot nc


Tu theo c im, quy m ca khu vc nghin cu, quy hoch thot nc c nhng ni dung ch yu sau y: 1. iu tra, kho st v nh gi thc trng kinh t - x hi, iu kin t nhin v h thng h tng k thut ca khu vc lp quy hoch. 2. iu tra, kho st v nh gi din bin mi trng nc, kh nng tiu thot nc ma, nc thi ca cc sng h c lin quan. 3. Xc nh cc lu vc thot nc ca khu vc lp quy hoch.

8 4. Xc nh cc ch tiu, thng s c bn cho thot nc bao gm iu kin kh tng, thu vn, h s thm, quy chun thot nc sinh hot, cng nghip, dch v... 5. Xc nh lu lng thot nc ma, nc thi. 6. Xc nh cc ngun tip nhn, kh nng tip nhn nc ma, nc thi. 7. La chn h thng thot nc ma, thu gom v x l nc thi. 8. Xc nh cht lng nc thi ti im u ni. 9. Xc nh hng, v tr, kch thc cc tuyn thot nc chnh. 10. Xc nh cc im x, cao mc nc, lu lng x ti a, cht lng nc thi ti cc im x. 11. Xc nh v tr, quy m cc trm bm nc ma, nc thi, cc nh my x l nc thi. 12. xut cc bin php bo tn, tn to h thng knh mng, h c chc nng thot nc, iu ho v x l nc thi. 13. Phn k u t theo giai on, khu vc; xc nh s b tng mc u t, xut ngun vn, cc d n u tin. 14. nh gi tc ng mi trng, xut cc bin php bo v mi trng. 15. xut phng n t chc qun l h thng thot nc.

iu 17. H s n quy hoch thot nc


Tu theo c im, quy m ca khu vc nghin cu, h s n quy hoch thot nc bao gm: 1. Bn v: a) Bn v tr v mi lin h vng: - i vi quy hoch thot nc vng: t l 1/100.000 - l/500.000; - i vi quy hoch thot nc th: t l 1/25.000 - 1/100.000. b) Bn a hnh: - i vi quy hoch thot nc vng: t l 1/25.000 n l/250.000; - i vi quy hoch thot nc th: t l 1/5.000 - 1/25.000. c) Bn hin trng h tng k thut quy nh nh im b khon ny; d) Bn phn chia l u vc thot nc, t l nh im b khon ny; ) Bn v tr cc trm bm, nh my x l, cc tuyn truyn dn chnh, t l nh im b khon ny. 2. Bo co t ng hp gm thuyt minh, cc vn bn c gi tr php l lin quan, t trnh ph duyt n quy hoch thot nc.

iu 18. Trch nhim lp, thm quyn thm nh, ph duyt nhim v, n quy hoch thot nc
1. Trch nhim lp nhim v, n quy hoch thot nc: a) B Xy dng t chc lp nhim v, n quy hoch thot nc vng lin tnh;

9 b) y ban nhn dn cp tnh c trch nhim t chc lp nhim v, n quy hoch thot nc vng, quy hoch thot nc th trong a gii hnh chnh do mnh qun l. 2. Thm quyn thm nh, ph duyt nhim v, n quy hoch thot nc: a) i vi quy hoch thot nc vng lin tnh, quy hoch thot nc th loi c bit: Th tng Chnh ph ph duyt hoc y quyn cho B Xy dng ph duyt nhim v, n quy hoch thot nc vng lin tnh, quy hoch thot nc th loi c bit trong thi hn 25 ngy lm vic, k t ngy np h s hp l. B Xy dng ch tr thm nh cc nhim v, n quy hoch thot nc vng lin tnh, quy hoch thot nc th loi c bit thuc thm quyn ph duyt ca Th tng Chnh ph trong thi hn 20 ngy lm vi c, k t ngy nhn h s hp l. b) i vi quy hoch thot nc vng trong mt tnh, quy hoch thot nc th thuc tnh: y ban chn dn cp tnh ph duyt nhim v, n quy hoch thot nc vng trong mt tnh, quy hoch thot nc th (tr th loi c bit) thuc a gii hnh chnh do mnh qun l trong thi hn 15 ngy lm vic, k t ngy nhn h s hp l ca c quan thm nh v kin tho thun ca B Xy dng. S Xy dng cc tnh, S Giao thng Cng chnh cc thnh ph trc thuc Trung ng ch tr thm nh nhim v, n quy hoch thot nc vng, quy hoch thot nc th thuc thm quyn ph duyt ca y ban nhn dn c p tnh trong thi hn 20 ngy lm vic, k t ngy nhn h s hp l.

iu 19. Quy nh v qun l quy hoch thot nc


Trn c s ni dung bn v, thuyt minh ca n quy hoch thot nc, cc kin ngh, gii php thc hin quy hoch thot nc, ngi c thm quyn ph duyt n quy hoch thot nc ban hnh Quy nh v qun l quy hoch thot nc. Ni dung Quy nh bao gm: 1. Quy nh v v tr, vai tr, chc nng, quy m cc cng trnh thot n c. 2. Quy nh v phm vi bo v, hnh lang an ton i vi cc cng trnh thot n c. 3. Phn cng v quy nh trch nhim qun l quy hoch thot nc. 4. Cc quy nh khc.

iu 20. iu chnh quy hoch thot nc


1. Quy hoch thot nc c iu chnh khi c mt trong cc trng hp sau y: a) C s iu chnh quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi, quy hoch xy dng, quy hoch pht trin ngnh c lin quan; b) C bin ng ln v iu kin t nhin ngoi d bo. 2. Thi hn xem xt iu chnh quy hoch thot nc theo yu cu ca ngi c thm quyn ph duyt n quy hoch thot nc. 3. Ni dung iu chnh quy hoch thot nc phi da trn c s phn tch nh gi tnh hnh thc hin n quy hoch thot nc c ph duyt trc , xc nh nhng yu t nh hng n vic iu chnh quy hoch, phi bo m tnh k tha v ch iu chnh nhng ni dung thay i.

10 4. Ngi c thm quyn ph duyt n quy hoch thot nc ph duyt n iu chnh quy hoch thot nc. Chng III U T PHT TRIN THOT NC

iu 21. Ch s hu cng trnh thot nc


1. y ban nhn dn cc th trong vng phc v thot nc ca cng trnh thot nc c tnh cht vng cng tham gia s hu cng trnh thot nc theo t l gp vn hoc phn b vn u t thnh lp c quan i din ch s hu v c ngi tham gia. 2. y ban nhn dn cc th l ch s hu cng trnh thot nc: a) c u t t ngun vn ngn sch nh n c; b) Nhn bn giao li t cc t chc kinh doanh, pht tri n khu th mi; c) Nhn bn giao li t cc t chc, c nhn b vn u t kinh doanh khai thc cng trnh thot nc c thi hn. 3. Cc t chc kinh doanh, pht tri n khu th mi s hu, qun l, vn hnh h thng thot nc trn a bn do mnh qun l n khi bn giao theo quy nh. 4. Cc t chc, c nhn l ch s hu cng trnh thot nc do mnh b vn u t n khi bn giao cho y ban nhn dn cc th (nu c quy nh trong giy php u t, giy chng nhn u t). 5. y ban nhn dn cc c p l ch s hu cc cng trnh thot n c khu cng nghip c u t t ngun vn ngn sch do mnh qun l.

iu 22. Ch u t cng trnh thot nc


1. Ch u t cng trnh thot nc c tnh cht vng c giao cho c quan i din ch s hu c thnh lp theo quy nh ti khon 1 iu 21 Ngh nh ny. 2. y ban nhn dn c a cc th l ch u t xy dng cng trnh thot nc s dng vn ngn sch nh n c trn a bn do mnh qun l v giao cho n v thot nc qun l thc hin d n; trng hp n v thot nc khng c iu kin nng lc qun l d n th n v thot nc c ngi tham gia Ban Qun l d n do ch u t thnh lp hoc t vn qun l d n c thu thnh lp. 3. n v, doanh nghip c giao lm ch u t kinh doanh, pht trin h tng khu cng nghip, khu th mi l ch u t cng trnh thot nc trn a bn c giao qun l. 4. Cc t chc, c nhn l ch s hu cng trnh thot nc do mnh b vn u t. 5. Cng trnh thot nc do cng ng ng gp, i din ch u t do cng ng quyt nh.

iu 23. K hoch u t pht trin thot nc


1. K hoch u t pht trin thot nc bao gm cc gii php, phng n u t, cng vic c th nhm bo m tiu thot nc, nng cao bao ph dch v, ci thin cht lng dch v trong vng thot nc.

11 2. K hoch pht trin thot nc phi ph hp vi quy hoch xy dng, quy hoch thot nc c ph duyt v c s phi hp vi cc a phng lin quan. 3. n v thot nc t chc lp, trnh ch s hu cng trnh thot nc ph duyt k hoch u t pht trin thot nc trn a bn c giao qun l.

iu 24. Ngun vn u t
1. H thng thot nc cc th c u t t ngun vn ngn sch nh n c v cc ngun vn hp php khc. Nh n c khuyn khch v to iu kin cho cc thnh phn kinh t tham gia u t xy dng mt phn hoc ton b h thng thot nc ph hp vi Quy hoch thot nc di mi hnh thc u t. Cc nh u t c hng cc chnh sch u i, h tr u t theo quy nh ca php lut. 2. H thng thot nc ca cc khu cng nghi p, khu th mi c u t t ngun vn ngn sch h tr, vn t c, vn huy ng hp php khc ca n v c giao lm ch u t kinh doanh, pht trin h tng khu cng nghip, khu th mi.

iu 25. Phn k u t
1. Vic u t pht trin mng cng thot nc c xc nh theo yu cu pht trin th v n u theo d bo quy hoch khng qu 05 nm, k t khi d kin hon thnh a vo s dng tr cc tuyn cng c u t ng b cng vi cc cng trnh giao thng. 2. Quy m cng sut cc cng trnh u mi (trm bm, nh my x l...) c la chn n u theo d bo quy hoch khng qu 05 nm, k t khi d kin hon thnh a vo s dng. 3. Kch thc mng, cng thot nc chnh c la chn theo d bo nhu cu cho giai on di hn ca quy hoch xy dng, quy hoch thot nc c ph duyt.

iu 26. D n u t xy dng cng trnh thot nc


1. Vic lp, thm nh, ph duyt v trin khai thc hin cc d n u t xy dng cng trnh thot nc phi tun theo cc quy nh ca Ngh nh ny v cc quy nh khc c lin quan ca php lut v u t xy dng cng trnh. 2. Tu theo c im, quy m t chc t vn khi nghin cu lp d n u t xy dng cc cng trnh thot nc c tnh cht tp trung, gii quyt mt cch c bn cc vn thot nc ma, thu gom v x l nc thi ca cc th phi thc hin: a) T chc iu tra, kho st x hi hc, tham vn cng ng nhm nh gi thc trng mc sng, kh nng v s sn sng u ni, thc hin ngha v chi tr ph thot nc ca ngi dn khu vc d n; ng thi ngi dn c bit cc thng tin v d n, cht lng dch v c hng sau khi d n hon thnh, tham gia vo qu trnh ra quy t nh v gim st thc hin; b) Vic la chn phng n k thut, cng ngh v quy m cng sut, xc nh tng mc u t ca d n phi c xem xt m t cch ng b vi chi ph qun l, vn hnh bo m hiu qu kinh t tng hp ca d n; c) Nghin cu, xut phng n ph thot nc, l trnh tng ph thot nc, xc nh kh nng chi tr chi ph qun l, vn hnh v hon tr vn vay (nu c) t ngun thu ph thot nc v ngn sch a phng bo m tnh bn vng ca cng trnh thot nc c u t ;

12 d) D tho ni dung Hp ng qun l, vn hnh hoc cc ni sung b sung, iu chnh ca Hp ng qun l, vn hnh c c k kt gia ch s hu cng trnh thot nc v n v thot nc. 3. Cc d n u t xy dng cng trnh thot nc c tnh cht tp trung, gii quyt mt cch c bn cc vn thot nc ma, thu gom v x l nc thi ca cc th loi 4 tr ln phi c kin tho thun bng vn bn ca B Xy dng trc khi trnh cp c thm quyn ph duyt. Chng IV QUN L, VN HNH H THNG THOT NC

iu 27. La chn n v qun l, vn hnh


1. i vi a bn c t chc, c nhn ang thc hin dch v thot nc th t chc, c nhn c u tin ch nh thc hin hp ng qun l, vn hnh h thng thot nc trn a bn. 2. i vi a bn cha c n v thot nc th vic la chn n v qun l, vn hnh h thng thot nc thc hin theo cc quy nh ca php lut v u thu hoc thnh lp mi nu u thu khng thnh cng. 3. Mt n v thot nc c th c la chn qun l mt hoc nhiu lu vc thot nc khc nhau, m i lu vc thot nc ch do mt n v thot nc c giao nhim v qun l, vn hnh. 4. Thm quyn la chn n v qun l, vn hnh h thng thot nc: ch s hu t chc la chn n v qun l, vn hnh h thng thot nc trn a bn do mnh qun l.

iu 28. Hp ng qun l, vn hnh


1. Hp ng qun l, vn hnh l vn bn php l c k kt gia ch s hu v n v c giao qun l, vn hnh h thng thot nc. 2. Hp ng qun l, vn hnh bao gm nhng ni dung c bn sau y: a) Cc ch th hp ng; b) i tng hp ng; c) Phm vi, ni dung cng vic; d) Cc yu cu k thut; ) Gi hp ng, nguyn tc iu chnh gi; e) Thanh ton, phng thc thanh ton; g) Ngha v, quyn hn cc bn lin quan.

iu 29. Chuyn nhng hp ng qun l, vn hnh


n v thot nc c php chuyn nhng mt phn hoc ton b ngha v, quyn li ca mnh trong hp ng qun l, vn hnh cho bn th ba khi c s tho thun ca ch s hu cng trnh thot nc.

13

iu 30. Xc nh gi d ton hp ng qun l, vn hnh


Gi d ton hp ng qun l, vn hnh c xc nh lm c s la chn n v qun l, vn hnh. 1. Nguyn tc tnh gi d ton hp ng: a) Gi d ton hp ng c tnh ng, tnh cc yu t chi ph sn xut hp l bo m vic qun l, vn hnh h thng thot nc p ng cc quy chun, quy trnh qun l, vn hnh do c quan nh nc c thm quyn ban hnh hoc ph duyt; b) Bo m hi ha li ch ca Nh nc, n v thot nc v cng ng. 2. Cn c xc nh gi d ton hp ng: a) Phm vi, khi lng cng vic; b) Quy chun, quy trnh qun l, vn hnh; c) nh mc kinh t - k thut do c quan nh nc c thm quyn ban hnh; d) iu kin c th ca a phng. 3. Lp, trnh v ph duyt gi d ton hp ng: Ch s hu cng trnh thot nc t chc lp gi d ton hp ng (s dng c quan chuyn mn trc thuc hoc thu t vn) trnh cp c thm quyn ph duyt. 4. Thm quyn ph duyt gi d ton hp ng: a) y ban nhn dn cp tnh ph duyt gi d ton hp ng i vi cc cng trnh thot nc thnh ph, th x thuc quyn qun l; b) y ban nhn dn c p huyn ph duyt gi d ton hp ng i vi cc cng trnh thot nc th trn thuc quyn qun l.

iu 31. Gi bn ng qun l, vn hnh


Gi hp ng qun l, vn hnh l gi tho thun sau khi thng tho gia ch s hu vi n v qun l, vn hnh cng trnh thot nc c la chn v bo m khng c vt gi d ton c cp c thm quyn ph duyt.

iu 32. iu chnh gi hp ng qun l, vn hnh


1. Gi hp ng qun l, vn hnh c iu chnh trong nhng trng hp sau y: a) C s u t m rng, nng cp h thng thot nc; b) C bin ng ln v th trng; c) C thay i v c ch chnh sch c a Nh nc. 2. n v thot nc lp v trnh c quan c thm quyn ph duyt iu chnh gi hp ng sau khi tho thun vi ch s hu cng trnh thot nc. Ngi c thm quyn ph duyt gi d ton hp ng ph duyt iu chnh gi hp ng.

iu 33. Thi hn hp ng
Hp ng qun l, vn hnh c thi hn ngn nht l 05 nm v di nht l 10 nm. Trng hp mun tip tc ko di hp ng, trc khi kt thc thi hn hp ng t nht l

14 01 nm th cc bn tham gia h p ng phi tin hnh thng tho vic ko di hp ng qun l, vn hnh.

iu 34. Chm dt hp ng
Hp ng qun l, vn hnh c chm dt trong nhng trng hp sau y: 1. Mt trong cc bn vi ph m cc iu khon cam kt ca hp ng. 2. Khi ht thi hn hp ng m mt trong hai bn khng mun tip tc ko di hp ng. 3. Nhng trng hp bt kh khng hoc cc l do khc c quy nh trong hp ng.

iu 35. Nghim thu, thanh ton theo h p ng


1. Hp ng qun l, vn hnh c thanh ton chi ph nh k theo tho thun. 2. Phng thc thanh ton do hai bn tho thun. 3. Trong trng hp chm thanh ton qu 15 ngy so v i thi hn c tha thun trong hp ng th n v thot nc c hng li sut cao nht ca ngn hng ni m ti khon giao dch ti thi im thanh ton i vi s tin chm thanh ton. 4. Ch s hu cng trnh thot nc chu trch nhim t chc gim st, nghim thu v thanh ton cho n v thot nc theo hp ng. 5. Hp ng qun l, vn hnh c thanh ton t ngun thu ph thot nc, k hoch ngn sch hng nm ca ch s hu cng trnh thot nc.

iu 36. Ni dung qun l h thng thot nc ma


1. Qun l h thng thot nc ma bao gm qun l cc cng trnh t ca thu nc ma, cc tuyn cng dn nc ma khu vc, cc knh m ng thot nc chnh, h iu ho nc ma, chng ng ngp, cc trm bm... cc van ng n triu (nu c) n cc im x ra mi trng. 2. Cc tuyn cng, mng, h ga phi c no vt, duy tu, bo tr nh k, bo m dng chy theo thit k. Thng xuyn kim tra, bo tr np h ga, ca thu nc ma. nh k kim tra, nh gi cht lng cc tuyn cng, cc cng trnh thu c mng li xut phng n thay th, sa cha. 3. Thit lp quy trnh qun l h thng thot nc ma bo m yu cu k thut qun l, vn hnh theo quy nh. 4. xut cc phng n pht trin mng li theo lu vc.

iu 37. Ni dung qun l h thng thot nc thi


1. Qun l h thng thot nc thi bao gm qun l cc im u ni, cc tuyn cng thu gom, truyn dn n nh my x l nc thi v t nh my x l nc thi n cc im x ra mi trng. Ni dung qun l thot nc bao gm: a) nh k kim tra kn, lng cn ti cc im u ni, h ga v tuyn cng lp k hoch no vt, sa cha, bo tr cng v cng trnh trn mng li;

15 b) nh k kim tra, nh gi cht lng cng trnh, xut cc bin php thay th, sa cha mng li thot nc v cc cng trnh trn m ng li; c) Thit lp quy trnh qun l h thng thot nc thi bo m yu cu k thut qun l, vn hnh theo quy nh; d) xut cc phng n pht trin mng li theo lu vc. 2. Trong trng hp mng li thot nc chung th vic qun l h thng thot nc c thc hin nh quy nh ti iu 36 v khon 1 iu 37 Ngh nh ny.

iu 38. Ni dung qun l h thng h iu ha


1. Qun l h thng h iu ha trong h thng thot nc nhm iu ha nc ma, ng thi to cnh quan mi trng sinh thi kt hp lm ni vui chi gii tr, nui trng thy sn. 2. Kim sot cc hnh vi x nc thi sinh hot v nc thi sinh ra trong qu trnh sn xut, kinh doanh dch v trc tip vo h iu ha. 3. Kim tra, gim st vic khai thc, s dng h iu ho vo cc m c ch khc nhau c cp c thm quyn cho php (vui chi gii tr, nui trng thu sn, du lch...) tun th theo cc quy nh bo m chc nng iu ho nc ma v mi trng. 4. Duy tr mc nc n nh ca h iu ha, bo m tt nhim v iu ha nc ma v cc yu c u khc. 5. nh k no vt y h, v sinh lng h v b h. 6. Lp quy trnh qun l, cc quy nh khai thc, s dng h iu ha.

iu 39. Ni dung qun l cc cng trnh u mi


1. Vn hnh cc trm bm, cc tuyn ng p lc, nh my x l nc thi, cc im x ra mi trng tun th cc quy trnh vn hnh, bo tr c ph duyt. 2. nh k kim tra, nh gi cht lng cng trnh u mi bo m kh nng hot ng lin tc ca h thng, xut cc bin php thay th, sa cha v k hoch pht trin.

iu 40. Qun l ti sn
n v thot nc c giao qun l, vn hnh h thng thot nc c trch nhim qun l ti sn c u t t ngun vn ca ch s hu: 1. Lp danh mc ti sn c giao qun l. 2. T chc bo v ti sn c giao qun l. 3. nh k kim tra, nh gi cht lng ti sn. 4. Lp k hoch bo tr cng trnh, thay th v mua sm trang thit b mi. Chng V DCH V THOT NC

iu 41. im u ni

16 1. n v thot nc phi thit lp cc im u ni cho h thot nc vo mng li thu gom nc ca h thng thot nc. Tt c cc h thot nc nm trong khu vc c dch v thot nc c yu cu v c ngha v u ni vo mng li thu gom nc ca h thng thot nc tr nhng trng hp c quy nh ti iu 45 Ngh nh ny. 2. V tr im u ni c xc nh nm trn tuyn thu gom ca h thng thot nc. Cao v cc yu cu k thut ca im u ni do n v thot nc quy nh. 3. Ch s hu h thng thot nc c trch nhim u t xy dng mng li thu gom n im u ni. H thot nc c trch nhim u t ng ng thot nc v cng trnh x l s b n im u ni; hon tr nguyn trng cc mt bng cng cng s dng thi cng; c ngha v thng bo thi im thi cng u ni n v thot nc kim tra bo m u ni ng quy nh.

iu 42. Quy nh v x nc thi ti im u ni


1. i vi nc thi sinh hot: a) i vi h thng thot nc c u t xy dng mi c h thng thu gom, cng trnh x l nc thi tp trung th nc thi sinh hot t cc h thot nc c php x thng vo h thng thu gom nc thi; b) i vi cc th c h thng thot nc chung hoc na ring th nc thi sinh hot phi c thu gom v x l s b trc khi x vo im u ni. B Xy dng ban hnh quy chun thit k xy dng v vn hnh cng trnh x l nc thi sinh hot s b ti cc h thot nc. n v thot nc c trch nhi m v c quyn gim st vic xy dng cng trnh thu gom v x l s b nc thi sinh hot ca cc h thot nc bo m vic xy dng cc cng trnh ny l ng quy nh. 2. i vi cc loi nc thi khc: a) Cc h thot nc phi thu gom v c h thng x l nc thi cc b bo m quy chun cho php trc khi x vo im u ni; b) Cc h thot nc c trch nhim k hp ng vi mt phng th nghim hp chun tin hnh nh k ly mu, phn tch cht lng nc thi trc khi x vo im u ni hai thng mt ln. Kt qu xt nghim phi c gi n c quan qun l nh nc v thot nc trn a bn, n v thot nc v h thot nc. 3. n v thot nc c trch nhim t chc kim sot vic x nc thi ca cc h thot nc vo h thng thot nc do mnh qun l bo m cc quy chun quy nh, t t chc ly mu, xt nghim khi thy cn thit.

iu 43. u ni h thng thot nc ca khu cng nghip vi h thng thot nc


th Trng hp h thng thot nc ca khu cng nghip c u ni vo h thng thot nc th th c coi nh mt h s dng dch v thot nc th v phi tun theo cc quy nh ca h thng thot nc th.

iu 44. Tho thun u ni


Tho thun u ni l vn bn tho thun gia n v thot nc v h thot nc v v tr u ni, cc yu c u k thut ca im u ni, thi im u ni, cht lng, lu lng nc x vo im u ni.

17

iu 45. Min tr u ni
Cng trnh c min tr u ni vo h thng thot nc trong cc trng hp sau y: 1. Gn ngun tip nhn m cht lng nc thi bo m yu cu v sinh mi trng v vic u ni vo h thng thot nc chung c th gy nhng gnh nng bt hp l v kinh t cho h thot nc. 2. Ti a bn cha c mng li thu gom ca h thng thot nc tp trung.

iu 46. Hp ng dch v thot nc


1. Hp ng dch v thot nc l vn bn php l c k kt gia n v thot nc vi h thot nc (tr h gia nh) x nc thi vo h thng thot nc. 2. Hp ng dch v thot nc bao gm cc ni dung chnh sau y: a) Ch th hp ng; b) im u ni; c) Khi lng, cht lng nc thi x vo h thng; d) Cht lng dch v; ) Quyn v ngha v ca cc bn; e) Ph thot nc, phng thc thanh ton; g) X l vi phm hp ng; h) Cc ni dung khc do hai bn tho thun.

iu 47. Ngng dch v thot nc


1. i vi h gia nh: n v thot nc khng c ngng cung cp dch v thot nc trong mi trng hp, tr trng hp c quy nh c th trong Hp ng qun l, vn hnh. Vic cc h thot nc khng thc hin ngha v thanh ton ph thot nc hoc t thay i, sa cha h thng thot nc, vi phm cc quy nh v thot nc s b x l theo cc quy nh ca php lut; ng thi, n v cung cp nc sch c ngha v ngng cung cp nc sch theo yu cu ca n v thot nc. 2. i vi cc h thot nc khc: a) Vi phm cc quy nh v thot nc m khng gy nh hng xu n mi trng, n v thot nc c vn bn thng bo v vic vi phm v yu cu h thot nc khc phc. Sau 15 ngy m h thot nc khng chp hnh th n v thot nc ra thng bo ln hai, nu sau 15 ngy tip theo m h thot nc vn khng chp hnh th n v thot nc c php ngng dch v thot nc theo tho thun c quy nh trong Hp ng dch v thot nc v cc quy nh ca php lut v thot nc; ng thi, n v cung cp nc sch c ngha v ngng cng cp nc sch theo yu cu ca n v thot nc; b) Vi phm cc quy nh v thot nc c gy nh hng xu n mi trng, n v thot nc tin hnh lp bin bn v yu cu h thot nc phi khc phc ngay. Nu h thot nc khng chp hnh, n v thot nc c quyn ngng dch v thot nc v yu cu n v cp nc ngng cung cp nc sch; ng thi, h thot nc b x l theo quy nh ca php lut.

18 3. Dch v thot nc v cung c p nc sch c khi phc sau khi h thot nc khc phc hon ton hu qu do cc hnh vi vi ph m gy ra, hon thnh cc ngh a v theo quy nh. 4. Trng hp ngng ch v thot nc sa cha, ci to, nng cp h thng thot nc, n v thot nc phi c vn bn thng bo cho cc h thot nc c lin quan bit l do, thi gian tm ngng dch v thot nc, ng thi, n v thot nc phi c bin php thot nc tm thi hn ch nh hng n hot ng sn xut v sinh hot ca cc h thot nc v gim thiu nhim mi trng. Chng VI PH THOT NC

iu 48. i tng thu ph thot nc


1. Tt c cc h thot nc x nc thi vo h thng thot nc c ngha v tr ph thot nc theo quy nh ca Ngh nh ny. 2. Tt c cc h thot nc x nc thi trc tip ra mi trng c ngha v tr ph bo v mi trng i vi nc thi theo quy nh ca Ngh nh s 67/2003/N-CP ngy 13 thng 6 nm 2003 ca Chnh ph v ph bo v mi trng i vi nc thi v Ngh nh s 04/2007/N-CP ngy 08 thng 01 nm 2007 v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 67/2003/N-CP.

iu 49. Nguyn tc xc nh ph thot nc


1. Phng n ph thot nc c xc nh trn nguyn tc hng ti thu hi chi ph duy tr dch v thot nc bao gm c nc ma v nc thi. 2. Ph thot nc c quyt nh ph hp vi s pht trin kinh t - x hi tng thi k; ph hp vi mc u t nng cao cht lng dch v, c l trnh tng dn v hng ti mc tiu chi tr cho chi ph qun l, vn hnh v ng gp mt phn chi ph u t xy dng cng trnh thot nc. 3. Ngn sch a phng phi bo m b chi ph qun l, vn hnh, duy tr dch v thot nc trn a bn trong trng hp ngun thu t ph thot nc c quyt nh thp hn chi ph thc t.

iu 50. Phng php xc nh mc thu ph thot nc


1. i vi nc thi sinh hot, mc thu ph thot nc c tnh theo khi lng nc thi. 2. i vi cc loi nc thi khc, mc thu ph thot nc c tnh theo khi lng nc thi v hm lng cht gy nhim trong nc thi.

iu 51. Xc nh khi lng nc thi thu ph


1. i vi nc thi sinh hot: a) Trng hp s dng nc sch t h thng cp nc tp trung, khi lng nc thi tnh thu ph c ly bng 100% khi lng nc sch tiu th theo ha n tin nc;

19 b) Trng hp khng s dng nc sch t h thng cp nc tp trung, khi lng nc thi tnh thu ph c ly bng 4m3/ngi/thng. 2. i vi cc loi nc thi khc: a) Trng hp s dng nc sch t h thng cp nc tp trung, khi lng nc thi tnh thu ph c ly bng 80% khi lng nc sch tiu th theo ha n tin nc. n v thot nc hoc h thot nc c th lp t ng h xc nh chnh xc l ng nc thi x vo h thng thot nc; b) Trng hp khng s dng nc sch t h thng cp nc tp trung th khi lng nc thi tnh thu ph c xc nh thng qua ng h. H thot nc c trch nhi m u t lp t ng h v cc thi t b bo v ph tr khc.

iu 52. Xc nh hm lng cht gy nhim thu ph


1. Hm lng cht gy nhim thu ph i vi nc thi khc (khng phi sinh hot) c xc nh theo ch tiu COD (mg/l). 2. Hm lng COD c xc nh theo kt qu phn tch c a phng th nghim hp chun quy nh ti im b khon 2 iu 42 Ngh nh ny.

iu 53. Xc nh mc thu ph thot nc


Mc thu ph thot nc i vi cc h thot nc c xc nh theo cng thc sau:

F=fxVxK
Trong : f l ph thot nc c xc nh theo t l % v khng thp hn 10% gi tiu th nc sch p dng cho cc i tng s dng nc khc nhau. V l khi lng nc thi thu ph c xc nh theo quy nh ti iu 51 Ngh nh ny. K l h s iu chnh ph thuc hm lng cht gy nhim xc nh theo quy nh ti iu 52 Ngh nh ny; i vi nc thi sinh hot, ly h s K = 1. H s K c xc nh nh sau: STT 1 2 3 4 5 6 Hm lng COD (mg/l) 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 600 > 600 H s K 1 1,5 2 2,5 3,5 4,5

iu 54. Cn c lp phng n ph thot nc


1. Nguyn tc, phng php xc nh ph thot nc. 2. iu kin pht trin kinh t - x hi ca tng khu vc v thu nhp ca ngi dn trong tng thi k. 3. Cc chi ph qun l, vn hnh v li nhun hp l ca n v thot nc.

20

iu 55. Trch nhim lp, thm quyn thm nh, quyt nh ph thot nc
1. Ch s hu cng trnh thot nc ch o n v thot nc t chc lp v trnh phng n ph thot nc. 2. S Xy dng cc tnh v S Giao thng cng chnh cc thnh ph trc thuc Trung ng ch tr, phi hp vi S Ti chnh thm nh phng n ph thot nc. 3. y ban nhn dn c p tnh quyt nh ph thot nc cho tng th trn a bn qun l sau khi thng qua Hi ng nhn dn cng c p. 4. Ph thot nc trong khu cng nghi p do ch u t kinh doanh, pht trin h tng khu cng nghip t quyt nh v tho thun vi cc ch cng trnh trong khu cng nghip.

iu 56. iu chnh ph thot nc


1. Ph thot nc c iu chnh trong cc trng hp sau y: a) Khi c s u t thay i c bn v cng ngh x l nc thi, cht lng dch v; b) Thay i v c ch, chnh sch c a Nh nc; c) iu kin pht trin kinh t - x hi ca t nc, khu vc v thu nhp ca ngi dn c thay i. 2. Quy trnh, th tc, thm quyn iu chnh ph thot nc thc hin theo quy nh ti iu 55 Ngh nh ny.

iu 57. Phng thc thu, thanh ton ph thot nc


1. T chc, c nhn th c hin dch v cp nc c trch nhim t chc thu ph thot nc thng qua ha n tin nc i vi cc h thot nc s dng nc sch t h thng cp nc tp trung v c hng chi ph dch v thu ph. 2. nh k hng thng, n v thot nc phi cung cp thng tin v cht lng nc thi (khng phi nc thi sinh hot) ca cc h thot nc lm c s xc nh ph thot nc n t chc, c nhn th c hin dch v cp nc trn a bn. Thi im cung cp thng tin do hai bn tho thun. 3. n v thot nc trc tip thu ph thot nc i vi cc h thot nc khng s dng nc sch t h thng cp nc tp trung.

iu 58. Qun l v s dng ph thot nc


Ph thot nc thu c do ch s hu cng trnh thot nc qun l v c s dng cho cc mc ch: 1. Chi tr cho hp ng qun l, vn hnh. 2. Chi tr cho dch v thu ph thot nc. 3. u t duy tr v pht trin thot nc. Chng VII QUYN V NGHA V CA CC BN LIN QUAN

21

iu 59. Quyn v ngha v ca n v thot nc


1. n v thot nc c cc quyn sau y: a) Hot ng kinh doanh theo cc quy nh, c thanh ton ng v chi ph dch v qun l, vn hnh h thng thot nc theo Hp ng k kt; b) ngh c quan nh nc c thm quyn xem xt sa i, b sung cc quy ph m, quy chun, nh mc kinh t k thut c lin quan n hot ng thot nc; c) c quyn tham gia kin vo vic lp quy hoch thot nc trn a bn; d) c bi thng thit hi do cc bn lin quan gy ra theo quy nh ca php lut; ) Cc quyn khc theo quy nh ca php lut. 2. n v thot nc c cc ngh a v sau y: a) Qun l ti sn c u t t ngun vn ca ch s hu cng trnh thot nc theo Hp ng k kt; b) Tun th cc quy trnh, quy phm v vn hnh h thng thot nc; c) X l s c, khi phc vic thot nc; d) Lp v trnh phng n ph thot nc cc cp c thm quyn ph duyt theo quy nh; ) Thit lp c s d liu, qun l cc h thot nc vo h thng thot nc do mnh qun l; phi hp vi n v cp nc hoc trc tip t chc thu ph thot nc theo quy nh; e) Thc hin cc quy nh ca php lut v bo v mi trng; g) Cung cp thng tin tho thun u ni cho cc i tng c nhu cu; h) Bo v an ton h thng thot nc theo quy nh; i) Bo m duy tr n nh dch v thot nc theo quy nh; k) Bo co nh k theo quy nh ti ch s hu v c quan qun l nh nc v thot nc a phng v Trung ng; l) Bi thng khi gy thit hi cho bn s dng theo quy nh ca php lut; m) Cc ngha v khc theo quy nh ca php lut.

iu 60. Quyn v ngha v ca ngi s dng dch v thot nc


1. Ngi s dng dch v thot nc c cc quyn sau y: a) c cung cp dch v thot nc theo quy nh ca php lut; b) Yu cu n v thot nc kp thi khc phc khi c s c xy ra; c) c cung cp hoc gii thiu thng tin v hot ng thot nc; d) c bi thng thit hi do n v thot nc gy ra theo quy nh ca php lut; ) Khiu ni, t co cc hnh vi vi ph m php lut v thot nc ca n v thot nc hoc cc bn c lin quan; e) Cc quyn khc theo quy nh ca php lut. 2. Ngi s dng dch v c cc ngha v sau y: a) Thanh ton ph thot nc y , ng thi hn;

22 b) X nc thi vo h thng ng quy nh, quy chun do c quan nh nc c thm quyn ban hnh; c) Thng bo kp thi cho n v thot nc khi thy cc hin tng bt thng c th gy s c i vi h thng thot nc; d) u ni h thng thot nc ca cng trnh vo h thng thot nc chung ng cc quy nh ca tho thun u ni; ) Bi thng khi gy thit hi cho cc bn lin quan theo quy nh ca php lut; e) Cc ngha v khc theo quy nh ca php lut. Chng VIII THANH TRA, KIM TRA V X L VI PHM

iu 61. Thanh tra, kim tra


1. Thanh tra chuyn ngnh xy d ng thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh thot nc th v khu cng nghip. 2. Thanh tra chuyn ngnh mi tr ng thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh v bo v mi trng trong hot ng thot nc. 3. Ni dung: thanh tra, ki m tra vic chp hnh quy nh ca php lut v thot nc; pht hin, ngn chn, x l theo thm quyn v kin ngh c quan c thm quyn x l cc vi phm php lut v thot nc; kin ngh cc bin php bo m thi hnh php lut v thot nc v bo v mi trng. 4. Vic thanh tra hot ng thot nc thc hin theo quy nh ca php lut v thanh tra.

iu 62. Gii quyt khiu ni, t co


1. T chc, c nhn c quyn khiu ni, t co vi phm php lut trong hot ng thot nc. 2. Vic gii quyt khiu ni, t co vi phm php lut trong hot ng thot nc thc hin theo quy nh ca php lut v khiu ni, t co. 3. Trong thi gian khiu ni, t co hoc khi kin, t chc, c nhn vn phi thi hnh quyt nh hnh chnh ca c quan qun l nh nc c thm quyn v thot nc. Khi c quyt nh gii quyt khiu ni, t co v hot ng thot nc ca c quan qun l nh nc c thm quyn hoc quyt nh ca To n c hiu lc th thi hnh theo cc quy t nh, bn n .

iu 63. X l vi phm
1. Cc t chc, c nhn c trch nhi m pht hin, ngn chn v kin ngh x l kp thi nhng vi phm php lut trong hot ng thot nc. 2. T chc, c nhn vi ph m cc hnh vi b cm trong hot ng thot nc c quy nh ti iu 11 Ngh nh ny th ty theo tnh ch t, mc vi phm m b x l hnh chnh hoc truy cu trch nhim hnh s theo quy nh ca php lut.

23 3. Trng hp cc hnh vi vi ph m php lut trong hot ng thot nc gy thit hi n li ch ca Nh nc, quyn v li ch hp php ca cc t chc, c nhn th i tng vi phm phi bi thng thit hi. Chng IX IU KHON THI HNH

iu 64. Hiu lc thi hnh


Ngh nh ny c hi u lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo.

iu 65. T chc thc hin


1. B trng B Xy dng phi hp vi cc B, ngnh lin quan c trch nhi m hng dn thi hnh Ngh nh ny. 2. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn cc t nh, thnh ph trc thuc Trung ng v cc t chc, c nhn lin quan chu trch nhim thi hnh Ngh nh ny.

TM. CHNH PH TH TNG Nguyn Tn Dng