You are on page 1of 7

____________________________________________________________________________________________________

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

KOD KURSUS / COURSE CODE : HBAE 1103 TAJUK KURSUS / COURSE TITLE : PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

SEMESTER

: SEPTEMBER 2012

____________________________________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.

4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line . Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference.

6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 06hb November 2012 hingga 18hb November 2012 . Serahan selepas 18hb November 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 06th November 2012 until 18th November 2012. Submission after 18th November 2012 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

____________________________________________________________________________________________________

SOALAN TUGASAN ___________________________________________________________________________ Laura Chapman (1986) menjelaskan 4 aspek utama organisasi kurikulum yang mempunyai persamaan dengan organisasi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah di Malaysia. Berdasarkan kepada keempat-empat organisasi tersebut, bincangkan bagaimana domain kognitif, psikomotor, afektif, kreativiti dan sosial kanak-kanak dapat dikembangkan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.

PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Buat pencarian di internet berkaitan terminologi pemerhatian; interaksi;kritis;kreatif; apresiasi; penerokaan; nilai untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Melakukan pemerhatian dan melakukan pemantauan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. Membincangkan dengan guru pendidikan seni sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan tajuk yang dapat digabungkan

2. 3. 4.

Rujukan 1. Reiner,B. & Smith R.A. (1992). The Arts, Education and Aesthetic Knowing. Chicago: The Chicago University Press. Internet eprints.ptar.uitm.edu.my/.../ABDUL_SHUKOR_HASHIM arted20.ning.com/ Scholarly articles for importance of art education

KEPERLUAN LAIN OLEH KURSUS PANDUAN DAN KREATIVITI PELAJAR PANDUAN TUTOR

1. Tutor diminta untuk membantu pelajar dalam penyediaan bertulis 2. Mencadangkan format yang sesuai untuk tajuk setiap sub 3. Mengesyorkan buku rujukan untuk membimbing pelajar. Sila cadangkan buku dengan merujuk bidang. 4. Cadangkan satu laman web untuk soalan rujukan yang berkaitan dengan Cetak tugasan dan lampirkan artikel dengan tugas. 5. Tutor perlu membimbing pelajar mengenai sama ada teknik menulis sebuah buku rujukan atau laman web dengan betul. Gunakan gaya APA LAIN-LAIN PANDUAN MENGIKUT KEPERLUAN KURSUS DAN KREATIVITI SME.

RUBRIKS TUGASAN KOD KURSUS : HBAE1103 SEMESTER : SEPTEMBER 2012


Kriteria
Pemberatan

Tidak menepati piawai 0 Tidak membincangkan soalan secara betul. Terkeluar tajuk

Lemah 1 Pengenalan terlalu ringkas dan tidak membincangkan apa seni visual dan konsep pendidikan

Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan tidak membincangkan secara kritis hubungan antara seni visual, dan kepentingan seni visual dalam pendidikan

Menepati Piawai 3 Pengenalan yang menarik, membincangkan tentang aspek hubungan antara seni visual, dan kepentingan seni visual dalam pendidikan namun masih memperlihatkan pengambilan fakta secara direct

Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang menarik, membincangkan dengan komprehensif hubungan antara seni visual, dan kepentingan seni visual dalam pendidikan serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Olahan fakta menggunakan bahasa sendiri Membincan gkan secara terperinci dan sistematik aspek kognitif, psikomotor, afektif, kreativiti dan sosial membuat perkaitan secara komprehensif dengan matlamat dan objektif kurikulum pendidikan seni visual sekolah rendah -

Markah Penuh 4

Pengenalan

Isi Kandungan

Tidak membincangkan aspek-aspek domain kognitif, psikomotor, afektif, kreativiti dan sosial mengikut keperluan Soalan

Perbincangan mengenai domain kognitif, psikomotor, afektif, kreativiti dan sosial dibuat secara umum dan tidak dibuat secara sistematik

Tiada perbincangan Menjelaskan secara secara terperinci tentang: sederhana domain kognitif, kognitif, psikomotor, psikomotor, afektif, afektif, kreativiti dan kreativiti dan sosial sosial membuat namun perkaitan secara demikian tidak umum dengan membuat perkaitan matlamat dan dengan matlamat dan objektif kurikulum objektif kurikulum pendidikan seni pendidikan seni visual sekolah visual sekolah rendah rendah

12

Organisasi kurikulum

Tidak membincangkan kesemua organisasi kurikulum

Huraian terlalu lemah dan tidak menunjukkan kesungguhan

Menghuraikan keempatempat organisasi tanpa mengaitkan bidangbidang kegiatab aktiviti seni visual

Membuat penghuraian keempat-empat organisasi dan mengaitkan dengan hanya sebahagian satu atau dua sahaja bidang kegiatan aktiviti seni visual Maklumat sokongan menjelaskan perkaitan antara organisasi kurikulum, bidang aktiviti dengan perkembangan kanakkanak berdasarkan kajian literature yang dibuat.

Membuat penghuraian keempat-empat organisasi dan mengaitkan dengan mengaitkan setiap satu dengan kesemua bidang kegiatan aktiviti seni visual Maklumat sokongan sangat terperinci dan dapat menjelaskan keseluruhan perkaitan antara organisasi kurikulum, bidang aktiviti dengan perkembangan kanakkanak berdasarkan kajian literature yang dibuat berdasarkan pelbagai bahan. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan.

Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) -mengaitkan dengan contoh hasil kerja murid dan gambar semasa proses kerja

Tidak diberi sebarang maklumat sokongan dan tiada contoh hasil kerja murid dan gambar proses kerja.

Maklumat sokongan amat terbatas berdasarkan bahan literature dan modul sahaja.

Menjelaskan perkaitan antara aktiviti dengan perkembangan kanakkanak dari bahan literature namun agak longgar.

Kesimpulan

Tiada kesimpulan diberi

Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna

Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Beberapa keterangan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak sistematik

Kesimpulan yang boleh diterima. Ia menjawab persoalan tugasan.

Organisasi

Tidak relevan

Keterangan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang efisen dan berfokus

Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan, kritis dan kreatif serta berfokus Keterangan

kebanyakan fakta hanya ditulis kembali dari bahan modul

disusun mengikut logik, kreatif dan ditulis secara berkesan dan amat menarik. Menyampaikan maklumat dan idea secara teratur dan logikal. Menunjukkan kematangan dan kreativiti dalam mengorganisasi maklumat dan fakta. 40

Jumlah Markah