You are on page 1of 2

Nama: Tarikh: Kelas:

Tujuan. Untuk menyukat suhu air apabila ia ___________ dan ____________. Gambarajah:

Langkah: 1. 2. 3. 4. 5. Alat radas di sediakan seperti gambarajah di atas. 100 ml air dipanaskan dan jam randik dimulakan. Suhu air disukat dan direkodkan setiap 2 minit selama 8 minit. Pemanasan diberhentikan selepas bacaan suhu diambil pada minit yang ke 8. Suhu air disukat dan direkodkan setiap 2 minit selama 8 minit berikutnya.

Keputusan: Pemanasan Masa (min) Suhu (0C) Penyejukan

Pembolehubah: Pembolehubah dimanipulasi: ______________________________ Pembolehubah bergerakbalas:______________________________ Pembolehubah dimalarkan:_________________________________

Kesimpulan: Suhu______________apabila haba dikumpulkan. Suhu______________apabila haba dibebaskan.

Soalan: 1. Suhu ialah ukuran bagi darjah________________. 2. Bahan menjadi ______________ apabila dipanaskan. 3. Bahan menjadi_______________ apabila disejukkan. 4. ____________________digunakan untuk menyukat suhu. 5. Unit metric bagi suhu ialah__________________. 6. Lukiskan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer.