You are on page 1of 7

LI NI U

in nng l mt ngun nng lng quan trng ca h thng nng


lng quc gia, n c s dng rng ri trn h u ht cc lnh v c nh : s n
xut kinh t, i sng sinh hot, nghin cu khoa hc
Hin nay nc ta ang pht trin theo hng cng nghip ha, hin i
ha, nn nhu cu v in nng i hi ngy cng cao v s lng cng nh
cht lng. p ng c v s lng th ngnh in ni chung phi c
k hoch tm v khai thc tt cc ngun nng lng c th bi n i chng
thnh in nng.Mt khc, m bo v cht lng c in nng c n ph i
xy dng h thng truyn ti, phn phi in nng hin i, c ph ng th c
vn hnh ti u nht m bo cc yu cu v k thut cng nh kinh t .
Xut pht t iu , bn cnh nhng kin thc ging dy trn ging ng,
mi sinh vin ngnh H thng in u c giao n mn h c v thi t k
in cho mng in khu vc. Qu trnh thc hin n gip chng ta hiu
bit tng quan nht v mng li in khu vc, hiu bit h n v nhng
nguyn tc ch yu xy dng h thng in nh xc nh hng v cc
thng s ca cc ng dy, chn h thng in p cho mng in chnh
nhng nguyn tc t chc v iu khin h thng, tng vn u t v cc
ngun nguyn vt liu pht trin nng lng
Chng em xin chn thnh cm n n thy Phm Vn Ha, cng ton
th cc thy c trong khoa H thng in tn tnh hng dn chng em
hon thnh bn n.
H Ni, ngy 20 thng 4 nm 2012.
SINH VIN
Trnh Quc Vit

THIT K MNG LI IN KHU VC GM MT NGUN IN


V MT S PH TI KHU VC
CHNG I: PHN TCH NGUN V PH TI
*********
I S A L:

2
1

6
5

1.1. Nhng s liu ngun cung cp.


Ngun c cng sut v cng ln.
1.2. Nhng s liu v ph ti.
Trong h thng in thit k gm 6 ph ti ( t ph ti 1 n ph ti
6).
+ Trong c ph ti I v IV thuc h loi I
+ Trong c ph ti II v V thuc h loi II
+ Trong c ph ti III v VI thuc h loi III
2

S liu tnh ton ca cc ph ti cho trong bng di y


Ph

ti
1

Thu
c h
loi
I

2
3
4
5
6

Min
P(MW) Q(MVAr)

Max
S(MVA)

P(MW) Q(MVAr)

cos
S(MVA)

14

8.68

14+j8.68

20

12.39

20+j12.39

II
III
I
II

14
21
24.5
10.5

8.68
13.01
15.18
6.5

14+j8.68
21+j13.1
24.5+j15.18
10.5+j6.5

20
30
35
15

12.39
18.59
21.69
9.3

20+j12.39
30+j18.59
35+j21.69
15+j9.3

III

28
112

17.4
69.45

28+j17.4
112+j69.45

40
160

24.79
99.15

40+j24.79
160+j99.15

0.85

Trong :
Cng sut tiu th ca cc ph ti khc nhau, cng sut tiu th cc
tiu bng 70 % ti cc i.
Pmin = 70%.Pmax.
Smax = Pmax+ jQmax.
Smin= Pmin+jQmin.
Tmax= 5000h (thi gian s dng cng sut cc i).
II- Phn tch ngun v ph ti
2.1 Ngun in
Ta s dng ngun c cng sut v cng ln:
- Ngun cng sut v cng ln l ngun c in p u cc khng thay
i v bin d c xy ra s c g sau n
- Cng sut ngun ln (57) ln cng sut ti.
2.2 Ph ti
- Cc h ph ti loi I,II l nhng h quan trng, v vy phi d phng
chc chn. Mi ph ti phi c cp in bng mt l ng dy kp v
hai my bin p lm vic song song m bo cp in lin tc cng nh
m bo cht lng in nng mt ch vn hnh. Khi ngng cp in
c th lm hng sn phm, h hi thit b gy nh hng ln n hot ng
ca ph ti.
- Cc h ph ti loi III l cc h ph ti t quan trng hn nn
gim chi ph u t ta ch cn cp in bng mt ng dy n v mt my
bin p.
3

- Yu cu iu chnh in p.
Cc ph ti c yu cu iu chnh in p thng nn phm vi chnh
in p ch cc i, cc tiu, s c l:
-2,5% Um. du% +10% Um.
- Tt c cc ph ti u c in p h nh nhau l 22 kV, h s cng
sut ca cc h u cos = 0.85.
III- Cn bng cng sut trong h thng in
1.Cn bng cng sut tc dng
Trong trng hp trm bin p cp in cho cc ph ti khu vc th cng
sut trm Ptrm ch c cp cng sut cho cc ph ti cng them tn tht trong
li,phn t dng ca trm l khng ng k,cn cng sut d phng l
khng xt v y ch l cp in ni b khu vc. Do vy :
Ptrm = mPpt + P
Trong :
Ptrm Cng sut tc dng trm bin p ;
Ppt - Tng cng sut tc dng cc ph ti ch cc i;
m H s ng thi xut hin cc ph ti cc i ( vi m = 1 )
P Tng tn tht cng sut tc dng trn ng dy v my bin
,c th tnh gn ng bng 5% ca mPpt;
-T ta c :
mPpt = 160 MW; P= 5%.160= 8 MW
Ptrm = mPpt +P = 160 + 8 = 168 MW
2.Cn bng cng sut phn khng
Phng trnh cn bng cng sut phn khng trong trng hp ny nh sau:
Qtrm +

= mQpt + QB

(1.6)

Trong :
Qtrm Cng sut phn khng ca trm bin p;
(Qtrm= tgtrm.Ptrm , tgtrm =

1 cos
cos .

tram

bin p,thng ly khong 0,85 );

tram

, costrm l h s cng sut trm

- Tng cng sut b s b

Qpt Tng cng sut phn khng ph ti ;


QB Tng tn tht cng sut phn khng trong my bin p ,c gi tr
khong 15% ca mQpt ;
-T ta c :
tgtrm =

1 0,85 2
= 0,62 ; Qtrm = 0,62.168 = 104,16
0,85

Qpt = Qmax ; QB = 15%* Qmax = 0,15 . 99,15 = 14,873

= (Qmax + QB ) - Qtrm = ( 168 +14,873 ) 104,16 = 78,713

Vy cn b cng sut phn khng l

= 78,713

CHNG II: D KIN CC PHNG N, TNH TON S B


LA CHN PHNG N
*********
2.1 Chn in p nh mc cho li in
Chn in p ti u theo cng thc kinh nghim:
Ui = 4,34. li + 16 P ( kW, km, MW)- i vi l n.
`Ui= 4,34. li + 16

P
(kW, km, MW)- i vi l kp.
2

Trong :
Ui - in p ng dy th i (kV).
li - khong cch t ngun n ph ti th i ( km).
Pi - cng sut ln nht trn ng dy th i(MW).

TT

Cc ch tiu

Tr s

n v

Utb

6,122

Usc

7,93

L n

80,67

km

L kp

140,524

km

Tng

221,194

km

299

MVA

ng dy

1,568

1011

Trm bin p

1,194

1011

Tng vn u t

2,762

1011

160

MW

di ng y

Tng cng sut TBA

Vn u t

Tng cng sut ph ti max

in nng ti hng nm

1401,6

103
MWh

Tng tn tht cng sut

3,235

MW

Tng tn tht in nng

11034,6

MWh

10

Tng tn tht in nng

1,379

11

Chi ph vn hnh hng nm

2,567

1010

12

Gi thnh ti in

16,371

/ kWh

13

Gi thnh xy dng cho 1 MW

980,013

106 MW

46

Li m u
Chng 1. Phn tch ngun v ph ti
I.S a l
1.1. Nhng s liu ngun cung cp
1.2. Nhng s liu ph ti
II. Phn tch ngun v ph ti
2.1. Ngun in
2.2. Ph ti
III. Cn bng cng sut trong h thng in
Chng 2. D kin cc phng n, tnh ton s b la chn phng n
2.1. Chn in p nh mc cho li in
2.2. D kin cc phng n ni dy
2.3. Tnh ton chn tit din dy dn
2.4. Tiu chun tn tht in p
2.5. Tnh ton c th tng phng n
2.6. Tnh ton so snh cc phng n v kinh t
Chng 3. Tnh ton la chn my bin p, b tr kh c v thit b trn
s ni in chnh
3.1. Tnh ton chn cng sut, s lng, loi my bin p
3.1.1 Tnh ton chn cng sut nh mc, s lng my bin p
cho ph ti
3.1.2 Chn my bin p
3.2. B tr thit b v kh c in trn s ni in chnh
Chng 4. Tnh ton ch xc lp ca li in
4.1. Ch ph ti cc i
4.2. Ch ph ti cc tiu
Chng 5. Tnh ton iu chnh in p
5.1. Chn u phn p cho my bin p trm 1
5.2. Chn u phn p cho my bin p trm cn li
Chng 6. Tnh ton gi thnh ti in

47