You are on page 1of 2

BI TP CN BNG PHNG TRNH OXI HA KH LP 10 Bi 1.

cn bng cc phn ng ha hc sau bng phng php thng bng electron : a) Al + HNO3 Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O b) C + HNO3 CO2 + NO + H2O c) Co + HNO3 Co(NO3)2 + N2 + d) KMnO4 + HCl Cl2 + MnCl2 + KCl H2O + H2O e) HNO3 + H2S NO + S + H2O f) H2SO4 + HI I2 + H2S + H2O g) Cl2 +KOH KCl + KClO3 + H2O h) K2Cr2O7 + HCl KCl + KClO3 + H2O i) C6H5NO2 + Fe + H2O C6H5NH2 + Fe3O4 j) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 MnSO4 + K2SO4 + H2O k) KNO3 + Al + KOH + H2O NH3 + KAlO2 l) KBr + PbO2 + HNO3 Pb(NO3)2 + Br2 + KNO3 + H2O m) FeS + Cu2S + H+ + NO3- Fe3+ + Cu2+ + SO42- + NO + H2O n) C12H22O 11+ H2SO4 CO2 + SO2 + H2O o) KClO3 + NH3 KNO3 + Cl2 + H2O p) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C P4 + CaSiO3 + CO Bi 2. cn bng , vit di dng ion thu gn cc phng trnh ha hc sau : a) Mg + HNO3 NH4NO3 + Mg(NO3)2 + H2O b) FeS + HNO3 NO + H2SO4 + Fe(NO3)3 + H2O Bi 3. cn bng cc phn ng ha hc sau theo phng php cn bng electron : a) P + H2SO4 H3PO4 + SO2 + H2O b) P + HNO3 + H2O H3PO4 + NO c) P + HNO3 P2O5 + KNO2 d) KMnO4 + PH3 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + H3PO4 + H2O e) MxOy + H2O MOH + O2 ( M l kim loi kim ) f) As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 + H2SO4 + NO g) FeS + HNO3 + H2O Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NH4NO3 h) CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 i) As2S3 + KClO3 H3AsO4 + H2SO4 + KCl j) K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl CrCl3 +Cl2 + FeCl3 + KCl + H2O Bi 4. b tc v cn bng cc phng trnh phn ng sau bng phng php thng bng electron: a) Crl3 + KOH + Cl2 K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O b)MnBr2 + Pb3O4 + HNO3 HMnO4 + Br2 +.+. c)FexOy + HNO3 . + NaOb + . b) Cu2S + HNO3 ..+ CuSO4 ++. c) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 S + ..+ +.. Bi 5. cn bng cc phn ng oxi ha kh sau: a) Cl2 + I- + H2O IO3- + . b) Cl2 + I- + OH- IO4- + c) NaClO + KI + H2O ..+..

d) NaNO2 + KI + H2SO4 NO + .. e) Cu2FeSx + O2 Cu2O + Fe3O4 + SO2 .