‫‪i‬‬

‫ނަސއީ‬
‫ާ‬
‫އަލްއިމާމު‬
‫ޝ ަޢއި ުބ‬
‫‪ ‬ނަ ން ފު ުޅ‪ :‬އަޙްމަ ުދ ބުނު ު‬
‫ސ ީއ‬
‫ަޝހޫރު ނަ ން ފު ުޅ‪ :‬އިމާމު ނަ ާ‬
‫‪ ‬މ ް‬
‫ނ ޭޔގެ އަ ިލކަން ެދކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން ‪212‬ވަނަ އަހަ ުރއެވެ‪.‬‬
‫‪ ‬އެކަލޭގެފާނު ުދ ި‬
‫ސޢުގެ ބޭކަ ެލކެވެ‪.‬‬
‫ާސނު ގެ ނަ ާ‬
‫‪ ‬އެކަލޭގެފާނަ ކީ ޚުރ ާ‬
‫ާސނު ގެ ރަ ްށތަ ާކއި ޢިޖާ ާޒއި‪،‬‬
‫‪ ‬އެކަލޭގެފާނު ޢިލްމު ާޙޞި ްލކުރެއްވުމަ ްށ ަދތު ުރކުރެއްވި ރަ ްށ ަތކުގެ ތެރޭގައި ޚުރ ާ‬
‫ޝމްކަރައިގެ ަރ ްށތަ ްށ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬
‫ިޞރާއި‪ާ ،‬‬
‫ޢިރާޤާއި‪ ،‬މ ް‬
‫ިސޙާ ުޤބުނު ާރހުވައިހި ހިމެނި ވަޑައިގަން ނަ ވައެވެ‪.‬‬
‫ުސތާޛުން ގެ ތެރޭގައި އ ް‬
‫‪ ‬އެކަލޭގެފާނު ގެ އ ް‬
‫ަޞތީނު ގެ ރަމްލާއޭ ިކޔުނު ަރ ުށގައި ޢުމުރު ުފޅުން‬
‫‪ ‬އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖު ަރއިން ‪ 303‬ވަނަ އަހަރު ފަލ ް‬
‫ރ ފުޅުގައެވެ‪' .‬‬
‫‪88‬ވަނަ އަ ަހ ު‬
‫ްސނަ ނެ ވެ‪.‬‬
‫‪ ‬އެކަލޭގެފާނު ލި ުޔއްވި ފޮތުގެ ނަ މަކީ އަލްމުޖްތަބީ މިނަ އ ު‬

‫ނ‬
‫ްސނަ ު‬
‫އަލްމުޖްތަބީ މިނަ އ ު‬
‫ސއީގެ ނަ މުން ނެ ވެ‪.‬‬
‫ސން ނު އްނަ ާ‬
‫ަޝހޫރުވެފައިވަނީ ު‬
‫‪ ‬މ ް‬
‫ަސނު ަދރަޖައިގެ‬
‫ޞ ީޙޙު ޙަދީޘްތަ ާކއި ޙ ަ‬
‫‪ ‬މިފޮތުގައި ހިމަނާ ފައިވަނީ ހަމައެ ަކނި އަޙްކާމުގެ ޙަދީޘްތަކެވެ‪ .‬މި ޮފތުގައި ަ‬
‫ޟޢީ ްފ ޙަދީޘްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬
‫ޙަދީޘްތަކާއި މަ ުދ ޮ‬
‫ަސ ުހރިހާ ޢީލްމުވެރިން ޤަބޫ ުލކުރެއްވުމުން އެ ްއކި ާބވާ ރާވީން ގެ ޙަދީޘްތައް މިފޮތުގައި ނު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬
‫‪ ‬ރާވީއެއްގެ ބ ް‬
‫ޞ ޫޔ ީތ ހިމެނިވަޑައި ގަން ނަ ވައެވެ‪.‬‬
‫ޝރަޙަ ުކރެއްވި ޭބފުޅުން ގެ ތެރޭގައި ޖަލާލުއްދީން ު‬
‫‪ ‬މިފޮތް ަ‬

‫___________________________________________________________________________‬

‫_ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ‪ ،‬نور – ލައިޓް އޮފް އިސްލާމް ‪3122 ،‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful