‫‪i‬‬

‫ްް‬
‫ާޟއުވެރިކަނ‬
‫ތަވ ު‬
‫ް‬

‫ރުވެރިވުމުގެްއިދިކޮޅުްސިފައެްވެ‪ް.‬އެއީްބޮޑާވެނު ގަތުމާއިްމަޑުމައިތިރިވުމެވެ‪ް.‬‬
‫ާޟއުވެރިކަމަކީ‪ް،‬އަނި ާޔވެރިވުމާއި‪ް،‬ފަޚުް‬
‫ތަވ ު‬

‫ތަވާޟު އުވެރިވުމުގެްމާތކަންް‬
‫ް‬

‫ޞ ަދޤާތކޮށގެނ ްމު ަދލަކަށް‬
‫ސނލެއވި ްއަބޫ ްހުރައިރާގެ ްއަރިހުނ ްރިވާވެފައިވާ ްޙަދީޘެއގެ ްމާނަ އިގިވަނީ‪ަ "ް ،‬‬
‫ﷲ ް ރުއ ު‬

‫އުނިކަމެއނާ ނނާ ނެ އެވެ‪ް.‬ޢަފޫކޮށގެނ ްﷲް ތަޢާލާްއެއިލާހުގެްއަޅަކަށ ްއިއޒަތތެރިކަނ ްނޫ ނއެއޗެއ ްއިތުރެއ ްނު ކުރައވަތެްވެ‪ް.‬ﷲްއަށް‬
‫ަްޝއކެއނެ ތގޮތުގައިްﷲްއޭނާ ގެްޤަ ަދރުްއުފުއލަވާހުއޓެވެ‪(ް".‬މުސލިމ)ް‬
‫ާޟއުވެރިްވެއޖެނަ މ ަ‬
‫މީހަކުްތަވ ު‬

‫ބޮޑާކަމާއިްކިބުރުވެރިކަމުގެްނު ބައިކަންް‬
‫ް‬

‫ކީރިތި ްޤުރއާނު ގެ ްގިނަ ގުނަް ް އާޔަތތަކުގައި ްބޮޑާކަމާއި ްކިބުރުވެރިކަމުގެ ްނު ބައިކަނ ްއަނގަވާފައިވެއެވެ‪ް .‬މީގެތެރޭގައި ްކިބުރުވެރިވެް‬

‫ސވާކަމާއި ްއެފަ ަދމީހުނ ްނަ ރަކައަށ ްވައ ަދވާނެ ކަމަށް‬
‫ބޮޑާވާމީހުނނަ ށ ްﷲގެ ްރަޙމަތ ްނެ ތކަމާއި‪ް ،‬އެފަ ަދ ްބަ ަޔކު ެދކެ ްﷲ ްނު ރުއ ަ‬
‫ަސލާ ް(ص) ގެ ްޙަދީޘތަކުގައި ްއަލފަލަގޭ ްކިއުނު ތަނެ އގައި ްނަ ރަކައިގައި ްކިބުރުވެރިނ ްކަސތަޅު ްއެޅުއވޭނެް‬
‫އަނގަވާފައިވެއެވެ‪ް .‬ކީރިތި ްރ ޫ‬
‫ކަމަށްއަނގަވާފައިވެއެވެ‪ް.‬‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬
‫ް‬

‫___________________________________________________________________________‬

‫_ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ‪ ،‬نور – ލައިޓް އޮފް އިސްލާމް ‪3122 ،‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful