REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus

Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BML3043 3 Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS: Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood prof.hamid@fbk.upsi.edu.my 05-4505845 Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1)

MAKLUMAT PENSYARAH: 1. Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Encik Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir nhb@fbk.upsi.edu.my / nik.hassan@fbk.upsi.edu.my 05-4505372 2- 20

2. Nama : Puan Diana bt. Jumadi Emel : diana@fbk.upsi.edu.my Nombor Telefon : 05-450600

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik.

1

Fonetik dan Fonologi: Suatu Tinjauan. Tanjong Malim: Program PJJ. New York: Oxford University Press. Fonetik dan Fonologi. P7 & A5). Bangi: UKM. Guru dan Bahasa Melayu.Bhd. Alias Mohammad Yatim. P7 & A4). anda dapat: 1. Universiti Pendidikan Sultan Idris. D. characteristics of vowel and consonant phonems. konsonan asli dan pinjaman dalam bahasa Melayu (C4). Menguasai Ejaan Baharu Bahasa Melayu. (1980). Fonetik dan Fonologi. Generative Phonology. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu (C3). Abdul Hamid Mahmood (2012). Penerbit Sarlis. 5. Linguistik. Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Bintang Baru. Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. (1992). Jakarta: Penerbit PT Gramedia. introduction to generative phonology. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. the Malay language sound characteristics. Suhendra Yusuf (1998). RUJUKAN TAMBAHAN : Abdul Hamid Mahmood. (1975). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Farid M. K. mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu (C4. P7 & A5). An Outline of English Phonetics. Jones. (1997). 2. 4. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. 2 . deretan vokal. Cambridge: Cambridge University Press. mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi fonetik dan fonemik (C6. Heffer & Sons Ltd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. RUJUKAN UTAMA : Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007).J. Dell. Mike Davenport and S. Focuses will be given to subdivision of phonetics. Hannahs (1988). Abdullah Hassan (1980). Cambridge: W. Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics). menganalisis bunyi vokal. Introducing Phonetics and Phonology. Abdul Hamid Mahmood (1998).(This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. diftong. Lumpur: Aslita Sdn. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (1984). F. 3. Onn (1980) Aspects of Malay Phonology and Morphology: A Generative Approach. and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa (C4. Bhd. Harimunti Kridalaksana. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus BML 3043. Kamus Linguistik.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaharani Ahmad (1993).45% . Amali dalam sebutan dan ejaan baku. Kadir (2013). Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Bacaan Kendiri. Video & e-Learning Tugasan Petunjuk : KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU – – – – – – – Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Kepimpinan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ KBKM PBPM √ √ √ √ PSK √ PIM √ ETIK √ KU - PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Tugasan: (i) Kerja kursus .Nik Hassan Basri Nik Ab.15% 60% (ii) Forum Peperiksaan akhir: 40% Empat (4) soalan esei (jumlah soalan tertakluk kepada perubahan semasa) Jumlah 100% 3 . Norhashimah Jalaluddin (2000). Kadir (2005). Teori Bahasa. Bhd. Chaiyanara (2006). K. Tanjong Malim: Penerbit UPSI. KAEDAH PENGAJARAN : Tutorial. Asas Fonetik. Perbincangan. Kuala Lumpur: Icon Region Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) : AKTIVITI Tutorial. Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Video & e-Learning. Paitoon M. Bacaan Kendiri. Fonologi Bahasa. Nik Hassan Basri Nik Ab.

anda dapat: i) menerangkan definisi linguistik dan cabangcabangnya. Linguistik.00 0 PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU : Ming.00 1. KOM. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. KI Rujukan 1.50 3. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa 4 .     Pengertian Linguistik Asal Perkataan Linguistik Pelopor Linguistik Moden Cabang-cabang Linguistik Setelah mengikuti pelajaran ini.50 1. KBKM.75 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA: Hasil Pembelajaran Aktiviti P&P Tutorial.75 2.00 2.00 3.75 3. Bacaan Kendiri.PENILAIAN GRED KURSUS UPSI: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34 Nilai Gred 4. Tajuk Kuliah Unit 1 . PBPM.50 2.

Linguistik. dan iv) menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif. konsonan dan semi-vokal.Linguistik Am . bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara. iv) mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu. Unit 2 . Melayu.Neurolinguistik . Bacaan Kendiri. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Linguistik Terapan . KBKM.bunyi pendek.FONETIK DAN FONOLOGI:  Maksud Bunyi  Pengertian Fonetik  Pengertian Fonologi  Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu  Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa  Alat Artikulasi  Fungsi Alat Artikulasi  Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Bacaan Kendiri. PBPM. bunyi keras .bunyi tunggal. & e-Learning  2. bunyi rangkap .bunyi lembut. Tutorial. iii) mengetahui pelopor linguistik moden. KOM. Video.Sosiolinguistik . bunyi panjang . Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Linguistik. iii) menganalisis bunyi bahasa.Linguistik Deskriptif . Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Linguistik Historis . Video. ii) menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi.  . & e-Learning KOM.KLASIFIKASI BUNYI BAHASA:  Bunyi Vokal  Bunyi Konsonan  Bunyi Semi-Vokal  Bunyi Nasal dan Bunyi Oral  Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)?  Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek  Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal Setelah mengikuti pelajaran ini. anda dapat: i) membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Video. Tutorial. KBKM. ii) bunyi oral . dan bunyi nyaring .bunyi nasal.bunyi tidak nyaring. 3. bukan bunyi bahasa. PBPM. Unit 3 . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.Linguistik Komparatif . akustik dan fonetik auditori. anda dapat membezakan: i) bunyi vokal. & e-Learning 5 .Psikolinguistik Cabang Linguistik Lain Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Latih tubi soalan latihan dalam Modul ii) mengetahui asal perkataan linguistik.

anda dapat: i) membezakan ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu. Tutorial.Vokal Tengah . ii) membezakan antara .Egresif Glotalik .pembibiran. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu. KBKM.ARTIKULASI TAMBAHAN/ KOARTIKULASI:  Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi  Proses Pembibiran  Proses Penyengauan  Proses Penglelangitkerasan Setelah mengikuti pelajaran ini.Vokal Belakang  Cara Penghasilan Bunyi Vokal  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Modul BML 3043: Fonetik dan 6 . PBPM. Bacaan Kendiri. KOM. konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu. PBPM.BUNYI-BUNYI BAHASA:  Bunyi Konsonan  Konsonan Asli Bahasa Melayu  Cara Penghasilan Bunyi Konsonan  Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu  Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu  Latih tubi soalan latihan dalam Modul iii) 6.  Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif . ii) 5. menjelaskan kriteria yang menentukan jenisjenis bunyi vokal. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Linguistik. anda dapat: i) menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi.Ingresif Velarik Latih tubi soalan latihan dalam Modul iii) bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif.Ingresif Glotalik . Unit 5 .  4. Video. Bacaan Kendiri.Vokal Hadapan . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Video. KBKM.Egresif Pulmonik . Unit 4 . Tutorial. Linguistik. & e-Learning KOM. Sambungan… Unit 4 .BUNYI-BUNYI BAHASA:  Bunyi Vokal  Vokal Bahasa Melayu .

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. serta iv) menjelaskan fonem konsonan rangkap. ii) membezakan antara . CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 MINGGU 8. 7 . Linguistik. iii) menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi. Linguistik. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. perengkungan. & e-Learning KOM. diftong dengan fonem vokal rangkap. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. PBPM.tona dan . Unit 7 . anda dapat: i) menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif. KBKM. Bacaan Kendiri. bervariasi bebas.intonasi dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. KBKM. . Video. jeda. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. penglelangitkerasan. iii) menjelaskan konsep pasangan minimal. Tutorial. PBPM.   Proses Perengkungan Proses Pengglotisan (Glotalisasi) Latih tubi soalan latihan dalam Modul - penyengauan. .tekanan. Unit 6 .kepanjangan. beralternasi bebas. Bacaan Kendiri. Tutorial. Video.BIDANG FONEMIK:            Pengertian Bidang Fonemik Pengertian Fonem Pengertian Alofon Pengertian Pasangan Minimal Pengertian Bervariasi Bebas Pengertian Beralternasi Bebas Pengertian Saling Melengkapi Pengertian Kesamaan Fonetis Pengertian Fonem Vokal Rangkap Pengertian Fonem Konsonan Rangkap Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. ii) membezakan fonem dengan alofon. anda dapat: i) menerangkan pengertian fonem suprasegmental.FONEM SUPRASEGMENTAL:  Pengertian Fonem Suprasegmental  Tekanan  Kepanjangan  Jeda  Tona  Intonasi  Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. 7. & e-Learning KOM. dan pengglotisan & e-Learning Fonologi Bahasa Melayu. saling melengkapi dan kesamaan fonetis.

Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Linguistik.TRANSKRIPSI   Transkripsi Fonemik Contoh Menulis Transkripsi Fonemik ii) mengenali dan membezakan lambang-lambang yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik. KOM. 12.      Sistem Keselarasan Huruf Vokal Pola Keselarasan Huruf Vokal Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Bentuk Ejaan Tampak 8 . Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.          Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu Kamus Jawi-MelayuInggeris (1903) Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Abjad dan Huruf Huruf Vokal Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang Diperkenalkan Linguistik. ii) mengenal pasti sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu.TRANSKRIPSI     Apakah Transkripsi? Transkripsi Fonetik Contoh Menulis Transkripsi Fonetik Latih tubi soalan latihan dalam Modul Setelah mengikuti pelajaran ini. Bacaan Kendiri. Tutorial. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. KBKM. anda dapat: i) mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi fonetik dan fonemik. & e-Learning Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Sambungan… Unit 9 . 10. iii) menulis transkripsi fonetik dan fonemik dengan baik. Bacaan Kendiri. Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: 11.9. Video. PBPM. Video. e-Learning Latih tubi soalan latihan dalam Modul Unit 9 . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. PBPM. Tutorial. Unit 8 . anda dapat: i) mengetahui perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu. Setelah mengikuti pelajaran ini.SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU: Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul. & KOM. Sambungan… Unit 8 . KBKM.

Ulang kaji Anda sudah mempelajari seluruh kandungan BML 3043 dan mula membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir. Nota: Anda dinasihatkan agar mempelajari subjek ini seperti yang ditetapkan dalam Rancangan Instruktional (JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU) ini bagi mengelakkan anda tercicir pelajaran tersebut. 9 . Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah Kuasai Sistem Sjaan Saharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul.TANDA SEMPANG. anda dapat: i) menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan betul. Disiplin kendiri amat diharapkan memandangkan isi pelajaran banyak dipelajari secara tidak bersemuka dan dibimbing sepenuhnya oleh pensyarah secara jarak jauh. PBPM. 14.              Penggunaan Tanda Sempang Penulisan Imbuhan Pinjaman Penulisan kata Maha secara Terpisah Ejaan bagi Kata Depan Ejaan bagi Partikel Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan Rangkai Kata Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Latih tubi soalan latihan dalam Modul ii) menggunakan imbuhan pinjaman. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. & e-Learning KOM. Tutorial. KBKM. rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu dengan tepat. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Video. Linguistik. Bacaan Kendiri. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.  Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Latih tubi soalan latihan dalam Modul 13. RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK: Setelah mengikuti pelajaran ini. Unit 10 . IMBUHAN PINJAMAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful