VIZĂ CONDUCĂTOR

,
____________________________

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) ______________________________________ absolvent(ă) al
Facultăţii

de

Cibernetică,

Statistică

şi

Informatică

Economică,

Secţia

______________, promoţia ___________, învăţământ de (zi, ID) vă rog să binevoiţi ami aproba susţinerea examenului de licenţă în sesiunea iulie 2013.
Am început facultatea în anul ___________ la învăţământ de ____________
Lucrarea de licenţă se întitulează _____________________________________
______________________________________________________________________
şi a fost elaborată sub îndrumarea ___________________________________________

Data

Semnătura