You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN CNG NHN HIU TRNG, PH HIU TRNG NH TRNG, NH TR T THC


K m hiu Ln ban hnh : HD.GD.02 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son thoHNG DN Sot xt


Nguyn Th Tho Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013 19/ 9 /2013 HNG DN

19/ 9 /2013

CNG NHN HIU TRNG, PH HIU TRNG ( k v ng du) ( k) NH TRNG, NH TR T THC ( k v ng du)

HD.GD.02/02

HNG DN CNG NHN HIU TRNG, PH HIU TRNG NH TRNG, NH TR T THC

I. Thnh phn h s 1. T trnh v vic cng nhn Hiu trng, Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc ca Ch tch Hi ng qun tr hoc Ch trng. 2. S yu l lch km theo bn sao vn bng, chng ch hp l ca ngi d kin lm Hiu trng, Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc. 3. kin bng vn bn ca Phng Gio dc v o to v vic ngh cng nhn Hiu trng, Ph Hiu trng nh trng, nh tr t thc. II. Trnh t thc hin 1. Nh trng, nh tr t thc c trch nhim lp h s theo quy nh v np ti b phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v kim tra y cc loi giy t trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp); chuyn cho Phng Gio dc v o to xem xt cc iu kin cng nhn Hiu trng, Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc. 3. Phng Gio dc v o to c kin bng vn bn v gi h s ngh cng nhn Hiu trng, Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc n y ban nhn dn qun. 4. y ban nhn dn qun ra quyt nh cng nhn Hiu trng, Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc; 5. Ngi c cng nhn Hiu trng, Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc nhn quyt nh ti b phn Tip nhn v tr kt qu ti Vn phng UBND qun. III. iu kin, yu cu 1. Ngi c cng nhn lm Hiu trng nh trng, nh tr t thc phi p ng cc tiu chun sau: a) C bng trung cp s phm mm non tr ln; c t nht 5 nm cng tc lin tc trong gio dc mm non. Trng hp do yu cu c bit ca cng vic, ngi c cng nhn l Hiu trng c th c thi gian cng tc trong gio dc mm non t hn theo quy nh. b) hon thnh chng trnh bi dng nghip v qun l; c uy tn v phm cht chnh tr, o c, li sng, chuyn mn, nghip v; c nng lc t chc, qun l nh trng, nh tr v c sc khe.
2

HD.GD.02/02

2. Ngi c cng nhn lm Ph hiu trng nh trng, nh tr t thc phi p ng cc tiu chun sau: a) C bng trung cp s phm mm non tr ln; c t nht 3 nm cng tc lin tc trong gio dc mm non. Trng hp do yu cu c bit ca cng vic, ngi c cng nhn Ph hiu trng c th c thi gian cng tc trong gio dc mm non t hn theo quy nh. b) C uy tn v phm cht chnh tr, o c, li sng, chuyn mn, nghip v; c nng lc qun l nh trng, nh tr v c sc khe. IV. Thi hn gii quyt 05 ngy lm vic k t khi nhn h s hp l. -----------------------------------------