You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN TUYN DNG VIN CHC NGCH GIO VIN MM NON, TIU HC V TRUNG HC C S

K m hiu Ln ban hnh

: HD.GD.03 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho Nguyn Th Tho 19/ 9 /2013


( k v ng du)

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013
( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.03/02

HNG DN TUYN DNG VIN CHC NGCH GIO VIN MM NON, TIU HC V TRUNG HC C S

I. Thnh phn h s 1. n xin d tuyn. 2. S yu l lch (dn nh 4x6) theo mu quy nh, c xc nhn ca UBND x, phng ni c tr hoc ca c quan, t chc ni ang cng tc, hc tp. 3. Bn sao giy khai sinh. 4. Bn sao cc vn bng, chng ch v bng kt qu hc tp ph hp vi yu cu ca ngch d tuyn, giy chng nhn thuc i tng c hng u tin trong tuyn dng (nu c). 5. Giy chng nhn sc kho do c quan y t c thm quyn cp qun tr ln cp. Giy chng nhn sc khe c gi tr trong 6 thng tnh n ngy np h s d tuyn. 6. Bn cam kt ca ngi d tuyn v tnh hp php ca cc bn sao giy t trong h s d tuyn, khi trng tuyn th mang bn chnh n c quan tuyn dng i chiu. II. Trnh t thc hin 1. C nhn c nhu cu tuyn dng, np trc tip h s ti b phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu nhn h s v kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), lp bin nhn giao cho c nhn np h s, ng thi vo s theo di h s tip nhn. 3. Phng Gio dc v o to tng hp h s, phi hp vi Phng Ni v tham mu UBND qun t chc tuyn dng. 4. Sau khi c S Ni v thnh ph ph duyt danh sch trng tuyn, UBND qun ra quyt nh tuyn dng, chuyn b phn Tip nhn v tr kt qu trao cho c nhn. III. iu kin, yu cu 1. L c nhn Vit Nam, c ni thng tr ti Vit Nam; c nguyn vng lm gio vin trong cc c s gio dc mm non, trng tiu hc, trng trung hc c s cng lp. 2. Tui i ca ngi d tuyn t 18 tui n di 45 tui.

HD.GD.03/02

3. C n d tuyn, l lch bn thn r rng, c sc khe m nhn nhim v. 4. C bng tt nghip trung cp s phm i vi gio vin mm non, gio vin tiu hc; c bng tt nghip cao ng s phm i vi gio vin trung hc c s. 5. Khng trong thi gian b truy cu trch nhim hnh s, chp hnh n pht t, ci to khng giam gi, qun ch, ang b p dng bin php gio dc ti cp phng hoc a vo c s cha bnh, c s gio dc. IV. Thi hn gii quyt 30 ngy lm vic k t khi nhn h s hp l. ------------------------------------