You are on page 1of 6

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN THNH LP NH TRNG, NH TR DN LP, T THC TRNG TIU HC, TRUNG HC C S T THC
K m hiu : HD.GD.05 Ln ban hnh : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013
( k v ng du)

19/ 9 /2013
( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.05/02

A. HNG DN THNH LP NH TRNG, NH TR DN LP, T THC

I. Thnh phn h s 1. T trnh ngh thnh lp nh trng, nh tr ca t chc hoc c nhn: nu r s cn thit thnh lp; tn nh trng, nh tr; a im d kin lm tr s t chc thc hin vic nui dng, chm sc, gio dc tr ca nh trng, nh tr. 2. n thnh lp nh trng, nh tr: xc nh s ph hp vi quy hoch pht trin kinh t-x hi v quy hoch mng li c s gio dc ca qun Sn Tr; mc tiu, nhim v, chng trnh v ni dung gio dc; t ai, c s vt cht, thit b; t chc b my, i ng gio vin v cn b qun l; cc ngun lc v ti chnh; k hoch v cc gii php xy dng, pht trin nh trng, nh tr trong tng giai on. Trong n cn nu r d kin tng s vn thc hin cc k hoch v bo m hot ng nui dng, chm sc, gio dc tr em trong 3 nm u thnh lp v cc nm tip theo, c thuyt minh r v tnh kh thi v hp php ca cc ngun vn u t v pht trin nh trng, nh tr trong tng giai on. 3. C vn bn v hp ng nguyn tc cho thu t, thu nh lm tr s xy dng nh trng, nh tr vi thi hn d kin thu ti thiu 5 (nm) nm; 4. Bn d tho quy hoch tng th mt bng v thit k s b cc cng trnh kin trc xy dng trn khu t xy dng nh trng, nh tr hoc thit k cc cng trnh kin trc (nu c trng s), bo m ph hp vi quy m gio dc v tiu chun din tch s dng phc v vic nui dng, chm sc, gio dc tr. II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn hon thin h s theo quy nh v np h s ti B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v hng dn, yu cu b sung h s nu cha y , chuyn Phng GD&T x l (01 ngy lm vic). 3. Phng GD&T mi i din lnh o cc Phng chuyn mn ca UBND qun (Phng Ti chnh K hoch, Phng Ti nguyn Mi trng, Phng Qun l th, Phng GD&T) hp bn giao cc h s, phn cng thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp nh trng, nh tr dn lp, t thc (02 ngy lm vic).

HD.GD.05/02

4. Cc Phng chuyn mn thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp nh trng, nh tr dn lp, t thc; c kin bng vn bn v kt qu thm nh gi v Phng GD&T v giao tr cc h s nhn (05 ngy lm vic). 5. Chuyn vin x l h s ca Phng GD&T tng hp kin thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp nh trng, nh tr t thc (2 ngy). 6. Nu kin thm nh ca cc Phng chuyn mn ng cho thnh lp nh trng, nh tr t thc th Phng GD&T trnh lnh o UBND qun k quyt nh cho php thnh lp nh trng, nh tr dn lp, t thc (4 ngy lm vic). Nu kin thm nh ca cc Phng chuyn mn ngh t chc, c nhn iu chnh, b sung ni dung h s hoc c kin khng ng cho thnh lp nh trng, nh tr t thc th Phng GD&T thng bo kt qu thm nh bng vn bn cho t chc, c nhn (04 ngy lm vic). 7. B phn tip nhn v tr kt qu giao quyt nh cho t chc, c nhn (01 ngy lm vic). III. iu kin, yu cu 1. Ph hp vi quy hoch mng li c s gio dc, p ng yu cu pht trin kinh t, x hi ca qun Sn Tr. 2. C cn b qun l, gio vin v nhn vin theo tiu chun quy nh. 3. C c s vt cht v ti chnh bo m p ng yu cu hot ng gio dc. IV. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic t khi nhn h s hp l. B. HNG DN THNH LP TRNG TIU HC T THC I. Thnh phn h s 1. n thnh lp trng. 2. T trnh v n thnh lp trng, d tho quy ch hot ng ca trng. 3. S yu l lch km theo bn sao vn bng, chng ch hp l ca ngi d kin lm Hiu trng. 4. kin bng vn bn ca c quan c lin quan v vic thnh lp trng.

HD.GD.05/02

5. Bo co gii trnh vic tip thu kin ca cc c quan c lin quan v bo co b sung theo kin ch o ca UBND qun (nu c). II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn hon thin h s theo quy nh v np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v hng dn, yu cu b sung h s nu cha y , chuyn Phng GD&T x l (01 ngy lm vic). 3. Phng GD&T mi i din lnh o cc Phng chuyn mn ca UBND qun (Phng Ti chnh K hoch, Phng Ti nguyn Mi trng, Phng Qun l th, Phng GD&T) hp bn giao cc h s, phn cng thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp trng tiu hc t thc (02 ngy lm vic). 4. Cc Phng chuyn mn thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp trng tiu hc t thc; c kin bng vn bn v kt qu thm nh gi v Phng GD&T v giao tr cc h s nhn (05 ngy lm vic). 5. Chuyn vin x l h s ca Phng GD&T tng hp kin thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp trng tiu hc t thc (2 ngy). 6. Nu kin thm nh ca cc Phng chuyn mn ng cho thnh lp trng tiu hc t thc th Phng GD&T trnh lnh o UBND qun k quyt nh cho php thnh lp trng tiu hc t thc (4 ngy lm vic); Nu kin thm nh ca cc Phng chuyn mn ngh t chc, c nhn iu chnh, b sung ni dung h s hoc c kin khng ng cho thnh lp trng tiu hc t thc th Phng GD&T thng bo kt qu thm nh bng vn bn cho t chc, c nhn (04 ngy lm vic). 8. B phn tip nhn v tr kt qu giao quyt nh cho t chc, c nhn (01 ngy lm vic). III. iu kin, yu cu 1. C n thnh lp trng ph hp vi quy hoch mng li c s gio dc, p ng yu cu pht trin kinh t - x hi ca a phng, to thun li cho tr em n trng nhm m bo thc hin ph cp gio dc tiu hc. 2. n thnh lp trng xc nh r mc tiu, nhim v, phng hng chin lc xy dng v pht trin nh trng; chng trnh v ni dung gio dc; t ai, c s vt cht, thit b, a im d kin xy dng trng; t chc b my, ngun lc v ti chnh. IV. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic t khi nhn h s hp l.
4

HD.GD.05/02

C. HNG DN THNH LP TRNG TRUNG HC C S T THC

I. Thnh phn h s 1. n thnh lp trng. 2. T trnh v n thnh lp trng, d tho quy ch hot ng ca trng. 3. S yu l lch km theo bn sao vn bng, chng ch hp l ca ngi d kin b tr lm Hiu trng. 4. kin bng vn bn ca cc c quan c lin quan v vic thnh lp hoc cho php thnh lp trng. 5. Bo co gii trnh vic tip thu kin ca cc c quan c lin quan v bo co b sung theo kin ch o ca UBND qun (nu c). II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn hon thin h s theo quy nh v np h s ti B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v hng dn, yu cu b sung h s nu cha y , chuyn Phng GD&T x l (01 ngy lm vic). 3. Phng GD&T mi i din lnh o cc Phng chuyn mn ca UBND qun (Phng Ti chnh K hoch, Phng Ti nguyn Mi trng, Phng Qun l th, Phng GD&T) hp bn giao cc h s, phn cng thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp trng trung hc c s t thc (02 ngy lm vic). 4. Cc Phng chuyn mn thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp trng trung hc c s t thc; c kin bng vn bn v kt qu thm nh gi v Phng GD&T v giao tr cc h s nhn (05 ngy lm vic); 5. Chuyn vin x l h s ca Phng GD&T tng hp kin thm nh h s v thm nh thc t cc iu kin thnh lp trng trung hc c s t thc (2 ngy). 6. Nu kin thm nh ca cc Phng chuyn mn ng cho thnh lp trng trung hc c s t thc th Phng GD&T trnh lnh o UBND qun

HD.GD.05/02

k quyt nh cho php thnh lp trng trung hc c s t thc (4 ngy lm vic); Nu kin thm nh ca cc Phng chuyn mn ngh t chc, c nhn iu chnh, b sung ni dung h s hoc c kin khng ng cho thnh lp trng trung hc c s t thc th Phng GD&T thng bo kt qu thm nh bng vn bn cho t chc, c nhn (04 ngy lm vic). 8. B phn tip nhn v tr kt qu giao quyt nh cho t chc, c nhn (01 ngy lm vic). III. iu kin, yu cu 1. C n thnh lp trng ph hp vi quy hoch pht trin kinh t x hi v quy hoch mng li c s gio dc c c quan c thm quyn ph duyt. 2. n thnh lp trng xc nh r mc tiu, nhim v, chng trnh v ni dung gio dc; t ai, c s vt cht, thit b, a im d kin xy dng trng, t chc b my, ngun lc v ti chnh; phng hng chin lc xy dng v pht trin nh trng. IV. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic k t ngy nhn h s hp l. --------------------------------