You are on page 1of 2

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN SP NHP, CHIA TCH NH TRNG, NH TR T THC


K m hiu Ln ban hnh : HD.GD.06 : 02

Trch nhim H v tn Ngy

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013 19/ 9 /2013 19/ 9 /2013 HNG DN ( k v ng du) S ( k) ( k v ng du) Ch k P NHP, CHIA TCH NH TRNG, NH TR T THC;

HD.GD.06/02

HNG DN SP NHP, CHIA TCH NH TRNG, NH TR T THC I. Thnh phn h s 1. n sp nhp, chia tch nh trng, nh tr t thc. 2. T trnh gi y ban nhn dn qun ngh sp nhp, chia tch nh trng, nh tr t thc. II. Trnh t thc hin 1.T chc np h s ti b phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v kim tra y cc loi giy t trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), chuyn cho Phng Gio dc v o to xem xt cc iu kin sp nhp, chia tch nh trng, nh tr t thc. 3. Phng Gio dc v o to tham mu UBND qun ban hnh quyt nh thnh lp on kim tra, tin hnh kim tra thm nh cc iu kin sp nhp, chia tch nh trng, nh tr t thc. 4. Phng Gio dc v o to c kin bng vn bn v gi h s sp nhp, chia tch nh trng, nh tr t thc n UBND qun. 5. UBND qun ra quyt nh sp nhp, chia trng nh trng, nh tr t thc, chuyn cho b phn Tip nhn v tr kt qu trao cho t chc, c nhn. III. iu kin, yu cu 1. Ph hp vi quy hoch mng li c s gio dc. 2. p ng yu cu pht trin kinh t - x hi ca a phng. 3. Bo m quyn li ca tr em, cn b qun l, gio vin v nhn vin. 4. Gp phn nng cao cht lng v hiu qu hot ng nui dng, chm sc, gio dc tr. IV. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic k t ngy nhn h s hp l. ------------------------------------------