You are on page 1of 4

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN
GII TH NH TRNG, NH TR T THC; GII TH TRNG TIU HC, TRUNG HC C S T THC

K m hiu Ln ban hnh

: HD.GD.07 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013
( k v ng du)

19/ 9 /2013
( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.07/02

A. HNG DN GII TH NH TRNG, NH TR T THC I. Thnh phn h s 1. Quyt nh thnh lp on kim tra ca U ban nhn nhn qun Sn Tr thm nh cc vn lin quan n vic gii th nh trng, nh tr t thc. 2. Bin bn kim tra ca cc c quan chc nng. 3. T trnh ngh gii th ca t chc, c nhn thnh lp nh trng, nh tr, trong nu r l do gii th, cc bin php gii quyt quyn li hp php ca tr em, gio vin, cn b v nhn vin nh trng, nh tr, phng n gii quyt cc ti sn ca trng II. Trnh t thc hin 1.T chc, c nhn np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), chuyn cho Phng GD&T xem xt cc iu kin gii th trng. 3. Phng GD&T tham mu UBND qun ra quyt nh gii th, chuyn cho b phn Tip nhn v tr kt qu trao quyt nh cho t chc, c nhn. III. Thi hn gii quyt 10 ngy lm vic k t khi nhn h s hp l.

B. HNG DN GII TH TRNG TIU HC T THC I. Thnh phn h s 1. Trng tiu hc gii th do vi phm nghim trng cc quy nh v qun l, t chc, hot ng ca nh trng; hoc theo ngh ca t chc, c nhn thnh lp trng, h s gm: a) T trnh xin gii th ca t chc, c nhn hoc chng c vi phm iu l trng tiu hc. b) Quyt nh thnh lp on kim tra. c) Bin bn kim tra ca cc c quan chc nng.
2

HD.GD.07/02

d) T trnh ngh gii th ca Phng Gio dc v o to. 2. Trng tiu hc gii th do ht thi hn nh ch hot ng gio dc m khng khc phc c nguyn nhn dn n vic nh ch; hoc do mc tiu, ni dung hot ng trong quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp trng khng cn ph hp vi nhu cu pht trin kinh t - x hi ca a phng, h s gm: a) H s nh ch hot ng gio dc. b) Cc vn bn v vic khng khc phc c nguyn nhn b nh ch hot ng gio dc. c) T trnh ngh gii th ca Phng Gio dc v o to. II. Trnh t thc hin 1.T chc, c nhn np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), chuyn cho Phng GD&T xem xt cc iu kin gii th trng. 3. Phng GD&T tham mu UBND qun ra quyt nh gii th, chuyn cho B phn Tip nhn v tr kt qu trao quyt nh cho t chc, c nhn. III. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic k t ngy nhn h s hp l.

C. HNG DN GII TH TRNG TRUNG HC C S T THC I. Thnh phn h s 1. Trng trung hc gii th do vi phm nghim trng cc quy nh v qun l, t chc, hot ng ca nh trng; hoc theo ngh ca t chc, c nhn thnh lp trng, h s gm: a) T trnh xin gii th ca t chc, c nhn hoc chng c vi phm iu l trng trung hc c s. b) Quyt nh thnh lp on kim tra. c) Bin bn kim tra ca cc c quan chc nng. d) T trnh ngh gii th ca Phng Gio dc v o to (i vi trng THCS v trng ph thng c nhiu cp hc c cp hc cao nht l
3

HD.GD.07/02

THCS), S Gio dc v o to (i vi trng THPT v trng ph thng c nhiu cp hc c cp hc cao nht l THPT). 2. Trng trung hc gii th do ht thi hn nh ch hot ng gio dc m khng khc phc c nguyn nhn dn n vic nh ch; hoc do mc tiu, ni dung hot ng trong quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp trng khng cn ph hp vi nhu cu pht trin kinh t - x hi ca a phng, h s gm: a) H s nh ch hot ng gio dc. b) Cc vn bn v vic khng khc phc c nguyn nhn b nh ch hot ng gio dc. c) T trnh ngh gii th ca Phng Gio dc v o to (i vi trng THCS v trng ph thng c nhiu cp hc c cp hc cao nht l THCS), S Gio dc v o to (i vi trng THPT v trng ph thng c nhiu cp hc c cp hc cao nht l THPT). II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), chuyn cho Phng GD&T xem xt cc iu kin gii th trng. 3. Phng GD&T tham mu UBND qun ra quyt nh gii th, chuyn cho B phn Tip nhn v tr kt qu trao quyt nh cho t chc, c nhn. III. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic k t ngy nhn h s hp l.

-------------------------------------------