You are on page 1of 4

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN
CHO PHP HOT NG GIO DC TRNG TIU HC T THC, TRNG TRUNG HC C S T THC

K m hiu Ln ban hnh

: HD.GD.09 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

HNG DN 19/ 9 /2013 19/ 9 /2013


( k v ng du) ( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.09/02

A. HNG DN TH TC CHO PHP HOT NG GIO DC TRNG TIU HC T THC I. Thnh phn h s 1. T trnh cho php hot ng gio dc. 2. Quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp trng. 3. Vn bn thm nh ca cc c quan c lin quan v cc iu kin cho php hot ng gio dc i vi trng tiu hc. II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s, kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), chuyn cho Phng Gio dc - o to. 3. Phng Gio dc - o to xem xt, tin hnh kim tra thm nh cc iu kin hot ng i vi trng v quyt nh cho php trng hot ng gio dc. 4. B phn tip nhn v tr kt qu trao quyt nh cho t chc, c nhn. III. iu kin, yu cu 1. C quyt nh thnh lp hoc quyt nh cho php thnh lp trng. 2. a im xy dng trng m bo mi trng gio dc, an ton cho ngi hc, ngi dy v ngi lao ng. 3. C t ai, trng s, c s vt cht, thit b p ng yu cu hot ng gio dc. 4. C ti liu ging dy, hc tp theo quy nh ph hp vi cp hc. 5. C i ng nh gio v cn b qun l t tiu chun, v s lng, ng b v c cu m bo thc hin chng trnh gio dc v t chc cc hot ng gio dc. 6. C ngun lc ti chnh theo quy nh m bo duy tr v pht trin hot ng gio dc. 7. C quy ch t chc v hot ng ca nh trng. IV. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic k t khi nhn h s hp l.

HD.GD.09/02

B. HNG DN TH TC CHO PHP HOT NG GIO DC I VI TRNG TRUNG HC C S T THC I. Thnh phn h s 1. T trnh cho php hot ng gio dc. 2. Quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp trng. 3. Vn bn thm nh ca cc c quan c lin quan v cc iu kin cho php hot ng gio dc i vi trng tiu hc. II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s, kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh b sung cho ph hp), chuyn cho Phng Gio dc - o to. 3. Phng Gio dc - o to xem xt, tin hnh kim tra thm nh cc iu kin hot ng i vi trng v quyt nh cho php trng hot ng gio dc. 4. B phn tip nhn v tr kt qu trao quyt nh cho t chc, c nhn. III. iu kin, yu cu 1. C quyt nh thnh lp hoc quyt nh cho php thnh lp trng. 2. a im xy dng trng m bo mi trng gio dc, an ton cho ngi hc, ngi dy v ngi lao ng. 3. C t ai, trng s, c s vt cht, thit b p ng yu cu hot ng gio dc. 4. C ti liu ging dy, hc tp theo quy nh ph hp vi cp hc. 5. C i ng nh gio v cn b qun l t tiu chun, v s lng, ng b v c cu m bo thc hin chng trnh gio dc v t chc cc hot ng gio dc. 6. C ngun lc ti chnh theo quy nh m bo duy tr v pht trin hot ng gio dc. 7. C quy ch t chc v hot ng ca nh trng. IV. Thi hn gii quyt 15 ngy lm vic k t ngy nhn h s hp l.
3

HD.GD.09/02

------------------------------------------