AC BIBLIOTEKA "ASTROLOGIJA NOVOG DOBA" Nakladnik: "V. B. Z." d.o.o. 41010 Novi Zagreb Dračevička 12 tel.

fax: 041/734-627 Za nakladnika: Boško Zatezalo Urednici: Ivica Matijeviæ Boško Zatezalo Lektor i korektor: Mladen Martić Ilustarcija naslovne strane: Ratko Janjić - Jobo Tisak: Tiskara "Markulin" 41020 Zagreb, Arbanasova 41 Naklada: 2300 komada CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuèilišna biblioteka, Zagreb UDK 133.52 Matijević, Ivica Primjenjena astrologija: put spoznaje/Ivica Matijević Zagreb: "V.B.Z.", 1994.- 416 str.; 23 cm.- (Biblioteka Astrologija novog doba) ISBN 953-6216-02-7 940614325 Ivica Matijeviæ primijenjena astrologija in . "V.B.Z.7ZAGREB , „ Posvećeno kćeri Izabeli i unuku Dinu čiji su naraštaji za korak bliže spoznaji da je ljubav jedino načelo koje vodi posvemašnjem pomirenju Na rubu vječnosti sklad je svjetova. "U životu čovjeka, vrijeme življenja tek je kratak tren njegovo je postojanje neprestani tijek, njegov je razum treperava luč, njegovo je tijelo plijen crvima, njegova je duša nemirni vir, sudba je njegova tamna, a slava njegova prijeporna. Ukratko, sve je tjelesno poput vode koja teče, a sve duhovno tek sanak i tlapnja." Marko Aurelue, "Meditacije" I. Matijević: Put samospoznaje
1

Uvodna riječ Štovani čitatelji, osobito mi je zadovoljstvo što imam prigodu obznaniti Vam opažanja stečena iskustvom osobnih astrologijskih istraživanja. Ujedno želim da se gradom ove knjige koriste izučavatelji i praktičari astrologije, ali i oni koji astrologiju primjenjuju kao sredstvo samopomoći. Prije tri godine započeo sam pisati ovu knjigu u uvjerenju da sam se već uvelike domislio gotovo svih zamisli i načelno potpunoma zaokružio način njihova izlaganja, te da će mi dostajati najviše godina dana da pisanje privedem kraju. Dakako, bio sam u krivu. Od tada nije prošao gotovo ni jedan dan, a da se na neki način nisam bavio sadržajem ove knjige. Čitajući usporedo s pisanjem druge autore neprestano sam saznavao nove i nove podatke. Razgovarajući s prijateljima i razmjenjujući mišljenja s drugima, usvajao sam nove zamisli, a tijekom spokojnijih razdoblja pristupao sam novim sintezama ukupne građe. Budući da sam razvijati nove zamisli, unositi nove podatke i uvijek iznova sintetizirati mogao nastavljati do u beskraj, odlučio sam okončati pisanje i vama, čitateljima, prepustiti da proniknete i produbite pojedine iznesene zamisli te podijelite sa mnom neka moja oduševljenja. Uistinu, mnogi su, i daleko prije nego što sam knjigu zamislio, pridonijeli razmišljanju koje me je navelo da je napišem. Stoga mi je teško riječima izraziti, odati priznanje i doista dovoljno zahvaliti svima onima koji su na ovaj ili onaj način pomogli u njezinu nastajanju. Prije svega roditeljima i supruzi želim iz sveg srca zahvaliti za njihovu duboku ljubav te bezgranično strpljenje i podršku, koji su osnovom svega što činim. Majci i ocu neizmjerno zahvaljujem zbog toga što su mi podarili život, naučili me
2

željeti da nešto postanem, te su vjerovali u me i moju zamisao da mogu postati sve što želim. Supruzi Snježani neizrecivo zahvaljujem što me nagnala da knjigu počnem i pisati umjesto da neprestano o njoj samo pričam, dalje me u tome bodrila i samoprijegorno pružala neprestanu podršku svojom ljubaznošću i razumijevanjem, unatoč mnogim tegobnim trenucima i odricanjima koje je proživljavala i ustrajno podnosila uza me. Zahvalan sam prevladavajućem načelu u Svemiru koje se očituje kao istodobnost. Vrlo mi se često u radu događalo da kroz razgovore i djela drugih saznam za gotovo potpunoma iste zamisli istodobno ponikle diljem našeg planeta. Kod takvih zamisli, poput nekovrsne pojave u kolektivnoj podsvijesti, teško je označiti bilo koga kao začetnika, stoga svi i dugujemo zahvalnost stvaralačkoj inteligenciji Svemira i njegovu razvojnu pulsu. Primijenjena astrologija Veliku zahvalnost dugujem svim djelatnicima Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva koji su mnoga svoja saznanja nesebično godinama dijelili sa mnom i time dali temeljit i opsežan doprinos knjizi, pomogavši mi razjasniti činjenièno stanje nebeske sfere i sveg onoga što stoji u svezi s tim. Moram takoðer zahvaliti mnogim kolegicama i kolegama koji su mi pomagali konstruktivnom kritikom i davali povratnu informaciju u različitim stadijima nastajanja rukopisa. Izdvojio bih samo kolegicu Alex koja me je poput trna u tijelu neprestano bockala svojim iznimno pronicavim dosjetkama, čime me je zapravo i ne znajući poticala na rad. Hvala mnogobrojnim prijateljima, poznanicima, slušateljima mojih predavanja i polaznicima mojih tečajeva astrologije koji su me također poticali da ustrajem često me pitajući: "Zar knjiga još nije napisana,
3

pa znate da već odavna želim jedan primjerak?" Posebno sam zahvalan brojnim drugim piscima, iz prošlosti i sadašnjosti, koji su mi bili veliki izvor nadahnuća i neizbježno utjecali na moj rad. U tom pogledu najviše dugujem Teilhardu de Chardinu čija su mi mnogobrojna djela pomogla u promišljanju čovjeka i svijeta u kojemu živi. Stephenu Arroyou koji me je svojim djelima najviše nadahnuo i čije se iznimno domišljate i jasne zamisli glede samorazumijevanja i dubinske psihologije protežu kroz veliki dio ove knjige. Tracy Marš koja me svojim vrhunskim djelima naputila da osmislim veliki dio drugog sveska ove knjige. Alexanderu Rupertiju koji mi je otvorio oči za holističan pogled na astrologiju. Daneu Rudhyaru koji mi je svojim točnim objašnjenjima omogućio razumijevanje logike simboličkih analogija te mi cjelovitim pristupom astrologiji skrenuo pozornost na iznimnu važnost duboko psiholoških spoznaja. Thomasu Ringu, tom iznimnom inetelektualcu, koji me poučio sustavnosti i davanju prednosti kakvoće nad količinom. Brunu i Luisi Huber ćčje me pojašnjenje individualnih stvaralačkih mogućnosti poučilo značenju pronicavosti i ponukalo na psiho-dinamičko poniranje u čovjeka i svijet koji ga okružuje. Barnieu Ashmanu koji mi je pojasnio značenje čovjekova identiteta. Viktoru Gerkmanu koji je jezikom filozofa-znanstvenika progovorio što to uistinu astrologija jest i čije su mi zamisli, umnogome slične mojima, omogućile da ovu knjigu konačno i privedem kraju. Dakako, ne mogu ovdje spomenuti sve izvore kojima dugujem svaku pojedinu činjenicu ili primjer, te sam stoga na kraju knjige dodao popis najvažnijih knjiga. Nadam se da sam uz svoj osebujan pristup i stil barem unekoliko nasljedovao spomenute i nespomenute uzore i njihova istraživanja.
4

Astrologija u svojoj osnovi jest može bitno otkrivenje, ali ne predstavlja autoritet ni za koga osim za onoga tko je prihvati, stoga ne pretpostavlja vjerovanje. Osobno smatram da vjerovanje, u ishodišnom i krajnjem obliku (pod)razumijeva neprijeporni sustav koji daje odgovore na sva pitanja i rješava sve probleme. Astrologija ne daje odgovore na sva pitanja, niti je metoda rješavanja svih problema. Stoga, astrologija postaje izazovom provjere pouzdanosti načela koje nudi, za što je potrebno samo ozbiljno istraživanje bez ikakvih predrasuda, a upućivanje je način prikaza načela koja astrologija zastupa. Ovaj rad samo je dio sadržajno osmišljena programa "Astrologija novog I. Matijeviæ: Put samospoznaje doba" uobličenoga u knjige pod zajednièkim naslovom "Primijenjenja astrologija... ". Informativno obrazovno zamišljenim programom pokušava se svima zainteresiranima ukazati na pretpostavku poimanja astrologije kao humane znanosti ili 'filozofije' koja nam pomaže objasniti život, a ne 'doktrine' konačnosti, određenosti ili apsolutnoga fatalizma. Naime, smatram mnogo korisnijim da izuèavatelji astrologije primijene psihologijske spoznaje u svezi osoba o kojima je riječ, nego da slijepo slijede tradicionalna kruta pravila tumačenja ili se, pak, vežu za pojednostavljena tumačenja koja nalazimo poput 'receptura' u tako mnogo astroloških 'kuharica'. Uloživši dodatni napor i usredotočivši se na dokaziva načela, ne bi li podignuo razinu astrologijskoga naučavanja, nastojao sam mnogim odrednicama popuniti manjkavosti koje u drugim knjigama o astrologiji neprestano frustriraju inteligentne proučavatelje u njihovu pokušaju ovladavanja temeljnim načelima
5

razumijevanja astrologije. Zapravo, ono što smatram znakovitom prazninom u astrološkoj literaturi jest jezgrovit prikaz odrednica za tumačenje, pristupačan i onima koji tek uče razmišljati 'astrološki' i onima naprednijima kao i učiteljima praktičarima. Manjka primjenjiva knjiga u kojoj se može naći sve najnužnije. Ova je knjiga, zapravo, samo pokušaj stvaranja lako shvatljiva priručnika koji sadrži opće primjenjiva razmišljanja izrasla iz temeljnih astroloških činitelja. Svrha knjige nije samo olakšati razumijevanje temeljnih načela i pronalaženje potankosti karte, nego usmjeriti i na 'astropsihologijsko razmišljanje' što puki 'recepti' ne omogućuju. Knjiga je, također, usmjerena na glavne činitelje tumačenja bilo koje astrološke karte, a napose karte rođenja, isključujuæi sve one manje važne činitelje koji često zbunjuju početnika ili odvraćaju pažnju i mnogo iskusnijim praktičarima. Stoga upućujem na primjenu ključnih riječi i pojmova za tumaèčnje, neprestano naglašavajuæi bitna značenja koja dopuštaju razvoj asocijativnih razmišljanja. Zamišljajući sadržaj knjige, odlučio sam da nit vodilja bude točan izričaj za 'odrednice' uz potpunoma otvoren pristup. Naime, mnogi inteligentni proučavatelji astrologije neprestano govore da naprosto ne razumiju 'lijepo sročene paragrafe tumačenja', te stoga, prirodno, dovode u pitanje valjanost i svrhovitost astrologijskoga naučavanja. Razlog je tomu što je mnogim knjigama, kojima se koriste, jedina svrha upakirati 'astrološko znanje' za široko čitateljstvo. Pritom njihovi sadržaji propuštaju usaditi imalo stvarnog razumijevanja i istinitog uvida u građu s kojim bi se čitatelj identificirao i od toga imao bar mrvicu dvije spoznajne koristi. Meðu inim, svim je današnjim astrološkim 'kuharicama' zajednički
6

suvremeni popularno populistièki trend zamjene kakvoće kolièinom. Neprimjereni trend još je oèigledniji u 'kompjutorskoj astrologiji' koja se brzo širi i donosi golemu količinu praznovjernih, neusmjerenih i potpuno beskorisnih tumačenja. U tom tehnokratski proizvedenom astrološkom preobilju riječi, nitko niti ne pokušava odrediti pojmove ili ih točno izraziti u svim potankostima njihova znaèenja. Upravo valjana uporaba astrologije za čovjekovu dobrobit iziskuje veću istančanost i složenost nego je to nazočno u tim, često posve pogrešnim, Primijenjena astrologija predodžbama o tome što astrologija uistinu jest. Odlučujući se za što određeniji, vjerujem i jednostavan, ali ipak i produbljen izričaj u ovoj knjizi, zasigurno se suprostavljam većini astrološke građe do danas kod nas objavljene. Astrologiju sam nastojao prikazati u ozračju bjelodanih činjenica. Ukoliko sam uistinu valjano odabrao ključne pojmove, odrednice i izraze, oni će se vjerojatno pretvoriti u bitne spoznaje s kojima se mnogi mogu poistovjetiti i iz njih učiti. U kojoj sam mjeri u tome uspio, odredit æe sam čitatelj. Ipak, ono u što sam uvjeren jest važnost usmjerenja na bitne činitelje karte rođenja koji su pouzdani ukoliko se ispravno razumiju, a najjasnije simbolički odražavaju temeljne i glavne činitelje života određene osobe. Mnogo toga od građe ove knjige koristio sam podučavajući astrologiju, no moram priznati da su i meni neizmjerno koristila predavanja, djela i razgovori s pojedinim autoritetima na području astrologije. Ta predavanja, razgovori, razmjene mišljenja i spoznaje od prije mnogo godina, još uvijek su u mojim bilješkama, pa su neke od odrednica vjerojatno i navodi iz spomenutih razgovora. Naime, sadržaj tih bilješki je toliko prožet s
7

mojim vlastitim zapažanjima da je gotovo nemoguće posebno naznačiti vlastite zamisli i strogo ih odijeliti od onoga što sam naučio od drugih. Mimogred, nikomu ništa ne želim nametnuti, nikoga ni u što ne želim uvjeravati, nikoga ni od čega ne želim odgovarati, nikoga ničemu osobitom ne mogu naučiti, ali mogu pokušati prenijeti Vam mrvice znanja koje sam sakupio sa stolova onih koji su meni bili učitelji. U načelu, znanstvenog sam usmjerenja, usredotočen ne na hipoteze i puka teorijska razmatranja, već na učinke praktičnih postignuća. Stoga, unaprijed se ispričavam svima koji će možda na stranicama ove knjige tražiti proroka ili mistika, jer ja to jamačno nisam. Svoja sam istraživanja usmjerio na pitanja primjene stvarnog savjetodavnog rada, a ne na hipoteze ili teorijska pitanja tipična za astrologijska razmatranja minuloga doba. Svaki novi korak spoznaje, proizišao iz uspoređivanja slike ljudskog bića do koje sam došao iskustveno i neovisnom analizom astrološke karte, morao je podnijeti stroge provjere u praksi. Ovaj proces doveo me do određenih ispravaka u povijesno naslijeđenom astrološkom materijalu. Stanovite sam pojmove ili djelomice ili posve odbacio, provjerio neosnovanost pojedinih tzv. 'pravila' i prepoznao nove mogućnosti. Mnogi pojmovi, stoljećima bez osnova, poprimili su vremenom oblik i razvili cjelovitu strukturu. Kao i u svakom drugom pokušaja znanstvenog izlaganja i u ovom su nazočna dva elementa. Obrađujući opæenito priznate činjenice ili ono što zastupa većina znanstveno usmjerenih astrologa, istodobno mogu objaviti i ono što je nužno preispitati i potvrditi. Moguće je da tijekom priopćavanja ta dva elementa ne razdvajam u potpunosti. Naime, znanstveno priznate istine, kao i ono što su samo
8

osobna ili pogrešna mišljenja, treba jednako provjeriti. No, kako istinu mora otkriti svatko sam za sebe, sve što mogu učiniti je da pokušam pokazati put. Stoga, dopustite mi kazati, ova knjiga čitatelju može poslužiti poput Arijadnine niti koja će ga voditi mračnim putovima labirinta, a maštovit čitatelj naći æe na ovim stranicama više poticaj nego znanje. Prema ukusu i sklonostima, slijedit će smjer izlaganja ili će zamisliti kakav drugi. Naime, percepcija astrologije vrlo je individualna, ne samo zato što ovisi o iskustvu pojedinog čovjeka nego i zbog toga što proistječe iz cjelokupne osobnosti. Ona je, dakle, ovisno o bio-fizio-psihološkom nasljeđu čovječanstva, tisuću puta tisućljetnom, ujedno stečena i dobivena. Na nju utječu uljudbena i društvena kretanja sredine u kojoj se neposredno razvija što joj dodaje plodove jedinstvena iskustva i nespokojstva vlastita aktualna položaja. Potpuno svjestan da preostaje još vrlo veliki broj neodgovorenih pitanja, zamislio sam pojmove i postavke na što je moguće 'široj' osnovi, nastojeći pri tom da ne budu previše neodređene i preobuhvatne. Stoga sam izlaganja podredio načelu najboljeg mogućeg očuvanja 'samosvjesnosti podataka', kako ne bih došao u opasnost da iznevjerim ili skučim smisao, precijenim osnovnu vrijednost astrologije ili dam odviše mjesta vlastitu stajalištu, svojem rješenju. Valjalo je, kako bi se sačuvala proturječja i problemi, isključiti sve što bi onemogućilo očitovanje drugih subjektivnih tumačenja uz istodobno očuvanje objektivne mnogostrukosti činjenica. Valjalo je, dakle, poput čovjekova uma, ostaviti sustav 'otvorenim' ne zatvarajuæi vrata pred mogućim novim otkrićima i rješenjima. Prema tomu, kako je kazala Martha Amould, "...pođimo tražiti ključeve lijepih putova... S onu stranu vidljivog,
9

potražimo istinu, radost, sveti i skriveni smisao svega što postoji na toj čarobnoj i strašnoj Zemlji..." Autor Putovanje kroz prostor i vrijeme 1 Matijeviæ: Put samospoznaje Jedno je sve - sve je jedno 'Svekoliki svemir', izrastao do samosvijesti u svoj izvornosti ostvarenja inteligencije i golemosti mudrosti, beskonačan u prostranstvu i vječan u postojanju, jamačno je sve što je ikad postojalo, što sada postoji i što će ikada postojati...! Zapravo, pred čovjekovom spoznajom ispriječiše se 'dva' svemira, jedan vidljiv, tajne kojeg još može do stanovite razine dosegnuti moć čovjekova opažanja i drugi nevidljiv koji se prostire daleko, daleko... u nepoznato. Sva je vjerojatnost da je to nepoznato nešto poput beskrajna oceana u kojemu je ono poznato tek neznatna kaplja. Ali, što je kap poznatoga u beskrajnu oceanu Zbivanja... U onome vidljivome, a ipak neizmjernome svemiru, tako starom i toliko golemom, izgubljen negdje između beskonačnosti i vječnosti, nalazi se naš sićušni planetni dom. Većinu onoga što danas znamo, naučismo opažanjem motreći s površine Zemlje, obale svemirskoga oceana. Zakoračivši u to golemo more neizvjesnosti i smočivši tek nožne prste, osjetismo da nas ocean naše nespokojnosti zove, mami. I u nama se probudi dugo pritajena čežnja da se tamo vratimo, jer jedan dio našeg bića spozna, da je to zapravo poziv mjesta odakle smo došli...
10

Svi otkriveni tragovi temeljnih čovjekovih stremljenja i najbeznačajnijih zbivanja sežu sve do svemira i njegova postanka. Ali, širenjem spoznaje možemo dokučiti ne samo to da je svemir veličanstven, već i da smo mi u vrlo stvarnom i dubokom smislu dio tog svemira, da nas je on rodio i da nam je opstojnost neraskidivo povezana s njime... Dakako, vječna pitanja o postanku svijeta i svemira pobuđuju zanimanje i znatiželju golemoga broja ljudi. Razdoblje u kojem sada živimo veliko je raskrižje naše suvremene civilizacije, a možda i naše vrste. Kojim god putom krenuli, opstojnost nam je nerazdvojivo povezana sa spoznajom bivstvovanja. Razumijevanje bivstvovanja za nas je toliko važno da o tome ovisi i sam naš opstanak. Osim toga, razumijevanje pruža zadovoljstvo. Priroda se u razvojnomu .procesu pobrinula da uživamo u razumijevanju. Oni koji razumiju jamačno imaju više izgleda da će opstati... Razvijanju života na planetu Zemlji od početne prastanice protoplazme do razumnog bića, biæa koje misli, čovjeka, trebalo je oko milijardu i po godina... Život je, prema tomu, jamačno najvećom vrednotom u svekoliku svemiru, ali i najvećom tajnom, a spoznaja veličajnosti opstojnosti života zacijelo je najvećom zadaæom u svekoliku svemiru... Priroda je inteligentna, čovjek je dio prirode, stoga ista inteligencija prožima oboje. Svako predanje mudrosti smatra neograničenim opseg čovjekovih mogućnosti, stoga je područje èovjekova života područje beskonačnih mogućnosti. Unutar svakog čovjeka Priroda se nalazi u obliku zametka i ima samo jednu želju: Želi se roditi.
11

Čovjek govori u ime Zemlje, stoga njegova odanost treba biti upućena tom planetu, planetu na kojemu obitava i koji mu nesebično daje utočište. Dakle, u čovjeku je nada i spas svijeta, a time i opstojnosti života. Međutim, čovjek konačno mora shvatiti da ne može izmijeniti svijet, ali može izmijeniti svijest o sebi i svojemu mjestu u tom svijetu. Svijetu koji je samo dio jednog većeg svijeta, svijeta jednosti svekolikosti... Budućnost u prošlosti "Prva svijeća unosi svjetlost, ostale je samo pojaèavaju. " S.J. Lec Prvotno, prije sveg postojećeg, prije osvita prostora i vremena...!? Prema suvremenom znanstvenom viđenju evolucije svemira, cijeli je svemir nastao u žestoku procesu 'Velikoga praska'. Prije otprilike 20 milijardi godina svemir postade iz fluktuacije u vakuumu (strujanja, mijenjanja stanja i broja u zrakopraznu prostoru), nastavivši se širiti eksplozijom. Vodik i helij, tada jedina postojeća kemijska počela, bijahu 'nešto kasnije' privučeni gravitacijom i 'zapališe' prvu zvijezdu. U samoj jezgri te zvijezde dolazi do pretvorbe i nastaju nova kemijska počela. Prvo se vodik, zbog nuklearne fuzije, pretvorio u helij. Kad nestade vodika, kao goriva, dolazi do nuklearne fuzije helija i tada nastaše počela nužna za stvaranje života, primjerice, kisik i ugljik. Stvorivši razne kemijske elemente, zvijezda konačno umire. Eksplozija supernove, silovita smrt zvijezde, raspršuje razne kemijske elemente, stvorene unutar zvijezde, u kozmički prostor.
12

ta nismo mi nikakvim središtem i svrhom svemira. sićušna bića. nova zvijezda. već samo obitavamo u zabačenu kutku izgubljeni negdje unutar beskonačne vječnosti. tog prizorišta za raznolike oblike života unutar neizmjerna svemira. živopisno je obojen svijet s oko 400 milijardi zvijezda.! Mlijeèna staza. Neprestano putovanje. mi nastadosmo od dijela 20 milijardi godina dugoga procesa evolucije svemira koji se provlači kroz cjelokupnu povijest èovjeèanstva. Sagledavanje svijeta zvijezda može produbiti naše razumijevanje Zemlje. Dakle. Takav bijaše i proces nastajanja Zemlje. naš galaktični sustav.Prije otprilike 5 milijardi godina. tražeći svoje 13 . Prašina koja nastade oko Sunca nastavi se sudarati i spajati stvarajući planete. baš mi. Pogled u (noćno) nebo otkriva neizmjeran prostor-vrijeme od 20 milijardi svjetlosnih godina. čovječanstvo na svojem malenom planetu nastavlja putovanje ispunjeno pitanjima o svemiru i ne prestane li ljudski um postojati ovo će putovanje trajati zauvijek. te sitne plutajuće čestice u zvjezdanu oceanu. No. u svemiru je rođena jedna određena. Ipak. Od postanka čovjek pozorno motreći zvijezde utire putove znanstvenim otkrićima.. Bijaše to naše Sunce. jer tisućama godina vjerovasmo da nema drugog mjesta do Zemlje. a nakon smrti brojnih zvijezda. plutajući u velikom svemirskom oceanu protkanom stotinama milijardi raznih galaktika i milijardama bilijuna zvijezda. tog konačnog ishodišta i odredišta našeg putovanja usmjerenog u svemir. nastale na 150 milijuna kilometara udaljenosti od Sunca. golemost koje postadosmo svjesni tek jučer.. Dvadeset milijardi godina nakon nastanka svemira. suočeni s tom golemošću svemira uočismo vlastitu sićušnost i konačno pojmismo.

rasporeðene u obliku golemih prostornih mreža. Usustavljena slika svemira nastala je već pri rođenju ljudske civilizacije. vrtećim se planetom. unutar pojedinoga skupa. Prvotno.. istražujemo i postupno otkrivamo tajne beskrajnoga svemira. grčka kozmologija u kojoj planet Zemlja pluta u oceanu. saća. primjerice drevna egipatska freska s čovjekom koji drži nebo. galaktike se gibaju slično molekulama plina.mjesto u njemu. skupove galaktika. Ekspanzijom (širenjem) svemira. Prostorne mreže nisu konačne. poput uspavane ljepotice. Sada znamo da ni Sunce nije središtem svemira. Galaktični sustavi. Znani su prikazi svemira stari tisuće godina. Gdje smo unutar svemira mi smješteni. još od paleolitskog razdoblja. No. već posta samo malenim. čovječanstvo je s predanošću motrilo noćno nebo. već je samo jedna od 400 milijardi zvijezda u našemu galaktičnu sustavu. Ne obazirući se na Aristarhova otkrića.. nebeski objekt oblika kugle. vodećom teorijom kozmologije. gle. dugo vremena bijaše. te je produbilo svoje znanstveno razumijevanje svemira i.? Ljudska se kozmologija tijekom povijesti neprestano mijenjala. oko Sunca. čovjeèanstvo je zahvaljujući intelektualnoj znatiželji spoznalo da je njegovo obitavalište. Kasnije. okupljaju se u veće nakupine. u Europi tzv. s pojavom Kopernika čovječanstvo se probudilo. indijska kozmologija sa Zemljom na leđima slona koji je na leđima kornjače itd. smještajući Zemlju u središte svemira. a zajedno. poput cjeline. Zemlja prestade biti središtem svemira. geocentrična teorija. zapravo. skupina galaktika odmiče se od svake druge skupine galaktika brzinom razmjernom 14 .

pojava širenja nije relativna. djelići zvjezdane tvari.. Mi. Svaki se kružić na opni razmiče od drugih kružića. Plutajući tim oceanom kušasmo vode i utvrdismo istovrsnost s našom naravi. počesmo razmišljati o vlastitu podrijetlu. djelićem smo procesa njegove evolucije. obvezu preživimo ne dugujemo samo sebi. a nešto duboko u nama spozna: ta svemir je naš dom! Dakle. svemirska svijest pokušavamo u mislima slijediti dugi put ria kraju kojeg je. nego rastu udaljenosti između skupova galaktika. Prisjetimo se. Prema tomu. ljudi. nema središnji položaj. razmišljamo o zvijezdama. istraživanje svemira je putovanje na kojem sami sebe otkrivamo. a ni jedan od njih. tko će biti ovdje za nekoliko milijuna 15 .. ne širi se sam prostor (to se ne bi moglo ni utvrditi). 'niknula svijest'. organizirani skupovi od deset milijardi milijarda atoma.! Mi. barem ovdje na Zemlji. podrijetlo nam je neraskidivo povezano s davnim zbivanjima u svemiru. već i onomu iz čega smo ponikli. rođeni iz zvjezdana pepela građeni smo od zvjezdane prašine. a tamo gore u beskraju golema svemira očekuje nas neizbježna budućnost. razmišljamo o evoluciji atoma.razmaku. Stoga. ovdašnje utjelovljenje svemira izraslog do samosvijesti. Mi. pa središta svemira zapravo nema. predočite si napuhavanje balona na čijoj su opni nacrtani kružići. Stoga je važno razumjeti širenje kao pojavu u kojoj svaki motritelj vidi jednako te smatra da se upravo on nalazi u središtu ekspanzije. Mi. Zapitajmo se. pri tom. dok same dimenzije jedne galaktike ili jednog skupa ostaju nepromijenjene. prostranu i golemu oceanu života zvanom Svemir. Dakako. Iz zvjezdana pepela. Primjedba: Glede boljeg razumijevanja širenja. prije nekoliko milijuna godina ljudska bića nisu postojala.

svjetlost je da bi prešla duži put morala i ranije poći. što će reći da sada tu zvijezdu vidimo kakva je bila prije 4. poznavanje svemira u cjelini. u prošlost gledamo i motreći dijelove naše galaktike. 'poruku' o predmetima u njemu.000. Moguće je povjerovati da je sva prošlost samo početak 16 . Donoseći nam informaciju iz svemira. Od Plutona svjetlost putuje katkada i više od 6 sati.3 godine (prevalivši put od 40.godina? Budućnost je u. kao mjera izražena u godini svjetlosti. a Mjesec prije 1. Najudaljeniji svemirski predmeti nalaze se na udaljenosti od otprilike dvadeset milijardi godina svjetlosti. itd. osobito dalekog svemira. Upitno je gdje zapravo završava prošlost. odnosno 9 bilijuna i 460 milijardi kilometara. nema izravne praktične vrijednosti.2d) 9 460 000 000 000 km. dakle sada ga vidimo kakav je bio u to vrijeme. 'ovog' trena vidimo Sunce kakvo je bilo prije osam minuta i dvadeset sekundi. a započinje budućnost? ". a mali dio širokog spektra elektromagnetnog zračenja koji bilježi ljudsko oko nazivamo svjetlost. Od nama najbliže zvijezde (izvan Sunčeva sustava) koja se zove Próxima Centauri (u istoimenu zviježđu) svjetlost do nas 'putuje' 4.3 godina. gledamo motreći i Sunčev sustav. Taj najbrži vjesnik...000. Elektromagnetski valovi su nositelji informacija. motreći daleki svemir. koristan za mjerenja udaljenosti. U prošlost.. Stoga. gibajući se konačnom i stalnom brzinom. mi zapravo gledamo u prošlost. pređe za godinu dana (365.000 km). Dakle.. ali pridonosi nazoru o svijetu i dubljoj filozofijskoj spoznaji. kreæući se u zrakopraznu prostoru brzinom od 300 000 km/s.700.28 sekundi.? Dakako. istina nešto bližu.

pobuđuje težnju mnogo višoj stvarnosti.jednog početka i da je sve što jest i što je bilo tek polumrak svitanja. " Browning Dragulji u crnoj kutiji Eksplozija supernove jamačno je začudnom pojavom svemira. pogledavši u nebo odista nije teško s malo pjesničke mašte. nastala dodirom sunčeva vjetra sa zemljinom magnetosferom. divljenje neizmjernu i nepoznatu. ravnine naše galaktike. jedan dan u beskonačnu slijedu dana..326(1902) Zanimanje za čovjekovo okruženje "Čemu služi nebo. zacijelo je predivnom predstavom svemira. Stoga. Moguće je vjerovati da je sve što je ljudski mozak do sada postigao samo san prije buđenja. "Otkriæebuduænosti". kada će bića. vidjeti dragulje u crnoj kutiji ili svjetiljke u tami što se udaljavaju..Wells. Doći će jedan dan. Uistinu nije teško razumjeti osjećanja ljudi iz davnina kad su uvidjeli da nebo ima tri dimenzije. Tijekom povijesti predočavali su si nebo zamišljajući ga 17 . ako ne čovjekovoj težnji da ga dosegne.G. taj korijen ljudske znatiželje za svemir. umjesto velikog otklona svjetla Mlijeène staze.. Iz naših. pružit će svoje ruke među zvijezde. Umiranja jedne uz istodobno rađanje druge zvijezde ili 'obična' polarna svjetlost. rađa žudnju za kušanjem razlika između promatranog svemira i neposrednog doživljaja njegove golemosti. koja su sada pritajena u našim mislima i skrivena u našim slabinama. s osmijehom na licu. Što drugo no čuditi se i diviti istinama svemira? Čuđenje. će potomaka izniknuti umovi koji æe dosegnuti sve do naše ništavnosti i upoznati nas bolje nego što poznamo sami sebe." H.. stati na tu Zemlju kao kad se netko popne na postolje i. Nature 65.

Kasnije je Sunce zamijenilo Zemlju u središtu tih kugli. kakva je veza između njega i svemira? Tražeći odgovor. zvijezde! Od drevnih je vremena čovječanstvo. Dakle. Velikim Ravnicama. Korijen Učinak mnogih činitelja. g pr. osobito pojava pomrčina. planeti. itd. od svanuća povijesti sve do suvremena doba. vjerojatan je početak pozornih motrenja nebeskih pojava. ali nam isto tako govori da su ćovječanstvo i svemir bili u blisku dodim još od pretpovijesna doba. postojeći dokazi govore o zanimanju za vlastito okruženje i nebeske pojave čak u doba paleolita. kometa i novih zvijezda. Mjesec. zapravo su opservatoriji. odnosno toliko koliko je staro zanimanje za čovjekovu prirodu. zdanjima u Angkor Vatu. motreći složeni sustav svemira. Sad znamo mnogo složeniju i divniju istinu. Sunce. Abu Simbelu.e.). Stonehengeu. Najraniju poznatu astrološku kartu (horoskop) nalazimo na pločici iz ere Seleukida u Siriji (oko 200. Takva strast za znanjem vidljiva je u ostacima egipatskih piramida. obrednih mjesta drevnih ljudi. postavljalo pitanje. To nam ukazuje na divljenje ljudi iz davnina prerija svemiru. građevinama drevnoga naroda Anasaza.poput okrećuæih kugli sa zvijezdama u sebi. astronomske (ili astrološke!?) tragove nalazimo već u samom početku 18 . dakle. čovjekovo zanimanje za vlastito okruženje zasigurno je staro isto toliko koliko i on sam. Mnoge od tih građevina. čovječanstvo je izgradilo divovska kamena zdanja ne bi li s preciznošæu izučilo kretanje nebeskih tijela.n. No. Chichen Itzi. Stoga možemo s pouzdanošću ustvrditi da su ta pitanja zaokupljala čovjeka oduvijek i u svim prostorima. Naime. no želja za objašnjenjem neba ostala je ista. ali nađene su i pretpovijesne kosti na kojima urezani znakovi ukazuju na mjesečeve mijene.

čovjekova urezivanja znakova u stijenje.Sunca i Mjeseca. 1000 godina prije n. u Babilonu su već postojale knjige o astrologiji. Možemo se zapitati što je ponukalo drevne Kaldejce da se posvete sustavnome motrenju zvijezda? Pretpostavke su za sada jedini odgovor! No. motriti drevni Kaldejci. To usko podruèje mi danas nazivamo ZODIJAKOM ili 'životinjskim krugom'. bez zadiranja u daleku prošlost i prijeporna pitanja. miran 19 . koliko i bilo koji drugi poznati sustav nauèavanja. sustavno su pojave na nebu započeli u Mezopotamiji. odnosno svrstali zvijezde u likove životinja. nadasve neobiènih i rijetkih. jedan od mogućih. Međutim. zrak je čist. Stoga astronomiju (ili astrologiju!?) možemo smatrati isto toliko starom. Sva ta zapažanja sakupili su i zabilježili neki od najvećih poznatih umova. e. U 8. stoljeæu pr. Noći su duge i tople. gdje je nastao kalendar. stanoviti se 'počeci' astrologije naziru u Babilonu (Mezopotamija). No. prozračan. a ondje je počeo poprimati svoj oblik i zodijak kakva ga danas znamo. kako minulog. ljudi i predmeta.n. odgovora su rijeèi ruskog astronoma Dagajeva: "Tamo u Mezopotamiji.e. Na tamnu nebu plamte sjajne zvijezde i izgleda Ti kao da su one posve blizu Zemlje.. kosti ili drvo. Osobitu pozornost posvetili su onom uskom području neba u kojem su zapazili kretanje pokretnih nebeskih tijela: planeta i dva svjetla . zvjezdano nebo sjaji takvom blještavošću i takvom ljepotom kakvu stanovnici sjevernijih predjela ne poznaju. tako i suvremenoga doba. koji su meðu prvima podijelili nebo na zviježđa.

planeti. svaki stupanj ima 60' (minuta). a svaki manji dio na 60 još manjih dijelova. 'preko' uvijek istih zvijezda. zapravo Mjesečeve mijene.i hoćeš-nećeš javlja Ti se želja za promatranjem tih nebeskih svjetlila. dalje. zodijakom. obilazak Sunca po nebeskome krugu u trajanju od 360 dana s obilaskom Mjeseca u trajanju od 30 dana dobili su rezultat 12. kao što je već spomenuto. Usporeðujući trajanje kretanja Sunca i trajanje kretanja Mjeseca. utvrdili su da Suncu treba približno 360 dana. To ih je navelo na zamisao da krug podijele na 360 dijelova ili bolje kazati lukova. da se 'preko' istih zvijezda pomiču i druga nebeska tijela. koji odgovaraju središnjem kutu kružnice od 360 stupnjeva. Zapazili su. Utvrdili su da polumjerom kruga mogu taj isti krug podijeliti na 6 posve jednakih dijelova. Mezopotamci su zapazili njegovo gibanje po uvijek istoj stazi unutar velikog nebeskog kruga. 20 . Mezopotamci su došli do važnog geometrijskog otkrića. svaki su dio podijelili na 60 manjih dijelova. Promatranjem neba. Dakle. Podijelivši. Rezultat podjele obilaska Sunca po zviježđima zodijaka u trajanju od 360 dana sa 6 bio je 60 prema kojem su postavili šezdesetinski brojevni sustav. Danas taj put ili stazu gibanja Sunca nazivamo ekliptikom. također. a svaka minuta ima 60" (sekundi)." Motreći kretanje Sunca na nebu. a Mjesecu približno 30 dana za obilazak cijeloga kruga na nebu. Istodobno s kretanjem Sunca pratili su i kretanje Mjeseca. Utvrdili su posve pravilan ritam odvijanja njegovih mijena i vremena trajanja tih pojava te zamijetili također i njegov 'prelazak' uvijek preko istih zvijezda. a zvjezdani pojas unutar kojeg prividno prolazi ta staza te Mjesec i planeti. Puni kut ima 360°.

Fizika motreći prirodne pojave uvijek nastoji pokusom i mjerenjem potvrditi teorijsku pretpostavku određenog fizikalnog zakona. Fizikalni način razmišljanja omogućuje znanstveno-istraživački pristup rješavanju različitih znanstvenih problema. U protivnome pretpostavka se mora promijeniti glede uskladbe s 21 . Stoga su Sunčevu stazu podijelili na sektore od 30° . Sektori Sunčeve staze računali su se od presjecišta ekvatorskog i ekliptičnog kruga. Prema tomu u Mezopotamiji je vjerojatno začeta. dok Sunce isti taj krug obiđe samo jedanput. jer je 12x30°=360 lučnih stupnjeva. jer je to odgovaralo približno tridesetdnevnom obilasku Mjeseca. To dalje ukazuje na nužnost prepoznavanja geometrijskog rasporeda zvijezda i jačine njihove svjetlosti bez čega je nemoguće otkriti išta novo na nebu. Suvremenim se obrazovanjem oblikuje znanstvenomaterijalistički pogled na svijet koji je osobito vezan uz fiziku. koje mi danas nazivamo proljetnom (i jesenskom) točkom. znanost o svemiru. geometrijska osnova određivanja razmještaja planeta unutar 'astrološke karte' potječe iz Mezopotamije. kao i astrognozija. što je vjerojatno i bilo osnovom njihove luni-solarne godine. Dakle. Otuda je nastala podjela godišnjeg puta Sunca na 12 dijelova. Mezopotamci su utvrdili da Mjesec približno 12 puta obiđe svoj krug na nebu (ustvari 13 puta). razlikovanje zvijezda i zviježđa. upoznavanje objekata na nebesku svodu. a to je cijeli krug. astronomija.Prema tomu. pa se tek pokusima potvrđena teoretska pretpostavka prihvaća kao prirodni zakon. temelj svih prirodnih znanosti.

a [A] mjerna jedinica. koliko god se pažljivo i točno provodi mjerenje nikad se ne dobiva apsolutno točna vrijednost mjerene veličine. procesa ili tijela. No. No. velocitas) i vremena (t-time. koje se označavaju međunarodno dogovorenim znakovima (simbolima). Fizika mjerenjem nastoji dobiti što točnije vrijednosti fizikalnih veličina. Omogućuju određivanje fizikalne pojave i njezino opisivanje odgovarajućim jednadžbama u matematičkom obliku. koja se smatra prilično dobrom aproksimacijom (približnom vrijednošću) prave vrijednosti. svaka fizikalna veličina izražava se pomoću brojčane vrijednosti i mjerne jedinice. Fizikalni zakoni mogu se točno izraziti fizikalnim jednadžbama. izražene brojčanim vrijednostima i mjernim jedinicama. samo 'jezik' kojim se simbolički izražavaju fizikalne zakonitosti. Fizikalne veličine. Fizika nastoji otkriti zakone ponašanja materije u razlièitim uvjetima. Budući da je srednjak u većini sluèajeva prilično dobra aproksimacija prave 22 . nego se poradi mjerne nesigurnosti učini veća ili manja pogreška. pojedina se mjerenja razlikuju od srednjaka za određenu devijaciju (odstupanje. Prava vrijednost fizikalne veličine uvijek je između stanovitih vrijednosti i predstavlja aritmetičku sredinu (srednjak). matematika je. u odnosu na fiziku. Meðutim. tempus) možemo jednostavno i točno izraziti formulom s=vt. mjerljiva su svojstva fizikalnih stanja. koje povezuju fizikalne veličine u tom zakonu. Primjerice.mjerenjima. Međutim. put koji je pri jednoliku gibanju po pravcu jednak umnošku brzine (v-velocity. [A] = [A] A . što u primjeru brzine svjetlosti (c) definirane kao prirodna konstanta pišemo c = 299 792 458 m/s. pa kada bi srednjak odista bio prava vrijednost dobili bismo pogrešku mjerenja. gdje je |AJ brojčana vrijednost. razliku između jedne od niza promatranih vrijednosti i njihova prosjeka).

tvar je jednim od osnovnih oblika materije.). Uz gibanje. dakle sve procese koji se zbivaju u prirodi. Fizika proučava makro svijet (tijela na Zemlji. električno. proučava opća svojstva i zakone kretanja materije.vrijednosti. počev od gibanja tijela pa sve do strukture i svojstava fizikalnog prostora i polja. odnosno izučavanje fizičkih oblika i svojstava svemirske tvari. Tvari sačinjavaju sva tijela u prirodi. odnosno energije (sposobnosti tijela da obavlja rad). U njemu se neprestano izmjenjuju razni oblici energije. itd. ostajući pri tom neuništiva i očuvana. prelaženje materije iz jednog oblika u drugi. planete. raspadaju se 23 . fizika svekoliki svemir zamišlja poput golemog sveznanstvenog laboratorija kojega je svrha što dublje prodiranje u tajne prirode. elementarne èestice i dr. jedan od svojih oblika. Dakle. materija poprima različite oblike. sagledava u cijelosti sastavljenog od materije. kretanje obuhvaća svaku promjenu u prirodi. Materija je u neprestanu kretanju. fizika je svojim razvojem položila pravo proširenja na čitav svemir kojega. Nebeski laboratorij Suvremenu astronomiju predstavlja astrofizika. ali nikad apsolutno točna. Dakle.). atome. zvijezde itd. to i devijacija prilièno dobro opisuje pogrešku mjerenja. Kretanje je bitno svojstvo materije. pa se kod više provedenih mjerenja uz primjenu srednje kvadratičke pogreške dobiva prava vrijednost uz minimalna odstupanja. fizika. Fizičko polje (gravitacijsko. takoðer je dio materije. dakako. Poput temeljne prirodne znanosti. procesa kroz koje se kreće te analiziranje pristiglog zračenja. Prelazi iz jedna oblika u drugi. Fizikalno razmatrano. iz jednih se elemenata stvaraju drugi.) i mikro-svijet (molekule.

Teorijska astronomija.. tj. odnosno putanjske ili orbitalne 24 . Prateći gibanja tijela ustanovljuje zakonitosti u gibanju. Rstro. Tako su neprestanim vezivanjem srodnih ili različitih čestica izgrađene i složene organske molekule koje su plutajući međuzvjezdanim prostorima. svaki atom kojeg nalazimo na Zemlji prošao je kroz proces izmjene tvari na nekoj od zvijezda. ipak je astronomija dubokim unutarnjim povezanostima potakla razvoj drugih prirodnih znanosti. položaj tijela u prostoru. a u užem smislu razmatra razvoj planetnih sustava. Temeljem je tehnike mjerenja vremena i orijentacije u prostoru. a poznavajući prave staze (elemente staza.. Primjerice. a drugi izgrađuju. kao osnovna građa.jedni svjetovi. gravitacije. Kozmogonija. Omogućuje spoznaju Zemljine okoline. dakle razvoj svemirskih tijela. odnosno njihove prostorne odnose. astronomija izučava položaj svemirskih tijela na nebeskoj sferi. Općenito kazano. Koliko se god svemirske pojave doimale uvelike odvojenima od neposrednog životnog interesa ljudi. baš sve tvari. Proučava gradu tijela i kako se ta grada s vremenom mijenja. Mnogo je podjela unutar astronomije. Nebeska mehanika razmatra gibanje tijela pod djelovanjem uzajamno privlačne sile. povezujući položaje tijela na nebeskoj sferi s njihovim mehaničkim svojstvima. iz opažanja prividnih položaja tijela odreðuje njihove prave staze. Kozmo. Astrometrija je usredotođena na mjerenja položaja tijela na nebeskoj sferi i njihov matematički opis.. dovele do pojave života. u širem smislu obuhvaæa razvoj svemirskih tijela. U doslovnu smislu. u nekom dijelu svemira..

u bilo kojem trenutku vremena. tijelo miruje ukoliko ima stalne. u svemiru ne postoji niti jedna točka koja apsolutno miruje i za koju bi se mogao vezati apsolutni referentni sustav. U zbilji nema apsolutna mirovanja. već samo relativno mirovanje. Pričinja se kao da miruju. Razlog tomu velika je udaljenost zvijezda. No. Izračunane koordinate položaja tijela na nebeskoj sferi. r4o. Naš je svijet zasnovan upravo na načelu kretanja. Gibanje ]e mijenjanje položaja prema nekom drugom 25 . a poput nešto manje sjajnih objekata zapažamo i planete. već odražena svjetlost Sunca. sjajem ističe Mjesec. pa je njihovo gibanje teško zapaziti. Iako se zvijezde gibaju. Stoga se doimlje da ne mijenjaju mjesto ili se ne kreću jedne prema drugima. dakako fizikalno uzev. odnosno gibanje. razmatrajući svemir poput cjelovita fizikalna procesa i ujedinjujući poglede na svemir u cjelini. zovu se efemeride. stoga ne postoji apsolutno. samo je poseban oblik gibanja. uspijeva tumačiti fizièku bit globalnih procesa poput ekspanzije svemira i svojstva ograničenih djelovanja prostora vremena.elemente) nebeskih tijela proračunava njihove buduće prividne položaje. Noću se na nebu. nepromijenjene koordinate s obzirom na izabrani referentni sustav. pogled na nebeski svod otkriva mnoge objekte. ni 'svjetlost' Mjeseca niti planeta nije vlastita. Sunce. Kozmologija. Danju zapažamo zvijezdu našeg planetnog sustava. Vječno klatno Kazali smo. prepunome zvijezda. Mirovanje. Kaže se. zbog njihove prividne stalnosti nazvane su 'zvijezdama stajačicama'.

Vežući za okolinu određeni referentni sustav. One se nalaze na različitim.tijelu (okolini). Samo opažanje. prividno prolazi Sunce tijekom godine. zamjetno izmijene položaj tijekom svega nekoliko dana. Primjerice. uzajamno vrlo golemim udaljenostima i samo se uslijed perspektive promatranja čine jedna blizu drugoj. zvijezde bilo kojeg zviježđa. Od osobite su važnosti zviježđa zodijaka. a privid je nastao slaganjem stvarnih gibanja Zemlje i planeta. prividno je i to gibanje u području zodijaka. mjerenje. svako je gibanje. te razlike nisu velike (osim za Pluton 17° i 26 .. relativno gibanje prema određenu referentnu sustavu. Naime. Stoga. poput svijetlih pločica. putnik koji sjedi u vlaku miruje s obzirom na referentni sustav vezan uz vlak. općenito. omogućavale su ljudima u davnini jednostavnu orijentaciju na nebeskome svodu. mjeri se ta promjena položaja. ili. Zmijonosac.. gibaju na pozadini zvjezdana neba i za razliku od zvijezda. Stoga. Istina. zviježða. odnosno pojasom. Doimajući se okupljenima u neke prepoznatljive. jer tim područjem. U tom pojasu ima 13 zviježđa: Ovan. lako pamtive likove. Planeti se ne gibaju točno po ekliptici. Djevica. kreæući se područjem zodijaka od zviježđa do zviježđa. No. Škorpion. Jarac. Lav. Blizanci. ali se giba s obzirom na referentni sustav vezan uz Zemlju. Dakako. i opet. fizički nisu povezane. zbog Zemljina obilaska oko Sunca. Vaga. Bik. Planeti se. kažemo da se tijelo giba ukoliko mijenja položaj prema tom referentnom sustavu. Vodenjak i Ribe. Rak. jer se njihove vlastite staze oko Sunca ne nalaze u ravnini Zemljine staze. motritelj na Zemlji prividno opaža Sunce u tim područjima neba. Strijelac.? Zvijezde prostornim razmještajem i različitim sjajem prividno oblikuju osobite skupine.

ali Zemlja ih pretječe ukoliko su dalje od Sunca.. prividno prolazi područjem zodijaka. Tko u sebi ne nosi nebo. Da bismo se uopće mogli snaći meðu zvijezdama. samo na neke zajedničke nazivnike. a zaostaje za njima ukoliko su bliže Suncu. Dakle. svijet u kojem živimo i nas same. uzalud ga traži u svemiru. Knjiga nabrojenih tuga Zatočenici znanosti.? Zbilja postoji jer smo se složili s njome. a zatim pokušati spoznatii znati objasniti tu zbiljnost.. mnogostrukost Prirode vrlo je teško svesti samo na neke skladne odrednice. Poznavanje prirodnih zakona neprijeporno je nužno za razumijevanje Prirode.. zaključimo. prvo moramo znati odrediti stvarne položaje na nebeskome svodu. također. izoliranih objekata. Mjesečeva putanja. Realnost samo simbol. no kada se 27 . koja po svojoj naravi uvijek uključuje i svoga promatrača. O. kojima ograničeni 'duh' pokušava 'objasniti' zbiljnost tvrdeći da o njoj sve zna. nedjeljiva cjelina. a svrha je znanosti objasniti Prirodu. Svi planeti obilaze oko Sunca u istu smjeru. Tu gube smisao stari tradicionalni pojmovi prostora i vremena.? "U suvremenoj se fizici univerzum shvaća kao dinamična.. Međutim. Ludwig U stvarnu svijetu kao i u snovima." KenWilber. Wege zum Selbst. samo na neka opće vrijedna načela. prema ravnini ekliptike (5°).Merkur 7°). 1984. ili vlastita uma. ništa nije baš onako kako se čini. Znatan je i Mjesečev nagib ravnine staze. uzroka i posljedica.

a sve što mu nije neposredno dostupno osjetilima općenito smatra nestvarnim ili izmišljenim. mi smo vrlo pristrani u opažanju. sklon određivati stupanj stvarnosti nečega ili nekoga razmjerno broju osjetila koja je to nešto ili netko pobudio. u nj proniknuti i istinski ga doživjeti. svaki put kada priroda i njene beskonačne mogućnosti odluče da će se dogoditi promjena. Ako se realnost poraa-kne. otprilike prema naćelu: 'Dopustite mi da to dodirnem. Dakle. mi 28 . a što nas nešto više podsjeća na nas same. osim toga. Pa nama najstvarnijom zbiljom smo mi sami. već prvobitna predodžba. stoga i poimamo da su neke zamisli stvarne a druge nisu. veličina. Pretpostavimo lifla je priroda beskonačna. mijenja se i realnost. Čovjek je sklon smatrati stvarnim sve što opaža svojim osjetilima. zamisao. izvan naših percepcija.stvarnost pomakne i dogovor se mijenja. jer čim se promijeni jedan pogled na stvarnost priroda odmah nudi novu zbilju koje dotad nismo bili svjesni. Paradigma nije činjenica po sebi. osjetim'. Nije li to ipak poprilično nepouzdano mjerilo? Zar je baš uistinu svijet onakav kakvim ga opažamo da jest? Istina. pojmovi o zbilji sastavljeni su na subjektivnoj razini. niti jedna je paradigma ne može u cijelosti objasniti. stopiti s predmetom opažanja. odnosno sigurni smo u vlastito postojanje. misli i iskustava stvarnost nema nikakvu valjanost. ta se zamisao mora prihvatiti na razini društvene svijesti. izgled i slično čisto subjektivne kvalitete. Zapravo. No. Stoga. jer su oblik. a rijetko se tko želi u to uživjeti. Čovjek je. U povijesti znanosti to se naziva pomakom paradigme. tim smo spremniji priznati mu stvarno i istinsko postojanje. Znanost uglavnom ne prihvaća postojanje bilo čega što nije odmah dostupno opažajnim osjetilima ili vrlo osjetljivim instrumentima i uči nas da oblikujemo realnost u skladu s opažanjem.

No. Percepciju ne oblikuju samo osjetila i ne tumači je samo 'psiha'. zavisi od doživljavanja svijeta u prošlosti. a mi smo čista svijest na izvoru prije pojave bilo kakva treptaja zamisli. Skloni smo vjerovati da je naša 'psiha' zrcalo koje manje ili više točno odražava ono što se zbiva izvan nas. poput treptaja u svijesti. 'Psiha' je (svedena na energiju) stvaralački izvor svijeta. naših zamisli. Stoga. sjedište percepcije. no prije nego može postati realnost ona mora postojati u obliku sjemena. odnosno da opažanje oblikuje iskustvo postaje razumljivo kada pojmimo da 'psiha' stvara i opažanje i iskustvo i da materijalni svijet ne postoji neovisno od 'psihe'. dodiruje. ključ realnosti našeg svemira leži u činjenici da je mi odabiremo. 'psiha' stvara zbilju. spoznajemo istinu da se novi 'organi' opažanja mogu javiti kao posljedica nužde. Prividno proturječje da iskustvo oblikuje opažanje. poimanjem da sama struktura čovjekova mozga. Naša 'psiha' je ono što uistinu vidi. oprečno tome. Opažaji na temelju kojih prosuđujemo o stvarnosti dolaze od podražaja osjetila. jer električni i ini obrasci ranijih iskustava pohranjeni u živčanu sustavu (napose nesvjesnome) služe za tvorbu veza i receptora fizički odgovornih za percepciju. a svi smo mi izvor svijeta. pa stvarnost u svojem krajnjem smislu biva u njoj i stvorena. naših pojmova o stvarnosti i samo se trebamo složiti da tamo vani postoji stanovita zbilja. Prema tomu. Naime. nije li. već zavisi i od prošlih iskustava pohranjenih u fiziologiji. snage našeg uma. intelekta. Dakle. naša 'psiha' samo bitna sastavnica stvaranja. a svijet kojeg opažamo biva za nas stvaran tek u prostoru i vremenu. čuje. miriše. 29 . a potom će taj naš dogovor sastaviti tu stvarnost. kuša.stvaramo našu realnost. ali sve što ona mogu primiti povezano je s našom 'psihom'. naša cjelokupna realnost izvire iz nas.

bavljenje novim i teško rješivim situacijama. doživljajno. sadrži informaciju (ili zapis). Prirodo je inteligentno. dakle za psihično.. počev od najsitnije čestice ili kvanta energije. čuvstveno doživljavanje. sposobnost primjene znanja glede upravljanja okolinom. iz koje priroda crpi neko znanje. određujući je poput posebnosti. ali time prvenstveno razumijevam subjektivne pojave u pojedincu i njihova očitovanja. jer čovjek misleći o sebi kao o inteligentnom biću teži ograničiti zamisao o inteligenciji. No. primijenjeni izraz psihički odnosi se na stanja i procese koji uključuju doživljavanje (opet psihično).!? Inteligencija je poput sile u stanju oblikovati svaku realnost. svrstavanje uzajamno povezanih informacija i njihovu uporabu glede rješenja nekog probleme itd. odnosno za sve ono što se javlja kao skup subjektivnih procesa neposredno dostupnih samo onom tko ih doživljava. kao što su opažanje. sama rijeè inteligencija može se višeznačno pojmiti. sposobnost rasuđivanja je ona sposobnost naše svijesti koja omogužćuje da vlastitu 'višu' inteligenciju izmjerimo pojmovima intelektualnih postignuæa. sposobnost apstraktnog mišljenja. a nema prostorne dimenzije.. No. učenje. itd. Također. No. Pa i neka je to samo znanje kako 30 . osebujne isključivo ljudske sposobnosti povezane s moći rasuđivanja. Iako su ova značenja pojma inteligencija valjana. u prirodi sve. ipak se tako shvaćena vežu samo za ljudska bića. mišljenje.Primjedba: Stariji izraz 'psiha' primijenjujem uglavnom kao općejezični sinonim za ukupnost 'duševno duhovnih pojava'. pamćenje. inteligencija je jamačno mnogo više od sposobnosti rasuđivanja intelektom. već samo vremensko svojstvo. a u zavisnosti od nečijeg gledišta može značiti sposobnost učenja ili razumijevanja. Posve je neprijeporno.

iz koje nastaju misli. koji vodi do djelovanja. pojavljujući se na organizirani način. bit će to ipak znanje koje se može uporabiti. Čak i posve jednostavan odgovor uzrokuje odašiljanje jednog fotona svjetlosti koji će zahtijevati organizirano ponašanje elektrona. Sposobnost organiziranja misli prirodpia je baš kao same misli. odnosno činjenica da su inteligentne. Elektron predstavlja složen sustav unutar složenog sustava atoma koji djeluje unutar složenog sustava molekula. stvaralačka inteligencija na čovjekovoj razini samo je konačni izraz znanja sakupljenog vremenom u čitavoj prirodi. nije li njegova inteligencija u potpunosti usklađena elektronom koji se nalazi u osnovi? Nije li elektron dostatno 'inteligentan' da se ne ponaša pogrešno? Ne bi li se u sluèaju pogrešnog ponašanja sve strukture razgradile u vlastitu kaosu? Dakako. A znanje koje se može primijeniti zacijelo je znak inteligencije. No. 'izabire' putanju oko jezgre atoma i ostaje tamo dok ne bude potaknut da skoči na višu putanju. čovjeku svojoj inteligenciji iskazuje stvaralačku sposobnost. Elektron. U cjelokupnoj priredi niti jedan stvaralački čin nije baš posve slučajan. Nije li. Knjiga koju èčitate nije ništa drugo doli potočiæ misli iz moje 'psihe' koji teče kroz vaša osjetila u vašu 'psihu'. stoga.biti česticom i kako na ispravan način ostvariti uzajamnu vezu s drugim neživim dijelovima svemira. jer sve što postoji iskorišteno je u struji evolucije koja noseći sve sa sobom organizira postojanje dajući mu potrebiti oblik eda bismo živjeli i mislili naše stvaralačke misli. za razliku od elektrona. u osnovi. cjelokupna priroda ništa drugo doli svekolikost prožeta svim vrstama impulsa ili 31 . E da bi uopće napisao knjigu nužna je svijest. No. Prateći rast ovih struktura dolazimo do čovjekova mozga u kojem nalazimo sustav sposoban za golem broj odgovora. ishod čega je moja knjiga.

zadiru u 'dušu' svijeta i materije. većinu temeljnih pojmova fizike (prostor. moglo bi se kazati 'metafizikalna' rješenja. Znanstvena spoznaja zahtijeva pretpostavljanje postojanja vanjskog svijeta i jednolikosti prirode. Veliki umovi kažu: "Što se više znanja gomila.'misli' koje se očituju o golemoj raznolikosti organiziranog stvaranja vlastite inteligencije !? 8it mudrosti. Prisjetimo se. Profesor Boyd u svojoj knjizi "Can God be Known" ističe da se naše spoznajno područje dotièe barem tri područja: matematičkog. To nam kazuje da je svako spoznajno područje u biti slično.. polje. Spuštanje mosta. ali temelje se na znanstvenim pokusima i na znanstvenoj su. Prednjače mikrofizičari koji tražeći vezu. energija) 32 . ali se ne mogu uvijek i dokazati. pokušavaju ponuditi i neka 'druga' manje fizikalna. objektivnoj osnovi. znanstvenog i osobnog... kontinuitet. čovjekova spoznaja uvijek je u odnosu prema njegovu neznanju. znanstvenici su se odrekli subjektivnosti u ime 'objektivnosti'. èestica. a osobna spoznaja zahtijeva pretpostavku postojanja i drugih umova. Neka nedavna posve znanstvena izvješća i tumačenja prirode mogu se doimati vrlo spekulativnima.. a ne prema beskonačnoj spoznaji. Međutim. usvajajući pokusom opetovanu metodu i matematièki način prikazivanja prirode. Naime. materija. vrijeme. osoba poput nas. Mnoge znanstvene struke pokazuju znakove napuštanja 'krutih' modela i prerastanja u novi model ili novu paradigmu viđenja i proučavanja svijeta i prirode. veća je naša svijest o nepoznatom! "Vjerojatno je to bit mudrosti. Spuštanje je to mosta nad jazom izmeðu duhovnih vrednota i materijalnog. jer proizlazi iz pretpostavki koje su nadasve razborite.

one veze između različitih izvanjskih i unutarnjih činjenica. Prema tomu. u slijedu onoga što je sadržano i što se u tomu podrazumijeva. zaboravlja se da 'čovjek uvijek susreće sebe '. temeljenog na logičnim razlozima i razmišljanju. niti jedan prirodni zakon ne može se iskazati. u mikrofizici opažatelj sudjeluje u pokusu načinom koji je nemjerljiv i stoga se. reknemo li kako će se 'to i to dogoditi u svakom slučaju'. Wolfgang Pauli u djelu "Vortrage"razmatrajući 'primarne mogućnosti' kaže: 'Znanost mikrofizike. suočena je s nemogućnošću iskljčèenja opažateljevih dojmova pomoću odredivih ispravki. ne može odstraniti iz pokusa. Dakako. tražeći i nalazeći nepristrane odlike. a čega je neizbježiva posljedica. Naime. potreba za istraživanjem izvanjskih predmeta usporedo s unutarnjim podrijetlom naših znanstvenih pojmova. Dakle. vremenom postajale određenije i danas se uglavnom izražavaju apstraktnim matematičkim pojmovima (simbolima). Dakle. postupno razvijane. Sve što mikrofizičar može 33 . mi sada tražimo samo 'statističke zakone' s 'primarnim mogućnostima'". u načelu.izvorno su činile intuitivne i arhetipske zamisli ranih kultura. suvremeni su znanstveni pojmovi pomoću simbola i dalje povezani s arhetipskim predodžbama kojima je izvor u nesvjesnom. istražujući prirodu. Drukčije rečeno. kao takav. ti pojmovi ne izražavaju nužno 'objektivne' činjenice. Gdje je klasična fizika još uvijek vidjela 'određene uzročne prirodne zakone prirode'. zbog temeljne nadopunjujuće situacije. Zamisli su. mora odustati od bilo kakva nepristrana razumijevanja fizičkih pojava. kojima se mora baviti. pa stoga ona. svemir. već samo izviru iz čovjekovih urođenih duhovnih težnji koje ga pobuđuju na iznalaženje 'zadovoljavajućeg' objašnjenja zasnovanog na razumu.

Stoga. Ovim se možda može 'osvijetliti pojam 'jedinstva' fizikalna i nefizikalna područja. znanstvenici se više ne mogu nadati opisivanju bilo kojih vidova zbilje ili kakvoće i kolikoće vanjskih predmeta na posve neovisan. Stari Aristotelov nauk pokušao je dokazati zašto se stvari događaju. te teorije daju jednadžbe kojima se vrlo točno odreðuju zakoni radijacije i rasprostiranja svjetlosti. predstavlja nov dokaz za postojanje slobodne volje. ali još nitko ne zna koji će se od tih atoma i zbog čega raspasti i zašto baš ti. odnosno samo 'objektivan' naèin. uporišta suvremene znanosti. po svoj prilici dogoditi'. prema statističkoj vjerojatnosti. može se reći.kazati jest da će se 'to i to. vrijeme i strukturu svemira). možda će nepoznata količina zvana 'svijest' moći ipak 34 . kao što ni Nevvtonovi zakoni nisu odgovorili na Aristotelovo pitanje 'zašto'. Istina. ali stvarni 'mehanizam' kojim atom zrači svjetlost i na temelju kojeg se ta svjetlost rasprostire kroz prostor. Zakoni radioaktivnosti omogućuju predviđanje raspadanja određenog broja atoma u određenoj količini urana za određeno vrijeme. Teškoće pri prelasku mosta.. Kvantna fizika rušeći dva stupa starog nauka. a od Galilejeva doba pokušava se objasniti kako se stvari događaju. i napuštajući svaku pomisao na to da priroda predstavlja neumitni niz uzroka i posljedica. ali istodobno zahtijeva se od znanstvenog pokusa da uzme u obzir i duhovni stav sudionika opažatelja. teorija kvanta (odnosi se na osnovne jedinice materije i energije) i teorija relativnosti (odnosi se na prostor. ostaje i dalje jednom od glavnih tajni prirode. uzročnost i određenost. Novije teorije. Ukoliko su fizički događaji neodređeni i ukoliko se budućnost ne može predvidjeti. ipak ne odgovaraju na Newtonovo pitanje 'kako'.

još uvijek bez odgovora. u svojemu razvitku postala gotovo neprelaznom pregradom koja postoji između čovjeka koji promatra kroz zamagljene prozore svojih osjetila i objektivne stvarnosti kakva god ona bila. primjerice kvantna fizika. a čineći to isključuje neki drugi mogući okvir i njegov ishod. jer opažatelj mora izabrati svoj pokusni referentni okvir. kad god pokušava prodrijeti ili se uvući u 'realni' objektivni svijet. za sada. Tako se ne mogu uočiti niti valni elektron. Međutim. foton. Oni su naprosto simboli korisni za izražavanje matematičkih odnosa u mikrokozmosu. Dakle. 'zaboravili' su pozabaviti se mogućnošću da je i cjelokupno psihičko stanje opažatelja (svjesno i nesvjesno) odlučujući čimbenik u ishodu pokusa. onda mu ostaju samo matematičke formule. Čim je dodirne prstima ili jezikom. No. Teško je ovo prihvatiti. Jer.poslužiti poput vodiča za sudbinu čovječanstva kroz beskonačne neizvjesnosti ćudljiva svemira. zapravo. Otkrivena je mogućnost toèna opažanja ili položaja ili impulsa subatomske čestice. 35 . ali isto tako nema razloga za nijekanje. mijenja i izopačuje rad toga svijeta. ona se rastopi. većina suvremenih fizièara prihvaća činjenicu nemogućnosti odstranjivanja svjesne opažateljeve zamisli u svakom mikrofizičkom pokusu. val vjerojatnosti. Čovjek se. nalazi u položaju slijepca koji pokušava spoznati oblik i sastav snježne pahuljice. u sam opis događaja mora uključiti i mjerilo od odlučna utjecaja »a pokusni okvir. Nameće se misao da je znanost. a kad pokušava odvojiti ovaj 'realni' svijet od svojih osjetilnih percepcija. već o tomu treba razmišljati kao o nedovoljno istraženim prijepornim pitanjima koja su. ali ne obojeg odjednom. ali na nj ne može djelovati. čovjek samim motrenjem.

a svaka nova." Leibniz je pak tvrdio: "Ja mogu dokazati da su ne samo svjetlost. pa bi cjelokupna objektivna stvarnost i sav svemir. Kao što je kvantna teorija pokazala da se elementarne čestice materije ne ponašaju poput većih čestica koje poznajemo svojim osjetilima. Nameće se èudesna pomisao da su sve stvari i svi predmeti samo plod svijesti. Einstein je na temelju matematičkih algebarskih radnji 36 .. također. Zapravo. Ali Einstein tvrdi da zdrav razum nije ništa drugo doli talog predrasuda koje su se nataložile u svijesti do naše osamnaeste godine. oblik i prostornost. Einstein je zacijelo prodro u svijet do kojega ne dopiru čovjekova osjetila. ili dok ne postoje u mojoj svijesti ili u svijesti nekog drugog stvorenog duha'. već i kretanje. Ono što stvarno postoji to su čestice. atomi i njihovo kretanje u praznu prostoru. hladno i toplo. a kreću se vrlo tromo." Veliki je Albert Einstein smiono ustvrdio: "Dok god ih ja stvarno ne precizirani.Zbiljnost samo plod svijesti. samo prividna kvaliteta. toplota i tomu slično. ili inače postoje samo u svijesti nekog vječnog 'duha'. kvalitete bi postojale samo u svijesti. tako nam i teorija relativiteta pokazuje da ne možemo predvidjeti pojave koje prate velike brzine na osnovi ponašanja predmeta koji nas okružuju. kasnije nadolazeća zamisao mora se boriti protiv naslaga "očiglednih" pojmova. sačinjeni od materije i energije. bili samo konstrukcija svijesti. oni ili uopće ne postoje. sve boje postoje samo u našoj svijesti. boja. Da bi još bolje odredio pojmove relativnosti vremena i prostora. a čovjekova su im osjetila dala oblik i pojavnost. "Dakako sve spomenuto zdrav razum teško prihvaæa. ne i u zbilji.? Grčki je filozof Demokrit pisao: "Slatko i gorko..

Istina. odnosno promijeniti mu stanje gibanja. To načelo jamačno rješava mnoge dvojbe. uzajamno se izmjenjuju. Masa ili materija nije ništa drugo doli koncentrirana energija. tako je i vrijeme mogući raspored zbivanja. svođenjem sve objektivne stvarnosti na svijet sjena raznih percepcija postajemo svjesni uznemirujuće ograničenosti čovjekovih osjetila. Znamo. masa tijela u pokretu raste s povećanjem njegove brzine. odnosno deformirati ga. određujemo kao zračenje ili energiju.izradio najčuveniju jednadžbu u povijesti matematike i teorije fizike: E = mc2 (energija jednako masa pomnožena kvadratom brzine svjetlosti). nepostojanjem 37 . energija ima masu. Jer. Teorija relativnosti pruža potpuniji i točniji uvid u prirodu. Razlika između materije i energije samo je njihovo privremeno stanje. otkriva narav složenog svemira. odnosno prelaze jedna u drugu. objašnjava kako Sunce i zvijezde mogu milijardama godina zračiti svjetlost i toplinu. masa je svojstvo svakog tijela koje određuje njegovo ponašanje pri djelovanju sile. određujemo kao materiju. Dakle. kada postane inertnom. No. Kretanje je jedan vid energije (kinetičke). no Einstein je dokazao da su materija i energija ekvivalenti. također. Istina i prije Einsteina znanstvenici su zamišljali svemir sačinjenim od materije i energije. Kao što je prostor mogući raspored materijalnih predmeta. otkriva neke temeljne istine o fizikalnoj stvarnosti. tumaći mnoge tajne prirode. Jednadžba. Ukratko. a sila može ubrzati ili usporiti neko tijelo. Kao što materiju. kao što ne postoji izvan oka nešto nalik boji. tako i zgušnjavanje energije. koja se kreće brzinom svjetlosti. otkriva golemost energije koja se krije u jezgrama atoma. tako ni trenutak vremena nije ništa bez zbivanja. može promijeniti oblik tijela.

kao da doista postoji podloga objektivne realnosti koju naša osjetila prevode svojim rječnikom. Dakako. Einstein". na koje možda nikad neće biti odgovora: Što je bit te supstancije masa-energija ikoja je konačna podloga fizikalne stvarnosti koju znanost želi istražiti?. već poput nečega što naprosto postoji. svemir osim u našoj svijesti. empiričko se znanje sakupljalo tisućama godina." 'Zlatni kavez' Nije li i astrologija. nije li teškoća pravilne prosudbe u svezi s poteškoćom pravilne spoznaje. a potom sažimanje materija i energije na jednu osnovnu količinu-vodi nas još uvijek u nepoznata područja. Veliki broj pitanja svodi se na jedno. nešto što naprosto postoji. Prema tomu. Unatoč činjenici da astrologija u počecima nije zapisivana. Ali. ograničen red. postoji takoðer i u stvarnosti poput objektivna svijeta i to ne poput nečega što se 'zbiva'. Čovjek zbog svog kratkotrajnog boravka na Zemlji egocentrièno raspoređuje u svojoj svijesti zbivanja prema vlastitom.ničega (ili postojanjem mnogo čega) izvan zamjedbe osjetilima. piše: "Cijeli hod znanosti ka sjedinjenju pojmova-sažimanje cijele materije na elemente. Lincoln Bamett u svojemu djelu "The Universe anddr. sadašnjosti i budućnosti. a potom na mali broj tipova čestica. osobnom osjećanju prošlosti. Astrološki tragovi na koje nailazimo već u najranijim kulturama pouzdana su činjenica da je astrologija odavna 38 . ovo je vrlo smjela prosudba.. također. sažimanje 'sila' na jedinstveni pojam 'energije'. Stoga u našim percepcijama i postoji čudnovat. Poznavanje jedne znanosti malo koristi onomu tko ne zna domp rasuđivati. svijet bi se raspao u anarhiji individualnih poimanja. No. nužno je pravilno rasuđivanje u svakomu teoretski i praktičnu istraživanju i radu..

astrologija u svojem naglašeno tradicionalnom obliku sadrži mitološke i mistične predodžbe kojima pokušava objasniti pojave koje se ne mogu uzročno objasniti. kao zasebni sustav. suvremena astrologija. Naime. suvremena astrologija mora se konačno dogovarati s dugom prošlošću. Međutim. te sliènih grana znanosti koje koriste astrološke mehaničke alatke i spoznaje prirodnih zakonitosti. iako je tisućama godina osporavana i zabranjivana. s duhovnim naslijeđem. Kroz stoljeća astrologija se usavršavala.poznata. astronomije. Napose. čuje iznimno smjela tvrdnja (koju osobno nisam sklon u potpunosti prihvatiti). među kojima je bilo mnogo velikih umova. S jedne strane. pod pritiscima. iznaći zakonitosti koje su prenosili na buduće naraštaje. S druge strane. obogaćena spoznajama psihologije. Spomena je vrijedna bjelodana činjenica da je astrologija preživjela do današnjice. koncepcija unutar organizirane tradicije. inteligentna čovjeka. Često se čak. u nekoliko proteklih desetljeća. Od jednostavna rituala s magičnim predodžbama. izazvanim metodološkim pristupom 'zlatnog kaveza 39 . proučavali su astrologiju pokušavajući opažanjem čovjeka i njegova života. zametkom matematike. što potvrđuje da je astrologija vrlo staro naučavanje. astrologija dvadesetog stoljeća boluje od bolesti koju psihijatrijski možemo odrediti kao posebni oblik psihotična poremećaja. znana je tek dvije tisuće godina. astrologija se uspjela uklopiti u razmišljanje suvremena. Brojna pokoljenja astrologa. astrologija se razvija u kompleksnu 'znanost'. razvijala i mijenjala. da je astrologija majkom svih znanosti. Sve to ukazuje da je astrologija stara isto toliko koliko i bilo koja druga znanost. ali kao naučavanje.

Promaknuæćm znanja otkrivaju se nove i nove pojave. Istina. Može se kazati da je suvremeni čovjek. neprikladnim za razumijevanje čovjekove naravi. Objašnjavajući nepodudarnosti. mnogo više nego želimo priznati. teži za dokazima koje nalažu (omogućuju) prirodne znanosti. odbija prihvatiti preispitivanje svega što nije u skladu s uskim stajalištem svijeta čije tanko vladajuće ustrojstvo nesvjesno podnosi. nešto širih obzora. Obratno. Postuliraju se nove i nove teorije.racionalističke kartezijansko njutnovske mehanicistièke paradigme'. pokušavajući pri tom biti gotovo prenaglašeno znanstvena. znanost uglavnom 'zadovoljna' odgovorima datim unutar 'zlatna kaveza'. proizvod našeg zapadnog znanstvenog naslijeđa. prosuditi. osobito kada dogmatski obrasci stvaraju iluziju da su dvije pouzdane štake. Još uvijek zatočenici Temeljne teškoće znanstvenog pristupa astrologiji proizlaze iz toga što smo. nego nastojati spoznati. temelje se na istim znanstvenim obrascima kojima se koriste fizičari u opisu fizikalnoga univerzuma. unatoč svekolikosti civilizacijskih dostignuća. Načini kojima nas uče da razmišljamo. uporište na čvrstu tlu znanstvene spoznaje. mnogo je lagodnije sve skupa poricati. temeljene na svu dostupnu znanju. ili sljedbenik ili ostaje zatočenikom dogme sustava u kojem je odgajan. na razini znanstvene spoznaje. fizičari su tražili druge i druge teorije sve dok ne bi matematički i pokusom dokazali postojanje neke prirodne pojave. kao i mnoge naše individualne samodefinicije. zapadna znanstvena metodologija nije mogla funkcionirati bez svekolika uklapanja u matematički i pokusom opetovani dokaz. Praktično. Oblikuju se novi pokusi i izvode u prostornim uvjetima u 40 .

jer kad god je to moguće. koliko god je to moguće. Jung:". glede proširenja naših spoznajnih obzora. u laboratoriju.. međutim. očekuje potvrda pokusa. svaka je znanost onoliko uspješna koliko su valjane. pouzdane. Djelovanje Prirode u njezinoj neograničenoj potpunosti sasvim je isključeno. U tu svrhu.. Istina i znanost teži zahvaćanju cjeline ali to je vrlo dalek cilj.. Stoga je izazov našoj ograničenoj moći poimanja naravi fizikalne realnosti. Neosporno. stvara se situacija umjetno ograničena na postavljeno pitanje. sastoji u postavljanju određenog pitanja koje. Želimo li znati kakva su ta djelovanja. Pokus stvara uvjete. Kao što je kazao CG. nameće ih Prirodi. proces pronalaženja novih putova u opisivanju novih pojava.. dokaže opetovanim pokusom. prisiljavajući Prirodu na jedan nedvosmislen odgovor.. Međutim. isključuje sve što uznemirava ili što je posredno. i tako pustiti Prirodu da daje odgovore iz svog obilja. jer te su mogućnosti ograničene. i na taj način prisiljava je da daje odgovore na pitanje koje je izmislio čovjek. gdje je svaki izveden poput onog prije njega. Nove teorije prihvaćaju se kao novi fizikalni zakoni. ti novi fenomeni ne mogu se opisati i uvijek podržati postojećim teorijama. često. novim matematičkim dokazom. objektivne i osjetljive metode i instrumenti njezina istraživanja.kojima se. nikakve uvjete. ako je to moguće. postupa eksperimentalno i u svim slučajevima statistički. Tako je Priroda spriječena dati odgovor iz obilja svojih mogućnosti. Pokus se. nužna je metoda istraživanja koja će postavljati što manje uvjeta. ". ili ako je moguće. ali mišljenje da humana znanost treba biti usaglašena samo s fizikalnim 41 ..Suvremena znanstvena praksa zahtijeva da se istinitost neke teorije.

* Međutim. znanost je dužna procijeniti valjanost astroloških metoda i vrijednost njenih rezultata.. zanemarila samog čovjeka. ipak. Stoga. svi sustavi znanja (i astrologija) nude samo relativne istine. "Istina. koji u sebi uključuje najmanje predrasuda. ravnodušnog prema njegovim nadanjima jednako kao i prema njegovim patnjama. znanstveno proučavanje astrologije. i astrologija može pokušali razlikovati pravo od krivog te odbaciti vlastite zablude i laži.. ako ga ikad bude. astrologija se mora dokazati činjenicama koje može postići u vlastitim okvirima. ovisit će o opæem razvoju znanosti. ne upotrijebivši svoj sud za isprazne stvari. zato što svoja tumačenja temelji na točnim astronomskim proračunima i zato što se bavi empiričkim predmetima. u ozračju spoznaje. oblikujući mentalitet čovječanstva. osobito duhovnih. ali čovjek se treba pronaći čovjekom i u neotuđivoj transcendentnoj dimenziji. preokrenemo li ljestvicu 42 . Zato što astrologija koristi jezik koji teži da bude znanstven. Znanost je. temeljem vlastitih načela i postavki. razviti metodološki pristup kojim će biti u mogućnosti proučiti razliku sadržaja od oblika. Tada će shvatiti da se nalazi na margini svijeta u kojem je prisiljen živjeti. Nobelovac iz biologije Jacques Monod kaže: "Potrebno je da se čovjek konačno trgne iz tisućljetna sna i uvidi svoju posvemašnju osamljenost i stranost. Samo tako. nebeskim tijelima. Za sada moramo usvojiti poredak utemeljen na iskustvu i opažanju. izvan krutih okvira znanstvene paradigme. čovjek je pojavnost u svoj svojoj fizičkoj i psihičkoj strukturi. svijeta gluhog za njegovu glazbu. zapravo. Nesporno je. Stoga. ne jamči.zakonitostima. Astrologija mora. čovjek traga za vrednotama. ali znanost mu ih. Astrologija mora u procesu razvojne naravi slijediti prirodni put. proturječje je i ne može se uvažiti. Ipak.

a ishodi novih pokusa. nepotpunost joj ne umanjuje golemu važnost i točnost. Upravo takvu konačnu sudbinu elektrona. pritom. Sada je utvrđeno da je i sama teorija relativnosti.vrednovanja dobivamo drukčije vrijednosti za kojima čovjek traga: duša. bit znanosti je u tomu što ona ispravlja samu sebe. klasična je teorija pretpostavljala da elektron emitira svjetlosni val urušavajući se. nedostatna. odnosno početno stanje neodredivo visoke gustoće i prostorno vremenske zakrivljenosti iz kojeg su potekle sve sadašnje galaktike i svemir u stadiju širenja. a ne razum. povezivanjem opæe relativnosti i kvantne mehanike slika se zbog načela neodređenosti bitno mijenja. a ne misao. a ne znanost. Briljantni matematički genije Stephen Hawking. jer ukoliko bi elektron pao u jezgru imao bi i poznat položaj (u jezgri je) i 43 . život. Dakako. računski dokazuje da svaka relativistička kozmologija mora sadržavati tzv. jer u teoriju nije ugrađeno (Heisenbergovo) u prirodi univerzalno načelo neodređenosti. Istina. Prema opæoj teoriji relativnosti. singularitet. što je za slučaj našeg svemira ' Veliki prasak'. suvereno vladajući izuzetno složenim matematičkim izrazom i uz pomoć vlastite intuicije. novih zamisli. novih prosudbi i spoznaja neprestano nastavljaju rješavati stare tajne. već samo djelomice ograničuje njenu uporabnu vrijednost. spiralno prema jezgri sve dok se s njom ne stopi. ljubav. jedno od najvećih znanstvenih postignuća ovog stoljeća. zabranjuje načelo neodređenosti. praatom je uoči nastanka svemira ('Velikog praska') morao biti stanje singularnosti beskonačne gustoće. u kvantnoj mehanici. pa stoga i izvan naše fizike i našeg računa. No. Naime. razmišljao je Hawking. jedno od najznačajnijih posljedaka kvantne mehanike.

s razlikom što ta 'površina' ima četiri dimenzije. kao što ni Zemlja nema rub na Sjevernom polu. ali je nekako i 'razmazana' kistom načela neodređenosti. ni 'početak'. rubni uvjeti otpadaju. načelo neodređenosti kazuje da te dvije veličine (položaj i brzina. tada vrijeme u vrlo ranu svemiru prestaje biti dobro definirano. Naš um to ne može zamisliti. ali to ne znači da prostorvrijeme ima i rub. stoga. Hawking je zaključio da svemir prije Velikog praska nije bio singularnost beskonačne gustoće u kojem ne bi vrijedili zakoni fizike. Zbog te vjerojatnosti gustoća jezgre možda jest konačna. Sve do Hawkinga 44 . jer što točnije znamo jednu. Naime.poznatu brzinu (nula). a singularnost se povećava iz beskonačno guste točke u konačnu četverodimezionalnu površinu bez granica i rubova. možemo saznati samo vjerojatnost položaja elektrona.. Hawking kaže: ".. jer zapravo nikakvih početaka ni granica nema. Stoga se 'beskonačnost' izbjegava uvođenjem u prirodi univerzalnog načela neodređenosti kojim je točka beskonačnosti 'razmazana' po nekoj prostorno vremenskoj vjerojatnosti. a jedini rubni uvjet jednadžbe nastanka svemira je taj da svemir nema granice. odnosno impuls) nisu istodobno odredive. a time prema Hawkingu nema ni Stvaranja. ". ali ni 'kraj'. prihvati li se da je rubni uvjet svemira da on nema granica. Prema njemu. Dalje. svemir ne sadrži singularnost. Dakle. Veličina koja se mjeri kao vrijeme imala je početak. kazati 'beskonačnost' je isto kao reći Način ili Načelo ili bilo koju Riječ ili bilo što iza čega prestaje svako istraživanje. to s manje točnosti možemo odrediti onu drugu. jer je on nekako 'razmazan' u nekom prostoru oko jezgre i u njoj samoj. Dakle. jednako kao što pravac sjevera prestaje biti dobro definiran na Sjevernom polu Zemlje. Zapravo. no matematika može opisati taj proces poput površine kugle. Dakle.

sve teorije i nagađanja vode konačno do ponora koji ljudska dovitljivost ne može nikako premostiti. nailazi na pregrade na obje strane i ne može ništa drugo 45 . Čovjek je sputan samim načinom vlastita postojanja. Na taj način čovjek je sam sebi najvećom tajnom. utoliko življe spoznaje činjenicu. sve staze. a sada je neposredno sučeljena licu 'Svevišnjega'. I sam dijelom svijeta koji želi ispitati čovjek je u labirintu iz kojega ne može izaći.. tako i glumci u velikoj drami postojanja '. da smo 'kako gledatelji. Svi putovi intelekta. u prije navedenu djelu. Ukoliko on više proširuje svoje obzore. da razmišlja i sanja. kaže: "Tijekom razvitka znanstvene misli jedna je činjenica postala potpuno jasnom: nema tajne u fizikalnom svijetu koja iza sebe ne ukazuje na neku još veću tajnu.kozmologija je uvijek dolazila do zida beskonačnosti u točki singulariteta. on je u krajnjoj analizi samo efemerna struktura prvotnog prostorno vremenskog polja. Možemo se zapitati nije li smrtnik Hawking zapravo izazvao 'Svemogućeg' na ogled!? No.. ne ostaje li osnovna 'tajna' i dalje tajnom!? Lincoln Barnett. Čovjek može pojmiti samo nešto malo u svezi sa svojim organskim procesima. Njegovo tijelo i gordi mu mozak kamičci su ista mozaika iz kojeg se sastoje mračne. kako to iskazuje Niels Bohr. lutajuće maglice prašine u međuzvjezdanu prostoru. A najmanje od svega razumije svoju najplemenitiju i najtajnovitiju sposobnost: sposobnost da se uzdigne iznad samog sebe i pojmi sebe u činu potpune percepcije. a još manje u svezi sa svojom jednostavnom sposobnošću da poima svijet koji ga okružuje. On ne razumije beskonačni. Nalazeći se na sredini između makro i mikro kozmosa. zastrti svemir u koji je bio baèčen. stoga što ne razumije samoga sebe. svojom konačnošću i svojom povezanošću s prirodom.

točno određivanje brzine onemogućuje točno određivanje nezina položaja. jer jedinstvenost vremena i prostora nestaje čim započnemo motriti svemir. zapravo jedinstvo na razini doživljavanja. i obratno. Heisenbergovo načelo neodređenosti pokazalo je nemogućim mjerenje položaja čestice i njezine pripadajuće brzine iznad određene granice točnosti. ipak upućuje na daleko dublje jedinstvo koje astrologija promič« a to je jedinstvo svijesti i materije energije. premda nam se mogu činiti vrlo različitim pojavama. odnosno Jedinstveno polje označuje i 'Gauge teorija' koja daje 46 . i Vi i ja i sve drugo u svekoliku Svemiru sastoji se od izbora iz stotinjak različitih vrsta atoma.". neutrona. vrlo pojednostavljeni prikaz oblika jedinstva. već i da su vrijeme i prostor zapravo oblici istog (prostorno vremenski kontiniuum). skreće pozornost na činjenicu da se mnogobrojne i različite pojave u svekoliku svemiru iskazuju kao očitovanje jedne temeljne suštine. vjerojatno. Naime. jer kretanje promatrača donekle uvjetuje njegovu percepciju stvarnosti. odnosno nedjeljivost 'duhovnog i fizičkog svijeta'. što dokazuje da sam čin promatranja utječe na ono što promatramo. protona itd). koji su opet sastavljeni od nekoliko temeljnih čestica (elektrona. Jedinstvenost.doli da se divi. Astrologija ukazuje upravo na tu uzajamnu zavisnost. sastavljene od još elementarnijih čestica nazvanih kvarkovi. različiti promatrači vide različite dijelove vremena i prostora. iako. Ovaj. od iste energijske biti. sastavljeni od iste tvari. Dakle. Einstein nas je poučio da su ne samo energije i materija ili električna i magnetska sila jedno. jer sam čin točna mjerenja čestice čini njezinu brzinu neodređenom. a koje su. Naime. očigledno je da smo svi mi jedno.

Ovu teško pojmljivu zamisao možemo usporediti s holografijom. na stanovit način uzajamno smo povezani. jer su zapravo različite pojavnosti istog načela.naslutiti da se četiri osnovne sile fizičkog Svemira (gravitacija. mogu uistinu smatrati očitovanjem jednog jedinstvenog procesa. odnosno upućuje na smioni zaključak da smo svi mi upreteni u tkivo Univerzuma i. slaba i jaka nuklearna sila). jer na stupnju skrivenog reda svaki dio Svemira sadrži cjelokupni Svemir. gdje svaka točka na fotografskoj ploči bilježi 47 . ipak možda ne vodi do konačne istine. da možda nismo u pravu kada atomske čestice zamišljamo poput zasebnih cjelina. iako vrlo koristan na razini svakodnevnoga i dragocjen model za razumijevanje atomske strukture. vjerojatno samo različite pojavnosti iste sile. Oprečno razmišljanju o vidljivu Svemiru poput očitovanja očevidnog reda prema pukom svijetu uzroka i posljedica koji opisuju fizikalni zakoni. astrologija u svojem metodološkom pristupu upućuje na pomisao da bi fizički Svemir mogao biti nalik 'hologramu' u kojem bi cjelokupni prostor i vrijeme bili ukodirani u svaku njegovu dijelu prema nekom skrivenome redu. fotografskom tehnikom. premda se fizički doimamo odvojenima. jer pojam zasebnosti. elektromagnetska sila i tzv. a suvremena fizika djelomice potvrđuje. Astrologijsko naučavanje navodi na pomisao da na elementarnoj razini možda postoje takvi energetski obrasci koji se samo priviđaju kao zasebne čestice. sile koje nama možda izgledaju vrlo različitim pojavama s vrlo različitim svojstvima. skriveni red ona je razina reda koja se ne može primijetiti osjetilima niti bilo kojim fizikalnim uređajem. Naime. Astrologija pokušava ukazati. Britanski fizičar David Bohm pokušao je pridonijeti razumijevanju ove isprepletenosti uvodeći pojam skrivenog reda. Astrologija naučava da su elektricitet i gravitacija.

ukazuje na činjenicu da je Svemir u krajnjoj odrednici.podatke o cijeloj slici i svaki je dio slike ukodiran u svaki dio ploče. odnosno posebne oblike koji izranjaju iz unutarnjeg. odnosno upravo na onim područjima na kojima se nalaze čestice. jer svaki dio ploče sadržeæi informacije o cijeloj slici može dati cijelu sliku isprepletenu kroz cijelu ploču (skriveni red). znanstveno rasuđuvanje i matematiku. pokušao objasniti nastanak tog ispreplitanja. zapravo na svoj osobeni način otvara put izravnom spoznavanju prave prirode 48 . već odavna. u naravi je valova da se oni poništavaju svugdje osim na ograničenim područjima. koristeći instrumente fizikalnog pokusa. Richard Prosser. možemo smatrati beskonačnim valnim uzorkom koji se u svim smjerovima širi cijelim Svemirom. Dakako. zasebne. Naime. a samo prividno postoji i prikazuje se na nekome određenu mjestu. No. u krajnjem sagledavanju. astrologija duboko uvažava i ispituje najdublje razine subjektivnog postojanja koristeći introspekciju. vrlo složenim matematičkim postupkom uz pomoć kompjutora. Pogledamo li hologram golim okom vidimo samo sitni dio valića i valova (očevidni red). Prema njegovoj zamisli ono što mi poimamo poput pojedinačne. Astrologija. skrivenog reda. što unekoliko znači da se sve nalazi svugdje. jer vidimo samo vanjski očevidni red. osim ispitivanja najdubljih slojeva objektivnog. no osvjetlimo li hologram posebnim svjetlom pojavljuje se reljefna i trodimenzionalna slika. skriveni red Svemira ne opažamo. jedinstven. potvrðujuæi misao da smo na najdubljoj razini svi mi jedno. astrologijsko naučavanje smatra da u krajnjoj odrednici cjelokupni Svemir treba razumjeti poput jedne nepodijeljene cjeline u kojoj zasebni i neovisni dijelovi nisu temeljni. izdvojene. Drugi je britanski fizičar. Upravo astrologija. Stoga. elementarne čestice.

Priroda je odgovorila proturječjem. pritajeni strah pred problemima života i smrti. koji ne pripada nijednom od naših pet osjetila. kada bi fizičari postavili pitanje Prirodi i u pokusu od nje tražili odgovor. fizičari su spoznali da je proturječje bivstvo naravi subatomskog svijeta na kojem opstoji sva naša fizikalna realnost. kojega je on izražavao na različite načine.vidjeti. Neprijeporno. što je sve zauzimalo svoje mjesto u kolektivnom imaginariju i društvenome životu minulih stoljeća? 49 . sto su više pokušavali razjasniti situaciju. Možemo se zapitati nije li upravo čovjekova tjeskoba ispunila prostor iz-maštanim nevidljivim bićima. no svaki put. pred mnogim nepoznanicama svijeta u kojemu je njegova opstojnost prethodila svakom poznavanju vlastita podrijetla i prirodnih zakonitosti. mitologijama i teogonijama redovito povezanim s magijskom i teurgijskom praksom. simbolom koji bi bio odrazom jedne 'nevidljive tajne'? Ne postoji li neki svijet koji nije moguće. kao i s mnogobrojnim razlikovanjima među bogovima i duhovima. proturječja su se pokazivala većima. fizika novoga doba jest prodrla u nepoznatu i neočekivanu realnost subatomskog svijeta.stvarnosti. njihovim štetnim i korisnim utjecajima. Možemo se zapitati je li čovjek baš jedina ozbiljna zbilja u svekoliku svemiru? Nije li sav vidljivi svijet pred čovjekom samo simbol jedne dublje metastvarnosti? Ne osmišljuje li čovjekova misao svijet smatrajući ga tek simbolom. a živi u skladu s onim vidljivim i opipljivim? Možemo se zapitati nije li takvo poimanje rođeno istodobno sa samim čovjekom. s vjerovanjima u nadnaravno. već u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja? Čovjek je oduvijek osjećao nespokojstvo. Konačno.

Međutim. u svakoj prilici ove fenomene tumačiti terminima psihopatologije? Istina. Mnoga otkrića sačuvana su za vremena koja tek dolaze. Gdje su zapravo granice spoznajnoga? "Nastupu će vrijeme kada će brižljiva istraživanja vođena kroz duga razdoblja iznijeti na svjetlost dana ono što sada leži skriveno. želja i strahova... Onaj koji neprestano nagovara i uvjerava.. tada istinsko vjerovanje oplemenjeno i produbljeno znanjem može postati istoznačnim znanosti. jer razum koji racionalno riješi jedan problem. Riječi koje uvijek ugodno odjekuju. Naš bi svijet bio ubogim mjestom da svakoj epohi nema ponuditi nešto za istraživanje. No. Matijeviæ: Put samospoznaje Određenje astrologije Istinite riječi ne odjekuju uvijek ugodno. združi sa znanstvenim nastojanjem da racionalno objedini mnogostrukosti pojava. otvara niz drugih koje ne može racionalno riješiti. biolozi pred tajnom razotkrivanja života. možda i nisu istinite. Vjerovanje jamačno nije 'znanost' u povoju koje će otići u muzej kada mala beba. fizičari se nalaze pred tajnom razotkrivanja subatomske građe. ukoliko se najplemenitiji cilj vjerovanja. psiholozi pred tajnom razotkrivanja čovjekova psihička potencijala.Upitno je možemo li danas. oslobađanje čovjeka od sebičnih žudnji. 'Velika nauka' odraste. kada sjećanje na nas već bude izblijedilo. znanost i 'skidanje koprene sa svijeta' u svojim krajnje dogmatskim oblicima nisu istoznačni. prirodoslovci pred tajnom razotkrivanja razvoja." I.. Priroda ne otkriva svoje tajne odjednom i svima. u duhu znanstvenopozitivističkih rješenja. Krepostan čovjek gotvo nikada ne nagovara niti uvjerava. možda i nije krepostan 50 . i tako zapravo sam stvara nove prostore vjerovanju.

Upravo se u povjerenju krije sva štetnost i pogibelj iznošenja i prikazivanja nestručnih. Dajući drugima uživa veće obilje. prije pokušaja bilo kakvog određenja astrologije. Poznata uzrečica da informaciju ne 'prodaje' istina već senzacija. ne uviđajuæi da obnašaju vrlo odgovornu dužnost. Tomu nažalost. često kroz mnoge obmane i zablude možda vodi popularnosti. postavši trendom. promiču stanovitu zamisao bez prethodna opsežnija istraživanja i razborite prosudbe njezine vrijednosti. astrologijsko naučavanje potaknuto popularno populističkim prikazom. Stoga. potpuno iskrivljenih. uopćenih. nužno je razmotriti stanovite zablude nadvijene poput sjena nad svjetlom današnjih spoznaja i vrijednosti astrologijskoga naučavanja. Mudrac ne zna mnogo toga. koji su pročitavši nekoliko knjiga proglasili sebe 'stručnjacima'. samo je mamac za lakovjerne. ali je nedvojbeno posve pogrešan naèin promicanja astrologije. možda i nije mudar. posve pogrešnih. jer ponekad ne birajući sredstva izvođenja nauma. gotovo prijevarnih činjenica glede astrologije. Naime.čovjek. TaoTeChing Astrologija u sjeni vlastitih zabluda Opće prihvaćena. On živi za druge. pridonose i mnogi astrološki djelatnici. astrologija uživa veliku naklonost i povjerenje gotovo svekolika pučanstva. 1 time postaje bogatijim. Stoga. pouzdanosti i valjanosti. dopuštajući si svakojake 'prognoze'. ponekad i u najuzvišenijoj nakani. osobito samozvanih neprovjerenih 'astrologa'. Onaj tko mnogo toga zna. 51 . pojava je koja može uzrokovati pogubne posljedice. valja ukazati na nužnost opsežnije ocjene astrologijskog naučavanja. Mudrac ne gomila za sebe. obavijanje tajnovitošću. Međutim.

dakle. kako za njih tako i za društvo u cjelini. dakako. To vrlo dobro znaju spomenuti samozvani 'stručnjaci'. poticati na pozitivno usmjerenje motiva. te pobuðivati ugodna čuvstva radosti.ne prezajući ni od najcrnjih predviðanja. obznaniti sve što se o njoj u spoznajnoj praznini i duhovnoj postoši neurotièna uma izmišlja. a to. Međutim. potrebno je objelodaniti sve neistine koje se iznose u ime astrologije. pa omotani u veo tajnovitosti (zapravo vlastito neznanje). ljubavi. neobavještenima i svima onima koji su astrologiju prihvatili samo kao jednu od mogućih pomoćnih metoda u rješavanju životnih teškoća. Problem autoriteta ili koliko smo objektiv Provjereni astrolog medu inim prisegom se obvezuje da će ljudima uvijek pomagati primjerenim savjetima. U prisezi se 52 . zlorabe povjerenje i zarađuju na lakovjernima. divljenja itd. neprimjereno govori i piše. koriste neupuæćnost. na razvijanje prilagoðenog doživljavanja i prosocijalnog ponašanja. Stoga. u želji da se promiču stvarne vrijednosti i odlike astrologijskoga naučavanja. Ukazivati će dakle na važnost povjerenja u sebe i vlastite sposobnosti. na ono što odgovara stvarnim činjenicama u subjektivnu i objektivnu čovjekovu iskustvu. u astrologiji naprosto nema mjesta manipuliranju osobom. Postiže se iznošenjem istine. nije primamljivo jer gubi okus tajnovitosti. hrabriti ih i poticati na ono što je korisno. Astrologijsko naučavanje usmjereno je na upoznavanje sebe. pa ipak (ili baš zato) žele 'savjet' astrologa. Obaviještenost je jedino oružje kojim se treba boriti protiv nepoželjnog prikaza i površna tumaèenja astrologijskoga naučavanja. Primijenjena astrologija Mnogi o astrologiji ne znaju ništa ili jako malo.

smatrajući se 'predodređenima' da sve objasne astrologijom. dapače. oblicima ponašanja i postupcima postaje presudnim èiniteljom zbivanja. ovisno o stupnju sposobnosti. srdžbe. što dakako. Ukoliko bi sve bilo predodređeno u skladu s 'astrološkim' postavkama.napominje da astrolog nikad ne smije upućivati na ono što u čovjeku može pobuditi neugodna čuvstva žalosti. ne znaju mnogi koji se bave astrologijom. napetosti. Onog trenutka kada. sebičnog interesa. svaki čovjek može slobodno djelovati unutar 'granica' rođenja i smrti te uvelike osmisliti i oblikovati svoj život. spozna logiku razvoja skupa okolnosti i prilika u kojima se nalazi. ne opirući se općim načelima i zakonitostima odvijanja promjena. Dakle. prezira. valja se zapitati kako onda 'astrolozi' fatalisti. da je sve što se zbiva predodređeno do i najsitnije potankosti života. nažalost. čovjek svojim odlukama. ljubomore. može se kazati: "Ne zbiva se događanje osobi. A neznanje je pogodno tlo za fatalizam. to je netočno i ne može se uvažiti. već je osoba ta koje se događa zbivanju". Stoga. dakako.. Naime. Matijeviæ: Put samospoznaje Dakle. straha. suprotno ornomu što fatalisti tvrde. Dakako. potaknuti agresivno ponašanje itd. fatalisti koji se zabunom bave astrologijom ne bi trebali biti astrolozi. a samo saznanje o smjeru odvijanja stanovite situacije dragocjen je podatak 53 . očaja. stida. da je podjednako izvjesna budućnost kao i prošlost. Posljedica je to mišljenja da se u životu događa samo ono što je 'suđeno'. gađenja. mržnje. I. mogu izići izvan okvira fatalizma te nepristrano razmotriti i prosuditi astrološku kartu. unutar objektivnih moguænosti. ne mogu dokazati svoj sustav ukoliko su i sami 'pijuni' tog sustava. krivnje.

temeljna je zadaća svakog stručno provjerenog astrologa. osobito ukoliko su ti učinci posljedicom (najčšće) neprimjerena savjeta. te pomoći mu da kroza samospoznaju razvije samopouzdanje i vjeru u život. Mora biti svestrano (visoko stručno) obrazovan u gotovo svim prirodnim i društvenim znanostima. ne može skrenuti sunčeve zrake. ali može pokušati ukazati na potrebu nošenja kišobrana. iskusan astrolog može samo ukazati na nešto.koji čovjeku omogućuje samostalno biranje jednog od mogućih (vrlo često brojnih) putova. ali može pokušati ukazati na smislenost iznalaženja pouzdanija puta. ali samo ona sama može (i mora) odlučiti kojim će pravcem krenuti. izuzetno bogatoga životnog iskustva (uglavnom starosna dob). Dakle. osobito psihologiji i 54 . što donosi pokoju mrvicu mudrosti. ali može pokušati ukazati na pogibelj igranja vatrom. astrolog ne može i nema pravo birati \ odlučivati za neku osobu umjesto nje same.. Astrolog može dovesti osobu do raskrižja. ali može pokušati ukazati na prikladnost sredstava za zaštitu. te oblikuje zdravu mjera u procjeni i prosudbi neke osobe.. ne može onemogućiti kišu. odlučiti da li će osoba krenuti na taj put ili neće. Međutim. jer ne može preuzeti odgovornost za tuđe postupke kojih učinak ne mora uvijek biti povoljan. Naime. baš kao što astrološka karta prikazujući put razvoja ne može. Stoga. samo toliko koliko je on u stanju sam sebe pojmiti. ali može pokušati ukazati na potrebu izgradnje nasipa. ne može zadržati snježnu lavinu. Ne bi trebao ni savjetovati. pobuditi u čovjeku ono najuzvišenije. astrolog naprosto mora biti osobom iznimno golemoga znanja. ne može zaustaviti nabujalu rijeku. takav se 'podatak' može naći i proučavanjem astrologije. po svojoj volji. Slikovito kazano: astrolog ne može ugasiti požar. Imajući uvijek na umu da znatiželjniku može pomoći u odgonetavanju njegova životna puta.

svaki pokušaj nalaženja općih načela i zakonitosti.. međutim okolnosne su prilike često uzrokom da vaše intelektualne sposobnosti ne mogu doći do izražaja. dakako. Dakako.. te' sposobnost uživljavanja. Upravo pojmove opće. i 'sličnost' glede čovjekovih osobina i obilježja mnogi 'astrolozi' zlorabe u svojim astrološkim 'tumačenjima'. općih karakteristika. Naime. osoba ste vrlo 55 . uz potpuno razumijevanje pročitanog. To je sine qua non (nužni uvjet) za sve one koji uistinu teže postati dobrim astrolozima. Isto tako. uvijek uvažavati mnoga nepredvidiva odstupanja pa i onda kada smatramo da imamo 'posve dovoljno' podataka. razmišljajući o živom biću. sveobuhvatnih. Mora do krajnjih mogućnosti razviti prosocijalno ponašanje. što obogaćuje rječnik i način govorna izražavanja.. ali ni njihova kritična vrijednost nije stalna. stoga nikada nije ista. samo simbolički predstavljenom astrološkom kartom. Stoga je nužno. sagledavajuæi procese u živoj prirodi. Problem uopćavanja ili koliko smo lakovjerni? Pokretna 'slika' nebeske sfere na temelju koje crtamo astrološku kartu neprestano se mijenja. altruizam. vodi zanemarivanju pojedinačnih i posebnih osobina i svojstava u ustrojstvu strukture ličnosti. ili barem svestrano 'načitan'. homeostaza (održavanje stalnih unutarnjih uvjeta) nastoji uravnotežiti prilagodbene funkcije u određenim granicama. utvrđivanja zajednikih.medicini.. vi ste vrlo inteligentna osoba. barem ne u strogom značenju poimanja. primjerice. samo procijeniti u kojoj mjeri tekst koji je sročio 'stručni' astrolog opisuje vaš 'tipičan' način doživljavanja i ponašanja: "Uvaženi(a). Potpuno i nesumnjivo postojano stanje u prirodi samo je zamišljajna pretpostavka. Pokušajte. zapravo ne možemo govoriti o ponovljenim stanjima.

širokih interesa. vaš je društveni život uglavnom zadovoljavajući.. unutar kojeg ste željeli prepoznati sebe. povremeno ste i previše zabrinuti.. što omogućuje njegovo prihvaćanje kao opisa vlastite ličnosti. s više povjerenja gledajte u budućnost. a možda su vaša očekivanja nesrazmjerna s vašim sposobnostima. vašu vezu. koje će očitovati većina osoba uzrokovano je njegovom neodredenošću.. glede emocionalnog doživljavanja uglavnom ste uravnoteženog raspoloženja. a željeli ste se prepoznati zato što ste vjerovali da je ovaj opis sročen upravo za vas. odnosno stereotip. mentalitet vam se razlikuje od mafitaliteta vašeg bračnog partnera (ili samo partnera). i tako unedogled.. vama najvažnije. nesputanost i 56 . međutim uz manje bliske osobe suzdržani ste i ne pokazujete osjećaje.. dakako. stoga nemojte u tome pretjerivati jer bi to moglo ugroziti vaš odnos. nemira. nezadovoljstva. ali u frustriranom stanju napetosti. oboje očitujete potrebu za neovisnošću... neugode. iako prema zahtjevu situacije ulažete svoje djelotvorne snage samo u nekoliko aktivnosti koje su." Ukoliko ste u stanovitoj mjeri 'prepoznali' sebe u ovom opisu.. dakako. Stoga pokušajte uzimati događaje kako nailaze i... to je stoga što ste svoju pozornost usmjerili na ustaljeni sklop pojednostavljenih i uopćenih mnogim ljudima zajedničkih osobina. spontani ste i otvoreni s osobama koje dobro poznajete.. Slaganje s navedenim opisom. vi pokazujete i stanovite vrlo burne čuvstvene reakcije. izazvanog zaprekama ili poteškoćama u ostvarenju nekog cilja ili zadovoljenju neke potrebe.. koja ujedno dopušta neusiljenost.. Zašto je tomu tako? Zašto su ljudi 'zadovoljni' općenitim opisima? Razlog je u pretežitoj pozitivnosti opisa. a duboka unutarnja čuvstva zadržavate samo za sebe.

koji je jednom prigodom navodno kazao: "Svake minute u svijetu se rađa novi naivčina". Lakovjernost. a očituje u prihvaćanju nedorečenih. Kako se ne pretvoriti u Barnumova 'naivčinu' ili kako da Barnum izgubi barem kojeg lako vjernika? 1. Posredno je Barnum. Nužno je biti oprezan prema vlastitim selektivnim 57 . odnosno vlasniku jednog od najvećih cirkusa na svijetu. što astrolozi. odnosno nedjelovanje kada to osobi odgovara itd.suzdržanost. odnosno suviše olako vjerovanje onomu što se čuje. Stoga. primjenjivih na gotovo sve ljude. općenitih opisa osobina. znaju i uvelike zlorabe. Nužno je sumnjati u svaki opæćniti opis važeći za bilo koju osobu. po cirkuskom menadžeru Barnumu. 2. Barnum je s uspjehom primijenio to 'načelo' neposredno u svom cirkusu. vjeruje u potpunu 'pogođenost' opisa njegove ličnosti astrološkim postupkom. proizlazi iz neiskustva i neupućenosti. Uvijek je potrebno zapitati se koliko se stanovita tvrdnja doista odnosi na nas. djelotvornost. iako se opis sastoji od činjenica koje vrijede za svakoga ili su poželjne i pogoduju svakoj osobi. vjerojatno. veće je 'vjerovanje u točnost' ukoliko više truda i novca ulože u takve 'stručne' analize. Ova pojava nazvana je Bamum -efektom. uravnoteženost i burne čuvstvene reakcije. Tako i lakovjernik. koji zapravo ništa ne kazuju. Barnumov 'naivčina'. dajući svojim sadržajima svakome ponešto. želio upozoriti na pogubnu 'lakovjernost' prigodom prihvaćanja ovakvih općih opisa ličnosti. dakako. štoviše. oni koji se obraćaju astrolozima gotovo su uvijek 'zadovoljni' dobivenim opisom.

Dakle. a ne brzih i neosnovanih zaključaka. nešto što pripada samo jednoj osobi. Prirođene. Iz tog uporišta. onoga kroza što prorastamo i onoga u što urastamo. inteligentan. Svaka je karta rođenja jedinstvena. Ta karta ili 'dijagram neba'. nego pokušaj uvjeravanja da je lijen. nedosljedan. već samo općih sklonosti. jer svakom godi neki pozitivan ili zanimljiv opis njegove ličnosti ili 'budućnosti'. Ne podlijegati laskanju. samo onoliko koliko i sam život možemo smatrati 'određenim'. vjerojatnih naglasaka i mogućih stremljenja čemu ili komu u pojedinim životnim aktivnostima o čemu svaka osoba 58 . Problem pretkozanja budućnosti Astrologija je 'određena'. astrologija je samo može bitnim pokazateljem onoga iz čga izrastamo. najteže pridržavati. sklonosti. jer pod iznimno snažnim dojmom nekog 'pogođenog' detalja zapravo propuštamo primijetiti netočnost ili općevažeću tvrdnju. i okolnosne datosti donekle se odražavaju u astrološkoj karti. Prikazan je samo vjerojatan smjer tog samousmjeravajućeg djelovanja. drzovit i si. pouzdan. VJEROJATNIH NAGLASAKA unutar doživljavanja i ponašanja. Vi ste jedinstveni i neponovljivi VI. skicirana da ocrta čovjekove životne potencijale. roðeni na određenu prostoru u odrđenu vremenu.percepcijama. nepoduzetan. čega se dakako. predstavlja njegovu važeću osnovu ili uporište za budući razvoj. dostignuti stupanj zrelosti. stečene ili razvijene sposobnosti. 3. Svatko će radije prihvatiti opis da je sposoban. kroz cikluse rasta i razvoja. također. Prema astrološkoj karti. Zapravo kartom nije prikazana intenzivnost i učinkovitost samodjelovanja koje bi se istodobno moglo smatrati i samoodređenjem. ne konačnih zbivanja ili neostvarljivih pretkazanja.

Ovdje. dočim razvojno usmjerenim metodama iznimno iskusni i stručni astrolozi postižu točnost u najviše 40% slučajeva. Ono. Svaka 59 . različito reagira jer se neprestano mijenja u skladu sa starosnom dobi i sazrijevanjem. osobna astrološka karta simbolički odražava našu unutarnju psihičku strukturu. često. ima ulogu pokazatelja. Naime. uglavnom točna tek u 20% slučajeva. Način kojim neka osoba.sama odlučuje kako će se s njima suočiti. bolje se snalazimo i lakše nalazimo svoje mjesto u svijetu. To i jest najvažniji razlog zbog kojeg su astrološka predviđanja. Zapravo. zahvaljujući čemu bolje razumijevamo naše motive i naše reakcije. te skupu okolnosti i prilika kojima je izložena. radi se o načinu i količini psihičkog ulaganja koje. već prema svojim željama i htijenjima svojevoljno reagira na takve pobude. odnosno ostvarivanjem ili postizanjem stupnja razvoja karakteristiènog za neku dob. stoga prvenstveno ukazuje na iznutra pobuđene i izvana potaknute posljedične učinke temeljene poglavito na djelovanju naše 'psihe'. stupnju razvoja. a samo se djelomice daju tek naslutiti najpovoljnije ili najnezgodnije situacije i najvažniji činitelji življenja. Prema tomu. skrećem pozornost na slobodnu volju svake osobe da stvara i oblikuje svoj vlastiti život i zbilju u okvirima vrlo širokih granica između rođenja i smrti. ovisan je isključivo o razini njezina doživljavanja i ponašanja. aspekata i si. također. koja primjenjuju metode pretkazivanja usmjerena na zbivanja. a ne striktno određena događanja. Astrološka karta poglavito omogućuje bolje upoznavanje sebe samog. svako ljudsko biće ponaosob posve drukčije reagira prema istim simboličkim značenjima dinamike planeta.

Propusti li priliku. Dokle god čovjek ne može pretkazivati.pojedina osoba reagira sukladno jedinstvenoj i neponovljivoj strukturi svoje ličnosti i iskustvu spoznatom tijekom života. stanovišnim i situacijskim vrednotama. to je tlapnja. Čovjek. zabluda. čovjek ju je proigrao. to bi odmah utjecalo na njegovo buduće ponašanje. Ono što smatra dobrim nastojao bi još više poboljšati ili bi ono što smatra neprimjerenim pokušao izmijeniti ili odbaciti. dakle dobro strukturiranom ili potpuno funkcionirajućom. Tako bi. priznajući jedinstvenost životne zadaæće i odlučan u ostvarenju njezine konkretne. jedinstvene situacijske vrednote. prema neponovljivosti svake situacije. zapravo. ona je nepovratno izgubljena. Jer zadaća se mijenja ne samo od čovjeka do čovjeka. u svakom sluèaju drukčije oblikovao budućnost. već i iz sata u sat. e da bi osmišljeno proživjela život posve se ostvarivim u svim svojim stvaralačkim. doživljajnim. u skladu s jedinstvenošću svake osobe. doživljavanje vlastite egzistencije nije samo stanje odgovornosti prema mogućnostima ostvarenja vrednota. već prema njegovu više ili manje prkosnu ili prijemljivu stavu. Svaka pojedina osoba prema svojim životnim načelima i prema vlastitom svjetonazoru razvija svoje sposobnosti i ujedinjuje sve činitelje ne bi li postala posve odgovornom. već je i osebujna zadaća za čije smo ostvarenje odgovorni. te prvobitno pretkazanje ne bi bilo više točno. jer zapravo ćovjek ne može proricati vlastitu budućnost. a situacijska vrednota ostaje zauvijek neostvarena. jer kad bi i znao budućnost. No. Svaka vrednota ima svoj jedinstveni trenutak vremena i čovjek treba iskoristiti jedinstvenu priliku da je ostvari. Neće to nikad ni moći. ipak smatra svoju osobnu situaciju 'bezizglednom'. Stoga vjeruje u mogućnost budućeg sagledavanja situacija. ne može ni 60 . No.

ne možemo pouzdano ustvrditi što je to zapravo čovjek. Upućivanje neće biti osobito dubokim ukoliko mu je cilj daljnje verbalno komuniciranje. Ali može pokušati hrabro promijeniti stvari koje ne može prihvatiti i prihvatiti stvari koje ne može promijeniti. no zacijelo je biće koje se neprestano razvija. Dakako. verbal-no-logička definicija ne predstavlja sredstvo na kojem bi se ona 61 . glede nemogućnosti obuhvaćanja svekolikih čimbenika u području astrologijske humane znanosti. Međutim. doimat će mu se bogatijim smislom. može utvrditi da se stanovite 'slike viđenja' budućnosti doista pojme i razumiju tek kada se ta budućnost uistinu i dogodi. nijedan čovjek ne zna i ne može znati što još može očekivati od života i kakav ga još može bitni 'zvjezdani' trenutak očekuje. Svatko tko umije nepristrano opažati. stoga je svaki zaključak o tome kuda vodi njegov put u budućem dobu vrlo nepostojano uporište. Uopæć. no pojmi li život kao ispunjenje zadataka. te može postati mudrijim saznavši u čemu je razlika. Sve dok čovjek nije svjestan svoje odgovornosti uzima život kao puku datost.prosuđivati skriva li njegova budućnost neprijepornu mogućnost ostvarenja vrednota. Što je zapravo astrologija? "Kako se zove škola u kojoj pauk uči zanat pletenja mreže? Ne znaš li to. kako ćeš pojmiti tajne tvorca univerzuma?" Starac Siluan Mnogima koji se žele uputiti u određeno područje znanosti često su vrlo značajne verbalno-logične definicije.

" Johann Kepler. zračenja itd. tisućama puta lakšim od elektrona ili u fotonu (čestici bez mase). već su s našim životima povezana polja električnih. gravitacijskih. magnetnih. postupno spoznajemo vezanost nevidljivom sponom za svemir. S onu stranu atoma i molekula. na razini gdje materija i energija postaju izmjenljive. Stoga odgovor na postavljeno pitanje nije nimalo jednostavan. ili kvantu (najmanjoj jedinici energije) sačinjenom od nevidljivih titraja. tek to bi bio odista velik korak naprijed. elektromagnetnih. znanost ukazuje na presudnost ritmova svemira glede našeg opstanka. ali tu sponu ne drže u svojim rukama moćni planetni 'bogovi li duhovi'. Dakle. inih energija. odnosno tragova energije. slabih i jakih nuklearnih sila. a zdrav razum nalaže da svekoliki svemir nije čarobno zrcalo u kojem se odražavaju naše patnje i radosti. ali izvesti iz pojavnosti dva ili tri opća načela kretanja. sile ili zračenja iz svemira na prirodu a time i na čovjeka. Istodobno. uvijek 'pripravnom' da poprimi fizički oblik.mogla temeljiti. Za sada nismo u mogućnosti konačno i neopozivo odgovoriti na pitanje unutar kojih prirodnih zakonitosti mogu 'djelovati' energije. Da li je to gravitacijska sila. a ne jedna ili dvije rečenice. Kako objasniti? "Kazati nam da je svaka vrsta tvari obdarena nekim osobitim okultnim svojstvom kojim djeluje i proizvodi vidljive učinke. a zatim nam objasniti kakva svojstva i djelovanja svih fizičkih tvari slijede iz tih nedvojbenih načela. Za potpunu definiciju astrologije nužna je cjelokupna teorija. ukazuje se činjenica očitovanja univerzuma i u neutrinu (čestici bez električna naboja). Mysterium Cosmographicum Svemir kao odgovor? Znanost naučava. 62 . isto je kao i ne kazati nam ništa.

raspolaže nekim 'ekstrasenzorima' kojima prima 'titraje' iz zemljine atmosfere. primajući samo podražaje od određenih valova ili je. Možda se taj dijalog odvija posredstvom za sad nam posve nepoznatih kanala. naprotiv. vjerojatno. nije nevjerojatna mogućnost postojanja prenositelja i prevoditelja na biološki jezik (nama zasad nedovoljno razumljiv) veličanstvenih poruka koje nam kroz svemir 'šalju' satovi univerzuma. Očigledno je dijalog između èovjeka i svemira nužnom pretpostavkom našeg postojanja. Dakako. posredstvom ovih za sada nedovoljno ispitanih sposobnosti. Nemamo niti najmanju predodžbu o tomu kojim 'osjetilima' čovječji organizam prima (ukoliko prima) elektromagnetske ili gravitacijske 'pom-ke'. Konačno. neka vrsta elektromagnetne sile ili sve zajedno? Tko zna! No. Također. u mogućnosti uspostaviti 'dijalog' sa svemirom. međutim.neko od raznih vrsta zračenja. neki oblik radijacije. ne znamo rade li ti 'prijemnici'. čijeg smo postojanja još nedovoljno svjesni. 'utječu' na čovjeka. u svakom slučaju znamo da nas okružuju razna zračenja i valovi svih energijskih oblika te na stanovit način. poput oka. Čovjek je. svaka stanica u organizmu sposobna primiti ove poruke. 63 . Stoga. moramo priznati da ti 'suptilni sinkronizatori' u čovjeku itekako funkcioniraju. još uvijek nemamo dovoljno podataka o tomu što se zapravo zbiva unutar čovjekova tijela. moramo priznati. ova se pojava mora istražiti metodom najprikladnijom za iznalaženje ključa nepoznanice zvane svemir-život čovjek. Čovjek. u pokušaju ukazivanja na uzajamno djelovanje svemira i čovjeka. vjerojatno. primjerice. Unatoč tomu. za sada još nema odgovora o 'instrumentima' putem kojih titraji dospijevaju do čovjekova organizma. kao jedinstveno polje.

sastavljena od grčkih riječi aster (zvijezda) i logos (čiji oblik logija u složenicama znači znanost. označuje astrologiju kao 'znanost/naučavanje o zvijezdama'. učenje). " J. dakako. širu zamisao i razumijevanje naučavanja astrologijskog 64 . na njih za sada moramo pričekati. No. a znanosti treba prepustiti traženje odgovora.Svakako jedno od najveæih postignuća suvremene znanosti je prikazivanje svakom misaonu umu pojave postojanja ovisno o jednom veličanstvenom nastajanju. time. pravilo. Sama riječ astrologija. Astrologija je jedan takav pokušaj. smatram posve smislenim da astrologija postavlja pitanja. Smatram nužnim pojmiti bit i razvojni proces izmjene stanja prirodnih zakonitosti. astrologija promiče i subjektivnu. dovesti u red svoju predstavu o svijetu i značenju čovjekova življenja u njemu. no za razliku od samo objektivna astronomijskoga učenja. sustavnim svrstavanjem unutar univerzalna sustava temeljnih zakonitosti i. nazvanom razvoj. Stoga. Na tomu se temelje i suvremena astrološka istraživanja. pokušavajući nam omogućiti spoznaju unutarnjeg 'mehanizma' vlastitoga djelovanja. To. gdje grčka riječ nomos znači zakon. La Fontaine Od davnina stare civilizacije pokušavaju svoje iskustvo učiniti potpunim i cjelovitim. red. prikazano zvijezdama i planetima uključuje astronomske zakonitosti. Višedimenzonizaonost "Uvijek je lakše protiviti se nečemu nego pokušati to pojmiti.

Ne želi li netko išta znati o astrologiji. prvotnih predodžbi. naslijeđene. počinjući s poviješću čovječjeg bića. uvjeren da bi takav sadržaj mogao poljuljati neke njegove duboko ukorijenjene stavove. Stoga je astrologija izvedena iz simbolike 'zapisa' o nebeskim pojavama i svedena na opažanje očitovanja prototipnih. prepuni su mistiènog tumačenja pojedinih životnih pojava i upravo zbog toga postoje i nepovoljna mišljenja o astrologiji.simboličkog sustava uz izrižajno izjednačenje oblika različita ili slična postojanja. nesvjesne dispozicije. vlastitim metodološkim pristupom istražuje i pokušava na temelju simbola odrediti 'procese ili djelovanja te uzajamne odnose unutar cjelokupne žive i nežive prirode. koje se očituje kroz pojedinčevo nesvjesno. nažalost. odnosno unutar svekolika svemira'. Stoga mnogi apriorno odbacuju sve sadržaje vezane uz rijeè astrologija. niti dopušta svojim bližnjima. poznanicima i prijateljima posegnuti za takvim sadržajem. kao i djelotvornih sila koje se mogu pojmiti kroz situacije i doživljajni svijet. načina poimanja ili sadržaja bez prehodna iskustva i dokaza. Mnogi slojevi astrologijskoga naučavanja. ukazuje na duhovnu nezrelost onoga koji to čini. misaona oblikovanja. ne bi li potom mogao konaèno i 65 . odnosno tragova zajedničkih iskustava ljudske vrste. Međutim. zamisli. Možemo kazati da astrologija. odnosno možemo kazati da je astrologija jedinstveni sustav tumačenja znaèenja odnosa simbolike (ne utjecaja strogo uzev) nebeskih tijela primijenjene u čovjekovu životnom iskustvu. znaèi da predosjeæa ili je. odbacivanje svake predodžbe. Stoga je opravdano za njega kazati da nije duhovno zreo. kao humana znanost. jer mu je draži umjetno stvoreni mir (ili privid). nego 'nemir' koji bi ga pobuđivao da uloži napor i sam istražuje. čak.

jer im omogućuje da ih maksimiraju natprosječno okretnim i visokoparnim naklapanjem". a ne od novih sadržaja. Može se reći da se takve dvije osobe u bitnome ne razlikuju. Poznati psiholog H. tvrdoglavi i nepoučljivi kao i bilo koji drugi čovjek. temeljenim na logičkim razlozima i razmišljanjima. suzdržljivost učene i ine javnosti prema astrologiji nije samo racionalne naravi. naèin poimanja ili sadržaj bez prethodna iskustva i dokaza. isto tako obični. a njihova natprosječna inteligencija čini njihove osobne predrasude opasnijima. što je G. Stoga svi oni smatraju da je bolje naprosto isključiti astrologiju iz kruga svojih interesa.N. a sve zbog sklonosti izbjegavanja unutarnje nesigurnosti i sukoba kojima bismo se izložili kada bismo priznali ili odbacili astrologiju kao pojavu. pogotovu kad napuštaju svoje posebno područje.uspostaviti ravnotežu u sebi. No. poput opreza pri prihvaćanju nedovoljno obrazloženih tvrdnji. Međutim. Stoga odbacuje te sadržaje kao zastarjele i nepotrebne pozivajući se na dostignuća suvremene znanosti. jer takva se osoba često na razumu zasnovanim obrascima.J. Tvrrell nazvao 'taktikom izbjegavanja'. Razlog je tomu da neka bjelodana astrologijska otkrića proturiječe opće poznatom poimanju biti stvari i ne mogu se tek tako prihvat i i naprosto pridružiti općepriznatom shvaćanju.M. misaono oblikovanje. U biti je strah uzrok nedjelovanja. nego i posve čuvstvene. Evsenck kaže: "Znanstvenici su. zamisao. zapravo brani od same sebe. prihvaćanje astrologije iziskuje temeljitu promjenu u načinu mišljenja glede svakodnevne predodžbe o 66 . kao što je apriorno odbacivanje nepoznatih sadržaja nedostojno onoga koji to čini. Dakle. isto tako nije valjano u potpunosti i bez ograda prihvatiti svaku predodžbu.

sklonište. takvo ograničeno promišljanje sebe i svijeta u kojem živimo i djelujemo. izlaz. naprosto uzmiče kod mnogih ljudi takvom brzinom da se gotovo trenutno ponovno vraćaju uobičajenim i uvriježenim shvaćanjima sebe i svijeta. a sveukupna slika svijeta. Može se kazati da takvo uvjerenje leži više u našoj anatomiji i fiziologiji nego u našem umu. Takva doslovna i bezuvjetna vjera u svijet kakav opažamo. sigurnost. pribježište. koji nam se otkriva pomoću naših osjetila. 67 . prema mojem mišljenju. koja nas nagoni da odbijemo sve strano svijetu sveopćeg iskustva. navode ljude da povjeruju kako su konačno našli rješenje u 'mistici'. kao i promjenu u načinu mišljenja glede uobičajene predodžbe o prostoru i vremenu. riječ je o nekovrsnoj reakciji u smislu obrane krutih i uvriježenih uvjerenja. Upravo zbog toga prvotna zainteresiranost pa i zbunjenost izazvana slučajnom spoznajom bjelodanih činjenica kroz vlastita astrologijska iskustva. stoga i nije toliko na razboru temeljeno mišljenje koliko organski utemeljeno uvjerenje utisnuto u nas od strane prirode. okrilje. Stoga se područje astrologijskih istraživanja i skriva u dojmu nečeg što je a priori nevjerojatno. u beskrajno 'dobrim bićima' koja nude uporište. oslobađa zarobljeni čovjekov duh i omogućuje mu da se vine u neslućena područja izvan ustaljena poimanja zbilje. rješenje.čovjekovoj osobnosti. a posljedica je naše duhovne strukture stvorene našim biološkim razvojem. mnogi autori astroloških sadržaja. nažalost. proizlazi iz naše psiho-fizićke 'podešenosti' za taj svijet. No. 'zdravom čovjekovom razumu'. Istina. smatram da se odbojnost prema astrologiji temelji poglavito na nesvjesnim porivima koji ljude pobuđuju da se udruže i slože u obrani one stvarnosti kojoj je osnova u tzv. Naime. koja nam se nameće kao posljedica astrologijskih otkrića.

a astrološku kartu. takvih se treba kloniti kao i svih onih koji bezrezervno prihvaćaju i promiču mistične zamisli. razapeta u krajnostima između subjektivnog i objektivnog. za razliku. a napose osoba koje u vlastitoj tjeskobi i potištenosti zbog raznih čuvstvenih nesredenosti. koji su u njoj tražili utjehu. Dakako. zemljovidom duše(vnosti). Astrologija je neprijeporno nadživjela mnoga stoljeća i milenije. po svojoj je naravi. Treći astrologiju imenuju algebrom života. Međutim. Drugima je astrologija čovjekov najbolji dokaz postojanja. učeći spremnosti na podnošenje životnih udaraca i prihvaćanju životnih teškoća poput slijeda neugodnih zbivanja. A i sama astrologija. nekritički prihvaćaju razna mistična tumačenja. No.besmrtnost i još mnogo sličnih tlapnji. Astrologija je preživjela naprosto stoga jer u njoj 'nečegima'. smatrajući ih izvjesnošću i konačnim istinama. kao što je nisu uspjeli uništiti ni protivnici koji su je apriorno odbacivali. teško 'uhvatljivi' pojmovi da nisu primjereni za znanstvenu uporabu. No. jer neumitnosti života treba pojmiti poput doživljavanja koja pomažu daljnjem sazrijevanju ličnosti. bijeg u maštu. često. takvi 'nesretnici' nisu niti mogli održati sadržaj astrologijskoga naučavanja. mudrosti i istraživanju. i život i duševnost toliko su široki. 68 . već o djelatnoj i djelotvornoj primjeni iskustva. dakle nije preživjela zbog toga što je odgovarala mističnim predodžbama pojedinaca ili onima čuvstveno ranjenima. privlačila je mnoge ljude i to uglavnom one naklonjene znanju. ni manje ni više. Nekima je astrologija 'istinska' samo ako je korisna. ne radi se o pasivnu predavanju neumitnosti života. a ne osobnih udaraca. temeljnim 'oruđem' te znanosti. Mnogi razmatrajući astrologiju u njezinim počecima kažu da je ona. Astrologija. promiče posve drukčiji pogled na svijet.

nego traži uvijek novu izvedbu. Umjetnost . u 69 .sustav koji daje potpuno tumačenje stvarnosti. astrologija nikad nije dokraja razjašnjena nego je valja uvijek iznova odgonetati. Stoga. jamačno.mudrost ili nauk o najelementarnijim zakonima razvitka prirode.priče o bogovima. pozitivističke i materijalističke znanstvene pretpostavke. o događajima povijesna značenja.vrijednosti i pravila ponašanja. Rekao bih da je to poglavito prikaz na istoj razini svijesti onoga već dobro poznatoga. Zapravo. Takva jedna racionalistička pretpostavka govori nam da astrologija. naslućuje 'šifru' nedovoljno spoznatoga ili jedan od načina prikazivanja onoga što se ne može drukčije dokučiti. a izučavatelj neka sam pokuša tumačiti astrologijsko naučavanje u smislu simbolike. previše ograničene i jednosmjerne. kao racionalna operacija. Stoga. Filozofija . zapravo mnogo dublje. čovjekova društva i mišljenja bitka. nije uvijek prijelaz na novu razinu bića. poput glazbene partiture koja nikad nije jednom zauvijek odgonetnuta. usporedbu astrologijskog humanog nauka sa suvremenim dostignućima znanosti trebalo bi pojmiti poput još jedne metode. Doktrina . Astrologija jest sve to ali. ali na drukčiji način. označuje i mnogo više. Itd.osjećanje i doživljavanje stvarnosti očitovano nekonvencionalnim načinom i postupkom. niti na novu dubinu svijesti. Prema tomu. astrologiju nije lako razumjeti unutar. racionalistièke. raznovrsnosti u metodološkom pristupu i raznolikosti područja primjene svojih spoznaja. Etika . astrologija navješćuje razinu svijesti drukčiju od racionalno očitoga. zbog složenosti svojeg predmeta istraživanja. mnogo je dimenzija astrologije čije mjesto na ljestvici ovisi o tomu dajemo li prednost onomu što ljudi prihvaæaju ili onomu što čine.Istina. Primjerice: Mit .

odgovor je vrlo jednostavan. Stoga je proučavati je zapravo samo jedan novi poticaj. svevši sadržaj na svoj način razmišljanja. razvija spoznaju univerzuma i vlastita postojanja. Sama mogućnost provjere. pojmimo li svijest kao očitovanje 70 . je ona samo čovjekov odgovor na vlastita iskustva koji. a potonje na područje 3. kakva god bila vrijednost svih tih stajališta.smislu jednog pristupa. jer u nj uvijek ostaje nešto što izmiče. ne bi li razotkrio svrhu i smisao života. uvjerljiv i provjeren rezultat. S tim u svezi treba spomenuti empirički temelj astrologijske znanosti koja istražuje samo ono što svojim metodološkim pristupom može ustanoviti i provjeriti. Razumijevanje prirodnog poretka Postavi li se pitanje kako je drevni čovjek. znanstvenik. filozof. osnovne su prepostavke astrologijskoga znanstvenog pristupa. astrologijskih problema i mističnih objašnjenja. Priroda je jedinstvena i cjelokupni je svemir sazdan takoreći jedinstveno. No. pa i onda kad pojave nemaju prihvatljiva racionalna objašnjenja. Uvijek treba nastojati provjeriti njihovo postojanje. Mišljenja smo da astrologija ima svoje neovisne korijene u skrivenim dubinama samog duha ('psihe'). Upravo je jedna od najvećih vrijednosti astrologije u tome što svakomu omogućuje da pronađe svoj način promatranja svijeta. ne smije se smetnuti s uma da se astrologija ne pokorava nijednom pokušaju potpunog usustavljanja. suočen sa životnim teškoćama. mudrac ili kako god ga nazvali spoznao sve to o čemu govorimo. stoga. Područja 1 i 2 su znanstvena područja. Uvijek treba nastojati proširiti područje 1 na područje 2. jer svatko od nas drukčije poima određene pojave. Stoga. Na slici je prikazan odnos astrologijske spoznaje.

čime se tijekom vremena mijenja i 'pečat dotičnog vremena'. astrologija je nauk izrastao. stječu priznanje pa se 'stare' zamisli i postavke ispravljaju ili nadomještaju 'novima'. njegovo se postojanje ne kosi ni s jednim do danas otkrivenim prirodnim zakonom. tada ta Svijest ne može biti ništa drugo doli sama Priroda. postoje mnoge praznine. Astrologija pokušava opisati ustrojstvo svekolike cjelovitosti u pokretu i. i još raste. neshvatljivim i neobjašnjivim postaje u budućnosti samo po sebi razumljivim. oni su ipak mogli biti točni. Dakako. 71 . ali omogućuje poimanje općih činjenica i zakona. Ovdje bismo skrenuli pozornost na važnu činjenicu da unatoč tomu što se astrologijsko naučavanje može pričiniti neuobičajenim ili u oprečnosti s općim iskustvima. Ne postoji bolja priprema za jasno razumijevanje biti astrologijskoga naučavanja od svestrane znanstvene izobrazbe (kako prirodnih tako i društvenih znanosti). promicanjem znanja i spoznaja. dovoljnih da pobude zanimanje za studij i istraživanje. Usudili bismo se ustvrditi da je prije riječ o samo prividnim proturječnostima.zakona cjelokupne egzistencije prirode. nove činjenice. Zapravo. analogiju između makro i mikro svemira. na simboličan način. ukoliko je neki 'mudrac' intelektualnom sposobnošću uspio uočiti neke prirodne zakone. iz studija prirode i razvoja života. a nazočan je u svakom ogranku suvremene znanosti. odnosno nadgradnja onih što stoje u pozadini. Svaka zamisao kojom se s više ili manje uspjeha tumače èinjenice i nailazi na opće priznanje ili otpor nosi 'pečat dotičnog vremena'. a nekmoli sve činjenice. iako ih nije mogao do kraja objasniti. Astrologija još uvijek nije u mogućnosti poznavati mnoge. Znanost se bavi činjenicama. Dakle. a ono što se u prošlosti smatralo nerazumnim. No.

Pokušavajuæi tumačiti Prirodu. Ono što je strogo znanstveno i astrologijsko je. Do postojećih razlika ne dolazi iz razloga što bi astrologija dovela u pitanje znanstvene činjenice. Ukoliko su činjenice iste. priroda ne (pre)poznaje razlikovanja i slobodno možemo reći. ili samo jedna istina. možda je bolje kazati. Prema tomu. tada postoji samo jedna znanost. uvažava iste činjenice. 72 . kroz proces usavršavanja. Stoga. ali neodvojivim dijelom cjeline ili. istina ponekad i uništava. najvećim je stupnjom znanstveno. su odnosno ravnomjernu ponavljanju pojava i radnji te prirodnim zakonitostima. Astrologija. također. u prirodnu poretku sve se suprotnosti nadopunjuju. već jednostavno zato što astrologija uvažava i postojanje onih činjenica koje znanost ili ne uzima u obzir ili ih ne uvažava. astrologija ukazuje na razmjernu usustavljenost cjelokupna univerzuma u svu njegovu kaosu. 'mnogostrukim jedinstvom'. Zaključci su u osnovi isti. zapravo djelujući samo za progres. Priroda. premda je pristup drukčiji. smatra sve i svakog jedinstvenim i neponovljivim. astrologija promičući načelo nadopunjujućih činitelja sklada i ravnoteže u svemiru. ali samo zato da bi se iznova izgradila i usavršila. Stoga. Ono što je stvarno astrologijsko. i znanstvene i astrologijske. a u funkcionalnom su odnosu s univerzumom. Naime. astrologija nije ni u kakvoj oprečnosti s bilo kojim prirodnin zakonom. a u skladu je sa svim znanstvenim činjenicama.sređuje ih i iz njih izvodi zakone. nego postavlja samo stanovite tvrdnje koje mogu dopuniti naše spoznaje o svijetu na nešto drukčijem području zakona koji vrijede samo pod posebnim uvjetima. pročišćavanja i oplemenjivanja. prihvaća osim dosad otkrivenih i postojanje drugih prirodnih zakona koji se javljaju pod stanovitim uvjetima.

niti će ikada biti metodom pretkazanja budućih zbivanja. osim možda u genetici. napose za sve one koji nisu voljni preuzeti odgovornost za vlastiti život i najradije bi da netko drugi odlučuje i bira umjesto njih samih. Onoga trena kad uzmognemo sebe posve jasno sagledati. samome sebi otkrit ćemo nove odlike. Psihologijsko usmjerenje Dvije najosebujnije kvalitete čovjekova uma jesu intuicija i logika. Astrologija nikada nije bila. To bi se iskustvo moglo odnositi na procese u nesvjesnom koje ima mnoge mogućnosti stvaranja raznih asocijacija meðu 73 . u svoj njihovoj bezbrižnosti i lagodnosti. a samim time i naš će sveukupni život postati ispunjenijim. provede kroz život. a ishodi tog procesa 'prodiru' u svijest. Nipošto nije cilj astrologije da optužuje svemir zbog onoga što se nama događa.pokušajmo astrologiju pojmiti kao humanu znanost koja nam pomaže objasniti sveprožimajuæi život. osmišljenijim i plodonosnijim. Intuicija je neposredan uvid. spoznaja neke činjenice. To je samo mamac za lakovjerne. iznimne sposobnosti i neslućene mogućnosti. Zapravo takva metoda za sada uopće ne postoji niti je moguća u bilo kojem pristupu. već nas naprotiv pomoću simboličnih pokazatelja nastoji naučiti nešto o nama samima. Logika je pak proces svjesnog analitičkog razmišljanja kojim procjenjujemo vrijednost intuitivnog uvida. niti jest. stvaramo poseban sustav koji obuhvaća ne samo onaj trodimenzionalni svijet čistog razuma. primi ih za ručicu i. već i višedimenzionalni svijet transcendentalnog iskustva. a ne kao metodu ili umijeće predviđanja budućnosti. i to prije nego što smo je provjerili. Ukoliko se služimo logikom tako da ona ne djeluje protiv intuitivne spoznaje. U suvremenoj psihologiji tumači se kao proces koji se zbiva u nesvjesnome.

odnosno naša 'psiha'. stoga bi svatko od nas trebao stvoriti točnu predodžbu o onome što se zbiva u našemu vlastitu tijelu i uspostaviti dublji odnos prema samom sebi. povezati i stopiti nesvjesno sa svjesnim te posve ovladati njima. Misaona energija. Suvremena je astrologija usmjerena na istraživanje i proučavanje psihičkih fenomena. čuvstva su vezana uz percepciju osjetila. povezana je s našim fizičkim tijelom. biološkim i socijalnim uvjetima i učincima. naš duh-duša. jer čovjek se u svome življenju neprestano 'lomi' u stalnu sukobljavanju svjesnog i nesvjesnog. osobina i struktura u njihovim mnogostrukim i uzajamnim vezama s fizikalnim. Dakako. jer pravi je čovjekov cilj potpunoma spoznati sebe. osobi sklonoj razmišljanju o svojoj individualnosti jasno je da su naše misli i čuvstva. a to je 'psiha' u najširem smislu. "Spoznaj samoga sebe". osim naših zakona logike.pojavama što 'svjesnom motritelju' izgledaju mističnima. jer potpunijom spoznajom svojih mogućnosti nada se i boljem snalaženju u životu. Istražuje i proučava psihički 74 . i koja najvjerojatnije pripada području nesvjesnoga. I danas suvremeni čovjek nastoji razumjeti zagonetke svog psihičkog života i ponašanja. Uistinu bio bi velik uspjeh uskladiti. Vlastitim metodološkim pristupom u usporedbi s opažanjem i ispitivanjem ljudi različitih sposobnosti i osobina ličnosti u različitim situacijama istražuje i proučava razne oblike doživljavanja i ponašanja. Prema predaji. odnosno zgusnutom masom elemenata (ili energije). postoji još jedno veliko područje života. Također je jasno da se fizičko tijelo održava na životu svojom masom. glasio je natpis na Apolonovu hramu u Delfima. povezane s našim tijelom i nedjeljivom su cjelinom. koja je šira i dublja. Mnogima je posve jasno da osim naše svijesti. prema tomu.

odluka. spoznaja. koje se očituje njegovim postupcima i reakcijama. pamćenja. a ono što radimo određuje sadržaje koje ćemo naučiti i upamtiti. djelovanja i si. poput želja. Istražuje i proučava čovjekovo ponašanje u doticaju s izvanjskim svijetom. motivacija. U svemu tomu. Istražuje i proučava ono što nazivamo unutarnjim doživljavanjem. možemo se uvjeriti da smo na nepojmljiv način privoljeni otkriti istinu opstojanja o kojoj do tog trenutka nismo ništa znali. što i kako percipiramo. odnosno slojeve poput tjelesnoduševno-duhovnog. poput tjelesne biologije. proizlazi pluralizam znanosti. Preraste li strpljivo i temeljito proučavanje tog 'tajanstvenog' dijela sebe u uživljavanje. kako to Hegel kaže. Naime.. misli i htijenja i si.. no istodobno je isto što i svaki drugi i sve drugo. trebalo bi pomisliti: 'To sam ja u meni dosad nepoznatu obliku'. odnosno osjete i osjećaje. odnosno slojeva. opažanja). dok značenje koje pridajemo onomu što percipiramo djeluje na ono što radimo. Svi ti psihički procesi istodobno su nazočni u svakoj čovjekovoj aktivnosti. učenja. itd. onaj ljudski bitak prošaran. sanjanja i si. valja se zapitati gdje je tu jedinstvo čovjeka. Isti život prirode lete u svemu i svakomu. željama koje djeluju na naše misaone procese i si.život u njegovim pojavama i njegovim uvjetima. duševne psihologije itd. Svatko je jedinstven i neponovljiv. suvremena astrologija više ne teži toliko razlučiti distinktivne stupnjeve. 75 . odredimo li umjetnost kao jedinstvo u raznolikosti. što zapravo odgovara zagovornicima jedne znanosti. Istražuje i proučava psihičke procese poput percepcije (zamjedbe. mišljenja. često ovisi o našim prethodnim iskustvima. čuvstava. Primjerice. No. te njegovu svijest sadržanu u neposrednu doživljaju. motivima koji nas pokreću. Promatrajući bilo koga ili bilo što. jer upravo iz različitih stupnjeva. "kvalitativnim skokovima".

Pri tom je nužno pojmiti da astrologija nije. obilježje čovjekove opstojnosti jest supostojanje i suživljenje antropološkog jedinstva i ontoloških razlika te čovjekova jedinstvena načina bivstvovanja i različitih vrsti bitka u kojima sudjeluje. Astrologija nastoji prikazati čovjeka onakvim kakav uistinu jest. jedinstvenog i neponovljivog prostora vlastitoga života. Stoga astrologija ne bježi iz sadržajnog podruèja u područje čina. slobode unutarnjeg od izvanjskoga što sačinjava pravu narav čovjeka. nego uz uvažavanje i njegove prave slobode. Zapravo. Kakve će mu se prilike ukazati aa ostvarenje stvaralačkih ili doživljajnih vrednota i što će 76 . bijeg od zbilje i mnogostrukosti životnih mogućnost. Sa svojim jedinstvenim življenjem svaki je pojedini čovjek tako reći jedini u cijelu svemiru. odgovornost. a on sam ih više nikad neće opet imati. unatoč ontološkim razlikama postoji antropološko jedinstvo. jer unatoč razlikama između pojedinih načina opstojanja. niti može biti zamjenom za život.tada čovjeka možemo odrediti poput jedinstva unatoč raznolikosti. Njegovo se življenje ne ponavlja. unutar kojega je nezamjenjiv. Stoga astrologija ukazuje na bitni temelj čovjekove opstojnosti. a upravo ta nezamjenjivost sačinjava njegovu odgovornost za oblikovanje vlastita življenja. ne u njegovim mnogostrukim uvjetovanostima i nemoći prema biološkim. jer ne može istupiti iz postojećeg. Nitko nema iste mogućnosti kao on. Zapravo. psihičkim i sociološkim vezanostima. Čovjek može riješiti problem samo preuzimanjem odgovornosti za problem. slobode od svih tih vezanosti. čovjek je (i samo on) odgovoran za vlastitu opstojnost. što bi zapravo bio bijeg od nadmoćne punine spoznajnih datosti i zadataka odlučivanja.

Stavimo sebi u zadatak da se oslobodimo tog zatvora proširivši krug ljubavi i sućuti na sva živa bića i na cijelu prirodu u svoj njezinoj ljepoti. odnosno simbolično značenje u cilju prenošenja određene misli. zadaće koja je temeljem njegova bivstvovanja. stanovite porive. Ono doživljava sebe. poziv na ostvarenje njegove jedinstvene i neponovljive mogućnosti. Zapravo uvijek valja obratiti pozornost ne samo na sadržaj određenih poruka. Vrijednosti ostrologijskogo naučavonja "Ljudsko je biće dio cjeline koju nazivamo Svemirom. pokušati razviti poseban način mišljenja. naučiti novi jezik. pri tom. poput nečega odvojenog od ostalog. poseban način opažanja. jer smo svedeni na osobne želje i na ljubav prema ono malo ljudi koji su u našoj neposrednoj blizini. stanovite sposobnosti i mogućnosti. zakona i zakonitosti. nego mora podnositi u smislu stanovišnih vrednota. poseban način doživljavanja. dio koji je ograničen u vremenu i prostoru." Albert Einstein Proučavanjem astrologije upoznajemo samo jedan od načina kojim se mogu naslutiti čovjekova osnovna životna načela. Prikazivanje čovjekove opstojnosti jedinstvenom i neponovljivom sadrži. Ta je varka za nas zatvor. stoje neka vrsta optičke varke njegove svijesti. sve je to jedinstveno i neponovljivo.ga snaći od onog što ih može promijeniti. poticaje i pobude. stanovite oblike bioloških i psihičkih procesa i funkcija. no isto tako ne mogu se ni zamijeniti bilo kojim drugim znakovima. već i na njihov oblik te. svoje misli i sjećanja. 77 . Astrološki sadržaji nemaju samo prijenosno. Astrologiju treba prihvatiti poput niza životnih načela u kojima nalazimo stanovita obilježja i značajke. naime.

itd. što odgovara mudru čovjeku koji vlada samim sobom. nalazi uporište u snagama vlastite osobnosti i ne očekuje nikakvu pomoæ izvana. čovjek sam nasuprot svijetu traži put mudrosti u dvostrukome ovladavanju svojim izvanjskim i unutarnjim svijetom. razmišljanje o planetima. Ništa se po onomu što postoji u zamisli poput radosne nade. korača u težnji sjedinjenja s glavnim putom. psihijatrije. medicine. U svakom slučaju. pokušavajuæi podići tek djeliæ koprene s vidljivih i nevidljivih svjetova. Odnosi se na čovjeka u njemu samomu i u svijetu. u čemu zapravo i jest sva vrijednost astrologije. ne vrluda pogrešnim stazicama. ali nešto kraću 78 . sociologije. aspektima. Poglavito i najvažnije. u svojoj konačnaj težnji. već pouzdano objavljuje: i ovo je dio vječne istine prirode! Astrologija kroz svoju dugu prošlost. humaninstička znanost. Ovaj praiskonski nauk ne tapka nesigurno oko sebe. toliko prostrana opsega u poimanju svrhovitosti života. Otvarajući umu ozračje tako čudesna krajolika.stanovitu zadaću. a ne imati. Astrologija. Naime. psihologije. poljima. dometa sposobnosti i djelotvornosti. ne može. astrologija je antropocentrièča. Putom je razvoja prema mudrosti na nogostupu BITI. čovjek prvo biva omamljen. usporediti s otkrivenjem puta. To bi na stanovit način moglo dati osnovu za daljnje proširivanje suvremene misli. samo jedan od mnogobrojnih puteljaka spoznaje'. veličanjem načela osobne poduzetnosti razumom i voljom. znakovima. a pogotovu razmišljanje o njihovim uzajamnim vezama otkriva nam povremeno neke zakone suvremene filozofije. a potom ponesen očaravajuæom ljepotom putovanja začudnim putom spoznaje opstojnosti života. sveobuhvatne dobrote ili najljepše projekcije.

povijest, pokušava raspravljati o ljudskoj naravi, nastoji razumjeti zagonetku čovjekova psihička života i ponašanja. Poučavajuæi boljem razumijevanju drugih ljudi, ona pospješuje suradnju s njima. Potpunijom spoznajom vlastitih mogućnosti i ograničenja, astrologija nastoji omogućiti čovjeku bolje snalaženje u životu. Svaki se čovjek nastoji ostvariti u svim svojim stvaralačkim, doživljajnim, stanovišnim i situacijskim vrednotama. Svaki čovjek želi osmišljeno živjeti prema najuzvišenijim načelima i vrednotama koje njegovo 'srce' i um mogu pojmiti. Čovjek je svjestan svojih doživljaja, u stanju ih je opažati i opisivati, bilo u trenutku samog doživljavanja ili naknadno u sjećanju. Stoga je mogućnost samospoznaje najveća (rekao bih i jedina istinska) vrijednost astrologije, jer ono najuzvišenije i najvrednije što astrologija kroz samospoznaju daje jest pouzdanje u sebe, a time i u vlastitu budućnost. Zatim, ona omogućuje više (iako ne potpun) nadzora nad zbivanjima, manje ovisnosti, a time i više slobode djelovanja, bolje odnose s drugima a time i manje patnje ili ukratko astrologija čini ovo naše životno putovanje lakšim i ugodnijim, učeæi nas kako postati (i ostati) cjelovito funkcionirajuæom osobom. Pokušamo li svakom stanicom svoga bića i u svakomu trenutku pojmiti da smo sve što jesmo, naša najuzvišenija ljubav, najveća žrtva, najpotpunija vjera i najdublja zahvalnost, zapravo ona stvarnost u samome sebi izvan koje ništa ne posjedujemo, otkrit ćemo jedno sredstvo spoznaje s kojim ćemo, najvjerojatnije, sami moći još mnogo toga otkriti. Tada i 'tajna' prestaje biti tajnom, jer blistava tajna zapravo je čudotvorna moć sadržana u samome čovjeku, u njegovu nesvjesnom, pohranjena u dubinama njegova uma. Naučimo li shvatiti, prepoznati i osloboditi 'skrivenu' moć našeg vlastitog nesvjesnog te udahnuti joj oblik,
79

odnosno ovladati načinom njene uporabe, u svoj ćemo život unijeti nesaglediv izvor unutarnje snage, bogatstva, zdravlja, sreće, zadovoljstva i ljubavi. Potrebno je samo otvoriti vlastiti 'duh' i učiniti ga sklonim prihvaćanju e da bi nas bezgranična inteligencija koja tinja u dubinama našeg nesvjesnog, otkrivši nam sve što želimo znati, u svakom trenutku i na svakom mjestu, odvela kroz nove misli i zamisli u nova otkrića. Svi mi, svako ponaosob, gradimo svoj život na malim odlukama, od kojih one posljednje počivaju bezbrojnim ranijim odlukama, a koje su već odavna iščezle iz sjećanja i svijesti. No, one nisu nestale iz nas, nalaze se u našem nesvjesnom i uvjetuju mogućnosti koje nam se otvaraju danas, naznačavajuæi tako smjer novim odlukama. Odlučimo stoga iskoristiti svoje pravo da otkrijemo vlastiti svijet unutarnjih misli, osjećanja, snage, svjetlosti, ljepote i ljubavi! Proniknimo u dubine vlastitog nesvjesnog gdje se nalazi beskrajna mudrost, bezgranična moć i nepresušan izvor svega što nam je potrebno! Oslobodimo unutarnje skrivene moći, ovladajmo potrebnim silama i mudrošću koje nas jedine mogu odvesti u blagostanje, sigurnost, sreću i zadovoljstvo! Samo nam bezgranična inteligencija smještena u nesvjesnome može pokazati put ka novim, dosad 'nepoznatim' istinama i saznanjima, otkriti nam savršenstvo izražavanja i pokazati stvarno mjesto u životu. Dakle, svekolika se istina nalazi unutar vlastite čovjekove naravi, nije mu to ništa strano, stalnim je pratiteljem njegovih snova. Od postanka čovjek je baštinio svekoliku istinu, i ne samo istinu nego i moć, moć trpljenja i pobjeđivanja, moć zamišljanja, a sve prema univerzalnu načelu akcije i reakcije. Pa, pomisao nije ništa drugo doli akcija od koje sve počinje, a reakcija predstavlja odgovor
80

iz nesvjesnoga, tijesno povezan s mišlju. Stoga, ispunimo li svoj um mislima o skladu, miru, sreći, ljubavi, dobroj volji i zdravlju, u našim će se životima početi ostvarivati ono što smatramo 'čudom', odnosno neæe se to zbivati nekome drugom, već nama. Da bi to spoznao, čovjek posjeduje ne samo svijest o svijetu, već i svijest o sebi. Pojmimo li tu svijest kao ' ono unutar čega se zbiva cjelokupno naše iskustvo', ona će postati pretpostavkom za svako doživljavanje, bez obzira jesmo li posve budni ili samo sanjamo, jesmo li u transu, komi ili bilo kojem drugom stanju. U tom smislu, pojam svijesti ne ograničavamo samo na ljudska bića, već ga proširujemo na svakog mogućeg nositelja doživljavanja, a važno svojstvo svjesnog 'bića' jest sposobnost tvorbe unutarnjeg modela ćživljavanog svijeta, s tim da što je veća svijest, to je i model složeniji. Čovjekov živčani sustav razvio se do razine na kojoj je unutarnja slika stvarnosti postala tako složenom da je u nju morao uključiti i sebe, odnosno i tvorca modela. To je vjerojatno početak svijesti o samom sebi, jer ne samo da doživljavamo svijet oko nas i unutar nas, već smo svjesni i nas samih u tom svijetu, a dakako svjesni smo i činjenice da smo svega toga svjesni. Naše misli, opažanja, doživljavanja i iskustvo počivaju na pretpostavkama o svijetu poput neizbježnih posljedica slijeda događaja, odnosno onoga što je sadržano i što se podrazumijeva u nečemu ili nekomu. Motrenjem, osluškivanjem i slično, opskrbljujemo mozak opažajnim podacima o 'vanjskom svijetu', no prije nego se ti podaci mogu sastaviti u smislen doživljaj naš ih mozak tumači i organizira, a to pretpostavlja postojanje stanovitog modela svijeta, odnosno zamisli o stanju stvari u svijetu. Mentalni modeli (slike), nazvane 'setovi', na temelju kojih oblikujemo našu
81

percepciju, ne samo da uvjetuju kako ćemo što doživjeti već i odreðuju našu stvarnost, utječu na našu osjećajnu zbilju i procjenjivanje svijeta, štoviše, mi ćemo se vjerojatno i ponašati na način koji će potvrditi tu sliku. Ukratko, mentalne slike, primjećivali ili priznavali mi to ili ne, određuju kako ćemo tumačiti osjetilne podatke i koja ćemo iskustva prihvatiti kao stvarna, a koja odbaciti kao varljiva ili privid. Dakle, u temelju naše predodžbe o svijetu i načina kojim oblikujemo naše iskustvo, postoji duboko ukotvljen model, model sagledavanja sebe te odnosa tog modela i svega ostalog. Astrologija pokušava ukazati da taj model sebe nije i jedini mogući model, već da je vjerojatan i znatno različit, ali nadopunjujući model, model univerzalnog Sebe, neograničèenog vlastitom kožom, čija je bitna značajka jedinstvo sa svime što postoji, a ne odvojenost od svega što postoji. No, suvremena astrologija nije toliko metodom kojom se ukazuje na nova revolucionarna zbivanja ili na drastične promjene u životu pojedinca. Astrologija nas uči svjesnom prihvaćanju sebe onakvima kakvi jesmo, a kroz tu spoznaju nastojanju najprimjerenija iskorištenja svih svojih osobnih datosti te ovladavanju svim svojim slabostima. Tu veliku unutarnju samopouzdanost trebalo bi očitovati kroz ono što volimo i sa zadovoljstvom želimo činiti. Astrologija, temeljem prirodnih zakonitosti, skiciranjem astronomski određene, no astrološke karte nekog vremenskog trenutka, prikazano jezikom simbola, naslućuje osobne datosti koje se, dakako, ne mogu odbaciti, ali ih se može analizirati, razumjeti i pokušati njima smisleno i svrhovito upravljati. No, suvremenom čovjeku ne odgovara ukazivanje na njegove osobne datosti. On živi i razmišlja na način 'ono što hoću, to i mogu', poduprt modelom 'začahurenog'
82

sebe, 'začahurenog ja', jer već od ranog djetinjstva razvija osjećaj zasebnosti i svijest o fizičkoj odvojenosti prema načelu 'Ja sam ovdje' za razliku od okoline, odnosno 'onog tamo'. Istina, osjećaj vlastite odvojenosti, jedinstenosti i neponovljivosti, omogućuje nam unutarnje jedinstvo misli, osjećaja, opažanja i djelovanja na način, da to 'ja' i 'ovdje' doživljavam i radim, što nam zapravo pruža osjećaj 'jastva'. Meðutim, postane li 'začahureno ja' jedini osjećaj sebe onda počinjemo motriti svijet isključivo kao 'ja' spram 'ne ja', a sebe počinjemo gledati onako kako nas drugi vide i zasnivati svoj identitet na obilježjima po kojima se od drugih razlikujemo, poèinjemo razvijati 'imati', a ne 'biti'. Astrologija nastoji ukazati da pravo Ja i ne mora označavati gotovo ništa od toga. Naime, čovjek se može od drugih razlikovati spolom, starosnom dobi, visinom, težinom, bojom kože, može nositi različitu odjeću, može izgraditi različitu osobnost, drukčije misliti itd., a da ipak ne doživljava sebe posve drukčijim. Stoga astrologija nastoji ukazati da naš osjećaj sebe proistječe iz onog što mi zapravo nismo. Osobi koja je odista pripravna prihvatiti svoje osobne datosti, prihvatiti istinu o sebi onakvom kakva uistinu jest, astrologija može ukazati na većinu njezinih mogućnosti, prikazati njezin portret nešto drukčiji od usvojenog na razini jedinstva umna, tjelesna ili osjećajna ustrojstva, te pokušati ukazati na izuzetnu važnost potrebe za samoostvarenjem, produhovljenjem i prosvjetljenjem. Prema 'hijerarhijskoj organizaciji potreba' Abrahama Maslovva, na dnu ljestvice su fiziološke potrebe za hranom, vodom, kisikom, spavanjem, zaštitom od krajnjih temperatura, potrebe za izlučivanjem, koje omogućuju preživljavanje iz dana u dan, te potrebe za osjetnim podraživanjem i spolne potrebe. Kada se te
83

potrebe zadovolje, usmjeravamo se na drugu razinu potreba za sigurnošću, zaklonom, stalnošću, redom, poretkom, strukturom, odjećom, dugoročnijim preživljavanjem i si. Zadovoljimo li i te potrebe, na trećoj razini nastojimo zadovoljiti potrebe za ljubavlju, pripadanjem, traže se rođaci, prijatelji, djevojka ili momak, očekuju se ili priželjkuju djeca da bi se osigurao vitalitet vrste. Nakon zadovoljenja svih tih potreba, na četvrtoj razini čovjek pokušava zadovoljiti potrebe za samopoštovanjem i potrebe zadobivanja poštovanja od strane drugih ljudi te stjecanja željenog društvenog položaja. Iako su na vrhu ljestvice potrebe za samoostvarenjem i prosvjetljenjem, ipak velika se većina ljudi zaustavila na četvrtoj razini zadovoljavanja potreba za zadobivanjem poštovanja sredine i stjecanjem društvena statusa. Žive za svoje ciljeve, za budućnost. Život im je stalno postajanje, nikad bivanje. Razlog tomu je što je osjećaj identiteta zasnovan na okolini postao jedinim osjećajem identiteta i time postao naprosto 'najdragocjenijim blagom'. Bez njega bi naše 'ja' doslovno prestalo postojati, stoga taj izvedeni osjeæaj sebe treba neprestano održavati, pothranjivati, štititi. Ali, izuzetna usmjerenost ka uspostavljanju i obrani tog identiteta često je uzrokom niske razine suradnje. Zbog odgoja i težnje da budemo prihvaćeni od strane izvanjskoga svijeta, 'izvedeni ja' prevladava kod većine ljudi. Vlastiti osjećaj identiteta postižemo u uzajamnu djelovanju s drugim ljudima koji su nam potrebni da bi priznali i potvrdili naše postojanje, za postignuæe čega smo spremni uložiti izuzetan napor. Stoga život postaje neprestanom potragom za samopotvrđivanjem, u čemu, načelno, nema ničega lošeg. No ukoliko nam je isključivo uporište u porivu osjeæaja dobrobiti, potraga za njom
84

troši goleme količine naše energije i vremena. Drugom snažnom osnovom identiteta naša su svekolika uvjerenja koja, također, svim silama nastojimo obraniti. Posljedice toga mogu biti dalekosežne i opasne, jer u očuvanju vlastitog stanovišta mi napadamo suprotna gledišta, a često ne prezamo od krajnjeg skretanja s puta razboritosti, pogrešnoga predočavanja, ozloglašavanja, zasljepljivanja 'činjenicama', itd. Ta na iskustvu zasnovana neprestana potreba za održanjem i potvrdom osjećaja identiteta, bez obzira da li zbog potrage za potvrdnim poticajem, ulogama koje igramo, skupinama kojima pripadamo, vjerovanjima koje održavamo ili nekim drugim procesima, navode nas da koristimo svijet poput hrane za svoje lažno ja. Dakako, posljedica je stvaranje koristoljubive svijesti, izrabljivanje svoje okoline, drugih ljudi pa i vlastita tijela. Astrologija ukazuje da ciljevi pojedinca trebaju poduprijeti interese zajednice, što je zapravo bit suradnje, da nedostaci društva odražavaju stanje svijesti ljudi koji odreðeno društvo saèčnjavaju, jer Ja stvara društvo a ne obratno. No, unatoč tomu, osobna je stvarnost i dalje 'ja ovdje' nasuprot svijeta 'tamo', zapravo pogibeljno odvajanje koje vodi do još dubljeg raskola: 'Ja nasuprot Svijetu'. Stoga, astrologija poučava da problemi nisu fizička ograničenja koja nameće vanjski svijet, veæ ograničenja našeg duha, odosno naše 'psihe'. Astrologija poručuje da što ćemo dulje zadržavati 'zastarjelo suvremena' gledišta, to će veći izgledi biti da ćemo i završiti ondje kamo neizbježno srljamo glavom bez obzira, odnosno u kolektivnoj katastrofi. Stoga astrologija smatra nužnim provođenje nekih temeljnih promjena. Promjene u načinu samoodnošenja i u zahtjevima koje postavljamo drugima i planetu na kojem obitavamo.
85

Promjene u vlastitoj svijesti, u mjerilima procjenjivanja, vrednovanja svijeta. Unutar tih promjena astrologija promiče holistički pogled na svijet što pretpostavlja duboki pomak u samoj osnovi našeg modela sebe. Astrologija smatra da je čovjek znatno više od biološkog organizma 'zašivenog' u vlastitu kožu i njome omeđen, odnosno smatra ga dijelom jedne veće cjeline, povezanog s cjelokupnim Svemirom. Astrologija smatra da se 'izvorno Ja', koje je znatno dublje od iskustva, ne može doživjeti na posve zoran, opipljiv način. Naime, za bilo kakvo doživljavanje mora postojati predmet (ono što se doživljava), bilo to nešto iz izvanjskog svijeta, osjet u tijelu, 'duhovna' predodžba ili samo osjećaj, te mora postojati subjekt koji doživljava. Da bismo mogli doživjeti sebe istim načinom kao i sve drugo, 'ja' treba postati predmetom doživljavanja, subjekt. Dakako, to ne znači da je, u tom slučaju, subjekt svega doživljavanja posve nespoznatljiv, već da se taj JA ne može doživjeti na isti način kao i sve ostalo jer je tek subjekt koji doživljava. Stoga, što god mislili ili opažali da mi jesmo, to ne može biti čisti JA, ne može biti subjekt svega doživljavanja, već samo 'ja' onakav kakvim se pojavljuje unutar naše svijesti. To je zapravo osnovni razlog što se u svakodnevnu doživljavanju identificiramo sa sadržajem naše svijesti, našim iskustvom, a ne s istinskim nama, sa 'ćistim Ja'. Vlastitim metodološkim pristupom kroza samospoznaju, astrologija nastoji sljedbenika dovesti u stanje čistog bivstvovanja, kada se postoji ali nismo ništa, kada subjekt doživljavanja mora postati objektom, kada iskustvo kakvim ga obično zamišljamo prestaje postojati. Nešto poput stanja 'čiste svijesti', stanja lišenog bilo kakva sadržaja, stanja identiteta jednopostojanja s Univerzumom. Naime,
86

astrologijsko naučavanje smatra da smo na najdubljoj razini bića od iste tvari kao i sav ostali Svemir. Ili slikovito kazano, svaka pojedinačna svijest poput kaplje je vode sadržane u oceanu zvanom Svemir ali, iako je svaka kaplja jedinstvena s osebujnim svojstvima i identitetom, ipak svaka je istodobno sazdana od iste temeljne tvari od koje i sam ocean, od tvari iz Svemira. Stoga, astrologija u svojoj najdubljoj osnovi pokušava potaknuti buđenje istinskog osjećaja sebe, spoznavanje ćistog JA u samoj srži našeg bića, smatrajuæi takvo samorazumijevanje, samospoznavanje dostupnim svima, štoviše, smatra to našim iskonskim pravom. Astrologija želi ukazati na stalno nazočan univerzalni JA i probuditi sve one 'uspavane' i nesvjesne te činjenice. Predivno je to opisao pjesnik, slikar i vizionar 18. stoljeæa William Blake u "Vjenčanju neba i pakla ": "Kad bi se vrata spoznaje otvorila, sve bi se čovjeku učinilo onakvim kakvo uistinu jest-beskrajnim... Jer čovjek se zatvorio tako da sve stvari vidi kroz usku pukotinu svoje spilje. " No, da bismo se oslobodili začahurena modela sebe i dospjeli do pravog pomaka identiteta, moramo gomilati nepodudarnosti, nadograđivati, sve dok stari egocentrični svjetonazor ne postane neodrživim i time izgubi svoju ulogu, što znači da doživljaj jedinstva treba često obnavljati sve dok ne postane neizostavnim dijelom naše osobne stvarnosti. Spoznaja samoga sebe prvi je korak u spoznaji i razumijevanju sveg drugog i svih drugih, a to saznanje od velike je vrijednosti, jer sredstvo je s pomoću kojeg možemo izbjeći mnoge neugode i boli u životu. Osobni odnosi u užem smislu i društveni u cjelini bili bi daleko sretniji kada bi ljudi poznavali narav onog drugog i tu spoznaju koristili tako da drugome ne postavljaju
87

zahtjeve koji ne mogu biti ostvareni, kada ne bi očekivali od drugih nešto što im oni ne mogu dati ili što ni sami možda ne bi mogli ostvariti. Primjerice, (posve pojednostavljen primjer), majka s prenaglašenim 'elementom' vode u karti rođenja, s izazovno pobuđenim Mjesecom u znaku Riba polja 12, divna je, ponesena nadahnućem no, sklona snatrenju i zanesenjaštvu, umanjena je smisla za zbilju. Duboko je čuvstvena ali prekomjerno 'osjećajna' i stoga znatno osjetljivija na opće psihičko i čuvstveno stanje svog djeteta, više nego na tjelesni razvoj i njegovu nadarenost. Ona umnogome može odgojno griješiti prema djetetu, s naglašenim 'elementom' vatre i Suncem u znaku Strijelca polja 5, koje svoj život želi osmisliti novim pothvatima, punim slobodna kretanja i osebujna stvaralačkoga izražavanja. Majka nesvjesno, i u najboljoj nakani, riskira odgoj djeteta zbog mnogih grešaka i nedostatka pravih informacija. Zapravo svojom nepoticajnošću, tlapnjom kroz lakovjerno prihvaćanje pogrešnih savjeta, prenosi izvjesne strahove i nesigurnost na svoje dijete, onemogućuje ga u potpunu samoizražavanju, što prije ili kasnije uzrokuje nerazumijevanje izmeðu majke i djeteta. Prema tomu, proučavajuæi astrologiju učimo nešto vrlo ozbiljno i korisno: kako razumjeti ljude i njihove najdublje potrebe, kako ih više zavoljeti i učiniti da i oni zavole nas, kako uistinu upoznatii nesebično zavoljeti ljude koje 'poznajemo', ukratko učimo se razumijevanju, milosrđu i ljubavi. Uz osjećaj sjedinjenosti, osjećaj zadovoljstva u odnosu na sebe, sve jači osjećaj unutarnje sigurnosti i neranjivosti usporedo s oslobađanjem od zahtjeva 'izvedenog ja', dolazi se do iskrenog otvaranja srca. Stoga se takva osoba ne osjeća toliko prignječenom, obremenjenom
88

izvanjskim svijetom, jer više ne ovisi samo o svom iskustvu pa doživljava prirodnu ljubav za sve ljude i za sve drugo bez obzira na sve njihove različitosti. Naime, takva istinska, iskrena ljubav za sve što postoji proizlazi iz doživljaja jedinstva, sjedinjenja sa svim na svijetu te iz svijesti da smo u najdubljem sloju mi i svijet jedno te isto. Dakle, astrologija svojim metodološkim pristupom unutar sustava istinskih vrednota nastoji sljedbenika dovesti do temeljnog pomaka u svijesti, ukazujući mu da posjeduje mogućnosti veće od onih koje sada iskazuje, a možda čak i veće nego što je ikada mogao i slutiti. Nadalje, ukazuje da sljedbenik i njegov okoliš tvore jedinstvo, da vjerojatno loše postupa sa samim sobom i svojim okolišem koje često i zlorabi. Na kraju i najvažnije, ukazuje sljedbeniku da se može promijeniti nabolje. U prikazu dometa i sposobnosti neke osobe, poznavanje astrologije od znatne je vrijednosti, te se ništa ne može usporediti sa snagom koju daje spoznaja o samom sebi i drugima što je temeljem osjećaja sigurnosti i povjerenja u budućnost. Donosi li nam ta budućnost sve ono sa čime se moramo suočiti, od čega na mnoge okolnosti ne možemo izravno utjecati, samo saznanje da u toj sutrašnjici, poznavajući sebe i druge, možemo reagirati na najbolji mogući način, razlogom je da sa samopouzdanjem i bez straha gledamo u budućnost. Buduænost ne postoji, nju treba stvoriti. Berger Svi cvjetovi budućnosti u sjemenu su sadašnjosti. Kineska poslovica Sastavnice astrologijskoga simboličkog sustava "Čovjeèanstvo danas mora pronaći način da na širokom poprištu ostvari djelotvorni pomak ljudske vrste. Do toga neće doći jednostavnom obnovom niti jedne religije već
89

obnovom tehnika i doživljavanja koji su nekoć davno udahnuli životnost i djelotvornost svim tim tumačenjima. Na nama je da ponovno otkrijemo postupke ..." Peter Russell, Buenje planeta Vlastiti put U astrološkom se radu nije mogao izvesti ni jedan matematički ili pokusom opetovani dokaz, jer se astronomski činitelji neprestano mijenjaju. Odnos Zemlja Sunce mijenja se trenutno. Planeti, krećući se različitim brzinama unutar svojih putanja, neprestano mijenjaju kutni odnos prema Zemlji i jedni prema drugima. Ponovi li se slučajno neki razmještaj, drugi će činitelji doći na vidjelo uzrokujući izmjenu do tada izvedenih zaključaka. Stoga je astrologija morala izgraditi vlastiti metodološki pristup. Rezultati su postizani empirčèki. Nije ih bilo lako grupirati. Statistička procjena naginjala je prije patvorenju istine nego dokazivanju, jer se pokazatelji korišteni u astrološku radu ne opetuju u mnogim, a nekmoli u svim pojedinostima da bi se, povremeno, mogli u potpunosti usporediti. No, problem se pojavljuje kada se zapitamo kako s nama dovesti u vezu čimbenike prikazane astrologijskim simboličkim sustavom. Pokušamo li s nekom većom ili manjom pouzdanošću predvidjeti čovjekovo doživljavanje i ponašanje, pobuđeno unutarnjim procesima ili potaknuto izvanjskim činiteljima, moramo poći od pretpostavke da se čovjek ne mijenja. Međutim, čovjek je i te kako podložan promjenama što nas stavlja pred toliko složen problem koliko je kompleksna čovjekova narav. Polazeći od pretpostavke da čovjek ne može bitno izmijeniti već 'oblikovano' temeljno ustrojstvo svoje ličnosti (genotip), on ipak, u okvirima te strukture, koja je samo simbolički naznačena, ocrtana, a ni u kojem slučaju nije određena 'planetnim načelima',
90

Jung. a ne bi se izveli zadovoljavajući zaključci. Naravno. Svjetlost nam uvijek naknadno donosi informaciju iz svemira s obzirom na udaljenost nebeskih objekata. polemizirati unedogled. a sve što se zbiva u svemiru već je 'daleka' prošlost u odnosu na taj vremenski trenutak. nije uvijek ispravno primijeniti samo Jungovu zamisao poput posve izvjesna i isključiva temelja za astrologijsko naučavanje. Teoriju je postavio Carl G. u pokušaju da samo djelomice razjasnimo prijeporno pitanje. smatrajući da u prirodi postoji zakon neovisan od uzroka i posljedica. odnosi se samo na trenutak zemaljskog vremena. već prema strukturi svoje ličnosti. mogli bismo napisati kilometarske traktate. prema kvantnoj teoriji prijenosa svjetlosti u 91 . Primijenjeno u astrologiji. Pravi odgovor možda će pružiti neko neočekivano istraživanje u nekom posve drugom području. svjetlost (emitirana ili reflektirana) s nekog tijela kreće se uvijek istom brzinom bez obzira na to nalazi li se tijelo u stanju gibanja ili mirovanja. Pojam istodobnosti doima se mističnim jer u toj teoriji mnogi traže objašnjenja za neobjašnjive pojave. smisleno je podudaran sa obilježjima osobe. No. ekliptični odnos Sunca. Mjeseca i planeta u odnosu prema Zemlji u trenutku rođenja neke osobe. No. istodobnost je i mogući privid.posjeduje slobodnu volju i može se razvijati u ovom ili onom pravcu. Ronje koje uslijedi sada na Zemlji. Primjerice. uvijek bi se imalo što kazati. Ili: navedimo Junga: "Sve što je stvoreno ili učinjeno u nekom trenutku vremena ima obilježje tog trenutka vremena". Naime. a do tada možemo samo spekulirati s nekoliko pristupa i sve navedene podatke moramo za sada smatrati samo okvirnim procjenama.

svjetlost je upravo ona teško spoznatljiva snaga čije postojanje dokazuju pojave što ih ona stvara. jer foton prolazeći kroz prostor ne gubi gotovo nimalo od svoje energije. pa za nju ne postoji prije ni poslije. Naime. svi bi satovi. doimlje se da je foton. gotovo 'zastali' ukoliko bi se kretali brzinom svjetlosti. čak i onda kada su prema našem računanju vremena odvojena golemim vremenskim razmacima. uvijek 'motiviran' točno određenom svrhom. To znači da u svijetu svjetla (samo svijetu svjetla?) sva razdoblja moraju istodobno postojati i neprestano se međusobno dodirivati. što znači da se sva zbivanja vremenski preklapaju. Rješenje proturječnosti 92 ." Ta je pojava poznata kao načelo djelatnosti. teorija relativnosti.'snopovima'. predočivši novu zanimljivu činjenicu o svojstvima svjetlosti. ili da navedem riječi velikog fizičara kvantne fizike Plancka: "Fotoni. uz pomoć logike znanstvenog otkrića uspostavljeno je načelo svjetlosti prema kojemu je ona svojevrsna snaga. bezvremenska i besprostoma čista energija koja beskrajnom svrhovitošću i djelovanjem prožima cjelokupni svemir. već samo ne-Sinkroničnost (istodobnost) prestano blještavo sada. Ujedno se može kazati da za svjetlost uopće 'ne postoji' vrijeme.. odnosno jedinica svjetlosti. Nadalje. konačno. što će reći da je čak i prostor beznačajna veličina za svjetlost. bez obzira na ono što ih pokreće. Naime. ona jednostavno čini 'vid mogućim' i. odnosno načelo najmanje djelatnosti.. kvantima zračenja nazvanim fotonima. Leibniz je svojedobno zabilježio da fotoni tvoreći zraku svjetlosti uvijek izabiru onu 'stazu' kroz atmosferu koja će ih najbrže dovesti do cilja. svjetlost se zapravo ne može vidjeti. Dakle. Usto. ukazuje da u svijetu fotona ne 'postoji' vrijeme. se ponašaju poput inteligentnih ljudskih bića.

tada se 'uzročno' objašnjenje. poznati zakon nesvjesnih procesa. Ukoliko su. Istodobnost je psihički uvjetovana relativnost prostora i vremena. odnosno uvijek je konstantna bez obzira na brzinu gibanja izvora svjetlosti. činjenicu smislene podudarnosti (sinkroničnosti) nije moguće pojasniti uvijek kao pojavu energije. samo prividna svojstva tijela u pokretu. Time bi sinkroničnost označavala istodobnost stanovitog (ili više) duboko unutarnjeg psihičkog stanja s jednim ili više izvanjskih događaja. tad i njihova ovisnost o psihičkom stanju ulazi u prostor mogućnosti do koje se dolazi kada 'psiha' ne motri vanjski dio tijela. a tvore veličine nužne za opis ponašanja tijela u pokretu. prostor i vrijeme. vremenska i prostorna neomeđenost. Međutim. a s pomoću svjetlosti može se spoznati i dokazati relativnost vremena. prema kojem bi imala mogućnost 'svjesne' motivacije. relativnost postavlja granice onomu što ljudi u krajnjoj liniji mogu činiti. jer priroda sama sobom upravlja i sve sređuje tako da je njene zabrane gotovo nemoguće prekršiti. Ukoliko svjetlost ima posve određenu svrhu skrivenu iza uzroka koji prethodi materijalnomu svijetu. stvoreni intelektualnom potrebom opažatelja. jer su bitno psihičkog podrijetla. odnosno 'opredmećeni' su pojmovi kojima je sposobnost svjesna uma da uočava razlike dala pojavnost. Naime. 93 .istodobnosti u posebnoj teoriji relativnosti leži u tomu da brzina svjetlosti mora biti neovisna od brzine predmeta koji se giba. ovom postavkom. što je zapravo i nemoguće. nego sebe. no svemir nije obvezan da bude u savršenu skladu s našim htijenjima ili nastojanjima u kršenju zakona prirode. prostor i vrijeme sami po sebi sastoje se ni od čega. odnosno 'učinak' ne može nikako drukčije shvatiti osim kao fenomen energije. a koji se pojavljuju poput smislene usporednice trenutačnog subjektivnog stanja. Istina.

takozvana psihička energija.Pretpostavimo li da su fizikalni zakoni približno jednaki psihičkima. a može se i pretvoriti u fiziološku. Poput sveprožimajuće 'energije' koja ispunjava sadržajem. Jung je naznačio put kojim ćemo moći dublje prezreti nedjeljivost psihičkog i tvarnog ustrojstva. Dakle. nespoznatljiva. Zapravo. već proistječe iz same svoje prirode. Prema tomu. neopipljiva. percipiranja. kojoj je srž nedodirljiva. nedjeljivih od tjelesnih procesa. rada mišića. prema našem mišljenju. samo pokušaj iznalaženja objašnjenja koje se znatno razlikuje od objašnjenja izravno ovisnoga o uzroku i posljedici (što ne daje zadovoljavajuća objašnjenja). tj. Dakle. a svijest pojmiti u biti kao sadržaj neke pojave koja ne potječe od nekog djelovanja izvana. Čovječji organizam funkcionira trošeći energiju za sve tjelesne procese poput rada srca. energija se definira radom i učincima. podložna je istim prirodnim načelima i zakonitostima kojima su podložni i 94 . nije riječ o nečemu što izaziva događanja. no svaki rad potrebuje drugu vrstu energije. a opet je veća od sveukupnosti. disanja. onda se za sve energije svemira svi vremenski procesi stapaju u beskrajan niz zbivanja. odnosno usporedno zbiva. koja je sve. probave. Ta psihička energija može se preobraziti iz fiziološke. nego se samo s njima usklađuje. Stoga je istodobnost. Određenje energijsko-simboličnog značenja astrologijskih sastavnica Ukupna raspoloživa energija organizma nastaje iz tjelesnih procesa i metabolizma. a ipak je izvorište pomoću kojega se sve spoznaje. psihički rad ili psihičke procese potrebna je 'posebna vrsta ili oblik energije'. stvarajući pojam sinkroničnosti ('smislene slučajnosti'). Za tzv. no i za psihološke procese poput mišljenja. pamčenja. kretanja. iz hrane.

prikladnije pojmiti psihički proces kao životno zbivanje. budući da ti pojmovi izražavaju kakvoću koja se pomoću energije dovodi do djelovanja. No. pojam koji po sebi objektivno nije prisutan u pojavi. u iskustvu je energija uvijek određenje kretanja i snage ukoliko je aktualna. ostajući jedinstvena i neuništiva. Kvantitativni pojam nikada ne smije biti istodobno i kvalitativnim. Drugim riječima. a troši se za redukciju ili smanjenje napetosti izazvane pobudama. jer prelazeći iz jednog oblika u drugi samo poprima različite oblike. Stoga je. spremnostima. energija se pojavljuje u osobitim drnamičkim psihičkim pojavama poput poriva. Međutim. Dakle. na razini običnog opažanja. Ukoliko je aktualna (planeti). što je zapravo njegovo pravo opredjeljenje. koji sažima snage i uvjete. Dinamika i procesi organizma kao i procesi u ličnosti temelje se na ukupnosti životne energije. Ukoliko je potencijalna (znakovi/polja). htijenja. sve do bioloških funkcija. a određenje je situacije i uvjeta ukoliko je potencijalna. Time uski pojam psihičke energije proširujemo na daljnji pojam: životna energija. stavovima i si. već je uvijek samo dat u osobitoj iskustvenoj podlozi. uvjeti se mogu odrediti i kvalitativno. To omogućuje praæćnje odnosa izvan uskog opsega psihičkog. iz tijela. afekta. inače nikada neće omogućiti prikazivanje odnosa snaga. Energija je. što su zapravo uvjeti. što su zapravo psihičke snage. zapravo. energija se pojavljuje u osobitim mogućnostima.svi ostali oblici energije. pažnje. Pretpostavimo li da se cjelokupna energija dobiva iz tkiva. nužno je pojmovno razlikovanje snage i energije. razumljivo je što organizam pomoću ličnosti nastoji 95 . energija određuje snage i uvjete iz čega proizlazi kvantitativni (količinski) pojam energije. učinka.

No. energija ličnosti neće se izgubiti iz 'psihe'. jer se energija povećava hranidbom izvana. zapravo sve čovjekove unutarnje potencijale. dočim su sklonosti. Dakle. životna energija relativno je neuništiva. Primjedba: Pod pojmom 'životna energija'. napetost izazvana sukobom 96 . predstavlja li nekomu samospoznaja visoku vrijednost. težnji i si. tj. sukobljene energije će težiti prelasku s jače na slabiju vrijednost. sposobnosti i si. nego će se pojaviti kao neka nova vrijednost. razdioba energije i njeno preupućivanje u razne sustave ličnosti predstavlja temeljno načelo istoznačnosti. Zapravo. ličnost nije posve zatvoreni energijski sustav. Energiju uloženu u nešto možemo smatrati relativnom vrijednošću tog nečega. raspodijeljene i preusmjerene u raznim pravcima kroz uzajamno djelovanje raznih sustava koji su sastavnice sklopa ličnosti. uložit će i veliku energiju u proces samospoznavanja. Nađu li se dvije vrijednosti nejednake veličine. nastojeći tako uspostaviti ravnotežu. jednako vrijednosti energije u dinamici ličnosti. stavovi. Rečeno je da su psihičkom djelatnom sastavnicom životne energije u strukturi ličnosti aktualne sile poput osjećanja. No. želja. podrazumijevamo i psihičku i tjelesnu energiju i životnu snagu. sveukupnu energiju koju netko ima u sebi. slabi li jedna vrijednost. Naime. Primjerice. Suodnosno načelima očuvanja energije i načelu entropije (gubitka energije). upravo sukob.spriječiti rasipanje energije ili njeno pretvaranje u po tijelo nesvrhovit oblik. pažnje. a smanjuje mišićnim radom.. potencijalne snage. dinamičko obilježje astrologije pretpostavlja djelovanja očitovanjem sveukupne životne energije. htijenja.

borba između racionalnih i iracionalnih sila nikad ne prestaje. Sinteza označava ujedinjenje uzajamno suprotnih.(aspekti) i jest bit života. funkcija. kompenzacija (nadoknada). Ja kompleks nalikuje loptici bacanoj tamo-amo između vanjskih zahtjeva društvene sredine i unutarnjih zahtjeva ličnosti. s potpunom ravnotežom nestala bi svaka energija što bi zapravo značilo entropiju organizma i ličnosti. pretpostavlja načelo suprotnosti bez kojih se ne može zamisliti napetost. Dakle. a bez napetosti nema energije. što rezultira razvijanjem osobnosti (ili uloge) koja se sukobljuje sa sklonostima i stavovima. nema ni energije ni ličnosti. uvažavajuæi sukob između suprotnih sustava i suprotnih težnji ličnosti. suprotnosti i sukobi ne postoje samo između pojedinih sustava. te suprotnosti izazivaju uzajamno djelovanje. između svjesnog i nesvjesnog. 'ja' i osobnosti. itd. Dakako. ali istodobno i međusobno privlačnih protivnosti u jednu uravnoteženu ličnost. sinteza (ujedinjavanje). stavova. odnosno bez sukoba. Zamisao o mogućnosti pojašnjenja ustrojstva i dinamike 97 . jer energija u ličnosti teče od sustava višeg prema sustavu nižeg potencijala. No. bez napetosti. između 'ja' i 'sjenke'. pojavljajući se u nekoliko oblika od kojih su tri najhitnija: suprotstavljanje. već i izmeðu pojedinih težnji. pa ni ličnosti. Nadoknadom se pokušava uspostaviti ravnoteža između suprotnih težnji u strukturi lićnosti. 'sjenke' i nesvjesnog. Astrologijski energijski pristup. stoga je sukob osnovnom činjenicom života. mišljenje se suprotstavlja čuvstvima. Subjektivnost se suprotstavlja objektivnom. osjetilno opažanje intuiciji. S obzirom da sukob i napetost stvaraju energiju uvjetovanu razlikom u potencijalu između raznih sustava ličnosti.

Prema tomu. Razbijanje čvrstih okvira i spajanje krajnosti u jedinstvenu viziju u naravi je astro-logijskoga simboličnog sustava. upravo iznimnim obilježjem pristupačna izraza. vode nas do najskrivenijih pokretača djelovanja. poput iskonskih nesvjesnih misaonih motiva zajedničkih svim ljudima. medicina. susreću na svom putu simbole. pretvarajući životnu energiju iz pritajena u djelatno. isključivo je simbolički. premalo je kazati da živimo u svijetu simbola. otvarajući 'duh' prema nepoznatom i beskonačnom. a nabijeni djelotvornim silama.'svijeta' u interakciji s čovjekom podudarna je temeljnim načelima astrologije. tvore predodžbene i osjećajne cjeline pune dinamike koja oblikuje. Povijest civilizacija. povezujući univerzalno i individualno. matematika. astrologijski su povezujući medij. sve prirodne znanosti. religije. Prema tomu. Prototipovi simboličkih cjelina (arhetipovi) tako su duboko urezani u nesvjesno da gotovo čine njegovo ustrojstvo. sve društvene znanosti. poput njegove jezgre. spaja sve nesvjesne i svjesne učinke i snage što se u čovjeku sukobljuju ili su na putu da se usklade. svijet simbola zapravo živi u nama. antropologija kulture. simboli u središtu stvaralačkoga života. Simboli. sve umjetničke tehnike. sve umjetnosti. izražavaju se pojedinim simbolima. sve duhovne znanosti. izražen rječnikom energije. lingvistika. mjera usporedbe i medij povezivanja obiju razina iskustva i očitovanja nesvjesnih psihičkih stanja. očitovano stanje. Dakle. psihologija. Astrologija kao umjetnost povezivanja različitih razina stvarnosti i prostorno/vremenske ciklične dinamike tih veza. sadašnjosti i budućnosti. kritika umjetnosti. u astrologiji. prožet istodobnim spajanjem prošlosti. te shvaćen poput subatomske akumulacije misaono 98 . otkrivajući tajne nesvjesnoga.

ne znamo ni za jedan drugi toliko energijski rječnik dorastao opisnoj točnosti i korisnosti. Instrument našeg suvremenog intelekta podložan je i ovisan o procesu objektivnosti. ili točno opisati osobnu unutarnju napetost. itd. Dakako. E da bi to mogao. osjećamo da moramo početi iznova. izraženu simbolikom Sunca. impulsa sile označene simbolikom Marsa. bez obzira na praznine. mora naučiti rječnik energije ove osporavane 'doktrine' koju osobno smatram zaboravljenim praiskonskim naukom. No. no osobno smatram da čovjekov napredni. u ovom slučaju) može razotkriti nečiju temeljnu životnu snagu i potencijale. množine označene simbolikom Jupitera. silu i moć. Koji drugi rječnik (ili znanost. Već na početku ishod se doima nezadovoljavajućim. jalove snage označene simbolikom Neptuna. Zapravo. brzine i ubrzanja označene simbolikom Merkura i Urana. Pod svim okolnostima mora prihvatiti gubitak bitnosti kada mjeri simboličke rezultate. ove fizikalne analogije (usporedbe) samo su slikovit opis djelića iz obilja energijskog simboličkog rječnika astrologije. logični i dijalektični um još nije sposoban u dovoljnoj mjeri pojmiti simbole i prevesti ih u operacione analitičke pojmove. odnosno humanom znanošću utemeljenom na ugovorenoj simbolici. ili odrediti osobnu 'vodljivost' ili 'otpor' te smjer kojim energija može strujati kroz osobu prema svijetu. Znanošću. kao i biološko ustrojstvo. gustoæe označene simbolikom Saturna. barem u 99 . zapreminu i učestalost izraženu simbolikom Mjeseca.spoznajne energije svakog pojedinca. suvremeni astrolog nastoji poglavito otkriti čovjekovu bit. Primjedba: Glede značenja ili značenja simbolike moramo se služiti riječima. izraženo simbolikom 'ascendenta'? Ili. duboku psihičku narav kroz raznolika očitovanja. osnovnu jakost.

Elementarne čestice koje tvore predmete zapravo su preobražene energije i kao takve su. Međutim. takođerr. koja pokušava i do stanovite 'filozofijske' razine uspijeva opisati jedinstvenost ustrojstva svekolika svemira. a pod stanovitim uvjetima mogu se ponašati i poput čestica. Stoga. Naime. kad bismo list iz knjige povećali do razmjera Zemlje. jer su u neprestanu razvoju. razjasnimo. nijedna čestica ili snop energije nije izdvojen i 100 . izložene ispravkama i nadopunama. naša su osjetila koja ju čine upravo takvom. Upravo ta zakonitost opstojnosti cjelokupnoga sustava govori o uzajamnim odnosima i. Ona je sačinjena od energije (koja je svojim silama u obliku elementarnih čestica drži na 'okupu') i praznog prostora. o mogućoj i vjerojatnoj svezi sa životom čovjeka. dakle i nas samih. dobili bismo golemi broj 'prostornih rupa' kroz koje bismo s lakoćom prolazili. svi predmeti kakvima ih mi doživljavamo. odnosno materije. nije moguće u potpunosti prihvatiti. pa čak i čovjekov duhovni život. Knjiga koju čitate zapravo i nije baš toliko čvrsta koliko vam se u prvi trenutak pričinja. nisu čvrsti gotovo ni na jednoj razini postojanja.onoj mjeri koliko su to i egzaktne znanosti koje. ukazuje jedinstveno materijalno energijsko podrijetlo svemira (teorija "Velikog praska'). odnosno na temelju čega ju zapravo doživljavamo čvrstom. naravi. nesmisleno je odbacivati znanstveno obilježje astrologije. Ono što knjizi daje izgled čvrstoće. Na razini elementarnih čestica i život na Zemlji istog je tvarnog (odnosno energijskog) podrijetla. No. Na jedinstvenu materijalnu energijsku povezanost pojedinih svemirskih sustava. u osnovi. dakako. s tim što prostor zauzima najveći dio njezine ukupne zapremine (možda i 99%).

'Praznina' je sama po sebi 'stvarna' zbilja i sve što smo u stanju zamisliti vjerojatno već postoji u tom 'virtualnom' obliku (postoji kao mogućnost. a svi 'predmeti' u univerzumu ponikli su iz neočitovane praznine i vjerojatno će se jednom u nju i vratiti. ali u virtualnu obliku. odnosno matematički je moguće izračunati da sve što bi uopće moglo postojati u našoj najneposrednijoj blizini (mjesto na kojem jesmo). Dakle. poput vrhova santi leda. Modaliteti . temeljna su svojstva energijske biti (životnoga) iskustva. temeljni su nositelji energijskoga bitka (životnoga) iskustva. a mi i sve oko nas samo je vjerojatnoća koja se pojavila iz vječnog. Znakovi . zapravo. Odrednice temeljnih sastavnica astrologjjske energijskosimboličke zamisli čovječjeg bića Elementi . promjena i uravnoteženja. ali se može pojaviti). dajući prednost onom prizoru kojega prihvaćamo kao stvaran.kao osnovna simbolička pretpostavka izvornosti sadržaja 101 .svi su oni 'djelići' valnih funkcija koje se šire 'beskonačno' u prostoru i vremenu pojavljujući se. no naša ih osjetila isključuju.kao osnovna simbolièka prepostavka sile pokretanja. milijarde različitih stvarnosti nazočne su u našoj prostoriji za spavanje. sada i ovdje. ne pojavljuje se. iz jedne šire (dublje) realnosti koja je izvan našeg vidokruga. U slučaju materije-energije veći dio vala doslovno postoji izvan vremena i prostora. Čak su i prošlost i budućnost već nazoćni u toj prostoriji.kao osnovna simbolička pretpostavka iskonske prostomo-vremenske nezaustavljivosti prirodnih snaga i sila. beskonačnog i neočitovanog polja koje leži u osnovi svemira kojeg održava organiziranim i utjelovljenim u polju virtualne mase energije. već postoji.

pokazatelji su osobite kvalitete (životnoga) iskustva. dakako. dostignućem. zvanim astrologija. Prema tomu. Aspekti . odnosno sveukupnosti spoznaja stečenih u svakodnevnu životu u neposrednu dodiru sa stvarnošću. pokazatelji su osebujnosti opsega (životnoga) iskustva. Planeti . također.osnovnom simboličkom pretpostavkom očitovanja (primjene) energije i najizravnijeg suprotstavljanja izvanjskom. Osoba se s takvom jednom 102 . uz više ili manje uloženoga truda označenog aspektima planeta.kao osnovna simbolička pretpostavka djelovanja unutarnjom snagom. Ove temeljne odrednice. ukazuju na osebujna područja (životnoga) iskustva. pokazatelji su stupnja napetosti (životnoga) iskustva. Polja . usmjeravanja energije i svojstava uzajamnih djelovanja jedinstvenih unutarnjih djelotvornih sila. rječnikom energije dopunski označuju astrologiju kao jezik osobnog iskustva. itd.energijskih oblika. a umjetnost njihova uzajamna vezivanja ishodi izražavanjem energijskoga rječnika osobnog iskustva. sadrže sustav ugovorenih 'simbola' poput oličenja doživljavanja i ponašanja. neka posebna dimenzija iskustva (označena određenim planetom) redovito je prožeta obilježjima sadržaja znaka i doživljava se u podruèju polja u kojima se planet nalazi. Ova vezivanja pobuđena čovjekovim potrebama ishode osebujnim porivima za samoiskazivanjem. Ovih šest temeljnih sastavnica sadrže opsežnu 'svemirsku psihologiju'. oprečno staromodnim pokušajima iznalaženja opisa vanjskih dogaðaja izvan svakog astrološkog sustava.kao osnovna simbolička pretpostavka tijeka energije. uspjehom.

potom je združuju. prožetom sadržajem znaka. ovih šest činitelja 'svemirske psihologije' govore da se u bilo kojem pokušaju znanstvenoga pristupa astrologiji mora voditi računa o energijskim dimenzijama života. Prva je među tim velikim istinama da je iskustvo izraženo energijom osnovni činitelj koji se poima i analizira kroz astrologiju. No. temeljem 'životne zbilje' koju astrolozi analiziraju. a planeti modalitetima pokreæć tijek energije. uključenih u astrologiju. te uz stanovit 103 . a druga je sva važnost 4 elementa koje još uvijek većina astrologa ignorira i gura u stranu. Praktičari u mnogim tradicionalnim vještinama liječenja spominju energiju. elementi su aktivna načela. koje astrologija eksplicitno zacrtava i rasvjetljava. Sada je na astrolozima da shvate i priznaju energijsku dimenziju astrologije. ali vrlo malo koriste astrološki 'rječnik' energije. Upravo su energije. gube se u pojedinostima i beznačajnim sitnicama gubeći tako pregled nad cjelinom. i praktičara i istraživača. U energijskome pristupu. simbolički predstavljene s 4 'elementa' i njihova raznolika očitavanja kroz druge astrološke sastavnice. pa čak i ismijane kada se izgube u detaljima. Zapravo. Nažalost puno ljudi danas. premda će poriv za iskazivanjem i ostvarenjem te dimenzije iskustva biti nazočan u svakom tko ima određeni planet smješten u određenu polju. čine istu pogrešku poput materijalistički usmjerenih znanstvenika. ugađaju i dovode u red sa sadržajem znakova.životnom dimenzijom. posebni 'aspekti' prema planetu otkrivaju s koliko će lakoće ili truda osoba moći izraziti taj poticaj i ostvariti tu težnju i potrebu. dovodeći je u posve djelatno stanje. Velike i opće istine o astrologiji lako bivaju zanemarene. suočava najprije u području doživljavanja označenom položajem planeta u polju.

Astrološka karta ('horoskop') Pomoću istog vjetra. a nekmoli krajnjim životnim ciljom. svatko od nas je taj koji određuje cilj. smjer plovidbe ne određuje vjetar. sposobnost oblikovanja događaja i pothvata. astrologija ne treba (i ne smije) biti ni doktrinom. a potom odabire put do cilja.usmjereni napor as-ekata primjenjuju na određenu polju èčvjekova djelovanja. drugi na zapad. Svi vi posjedujete moć unutarnje sinteze. smatram primjerenijim umjesto riječi 'horoskop' koristiti riječ skiciranje astrološke karte. Zapravo. koja je zapravo izvedenica iz grčkih riječi hora (sat. Naime. realnosti i točnosti pri iznošenju istina koje astrologija nudi. vrijeme. postignuća njegovih najuzvišenijih stremljenja. i postati što već jeste. oduvijek imate u sebi. niti religijom. i sve što tražite. Svi vi u sebi možete (i morate) razviti dalekosežne zamisli o željama. što slobodnije prevedeno znači 'gledati određeno vrijeme'. te ostvarenja visokovrijednih i plemenitih ciljeva. već jedra kazuju kuda ćemo. Poput jedara na brodu. Naime. pravi trenutak) i sko-peo (gledam). Štovani su čitatelji vjerojatno već primijetili da izbjegavamo riječ 'horoskop'. Trebate to samo znati. ploveći kroz život. jedan brod plovi na istok. označava frazeologiju koja se općenito odnosi 104 . Ukratko. riječ 'horoskop' preuzeta iz starije astrološke terminologije i primijenjena (nestručno) novinarski. Mnogo je vrednija kao samo još jedna stepenica više na putu uspinjanja prema boljem razumijevanju čovjekova života. promatranje astrologije kroz energijske osnove bit će od velike pomoći uèenicima i praktičarima ukoliko teže djelotvornosti. No.

Počevši od toke. No. a ne u beskonačnu produživanju trajanja. odnosno mjestom mogućnosti i ostvarenja. Zapravo. odnosno polja (kuća) u koja se upisuje (umeće) 12 znakova.na sve one koji su rođeni unutar razdoblja od 30 dana i sl. Taj crtež. sve točke kružnice nalaze se u središtu kruga. vrijeme je nerazdvojno povezano s prostorom. u intenzivnosti unutarnja života. u značenju položaja ili zbivanja. odsutnosti razlikovanja. izbjegavanju 'kotača' prolaznosti postojanja. Stoga.. odnosno astrološka nebeska projekcija najčešće je kružnoga oblika (nije uvjet). Zašto krug? Krug simbolizira nebo u relativno postojanu 'kružnom' gibanju i njegovim vezama sa Zemljom. tvoraca 105 . zapravo. Mjeseca i planeta sa Zemljom i svime što je na njoj. putu istinskog življenja. krug je razvijanje središnje točke i njezino očitovanje u skladnu širenju iz ishodišna jedinstva. već i spoznaja dostojanstvene istine ekliptičnoga odnosa Sunca. planeta. Riječ 'horoskop'. nepodijeljene cjelokupnosti. Dakako. Svako umetanje u krug simbolizira kretanje i promjene reda ili razine. ponajprije simbolizira točku proširenu u vremenu i prostoru. kraja i odstupanja u neprestanu i nepromjenljivu slijedu meðusobno istovjetnih trenutaka simbolizira vrijeme. te određuju njihovi uzajamni kutni odnosi. itd. Mjeseca. Točka i krug zajednička su svojstva istovrsnosti. prostor simbolizira skup usmjeritelja. Kružno gibanje bez početka. odnosno otimanje od vremena trajanjem. a u te znakove unose se položaji Sunca. No. Stoga je bolje razmišljati o astronomski određenoj karti primjenom astrološke metodologije i uvijek imati na umu da to nije samo papirnata karta. Krug je podijeljen na 12 područja. označava crtež ili 'kartu neba' koju sastavljaju astrolozi. otimanje se može ostvariti samo na putu koji ide k nutrini. raskid ritma koji poziva na potragu za novom ravnotežom.

zamišljajni portret. Osobnost predstavlja javnu ličnost. sve svjesno. a iz koje god točke gledali nikad ne možemo sagledati sveukupni prostor. nesvjesno i moguće nepredvidljivo. Nesvjesno kao psihički granični pojam pokriva sve one psihičke sadržaje ili procese koji nisu svjesni. Ograničena površina simbolizira 'beskonačnost'. stoga ću ukratko spomenuti samo najosnovnije: Svijest vezana psihičkim sadržajima za jakompleks središtem je svjesne ličnosti. sastavnicu ličnosti oblikovanu pod utjecajem društvene sredine. već samo osjetilno pomagalo. odnosno onomu štu u nj u bilo kojem obliku unosi. krug je apstraktni. čuvstvenih sukoba. Zapravo. te nisu vezani za Ja na zamjetan način. Sjenka predstavlja tamniju stranu čovjekove 106 . odnosno ulogu koju jedna ličnost igra u društvu te relativno ustaljene težnje. sklonosti osobe stečene u njenu prolagođavanju fizičkoj stvarnosti i snalaženju unutar društvene zajednice tijekom životne povijesti te osobe. poput raznih potisnutih misli. potisnutih i zaboravljenih iskustava ili neprimjećenih doživljaja. odnosno dostignute razine svijesti u nesvjesnome. Brojne su astrologijske sastavnice vrlo složene tvorevine poput strukture lićnosti. njenih zahtjeva i njenih međuljudskih odnosa.pokretnoga sustava odnosa u kojemu je vrijeme mjerilo kretanja i brzine. Time je označena izvanjska sredina u kojoj se kreće svako biće i unutarnji prostor koji simbolizira postupno ostvarivanje svih čovjekovih mogućnosti. Kroz ulogu udarne zamisli. odnosno skica strukture ličnosti što treba shvatiti ne kao očigledno. Prostiranje je nezaustavljivo. stoga su Zemlja i napose čovjek nerazmjerni golemosti tog prostora. vodeći pri tom brigu o čistotoæi misli i tijela. prostor nuka čovjeka na gradnju i organiziranje. predodžbi. svijesti o identitetu i kontinuitetu ličnosti.

Procesu integracije ličnosti. prilagodavanja.naravi. astrologija samo pokušava potaknutičèovjeka na promjene i pomicanje središta vlastite ličnosti sa svjesnog ja u samosvijest koja povezuje svjesno i nesvjesno. izmirenjem svih oprečnih težnji raznih sustava psihogenog. odnosno nepogodna svojstva. samosvijest se nalazi u središtu cjelokupne ličnosti. Ličnost 107 . pri čemu samosvijest zauzima središnje mjesto ranijeg svjesnog ja. Primjedba: Kroza sve te pojmove. ličnost treba shvatiti razvojno u procesu njene postupne socijalizacije. osuđene prikrivene misli i želje koje osobnost pokušava sakriti i potisnuti u nesvjesno. sklada i postojanosti ličnosti. nedovoljno razvijene funkcije. izdvajanje raznih sustava liènosti iz opæe cjeline. preoblikovanja i snalaženja u društvenoj sredini. astrologija zamišlja nešto drukčiji put: dočim ja predstavlja središte svjesne ličnosti. nešto poput kruga. prethodi proces individualizacije. Cjelokupni razvoj ličnosti kreće se u pravcu samoaktu-alizacije kroz odvajanje do završne integracije svih unutarnjih snaga. odjelite sustave ličnosti nastale procesom individualizacije jest transcendentna funkcija koja treba otkriti skrivenog. Dakle. Samosvijest predstavlja težnju za jedinstvom. između svjesnog i nesvjesnog. te integriranje tih sustava glede stvaranja ravnoteže. No. bitnog. ono što ujedinjuje raznovrsne težnje. esencijalnog čovjeka i ostvariti njegovu potencijalnu cijelost. ali posve otvorena kruga. skladnu cjelinu. integrirajući razne sustave strukture ličnosti te stoga predstavlja najviše moguće postignuæe u razvoju potpune ličnosti. Tek potom omogućena je organizacija tih sustava u jednu posve novu. No. koji dovodi do samosvijesti.

Dakle. Adlera. doživljavanje i ponašanje. u krajnjoj osnovi jedno te isto. Maslowa. Također. Pomaže odgonetavanju zagonetke što to svakog od nas čini takvim kakvima jesmo. a zašto nekima činjenica da su takvi kakvi jesu pričinja u životu niz poteškoća i onemogućuje ih da se usprkos postojećim sposobnostima razviju u zrelu osobu. bihevioristima ili slično. Astrološka karta ukazuje na složenosti čovjekove naravi i njegova psihièčoga života. Medu inim. koji traje tijekom cjelokupna života. Pomaže nam u odgovoru na pitanje zašto se neki pojedinci uspješno nose sa životnim problemima te u potpunosti koriste sve svoje potencijale glede ostvarenja ciljeva. ličnost\e jedan od ključnih pojmova razumijevanja čovjekove naravi i njegova psihičkoga života. egzistencijalistima. niti frojdistima. Ujedno bismo naglasili da ne pravimo bitnu razliku izmeðu duševnosti i duha kao i procesa uz njih vezanih. a ipak toliko različitima od svih drugih. naprosto stoga što ne vjerujemo da i zašto postoji lak i jednostavan odgovor ili put ostvarenja. Dakle. geštaltistima. na tolike naèine sličnima svim ljudima. Primjedba: Ova knjiga razmatra čovjeka kroz njegove psihičke procese. onoga što astrologija zapravo velikim dijelom proučava. Allporta. rečeno je da astrološka karta rođenja predstavlja temeljno pomoćno astrološko sredstvo u pokušaju razumijevanja i tumačenja ljudske ličnosti. prema našemu mišljenju. napominjemo da nisamo zagovornicima Junga. funkcije. jedan te isti složen i naporan proces. Frankla. Oni su. i uz njih najuže vezane fizikalne i biološke te nešto šire socijalne uvjete i učinke. ta se složenost pokazuje u sljedećemu: svaki je čovjek po nekim svojim 108 . Biološki aspekt čovjeka u potpunosti će pojasniti djelo istog autora 'Primijenjena medicinska astrologija'.

pojam ličnosti obuhvaća bio-psihičko ustrojstvo jedinke. Ovom se postavkom osobine ličnosti.osobinama istodobno i gotovo jednak svim drugim ljudima. primjerice. potrebama. i posve različit od svih drugih ljudi. dajući joj individualni identitet. osebujnim. ličnost je posljedica međusobna djelovanja predispozicija. primarnim porivima. i okoline koja utječe na to koliko će se i kako te predispozicije izraziti. složeno sjedinjenje njenih psihičkih i bioloških bitnih osobina i svojstava. samo njemu svojstvenim oblicima doživljavanja i reagiranja po kojima je prepoznatljiv. \ Znano je. jeziku. čineći je time jedinstvenom i neponovljivom. Prema stanovištu koje se nazivlje interakcionizam. izražene u relativno dosljednim oblicima ponašanja. tj. s njome povezana konstrukta ličnosti i pristupa istraživanju. i sličan samo nekim ljudima. pripisuju u manjoj ili većoj mjeri utjecaju naslijeđa ili posljedicama utjecaja okoline na učenje ponašanja. i fizikalno-kemijske: prehrana. Opće je prihvaćeno da se normalni razvoj ličnosti ostvaruje kroz interakciju naslijeđa i okoline (i to socijalne: roditelji. odgojitelji. infekcije i si. Dakle. oblicima socijalnih odnosa i nekim osobinama ličnosti. govoru.). kultura. Različit ]e od svih drugih po osobitim. odnosno genetičkih čimbenika koji su u osnovi neke osobine. dinamičko bi stanovište i 109 . Sličan je samo nekima po određenim kulturnim i socijalnim obilježjima. zapravo 'učenje ličnosti'. pri čemu je vrlo važan razmjeran slijed te interakcije na pojedinim stupnjevima razvoja. Postojeće razlike u mnoštvu određenja liènosti zavise od polazne teorijske osnove. primjerice. Jednak je svima drugima po univerzalnim biološkim i socijalnim osobinama.

Konstrukti imaju dva osnovna značenja. itd. Dakle. crte ličnosti. Drugo. nalazi svoj izraz nomotetičkom pristupu. trajne su karakteristike osobe 1 /fonsrruAr-pojmovna tvorevina (u znanosti) nastala sustavnom integracijom različitih podataka o nekoj pojavi na koju se odnosi. u načelu. usmjerenu na nalaženje zajedničkih. 110 . u načelu. promiče stajalište da se ličnost nekog pojedinca može najbolje odrediti pomoću dobivenih rezultata u nizu uzastopnih skala ili dimenzija. dio nekog šireg teorijskog okvira u kojemu su određeni njegovi odnosi s drugim konstruktima. zanemarivanje pojedinačnih i posebnih svojstava. Stoga najprihvatljivije radno ili okvirno određenje ličnosti. sveobuhvatnih osobina i općih karakteristika u organizaciji ličnosti. konstrukt je. ekstraverzija. Kako ne postoji slaganje glede vrsta i broja temeljnih dimenzija koje čine liènost. koje predstavljaju različite crte ličnosti. kreativnost. kao što su inteligencija. Ove opće i zajedničke osobine. svaki je konstrukt. agresivnost. na način koji omoguæuje njegovo opažanje i mjerenje. a na osnovu sličnosti i razlika u profilima mogu se izvesti tipovi ličnosti ili tipovi karaktera. emocionalna stabilnost. To su bilo koje relativno trajne osobine lićnosti. a predstavljaju izdvojene dimenzije faktorske analize pomoću kojih je moguće opisati ličnost većine pojedinaca.promjene ličnosti proizlazile iz interakcije s promjenljivom okolinom. postoji mnoštvo takvih crta ličnosti i tipologija ličnosti. Pokušaj nalaženja općih naèela i zakonitosti. Prvo. ono što se može prikazati kao profil pojedinca. Osnovom je određivanja zastupljenosti pojedinih dimenzija. određen operativno. shvaćene kao dimenzija uzduž koje se pojedinci mogu konzistentno razlikovati. i dolaze do izražaja u različitim situacijama.

odnosno ne postoji suglasnost u tome. koje psihičke. 3 Afektivno (afektivnost)-ono što rezultira iz cjelukupnoga 111 . a određuje opći karakterističan način doživljavanja i ponašanja osobe. uvjerenja. koje su od tih osobina bitne i kakva im je uloga u strukturi ličnosti. Ipak.Kognitivno (spoznajno)ono što rezultira iz misaone djelatnosti čovjekove svijesti u poimanju objektivne stvarnosti pomoću vlastita iskustva. vrijednosti. motive i još mnogo toga. prema navedenu okvirnu određenju. ličnost predstavlja sveobuhvatnu cjelinu i stoga. Dakle. prijeporno je. stavove. osim pukog temperamenta i karaktera. ovisno o razlikama u polaznoj teorijskoj osnovi. socijalne i biološke osobine čine tu organizaciju. afektivne. mišljenja. prema kojemu: Ličnost predstavlja sveobuhvatnu cjelinu.koje nije striktno zasnovano na nekoj posebnoj teoriji. osjeæaja. Jedan je od najvrijednijih pokušaja nalaženja jedinstvene organizacije i specifične strukture osobina. uključuje neka manje ili više zajednička i opće prihvaæena značenja ovog pojma. interese. ikonativne osobine. odnosno socijalne determinante odlučne za razvoj karakteristične strukture koju nazivamo ličnošću. Prijeporno je jedino. objašnjenje kakva je to cjelina. integraciju osobina pojedinca u relativno postojanu i jedinstvenu 'organizaciju' koja zadaje i određuje njegovu aktivnost u promjenljivoj okolini i oblikuje se i mijenja pod utjecajem te aktivnosti. ličnost je jedinstvena organizacija osobina. onaj kojim se težište stavlja na posebno i nepo. (ljudi nisu automobili). koja se oblikuje uzajamnim djelovanjem pojedinca i društvene sredine. i koje su biološke. a napose ne na nekakvoj 'tipologiji' ličnosti. sposobnosti. No. uključuje i druge kognitivne.

usmjerenu na nalaženje konkretnih osebujnih. a svoj izraz nalazi u idiografskom pristupu. burne i intenzivne čuvstvene reakcije. neponovljivo u ličnosti pojedinca. želje i ciljevi pojedinca. svojom simbolikom. jedinstvenih karakteristika ličnosti. znanje koje se steklo i uvećalo radom. Omogućuje viđenje. èovjek je i sam pod njenim utjecajem). ono što je naučeno životnom praksom. utjeu na kognitivno funkcioniranje. procjenjuje svoje osobine i oblikuje identitet (pojam o sebi). oblici doživljavanja i ponašanja kroz proces prilagoðavanja. Pritom se pokušava iznaæi moguænost postizanja 112 . Težnja čuvstvenu reagiranju. Ponašanje se naziva 'afektivnim' kada je izazvano jakim čuvstvima. u kojem čovjek stvara sliku o izvanjskome svijetu te kroz proces socijalne interakcije. pokušajno. očekivanja i reakcije socijalne okoline koji su čovjekovo ogledalo u kojem se on vidi i prepoznaje. Razmatranje sastavnica simbolièkoga sustava astrološke karte omoguæuje istraživanje stupnja napetosti (aspekti) kroz oèitovanje sposobnosti (planeti) i osobina (znakovi) èovjekove liènosti u razlièitim situacijama (polja). istražuju se individualni interesi. odnosno interakcija pojedinca s okolinom. Omogućuje viđenje neprestana aktivna odnosa s okolinom. dakle. poznavanje stvari. poznavanje vještina.raspona čuvstvenih doživljaja. Afekti. Astrološka karta. iskustveno)-ono što rezultira iz znanja steèčena praksom i izravnim doživljavanjem. oblikuje sliku o sebi i svojim mogućnostima. Dakle. (Djelujuæi na okolinu. 4 Konativno (pokusno. utjecaj koji na nju vrši i dojam koji ostavlja na druge. odnos prema okolini. omoguæuje viđenje čovjekove ličnosti i način njezina oèitovanja kroz raznolike oblike doživljavanja i ponašanja. pothvatom ili djelatnošću.

odnosno kada zrela muška spolna stanica (spermatozoid) oplodi zrelu žensku spolnu stanicu (ovum ili jajašce). koji æe u novonastaloj stanici (zigotu. U svakom je od kromosoma oko 20 tisuæa sitnih kemijskih supstancija nazvanih geni (temeljnih èinitelja biološkoga nasljeðivanja). Vrijeme . oploðenu jajašcu) èiniti 23 para kromosoma. novi život poèinje trenutkom zaèeæa. zaèeta stanica sadrži otprilike milijun gena. od inteligencije do temperamenta i si. Na taj naèin dijete nasljeðuje osobine svojih roditelja. u ukupnu skupu svih gena dobivenih zaèeæem.ozncièitelj jedinstvenosti i neponovljivosti Znano je. meðu kojima svaki odreðuje neko svojstvo. Dakle. koji æe se razvojem i utjecajem iskustva 113 . Geni izravno odreðuju neke osobine. sadržane su sve nasljedne karakteristike ili bolje kazano potencijali. Broj se izrazio u kvantilijunima godina. a svakako ne za života jedinstvena i neponovljiva pojedinca. no koji ne oznaèJe nužno podreðivanje zahtjevima okoline. Dakle. boja oèiju. ili duge lance gena. a polovicu od majke. dakle to se ne bi dogodilo praktièno nikad. kao što su boja kože i kose. polovicu dobivenu od oca. graða tijela. predaka. jer sadrži 'zapisanu šifru' po kojoj æe se razvijati odreðene osobine. Primjedba: Nedavno je raèunalo izraèunavalo koliko dugo bi trebalo jednom vremenskom trenutku da se ponovi s istovjetnim razmještajem sveukupnih sastavnica astrološke karte roðenja. te više ili manje i niz psihièkih karakteristika. U trenutku spajanja svaka je stanica nositelj 23 kromosoma.društveno prihvatljivih ciljeva pojedinca na naèin koji ne šteti drugim èlanovima zajednice. odnosno zatiranje pojedinèeve individualnosti. od onih opæih da se raðamo kao ljudska biæa do posebnih. a koje nazivamo genotip.

prekida se 'tjelesna' veza s majkom. 'beba' se rada. prepoznatljive osobine pojedinca. trebalo postaviti za vrijeme zaèeæa? Takoðer. s univerzumom. Prvi plaè novoroðenèeta. Kretanje je prvo naèelo našega svijeta. Prvi udisaj uvjetuje svoju nadopunjujuæu suprotnost. Disati znaèi biti u skladu sa cijelim svijetom. ne bi li kartu. Astrološka se karta izraèunava i postavlja na temelju trenutka roðenja. Presijecanjem i podvezivanjem pupèanice. razvija se na temelju složene interakcije izmeðu genotipa i okoline. 'beba' napušta sigurnost i zaštitu maternice. s obzirom da se svi nasljedni èimbenici prenose zaèeæem. tko toèno zna svoje vrijeme roðenja i koji je to trenutak u procesu raðanja od stvarno bitne važnosti za izraèunavanje astrološke karte? Pojavljivanjem glave. Tim presijecanjem organizam novoroðenèeta je prinuðen na neovisan rad. Skup svih tih relativnih karakteristika. otkucavajuæi puls života. ali istodobno i snažna glasovna najava: Ja sam ovdje! Prvi udisaj uz istodobni krik poèetak je individualnoga razvoja. s njegovim vjeènim pulsom. koje pojedinac u odreðenu trenutku života iskazuje. pokrenuto. možemo se upitati. 114 . 'beba' je još uvijek vezana uz majku. U tom vremenu koje traje od pola do dva sata. drugo poroðajno doba koje obuhvaæa istiskivanje 'bebe' iz maternice u poroðajni kanal. njihanje. Stoga. udisaj zraka zapravo je njegova prva neovisna radnja. a koje nazivamo fenotip. s pravom se možemo zapitati. u kojemu se sve uvijek rada iz vlastite suprotnosti. Tomu prethodi tzv. Klatno je.pretvoriti u stvarne. Meðutim. izdisaj. u kojemu je sve disanje.

ima trajnu opisnu vrijednost sve do smrti èovjekovog organizma.Astrološka karta opisuje trajanje. zadržavanje uporabne vrijednosti i znaèenja stanovite pojavnosti. iz žarišnih toèki. veæ za trenutak roðenja. dakle održavanje u vremenu i prostoru. Opisuje stanovitu cjelinu u razvoju i svojstva te cjeline prožimanjem uzajmnoga djelovanja pojedinih kategorija unutar vlastitoga sustava. dakle fenotipsko ustrojstvo. priroðene mu potencijale ili genotipsko ustrojstvo. Službeno ili upisano vrijeme roðenja 'uglavnom' je podudarno s prvim plaèem unutar 15 minuta. dinamièki. Stoga. održavanje u odreðenu stanju. u svezi sa èovjekovim temeljnim životnim naèelima. No. prvi plaè. jednostavni pregled 115 . za sada. Prema tomu. istodobno oznaèuje. Simbolièki predstavlja uporište za buduæi razvoj. priroðenih mu potencijala uzrokovanih razlièitim utjecajima okoline (iskustva) koja ili pospješuju ili koèe èovjekov razvoj. èovjekova naslijeðena svojstva. prvi udisaj predstavlja trenutak od bitne važnosti za izraèunavanje astrološke karte. takoðer. osjeæajno i tjelesno ustrojstvo koje uglavnom uvijek ostaje isto. pokretni usmjeravajuæi tijek životne energije i obujam životna iskustva. njegovo temeljno duševno / duhovno. Predstavlja. postojani uporišni dio èovjekova biæa. U astrološkoj psihologiji mora se. raditi pragmatièki. 'glavno oruðe' astrologa. Istina. astrološka se karta ne izraèunava i ne postavlja za trenutak zaèeæa. posljedice promjena i ostvarenja nasljednih svojstava. psihièkom i fiziološkom djelotvornošæu i opstojnošæu. stoga karta roðenja. astrološka karta roðenja. kao cjelina samo simbolièki predstavlja poèetak postojanja pojavnosti. Takoðer. statièki. ali istodobno predstavlja èovjekovo dinamièko ustrojstvo. odnosno mora se provjeriti vrijeme roðenja. za opæeniti.

službeno vrijeme roðenja može dostajati sa svojom moguæom nepouzdanošæu. U grèkoj i kršæanskim kulturama povezujemo ga sa ENTELECHY. u središtu. Indijska filozofija životvorno središte èovjeka naziva božanska iskra ili FOHAT. To središte ima mnogo imena. središta. esencija u krugu tj. vladajuæe središte.astrološke karte. više ja ili monada. No. iz kojeg potjeèe sveukupan uèinak upravljanja u psihièku sustavu. Pet temeljnih sastavnica astrološke karte Razmatrajuæi astrološku kartu roðenja možemo pretpostaviti da je prava èovjekova bit. ostavljamo krug u središtu otvorenim ne povlaèeæi preko njega linije-aspekte. ukratko svi èovjekovi potencijali. iz toga središta treba pokušati sagledati èovjeka.. opisavši ga kao cjelovitost 'psihe' zbog razlikovanja od 'ja' koje èini samo djeliæ te cjeline. nužno je uskladiti vrijeme roðenja s dogaðajima u životu osobe ili astrološku kartu matematièki 'rektificirati'. Astrološka karta ispisana je oko tog kruga. Psihologijski. Neki ga zovu duh. sva snaga i moæ. Iz toga središta izviru sve energije koje netko ima u sebi. Dakle. najbliže je odredio Jung nazvavši ga jas-tvom'. 116 . za složenija psihologijska istraživanja i terapeutski tretman. sve sposobnosti koje postoje u latentnu stanju i dolaze do izražaja u odreðenim uvjetima. • Na razini obièna opažanja vrlo je teško razumjeti i još teže odgovarajuæim rijeèima opisati tu bit. sve moguænosti. Stoga. psihièki nukleus.

Psihologijski. Pokazatelji su dinamike psihièkih procesa. interesa i briga. Dakle. koji predstavljaju stvarne èovjekove 'alatke'. prvo se susreæe s linijama aspektne mreže'. sposobnosti i svojstva temeljnih odlika. 'krug'. što iz središta izvire u svim smjerovima. te one koje neæe predstavljati teškoæe. Simbolièki. te koliko potrebite životne energije unosi u to. nadarenosti koje se mogu razviti i primijeniti. sposobnosti i znanja temeljem èega èovjek opaža i kuša svijet te s njim 117 . odnosno središte poèinje širiti životnu energiju u svim smjerovima. razmotrivši aspektnu mrežu neposredno. povezana je ali stoji postrance. Pokazatelj je osnovnoga 'plana kruga struje' ili 'reakcionog uzorka' èovjekove životne energije.Simbolièki. Iz toga središta èovjek urasta u svoj svijet da bi opstojao i bio. Takoðer. u astrologijskomu sustavu. ona je portret strukture svijesti. može se vidjeti skrivena darovitost koja se ne može oèitovati jer nije optimalno povezana unutar 'cjelovitoga strujnog kruga'. Životna energija što izvire iz središta prenosi se linijama svekolike aspektne mreže ka planetima. pojedinaèno smještenim unutar kruga astrološke karte roðenja. oznaèuje smjerove glavnih èovjekovih težnji. tj. Time aspektna mreža poprima èvrsto središnje znaèenje. ono što želi uèiniti od svojega života (èak i bez svjesnoga znanja o tome). možemo vidjeti èovjekove potencijalne sposobnosti. Planeti su pokazatelji životnih organa ili instrumenata pomoæu kojih èovjek kontaktira sa svojim svijetom. Pokazateljem je osnovnih èovjekovih usmjerenja u životu. èovjekovim roðenjem. Životna energija.

odnosno svojstvima i obilježjima zajednièkim svima i svemu. možemo zakljuèiti koje su sklonosti priroðene upravo samom èovjeku. pojedinaèna svojstva razvijaju se kroz proces rasta. kroz osobita svojstva tih znakova (osobine. Osobena. skrivene duboko unutar èovjeka i koju je teško otkriti kao ustrojstvo svijesti. dajuæi pojedinaènim 'organima'. itd. jedinstvenoga i neponovljivog doživljavanja i ponašanja. rase. navike. mogu se sustavno. polju te u razlièitu uzajamnu odnosu. Kao svemirski referentni sustav. suprotstaviti stvarnosti i prirodi. kao i pojedinaène funkcije i steèena obilježja. Sadržajem su energije. odnosno održavaju životnu energiju. crte liènosti). prirodni peèat. Ishod je raznolikost oèitovanja èovjekovih osobina. sposobnosti. U svekolikoj astrološkoj karti roðenja planeti su najfleksibilniji simboli. Samo u toj združenosti. Iz položaja planeta u 'znakovima'. Razlièitih su brzina kretanja i dinamike. Za razliku od aspektne mreže.uspostavlja životnu i funkcionalnu razmjenu. planetima. Psihologijski. 118 . planetni"uèinci' mnogo su dostupniji i jasno se mogu utvrditi. Planeti se 'hrane' znakovima. praroditelja. genetsko ustrojstvo naslijeðeno od roditelja. simbolièki predstavljaju nadopunjujuæe prirodne zakonitosti. a u svakoj se astrološkoj karti nalaze u razlièitu razmještaju. stavova. simboliziraju nasljedne predispozicije. To je do stanovite razine uvjetovano. onoga što je svima zajednièko. jasno i odreðeno. znaku. ZrcaLow'zodijaka simbolièki nas povezuju sa svojstvima univerzuma. èovjekove unutarnje djelotvorne snage.

odnosno 119 . Najprije u obitelji. Ustrojstvo polja poèinje tek roðenjem i èovjek u skladu s tim djeluju tijekom cijela života. odreðenim podruèjem. veæ u krajnjem dijelu biæa. polja predstavljaju najèešæe i izvanjske èinitelje. zajedno èine cjelovitost èovjekovog biæa. Sve to utjeèe na dijete i izgraðuje njegov svjetonazor. od središnjice unutarnjega biæa do izvanjskoga svijeta. oblikuje liènost. djelotvornih snaga ili djelatnih organa (planet^. kazujuæi kako okolina utjeèe na njega i kako on reagira na okolinu. 'tip' individualista ili sljedbenika. planeti. Stoga æe razmještajna referenca neèijeg sustava 'polja' biti utisnuta u ponašajne znaèajke kroz odgoj u vlastitoj okolini. Roðenjem dijete smještaju u životnu situaciju. Rstrologijct-put sctmospozncije Z arobljenici izvanjskog . u naèelu. Rezultat je jaka ili slaba osobnost. Èovjekova svijest. religioznim i politièkim usmjerenjima. èovjek poèinje 'živjeti' tek kada postane svjestan svoje okoline. Ta meðusobna povratna sveza središnje jezgre (kruga u sredini). U opreci sa èovjekovim sustavom unutarnja jedinstva (aspekti. njegovo doživljavanje i ponašanje. znakovi). pojaèana ili ogranièena samosvijest. nije u središnjici.Cjelovitomu èovjeku svojstvenaje raznolika više-slojnost. podstrekaèa i preinaèivatelja (aspekta). zatim u školi.Polja psihologijski simboliziraju unutarnje stavove. sadržajnih znaèajki (znakova) i razlièitih životnih arena (polja). susreæe se sa stanovitom okolinom. Stoga sustav polja i jest toliko znaèajan svjesnomu èovjeku. Zapravo. stvarne i oèevidne životne situacije te podruèja iscrpnoga iskustva i aktivnosti na temelju kojih se stavovi oblikuju. Èinitelji okoline utjeèu na dijete jedinstveno. društvenim slojevima.

te u njihovim reakcijama. Naime. 120 . S pravom se može kazati da su društvo i njegovo ustrojstvo. S tim 'alatom' (kartom). ukljuèujuæi odnosne dijelove iz okoline. do stanovitoga stupnja oblikovali. prepoznajemo izvanjske slojeve i njihove funkcije. Oni su sadržani u astrološkim poljima. zemljopisni položaj i njegove prirodne zakonitosti. astrološka karta prikazuje 'sliku' nas samih kojom je. Opisujemo 'simptome'. èak. ali za to je nužno razumjeti i spoznati pravo ustrojstvo sebe samog. i naša okolina predstavljena poput potencijalne funkcije unutar našeg biæa. kroz opæe samosagledavanje ili astrološku kartu. Matijeviæ: Put samospoznaje Prouèavajuæi sami sebe. a to je zapravo ono što mnogi osjeæaju kao predo-dreðenost. odnosno sagledavamo sebe u reakciji na životne situacije i druge ljude. To samospoznavanje pretpostavka je za slobodu.izvanjskom sebi. Puf-Razmatrana psiho-biološki. èovjek sebe doživljava u susretu s izvanjskim svijetom vrlo intenzivno i dramatièno. u moguænosti smo prepoznati kako smo saèinjeni. èovjek se uglavnom poistovjeæuje i izjednaèuje sa svojim reakcijama prema okolini. I. u našem izravnom 'dogovoru' ili 'razmjeni' s neposrednom okolinom. Kako do slobode? Èovjek je. okolina. Stoga. te nas do stanovite razine 'odredili'. meðutim. zadatost unaprijed. u moguænosti popraviti stupanj izvanjsko-situacione sprege. klima i drugi ljudi što žive s nama 'utjecali' na nas. Ta nam spoznaja postupno daje više slobode.

).Spoznamo li vlastita priroðena svojstva. Svaka je 'prikopèana' s odreðenom svrhom. sklonosti. odnosno odvajanje od izvanjske strukture. Razlika je važna: kroz naša osobine. Svaka sposobnost ima funkciju.Iskorak . To dublje poniranje omoguæuje nam još jedan stupanj udaljavanja od vezanosti uz izvanjski svijet. Možemo prouèavajuæi planete otkriti da u nama ima sposobnosti koje postoje same po sebi.Udaljujuæi se od izvanjskih oblika životne stvarnosti. Zapoèinje udaljavanje. nije baš toliko dužno svijetu. No. koje su dio nas. jer sa svakim novim iskustvom poèinjemo se sve više udaljavati od priklanjanja strukturiranoj stvarnosti svakodnevnih poslova. kreæemo se s planetima iz polja natrag u znakove. Poèinjemo uoèavati sposobnost dolaženja u dodir s tim svijetom. donesena sa sobom na ovaj svijet i ona uvjetovana nasljeðem (simbolièki prikazano znakovima). Svaka je usmjerena ka ostvarenju odreðenih moguænosti. otkrivamo da su oni 'smješteni' na poseban i potpuno jedinstven naèin. vežemo se uz taj svijet. Sunce .funkcija samosvijesti. To nas još više udaljava. koje nije 'vani'. sposobnosti. To je druga spoznaja koja se pojavljuje. Spoznaja . Jednom kada prihvatimo planete kao simbolièke zamjendbenice (Jupiter -funkcija proširenja svijesti. itd. vodi nas do prvog koraka spoznaje. taj opis simptoma još nam ne omoguæuje potpuno razumijevanje vlastitoga životnoga puta (sudbine) niti njegovo preuzimanje u vlastite ruke glede promjene i poboljšanja.Dakako. a ne okolinom (simbolièki prikazano poljima). Poniranje . Svi mi 121 . možemo poæi korak dalje. sve èešæe vidimo sebe suprotstavljene obrascu vlastitoga ustrojstva. Takoreæi.

Daleko vani je svijet. poèinje sloboda. možemo razvijati i primijeniti vlastitu volju. veæ traje cijeli život. a s njim poèinje ono što možemo imenovati slobodom. Ovdje uistinu završava astrološki opis èovjeèjeg biæa. To je mukotrpan proces koji se ne može uraditi ukljuèivanjem prekidaèa. veæ u svezi s njom možemo i djelovati. zahtijeva mnogo vremena i truda. Uskladimo li valjano svoje interese i ciljeve s najboljim interesima cjeline i primijenimo li svoje sposobnosti u tom duhu.Poniruæi kroz sve te slojeve u sebi do središta. u središtu biæa. nešto poduzeti. A iz središta ne samo da možemo izreæi ovu misao. Ostao je samo krug u sredini. takoðer i optimistièke snage volje. Ovdje. od danas do sutra. ne želim je. jer 'vodovi' su razlièiti. u središtu biæa. vidimo ih iznutra poput providnog. moæi æemo dosegnuti odluke koje su usuglašene s unutarnjim. možemo kazati: 'Ovaj spoj ili ova reakcija iz navike. Izbavljenje . Ovdje. u èetvrtom izvanjskom sloju (polju). Uživamo li slobodu datu introspektivnim udaljavanjem. Želim biti drukèiji'.imamo deset planeta. baš kao i s izvanjskim 122 . veæ prema jedinstvenosti i neponovljivosti èovjeèjeg biæa. Ne odgovara onomu što planiram za sebe i svoj život sutra ili prekosutra. Motivacija ovdje kroz introspektivnu spoznaju postaje zrelom i djelotvornom. mnogo ozbiljne. Slobodna se volja razvija proporcionalno s prepoznavanjem i razumijevanjem osnovnih društvenih i opæih etièkih naèela. povlaèenja u sebe i samoanaliziranja. Taj vrlo složeni proces. vrlo složenog višeslojnog ustrojstva. loša je. no ipak oni su u svom krajnjem ishodu razlièiti. To možemo vidjeti na pojedinaènoj aspektnojmrežiko)a predstavlja unutarnje ustrojstvo svijesti. konaèno.

glede potpunog razumijevanja. rješenje problema? Nekome tko ne zna astrologiju. ali ne predstavljaju neposredno stvarnu osobu (što je i nemoguæe). p t "Dokle god ideja o unutarnjem razvoju bude strana našem uvriježenom naèinu razmišljanja. pokušaji i pogreške istraživaèa vlastite ljudskosti bit æe izvrgavani preziru." Peter Russell. to je velika obveza prema drugima. no istodobno je i obveza prema nama samima. Primjedba-. veæ vrste oèitovanih simbolièkih predodžbi i djelotvornih sila (energija) koje osoba može pojmiti doživljavanjem i izraziti ponašanjem. Buðenje planeta Odrednice za razumijevanje bitnih sastavnica astrološke karte I. Primjerice. (koje je usmjereno prema vanjskoj pojavnosti). Matijeviæ: Put samospoznaje Važna napomena Izuzetno je važno. razjasniti nazivlje. Možemo se upitati gdje je toèka pritiska u toj slojevitoj strukturi i gdje pronaæi izlaz. takav alat nije lako dostupan. Mi smo dakle u prednosti. znaèenje rijeèi i pojmova astrologijskoga simbolièkog izrièaja. dakle 123 .podruèjem našeg života. tj. shvatiti gdje smo u zaostatku ili gdje smo pod pritiskom. samosvijest i prosvje-tljenje. planeti jesu stvarna nebeska tijela. Rijeè planet samo je odgovarajuæa izrièajna zamjendbenica kojom se izjednaèuje oblik razlièitog ili sliènog postojanja. Uvijek možemo preispitati slojeve i preusmjeriti se iznova u životnim situacijama. baš kao i prema onom unutarnjem dijelu što ga zovemo osvješæenje. jer je i naša duhovna odgovornost prema cjelovitom sebi. S astrološkom kartom u prednosti smo pred drugim ljudima.

stanovitih èovjekovih životnih naèela ili psihièkih procesa i funkcija. tijelo Sunèeva sustava. kada govorimo o Marsu kao simbolièkom pokazatelju nezgoda ne mislimo da je planet Mars. Naime taj isti èimbenik može simbolièki oznaèavati (što je najèešæi sluèaj) neèiju spremnost preuzimanja nove odgovornosti ili sposobnost boljeg usredotoèenja na datu zamisao i si. itd. veæ na moguæi. ali istodobno prenagljenim i èesto nerazboritim postupcima same osobe. jer pod imenom 'Saturn' razumijevamo èovjekovu unutarnju težnju sazrijevanju. nikada ne smijemo razmišljati da æe 'životno naèelo' (funkcija) nekog planeta koji simbolizira stegu. nikada nemojte zaboraviti da moguænost izbora i odluke uvijek potjeèe iz nutrine èovjekova biæa kroz zadovoljenje raznih potreba. simbolièki prikaz unutarnjeg stajališta liènosti. 'Predodreðenost' bilo kojeg 'dogaðaja' nije ništa drugo do izvjesnost moæi tog biæa da iskusi svoje najintimnije 124 . Isto se može kazati za bilo koji planet. Dakle. izražavanje sklonosti. ulaganje napora ili ogranièenje u dodiru s pokazateljima èovjekovog tijela odmah simbolièki oznaèavati bolest ili bolnièko lijeèenje. polje i aspekt (kutnu razdaljinu) uporabljen u izlaganju. osim kada govorimo o izrazito astrolo-gijskim sastavnicama. a da prethodno nismo razmotrili kartu u cjelini. Ili. recimo. izazivaè tih nezgoda (što. veæ razumijevamo da razlog tomu leži u iznimno smionim. ostvarenje želja. Takoðer. odnosno za gotovo sve što se pod astrologijom razumijeva. dakako ne može ni biti). nauma. znak. Prema tomu. planet Saturn samo je simbolièki pokazatelj èovjekova sazrijevanja.simbolièki je pokazatelj. nakana. rijeè planet ne odnosi se na udaljeno bivstvo stvari. kroz cijelo izlaganje. Primjerice.

jer ona nije pravilna kugla. ali i vrtnja Zemlje oko vlastite osi poput zvrka. Tako je. ista moæ. kršæanski mistik iz 13. kamen. isto Jedno i ništa manje. isti su život.želje kao stvarnost. Uzrok tom gibanju su Sunce i Mjesec.. Dakle. drvo. jer se u odnosu na zvjezdanu pozadinu proljetna toèka pomièe smjerom kretanja kazaljke na satu približno 1 stupanj za 71. veæ je geoidna oblika. zapravo ulaska središta Sunèeva diska u proljetnu toèku.stoljeæa Zodijak $ Ishodište tzv. primjerice." Meister Eckhart.. ishodište 'tropske ekliptiène dužine'. 15° Djevice zapravo 165° 'ekliptiène dužine'. Tu su sve vlati trave.. 'sudbina' ili životni tijek jest slobodna volja kada je ta volja uistinu slobodna. To je nadublja dubina. a za jedan astrološki 'znak' (30°) pomakne se za 2160 godina.920 godina opiše puni krug po nebeskoj sferi. tropske podjele znakova presjecište je ekliptike i nebeskoga ekvatora za proljetne ravnodnevice. sve stvari Jedno.5 godinu.. proljetna toèka. To se gibanje naziva precesija ravnodnevice. kada se onaj unutarnji glas istine o sebi jasno èuje i razdragano prati. " Henry Suso. poèetna je toèka raèunanja unutar astrološki jednakomjerno podijeljena kruga koja se u svakom znaku poveæava za 30°. samo simbolièki smještena u nulti stupanj Ovna. Astrološki (ne i astronomski) to zapoèinje znakom Ovna i samo je simbolièko (ne i stvarno) ishodište kruga od 360°. ista bit. Dakle. ZNAKOVI ZODIJAKA " Sua stvorenja. odnosno astrološkoga 125 . njemaèki dominikanac "Sve što èovjek posjeduje vani u raznovrsnu mnoštvu -u nutrini je Jedno. Stoga Zemljina os za približno 29.

zvijezde u zviježðima nisu postojane kako nam se prièinja. u stvarnosti na nebeskoj sferi niti 'tropska' niti 'siderièka dužina' uglavnom ni približno ne odgovaraju zbilji zbog mnogih nepodudarnosti. aprecesijske) astrologije. simbolièki 'likovi' zviježða samo su privid. ta ista zviježða nisu jednakomjerna kao znakovi u astrologiji (primjerice. osmo. Mjeseca i planeta u zviježða bitno se razlikuje od astrološkoga (primjerice. zvjezdane (siderièke. boravka i izlaska' Sunca. prema zagovornicima tzv. èetvrto. peto. To isto. doèim su one u zbilji prostorno razmještene posve drukèije od sposobnosti našeg viðenja. drugo. 1). astrološki znakovi nisu 126 . Spomenut æemo samo najvažnije: prvo. planeti su na golemim udaljenostima od bilo kojeg zviježða. deveto. za razliku od 12 astroloških znakova. zviježðe Djevice gotovo je tri puta veæe-duže od zviježða Ovna). e. Sunce u zviježðu Riba 'boravi' 40 dana. naše nesavršeno oko vidi sve zvijezde odreðenoga zviježða na istoj daljini i na jednoj ravnini. šesto. a u škorpionu 7 dana). Ovo je suodnosno vlastitom gibanju stajaæice Špice koja se 285. a nama se samo prièinja da su 'unutar' njih zbog varljive perspektive motrenja. god.kruga. n. treæe. stvarno vrijeme prividnoga 'ulaska. sadrži pojas od 13 zviježða (Zmijonosac izmeðu Škorpiona i Strijelca. primjerice. nego se kreæu (odmièu jedna od druge) u posve razlièitim smjerovima i to bez ikakvoga reda. približno podudarala s položajam 0°0'0" Vage te pojavama precesije i nutacija. iznosi 141°13'21" 'siderièke ekliptiène dužine' što odgovara 21°13'21" Lava. 1. jer su zvijezde koje ih saèinjavaju posvema sluèajno tako razmještene i meðusobno nisu ni u kakvoj fizièkoj vezi. ekliptièki 'krug'. sedmo. sijeènja 1994. Dakako. a nalaze se na golemim razdaljinama. zbiljska proljetna toèka sada je negdje u zviježðu Riba. si. oduzimanjem 'precesije' od 23° 46'39".

SI. prema simbolièkom smještanju proljetne toèke unutar nekovrsnog nultog stupnja. prvi dio. što je zapravo samo astrologijska simbolièna referentna toèka (nulti stupanj) za poèetak jednakomjerne razdiobe punog kruga. Stoga je astrologijsko raèunanje ishodišta 'tropske ili siderièke ekliptiène dužine'. Primjedba: Ukoliko to nekoga posebice zanima uz malo poznavanja opæe i sferne astronomije može provjeriti valjanost prethodnog objašnjenja ili valjanost bilo kojeg 'astrološkog zodijaka'. u izdanju Školske knjige. do dan-danas niti jedan takav zodijak nije pokusno ili iskustveno potvrðen. geocen-triènih zodijaka. a zapoèinje. Naime. pa uporište nalazi tek u nekovrsnomu filozofijskomu poimanju svijeta. takoðer. što je znanstveno i nemoguæe. primjenjivo samo u astrologijski ugovorenom simbolièkom sustavu. 'Siderièki zodijak' 127 . bit æe do potankosti objašnjene u djelu istog autora "Primijenjena astrologijaAstronomija za astrologe". Zagreb. ipak astrologijski simbolièki sustav nije istovjetan zbiljskom stanju na nebeskoj sferi.istoznaèni sa zviježðima. samo simbolièki znakom Ovna. Vladisa Vujnoviæa "Astronomija". Astronomske osnove za sve astrološke odnose i proraèune astrološke karte uz mnoštvo pomoænih tabela i iscrpan prikaz 'nebeskih iluzija'. 1 Ekliptika / zviježða sls >Af >A/ \is 88 Primijenjena astrologija U astrologijskomu simboliènomu sustavu govorimo o nekoliko tzv. itd. a do tada preporuèujemo knjigu dr. Iako je s astronomijskog stajališta raèun relativno valjan samo unutar punog kruga.

nemoguæe naæi. odnosno 'vidljivosti' sa Zemlje. Planeti u 'tropskom zodijaku' simbolièki ukazuju na stanovitu objektivnu dinamiku kojom se teži sintetizirati i integrirati osobni razvoj. a tamo ga je. a simbolièki oznaèava težište èovjekova razvoja i bitne probleme tijekom življenja. privid je u tome da èovjek doživljava sebe posvema podvojeno u prostoru i vremenu. Znakovi Cjelina. odnosno nedjeljivom cjelinom. Naime. 'Zmajevzodijak'. vani. filozofijski kazano. dakako s geocentriènoga stajališta. istodobno je gotovo nesvjestan 'drugog dijela' biæa. 'Tropski zodijak']e usmjeren na odnos izmeðu Zemlje i Sunca. 'tropskoga' odnosno 'Sunèeva zodijaka'. no. a simbolizira èovjekova prijeporna naslijeðena svojstva nesvjesnoga te najdublje skrivene potrebe u sadašnjosti koje teži ostvariti u buduænosti. a simbolièki je okvir èovjekovih genetski najprvotnijih potencijala. Tajco je èovjek u najboljemu vlastitomu 'izdanju' potpuno svjestan 'jednog dijela' sefle poput neèega što mu neotuðivo pripada. kojemu je ishodište u sjevernomu Mjeseèevom èvoru. svekolikost neproturjeèno opstoji samo u 128 .uvažava galaktiène znaèajke. Dakako. u vremenu i prostoru. Stoga s teškoæom i poima da je zapravo cjelukupnim svijetom sam za sebe. objektivnog ishodišta za sada naprosto nema. njegovo prapodrijetlo. dakako. 'Geocentrièna astrologija' simbolièki opisuje èovjeka kao biæe koje se neprestano razvija i koje je. To simbolièno ukazuje na subjektivno ishodište suodnosno psihièkom i biološkom znaèenju. duboko unutar samoga sebe pa ga ustrajno traži 'ondje negdje'. uvažava odnos Sunce-Mjesec-Zemlja. upreteno i zatoèeno u vlastitomu prividu. Ova knjiga obraðuje simboliku znakova tzv.

snažno podvaja èovjekov identitet. iskrivljen naèin. Kroza nj. onaj tko spremno prihvaæa 'samoogranièenja'. Matijeviæ: Put samospoznaje nemoænim. druga vrlo malo izražena. oèituju se na vrlo razlièitim razinama èovjeènosti. a pojedini znakovi predstavljaju neku od boja dugina spektra. predstavljaju oèitovanu cjelinu opreènih težnji. Svaki je znak svakako zraka odbljeska cjeline. pokušava razvijati \ naglasiti nedovoljno oèevidne osobine zbog kojih se osjeæa manje vrijednim. Stoga. ali i nadopune u suprotnomu znaku. postiæi punovrijedne uèinke vlastita djelovanja. '. priprostih do vrlo istanèanih. objektivno uzev. neuravnotežen. uravnoteženjem i stapanjem s cjelinom. nespretnim. Znaèajke. èovjek spoznaje da toliko silna težnja 129 . obilježja pojedinoga znaka (odnosno. svaki pojedini znak simbolizira individualnu težnju za nadopunjavanjem suprotnosti. meðutim. kroz doživljavanje i ponašanje. no. na osobit. Slikovito kazano. no svakako svojim simbolièkim znaèenjem podiže razinu èovjekove samosvijesti i pojaèava mu moæ sposobnosti obuzdavanja i nadilaženja. Priprosti su oblici izraz nezrela. od najgrubljih. No. zahirena. cjeloviti zodijak je poput pozadine bijele boje. Znakovi. sukobljeni opreènonadopunjujuæi i nadoknaðujuæi izraz znakova nedostatan je za uravnoteženje suprotnosti. nadomjestiti manjkavosti. združenih u njegovu 'jakompleksu'. osobine koje u èovjeku simboliziraju). uskogrudna pa i preuzetna pojedinca. Neka su obilježja svekolikosti naglašena. Primjedba: Silno kompenzacijsko nastojanje. uzvišenih. ogranièena. što znaèi da svako obilježje pojedinoga znaka ima opreènosti.. uvijek nastoji prevladati svoje slabosti.neoèitovanu svijetu. Dakako.

skrbi i ustrajnosti. koji nisu istoznaèni sa zviježðima. s obzirom na iznimnu složenost èovjekove naravi. Prema tomu. Zapravo. a Mjesec u Djevici. 12 osnovnih naèina izražavanja. jedinstvenu i neponovljivu cjelinu èovjeèjeg biæa s kojom 130 . Zapravo. dok bi ostalih devet pristupa bilo neznatno manje oèevidno. astrološki razmatrano. imati Sunce u Ovnu. nerazdvojivim je dijelom cjelovite strukture pojedine liènosti. a èesto je prijetvorno i neuravnoteženo. Obilježja ta tri znaka bila bi vrlo oèevidna u odnosu prema životu i naèinu oèitovanja. 12 osnovnih pristupa. integralnu. Naime. zato što su oni sluèajno. 'nadoknadivši' slabosti koje su postale èak odlikama i vrlinama.za priznanjem nije nikako i zadnja rijeè životne istine kao i relativan znaèaj uspjeha i neuspjeha. svih aspekata i svih moguæih uzajamnih sveza i odnosa unutar astrološke karte. svako ponaosob. njegovu jedinstvenost i neponovljivost. poput sprijeèenosti. simbolièki je strukturiran od svih 10 planeta. zajednièkih svim ljudima. nedjeljivu. svih 12 znakova. tradicionalan su primijenjen astrološki izraz za stanovita 'podruèja' ekliptike. a zapravo još neprobuðeni. Stoga bi bilo poželjno da se njihovo znaèenje shvati kao 12 temeljnih sadržaja. Primjerice. svi mi. èovjek još uvijek ne osjeæa da je onim èime bi uistinu trebao BITI. Naime. kao što bi astrolog rekao. ponaosob. primjenjiv samo u astrologij-skomu simbolièkom sustavu. Oni èine složenu. u svojoj cjelokupnoj strukturi liènosti simbolièki sadrži potencijalna obilježja svih 12 znakova. baš kao što oèitujemo i životna naèela simbolizirana svakim od planeta. i nastojanje za nadoknadom puno je bojazni. svih 12 polja. nužno je pojmiti da svatko od nas. Znakovi. svaki od 12 znakova. naglašeni ili jaki u astrološkoj karti. zasebno. ne znaèi oèitovati obilježja simbolièki sadržana u samo ta tri znaka. istina neki latentni. Lava na obzoru (ascendentu).

još uvijek ne možemo dovoljno valjano opisati svu golemost njegove složenosti i neogranièeno raznolike naèine oèitovanja. Iako vrlo bitan. Sunèeva znaka. ipak je to samo jedan kamenèiæ u golemu mozaiku nazvanom èovjek. zapravo. sva njegova ostvarenja. a napose ne konaènu prosudbu samo na temelju tzv. time razumijevamo samo položaj Sunca u tom znaku za vrijeme roðenja što je opet.. pravo unutarnje Ja. cjelokupnost njegova doživljavanja i ponašanja. izvorno oèitovanje Sunca. Rak itd. Svaki je znak. cilj je kojemu se veæina ljudi uglavnom ne uspijeva za života dovoljno približiti. Strijelac ili Rak. Isto tako. Naime. mnoge planetne kombinacije ponekad toliko preinaèe izvorno oèitovanje Sunca u stanovitu znaku da se njegova simbolika izražava èak u posvemašnjoj suprotnosti. Stoga. A samo jedan detalj (od kolike god važnosti) nikako ne može biti mjerom istovjetnosti. jer planeti. ukazuju samo na nešto jaèe probuðene ili svjesnije osobine. kao žarišne toèke energije funkcioniraju razvijajuæi svijest. Znakovi koji sadrže planete na crti obzora ili podnevnika i si. simbolizirajuæi integrirano. samo jedna od mnogobrojnih sastavnica astrološke karte. aktivan onoliko koliko je aktivan planet u 131 . Zapravo. Stoga nikako nije valjano donositi bilo kakvu apriornu.. kažemo li za nekoga da je Vodenjak. pa ni onda kada bi svih deset planeta bili u samo jednome znaku (što je nemoguæe). kao što zbog svoje jedinstvenosti i neponovljivosti ne postoji tipièan èovjek. astrološki razmatrano. naprosto ne postoji niti 'tipièan' Ovan. a znakovi kroz koje su te toèke usmjerene oznaèuju najprirodnije iskorištenje karakteristiènih naèina samo-izražavanja. Blizanac. ne može opisati svu èovjekovu složenost. jer je isto tako nemoguæe da svih dvanaest znakova bude u jednome polju.

njemu. eda bi u ponašanju pojedinca postojala sliènost s obilježjima toga znaka. Matijeviæ: Put samospoznaje Astrološki elementi i modaliteti su zapravo 'naèin promišljanja'. No. ^ SI. Takoðer. simbolizirajuæi naèelo poduzetnosti. U tom smislu. elementi i modaliteti utemeljuju Svepostojeæe ili Prirodu. astrologija svakom znaku pripisuje stanovita obilježja. Mars. jest sadržajko]\ ta energija treba izraziti. ali sami nisu Priroda niti postoje kao tvar i njeno gibanje. simbolizirajuæi silovitu užurbanost. doèim OvA. Dakle. i odrednice astroloških osnovnih modaliteta se umnogome razlikuju od klasiènog fizikalnog poimanja pravocrtnog i kri-vocrtnog gibanja. ali i Kreacije kao 132 . odrednice astroloških osnovnih elemenata su posvema razlièite od odreðenja kemijskih poèela. tradicionalno su i planet Mars i znak Ovan simbolièki pokazatelji energièna (iznimno odluèna) izražavanja. Primjerice. suodnosni aspekti i si. polje na èijem je vrhu i vladar njegova znaka. jest pokretaè energije. Zamišljajno su odbacivanje sporednog ili sluèajnog u korist onoga što je zakonito i bitno. 2 Znakovi zodijaka Elementi i modaliteti Odmah moramo kazati. pogrešno je takoðer smatrati planet i znak kojim 'vlada' posve istovjetnim èimbenicima. no napomenimo. Najopæenitije su kategorije razvojnih stupnjeva u procesu astrogonijske geneze. Astrološki razmatrano. y|\ I. nije dostatno roditi se u 'zodijakalnomu mjesecu'. a nije èak ni prijeko ni potrebno. odnosno od pojma elementa svojstvenog prirodnim znanostima.

Temeljnom su pretpostavkom pojava (oblika. Glavnom su i neodjeljivom odlikom. najopæenitije su kategorije koje mogu obuhvatiti svijet pojavnosti i njegove promjene. odnosno postojanja objektivne stvarnosti izvan svijesti (i neovisno od nje). svega onoga što jest. pojavnosti). Suodnosno tvari. Dakle. Tvar je jedan od osnovnih oblika materije.univerzalnog modela. simbolom su 'tjelesne grade'. koja djelujuæi na osjetne organe izaziva osjete. Sažimanjem raznolikih pojava života na oèitovanje elemenata i modaliteta želi se samo odrediti bit (esencija) snage prirode koja svoje djelo nastanka. Takoðer. zrak i zemlja) Elementi su bitni simbolièki nositelji svih stvarnih oznaka. elementi i modaliteti predstavljaju jednu sveopæu. Astrološki elementi (vatra. Suodnosno energiji. preobrazbe i obnove ostvaruje pomoæu tih životnih poèela. simbolom su 'duševne graðe'. U tom su smislu modaliteti. stoga je njihovo uvažavanje neprijeporno. Svakom procesu odgovara osobiti oblik 133 . veze i odnose postojanja i mišljenja. zapravo 'onoga' u èemu se oèituje sva vidljiva stvarnost. ali se od njega bitno razlikuju s obzirom da su pra . a napose elementi temeljni astrologijski simboli.uvjet opstojnosti. koji simbolièki sadrže najopæenitija svojstva. koja se oèituje sposobnošæu obavljanja bilo kojeg rada. Usto je nužno i razumijevanje ovih osnovnih 'astroloških pojmova'. esencija suprotstavljenih i razdvojenih naèela u supstanciji. 'ono' što je u neèemu ili nekomu najvažnije. simboliènu. voda. a ne samo na stvarne uèinke. prvotnu zamisao i predodžbu svega postojeæeg primjenjivu na sve pojave. odnosno postojanja subjektivne stvarnosti unutar svijesti (i ovisno o njoj). uništenja.

svega onoga što jest. postojani i promjenljivi) Modaliteti su bitni simbolièki pokretaèi svih stvarnih oznaka.. zanosa. 134 . Temeljna su pretpostavka gibanja. U osnovi pojava (èovjek je pojavnost). oplodnje.. odluèno i iznimno upeèatljivo izražavanje samoga sebe. Energija i materija u neprestanu su kretanju (kruženju). uvjetuje i omoguæuje promjene svojstava pojava i oblika. Glavna su razlikovna odlika. samostalnosti. Uz gibanje. nadahnuæa. svijesti o praktiènom. Suodnosno materiji i energiji simboliziraju bitno svojstvo materije i energije.. kao jedan svoj oblik. odluènosti. takoðer su nekovrsni oblici mas-energije i vezani su uz njezino kretanje. radne etike. Astrološki modaliteti (pokretni. obuhvaæaju svaku promjenu. sve procese koji se zbivaju u prirodi. pospješujuæi. prelaženje materije i energije iz jednoga oblika u drugi. Odrednica za razumijevanje elemenata i modaliteta Vatra. smionosti. neusiljeno. 'ono' što se u neèemu ili nekomu mijenja. pokretanja. fizikalno uzev. žarko. borbenosti. životnosti. nesputano. te do krajnjih moguænosti ubrzavajuæi ritam aktivnosti i usmjeravajuæi ih prema izvanjskim životnim iskustvima. oznaèava plameno. Z emlja. radišno. simbolièki predstavljuæi naèelo iznimna intenziteta..energije. odreðenosti. Prostor i vrijeme. Prelaze iz jednog oblika u drugi pri èemu ostaju neuništivi i oèuvani. simbolièki predstavljajuæi naèelo organiziranja. opisuju svojstva kretanja ili mirovanja i uzajamna djelovanja. nalazi se energija koju pojave sadrže i nastoje dovesti do stanja opæe ravnoteže. zapravo 'onoga' što leži u osnovi. djelovanja. važnosti..

. uvida. korisno...posvemašnjeg opreza. ostvarenja. posjedovanja. umne aktivnosti. Voda. osjetilnih zamjedbi i doimanja. No. stvaralaèkog uživljavanja. znatiželje. domišljatosti. osebujnosti. dubokog poniranja u misli i èuvstva. oznaèava svjesno.. izravnoga promatranja sadržaja svoje svijesti. te poput vatre ubrzavajuæi'ritam aktivnosti glede naèina mišljenja i ukupnosti duhovnih osobina.. Meðutim.. simbolièki predstavljajuæi naèelo èuvstvenosti. razvijanja sklonosti uvjeravanju. Zemlju bi se moglo usporediti sa 'sedativom' koji netko mora uzeti kako bi mogao podnijeti ili otrpjeti izgaranje u plamenu vatrena dijela svoje liènosti. naèela zemlje umanjuju moguænost iscrpljivanja svega vezanog uz psihièko. gib-ljivosti. obuzetosti... simbolièki predstavljajuæi naèelo komuniciranja. dubine.. svega tvarnog.. oboje (vatra i zrak) simboliziraju izniman poriv za istraživanjem koji ih pokreæe da djeluju u smislu vlastita usavršavanja i promaknuæa. oblikovanja. druževnosti. promatranja i dubokoumna promišljanja sebe i svijeta oko sebe. nego želju za spontanim djelovanjem poput vatre. osjetljivosti. te uvjetujuæi i upravljajuæi djelovanje na neposrednu uspješnost.. te su od umirujuæeg uèinka na èuvstvena uzbuðenja i razdražljivost živèanoga sustava. umirup-æi i usporavajuæi ritam unutar svih životnih okolnosti. svijeta predodžbi. Ukratko. oznaèava djelotvorno. polaganim i 135 . zrak simbolizira prije težnju za promišljanjem i odmjeravanjem onoga što smjeramo u odnosu na vlastita oèekivanja. Zrak.. privatnosti. sklonosti i stanja u odnosu na izvanjska životna iskustva. hranidbe. prikladno i dolièno izražavanje samoga sebe. prilagodbe. umom zamišljeno i govorom potkrijepljeno izražavanje samoga sebe.. prijenosa.

. ustaljeni. postojani. svojeglavo nepopustljivi naèin. prilagodbe. pobuðivanja. nadziruæi kretanje energije i spreèavajuæi njeno nepotrebno rasipanje... oznaèava posvemašnje èuvsteno izražavanje i potpuno osjeæajno zadovoljenje samoga sebe. suodnosno operativnim fazama (stupnjevima razvoja.... širenja. a pobuðena doživljavanjem mnogostrukih moguænosti unutar životnoga iskustva. simbolièki predstavljajuæi naèelo ustaljivanja. jasnoga odreðenja. obrade. odnosno ukazuje na vrhunac uzdržavanja od neèega ili nekoga sa svrhom oèuvanja kroz iskustvo doživljavanja osjeæaja sigurnosti na pouzdani.. simbolièki predstavljajuæi naèelo promjene. a ponekad i posve kruti.... Postojana faza. procjene. razdobljima u procesu promjene) žarišnog usmjerenja triju modaliteta. te ispitujuæi moguænosti životnoga razvoja i osmišljenog življenja. odnosno ukazuje na poticajni vrhunac djelatnoga odvijanja uz iznimno smionu poduzetnost. odnosno ukazuje na vrhunac težnje i nastojanja u traganju za neèim ili nekim. te oduševljenje neèim ili nekim kroz iskustvo izravnoga djelovanja posve neusiljenim i nesputanim oslobaðanjem energije.pojaèava snage odreðenih oblika energija. simbolièki predstavljajuæi naèelo inicijative.. Pokretna faza. 136 . preusmjerava odreðene oblike energije. razdiobe. Promjenljiva faza. strukturira odreðene oblike energija...urednim ritmom djelovanja pretražujuæi zamršeni splet nesvjesnih tananosti. poduzetnosti... Svako se obilježje energije pojedinoga elementa funkcionalno oèituje na tri dinamièka naèina. razmještanja.. žarišnoga usredotoèenja.

odaziv na poticaj. posljedica djelovanja. Promjenljivi modalitet (rezultat . ali ponekad / razdražljivo neuravnotežena usmjeravanja energije. protuèinak) usklaðuje i dopunjuje oblike. razdioba 12 znakova obuhvaæa poglavito dvije temeljne kategorije (reda istovrsnih pojmova).odgovor. U svakom od 4 elementa x 3 znaka skladno su stopljena 3 modaliteta x 4 znaka. Dakle. vezuje.. združuje ih. integrira inicijativu i oblike. element s pripadajuæim mu modalitetom. nalazi im znaèenje i primjenjivost.. Podjela na elemente (trokute) i modalitete (èetvorine) ujedinjuje u najveæoj moguæoj mjeri. Postojani modalitet (reakcija . plod. štiti od 'burne' reakcije na pokretnu inicijativu. prema nekom od zajednièkih obilježja ili odlika. uzvratno djelovanje...oèituje se naèinom prilagoðena. protu-djelovanje. djelovanje. Pokretni modalitet (akcija . ono što se postigne) kroz stanovitu sintezu prethodnih dvaju modaliteta vrednuje... prilagodava.ishod. Zemlja Zrak Voda Vatra Pokretni Ovan Jarac Vaga Rak Postojani Lav Vodenjak Škorpion Bik Promjenljivi Strijelac Djevica Blizanci Ribe 137 . slaže. pothvat) inicijativno pojaèava djelatnu snagu do najvišeg supnja napetosti.. radnja.polica).. èuva.

radije nego drugu.). naume. jer se svaki od elemenata-vatra. žar i si. Kombiniranjem èetiri 138 . zemlja. elementi i modaliteti se uzajamno prožimaju nastajuæi naizmjence jedan iz drugoga. razlikujemo više vrsta vatre: goruæi plamen. svjetlost. predstavlja oživotvorenje. no nisu svodivi jedan na drugoga. veæ naprotiv. Slikovito kazano. Razlièitim kombinacijama simboliziraju složenost i beskrajnu raznolikost biæa i pojava. ovisno o naglašenosti ovog ili onog elementa i modaliteta. Istodobno svaki je znak glede elementarna znaèenja i razine iskustva srodan s dva znaka. a glede modaliteta i naèina oèitovanja s tri znaka. želje. svaki od 12 znakova simbolièki predstavlja kvalitativno drukèiju energiju izraženu kroz elemente i modalitete. postojanom i promjenljivom.Elementi Modaliteti Tradicionalno razvrstavanje 12 znakova u dvije važne grupe. preobrazbu. Svaki od elemenata i modaliteta provodnik je do drukèije zbiljnosti nego što je on sam. Svaki od elemenata i modaliteta dijeli se na raznolikosti. pomaže jasnijem poimanju bitnih kvaliteta i obilježja pojedinog znaka. Naime. plamièak. poticaj razvoju 'biæa vode. neprestanu evoluciju od jedne do druge kombinacije. S vaka osoba svjesno nastoji oèitovati stanovitu energiju (osobine. Primjerice. zraka ili zemlje'. Na unutarnjem planu i psihièki je razvoj simboliziran valjanošæu provodnika svojstvenog svakom elementu i modalitetu. htijenja. Dakle. zrak i voda-pokazuje u tri razlièita modaliteta-pokretnom. jedni druge preoblikuju. simbolizirajuæi pokretaèa èitavog razvoja. itd. elemerJfe i modalitete. 'biæe vatre'. ovisno o razmjerima sudjelovanja i miješanja. sklonosti.

s obzirom na funkciju i procese ove astrološke kategorije. i planet. Primjedba: Umjesto tradicionalnog astrološkog pojma 'kvalitete'. i aspekt. Primjerice. To se odnosi i na sva druga. odnosno odlike kojima se što razlikuje od drugoga iste vrste po poželjnim svojstvima. svekolikome svemiru. Takoðer. nastojali smo ih prikazati uvijek u nešto drukèijem kontekstu. možebitna ponavljanja. na prvi pogled. kakvoæu. dobiva se dvanaest osnovnih obrazaca životne energije pohranjenih u dvanaest znakova. poznatijih pod nazivom znakovi zodijaka. Naime. kao i sve druge moguæe sastavnice astrološke karte mogu imati svoje kvalitete (odlike). tijekom njezina življenja u 139 . željeli smo istaknuti svu njihovu važnost. Èetiri elementa i dvanaest znakova Astrološka karta roðenja izraðena za trenutak prvog udisaja za cijeli je život simbolièki trenutak uspostavljenoga odreðenja prema izvorima. Stoga. naglašavanjem elemenata stanovitim ponavljanjima u tekstu. drhtavih oèitovanja koja obuhvaæaju iskazivanje strukture liènosti. karta roðenja simbolièki razotkriva energijski sustav ili svemirsko 'odreðenje' raznih slabašnih. Vezivanjem srodnosti ili razlièitosti èetiriju elemenata s tri modaliteta. i znak. Kroz tri titrajna modaliteta izražava se svaki od èetiri elementa.elementa i tri modaliteta dobiva se 12 primarnih 'energetskih sustava'. primjerenija je rijeè modaliteti. a da pri tom nisu ni u kakvu izravnu suodnosu s tradicionalnim astrološkim pojmom 'kvalitete'. a primjenjiva ja za sve astrološke kategorije. Energije pohranjene u znakovima nazivamo sadržajem životne energije. No. i polje. kvaliteta oznaèava vrsnoæu. napose kad ih razmatramo funkcionalno.

i ignorirajuæi sva ogranièenja. ponekad. èine tu energijsku strukturu vidljivom. èak. Element bilo kojeg znaka u karti naglašenog. Suncem. Èetiri astrološka elementa. Vatreni. No. izravnim i samodovoljnim aktivnostima. nego što odgovaraju opæenitim osobinama koje mogu biti nasumièno i uopæeno primijenjene na sve ljude odreðene kategorije. koji oznaèuju pasivna. Elementi su tradicionalno podijeljeni u dvije grupe: vatrene i zraène.stanovitu životnu podruèju. Mjesecom. U karti roðenja elementi razotkrivaju moguænosti sudjelovanja u nekim životnim podruèjima. Primjerice. oprezni su. žive više u svome svijetu i ne dopuštaju odljev svoje esencijalne energije prema izvanjskom svijetu bez prethodna temeljita promišljanja. ti pojmovi više odgovaraju naèinu djelovanja tih energija i naèinima vlastitog izražavanja. vodeni i zemaljski znakovi radije uvijek primaju. U svakomu pojedincu predstavljaju osnovnu vrstu energije i svijest o postojanju. zatvoreni u sebe i sami sebi dovoljni. prijemljiva i u sebe zatvorena obilježja. ali i moguænosti prilagodbe pojedinim osebujnim podruèjima života. koji oznaèuju aktivna i samoizražajna obilježja. društvenim 140 . što im zapravo dopušta izgradnju èvrstih temelja za vlastita djelovanja. Vatrenii zraèni znakovi su izražajniji. Ova je razlika od velikoga znaèaja za sveobuhvatni pristup tumaèenju karte roðenja. odnosno izlijevaju svoju energiju i životnu tvar bez prièuve ne brinuæi o zalihama. te vodene i zemaljske. jer uvijek nešto daju. ascendentom ili bilo kojim znaèajnim planetnim položajima u tome znaku pokazuje osebujnu vrstu svijesti i naèine zapažanja kojima je osoba snažno naklonjena. a zraèni. upuæujuæi na osnovne životne energije.

/ uvjerljivost do preuvelièavanja. Bik-Ribe = zemlja-voda) zapravo opæenito nadopunjujuæi. Svaki znak pojedina elementa jest razlièit modus izražavanja iste temeljne energije sadržane u znaku i predstavlja razlièite razine iskustava. primjer je za dobro raspoloženje. otvorenost. neistanèanost. Ova podjela elemenata. te èinjenica da su znakovi suodnosnih elemenata (npr. poduzetnost. Izražavaju se isijavanjem.djelovanjem i govornim izražavanjem. žilavost (ali ne i istrajnost). poletnost. neobazrivost do bezobzirnosti. pribjegavaju izbjegavanju. usmjerena snaga Vatreni znakovi simboliziraju zraèenje koje iz dubine biæa svojom snagom prožima sve oblike života. neusiljenost do nametljivosti. Njihova neprestana zainteresiranost za buduænost. veliko samopouzdanje. od najveæeg je znaèaja. ohrabrujuæom vjerom u sebe i vlastite nakane koje svojim svjetlom 'boje' svijet. golemu unutarnju snagu. nepresušna spremnost na * novo. ne samo u tumaèenju karte. 141 .ushiæenost. odluènim životnim naèelom uoblièenim i iskazanim u ushiæenu uzbuðenju do zanesenosti. želj a za dobrim životom. stanovita grubost. naprosto mijenjajuæi smjer u prostoru i vremenu. No. življenja kroz pothvate i pokretaèku izražavanje. dopuštajuæi time da ih drugi optuže za volje. suèeljeni s neèim neugodnim. veæ takoðer i u umijeæu usporedne astrologije. ^SitosiiiS sta&Ik®'^ ((©mifia l>s^ 5 v§tbr3|)<sIl&<B]) Kljuèno odreðenje: Obilježja i kljuène rijeèi: Blještavo isijavanje energije naèinom je Neustrašivost. popuštanja èasovitu porivu. poticajnost. razvoja i struktura energije. te neposredan i iskren pristup.

materijalnog svijeta. pretjeranost. Pri tomu æe Ovan naglašeno izražavati individualnost. SI. uz stanovite razlike. Upravo poput djece (što u duši uvijek i jesu) bježe u svijet mašte igrajuæi poput glumaca zamišljenu ulogu s kojom se èesto i poistovjeæuju. samodisciplina. nesuzdržljivost. svi oni mogu biti iznimno uspješni u obnašanju svojih djelatnosti. 4 Vatreni znakovi neodgovornost. pozornost. Temeljem je i njihovoj prirodnoj sklonosti poticanju. nemir. ustrajnost. primjenjivost i uporabnost.. sebe smatrati središtem svega. bjelodanim je uporištem njihovim dramatiènim aktivnostima na razini održanja posve jasnog osjeæaja sebe. 142 . promišljenost. robovanje rutini i navikama. strpljenje i snošljivost. Laf æe. u svojoj sklonosti sveobuhvatnosti nastojati izbjeæi ispunjenje datih obeæanja. koji baš i ne drži rijeè. življenja kroz usavršavanje i iskorištenje pojaèana tjelesna osjetljivost. predumišljaj. nestrpljivost.prekomjeran ponos. Kljuèno odreðenje: Obilježja i kljuène rijeèi: Sposobnost svrhovite primjene naèinom je Uskladba s pojavnim svijetom. požuda. doèim æe Strijelac. ali i poèetnim korakom u nekom radu izvan (s onu stranu) neposredne glavne djelatnosti uz neminovni upeèatljivi posljedak i na sebe i na druge. pouzdanost i dosljednost. nastojati proæi glavom kroza zid ili se donkihotski pokušati boriti s vjetrenjaèama. Unatoè tomu što su i pri najmanjoj poteškoæi skloni srdito ustvrditi da cijeli svijet ima nešto protiv njih. Sve prethodno navedeno.budnost. razdražljivost. preuzetno vjerujuæi da je u najmanju ruku daljnji Zeusov potomak. pak. stega. oprez.. sklonost ispadima.

Njihova priroðena sposobnost neposrednog poimanja naèina funkcioniranja materijalnog svijeta omoguæuje im više strpljenja i samodiscipline nego drugim znakovima. nepopustljivost. Zapravo. jednostavnost. No. razboritost. poput ozbiljnih graditelja materijalna svijeta (što uistinu i jesu). ne prihvaæaju apstraktno. Pravi umjetnici u potiskivanju i prikrivanju osjeæanja. svojeglavost. ne uvažavaju duhovnu stranu života i neskloni su vlastito djelovanje ili ponašanje podrediti nekom idealu. bjelodanim je uporištem. Sve prethodno navedeno. U mnogome funkcioniraju u ovisnosti od osjetilna opažanja oèitujuæi praktièarski duh. sigurnoj pohrani. pa odaju dojam da su za druge zainteresirani samo pod posebnin uvjetima u posebnu vlastitu okruženju. zakona ili vlastitih navika. prihvaæanje i pridržavanje tradicijom utvrðenih obièaja.. iznimna osjetljivosti na tuðe kritike. veæ i onih neoèekivanih. pokretanih porivima i nesvjesnim. presitnièavost. SI.konvencionalnost. 5 Zemaljski znakovi sLf ^y ^fc \Lf 98 Primijenjena astrologija Zemaljski znakovi simboliziraju usmjerenost ka materijalnome svijetu. za življenjem u neprestanu stavu obrane. isuviše su skloni konkre-tizaciji. ne samo unaprijed utvrðenih aktivnosti. djeluju poput iznimnih kritièara svih pojedinosti.. prekritiènost. krutost. što im je ciljem gotovo tijekom cijeloga života. Temeljem je to i njihovoj prirodnoj sklonosti oèuvanju dobrog stanja i neošteæenosti. zaštiti i si. uz neizbježno promišljanje i 143 . 'traženje dlake u jajetu'. jer ih usmjerava na oprez. njihovu doživljavanju osjeæaja posvemašnje sigurnosti kroz temeljito razvijanje sposobnosti brižna planiranja. pobuðuje u njima potrebu za vlastitom zaštitom.

poriv za druženjem. sporazumijevanje. pokretan silnom željom za postignuæem. govorno izražavanje uz smislenu uporabu i izbor rijeèi. bez odmora i ne zastajuæi. sami prouzroèe stanoviti osobni neuspjeh. I. istanèanost. opažanje. težnja razumijevanju. priopæavanje. ne bi li zapravo iz te zbrke dobili barem malo topline. smetnuvši s uma da je mnogima nužno zmce-dva nereda. a buduæi da je prožet potrebom za posjedovanjem. osobito bitna ovim znakovima. radije nego da se izlože nepotrebnu gubitku sredstava. nepotrebno zatvore izvore vlastitih moguænosti. šteti ili propadanju zaliha. uskladba sa 'zdravim' razumom. poimanje i izražavanje. pak. svjesnost postojanja drugih osoba. naumi. 144 . Stoga je svijest o toènu mjestu u svijetu. naiðu na zapreke i zapadnu u neprilike. njihova je zadaæa sveopæe uspješno ostvarenje. a da pri tom gotovo i ne zna uživati u svoj ljepoti prizora koji se otkriva pogledom sa vrhunca. doèaravanje slika u mislima. Kljuèno odreðenje: Razmišljanje je naèinom življenja kroz umnu usmjerenost. Matijeviæ: Put samospoznaje 9< Obilježja i kljuène rijeèi: Intelekt. naèela. dopuste nešto nedolièno i nepouzdano ili se dovedu u neku nedopustivu situaciju. propušta sagledati šumu u cjelini. naglasak stavlja na svoje vlasništvo. pogibelji. Pritom dogmi sklon 5/fcprihvaæa samo postojanje onoga što mu osjetila potvrðuju.uzimanje u obzir svih okolnosti i posljedica djelovanja. neprekidno nastoji što je moguæe više uspeti se na društvenoj ljestvici. Dakako. Doèim Jarac. dugovanjima. Djevica. zamisli. gotovo posve izgubljena u pojedinostima i hladno usredotoèena na toènost poretka drveæa.

Naime. perspektive i promišljajna pristupa u svemu što èine. To je i stvaranje zamisli iza 'zastora' fizièkog svijeta. neuobièajenost.uspostavljanje veza i odnosa. unutarnji poriv za odvajanjem od trenutnih doživljaja u svakodnevnu životu. inteligencija i misaonost nisu nužno i mudrost. zapažanjem. komuniciranje i razmjena zamisli. skupljanje èinjenica i elemenata znanja. radoznalost. nepraktiènost. te njihovo svoðenje u okvire razuma i iznalaženje logièkih im nazivnika glede otklanjanja bilo èega što se ne bi moglo razumjeti. nego iz dubine. Stoga i sudjeluju u svemu što se oko njih zbiva. Zapravo. gubljenje vremena u pukom zamišljanju i snatrenju. u nekovrsnoj bojazni naprosto bježe od vlastitoga osjeæajnoga svijeta. izražavanjem. razmišljanjem. No.. lepršaju od cvijeta do cvijeta u neprestanoj potrazi za nekim 'boljim' mjestom u svijetu. vrlo rijetko uspijevaju naæi vremena da dodirnu svoje unutarnje biæe i smiono se suoèe s vlastitim osjeæajima. 6 Zraèni znakovi Zraèni su znakovi povezani sa stanjem uma. pa poput neutaživo znatiželjnih i vjetrom nošenih leptira (što u dubini biæa i jesu). apstraktnim zamislima. iako su uvijek u neposrednu dodiru sa svojom okolinom. geometrijskim oblicima.. Životnu energiju oèituju kroz proces stvaranja predodžbi u svijesti na temelju osjetilnih dojmova. razvijanje objektivnosti. bjelodanim je uporištem svim njihovim umnim naporima i uzdanju u vlastite umne 145 . udaljavanje od zbilje. energija pretoèena u osobitu vrstu razmišljanja. Sve prethodno navedeno. a u svrhu svjesne težnje ka razvoju i rastu kroz tako sakupljeno znanje. Prije je to posve jasna i toèna obaviještenost o neèemu ili nekomu. u svoj nepostojanosti i nesigurnosti promjene pravca. osebujnost. SI. Više je to subjektivni uvid iz daljine. bavljenje zamislima bez dodira sa stvarnošæu.

Temeljem je njihovoj prirodnoj sklonosti izgraðivanja pouzdanih i neprijepornih mentalnih mehanizama kojima se poput 'udaljena mjesta za povlaèenje i mirovanje' \is >Ag ^ ^/ \ls Primijenjena astrologija brane od bilo kakve zbunjenosti. mora s više topline i povjerenja pristupiti osobnim odnosima. umjesto hladnoæe i uporna zadržavanja 'sigurna razmaka'. eda bi mogli zapoèeti graditi èvršæe temelje za nove. pak. umjesto što oèekuje da drugi uèine prvi korak. pri tomu Blizanci moraju nadvladati svoj panièan strah od upuštanja u duboke osjeæajne veze i odnose. od svega što može onemoguæiti istraživanja. Kljuèno odreðenje: Èuvstvovanje je naèinom življenja kroz predanost. zbrke ili pometnje u mišljenju. suosjeæanje i duboko osjeæajno reagiranje.sposobnosti. uèvršæivanje u društvenoj hijerarhiji. mora postati znatno poduzetnijom u uspostavljanju veza i odnosa. doèim Vodenjak. u svemu bolje i plodonosnije odnose s drugim ljudima. Iako oni naprosto znaju zašto znaju. Brane se od svega što se protivi njihovoj nepresušnoj znatiželji i neutaživoj žeði za znanjem. uostalom. Vaga. od svega onoga što ih može omesti u najbržemu napredovanju svojim glavnim zacrtanim životnim putem. zbog posve jasnog osjeæanja sebe kao društveno/druževnoga biæa. Kao i svi mi. izjavama. putem razumijevanja sebe i drugih. ophoðenju. utemeljivanje. ipak moraju nastojati razumjeti sebe i vlastitu odvojenost. drukèije. zamagliti duhovna obzorja i suziti širinu shvaæanja. 1 146 . postavljanje. Dakako. postupcima. naèinu rada. ali i 'socijalnim impulsom' za uvoðenje u društvo.

7 Vodeni znakovi Sf' ik jM& W ^ WI. dokuèivanje i pronicanje. a sve to ne bi li probudili ili 147 . do istinske ljubavi prema stvaranju. SI. oni poput altruista (što u biti i jesu) èeznu za sveprožimajuæim uranjanjem u druge i stapanjem s njima. Moraju biti zaštiæeni od vanjskih utjecaja. povjerljivost. razlikovanje ili nerazlikovanje zbilje od nesvjesnog. ugoðenu na takve tananosti koje drugi zapravo niti ne primjeæuju. bježanje u svijet zamišljanog. bojažljivost i sklonost samouništavajuæem ponašanju.. èišæenje i proèišæavanje. preko sveopæeg prihvaæanja. ne postavljajuæi pritom èvrstu crtu razgranièenja izmeðu jednoga i svega. Stoga su snažno izražene potrebe za sveopæom samozaštitom uz posljediènu ne-povjerljivost. Energiju oèituju kroz èuvstvene procese. osjetljivost do podsvjesnog poistovjeæivanja s drugima. Matijeviæ: Put samospoznaje Vodeni znakovi simboliziraju pomirljiv pristup uz osjeæaj odgovornosti. duševna osjetljivost. tuðe ili vlastite osjeæajne veze. Nesvjesno i intuitivno znaju zamijetiti i najdublje èežnje u svojoj 'duši'. Predstavljaju sva podruèja dubokih osjeæaja i reakcija. duboka i nedokuèiva tankoæutnost do utonuæa. od prinudna trpljenja da bi se svladao strah. pokretani energijom iz nesvjesnoga i duboko unutarnjim èuvstvenim impulsima.. da bi osigurali u-nutarnju smirenost toliko potrebitu za duboka poniranja i istanèana zapažanja. potreba za povuèenošæu uz istodobnu èežnju za stapanjem s drugima.Obilježja i kljuène rijeèi: Milosrðe. Stoga su i skloni milosrdno se žrtvovati za spas neèije 'duše'. Zbog iznimne važnosti koju pridaju osobnim odnosima. previðajuæi èesto da i sami uzrokuju sukobe u odnosima.

doèim Ribe izrazito èeznu za sveprožimajuæim sjedinjenjem sa svim i svima. pak. okrenut korijenima i ranom djetinjstvu. Sve prethodno navedeno. No. njihovoj savjesnoj skrbi za sreæu i dobrobit drugih. Pritom je Rak. posve usmjeren prema obitelji. drugih i života uopæe. uz iznimnu podložnost utjecajima okoline. oni èesto proživljavaju vlastiti život kroz druge.pobudili osjeæaje u onom drugom. stoga ih nije valjano izdvajati poput nekovrsne zasebnosti koja oznaèuje neprijeporna obilježja primjenjiva na sve 148 . uzdanju u sposobnost razumijevanja pobuda nesvjesnih snaga u sebi i postupaka kojima je osnova u nesvjesnome i porivima. što im je zapravo i dovoljno. njihovoj sklonosti nesebiènom izražavanju osjeæaja. bjelodanim je uporištem uzdanju u vlastitu sposobnost izravnog uvida i shvaæanja bez podvrgavanja procesu mišljenja. a što vodeni znakovi smatraju bitnom sastavnicom življenja koja im omoguæuje jasnije poimanje sebe. Temeljem je njihovoj prirodnoj sklonosti udovoljavanju osobnim zahtjevima. kreæe na granici sjedinjenja s voljenom osobom i spremnosti na uništavajuæe djelovanje. pritom moraju usavršiti sposobnost stvaranja stanovite neškodljive osjeæajne razdaljine. pokretan iznimno snažnim osjeæanjima. Duboko uronjeni u sjeæanja na vlastita doživljavanja i ponašanja iz prošlosti. njihovoj težnji potpunom zadovoljavanju osjeæajnih potreba. jer svojim iznimno prodornim pristupom mogu odveæ duboko uranjati u živote drugih i ometati ih u njihovoj težnji za samostalnošæu. Škorpion se. Iako èesto imaju teškoæa da razložno objasne zašto osjeæaju to što osjeæaju. Primjedba: Pojedine elemente i suodnosne im znakove treba razmatrati u smislu èovjekovih razvojnih stupnjeva. oni osjeæajuæi znanje samo po sebi naprosto znaju da znaju.

bqrbe opreka nastalih u razdvajanju. unutarnje impulse. ^^^ Primijenjena astrologija 'Astro-psihologijska' usporednica podjele znakova u èetiri razvojne skupine 1. Strijelac. Naime. a snažno razvijena svijest sklona je egocentvizmu. Vodenjak. izmeðu subjektivnoga i objektivnoga. Lav-razdoblje kratkog zastoja u razvoju obilježeno potrebom stavljanja svega na svoje mjesto razluèivanjem i razvrstavanjem. Jarac. individualizira se. To je razdoblje rasuðivanja. stjeèe svijest o egu i ne-egu. Prevladavaju analitièki razum i racionalna svijest.Djevica. neslaganja. jednom rijeèju. gdje briga za red nadvladava brigu za napredak. Ovan. od kolike god važnosti bili. èovjek se odvaja od prvotnog nerazdvojenog zajednièkog stanja. i elementi su. Povezivanje je to izraženo raðanjem ispravnih osjeæaja i potragom za ravnotežom izmeðu psiholoških sposobnosti. Blizanci. To je poèetak uzlaska prema vrhuncu. ali i razdoblje suprotstavljanja. Z?/Jt-razdoblje nerazdvojene biološke bujnosti. Svijest postaje osjetljivom za oèitovanje intuicije. poèetak izbijanja nadracionalne svijesti i prosvjetljen«. Vaga. osjeæaj za dvojnost i poima sve sa stajališta razlikovanja subjekta od objekta.dane primjere. 3. Ribe. što oznaèava nadmoæ nesvjesnog. hijerarhijom. osjetilnost i prevladavanje imaginativnih svojstava. Razdvajanjem. skladnošæu razvoja. analize. izmeðu ega i ne ega. 2. Snaga koja se oèituje u èovjekovoj predracionalnoj liènosti. Rak. /?/Z?e-razdoblje prelaska granica iskustva preusmjeravanjem primarnih potreba 149 . ipak samo opæe nadopunjujuæe sastavnice cjelovite astrološke karte. 4. Škorpion-razdob\]e nova razvojna poleta obilježeno organizacijom.

eda bi buduæe \L> >Af jjfc. postalo njegovim èuvarom u obliku nekovrsne kolektivne podsvijesti iz koje æe se razviti iskra osobne podsvijesti 150 . kojima zapravo nastojimo do krajnjih moguænosti razviti vrline i nadvladati slabosti oznaèene znakovima. a prema nekoj od sastavnica sveukupne strukture naše astrološke karte. te osloboðena ogranièenja. Matijeviæ: Put samospoznaje roðeno dijete. na što od iskona ima i pravo. razlièite su sposobnosti i naèini izražavanja tih obilježja. Svijest slobodnije funkcionira izvan razine pojavnoga. obilježja znaka Djevice. >fc vi. moguæi planet u njoj. Intuicija sve više postaje vodièem što ga biæe na putu u nepojavnomu povratku priznaje i prihvaæa. zbog naših razlièitih iskustava steèenih doživljavanjem. Primjerice. materije. jastvo). opæi odnos Djevice spram karte kao cjeline. kao i njegovi aspekti. vremena i prostora. No. zaèeæem se na zigot (oploðeno jajašce) prenosi pradjedovsko naslijede svega ljudskog roda. Njezin smještaj na vrhu nekog polja. Sjedinjuje se s tvoraèkim naèelom. '*m I. razvijamo svi mi. ponovno sudjeluje u jednostavnom i univerzalnom životu. msm {mm®®} Odreðenje: Poradi utjelovljenja svepostojeæeg. analitiènosti sustavnost. itd. Primjedba: Uvijek je bolje o svih 12 znakova razmišljati kao o ukupnosti obilježja i znaèajki sadržanih u razvojnim stupnjevima životnoga procesa promjena kroz koji prolazi svatko od nas ponaosob. njezin vladar Merkur u nekom od znakova i polja.prema takvim ciljevima koji su primjereniji od do sada priznatih normi. pokušava se ostvariti svjesnost (samosvijest. U tom su smislu i opisani znakovi na stranicama koje slijede. a na što ukazuje položaj Djevice u datoj karti.

Životna je energija prvenstveno usredotoèena na sebe i vlastite potrebe. a bjelodana je i nepobitna èinjenica da osjeæajna aktivnost daleko prethodi buðenju svijesti. na uspostavu ega i njegovo usmjeravanje na uzajamno djelovanje izmeðu izvanjskog i unutarnjeg svijeta. odluènim. koliko god da kolektivno nesvjesno bdije nad oblikovanjem osobnog nesvjesnog i kakva god da je uloga pradjedovskog naslijeða. naprosto moramo sve neposredno iskusiti 151 . oèito nije rijeè o nekom toliko istinskom odreðenju koje bi uzmoglo okovati nas u vlastitoj životnoj zadaæi. Kompenzacija: Vjerojatno ponovno raðanje kroz potomke. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnu procesu promjene kroz koji svako od nas. odnosno glavne smjernice kojima æe poteæi naš razvoj od roðenja nadalje. stvaralaèka djela prosvjetljenje ili. razvija se neposrednim pristupom uz oèitovanje užurbanosti i poduzetnosti. Dakako. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjene kroz koji u uterinu razdoblju zapoèinje duševni život. snagom volje unutarnjega biæa izgraðuje svijest o sebi.. 'sjeæanja' na takvo razdoblje ne mogu biti ni vizualne predodžbe ni verbalna sjeæanja poput veæine naših svjesnih uspomena.!!?? ©TON (fcftafea) Odreðenje: Poradi samoprepoznavanja kroz tjelesno djelovanje. Naime.(ili nesvjesnog). pra-iskonski poriv za djelatnim prenošenjem. Stoga. silovitim. borbenim. a koji bitno utjeèe na daljnji razvoj i karakteristike svakog od nas. ponaosob. razdoblje te intrauterine psihièke aktivnosti samo djelomice oblikuje duševni život. jer proizlaze iz emocija i afektivnih senzacija. ponaosob. povezano s težnjom za izražajnim. spolnim projiciranjem u život.. No. u našoj životnoj sreæi i našim nedaæama.

onemoguæenost u razvoju i oèitovanju ukazuje da smo prinuðeni trpjeti agresije drugih. Kompenzacija: Potiskivanje. neusiljenim pobuðivanjem nade. Pritom možemo izražavati obilježja sebiènosti. strahovima. samoiskazivanje. \]s >A/ ^ vX» *T\ ^W /|\ Primijenjena astrologija osornosti i krute iskljuèivosti. uèimo se brinuti prvenstveno za sebe. opasnostima. primjereno usmjereni.. muževnost. prema naèelu. upuštanjem u oštre prepirke. entuzijazam. otvorenost. a poneki od nas potporu traže èak i u spretnu rukovanju oružjem i si. Odreðenje: Poradi samooèuvanja i razborite uporabivosti 152 . Pokušavamo se izvještiti u osvajanju. Ponekad se protivu toga branimo altruizmom.. svi ti postupci. stoga. neovisnost. No. zatomljavanje. Prepoznatljive su. èastohleplja. emotivno aktivno primarne znaèajke koje obilježava raspaljena životnost u vrtlogu i žestini poriva. Ponekad svojim slobodoljubivim stavovima. jer ne znamo zauzeti ispravno stajalište. èime zapravo s manje ili više uspjeha prikrivamo svoju iznimnu težnju za voðenjem.. poduzetnost. inicijativu. stvaralaèkim poticanjem na promjene. jakih osjeæaja i snažnih osjeta. impulzivnost. Sprijeèenost pokušavamo nadvladati prekomjernom nasrtljivošæu. u stvari nukamo druge da nas slijede.izravnim pristupom kroz samopotvrðivanje. aktivizam postojanja sa svim podvizima. u borbi. nemir. nepokolebljivo kretanje ka odabranome cilju. Zapravo. odvažnost. pa valjda sam sebi najvažniji. pomažu nam u otkrivanju i prihvaæanju odgovarajuæe vlastite tjelesne i duševne strukture. pa i agresivnost. nadmetanju. ogledanju s nekim ili neèim. nametanje vlastite liènosti okolini.. za time da uvijek budemo prvi. kao izvora neproblematiènih prirodnih impulsa.

ponaosob. praktiènošæu. zatomljavanje. pouzdanošæu. radinošæu. Poèetna se Ovnova energija ovdje oèituje u praktiènoj djelatnosti s konkretnim uèincima. Ponukani (ne baš posve toènim) vjerovanjem da je stvarno samo ono što je mjerljivo i da su sve vrijednosti sadržane samo u onome što posjedujemo oko sebe ili u tjelesnome sebi. sigurnošæu i materijalnom potporom. To oèitujemo kroz osjeæaj vlasništva. a napose vlastite vrijednosti. izrazitoj muževnosti koja stremi gore i naprijed. intenzivnim usmjerenjem u partnerstvu. praiskonski poriv za unutarnjom vezanošæu. što raða sigurnost koja uvjetuje daljni rast unutarnjeg biæa i omoguæuje razvojno usmjerenje.osiguramo i uspostavimo granice te jasno 153 . osjeæajem za mjeru i zbilju. pobuðuje naše ili oèevidne ili pritajene sklonosti gomilanju materijalnih stvari. povezano s težnjom za plodnim i obilnim projiciranjem u život. postojanošæu. suzdržanošæu. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjene kjoz koji svako od nas. Kompenzacija: Potiskivanje. Biku je namijenjena statiènost mase koja nosi život. osjeæajem odgovornosti. razvija se produktivnim pristupom uz oèitovanje ustrajnosti. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju. ukorjenjivanje u konkretnom i materijalnom svij«u. novaca ili prekomjernosti u hranidbenim navikama. strpljivošæu. ukazuje da smo prinuðeni trpjeti poradi nemoguænosti ili neznanja da uživamo. izgraðuje vlastiti identitet. èvrstoæom. Potreba za samozaštitam usmjerena je na ustaljivanje. želje za uravnoteženošæu. Javlja se osjeæaj svrhovitosti. 'duh' tromosti zbog težnje za mirom pod svaku cijenu.onoga što se stvarno posjeduje. Dok je Ovnu pripala kinetika prvobitne vatre utjelovljena u gruboj. a sve prema naèelu pa valjda se vidi da imam. imanja.

te nalaženja prikladna kanala za najšire komunikativno samoizražavanje kroz promatranje. širi i pokušava uèvrstiti raznolike veze. Stoga. pravom ja. Odreðenje: Poradi doživljavanja sve punoæe života održanjem mentalne ravnoteže i bistrine uma.odredimo svoje moguænosti i svoje prave vrijednosti. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnu procesu promjene kroz koji svatko od nas ponaosob. Tu 'manjkavost' pokušavamo nadoknaditi velikom marljivošæu kojom se želimo materijalno uèvrstiti. Razbor je izrazito usmjeren spoznavanju praktiènosti 154 . u nadvladavanju sklonosti prekomjernu uživanju i *V •»Ar % ^ I. pomaže nam u razvijanju suptilnijih vrednota. Nedovoljno razvijenu sposobnost osjetilna uživanja ponekad nastojimo nadomjestiti biranim i preobilnim jestivom. Gibak i nemiran um usporeðuje svijet vlastitih zamisli sa zamislima drugih. svijet predodžbi s objektivnim svijetom. Pritom ponekad oèitujemo obilježja trdoglavosti i pohlepne usmjerenosti na materijalno. jedinom uporištu istinskih vrednota. uspostavlja. 'osoviti na noge'. istraživanje i prouèavanje okoline glede lakšeg snalaženja i zadovoljenja radoznalosti. Cilj je tog procesa upoznavanje. praiskonski poriv za promjenom i spoznajom okoline. povezano s težnjom da se u život projiciramo prenoseæi znanja drugima i usklaðujuæi se s okolinom. gotovo do prejedanja. Matijeviæ: Put samospoznaje zadovoljstvima te nalaženju potpore u unutarnjem. pouzdana i znakovita društvena položaja. samo valjano postignuæe materijalne sigurnosti. razvija se prilagodbenim pristupom uz oèitovanje sposobnosti uspostavljanja svih veza. Nedostaje nam mnogo toga zbog nedovoljno razvijene sposobnosti stjecanja. zamjedbu i razumijevanje opaženog.

odmoriti se. promjene. zapravo silnoj želji za napretkom u vlastitomu razvoju. u toj zaokupljenosti s više toga odjednom. površnosti i prevelike širine interesa. brzinom i koja uvodi u svijet suprotnosti: subjekt-objekt. Kompenzacija: Potiskivanje. razmjenu.veza. do zadovoljstva u obrtanju zamisli i kretanju duha. Unutar misaonoga procesa.. meðu inim. prilagodbu. jer sve to može onemoguæiti završavanje zapoèetog. odabrati bitno.. spretnost i umješnost (uma i ruku).. neprestano ljubopitljivo zapitkujemo sebe i druge. unutarnje-vanjsko. lakoæom. pokretljivošæu. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju ukazuje na 'pravu neznalicu' s poteškoæama u izražavanju. a tijekom cjelokupnoga življenja zapravo neumorno sakupljamo svakovrsne obavijesti gradeæi vlastitu utvrdu znanja. zašto ovo. s ciljem oblikovanja metoda i tehnika širenja spoznajnog obzorja i ovladavanja vlastitim podruèjem (okolinom). razgovor. zašto ono. dotièuæi intelektom sve i sva u svojoj okolini. Odatle nastaje proces cerebralizacije koji nas dovodi. No. U svome ritmiènomu povezivanju s izvanjskim svijetom. neprestani pokret. zatomljavanje. Stoga ponekad moramo i zastati. usredotoèiti na jedno. a bez ikakvih svrhovitih uèinaka. zapravo ponekad bježimo od središnjega znaèenja vlastitoga života prema drugorazrednim i sporednim životnom pitanjima. praktièno nes155 . i do radosna uživanja u igri. odnosa i zakonitosti. svjesnopodsvjes-no. jer u protivnom moguæ je gubitak stalnosti u našem razvoju i obrazovanju. Poslije intenziteta (Ovan) i dubine (Bik) dolazi širina (Blizanci) koja odiše lelujanjem. te do uzleta inteligencije i sposobnosti brzog shvaæanja kroz komunikaciju. u toj uvijek sveradoz-naloj i lebdeæoj zaigranosti. znatiželju. moramo nastojati prevladati znaèajke poput nemira.. pa æe sve ostati samo na razini osobnih razmišljanja. koja pobuðuje i neostvarive želje. raznovrsnost.

A njih je moguæe razoblièiti komunikacijom. nekim tko se doimlje sveznalicom. površnosti. razvija se praiskonska žudnja da primi u sebe i posjeduje zaštitnièko-obrambenim pristupom uz oèitovanje osjeæajnosti.nalažljivu. za to je nužno nešto odvažnosti i upornosti. pri èemu gube svoju 'pogibeljnost'. Te teškoæe pokušavamo prevladati obrazovanjem. obogaæujemo svjetonazor i razvijamo mnoge druge sposobnosti. tehnièki nespretnu. a uvijek preširokoga kruga zanimanja. nastojanjem da postanemo 'intelektualcima'. Poveæanjem sposobnosti komunikacije. ukratko. Obrazovanje ili. te osjeæajnim samoizražavanjem kroz posvemašnju sigurnost. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjena kroz koji svatko od nas ponaosob. upotpunjavanja i produbljivanja osjeæanja. umnim i rjeèitim osobama ili. komunikacija iznimno je znaèajna za otklanjanje osjeæaja manje vrijednosti. Dakako. govorno siromašnu. spoznaje dubinu intime i stoga odreðuje jezgro naše strukture liènosti kao potporu osobnome rastu i integraciji. 156 . bez èega se tako i tako ništa ne riješava. još bolje. neotuðiv i neponovljiv unutarnji duševni svijet. jer u protivnom nikada neæemo pojmiti svu njihovu složenost i neprestano æemo se boriti s imaginarnim 'neprijateljima'. pomanjkanja sposobnosti usredotoèenja. povezano s porivom za zaštitom i hranidbom te težnjom za èuvstvenim projiciranjem u život. Pritom izražavamo obilježja sf\ /yv VpPrimijenjena astrologija nemira. ponekad i nezahvalnosti. Odreðenje: Poradi prihvaæanja. Moramo nauèiti suoèiti se s problemima. Samospoznavanje zapoèinje u pouzdanu.

Razvijamo tu i oblikujemo izdržljivost u smislu doraslosti naporima. Moæ je to nasljednoga prenošenja sposobnosti promjena u organizmu. te nesebiènu privrženost osobama i stvarima. sjeæajuæi se svega (neki manje neki više). privrženosti. te na osjeæajnoj razini poput spužve upijamo u sebe dojmove iz okoline. povuèenosti. ne zaboravljajuæi ništa. Pritom nam pomaže sposobnost osjetila dodira kojom poput ticala kušamo svijet i primamo poruke iz svega što nas okružuje. pamteæi sve. Prihvaæeni kao dijete u blisku dodiru s majkom. I. do visokog stupnja osjetljivosti i uvredljivosti. uporište individualnim impulsima i našem doživljavanju sebe kao mladog biæa. osjetljivost na okolinu i njezine reakcije te sebe doživljavamo u najraznolikijim osjeæajnim razmjenama s bliskim osobama. napose kroz opæu roditeljsku i posebnu materinsku ljubav. razvijamo intuiciju. sve preobrazbe uvijek se odvijaju kroz èuvstva. bilo 157 . Matijeviæ: Put samospoznaje djetinjstva (bez obzira kakva bila) snažno nas prožimaju potrebom da se o neèemu ili nekome brinemo. poput snažne pobude za skok na viši razvojni stupanj. prihvaæanjem i potkrepljenjem. preko jasno nazoènoga. ali uvijek na višu razinu. No. istinsko domoljublje i uzvišenu prožetost rodoljubivim osjeæajima. opæu osjeæajnost. prijemèivost za dojmove.zaštiæenu krugu obitelji i doma. na rubu naizgled suprotstavljenih osjeæajnih snaga koje u ravnomjernomu ponavljanju po potrebi zamjenjuju stare strukture novima. a napose tankoæutnu sposobnost primanja osjetilnih dojmova i doživljaja. Odvija se to u rasponu od datog. što je zajedno s odobravanjem. ponuðenog i prihvaæenog. Sjeæanja iz vlastitoga •T* ^ W 'I*.

moæi. zatomljavanje. prezabrinutost. poput domovine. Odreðenje: Poradi samoprepoznavanja kroz stvaralaèko djelovanje pra-iskonski poriv za dokazivanjem vlastitih vrijednosti. životinja. a napose o onima nedovoljno odluènima ili onima koji nisu sposobni samostalno se brinuti za sebe. razvija se upeèatljivim pristupom uz oèitovanje nametljivosti povezane s težnjom za autoritativnim i iznimno dojmljivim projiciranjem u život. doma. isuviše izloženima svemu izvanjskom uz neprestano sjeæanje na možebitno pomanjkanje nježnosti i topline iz djetinjeg razdoblja. obitelji. Kompenzacija: Potiskivanje. No. Taj osjeæaj manjkavosti pokušavamo nadomjestiti èim veæom nježnošæu spram drugih. neprestano skrbeæi za èuvstvenu 'hranidbu' i sigurnost vlastite okoline.vlastitome bilo tuðem. sebiènost i poput uvrijeðena i ljutita djeteta samosažaljivo odbijamo svaku promjenu zateèenoga stanja. prekomjernom zaštitnièkom roditeljskom ulogom. ponekad zapadamo u stanje tjeskobe uz posljediènu povredljivost. potrebe za vlašæu i slavom. dubine intime. uspjet æemo prevladati infantilne osjeæajne potrebe te naæi. zrele osobe koja s lakoæom prihvaæa vlastitu samostojnost i posebnost. Svako izražavanje sebe sama stvaranjem. djece. Ukoliko smo u tom pokušaju dostatno konstruktivni. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju ukazuje da nismo sposobni u potpunosti iživjeti svoju intimu. samoizražajno oslobaða stvaralaèke sposobnosti koje se bude i pomaljaju iz nutrine. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnu procesu promjene kroz koji svatko od nas ponaosob oèituje samoga sebe. uvijek 158 . isuviše prožeti osjeæajnošæu i nespremnošæu na njezino valjano usmjeravanje. odnosno dosegnuti identitet odrasle. Osjeæamo se nazaštiæenima.

onemoguæenost u razvoju i oèitovanju. nehaj. nesposobnost za oduševljavanje i žar. Meðutim. Stvaralaèko oèitovanje prenosi naše latentne sadržaje iz 'svijeta' nutrine u konkretnu. prijetvornošæu. samopouzdanja. pa podliježemo taštini. zatomljavanje. želji za gospodarenjem i nadmoæi. te vlastitom sposobnošæu stvaranja predodžbi i svojim poticajnim žarom velikodušno obogatiti svijet. Stvaranje je uvjet pravog. neobvezatnog autoriteta koji je sposoban nešto stvoriti u duhu svoga vremena. /[\ sy\ s\\ Primijenjena astrologija Kompenzacija: Potiskivanje. zapravo propuštamo izuzetnu priliku da izrastemo u iznimno dobra organizatora i voditelja. ponekad zbog nedostatka zrelosti i iznimno snažno pobuðenoga naèela 'hoæu'. aktualna trenutka. suprostaviti se udarcima života kroz uznositi ponos stvorenim. otkrivanje skrivenih unutarnjih stvaralaèkih sposobnosti ne omoguæuje samo veæe samopouzdanje.je izvorom veselja. osjeæajnu 'ugaslost'. prožeti idealizmom i romantikom. zaboravljamo na skromnost i skrušenost. ukratko naše nepovjerenje u sebe i vlastite sposobnosti. samovolji pa i okrutnom vladanju. samozadovoljstva. privlaèenjem pozornosti te pukim 159 . a opet razumno. životne radosti. oznaèavaju naš egocentrizam. Time postajemo nesno-šljivima i sebi i drugima. nesamopouzdanost. nastupa i pristupa. vodenog unutarnjom mudrošæu i nesebiènom ljubavlju. neprirodnom ponašanju. oponašanjem tuðih uspješnih 'stilova'. nepoduzetnost. No. plemenitosti i dostojanstva. U najboljoj inaèici sposobni smo smiono. razvijanjem 'patvorenih' nazora. našu površnost. Slabosti i teškoæe pokušavamo prevladati neprestanom poduzetnošæu. veæ privlaèi društvenu pozornost i priznanja. vidljivu okolinu.

Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjene kroz koji svatko od nas. odiiènošæu. ponaosob. ukoliko ne ide drukèije. Ono što je u nama 'sirovo' ne mora biti uništeno. 160 . odabira. pa postupno poèinjemo prihvaæati samoga sebe onakvima kakvi veæ jesmo. ne bi li od nas samih stvorila ono najbolje. Zapravo. Odreðenje: Poradi samooèuvanja i razborite uporabivosti pojedinosti praiskonskih poriva za dotjeranošæu. snaga ili 'ukroæeni Lav'. poput plamena koji zraèi svom svojom toplinom i svjetlošæu. Od sirove snage. No. razluèuje. 'Ubiti Lava' u nama nièemu ne bi služilo. razvija se rašèlambenim pristupom uz oèitovanje kritiènosti. odnosno jasno uoèava razlièite potrebe prilagoðavanja. vodi toliko željenu uspjehu. svladanom i raspoloživom snagom. omoguæuje nam slobodu djelovanja. postaje bogatom. Primjedba: Od Ovna do Lava naèelo 'vatre' se preobražava. jer zrela osoba ne prezire ništa. mjerenja. savršenstvom. pobuðuje vjeru u nas same. veæ pretvorbom oplemenjeno na psihièkoj razini na kžioj naša volja mora ukrotiti i iskorijeniti 'primitivne snage nesvjesnoga'. predstavljajuæi u nama moralnu snagu i srèanost kojom se svladava svaka kušnja. veæ uvažava i najmanje plemenite porive kao nužne pobude svakom djelovanju. dakle valja uzvišeno uporabiti svoju snagu i energiju. U procesu skupljanja. trenutaène iskre ili munje. zri i krijepi samosvijest te poveæava osjeæaj vlastite vrijednosti. ovladava strašæu. povezano s težnjom za uèinkovitim projiciranjem u život.hvalisanjem. Stoga. 'snaga' o kojoj je ovdje rijeè provedba je one naše unutarnje moæi èijoj je nježnosti i suptilnosti mnogo teže odoljeti nego svim provalama srdžbe i sirove snage. tako se ipak djelomice budi naša nadarenost.

Matijeviæ: Put samospoznaje Naravno. No. propisima. temeljit i ozbiljan pristup svakom problemu. Otuda i naša potreba za povremenim temeljitim èišæenjem. uvažavanja. štovanja drugih glede vlastite djelotvornosti i prihvatljivosti uporabnih vrednota. za razliku od Blizanceva zašto sada uvijek tražimo razloge. istièemo razlike i razvijamo sposobnost ukljuèivanja. sustavnost ukupnosti uskladivih i povezivih naèela. te pokušavamo biti drugima po volji. nastojimo se pridržavati društvenih pravila ponašanja. prijeko je potrebno da inteligentno usmjerimo pozornost na jedan problem. Takoðer. Dakako. a sve da bismo poluèili osjeæaj sigurnosti. nepotrebnih primjesa i dodataka. jer želimo spoznati kako se zna to što se zna. i sebe i svega oko nas. èime zapravo razvijamo djelotvornu sposobnost. muène. uredbama. te prihvatiti teške. sposobnost traženja veza i izvoðenja zakljuèaka rašèlanjivanjem.usporedbe. svemu je tome zajednièki imenitelj savršena èistoæa. savjesni i promišljeni. prekomjerna 161 . uz naglasak na duševno-duhovnoj èistoæi što je zapravo i naša zadaæa u ovom razvojnom stupnju. (za razliku od Blizanaca u nama). nezahvalne poslove. bez neželjenih mrlja i tragova. ne gubeæi tako životnu energiju na više toga istodobno. sposobnost iznalaženja velikog stupnja toènosti i jasnoæe. privrženi naèelima. proizlazi to iz savršene èistoæe posve bezgrešne 'duše'. Meðutim. U socijalnom dodiru premošæujemo Lavovu nepoæudnost i samosvojnost u nama. jedine èistoæe u kojoj je moguæe biti siguran i zaštiæen. uèenje zapoèinjemo u svakodnevnu životu kroz praktiène poslove i iskustvo steèeno neprestanim ponavljanjem stanovitih postupaka. Uza sve to. Ays sy\ 1. te konaèno težimo besprijekornosti i najvišim ili najvrednijim oblicima.

proraèunatim intelektom. nepotrebnoj sitnièavosti i stavljanju sebe u središte svega kroz usmjerenost na svoje ja. te poveæanim zanimanjem za sebe. vodi umišljanju raznih bolesti. te nalaženja prikladnih kanala za najšire komunikativno samoizražavanjekroz ravnomjerno združivanje. savjesnošæu.usredotoèenost na rašèlanjivanje vodi nas neumjerenoj kritiènosti. uravnoteženim. a u sebiènoj proraèunatosti èesto propuštamo jedinstvene i neponovljive situacijske vrednote. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju. praiskonski poriv za uspostavom. Kompenzacija: Potiskivanje. postajemo samostalni u djelu i prosudbi. velika je vjerojatnost da æemo se neusiljeno i slobodno usmjeriti u životu. udaljavanju od drugih ili u ovisnost od uzajamnih odnosa. uzdržljivim stavom i stanovitim odstojanjem spram èinjenica i drugih. a 'istanjeni' živèani sustav. Uspijemo li u tom. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnu procesu 162 . Naime. zatomljavanje. 'suhim'. Takve teškoæe pokušavamo prevladati veæom djelotvornošæu. održanja mentalne ravnoteže i bistrine uma. jer tek samostojni u moguænosti smo pouzdati se u druge i uistinu im vjerovati. nesklonost oduševljenju. prikrivamo zapravo kompleks manje vrijednosti. teškoæu premošæenja granica i distanci što nas zapravo vodi skrivanju u se. pouzdanošæu. ujedinjavanjem i održanjem odnosa s drugima razvija se povezujuæeuskladbenim pristupom uz oèitovanje nadopunjujuæih èinitelja. èesto i psihotièno poremeæen. Time tjeramo od sebe mnoge duševne tjeskobe i nevolje. ured-nošæu. sjedinjujuæim projiciranjem u život. ukazuje na zamor i visoku razinu opæe osjetljivosti. skrbljenjem. povezano s težnjom za sprazumnim. (ILaifaoa) Odreðenje: Poradi doživljavanja sve punoæe života.

i si. ljepota. susretljivost. Ukoliko nas uistinu nešto ili netko može naputi-ti na bitne. savjestan i u stanovitu smislu jednakomjeran odnos. svjestan. zapravo je jedan od najsnažnijih pokretaèa našeg življenja. ili ukratko sve što nesvjesno ili podsvjesno osjeæamo i priželjkujemo. sposobnost poticanja onog najuzvišenijeg u drugima. razvija društveni život. težnju. znaèajke su kojima treba težiti kroz zajedništvo uz razborito i nepristrano procjenjivanje i prosuðivanje. cilj. Taj skriveni dio predstavlja našu vrednotu. neposredno suoèava s drugim ljudima. eda bismo živeæi u združenosti svojih suprotnosti. pored svih poraza i kriza. drukèijima od sebe. Naime. korjenite promjene. osobine kojima se divimo. imali zajednièku korist kao izravnu posljedicu i mogli neometano i neometajuæi živjeti s drugima. ustupci. stoga mi u partneru tražimo ljepotu i sklad. koje obožavamo. možemo postiæi potrebito nam jednistvo 'psihe' i tijela. uspostavlja dragovoljan. postaje vidljivim. Sretanje s drugima. Stoga. To je i ona pobuda poradi koje se sreæemo s nepoznatim dijelom sebe u drugima. Društvenost. onda su to suoèenja i suèeljavanja. stjeèe osjeæaj za zajedništvo. ponaosob. a drugi postaju prizorištem naših višeslojnih projekcija pa su sve teškoæe koje s njima doživljavamo zapravo odrazom naše vlastite unutarnje neusklaðenosti. združeno uravnoteženje svih naših tjelesnih i 163 . slaganje s okolinom. glavna je zadaæa ovog razvojnog stupnja da nauèimo prepoznati suprotnosti unutar vlastite naravi koje moramo uravnotežiti. samo u unutarnjoj i izvanjskoj ravnoteži. ideal.promjena kroz koji se svatko od nas. U sretanju se naš unutarnji sukob objektivizira. No. s Ja u Ti.. smatrajuæi da bi nas to dopunilo te ispunilo 110 Primijenjena astrologija zadovoljstvom.

najvažnija je. do u beskraj tražimo potvrdu naklonosti i ljubljenosti. staromodnost. Te teškoæe pokušavamo prevladati nepokolebljivim stavovima pri èemu dugo idealiziramo partnera. pri èemu posve obezvreðujemo vlastite osjeæaje. odijevamo se s više ukusa. ispunjati zadovoljstvom. skrivanja. Oznaèuje ravnotežu izmeðu 'duhovnog Ja' (jastva Jungovske psihologije) i izvanjskoga ja. dakako naša pripravnost prihvaæanja sebe kroz 'zrcalo' drugih. buduæi da jedna strana stremi škorpionu 164 . èuvstava i si. Primjedba: Rijeè je o psihièkoj ravnoteži u odnosu na zakonitost i pravednost. zatomljavanje. onemoguæenost u razvoju^oèitovanju. No. jasnijim postaje naš vlastiti duhovni identitet. slijedimo modu. Iskazuje ravnovjesje izmeðu pozitivnog i negativnog. Neumjereno. mišljenja. dodvoravamo se drugima. nezainteresiranost za svijet oko sebe. od 'platonskih' ljubavi do putenih pornografskih poticaja. zabrane. umjesto razoèaranja. ambivalentnost i sukobe u partnerskim odnosima. Ukoliko u tome uspijemo. ili ugaðamo. poèinje se 'bistriti' slika o samome sebi. Okušavamo se u razlièitim oblicima erotiènog izražavanja.. a življenje nam postaje manje zavisnim od partnera i poèinje nas. kroz svoj odraz u drugima. Kompenzacija: Potiskivanje. Uljuðujemo vlastitu vanjštinu. a naša vanjština poèinje odražavati sav sjaj unutarnjih odlika. sputanost i suzdržanost u njima. Naši izbori postaju puni osjeæajne istanèanosti. ukazuje na našu neodluènost. te nas kroz ideal èiste i nesebiène ljubavi naputiti na stazu sveprožimajuæeg sklada u èijoj nas toplini èeka posvemašnji unutarnji mir. onaj je sadržaj koji nas može ispuniti ljepotom. erotiènu neiživljenost. sklonost okrivljavanja drugih za vlastite slabosti. na vrlo malo prisnih odnosa.psihièkih procesa poput percepcije.

htjeli mi to ili ne. U produbljenim partnerskim odnosima. Naime. Stoga je nužna stanovita prilagodljivost tih poistovjeæivanja. poistovjeæuje s nekom priopæenom mu zamisli koju produbljujemo i iskustveno utemeljujemo. u ekstazi i mistiènom iskustvu samozaborava. zapravo je poriv da se bude višim nego što jesmo. partnerske odnose. -w *v 1N I. otuðenja. Seks se postavlja poput osobnog problema. jer se 165 . a s druge se strane jednako intenzivno od njega branimo. Vaga predoèuje sveobuhvatnu ravnopravnost i duh pravednosti. osobni osjeæaj moæi. upotpunjavanja i produbljivanja osjeæaja. bezosjeæajnosti. pa i požudnim projiciranjem u život. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjena kroz koji se svatko od nas ponaosob. Matijeviæ: Put samospoznaje vezivanje uza sebe do podèinjavanja. društvenu i osobnu usklaðenost. Nesvjesni motiv za kojim tragamo kroz spolnu funkciju. praiskonski poriv za poistovjeæivanjem s vlastitim izvorom razvija se prodiruæim pristupom uz oèitovanje strastvenosti. Ovdje kušamo. a druga Djevici (sublimaciji).(svijetu žestine i požuda). usvajamo identitet vlastita partnera. èinimo 'pravovaljanima' prethodne. jer odnos može postati zategnutim. u Vagi uspostavljene. pun ljubomore i sukoba do iscrpljivanja. Odreðenje: Poradi prihvaæanja. Time oslobaðamo odreðenu intenzivnost u povezanostima meðuljudskog iskustva koje nas pouèava o vodeæim motivima najosobnijeg i najpogodnijeg u partnerstvu. >|n ry. te osjeæajnoga samoizražavanja kroz izniman stupanj napetosti i izuzetno èvrsto •J/ \k jfe Ajjz. povezano s težnjom za osjeæajno žestokim. utvrðujemo. potrebe da budemo jedno zakljuèano u korijenima s drugim ljudskim biæem. želju za prodiranjem do srži života i razotkrivanja njegovih tajni.

Strast-da. osvetoljubivima. U istinskoj iskrenosti prema sebi moguæi su izuzetno obnavljajuæi. a ne na upravljanje drugima. Zagovaramo nekovrsni autoritet kojim se branimo i kojim pravdamo postupke. ali usmjerena na duhovno samoozdravljenje. a ne zadovoljavanje putenih poriva. smionost.neostvareno silno želi (zapravo pohotljivo žudi). itd. Sto nam više uzmanjka osjeæaja pravedne moæi. tobožnje tajnovite i magiène karizme. a ne iživljavanje nad slabima. ukazuje na naše trpljenje poradi iznanadnih 'lomova' partnerskih veza. može nas u našoj sebiènosti zaslijepiti do te mjere da postanemo sumnjièavima. a ne na nepoæudnost. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju. zadrtosti glede vlastitih naèela i stavova. ali usmjerena na istraživanje za opæe dobro. a sve skriveno pod maskom prijetvorne. ali usmjerene na sposobnost preobrazbe. gotovo trenutni unutarnji prevrati. odluènost. prodornost-da. moguæi su i paranoidni poremeæaji^ no èešæe se naše osjeæajno oèitovanje njiše izmeðu mazohizma i sadizma. Želja-da. tim više nalazimo unutarnje slobode i poimamo da je pravi autoritet zapravo stvar neoptereæenosti. ali za produbljivanje doživljavanja vlastitih osjeæanja. duboke promjene i preusmjerenja. Èim više povjerenja stjeèemo u sebe. zatiranja vlastitih osjeæaja do bola. Izmaknu li stvari nadzoru i odemo li predaleko. zatomljavanje. Kompenzacija: Potiskivanje. oblikovanjem primjerenih stavova. v te pokušavamo biti èim snažnijima kako bismo se oduprli tuðem podreðivanju. grèevito uvlaèenje drugih u vlastitu mrežu. Moæ više ne rabimo za manipuliranje 166 . Snaga i moæ-da. tim više prevladava naša opsesivnost i kompulzivnost. a sve zbog naše uskoæe. gotovo muèenja drugih. èak i nasilnima. Stoga. a ne igra moæi. Ovog se bremena pokušavamo rasteretiti pažljivim izborom ideje vodilje.

unutarnje se biæe zatvara u bolno stezanje grèa vlastite sputanosti. smrti i ponovnog raðanja. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnu procesu promjene kroz l*>ji svatko od nas ponaosob. zaokružuje stanovite odnose (koje opisujemo odgovarajuæim zamislima). nevremenu i velikoj nevolji. gdje je Škorpion slavodobitni. Drukèije reèeno. upuæuje se u znaèaj 167 . komplekse muèeništva koji. uz pridruženo psihièko znaèenje spolnosti. Zapravo. razvija se sveobuhvatnim pristupom uz oèitovanje neovisna svjetonazora. veæ za istraživanja vlastititih duhovnih stanja. te duboke i tihe vode ustajalosti i izluèivanja (Škorpion) èine spoj turobnih znaèenja naših životnih patnji i vi* Uf ^ Uf >X/ /T« ^ ^ 'T*' 112 Primijenjena astrologija drama. Primjedba: Prvotne vode iz izvora (Rak). nekovrsnu unutarnju tminu. uspostavlja nekovrsna potraga za znaèenjima uništenja i stvaranja. U nekoj tajnovitoj i dalekoj zemlji. Odreðenje: Poradi samoprepoznavanja kroz vrlo opsežno djelovanje praiskonskih poriva za istraživanjem izvan uobièajene i znane okoline. povezano s težnjom za proširenjem svijesti i slobodarskim projiciranjem u život. ponekad u najveæoj životnoj kušnji širimo krila spremno i s lakoæom tek u oluji.ljudima. ljubavlju prožeti pjev na bojnu polju ili tek puki ratnièki pokliè na ljubavnu polju. koji ne žudi nekoj višoj biti nego dobrobiti unutar gorka okusa tjeskobe življenja izmeðu razlièitih životnih kušnji. Napokon postaje onim što jest. ali tek kada ga temeljito potrese i posvema razdrma bjesnilo nekoga 'zlog ili dobrog unutarnjeg genija'. prokletstva i iskupljenja. poput krvi crvenoj i najdublje tmine crnoj. utvrðuje nešto. vode što ih je izbacio ocean (Ribe).

ustanovit æemo da zapravo više nemamo nikoga kome bismo trebali išta kazati ili koga bismo trebali saslušati. zatomljavanje. znamo nastavak sugovomikove besjede. Stoga. Pobuðeni time. ali uz duboko pronicanje reèenog i potpuno uvažavanje onoga što ima sugovornik za kazati. Ta spremnost da se suoèimo s novim. a ne površno slušanje vlastitoga monologa ili samouvjerno pretpostavljanje da shvaæamo. Posvema razumljivo govorno izražavanje-da. nova popunjenost u prostoru naše neutažive želje za duhovnim rasprostiranjem. novo svjetlo u našem intelektualnome rastu. za razliku od èistoga znanja i prihvaæanja stvari kakvima se naoko èine. Svaka pobjeda primitivnog u nama nova je stepenica u našem razvoju. oblikovanje. Pomaže nam u neprestanoj borbi izmeðu stremljenja prema uzvišenom i podlijeganja onom porivnom. slobodoljubivosti i velikodušnosti. ponukani su željom da razumijemo. a ne nesaglediva pustopoljina izgubljena èak i u vremenu. Osobne odnose prožimamo s društvenima i obratno te se uzajamno nadopunjujemo i nadahnjujemo. izravnosti. ali one ostvarive. 168 . stoga stremimo daljinama tražeæi (ili samo zamišljajuæi) tamo negdje naše mjesto postojanja. prije ili kasnije. ideologija. Kompenzacija: Potiskivanje. èak i završetak. itd. pomaže nam u vlastitu razvoju. povezuje pojedine situacije u šire sklopove. želje-da. Tako dobiven iskustveni 'ekstrakt' usporeðujemo s idealima koje nude filozofija. izuzima svakodnevno i izdvaja znakovito. sve oblike istraživanja života. tumaèenje. prosudba. prevoðenje. religija.integracije i duhovna usavršavanja. Tu je uporište svoj našoj neposrednosti. Želimo se otrgnuti uvriježenome. spremni smo upustiti se puni zanosa u raznovrsne pustolovine. U protivnom. traganja za smislom i istinom. Naše rasuðivanje. nauèimo i spoznamo.

stremljenje sudioništvu u posvemašnje idealnu ukljuèenju u zajednièki život ili. traženjem istine. No. poticajna pobuna protiv neke 'sile' koju valja svladati. iako smo zapravo >fr \fa \Lr 1. vjerojatno æemo naæi smisao vlastitu življenju i neæemo osjeæati potrebu za bježanjem pred samim sobom. unutarnjim uzdizanjem kojim porivi i ego nadilaze sebe u transcendenciji prema izvanosobnome. oèitujemo to i napuštanjem obrazovanja. novèanim osamostaljivanjem. opæim predavanjem sanjarenju o nekom posebnom vlatitom putu ili poslanstvu. a u znaku Lava snaga volje služi uznošenju Ja. nametljivost. ukratko postavljamo se posve nekritièki naspram vlastitih zamisli. a ponekad i naše preuzetnosti. Matijeviæ: Put samospoznaje izuzetno nabijeni energijom koju pogrešno usmjeravamo i izražavamo kao nestrpljivost. Svoj nehaj. uèenjem znaèenja mislene stege i odgovornosti. odnosno pukog velièanja ega koje se opija idejom o vlastitoj tobožnjoj velièini. opet. Doèim u znaku Ovna moæ ognja funkcionira više nesvjesno. isto tako. Slikom je to punoæe sjedinjenog biæa s ekspanzivnim ili snažnim Ja u potrazi za svojim granicama koje teži nadiæi. Potrudimo li se uistinu u tom traženju. površnost i izgubljenost u prostoru pa i vremenu pokušavamo prevladati djelotvornošæu u zvanju. Odreðenje: Poradi samooèuvanja'\ razborite uporabivosti svega mukotrpno steèenog.onemoguæenost u razvoju i oèitovanju. prosvjetljenjem duha. Primjedba. lutanjima. praiskonski poriv za 169 . duhovnom izobrazbom. Odatle i naša težnja stanovitoj uzvišenosti ili velièini za kojom tragamo u zanosu. svadljivost ili netaktiènost. ukazuje na naše oèekivanje podstreka i potpore. u Strijelcu postaje snagom duhovne bistrine.

pouzdanim projiciranjem u život. Istina. ali za opæe dobro. U smislu naravnog prava. To nas uvodi u podruèje objektivnoga. više ili manje. stoga èovjek uèlanjenjem u nj. stegi glede izgradnje sreðenih i korisnih društvenih normi. takoðer. moæ pobuðuje osjeæaj sigurnosti. Društvo s mnogoliènim pojedincima na stanovit je naèin univerzalna cjelina. razvija se racionalnim pristupom uz oèitovanje razboritosti i mudrosti. To nam kazuje da trebamo na tradicionalnim temeljima uz potpunu ozbiljnost i odgovornost razvijati u najvrednijem obliku praktiènost i korisnu uporabu materijalnih i duhovnih steèevina. svrhovitim i trajnim djelovanjem. To je ponekad i pridobivanje društvena položaja i ugleda na temelju odreðenih kvaliteta koje povezuju. provjerene i obogaæene u partnerskim odnosima. uspon. Taj identitet priskrbljujemo na podlozi duhovnih potreba koje nalaže savjest poput. organiziraju ljude u plodne i stvaralaèke udruge s uèinkovitim. itd. Stoga.pokoravanjem discipliniranom ponašanju. kao prije kroz Vagu u podruèje dogovorenoga ili kroz Rak u podruèje subjektivno intimnoga. prestiža ili moæi. uporno kretanje prema mjestu na vrhu-da. no želimo li zadobiti 170 . dosljednim. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjena kroz koji svako od nas ponaosob uèvršæuje u društvu priskrbljene tvarne i intimne vrednote. preuzima i stanoviti 'spiritualrii' identitet koji izvire iz te mreže odnosa i znaèajki. to je obilježje samoorganiziranog reda i autentièno funkcionalnog autoriteta. a ne za iskljuèivo postizanje >Af >Ag \1/ Primijenjena astrologija osobna društvena statusa. povezano s težnjom za suzdržanim. posve ujednaèenog univerzalnog mjerila.

pronalazaèkih i tvoraèkih 171 . ukoliko prije toga ne umaknemo. Pritom u nama prevladavaju hladne osobine. a ne ostvarenju sebiènih želja. krutost u odnosu sa bližnjima.poštovanje drugih. Vrhunac je toga. Stoga. ali ponekad èastohlepnim i tvrdokornim upornim upuštanjem u borbu za ostvarenjem tih ideala. Primjedba: Za razliku od u nama Bikova zadovoljenja tjelesnog i Djevièina perfekcionizma. uz mnogo truda postajemo savjesno radinima. trud i znanje trebamo usmjeriti prema uistinu društveno svrhovitim postignuæima. dakako. nalazimo greške«i 'hvatamo' druge u nedjelotvornosti i površnosti. sprijeèenošæu. neprihvaæenosti. ostvariti vlastiti unutarnji zov u svjetovnom. taj izvor snage uz ozbiljan rad. Postupno. To je put do postignuæa toliko željene omiljenosti. Naime. Kompenzacija: Potiskivanje. nastojimo odbaciti sve što nije 'vlastito' što ne valja. pouèeni vlastitim greškama. ali ne kroz svojeglavost. ustrajno. topline i ljubavi. poèinjemo razumijevati zakonitosti odnosa izmeðu znaèenja i neumitnoga slijeda. veæ kroz dopuštanje tuðim osjeæanjima da dopru do nas i uzvraæanje istom pa i veæim mjerom. sve 'neugodno' pokušavamo poboljšati postavljanjem jasnih ideala. nadzor. Drugi to pokušavaju dovesti u red ili kazniti naše pogreške. beznaèajnosti što sve pogoduje osjeæaju krivnje. s osjeæajem nepriznatosti. zatomljavanje. Jarac je simbol razvoja naših duhovnih. pesimizam ili melankoliju. izvanjskom pozivu ili zvanju. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju ukazuje na naše doslovno poistovjeæivanje s onemoguæenošæu. usredotoèeno i sustavno djelovanje-da. zapravo pokroviteljski. Takoðer. a poraz tog samoostvarenja može nas odmamiti u šutljivost. no poèinjemo i postupili doraslo. susprezanja i potiskivanje osjeæaja. a u suoèenju s vlastitim vrijednostima otkrivamo svoja prava usko povezana s odgovornošæu.

172 . Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnu procesu promjena kroz koji tn ^ ^"Tfr I. stremljenjem vrhuncima. No to je i nemilosrdno vrijeme koje se. To. te poriv za izražavanjem samog sebe u najširem moguæem prostoru. razvija se nepristranim. time motiviranima. ponaosob. ne bi li nam polagani uspon tih dubokih snaga omoguæio potvrdu vlastite vrijednosti i osigurao potpuno vladanje samima sobom. izvornim pristupom uz oèitovanje domišljatosti i nekonvencionalnosti. Polazak je to povezan s dolaskom. reformatorskim projiciranjem u život. što nam omoguæuje pojedinaèno stvaralaèko izražavanje te. ne kazni li nas oduzimanjem ili odricanjem. To je vladanje ishod strpljiva vježbanja volje u vladanju porivima i senzibilitetom. sudjelovanje u mnogo široj društvenoj zajednici. Izgraðujemo se u prvom pokretu obraæanja sebi i povlaèenju u svoje dubine. priziva izazov potvrðivanja u uistinu osebujnu i izuzetnu opsegu. održanja mentalne ravnoteže i bistrine uma. pravcem i ciljem. pridobivanjem naslova majstorstva. dakako. Odreðenje: Poradi doživljavanja sve punoæe života. praiskonski poriv za poistovjeæivanjem s naprednim ciljevima društva. te nalaženja prikladnoga kanala za najšire komunikativno samoizražavanje kroz osmišljavanje i razraðivanje zamisli. S razmjenom vrednota èovjek zadovoljava potrebu za zajedništvom i društvenošæu.sposobnosti u polaganu. kristalizira u našim najuzvišenijim ambicijama. povezano s težnjom za samoizražajnim. mukotrpnu oèekivanju daleke 'žetve'. javno izražava vrednote ostvarene u prethodnomu razvojnom stupnju. Matijeviæ: Put samospoznaje Hi svako od nas.

ipak sama spoznaja da postoji takav cilj pobuðuje nas da ga barem nastojimo dosegnuti. odnosno nepridržavanjem onoga što drugi oèekuju. ipak. Želimo naprosto sve znati i poput žedne zemlje vapimo za neuhvatljivom mudrošæu. zatomljavanje. do politike i športa. a to je znanje. žudnja za nadahnuæem do ekstaze u podruèjima stvaralaštva. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju. U svakom sluèaju nazoèna je težnja za nadmašivanjem samoga sebe. istina i svijest o vlastitoj èovjeènosti. Kompenzacija: Potiskivanje. buntovnost. Ne pretjeramo li u tome i postanemo li dovoljno samopouzdani. preko umjetnosti. pokušavamo prevladati iznevjerivanjem. nepredvidljivost. ignoriranjem te nepoæudnim ponašanjem i neovisnošæu. veæ ono što je od iskona u nama. 173 . Vlastite slabosti. Stoga uvijek treba pokušati ideale uèiniti stvarnima. Iako smo još vrlo daleko od toga da postanemo besprijekornima. ukazuje na podnošenje našega bezobzirnog ukljuèenja u tuðu koloteèinu i organizaciju kao izvršitelja tuðih zamisli. èak genijalnosti ili pak voðe karizmatiène osobnosti. nije to tajnom. Žudimo uhvatiti onu tananu nit koja nas povezuje s beskrajnim daljinama golema svemira. odnosno spremosti da se poput feniksa uzdignemo iz pustoši vlastite siæušne jednine i postanemo neizmjernom puninom. èovjekom. poèinjemo ipak vjerovati u slobodnu volju. osjeæajnu hladnoæu i krutost. od znanosti. tragajuæi za njom na nevidljivim valovima što sveprožimajuæi putuju zrakom. No. izazivanjem prijestupima. æudljivost. dopuštanje upravljanja od strane drugih. što dakako izaziva unutarnju napetost i nezadovoljstvo. ono što smo baštinili od pradjedova. jer nasluæujemo da se u njemu krije nama nedokuèiva tajna. nešto više od pukog zanesenjaštva. intelektualnu ispraznost.virtuoznosti. To je.

hlapljiv. pronicanja društvenih od èovjeka razvijenih struktura doživljavanja. Oèituje se stanovita ravnodušnost spram samoga sebe. manje oporbenima..samobitnost i vlastite vrijednosti. te uvijek ponovno potpuno anagažiranje biæa u vatri prometejske moæi. humanijima i altruistièki usmjerenima. uživi u druge i dijeli s njima. a susretljivijima i spremnijima na suradnju. Društvu u kojem živimo. ali praæena vedrinom. spremni smo ponuditi vlastiti obrazac rasta i razvoja zajednièke svijesti. lagan. pustolovini. \^ ^ ^ >Af \Lr f\ /J\ Primijenjena astrologija te èuvstvena samoizražavanja kroz prediskustveno spoznavanje i sveopæe sjedinjavanje. a sve s namjerom da samo sebe nadmaši. praiskonski poriv za nadilaženjem. no i sklonošæu avangardi i napretku. zabavnijima. postajemo manje 'grèevitima'. a u težnji za suosjeæajnim i posvema 174 . sav saèinjen od duhovne 'bistrine'. IMME (ff>0a<MS]> Odreðenje: Poradi prihvaæanja. Primjedba: Doèim Blizanci ukazuju na kretanje 'duha'. Oslobaðanje je to okova poriva i upuæivanje duhovne snage na put lišavanja. nadmašivanjem materijalnog i samoga sebe. Pristup je prozraèan. ponašanja i prilagoðavanja uz oèitovanje prijemljivosti. bez onoga što obvezuje i osobno ogranièava. emancipaciji. pojavom ugodnijima. Vodenjak uspostavlja svijet izbornih uzajamnih privlaèenja i spajanja koji nas èine živim biæima i smještaju usred duhovne zajednice unutar univerzalne sfere. upotpunjavanja i produbljivanja osjeæaja. povezano sa željom vjerovanja u nepoznato. proziran. razvija se pristupom premošæenja svih prepreka. S veæim povjerenjem u sebe.. a Vaga dijalog 'srca'. eda se iskusi jed-nost postojanja.

praštanje. Brisanje je to beskonaène boli i postizanje sreæe iluminacije. samodjelatno prema istinskom unutarnjem nadahnuæu.. potpuno i nesebièno ponuditi cjelovitoga sebe neèemu ili nekomu veæem od 175 . najdublja èuvstva.? No takvi su uèinci vrlo rijetki. milosrðe. Meðutim. sama spoznaja o postojanju te nutrine. novi. spremnost na žrtvu. ispitati. snazi osjeæaja. te potièe èežnju za nadilaženjem osobnog iskustva. No. u tihoj tajnovitosti života unutarnjeg biæa. Možda neiskaziva bol kao sredstvo razvoja ili. To znaèi 'otkoèiti' uobièajene 'sigurnosne zapreke' (obrambene merjanizme) eda bi se prepustili onomu najdubljem nepoznatom u nama.altruistiènim projiciranjem u život. nekako samostojno. pak. sretniji poèetak. Dakako. Stoga trebamo zaboraviti te okvire i prepustiti se trenutku. ukoliko je istina da roditi se znaèi otvoriti oèi za novu svjetlost. dakle neèim što još uvijek treba istražiti. ne konaènim odgovorima. vrhunski rezultati. situaciji. u posvemašnjem povjerenju. nesebiènu ljubav. jer još uvijek nismo dostatno sposobni za 'unutarnje žarišno usredotoèenje' koje jedino omoguæuje prepuštanje i nadilaženje granica ega. zapravo nekakvome samozaboravu. Razvojno: Predstavlja razvojni stupanj u životnomu procesu promjena kroz koji se svako od nas ponaosob posve otvara i potpuno predaje nepoznatu i 'bezbrižnu' svijetu moguæega. sveobuhvatnu utonuæu. dostatna ja da u nama pobudi uzvišenu vjeru. Pa zar nije. svi socijalni okviri iz kojih ponièemo i sva iz njih proizlazeæa potvrðivanja doimlju se još uvjek izmièuæima. suæut. teško je odista predvidjeti što bi se uistinu moglo dogoditi u toj dubini. te približavanje 'ponovnom roðenju'. prolaznima. utonuæu u kojemu možemo djelovati bez sigurnosnog nadzora. relativnima. neporecivu mudrost i sve ono što smislu daje smisao.

može nam otvoriti put do bližnjih. nažalost. zatvorenost u sebe i usamljenost.sebe. mraènim gledanjem na život. si/ >A/ >A/ >J/ /Ts Jjk VW ^ /|s I. bojažljivost. cjelinu koja je rasprostranjenost na sliku i priliku beskonaènog. najèešæe neodluènošæu. rastakanja i proèišæavanja koje sve guta u pokretnoj i bezbojnoj masi nejasnih predodžbi. nehajom. ovisnost o tuðoj pomoæi. Pod tom auspicijom dio smo plime velikog svijeta i pripadamo zajednici svih ljudi. možemo postati svjesnijima vlastite (ljudske) egzistencije. obuhvaæanje. onemoguæenost u razvoju i oèitovanju ukazuje na našu izgubljenost u nestvarnu svijetu iluzija i romantiènih osjeæaja. u korist neogranièenosti. spajanje dijelova u cjelinu. rastapanje. Kompenzacija: Potiskivanje. ono najuzvišenije što možemo za života uèiniti. te stupiti na put samoostvarenja. od nule se dolazi do beskonaènog ukljuèenja u svijet nerazluèenosti. iskrivljujuæi pritom istinu i stvarnost. približavanje onima još slabijima od sebe. nerazlikovnosti. Ponekad. zbunjenost. nepraktiènim poduhvatima. dubljim spoznavanjem drugih. zatomljavanje. Stoga oznaèava rasprostiranje. postati svjesnijima vlastite odgovornosti. poput kapi vode što se sjedinjuje s oceanom. Naime. Tomu se pokušavamo oduprijeti. uz nepristrano promatranje sa strane i razumijevanje. umanjenu sposobnost prilagoðavanja. 176 . osjeæaj manje vrijednosti. naslutiti unutarnju moæ i vlastite sposobnosti. što dakako nije dugoroèno rješenje ili osobito uèinkovito.1 1 i Primjedba: Za razliku od osjetljiva Raka u nama i strastveno žestoka Škorpiona. nepromišljenim bježanjem iz ovisna položaja u stanje drijemeža i lakog zanosa. Otklanjajanjem pojedinaènosti. Matijeviæ: Put samospoznaje 11'" -. nedostatkom volje i potištenošæu. Ribe su naša prava poplava èuvstava.

zapravo ukupnost psihièkih procesa i funkcija. Rijeè planet je izvedena iz grèke rijeèi planetien. što znaèi putovati Gutati). podrijetla i 'sudbine'. svjetlima. dakle. Za astrologa su. smiješanog. Zapravo cjelokupni ciklus od Riba do Riba (protkan kroz sve sastavnice astro-loške karte). za razliku od astronomije. kao i znaèenja samog postojanja. posvemašnjem prepuštanju. u kojemu nema kohezionih snaga. potopljenog. obuhvaæa i ukljuèuje u sveopæe stanje jednosti. odnosno pretpostavljenim procesima u èovjeku koji ga pokreæu prema odreðenome cilju. potpunosti. te je pokušaj objašnjenja temeljnog znaèenja cijelog našeg života.zbunjujuæeg. svi ovi znaèajni ophod-nici (putnici) naprosto planeti. a oblici su izbrisani i vlada dojmljivost koja ide naruku podatnosti. Proces je to razvijanja od sveopæeg rastakanja do konaènog spajanja. a razmatrano energijski raznolikim oblicima psihièke i tjelesne djelatnosti koji se u razlièitim okolnostima 177 . ili poradi lakšeg razlikovanja. Sunce i Mjesec takoðer imenuje planetima. poput nekovrsne velièajne predodžbe otkrivenja tajne stvaranja i dosezanje stanja prosvjetljenja za kojim tragamo. Planeti-funkcionalni oblik psihièke djelatnosti Planete možemo smatrati stanovitim funkcijama usmjerenim nekom cilju. PLANETI Astrologija. u kojemu duboku potku naravi tvori krajnja psihièka podatnost u duboko unutarnjem svijetu u kojemu su veze razvezane. jer s tim izrazom prvenstveno simbolièki oznaèava odreðenu dinamiku životnih naèela. istinskoj osjeæajnoj neusiljenosti èime biæe premašuje svoje granice eda bi se spojilo sa sviješæu o nekoj vrednoti koja ga nadasve premašuje. simbolièna je objava jednog veæeg razumijevanja i transcendentalnih istina.

percipiranja. raznoliki razmještaj planeta ukazuje na spoznaju kao rezultat misaone djelatnosti èovjekove svijesti u poimanju objektivne stvarnosti pomoæu vlastita iskustva. veæ samo simbolièko vremensko svojstvo. Psihièki procesi. Simboli su onoga najzagonetnijeg u èovjeku. znanje\e sustav spoznaja. planeti ukazuju i na skriveniji dio ljudske naravi ma što se pod njome podrazumijevalo. Takovim pristupom. 'Sjedišta' su duhovnosti (moæi ili sposobnosti najdubljih spoznaja) i duševnosti (ukupnosti doživljavanja). neposredno dostupnih samo onome tko ih doživljava. pamæenja. poput skupa oèitovanja subjektivnih. No. stoga je u objektivnom smislu osnovnim sastavnim dijelom znanja. svijesti. spoznaja pretpostavlja ishod intelektualne aktivnosti. mentalnih pojava i procesa (slika) u pojedincu.naèelno ne mijenjaju. suodnosne psihièkim procesima. svojstva ili stanja neposredna spoznavanja vlastita doživljavanja. lako oèigledni kao vrlo osobni simbolièki èinitelji doživljavanja. Dakako. koje nam omoguæuje spoznavanje univerzuma i opstojnost života. mišljenja. itd. mišljenja. planeti u odnosu na našu 'psihu' nemaju prostorne dimenzije. uèenja. slika. Zapravo \L> ^ ^ >Ay vi/ Primijenjena astrologija oznaèavaju moguænosti. tj. ukljuèujuæi doživljavanja poput èuvstava. na plod duhovne nadgradnje. sjedištu uma ili intelekta tj.. simbola i pojmova. Stoga u okvir procesa mišljenja 178 . U tom smislu mišljenje ukljuèuje svaki kognitivni (spoznajni) proces obrade zamisli. Ukazuju na èovjekovu sposobnost otkrivanja zakonitosti u odnosima meðu èinjenicama. predodžbi. zapravo dvije funkcije jedne nerazdvojive cjeline. osjeæaja. moæi spoznavanja umom. ljudske 'psihe'. izrazom su ili ishodom procesa koji se zbivaju u mozgu i drugim živèanim strukturama.

Rezoniranje (u spoznajnom smislu naj\fši oblik mišljenja) kao misaoni proces pri rješavanju problemne situacije. ukljuèuje oblikovanje i sustavno provjeravanje hipoteza u potrazi za logièkim rješenjem. govorimo o induktivnom rezoniranju. uzajamno ukljuèuje razumijevanje (sposobnost poimanja znaèenja neèega glede sustavnog povezivanja nove informacije s onima koje su veæ bile usvojene ili nauèene). možemo uoèiti naèin neprestana skupljanja golema broja osjetnih dojmova.osnovni nositelji dinamièke strukture Karta roðenja simbolièki predstavlja èovjekovo naslijeðe. takoðer. doživljaja i dr. naèin na koji se znanje pohranjuje. sjeæanja i maštanja. Kada problem treba riješiti logièkim zakljuèivanjem iz zadanih premisa. èinjenica. osoba. njihovo pretvaranje u podražaje za kretanje ili razmišljanje. usklaðuje. primjenjuje. ^Af si/ >ys w /ys /f\ 179 . od asociranja (povezanosti meðu razlièitim psihièkim sadržajima ili psihomotornim aktivnostima). odabira 'važnih i 'nevažnih'. govorimo o deduktivnom rezoniranju. Planeti . preko stjecanja pojmova. meðusobno povezane u znaèidbene uzorke si/ >Af ^fc. njihovo brzo zaboravljanje ili dugo èuvanje-pamæenje. Primjerice. Razmatranjem svega navedenog kroz raznolike planetske položaje i meðusobne odnose. a planeti u njoj pojedine funkcije.ulaze i mnogi drugi procesi. prosuðivanje (proces usporeðivanja dvaju ili više predmeta. itd.). a kada treba otkriti opæe pravilo iz ogranièenog broja pojedinaènih primjera. rabi. Upravo planeti svojim raznolikim simboliènim funkcijama ukazuju da znati mnogo nije isto što i biti pametan. do logièkog rezonirana (rasuðivanja) i stvaralaèkog mišljenja. Merkur svojom simboliènom funkcijom posredovanja ukazuje da inteligencija nije znanje samo po sebi veæ. genotipsku strukturu.

razvojne naravi. te njegovu tjelesnu i duševno/duhovnu strukturu. Pritom je razlikuje. od vrlo grubih do vrlo istanèanih. To je procesne. postupno je ugraðujuæi u svijest. Èovjek kroz osobni razvoj doživljava i iskustveno usvaja svoju genotipsku osnovu. vrijednosno slojevitih oèitovanja. Svojim cikliènim 'premještanjem' simboliziraju pokretanje èovjekovih unutarnjih potencijala kroz razvoj i rast. iz latentnog stanja u oèitovano. Opisuju èovjekove energijske funkcije kroz razvojni proces. Energijski naèin povezivanja dijelova strukture u svakom je èovjeku individualan i stoga su planeti najosnovniji astrološki simboli. simbolièki ukazuju na aktualiziranje èovjekovih genotipskih potencijala. planeti ne predstavljaju neposredno konkretne osobe. planeti su u astrologiji glavni nositelji dinamike koju opisuju svojim 'gibanjem po zodijaku'. postavljajuæi ga u posebne unutarnje i izvanjske okolnosti. bilo u obliku pripravnosti za akciju-reakciju. njeguje i naposljetku se od nje odvaja kao od neèeg što je ipak samo relativno. opisujuæi genotip astrološka karta istodobno opisuje i fenotip. Neprestanim mijenjanjem svojih položaja (u znakovima i poljima) simbolièki su pokretaèi životnih promjena. unatoè prividu nepromjenljivosti. Svakom planetu simbolièki odgovara mnogo razina konkretnih. stoga simbolièki oznaèavaju i èovjekov jedinstveni fenotip. Matijeviæ: Put samospoznaje koji cijelog života ostaju uglavnom nepromijenjeni. U tom (samo u tom) smislu razmještaj planeta u astrološkoj karti predstavlja statièni ili bolje kazano postojani (oznaèuje stanje) i prièuvni (obhranjujuæi) dio ljudskog biæa. bilo u obliku konkretnih zbivanja. Dakle. Neprestanim pomicanjem. obvladava njome. No. valja ponovno upozoriti. No. veæ samo vrste pretpostavljenih simboliènih 'mentalnih slika' i energija koje poput zamjendbenica ukazuju na moguæi oblik 180 .I.

ali istodobno i najvažniji pokretaè glede razumijevanja simbolièke dinamike planetnih naèela..doživljavanja. w ^ ^> Primijenjena astrologija èinimo zbog motivacije da tako radimo. Primjedba: Psihodinamièki razmatrano. veæ najèešæe odreðuje i nas same takvom osobom. pokušaj nekog prodora. predmete i situacije. vrlo aktivan Mars u astrološkoj karti simbolièki oznaèava nešto oštro. Motivacija f. oznaèavajuæi skup èimbenika koji omoguæuju donošenje odluka što uraditi ili od èega se suzdržati zamijenjen je izrazom 'motivacija' jer sve što èinimo. stariji pojam 'volje'. motivima. Stoga. èak. izravno. koja nije nužno muškoga spola. težnjama. pa i susretnemo s vrlo prodornom ili. vl' ik Wt *tk Jf. no. silovito. na subjektivnijoj strani doživljavanja oznaèava izraziti napose mišiæni napor. 181 . agresivnom osobom. Potreba je ukupnost onoga što èini život ili neka njegova podruèja. željama. proces motivacije izuzetno je bitna strukturna sastavnica liènosti. i svime time usmjereni prema postizanju nekog cilja koji 'izvana' djeluje kao poticaj. Takoðer. pa i èuvstvima. porivima. èesto oznaèuje i fiziološko stanje organizma izazvano stanovitim neravnovjesjem. te onoga što pokreæe osobe. dakle sve one motive koji nas pokreæu na djelovanje i u neposrednu djelatnomu smislu pobuðuju naše ponašanje. Time ne samo nagovještava moguænost da se nabodemo ili u nešto zaletimo. iznimnu smionost sve do nepotrebnoga izlaganja pogibelji itd. Motivacija je takvo stanje u kojem smo 'iznutra' pobuðeni nekim potrebama. ili srdžbu (bijes). Motivi su one pobude koje usmjeravaju djelovanje prema nekom odreðenom cilju. Primjerice. promidžbe i potvrðivanja.

pretpostavljenu silu ili energiju koja nagoni na aktivnost. obièno znaèi vanjski cilj koji potièe na aktivnost i prema kojem je usmjerena motivacija. ovisno o osjetljivosti. ali najèešæe oznaèava doživljaje u podruèju èuvstava ili èuvstvo slabijeg intenziteta./r> 'Ts I. èuvstvenoj pobudljivosti i ranjivosti. dakle doživljajni aspekt neke potrebe ili pobude jaèeg intenziteta. predodžbe. Poriv\e jedan od najèešæih izraza u opisivanju motiviranosti. tj. Želja je stanje težnje (nastojanja) prema nekom odreðenom cilju.održavaju to djelovanje i pojaèavaju njegov intenzitet. motivu je svojstveno pobuðivanje aktivnosti koje je èesto praæeno ili èuvstvima ili primoranošæu. tj. Matijeviæ: Put samospoznaje 182 . dakle za ono što nas iznutra potièe na neku aktivnost. 'Intelektualna podloga' èuvstvima su osjeti. javljaju se prvenstveno kao ugoda ili neuap-da ili mješavina obojega. pod motivacijom razumijevam sve gore navedeno. pobuda je više prožeta èuvstvima. Primoranost na stanovito djelovanje izazvano ne voljnom namjerom. u okviru motivacije. prijemljivosti za vanjske podražaje i utjecaje. Poticaj. veæ dinamièkom prisilom. U tom smislu. tj. na slijedeæim je stranicama simbolici svakog planeta pripisana stanovita funkcija i motivacija. pretpokretaèku snagu. Meðutim. Pobude se u okviru motivacije koriste kao sinonimi za motive. dok motiv može u veæoj mjeri ukljuèivati i racionalnu sastavnicu. percepcije. oznaèuje manjeviše precizno odreðeno motivaciono stanje organizma ili pokretaèku snagu. Dakle. doživljaji izazvani nekom unutarnjom ili izvanjskom situacijom. misli. Takoðer. a uglavnom može znaèiti 'psihièku posljedicu potrebe'. Èuvstva (emocije). •*rs fy\ ir. Osjeæanje (osjeæaj) je 'duhovna' ili tjelesna reakcija na kakav podražaj.

postizanje vlastitih zasluga. 'pravo ja'. prihvaæenost i uvažavanje od drugih). uzvratno djelovanje. neovisnost. stanovišne i situacijske vrednote). MJESEC: reakcija (proces/djelovanje koje se javlja uslijed nekog prethodnog procesa/djelovanja. oblikovanje). izvorište-ishodište (energija. odgovor. postizanje potpunoga ispunjenja vlastite liènosti). identitet (doživljavanje vlastitoga'ja'). osjeæaj izvanjskog sebe).. 183 . priznanje (izražavanje... prihvaæenost i uvažavanje od drugih). podsvjesna i/ili nesvjesna stanja ili aktivnosti). volja za životom). svjesno u nesvjesnome (žarište iz kojeg izvire unutarnje. self-image (doživljavanje. svih sposobnosti. odražavanje. rast). postignuæa (savladavanje prepreka i teškoæa. doživljajne. hvalisanje sebe i vlastitih zasluga. svijest (svjesno 'ja'. moguænosti i obdarenosti. èuvstva (ugodni ili neugodni doživljæ ji izazvani nekom izvanjskom ili unutarnjom situacijom). uvjetovane reakcije). oèuvanje cjelovitosti. oèinstvo).. razina dostignute svijesti u nesvjesnom). autoritet(muškost. samoostvarenje (postojanje svim onim èime se može postati uz potpuno iskorištenje svih raspoloživih potencijala.12 Kljuè koncept za planete Naèelo (funkcija): SUNCE: bivstvovanje (ostvarenje u svom postojanju). lažno 'ja'). isticanje. nesvjesno (sadržaji kojih 'ja'nije svjestan. stvaralaèka energija (tvorba. životvomost (životna snaga. Motivacija: stvaranje (izvorna ostvarenja ili graðenje). samointegracija. samoopstojnost. bitne vrijednosti(istinske stvaralaèke.

zadržavanja i korištenje informacija steèenih iskustvom ili sigurnost (težnja. usvajanje i prenošenje èinjenica. MERKUR: svjestan um (unutarnje komuniciranje kroz rašèlamben um zasnovan na logièkim razlozima i razmišljanju glede smisla. uspostavljanja i održavanje veza povezivanjem zajednièkih èinitelja).. traženje zaštite i zadovoljavanje potreba naklonošæu drugih osoba. poruka ili informacija. sigurnost doma.pamæenje-dosjeæanje (moguænost usvajanja. usklaðivanje. mašta (zamišljanje nepercipiranih sklopova). oèuvanje zaliha). uvijek imati izvanjsku potporu). pripadanje (osjeæaj pripadnosti na temelju odanosti i privrženosti kroz zaštitnu ulogu).. unutarnja potpora (prevladavanje ovisnosti i duboko ukorijenjenih navika glede stjecanja pouzdanja u sebe i svoje sposobnosti). nauma. biti blizak odanom zaštitniku. majèinstvo. ^ sfe ?A< ^ f< '1S 122 Primijenjena astrologija uèenjem). neposredna govorna ili pismovna sposobnost. savjetovan. voðen. komuniciranje (izvanjsko primanje. ugodni ili neugodni doživljaji izazvani nekom izvanjskom ili 184 . èežnja za zaštitom i èuvstvenom spokojnošæu. utješen. pouzdanost. èuvstvovanje (pridruženo svakom osjeæaju. združivanje.datost ne mora biti nužnost). pohranjivanje. svrhe ili cilja.utvrðivanje naravi nužnih promjena u sebi zapažanjem .. prilagoðavanje (pomirba s neèim ili nekim. uklapanje u sredinu i prilike usvajanjem potrebnih navika). biti njegovan održavan.. posredovanje.

poduèavanjem. razmjena (nesebièno davanje drugima i tome razmjerno dobivanje. predavanjem kroz potpuno razumijevanje èinjenica. suraðivati iz zadovoljstva sa sebi sliènima koji iskazuju ljubav.. izglaðivanje oštrog i neusuglašenog). vrednovanje. drugoga zadovoljavati i stjecati naklonost. èulnost. veselje.. ^ Jfc \fr \Jy ^ ^ 185 . analiziranje.. privlaèenje. uravnoteženost (ujedinjenje. biti privržen i odan drugima.. družiti i spojiti s nekim.. traženje informacija. spekuliranje. temeljito povezivanjes drugima.unutarnjom situacijom). sudjelovati u igrama.). mažen. pridružiti se. osjeæati okruženost drugima. uopæavanje). èeznuæa). kroz osjeæaje prenijeti drugima potpunu predodžbu sebe). sudjelovanje. istraživanje. tražiti ugodno opuštanje od stresova i napetosti. ljepota).. osjeæati sklad i ugodu.. pažen. biti voljen. znanje (postavljanje pitanja u procesu uèenja. izrièito i odreðeno gov« orno ili pismeno izražavanje. osjeæanja (èuvstvima prožeto posredovanje izmeðu izvanjskog ili unutarnjeg opažanja i podražaja). dopunjavanje. iskazi-C vanje predodžbi i inteligencije kroz umijeæa i znanje). VENERA: razmjer (odnos kolièine. igra (užitak. èiniti nešto zbog zabave i bez drugih svrha. dogovaranje i sporazumijevanje.. udruživanje (biti prisan. sportovima. sliènosti (oponašati druge). èitanje. sklad. prosudba. opæe vrednote (osjetilna ugoda. zadovoljstvo spokoja.. tražiti zabavu. tumaèenje (prenošenje znanja pouèavanjem.no i tražiti nadomjestke za istinska zadovoljstva držanjem kuænih ljubimaca i si. intenziteta ili vrijednosti jednog prema drugome glede pravilne i ravnomjerne rasporeðenosti dijelova cjeline). plesu i sl.

poveæanje u shvaæanju. snaga. samodokazivanje kroz tjelesna i spolna uzbuðenja). pripra vnost. neuspjeha i poniženja. plemenitost. agresija (napadati ili ogovarati druge. kritike ili optužbi.I. uporišta. samopotvrdivanje (promidžba vlastitih djelatnih ostvarenja.. Matijeviæ: Put samospoznaje MARS: pokretanje (djelatna poduzetnost. obrana (djelovanje radi otklanjanja ili odbijanja prijeteæe pogibelji od napada. širenje. silom reagirati na oporbu. napasti.. milosrðe. skrivanje loših postupaka. porast kolièine ili velièine. djelotvornost (uspješnost. teškoæa ili opasnosti. praštanje. energija potrebita za rast i razvoj. odlièno sprovodenje ili izvršavanje naumljenog). objašnjavanje). djelovanju ili broju. usmjereno ka sazrijevanju). uzvišenost. ozlijediti. pružanje moguænosti.. neposredna djelatna sposobnost). tuæi.. pomaganje ili 186 . sila. smisleno usmjeravanje djelotvornih sila pokre-tanih porivima. zaštita (postupno mijenjanje glede razvijanja izvora snage ili naèina zaklanjanja od neugodnosti. slijed promjena koje dovode do progresivna usavršavanja sadržaja i sposobnosti za rast. JUPITER: rasprostiranje (uveæavanje. kažnjavati druge).. razvijanje posebnih svojstava da bi se drugdje nadoknadili nedostaci. proširenje svijesti (duboko misaono pronicanje. osveæivati se. opravdavanje ega.. zahtijevanje (izražavanje želja i žudnji u kategorièkom obliku). razumijevanje razlièito od pukog sakupljanja znanja. sinteza. ispunjenje želja i žudnji. slabosti ili promašaji).

olakšavanje drugima kad su u nevolji); uzdignuæe (usavršiti se razlikovanjem sredstava od cilja, poboljšavati sebe i stvari, postignuti viši stupanj ili razinu dovodeæi se u vezu s neèim ili nekim važnim, veæim od nas, vjerovanje, odanost, pouzdanje u nekoga, u život u samoga sebe)... SATURN: sažimanje (smanjivanje opsega odbacivanjem svega nepotrebnog, stezanje, zbijanje ili vraæanje na prethodni, pa i niži stupanj); graniènjak, prsten-granica'(misaoili osnovni ton obojen ogranièenjem i krutošæu tvarnog kroz što se èovjeèji duh, razvijajuæi um, mora probijati ne bi li do krajnjih moguænosti pokoravanje (suradnja s drugima, divljenje i podržavanje nadmoænog vrijednošæu, dobrim osobinama i sposobnostima djelovanja, hvaljenje i nagraðivanje, upravljanje prema zakonima vjerojatnosti ako su shvaæanja opreèna, konformnost s obièajima i pravima, popuštanje, svladavanje slabosti ili potiskivanje straha); ^ to nt to *v 'lN 1* 'T* Primijenjena astrologija 124_ odricanje (odjeljivanje i izbjegavanje vlastitih slabosti, samoprijegor, žrtvovanje, no i potiskivanje, zatomljavanje, zatiranje); prihvaæanje (sebe, drugih, prirode, uzdanje u vlastite sposobnosti i umijeæa, spremnost na trpljenje i ulaganje mnogo truda, društveno odobravanje i pohvale)... URAN: ritmiènost (protjecanje s periodièkim izmjenama napetosti i strujanja ili ravnomjerno ponavljanje radnji pravilnim izmjenjivanjem u svrhu usklaðivanja); razlikovanje (razdvajanje, razluèivanje, samoniklost,
187

osebujnost, na razne naèine oèitovati izvornost); mijenjanje (znatno odstupanjem od normale, otimanje iz strogo nadziranog, oštro opiranje, nered, drastiène promjene, preinake, no i domišljatost, iznenadna dramatièna nadahnuæa "genija"); poravnavanje (izjednaèavanje, svoðenje na jednu ravninu, odreðivanje razlike izmeðu dviju ili više razina); sloboda (moguænost samostalnog i neovisnog djelovanja, moguænost samoodreðenja, stanje opreèno postojanju prisile, sloboda ega); obnova, uvoðenje posve novoga... pokazivanje (javno se isticati, biti zapažen, nastojati izazvati živ dojam, pobuditi, oèarati, zapanjiti druge, * privlaèiti pozornost postupcima, r govorom, oblaèenjem, održavati ponos i samopoštovanje na visokoj razini); autonomija (omalovažavati autoritete, biti slobodan, izbjegavati ogranièenja, opirati se prinudi, izbjegavati i napuštati aktivnosti koje je odredio neki dominirajuæi autoritet, biti neovisan i djelovati prema vlastitim impulsima, biti razdražljiv, neodgovoran, izbjegavati obièaje i konvencije); proturjeèje (istodobno potvrðivanje i odricanje, mišljenje, prosuðivanje ili zakljuèivanje opreèno opæe usvojenom, opreèna stajališta)... proširio svijest); disciplina (snaga volje potrebna za savladavanje teškoæa, zapreka i otpora u svrhu oèuvanja od uništenja ili propadanja, sazrijevanje kroz stegu, strogost, neumoljivost, red i. poredak, odricanje, suzdržavanje, stremljenje, nastojanje, preuzimanje odgovornosti, dužnosti i obveza); uredotoèenje, jasnoæa, toènost; uèenje kroz zadatke; pohranjivanje, zadržavanje, oèuvanje strukture i
188

integriteta... I. Matijeviæ: Put samospoznaje NEPTUN: stapanje (prelazak iz jednog stanja u drugo sastavljanjem ili združivanjem posebnih jedinica u neku novu strukturnu cjelinu, jed-nost); transcendiranje (traženje prediskust-va, odvojeno od svih tvarnih tvorbi kroz izvanosjetne mehaniizme i najosjetljivije perciptivne sposobnosti, prelaženje granice iskustva, biti izvan i iznad osjetilnog opažanja, sloboda od ega, transcendentalna sloboda, ideali); prijetvornost (prikrivanje, 'svuda je, a opet nema ga nigdje, sad ga vidiš sad ga ne vidiš', teško ga je pronaæi na odreðenu mjestu i 'uhvatiti', izbjegavanje, prikrivanje neugodnosti, opasnosti, ogranièenja suodnosna novim spoznajama u svijesti); nepoznatost, neizrecivost, rastvorljivost, razasutost, neodreðenost... poniznost (isprièavati se, ispovjedati se, povjeravati, predati se, pasivno se podvrgnuti vanjskoj snazi, prihvaæati sramotu, kritiku, kaznu, uvredu, prepustiti se 'sudbini', priznati poraz, pogreške, loša djela, okrivljavati se ili mutilirati, pronalaziti ili tražiti uživanje u boli, kažnjavanju, bolesti ili nedaæi); bježanje (inhibiranje nekonvencionalnih impulsa, osobito krivnje, samozavaravanje, izbjegavanje bilo kojih ogranièenja ili napora, bježanje od samoga sebe, od zbilje u svijet vlastitih zamisli, otuðenje od materijalnog, stvarnog svijeta); sjedinjenje (iskustveno doživljavanje jednosti, istovjetnosti sa životom, žiæem, bitkom glede potpunog, posvemašnjeg stapanja s cjelinom)... PLUTON: razgradnja (razlaganje na sastavne djelove ustupanjem jednog mjesta drugome glede potpune promjene strukture cjeline, no i podrivanje, razjedinjenje,
189

poremeæaj, 'umri ili budi', surove prinude, nasilja, tlaèenja); odstranjenje (napuštanje, uklanjanje, odbacivanje, preziranje svih smetnji preobražaju pojava, misli ili ponašanja); preobrazba (preinaka, pretvorba, jednog oblika energije u drugi, temeljita kvalitativna promjena kao krajnji rezultat dužeg mijenjanja, no i utjecanje na tuðu preobrazbu, naèin mišljenja, nazore ili ideologiju); obnavljanje (stjecanje nove životne nadmoæ (upravljanje i zapovijedanje drugima ili nadziranje uvjeravanjem, nametanjem, zabranama, pa i zavoðenjem); 'procvat' (proèišæenje vlastitim oplemenjivanjem, oslobaðanjem od svih boli, patnji i muka, posvemašnji preporod dubokim proniknuæem i spoznajom srži iskustva i doživljavanja, otkrivanje potisnuto vjerovanja u temeljno jedinstvo unutarnjeg biæa i poimanje izvanjskog poput iluzorne i prolazne vrijednosti, krajnji izraz želja, ideala, cenzure, kazni što potjeèu iz dubine nesvjesnog i poprimaju oblik u stvaralaèkoj mašti prema vlastitim predodžbama o onome o èemu se nema iskustva i ^ W ^ 'N Primijenjena astrologija 126 snage, 'ponovno raðanje', oživljavanje postojeæih, ali prikrivenih sadržaja); aktivnosti skrivene duboko u nesvjesnom, žrtvovanje... prema vlastitim željama koje potièu na traženje neèega posve drugog)... 1 ^ lif JI lif 'i' >l»
190

I. Matijeviæ: Put samospoznaje 12J Primjereno i neprimjereno oèitovanje planetnih naèela Primjereno oèitovanje: SUNCE: 'isijavanje duhovnosti' usavršavanje kroz stvaralaštvo i nesebiènu istinsku ljubav... Neprimjereno oèitovanje: oholost, osornost, taština, neumjerena težnja krajnje osebujnom oèitovanju... MJESEC: sva punoæa razumijevanja, unutarnje zadovoljstvo, prilagoðen i skladan osjeæaj sebe... preosjetljivost do uvredljivosti, nesigurnost, netoènost, nejasnost, narušen osjeæaj osebi... MERKUR: stvaralaèka primjena umijeæa i intelektualnih sposobnosti, sposobnost razborita odabira u svrhu viših ideala, sposobnost usaglašava-nja i postizanja dogovora kroz razumijevanje i govorno izražavanje... zlouporaba umijeæa i intelektualnih sposobnosti, opravdavanje, nepoæudnost i pozivanje na logièku opravdanost, nepopustljiva i jednostrana komunikacija... VENERA: ljubav, plemenitost 'duha', sudjelovanje, suradnja, uzajamno davanje i razmjerno uzimanje, predavanje drugima... MARS: hrabrost, poduzetnost, svjesno usmjerena snaga volje ka opravdanim ciljevima... JUPITER: uporište, uvjerenost u velièinu vlastitih snaga ili velièajne zamisli, otvorenost vrlinama, odlikama, nazori steèeni životnom radošæu i vjerom u buduænost, težnja vlastitom usavršavanju... sputavanje osjeæanja, osjeæajna i osjetilna zahtjevnost, predavanje izvanjskim podražajima i porocima, pohlepa... nestrpljivost, razdražljivost, prijetnja silom do njezine nepodobne uporabe, požuda... lakovjernost, neodgovornost, lijenost, prepuštanje obveza
191

drugima, preuvelièavanje samog sebe, rasipanje energije, davanje obeæanja koja se ne mogu ispuniti... \iy ^ jgfc <^ sAs *r* ^ ^ >lv Primijenjena astrologija 128 SATURN: discipliniranost, ulaganje truda, strpljivost, ustrajnost, odgovornost, štovanje obveza, organiziranost, dosljednost, pouzdanost... samoogranièavanje prevelikim oslanjanjem samo na sebe zbog nedostatka povjerenja, krutost, strogoæa, hladnoæa, obrambenost, besmislene zabrane, bojažljivost... URAN: traženje istine, praviènosti, domišljatost, izvornost, izuzetna želja za istraživanjem, štovanje slobode... svojeglavost, nemir, groznièava užurbanost, neprestana potreba za uzbuðenjima, nesvrhovite promjene, buntovnost, krajnosti... NEPTUN: žudnja za cjelovitošæu, ostvarenje duhovne dimenzije doživljavanje, iskustva, opæenita suosjeæajnost, oživotvorenje ideala... PLUTON: prihvaæanje neminovnosti, unutarnja preobrazba snagom vlastite volje, smiono suèeljavanje s najdubljim željama i prisilama te njihovo preusmjeravanje uz napor i intenzivno djelovanje... samouništavajuæe bježanje od zbilje, izbjegavanje odgovornosti, neprihvaæanje unutarnjih potreba i odbijanje suèeljavanja a vlastitom motivacijom, neposveæivanje pozornosti sebi, odbijanje bilo kakve aktivnost^. nasilno iskazivanje nesvjesnih èežnji i žudnji, težnja za upravljanjem drugima u svrhu ostvarenja vlastitih ciljeva, nemilosrdna uporaba svih raspoloživih sredstava, izbjegavanje suoèenja sa samim sobom, zaslijepljenost
192

težnjom za moæi... Svako se planetno naèelo, ono što planet u èovjeku simbolizira, izraženo dakle od strane èovjeka, može oèitovati primjereno, odnosno unapreðujuæe, stvaralaèki, unoseæi sklad i neprimjereno, odnosno uništavajuæi, djelujuæi štetno, unoseæi razdor. Drugim rijeèima, neèija sklonost nekoj dimenziji djelovanja, doživljavanja i ponašanja, može biti u stanju sklada, odnosno ravnoteže ili nesklada, odnosno neravnoteže. Posljedica toga je stvaralaèka uporaba ili zlouporaba tih raznih sposobnosti, sklonosti, energijja i sila. Potrebno je za svaki planet analizirati aspekte, da bi se shvatila simbolika stupnja intenziteta, te usklaðenost ili neusklaðenost u nekoj osobi. Primjedba: Više pojedinosti i opisnog znaèenja simbolike planeta, bit æe prikazano u djelu istog autora "Primijenjena astrologija -12 polja, èovjekovo ozraèje". *A"ilf nt ik *k I. Matijeviæ: Put samospoznaje 1 Planeti u elementima Element Sunèeva znaka jedan je od vrlo bitnih. Uvid je to u neèiji vrijednosni sustav, u to kako netko gleda na život sam po sebi i što od njega oèekuje. Simbolika elementa Sunèeva znaka razotkriva osnovne sklonosti, identitet, moæ samoprojiciranja, sposobnost stvaralaèkog samoizražavanja, temeljno obilježje neèije svijesti i još mnogo toga, te je on osobito važan glede ukupnosti èovjekove 'psihe', odnosno svega onoga što se javlja kao duševno-duhovni, subjektivni proces i opæenito doživljavane \ ponašanje. Pokazuje, takoðer, što je za nekoga stvarno (realno), a to opet odreðuje kako æe neka osoba usmjeriti svoju energiju.
193

Primjerice, zraèni znakovi (Blizanci, Vaga i Vodenjak) simboliziraju osobe koje žive u apstraktnu podruèju razmišljanja, stoga je misao za njih jednako stvarna kao i bilo koji opipljivi predmet. Vodeni znakovi (Rak, Škorpion, Ribe) simboliziraju osobe koje žive u svojim osjeæajima i njihovo èuvstveno stanje utjeèe na doživljavanje zbilje i ponašanje više od ièega drugog. Vatreni znakovi (Ovan, Lav, Strijelac) simboliziraju osobe koje žive u stanju visoke uzbuðenosti, nadahnutog djelovanja, a održavanje tih stanja od izuzetnog je znaèaja za njihovo poimanje zbilje, zdravlje i sreæu. Zemaljski znakovi ((Bik, Djevica i Kozorog) simboliziraju osobe koje su prizemljene, 'svjesne' stvarnosti, a njihovo ponašanje više od ièeg drugog motiviraju i inspiriraju razmišljanja u svezi sa sigurnošæu, materijalnim svijetom i postignuæima. Nadalje, element Sunèeva znaka otkriva temeljnu, unutarnju silu i pokretaèem je svega što se èini. Kada je element Sunèeva znaka na razini energijskog sklada, predstavlja djelotvoran naboj takve vrste koji se mora napajati i dopunjavati toliko èesto koliko je potrebno da se ne iscrpi sva energija. Drugim rijeèima, element Sunèeva znaka jest 'gorivo' koje osoba potrebuje da bi se osjeæala 'živom'. To je snaga koja omoguæuje obnavljanja, kako bismo mogli uopæe funkcionirati pod stresom i zahtjevima suvremena življenja. SUNC€ u vatrenim znakovima Motiviranost nadahnuæima, težnjama za nekim ili neèim, željama da se nešto postigne, postajuæi bitnom strukturnom sastavnicom doživljavanja i ponašanja, u osnovi je svih oèekivanja i vrijednosnog sustava. Pokretaè temeljne unutarnje sile dalekosežne su zamisli o buduænosti, o željama i predvidljivom razvoju dogaðaja ili pothvata, a energija se obnavlja snažnim i tjelesno zahtjevnim, ali okrepljujuæim, aktivnostima.
194

\\s ^jfr Uf \\s 130 Primijenjena astrologija SUNC€ u zemaljskim znakovima Motiviranost materijalnim potrebama i željom za primjenjivim, korisnim, svrhovitim uèincima, postajuæi bitnom strukturnom sastavnicom doživljavanja i ponašanja, u osnovi je svih oèekivanja i vrijednosnog sustava. Pokretaè temeljne unutarnje sile želja je da se nešto postigne ili uèini predanim i odgovornim djelovanjem, a energija se obnavlja marljivim radom u fizièki opipljivu svijetu, plodnošæu ismotrenim održavanjem osjeæaja za smisleno. SUNC€ u zraènim znakovima Motiviranost intelektualnim i društvenim planovima, zamislima, naumima, postajuæi bitnom strukturnom sastavnicom doživljavanja i ponašanja, u osnovi je svih oèekivanja i vrijednosnog sustava. Pokretaè temeljne unutarnje sile iznimna je znatiželja i želja za korisnim iskazi^ vanjem znanja, a energija se obnavlja sudjelovanjem u društvenim zbivanjima uopæe i poticanjem intelektualne sposobnosti. f SUNC€ u vodenim znakovima Motiviranost dubokim èuvstvenim željama, èežnjama i žudnjama, postajuæi bitnom strukturnom sastavnicom doživljavanja i ponašanja, u osnovi je svih oèekivanja i vrijednosnog sustava. Pokretaè temeljne unutarnje sile domišljata je težnja za proniknuæem dubokih osjeæanja, a energija se obnavlja kroz snažnu èuvstvenu aktivnost te zbližavanje s ljudima. MESU® Element Mjeseèeva znaka simbolièki ukazuje na naèin zadovoljavanja duboke unutarnje potrebe za
195

postojanošæu cijele liènosti, a simbolizirajuæi sjeæanje i ugoðaj iz prošlosti ukazuje i na opæenita raspoloženja (veselje, sjetu, itd.). Stoga simbolika elementa Mjeseèeva znaka razotkriva naèin doživljavanja postojanja nužnim za osjeæaj sigurnosti, zaštite i toplina doma, te s time povezane aktivnosti èije zadovoljenje podupire potreba za doživljavanjem ugode. Mjeseèev element, takoðer, pokazuje naèin nesvjesnog i intuitivnog reagiranja na sve dogaðaje i aktivnosti te na, s time u svezi, energiju kojom se netko spontano prila-goðava neumitnosti života. \L> sAf \^ \l/ /r\ /yv "^fT ^ I. Matijeviæ: Put samospoznaje 1 MJ€S€C u vatrenim znakovima Osjeæaj ugodnosti doživljava se iskazivanjem moæi i stjecanjem povjerenja. Na razlièite i neoèekivane promjene reagira se izravnim djelovanjem i poletom. MJ€S€C u zemaljskim znakovima Osjeæaj ugodnosti doživljava se plodnim djelovanjem u pravcu ostvarivanja vlastitih ciljeva. Na razlièite i neoèekivane promjene reagira se postojano i pouzdano. MJ€S€C u zraènim znakovima Osjeæaj ugodnosti doživljava se iskazivanjem zamisli i raznim društvenim aktivnostima. Na razlièite i neoèekivane promjene reagira se promišljeno, realno procjenjujuæi situaciju. MJ€S€C u vodenim znakovima Osjeæaj ugodnosti doživljava se snažnim pobuðivanjem èuvstvenog dijela naravi. Na razlièite i neoèekivane promjene reagira se èuvstveno, osjetljivo, osjeæajno. Element Merkurova znaka simbolièki ukazuje koja
196

osebujna energija i koja obilježja utjeèu na neèiji misaoni proces i oblikuju ga te kako netko iskazuje svoja razmišljanja na posve odreðenim Valnim dužinama'. Merkur simbolizira poriv za uspostavljanjem kontakata kroz èinjenje ustupaka, odnosno popustljivo sporazumijevanje s drugima, takoðer i sve oblike koordinacije, ukljuèujuæi èak i uskladbu vlastitog živèanog sustava. Njegov element u stanovitoj karti predstavlja dotok energije kroz zapažanje i odljev energije kroz razna umijeæa, rukotvornu spretnost, pismovnu sposobnost, a napose umješnost govornoga izražavanja. Ukazuje na potrebu za razumijevanjem od strane drugih ljudi sklonih sliènim zamislima, kao i potrebu za uèenjem kroz prihvaæanje zamisli i informacija iz izvanjskog svijeta. \ls ^ ^fc. ^ \1/ 132 Primijenjena astrologija M€RKUR u vatrenim znakovim Razmišljanja se oblikuju pod utjecajem vlastitih težnji, nadanja, uvjerenja i vizija o buduænosti. Umješnost govornog izražavanja oèituje se naglo, brzo s javnim pokazivanjem raspoloženja i negodovanja uz mnogo zanosa i žara. M€RKUR u zemaljskim znakovima Razmišljanja se oblikuju pod utjecajem praktiènog promišljanja i tradicionalno su obojena. Umješnost govornog izražavanja oèituje se ustrajno, strpljivo, pozorno, jasno, toèno i nedvosmisleno. M€RKUR u zraènim znakovim^ Razmišljanja se oblikuju pod utjecajem apstraktnih zamisli, no u društvenim okvirima 'sama su po sebi realna'. Umješnost govornog izražavanja oèituje se objektivno,
197

jasno izgovoreno i obrazloženo, s razumijevanjem ukljuèenih naèela. MèRKUR u vodenim znakovima Razmišljanja se oblikuju pod utjecajem dubokih osjeæaja, èežnji, želja, žudnji. Umješnost govornog izražavanja oèituje se osjetljivo, osjeæajno i intuitivno. Poput Merkura i Venera takoðer simbolièki ukazuje na stanovit dotok i odljev energije, a njezin položaj u raznim elementima iskazan je kroz uzajamno djelovanje u ljubavi (istinsko davanje i dobivanje, a ne samo uzimanja), kroz osjetilno zadovoljstvo s drugima, te zajedno s Mjesecom kroz osjeæaje. Element Venere govori kako netko iskazuje osjeæajeprema drugome što je 'Venerina faza' odljeva energije, no isto tako vrlo je znaèajna i faza dotoka energije. To predstavlja naèine djelovanja, doživljavanja, iskazivanja koji podupiru vlastitu potrebu za bliskošæus drugima, prisnošæu koja pomaže da se osjeæamo voljenima i cijenjenima. Kod žena, Venera je u svezi sa 'ženskim egom'. Da bi se osjeæala ženstvenom, žena mora osjetiti i doživjeti 'Venerin znaèaj'. To, takoðer, ukazuje na naèin -T* 7^ ^ Tft I. Matijeviæ-, Put samospoznaje 13 ženina davanja i uzimanja u ljubavi i spolnosti. Venera je, obièno, bolji seksualni indikator za žene nego za muškarce. Pokazuje kako žena pristupa bilo kojem odnosu, koji bi mogao dovesti i do spolnog odnosa, ali i kako pristupa manje intimnim društvenim odnosima. Spomena je vrijedna èinjenica da je Venera pokazatelj 'erogenihzona'. Kod muškaraca, Venera je povezana s romantikom, ljepotom i predodžbama koje su njemu osobito privlaène. Opisuje tip žene koja erotski privlaèi muškarca, koja
198

bliskost i ljubav prema drugima doživljavaju se kroz zajednièke zdrave aktivnosti. Povjerenje. 'stvarno opipljivo'. stanje zanosa. Povjerenje. V€N€RR u zemaljskim znakovima Uvažavanje. Primjedba: Mjesec u karti muškarca predstavlja onu 'vrstu' žene koja ga može privuæi u blisku vezu na raznim razinama i koja može aktivirati njegove osjeæaje i u drugim pravcima. doèim su kod žena kombinirane i nerazdvojive Marsove i Venerine energije (uzajamno prepoznavanje). dramatièno uzvišeno. razmjenu mišljenja i obostrano ugodna druženja. Naime. Naglasak kod Venere jest aktiviranje erotski jaèe nabijenih i senzualnih osjeæaja. no i kroz posve putena zadovoljstva. kao što su potreba za sigurnošæu. stoga je Venera povezana s muškim idealima ljubavi. Povjerenje. usrdnost i osjeæaji iskazuju se snažnom. usrdnost i osjeæaji iskazuju se nesputano. No. izražajnom intelektualnom komunikacijom te osjeæajem za partnerstvo. odgojem i opæom odgovornošæu. bliskost i ljubav prema drugima doživljavaju se kroz govornu komunikaciju. snažno. nije uvijek rijeè samo o seksu. V€N€Rfl u zraènim znakovima Uvažavanje. bliskost i ljubav prema drugima doživljavaju se stvaranjem zajednièkog života. tjelesno. sa spolnošæu i vezama. 199 . važni dijelovi seksualne prirode. izravno. dosljedno.estetski izgleda lijepo i koja u njemu izaziva posvema odreðene osjeæaje. V€N€Rfl u vatrenim znakovima Uvažavanje. no i nestalne težnje za nekim. usrdnost i osjeæaji iskazuju se pouzdano. Mars je kod muškaraca snažniji simbol spolne energije. podjelom odgovornosti. podrškom.

Ženama je Mars. Element Marsa je. Dakle. kroz težnju dubokomu stapanju do razmjenu utonuæa. te s koliko energije (odluènsti) netko nastoji potvrditi samoga sebe. bliskost i ljubav prema drugima doživljavaju se kroz osjeæajnu njenu na vrlo nježnoj. pobuðuju i potièu vlastitu tjelesnu energiju. Primjerice. simbolièki ukazuje na aktiviranje osobnih energija. što æe reæi. odrazom muškarca. pomažuæi ženi da se kvalitetnije izrazi. ali je i naèinom iskazivanja agresivne moæi te dokazivanja vlastite snage. lukavstvo i svoju beskrajnu predanost. neap-pustljivima i erotiènima. njegova 'slika' u vlastitoj svijesti. zajedno sa simbolikom Sunca. Objašnjava naèin kojim se postiže željeno. tankoæutnoj razini. Mars je povezan s 'muškim egom'. duboko èuvstveno. usrdnost i osjeæaji iskazuju se plahovito. a u vod/intuiciju. Mars u zraku kao sredstvo koristi moæ uvjeravanja. Marsov znak i aspekti èesto su kljuènim pokazateljima ženi najprivlaènije 'vrste' muškarca.V€N€Rfi u vodenim znakovima Uvažavanje. suosjeæajno. obzirno. MARS u vatrenim znakovima 200 . doživljaji. energija koja pobuðuje potrebu za tjelesnim uzbuðenjima i njihovim zadovoljenjem. Muškarcima Mars simbolièki kazuje kako se prikazuju uvjerljivima. takoðer. kako oslobaðaju svoju snagu na spolnoj razfii. Marsov element simbolièki pokazuje koja iskustva. u vatri moæ inicijative i poduzetnosti. u zemlji strpljenje i ustrajnost. Usko povezan s romantiènim uzbuðenjima. sL1 ^ ^fe. susretljivo. ponašanja i naèini djelovanja. a kako pokazuju 'snagatorstvo' na drugim podruèjima inicijative.>A/ vi/ 134 Primijenjena astrologija Povjerenje.

intenzivnošæu osjeæajnog doživljavanja. istanèanom intuicijom. Jupiterov element pokazuje koja su doživljavanja i naèini djelovanja ishodom i uèinkom unutarnje vjere. To ukazuje na popunjeni 201 . vrlo dinamièkim djelovanjem. novim planovima i idejama. inicijativom. ukoliko posvema razvije znaèajke Jupiterova elementa. strpljenje. uvjerenja i povjerenja u nekoga. vezama. konkretnim rezultatima. upornim i marljivim radom. živahnom komunikacijom. MARS u zemaljskim znakovima Nastoji se potvrditi opipljivim. društvenim djelovanjem. krepkom maštom. Tjelesna se energija pobuðuje izazovom obveza koje iziskuju samodisciplinu. ustrajnost i posljedièno preuzimanje odgovornosti. Tjelesna se energija pobuðuje neprestanim izazovima kretanjem. a posljedièno iskazuje te elementarne energije kroz raznolike situacije.Nastoji se potvrditi izravnim djelovanjem. odljevom energije. Drukèije reèeno. zgode. provjeravanjem. obvezama. osoba je u stanju u veæoj mjeri iskusiti zaštitnièki osjeæaj zajedništva i osjeæaj blagostanja. MARS u vodenim znakovima Nastoji se potvrditi èuvstvenom profinjenošæu. osjeæajem potrebitosti drugima. Matijeviæ: Put samospoznaje 135 Tjelesna se energija pobuðuje mentalnim izazovima. \L> >V ^ \ls I. Tjelesna se energija pobuðuje dubokim žudnjama. ustrajnim prizivanjem dubljih osjeæaja i susretljivim smislom za druge. povoljne prilike i pogodnosti. MARS u zraènim znakovima Nastoji se potvrditi izražavanjem zamisli.

društvenim usavršavanjem. Ostvarenje raznih prilika i pogodnosti moguæe je kroz samosvojno izražavanje. Ostvarenje raznih prilika i pogodnosti moguæe je kroz suæut i skrb za druge. intuitivno povoðenje za unutarnjim skrivenim plemenitim željama. nedvojbenošæu iskazivanja suosjeæajnosti i milosrða. uvijek nove i nove pokušaje. JUPIT€R u zraènim znakovima Unutarnja vjera oblikuje se istraživanjem novih zamisli i otkriæa. JUPIT€R u zemaljskim znakovima Unutarnja vjera oblikuje se kroz sklad povezan s praktiènošæu. svrha èega ne mora uvijek biti postizanje nakog odreðenog cilja. uzajamnom razmjenom i zajednièkim djelovanjem s drugima. Ostvarenje raznih prilika i pogodnosti moguæe je iskazivanjem ideja. stanjem poleta. no. sposobnošæu zamišljanja. s\s \& Nb* <T> ^ ^ sp? 136 Primijenjena astrologija JUPIT€R u vodenim znakovima Unutarnja vjera oblikuje se dubinom i jasnoæom èuvstvena doživljavanja. rizik. uèincima tjelesnih aktivnosti. poduzetnost. JUPIT€R u vatrenim znakovima Unutarnja vjera oblikuje se i uèvršæuje otvorenošæu. komuniciranjem s novim poznanicima. uvijek sa svrhom posti-zaja nekog odreðenog buduæeg cilja. 202 . prodor-nošæu.'spremnik' životne energije koji pridonosi opæem dobru i zdravlju. Ostvarenje raznih prilika i pogodnosti moguæe je kroz ushiæeno oèitovanje zamisli u interakciji s drugima. aktivne osjeæaje.

Poriv koji nagoni na uèvršæenje identiteta i oèitovanje stvaralaèke energije uz više ustaljenosti. Preintenzivno nastojanje iskazivanja energija ili. SATURN u vatrenim znakovima 203 . jer je za ponekog ta razina iskustva izuzetno znaèajna. no bez zapadanja u negativna razmišljanja. Osoba na taj naèin biva zapletena i zapretena u mrežu života. èak zapreka. nesputanim. no mogu biti i korisni za neèiji napredak i razvoj kroz ovladavanje raznim porivima. Oprez i stega. Ova unutarnja granica. ureðenosti i objektivnosti.Saturn. pak. Satumov element pokazuje stupanj onemogu^-nosti oèitovanja i ogranièenja tijeka energije. Poriv koji nagoni na ustaljivanje tijeka misli. Poriv koji nagoni na ustaljivanje. disciplinu uma. postupna pristupa. ali odgovornim izražavanjem kroz stanje poleta. izbjegavanje i potiskivanje tog pokušaja može izazvati ogranièavanje prirodnog tijeka energije. neprestano narasta. uèinkovitost i toènost u radu i rješavanju svakodnevnih problema uz više odgovornosti. Napor i trud potrebno je ulagati u nastojanje za slobodnim. ali i njihovo prihvaæanje kao motivacijskih sila koje tjeraju ka konzistentnom i konkretnom iskazivanju u stanovitu podruèju života. krutima i nesnosnima. Napore i trud potrebno je ulagati u ovladavanje materijalnim svijetom i razvijanje sustavna. Bojazan je èesto posljedicom življenja po zastarjelim uzorima koji mogu postati neizdržljivima. opæenito simbolièki oznaèava izazov nekome tko se bez straha razvija u pravcu potpunog prihvaæanja novih iskustava. postojanosti. simbolièki predstavljenih i odreðenih elementom Saturnova znaka. napor i trud u svezi su s tim naèinom življenja. svrhovitost.

Matijeviæ: Put samospoznaje 137 Napore i trud potrebno je ulagati u društvenu odgovornost i uspješnost. ali i u nadvladavanje preosjetljivosti. te istanèanih promjena u psihologiji društvenih zajednica. Dakle. Napore i trud potrebno je ulagati u iskazivanje osjeæaja po vlastitu odabiru. èovjek spoznaje da se ono na što usredotoèeno usmjeri pozornost poèinje i razvijati. svaki od njih ostaje po nekoliko godina u odreðenu elementu (i znaku). koji iskazuju izvanjski planeti kroz razdoblje od nekoliko godina. izvor kreativnosti je unutar nas samih i nigdje drugdje. Razmišljanje o inteligenciji prirode na gotovo posve isti naèin kao o vlastitoj. važan je samo za razumijevanje nekih generacijskih razlika. No ti izvori moraju imati svojstvo beskonaène samodostatne pokretljivosti i sposobnost stvaranja iz samoga sebe. Elementarni naglasak. SATURN u vodenim znakovima Poriv koji nagoni na ustaljivanje èuvstava i osjetljivosti i njihovo izražavanje uz istodobno što bolji nadzor nad njima. uz istodobno zadržavanje objektivnog pogleda na stvari. Smještaj ovih triju izvanjskih planeta u nekom od elemenata nije od bitnoga znaèaja za razumijevanje karte roðenja. te može 204 . Planeti u znakovima Okreæuæi se prema svom unutarnjem 'Ja'. omoguæuje mu poimanje zajednièkih izvora iz kojih se generiraju svi zakoni prirode. stoga je toliko opæenit i od vrlo je malog individualnog znaèenja.SATURN u zemaljskim znakovima SATURN u zraènim znakovima ^ jf # W ?T^ ^ Jf* sr> I. Naime. praktiènu i jasnu komunikaciju.

No. psihološkim funkcijama. oèekujuæi i ne djelujuæi èovjek dopušta da se sve odvija po nekom vlastitom vi/ >V ^ >Af \i/ ¦TN 1\ W ^ /TN Primijenjena astrologija ritmu. navike. Svaki proces ima svoj pogodni trenutak za razvijanje. stvara zbilju iz same sebe. simbolizirano planetima) pokrenu na djelovanje. ne prijeèi nièemu niti išta pospješuje. Stoga. doživljavanje i ponašanje. To znaèi da su svaki put naglašeni drugi djelatni razvojni procesi kojima treba posebna energija. Zbog neponovljive mreže odnosa s drugim planetima (složenosti strukture svijesti) svaki se planet u osobnoj astrološkoj karti oèituje posve individualno. veæ samo jednom od brojnih pripomoæi za istraživanje i bolje razumijevanje života. s toliko potankosti koje nije moguæe opisati ni u jednom astrološkom priruèniku. motivima. Stoga. znaèajke osobine. sklonosti.promijeniti svaku realnost jer inteligencija. sposobnostima i si. isto tako. planeti ne simboliziraju samo ono u èovjeku što odreðuje opæu djelotvornost. No. Energije sadržane u znakovima (obilježja. veæ prema najpogodnijem trenutka za djelovanje. èovjekova inteligencija. složenost pojedinih energija stavlja pred èovjeka posve odreðen životni zadatak: Mora se individualizirati sukladno rješavanju problema znakovitih za njegovu jedinstvenu strukturu. veæ i osebujnost obilježja i naèin oèitovanja. Razlièite su usporedbe kojima opisujemo obilježja 205 .) oèituju se onoliko koliko ih planeti (èovjek svojim životnim naèelima. astrologija ne može biti zamjenom za život. odnosno ne smije ostati samo projekcijom roditeljskih odgojnih postupaka ili oèekivanja svoje okoline. crte liènosti i si.

kako netko napreduje te kako doživljava ukazano mu povjerenje. èovjekovi temeljni životni sadržaji (znakovi) nalaze izraz kroz temeljna životna naèela (planeti). žudnje. Socijativni planeti: Nadopunjuju i vezom su izmeðu malih svakodnevnih ljudskih briga i problema koji su od opæeg osobnog i društvenog znaèaja.. preinaèuju i usmjeravaju. MARS: ukazuje na sposobnost promidžbe.. VENERA: ukazuje na naèin iskazivanja osjeæaja... naèin neèijeg razmišljanja i komuniciranja. Matijeviæ: Put samospoznaje Funkcije planeta u znakovima Položaji planeta u znakovima pokazuju sljedeæe: 139 Integrativni planeti: SUNCE: ukazuje na smisao postojanja.. Dakle.. trud i traganje za zrelošæu. kako se živi život i kako se izražava individualnost. Osobni planeti: MERKUR: ukazuje na opæu obaviještenost. za primjenu je naprikladnije stajalište da su znakovi simbolièki sadržaji pohranjene energije koju planeti prema svojim simbolièkim naèelima i znaèenjima u astrološkoj karti usredotoèuju u žarišta.. MJESEC: ukazuje na reakcije kojih je temelj u èuvstvenim podsvjesno-nesvjesnim sklonostima. No. te na osobne želje..znakova. kako netko prihvaæa ukazano mu poštovanja te koliko je spreman na davanja. JUPITER: ukazuje na neèija nastojanja.. afirmiranja ili nametanja vlastitoga autoriteta.. SATURN: ukazuje na nastojanja da se uspostavi sustav 206 .. ^ 1^ # A ^ /J\ ^fv I..

. neèemu dalekosežnom.planeti i njihovi kljuèni pojmovi Bilo koji planet u pojedinu znaku može se oèitovati na slijedeæe naèine: VATRENI ZNAKOVI Pokretni Ovan Postojani Lav Kljuèno odreðenje: Oslobaðanje energije u jednom jasnom pravcu prema novim doživljajima i iskustvima. \L. pa se mogu oznaèiti i kao planeti pretvorbe. težnje koje nagone prema nekom idealu. Neprestano oèitovanje topline kroz uzbudenost i sjaj oživljavanja. položaji u znakovima.. Obilježja planeta u znaku: Samovoljno djelovanje samoisticanjem. pa su u pojedinaènoj karti. sloboda. snaga..vfc ^ vfc \L/ 140 Primijenjena astrologija Znakovi ... NEPTUNIPLUTON su pokazatelji generacijskih stavova.. Predstavljaju beskrajne izvore promjena. preobrazbe energije. užurbanost. ZEMALJSKI ZNAKOVI Odluènost da se stvari Pokretni obave.. dojmljivost. odanost. poopæavanje. Izvanosobniplaneti. Identifikacije s najvišim uzorom... URAN. odluènost. Promjenljivi Strijelac Nemirne želje.... vjerovanje. priznatost... dovrše i korisno Jarac primijene. 207 ....vlastite zaštite putem osobnih napora i uloženog truda. sklonost dramatiènome. Ponos. sveobuhvaæenje. neposrednost. od znamo manjeg znaèaja nego njihovi položaji u poljima i njihovi aspekti.. drskost.

... æudljivost. izvornost. Postojani Bik trenutnih osjeta i materi. prilagodljivost.. Osjeæajnost... obzirnost. Individualnost. to to ^ .... umjerenost. Trenutno zapažanje i izražavanje kroz uzajamne veze i odnose.... domišljatost. koordinacija.Ambicioznost. uljudnost. osjetljivost.plodnost.. Postojani Vodenjak Promjenjivi Blizanci Odjeljivanje ili drukèije razmišljanje od svih drugih. neuobi-èajenost. samonad-zor. uzdržanost.. potiskivanje.. pažljiv utrošak vremena. Matijeviæ: Put samospoznaje 141 ZRAÈNI ZNAKOVI Uskladba svih suprotnos-Pokretna l'u svrnu postizanja Vaga vlastita ispunjenja. Uravnoteženost.... liziranje.. VODENI ZNAKOVI Pokretni Rak Zaštitnièka skrb.. jalnoga svijeta. posjedovanje. prisnost. anaDjevica uslužnošæu. krajnosti.. sklad. prièljivost. Neusiljena poniznost Besprijekornost gotovo Promjenljiva zbog želje za do savršenstva.. oprez.. ravnodušnost.. samozaštita. susretljivost. zadržavanje. Postojani Škorpion 208 . èuvanje.. nepristranost. istanèanost izbora. njega i odgoj te uživljavanje u druge. Sveradoznalost.. ustrajnost. obzirnost. Duboko uvažavanje Postojanost.

. ^ w ^ ^r»" 142 Primijenjena astrologija Važna napomena Pod pojmom integrativni planeti smatram nadopunjujuæe funkcije Sunca i Mjeseca. aktivno bira i donosi odluke. Sunce je vodiè i usmjeritelj svih naših bitnih dodira s okolinom. /f. Naime. ne dovodeæi išta u sumnju. Mjesec je nadopunjujuæa nesvjesna razina. koji kao stvaralaèka snaga iz svojih dubina upravlja našim djelovanjem. idealizam. ranjivost.. Sunce svojom simbolikom ukazuje na naše razmišljanje svjesnim dijelom uma. Neprestana duboko unutarnja èežnja... Mjesec kao naš nesvjesni dio usvaja sve što mu se nameæe. Promjenljive Ribe Suosjeæajnost. suæut za sve koji zbog bilo èega pate. Dakle. odnosno ono u što svijest vjeruje. prodornost. U tom smislu.. nejasne predodžbe. veæ o dva polja djelovanja jednog jedinstvenog uma. Mjesec simbolizira nesvjesno i nadopunjujuæe stvaralaèki dio naše liènosti. želja. èuvstvenost. ne radi se o dva razlièita uma... sveujedinjenost. ne upuštajuæi se u rasprave i naprosto reagira prema naravi nametnutih mu misli.. zahtjeva. a sve ono što taj dio zamisli sliva se u Mjeseèev nesvjesni dio. Od ovladavanja strastima do neobuzdanog nametanja stavova. tajnovitost. Uz 209 . prihvatimo li simboliku Sunca kao svjesnu razinu našeg uma. Dakako.Prodiranje ili pronicanje pomoæu snažne èuvstvene moæi. Sunce kao naš svjesni dio. u cjelokupnu procesu razmišljanja (uz pomoæ ostalih planeta). Stoga Sunce možemo povezati s objektivnim dijelom uma. koji se više bavi izvanjskom spoznajom objektivna svijeta za što mu služi pet tjelesnih osjetila.

pokretaè pothvata. No. izravnim i silovitim djelovanjem. Matijeviæ: Put samospoznaje 14. Odiše zraèeæom životnošæu punom samopouzdanja. a u tome mu je i b|Sna funkcija. pa stoga možemo požnjeti samo ono što smo i posijali. pustolov i si. stoga se oèituje samoistica-njem. Pretpostavljena je uèestalost suprostavljanja i sukoba zbog izuzetno prenaglašena i gotovo prinudna oèitovanja 210 . samodokazivanjem. pak. veæ intuiciju. Vidi i èuje. Brzo shvaæa bitno. ne koristeæi prirodne organe (vida. Stvaralaštvo iskazuje izrazitim nametanjem vlastite osobe smatrajuæi to nužnim za potvrdu vlastitoga izražavanja. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kao poduzetnik. Mjesec.. možemo povezati sa subjektivnim dijelom uma koji ima zadaæu spoznati svoju okolinu. obuhvatnije doživljavanje. bitne stvaralaèke vrednote. nikada ne smijemo smetnuti s uma da Sunce (svijest) urezuje duboke brazde u Mjeseèevo nesvjesno. istraživaè.pomoæ ostalih planeta (napose Merkura. razvoj i oèitovanje liènosti. Odrednice zo Sunce u Ovnu ~k jfe M & ~k ^ ^\ 'W 1*. jer posjeduje sposobnost izravna uvida. utiskujuæi u njih svoje sjeme. Silno nastoji zadovoljiti potrebu za priznanjem. odnos prema životu. -T« I. iskustvo i obrazovanje. Mjesec je sjedište svih osjeæaja i spremište uspomena (pamæenje). Venere i Marsa).. kušanje života. te neposrednim. Simbolièki oznaèava smisao postojanja. uèi nas zakljuèivanju kroz promatranje. ne koristeæi osjetila. Usto. sluha). koju je potrebno probuditi iz drijemeža i potaknuti na djelovanje uz pomoæ drugih planeta (napose Urana i Neptuna). utemeljitelj.

gradi 211 . duboko ukorijenjenom u prirodi tjelesnih podražaja osjetnoga sustava.osobnih. postojanost. opipljivost. stoga u svojoj nutrini. nije uvijek posve postojana. osjetilnu podražljivost ugode ili velièanje vlastite vrijednosti. Potreba za priznanjem snažno je prožeta potrebom samozaštite. Stvaralaèku energiju ljubopitljivo usmjerava ka zapažanju. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroza svu raznolikost društvenih kontaka-ta. Odrednice za Sunce u Baku Odiše osjeæajnošæu i majèinstvom. Odrednice za Sunce u Biku Odiše životnom snagom. te pronalaženju veze i odnosa meðu pojedinim zamislima. osobito kada su nužne korjenite promjene. Odrednice za Sunce u Blizancima Odiše umnom energijom koja. iznimno samosvojnih stajališta. meðutim. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz posjedovanje. prikupljanju èinjenica. no i sklonost prekomjernoj prièljivosti. trajne vrijednosti. Stvaralaštvo iskazuju kroz opredmeæenost. Oklijevanje i neodluènost može zaprijeèiti oèitovanje liènosti. kroz potpunu slobodu prigodom uspostavljanja veza i odnosa. Potreba za priznanjem pobuðuje na plodnost i stvaranje što mu je nužno glede ostvarenja vlastita osjeæaja sigurnosti. te oèitovanja zamisli. Zbog iznimno širokoga opsega interesa. Potreba za priznanjem intelektualnih sposobnosti pobuðuje govorno ili pis-movno izražavanje. korisnu primjenljivost. no ponekad i u svrhu vladanja drugima. duboko u sebi. s teškoæom se usredotoèuje na samo jedno podruèje ili na sustavni i postupni pristup predmetu pozornosti.

te djeèja uvredljivost. prožeta duboko ukorijenjenom sklonošæu bitnim pojedinostima. oholost. stoga s teškoæom održava stupanj životne snage na stalnoj razini. izražena je i srdaènost. upravlja neposrednom stvaralaèkom energijom. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz neprestanu želju za svepristutnošæu i zapaženošæu. ali èesto i preuzetnost. pobuðuje na neprestani osobni razvoj.pouzdano utoèište iz kojega s osjeæajem sigurnosti može isijavati energiju. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz njegovanje i skrb u poznatoj. Analitièki i kritièki. 212 . stvaralaèko je izražavanje snažno prožeto èuvstvenim doživljavanjem. * Odrednice za Sunce u Djevici Odiše inteligencijom i jasno odreðenom životnom snagom. Stavaralaèku energiju prožima mu sklonost za dramatièno i velièinu. zaštiæenoj i sigurnoj okolini ili situaciji. ponekad i obezvrijedujuæe. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz želju da bude na usluzi i od koristi na neki jasno zamišljen i toèno odreðen naèin. no u stanju je gotovo svaku zamisao privesti izvršenju u praksi. Potreba za priznanjem. Odredn/ce za Sunce u Lavu Odiše velikim pouzdanjem kojim potièe druge. Izravno ovisi o trenutnim raspoloženjima. Premda je ponos prevladavajuæa osobina. 144 Primijenjena astrologija Zbog visokoga stupnja osjetljivosti. Vrlo izražena potreba za priznanjem vlastite plemenitosti uporište je opæem motivacijskom procesu.

pobuðuje sposobnost uskladbe svih opreènosti. skladom u odnosima i naèinu života. pravièan naèin. Lažne èuvstvene pretpostavke. prožeta silnom težnjom za preobražajem. èesto. stapajuæim.Krotko. Matijeviæ: Put samospoznaje Prekomjernim usredotoèenjem na tude potrebe može poremetiti skladno doživljavanje vlastite liènosti. Potreba za priznanjem. Pomoæu èuvstvene snage i intuicije. èesto se zadovoljava prinudnim preoblikovanjem postojeæih stanja. Odrednice za Sunce u Škorpionu Odiše izuzetnom prodornošæu. neodluènost otvaranja prema drugima i strah od gubitka nadzora nad neèim ili 213 . Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz neprestani poriv za uravnoteženjem. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz èežnju za proniknuæem bitka postojanja. stoga svom snagom i žestinom traga za dubokim. nesputanom intelektualnom snagom te istanèanim osjeæajem i smislom za ljepotu. Potreba za priznanjem na nepristran. pošten. ravnomjernošæu. pukim spolnim odnosima. ljubazan. no razina životne snage vezana mu je uz neprestane unutarnje pritajene žudnje koje ponekad granièe s opsjednutošæu. Stvaralaèku energiju usmjerava ka vezama i odnosima meðu ljudima poticajnim zamislima. Odrednice za Sunce u Vagi Odiše ljupkom. èedno doživljavanje vlastite liènosti ponekad je u suprotnosti s izraženom težnjom za javnim priznanjima. ^w &^ ?1^ ?7* I. stvaralaèkom energijom prodire dublje kroz 'površinske' slojeve doživljavanja.

Odrednice za Sunce u Strijelcu Odiše prisnošæu. gotovo konaènim. usmjereno. mogu zaprijeèiti izražavanje stvaralaèke sposobnosti. autoritet. cinièki stavovi. otvorenošæu. Potrebu za priznanjem najbolje i u potpunosti zadovoljava kroza èestito. uspjehe. jer ponekad vrlo visoki 'standardi' mogu potaknuti nesnošljivost i bezosjeæajnost spram drugih.nekim. disciplinirano. ^ w ^fv 'T* 146 Primijenjena astrologija Pesimizam. oprez i tradicija prožimaju stvaralaèko izražavanje. ne samo u smislu vlastita izražavanja. 214 . Nužno je njegovanje moralnih normi i èestite naravi. \L> ^ \\s 'T-. Stvaralaèku energiju teži usmjeriti ka idealima. naporan rad i trud. istraživaèkim i neovisnim duhom s vrlo širokim pogledima na svijet i dubokim uvažavanjem poštenja. Potrebu za priznanjem zadovoljava kroz bitne vrijednosti svrstane u svoj pros-tranosti psihièkih i tjelesnih sadržaja. podreðeno jasno odreðenome cilju. Samonadzor. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz razvijanje sposobnosti prihvaæanja osobne odgovrnosti. uvjerenjima te optimistiènim i filozofijskim nazorima. veæ i èesto u smislu predstavljanja tih ideala drugima. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz opæi smisao. Odrednice za Sunce u Jarcu Odiše oprezom i predanošæu dužnostima. prožet odreðenim. prevelika briga o vlastitu izgledu ili razni obziri mogu zaustaviti tijek stvaralaèkog izražavanja. ustrajno djelovanje.

humanošæu i susretljivošæu spram drugog ljudskog biæa. Simbolièki oznaèava naèin reagiranja èiji je temelj u podsvjesno nesvjesnim i èuvstvenim procesima. Na zbivanja u okruženju odgovara usko usmjerenim i 215 . Potrebu za priznanjem zadovoljava kroz nesebiènosti i darežljivost. Stvaralaèku energiju iskazuje vrlo nježno i nadahnuto. obnovu. oprobavanjem. Vlastita samozatajnost. nemirno. Odrednice za Mjesec u Ovnu Gotovo u svim situacijama reagira izravno. no èesto uz sklonost krajnostima. neposredno.. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz moæ spoznavanja umom uz neprestani poriv za otkrivanjem 'ispravnoga' i 'istinitoga' glede stvaranja i opsto-janja. a èesto nasrtljivo i nasilno. mogu prigušiti oèitovanje liènosti. prekomjerno usredotoèenje na obveze i besciljna buntovnost. nestrpljivo.Odrednice za Sunce u Vodenjaku Odiše duševnom energijom. Potreba za priznanjem prožeta je duhom slobode. no i nepoæudnošæu.. no u tom smislu ponekad traži i nezasluženo odobravanje. Zbunjenost u doživljavanju vlastite liènosti posljedica je poistovjeæivanja sa životom i problemima drugih (možda i zbog bježanja od vlastitih). * Odrednice za Sunce u Ribama Odiše suosjeæajnošæu i djeluje okrepljujuæe prema svima koji pate i stradaju. osebu-jnošæu. no nužno je da ovlada ranjivošæu i lakom povredljivošæu. Stvaralaèku snagu usmjerava ka dobrobiti društva u pravcu teorijskih zamisli i nauma što se osobito iskazuje kroz promjene. Prepoznaje i doživljava vlastito 'ja' kroz duševne èežnje i opæe stanje duha. uvoðenje novog.

prisnošæu sa svijetom prirode te utonuæem u tjelesne osjete. staloženo i trezveno zadržavajuæi postojanost pri suoèavanju s izvanjskim zahtjevima. s izuzetnom sposobnošæu gotovo trenutnog opažanja. Osjeæaj sigurnosti razmjeran je šarolikosti umnih pobuda. 216 . mirom. Teško se predaje promjenama i zadugo zadržava usvojene navike. razborito promišlja situaciju i spremno se prila-godava promjenama. Postizanje željene èuvstvene sigurnosti može osujetiti vrlo izražena sklonost sukobima. a lagodno se osjeæa uza sve putene podražaje i poticaje. \L/ >Af jfc. èesto postupa nametljivo drsko. Naglašena posesivnost i duboka potreba za sigurnošæu te suzdržavanje mogu onemoguæiti neusiljeno oèitovanje osjeæaja. Radi stjecanja èuvstvene sigurnosti i ispravnosti. Govornim izražavanjem unutarnjeg èuvstvenog života doživljava osjeæaj povezanosti i bliskosti s drugima. ustrajnošæu.silovitim oslobaðanjem svih unutarnjih potencijala. Èuvstveno zadovoljenje postiže èekanjem. èega su moguæe posljedice lijenost i svojeglavost. yj/ T\ w ¦T* I. predvidivim situacijama. Uspostavljajuæi odnose. Odrednice za Mjesec u Biku Spram novih iskustava reagira oklijevajuæi. Odredn/ce za Mjesec u Blizancima Žustrih je. nestalnih reakcije. a pritom ga prožima beskrajna radoznalost. Matijeviæ: Put samospoznaje Aktivnosti su mu prožete uglavnom dobrim osjeæajem vlastite usmjerenosti na nove doživljaje i iskustva. Dobro se snalazi u nepromjenljivim. promjenljivih. pravdajuæi ponašanje ciljem.

Zbog izuzetne osjetljivosti na tuda raspoloženja i reakcije. srdaèno. velikodušno. Posjeduje priroðen osjeæaj za pravodobnost i sposobnost izražavanja kroz osjeæajnu istanèanost. razvija osjeæaj sigurnosti.a sebe najpotpunije doživljava kroza sudjelovanje u više aktivnosti istodobno. gotovo djeèje jednostavno. blagonaklono. te zaštitnièki i prema sebi i prema drugima. situacija. Ulaže mnogo energije u okolinu. Prekomjerna èuvstvena brižnost i prožetost uspomenama na osjeæajne doživljaje iz prošlosti. te može biti potporom i poticati na djelovanje.« Neprestano 'pokazivanje' osjeæaja i ponos mogu mu umanjiti sposobnost zapažanja bitnoga. Rasipanje èuvstvene energije na sve strane znaèajno mu narušava osjeæaj sigurnosti. praktiènim prilagoðavanjem i 217 . vjerujuæi samome sebi. vi/ >fr ^ \A/ vi/ •T1 ^fV /Tv 148 Primijenjena astrologija Uzvraæenom ili uzajamnom pažnjom s drugima. uzvišeno. ponekad i preosjetljivo. Prožet snažnim osjeæajem ponosa i povjerenjem. Životu se prilagoðava preuvelièavanjem postojeæih ili stvaranjem novih. reagira ushiæeno. èesto dospijeva u stanje 'milosti i nemilosti' spram neèijeg osobnog raspoloženja. pri èemu se koristi humorom da bi zabavio. Ponekad djeluje priprosto. drukèijih. poput vjeènih sjeæanja. Reagira analitièno. Prožet zanosom i žarom. utjeèu na stajališta spram situacija u sadašnjosti. Odrednice za Mjesec u Baku Reagira osjetljivo. stjeèe osjeæaj sigurnosti.

Odrednice za Mjesec u Škorpionu Reagira raspaljivo. reagira objektivno i na okolinu. no pritom nastoji odmjereno usmjeriti èuvstvenu 'snagu'. žestoko prodorno. razraðivanjem i rašèlanjivanjem osjeæaja ponekad ga sprijeèava u potpunome razumijevanju vlastitih èuvstvenih procesa. Matijeviæ: Put samospoznaje Za uspostavljanje ravnovjesja i uskladbu opreènosti. i na vlastita iskustva. Prije odziva i odgovora. Odrednice zo Mjesec u Lavu Odrednice za Mjesec u Djevici Odrednice za Mjesec u Vagi si/ ¦vfc ^ >fc vjy s\"* jy< ^ yf\ I. U bliskim vezama i odnosima pronalazi sigurnost. odvagne sve strane neke situacije što ponekad rezultira i neodluènošæu. Prenaglašeno dobrohotno i udvorno ponašanje može onemoguæiti neusi-ljeno izražavanja osjeæaja i istinsku prisnost. nužan mu je èuvstveni spokoj. Prekomjerna potreba za prouèavanjem. uvijek dobro razmisli. strastveno.privikavanjem na izvanjske okolnosti i zbivanja. Dobro razvijenoga osjeæaja za ispravnost i pošten odnos. pridonosi stvaranju dobre slike o samome sebi i od velike je koristi pri ovladavanju unutarnjim osjeæajem krivnje i nepovjerenja u sebe. Biti od pomoæi drugima i stajati im na usluzi. Istanèano oèituje èuvstva. no za osjeæaj ugode nužna mu je uredna i ureðena okolina. a samoæa kroz dulje vrijeme rezultira nelagodom. a stjeèe osjeæaj sigurnosti analizirajuæi tjelesni i osjeæajni 'svijet' te jasnim i posve odreðenim usavršavanjima. 218 . stoga teži sagledavanju svih toèaka tuðeg gledišta.

Odrednice za Mjesec u Jarcu Reagira uzdržano. veæ po navici. putovanjem. no i ohološæu i neodmjereno velikom zaht-jevnošæu. vodi ga razumijevanju temeljnih osobnih motiva i stvaranju predodžbe o motivima drugih. Potreba za dubokim prodiranjem u bit iskustva. stoga nastoji silovitom izmjenom energije steæi osjeæaj da mu se poklanja pažnja. Neizmjerno cijeni slobodu. Težnje ostvaruje promicanjem najljepših projekcija. reagira povjerljivo na sve i svakog. vodi ga zatomljivanju vlastitih osjeæaja. a istraživanjem. Strah od ranjivosti i gubitka nadzora. preuzima nadzor nad situacijom u 219 . nastoji pridonijeti osobnome doživljavanju 'mistiènosti i karizme'. a unutarnje ispunjenje doživljava napredovanjem prema ciljevima u buduænosti. stoga razvija osobnu unutarnju trpeljivost spram drugih. slobodoumnost. boravkom izvan kuæe doživljava osjeæaj ugodnosti i zadovoljstva. \\y ^ Jlfc <^ yU Primijenjena astrologija Obièno. gotovo toèno odreðeno. Odrednice za Mjesec u Strijelcu Prožet životnom radošæu. Sklonost prekomjernome èuvstvenom povjerenju može rezultirati lakovjer-nošæu. Poriv za ispitivanjem pobuðuje u njega traganje za dubljim znaèenjima. širok svjetonazor te vedar i poletan stav prema životu. no ponekad i posve neprimjereno.Pronicanjem 'tajnovitosti' dubina osjeæaja. slijepim zanesenjaštvom. Nesigurnost i neprimjerenost narušava mu predodžbu o sebi što pokušava prevladati žarkim isticanjem vlastite svrhovitosti.

no i krajnje neuobièajeno. Odrednice za Mjesec u Vodenjaku Reagira nepristrano. suosjeæajno. Vrlo izražena sklonost osjeæajnoj neovisnosti može prouzroèiti njegovo otuðenje od istinskih osjeæanja i uzdržanost spram osjetljivosti drugih. Sposoban je radi ispunjavanja obveza potisnuti u stranu sve ostale brige i sve što ga u tome ometa. no sklon je upravljanju drugima i svijetom glede postignuæa ciljeva. nepredvidivo. važnom za stjecanje dobrog mišljenja o samome sebi. Osebujnost djelovanja unutar zajednice zasnovana je na vlastitoj predodžbi • sebi kao altruistiènoj i društveno svjesnoj osobi. potièuæi njihovu slobodu misli i djelovanja. Osjeæaj sigurnosti doživljava kroz potpunu slobodu nesputana izražavanja zamisli i uvoðenje novog.kojoj se nalazi. s lakoæom se uklapajuæi u promjenljive situacije. pobuðen željom da bude u središtu pozornosti. može ogranièiti sposobnost ukazivanja pažnje. no zauzvrat traži potporu i potpunu vlastitu neovisnost. \ Ukazuje pozornost drugima. pa i glede stjecanja osjeæaja sigurnosti ili zadovoljenja prohtjeva. no prethodno mora nadvladati vlastitite unutarnje strahove. no zbog ranjivosti izbjegava izravne odgovore. a svoju autoritativnu i odluènu energiju pažljivo projicira na druge. a zadovoljstvo doživljava kroz osobno davanje. Suosjeæajno posveæuje pozornost drugima. Odrednice za Mjesec u Ribama Reagira izuzetno osjetljivo. 220 . osjeæaja. svom punoæum uživljavanja. naklonosti i prisnosti. Ugodno se osjeæa u ulogama opskrbljivaèa i zaštitnika. Pravladavajuæa potreba da bude na vrhu ili da nametne svoj autoritet.

no èesto silovito prodoran i svojeglavo nepopustljiv. Neosjetljivost i nepromišljena drskost može onemoguæiti razumijevanje i èinjenje istinskih ustupaka spram drugih. te se stoga nastoji doživjeti kroz èovjeènost i duhovne ideale. Odredn/ce za Merkur u Biku Pristup u ophoðenju je brižan i odmjeren prema uzreèici 'ispeci pa reci'. samovoljno svojeglavim usmjeravanjem na nova iskustva. može rezultirati neprihvaæanjem vlastitih datosti i nepovjerenjem u sebe. Nemiran poriv za djelovanjem pobuðuje na odluèan naèin govornoga izražavanja. nužni su èinitelji uèenja uz znatnu sposobnost intuitivnog spoznavanja bitnoga. te nadahnutu uporabu umijeæa i vlastitih sposobnosti.. stoga prednost daje novim smionim promišljanjima. Suèeljavanje sa zahtjevima i usredotoèenje na njih. Odredn/ce za Merkur u Ovnu Pristup ophoðenju je izravan i samosvjesno uvjerljiv. *J/ >Af jMfc >A/ \I/ ^TS f^k /T\ I.. Poriv za iskazivanjem zapažanja i tjelesnih osjeta prožet 221 . èesto. sebe samoga. Maglovito poimanje vlastite osobnosti. uz oklijevajuæe izražavanje mišljenja. odnosno prenošenju poruka pri sporazumijevanju).Glede stjecanja osjeæaja vlastite sigurnosti i uvjerenja da je u pravu. Ponekad mu razdoblja neusmjerenog i neusiljenog sanjarenja mogu pomoæi glede uspostavljanja osjeæaja spokoja. teži iskusiti istovjetnost sa svijetom i univerzumom opæenito. Matijeviæ: Put samospoznaje Simbolièki oznaèava naèin neèijeg razmišljanja i komuniciranja (ophoðenja u priopæavanju obavijesti. Sposobnost rasuðivanja prožeta je.

Ustaljena je uma s dobrom sposobnošæu pamæenja. Odredn/ce za Merkur u Raku Pristup u ophoðenju je prožet osjeæajima i visokim stupnjem osjetljivosti. no ponekad i vrlo površno. Odrednice za Merkur u Blizancima Pristupa neusiljeno. Sklonost sporom promišljanju pri uèenju može ogranièiti širinu zamjedbe.je sklonošæu 'opipljive' uporabe rijeèi u gvornu izražavanju. sporazumijeva se živopisno. Njeguje nove zamisli sve dok ne bijesnu punim sjajom stvaralaèkih sposobnosti. nemiran i radoznao duh oèituje kroz bliske blagonaklone odnose s drugima i beskrajna zapitkivanja. neusiljeno sudjelovanje. Izuzetno je znatiželjan i sklon trenutnom iskazivanju zapažanja. hitro uspostavlja odnos. strah od gubljenja dijela sebe. istanèano 222 . bez zastoja. Neodluènost. Sklon je uèenju kroz uspostavu i utvrðivanje veza i odnosa meðu ljudima te podsvjesnim uživljavanjem u zamisli i naume. Nepostojan. usmjerava sve zamisli kroza praktiènu primjenu i uporabnost. teèno. domišljato. stoga nesvjesno i s predosjeæajem štiti vlastito mišljenje. može ogranièiti zadovoljavanje potreba za uspostavljanjem veza i odnosa s drugima. Uèeæi dobro se uklapa i upija nove spoznaje. ?l^ *w /Tv 152 Primijenjena astrologija Visoku razinu napetosti živèana sustava oslobaða kroz govorno i pismovno izražavanje ili neke druge oblike rukotvornih umijeæa i umnih sposobnosti. inteligentno. rjeèito. a ustrajan u izvoðenju nauma.

svrstavajuæi zamisli i sadržaje u logièki slijed. Žar. Prekomjerna usredotoèenost na pojedinosti može mu onemoguæiti opsežnije sagledavanje drugih stanovišta. pa i neprimjeren. Nesvjesna strahovanja i predrasude mogu nepovoljno utjecati na nepristrano opažanje. pridonose sposobnosti uspostavljanja veza i odnosa s drugim ljudima. Najlakše uèi kroz stvaralaèku obuzetost neèim. ponosan.povezujuæi djeliæe informacija. uporabno korisne zamisli. 223 . rašèlambeno-prosudbeni. Odrednice za Merkur u Livu Odrješit. Uèi istanèanim odabirom. Oèituje sklonost opisivanju stvarnih materijalnih èinjenica. mišljenje. srdaènost. blistavo zapažen pristup u ophoðenju prožet je sklonošæu za dramu i humor te smislom za stvaranje. izražavajuæi tako moæ i sposobnost analize. njihovih uzajamnih odnosa i širine neizbježna slijeda posljedica. Dugoroèno pamæenje pridonosi sposobnosti uèenja. vrednovanje i usredotoèenje na nove zamisli. Primjenljive. privrženost i snažna volja motivi su koji pokreæu želju za uspostavljanjem veza i odnosa. Odredn/ce za Merkur u Djevici Logièan. nesklonošæu oduševljenju. jer je više sklon intuitivnom nego logièki opravdanom povezivanju sadržaja. Ponos i žudnja za priznanjem pobuðuju i pokreæu 'umno' oèitovanje. Naglašenost 'ja' u procesu razmišljanja može 'zamagliti' nepristranost te ogranièiti sposobnost prilagoðavanja i pridržavanja èinjenica. uslužno koristan pristup u ophoðenju ponekad je prožet uzdržljivošæu.

èesto bez uporabe rijeèi.\L/ \fa >A/ \L/ s\s /j\ I. U nastojanju da uspostavi ravnotežu u odnosima s drugima. pobuðuje snažne žudnje. uravnoteženjem opreènosti pokušava skladno izraziti opaženo na obazriv. Presilovitošæu. sposobnosti i inteligenciju. Sklon je uèenju kroz prodorno i istanèano ispitivanje jezgre sadržaja. strastven. nužna mu je povratna informacija o zamislima da bi ih uèinio jasnijima i odreðenijima. 224 . Matijeviæ: Put samospoznaje 153 Odrednice za Merkur u Vagi Pristup u ophoðenju je inteligentno privlaèan pri èemu uglaðenim lijepim naèinom i lijepim rijeèima provodi vlastitu volju. Uèenje i govorno izražavanje prožeto je osjeæajem za umjetnièku ljepotu. svojeglavošæu. isuviše požudnom osjeæajnom prirodom može onemoguæiti nepristranost u razumijevanju. a u stanju je uspostaviti duboko intimne veze i odnose. Odrednice za Merkur u Škorpionu Pristup u ophoðenju vrlo je dojmljiv. Poriv za govornim izražavanjem dolazi iz same dubine biæa i gotovo nikada nije površan. a tajnovitošæu i šutljivošæu sposobnost uspostavljanja veza i odnosa s drugima. duboka èeznuæa i poriv za otkrivanjem tuðih prikrivenih motiva. Svjesno obuhvaæanje ama baš svih toèaka gledišta može umanjiti sposobnost donošenja nekih bitnih odluka. Radi uspostavljanja veza i odnosa s drugima. istraživanjima i otkriæima. nepristran i pravedan naèin. stoga i izuzetno temeljit u svojim zanimanjima. Primjenjujuæi umijeæa.

a uèenje i pouèavanje usko su vezani. Uzdržanost i samodovoljnost te sklonost formalnostima mogu onemoguæiti uobièajeno ponašanje u ophoðenju. pristupaènost. razgovorljivost i si. Odredniceza Merkur u Vodenjaku 225 . Želja da nešto postigne ili uèini pobuðuje poriv za uèenjem.Odrednice za Merkur u Strijelcu Pomirljiv. istinoljubiv. stoga su razmišljanja ponekad kruta i posve iskljuèiva. nego dnevnim pojedinostima i kratkoroènim ciljevima. Jasnoæu razmišljanja što motivira težnje za 'savršenstvom' može pomutiti neodmjereno poopæavanje. Razbor i sposobnost valjana izbora koriste se u svrhu ostvarivanja ciljeva. trezven pristup u ophoðenju prožet je predostrožnošæu i snažnim osjeæajem za autoritet. Poriv za uèenjem pobuðen nespokojnim željama nagoni na dostizanje konaènih težnji. Stoga interes pronalazi u prijenosu steèenog znanja na druge. otvoren i èestit pristup u ophoðenju i uspostavljanju odnosa. primjenljivo provedbenim i korisnim ishodom zamisli. zbog širine svjetonazora. Razmišljanje i rasuðivanje voðeno je više dalekosežnim postignuæima. prožet je ushiæenim promatranjem života s najljepše strane. suzdržano izražava zapažanja i intelektualne sposobnosti. \is ^ m >fr vi/ /fs ^ w 'i* 154 Primijenjena astrologija Odrednice za Merkur u Jarcu Ozbiljan. te se stoga ustrajno nastoji u svemu usavršiti. Baveæi se više fizièkim svijetom. no jasno odreðena (omeðena) svijest o praktiènoj stvarnosti èesto rezultira ogranièavanjem sagledavanja širih moguænosti. otvorenost.

voli istraživati moguænosti promjena. a suosjeæanje pobuðuje samilostan iskaz zapažanja i dobrodušno oèitovanje intelektualnih sposobnosti. Nastoji uspostaviti psihièki i spiritualni uzajamni odnos s drugima. Matijeviæ: Put samospoznaje 155 Simbolièki oznaèava sposobnost uspostavljanja bliskosti. 226 . tlapnjama i samoobmanama. nepristrane intelektualne osobine pridonose procesu uèenja. Okrenut buduænosti. ponašanjem i djelovanjim podreðenima nekom idealu. snatrenju. nesputanošæu i. Govorno je izražavanje prožeto sposobnošæu prilagoðavanja i sintezi. nepristran. Neovisne. osobno se povezujuæi sa svakim pojedincem uz istodobnu svijest o procesima grupne komunikacije. neusiljen i osebujan pristup u ophoðenju prožete stavovima. no èesto je zbog izuzetne osjetljivosti sklon izbjegavanju neposrednosti.Inteligentan. Odrednice za Merkur u Ribama Maštovit. poezijom nadahnut pristup u ophoðenju. Ispravnost mišljenja i sposobnost rasuðivanja može onemoguæiti sklonost zbunjivanju. a razmišljanjem u duhu pokusa domišljato ispitujuje vlastite teorije na drugima. sklonošæu krajnostima. Poriv za iskazivanjem zapažanja i intelektualnih sposobnosti voðen je težnjom za osobnim slobodama. te dodir na više složenijih razina. no djelotvorno iskazivanje nauma onemoguæuje nepovezanost zamisli i nemoguænost potpuna sagledavanja nepredvidljivosti. Teži uspostavi osebujno jedinstvenih veza i odnosa. èesto. ^ •T> ^ w >yv -t* 1.

neposredno tjelesno. a zapoèinjanje svake nove veze za nj je izvorom iznimnoga zadovoljstva. neovisnost i sve što je svojstveno samostalnoj osobi. prihvaæanje ukazanog poštovanja i spremnost na nesebièna davanja. no prekomjerno teži materijalnoj 'sigurnosti' kroz nepotreban raskoš i sjaj.prisnosti. dubok odnos. prožete oduševljenjem i žarom. moguænost izražavanja osjeæaja. stoga ponekad s teškoæom uspostavlja posve prisan. odnosno nevoljko pokazivanje vlastitih osjeæaja 227 . dodira te uživa u neposrednu dodiru s prirodom. u sluèaju povoljnoga odgovora. ponekad može omesti vrlo naglašena sklonost posesivnosti. Zadovoljstvo i potpunije èuvstveno doživljavanje ostvaruje izravnim usmjeravanjem energije prema novim iskustvima. voljan je svoje unutarnje potencijalne zalihe djelomice predati i drugima. prisno. osjeæajna škrtost. te lažnu ljepotu fizièkih stvari. Odredniceza Veneru u Ovnu Raspoloženja.. no èesto nestrpljivo i silovito. a isto tako i odgovara na osloboðenu energiju drugih osoba. mirisa. te snažno oslobaða energiju osjeæaja.. izražava izravno. okusa. neusiljeno. Zadovoljenje potrebe za bliskošæu s drugima mogu osujetiti nametljive. priznaje i uvažava poduzetnost. Odrednice za Veneru u Biku Raspoloženja. neposredno. ustrajno. Izuzetno uvažava i vrednuje tjelesne osjete vida. izuzetno vrednuje. no pritom oèituje izraženu sklonost posesivnosti. silovite i odveæ zahtjevne (ili sebiène) osobine. strastveno. Osjetljiv na duboko usmjerenu energiju drugih. Nesebièno davanje i istinsko osjeæanje. I u sebi i u drugima. naklonosti i osjeæaje. naklonosti i osjeæaje izražava usrdno. sluha.

Odrednice za Veneru u Blizancima Raspoloženja. prožet lepršavoæu i živahnošæu. Oc/rec/n/ce za Veneru u Lavu Raspoloženja. ushiæeno dramatièno do prekomjernosti. naklonosti i osjeæaje izražava zaštitnièki i utješiteljski smirujuæe. Osobine poput prijemljivosti. odražavajuæi zapravo tuða raspoloženja i zadovoljstva. novih iskustava može onemoguæiti stvaranje trajnijih veza. Oc/rec/n/ce za Veneru u Raku Raspoloženja. L Zadovoljenje potrebe za bliskošæu može mu osujetiti vlastita zlovolja. hirqfi-tost. dosjetljivost i domišljatost. naklonosti i osjeæaje izražava govorom. važne su znaèajke u odnosima zbog doživljavanja sebe kao bitnog dijela 'obitelji' te stjecanja osjeæaja zadovoljstva i spokoja. a da bi doživio bliskost s drugim osobama spreman je odmah porazgovoriti o mišljenjima i stajalištima. Društvenost i iskazivanje ljubavi prožeti su tonovima 228 . naklonosti i osjeæaje izražava zanesenjaèki srdaèno. misaono bogat. stoga nadasve vrednuje umnost i raznovrsnost u odnosima. Primijenjena astrologija Privlaèe ga inteligencija. na razborit. podložnosti i ovisnosti. rijeèima. uvijek su nazoène u osjeæaju bliskosti spram drugih. no svjesno i neprestano mijenja èuvstvima prožeto poimanje lijepog. èija 'dubina' èesto nije veæa od obiène površnosti. Želja za neprestanim doživljavanjem razlièitih. škrtost ili pretjerano samozaštitnièko djelovanje. no èesto zbog preosjetljivosti i svojeglavo nepopustljivo. Ispunjenje i zadovoljenje potreba prožeto je ljubopitljivom prisnošæu i težnjom za promjenama. oštrouman i pronicav naèin. plašljivost.zbog bojazni od gubitka nadzora nad situacijom. Skrbiti i biti zauzvrat mažen i pažen.

iskrenošæu i èestitošæu. dražesno. Vlastita davanja iskazuje s osjeæajem stvaralaèke životnosti. no zadovoljstvo pronalazi i u predanosti pojedinostima. sitnièavost i naglašavanje beznaèajnih pojedinosti te neprobojna uzdržanost mogu potisnuti svaku spontanost i znatno utjecati na uskladbu i naèin iskazivanja oduševljenja. strogo se pridržavajuæi èinjenica. jer su mu osjeæajne želje i sklonosti prožete potrebom za priznanjem. uslužno. Izmjenu dubokih osjeæaja s drugim osobama može obremeniti težnja za bivanjem u središtu pozornosti' ili. popustljivošæu. s lakoæom. pa stoga i umjereno. naklonosti. blagošæu. Logika i praktiènost pobuðuju osjeæaj usklaðenosti i ugode. Mnoge sklonosti prožete osjeæajima snažno pobuðuju poriv za prosudbom razmjera skladnosti i usklaðivanjem 229 . a dobivanja od drugih prihvaæa dobrohotno. te u umnomu analitièkome djelovanju.živahnosti. Oc/rec/n/ce za Veneru u Djevici Raspoloženja. velikodušnosti i odanosti. pak. sklonost rašèlambi. obzirno i promišljeno. stidljivo. plaho te bojažljivo. skladno. želja za upravljanjem tuðim osjeæajnim životom. Odrednice za Veneru u Vagi Raspoloženja. Poriv da bude koristan i uslužan rezultira èuvstvenim zadovoljstvom. naklonosti i osjeæaje izražava prozaièno. si/ \U ^ >Af si/ s\\ /y< /y\ Matijeviæ: Put samospoznaje 157 Prekomjerna uslužnost. no i s ponosom. naklonosti i osjeæaje izražava lepršavo. dopadljivo. Živahna izmjena mišljenja s drugima uz sposobnost postizanja sporazuma prožeta je uzajamnim ustupcima. osjeæaja.

naklonosti i osjeæaje. Snažan poriv za prodiranjem u dubinu. \\s >Af jfe >Af \b /¦J\ ^ "^C/|v Primijenjena astrologija 230 . dubokim unutarnjim spokojem kako bi se osjetila ugoda i postiglo zadovoljstvo. Naèin uspostavljanja odnosa i stvaranja veza s drugim osobama snažno je prožet uvjerenjima i zacrtanim ciljevima. Težnja za užicima i putenim zadovoljstvima prožeta je podložnošæu snažnim gotovo 'bolesnim' željama te duboko èuvstvenim žudnjama. stoga je za prisne odnose nužan uzajamni sklad svjetonazora. neodluènost i nepovjerenje u druge. izražava slobodno. usaglašavanjem stajališta s drugima te ustupcima. Življenje može izuzetno dobro osmisliti.suprotnosti unutar uvriježena poimanja ljepote. naklonosti i osjeæaje izražava snažno. prožete poletom i velikodušjem. sa žestinom. Želja za uspješnim i skladnim izražavanjem osjeæaja i iskazivanje naklonosti pobuðuje razvijanje veza i odnosa temeljenih na ravnopravnosti i suradnji. pobuðen je željom za doživljavanjem osjeæaja vrlo prisne stopljenosti s drugom osobom. Izražena potreba za skladom. stanjem mira. može uzrokovati izbjegavanje bilo kakvih neugodnosti glede razmjene osjeæaja i time ogranièiti dubinu prisnosti. srž veza i odnosa. nesputano. otvoreno i iskreno. Odrednice za Veneru u Škorpionu Raspoloženja. a obuzet oduševljenjem biva strastven do iscrpljivanja. Odrednice za Veneru u Strijelcu Raspoloženja. Zadovoljenje društvenih zahtjeva i ljubavnih želja može sprijeèiti sklonost tajnovitosti.

no 231 . potiskivanju. a sklonost uzdržavanju. Odrednice za Veneru u Vodenjaku Raspoloženja. pomirljiv je. iskušavajuæi. no nespokoj i poriv za neprestanim doživljavanjem brojnih uzbuðenja kroz nove pothvate u opreènosti je s potrebom uspostave prisnih. ustrajnom željom za postignuæem. otvoreno i dopadljivo. slobodouman bez predrasuda. sklada i zadovoljstva. lutanjem i istraživanjem. te zabrinutošæu glede stjecanja društvena ugleda i zadobivanja poštovanja. smotreno. no isuviše je prožet zanesenjaštvom i ponekad umanjenim smislom za zbilju. Želja za što potpunijim iskazivanjem vlastitih osjeæaja pobuðuje na vrlo aktivno druženje s drugim osobama. no ponekad i privlaèeæi pozornost uglavnom radi zadovoljenja taštine. Užitke i zadovoljsta mogu onemoguæiti strašljivi. skladnih i po trajanju duljih odnosa. obvezujuæim izvršenjem društvenih zahtjeva. osjeæajuæi dužnost. a èesto isuviše pokorno. Odrednice za Veneru u Jarcu Raspoloženja. zatajivanju ili zatomljivanju èuvstava može zaprijeèiti uspostavu prisnih odnosa. naklonosti i osjeæaje izražava slobodno.Sposoban je naslutiti tude osjeæaje. Uglavnom je odan i sposoban je suoèiti se s obvezama i odgovornošæu u vezama. postizanje je osjeæaja ugode. neusiljeno. štuje poštenje u svakoj vezi. Ljubavne želje prožete su staromodno uvriježenim stavovima. uzdržano. naklonosti i osjeæaje izražava staloženo. no mora se prethodno uvjeriti u istinsko izražavanje dubokih osjeæaj^bd strane drugih da bi izrazio ili uzvratio duboke osjeæaje. sumnjièavi stavovi ili isuviše bezlièan pristup. širokogrudnih stajališta o ljubavi. bez osobitog voljnog poticaja. Krajnji cilj iznimno snažnog poriva za slobodnim kretanjem.

232 . dobrostivo. stoga èesto uljudno i ugodno u ophoðenju. prosudbe i valjana odabira može zaprijeèiti uspostavljanje i oblikovanje prisnih i èvrstih veza i odnosa. izgovori. U odnosu s voljenom osobom. Doživljavanje prisnosti. Bježanje od stvarnosti u zamišljani svijet. naklonosti i osjeæaje izražava tankoæutno. krajnostima te oporbenim i buntovnim odgovorom na društvene zahtjeve. ^ to Hk to "A* /|* w ^ 'i. prožeto dubokim unutarnjim èeznuæima. te se prepustiti snatrenju. èesto i u vrlo šaljivu tonu. voli razmjenjivati nove zamisli i naume. a poistovjeæivanje s drugim osobama narasta sa sposobnošæu poistovjeæivanja s njihovim osjeæajima. pobuðeno je porivom za duševnim združivanjem i stapanjem. Matijeviæ: Put samospoznaje 15S Odrednice za Veneru u Ribama Raspoloženja. Ljubavne su želje prožete zanesenim idealiziranjem društvenih zahtjeva i vlastite ljubavi ili dubokim obožavanjem voljene osobe. a u oèima drugih to se domlje poput uzdržanosti i ravnodušnosti.èesto vrlo nesputane ljubavne želje prožete su težnjom za osobnom slobodom. Nepristran i gotovo neosoban stav može biti smetnjom glede uspostave prisnih odnosa. I. sklonosti su koje slabe sposobnost nesebièna davanja i primanja od drugih. a nedovoljno razvijena sposobnost razlikovanja. a èest suvišak oèaranosti i zanesenog snatrenja o 'savršenom' skladu. izbjegavanje problema. zbunjenost. zbog iznimne ranjivosti osobe zna rezultirati razoèaranjima. suæutno uz dobro razvijenu sposobnost odricanja i nesebiènog davanja bez osobita uzvratna oèekivanja. okolišanje.

a èesto nestrpljivo. Odluènost u ostvarenju vlastitih želja izuzetno snažno pobuðuje samovoljni Odredn/ce za Mars u Ovnu \J> >kf >Af \l/ ?T^ >T> Jr. obrazlaganjem i branjenjem stajališta. nesmotrenost.'Ts Primijenjena astrologija poriv za djelovanjem. oslobaðanjem energije). tvrdnjama.. izjavljivanjem.Simbolièki oznaèava sposobnost dokazivanja vlastitih vrijednosti (samoisti-canjem. Glede doživljavanja novih iskustava. iskušavajuæi se i provjeravajuæi sposobnost za nove pothvate te smisao za stvaralaèku domišljatost. no èesto prenagljeno te ishitreno. no èesto isuviše svojeglavo i nesuvremeno zbog prekomjerne privrženosti 233 . pravodobno djelovanje i uspješno ostvarenje. U želji ostavljanja upeèatljiva dojma. primoravanjem. samopouzdano i samosvojno. nerazboritost ili ishitrenost mogu onemoguæiti prevladavanje teškoæa.. samopotvrðivanjem. ustrajno nastojeæi saèuvati postignuto. neposredno i bez oklijevanja. samopromidžbom. a u suèeljavanju s preprekama je izravan. razdražljivo i odveæ drsko. Vlastite vrijednosti dokazuje izravno. Oc/rec/n/ce zaMars u Biku Vlastite vrijednosti dokazuje nepokolebljivo. nametanjem. Snaga volje. upeèatljivim i zahtjevnim oèitovanjem želja i žudnji. energiju oslobaða žarišnim usmjeravanjem. no èesto nehaj. snažno i uz znatan utrošak energije oèituje seksualni poriv i tjelesnu snagu. poduzetnost i nespokoj duha ocrtavaju se i u naèinu djelovanja i intuitivnoj sposobnosti uoèavanja bitnoga. traženjem svojih prava.

no èesto zbog prezabrinutosti djeluje sa zadrškom. no èesto i požuda. a ponekad zbog lijenosti trati vrijeme u besposlici. f Zadovoljavajuæe ostvarivanje želja otežava izražena crta samoljublja i samo-dopadljivosti te tiho predavanje postojeæem stanju stvari. plodnosti te uživanju u jednostavnim zadovoljstvima uz stanovit smisao za stvaralaštvo i umjetnost. Seksualni poriv i tjelesnu snagu prožima sklonost visokom vrednovanju fje-lesnih osjeta i prirodnog životnog ritma. popustljivo. Umom nadzire seksualni poriv i tjelesnu snagu preusmjeravajuæi ih u govorno izražavanje. znatno utjeèe na oslobaðanje energije i odluènost u djelovanju. Nesigurnost u vlastite želje i htijenja posljedicom su vrlo èestog preusmjeravanja energije i mijenjanja predmeta 234 . te smislenu uporabu umnih sposobnosti u svrhu spoznavanja novih èinjenica i razvijanja novih umijeæa. te raznolikim naèinima komuniciranja uz primjenu mnogostrukih posebnih umijeæa. iskazujuæi pritom prisnu dobronamjernost. nazorima ili stajalištima. domišljatim usmenim izražavanjem. proizvodnosti. Poduzetnost usmjerava uspostavljanju odnosa i stvaranju veza. odnosno sklopa svih okolnosti i prilika. odnosno maštanje i zorno predoèavanje tog maštanja u novim. Sposobnost neposredna zapažanja i sagledavanja sadržaja trenutaènoga stanja.starim obièajima. pristupaèno. Odluènim djelovanjem usmjerava energiju ka uèvršæivanju. zanimljivim i osebujno širokoumnim zamislima. Poduzetnost je prožeta skrbi o materijalnim stvarima i u velikoj mjeri potrebom za posjedovanjem. Oc/rec/n/ce za Mars u Blizancima Vlastite vrijednosti dokazuje prilagodljivo.

posrednim naèinom koji u drugima pobuðuje razumijevanje. pri èemu se znatno oslanja na intuitivni predosjeæaj. prisno i srdaèno. što èesto uzrokuje nerazborito i nepotrebno rasipanje energije. Zbog taštine i prekomjerna ponosa. oèituje dosljednost u udovoljavanju vlastitim željama. Sposobnost neustrašivog djelovanja uglavnom je znak potpore voljenoj osobi. Podsvjesno-nesvjesni osjeæaj ranjivosti i razna strahovanja prijeèe nesputano oèitovanje seksualnog poriva i tjelesne snage. no èesto sklonost nenadanim promjenama. samouvjereno usmjerava djelovanje ka raznim oblikovnim. izražavanje želja 235 . no èesto preuzetno i oholo. Matijeviæ: Put samospoznaje 16 Odredn/cezaMars u Raku Vlastite vrijednosti dokazuje plaho. napose stvaralaèkim pothvatima. te briga za vlastitu zaštitu. omoguæuje valjano usmjeravanje želja te spoznavanje smjera u vlastitu životu. nadmeno preuvelièavajuæi dogaðaje ili osjeæanja. æudljivost. izvorište. Skrbeæi za vlastitu sigurnost i vodeæi raèuna o vremenu. a pobuðuje ih iskazivanje skrbi i zaštite od strane drugih osoba. bojažljivo. mogu onemoguæiti poduzetnost i razborito oèitovanje snage volje. podrijetlo. Snažan osjeæaj tradicionalne vezanosti za vlastite korijene. \\s ^ ^ ^ \tj I. Uz obilje životne energije. osjeæaje i naklonost.pozornosti. sramežljivo. tražeæi 'gledatelje' za svoje probleme. Oc/rec/n/ce za Mars u Lavu Vlastite vrijednosti dokazuje upeèatljivo i blistavo izražajno.

vjerojatno vodi ispunjenju osobnih želja. tjelesnu snagu i snagu volje. Poriv za živim i prodornim izražavanjem samoga sebe. poslušno i pokorno uz osjeæaj dužnosti. no ponekad sitnièavo prekorava i zamjera zbog posve beznaèajnih pojedinosti. te preosjetljivost i nepotrebnu usredotoèenost na pojedinosti. -w Sr. te istanèanost u odabiru. Obazrivo i s osjeæajem za mjeru. Oc/rec/n/ce za Mars u Vagi Vlastite vrijednosti dokazuje dopadljivo. tjelesne ili stvaralaèke uspjehe. Odluènost. poduzetnost i naèin djelovanja prožima težnja za besprijeko-rnošæu. Seksualni poriv i tjelesnu snagu prožima velikodušnost. gotovo savršenstvom.'T* Primijenjena astrologija Poriv za usluživanjem i podvorbom utjeèe na seksualni poriv. no èesto prevladaju osobine koje ga èine osornim te pobuðuju želju za isticanjem ili vladanjem i upravljanjem drugim osobama. skromno. 236 . druželjubivo uz izraženu sklonost neposrednome sudjelovanju i suradnji. \1/ vfr afc U/ \is /T". Glede ostvarenja želja. pohvale i priznanja za spolne. usmjerava pokretaèki poriv i poduzetnost ka postizanju osjeæaja ravnoteže. stoga èesto te energije usmjerava kroz sposobnost za ustrajan i težak rad ili korisnu primjenu intelektualne sposobnosti. mogu mu zaprijeèiti snagu djelovanja.snažno je prožeto potrebom za priznanjem. no izuzetno voli laskanja. smatra da mora postiæi savršenstvo i besprijekornost. uslužno. Odredn/ce za Mars u Djevici Vlastite vrijednosti dokazuje nenametljivo. Prekomjerna samokritiènost uz posljediènu nesigurnost u samoga sebe. umjereno.

Glede posve zadovoljavajuæeg ispunjenja želja. mogu onemoguæiti potpuno ostvarenje vlastitih želja. Želja za pomirenjem suprotnosti temelj je izražavanja vlastite volje za djelovanjem. oklijevanje. iskrenosti i poštenja. energièno i poduzetno. Pobuðen neodoljivim. Oc/rec/n/ce za Mars u Strijelcu Vlastite vrijednosti dokazuje otvoreno. zaprijeèiti slobodu i neusiljenost izražavanja. uz postojano podnošenje teškoæa kroz duže razdoblje. prijeko je potrebno svrhovito usmjeravanje. kolebljivost pri odmjeravanju i izboru ponuðenih moguænosti. mogu onemoguæiti odluènost djelovanja. Vrlo poduzetan i nemiran duh. pretvorba i preusmjeravanja osjeæajne energije. no èesto.pravednosti. Sklonost tajnovitosti. Seksualni poriv i tjelesnu snagu. Žudi za doživljavanjem duboko osjeæajne prisnosti. zbog visokoga stupnja napetosti i lake razdražljivosti. Oc/rec/n/ce za Mars u Škorpionu Vlastite vrijednosti dokazuje vrlo prodornom i privlaènom snagom kojoj se teško oduprijeti. odluèno. prestrastveno i naprasito s izuzetnom žestinom. snažno prožete osjeæajem za ljepotu. snažno pobuðuje seksualni poriv i tjelesnu snagu. iskreno. èestito. • Neodluènost. djeluje bez oklijevanja. no i neumjereno izražava putene strasti. gotovo prinudnim porivom prkosnog suprotstavljanja izazovima i izuzetnom snagom želja. koji izrazito teži istraživanju. no èesto i nepromišljeno neobzirno zbog zanesenosti konaènim težnjama i sklonosti brzom djelovanju. izuzetno je 237 . najprimjerenije oèituje kroz vrlo prisne odnose i bliske veze. poriv za samozaštitom i potpunim samonadzorom.

pobuðuju seksualni poriv i tjelesnu snagu. iako snažan. Vlastite slabosti mora prevladati. opæe prihvaæene i tradicijom utvrðene obrasce. uz vrlo izraženu sklonost pozornom i proraèunatom planiranju. Odrednice za Mars u Vodenjaku Vlastite vrijednosti dokazuje osebujno. Neki ideal. uzdržljivo i staloženo uz snažan osjeæaj za uzdržanost i stegu. razvijanjem svijesti o dužnosti. izazovi. dalekosežna zamisao vodilja prema buduænosti i želja da nešto postigne. neuobièajeno. a manjkavosti nadomjestiti s više nadahnuta pouzdanja u sebe i druge. Ustrajnost.\1/ >jf \ls ~ŽJŠ"7f\ ^r /p. Tjelesnu snagu èesto usmjerava ka vlastitim materijalnim ciljevima i uspjesima s dugoroènim uèincima. a seksualni poriv. pustolovni doživljaji. nekako je samodostatan. snažno pobuðuju na odluèno djelovanje. domišljato. Snagu volje i poduzetnost snažno prožima želja za širinom slobode jedinstvena i 238 . neovisno. Promjene. nove èudesne zgode. snažno prožima spremnost za djelovanjem. no i pogibeljni pothvati. Strpljivo se bavi vlastitim željama i postojano ih slijedi kroz uobièajene. no èesto slavohlepno. isuviše sputan i pod nadzorom. te spremnošæu i voljom za preuzimanjem i izvršavanjem zadataka. /ys I I. Matijeviæ: Put samospoznaje snažno prožet porivom za vlastitim usavršavanjem. ozbiljno. èastoljubivo te preod-luèno zapovjednièki. Odrednice za Mars u Jarcu Vlastite vrijednosti dokazuje oprezno.

samopromidžbu. Osjeæaj slobode. te osjeæajno doživljavanje i posljedièna trenutna raspoloženja. odobravajuæi. provjeravanje i okušavanje. Uglavnom motiviran nadahnuæem. a izuzetna osobna osjetljivost znatno ometa odluèno djelovanje. snažno prožimaju seksualni poriv i tjelesnu snagu. samosvojan. 239 . uljudno i susretljvo. uživljujuæi se u druge i poistovjeæujuæi se s njima. odluèna sklonost korjenitim izmjenama i pretvorbama može se usmjeriti kroz stvaralaèku obnovu. uslužno. Oporbeno iskazivanje nezadovoljstva. traženje svojih prava te upeèatljivo izražavanje želja. poduzetnost i spremnost za djelovanje. ravnajuæi se prema najljepšoj zamisli i projekciji. Isuviše zaseban. nepokornost. samoisticanje. Èuvstvena ranjivost bitno optereæuje. Simbolièki oznaèava put sazrijevanja i osobni razvoj (rastom. poboljšavanjem. mijenjanjem nabolje. ugodno. snažno pobuðuju seksualni poriv i tjelesnu snagu. samopotvrðivanje. \L* \U >A/ vi/ Primijenjena astrologija Izuzetna osjetljivost i suosjeæanje s drugima snažno prožima snagu volje. Odrednice za Mars u Ribama Vlastite vrijednosti dokazuje nježno. Izuzetno izražena sklonost snatrenju. promjene ili uvoðenje novog.neponovljiva izražavanja. 'znanstveno' nepristrani pristup može prijeèiti nesmetano izražavanja želja. tankoæutno slijedi želje kojima su vodilja intuicija i dalekosežne zamisli o željenom i predvidljivom razvoju dogaðaja ili pothvata. uzbuðenje zbog novih moguænosti i novih zamisli. no èešæe to onemoguæuje ostvarenje mnogih želja. zaneseno sve predstavljajuæi u boljem svjetlu nego što u stvarnosti jest.

premda ih poima i prihvaæa poput dara. Njegova naèela zapravo simboliziraju put koji vodi u buduænost. kao nešto 'bogom dato'. a opet je istodobno previše 'duhovan' za materijalistièke situacije. izrazito samosvojno.. sveobuhvatnim širenj^i spoznajnih obzorja). nametljivo i drsko djelovanje. Povoljne prilike uglavnom mu se ukazuju unutar usko usmjerenoga oslobaðanja energije prema novim iskustvima. osobine i visoko razvijene sposobnosti. Njegova je simbolika negdje na sredini izmeðu materijalnoga i filozofijskoga stava. izražavajuæi time uzvišeniju.nastojanjem postignuæa svega vlastitim snagarA. no i odveæ samosvjesno isticanje. okušavanjem u životu i stjecanjem povjerenja u njega. oplemenjivanje. veliko pouzdanje u druge. usavršavanje. konaènih težnji. 240 . kod veæine ljudi Jupiter simbolizira uzdizanje. osoba ima znakom simboliziranu energiju. Primjedba: Važnost Jupitera èesto se podcjenjuje u tumaèenju. Vrlo svojstvenim. osebujnim unutarnjim poimanjem važnosti smionosti i samopouzdanja.. Ukratko. jer za filozofijske stavove on je prejednostavan. a njegovo se dublje znaèenje najèešæe zanemaruje. U mnogo sluèajeva. buduæi da ih razvija tako lako i prirodno. Jupiterova simbolièka naèela snažno prozirniju osobnost. neèega savršenog. samopouzdanje. motiviranost za buduæi napredak i razvoj. Oc/rec/n/ce za Jupiter u Ovnu Prirodno sazrijeva i razvija se kroz povjerenje. sklon je uzdati se u vlastiti poduzetni duh i energiju što mu pomaže da stekne vjeru u život ili dobro razvije sposobnosti upravljanja. osobito na razini uzora. Ova obilježja znaka èesto prevladavaju nad osobnošæu pojedinca unutar strukture njegove liènosti. pozitivniju i nježniju stranu znaka o kojemu je rijeè.

U jednostavnosti vlastita postojanja. što mu pridonosi poimanju 241 . štuje tvarni svijet i takvim usmjerenjima ostvaruje težnju obimnim zahtjevima. pokazujuæi pouzdanu potporu. Matijeviæ: Put samospoznaje uzrokovati unutarnju napetost i pobuditi neumjerene težnje. mogu ^ to -at to *f\ ^W /f* 'T* I.Prekomjerna silovitost. uspostavljanjem i održavanjem veza i odnosa. Poduzima uglavnom sve u pokušaju poboljšanja života. te iskazujuæi nježnija i plemenitija obilježja Bika. novac ili raskoš. no prekomjernom us-mjerenošæu samo na posjedovanje. a èesto je i propuštanje prilika za usavršavanje i razvoj. proizvodnu plodnost. te sporazumijevanjem. pomirljivo i snošljivo poima opæu ljudsku narav. Širokogrudno. postojano i nepokolebljivo. Širinom vlastitih interesa. potaknuti na nepoštovanje mjera. prodorna nasrtljivost. a zadovoljstva i ugodu smatra jednom od temeljnih èovjekovih potreba. razvijanjem vrlo širokoga opsega raznolikih umijeæa. nesuzdržjivost. uredbi i propisa ili nerazborito izlaganje poveæanoj pogibelji. a u posve blisku odnosu s prirodom osnažuje vjeru u život. Odredn/ce za Jupiter u Biku Prirodno sazrijeva i razvija se ustrajno. visoko razvijenom osjetljivošæu za ono što ga okružuje. nespokoj i nemiran duh. Odredn/ce za Jupiter u Blizancima Prirodno sazrijeva i razvija se stjeèuæi znanja uèenjem. razvijati sklonost gomilanju suvišnog ili pak težiti rasipništvu. može oèitovati pretjerano materijalistièka stajališta.

smisla života. Odrednice za Jupiter u Raku Prirodno sazrijeva razvijajuæi vrednote obiteljskog življenja. posvemašnju osjeæajnu potporu. vi/ >Af ^Af /p* >T< W Jj< -T* Primijenjena astrologija Zbog iznimne èuvstvene osjetljivosti vrlo je suosjeæajan i može do krajnjih granica razviti sposobnost sagledavanja tuðih osjeæaja i potreba što mu uz samopouzdanje omoguæuje i stjecanje vjere u život. što doživljava posve stvarno i doimlje mu se logiènim. ne bi li u potpunosti iskusio sebe i život opæenito. podložnost stanjima uznemirenosti i strepnjama. Želja za uzdignuæem kroz povezivanja s 'nadnaravnim'. Mnoge povoljne prilike može iskoristiti unutar zaštitnièkog djelovanja. a trenutnim zapažanjem i reagiranjem na opaženo unutar svih veza i odnosa stjeèe vjeru u život. sklonost krajnjoj uzdržanosti. skrbi. 'prigušiti' potporu koju nalazi u vlastitim unutarnjim 242 . sposoban je proniknuti i pojmiti duboku unutarnju važnost komuniciranja. pobuðuje ga do krajnjih moguænosti na razvijanje inteligencije i sposobnosti rasuðivanja. 'zamaglivši' vedro promatranje života s ljepše strane. Pretjerana razmišljanja o onomu što se izdvaja neobiènošæu te sklonost zabrinutosti može. njegovanja i ukazivanja pažnje. Stoga uglavnom iskazuje altruistièku i plemenitu stranu Raka. mogu mu oslabiti uporište. potisnuti nazor prožet životnom radošæu i stoga umanjiti dobre nade u buduænost. te duboko unutarnju sposobnost poimanja èovjekove prirode i potrebe za zaštitom i sigurnošæu. Izuzetno snažno izražene potrebe za vlastitom zaštitom. stoga je drugima uvijek na usluzi i od koristi kao stanoviti izvor obavijesti.

OdrednicezaJupiter u Djevici Prirodno sazrijeva razvijajuæi neusiljeno i nesputano pomaganje. te potièuæi. nadzor i uzdržanost u pristupu vlastitu razvoju. ponizno. mogu oslabiti vjeru u uzvišeni smisao života. osornost. Pronicav i susretljiv. jer voli izražavati uvjerenja da je život 'drama'. snažno pobuðuje sklonosti ka vlastitu usavršavanju što pridonosi stjecanju vjere u život. ' Kadar je dobro razviti sposobnost stvaranja javnog odjeka vlastitih i tuðih stajališta. gotovo savršenstvom. te sve izložiti javnoj pozornosti. uopæe bahat pristup. èime zapravo stjeèe vjeru u sebe i život. taština. Potreba za priznanjem i ponos sveobuhvatno prožimaju cjelokupni razvoj. nesputano i žarko iskazujuæi izobilje razigrane životne energije. Odrednice za Jupiter u Lovu Prirodno sazrijeva i razvija se stvaralaèki djelujuæi. Neprestano narastajuæa potreba za postignuæem najvišeg stupnja. besprijeko-rnošæu. Pritom se osjeæa predodreðenim ili pozvanim da odigra u životu posve odreðenu ulogu. usrdno im pomaže da steknu samopouzdanje. Iako raspolaže unutarnjom vjerom u život koju je teško potisnuti. intuitivno razumijevajuæi potrebe drugih ljudi. oholost. pokornu i pos-lušnu uslužnost i korisnost. te stegu. ipak sebiènost. predana i marljiva rada uz izuzetnu samodisciplinu èedno. S 'priroðenom' vjerom u visoku vrijednost poštena. bodreæi i podupiruæi druge. uljudno i spremno oèekuje 243 . prekomjerno se uživljavajuæi. stoga želi iznimno dojmljivim djelovanjem zadobiti priznanja. rijeèi i mišljenja.snagama. no èesto. smjerno. uzdržljivo. toj 'igri' pridaje prevelik znaèaj.

potankostima i beznaèajnim *k jfe ife & "ic I. nepristran pristup. Oc/rec/n/ce za Jupiter u Škorpionu Prirodno sazrijeva i razvija se kroz preobražaj.'nareðenja odozgo'. Oc/rec/n/cezaJupiter u Vagi Prirodno sazrijeva razvijajuæi dobar osjeæaj za mjeru. prinudnih potreba ili stanja i to izuzetno temeljitim razumijevanjem zbivanja i 244 . stoga i valjano odabrati. Prilagodljiv. može zaprijeèiti razvoj osjeæaja za cjelinu. može vrlo dobro razviti te pravilno primijeniti i uporabiti sposobnost rašèlambe i ispravnog razlikovanja. te bitno umanjiti sposobnost valjane prosudbe. neprijetvorne uzajamne razmjene u davanju i dobivanju prema naèelu 'jedan za jedan'. Sklonost visoko vrijednim postignuæima oèituje poticanjem drugih na suradnju i pravednu razdiobu. a uravnoteženim. nepristranim i širokoumnom stajalištima ojaèava vjeru u život. a ovise o razvijenosti sposobnosti iskrene. bez osobitoga udjela sklonosti sitnièavosti. Prekomjerna zaokupljenost pojedinostima. sklad. ponekad kroz umjetnost i ljepotu. Matijeviæ: Put samospoznaje 167 sitnicama. Kolebljivost i poriv da sve sagleda sa svih strana može znatno zasmetati pri odluènom djelovanju ili pribranom razmišljanju. ali ipak sposobnost za valjanu kritiku razvija neometano. promjenu i preusmjeravanje osobina. ravnotežu. pravedan stav prema suprotstavljenim stranama uz potpunu svjesnost važnosti poštena postupka. Povoljne se okolnosti ukazuju unutar veza i prisnih odnosa. želja.

usvajanje nazora prožeta životnom radošæu. nedovoljno razvijena sposobnost osjeæajne otvorenosti. Primijenjena astrologija podupiru nepresušna nada dobromu. Kadar je dobro se prilagoditi u svoj punoæi vlastite domišljatosti. oštroumnog prosuðivanja ljudi i situacija. promatranje života s najljepše strane i posvemašnje filozofijsko usmjerenje i životno odreðenje. sklonost tajnovitosti. nazor proniknut životnom radošæu.utjecaja duboko unutarnjeg svijeta. iskazujuæi èesto istanèanija i uzvi-šenija obilježja Škorpiona. a povoljne okolnosti ukazuju mu se unutar stupnja razvijenosti sposobnosti pronicavog. stjecanje vjere u život i buduænost. Uz vrlo dobro razvijen unutarnji sustav za procjenu i uvažavanje znaèaja duhovne dimenzije u životu. 'viši poredak' koji uzdiže i oplemenjuje. a potom za sveobuhvatno usavršavanje strukture vlastite 245 . a uvjerenost u 'višu' razinu postojanja pobuðuje ga na traganje i suoèavanje s tom snagom pri èemu koristi moæ preo-bražajne energije kao sredstvo za stjecanje povjerenja u sebe i život. s priroðenom dubokom unutarnjom vjerom u život. Duboku uvjerenost u uzvišenost. Poriv za povezivanjem s uzvišenijim smislom života iskazuje kroz svu punoæu i snagu doživljavanja i dubinu osjeæaja. mogu onemoguæiti promatranje života s ljepše strane. kadar je iskoristiti mnoge ukazane mu povoljne prilike i okolnosti kao sredstvo za izvanjska i unutarnja istraživanja. neutemeljena zabrinutost. Odredn/ce za Jupiter u Strijelcu Prirodno sazrijeva i razvija se težeæi ostvarenju vrlo dalekih ciljeva. Razna bezrazložna strahovanja. neogranièena vjera u buduænost.

. ideologija. lišiti se nazora prožeta životnom radošæu i umanjiti vjeru buduænost. samostege i si. marljiv i naporan rad. ustrajan. sveobuh-vatnosti. Odrednice za Jupiter u Vodenjaku Prirodno sazrijeva kroz opæi intelektualni razvoj. stavova. može steæi veliki ugled i uvažavanje što kod drugih stvara izuzetno pojerenje prema njemu. dosljednosti. ustrajnosti. vrlo dobro razviti znaèajke odgovornosti. te izuzetno pridavanje važnosti odlikama uzdržljivosti. može rezultirati rasipanjem energije do potpuna iscrpljivanja i onemoguæiti mu valjano sagledavanje stvarnih trenutnih vlastitih moguænosti.liènosti. samostegu. Prekomjernom ozbiljnošæu i trezvenošæu. privrženost saèuvanju starih obièaja. strpljivosti. te njegujuæi 246 . Kadar je. može si onemoguæiti sveobuhvatno usavršavanje. ponekad i izuzetno neumjerena sklonost opsežnosti. a razvije li valjano gotovo priroðeno mu obilježje autoriteta. te neprestanu težnju za svrhovitim postignuæima. do krajnjih moguænosti razvijajuæi moæ spoznavanja umom. nazora. Odrednice za Jupiter u Jarcu Prirodno sazrijeva i razvija se kroz pregalaštvo. zapravo mu služe kao sredstvo za vlastito usavršavanje. smiono se okušavajuæi u novom. Opæa uvjerenja te vjeru u sebe i život temelji na priroðenoj sposobnosti Poimanja vrijednosti sadržanih u povijesti i tradiciji te neprestana njihova usporeðivanja s aktualnom stvarnošæu i vlastitim iskustvom. Prekomjerna. a uvjerenost u stare sustave vrijednosti. samonadzor. neodluènošæu i promišljanjem. pouzdanosti. èime mu se i ukazuju povoljne prilike. samonadzora. te sklonošæu raznim strahovanjima i neumjerenoj zabrinutosti.

te kroz sveopæu duhovnu srodnost i neogranièeno isijavanje plemenitosti duha. stoga kroz djela potaknuta tim osjeæanjima zapravo stjeèe vjeru u sebe i život. samosvojan pristup življenju. uvjerenja i mišljenja. te mu ujedno koristi kao sredstvo za stjecanje punog povjerenja u sebe i život. Zbog duboke uvjerenosti u uzvišeno znaèenje života. konaèna težnja ili najviše savršenstvo. razvija osebujan. Uvjeren u jedinstvo humanosti. kroz širenje svebuhvatne sjedinjujuæe naklonosti. znaèajke su koje ga usmjeravaju kroz vrlo šarolik naèin vlastita posve slobodna izražavanja. Iako je obièno plemenit. Matijeviæ: Put samospoznaje trpeljivosti i potpuno prihvaæanje drugoga. prekomjernom nepristranošæu i posve hladnom ravnodušnošæu može se drugima doimati nepoæudnim. jedinstven. Oc/rec/n/ce za Jupiter u Ribama Prirodno sazrijeva i razvija se kroz oživotvorenje bitka onoga što postoji u zamisli kao sveobuhvatna dobrota ili najljepša projekcija radosne nade. a u sebi može razvijati sklonost da sve gleda u mraènim tonovima i time potiskivati nadanje boljem i vjeru u buduænost.humanitarne ideale. tuðih obièaja. Izuzetan poriv za oèitovanjem milosrða. stoga se 247 . teži za razumskim spoznavanjem duha i stvari po njima samima. a poriv za potpunom intelektualnom neovisnošæu pobuðuje ga na usavršavanje. pobuðen je osjeæajem samilosti. W NJ/ I. a sva širina vl^ vA/ ^Ifc. neuobièajen. svih znanja i spoznaja. od samih prapoèetaka bivstvovanja. sažaljenja prema onome koji pati. Kadar je iznimno dobro razviti gotovo priroðenu mu sklonost znanstvenom pristupu. suæuti. nepravovjeran.

248 . uspostavljanjem sustava vlastite zaštite i oèuvanja. stegu. Razvija se usmjeravajuæi pokretaèku snagu. nastojanjem da postane potpun. samosvojno djelovanje potrebito mu radi postizanja zadovoljavajuæih rezultata. nedostatno kritièki stavovi..Uf ^ -tAf Primijenjena astrologija jednome usko odreðenu pravcu. Visoko vrednuje neovisno. sveobuhvatnim utemeljenjem i uèvršæenjem.usavršava kroz razumijevanje znaèaja i sveopæe važnosti potpune predanosti nekom odreðenom idealu i potpune otvorenosti za duhovnu dimenziju života.. koje pritom iziskuje izuzetan osobni napor i ulaganje truda uz mnoga odricanja. Neusmjereno djelovanje. jer teži trenutno odredivim. postizanjem zrelosti. suzdržavanje. poduzetnim i vrlo odluènim probijanjem prema novim razinama doživljavanja. èesto i ishitreno. samonadzor i odgovornost. te sklonost bježanju od stvarnosti u svijet zamišljajnog. sklon je natjecateljskom nadmetanju ili ogledanju. oèevidnim. žarišnim oslobaðanjem energije u \L. poželjnih svojstava i odlika. Oc/rec/n/ce za Saturn u Ovnu Vlastitu liènost izgraðuje samosvjesnim. Simbolièki oznaèava izgraðivanje vlastite liènosti (uèenjem na temelju vlastita iskustva. pregalaštvom. bezrazložna strahovanja). no. djelujuæi pritom vrlo silovito. no takoðer ukazuje i na neutemeljena ili razna umišljena. osebujno. mogu umanjiti sposobnost valjane prosudbe i poremetiti rad na vlastitu oplemenjivanju i usavršavanju. te umanjiti nade i vjeru u buduænost. njeguje pritom srèanost i smjelo se suoèava s opasnošæu te razborito poduzima ono za što je potrebna izuzetna odvažnost. izazvan. novim iskustvima.

a umišljenim strahovima i nepotrebnim prekomjernim oprezom može si zaprijeèiti slobodu nesputanoga djelovanja. te pobuditi strah da bi nešto moglo izmaknuti njegovu nadzoru. produbljeno procjenjivanje i potpuno uvažavanje fizièkih osjetnih dojmova. stvaranjem. gotovo djetinjastim stavovima. Vrlo sebiènim. Vrlo marljivo. zadobiti povjerenje ili izboriti priznanje. a potom 249 . kadar je uložiti izuzetan napor u razumijevanje. odanost. * Sigurnost. može težiti i izbjegavanju svakog napora. izuzetnom sposobnošæu zapažanja. Odrednice za Saturn u Blizancima Vlastitu liènost izgraðuje. Uljuljan u vlastitu samodostatnost. može ga motivirati na izražavanje izuzetno svojeglave nepopustljivosti. poštovanje. uvažavanje. postojanost smatra uporištima za cjelovite i pouzdale nadgradnje i izuzetno je sklon žarišno se usredotoèiti na temeljne. a vrlo èesto i na posve tradicionalne vrednote. vrednovanja i poštivanja onoga za što je iskustveno potvrðeno da postoji ili se dogaða. ljepote i prirode. pokušavajuæi time iznuditi opæe društveno odobravanje. umjetnosti. Odrednice za Satum u Biku Vlastitu liènost izgraðuje. a silina želje za posjedovanjem i sklonost grèevitom uveæavanju i uèvršæivanju imutka.opipljivim ostvarenjima. zapravo nezrelošæu. zdušno se trudeæi. te težnjom za posjedovanjem imovine kao potporom. krajnje zastarjelih stavova. može se opirati zahtjevima ne podnoseæi bilo kakvu odgovornost. nedo-raslošæu i nedostatno razvijenom sposobnošæu prihvaæanja obveza. potaknuti na oblikovanje nesuvremenih. neprestanim plodnim djelovanjem.

èesto mu veliku teškoæu predstavlja razumijevanje èuvstvena procesa. Stoga kad god uzmogne prihvaæa vlastite osjeæaje i. neprestano iznova nastoji ustanoviti unutarnji raspored sustavnih dijelova vlastitih misaonih procesa. a nesklonost oduševljenju. te razjašnjavajuæi obiteljske korijene i njihove uzajamno povezive odnose. te nepotrebno uski interesi. èvrsto povezan i nadasve nepristran naèin. f< /]N I. uzdržljiv odnos prema svemu i svakom. Matijeviæ: Put samospoznaje Gotovo ovisnik o raznolikim i snažnim podraživanjima uma. umanjene je sposobnosti prihvaæanja obveza. nastoji osjeæanja oèitovati na izrazito usmjeren naèin. što mu je zapravo izuzetno važno. pobuðuje ga na uzdržano pokoravanje pravilima. stoga i sva razmišljanja nastoji usmjeriti u skladu s tim pravilima te zamisli i naume izraziti na suvisao. odbacivati odgovornosti. sumnjièav. uzdajuæi se u nepresušan izvor vlastitih umnih sposobnosti. braneæi. mogu mu ogranièiti sposobnost uèenja i nepristran pristup u istraživanju novog te skuèiti toliko potrebitu mu otvorenost uma. suviše kritièki. Nalazeæi uporište u umu. duboko uvažavajuæi i posveæujuæi potpunu pozornost svemu i svakom. hraneæi. no nastoji uspostaviti njihovo nesmetano odvijanje.razboritom uporabom tih spoznaja. osjeæajno skrbeæi. Odrednice za Satum u Raku Vlastitu liènost izgraðuje. uzajamno povezanih odnosima ovisnosti. Zbog vjerojatnih osjeæajnih ožiljaka. njegujuæi. zna se opirati zahtjevima i dužnostima. Svim svojim biæem nastoji zadovoljiti potrebe za 250 . Poriv za izrazito misaonom i vrlo rjeèitom obranom strukture vlastite liènosti i održanjem cjelovitosti.

jer se oèituje kruto. redom. zaštitom. pa mu potiskivanje osjeæaja. nepopustljivo. stalnošæu. Nedovoljno je siguran u vlastite unutarnje vrijednosti i dobronamjernost. Savjestan stvaralaèki pristup u djelovanju ispunjava ga dubokim osjeæajem zadovoljstva.vlastitom sigurnošæu. strogo. te ponekad odanošæu. pri èemu su ponos i vrlo izražena težnja za priznanjem djelimice ublaženi i valjano usmjereni te zapravo podupiru neopiranje zahtjevima. prihvaæanje dužnosti i obveza te spremnost preuzimanja odgovornosti za uèinjeno. a ponekad neiskreno i posve prijetvorno. pobuðen neosnovanim osjeæajem prijetnje i pogibelji. zatajiti. Odrednice za Satum u Lavu Vlastitu liènost izgraðuje. mogu znatno umanjiti samopouzdanje te zaprijeèiti posve nesmetano izražavanje vlastite liènosti. samopouzdanim izražavanjem usmjerenim kroz stvaralaèko djelovanje. poretkom jer ne želi biti ovisan o drugima i okolini. stoga se mnogima doima nepoæudnim. nastoji se usmjeriti prema dostizanju i postizanju potpuna osjeæaja sigurnosti. uzdržano se pokoravajuæi i ispunjavajuæi obveze. >te *V s(\ W ^ yf> 172 Primijenjena astrologija 251 . nepotreban strah. pa i posve zatomiti osjeæanja. zabrinutost zbog nepoželjnih situacija i dogaðaja. stoga ulaže znatan napor u nastojanje da prevlada bojazni od vlastite osjetljivosti i osjeæajne ranjivosti. Samopouzdan u potrazi za èvrstim uporištem u vlastitim uvjerenjema i unutarnjoj duhovnoj usklaðenosti te duboko iskrenim životnim ciljevima. Sklon je prekomjerno obuzdavati èuvstvene procese.

dvojba glede vlastite sposobnosti svjesne i svrsishodne djelotvornosti.Odrednice zaSaturn u Djevici Vlastitu liènost izgraðuje izuzetnom sposobnošæu traženja veza uzroka i posljedica i izvoðenjem zakljuèaka pomoæu rašèlanjivanja. odnosa i svih tvorevina zasnovanih na naèelu ravnoteže i sklada. a izuzetno usredotoèenim ulaganjem napora u uspješan. ' a Odredn/ce za Saturn u Vagi Vlastitu liènost izgraðuje. stoga nastoji do krajnjih moguænosti razviti sposobnost organiziranja. do krajnjih moguænosti razvijajuæi sposobnosti èestitog. što ga sve ispunjava osjeæajem dubokog zadovoljstva. mogu pobuditi izuzetnu sumnjièavost u sebe. smjernim i nadasve odgovornim postupcima. organiziranju. odmjereno je usmjeravajuæi uvoðenju reda. pouzdanog povezivanja s drugim osobama. prihvaæajuæi i poštujuæi pritom sve dužnosti i obveze koje iz tih odnosa proizlaze. primjenom steèenog znanja i umijeæa može razviti istinsku skromnost. Èvrsto vjerujuæi u vlastitu korisnost. ovladavanju pojedinostima u svrhu usavršavanja vlastitih struènih znanja i umijeæa. svoje moguænosti i vlastitu uspješnost. može mnogo toga ostvariti. 252 . Razumijeva potrebu i razloge stege i uzdržanog ponašanja. odgovornog. iskrenog. te pomaganjem onima kojima je pomoæ uistinu nužna. no zbog sklonosti lagodnosti i ugaðanju sebi ili drugima može izbjegavati prihvaæanje neugodnih dužnosti. te posljedièno prekomjernu zabrinutost za buduænost. Nedovoljno samopouzdanje. te pronaæi i utemeljiti svoje pouzdano mjesto u svijetu. djelotvoran rad. Vrlo je savjestan pri stvaranju i provedbi planova. uspostavljanju veza. utvrðivanju rasporeda.

te sklonošæu vrlo snažnim osjeæajnim uzbuðenjima i inim izvorima silovite energije. samostegom. posve prihvaæajuæi dužnosti i obveze. naporan rad koji podrazumijeva izmjene. strasti. može izuzetno pobuditi vlastitu nepopustljivost. Nužno je da uloži posve disciplinirani napor u potpunu preobrazbu i odstranjivanje svega nepotrebnog uz. Matijeviæ: Put samospoznaje Opsjednutost porivom za iskljuèivim oslanjanjem na vlastite snage èesto je u opreci sa stvarnim moguænostima širokih ostvarenja. može zadobiti znatno društveno odobravanje i biti nagraðen za ispunjenje obeæanja što sve. nepriznavanjem pa èak i odbacivanjem dubokih osjeæaja. može ga sprijeèiti u uspješnom uspostavljanju posve bliskih odnosa i onemoguæiti mu doživljavanje osjeæaja dubokog zadovoljstva koje iz te prisnosti proizlazi. preinaèenja neke strukture radi poboljšanja ili prilagoðavanja njezinih funkcija. J\\ fiS <r> I. Potiskivanjem èuvstava. strahujuæi od izražavanja naklonosti.Uzdržanošæu. uz izuzetan trud uložen u obazrivo uspostavljanje veza i nepristrano održavanje odnosa. Bojazan od prihvaæanja dužnosti i obveza. razvijati krutost. a bez razgraðivanja njezinih osnova. osjeæajem za mjeru. a nastojanjem da svim snagama zadovolji potrebu za zaštitom vlastita èuvstvena ustroja može si umanjiti osobnu svrhovitost ili postaviti teško savladivu zapreku pri uspostavljanju prisnih odnosa s drugim osobama. èesto. te preuzimanja odgovornosti koje iz njih proizlaze. iskazivati 'ledenu 253 . dakako. pridonosi osjeæaju dubokog zadovoljstva. nadziranjam i potpunim ovladavanjem izuzetnom žestinom želja. Odredn/ce za Saturn u Škorpionu Vlastitu liènost izgraðuje provjeravanjem. žudnji.

imajuæi pritom na umu osobitu važnost sustavna pristupa glede ishoda buduæih ostvarenja i dostignuæa. društva i mišljenja te jasno oblikovanje vlastitih ideala. neprestano mijenjajuæi planove. nalazeæi uporište u vlastitim 254 . što sve pridonosi osjeæaju sigurnosti i ispunjava ga zadovoljstvom. Oc/rec/n/ce za Saturn u Jarcu Vlastitu liènost izgraðuje voljom da nešto postigne ili uèini. posljedièno nepostizanje osjeæaja dubokog zadovoljstva u životu. sklon je èesto preuzeti više obveza nego mu to dopuštaju vlastite moguænosti i ponekad više obeæati nego što može ispuniti. dostizanjem društvenoga položaja i ugleda te snagom utjecaja zasnovanom na tom ugledu. dakako. a neumjereno tradicionalnim stajalištima ili pak nekim umišljenim strahovanjima može si ogranièiti slobodu traganja za istinom. Zbog težnje sveobuhvatnosti i širini. Oc/rec/n/ce zaSaturn u Strijelcu Vlastitu liènost izgraðuje èvrstim. a zbog snažne potreba za umnom disciplinom ulaže znatan napor u promišljanje i problematiziranje opæih zakona prirode. vjerom u buduænost i težnjom prema izuzetno dalekim ciljevima. zamisli i strukture. izuzetnim postignuæima temeljenim na znanju i umijeæu. ne bi li ih uskladio sa trenutnom situacijom.hladnoæu' pri izražavanju tijeka osjeæaja uz. nepokolebljivim uvjerenjima. Potreba za zadobivanjem društvenog odobravanja i priznanja glede osobnih uvjerenja podupire mu sposobnost prihvaæanja mnogih dužnosti i odgovornosti. ostvarenjem visoko postavljenih ciljeva. Organizira potrebito i rješava probleme 'u hodu'. Duboko ukorijenjeni poriv da postane i ostane vrlo pouzdanim biæem.

preuzimanje dužnosti i obveza te potpune odgovornosti. ama baš svega. može mu poljuljati povjerenje u vlastite sposobnosti i onemoguæiti potpuno ostvarivanje ciljeva kojima teži. Odrednice za Saturn u Vodenjaku Vlastitu liènost izgraðuje discipliniranjem umnih sposobnosti. zapravo vrlo kruto i nepopustljivo. velièa tehnokracija. Poriv za uspostavljanjem pouzdanih i postojanih uzajamnih odnosa pobuðuje ga na aktivno društveno djelovanje uz posljedièno prihvaæanje obveza i preuzimanje odgovornosti. jasnim i neproturjeènim definiranjem znanja. pouzdanošæu. neprihvaæanja ili neuvažavanja od strane drugih ili èak društvene osude. drži pod svojim nadzorom. koja iz njih proizlazi kao i za sve vlastite postupke. Samonametnuti osjeæaj izuzetnog straha od neodobravanja. opiranjem promjenama ili uvoðenju novoga. Izuzetno snažnu potrebu za zaštitom i oèuvanjem vlastita ustroja i integriteta nastoji zadovoljiti razboritim odluèivanjem. te uzdržljivim i smotrenim postupcima u ponašanju. naglašava hrabrost. ustrajnošæu. )Ap' s\s yj\ W 'fC ^ Primijenjena astrologija izuzetno disciplinirani napor koji ulaže u smisleno planiranje. napornim i marljivim radom. odredenošæu.moguænostima i sposobnostima. a krajnja ozbiljnost i prekomjerna sklonost 'organiziranju'. izvorom je energije za \L-~ nj/ ^fe. te èvrstim vezivanjem za opæe i dalekosežne društvene ciljeve kojima se jaèa nacionalna snaga. što mu pomaže pri uèvršæivanju osjeæaja vlastite potrebitosti i životne svrhovitosti i ujedno mu je potporom pri prevladavanju 255 . no i drskost i buntovnost. pobuðuje ga da gotovo svaku situaciju preèvrsto.

nadmašivanjem osobnih ogranièenja te sjedinjavanjem. æudljivošæu. duboko unutarnjim sposobnostima i moguænostima što mu je zapravo potporom nastojanju da se približi dalekosežnim zamislima i planovima za èijim ostvarenjem toliko èezne. glede postizanja osjeæaja postojanosti i pouzdanosti nužno je discipliniranje težnje bilo kakvome izbjegavanju što æe poduprijeti potrebu za izražavanjem èuvstava i osjetljivost na tude patnje te ispuniti osjeæajem zadovoljstva. a krajnjom umnom nepopustljivošæu ili samonametnutim osjeæajem društvene nesigurnosti. može si ometati slobodan i neovisan naèin vlastita izražavanja. Razvijanjem sposobnosti uživljavanja u druge. Odredn/ceza Saturn a Ribama Vlastitu liènost izgraðuje postizanjem unutarnjeg mira. No. grupom ili idealom. Matijeviæ: Put samospoznaje 175 suosjeæanje i iskrenu suæut. Izuzetno je pobuðen potrebom nalaženja uporišta u vlastitim duhovnim snagama. ispadima. Ulaganjem truda može izuzetno dobro razviti sposobnost organiziranja grupa ljudi te njihovih kao i vlastitih zamisli. . odstupanjem od normale. ulaganjem znatnog truda u ^ to * to *k W ^ >T. zapravo nesebiènim naporom uèi se popuštanju u tvrdokornosti. gotovo stapanjem s višim oblicima postojanja. no energiju utrošenu u naporu održavanja kruga važnih prijateljstava èesto usmjerava kroz vlastitite osebujne ciljeve i ostvarenja. jasno odreðena postignuæa. produhovljenjem. 256 .straha od neodobravanja ili društvene osude. Sklonošæu krajnostima. nesuzdržljivošæu. može si ugroziti povoljne prilike za opipljiva.

ne predstavljaju toène i jasno odreðene osobne znaèajke. naznaèene položajem izvanjskih planeta. mogu otkriti u kojoj je mjeri osoba usklaðena. Jedan od izvanosobnih planeta. i Mjesecom u 257 . Zapravo. poput Urana u Blizancima koji je u trigonu sa Suncem u Vodenjaku. stoga su od razmjerno maloga znaèaja za pojedinca. može dodatno naglasiti osebujnost 'elementa'. Premda ovi planeti odgovaraju 'tihim znaèajkama' u životu nekih ljudi. može zaprijeèiti ostvarenja iznimno dalokosežnih osobnih zamisli. u izrazitoj opreci s osobnim poimanjem prihvaæanja dužnosti i preuzimanja odgovornosti. interesi i djelovanje pojedinca moraju biti dodani karti kako bi se vidio naèin na koji se ovi planeti oèituju. kod drugih duboke promjene koje oni predstavljaju mogu naæi mjesta tek na posve unutarnjoj osobnoj razini. Drugim rijeèima. obilježja znaka i energije. pokatkad. Neptuna i Plutona u znakovima pokazatelji su obilježja mnogih naraštaja. Primjerice. Uran. Stoga. Aspekti prema integrativnim i osobnim planetima.Sklonost. u pojedincu æe pojaèati energiju Lava). pak. bježanju od stvarnosti u vlastiti zamišljaj-ni svijet velikom je zaprekom željenim postignuæima ili je. nazora i stavova. Položaji Urana. doèim su položaji ovih planeta u polju i aspekti redovito znaèajni pojedincu. osim ako nisu usko vezani uz ostale glavne i važne èinitelje karte. ukoliko je u trigonu s planetima u druga dva znaka istog elementa (dakle dijelom 'velikog trigona'. gotovo èeznutljiva žudnja. obièno nisu prisutni kod pojedinaca. a vrlo naglašena sklonost posve krajnjoj bojažljivosti ili privrženosti saèuvanju posve zastarjelih obièaja. Neptun i Pluton mogu neprestano pobuðivati energiju znaka ukoliko su u konjunkciji s jednim od ostalih sedam planeta (Pluton u konjunkciji s Venerom u Lavu. jer u pojedinu znaku ostaju godinama. ugoðena s nužnošæu promjene unutar naraštaja.

a blizu ascendenta. Svako pojedino polje ili zamišljeni odjeljak. Polja su nejednakomjerni (osim u sustavu 'jednake' razdiobe). Sustavom polja oznaèavaju se položaji planeta poradi dnevne vrtnje zemlje oko vlastite osi. premda æe se vrlo vjerojatno u stanovitoj mjeri oèitovati i znaèajke Plutonove tajnovitosti i sklonosti samosavladavanju ili samoprovjeri). gdje energija znaka može biti pojaèana nazoènošæu izvan-osobnog planeta. nj/ >Af -ate.^ \I/ •T« ¦T*' <T* 176 Primijenjena astrologija SUSTAV POLJA Sustav polja kao najviše osporavana sastavnica astrologijskoga simbolièkog sustava najmanje je razumljiv neupuæenima. osim onog važnijeg oblikovanja dojmova i unutarnjih stavova. zacijelo se može reæi da su obilježja uzdižuæeg znaka znatno pojaèana i umnožena (Pluton u uzdižuæem znaku Lava pojaèava obilježja Lava. Èak i kada je planet u polju 12.Vagi. jer ukazuje na svu složenost èovjekova života u socijalnome svijetu. Os razdiobe na dijelove usmjerena je prema jugu. okruženog razlièitim ljudima i izloženog mnoštvu raznih utjecaja. a polovica zapadno (desno) od njega. rastvorenim naranèinim kriškama slièni astrološki odjeljci nebeska prostora vidljivog iz mjesta roðenja u trenutku roðenja neke osobe. Polovica je pod obzorom (horizontom). Isto tako. Neptun ili Pluton. kada Uran pojaèava energiju 'elementa' zraka). polovica istoèno Gijevo) od podnevnika (meridijana). uvijek je kada uzdižuæi znak sadrži Uran. 258 . Stoga. Drugi primjer. a polovica nad njim. simbolièki ukljuèuje i opisuje cjelokupan izvanjski život. Slika 8. jedna je od faza koje prikazuju u kojem se 'dijelu' dnevnoga ciklusa nalaze planeti.

stoga su individualna i 'mjestom' 259 . da je u astrološkoj karti projektivno prikazan posve ispod obzora. eda pojednostavljeni prikaz ne bi. za sada. Primjerice. Matijeviæ: Put samospoznaje 17 Jedina je teškoæa s posebnostima u Sunèevu planetnu sustavu. a Mjesec i planeti unutar ekliptièka (zodijaèka) pojasa. bio koliko-toliko odgovarajuæe i valjano rješenje. svemirom obuhvaæena prostora i odnose se na cijelu Zemlju. svojom putanjom uvijek prividno giba unutar same ravnine ekliptike. No. Polja dijele svjetovni (sa Zemlje na nebesku sferu projicirani) prostor oko roðenog u dvanaest životnih interesnih podruèja. pa i zodijaèka pojasa.Polja Obzor /podnevnik Astrolozi su za prikazivanje planetnih položaja odabrali projekciju na eklip-tiku. No. iako se zapravo samo Zemlja. odnosno Sunce. Sf to jifc to ^ I. dok je zapravo u zbilji veæ izišao nad obzor. Projiciranje planetnih položaja na ravninu ekliptike.2). Svemirska su odlika svima dostupnih zajednièkih obilježja poput sadržaja ili 'izvora' energije. planeti i Mjesec ne odstupaju baš toliko od ravnine ekliptike. Razlike i povezanost izmeðu 12 znakova zodijaka i 12 polja Zodijak = svemirski referentni sustav = svekolika ili objektivna podjela Polja = svjetovni referentni sustav = osobita ili subjektivna podjela Znakovi zodijaka podruèja su izvansvjetovna. valjda æe buduæa moguænost trodimenzionalnoga prikaza astrološke karte otkloniti ove manjkavosti. Pluton je èesto toliko udaljen od ekliptike (inklinacija 17. prvenstveno je pojednostavljen dvodimenzionalni prikaz odnosa unutar astrološke karte.

dakle. Ipak. Posljedica je subjektivna astrološka karta suodnosna jedinstvenosti i 178 Primijenjena astrologija neponovljivosti èovjeèjeg biæa roðenog u tom trenutku 260 . Svaki od znakova ima nešto zajednièko s odlikama jednog podruèja života ili s poljem. naše viðenje neba. ta dva referentna sustava posvema su razlièitog znaèaja. neponovljivi i subjektivni 'prikaz neba' pri roðenju. napose polja. stoga imaju toliko temeljni individualni izražaj. zodijak ne vidimo sferièno. ili na ekvatoru. dok su polja povezana s èovjekom kao središtem. polja ukljuèuju i opisuju pojedinèeve unutarnje stavove i njegov uzajamni odnos i djelovanje prema cjelokupnnomu izvanjskomu životu. jer su polja nejednake velièine. 'zodijak' æe nam se doimati neobièno 'iskrivljenim'. Prema tomu. mi imamo osnovnu ravnotežu izmeðu 12 svemirskih i 12 svjetovnih podjela. egocentrièka. Prema tomu. Dakle. s psihologijsko/analitièko-interpretativnog gledišta. samo je naš subjektivni dojam. Buduæi da je zodijak univerzalni astrološki referentni krug. Ishod je jedinstveni. Astrološka karta. no sve je zaokrenuto u našem crtežu astrološke karte. 'zodijak'je kao predstavnik svekolike nebeske sfere usmjeren prema Zemlji kao središtu. jesen. Subjektivni sustav mjerenja i odnosa Promatramo li nebesku sferu okrenuti prema jugu. Dakle. nema iskrivljenosti. geocentrièki. ovisno o našem položaju na Zemlji koji nam odreðuje kako æemo vidjeti zodijak. veæ znatno 'eliptièno iskrivljen'. znakovi ostaju iste velièine. dakle. sjeverno ili južno od ekvatora. osim za nadnevak izraèunava se i za toèno vrijeme roðenja.odreðena obilježja. Samo u proljeæe. Meðutim.

Sunce æe biti na lijevoj strani astrološke karte (oko AC-a). planeti i znakovi (prividno) raðaju na istoku iznad crte obzora. odnosno podnevnika. to nije vidljivo. Rodi li se netko ujutro. i razlièitog je podrijetla. Sunce je u svakome trenutku vremena uvijek na novu položaju. moramo to zamisliti. takoðer se dijeli u dvanaest (ovisno o sustavu polja. istok i zapad nama su prirodno poznate reference. iz mjesta roðenja. MC yy. jer je drukèija geosocijalna sredina iz koje potjeèe. Nebo i zemlja. Linijom obzora polja su podijeljena u dvije polovice: gornju gdje se Sunce kreæe tijekom dana. zraèni prostor oko novoroðenèeta (gledano sa Zemlje). a zalaze opet na zapadu. sustav polja brzo postaje svakome razumljiv. Na nekim drugim mjestima Zemlje. Mogli bismo zamisliti da svaki èovjek nosi sa sobom vlastitu vrstu sustava polja. na tome odreðenu mjestu. Promatrajuæi nebesku sferu u bilo koje vrijeme. Stoga je astrološka karta subjektivna predstava pojedinèeva obzora. uglavnom nejednakih) odjeljaka ili polja. a tijekom noæi u donjoj polutki astrološke karte (oko IC-a). Naravno. te donju gdje se Sunce kreæe noæu. Dakle. možemo se usmjeriti pomoæu tog mjernog sustava. predveèe na desnoj strani karte (oko DC-a). Odredimo li u prostoru uspravno i vodoravno. Upravo tih dvanaest polja razmješta znakove i položaje planeta u odnos prema crti obzora i podnevnika mjesta roðenja (a ne obratno). zodijak je drukèije iskrivljen što je suodnosno razlièitosti svakog pojedinca. Oèevidno i subjektivno gledano svakog se da^a Sunce. ZENIT 261 . lijevo i desno. u podne visoko u gornjoj kulminaciji (oko MC-a). danju ili noæu.vremena. razmjerno podjeli kruga na dvanaest jednakih dijelova suodnosnih znakovima. iznad i ispod.

Matijeviæ: Put samospoznaje 17< HC AC DC Toèke na linijama obzora i podnevnika . sustav polja i poèinje ascendentom (AC). doèim se ostali vrhovi polja potom razmještaju protivno smjeru kretanja kazaljke na satu. Najviša toèka u astrološkoj karti vrh je desetog polja. što je zapravo toèka presjecišta ekliptike i meridijana mjesta u kojemu se osoba rodila projiciranog na nebesku sferu kao nebeski meridijan. a prividno je suprotan kretanju subjektivno viðena kretanja zodijaka. Suprotna toèka. vrh je sedmog polja ili descendent (DC). što je zapravo toèka presjecišta ekliptikei obzora (horizonta). Taj smjer sukladan je vrtnji pojedinèeva obzora. 262 . 9). vrh prvog polja. najniža je toèka astrološke karte i naziva se toèkom donje kulminacije. nije nikakav zenit. ili Immum Coeli ('dno neba'. Toèke na linijama obzora i podnevnika . MC). gdje se Sunce nalazi u ponoæ. Naime. kao što èesto navode astrolozi koji nažalost ne znaju dovoljno dobro sfernu astronomiju (si.projekcija na papiru Slika 9. a prema položaju Sunca visoko u podne (u smjeru juga) zove se toèkom gornje kulminacije ili Médium Coeli ('središte neba'. Toèka suprotna AC-u na zapadnom dijelu obzora. IC Stoga. Dakle. gdje planeti zalaze.Slika 9. AC je tzv. vrh èetvrtog polja.projekcija na nebesku sferu (<|> 45°) ic vi/ ^ Jfc ^ \L> I. toèkom koja izlazi na istoku u trenutku roðenja.

Iskustvo jednog poduèja rezultira uèinkom i odražava se u drugome. gledišta. Mnogoslojni ljudski život nije moguæe svesti samo na nekoliko zahtjeva. Prostor koji slijedi neposredno iza vrhova. izjašnjavanje i djelovanje. oznaèava kutna polja tzv. te pozitivno ili negativno vrednovanje 263 . 4. w ^ /fs Primijenjena astrologija 'podruèja' životnih situacija prodiru jedna u drugo i meðusobno zavise. Polja su èesto zanemarivana zbog nedostajanja psihologijske dimenzije u naèinu razmišljanja. nego sud o njemu. Oèevidni odnos èovjeka prema pojavama koje ga okružuju najviše se iskazuje u njegovim stavovima kroz predmet razgovora. U stvarnome životu ti unutarnji stavovi (stajališta. Uz ovakve (zastarjele) koncepte gubi se unutarnja struktura biæa i poveziva dinamika meðu poljima. Svako polje ili prostorno podruèje neodvojivi je dio živuæe strukture života unutar kojega se uèinci meðusobno isprepliæu i uzajamno odreðuju. odnosno razmjerno trajnih. odnosa prema nekoj pojavi. jer svako bi polje stajalo odvojeno samo za sebe. na nekoliko istoznaènih nazivnika. 7 i 10. a što bi uzrokovalo proturjeèja. osnovna životna interesna podruèja astrološke karte. Spoznaju ne èine samo obavijesti o stajalištu. Izmeðu njih se uvijek nalaze još dva polja. suèeljavanje razlièitih gledišta. otkriva nam složenu psihièku strukturu stajališta koju èine spoznaja o stavu. Razmatranje sustava polja kao stavova. 1. bez povezanosti sa slijedeæim poljem. zbrku i napokon rastavljanje cjelovitoga sustava polja u pojedinaène dijelove.IC). pozitivnih ili negativnih. 'zapeèaæeno'. stanovišta) i ta Prostome strukture unutarnjeg biæa \L/ >Af >A/ \L/ sf^ Tfi. èuvstveni odnos i spremnost na stanovito ponašanje.

prostoru i vremenu. Èuvstveni odnos. pomognu i zaštite. itd. povratno je utemeljeno na predodžbi iznad. i u psihièkom svijetu. tlo je na kojem stojimo i po kojem hodamo.kao dobro ili loše. desno i lijevo. To je prirodna osnova na kojoj funkcioniramo. ukazuje na to doživljava li se objekt stava ugodnim i privlaènim ili neugodnim i odbojnim. uèenja i pamæenja. Samo djelovanje stavova na reagiranje prema okolini izražava se u njihovu bitnu utjecaju na psihièke procese percepcije. a negativno da ih se izbjegava. naše usmjeravanje u prostoru. To je razina na kojoj se zbiva naš život. Vodoravna linija obzora. od neposredna dodira s onim prema èemu se zauzima stajalište fo uèenja socijalne okoline. živimo. takoðer. te nam pomažu u postizanju uravnoteženog doživljavanja i razumijevanja vanjskog svijeta. pak. korisno ili štetno. poželjno ili nepoželjno. Tek iskustvo prostora u sebi i samoj prirodi daje dinamièko tumaèenje èovjeka u odnosu sa svojom okolinom. Bez te 'orijentacije' bili bismo bespomoæni i nesposobni za življenje. U to se uklapa naèin na koji mislimo. živimo i oblikujemo stavove. stoga stavovi svojim ustaljenim psihièkim strukturama sami sebe održavaju i otežavaju promjene. te 264 . oblikuju i mijenjaju u procesu socijalnog razvoja pojedinca (razmjeni s okolinom). doèim spremnost na stanovito ponašanje ukljuèuje namjere i spremnost na djelovanje prema stavu. životu. No. te stvara pozitivan ili negativan osjeæajni odnos. samoga sebe i svog odnosa prema tom svijetu. Ta se stajališta stjeèu. Sustav polja. na temelju raznih vrsta uèenja. Pozitivno stajalište ukljuèuje težnju da se stajališta podrže. ispod. kao strukturirani prostor. odnosno stjecanja iskustva. nije ništa drugo doli referentni sustav pomoæu kojeg se možemo usmjeriti u svemiru. onemoguæi ili napadne.

Razlikovanje na toj razini je u slijedeæem: ja sam ovdje. Odbijanje ili 265 . promièu nam mnoge prilike i situacijske vrednote koje život pruža.djelujemo više ili manje svjesno. Na AC-u nalazimo sami sebe. neæemo biti prihvaæeni jer smo veæ time u 'okomitoj' liniji. ljudi. osobito ukoliko postoje napetosti ja-ti podruèja u vidu opozicijskih aspekata. Dakle. na DC-u sve ljude koje sreæemo. sreæemo druge ljude. trebamo pokušati uravnotežiti funkciju dodira da se ne /p* I. Dok god smo budni i aktivni ta funkcija dodira uvijek djeluje. Ne. Vodoravna je linija i os izjednaèenja. Usredotoèeni na svijet. vodoravna je linija os susreta. Svaki susret s okolinom. svatko se mora na istoj razini susresti s drugim. Na vodoravnoj liniji se trebamo susresti kao jednaki. Matijeviæ: Put samospoznaje bi razvile teškoæe koje æe voditi do kontakt-blokade. To je veæ 'neprijateljski' postupak koji æe uzrokovati istovjetne reakcije drugih. povlaèimo liniju koja ne dopušta pravi ljudski dodir. zbiva se u tom smjeru. Ukoliko ne tražimo ništa. Vuèemo li pasivno noge. neæemo se s njime suoèiti. Izmeðu nas i drugih gradimo ogradu koja može biti toliko visoka da nas može sprijeèiti u sporazumijevanju i usaglašavanju. partneri. Želimo li biti sami. ne želimo njihovu pozornost i miješanje u naše reakcije. Postavimo li se iznad drugoga. a ipak netko tko nas treba snažno zakuca na naša vrata. kao i sa stvarima i situacijama. Naime. no udaljimo li se previše od drugoga. htjeli ili ne. ili ako situacija zahtijeva ispravak. Isto nam se dogaða u neposrednu dodiru s ljudima. sreæemo im pogled. Dakle. èitavo biæe. partnere. naprosto moramo reagirati. ti si tamo. jedan naspram drugoga. tu se ne radi o razlikovanju nego izjednaèenju. pronaæi se.

ne volimo gubiti nadzor nad zbivanjima oko nas i biti žrtvom okolnosti. našom je 'kralježnicom' koja omoguæuje uspravno stajanje. osjeæaje. Dakle. miješamo li se prekomjerno u tuð život. primjerice ne možemo li podnijeti samoæu pa pokušavamo svim silama privuæi pozornost. uskoro æemo im 'iæi na živce' i uslijedit æe prijekor. Uspravna linija podnevnika. na sve takve i sliène vjerojatnosti u kontaktnom ponašanju ukazuju planet-ni položaji u ja ti podruèjima astroloških karti. to je simbol samosvijesti. posvetimo li nekome previše pozornosti. No. Dok god stojimo uspravno. ima nedovoljno razvijenu samosvijest. a zaboravljamo da smo sami podignuli ogradu. tijelo osjeæa nelagodu. po-srtali bismo i neprestano bismo se morali uspravljati. osjeæamo se prilièno sigurnima i još uvijek zadržavamo obrambenu snagu. Takoðer. Posebni organi u tijelu uvijek nam govore što je uspravno. Psihièki je isto tako važno da svjesno živimo uspravno. Mora li netko dugo vremena biti u položaju koji nije potpuno uspravan. a time i bolje nadgledati zbivanja. Stojeæi uspravno imamo bolji vidik. sami je moramo i srušiti. jer tako možemo mnogo dalje vidjeti. prisili li nas netko ili nešto da se spustimo na 266 . Da nismo 'svjesni' te linije ne bismo mogli biti uspravnima. Žalimo se na drugoga što ne želi s nama imati nikakvog posla. osjeæamo da nam je oteta sloboda i sigurnost. Onaj koji ide kroz život uvijek 'iskrivljena' stava.naprasno opovrgavanje mnogo puta predstavlja postavljanje granica. èak i kada se moramo boriti. Meðutim. te neæe biti olako poražen. 'Uspravan' èovjek suoèava se svijetom s punom samosviješæu. moramo oèekivati teškoæe u uzajamnim odnosima. dakle. odobravanje ili priznanje drugih. Dakako. Èim napustimo okomicu. stoga i želimo zadržati glavu uspravno što je èešæe moguæe.

Više možemo postiæi sami sa sobom. Èovjek raste u procesu sazrijevanja i prolazeæi (prorastajuæi) kroz društvene slojeve poduzima odreðene korake. samosvijest dobiva zdravu 'kralježnicu'. Posve je zdravo biti što svjesniji potrebe za uspravnošæu. doèim se suvremeni sustavi polja (Koch) odnose na podnevnik. obitelji. pa ih pokušajmo prihvatiti jer do stanovite razine predstavljaju dublju životnu istinu. vrednovanje. odnosno osi individualizacije. Poèinje na najnižoj toèki. iz èega ponièemo. onoga u što uz postupno odrastanje izrastamo. Dakako. 267 . Svako hijerarhijsko razmišljanje dolazi iz tog kuta. Primjedba: Zanimljivo je da se stari sustavi razdiobe polja temelje na obzoru. jer se usmjeravaju prema okomici. Ona razlikuje izmeðu malog i velikog.koljena. IC. jasni su. Stoga je uspravna linija u karti os individualnosti. mogu biti oruðem namjere. Meðutim. zajednièkim. te vodi prema gore. gubimo samosvijest i ponizno se predajemo. bogatog i siromašnog. stoga silno želi istaknuti sve èime se odlikuje. do svjesne individualnosti. do najviše toèke. korijenima onoga iz èega izrastamo. sklona je razmišljati u hijerarhijski diskriminirajuæim okvirima. izmeðu važnih i nevažnih ljudi. status i žudnja za moæi. jer se uglavnom poistovjeæuju sa ja-ti problemima. Kolektivno je jedna anonimna masa. \L/ stf >t< \L-^T* W* *y< Primijenjena astrologija Uspravna je linija i 05 hijerarhijskoga reda. Sud. Èovjek želi priznanje svojoj jedinstvenosti. odnosno razlikovanja. MC-a. ovo su vrlo slikoviti opisi. itd. Rezultat je suprostavljanja i odgovara potrebi pojedinca da se izdvoji iz mase. pozadini. a pojedinac se može usporediti sa vrhom planine koji iz nje izranja. Osoba koja ima taj kut popunjen planetima u svojoj karti. zapravo.

tvoreæi pravce koji se ukrštaju. odnosno koordinate koje odreðuju položaje toèaka na pravcima. odnosno objektivnu realnost. DCsretanje sa svojim odrazom u drugim ljudima kroz dodir i komunikaciju. vodoravna i uspravna os. Matijeviæ: Put samospoznaje 1 9 /\ l /11 \ /8\\ 1 ^2\\ 7 \ Kvadranti Slika 11. takoðer. /Csretanje s pitanjem što sam i što osjeæam. odnosno svijest o sebi. Sjeverni razmještaj polja u 268 . od devetog do dvanaestoga izvanosob-no.Iluminacija ozraèja Svako podruèje kruga sustava polja. Od prvog do èetvrtog polja èovjek je prije svega individualno biæe. simbolièki se odnosi na odreðenu fazu èovjekova individualna i socijalna razvoja. nesebièno biæe zajednice. A/C pak sretanje s vlastitim znaèenjem i mjestom u svijetu. Istodobno su ta podruèja povezana s interesnim podruèjima èovjekova življenja. Reèeno je. odnosno svijest o drugima. zapravo linije obzora i podnevnika. od petog do osmog društveno biæe. ^J/ >^ * W -d/ I. na ekliptiku projicirane èetiri omeðene toèke. svakodnevnim situacijama. u kojima se taj razvoj najoèevidnije oèituje. možemo razdijeliti na tri jednakomjerna dijela. Vodoravna i uspravna os dijele kružni prostor na èetiri astrološki znakovita kvadranta. Polutke AC simbolièki oznaèava èovjekovo poèetno uranjanje u ocean življenja. Cjelokupni ciklus dvanaest polja. vrhovi su kutnih polja. odnosno subjektivnu realnost.

èetvrti kvadrant na ishod svega prethodnog. opæim utjecajima okoline i njene odgojne funkcije. Pritom. onog iz èega èovjek crpi graðu za vlastito doživljavanje i reagiranje. obuhvaæajuæi /J\ *W /f* yy\ Primijenjena astrologija prostor od vrha desetoga do vrha èetvrtoga polja u smjeru kretanja kazaljke na satu. takoðer i na èovjekovo objektivno poimanje samoga sebe. ukazuje na odnos osobe spram drugih. treæi kvadrant se odnosi na buðenje èovjekova objektivna poimanja drugih. 269 . ukazuje na odnos osobe prema sebi samoj. simbolizira podruèja zajednièkog.prvom i drugom kvadrantu. te prvu potvrdu sebe kao samostojnoga biæa. obuhvaæajuæi prostor od vrha sedmoga do kraja dvanaestoga polja iznad obzora. obuhvaæajuæi prostor od vrha desetoga do kraja treæeg polja suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu. drugi kvadrant razvijanje èovjekove subjektivne svijesti o drugima. Istoèni razmještaj polja u prvom i èetvrtom kvadrantu. takoðer. simbolizira podruèje postignuæa svjesnosti i individualizacije. U prvome kvadrantu èovjek razvija impuls za oblikovanje i rast vlastite tjelesne i duševne strukture u ranijemu razdoblju razvoja. obuhvaæajuæi prostor od vrha prvoga do kraja šestoga polja ispod obzora. Premda se sav razvoj u ovome kvadrantu temelji više na nasljednim sklonostima. Južni razmještaj polja u treæem i èetvrtom kvadrantu. Zapadni razmještaj polja u drugom i treæem kvadrantu. individualnu uporabu graðe poniklu iz plodna tla zajednièkoga i nesvjesnog. nesvjesnog. èovjeku omoguæuje prvo oblikovanje dojmova i poèetak izgraðivanja stavova. naspram ne-sebe. prvi kvadrant opisuje razvijanje èovjekove subjektivne svijesti o sebi.

stanja postignuæa sreæe. Zapravo. životna filozofija. to znaèi da èovjek postaje svjestan odnosa izmeðu sposobnosti prilagoðavanja. U treæemu kvadrantu osamostaljuje se èovjekovo mišljenje. Drugim rijeèima. od 270 . stanovišnih i situacijskih vrednota te ih prenijeti na zajednicu. te se vratiti na poèetak u stanje prvotne neoptereæenosti. Tu se razvija èovjekov svjetonazor...U drugome kvadrantu èovjek proširuje i produbljuje svoje iskustvo veæim ukljuèivanjem u društveni život i boljim uspostavljanjem meðuljudskih odnosa. Ponekad to znaèi rasteretiti se vlastita bremena. bezvremenosti. u ovome je kvadrantu još uvijek nazoèan karakteristièan nesvjesni naèin reagiranje u meðusob Ju dodiru. odluèivanja. zaborava. U èetvrtome kvadrantu èovjek pokušava prema svojim najboljim moguænostima. što mu sve zapravo omoguæuje da ga okolina prizna takvim kakvim si to veæ želi. èega je zapravo svrha postupno ovladavanje sobom i razvijanje susretljivosti i obzirnosti prema okolini. ustupaka i oèitovanja slobodne volje. Aktivnosti u tom kvadrantu trenutno se diferenciraju u sukobu sa okolinom i reakcijama na nju. premostiti relativne okvire svojih datosti. No. iluminacije. dakako ukoliko je dovoljno zreo. dušobrižje. Uvjetovanjem i višim oblicima uèenja zapoèinje nadgradnja poriva i impulzivnih reakcija (iz prvoga kvadranta). zapravo budi svoje pravo ja i usvaja dotad još neprihvaæene èinitelje življenja. smisao cijelog kruga sustava polja. Èetvrti kvadrant je podruèje u kojemu se pojedinac distancira od vlastita mišljenja i predaje èistom bivstvovanju. oblikovanje i predodžba o pojavnome svijetu. U stvaralaèkom povezivanju s drugim ljudima širi svoj ja. obogatiti sebe sagledavanjem i ostvarenjem svih stvaralaèkih. doživljajnih. što smislenije urediti i ostvariti bogatstvo svojeg predodžbenog svijeta.

doživljavajuæi ga neprestano na sebi svojstven naèin. iste se unutarnje i izvanjske kvalitete privlaèe. gotovo su doslovce povezana s obilježjima unutarnjega svijeta. kojeg možemo privremeno i samo uvjetno imenovati sudbom. unutar astrološke karte najvažnija su tri uzajamno povezana pristupa. neovisnosti od okruženja. vi/ >A/ vi/ /pw /|V '. moæ vlastitoga biæa koja se oèituje u sve dubljem i dubljem samoprepoznavanju. uvjereni smo da je rijeè o potonjem. zadovoljenju potreba. Matijeviæ: Put samospoznaje 18 Mnogostrukost pristupa u razmatranju Moæ ljudskog biæa oèituje se u stupnju èistoæe èovjekovih misli. a astrološki razmatrano.. dubini osjeæaja. zajednièki je imenitelj tog privlaèenja simbolièka energija koja se oèituje u stanovitu trenutku. u tomu je da èovjek poveæa svoju osobnu moæ. spremnosti udovoljavanja zahtjevima. a zapravo sadržajno praznoga. Znakovita zbivanja u izvanj-skome svijetu. u kojem su planeti i energije znakova nadopunjujuæe djelatni. kojeg možemo privremeno i samo uvjetno imenovati karakterom. ali èvrsto povezana podruèja èovjekova iskustva. No. prilagodljivosti reakcija. Prvi pristup. vrednuje izvanjski svijet. u konaènoj samospoznaji. Zapravo. itd. teško je kazati gdje je doista istina: zbivaju li se dogaðaji odreðenome èovjeku. U mnogostrukosti razmatranja sustava polja. kazuje da su polja pojedinaèna.poèetnog. ili se èovjek zbiva odreðenim dogaðajima. trezvenosti oèekivanja. Ti i ini èinitelji sastavnice su èovjekova unutarnjega svijeta kojim. Iskustvo 271 . Naime. kao što ranije pripomenuh. malo sadržajnog do sadržajno konaènoga. opet punog stanja.

sadržajno opisuje poèetni poticaj za odluèan oblikovni pristup neke osobe što se oèituje uvijek kada osoba nešto zapoèinje. polje sedam najopæenitije oznaèava doživljavanje. aktivnost i težnju za priznanjem doživljava prvenstveno projektivno. kad se susretne s neèim ili nekim novim. ukazuje da æe osoba vjerojatno priželjkivati odluènog i aktivnog partnera sklonog samopovrðivanju. prvo polje. takva osoba èesto doživljava unutarnji 'pritisak' koji ju pobuðuje da i sama postane odluènijom. od unutarnjeg psihièkog doživljavanja i oblikovanja stavova preko doživljavanja konkretne okoline. odnosno uskladila težnju za samostalnošæu s potrebom za ovisnošæu. ono u prirodnoj podjeli odgovara i jednom od znakova te razvija iskustveno podruèje sadržajno i energetski srodno tom znaku. kroz uzajamno djelovanje s ostalom èiniteljima karte.pojednostavljeno možemo prikazati razlièitim razinama. stavove i oèekivanja u podruèju partnerstva. vanjskih situacija i zbivanja do oèitovanog ponašanja. npr. eda bi izbjegla sukobe s partnerom i postala neovisnom od njega. Primjerice. Primjerice. Drugi pristup razmatranju razvojno je stanovište. oèitujuæi doli-ènost i uljudnost u ophoðenju. susretljivost ili obzirnost glede veæe suradnje i boljeg sporazumijevanja. odnosno da primjereno ovlada svojim zapravo prinudnim pristupom u odnosima. kroz prvo se polje oèituje temeljno intencionalno djelovanje u pristupu neèemu ili nekomu. Buduæi da svako polje predstavlja stanovitu razvojnu fazu u èovjekovu oèitovanju i samospoznavanju. Oboje se pak odražava veæ u strukturi liènosti poput potpore svakom iole znaèajnijem 272 . dakle traži ta svojstva (sebe) u drugoj osobi. dakako. srodno Ovnu. te tu osobinu preobrazi i svrhovito integrira u strukturu vlastite liènosti. Dakako. jer vlastitu odluènost. Ukratko. Mars u tom polju. te iz toga spoznajom steèenih pouka.

ali.>Af si/ yj\ /f< /J\ Primijenjena astrologija Treæi pristup razmatra polja kao odabir posebnih životnih zadataka. takoðer. i oèito sukobljenih iskustava.tjelesnom ili misaonom 'kretanju'. Pokušaj ovladavanja razvija se kroz nekoliko razina: nsr na prvoj.nešto dublja razina otvara se kad osoba poèinje uviðati ishodište. a s druge ugrožavaju. odreðuje i usmjerava primarne znaèajke polja te ukazuje na opseg i važnost životnoga iskustva kroz koje se èovjek doživljava i okušava ne bi li ovladao odabranim zadatkom pred koji ga stavlja podruèje djelatnosti pojedinoga polja. m. U tom se ishodištu postupno nazire 'omeðenost' društveno uvriježenim obrascima kojima je bila izložena. sf/ \fc j^. bojazni.« m. znaèi da èovjek vlastito životno iskustvo u potpunosti rastereti bremena kušnji. osoba.na slijedeæoj razini stvaraju se nove moguænosti kad osoba poèinje poimati osjeæajnu pozadinu vlastita ponašanja i ponašanja drugih izravno ukljuèenih u njeno življenje. takoðer. osjeæaja nadmoæi ili 273 . ambicije. unutarnje biæe razumijeva narav svih podvojenih kušnji i sebe poima samosvjesno. sukoba. doživljava posve konkretne situacione teškoæe te se takoreæi gubi unutar površinskih zbivanja i nebitnih aktivnosti koje s jedne strane mame opojnošæu. željela to ili ne. motiv svoga ponašanja kao i ponašanja bližnjih. Njihova razlièita popunjenost planetima i složena mreža aspekata. |to pomaže osobi u razotkrivanju identiteta i tereta konkretno odreðenih kušnji. m. nasljeða. Ostvariti zadatak pojedina iskustvena podruèja. Budeæi se.još dublji korak razumijevanje je vlastita biološkoga podrijetla. potpuno razotkrivanje identité' i bremena konkretno odreðenih kušnji. m.najdublja je razina buðenje unutarnjeg biæa.

povlaèenje u se. Merkurom.nemoæi. Vrh polja nije samo puki poèetak ili kraj polja. Ukoliko je u polju jedan ili više planeta.. odnosno njegova sadržaja. Kanal oèitovanja Planetska se energija najsnažnije oèituje na samom vrhu bilo kojeg polja. odnosno iziskuju mnogo više napora i aktivnosti u tom èovjekovu iskustvenu podruèju. Venerom 7^. Polja u kojima nema planeta za svoje se aktivnosti 'opskrbljuju energijom' iz znakova koji se nalaze na vrhu polja. ukoliko se na vrhu sedmoga polja. Primjerice. osjeæaja slobode i sposobnosti neovisna upravljanja samim sobom. Matijeviæ: Put samospoznaje ili Marsom. te dopusti prirodan tijek rješenja stvari. da svakog trenutka sve prihvaæa s pomirbom. -w /yr I. Bitno je. ili drukèije kazano. ukazuju na introvertnu refleksiju polja. Dijelovi ispred vrha polja ukazuju na prekomjerno djelovanje znakovito za to polje. širenje prostora za djelovanja. nositelj æe takve astrološke karte za svoje partnere priželjkivati osobe Saturnovih ili Jarèevih obilježja jer mu njihova pouzdanost i 274 . aktivnosti okrenute prema unutra. za znakovito ovladavanje odreðenim iskustvom. odnosno DC-a. postupno uveæavanje reakcijskih inaèica. Stoga. a time. jer polja zaposjednuta s mnogo planeta. Mjesecom.oni naglašavaju znaèaj polja. osobito Suncem. takoðer. veæ je zapravo njegovo ener-gijsko središte. a dijelovi iza vrha vode optimalno uèinkovitom oèitovanju polja. zauzimaju mnogo više prostora. veæ djelovanje prethodnoga polja postupno prelazi u slijedeæe polje. nalazi Jarac. pa i ono proturijeèno. dok dijelovi oko najniže toèke aktivnosti u polju. funkcioniranje pojedinoga polja nije strogo odvojeno.

Ona poput pozivna sustava u odnosu na stvarni svijet ukazuju na neprestane procese (i psihièke) koji se odvijaju izmeðu pojedinca i 275 . pouzdanom osobom i možda je odabrati za partnera. povezano s poljem u kojem se nalazi Saturn. osjeæaj da netko brine i skrbi. pretpostavimo s poljem dva. polja su važna analitièka sastavnica astrološke psihologije. sedmo je polje. veæa je vjerojatnost iskazivanja bojažljivosti takve osobe. Dakle. unutarnjih stavova i životnih situacija u èovjekovu životnu iskustvu. lakše æe se uspostaviti odnos s primjerenom. No. Psihološko znaèenje 12 polja u svakodnevnu življenju Razumijevanje polja u psihologijski usmjerenoj astrologiji napor je koji najviše otkriva i fascinira. No. zaštitnièkom. S psihologijske toèke gledišta. uzdanje u partnera. Slièno su uzajamno povezana iskustvena podruèja polja u kojima su planeti meðusobno aspektirani. naèin oèitovanja energije pojedinoga znaka na vrhu polja. S izazovno napetim aspektima. a ne pogodovati 'parazitskom' rasipanju partnerove steèevine. ukoliko je Kozorog na vrhu sedmog polja razmotrit æemo gdje je u astrološkoj karti smješten Saturn i kako je povezan s drugim planetima. treba uèvrstiti partnerstvo. uz pomoæ suvremenog psihologijskog misaonog pristupa moguæe je razumjeti i prepoznati 'dubinu' dvanaest astroloških polja. No.predvidljivost može dati potrebit osjeæaj sigurnosti. Takoðer. Primjerice. ali isto tako je i najteži. osoba æe od partnera oèekivati uspostavu èvrstih temelja glede osjeæajne brige i materijalne skrbi. možemo sagledati ukoliko razmotrimo gdje je smješten i kako je aspektiran vladar tog znaka. takoðer. te nespremnosti uspostavljanja koliko-toliko pouzdana osjeæajna i prisna odnosa s partnerom. S poticajno lagodnim aspektim Saturna. suzdržavanja. kroz prazno polje bez planeta.

Opisuje niz raznolikih podruèja našeg života i naših interesa jednostavnim jezikom proisteklim iz prirode. osjeæa i u svezi s tim djeluje. probijamo i radimo. oblikuje i uz obrazovne. Mi stižemo u tu situaciju unutar koje se moramo usmjeriti i prilagoditi uz pomoæ onoga što donosimo sa sobom. Svatko od nas ponaosob stavljen je u životnu situaciju u kojoj se mora okušati i dokazati. takoðer. Raðamo se u svijetu kojeg ne možemo unaprijed odrediti. Ta igra izunutra prema van. On naprosto nije samo proizvod 'prirodnog' razvoja veæ se. S astrološke toèke gledišta. dakle. misli. Baš kada pokušavamo oblikovati svoju okolinu. ona oblikuje nas. Tih dvanaest životnih podruèja bojna su polja na kojima se borimo.njegove okoline. ovisno o našem stavu. dokazujemo. Važno je. to je sustav referenci prema stvarnom svijetu u kojem živimo. na kojima se uèimo pobjedi i porazu. znati nešto o tom svijetu i razumijeti njegovo stanje. za našu djecu. Poticaji i pobude djeluju u oba smjera. Svijet nam uvijek uzvraæa. najvažnija je. Bavimo se nekim 276 . Sustav rasporeda polja razmatra tu igru. te kulturne utjecaje. Istraživanjem se zakljuèilo da je èovjek kao društveno biæe uglavnom zaokupljen odnosima prema okolini u kojoj živi. kroz roditelje. izvana prema unutra. društvene. najzanimljivija u životu i u osobnoj astro-loškoj karti. kroz èitave generacije i rase. Taj su svijet sagradili drugi. za sve. praroditelje. prema praktiènoj i ponekad bolnoj stvarnosti s kojom se svakodnevno suoèavamo. eda -ifr ^ Primijenjena astrologija bismo mogli pozitivno djelovati i pokušati svojim doprinosom uèiniti ga boljim svijetom za nas.

No. Dvojbe Tradicionalna astrologija ukazuje na najsnažnije oèitovanja planetne energije u pokretnim (kutnim) poljima.000 uzoraka karti). sedmom i desetom polju. èetvrtom. Imamo obitelj koju volimo. nagone èovjeka na promjenu. novija su vrlo opsežna istraživanja (M. Astrološki sustav polja bavi se tim okolnostima i našim reakcijama na njih. trebaju nam prosvjetni i duhovni ideali. utvrdila da tomu nije tako. mijenja. okruženje u kojem se osjeæamo lagodno i sretno. u promjenljivim poljima. To je posve razumljivo jer su promjenljiva polja podruèja iskustva i djelovanja u kojima se preobražava. Znakovi æe s planetima. preinaèuje. Ne želimo li biti sami. zapravo. razvoj i oblikovanje liènosti. Psihologijska astrologija ima poseban zadatak da uputi na polja kao na psihièku životnu okosnicu u koju je ljudsko biæe. možda djecu koju trebamo odgojiti. 36. j Sve su to moguænosti i stvarnosti s kojima se susreæemo u životu. pretvara. Spoznaja tog procesa daje važan uvid u pojedinèeve razvojne moguænosti. odnosno prvom. kao životnim pokretaèima. izmeðu naslijeðenih osobina i utjecaja okoline. pojedinac stavljen u koštac sa stvarnim èinjenicama životnih situacija neovisno od oèekivanja i želja. 277 . bilo da bismo preživjeli ili zbog želje za tim zvanjem. kroz vrhove polja ukazati koje su promjene i preoblikovanja nužna tijekom života. treba nam ljubav i prijateljstvo. te da se planetne energije najsnažnije oèituju. koje dolafe k nama i prema kojima moramo djelovati na ovaj ili onaj naèin. Gauquelin. Proces prilagodavanja i uravnoteživanja izmeðu polja (okoline) i znakova (nasljeða) kroz napetost izmeðu liènosti i uvjeta. Za naš razvoj.zanimanjem.

Za potrebe ove knjige primijenjen je tzv. Vrlo je složen trigonometrijski pristup raèunanja gdje se primjenjuje luk 'kosog uspona' (mali 'krug' koji obilježava stazu planeta tijekom 24 sata njegova kretanja) mjesta roðenja. a da bi mu trebalo davati potpuno prednost. Zapravo. ta su polja samo oèitija poradi osebujnosti izražavanja. Tradicionalna je astrologija takoðer pridavala prekomjeran znaèaj planetima blizu AC. dogotovljuje\\\ doraðivanjem èini najboljim što je moguæe i stoga se ova polja oèituju najintenzivnije i najizrazitije. DC. njegovo oblikovanje osobna i društvena imagea. zaokružuje. Ekliptièna dužina tih polja razlièita je zato što je ekliptika nagnuta (pod kutom) u odnosu na zemaljski ekvator (projiciran kao nebeski ekvator). Premda su mnoge studije potvrdile važnost planeta blizu glavnih kutnih vrhova. Kochov sustav razdiobe polja. Temelji se na tzv. odnosno kružna prostora bit æe do u potankosti pojašnjeni u veæ spomenutoj knjizi istog autora '. simbolièki svjesnije i smislenije opredjeljuju èovjekovo djelovanje. no u usporedbi s drugim sustavima pouzdano je toèan u povezivanju crta 278 . Ovaj sustav razdiobe polja nije toliko bitno drukèije usmjeren na mjesto roðenja.12 polja. Planeti ovdje smješteni. Razlièiti sustavi razdiobe polja.. njegov odnos s drugima.. MC ili IC. tako da pojedini dijelovi prema znakovima ravnomjerno razdijeljena kruga izlaze vremenski na razlièitim razdaljinama od drugih. njegov pogled na sebe. *^ ^ I. 'vremenskoj dinamici' podnevnika procjenjujuæi položaje svih toèaka na ekliptici u odnosu na AC i mjesto roðenja..'..dopunjuje. Matijeviæ: Put samospoznaje novija su istraživanja otkrila pristranost u takvu razmišljanju i neopravdanost pridavanja neodmjerena znaèaja samo tim planetima nauštrb planeta u drugim poljima.

njegovo se 279 . tvoji izbori'. veæ otkrivaju i nutrinu duha i osobna subjektivna iskustva. a gotovo je i nemoguæe smisleno razdijeliti polja. Niti jedan sustav nije baš toliko nužno odluèan. Polja tako i tako nisu posve toèno odreðena ili oštro odjelita podruèja. Stoga. naznaèeno tradicionalnom astrologijom). svaki æe se astrolog individualno. a da ga ne bismo mogli smisleno primijeniti. kuda ideš. 2) Polja simboliziraju ne samo izvanjsko doživljavanje. 4) Sustav kljuènih odreðenja opisan na slijedeæim stranicama zamišljen je glede razjašnjenja tumaèenja i poimanja prvenstveno psihologijskog i unutarnjeg znaèenja polja. gdje niti jedan planet nije 'na vidiku' i nekoliko tjedana uzastopno. po vlastitoj prosudbi.liènosti s vrhovima polja i odreðivanju 'gdje si. 3) Prema planetnom smještaja u karti roðenja. 66° 30' geografske širine). a napose stavove. situacije i okolnosti društvena života (što je veæinom. astrolog može reæi koja æe podruèja i razine života biti snažno naglašeni u životu neke osobe. Osim pri vrlo visokim zemljopisnim širinama (iznad sjeverne i ispod južne polarnice. Odrednice za pristup poljima 1) Polja simbolièki predstavljaju podruèja iskustva u kojima (gdje) djeluju naèela ili energije znakova pokrenute planetima. primjenjujuæi mnoge uobièajene sustave razdiobe polja. odluèiti za njemu odgovarajuæi sustav razdiobe polja. Shvati li se bitan sadržaj. To je pokušaj uoèavanja bitna znaèenja podruèja iskustva ry\ ^ *v*> 'i^ 190 Primijenjena astrologija zvanih 'polja'.

5. 4. Prema toj podjeli raspoznajemo pokretna. osobe sa snažnim naglaskom. upotpunjuju. Djelujemo. Dakle. Cjeloviti pristup poljima (unutarnje znaèenje) Naglašavanje polja koje sadrži planet(e) u karti roðenja. poboljšavaju. putem planetnog smještaja. razmjena i prijenos misli. simbolizira tijek životne energije.. Postojana polja (2. od pokretnih preko postojanih do promjenljivih pa opet do pokretnih.. i ukoliko je potrebno ispravljaju. uèimo iz onoga što smo uèinili. prosuðuju ishod i uèinke. 7 i 10) uvode u novu aktivnost. 9 i 12) usporeðuju. Kljuèna rijeè postojanih polja je sigurnost (pouzdanost). iskustvo. Pokretna polja (1. te se okušavaju u 280 . razmišljanje. a od trenutna su znaèenja za njegovo doživljavanje i ponašanje. 6. pomaže sagledati kartu u cjelini. Promjenljiva polja (3. stoga ukazuju na individualne želje i podruèja života nad kojima želimo imati nadzor te ih utemeljiti. Kljuèna rijeè promjenljivih polja je uèenje. 8 i 11) oblikuju. ovisno o modalitetu povezanom s tom grupom polja. uoèavamo što još treba uèiniti i stoga ponovno djelujemo. Matijeviæ: Put samospoznaje Promicanje kroz polja.znaèenje može primijeniti u rasvjetljavanju razlièitih aktivnosti i iskustava tradicionalno simboliziranih poljima. Kljuèna rijeè pokretnih polja je aktivnost (djelovanje). ukazuju na poduhvate koje pojedinac može sam poduzeti i pokrenuti. stoga ukazuju na podruèja u kojima postoji dotok. razvoj. ?|\ ^w I.. redovito prihvaæaju obilje energije iz znakova u njima sadržanima. Poznat je naèin podjele u tri grupe po èetiri polja. uèvršæuju i ustaljuju aktivnosti. u jednoj od ove tri grupe polja. postojana i promjenljiva polja. vrednuju. uèvršæujemo ishode vlastita djelovanja da bismo stekli sigurnost.

snova najviših uzora o buduænosti. 5 i 9) pokazuju oblikovanja osobnih stavova prema životu kroz vrlo životan.brojnim izazovima vezanim uz djelovanje. a potom doživljavanjem istinskog ostvarenja tih snova. ovisno o 'elementu' povezanom s tom grupom polja. prevladava velikim dijelom aktivnosti neke osobe. /yv /|\ Primijenjena astrologija sebe. te ukupna osjeæaja vjere u ^ to ¦#. sigurnost i uèenje. Dvanaest polja . Polja se. osjeæaj postojanja odreðuje i naše stavove prema životu opæenito. zraèna i vodena polja. Prema toj podjeli raspoznajemo vatrena. Osobe s naglaskom na ovim poljima pune su ushita. Osoba se najprije oèituje projiciranjem snova u realni svijet. oduševljenja. zemaljska. aktivan naèin življenja. težnje i nadahnuæa koje nas nagone da nešto uèinimo baš upravo onako kako to i èinimo. takoðer. zapravo potreba da se svijet sagleda u svim njegovim preljevima i potankostima. Vjera u sebe (ili pak naglašen manjak vjere).elementi Vatrena polja (1. mogu podijeliti u èetiri grupe po tri polja. 6 i 10) pokazuju razine iskustva onih podruèja u kojima nastojimo zadovoljiti svoje osnovne potrebe i primijeniti ih u praktiène svrhe. Planeti u vatrenim poljima znakoviti su glede osobna stava prema životu kao takvom. Slika 12. kroz osobnu poduzetnost.to ^ ^ sy*. Naš osjeæaj identiteta. stoga je kljuèna rijeè koja sažima bitno znaèenje vatrenih polja identitet. Planeti u tim poljima ukazuju na naèela i energije najlakše i najprirodnije primjenjive u fizièkome svijetu sa svrhom 281 . Predstavljaju odljev energije prema okolini. Zemaljska polja (2.

Glede iznimne povezanosti s tvarnim svijetom. Najbrže se i najneposrednije doživljava kroz uzajamno razumijevanje s drugima. Vodena polja (4. osjeæaj korisnosti i praktiène uspjehe i dostignuæa. Želi se posve ispuniti unutar zvanja ili poziva ili pak teži ostvarenju odreðene uloge u vanjskome svijetu. Planeti u zemaljskim poljima funkcioniraju sa stajališta suod-nosnog zanimanjima. èvrstinu i postignuæa osobnog. sve drukèije naèine mišljenja i stavova. osebujnih zamisli.razvijanja snalažljivosti. Osoba se u ovim poljima oèituje unutar materijalnog svijeta. zapravo za društveni život u cjelini. najplodnijim i gdje može najlakše zadovoljiti svoje potrebe. stoga neprestano traga za mjestom gdje može biti najproduktivnijom. veze i dodire svih vrsta. uvjetovane 282 . naèin usmenog i pismovnog izražavanja. Planove i sudjelovanje u njima prevladava velikim dijelom životne aktivnosti. 8 i 12) pokazuju prošlost. zaèeæa zamisli i nauma o nekom djelovanju i si. Zraèna polja (3. otkrivanje i izražavanje stvarnosti i važnosti posebnih. 7 i 11) pokazuju sve društvene odnose. gradeæi. uspijevajuæi te jasno i toèno odreðujuæi opseg. udruživanja.. Osoba s naglaskom na ovim poljima živi u podruèju uma. Kljuène rijeèi za zraèna polja jesu um i društvenost. prikupljajuæi. kljuèna rijeè ovih poljafe materijalno. sadržaj i svrhu vlastita života kroz pouzdanje. ideja ili teorija. Takva se osoba najbrže oèituje i najbolje doživljava kroz rad. veza i donosa. opæeg ili posebnog položaja u društvu. ambicijama u karijeri i sposobnostima stvaranja uèinkoviti* rezultata. Planeti u zraènim poljima od iznimna su znaèenja za osobne interese. sve prvotne predodžbe. umijeæa i sposobnosti do razine iznimne struènosti. Osoba s naglaskom na zemaljskim poljima teži razviti sposobnost dobrog snalaženja u životu.

Matijeviæ: Put samospoznaje 19: Slijedi prikaz do sada pobrojanih kljuènih rijeèi: Pokretna polja . samo nama svojstvenim oblicima ponašanja i ophoðenja. a mi na njih utjeèemo prema osebujnim. te veæ prema znaku duboko ukorijenjene navike. društvenost Vodena polja . Drugi nas prepoznaju.reakcije koje funkcioniraju nesvjesno. Planeti u vodenim poljima od bitna su znaèenja za gotovo sve osjeæajne predispozicije. Planeti u tim poljima pokazuju što se zbiva na nesvjesnoj i podsvjesnoj razini.sigurnost Promjenljiva polja . Osjeæajne potrebe prevladavaju u znatnoj mjeri životnom aktivnošæu i utroškom energije. te u kojoj mjeri osoba živi povuèeno u svome vlastitu svijetu.èuvstva Prvo polje predstavlja podruèje identiteta u djelovanju. No.identitet Zemaljska polja . 283 .materijalno Zraèna polja . ovo je polje vezano uz opæu živomu energiju i izvanjski izgled tijela.um. Osoba s naglaskom na ovim poljima živi duboko u osjeæajnu dijelu vlastite strukture. indiciraju proces stjecanja svijesti kroz asimilaciju srži prošlosti uz istodobno prepuštanje beskorisnim uspomenama i bojazni-ma koje nas obuzdavaju ali i koèe.uèenje Naèin oèitovanja: Razina iskustva (doživljavanje): Vatrena polja . identitet osobe u djelovanju. u dubokim èežnjama. za uspješnost ispunjavanja i zadovoljavanja intimnih potreba ili suèeljavanje osjeæaja s opsjednutošæu neèim ili nekim. *>Af Jilto. što sve djeluje i oèituje se kroz èuvstvene procese. Kljuène rijeèi vodenih polja jesu èuvstva.djelovanje Postojana polja . nJ> ~?yC >fV /f-. primjenom kljuènih rijeèi oèito je da 'tijelo' zapravo predstavlja 'instrument'. Tradicionalno. u èinjenju. 1.

svjetonazor... te sve ine aktivnosti uz koje je ovo polje obièno vezano. javno izražavanje i si. jer kruti osjeæaj identiteta baš i ne pridonosi posve željenome osjeæaju osobne sigurnosti. uèimo sebe o sebi i svojoj osobi. u opæem vlastitom izražavanju. razvijanje sposobnosti prihvaæanja rizika istodobno pouèava kako postati samopouzdanijim. ljubavne veze. Drukèije reèeno. prikazane èiniteljima prvog polja. Osoba s naglaskom na ovom polju uvuèena je u aktivnosti koje joj proširuju duhovna obzorja.oèevidnim u postupcima. Iz ovog bitnog naèela proistjeèu sva filozofijska i religijska stajališta. predvodništvo i osobno iskazivanje. kroz stvari i ljude koje voli. poduzetnost. primjeæivanja. Dakle. ukazuje na izlaganje pogibelji. tjelesnim pokretima. povlaðivanja i odobravanja od strane drugih. Osoba s naglašenim petim poljem traga za osjeæajem sigurnosti kroz poistovjeæivanje sa svim onim u èemu ili komu vidi vlastiti odraz. jedinstveno naše oblike stvaralaèkog izražavanja. pokretanje neèega ili nekoga. takoðer nas upuæuju na osobne. ljubavnim odnosima. kroz iskaze štovanja. velièanstvene potrage. Kljuène rijeèi. samo nama svojstvene. putovanja. vidike 284 . takoðer. Praktièki sve u svezi petog polja (igre na sreæu. Ovo polje. djeci. sadrži stanoviti stupanj rizika. poriv za spoznajom znaèenja i smisla. Peto polje predstavlja podruèje traganja za sigurnošæu vlastita identiteta. pobuðuje pokušaj stjecanja osjeæaja sigurnosti vlastita identiteta što se odražava u svemu vezanom uz ovo polje: stvaranju. stvaralaštvo. kroz ono što je uèinila i stvorila.). Deveto polje predstavlja podruèje uèenja na razini identiteta. podizanje djece. no i pogubno djelovanje ili 'stavljanje neèega na kocku'. No.

posjedovanjem i žudnjom za upravljanjem i vlašæu nad stvarima i ljudima.samosvijesti. takoðer. koliko pobuðeni unutarnjom potrebom za sigurnošæu. Te rijeèi. glede uspješna. uèinkovita. Kljuène rijeèi. želju i volju za postignuæem. pomažu u razvijanju širine pogleda na èovjekovu narav i najširi moguæi & alfe & ~k ?T* /yv w 194 Primijenjena astrologija pogled na univerzum. * Te rijeèi prikladno opisuju povezanost ovog polja s novcem. Zapravo. što je jedno od bitnih znaèenja ovoga polja. za osjeæaj osobnog razvoja. svrhovita djelovanja osobi je potrebno uvažavanje takva djelovanja i priznavanje njezina autoriteta. Kaže se da ono ukazuje na neèiji pložaj i ugled u društvu i svijetu kroz zvanje. No. poveæavaju moæ razumijevanja. jaèi od osobnih ambicija. Deseto polje predstavlja podruèje djelovanja na materijalnoj razini. te stoga žude opæim materijalnom ostvarenjima. Drugo polje predstavlja podruèje materijalne sigurnosti. takoðer. nužan je osjeæaj za prostor i neogranièenost moguænosti. širinom naèela razjašnjavaju temelje i ukazuju na uporište takvim sklonostima. Djelovanje i ostvarena djela u stvarnu svijetu temelj su na kojem poèiva ugled. jer mnogi s naglašenim drugim poljem nisu baš toliko zaokupljeni novcem. dakako. èesto ukljuèuje i novac. 285 . razjašnjavaju tradicionalnu povezanost polja s posebnim ambicijama koje se osoba nada ostvariti ili se osjeæa pozvanom da pridonese društvu što se može pojmiti kao 'dah sudbine'. Da bi osigurali tu sigurnost potrebno im je obilje zaliha saèuvanim za kasniju uporabu što. zaraðivanjefi.

Još jedan izvor 'materijalne sigurnosti'. o ogranièenjima uglavnom kroz tjelesne probleme (zdravlje). I. no stjeèemo i praktièan uvid u svoju nutrinu kroz svakodnevni rad i izvršavanje dužnosti i obveza. jest znaèaj opuštanja i ustaljivanja koji je posljedicom doživljavanja bliskostisprirodom. Dakako. Sedmo polje predstavlja podruèje djelovanja na društvenoj i intelektualnoj razini.Stajališta prema svemu tomu obièno su jasno simbolizirana èiniteljima iz drugog polja. prihvaæanju potpune odgovornosti za stanje vlastita tjelesna i duševna zdravlja. prihvaæanju vlastitih ogranièenja. rad. èesto zamijeæen kod osoba s naglašenim drugim poljem. Sve društvene aktivnosti i tvorevine ovise o 286 . Pojmimo li gornje temeljno naèelo ovog polja ispravno. udovoljavanje zahtjevima. èednosti. uslužnosti. Uèimo o hranidbenim (i inim materijalnim) potrebama svog tijela. Prema istim naèelima može se reæi da je privrženost oblicima i stvarima iskaz snažne privrženosti i povezanosti s 'majèicom Zemljom'. oèitovano kroz zdravlje. odgovornost. nije teško razumjeti motive koji podupiru takvo djelovanje. Mnogima je priroðeni.. dužnosti i obveze. korisnost. Šesto polje predstavlja podruèje uèenja utemeljenog na trenutnim iskustvima vezanim uz materijalne odnose. omoguæuje njegovo razumijevanje na posve ispravan naèin. ovo podruèje iskustva pomaže nam u uèenju skromnosti. poniznosti.. usluge. znakoviti sklad s prirodnim okruženjem jednako vrijedan izvor sigurnosti kao i materijalno posjedovanje. Matijeviæ: Put samospoznaje Spoznaja da ovo polje predstavlja stupanj u procesu istanèana proèišæavanja i razvoja skrušenosti kroz trenutne dodire s materijalnim svijetom. Uzajamni odnosi 'jedan za jedan' temelj su iskustva ovog polja.

živopisnog. lepršavog. Osoba sa snažnim naglaskom na treæem polju ima duboku. Stoga. Jedanaesto polje predstavlja podruèje traganja za društvenom i intelektualnom sigurnošæu. Na razini pojedinca. Treæe polje predstavlja podruèje uèenjana društvenoj i intelektualnojrazini. Stoga predstavlja sve oblike izmjene informacija. Osoba s vrlo naglašenim jedanaestim poljem teži udruživanju u grupe. veæ ju i usklaðuje s društvenim potrebama u cjelini. itd. a sve to krijepi njenu silnu želju da bude veæom nego uistinu jest. robnog trgovanja. i u beskrajna razmišljanja bilo politièkog.kvaliteti uzajamnih odnosa i stupnju osobne unutarnje povezanosti. uspostavljanje se snažnog osjeæaja individualne svrhovitosti što zadovoljava. premda se s njima uopæe ne mora složiti u pojedinostima. djeca. 287 . èesto. kvaliteta njegova najvažnijeg partnerstva prevladava u gotovo svim ostalim podruèjima života (zdravlje. poput osnovnih umijeæa komuniciranja. prikljuèivanju prijateljima s kojima želi podijeliti svoje opæe intelektualno poimanje. neusiljenog ophoðenja na dobrohotan naèin s ljudima najširih interesa i razlièitih osobina (ovisno o tome koji je planet u tom polju). takoðer. novèani odnosi. Potraga za intelektualnom sigurnošæu vodi ju. sposobnost lakog. djelatnosti u svezi s medijima.). profesionalni uspjeh. ponekad i neutaživu potrebu za komuniciranjem s drugima te. spolnost. Najuèinkovitiji naèin dosezanja sigurnosti za kojim traga osoba s naglašenim jedanaestim poljem. odnosi i partnerstva imaju snažan utjecaj na društveni život i intelektualni razvoj pojedinca. ne samo njene osobne potrebe. metafizièkog ili znanstvenog znaèaja. itd.

Usredotoèena je na bitne èinitelje vlastita iskustva iz djetinjstva i mladalaštva. Gotovo sva djelovanja na ovoj razini iskustva neizbježivo su uvjetovana èiniteljima izvan našeg neposrednog nadzora. i kako naš sustav razmišljanja utjeèe na naš život uopæe. izvor obnavljanja. njege i odgoja (ili pak ukazuje na nedostatak toga). Osoba je èesto usredotoèena na djelovanje koje razvija unutarnji život i podstièe razvoj duha. Èezne.Doèim se uèenje u devetom polju ostvaruje uporabom nadahnutoga i intuitivnog uma. Gotovo da nema podruèja života u kojem djelujemo toliko na temelju ustaljenih navika i nesvjesnih osjeæaja. Osmo polje predstavlja podruèje iznalaženja èuvstvene 288 . Osoba sa snažnim naglaskom na èetvrtom polju ima iznimnu potrebu da bude djelatnom na najdublji osjeæajni naèin kako bi upila tu esenciju i nastojat æe se za to izboriti. u treæem polju uèi se kroz primjenu vlastite logike. koliko unutar odnosa s èlanovima obitelji. suodnosno domu i obitelji. takoðer. sposobnost rasuðivanja i promišljanja. Ovo polje predstavlja ne samo sve probleme komuniciranja s drugima. te beskrajnu radoznalost i sveopæu zainteresiranost. >yv ^w *y< /pPrimijenjena astrologija Èetvrto polje predstavlja podruèje oèitovanja izravnim djelovanjen na èuvstvenoj razini. Planeti u ovom polju otkrivaju kako koristimo svoj razum i kako prenosimo svoja razmišljanja. medu inim. Tradicionalno. uporište. veæ naèelno i naèin funkcioniranja neèijeg uma. Ovo polje simbolizira dom kao utoèište.>A< \I/ '/p. èetvrto je polje. žudi za vlastitim unutarnjim mirom i stoga je u nje gotovo uvijek 'nazoèna' snažna težnja za povuèenošæu i intimom. vi/ W ^fe.

sigurnosti. libidom. moæi. poènu stišavati. Povezano je s lijeèenjem. No. bitnije. što joj treba osigurati veæu unutarnju moæ nego kao izoliranoj jedinki. Spolnost vezana uz ovo polje nije potaknuta samo pukim porivima. spolnosti ili psihologijskom obrazovanju. Premda ljudi s naglašenim osmim poljem mogu tragati za sigurnošæu u materijalnim vrijednostima. povezano s problemima i djelovanjem iznimno snažnih životnih energija koje se silovito oslobaðaju iz raznih temeljnih oblika. Dvanaesto polje predstavlja podruèje uèenja na dubokoj èuvstvenoj razini. preobražajnim metodama. udovoljavanje. Ovo uèenje rezultira postupnim razvojem svijesti kroz nesebiènu uslužnost. takoðer. Težnja duhovnoj nadgradnji vezana uz ovo polje prvenstveno je korisnim sredstvom za dosezanje duševnog mira putem spoznaje najdubljih zakonitosti i neumitnosti života. mnogi nastoje postiæi i osjeæaj sigurnosti koji potkrepljuje moæ i utjecaj na druge ljude ili novèarske poslove. Stoga je spolnost osmog polja samo izvanjski izraz poriva neke osobe za preporodom kroz sjedinjenje. No. simbolizirani osmim poljem. Ovo je polje. ovo polje simbolizira želju za postignuæem stanja osjeæajna mira što se postiže oslobaðanjem od bolesna svojeglavo sebièna pogodovanja vlastitim slabostima i zadovoljstvima. 4eæ takoðer i duboko unutarnjom potrebom za kušanjem osjeæaja krajnje sigurnosti kroz prožimanje i stapanje s drugom osobom. podvorbu ili iznimnu 289 . duhovnim istraživanjima. istinski se osjeæaj duševne i èuvstvene sigurnosti može uspostaviti jedino kada se burni èuvstveni i motivacioni sukobi. te ulaganjima i novèanim obvezama.

stoga je vrlo bitno za njezin opæi osjeæaj dobrobiti. osoba æe najbrže doživjeti i spoznati svoje pravo ja. osoba æe najbrže promišljajno doživjeti i spoznati sebe te razumjeti istinsko znaèenje potrebe za komuniciranjem. U ovom æe podruèju iskustva najprije doživjeti osjeæaj pripadnosti te steæi znatno dosljedniju i jasniju predodžbu o sebi. S MJESECOM u bilo kojem polju. osoba æe tragati za osjeæajnim ispunjenjem. Matijeviæ: Put samospoznaje doživljavanja. toènom izmjenom 'mentalne' energije (informacija) s drugim ljudima u svrhu postignuæa posvemašnje jasnoæe u tom podruèju života. oslobaðanje od 'duhova' prošlosti u mislima i djelovanju. To polje (podruèje) samoizražavanja i stvaralaèkoga iskustva oživljuje ju i snaži. brisanjem beskonaène boli i postignuæem potpune sreæe u posvemašnjem prosvjetljenju. što èesto prate usamljenost ili osjeæaj duboke patnje. bit stvaranja i vlastita postojanja. sigurnošæu te opæim osjeæajem ugode. do utonuæa duboku razinu \L/ >A/ jMfe. Sa SUNCEM u bilo kojem polju. Ovo polje. W \is I. Odrednice za razumijevanje položaja planeta u poljima Primjena slijedeæih odrednica omoguæit æe produbljenje razumijevanja znaèenja planeta u poljima. simbolizirajuæi bezdan (ali i pribježište). 290 . ukazuje na potrebu vjeèna traganja za posvemašnjim ispunjenjem kroz potpuno predavanje i posveæenje transcendentalnim idealima.privrženost visokim idealima. oèišæena od svih mrlja strasti. U tom je polju um neprestano djelatan. stoga pobuðuje potrebu za redovitom. S MERKUROM u bilo kojem polju. oslobaðanje jasna i nesputana misaona sklopa. te težnju za slobodom.

ona može najlakše razviti nazor proniknut životnom radošæu. nježnosti i svoj opæi osjeæaj zadovoljstva s drugima. \As \Lf -m. zadovoljstvima i sreæom. osoba æe žudjeti za prisnošæu. motiviran uzvišenim i plemenitim ciljevima. U ovom podruèju života. U tom polju iskustva od presudna je znaèaja smislena uporaba i ispravno usmjeravanje vlastite tjelesne energije glede održavanje opæeg stanja zdravlja. osoba æe najbrže iskusiti èestitost. nepopustljivost.. promatrati život s najljepše strane. oživljuju i potièu zdrav natjecateljski duh. U ovom podruèju života nužno je prihvatiti dužnosti i obveze. >A^ \j/ S\\ ^ W rfi 'T1 198 Primijenjena astrologija Sa SATURNOM u bilo kojem polju. marljivo i ustrajno raditi te prihvatiti stegu kao nužnost oblikovanja postojanih moralnih odlika unutar strukture vlastite liènosti. dubokog unutarnjeg zadovoljstva i životnog smisla. S JUPITEROM u bilo kojem polju. osoba se može najbolje prilagoditi i uskladiti. te razvijati dubok smisao uvažavanja drugih i ostvariti težnju zadobivanja njihova poštovanja. èvrstine i postojanosti vlastita ustrojstva. dijeliti svoje naklonosti. smionost te svrhovito i uèinkovito razviti sposobnost inicijative. te napredovati i usavršiti se. steæi vjeru u vlastite sposobnsti. U tom podruèju iskustva davati æe sve od sebe. ugodom.S VENEROM u bilo kojem polju. Sve djelatnosti dobro usmjerene kroz ovo podruèju života pobuðuju energije. pouzdanosti. obuzdati vlastitu agresivnost. preuzeti odgovornost. odnosno razvijanje èvrste etiène liènosti kroz emocionalno motivacijske 291 . S MARSOM u bilo kojem polju. osoba može iskusiti istinsko znaèenje ustrajnosti. povjerenje i nadu u buduænost.

neusiljeno. domišljatosti. te biti pobuðene izuzetno snažnim porivom za uzbuðenjima. S URANOM u bilo kojem polju. PLUTON u bilo kojem polju. No. osebujnosti. takoðer. nepristranosti u mišljenju i vrednovanju.karakteristike i stavove. te traji-scedenciju i žar nadahnuæa. Ovdje se može najlakše uklopiti u tijekove mašte. 292 . osoba æe najbrže doživjeti osjeæaj vlastite jedinstvenosti i neponovljivosti. bježeæi od svijeta zbilje. osoba može na najizravniji nacjn doživjeti i iskusiti svu 'zbilju' nematerijalnoga. Ovo je polje. ovo polje ukazuje kojim iznimnim životnim iskustvom možemo produhoviti i oplemeniti vlastiti život. svakodnevnih obveza ili nepoticajnih okolnosti. takoðer. slobodno. te pridonijeti pozitivnim promjenama u svijetu. isto tako. mistiènoga. razviti sposobnost zamišljanja i stvarati predodžbe neovisno o izravnim opažanjima. pokazatelj sklonosti prekomjernom idealiziranju. U tom je polju. neovisno. S NEPTUNOM u bilo kojem polju. U nekim sluèajevima. moguæe prilagoditi se u svim potankostima problemima i potrebama društva. ovo polje redovito predstavlja osobito znaèajno podruèje doživljavanja glede cjelokupna životna iskustva. podruèje je unutar kojeg osoba doživljava temeljite promjene i preobrazbe u svojim stavovima te izrazu nametnutog ili steèenog duboko ukorijenjenim navikama. U ovom se polju najèešæe iskreno i bez uvijanja oèituje osobito dubok i temeljit pristup u suèeljavanju podruèju života koje pridonosi razvoju samosvijesti. domišljato iskazuje sklonost istraživanju i okušava svoje sposobnosti iznalaženja novoga. izvornosti. ovdje æe (èesto) pokušati pobjeæi u vlastiti zamišljeni svijet. Stoga. metafizièkoga. intuitivno. U ovom podruèju života osoba se oèituje nesputano.

Prvo. odnosno života pojedinca koji se u toj karti odražava: 293 . u bilo kojoj pojedinoj karti.. lakše je i pogodnije biti. te njihova matematièka osnova. koliko-toliko. ^ to to ^ /|\ *y*< ^ Sf. bit æe do potankosti objašnjeni u zasebnom djelu "Primijenjena astrologija 12 polja-èovjekovo ozraèje". jer oni konkretnije otkrivaju djelovanje energije za razliku od beskonaènih moguænosti oèitovanja kroz polja. toliko su važni da svaki pokušaj odvojena tumaèenja položaja polja (bez razmatranja položaja znaka i aspekata). pri èemu je ipak moguæe obaviti znatan dio relativno toènog rada (cea 50 60%) ne koristeæi polja. Matijeviæ: Put samospoznaje Ovo je osobito važno kada nije poznato toèno vrijeme roðenja. s]\ I. prednost pripada otvorenu pristupu u razumijevanju polja. opsežnosti znaèenja polja i svakog pojedinog èinitelja u svezi s njima. a stvarno stanje stvari otkriti kroz razgovor s osobim èija se karta tumaèi. okolnosti. Takoðer. situacija i si. Treæe. Drugo. èesto rezultira netoènom procjenom. Za to postoje dobri razlozi. vrijednosti. položaj planeta u znaku i aspekti prema planetu. Stoga je za nedovoljno upuæene znatno korisnije primijeniti pouzdanije odrednice. jer svako polje sadrži praktièki beskonaèan broj izvedenih znaèenja. Odrednice za razumijevanje polja Pouzdane su sljedeæe odrednice glede razumijevanja karte roðenja. a pozadina i razina svijesti svakog pojedinca u tome èine potpuno jedinstven sustav.Važna napomena: Èitatelj æe zapaziti da navedeni dio nije toliko iscrpno obraðen kao odrednice za planete u znakovima. odreðeniji glede planeta u znakovima.

Što je više planeta u polju. osjeæajnu i ljubavnu energiju 'Venere' u privatnu okruženju te kroz iskustva vezana uz dom. Primjerice. Primjerice. tada je Venera u konjukciji s vrhom polja 5 i treba je razmatrati kroz njeno funkcioniranje u petom polju. Kljuèna toèka razumijevanja polja Prvenstveno je potrebno primijetiti da planete u konjunkciji s vrhom bilo kojeg polja unutar 5° (ispred ili iza vrha) treba uzimati strogo samo u odnosu na to polje. Osoba se najbrže suoèava s ljubavnim doživljavanjem i osjeæajnim djelovanjem kroz intimu privatnih aktivnosti. doživljavanjima i iskustvu vezanima za polje u kojem je planet smješten. b) Polja pokazuju na što osoba najprirodnije usmjerava svoju energiju. Merkur u polju 7. ukoliko je na vrhu neèijeg petog polja 24° Strijelca. d) Položaj planeta u polju kazuje za èim osoba prirodno traga glede ispunjenja potreba iskazanih tim planetom. Primjerice. obitelj i roditelje. c) Položaj planeta u polju kazuje gdje se osoba najprije suoèava s opsegom iskustva koje taj planet simbolizira. Venera u polju 4. zasnivanje obitelji ili zanimanje za duševni razvoj.a) Polja ukazuju na što treba obratiti pozornost.s\\ Primijenjena astrologija 294 . Osoba najprirodnije izražava naklonosti. oèitujuæi planetnu energiju i naèela u aktivnostima. tim veæu pozornost treba posvetiti stanovitom podruèju života odreðene osobe. a Venera na 19° Strijelca. Poriv za zadovoljenjem druželjubivosti najlakše se iskazuje u privatnu životu i vlastitu domu.Osoba nastoji ispuniti svoje intelektualne i komunikativne potrebe kroz bliske veze i razna partnerstva. Primjerice. Venera u polju 4. vi/ >Af ^Af Tv -fa.

èak i kada je planet na strani polja koje prethodi vrhu. vrlo smisleno oèitujem naèela simbolizirana Saturnom u sedmom polju'. Naime.000 primjera) Michaela Gauquelina potvrðuju znaèaj 'konjunkcije s vrhom polja'.. 'energijske kanale' koji se polako i postupno razvijaju. Mnogo puta ljudi zbunjen kažu: '. onda to zacijelo i jest maèka. treba uzimati u obzir poput planeta prvog odnosno sedmog polja. protivno onomu što zdrav razum nalaže (Neptun). bilo koji planet u konjunkciji sa MC-om..' Ili:'.Premda tradicionalni astrolozi ovaj smještaj Venere tumaèe iskljuèivo u odnosu na polje 4. konjunkcija planeta ili s AC om ili DC om. posve je dru-go želi li netko. napose vrhove. Isto tako. Nemam niti jedan planet u sedmom polju. mijauèe poput maèke. spomenute osobe doista 'imaju' Mars u prvom polju i Saturn u sedmom polju. no.. ponekad i prevladavajuæu dimenziju iskustva u životu neke osobe. Ukratko. ukoliko nešto nalikuje maèki. pa ipak promotrite li moj život. kao iskustvena podruèja aktivnosti. Mars mi je u dvanaestom polju. o Bilo koji planet u konjunkciji sa AC ili DC unutar 5°.. Slikovito reèeno. Meðutim. vidjeti maèku kao patku. ili suprotnom toèkom-IC. iskustvo pouèava drukèije i oznaèava polja. glasaše. jaèaju te dostižu najveæu vrijednost promjenljive velièine i nakon toga postupno slabe. ali ponašam se kao da je planet u prvom polju. premda je Saturn u šestom polju samo 3° od vrha sedmog polja. tj. * Možda je najznaèajnija primjena ove odrednice u ispravnosti razumijevanja konjunkcije s crtom obzora karte. Rezultati vrlo opsežnih istraživanja (36. takoðer je od znakovita uèinka na 295 . taj planet predstavlja znaèajnu. hoda poput maèke. taj zastarjeli pristup pretpostavlja polja kao strogo odreðene 'kutijice' životnih aktivnosti koje naglo poèinju i naglo završavaju.

sve dok je ona unutar tih 5-od MC-a ili IC-a.4.10). Uvijek imajte na umu da se kraj jednoga ili poèetak drugoga znaka može nalaziti na vrhu istog polja. U poèetku možete se osloniti na sljedeæe odrednice tumaèenja astrološke karte roðenja. Bik na vrhu jedanaestog polja. To je samo dodatni razlog za oprez i umjerenost u tumaèenju kod primjene znakova na vrhovima polja. 6. primjenljive u praksi: \V ?fc 'sfe ^ s\\ /|\ I. Odrednice za razumijevanje znakova na vrhovima polja Znakovi na vrhovima postojanih (2. sigurnost. Matijeviæ: Put samospoznaje a) Znak na vrhu polja pokazuje pristup i stajalište osobe prema podruèju iskustva simbolizirano tim poljem. 5. Dobro percipira i nastoji urediti bilo kakav nesklad koji se može pojaviti u radnoj okolini ili u vezi sa zdravljem. stoga i predstavljaju teškoæu u razumijevanju njihova iznimno istanèana i dublja znaèenja. Isto vrijedi i za planet u treæem ili devetom polju. Vaga na vrhu šestog polja.motiviranost. Osoba uravnoteženo pristupa procesu uèenja kroz iskustvo u stvarima materijalne naravi.7. roditeljski utjecaj i dalje na sve stvari uz to vezane. znakovi na nekutnim vrhovima polja nisu posve zamjetljivi po svojim obilježjima (osim ako ne sadrže planete).8 i 11) i promjenljivih (3. Osoba traži društvenu i intelektualnu sigurnost u postojanoj i èvrstoj vezi sa 296 . ugled. Ili. ukoliko se primijeni neki drugi sustav razdiobe polja ili vrijeme roðenja odstupa za samo nekoliko minuta. Meðutim.9 i 12) polja dio su jednog sustava s meðuvezama koji omoguæuje uvid na podjednak naèin kao kod znakova na èetiri kutna vrha (1. Primjerice. kao kutna polja.

Svaka astrološka karta ima jedno ili više neispunjenih polja. znaèi da se u mladosti nije mogao posve približiti tom podruèju. Ukoliko netko nema niti jedan planet u odreðenu polju. b) Znak na vrhu polja pokazuje znaèajke iskustava vezane uz podruèje aktivnosti tog polja. Doimlje se da osoba uèi kako steæi nadzor nad ovim podruèjem i kako ne propuštati ukazane joj prilike. pa mu veæim dijelom ostaje nepoznatim. opipljiva stvarnost uistinu postoji. Osjeæa se znatno intelektualno sigurnijom kroz spoznaju da fizièka. Èovjeka. Uvijek se mora provoditi u svezi s drugim znaèenjima cijelog referentnog sustava polja. To je suodnosno èinjenici da neka polja sadrže dva ili više planeta. Ponekad postoji latentno zanimanje za neko podruèje. Mora se obratiti pozornost na popunjenost i naglašenost polja unutar cijeloga strukturiranog prostora. doživljaj izvora i posjedovanja materijalnih zaliha uvijek sadrži nešto idealizma ili pak sumnje. Iskustva u svezi s materijalnom sigurnošæu èesto mogu poprimiti nepojmljiva i zbunjujuæa znaèenja. te odreðene energije koje se tim djelovanjem potièu i pokreæu. no pojave se stanovite teškoæe èim se suoèimo s nekim ili 297 . U društvu traga za sigurnošæu kroz nepokolebljivu odanost koju dijeli s drugima. Bez obzira koliko netko može biti drukèijim. Ribe na vrhu drugog polja. nego pridavati prevelik znaèaj (a ne razumijevati ih) praznim poljima ili znakovima na njihovu vrhu kao izdvojenim èiniteljima tumaèenja.zbiljom. Odrednice za pristup analizi polja Nikada se ne smije analizirati svako polje pojedinaèno jer je takav pristup jednostran. U osnovi ne uživamo u svemu što život pruža. odreðena životna podruèja zanimaju. dakako. Primjerice. Neispunjena polja: Opæenito je bolje usredotoèiti se na ona polja u kojima su smješteni planeti. a druga ne baš toliko. druga niti jedan.

Razlièite velièine polja: predstavljaju daljnje razlikovanje u analizi. Ima. U tom sluèaju. te pristup životu. takoðer. energije se mogu lako raspršiti. veæ zajednièkom dobru. polja koja sadrže dva znaka. S takvim 'zatvorenim' znakovima uvijek imamo stanovitih poteškoæa. Energije ovog znaka ne mogu slobodno teæi u život. Ne možemo lako naæi rješenje teškoæa koje su ukazane polaritetom tog polja. nije na vrhu niti jednog polja. 298 . nije na vrhu niti jednog polja). Usmjerenje: Iz sustava polja možemo. zakljuèiti koja životna podruèja daju najbolje prilike za napredovanje u zvanju. zaokupljaju nas makar i podsvjesno. Planeti koji su smješteni u tom znaku ne mogu se potpuno iskoristiti za izražavanje suštinskih energija. Naime. 'raditi da bi se radilo'. Ona èesto ukazuje na odreðena životna podruèja. Ukoliko je znak zatvoren. U tim životnim podruèjima možemo biti vrlo aktivni. Takav razvoj može uvelike utjecati na izbor zvanja.neèim izvana što svrne našu pozornost. na primjer. kada se jedan znak nalazi na vrhovima dvaju polja. na jedan prostorni dio astrološke karte. neposredno djelovanje energije ne može se tako dobro izraziti. Ovisno o tome koji je planet tamo smješten. To zatim zahtijeva razvijanje nesebiènih interesa uz prihvaæanje neosobnih ciljeva koji ne služe samo pojedincu. gdje se drugi znak nalazi unutar vrhova dvaju polja (zatvoren znak tj. Slijedeæi je primjer kod razlièitih velièina polja. To uvelike ovisi o dinamièkom smjeru aspektne mreže. a da se ne prepoznaju druge moguænosti. vrhovi polja ili osi su kanali kroz koje te yt/ Primijenjena astrologija energije djeluju na okolinu. na opæe obrazovanje. može se razviti prekomjerna aktivnost. Ovdje se dogaða suprotno.

iznad. aspekti svojom mrežom mogu predstavljati zaštitu osjetljivom unutarnjem biæu. Imamo li. ali uz iznimne teškoæe. Kada se planeti nalaze iza tog 'zida'. U suprotnom sluèaju. oni predstavljaju odvojeni.primjerice. 'rupu' u aspektnoj mreži. tj. lijevo ili ispod. spoznaja od iznimnoga znaèaja u analizi astrološke karre i savjetodavstvu. jer nedostaje zaštitni poklopac. Zamislimo polje u kojem su planeti grupirani sa Suncem pri vrhu tog polja. To bi mu dalo poticaj prema okolini od koje bi se više dobivalo nego gubilo. a smješten je u sredini polja ili na takozvanoj 'donjoj toèki'. Razlikovanje životnih prilika temelji se ne samo na èinjenici da neki pojedinci imaju manje energije i vitalnosti. otvorena mjesta bez planeta. može se braniti. kvadrant. Tada može doæi do teške razvojne krize. takoðer. nego i na tome da te energije ne mogu 299 . Pomoæu nje dolazimo. na primjer. Kvadratni aspekti mogu izgraditi 'zid' protiv okoline tako da ne postoji naèin da se ona upliæe. da okolina ima jak utjecaj ili odluèujuæi uèinak na osobu. Osoba æe postati osjetljiva. mogu ih preobraziti ili otkloniti. možemo pretpostaviti da ima više poteškoæa nego produktivnosti. Nime. Ono je širom otvoreno utjecajima okoline. podložna najdubljem ranjavanju uzrokovanom teškoæama na koje ukazuje odgovarajuæe polje (životno podruèje). izvanjski utjecaji iz okoline mogu uæi kroz te aspektne rupe u suštinu biæa. Životno podruèje ili polje koje je ograðeno na taj naèin obièno biva zatvoreno u svijesti. Oni mogu oblikovati utjecaje. potisnuti i neproživljeni dio èovjekove 'psihe' što je èesto izvor psihièkih problema. desno. Sustav polja postaje oèigledan kroz prostorni smještaj aspektne mreže. do vrijednih spoznaja o žarjJtu pojedinèeva razvoja. kada je na primjer Mjesec sam u polju ili je dobro aspektiran.

Matijeviæ: Put samospoznaje Primjedba: Èak i kod detaljne pojedinaène analize polja ne smijemo zaboraviti da sustav polja uvijek funkcionira poput cijeline. AC i MC uvijek se moraju sagledavati u odnosu prema prostornoj strukturi. Ja bez tebe (s kim tražim dodir). U naèelu. mimo stvarnoga svijeta. neki astrolozi smatraju da je 'snaga' znaka na AC u jednaka 'snazi' položaja Sunca. AC i MC nisu neposredni pokazatelji ega (kao što su to npr. meðutim ne smije se zaboraviti da je AC isto kao i MC samo jedna od dvanaest usporednih 'toèaka'. Stoga. doèim je AC samo smještaj ega. te prema susjednim i suprotnim toèkama. aspekti na AC i MC ne ucrtavaju se u astrološkoj karti unutar aspektne mreže. Ta se razlika uvijek mora uzeti u obzir kada se razmatra astrološka karta. veæ samo prikazivanje ega i onoga što ego èini. Sunce je osnovno naèelo samosvijesti. Naime. nije ispravno prekomjerno isticati te 'toèke' samo zato jer su neposrednije povezane sa 'ja' i individualnošæu.slobodno djelovati ili su djelomièno blokirane. individualnost bez kolektivnog (gdje se odmjeravam) ostaju sterilni koncepti kada se analiziraju mimo dodira sa zbiljom. Ono je središnja funkcija 'ja kompleksa'. jer planetna aspektna 300 . stoga se iz te cijeline ne može izdvojiti. samo AC ili MC bez obzira na svu njihovu važnost. vi/ vA/ >A/ vi* yf. oni su stavovi koje 'ego zauzima' u ovom svijetu s pojedinèeva subjektivna gledišta. To je samo djelomice toèno. Ili bolje. Mnoge su vjerovatnosti da energije što teku iz središta budu sprijeèene ili djelomice 'poništene' prije nego dobiju priliku da postanu djelotvorne. Jf. primjerice. U sustavu svoje slojevitosti umore se na svom putu iz unutrašnjosti prema van. Sunce i Mjesec). Ifc /f< ^\ I.

u kojem je odjednom potrebno samostalno disati. odnosno suštinu svijesti. nepoznatu svjetlu. Planetna 'aspektna' mreža pokazuje bitnu unutarnju strukturu. Ukoliko bismo ucrtali aspektne linije na AC i MC u aspektnu mrežu. Ascendent i MC ASCENDENT Postojanje zapoèeto u maternici kroz sanjivu uronjenost u 'prvotni raj' vjerojatno se osjeæa poput ritmièna lebdenja u oceanu vode života. nerazluèena. gdje još nema zasebna doživljavanja individualna ili odvojena identiteta. dakle 'preuzeti odgovornost' za vlastiti život. Nazoèna je samo jednosts ostatkom stvaranja. 'T* Primijenjena astrologija neponovljivu. ali u malo drukèijem smislu nego je to uobièajeno.mreža ima drukèije znaèenje nego sustav polja kojega su AC i MC sastavni dio. dok sustav polja (s AC i MC) osim stavova predstavlja i sve izvanjsko. Roðenje je dramatièno 'izranjanje' iz pouzdana. No. ^ to & to ^ •T. doživljeno roðenjem. bez obzira na svu njihovu psihologijsku važnost. kroz sliène situacije ponavlja mnogo puta u životu pri svakom znakovitom zapoèinjanju neèeg novoga. 301 . sveugodna središta oceanske ukupnosti u posve drukèiji svijet. to bi dalo pogrešnu sliku koja ne bi odražavala pravu strukturu svijesti pojedinca. nesvjesna. obzirom na iznimnu važnost ova dva èinitelja astrološke karte na stranicama koje slijede izloženo je podrobnije objašnjenje AC-a i djelomice MC-a. a koji nas izlaže nerazumljivim zvukovima. toplinskim promjenama. nema potpune svijesti o tijelu ili umu kao razlièitog od bilo èega drugog. Roditi se znaèi najaviti sebe kao jedinstvenu. To se iskustvo. od svih razlièitu osobu.

štoviše. ukazuje èime se dopunjuje oblikovanje jedinstvenog i neponovljivoga vlastita 'Ja'. Znaèenje ascendenta Odražavajuæi se duboko na sve psihièno. Zapravo to je leæa kroz koju se gleda postojanje. no istodobno kao režiseri nalazimo i put iz nje. žarišni sadržaj koji se unosi u život. stoga odražava priroðena oèekivanja i predodžbu o životu kroz doživljavanje. kazuje kako se èovjekov pritajeni dio zapoèinje izražavati u stvarnom svijetu. uzdižuæi znak-simbolizira osebujno stanovište prema ukupnosti života. Ascendent je (skraæeno AC). Premda se nazivi ascendent i 'uzdižuæi znak' obièno koriste naizmjence. vraæa nam vlastitu toèku gledišta. životno obvezuje. tehnièki gledano. postajuæi time dostupan opažanju. ascendent simbolièki 'proglašava' poèetak kruga. Svjesno ili nesvjesno 'birajuæi' stanovita viðenja situacija ili aktivnosti i ponašanja drugih (odbacujuæi druge pristupe istim okolnostima). naèin na koji se 'zahvaæa i zagraðuje' svijet. Obzirom na takvo viðenje života i ponašanje je neprestano u skladu s tom vizijom. ascendentizlazeæi. kao i na njegov odgovor nama. Upravo ascendent ukazuje na ovaj proces odabiranja i razvrstavanja. Mi 'snivamo svijet' prema znaku na ascendentu. mi doživljavamo i organiziramo vlastiti ži^pt prema onomu što smo 'odabrali' da vidimo. te boji naše viðenje vlastita postojanja. opisuje naèin kako se stupa u proces izrastanja u nešto novo. zapravo posve odreðeni 302 . poèetni korak ili stupanj u procesu postojanja. a potom kao glavni glumci igramo (èinimo) vlastiti san i kao svi glumci stvaramo zbrku. postoji stanovita razlika. Odražavajuæi. jer to kako vidimo svijet utjecat æe na naèin kako se odnosimo prema njemu.Istodobno s prvim neovisnim udisajem.

doèim se kod mnogih doimlje prvenstveno poput prikaza 'površine osobnosti'.stupanj uzdižuæeg znaka na istoènu dijelu obzora u karti roðenja i stoga je on znatno odreðeniji pojam. to je kanal kroz koji se najizravnije suoèavamo s izvanjskim svijetom. Iako je kod nekih ljudi odista oèigledan. AC uvijek ukazuje na nešto što je za osobu bitno. /y< w /fi -r> I. veæ gotovo podsvjesno. Na više naèina. a može i prevladavati. koji istodobno predstavlja mnogo toga. spontanu energiju. nadopunjeno znaèenjem uzdižuæega znaka. nije stvoren namjerno. lica koje èovjek pokazuje u poslu i u društvenim aktivnostima. Simbolizira neèije djelovanje u svijetu. takoðer i najneuhvatljiviji èinitelj kojega je vrlo teško razumjeti. nešto što u osobi istodobno vi/ >4< ^ >a< \j/ /p. To samo po sebi 303 . AC kod drugih može biti. otkriva kako doživljava vlastitu jedinstvenost i neponovljivost. Stoga je znaèenje samoga AC-a. Prividno. Èesto taj prikaz (slika osobnosti. gotovo nemoguæe sažeti unutar neke posve odreðene definicije. ali ponekad èak niti one. stav prema životu koji prevladava cijelim biæem. itd. znaèajki ponašanja) koji ostali vide. ponekad i posve nesvjesno. ulogu ili predodžbu o osobi koju ostali vide. nije površan i plitak u smislu kojeg brojni astrološki tekstovi to podrazumijevaju. skrivajuæi istodobno veæi dio stvarne strukture liènosti za koju znaju samo njemu bliske osobe. oznaèava bitnosti u osobnosti pojedinca i pristupu životu. Stoga. pojedinac je gotovo u nemoguænosti izraziti se i djelovati bez sudjelovanja ACa. Matijeviæ: Put samospoznaje 205 postoji i unutar i izvan nje. Uzdižuæi je znak naprosto cijeli znak koji se uzdiže iznad obzora u vrijeme roðenja i pojmovno šire odreðuje AC.

dakle svojstva koja su u osnovi izvanjskog ponašanja. on može funkcionirati površno i postati razmjerno prijetvornom. uloga je sklop svojstvenih oblika ponašanja. dakle uobièajeni obrasci ponašanja koji se u nekom društvu oèekuju od maske (pojedinca). a koje ona ostvaruje na odreðenu položaju u socijalnoj strukturi.simbolizira individualni pristup životu. Predstavlja naèin kojim se aktivno suživljavamo sa životom u izvanjskom svijetu kada postoji neometani tijek energije. Ascendent ponajprije predstavlja projekciju onih naših kvaliteta koje se temelje više na pojavnosti. trebala je gledateljima nagovijestiti funkcije osobe. ipak najbliže odreðuje AC. kiæen ali nedovoljno sadržajan. njena osobnost. nego li na sadržaju. koliko na zamislima. Psihološki. €lement ascendento. izvornim postaje tek kada se ostatak karte uskladi s ACom i time ga podrži. koju su glumci nosili pred licem. no ipak samo zamislima koje izražavamo jezikom koji jest blistav ali nedovoljno jasan. prava. èime se djelomice oznaèava i sama osoba. obveze i dužnosti koje ona ima i koje obavlja s obzirom na svoj status (MC). Stoga odreðuje naša više nestvarna stajališta. Upravo višeznaènost izvorna pojma persona (osoba). Uloga je ono što se oèituje prema van i što je izvana vidljivo. neprirodnom maskom koja se nikako ne slaže s ostatkom naravi pojedinca. Zapravo. AC je jedan od bitnih èinitelja koji svojom simbolikom dodatno pojašnjava složenu strukturu liènosti. Maska. u latinskom izvorniku pojam 'persona' znaèi maska. Zapravo. doživljavanja i djelovanja koji se oèekuju od osobe. Možda i èvrstim. Kada ostatak karte nije osobito skladan s obilležjima i energijom AC-a. njenu ulogu. dakako ne odreðujuæi posve. dakle. Stoga. koja nisu temeljena toliko na èinjenicama i spoznajama. 304 .

Vaga i Vodenjak) Znakovita je umna aktivnost. radoznalost. zamjedbe. Lav i Strijelac) Izuzetnih su sposobnosti za život uz zavidnu životnu energiju. stoga ukazuju na ogranièavanje (ponekad i samopo-tiskivanje). Pokazuju sklonost prekomjernoj intelektualnoj diskusiji o svemu. podstièuæi aktivno izražavanje osobnosti i dinamièki utrošak energije. -L305 . povjerenje u sebe. Ni/ W jjfr ^ ^ W ^ -T* 206 Primijenjena astrologija Vatreni uzdižuæi znakovi (Ovan. Èesto se umno oèituju uz izuzetnu brzinu opažanja. tjelesnu snagu i izdržljivost te sposobnost 'odašiljanja' energije u izvanjski svijet. Vatreni i zraèni uzdižuæi znakovi teže usmjeravanju energije. obzirnost. Zraèni uzdižuæi znakovi (Blizanci. optimistièan pogled na svijet i život. jednostavnost u ponašanju. društvenost. usmjerenost samo na akciju i djelovanje može dovesti do rasipništva i iscrpljivanja. hitrost. težnju za usamljenièkim životom. brižnost. Zemaljski i vodeni uzdižuæi znakovi teže pohranjivanju i oèuvanju te se opiru otjecanju životne energije. Prirodno su nadareni sposobnošæu komuniciranja i brzog uoèavanja tuðih gledišta. te do nesagledavanja svojih i tuðih istanèanijih potreba.Element AC-a simbolièki oznaèava energije koje svojim tijekom izravno oži-votvoruju tijelo i 'psihu' pojedinca. odnosno vidjeti ishod uloženog truda. No. Obilježava ih pozitivan. te sveukupni pristup životu. Oèituju se aktivnošæu i žele ostaviti traga u životu. Žele sve razumjeti. bez nakane stvarnog djelovanja. no previše žive u svijetu nauma i zamisli.

Djevica i Jarac) Trezvenih su i praktiènih nazora. To nadalje može ogranièiti moguænosti pojedinèeva izbora. Matijeviæ: Put samospoznaje Premda od osobe do osobe varira u znaèaju. snažnim je središtem dostignute razine svijesti i naèinom na koji 'upijamo' svoje doživljaje. doèim Sunce život pokazuje sam po sebi. Osjetljivi su i hiroviti. Praktiènost. svakome pojedincu od bitne i duboke važnosti. vrijednosnim 306 . omoguæuju više strpljenja u rutinskim poslovima. napose sa Sunèevim znakom. Brižni su i skrbe za svoju ali i tuðu zaštitu. Postojanost i pouzdanost èesto su dobro razvijeni te visoko cijenjeni i uvažavani i u sebi i kod drugih osoba. te pokazuju zabrinutost zbog neprestana osjeæaja ranjivosti te moguænosti da budu povrijeðeni. Škorpion i Ribe) Vrlo podložni i prijemljivi.>fa ^ >fr ^X-S]\ -W I. uroðena pomirljivost i trpeljivost. nego to oznaèuju ostali 'elementi' AC-a. no usmjereni k materijalnom svijetu i stereotipnim stavovima koji mogu onemoguæiti maštovitost i domišljatost. Odrednice za razumijevanje ascendenta u odnosu na Sunce 1) Glede posve temeljita poimanja znaèenja AC-a. iskustvo. èesto su pod utjecajem okoline i drugih ljudi. Sunce jest jezgrom identiteta. Suosjeæajni su. snažno i trenutno. za potpuno funkcioniranje mora služiti svrsi. a tuða osjeæanja doživljavaju neposredno. odnosno suspregnuti i obuzdati spontanost u iskazivanju vlastite osobnosti.Zemaljski udižuæi znakovi (Bik. Vodeni uzdižuæi znakovi (Rak. Kako AC èesto preinaèuje iskazivanje Sunèeve energije. \L. Vrlo su povuèeni jer 'žive' duboko unutar osjeæajnog dijela svoje naravi. AC nije središtem obilježja i naravi pojedinca. Meðu inim pokazuje pristup životu. nužno je povezivanje s ostatkom karte roðenja.

ipak središnjica naravi iskazana Suncem ostaje u bitnome manje ili više odreðena položajem Sunca u znaku.i stvaralaèkim ciljevima Sunca. on nikako ne može biti jednake snage kao znak koji sadrži 307 . sumnjièavom zemaljskom uzdižuæem znaku. Primjedba: Cijela bi se knjiga mogla napisati samo o uzajamnim djelovanjima Sunca i AC-a. životniji i radoznaliji pristup životu u bilo kojem Sunèevu znaku. Ubrzat æe 'sporo' Sunce u Biku. Ili. bez obzira koliko ljudi pod uzdižuæim Blizancima mogu izgledati 'slièni' u pristupu i obilježjima. uz uzdižuæi vatreni znak. 2) Korisna pomoæ za razmijevanje uzajamnoga djelovanja AC-a i Sunèeva znaka poredba je elemenata ovih dvaju èinitelja. u svim sluèajevima. manje tajnovitim. doèim se osoba Sunèeva vodena znaka sa zraènim uzdižuæim znakom može doimati daleko hladnijom i manje osjeæajnom nego što doista jest. stegi sklonom. uèiniti Sunce u Škorpionu društvenijim. obièno je otvorenija. jedan ili dva. osoba Sunèeva zraèna znaka s vodenim uzdižuæim znakom može se doimati znatno osjeæajnijom nego što uistinu jest. uz dopunjeno znaèenje Sunèeva izraza preusmjereno aspektima prema Suncu. èesto. ne sadrži planete. No. Uzdižuæi znak. Primjerice. uzdižuæi Blizanci uvijek æe ukazivati na društveniji. snažnijeg izraza i povjer-ljivija od osobe sa Suncem u Raku i. pa èak i kada ih sadrži. 3) Sunce u znaku uvijek se oèituje snažno nabijeno energijom tog znaka. recimo. Na kraju. osoba sa Suncem u Raku. dakako. pomoæi Jarcu pod Suncem da bude manje obrambenim i komunikativnijim te æe potaknuti Raka pod Suncem da bude manje sramežljivim. vlastita energija Sunèeva znaka neæe biti baš toliko temeljito preinaèena ili izmijenjena kao što to može biti energija uzdižuæeg znaka. Primjerice.

Stoga je u veæini sluèajeva znatno lakše preinaèiti obilježja AC-a. Treba takoðer ukazati kako su ljudi èesto razmjerno nesvjesni simbolièke naravi AC-a u poredbi sa Sunèevim znakom. AC je èinitelj koji svjesno može pretrpjeti daljnji razvoj kroz vrijeme i svjesno biti korišten kao pomoæ izrazu osobnosti. prvenstveno. a aspekti AC-ova vladara od duboka su uèinka na iskazivanje energije uzdižuæeg znaka. nego obilježja sunèeva znaka. konaèno. ali ipak polusvjesne sklonosti.samo Sunce (osim ukoliko je Sunèev znak uzdižuæi). Primjedba. jer je. pa uèenje i pronalaženje astroloških rješenja tog èinitelja umnogome potpomaže osobni napredak. osobine i sposobnosti simbolizirane AC-om tek se nasluæuju i poèinju ^t^^v^ ^ip ^ 208 Primijenjena astrologija pojavljivati. U tom smislu. a time i zašto brojni ljudi jednostavno ne vide smislene primjene u temeljnim astrološkim znaèajkama. te zašto novi prouèavatelji astrologije èesto imaju poteškoæa u poimanju AC-a i njegovu tumaèenju. Bliski aspekti na AC snažno preinaèuju njegov izraz. 4) Sve ove složenosti Sunca i AC-a pojašnjavaju zašto se mnogi ne identificiraju sa svojim uzdižuæim znakom. kanal kroz koji svatko od nas neposredno 308 . središnja obilježja i težnje nekog pojedinca nisu odmah uoèljive u simbolici Sunèevih ili uzdižuæih znakova. rana okolina može potaknuti ili pak potisnuti izražavanje AC-ovih energija. jer im je to. U nekim sluèajevima. Objašnjava i kako to da brojna. možda više nego kod veæine drugih èinitelja karte roðenja. Ovdje treba naglasiti. omoguæilo da utvrde svoje vrlo duboke. Mnogim je osobama donijelo olakšanje saznanje koji su njihovi uzdižuæi znakovi.

na slijedeæim je stranicarrte prikazan pristup svakom AC-u s nešto drukèijeg stajališta. nestrpljiv. Èitatelj treba slijedeæe usporedne ocjene pojmiti poput odrednica ili naputaka i pitanja koja treba istražiti. što je znatno korisniji naèin uèenja nego beskrajno nizanje pridjeva o AC-u. Doduše. Spomenute su razA znatne opreènosti izmeðu Sunèeva znaka i istog znaka pod ACom. 309 . može oèitovati zajedljivost. znaèajke mogu ponešto i ublažiti. no zbog neumjerene želje za uspjehom može se pritom služiti svim raspoloživom sredstvima. Primjedba: Prouèavatelj se takoðer treba koristiti ranije navedenim odrednicama znaèenja 'Sunca u znakovima'. nemiran. Te æe odrednice za Sunce biti uèinkovitima. ta su zapažanja subjektivna i ne mogu se primijeniti na svaki sluèaj za koji je èitatelj možebitno doznao. Uzdižuæi Ovan Voljan je èiniti i postizati. primijene li se i na AC. možda potpuno opreènima. pakost u izjavama i rijeèima. Ukoliko je Mars u Ribama. inaèe vrlo izražene. Raku ili nekom od zemaljskih znakova. uvijek u životnoj žurbi. Manje iskusnim prouèavateljima astrologije valja preporuèiti korištenje upravo tog dijela knjige kao pomoæ pri tumaèenju razlièitih uzdižuæih znakova. neobuzdane naravi. da bi detaljnije istražio esencijalnu. Ipak mogu biti poticajem za razmišljanje i. ove se. možemo izvesti nekoliko opæenitih zapažanja o 12 razlièitih AC-a. èak. Nagao.komunicira s okolinom. a ne poput krutih tvrdnji o neoborivoj izvjesnosti. Da se izbjegne ponavljanje tih kljuènih pojmova. Znakovi na ascenclentu Imajuæi neprestano na umu moguænost vrlo lake preinake AC-a položajem vladajuæeg planeta i aspektima prema AC-u (i planetima u prvome polju). bitnu 'narav' svakog AC-a.

no sve što èini radi na svoj naèin. No. oba (AC i Sunce) žele uživati u onome što rade i stoga odbijaju bilo kakvu hitnju da ne bi narušili zadovoljstvo koje tu i tamo pronalaze. jer Sunce upuæuje na jednu od esencijalnih životnih energija). Duboko je nesklon užurbanosti. Razvija snažnu crtu estetike u naravi i motiviraju ga zadovoljstva. ponekad èak i dinamiènije nego kod mnogih sa Suncem u Ovnu. Sunce je u Biku èešæe posesivno. biti neprestano produktivnim.Neobazriva i nesusretljiva izravnost Sunca u Ovnu koja se prièinja toliko silovitom. poduzetni je duh Ovna uvijek nazoèan. racionalnih postupaka u nakani da doðe do željenog ishoda. može posve izbjegavati napor ili. u nekim sluèajevima uzdižuæe Vage). opreèno. posrijedi je izuzetan tjelesni i osjetilni pristup životu te jaka potreba za bliskošæu. èesto nalik poziranju. ^ -jte. odnosno snažno prožeto potrebom za posjedovanjem. Obièno je vrlo inteligentan i ljubopitljiv uz iznimno naglašenu potrebu za govornim izražavanjem i komuniciranjem uopæe. Takoðer. èesto je ublažena kod mnogih s Ovnom na AC-u. neosjetljivom i nepromišljenom. Uzdižuæi Bik Sustavan je. Površnost. osjeæajnošæu i sigurnošæu. ali takoðer i najskloniji neprestanoj 'zabrinutosti' za sebe (osim možda. Uzdižuæi Blizanci Najradoznaliji i najdobroæudniji uzdižuæi znak. Venerin smještaj u znakovima bitno ukazuje na dinamiènost i ambicioznost osobe. No ipak. Suzdržanih je i odmjerenih kretnji. u vlastitu ritmu i za svoju korist. netemeljitost tako èesta kod Sunca u 310 .^ ^ '|\ -w •*?*¦ I. Matijeviæ: Put samospoznaje Zapravo. Sunce u Biku èešæe se doima Ijenijim nego je to Bik na AC-u (stoga. Sklon krajnostima.

Rak AC èesto je suzdržaniji i povuèeniji nego Sunèev Rak. nije obièno toliko oèita kod Blizanaca AC-a. doèim Sunèev Lav èesto pokazuje samosvjesno dramatiziranje svojih osjeæanja. Uzdižuæi Lav Motiviran je da se svakako pokuša prikazati u najbolju izdanju. osjetljiv i umjerenog ponašanja. To èesto može naprosto razbjesniti one koji se žele u nj pouzdati ili vjerovati onomu što govori. nego je to sluèaj kod Sunèeva Raka èiji osjeæaji teže dubini i èije je proživljavanje potkrijepljeno s više osebujnih tananosti. Ponos. no suæut spram drugih èesto se zna pretvoriti u samosažaljenje i preosjetljivost na uvrede i omalovažavanje. iskazuje površniju vrstu poistovjeæivanja s drugima. inaèe obilježje znaka Lava. uzdižuæi Rak. no sklonost da 'jedan dio osobe ne zna što radi ili govori drugi' dijelom je strukture liènosti te èak i izuzetno naglašena. veæ jednostavno iz nehaja. no znatno je slabija potreba 'zapovijedanja' drugima nego je to sluèaj kod Sunca u Lavu. Nije namjerno i svjesno. treba reæi da postoji i mnogo vrlo pouzdanih osoba s Blizanacima na AC-u). 'Lijeva mu ruka ne zna što èini desna'. Uzdižuæi je Rak obièno okrenut prema unutra. èini se. velikodušje'. Lav AC potièe izvorni. posve je odsutan kod osoba s uzdižuæim Lavom. osebujni izraz obilježja Sunèeve \ix -jfe. 'Veliko srce. Ne mora time biti osoran. (Takoðer. Glede toga.Blizancima.\6g \I/ ^TW /p. Uzdižuæi Rak Suosjeæajan je. iako se na osnovi svojih velikih sposobnosti djelovanja može èesto doimati vrlo društvenim i otvorenim. nepoæudan i nedosljedan. s\\ Primijenjena astrologija energije. premda su znane osobe s Mjesecom u Lavu ili sliènom 'otvorenome' znaku kod kojih prevladavaju mnoge izvanjske težnje. 311 .

Lav AC. nužno je ustvrditi. koji èesto manipulira drugim osobama radi stjecanja vlastite prednosti. istina. pokazuje znatnu suzdržanost u iziskivanju pretjerane potrebe za poštovanošæu i pokazivanju neumjerena dostojanstva. koja s drugim ljudima èesto stvara hladnije i suzdržanije odnose i veze. može doimati suzdržanom ili povuèenom. no doimlje se pouzdanijim obilježjem Lava AC-a nego Sunèevog Lava. èednost izgleda vjerodostojnija. da je osoba pod Vagom AC iskreno dobroæudnija i umiljatija od osobe pod Sunèevom Vagom. Uzdižuæo Vaga Premda Vaga AC teži 'zaljubljenosti u sebe'. Uzdižuæo Djevica Osoba s Djevicom na AC-u èesto raspolaže veæom vjerom u sebe nego Sunèeva Djevica i zaèudo. Premda su 312 . ponekad se može pronaæi. nego je to Djevica AC.èesto se kaže da je znaèajkom Lava. koja tako èesto ometa i deprimira osobu Sunèeve Djevice. ali ni izbliza toliko èesto i u Djevici AC. meðutim. mnogo èešæe nego je to sluèaj sa Sunèevom Vagom. takoðer. Samokritiènost. Zapravo. Djevica AC znatno se èešæe i lakše oslobaða svojih dvojbi nego da se njima pozabavi. Sunèeva Djevica obièfio je osebujnija u analizama do potankosti. èesto mu manjka dobrog raspoloženja i šaljivosti Sunèevog Lava. Uzdižuæa Vaga daje ton samo naèinu iskazivanja ostalih energija karte roðenja. ali iskazivanjem tih osobina zapravo prikriva znatno neobuzdaniju narav. shvaæajuæi da se život ne sastoji samo od umiljatosti i ljepote. Obilje konzervativnih i konvencionalnih obilježja u Sunèevoj Djevici nije ni približno toliko ustaljeno u uzdižuæoj Djevici koja se. Obje èesto iskazuju rukotvoma umijeæa. No. Uvijek æe priznati da mora još mnogo toga uèiti i raditi ne bi li se usavršila.

èiji je cijeli život usmjeren ka prvotnim i temeljnim vezama. neprimjereni. nego Sunèeva Vaga koja je obièno temeljitija nego to pokazuje i odaje. bojazni radi. isto tako snažan izraz i za Škorpiona AC. Vaga AC dulje zadržava romantiène poglede na svijet nego to èini cinièna Sunèeva Vaga. Zapravo. Više detalja o nužnosti veza i odnosa može se razumjeti prouèavanjem Venere u karti. napad uvijek najbolja obrana. za Škorpiona je. Vaga AC èesto izgleda površnijom. Premda Škorpiona /f* ^ /]\ I. a ponekad i paranoièna opsjednutost borbom 313 . osoba pod uzdižuæim Škorpionom. potreba za drugima ponekad je èak i važnija za Vagu AC. Nema li partnera. Uzdižuæi Škorpion zapravo uživa negativan ugled koji pak nije uvijek baš posve nezaslužen. Škorpion je znak osjeæajnih krajnosti. obièno se ne spominje koliko je zapravo straha u njegovoj pokretaèkoj 'snazi'. Uzduž uæi Škorpion Uvijek poznata po intenzivnosti. vrlo èesto pokazuje zanimanje za lijeèenje odnosno istraživanje razloga i motiva u drugima (kroz psihoterapiju) ili istražuje nepoznato i metafizièko. Osoba pod uzdižuæim Škorpionom neprestano je u odstupanju. Niti jedan drugi uzdižuæi znak nije mu ravan kada su u pitanju ljubomora. Takoðer. stoga je za svaki primjeren i snažan osjeæajni izraz lako pronaæi suprotni. osvetoljubivost i nemilosrdnost.bliske veze od bitnog znaèaja osobama pod Sunèevom Vagom. Matijeviæ: Put samospoznaje èesto oznaèavamo hrabrim. Osveta je èesto snažan motiv njegovog ponašanja. povlaèenju i to u mjeri koja nije uobièajena za Sunèevog Škorpiona. Vaga AC ponekad izgubi osjeæaj za pravac i usmjerenje te može osjetiti ozbiljan manjak poduzetnosti i tjelesne snage.

èak i kada je suoèena s preprekama ili doživljava razoèaranja. koji mogu biti vrlo odani onima kojima dopuste uæi u uzak krug njihovih prijatelja. snalažljive i èesto potpuno predane teškim iskušenjima ili životnim pozivima. nametanjem suvišnih savjeta i vlastite 'istine'. dok se propovijedanje Sunèevog Strijelca èesto doživljava kao neumorno dosaðivanje dugim prièanjem. uznesenost. gotovo su jednoobrazno iskazana i u Strijelcu AC. Premda je nazoèna sklonost nametanju i 'propovijedanju' vlastitih uvjerenja kao univerzalnih istina. U prouèavanju vladajuæe planete AC-a. Zapravo. slo-bodoljubivost i slobodoumlje. osoba pod Škorpionom AC u stanju je zapaziti što pokreæe i motivira ostale. uvjerenost da je uvijek u pravu doimlje se 314 . Te osobe mogu biti izuzetno domišljate. Spomenute negativne crte mogu se ponekad znaèajno preinaèiti u ljudima pod Sunèevim Škorpionom. može se oznaèiti razdraganom.sa samoodržanjem. èesto. bodrošæu i vjerom u buduænost. Vedrina. Projicira li na druge svoje vlastite motive i želje. Praktièno svaka osoba sa Strijelcom na AC-u. Drugim rijeèima. Mars je uvijek znaèajniji nego Pluton. no èesto i samouništavajuæe energije Škorpiona. ali ne i uvijek izražena obilježja Sunèeva Strijelca. To èesto biva uoblièeno u neodluènost i oklijevanje kada se radi o izdavanju novca ili pokazivanju osjeæaja. i u Sunèevu i u AC Strijelcu. znatno je manje izraženo u Sunèevom Škorpionu nego u Škorpionu AC. ipak je AC-ov izraz te sklonosti obièno umjereniji i poticajniji. stoga pozitivno usmjeren Mars može olakšati kanaliziranje preobražavajuæe. u veliku je strahu od davanja i od gubitka nadzora nad situacijom. promatra dakle život s one ljepše strane. Sklonost vlastitu iscrpljivanju i podrivanju. kap zajednièko obilježje. Uzdižuæi Strijelac Svjetonazor mu je proniknut životnom radošæu.

èak. konzervativnim i 'sigurnim'. znatno èešæe nego je to sluèaj sa Sunèevim Jarcom. treba imati na umu da je u oba sluèaja oèiti prezir i obezvreðivanje svega novog. Jarac AC ponekad pokazuje zadovoljstvo samo pukim osjeæajem sigurnosti. premda Sunèev Jarac ima više poteškoæa pri uspostavljanju veza. *W -ate. stoga æe praktièni logièni dokaz. stoga puno odreðenije i odluènije pristupa ovosvjetskim stvarima. Takoðer ljudi pod Strijelcom AC gotovo nikada ne pokazuju bes-ciljnost i prepuštanje nezadovoljstvu što je tako èesto nazoèno kod ljudi pod Sunèevim Strijelcom. Meðutim. èak i onih najosobnijih.yfe nj/ 212 Primijenjena astrologija Uzdižuæi Jarac Uzdižuæi se Jarac iskazuje krajnje kritièkim i uzdržljivim odnosom te nesklonošæu oduševljenju. Sunèev je Jarac snažnije potaknut ka uspješnosti i autoritetu. èesto samo zaštitnièki zaslon za ranjivu. Premda i Sunèev i AC-ov Jarac poklanjaju znatnu pozornost vanjskim oblicima. više strahujuæi od javnog mišljenja. izgledu i ugledu.znatno oèitijom kod osoba sa Sunèevim Strijelcom. no ipak radoznalu narav otvorenoga duha. doèim se Sunèev Strijelac ponekad ogranièava samo na umovanje i tek puko teoretiziranje. Oba Jarca toliko su 'bezosobni' da su veze sa drugima èesto problematiène. èesto pribjegava opširnosti da bi se doimao 'normalnim'. ipak Jarac AC. i neortodoksne realnosti biti èesto dostatnim da mu zaokupi pozornost i ukloni ili odagna njegovu uzdržanost. Uzdižuæi Strijelac doimlje se sklonijim djelovanju u skladu s nekim idealom. Uzdižuæi Vodenjak 315 . Jarac jednostavno ne podnosi gubitak vremena na nedokazanim ili trenutno nedokazivim zamislima.

'sporije' prijatelje. Matijeviæ: Put samospoznaje suosjeæajne. Uzdižuæe Ribe Kako su simbolièka obilježja Sunca u Ribama slabo izražena. znatna sklonost konvencionalnom. premda to ne pokazuju uvijek otvoreno. >Af \L/ /y< ^W /f*. Obojica nadahnuti. koja ponekad može biti i zapanjujuæa za njihove. 316 . \i/ >A/ ^Sk. domišljatoga. Sunèev se Vodenjak doimlje znatno suzdržanijim i bezliènijim od Vodenjaka AC. u prvi mah manje uoèljiva. znatno je više osoba oznaèeno izvornim obilježjima pod Sunèevim. dopuštajuæi Sunèevim Ribama da budu pod snažnim utjecajem svih ostalih èinitelja karte roðenja. èesto su trajni poklonici novoga. nego u osoba sa sunèevim Vodenjakom. stoga je položaj Saturna u polju i znaku uvijek znaèajan za sve osobe sa Vodenjakom na AC-u. Osobe s uzdižuæim Vodenjakom èesto se doimlju èudacima. one se i same uistinu osjeæaju buntovnicima (bez razloga). bježe od zbilje. štoviše. a ponekad manjka Sunèevim Ribama. nadahnute i uslužne. pribjegavaju sanjarenju. posve drukèijega. /Tn I. Tradicionalni Saturn oèituje se snažnije od suvremena vladara Urana kod mnogih osoba s uzdižuæim Vodenjakom. Osobe s Ribama na AC-u gotovo su jednoobrazno osjetljive. Oba Vodenjaka obièno smjesta pokazuju svoje zapažanje i pomanje te se oèituju brzim razmišljanjima i 'hitrinom' u uèenju. no te su znaèajke ipak više produbljene u Sunèevu Vodenjaku.Nekonvencionalna i buntovna crta prevladava osobnošæu i Sunèeva i AC Vodenjaka. Doima se da snaga volje nazoèna u Ribama AC. koje su èesto nepoduzetne. izbjegavaju izravnost. Oba pokazuju hladnu nepristranost koja èesto šokira mnoge èuvstveno osjetljivije osobe. no u njima je ipak nazoèna. nego uzdižuæim Ribama.

ne bi li se dobio kljuèni uvid u narav tih osoba.zahtjeva. Premda MC nije uvijek oèit na izvanjski. Naše mišljenje je aktivno. takoðer. Osim što su sposobne suosjeæati i pomoæi ljudima s teškoæama. gdje i jesmo najviše individualni. jer opisuje neèije zvanje i položaj u svijetu. to je uvijek važan dio karte roðenja. MC Toèka individualnosti. mogu prihvatiti da je sreæa spoj prilike i spremnosti. Ponekad je to mnogo oèitije nego uèinak prijetvorna suvremena vladara Neptuna. uvijek treba obratiti pozornost na Jupiterov znak i polje kod Riba na AC-u. Zapravo. Poput Djevice na AC-u (svog suprotnog znaka). najviši vrh karte. Ribe AC ne osjeæaju nužnost ukazivanja im javnog odobravanja i priznanja za osobne doprinose i pomoæ koju pružaju drugima. MC simbolizira obilježja kojima se stareæi spontano primièemo. Vjerojatno je drevni vladar Jupiter 'odgovoran' za snagu volje i vedrinu koje su tako oèite kod velikog broja osoba s Ribama na AC u. stoga se ovdje poistovjeæujemo s našim 'Ja' (Sunce na MC-u ili naša težnja da ga 'smjestimo' na MC). smještaj njegova vladara i planet® u polju 10 simboliziraju spomenuti proces. U mladosti osoba se poistovjeæuje s naèelom ili energijom predstavljenom znakom na MC-u. uzdižuæe Ribe postaju promišljajnije i spokojnije kada i same iskuse dah 'zle sreæe'. smješteni u tom znaku. osim ako jedan ili više integrativnih i osobnih planeta nisu. Naime. obilježja 317 . što je posve toèno. obveza i odgovornosti. Znak na MC-u. Gotovo svi astrološki tekstovi opisuju MC poput pokazatelja neèije karijere ili mjesta u svijetu. Sazrijevanje i starosna dob èesto znaèe dosizanje i konkretiziranje ciljeva i snova snivanih u mladim danima. može se usporediti s našom glavom. uobièajen naèin.

na papir. Dakako. samo simbolièki predstavlja zapravo beskonaèan prostor izuzet iz 318 .koja za svoje ostvarenje iziskuju napor. osobito u konjunkciji sa MC-om (iz polja 10) simbolièki predstavljahu) naèin postojanja i vrstu aktivnosti od izuzetne važnosti za pojedinca zbog kojih bi mogao biti priznatim i cijenjenim. ^ yfa -ifr ^ vl/ "T^" "5^x|v 214_ ASPEKTI Primijenjena astrologija Astrološka je karta. Planeti su u neprestanu pokretu. najèešæe. Zapravo. dvodimenzio-nalno. poziv. prema tomu. predstavljena krugomdijelom ravnine omeðenom kružnicom kojoj su sve toèke jednako udaljene od središta koji simbolizira ekliptiku. a na èijem su obodu razmješteni planeti kao 'toèke' na odreðenoj eklip-tiènoj dužni. zvanje. Težnja za postignuæem se ostvaruje usvajanjem naèela i izražavanjem energija predstavljenih znakom na MC-u. Planet u polju 10 Planet(i) u polju 10. Zahvaljujuæi tom osjeæaju poštovanosti. Predstavlja uspjeh. ugled. Prikazom astrološke karte kao 'slike'. takoðer je posve zanemarena èinjenica planetnoga gibanja. mi smo ih 'zaustavili' preslikavši trenutak nekog vremena u prostoru. Astrološka karta. autoritet. oèitovat æe ta obilježja ili javno iskazati tu energiju kako bi drugi o njemu mogli imati dobro mišljenje. time je posve zanemarena stvarna razdaljina planeta u prostoru (uglavnom je isto i sa ekliptiènom š/r/hom-otklonom od ravnine Zemljine putanje). a 'postojani' su samo onog trenutka u vremenu i prostoru za koji smo saèinili kartu. moguæi doprinos društvu.

koji predstavljaju harmonièni dio cjeline. Geocentrièki razmatrano. odrednica i mnogo potankosti za njihovo tumaèenje. snage aspekta i mnogo drugoga. Astrološki znakovite kutove medu planetima nazivamo aspektima. te središnjih toèaka. Klasièna se astrologija ogranièila na kutove (aspekte) koji su predstavljali višekratnike kutova 30° i 45°. stoga podatke o položajima planeta moramo potražiti u efemeridama. Kutovi pod kojima su planeti vidljivi. ovise o njihovu položaju u Sunèevu sustavu i odnosu prema Zemlji. Harmonicima. planetne snage.stvarnosti. "Primijenjena astrologija-Aspekti" Razdioba kruga Veæina kutova primijenjenih u astrologiji dobivena je djelidbom punoga kruga (360°) nekim cijelim brojem. unutjr svake astrološke karte planeti su u razlièitim odnosima. U sredini kruga nalazi se opažatelj. Sunca i Zemlje ponavlja se samo u ritmu sinodièke godine). Primjedba: Iscrpan tehnièko-astronomsko-matematièki. autor æe prikazati u djelu. Suvremena je astrologija smisleno povezala spoznaje klasiènih astrologa i dopunila s pojmom harmonik. te sveden na 'prostor' unutar kruga i poravnat s ekliptikom. Planeti i druge sastavnice karte vide se s njegova mjesta pod meðusobno odreðenim kutovima (velièinom koju razumijevamo kao omjer dijelova ravnine koji zatvaraju dva pravca ili dužine koje se sijeku u toèki motrenja). Planeti tijekom godine nisu uvijek vidljivi u istim položajima (jednaki meðusobni razmještaj planeta. Ti su odnosi izraženi meðusobnim udaljenostima koje mjerimo u kutnin jedinicama. razmatrajuæi tada aspekte meðu planetima kao 319 . razdvajamo meðusobno prepletene dijelove pojedinih harmonijskih likova. diobeni i odredbeni opis aspekata svih astroloških sastavnica.

konjunkcija . ali je bitan višekratnik od 30° 120° . zapravo. nema harmonika. za sada. eda se bez njih u poèetku ne može kvalitetno raditi. harmonik Èini se da je navedenih sedam aspekata najznaèajnije za 320 . Višekratnici kuta od 30° (dvanaestog harmonika) daju najznakovitije aspekte. valjalo poticati poèetnike na primjenu aspekata od 45 i 135 stupnjeva iako ih iskusni astrolozi koriste. Za potrebe ove knjige poslužit æemo se 'suvremeno klasiènim' odreðivanjem aspekata. a sljedeæih su brojevnih vrijednosti: 0° . usmjeritelji su posebnih dinamiènih preplitanja planeta i drugih sastavnica astrološke karte. Dvanaesti harmonik kruga od 360° je 360° /12=30° . teško je utvrditi da su baš toliko primjenljivi.3. >V \l/ sf\ '7y\ W sy\ I.kvadrat.opozicija . Primjedba: Ne bi. harmonik 30° . Matijeviæ: Put samospoznaje 213 dobiveni kutovi i njihovi višekratnici od osobita su povezujuæeg znaèaja.4. harmonik 180° . odnosno u astrologiji najèešæe primjenjivane. harmonik 60° .12.inkonjunkcija.polusekstil .2. Dakako. harmonik 150° . dvanaesti harmonik i njegove višekratnike. harmonik 90° . Tako \l/ ^u.trigon .oèitovanje postojeæeg harmonijskog valovitog gibanja.1. Ostalih 50% sadrži planete u neskladnim elementima i stoga bi ih trebalo uzeti u obzir samo poput umjereno dinamièkih aspekata. svaki je harmonik kut dobiven djelidbom punoga kruga (360° ) cjelobrojnim djeliteljem. Primijenit æemo tzv.sekstil-6. Naime. Približno 50% tih aspekata sadrži planete u skladnim elementima te je tako rijeè o umjereno skladnim i blagim aspektima.

izazovno poticajni i napeto pobuðujuæi do razdražljivosti Ovo se odnosi na kvadrat (90°).rad u astrologiji. inhibiciju i si. opoziciju (180°). Mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe. jer pojedinac može razviti razmjerno skladan naèin iskazivanja tih energija kroz prihvaæanje odgovornosti. pa ih stoga nazivamo glavnim aspektima. odnosno reagiranje (obrambeni mehanizmi i si). inkonjunkciju ili kvinkunks (150°). Mnogi astrolozi. djelatni aspekti analize . depresiji. ti izrazi ipak mogu navesti na krivi put. te ponekad. ovisno o skladu ili neskladu samih planeta i znakova o kojima je rijeè. Navedeni kutovi simbolièki odgovaraju razvoju snažnije samosvijesti u naznaèenim podruèjima ili sukobu motiva i doživljavanju unutarnje napetosti (anksioznosti. problematièan ili loš'. kada govore o ovim aspektima. frustraciji. daje sljedeæi pregled: Dinamièki Prilagodbeni Statièki 180° 0° 120° 90° 30° 60° 150° \is >Ag jjlk. èesto primjenjuju izraze 'neskladan. a njihovo povezivanje i svrstavanje planeta. napor ili prihvaæanje izazova koji su u stanju upiti svu pritom osloboðenu 321 . >Af vi/ -T» ^ * ^ 'rPrimijenjena astrologija Dinamièki. rad.) èijom je najèešæom posljedicom nekovrsno djelovanje. konjunkciju (0°) i polusekstil (30°). No.

èesto. ukoliko se sve to stavi pod nadzor i pravilno usmjeri. nemira ili nezadovoljstva.snagu date energije. odnosno nepromišljenost u zakljuècima. dodatnih umijeæa i sposobnosti. uzrokuju stres u energetskom polju kao dva energetska vala u protivnoj povezanosti. No. prilagoðenim ponašanjem može se smanjiti stanje napetosti. dinamièki se aspekt izmeðu Merkura i Marsa može izraziti nestr-pljivošæu (Mars) u komuniciranju (Merkur) što ukazuje na nepažljivost u razgovoru i neuvažavanje stavova sugovornika. a ne izaziva nove poteškoæe. Dakle. Matijeviæ: Put samospoznaje O 1 r 322 . Meðutim. To smanjuje djelovanje stresora. upravo èinitelji pobuðivanja mogu nagnati osobu da nešto uèini ne bi li ovladala tom energijom i smanjila ili se posve riješila napetosti. neugode. Zapravo. te snažan poticaj (Mars) promišljanjima zamisli i nauma (Merkur). izazvano zaprekama te poteškoæama u ostvarenju nekog cilja ili zadovoljenju neke potrele. koje iziskuju istinsko kritièko razmišljanje. Meðusobno se sukobljavajuæi. razdražljivosti živèana sustava. nepostojanim i nedosljednim duhom. \t/ >^ ^to. težnja za nametanjem silom (Mars) vlastitih zamisli i mišljenja (Merkur). narav sklona neodmjerenom kritiziranju. usmjerenim na promjenu situacije. odnosno uspješno ovlada sklonošæu razdražljivosti i unutarnjom napetošæu. objektivno promišljanje i 'oštru' inteligenciju. pokazuje da izazovno u aspektu i u njemu sadržane energije (dimenzije života osobe èija karta sadrži taj aspekt) ne titraju skladno i uravnoteženo. Takoðer. itd. èega je ishod. zamjenom nedostižnih ciljeva dostižnima i si. stvarajuæi tako ono što neki nazivaju razdražljivim. rješavanjem problema. vi/ I. osoba može biti u stanju usmjeriti zapravo silan poriv za uèenjem u razvoj iznimnih. Primjerice.

te polusekstil (30°) -ovisno o skladu planeta u elementima i znakovima o kojima je rijeè. blago pobuðujuæi do samodostatnosti Ovo upuæuje na trigon (120°). Premda æe pojedinac možda više željeti usredotoèiti svoju energiju i pozornost na dinamièke i izazovnije èinitelje vlastita življenja. 323 . teèni aspekti pokazuju da energije. skladni. o kojima je rijeè (o dimenzijama biæa osobe) skladno titraju prožimajuæi se i podržavajuæi jedna drugu unutar 'energijskoga polja' neke odreðene osobe. sekstil (60°) i neke konjunkcije (0°) -ovisno o kojim je planetima rijeè-. skladan aspekt izmeðu Marsa i Merkura oznaèava stapajuæe prožimanje dviju energija. te odreðenu priroðenu. Opreèno dinamièkim. ukazujuæi na snažan živèani sustav. Spomenute sposobnosti zapravo saèinjavaju pouzdane unutarnje zalihe. bez osobita napora. Primjerice. zdravo djelovanje i otvaranje novih kanala vlastitom izražavanju.vi/ \for ^ \J/ /TS /fv w y^ ?fs --?1 i Statièki. snošljivosti i pomirljivosti. ovi teèni aspekti odista predstavljaju potencijal iz kojega se mogu razviti nesvakidašnji talenti. ovi aspekti najbolje ukazuju na stanje postojanja. Dok dinamièki aspekti ukazuju na potrebu za podešavanjem. te naèinu poimanja i izražavanja koje osoba primjenjuje s lakoæom. sadašnje stanje. ispravljanjem. odnosno koje s lakoæom i dosljednšæu razvija. poput dva vala koji se usklaðuju i stapaju u jedan jedinstven izraz te složene energije. preinakom kroz ulaganje napora. Navedeni kutovi odgovaraju neusiljenu prirodnu tijeku. išèekujuæi aspekti sinteze . 'bogatstva' za kojima se može posegnuti u bilo kojem trenutku. neusiljenu upuæenost na ugodno uspostavljen kanal izražavanja. znatnu misaonu snagu.ujednaèeno poticajni.

èak i boli. stegi. Doimlje se da Merkur posuðuje Marsu inteligenciju ne bi li Mars postao što inteligentnijim i nametnuo se. trudu. Primjedba: Važna je èinjenica da svaki aspekt treba procijeniti u skladu s naèelima planeta i obilježjima znakova o kojima je rijeè. Zapravo. poèeli smo poimati aspekte na praktièan. uzajamnost geneza 324 . Uranovi trigoni ukazuju na egocentriènu osobu koja gotovo nije u stanju suraðivati. no i moæ nametanja vlastitih zamisli. iako èesto istodobno ukazuje i na sukobe i probleme. kod simbolike dinamièkih aspekata. naporu. ipak zapravo nalazimo potrebitu energiju koja se može iskazati kroz iznimno usmjerenje i usredotoèenje na nekoga ili nešto. Stoga. kod mnogih osoba polusekstil i inkonjunkcija mogu biti oèitiji ili aktivniji nego trigoni.sposobnost pretvaranja ideja i zamisli u konkretnu akciju. unatoè tradicionalnu uèenju da ti aspekti simboliziraju korisnost i blagotvornost. toliko obuzetu uzbuðenjem u svezi s vlastitim interesima da je krajnje nestrpljiva i netrpeljiva prema drugima. poènemo li razumijevati sve vrijednosti sadržane u izazovu. te kroz izuzetnu stvaralaèku snagu. Primijenjena astrologija Glavni aspekti Dakle. odricanju. Suprotno. za razliku od mnogih astroloških udžbenika koji polusekstil i inkonjunkciju smatraju sporednim aspektima. Kod trigona je u mnogim sluèajevima oèito njihovo podudaranje s rasipništvom ili problematiènim uvjetima. prožetu sindromom 'ja sve znam i mogu'. dok istodobno Mars snaži Merkurova zapažanja i njegovu sposobnost pismovnog i govornog izražavanja. opipljiv rezultat. toèan i dubok naèin. sve višekratnike kuta od 30° (dvanaestog harmonika) smatramo važnim aspektima. Primjerice. te uvažavanja tuðih interesa.

Ukazuje na nadopunjavanje. te AC. Pritom je najèešæe nazoèan naglašeni nedostatak nepristranosti u mišljenjima i vrednovanjima prema suprotstavljenim stranama. objektivnost. Ukazuje na nepodjeljivost. stapanje. Matijeviæ: Put samospoznaje obuzeta samom sobom. privlaènost. osobnog od onog tuðeg. jedinstvenost..Slika 14. antitezu.. rascijepljenost. Opozicija (180° ): Ovaj aspekt sadrži planete u nadopunjujuæim elementima suodnosnih modaliteta. miješanje. stoga ukazuje na znatan stupanj prekomjerna pobuðuvanja energija. jer ukazuje na intenzivno prožimanje. Zapravo. Takve konjunkcije uvijek oznaèavaju osobito snažne i odreðene oblike tijeka energije i osobnog izražavanja (preko planete unutar znaka) te prevladavajuæe naglaske u neèijem životu (preko polja).. Aspekti Konjunkcija (0° ): Bilo koja konjunkcija u karti neke osobe mora se smatrati važnom. kada se treba odluèiti za neki cilj ili aktivnost 325 . To se najizravnije osjeæa kao neprestani izazov u podruèju prisnih osobnih odnosa i veza. To je poput konflikta istodobnog privlaèenja i odbijanja. subjektivnost. Merkur. Najsnažnije su one konjunkcije u kojima sudjeluje jedan od integrativnih ili osobnih planeta (Sunce. nerazdvo-jivost. najèešæe. suprotnosti. izjednaèavanje. teži projicirati razlièite crta svoje naravi na druge osobe pa time uzrokuje teškoæe i onemoguæuje si razlikovanje vlastitoga. Osnovno naèelo konjunkcije jest djelovanje i vlastito projiciranje. partnerstvo. Mjesec.. posljedicom nenadana zateèenost osobe usred spleta posve suprotnih želja i težnji. osoba I. tezu. èega je. uzajamni odnos i djelovanje dviju životnih energija. Venera i Mars).

Naime.koji istodobno ima pozitivne i negativne strane. novi ustroj. Privlaèenje i odbijanje rastu što je cilj bliži. Ukazuje na intenzivno oèitovanje. Kvadrat (90°): Ovaj aspekt. Dakako. Kvadratni aspekt ukazuje gdje treba razborito ulagati i uèinkovito oslobaðati energiju. u kojem opet raste intenzitet odbijanja.. pri èemu se može sumnjati u vlastite sposobnosti ili strepiti od neuspjeha. svaki ovakav aspekt u kojemu sudjeluje neki od integrativnih ili osobnih planeta predstavlja jedan od glavnih životnih izazova. ali obièno je odbijanje intenzivnije. bitna Saturnova znaèajka vezana uz ovaj aspekt jest strah. To je poput konflikta istodobnog odbijanja kada se mora izabrati 'manji od dva problema'. zatvorenost. što èesto dovodi do odustajanja od cilja.. Stoga. individualizaciju. stoga iziskuje izuzetan napor ne bi li se integriralo i ovladalo tolikim razlièitim energijama. iziskujuæi pritom najèešæe djelovanje odreðene vrste. podnošenje. No. trajnost. spoznaju kroza kušnju napetosti. i umnogome posve suprotstavljeni. misleæi time na ono èega bi se netko trebao u životu ozbiljnije latiti i s èime bi se trebao s više smionosti suoèiti. no nitko ne može poreæi da su oni. najèešæe. takoðer. sazrijevanje. koèenje. Thomas Ring). tada odbijanje slabi. sadrži planete u neskladnim elementima. opreèni su znakovi umnogome slièni. proturjeènih težnji. Stoga se i javlja teškoæa u razrješavanju tog sukoba motiva. ('sjedinjenje najveæih razlika razvojnih moguænosti'. analizu. ne bi li se izgradila nova struktura. jer èesto oèitujemo bojazan u 326 . Mnogi astrolozi pripisuju Saturnovu prirodu kvadratnome aspektu. odnosno zaboravlja se na strah od neuspjeha što uzrokuje približavanje cilju. odnosno odluèiti se za jedan od dva 'nepoželjna' cilja ili aktivnosti. a privlaèenje zadržava svoj intenzitet. Imati opoziciju u karti je kao biti razapet izmeðu dviju suprotnih.

prijateljstvo. nije nužna posebna gradnja novog sustava ili poduzimanje znatnih preinaka u životu da bi se toj energiji omoguæila primjena. Planeti u trigonu otkrivaju skladan tijek i prirodnu integraciju osebujnih energija u stvaralaèkoj dimenziji života (uoèite èinjenicu da trigoni najèešæe postoje izmeðu znakova istoga elementa što èini osnovu energijskog sklada). jer se u svakom sluèaju dobiva nešto što se želi. odnose. Ukazuje na pojedinaèni razvojni korak.suèeljavanju s neèim u nama ili ponekad i izvan nas. stavova. sklad. ideja. nezategnutost.. ovaj aspekt više govori o naèinu postojanja. To je poput konflikta istodobna privlaèenja kada se mora birati izmeðu dva podjednako privlaèna cilja što je svakako najlakše rješiv sukob motiva. Osoba vlastite sposobnosti i nadarenosti doživljava poput 'poklona' ili 'dara ¦J/ >A{ \fer \1/ sf^ rV* 'T* Primijenjena astrologija s neba' i stoga ne osjeæa nikakav poriv ili izazov da uloži stanovit napor ne bi li te energije iskoristila i primijenila na znatno konstruktivniji naèin. stoga simbolizira potencijal stvaranja novih veza i odnosa s ljudima ili idejama koje nakon svega ishode novim spoznajama. poput novih ljudi. Trigon (120°): Aspekt predstavlja protoènost energije kroz veæ uspostavljene kanale izražavanja. nego o naèinu djelovanja. sintezu. Sekstil (60°): Sekstil je aspekt otvorenosti prema svemu što je novo. Dakle. prijetnja strahom ili osjeæaj straha ogranièava ili prijeèi izražavanje energije koja mu je inaèe na raspolaganju za uèinkovitu borbu s bilo kojim problemom. Zapravo. 327 . Ukazuje na širenje. elastiènost.... veæ prema tome što ovaj aspekt simbolizira u našim kartama. Meðutim.

odricanje. Takoðer. pri èemu izbor bilo kojeg ujedno otežava ili onemoguæuje postizanje onog drugog. potrebno je uložiti znatan svjesno usredotoèen i žarišno usmjeren napor. a da bi se u tome uspjelo. Oni najèešæe ne stvaraju stres kvadratnog aspekta i obièno su po svome uèinku blaži od kvinkunksa. no ustrajniji su i gotovo uvijek oèigledni. ipak povremeno može zamijeniti èak i konjunkciju. Ukazuje na potrebu za razboritom odlukom zbog podvojenosti. genezu. važno je zapaziti da inkonjunkcija. kada treba izabrati izmeðu dva podjednako privlaèna i odbojna cilja. Nalik je dvostrukom konfliktu istodobnog privlaèenja i odbijanja. spajajuæi tako suglasne energije. oznaèava samozavaravanje. no te se energije mogu doživljavati kao stanovita prinuda. odnosno osjeæaj nelagode zbog praznine i nezanimljivosti. Planeti u polusekstilu neprestano uzajamno djeluju dograðujuæi jedan drugome energijsku osnovu. ^ Inkonjunkcija ili kvinkunks (150°): Ovaj aspekt ukazuje na snažan tijek energije meðu dvjema životnim dimenzijama simboliziranima odreðenim planetima.. ne samo novu razinu poimanja. što dakako iziskuje veliki trud. veæ i takav stupanj objektivnosti koji vodi stjecanju osjeæaja velike slobode razmišljanja. što dakako ovisi o planetima i ostalim aspektima prema njima. nesigurnost. teškoæa je u istodobnu usredotoèenju svijesti na obje energije. Ponekad indicira gotovo priroðenu sposobnost prilagoðavanja i posve odreðena umijeæa. Polusekstil (30°): Tradicionalno smatran sporednim aspektom. samodisciplinu i razlièita odricanja. ukoliko je aspekt posve blizak. potrebu za prilagodbom i preobrazbom. 328 . izniman napor.. Sekstil ukazuje na podruèje života u kojemu se može razviti.Ovaj aspekt najèešæe povezuje znakove nadopunjujuæih elemenata. Zapravo.

Što je manjiharmonik (treæi. jer je izražavanje jednoga èinitelja ovisno o drugome. \J/ >A/ ^ t4r \1/ I. Primjerice. odnosno uzajamna planetna djelovanja Snaga u redoslijedu aspekata. nužno je imati na umu da planeti vrlo rijetko tvore posve toène (prethodno navedene) kutove (aspekte). jedna æe se suprotstavljati drugoj. a unutar kojega je uzajamni uèinak znakovit za aspekt još uvijek znatan. sadrži znakove ne samo neuskladivih elemenata. snaga uzajamna uèinka u 329 . toènost aspekta izražena pojmom 'orbis' (krug uèinka) oznaèava stanovito podruèje neke dopuštene netoènosti ili odstupanja od toèna aspekta. Uèinkovita primjena ovog aspekta iziskuje neupadljivo. stvarajuæi problem. pa ipak postoji golemi potencijal za duboko razumijevanje i razvijanje iznimno plemenitih umijeæa. umješno i valjano prilagoðavanje i ugaðanje stanovitim podruèjima života. to je jaèi uzajamni uèinak medu planetima i drugim sastavnicama astrološke karte. Meðutim. što predstavlja posvemašnju raznorodnost. ovisna je od harmonika i od toènosti. u obzir uzimamo relativno 'netoène' aspekte unutar nekih dopuštenih granica koje nazivamo orb(is). drugi. prvi) i što je toèniji aspekt. Stoga. Matijeviæ: Put samospoznaje 221 Orbis aspekta. istanèano. odnosno dati dinamièki uèinak planeta u aspektu još uvijek djeluje. Naime.najèešæe. odnosno stupanj napetosti neke vrste aspekata. veæ i opreènih modaliteta. inkonjunkcija izmeðu Blizanaca i Jarca sadrži promjenljivi zrak i pokretnu zemlju. Ako ne postoji svijest o postojanju obiju energija i njihove neusklaðenosti. Stoga je bitno biti svjesnim postojanja obiju energija. Dakle. a nikako pokušaj nasilna postizanja željenih uèinaka oèekivanih ishoda.

Svi aspekti.aspektu prema granici orbisa ne pada odjednom na nulu. razumljivo je da nikako nije logièno ukoliko ista knjiga navodi orbis od 4° za sekstil. koje ovaj èimbenik promatrano od njega 'baca' u DESNU polovicu su impulsni 330 . a sekstil šesti harmonik. Stoga. jer je konjunkcija prvi. stoga im treba posvetiti i najveæu pozornost pri tumaèenju karte. u raznolikoj literaturi nalazimo mnogo razlièitih vrijednosti orbisa za pojedine aspekte. Impulsija proizlazi iz 'energijskoga tijeka' u astrološkoj karti. Saznajemo je tako da od jednog u aspektu nazoènog èimbenika (planeta) zamislimo pravac koji dijeli krug na dva dijela. naðemo li u nekoj knjizi orbis od 8° za konjunkciju. Iskustvo i osjeæaj za prosudbu kazat æe nam da su manje toèni aspekti vrijedni uvažavanja prije svega onda kada u astrološkoj karti uistinu nema dovoljno toènih aspekata da 'prekriju' znaèenjsku vrijednost manje toènih. bilo na poèetku prosudbe ili pri samoj konzultaciji. No. iako energije za veæinu aspekata uzajamno djeluju s bilo kojim stupnjem dinamike. odnosno snaga djelovanja nekih vrsta aspekta. veæ postupno popušta. moglo bi se ustvrditi da je posve neprihvatljivo odstupanje 8-9 stupnjeva od toènosti. Impulsni èimbenik je uvijek onaj jaèi. Stoga. Impulsija i repulsija Pitanje impulsije-repulsije istražuje koji od ukljuèenih aspektnih èinitelja izražavaju jaèe djelovanje. opadaju suodnosno poveæanju brojèane vrijednosti harmonika. Zapravo. Poèetnicima ili srednje vještim prouèavateljima astrologije može se preporuèiti da uoèe najbliže (najtoènije) aspekte u karti koju razmatraju. iskustvo praktièna rada kaže nam da su vrlo toèni aspekti najvažniji i najsnažniji. jer što je odstupanje veæe time je aspekt manje aktivan. Najvažnije je zapamtiti da orbisi.

aspekti. odnosno pojedine razvojne faze unutar pojedinoga podruèja èovjekova življenja. nisu samo puki matematièki kutovi. dakako. od Marsa gledano.^k. prekid slijeda (neintegriranost) jedne od faza može se nepovoljno odraziti na razvoj brojnih slijedeæih faza. jer oni posve predaju svoju energiju drugom èimbeniku. na lijevoj polovici tako da Mars istodobno osjeæa impuls Saturna IZA SEBE. to se može tumaèiti kao da pojedinac svojom inicirajuæom snagom (Mars) želi naprijed (ispred sebe neme prepreke). dok svi èimbenici koji dolaze iz lijeve polovice djeluju na njega (repulsni aspekti) i svojom energijom mogu uzvratiti tek do 30%. Dakle. Nedostajanje. upravo se u njima ovaj naèin promatranja mora shvatiti shematski. Ishod ovog aspektiranja osjeæaj je da se stoji ispred prepreke (Saturn) koja koèi prodiranje (Mars). Planetna mreža aspCka-ta pokazuje u kakvim su uzajamnim odnosima pojedina životna naèela. osim kod opozicija. Prožetost 331 . no. >Af vi/ /f* W? ^\ •T' Primijenjena astrologija situaciju kod koje Saturn. èak i u sluèaju vrlo toènih opozicija. No. stoji ispred Marsa i time gradi zid njegovoj voljnoj energiji. a ponekad znatno odvojeno. impulsijarepulsija se oèituje kod svih aspekata. Ponekad je sve to posve povezano. što daje osjeæaj 'stupanja na jednom mjestu i nemoguænosti da se krene'. Primjerice: Kvadrat. kod kojeg impulsija teèe od Marsa na Saturn. s obzirom na tijek energije. pokazuje vi/ >A». U pravilu se kod opozicije izostavlja impulsijarepulsija. stoji li Saturn. ali je IZA SEBE zadržan kao na elastiènoj niti. Zapamtiti: Posve raèunski može se utvrditi impulsnorepulsni aspekt. pa se promatra kao odražavanje ili izmjenjujuæi utjecaj ukljuèenih èimbenika u aspektu. Odreðenje aspekata $ Aspekti.

stava 'ja sve znam' itd.pojedinih planeta energijom znakova ukazuje na èuvstveni. osebujnosti. glede tumaèenja. oèito-vat æe veæinu istovjetnih obilježja poput darovitosti. tada se èak 332 . intuitivni i ini sadržaj kojim. prožimanja i stapanja posebnih planetnih energija sadržanih u bilo kojem aspektu. izvjesno 'nepovoljno ili povoljno' obilježje unutar planetnih vezivanja. izvornosti. djelatni. Dakako.. Planeti u bliskim aspektima predstavljaju iz cjeline neizdvojive doživljajne i ponašanjem oèitovane dimenzije iskustva. Matijeviæ: Put samospoznaje svoje naravi. najvjerojatnije. kvinkunks ili polusekstil. od èinjenice uzajamna djelovanja tih dviju energija. ukazujuæi na intenzitet kojim se aspekt oèituje. bez obzira koji aspekt dva planeta meðusobno tvore. Primjerice. Sunce u blisku aspektu s Uranom. manje znaèajna vrsta aspekta izmeðu dva ili više planeta. U mnogim je sluèajevima. Pri prosudbi bilo kojeg pojedinog aspekta u karti roðenja mora se uzeti u obzir ne samo bit sadržanih planeta. Dakle. Naime. valja uvažavati èinjenicu mogu li planeti slobodno i neusiljeno izraziti bit I. veæ i srodnost im znakova u kojima se nalaze. iznimno je znakovita i razlika meðu vrstama aspekata. Aspekti planeta sadržani u znakovima opisuju uzajamno djelovanje energija unutar osobe. netko pristupa pojedinim životnim zadacima. trigon. Pritom je. misaoni. redovito vrlo znakovita toènost i vrsta aspekta. može se istodobno izraziti kroz odreðenu osobu. sam po sebi. svojim položajem u znaku na stanoviti sukob s njime. vrijednosni. stoga uvijek utjeèu jedan na drugoga bez obzira koji odreðeni važan aspekt tvore u karti roðenja. egocentriènosti. bez obzira bio aspekt kvadrat. domišljatosti. Ukazuje li planet. no uvijek se prvenstveno treba usredotoèiti na znaèenje uzajamna djelovanja.

Aspekti su. tijek razvoja koji djeluje unutarnjom snagom. izazovno napeti aspekt neæe predstavljati baš toliko snažnu kušnju. astrološka je karta simbolièki prikazana 'slika' astronomijskoga razmještaja astrologijskih sastavnica jednog odreðenog trenutka vremena u odreðenu prostoru. èak i vrlo blizak. Iskustvo navodi na sljedeæi zakljuèak: "Èim se više zna što je uistinu svrhovito i uèinkovito u astrologiji. stupanj napetosti doživljavanja iskustva. jer je na vrlo istanèan i zamršen naèin utkan u strukturu cijele karte (u svijest i strukturu neèije liènosti. Kazali smo. Oznaèavaju tijek meðusobno povezanih energija. Dakle. suglasan i pogodan. njihove se 'naravi' prožimaju oznaèavajuæi dinamiènu vezu izmeðu razlièitih naèela i motivacija koje planeti simbolièki predstavljaju. Ili. Kad su dva planeta razdvojena duž ekliptike osobitim aspektom.i skladan aspekt može iskazati napeto. takoðer. ali je potrebno i golemo iskustvo glede razumijevanja zamršenosti tih bitnih èinitelja tumaèenja u stvarnu životu nekog odreðenog pojedinca. u ustroj neèijeg života). odnosno gledišta promatranja pojava i pojmova. prožimanje uzajamnih dinamièkih odnosa meðu razlièitim životnim energijama na individualnoj razini predstavljeno je u astrološkoj karti aspektima meðu 333 . kakvoæu i svojstvo uzajamna djelovanja jedinstvenih unutarnjih djelatnih i djelotvornih sila ili ukratko. niti æe iziskivati toliki napor kako bi se to u prvi tren moglo zakljuèiti. ukoliko je položaj planeta u znaku osobito spojiv. tim je valja-nija prosudba aspekata". tijek životne energije. Stoga je. izazovno i manje skladno. Aspekti su jednom od sastavnica astrološke karte. simbolièki odraz prikaza stajališta. Važno je upamtiti da je svaki pojedini aspekt u bilo kojoj karti zapravo potpuno jedinstven. nužno za iole toèniji rad nauèiti temeljna naèela tumaèenja aspekata.

brojèana simbolika. Jedinstvenost i neponovljivost liènosti i strukture njene svijesti oèituje se 334 . podložna je samoopažanju. numerolozi su izbjegavali opreènosti tvrdeæi da na tjelesnoj razini odreðeni broj oznaèuje ta i ta svojstva i osobine. jedinstvene i neponovljive kombinacije planetnih veza. suvremena astrologija pokušava kutnu simboliku odrediti s više nijansi.planetima. te izmeðu vrhova polja i planeta. više potankosti. zapravo simbolizira strukturu svijesti. >A^ vi/ -q\ /Jv Primijenjena astrologija Planetni aspekti u astrološkoj karti tvore gustu aspektnu mrežu (svi meðusobno povezani kutovi) koja funkcionira poput više ili manje èvrsto povezana i zbijena sklopa 'linija'. Aspekti se slikovito mogu opisati kao silnice izmeðu raznih središta energije unutar energetskog polja ocrtanog kartom roðenja. te ukazuju na raznolikost genotipa i fenotipa. na duševnoj treæe. vi/ >A/ ^fe. Naime. kutni razmjeri tvore drukèije i. na društvenoj druge. jer oznaèava sveukupnost doživljavanja ili subjektivnih psihièkih procesa pojedinca u jednome trenutku. Odnosno. stanje ili moguænost neposredna spoznavanja i znanje o vlastitu doživljavanju. a da veza meðu tim razinama nikad nije posve jasna. Razlièito od klasiène. odnosno 'numerologija'. na duhovnoj èetvrte. tj. aspektna mreža kao komponenta psihièkog. oèitovanja osebujnih crta liènosti. a kao svojstvo. nikad analogna (slièna do istovrsnosti) kao kod planetne simbolike. Ovdje valja upozoriti da aspektima nije uputno pridavati znaèaj kojemu je podloga tzv. èiji korijeni sežu sve do Pitagore. U svakoj astrološkoj karti. jer ona nije nikad bila posve ipravna i dosljedna. a time i na mnogostrukosti glede prosudbe i tumaèenja tog aspekta. u odnosu na tu kartu.

životni izazovi i si. kao posebnih sastavnica pri analizi astrološke karte. te im je stoga nužno obratiti veliku pozornost i sustavno ih obraditi glede njihove visoke vrijednosti posebnih nositelja dinamike i pobuditelja astrološke karte. Takvih primjera ima unedogled. Pojedine zamisli. Dinamika aspekata Znaèenje nekog planeta u znaku i polju govori mnogo o lakoæi ili teškoæi združivanja sa znaèenjima drugih planeta u istim ili drugim znakovima i poljima meðutim. suvremeno društvo èesto od nas (Sunce) traži da se natjeèemo (Mars) s drugima (DC) i to od vrtiæa i škole do radnoga mjesta i rekreacije (polja). Prikaz aspekata poput sukoba motiva primjeren je naèinu življenja u suvremenu društvu zbog odreðenih karakteristika uzajamnih odnosa koje zapravo ne odgovaraju našim potrebama i željama. pokreæu drukèiji tijek djelotvornih sila i u svakome pobuðuju drukèije oèitovanje. Poznat je i sukob motiva želje za intimnošæu (Venera.) kada mnogi od nas žele s drugim ljudima ili nekom posve odreðenom osobom biti prisni i povjeriti joj svoje osjeæaje i misli. a mi bismo zapravo više voljeli suradnju (Venera) umjesto suparništva (napetost u aspektu) i natjecanja (izazov u aspektu). Vaga. polje 12 i si. Nadopuna su razlièite vrste aspekata koje oznaèavaju drukèije obrasce meðusobnih planetnih 'uèinaka'. razmatranjem tih uzajamnih odnosa i djelovanja. polje 5 i 7 i si.) i motiva izolacije i osamljivanja (Saturn.i u posve drukèijoj aspek-tnoj mreži svake astrološke karte. posebice strukture svijesti. oblikujuæi drukèije 'provodne kanale'. Naime. ali se boje da ih ona ne pozlijedi ili odbaci. 335 .. uzvratna djelovanja i protuuèinke. Ribe. dakle. Jarac. može se odrediti istanèaniji dio strukture liènosti. Primjerice. svakog pojedinca. samo po sebi to nije dostatno.

neometani i si. znaèi nemoguænost zadovoljavanja jednog od njih. bilo da je izazvana konfliktom motiva. pa èak i onaj najbezazleniji. U zbilji aspekti visokog stupnja napetosti (otvorenosti spram izazova) svjedoèe samo o izmjenjivanju intenziteta pokretaèke snage u mnogostrukim svezama raznolikih temeljnih èimbenika astrološke karte. kada smo prinuðeni birati izmeðu dva podjednako privlaèna cilja. Sukladno gornjem. treæi glatki. u takvoj se naravi snažnije sukobljuju 'energije' projicirane na okolinu. Matijeviæ: Put samospoznaje osobnu dobrobit pojedinca. stoga se osoba 336 . Dakako. tijek planetne energije. te traže i ulaganje dodatnih napora da se zaobiðu ili uklone. neki kutovi simboliziraju neutralni. I. svaki sukob motiva. te da nije rijeè o sukobu izmeðu nas i okoline. odnos izmeðu dva planetska naèela u astrološkoj karti više je ili manje poticajno skladan ili napet i izazovan. preprekama na putu do cilja. premda i to može biti uzrokom ili posljedicom naših unutarnjih konflikata. Dakle.no iznimno je važno zapamtiti da sukob ili konflikt nastaje uvijek unutar nas samih. Ta nemoguænost postizanja stanovita cilja. drugi konfliktni i izazovni. stoga se ne može uvažiti. ali i opreènoj naravi nositelja takvih aspekata. Kada zapreke do cilja koje izazivaju frustracije ugrožavaju ^ to & to ^ •T1 ^ir /p. izaziva neugodna èuvstva i doživljaje koje zovemo frustracija. Nadalje. Klasièna podjela na 'dobre' i 'loše' aspekte vrlo je prijeporna i problematièna. smatramo to vidom stresa na što reagiramo oblicima ponašanja nazvanima obrambeni mehanizmi. pomanjkanjem sposobnosti pojedinca da ostvari ono što želi ili djelovanjem drugih ljudi. a time i o svakako svestranijoj i složenijoj.

. stoga su poput simbolièkih pokretaèa glavni nositelji dinamike 'životne energije'. ali nedvojbeno svi oni pobuðuju na djelovanje i ukazuju na kolièinu i kakvoæu uložena nastojanja. težnju održanja prethodna ili sadašnja neizmjenjena stanja. dakle nositelji razmjera i odnosa meðu planetima. takoðer dogaðaju 'kobne' nezgode kao i onima s manje ugodnim aspektima. napetosti. oznaèavaju stanja izvjesnosti. nepokretnost. osobito kod osoba kojima nije stalo ni do kakvih promjena. razdražljivosti. Aspekti su simbolièki èinitelji prožimanja. Istraživanja su pokazala da se osobama s takvim aspektima.mora višestruko i višekratno suèeliti sama sa sobom. mijenjanje.. tjeskobe. stoga su svi aspekti zapravo poticajni. a drugi zbog sklada ujednaèenima. tvrdnja da su ugodni aspekti nekakva zaštita i da odreðuju sretnu 'sudbinu'. ustaljivanje. djelovanje. težnja dakle. oznaèavaju stanja neizvjesnosti. odluèivanje. ovi drugi mogu predstavljati 'status quo'. ugodnosti. oèitovanje snage. Planeti oznaèavaju kretanje. Dakako. Izuzetak su situacije kada se ujednaèeni aspekti izravno 337 . Izazovno poticajni aspekti pobuðuju na (po)kretanje. poduzetnost.. teènosti. Ujednaèeno poticajni aspekti pobuðuju na mirovanje u ravnoteži. poticaj. potièu razvoj. nije posve toèna. oèitovanje blagosti i ravnomjernosti. smirivanje. pobuda. odnosno pobuditelji 'životne energije'. truda. potièu procese. neometanosti. napora i odricanja. uzbuðenja. ne bi li postala skladnijom.. Prijeporno je jedino koliko je koja vrsta aspekata 'ugodna' ili 'neugodna'. opuštenosti. Vjerojatno podjednako. Stoga su jedni aspekti zbog visokoga stupnja napetosti oznaèeni izazovnima. Pa i tada je u korijenu motiv. Takoðer.

Stoga. Proizvode manje energije i time manje upozoravaju na sebe kao problem. a ujednaèeni æe aspekt povezan sa izazovnima uzvratno preinaèiti prvi naglašavajuæi ono što on simbolièki predstavlja.vežu s izazovnima. Konjunkcija. logika nalaže. Mjerilo je uvijek planet koji se giba brže u odnosu na sporiji. svaki je neparni znak prePrimijenjena astrologija težito aktivan po znaèenju. jer su oba planeta u znakovima drugaèijeg elementa i nesrodnoga (nesuodnosna) znaèenja. Za ujednaèujuæe. a svaki parni pasivan. Aspekte. kao primjerice kada je planet u trigonu jednim krajem u opoziciji. sekstil\&c su oba planeta u aktivnijem ili pasivnijem znaku. Takoðer. zapravo skladne. u istom znaku izmeðu skladno nadopunjujuæih planeta svakako je najujednaèeniji aspekt. Potom slijedi trigon. ugodan je. U takvim sluèajevima. izazovni aspekti ohrabruju i pojaèavaju energiju ujednaèenih aspekata. Nešto manje je neugodna opozicija jer su planeti u vrlo razlièitim. a u sekstilu drugim. zapravo nekonfliktne naravi. ugodnih aspekata nismo toliko svjesni kao napetih. a odvajajuæi kada se njegova toènost u dolazeæim satima 338 . nekonfliktne i ugodne aspekte. Kvadrat se smatra aspektom najveæega stupnja napetosti. vrijedi da se planetne energije jedna s drugom prožimaju s manje napetosti i stresnih stanja. dosta energije i veliki su izazov nastojanju uravnoteženja i integraciji planetskih simbola u osobi. jer su oba planeta u istom elementu. Aspekt je približavajuæi kada se u satima ili danima koji dolaze nakon trenutka roðenja poveæava njegova toènost. ali nadupunjujuæim znakovima. odnosno izazovnih. takoðer dijelimo na približavajuæe (sastavljajuæi) i odvajajuæe (rastavljajuæi). Naime. Napeti aspekti iziskuju veliku pozornost svijesti.

Saturn. Mjesec.integrativne-Sunce. Sunce i Mjesec. m-socijativne-Jupiter. Razlika je u simbolièkom razdvajanju aspekate na faze u ciklusi èovjekova oblikovanja i njegova osposobljavanja za život.ili danima smanjuje. jer æe se njihova toènost u prvim satima življenja. Merkur. Aspekti poslije opozicije oznaèavali bi prvenstveno uporabu i provjeravanje valjanosti sposobnosti koje se još uoblièavaju. Vezani uz temeljne funkcije liènosti. Neptun. Venera i Mars. poveæati. transcendentalne-\ixan. Približavajuæi su aspekti u pravilu snažnijeg intenziteta od jednakih odvaja-juæih. Mars. «af= izvanosobne. jer je veæ prije vremena roðenja dosegao toènu vrijednost. pokazatelji su funkcija upotpunjavanja glede sastavljanja informacija u smislenu cjelinu i procjenjivanja njihova znaèenja suodnosno drugim procesima i stanjima. a time temeljnu nadzornu funkciju svih sklonosti i naklonosti prema nekom ili neèem te potrebu za posvemašnjim kontaktom. Aspekti do opozicije nazivaju se rastuæima. es. doèim Mjesec na istoj razini oznaèava osjeæaj sebe. planete smo podijelili na: m. Zajedno. a od opozicife padajuæima. kada je novoroðenèe vrlp receptivno. pospješivali bi rast. Merkur (uz pomoæ Jupitera) oznaèava sredstvo za posredovanje izmeðu osjeta i uma u svrhu 339 . Na razini svjesne liènosti Sunce oznaèava svijest o sebi. ova su tri planeta pokazatelji opæeg održavanja životnih funkcija. Venera. Pluton. a time i temeljnu nadzornu funkciju potrebe za posvemašnjim rastom. Aspekt kao pokazatelj napetosti u razvoju Aspekt umnogome govori o funkciji pojedina planetnog naèela u odnosu na konkretnu osobu. Aspekti do opozicije bili bi više oblikovni. Prema funkciji u razvoju.osobne-Merkur. a time povezani i s razinom nesvjesnoga.

pokazatelji su sposobnosti ukljuèivanja pojedinca u društveni život kroz proces prilagoðavanja društvenim zahtjevima i normama. te nešto manje Mars i Uran. a time i glavnu funkciju skupa svojstava koja omoguæuju provedbu. transcendentalni planeti više su vezani uz duhovni razvoj i nadgradnju na razini tzv. kako bi se što bolje integrirao u tu okolinu. Neptun i Pluton. kao izvanosobni. a time i glavnu funkciju sustavna oblikovanja misli. poput nekovrsna 'duševnoga ja'. te procjene i prosuðivanja vrijednosti. 'proširene' svijesti. susreæe vlastito biæe. svijeta oko sebe i života u svrhu posvemašnje preobrazbe. kao i ostale procese i situacije okoline u kojima živi. kroz prepoznavanje i sveobuhvaæanje. razmišlja i sagledava ishod promišljanja. uranja u sebe. Obuhvaæaju proces u kojemu pojedinac uèi obièaje. stava ili suda. djelovanje i djelotvornost opæe snage. a time i glavnu funkciju mehanizma uklapanja novih saznanja u odgovarajuæe grupe veæ oblikovanih spoznaja glede dotjerivanja. jezik. Pluton. kroz drukèije misaone metode kojima se udubljuje. Venera oznaèava prilagoðeno i usklaðeno pridruživanje novih sadržaja starijima ili zateèenima. ostvarenje i uspjeh u stanovitoj aktivnosti. 340 . poput nekovrsne stvaralaèke inteligencije. Jupiter i Saturn.prepoznavanja. Matijeviæ: Put samospoznaje djelovanja. Mars oznaèava izvoðenje pokreta i suvislih kretnji. navike. traženja smisla i spoznavanja mehanizama vl' me lAr "sV '|\ ^ t< /(s I. usavršavanja i postizanja najvišeg ili najvrednijeg oblika. kroz duboko poniranje u sebe i s te razine promatranje i razmatranje sebe sama. poput nekovrsne sposobnosti za bezgraniènu ljubav. Uran. Neptun. vrijednosti. Uran.

oznaèavajuæi procese njena tjelesna izražavanja kroz glavnu funkciju potrebe za zaštitom i korisne primjene plodova umnoga rada. spoznavanja. prijeèe ili podupiru društvene vrijednosti i opæe blagostanje. te ukljuèivanje nadma-šujuæih. osobina. pokazatelji su integracije u razvoju. odlika. odražavanja i protudjelovanja te vrstu impulsa koji su najuèestaliji u temeljnim procesima poput èuvstava. nadosobnih usmjeritelja èovjekova razvoja. potpunijih i bolje prilagoðenih svojstava. kao i aspektima s drugim planetima. oznaèavaju potrebe liènosti povezane s integracijom više ustrojstvenih funkcija u svrhu razvoja skladnije cjeline. pamæenja i dosjeæanja. Aspekti izvanosobnih planeta. ukazuju na najopæenitiji naèin djelovanja. Socijativni planeti u aspektima s integrativnima. razumijevanja. itd. ukazuju da 341 . odnosno na porive za povezivanjima koja znaèe koliko osobne funkcije ometaju. ^ to & to ^ 228 Primijenjena astrologija Izvanosobni planeti u aspektima s osobnima. normama i zahtjevima društvene sredine. ukazuju na potrebu za integracijom liènosti u èijem razvoju snažno sudjeluje socijalno uèenje i širenje meðuosobne interakcije. Socijativni planeti u aspektima s osobnima. Ukratko. Pritom je Jupiter vezaniji uz nesvjesnu razinu (vidi Merkur). poveæanja mentalnih sposobnosti. ukazuju na uskladbu osobne naravi s potrebama. percepcije.Integrativni planeti u uzajamnim. Osobni planeti u aspektima s integrativnima. poprimanja savršenijih. pozornosti. doèim je Saturn više vezan uz svjesnu liènost. ukazuju na potrebu prerastanja (nadrastanja) socijalno odreðene i vrijednosno opredijeljene liènosti.

htijenja i djelatna samopotvrðivanja. poput opažanja. Razumijevanje omoguæuje da se podvojeni odnos prema problemima združi u 'neutralno' pomirenje. obnavljajuæe. osvježavajuæe. usmjeravajuæe.osobne funkcije imaju vrlo veliku moguænost razvojna dosega koji je. spoznavanja. a manje ruše (razgraðuju). pri èemu se razvija velika duhovna dijalektika. potièuæi do izazova i 342 . osobne. "« Vrlo mnogo aspektnih veza meðu planetima integrativne. Mnogo aspekata izmeðu osobnih i transcendentalnih planeta uvijek oznaèava osobe sposobne za uvid u veliko unutarnje proturjeèje koje zahtijeva postupno i dugotrajno rješavanje. zamisli. vrednovanja. Izvanosobni planeti u aspektima sa socijativnima. u svojoj æe okolini djelovati oživljujuæe. koju treba postupno provesti kroz osjeæaje u svjesno iskustvo i razumijevanje. Zapravo. socijativrne i trenscendentalne razine zacijelo ukazuje na osobu opæenito vrlo 'razvijenu'. Istinski razumjeti nešto znaèi riješiti nepoznanice koje èovjeku postavljaju dotada zagonetni impulsi i porivi. što sve rezultira željom za druženjem i razmjenom s okolinom. Bolje je kod osoba koje su motivirane da više grade. osjeæanja i razmišljanja. htijenja. Osobe s tim aspektima redefiniraju oblike i smisao društvenoga življenja. intelekta. takoðer. ti aspekti povezuju osobne funkcije. Ukoliko takva osoba razvojnu napetost transcendentnih energija usmjerava kroz konstruktivnu primjenu. kod koje se unutarnji razvoj oèituje u stalnim preobrazbama uzora. prošle stvarnosti. pun neizvjesnoga i neoèekivanoga. ukazuju na potrebu za reformiranjem socijalno nauèenih uzoraka u kvalitativno bolje i naprednije oblike. s dubokim osjetilnim impulsima. odnosno nekakav 'krug' ukupnosti prošlih èinjenica. unutarnjim ritmovima i strujanjima. proizvodeæi pritom vrlo veliku energiju.

Destruktivna uporaba. odnosno kakav je sadržaj 343 . Drugim rijeèima. Stoga je u nastojanju istanèano toèna tumaèenja aspekata nužno dublje prouèiti i dobro zapamtiti ovu odrednicu. porive (doživljajni oblik neke potrebe ili pobude jaèeg intenziteta) i potrebe za ostvarenjem osobnih životnih težnji. èak do krajnje pakosti. pak mobilizira u èovjeku ponašanje koje budi strah i grozu. okrutnosti i neèovjeènosti. ali aspekti otkrivaju stvarno (zbiljsko. ispunila pogdjekoja želja ili zadovoljila poneka potreba'. «s= Uvijek treba uvažavati položaj oba planeta u znaku eda bismo razumjeli kako se isprepliæe i prožima izražavanje planetnih energija. Kljuèna odrednica za razumijevanje aspekata 'Smještaj planeta u znakovima predstavlja temeljne motive oèitovanja. u potpunosti je razumjeti i primijeniti. jer se uèinak prvog planeta odražava na drugome i obrnuto. iskusiti ili postiæi nešto odreðeno. jasno zamišljeno. napose transcendentalnih energija. veæ nam govori KOLIKO æe osobnoga napora. Odrednice za razumijevanje uzajamna prožimanja i stapanja u razmjeni meðu planetima Uvijek treba uvažavati što oznaèavaju uzajamne funkcije planeta u aspektima. odreðeno i usmjereno) stanje tije ka energija i na taj naèin otkrivaju koliko je osobnog truda i napora potrebno uložiti da bi se iskazala pokoja pobuda. Matijeviæ: Put samospoznaje 22' željeno. simbolika pojedinog aspekta ne govori nam hoæe li ili neæe osoba doživjeti.pobuðujuæi visoko vrijedna htijenja i ambicije. truda i muke morati uložiti ili se neèega odreæi ne bi li ostvarila \b >A< ^ >fr \ls /Tn )ft W ^ .

bitnim je èimbenikom jasna. i to na iznimno mnogo raznolikih naèina. Sve se želi dokuèiti. dakle. Primjerice. smanjenjem opsega izbacivanjem svega nepotrebnog. spajanjem dijelova u cjelinu. sve obuhvatiti.. proširiti sadržaj izvan oblika. koje simboliziraju odreðena slièna. u najširem smislu tih rijeèi. zapravo integriranjem èovjekova svijeta glede pojašnjenja i spoznaje zakonitosti. dakle.. pravila i neumitnosti života. Ostvaruje se naèelom integracije.tog oèitovanja. bitnim je èimbenikom potpunosti svih dijelova. razmotrimo nakratko aspekt izmeðu Sunca i Saturna.. dakle. nedirnutosti u cjelini. toèna i neproturjeèna odreðenja ukupnosti osobnosti. Veæ iz gornjeg nagovještaja možemo uvidjeti svu golemost složenosti razumijevanja samo jednog aspekta. psihièkom. Satum simbolizira GRANIÈNIK. ali umnogome razlièita naèela. stanja ukupnosti osobnosti. napose kad pomislimo da se svako od planetnih naèela oèituje na somatskom. Oèituje se potrebom stvaranja kao izrazom unutarnje 'snage' i razvojne sile. Stoga. Ostvaruje se naèelom sažimanja. Primijenivši za ova dva planeta dvije gotovo nadopunjujuæe kljuène rijeèi zajedinièkoga nazivnika. cs= Uvijek treba uvažavati položaj oba planeta u polju eda bismo razumjeli gdje. socijalnom i duhovnom podruèjuili razini iskustva. Sunce simbolizira CJELOVITOST. zapravo sažimanjem èovjekova svijeta 344 . itd. ukazat æemo na svu mnogostrukost tumaèenja aspekata. niti jedan priruènik ne može biti ništa više doli uporište koje nam pomaže domisliti se nekih temeljnih izraza za razumijevanje stanovitih planetnih kombinacija. dakle. odnosno unutar kojih se životnih podruèja ta uzajamna djelovanja zbivaju.

itd. kroz neprestano i sustavno dopunjavanje osobnosti i svjetonazora u procesu usta^ to to ^ 230 Primijenjena astrologija ljivanja. Sve se želi ogranièiti. Saturnova ukupnost. odricanja. Oèevidno. žele ih sastaviti. Istina. strpljenja. zaštite i oèuvanja pred prodorom nepoznatoga. Zapravo.. dakako. ukazuje na najlakšu. za što je sve dakako potrebno više vremena. ali svaki svojim naèinom. Oèituje se stegom kao izrazom preuzimanja odgovornosti. Ni Sunce ni Saturn ne žele krhotine života. potpunu doradu.. savjest. a ne istovjetni èinitelji. Sunce teži izraziti svu punoæu stvaralaèke snage. svesti sadržaj unutar oblika. prožimanje i uskladba. stegu. potreba za vitalnim izrazom s jedne i potrebe za oèuvanjem s druge strane odvija se nekako sa zadrškom (Saturnovski ukoèeno). zajednièki je nazivnik ukupnost. najprirodniju i narazboritiju uskladbu i ostvarenje navedenog. to je proces koji iziskuje veliku toènost i jasnoæu. proizlazi iz težnje za besprijekomošæu. niti posve uèvršæeno. Kvadrat ukazuje da æe uskladba ovih planetskih izraza iziskivati vrlo mnogo napora. postupno. Konjunkcija ovih planeta u istom znaku. kroz neprestano i sustavno spajanje dijelova osobnosti i svjetonazora u procesu ujedinjavanja. neokmjenošæu. ali nikako ne posve ukoèeno. koju Saturn do stanovite razine ogranièava. odgovornost. Sunèeva ukupnost.glede pojašnjenja. u naširem smislu tih rijeèi. proizlazi iz težnje za uèvršæenjem. Zapravo. svi mi nastojimo na najbolji moguæi naèin spojiti i uèvrstiti krhotine vlastita života. Stoga i jesu samo nado-punjujuæi.. usredotoèena usmjeravanja pozornosti na 345 . Ništa na ovom svijetu nije posve besprijekorno. marljiva rada.

Sunce æe na jednoj strani htjeti èim prije izraziti sadržaje znaka u kojem se nalazi?a time æe s druge strane ugroziti Saturnovu funkciju oèuvanja ne samo sadržAi znaka u kojem se on nalazi. odnosno prilagodba ili otpor prilagodbi.. medu planetima. a s porivima planetnih izraza dadne se upravljati samo toliko koliko to dopuštaju pojedinèeve snage volje. a Saturn u Raku. pobudenisu na prožimanje osnovnih procesa i funkcija. veæ i sadržaja Sunèeva znaka. brzom. Stoga æe Saturn napeti sve sile da zadrži i blokira spontane Sunèeve impulse. jer se ne može osloboditi i bolje izraziti. simbolizirajuæi na tjelesnoj razini 346 . nesretno. pa æe se Sunce osjeæati uskraæeno. Ukratko.vlastite doživljaje i zamjeæivanja vlastite psihièke djelatnosti. Primjerice. Jer.. primjerice. zbito. Identificira li se više sa Suncem. impulzivni planet Mars (simbol èovjekove sklonosti snažnom. Ponovimo. pribiranjem. ali preinaèenih naèela oba planeta. Identificira li se osoba više sa Saturnom. ukoèeno. nemoænom i ukoèenom. Neko je vrijeme djelatnije Sunce. kada su planeti jedan prema drugome u aspektu. Opozicijom se.). stiješnjeno. potom æe osobe s takvim aspektom osjetiti pobudu za usredotoèenjem. prenagljenom djelovanju bez promišljanja. napose motivacija koje planeti simboliziraju. svaka aspektna sveza je uvijeki krajnje aktivna. dakle na aktiviranje motivacije. zapreka oèituje prvenstveno u uzajamnu odmjeravanju i kolebanju. svakako je oèitovanje združenih. u Ovnu. a ishod uzajamne sveze. prinudno æe se susprezati zbog osjeæaja odbojnosti prema porivu nesputanosti. sama æe se sebi èiniti sputanom. nemoguæe ju je dokinuti. osobito nalazi li se. uvlaèenjem u sebe i prouèavanjem sebe. što je zapravo priprema za konaènu fazu poleta i poduzetnosti.

žestoka. Izazovan aspekt Urana oèituje se kao neusklaðena motorika. združena konjunkcija Marsa s Neptunom simbolièki ukazuje na raznorodna stanja. Saturnov izazovan aspekt glede Marsa oèituje se u gotovo posve usporenoj motorici. sposobnosti. sklonosti. poteškoæi u strukturiranju pokreta. es*'bolesni' ushit. moguænosti.. neravnomjernosti. ubodi i posjekotine na stopalima.. kao: m* pomanjkanje tjelesne snage. vA/ vi/ /|\ /(\ '. razdvajanja. gnojne upale na glavi. grèevito stezanje. neodmjerenost. Matijeviæ: Put samospoznaje 23 aspektom preinaèujuæeg Urana (simbol èovjekove nestalnosti. sazrijevanja. Svaki od izraza jednog planeta u aspektnoj se svezi prepliæe sa svakim od izraza drugog planeta. nagla. Suprotno. nabrojili smo nekoliko temeljnih izraza (naèela). ali bez stalnosti u djelovanju. mišiæna je reakcija odluèna.. gubitak ritma. ali istodobno pobuðen je na izuzetnu tjelesnu izdržljivost i istrajnost.. gubljenju spretnosti i gipkosti. brza. održanja postojeæa stanja. Primjerice. potpuno iscrpljivanje.. Dakle..Tako za svaki pojedini aspekt dobivamo gotovo nepreglednu mrežu raznolikosti kojima se oèituje. sklonost mišiænim upalama (èesta iscrplju-juæa mišiæna groznica). 'sije-vajuæa'. stege. razmišljanja i si. uz veliko tjelesno iscrpljivanje. krutosti. s poticajnim aspektima postojana Saturna (simbol èovjekove odgovornosti. pa do izbjegavanja suèeljavanja s teškoæama koje iziskuju tjelesni napor.sposobnost izvoðenja pokreta i suvislih kretnji (napose pokretnu mišiænu djelatnost). težnje za mijenjanjem. S poticajnim sX/ >A/ ^Ife. opisujuæi planetna znaèenja. što sve može rezultirati i ozljedama. samotni planinarski ili športski osvajaèki 347 .) doima se 'usporenim'. iscrpljivanju snage.).

moguænosti za tumaèenja mnogostruko se umnažaju (poveæavaju). bilo Neptun. Naravno. s koliko su vjerojatnosti aspektni izrazi integrirani i 'svladani'. Potom se oèitovanje aspekta preinaèuje i prilagoðava s obzirom na znak i polje u kojima je konjunkcija. nesvjesno oponašanje pokreta i hoda zanimljivih osoba (imitacija). taktiènost na podlozi uživljavanja. ali. itd. ima tu dovoljno materijala i posla za 'majstora'. Pridruži li se ovom aspektu daljnji aspekt.. zbunjena nasrtljivost. prepirke u pijanstvu. intuitivno odražavanje bez svjesna uvida. tako 'šaroliki' izražaji ne mogu naæi 348 . ^¦sposobnost duboka tjelesna opuštanja. prijetvornost. napajanje energijom u meditaciji. a usto još neprestano novih i novih izraza planetne simbolike. /s=razmišljanje o spolnosti. takoðer. osjeæaj neprestane prikrivene agresivnosti prema ljudima. Primjerice. bilo na Mars. itd. u odreðenu smislu odabiru i razvrstavaju po znaèenju. Ukratko. krajnosti.. nedovoljno razvijene higijenske navike poslije tjelesnih napora. moramo ocijeniti iz dojma kojeg osoba odaje. a drugi put pak da postoji smisao za dramatièno ali sugestivno pomirenje razjarenih osoba. predviðanje dogaðanja slijedeæeg dana u snovima.pohodi. prolijevanje vode u stanu ili poplavu (možda iz perilice). es* afinitet za èarape crvene ili purprne boje. sklonost vrlo dinamiènoj glazbi na jednoj i meditativnoj na drugoj strani ili zadirkivanje okolice s humorom (možda i crnim). zadovoljstvo u plivanju i ronjenju. bioenergijske 'sposobnosti'. tako æemo jednom utvrditi da znaèenje aspekta Marsa i Neptuna ukazuje na dramatièno nevrijeme na otvorenu moru. Dakako. nenadziranje bijesa (srdžbe) te opæenito gubljenje 'granica i mjere'. udarac po glavi s posljediènom nesvjesticom. kakvu spolnu bolest i si. potiskivanje konflikata i želja ili veselje do ushiæenosti.

prilagoðeno i na najplemenitiji naèin ovlada simbolièkim znaèenjem svakoga pojedinoga planeta ne dopuštajuæi da se sve to gotovo nikada ne oèituje samo za sebe. Neptun i Pluton. da je bilo koji aspekt uravnotežen i integriran onda kada osoba posve smisleno.odgovarajuæe oèitovanje si/ ^ -M.idf \Ls /fs >f? W Primijenjena astrologija ni u jednom priruèniku i ostaju na volju svakomu tko zna sam prosuditi koja svojstva i kakav je dinamièki tijek znakovit za pojedini planetni simbol. kvadrata izmeðu Urana i Neptu-na. imao isti aspekt u svojoj karti roðenja. Stoga je važno znati da su uzajamni aspekti meðu tim trima 'transcendentalnim' planetima odvojeni od ostalih glavnih èinitelja. a suodnosan je pojedinoj osobi. Integracija nekog aspekta kroz osobni razvoj dovodi do tog da osoba s lakoæom raspolaže energijama prepletenima u nekom aspektu. ne bi li nakon mnogo truda i iskustva otkrili samo je svatko. te se ne razmatraju poput bitnih èinitelja pri prosudbi i tumaèenju karte. odnosno neovisno od njezina znanja. odnosno da nije prepuštena na milost i nemilost onomu u njoj što taj aspekt simbolizira. ostajuæi godinama u odreðenim znakovima. izvan-osobna su znaèenja i pojašnjavaju tek neka stanovišta psihologije masa za razdoblje mnogih naraštaja. Meðutim. Neptun u konjunkciji sa Saturnom i neka oba planeta tvore 349 . Preèesto se novi prouèavatelji astrologije namuèe zbog. primjerice. Taj primjer još vSe ukazuje poèetnicima u astrologiji na nužnost usmjerenja pozornosti na bit™ i uèenje razlikovanja primarnih i sekundarnih znaèajki odreðene karte roðenja. To znaèi. Uran. recimo. ima li osoba. htijenja i volje. roðen u razdoblju od nekoliko godina.

Meðutim. No. tada svi aspekti Jupitera ili Saturna dobivaju na znaèaju. Mars. prikazane su samo bitne i znakovite odrednice aspekata. ukoliko je aspekt izdvojen od glavnih èinitelja u karti. U ovoj knjizi. Satumove i Neptunove energije iziskuje veliku pozornost. ne treba posebno naglašavati. To je osnovni razlog (zajedno s tradicionalnom težnjom da se aspekti ugrubo prosuðuju 'lošima' ili 'dobrima') zašto se planetna razmjena (ili 'prožimanje njihovih energija') koja slijedi. Poput drugih dijelova knjige i ovdje sadržani kljuèni pojmovi navedeni su da potaknu razumijevanje temeljnog i bitnog te pobude samostalno razmišljanje u primjeni spomenutih naèela na stvarne živome situacije. Važno je pojmiti da odreðeni par planeta funkcionira zajedno i ne mogu se poreæi opažena negativna \ls & Jjjk. pomoæi u razumijevanju prožimanja i stapanja tih energija. Kratke odrednice za tumaèenje aspekata koje slijede. Venera. temeljene su na prethodno navedenim planetnim naèelima. s vremenom. treba naglasiti da æe se temeljito razumijevanje puno brže razviti kroz razgovor i razmjenu informacija nego kroz puko uèenje iz knjige ili kroz spekulacije o ljudima koje nikada niste vidjeli. ukoliko je znak pod vladavinom Jupitera ili Saturna snažno naglašen u karti. osim u onoj mjeri u kojoj su vezani uz razne smještaje. Mjesec Merkur. Èak ni aspekte Jupiter-Saturn s jednim od tri izvanosobna planeta. one koje ukljuèuju pet integrativnih i osobnih planeta (Sunce. Ostali aspekti nisu toliko znaèajni na razini pojedinca. frfr <ds 350 . glede usmjerenosti na ono najpouzdanije. opæenito ne razlikuje od izazovnih i skladnih aspekata. Jupiter i Saturn te ascen-dent). ova cijela konfiguracija stapanja Sunèeve.kvadrat (90°) prema Suncu. strukture ili temu karte. Iskustvo æe vam. dakle.

nastojanju i si. Pokazateljem je naèina u zadovoljenju vlastitoga ega. sveobuhvatnu i nesebiènu ljubav za životom. Bilo koji planet u konjunkciji sa Suncem simbolizira nešto bitno u sveukupnu identitetu osobe. Sunce svojom simbolikom obuhvaæa okušavanje. Ali. s èim se zapravo osoba poistovjeæuje. no samo i uglavnom kada je to obièno pouzdana usporedba. Isto tako ne može se poreæi da mnogi ljudi koji imaju planete u izazovnim aspektima izražavaju i brojne pozitivne osobine. nepokolebljivu snagu volje. odluèivanje. Stoga. Naèela planeta združenih u aspektima s naèelima Sunca uvijek su važnom crtom koju treba utkati. što dakako nije toèno. Gruba tradicionalna zapažanja dovela bi nas do vjerovanja da je to moguæe jedino onda kada su planete u skladnoj vezi meðu sobom. slikovito reèeno. sposobnost samoizražavanja što potièe na stvaralaštvo. prihvaæa neke èinjenice i gledišta pred kojima se dotada branio i kojih se bojao. Matijeviæ: Put samospoznaje 23 oèitovanja nekih odreðenih interakcija i kod onih osoba koje u svojim kartama imaju mnogo skladnih aspekata. humor. uvijek imajte na umu da znaèenje aspekta može biti podjednako izraženo i kroz dinamièke i kroz statièke aspekte. U slijedeæim odrednicama spomenute su mjestimice neke najèešæe zapažene razlike izmeðu skladnih i izazovnih razmjena odreðenog para planeta. trudu. a sve glede iznalaženja rješenja kojim se netko integrira. integrirati u strukturu liènosti i cjelokupan život. razlika je u stupnju intenziteta. sve izraze življenja. Svaki Sunèev aspekt ukazuje na životvornost.>f\ yfi ^ JfS yf\ I. no i 351 . zaigranost. za sve to potrebuje odvažnost. promjene. od tišine do grmljavine.

Aktivno (impulsno) Sunce u aspektima pospješuje. Pasivno (repulsno) Sunce u aspektu. dok u ^nV* 234 Primijenjena astrologija razdražujuæem oèitovanju ukazuje na zapreke u postizanju osjeæaja dobrobiti i blagostanju. žar i uzbuðenje. stvaralaštvo. svestranost. Opæenito u skladnu oèitovanju pobuðuje opæu dobronamjernost. Sunce-MJesec Uzajamno nadopunjujuæi stvaralaèke sposobnosti. što se oèituje kao uznemirenost. ukljuèivo i potisnuta životna stanovišta. unoseæi se u aspekt i time pobuðujuæi na životnost. 'nabija energijom' i usmjerava naèela drugih planeta u aspektima prema zajednièkom cilju i idealu. u takvu je aspektu provjeravanje i pojašnjavanje ciljeva i ideala kojih je èovjek djelimice svjestan ili ih svjesno potiskuje. a koje se moraju prevladati. punoæu zanosa. osjeæaj zastoja i praznine. takoðer i kao duševne smetnje te bolesna tjelesna stanja. što rezultira ponavljajuæim i dvojbenim kušnjama. odnosno potièe na oèitovanje u svim životno bitnim djelatnostima. Nastojanje nadvladavanja problema. prožeti su osjeæajem sigurnosti zbog potrebe za 352 . uglavnom se doživljava poput onemoguæenosti protoka vitalnih energija. zapravo kao odlaganje ispunjenja želja i nemoæno 'mudrovanje' u iznalaženju rješenja i si. zapreka ili smetnji. Funkcionira prije svega integrativno. sa zadrškom prihvaæa (doèekuje) i integrira druga planetna naèela. S tim povezana Sunèeva funkcija. itd. postupno. kako tjelesnim tako i duševnim.poveæana razumijevanja. nelagoda.

Stvaralaèku energiju oèituje kroz potrebu uspostave veza s drugima. Osjeæaj individualnosti postiže se razmjenom energije s 353 . najèešæe pokazuje da nesvjesni i intuitivni osjeæaji i poimanje sebe ometaju ili èak prijeèe slobodno izražavanje svjesnoga sebe i vlastitih stvaralaèkih sposobnosti (kvadrat. Predodžbom je stapanja slika o sebi prožetih silnim porivom za vlastitim izražavanjem. stoga se teže postiže dobro raspoloženje. Oèituje iznimnu sposobnost komunikacije uz izuzetno živopisnu razmjenu informacija. opozicija). Naime. kod osoba s Merkurom u vrlo bliskoj konjunkciji sa Suncem.stalnošæu i poretkom u stvaralaèkom izražavanju individualnosti na ugodan i zaštitnièki naèin. no ponekad na druge silno projicira vlastita razmišljanja. Primjedba: Svi aspekti izmeðu Sunca i Mjeseca iznimno su važni. Od golema su znaèenja za svijest o sebi. a èesto i pobuðena težnjom za uistinu umjetnièkim stvaranjem. vrlo èeste su izuzetne intelektualne sposobnosti. te ukazuje na osjeæajima potkrepljeno oèitovanje najboljeg u vlastitoj osobi. Izazovnija razmjena. 'sagorijevanju' (combustus). Sunce . polusekstil ipolukvadrat) Želja za sveopæim zadovoljstvom prožeta je umjetnièkim vrednotama. a unutarnja napetost u samom središtu osobnosti doima se poput stalnog obilježja 'psihe* Sunce .Merkur (moguæi su samo konjunkcija ipolusekstil) Primjedba: Ovdje moramo spomenuti pogrešnost stare zamisli o tzv.Venera (moguæi su jedino konjunkcija. odnosno Suncu kao 'uništavatelju' u vrlo bliskoj konjunkciji. a èesto inteligenciju nesvjesno i intuitivno udružuje sa stvaralaèkim darom i nadahnuæima. Skladna razmjena oznaèuje moguænost postignuæa najvažnije svrhe i ciljeva. zdravlje i osjeæaj povjerenja.

Primjedba: Svi aspekti izmeðu Sunca i Marsa. Primjedba: Svi aspekti izmeðu Sunca i Jupitera pokazuju snažnu potrebu za udovoljavanjem vlastitome egu. To je zajednièko svim osobama vezanim uz pozornicu. pri èemu je èesto naglašena usrdnost. Sunce-Jup/ter Silna potreba za priznanjem usko je vezana uz prevelika oèekivanja. Osjeæaj individualnosti povezan je s blagošæu. Snaga žudnje udovoljavanja vlastitomu egu ponekad se oèituje arogancijom. oznaèavajuæi izuzetnu unutarnju potporu oèitovanju sveukupne snage. obzirnost. stvara izuzetnu dinamiènost i pobuðuje poriv za djelovanjem. velike poslove i si. Matijeviæ: Put samospoznaje 235 Sunce-Mars Žudnje raspaljuju i pokreæu stvaralaèku energiju do iscrpljenja. Sunce-Saturn Poriv za stvaralaèkim izražavanjem prožet je potrebom za postojanošæu.. \±s ^ jUfc ^ \±" ?A ^ ^ sp* .drugima. potaknuta je željom za utiranjem puta u novim podruèjima stvaralaèkog djelovanja. odanošæu. pobuðuje vjeru u sebe. Temeljeni na 'velièini' naprosto primoravaju druge da na tu velièinu obrate svoju pozornost. stapajuæi se s jezgrom osobe. ugodnost u ophoðenju i si. jer se želje neprestano napajaju energijom iz 'moæi cijelog identiteta'. hrabrosti i si. a sve sa svrhom nadmašivanja samoga sebe. Sklonost voðenju. otkrivaju do agresivnosti snažan poriv za vlastitim izražavanjem. najèešæe. vladanju. povjerenjem. osjeæaj 354 . Ova težnja oèuvanju 'nepromjenljivosti'. dokazivanjem i potvrðivanjem. Tjelesna energija. milosrðem. susretljivost.

Stoga. zbog obrambena stava ili osjeæaja nepodobnosti i manje vrijednosti može zaprijeèiti iskazivanje vlastitog stvaralaèkog dara (i ljubavi). Temelj vlastitog postojanja prožet je potrebom za sigurnošæu. pretjeruje predajuæi se ponekad prevelikome samooptuživanju i samoogranièavanju ili èak sa-mosažaljavanju. Primjedba: Simbolika Saturnovih naèela najèešæe je posve bliska Sunèevim. buntom i silinom samoizražavanja. a životnost buja na korijenima slobode. Osobni osjeæaj individualnosti sadrži u sebi izvornost i domišljatost što se najèešæe oèituje kroz neuobièajena nadahnuæa i iznimnu sposobnost stvaranja. uzbuðenjem. slabosti ili nedostataka. osebujnog. što je èesto uzrokom da se osoba subjektivno osjeæa starijom od nekoga objektivno starijeg.samopouzdanja i dobrobiti. napose u sekstilu i trigo-nu. promjenom. Osoba potpuno svjesna svojih konkretnih ogranièenja. ^& 'T> -T* -T* "V* 236 Primijenjena astrologija Sunce-Uran Blještavilo unutarnje osobnosti miješa se i stapa s porivom za provjeravanjem. Samo æe vrijeme (starosna dob) i iskustvo riješiti probleme ovih apekata. Primjedba: Znaèajka neuobièajenog posebnosti. prihvaæanje i preuzimanje odgovornosti. Podruèje u kojem ti ljudi nisu praktièni jest razumijevanje sama sebe te spoznaja u kojem se podruèju mogu najbolje izraziti. Zapravo. a za to je ipak nužno vrijeme. prevladava kod ljudi s bilo kojim aspek355 . osoba æe spoznati svoju pravu vrijednost jedino kroz opipljive rezultate.

nego što to može 356 . s obzirom na njihovu potpunu nepredvidljivost to je djelimice i toèno. Vlastito oživotvorenje duhovne dimenzije iskustva daje ton naèinu osobnog izražavanja. Primjedba: Osobama koje se s tim stapaju oèajnièki je potrebna povratna informacija od drugih ljudi. zanimljivima i poticajnima. ove ljude potièu njihova neuobièajena uvjerenja. lutanjima. odbacujuæi èesto ono što bi veæina ostalih zacijelo zadržala. No. bilo izvanjskoga svijeta. no najbolje što mogu pokazati jest vrsta 'lude iskrenosti i poštenja' što dakako izaziva nevjericu. no silna žudnja za savršenstvom poput 'Damoklova maèa' prijeti utonuæem u imaginaciju ili èak i zaborav. ozbiljnije te svjesnije tamnije i grublje strane života. Temeljna svijest u potrazi za identitetom sadrži poriv za nadmašivanjem materijalnog svijeta kroz zanimanje za duhovno. Unutarnje biæe usmjerava snagu volje na preustrojstvo ili preobrazbu bilo vlastite osobe. Vlastito zapažanje u životu nadahnuto je snažnim porivom za doživljavanjem dubine iskustava u posvemašnjem preporodu. Sklone su precjenjivanju ili potcjenjivanju vastitih sposobnosti ili vrijednosti. ali i poštovanje. ovi ljudi èesto osjeæaju da ih drugi pogrešno poimaju i tumaèe ili ih nikada posve ne razumiju. a zapravo žude za promjenom samo radi promjene.tom ovih dvaju planeta. no može izazvati i zbunjenost glede vlastitoga osjeæaja identiteta. Primjedba: Osobe s bliskim aspektom izmeðu Plutona i Sunca redovito su pronicljivije. Opæenito. kako bi bile u stanju stvoriti realan i jasan osjeæaj sebe. Preèesto su tvrdokorno egocentrièni. Njihova nesklonost jednoliènosti i ustaljenosti naprosto ih nagoni na iskazivanje sklonosti skitalaštvu. Premda se doimaju živahnima.

oznaèavaju cjelokupni naèin reagiranja osobe i prilagoðavanja životnim teškoæama. stupanj iskoristivosti i sposobnosti izražavanja vlastitih dubljih osjeæaja i stvaralaèke mašte. stjecanje i oblikovanje navika. Matijeviæ: Put samospoznaje 237 Sunce-fiC Stvaralaèki poriv pobuðen potrebom za vlastitim izražavanjem potièe slobodu djelovanja uz uèinke koje drugi naprosto moraju zamijetiti. odmara poslije aktivne asimilacijske faze. mjeru i toènost predodžbe o sebi. Mjeseèevi aspekti pokazuju razinu unutarnjeg povjerenja i pouzdanosti u sebe. buduæi da te osobine uopæe nisu oèite. ukazuju na nesvjesne i osjeæajne reakcije. Opredjeljuje prirodu procesa rasta. Odgovaraju na pitanja jesu li neèije trenutne reakcije na životna iskustva korisne i poticajne ili su neodgovarajuæe i zbunjujuæe. a što se suprotstavlja postignuæu osjeæajnoga mira i spokoja? Ukratko. snagu poriva i impulsa te sposobnost njihova ovladavanja.indicirati ostatak njihove karte. Naèela planeta združenih u aspektima s naèelima Mjeseca. 357 . ukazuje na sposobnost primjerenog oslobaðanja zaliha svega što nije korisno i uporabno. No. Takoðer. Sunce-P/uton I. Mjesec svojom simbolikom obuhvaæa naèin postupnog prijelaza obilježja i svojstava iz nesvjesna u svjesno podruèje. raspolažu golemom ustrajnošæu i temeljitošæu što ponekad iznenaðuje ostale. Oznaèava ritam promjena. središnjica cijelokupnoga življenja jest izazov koliko æe se uistinu znaèajke vlastite osobnosti iskazati na izvanjskim pokazateljima i reakcijama. što potièe. obogaæuje duševne osobine.

Veæina planetnih sadržaja koje donose stalne promjene zaèmu se na nesvjesnoj Mjeseèevoj razini. a koju je uopæe moguæe dostignuti. to ne znaèi nemoguænost prilagodavanja osobe tom dinamièkom aspektu. Mjesec podupire i potpomaže održavanje cjelokupnog psihofizièkog organizma na razini integracije. odmjerava i doživljajno obraðuje. a ti pak uz njegovu pomoæ upravljaju najveæim dijelom mnogih procesa.Aktivni se Mjesec u aspektima iskazuje u neprestanu ritmiènu gibanju tjelesne osnove i prerade duševnih sadržaja. Pasivni]e Mjesec u aspektima ulazni kanal planetnih energija koje ga aspekti-raju na nesvjesnoj razini. u tom sluèaju osoba nije sposobna posve bez teškoæa prilagoditi se izmijenjenim okolnostima i predodžbama o samoj sebi. No. jednostavnih asocijacija. mašte. dosjeæanja. opažanja. Mjesec povezuje planete u aspektu s nesvjesnom (porivima voðenom) razinom organizma. Dakako. Mjesec se aspektiran nekim planetom snabdijeva doživljajnom graðom u obliku snova. ona štoviše umnogome može poraditi na svojoj 358 . prelaze u podsvjesnu i postupno se probijaju na površinu svjesnoga. potom tu gradu odmah odabire. Skladan Mjeseèev aspekt unutar pogodna znaka pokazuje vlastitu objektivnu narav i stoga èesto prilièno toènu predodžbu o samome sebi. Primjedba: Opæenito. stoga èesto griješi u podruèjima naznaèenim planetima sadržanim u znakovima i poljima. èime zapravo usmjerava aspektni planet. skladna razmjena nastoji pouzdano naznaèiti ugodnije i ležernije oèitovanje Mjeseèevih naèela. Izazovna razmjena s Mjesecom možda više nego i s jednim 238 Primijenjena astrologija drugim planetom teži upravo razmjernoj predvidljivosti u svojim problematiènim posljedicama.

Meðutim.Merkur Uzajamnost osjeæaja i razbora. Poimanje zasnovano na razumu i temeljeno na logièkim razlozima. Zapravo.Venera Stupanj sposobnosti neusiljena prilagodavanja 359 . To ne oznaèava sve konjunkcije s Mjesecom odmah 'izazovnim' aspektima. izazovni aspekt s bilo kojim drugim planetom otkriva osjeæaj nepodobnosti glede najboljega naèina udovoljavanja zahtjevima koje život stavlja pred nekoga.objektivnosti i razviti je. koja inaèe kod osoba sa skladnim Mjeseèevim aspektima dolazi 'sama po sebi'. meðutim govore da æe morati uistinu marljivo raditi kako bi stekla odreðenu objektivnost. obièno se javlja problem sa sviješæu i znaèajan manjak objektivnosti u svezi s dimenzijama iskustva predstavljenoga tim planetom. Izazovni aspekti. odnosno podsvjesno. Dakle. odrednica za razumijevanje svih dinamiènih Mjeseèevih aspekata jest sljedeæe naèelo: Mjeseèev aspekt sa Suncem. Ta. tko se ne bi želio roditi unutar konjunkcije Jupitera ili Venere s Mjesecom? No da. Mjesec. u procesu oblikovanja mišljenja i stavova. Kada je Mjesec u konjunkcijis drugim planetom. Mjesec je kljuè vlastite objektivnosti. 9 Mjesec . Èak štoviše to je ponekad i blagodat koja pomaže pri lakšem probijanju kroz život. no to ipak znaèi da se sve oznaèeno tom konjun-kcijom zbiva nesvjesno. stapa se ili opire i suprostavlja osjeæaju 'osjeæajne razložnosti' vlastite subjektivne datosti. Merkurom ili Venerom je utoliko izazovan koliko naznaèava osjeæaj nemoguænosti izražavanja vlastitih osjeæaja. um neprestano djeluje zdušno potaknut intenzitetom i kakvoæom osjeæajna doživljavanja.

Mjesec-Jupiter Izuzetna 'osjetljivost' na vlastite prekomjerne zahtjeve koji sežu iznad osobnih moguænosti. opipa i osjeti sve oko sebe'.posljedièno rezultira nepovoljnom ili povoljnom sposobnošæu davanja i primanja. ipak mogu znatno pojaèati zabrinutost za vlastiti izgled i predodžbu o sebi. te uzrokuju zadovoljavajuæe ili nezadovoljavajuæe društvene aktivnosti. Primjedba: Ovi aspekti. izuzetna zahtjevnost glede ostvarenja želja i sklonost stanjima vrlo \U fraV Jtik. Matijeviæ: Put samospoznaje 23^ snažnih osjeæajnih uzbuðenja. snošljivog prihvaæanja ponašanja drugih. Nespokoj. èesto teže prekomjerno osjeæajnom reagiranju na male. zanosa). ponekad prezabrinuti glede ostavljanja upeèatljiva dojma na svoju okolinu. ali ne i njihovih ideja ili zamisli. što se dalje može razviti do osjeæaja uzaludnosti. Nesvjesno-podsvjesna prirodna sklonost širini svjetonazora proniknuta je životnom radošæu. Znatno izražena znaèajka pomirljivosti. Mjesec-Mars Iznimno snažne osjeæajne reakcije prožimaju bilo kakvo djelovanje i silno pobuðuju žudnju da se nešto uèini ili postigne. ništavnosti odnosno krajnje zbunjenosti i nesuvislosti. sitne beznaèajnosti. vedrima i plemenitima. 360 . premda se opæenito razmatrano doimaju živahnima. pobuðuju da se naprosto 'neposredno dodirne. ^( \ls *f\ -^t W S]\ I. no u djelovanju odviše podliježe porivima. Ovi ljudi. a osjeæajno je reagiranje prožeto stanjem poleta (oduševljenja. Visok stupanj osjetljivosti ili preosjetljivost pobuðuju snažne reakcije 'odgovorne' za osjeæaj zadovoljstva i ugode. ushita.

Mjesec . Mjesec. pa je otud moguæa i kasnija neprilagoðenost u ponašanju. navikama i si. osamljujuæe. no i nepredvidljivošæu. te za oslobaðanjem od svih 361 . Uvijek je nužno u postignuæa uložiti znatan disciplinirani napor i trud. ne bi li se ishodio osjeæaj ispravnosti. osobitost i neobiènost u ophoðenju i postupcima. trošenju. korjenitim promjenama vlastitog identiteta. autoritativno ili na neki drugi naèin neugodno i nepodobno.Takoðer je uobièajena pretjeranost. èesto izražavaju opreèno mišljenje i stav. njihovu ponašanju i postupcima. èega je pak posljedica obuzdavanje u iskazivanju osjeæaja. èesto je neodgovarajuæe. te nisu voljni èuti povratne informacije koje govore o njima. povlaèenju i pomanjkanju vjere u sebe èesto je naglašeno obilježje ovih ljudi.Soturn Snažnu vezanost uz obitelj i dom te njihovo oèuvanje. prožima potreba za sigurnošæu što se pokušava ostvariti prihvaæanjem odgovornosti. oblaèenju. Primjedba: Težnja zaštitnièkom oèuvanju. osobito u sluèaju izazovnih aspekata.Ura/t Doživljavanje i osobne reakcije uvijek su prožete obilježjem izvornosti. postignuæem sigurnosti i unutarnjeg mira. odstupanju. opipljivim uèincima i opæom uspješnošæu. yJs *Jf & \fr \JS yf\ ^ rf\ Primijenjena astrologija Primjedba: Ovi se aspekti najèešæe oèituju vrlo neuobièajenim. Nazoèna je želja za temeljitim. a ponekad i vrlo dramatiènim naèinom. Okruženje u djetinjstvu. Poriv za nesputanim izražavanjem poveæava se ili je u opreci s unutarnjim zalihama. Èak i kada nisu kritizirani.

a osjeæaj sigurnosti uspostavlja se jedino s usredotoèenjem na ideale. Mjesec . duboke reakcije i potreba za osjeæajnom sigurnošæu vezane su uz posvemašnju preobrazbu i obnovu vlatite osobe.A/eptun Unutar osjeæajna procesa prevladava poriv za oslobaðanjem od ogranièenja i sputavanja fizièkog svijeta. Ovim ljudima zacijelo je teško pronaæi sreæu u sadašnjosti. jer zadovoljenje pronalaze jedino u doživljavanju intenzivnih uzbuðenja. Poriv za odricanjem od svega što je bilo u prošlosti može biti toliko intenzivan da je osoba spremna promijeniti èak i ime. Brojni su sluèajevi osoba Mjeseca u konjunkciji ili opoziciji s Plutonom. stoga je moguæa izuzetna predanost stanovitim idealima. a vrlo èesto i identificiranje s njima. Primjedba: Ovi bi aspekti mogli biti osnovom za vrlo zanimljivo prouèavanje. što dakako može dovesti do potpune umne i tjelesne iscrpljenosti. s _L Mjesec . Predodžba o vlastitoj osobi stapa se s pokušajem pronalaženja sebe u duhovnim dimenzijama iskustva. koje osjeæaju stanovitu prinudu glede materinstva ili oèinstva 362 .uvjetovanja i 'hipoteka' iz prošlosti. napose izazovni s obzirom na stavove pojedinca i njegove osjeæaje prema roditeljima i uopæe pojmu ro-diteljstva. što simbolizira želju odricanja od stare predodžbe o samom sebi.P/uton Temeljite. Unutarnje zadovoljstvo uspostavlja se prihvaæanjem poriva za usmjeravanjem vlastitih osjeæaja i snage volje. buduæi da su vrlo svjesni svih utjecaja iz prošlosti (Mjesec) i neizvjesnosti u buduænosti (Uran). Nemir u njima èesto je dubok. na preoblikovanje vlastitog sustava reakcija te naprosto na uklanjanje svih starih 'osjeæaja' i predodžbi o sebi.

uzrokuje dubok strah od posjeda. ritam oblikovanja dojmova. U nekim sluèajevima postoji potpuno odbacivanje roditeljstva (i kod muškaraca i kod žena). «r 4* -T1 I. koliko sposobnosti 363 . Matijeviæ: Put samospoznaje 24 Naèela planeta združenih u aspektima s naèelima Merkura ukazuju na sposobnost komuniciranja. Dakle. Ponekad postoji osjeæaj odbacivanja od strane roditelja (obièno od majke) i to u ranijem životnu razdoblju. na naèin poimanja stvarnosti i orijentacije u stvarnu svijetu. a napose njegova gubitka. te poriva za nesvjesno-podsvjesnim izvanjskim oèitovanjem priroðenih sklonosti.što ih uznemiruje pa poradi toga èesto osjeæaju dubok strah od roditeljstva. uskladbe tijela i uma kao biološke osnove doživljavanja i ponašanja. Mjesec-ffC Nesvjesno i intuitivno zapažanje prožima pristup življenju. ^& . pa èak i onda kada je osoba u razmjerno sretnu braku.-f. na zanimanje i bavljenje znaèenjem veæinom kodiranih informacija (dešifriranjem). Merkurovi aspekti nisu toliko dobri pokazatelji razine osobne inteligencije ili intelektualnih sposobnosti (što bi mnogi astrolozi željeli vjerovati). U procesu mišljenja oznaèava funkcioniranje živèana sustava i suodnosna mu reguliranja interakcije izmeðu živog biæa i okoline. Takoðer. Naèin vlastitog izražavanja u izvanjskom svijetu pod utjecajem je oseæajnih i sigurnosnih potreba. naèin govora i izražavanja. a velika osjetljivost na okruženje (okolinu) snažno utjeèe na opæe raspoloženje osobe. ponekad pojava nametnuta osjeæaja sigurnosti kroz posjedovanje.

nekakve pakete koje je moguæe logièno povezati sa sadržajima pohranjenim u golemoj riznici pamæenja (Mjesec). Merkurovi aspekti pokazuju kuda je usmjeren svjesni dio razuma. djelatna Merkurova uloga u aspektima prepoznavanje je i ukljuèivanje drugih planetskih naèela. Zapravo. Premda ti ljudi vjerojatno nisu 'intelektualci'. odreðujuæi njihovu uèestalost. Merkur. U nekim je aspektima Merkur vrlo djelatan. Glede zadovoljavajuæe razmjene. te pokušava odrediti njihov aktualni znaèaj. te u pokušaju 364 . a u drugima vrlo povodljiv. naglaše-nost Merkurovih aspekata (osobito konjunkcija) pokazala se uobièajenom pojavom glede sposobnosti koordinacije svih psihièkih i tjelesnih funkcija. Prouèavanjem mnogih profesionalnih atleta. te kako osoba izražava tijek svojih misli. zapravo. Aktivna. usporava ili pospješuje protok informacija. oblikuje sekvence informacija i sam ih odabire. širi ili sužuje usporedne procese. iskazivanja. obraæanje pozornosti na posebne vidove življenja i misaona razmišljanja o procesima znakovitima za aspektirane planete. odreðenost. razmišljanja i praktiènoga snalaženja. mnogo je inteligentnih ljudi kojima u kartama roðenja Merkur i nije osobito naglašen.izražavanja. zapravo 'brine' nije li energija planeta s kojim je u aspektu razdijeljena u sekvence. Uostalom. komuniciranja. Pasivna je uloga Merkura da planet koji ga aspektira odreðuju posebnosti èovjekove komunikativnosti. Taj drugi planet.Venera Poriv za izražavanjem umnih sposobnosti prožet je spremnošæu osobe da s razumijevanjem sudjeluje u razmjeni s drugima. njihova je usklaðenost uma s tijelom iznimna. te ih usmjerava suprotno Mer-kurovim ciljevima. zasiæenost znaèenjem.

no 'brzina uma'. temeljenim na uzajamnu povjerenju. oprezan i sustavan pristup i. to to & to to s\\ /f. te uspostavljanje odnosa i veza s drugima. Ustrajan i svjestan intelekt.Mars Svjesni se dio uma stapa s tjelesnom energijom. pobuðuje 'filozofski' intelekt.Saturn Objektivnost i jasnoæa izražavanja razvija se kroz discipliniran. Poriv za odluènim djelovanjem pomaže usmjeravanju procesa uèenja i sveopæega komuniciranja. vodi krajnostima. no i prekomjernu radoznalost. Merkur. no èesto je pre-napet i stoga nestrplijiv zbog tuðe 365 . Domišljat intelekt stvara nove i neobiène asocijativne zamisli. _i Merkur . uz pomoæ dobrog pamæanja. Snažno poticajni intelekt. zanemarujuæi bitno i potankosti. zajednièkoj vjeri u buduænost i slaganju svjetonazora. èesto. stoga je moguæa dobra koordinacija rukotvornih sposobnosti s osjetilom vida. Izražen je poriv za vrlo zainteresirano istraživanje u svim dimenzijama. sklad ruka-oko.l/ran Umne i govorne sposobnosti prožete su izvornošæu i porivom za neovisnim izražavanjem. Praktiènim smislom za red i priznavanjem tradicije.sporazumijevanja i uspostave bliskog odnosa s drugima intelekt traga za ravnotežom i skladom. Merkur-Jupiter Naèin razmišljanja i komuniciranja snažno prožet osjeæajem velièine. ustaljuje se i uèvršæuje svjesni dio uma. širine i optimizma. "W f\ «q\ 242 Primijenjena astrologija Merkur .

A/eptun Umni procesi usmjereni su prema univerzalnim vrijednostima i imaginaciji u istraživanjima. stvaranje veza i pokušaji razumijevanja. Visoko je osjetljiv i istanèana intelekta. Matijeviæ: Put samospoznaje 24 Merkur-P/uton Dubokousmjeren intelekt prožet porivom za prodiranjem do srži iskustva. \b \tr jjjk. Venerini aspekti prvenstveno oznaèavaju sposobnosti svjesnoga uspostavljanja vrlo bliskih odnosa i prisnog vezivanja s drugim osobama i to. te ukazuje na stupanj lakoæe ili teškoæe doživljavanja osjeæajnog zadovoljstva u tim vezama i odnosima. kakav ukus ima. nepisanih pravila i zakona. uspostavljanje odnosa. temelj je komuniciranju. Merkur-AC Umješnosti prožete umnim sposobnostima moraju se iskazati u izvanjskome svijetu i to u mnogim podruèjima života i djelovanja. Naèela planeta združenih u aspektima s naèelima Venere ukazuju u kakve se stvari ili ljude èovjek zaljubljuje. koliko vremena u èemu izdrži. Razgovor. Ukazuju na smisao za vrednote. umjetnost. neodvojivi su èinitelji naèina osobna izražavanja i cjelokupna pristupa životu. Umne sposobnosti i poriv za izražavanjem osobnih zapažanja prožeti su idealizmom. bilo opæenitije društvene odnose i veze. Merkur. 366 . bilo stvarajuæi pojedinaène. ukuse. ^ \if T> ^ w: ^ -T^" I. društveno dobro. Usto. No. èak i u sluèajevima kada to znaèi rušenje svih zabrana. èime se ushiæuje. Izražena je potreba za uèenjem kroz intenzivna. duboko preobražavajuæa iskustva. kakav tip energije cijeni.sporosti u razmišljanju ili samo formalne obrazovanosti.

Rad na prevladavanju takvih zapreka i strahova. opozicije i razni drugi izazovni Venerini aspekti ne znaèe nužno da netko nije voljen ili da nije u stanju osjetiti. a potom natrag do okoline. Time Venera dobiva veliku energiju. Takoðer. te ju obavije aurom privlaènosti i ugodne uznemirenosti U pasivnu se obliku Venera estetski i vrijednosno 367 . potrebno je jasno ustvrditi da kvadrati. Meðutim. ugaðati drugima i od drugih primati. dinamièniji aspekti koji sadrže Veneru obièno otkrivaju da osoba veæ po navici prijeèi vlastito izražavanje ljubavi i ne dopušta pokazivanje ljubavi od strane drugih osoba. istinski može pridonijeti veæem zadovoljstvu i sreæi. Zapravo. kvalitativno. U aktivnim aspektima Venera funkcionira usklaðujuæe. privlaèno u drugim planetskim to to & to to '|n T1 ™F T> 'ls 244 Primijenjena astrologija energijama. èeznuæa i potrebe ispunjene i zadovoljene. te ih pobuðuje na bolje izražavanje. Venerini aspekti jasno oznaèavaju koliko je netko u stanju osjeæajno davati. te opseg u kojem su osobne želje. stoga skladniji aspekti ukazuju na nešto otvorenije kanale davanja i primanja. znaèajne za pojedini planet s kojim je u aspektu. stoga usmjerava pozornost na vrijedno. svakoj aspektiranoj planetnoj energiji prvo traži najbolji put do sebe. veliki poticaj i posebne crte nadahnuæa. te pospješivanje tijeka energije u tom podruèju. lijepo. dati ili primiti ljubav. nježnost. dolièno. prožima se njima i preinaèuje ih u najugodnije joj oblike. To bi bila pogrešna prosudba. osjeæaje i naklonost.Venerini aspekti dobrano otkrivaju naèin kojim osoba može izraziti vlastito zadovoljstvo. naèinom koji odreðuju planeti u znakovima i poljima što sadrže aspekte.

no ponekad i posve umjetnièkim djelovanjem. da to druga osoba zapravo uopæe ne prepoznaje kao izražavanje osjeæaja i ljubav. napose u tjelesnim aktivnostima poput gimnastike. pa i požudom. Moguæe je valjano razviti sposobnost uskladbe snage u dražestan sklad. Planet u aspektu s Venerom. vrlo je korisno usporediti njihovu spojivost kroz elemente. baleta. ritmike i si. a predstavlja i iznimnu strastvenost i putenost ili. žudnjama. tako naglo i toliko nasilno. plemenit i širokogrudan naèin. opreèno. njihovo snažno potiskivanje. razdražljivost i prevrtljivost prema onima o kojima brine.podreðuje mjerilu planeta s kojim je u aspektu. širinu i dubinu Venerine okupiranosti s pojedinom energijom. Èak i kada izmeðu Venere i Marsa nema važnijih aspekata. Briga za vlastiti razvoj. U tim sluèajevima èesto oèituje osjeæaje i pokazuje brigu. Ljubav se èesto iskazuje na otvoren. Osoba s izazovnim aspektom može iskazati nestrpljenje. osebujnim oblicima i sadržajima. izaziva je i ponekad doslovno 'osvoji' uskim. Primjedba: Glavni se uèinak uzajamna djelovanja Venere i Marsa oèituje kroz ljubavne veze. takoðer. doèim je izazovno prožimanje problematièno u mnogim sluèajevima. Skladno prožimanje medu njima pripomaže iskazivanju svake od tih energija. a koji joj tako oduzima moguænost objektivnog vrednovanja. ali i sklonost pustolovini daju 'ton' naèinu kojim osoba pristupa odnosima i vezama. te pretjeranost u novèanim pitanjima. prohtjevima. te potrebe za prevrednovanjem. Iznimna potreba za sigurnošæu i pouzdanošæu prijeæi 368 . Moguæa je poveæana osjetljivost i prekomjernost u izražavanju vlastitih osjeæaja. odreðuje intenzivnost. a osjeæaj za lijepo i sveugodno najèešæe je bitnom znaèajkom strukture liènosti.

kada se oslobodi svojih nepotrebnih unutarnjih strahova. ushiæeno živi u snovima o romantiènom.Neptun Žudi. Dakako. No. Matijeviæ: Put samospoznaje Bliskost s drugima uspostavlja se zajednièkim dijeljenjem napora. Ne oèituje u nekoj znatnoj mjeri potrebu za posjedovanjem. umjetnièkom ili duhovnom 369 . Osoba snažno oslobaða poriv za kušanjem i provjeravanjem 'jedinstvene' šarolikosti zadovoljstava. Primjedba: Kada se planet prisnih veza i odnosa (Venera) stopi s planetom egocentrièna buntovništva i neovisnosti (Uran) èesto dolazi do problema. No.lakoæu uravnotežena iskazivanja osjeæaja. naklonosti i odanosti. ne bi li osjetila potpuno zadovoljenje za kojim toliko silno žudi. ukoliko za nju nema 'jamstvo'. no moguæa je egocentriènost i neosjetljivost.l/ran Potreba dijeljenja s drugima vlastitoga osjeæaja individualnosti. nevoljko iskazuje naklonost. stoga ubrzo njome prevlada osjeæaj dosade u vezama i odnosima. Nije joj strano privlaèenje pažnje suprotna spola. no uglavnom radi zadovoljenja taštine. vrlo snažno pobuðuje strast. takav 'idem na sigurno' pristup može uvjetovati sadržajno siromašan i tmuran društveni život. Venera . Venaro . u stanju je iskazati vrlo duboku ljubav.Saturn sV >?f ^ >?f vi/ /P^ /fi w <*T^ /T* 1.'èana Venera -Jupiter Venera . odnosni èezne za idealnom ljubavi. uzbuðenja i slobode. Venera-Mars . te zajednièkim prihvaæanjem odgovornosti i uzajamnih obveza.

te zbog iznimna napajanja snagom i odvažnožæu. najizravnije i najjednostavnije izražavanje. Oslobaða poriv za iskazivanjem osjeæaja da iskusi jedinstvo sa životom i potpunost sjedinjenja sa cjelinom.blaženstvu. punim strastvena naboja zbog izrazita Marsova pobuðivanja na najneposrednije. tjelesna i spolna energija. inaèe odlika nužna glede postignuæa najboljih rezultata.P/uton Osoba kroz potrebu 'predavanja' najdubljih osjeæaja doživljava temeljitu preobrazbu. Venera-PC Osobni udio u ljubavi i društvenu životu utjeèe na cjelokupni pristup življenju. vi/ Mz. odluèno djelovanje. kušanje novih podruèja iskustava. 370 . Zbunjenost. Bilo koji Marsov aspekt ukazuje na sva podruèja života u kojima do izražaja dolazi osobna inicijativa. Strpljivost. samopromidžba. za impulzivnog i poticajnog Marsa. Preosjetljivost je u korijenu istanèanosti i tank-æutnosti. zakonima. Venera . Stoga Marsovi aspekti kazuju koliko se netko zapravo zna suzdržati. nejasni strahovi ili bijeg od stvarnosti mogu onemoguæiti uspostavljanje uistinu prisnih odnosa i veza. uvijek je problematièna u svim podruèjima njegove aktivnosti. no u afektu i požudi prkosi društvenim zabranama. >fr nl~ž\^f^ 7^ /f\ Primijenjena astrologija Naèela planeta združenih u aspektima s naèelima Marsa ukazuju na poriv za iznimno odluènim oèitovanjem i djelovanjem. utemeljiteljska odvažnost. Istanèanost ukusa i umjetnièki dar integralni su dio vlastitog naèina izražavanja. želja za voðenjem. normama. Sklonosti i ukusi prožeti su porivom za prodiranjem do srži iskustva radi krajnjeg intenziviranja osjeæaja. moæ.

djelomice Uran) pak racionalnijim nakanama i htijenjima. Neptun. Sunce. èini inaèe neposredan Marsov izraz nepouzdanim. èesto. s vjie ili manje obuzdane agresije. te je naglašen poriv za uzbuðujuæim pustolovnim djelovanjem i dostignuæima. kako se može valjano probiti i prodrijeti. vode sukobu i nezgodama. 371 . a ponekad ne. Mnoge reakcije planeta pobuðene Marsom groznièave su. kako se spremo zna izmaknuti preprekama (smetnjama) ili ih naslutiti prije nego mu osujete planove. planet koji djeluje prinudno pobuðujuæe (Uran. djeli-mice Mjesec). Planet s osjeæajnijom energijom (Venera. te koliko ima teškoæa poradi pomanjkanja samosvijesti. napete. No. Koliko su mu akcije planske. * Pasivni se Mars oèituje poput aktivna èinitelja. napade silovitosti i agresivnosti. Pluton. predostrožnim. djelimice Jupiter) potièe Marsovu impulzivnost u pravu eksplo-zivnost. Planet koji koèi i usporava energiju (Saturn.koliko je samostalan i smotren u akciji. veæ ga potiskuje u impulzivne. snažno prožima Marsovo djelovanje oseæanjima zasiæenim motivima. Mjesec. Aktivni Mars ne dopušta planetu u aspektu da se izrazi umjereno i neusiljeno. Jupiter. ne uznemirivši i ne ometajuæi druge. a 'intelektualniji' planeti (Merkur. djelimice Neptun). Zelja i inicijativa usmjereni su prema vlastitom razvoju. iznenadane izraze pune poleta. oklijevajuæim. prenagljene. nesputane. ali i nadahnuti plemenitim ciljevima glede poboljšanja tuðih života (èesto preuzimanje uloge voðe u odabranim podruèjima aktivnosti). Mors-Jup/ter Izražena je neprestana narastajuæa potreba za temeljnim tjelesnim ili spolnim zadovoljenjima. ali omeðena i odreðena aspe-ktiranim planetima. ponekad zdrave. zaobilaznim.

nadiðe materijalni svijet i ovlada seksualnim željama. povezana je s neprestanim 'tijekom živih imaginacija' ili nekim osebujnim darom koji ponekad može nalikovati 'nadnaravnim' sposobnostima. oèituje se kroz odluèno (ponekad i grubo. Snažna seksualna potreba oslobaða poriv za neobuzdanim tjelesnim uzbuðenjima. Uvijek traga za novim i izazovnim aktivnostima u svim životnim podruèjima. Matijeviæ: Put samospoznaje 24: Mars-Satom Ukazuje na nužnost strukturiranja i discipliniranja izražavanja nametljive motivacione energije. nazoèna je težnja prodiranja do same srži iskustva.A/ep tun Sposobnost suživljavanja s visokim idealima i snovima potièe na uspjeh u ostvarenju dalekih vizija. èesto i buntovno nameæe svoj autoritet. bezobzirno) djelovanje.P/uton Iznimni poriv za preinakom situacije i uklanjanjem zapreka. posvemašnjoj promjeni i preinaci s uporabom usredotoèene snage. Takoðer. Snaga volje svjesno je usmjerena ka potpunoj preobrazbi. Težnja da nadmaši. izvorno i neusiljeno. nestrpljivo. Strpljenje pomaže ostvarenju zadanih ciljeva.\ts yl/ I. nesputano. Mars-i/ran Osoba osnažena osjeæajem slobode i neovisnosti. seksualnu ili energiju vode u pravcu vrlo zahtjevnih ciljeva i konaènih dostignuæa. Osoba je sposobna usmjeriti tjelesnu. Mars . Mars-PC 372 . Mars .

te gdje se energije mogu izraziti u punoj mjeri. Ukoliko se. rast i razumjevanje. na velikopotezno djelovanje. te znatna dostignuæa u onim podruèjima života koja podržava Jupiterova vedra i živa energija. seksualna energija i energija voðenja. 'filozofski' pristup. svakome pojedincu vrlo su bitni Jupiterovi aspekti s jednim od integrativnih i osobnih planeta ili ascendentom (ili MC om). agresivan poriv svakako se nastoji izraziti na izvanjski naèin. ukoliko je Jupiter vladar (ili tradicionalni suvladar) AC-a. integralni su dio vlastitog naèina izražavanja. 373 . \Lr ^Ifc. meðutim. Opæenito. Jupiterovo prevladavajuæe obilježje širine i optimizma može dovesti do prekomjerna širenja na podruèjima oznaèenim aspektima. ili je na neki drugi naèin usko vezan uz glavne znaèajke karte. Bilo koji Jupiterov aspekt ukazuje na ispitivanje i provjeru. Aktivni Jupiter ukazuje na vjerojatnost napretka kroz razmjerno neometani tijek. pokaže nedostatak umjerenosti. oznaèeni Jupiterom mogu u najboljem sluèaju podariti istanèano okruženje. pokazuje gdje treba pokušati poboljšati stanje ili situaciju i razviti nešto do pune. Nadalje. pri èemu Jupiter oznaèava proširenje svega s èim je u svezi. širina svjetonazora. Stoga. Sunèeva ili Mjeseèeva znaka. drzak. Plemenitost. vrlo visoke razine. njegovo uzajamno djelovanje s ostalim planetima u navedenim odrednicama može biti od vrlo bitdbg znaèaja.Uterneljiteljski. *X» Primijenjena astrologija Naèela planeta združenih u aspektima s naèelima Jupitera ukazuju na poriv za širenjem kroz materijalno. ukoliko je jedan od ta tri èinitelja Strijelac (ili Ribe uz vladarærim Neptuna) tada sve Jupiterove aspekte možemo smatrati naglašenima. pozitivan stav. Tjelesna. no presmion. znakovima i poljima.

* Poriv za širenjem u svakome uzajamnu djelovanju pobuðen je potrebom za zadržavanjem postojeæeg stanje zbog osjeæaja sigurnosti. zagovarajuæi samo pojedine strogo odreðene inaèice. Jupiter pomaže pokrenuti zalihe organizma na izvršenja. s mnogo optimizma. redovito nalazi 'filozofske' razloge za djelovanje kojemu je tako rado naklonjen. Dakako. doèim je prema drugim energijama posve ravnodušan ili vrlo zadrto odbojan. Izazovno prožimanje Jupitera i Saturna ponekad je posve složeno i 374 . u revnosti i razlozima za uvjeravanje. te nastoji prikazati stvari uspješnima i uvjerljivima. Tako se priklanja pristranom nazoru i pogledu na svijet. tako da se osoba poène gušiti u nerazmjernosti. koja pobuðuje osjeæaj zadovoljstva onim što se trenutno nalazi pri ruci. pritom zna pretjerati u masivnosti i nepotrebnom prikupljanju materijala. neumjerenosti ili pretjeranoj patetiènosti. Istodobno Jupiter uvijek pokušava sebi obrazložiti zašto podupire energije planeta u aspektu. /?v w '|s I. Matijeviæ: Put samospoznaje 249 Primjedba: Bez obzira prevladavaju li u karti Saturnova ili Jupiterova simbolièna naèela. Jup/ter-Soturn (Važan aspekt ukoliko su Jupiter ili Saturn vladari naglašenih znakova u karti) Snažno je naglašena težnja za ambicioznim postignuæima. uvijek postoji duboka potreba za stjecanjem. Pasivni je Jupiter znaèajni planeti s kojima je u aspektu pobuðuju na dvojbene životne teme. ali i moguænost obuzdavanja i svoðenja u realne okvire poriva za prekomjernim zahtjevima. No. U nekim primjerima to se oèituje Jupiterovom naklonjenošæu pojedinim energijama i altruizmu.sa zamahom i široko.

posla ili prilika. puni energijskoga naboja. Jupiter . i osjeæaj preobilja.problematièno glede sposobnosti ostvarenja vlastitih ambicija i dalekih ciljeva. Osoba vjeruje u stvarnost što potièe smisao za znaèajna nadahnuæa.P/uton (Važan aspekt ukoliko su Jupiter ili Pluton vladari naglašenih znakova u karti) Potreba da se doživi i iskusi posvemašnji preobražaj pobuðuje uvjerenost i u potragu za višim 'sferama univerzuma'. Konjunkcija ukazuje na znatan sklad i poticaj velikim ambicioznim ostvarenjima u nekom odreðenom pravcu. provjeravanjem.Aieptun (Važan aspekt ukoliko su Jupiter ili Neptun vladari naglašenih znakova u karti) Prevladava potreba da se osjeti i iskusi jedinstvo s neèim velikim.Uron (Važan aspekt ukoliko su Jupiter ili Uran vladari naglašenih znakova u karti) Vjera i opsežni planovi za buduænost. znatno veæim od vlastite velièine i sitnih osobnih briga. Poriv za promjenama. Jupiter . okušavanjem i uzbuðenjima u neprestanu je porastu. sve dok se osoba na 'razapne' od posla i ne pojmi da previše toga mora držati pod nadzorom. Jupiter. 375 . iskazuju se na individualan i neuobièajen naèin. ostavlja osobu frustriranom. no istodobno vjeruje i u postojanje 'neopipljivih' domena iskustava èega je ponekad posljedica podlijeganje vlastitu zamišljajnu svijetu što neprestano pobuðuje poriv za bježanjem u nepostojeæe. Osoba se nastoji razviti i usavršiti kroz moæ svih joj dostupnih preobražajnih metoda i pristupa. No. i osjeæaj manjka. a oèituje se nedostatkom novca.

zabrinutost. te sposobnost korištenja moæi i autoriteta unutar prihvatljivih granica i kroz pravilne kanale izražavanja. itd. kazuje koja su podruèja djelatnosti ogranièavajuæa. Opæenito. jednostavna i spontana izraza. možda. To je kod jednih uljudnost. Saturnovi aspekti kažu koje energije netko mobilizira braneæi se.Jupiter-ffC Izražen je svešireæi. Saturnovi asdekti ukazuju koje energije treba pobuðivati da èovjek 'iziðe' iz psihièke klonul^ti i potištenog raspoloženja. tvrdo. Otkriva lakoæu ili teškoæu pristupa i postupaka glede vlastitih slabosti i osjeæaja prevelike ogranièenosti slobodnog oèitovanja. zapravo gdje æe tko trebati strpljenja i 'tvrdoga brušenja' glede postignuæa nestješnjena. integralni su dio vlastitog naèina izražavanja. uvijek može snagom volje disciplinirati i preusmjeriti naèin vlastita izražavanja. te gdje postoji izuzetno ozbiljan pristup. Isto tako. možemo smatrati znakovitima svakoj osobi. neprobojno odbijanje svakog dodira. Naime. vi/ >Af -jfr ^ \1/ ^ ~7^" "W /J\ Primijenjena astrologija Bilo koji Saturnov aspekt pokazuje kako je i gdje je usredotoèena energija. ukoliko se osoba nepotrebno i previše ogranièava. svevjerujuæi i širokogrudni poriv za izvanjskim oèitovanjem. a kod treæih. vjerom u buduænost i promatranjem života s najljepše strane. Nazor proniknut životnom radošæu. Prožimanje Saturna s 376 . Saturnovi aspekti ukazuju kako se osoba ponaša kada se pojave teškoæe poradi iluzornih oèekivanja i pomanjkanja iskustva. aspekte koje Saturn tvori s integrativnim ili osobnim planetima te s AC-om ili MC-om. iskreno pozivanje na oproštaj poradi vlastite slabosti. kod drugih pak zatvorenost. iznenadna provala bijesa i nekontrolirane nasrtljivosti.

drugim planetima može biti od velikog znaèaja ukoliko je Saturn vladar ili suvladar AC-a. Ne dopušta -im samostalno i spontano izražavanje. zapravo odgaja i povezuje u cjelinu. Saturn ispituje (istražuje) življenje u usporenim slikama pod vremenskim poveæalom. što èesto vodi u potlaèenost. Stoga. usprkos svim pritiscima stalnih promjena. nukajuæi ih time na odmjereno i razborito ponašanje. S tim se utvrðuje jasnost. ty* rj*. Sunèeva ili Mjeseèeva znaka te nekim drugim naèinom usko vezan s glavnim znaèajkama karte. odreðenost. ili to ipak biva razoèaravajuæi otrežnjenje s kojim se treba uhvatiti u koštac i napregnuti sve stvarne moguænusti. g| ^ %i. Aktivni Saturn pokušava èim bolje strukturiran i stegom utvrditi (uèvrstiti) planet u aspektu u neki kruti. usmjerava pozornost na bitno i zbiljsko. nadzire i prati sav tijek posljedica. malodušnost. ukoliko je jedan od važnijih èinitelja Jarac (ili Vodenjak uz suvladara Urana). »r. poput usporena filma. W ^ ' |s Matijeviæ: Put samospoznaje 251 Satt/m-l/ron (Važan aspekt ukoliko su Satum ili Uran vladari naglašenih znakova u karti) Osoba osjeæa snažan poriv da poradi na vlastitom 377 . suhoparnost. on im dopusti posve malo 'disati'. svi Saturnovi aspekti poprimaju veliki znaèaj. ukoèenost. Saturn pouèava druge planete zakonitostima. konaèni oblik glede moguænosti oèuvanja. veæ temeljito i toèno opaža i nadzire njihovo sudjelovanje u djelatnostima. Ti planeti ga isprva pobude. no postupno se u obliku iskustva oni oslobode i tako Saturn izgubi svoju omeðujuæu ulogu. Pasivni Saturn u aspektima dopušta da ga aspektni planeti pouèavaju.

izvornom izražavanju te na praktiènom uoblièavanju vlastitih novih i neuobièajenih zamisli. Nije li dobro usklaðen i integriran.Neptun (Važan aspekt ukoliko su Saturn ili Neptun vladari naglašenih znakova u karti) Osoba ulaže znatan disciplinirani trud glede ostvarenja duhovnih težnji. Primjedba: Ovo je prožimanje od produbljena znaèaja za sveukupnost stavova osobe. stoga zagovara rad unutar tradicionalnih okvira (vjerojatno u tom podruèju razvija odgovornu i discipliniranu ponovnu procjenu vrijednosti). 378 . oèuvanjem i suprostavljena joj težnja za posvemašnjim preporodom i preobrazbom. naprednih ideja i novih metoda njihova ostvarivanja. No. Soturn-P/uton (Važan aspekt ukoliko su Saturn ili Pluton vladari naglašenih znakova u karti) Potreba za sigurnošæu. mišljenju. Osoba snažno oslobaða poriv za nadmašivanjem pregrube tjelesne i duševne strukture i njihovih nepoticajnih ogranièenja. jer osoba želi slobodu i uzbuðenje (Uran). Sposobna je idealizmom nadahnuti vlastite obveze i težnje ambicioznim postignuæima. ali se ne želi odreæi postojeæeg ili bremena prošlosti (Satum). Soturn . U najboljem sluèaju oèituje se kombinacija kreativne praktiènosti. ophoðenju. Poriv za promjenama i uzbuðenjima prožet je potrebom za društvenim odobravanjem. te se doimati zbunjenom.). naèinu rada i si. praktièno ne poimajuæi svu istanèanost zbilje. kretanje od starog ka novom uvijek je puno poteškoæa. èežnji i ideala. neprestanim uzajamnim prožimanjem ovog postojeæeg i drugih 'svjetova' može iskusiti pometnju (u postupcima.

moguæe je ove aspekte s AC-om iskoristiti kao posve pouzdane pokazatelje toènosti vremena roðenja. jer oznaèavaju 'ton' cjelokupna pristupa životu i pogledima na nj. a potom se intenzivira ostvarenje ambicija. Stoga. može se pomaknuti za više od 7 stupnjeva od stvarna položaja. Aspekti AC-a s bilo kojim planetom redovito su znakoviti. Disiciplinirana energija i pouzdanost integralni su dio vlastita naèina izražavanja. sadrži li karta zasnovana na stanovitom vremenu roðenja bilo koji planet u bliskoj konjunkciji sa AC-om. \is ^ jlhV. ukoliko je greška u vremenu roðenja samo pola sata. postoji velika vjerojatnost pogrešnosti vremena roðenja korištenog u proraèunu 379 . ^ Meðutim. ono što izgleda poput bliska aspekta s AC-om. može rezultirati u tome da je AC (i vrhovi svih polja) pomaknut za 1 stupanj. prije nego se uèine bilo kakve prosudbe takva aspekta. ^ 252 Primijenjena astrologija Satom-ffC Ambicije i odgovarajuæi stavovi moraju se iskazati u izvanjskom oèitovanju. meðutim. Primjerice. a ozbiljan i praktièan ton daje boju cjelokupnome pristupu životu. Promjena od približno 4 minute u vremenu roðenja. razmotriti moguæu toènost datuma roðenja. Prisutan je izuzetno snažan poriv za spoznajom istinskih vrednota i poimanjem vlastitih prioriteta. Vrlo je važno. Teži se proniknuæu duboko unutarnjih motiva. odgovara li uèinak planetnih naèela u blisku aspektu s AC-om. a sve da bi se osoba oslobodila hipoteke prošlosti. a izraz energije uzdižuæeg znaka obilježjima osobe. a planetna energija nije posebno uoèljiva u osobnim obilježjima.pobuðuju sposobnost za naporan rad.

daju ton cjelokupnome vlastitu pristupu životu. iznenadnim i nepredvidljivim grèevitim stezanjem. Svemu sa èim je u svezi daje stanovitu nepostojanost. Uran aspektirane planete pritiska svojom napetošæu. smatram uputnim ukratko sažeti njihova opæa znaèenja. imaginacija. ali i nametnute energije integralni su dio osobnog naèina izražavanja. duboka intima i prodorni uvid u sve. Uran 'nabija energijom'. Individualnost. snažno pobuðuje. U bilo kojem podruèju života potièe kršenja pravila i tradicije. no i žudnju za uzbuðenjima. Premda su svi znaèajni aspekti s izvanosobnim planetima veæ spomenuti. >"\" /y\ I. prožima i daje ton vlastitu pristupu životu. To oznaèuje neredovitu. suživljavanje. no najèešæe 'po svome'. neujednaèenu. si/ ^ ^fc \ls J^.karte. poboljšava. A/epton-flC Suosjeæanje. snovi i inspiracije integralni su dio naèina vlastitog izražavanja. odnosno 'duševna' potreba za izvanjskim izražavanjem. pospješuje. Matijeviæ: Put samospoznaje P/uton-PC Intenzitet. neuobièajen pristup životu posve su 'prirodna' obilježja ove osobe. Uran-ffC Poriv za neovisnim i jedinstvenim izvanjskim izražavanjem te nepredvidljiv. a fizièko tijelo èini osjetljivim na izvanjske utjecaje. integralni su dio naèina vlastitog izražavanja. iznenadanu aktivnost i munjevite promjene. Preobražajne. Fantazije. Oèituje se snaga volje i u radosti i u tuzi. domišljatost. 380 . mijenja sve s èime je u svezi. težnja novomu i èežnja za uzbudljivim.

To se oèituje željom doživljavanja neke situacija uvijek na nov naèin. impulzivnost povod su nezgodama. nezadovoljavajuæi uèinak. Pasivni Uran u aspektima kaže koje planetne energije osobu najviše nagone k stalnim promjenama. netolerantno. uz uopæe konfliktne aspekte. bez ritma i discipline. nepredvidivim i neo-dredivim. mijenjanju samo promjene radi. Naime. a da bi njihovo oèitovanje moglo biti konstruktivno. veæ neprestano zahtijeva nove inaèice. Uranoviaspekt/ vi/ >Af >Af \f/ /tv /yv iltè <^v /]v 254 Primijenjena astrologija Neptunovi aspekti 381 . uvijek uznemirujuæi. dva bitna uvjeta za stvaralaštvo. Aktivnim se Uranovim aspektima energija drugih planeta oèituje grèevito. ali potom stvaraju napet. napeto. Takoðer. stresove. krizno. što gotovo redovito èini èovjeka napetim i razdražljivim te nekonvencionalnim. sve se zbiva takvom brzinom da osoba niti ne može jasno pojmiti ili razumjeti što se zapravo dogodilo. Nadalje pomažu svladati zapreke nametnute krutošæu. prehitrim odlukama. kada ona prevladava u strukturi liènosti.naprežuæi ih do eksplozivnosti. Prenagljenost. takoðer i na duševne smetnje posve ozbiljne naravi. Uranovi aspekti ukazuju na domišljatost. zalijetanje. No. Ukoliko je Uran aspektiran s planetima koji su nositelji èuvstvenih procesa. eksplozivan. i krizama. Èesto se aspektirani planeti izražavaju preuranjeno i preimpulzivno. dobra strana aktivna Urana je da aspektiranim planetima ne dopušta ponavljanje stereotipnih obrazaca. 'lomovima'. impulzivna ponašanja. zapravo sve u težnji da se naðe uvijek nešto novo. preinaèavanju. ukazuje na znatnu osjeæajnu neuravnoteženost. i izvornost.

pa se oèituju neodreðeno. Kod osoba sklonih ovisnosti. Neptun aspektiranim planetima. osjetljiv izražaj sve dotle dok ne iznemognu. Neptun pokusna u osobnost ugraditi 'osloboðenost' ne bi li se planetne energije jednostavnije pretoèile.Neptun profinjuje. èovjekove osjeæaje i slutnje prelazeæi prostorne i vremenske granice zbivanja i doživljavanja. U svakom podruèju života daje ton imaginacije i nadahnuæa. svrhovito i zdravo iskoristila. Takav je nestvarni oblik oèevidan kod zbunjena sanjaèa. domišljajnoj. Istina. grubost izraza. zbunjeno. produhoviti ili naprosto samo prijetvorno obmanuti. ali takoðer i na snažan osjeæaj izgubljenosti ukoliko netko ne iskoristi tu darovitost. no i razvodnjava ih brišuæi odreðenost njihova izraza. Aktivni Neptun zahtijeva od aspektiranih planeta vrlo istanèan. tankoæutan. èini istanèanim i osjetljivim sve sa èim je u svezi. Planeti povezani s Neptunom pokreæu velika zbivanja i preradbu (u svrhu doradbe) na predodžbenoj. ukoliko ne i neuravnoteženost. da bi tu energiju uèinkovito. zastranjujuæe. prelile (promijenile) jedna u drugu bez zastoja i grèevitih otpora. Neptunovi aspekti ukazuju na veliku talentiranost. tankoæutnima. a u bolje razvijenih osoba zacijelo i na spiritualnotranscendentalnoj razini. možda pojaèano imaginativno. a potom ih ostavlja na 'cjedilu' i sve se nekako raspline u magli neuglednoga i nestvarnoga. takoðer. takoðer. oduzima oštrinu. Neptun preuzima snažno 'negativnu' funkciju. Neptun aspektirane planete èini vrlo osjetljivima. materijalnu pojavnost^e ih usmjerava više na duševno/duhovna podruèja doživljavanja. ali i razini uobrazilje. naime zamagljuje konstruktivne zahtjeve za discipliniranjem te 382 . Može idealizirati. nekonkretno. bez obzira da li je osoba dovoljno prizemljena i svjesna praktièna svijeta. Produbljuje. èist.

droga i si. Prepušta se stanju. nametnut u svim naznaèenim podruèjima. ukoliko je osoba previše duhovno lijena i ne trudi se ovladati sobom i prevladati svoje teškoæe. a kasnije kao promišljeno i odmjereno usmjeravanje energija koje djeluju prikriveno i predstavljaju veliki dio èovjekovih zaliha unutarnje snage. lažno osloboðenje kroz izvanjske stimulanse (alkohol. Na drugoj strani. navikama. /js I. ovisnostima. Plutonovi aspekti još se u mladosti oèituju kao nasilni i vratolomni. Plutonom'aspekti Pluton iznimnom snagom volje intenzivira i osnažuje sve sa èim je u svezi. no oslobaða i nadahnjuje kroz istanèane umjetnièke i duhovne užitke. razvratu. Matijeviæ: Put samospoznaje 25 moæi razuma. 383 . Neptunovi aspekti ukazuju na podilaženje. Simbolizira ono stanovište u èovjeku kojim se uvijek želi ukazati na 'drugu stranu medalje' što ga zapravo pouèava postupnosti. Ukazuje na sposobnost vlastitog preoblikovanja uporabom snage volje i \l/ >V Ml >Af \i/ /[x /»\ /f*. predostrož-nosti i pozornosti. Pasivna uloga Neptuna oèituje se u tomu da aspektirani planeti nalažu uvjete i naèine po kojima Neptun funkcionira. pak. prijetvornost i nepouzdanost. U najboljem sluèaju ukazuje na veliku samodisciplinu te otkriva sposobnost unutarnjeg i izvanjskog preporoda. duboko ukorijenjenih navika i aktivnosti. probleme.donosi umjetno. ideja. U najgorem sluèaju to je nemilosrdni i brutalni 'tko je jaèi taj tlaèi ili sila boga ne moli' pristup.). podlijeganje slabostima. onoliko koliko netko 'uspijeva duboku zagaziti' u sve to. Oznaèava obilježja dubokoumnosti i temeljitosti te pobuðuje poriv za odstranjivanjem starih i nepotrebnih sustava.

Sve dok èovjek ne 'ispliva' iz njihove izuzetno sugestivne sile. a takoðer i 'kobni' doživljaji. Kroz tako potpuni izraz prikuplja se velika energija za odstranjivanje. stoga preinaèuju planetna oèitovanja koja se izražavaju na posve odreðen naèin.No. mora ukloniti sve ono što ga ometa. Èovjek pobuðen žestinom unutarnje snage lomi prepreke (smetnje) na putu sa zaèudnom silovi-tošæu. djelujuæi izuzetno porivno. nekontrolirano. No. Plutonovi aspekti u procesnoj potpori izuzetno su dosljedni i ne dopuštaju odstupanje. Ukoliko to Pluton ne uspije. prije nego što mu uspije bilo što izmijeniti. prinudno. odstraniti i iskljuèiti sve što trenutno 'nije u igri'. preobražavanje i obnavljanje. jer Pluton ne zna prihvatiti zastoj i poloviènu 384 . uglavnom kroz dulje razdoblje. eda bi napravili put novome. preinaèavanje. Neprestano vraæanje zapravo je izraz vrlo snažne težnje da takvi doživljaji budu èim prije preobraženi. zapravo razotkriti drugu stranu medalje koja èovjeka umiruje i uravnotežuje. Najdublji i najpotresniji. doživljava ih poput nasilnih sjeæanja koja nikako neæe u zaborav. ponekad i naprosto 'ludo'. Ukoliko može. privremeno ga potisne u duboku melankoliju. Da bi èovjek neèemu pripadao i posve se predao. dvosmjeran je raspon njegova uzajamna djelovanja s drugim planetima. na sebe veže snažno druge planetne motive te ih ugraðuje u vrlo intenzivne duševne procese koji èovjeka preobraze. To je ono u èovjeku što ovladava njime i nezaustavljivo ga nagoni na nešto posve odreðeno. povezani su s Plutonovim aspektima. razjašnjeni i s tim dokonèani. Aktivni Pluton aspektirane planete prisiljava na izražavanje u punom opsegu i dubini. u èovjekovu se predodžbenu svijetu uvijek iznova koristi dosjeæanjem u pamæenju pohranjenih iskustava sve dok iz njih ne 'iscijedi' što više uporabljivoga spoznanja.

Život j e beskraj an niz problema. Pasivno se pak Pluton u aspektima oèituje kao èimbenik obnavljanja što ga uzrokuju nijanse planeta u aspektima.. odigrajte vlastitu ulogu. Bik. nerijetko. Dijelom. aspektu. 385 . vodi neurozama. sad to znate.. pokrenite.. dugotrajnim duševnim oboljenjima. postojani i nepostojani.. Rak. Vaga. Vi ste Djevica. Ovan. Htijenje da postanemo boljima. odgoditi suoèavanje s njima u nadi da æe nestati. Veæina nas nastoji probleme izbjeæi. upravo u suèeljavanju s problemima i njihovu rješavanju život ima svoju svrhu. To. No.pripadnost koje su ipak tako èeste u životu. Lav. Rješavajuæi ih. Vi ste Vodenjak. probudite se. jest ljubav. sintetiziranja. vrhu polja. Kozorog. Proèitavši. radi sebe i drugih.. Blizanac. Svi vi sadržajem ste svih znakova. no Vi ste i mnogi. pobjeæi od njih. Strijelac. postajemo boljim ljudskim biæima.. Autor vezak Umješnost tumaèenja astrološke karte Korak po korak kroz metodu analiziranja. Problemi prizivaju našu hrabrost i mudrost. Škorpion. stoga. . postajemo duševno i duhovno zrelijima. slijedite svoje srce. Riba. širite rijeè. 256 Primijenjena astrologija Vi ste jedno.. i razumijevanja astrološke karte J Život je težak.mi smo svi jedinstvena cjelina. odvojeni i ujedinjeni. Bilo po planetu. neusklaðeni i usklaðeni. Vi ste i cjelina..

a koje æete rijetko naæi u knjigama. Scott Peck. a zasigurno ne može se potpuno nauèiti iz knjige. postoji nekoliko izuzetno korisnih odrednica za nove ili srednje vješte prouèavatelje. Matijeviæ: Put samospoznaje Analiza i sinteza karte "O svojoj sudbini ne znamo ništa više nego što listiæ èaja zna o sudbini Istoènoindijske kompanije. M. Stoga. "The Road Less Travelled" A New Psychology of Love. Pokušaj postignuæa smislena uvida u kartu zahtijeva osobit pristup analizi. Pa ipak. ne samo za izraèunavanje karte. sintezi te prosudbi èinitelja za tumaèenje. danas u sve veæoj uporabi. odnosno sposobnosti sveukupnog sagledavanja i valjane prosudbe astrološke karte (osobe) upravo je ono što raèunalo nikako ne može pružiti.Dr. ne može se smislena sinteza ostvariti pukom tehnikom analize svih pojedinosti karte." Douglas Adams. Traditional Valeus and Spiritual Growth Uvodne odrednice I. veæ i za 'navodno' tumaèenje. Najvažnije je spoznati i priznati važnost temeljnog cjelovitog pogleda na kartu roðenja. Raèunalo. na sve sastavnice karte poput sa-tavnica života u cjelini. No razvijanje stvarna umijeæa sintetiziranja. jer jedinstveno i neponovljivo znaèenje bilo koje karte (osobe) možemo uistinu razumjeti samo pouèeni golemim iskustvom i u stanovitoj mjeri kroz intuitivne sposobnosti. 386 . Autoutopistièki vodiè kroz galaksiju Astrologija ima svoj poèetak u nekom dalekom 'sjeæanju' velikog svemirskog jedinstva. Imajuæi na umu te odrednice prouèavatelj si može uštedjeti godine lutanja krivudavim putovima i prevladati prvotnu zbunjenost. pogrešno navodi mnoge ljude na pomisao da velik broj zasebnih analitièkih sastavnica èini tumaèenje karte.

Svaki planet snažno je prožet znakom u kojemu se nalazi. odnosno 387 . kada analiza postane trenutnom spoznajom. Taj znak. Meðutim. veæ cijelu osobu koju karta odražava. predstavlja pravu umjetnost. jednostavno odražava kako oni trebaju biti naglašeni i na poèetku svakog tumaèenja. pridodaje temeljno znaèenje planetu. Primjerice. Zatim. te u kojoj se mjeri svaki od njih može primijeniti i biti potporom veæe toènosti. Unatoè tomu.Naravno. Stvaran cilj sinteze nije razumjeti kartu samu za sebe. vremenom postajuæi iskusniji. znanje se rasvijetljeno brojnim èinjenicama iz života neke osobe stapa u sintetiziranu cjelinu. a to ukljuèuje iznalaženje najvažnijih životnih 'tema' neke osobe. W \1/ Primijenjena astrologija planeti i naglašavanje njihova položaja u znakovima. cjelina je veæa od bilo koje pojedinosti i premda prouèavatelji trebaju pristupiti sintezi kroz detaljnu analizu. n!/ >A/ jfe. naglašavanje 'elemenata' na poèetku pojašnjenja astrologijskog simbolièkog sustava. premda su neki u stanju uhvatiti 'onu tananu nit' puno brže od drugih. Zapravo. èesto. Struktura i slijed ove knjige odražavaju ono što je autor usvojio od svojih uzora i što smatra relativno znaèajnim i bitnim èiniteljima. rijetko je istinsko postignuæe tog stupnja sposobnosti jer iziskuje mnogo godina vrlo naporna rada. odražava èinjenicu da je smještaj planeta u znakovima slijedeæi znaèajni èinitelj u bilo kojoj karti. I dok mnogi još uvijek uèe osnove astrologije. osnovni je pristup sintezi ipak analitièko uèenje prepoznavanja glavnog i bitnog u karti što je i odraz najvažnijeg u životu osobe. dostizanje te razine razmatranja cjelovitosti karte. drugi se veæ posveæuju toj umjetnosti sinteze. redovito.

na zainteresiranu æe se osobu projicirati zbrka. Zbunjujuæi se sve više i više. takoðer. koji su mi obasjavali put i uvijek me iznova ispunjavali radosnom voljom za životom bijahu dobrota. veæ dolaze da bi našli jasnoæu i smjer u vlastitim životima. zbunjuju i druge pružajuæi im iluzije. no treba koristiti minimum glavnih pouzdanih èinitelja u namjeri jasnog i toènog uoèavanja situacije •odreðene osobe.obièno je prevladavajuæi 'ton' tog planeta. U tom smislu ni uživanje ni sreæa nisu nikad bili sami sebi svrhom. Bez osjeæaja slaganja s istomišljenicima. Meðutim ostali èinitelji. vjeèno nedostižnim. ako ih je istodobno previše u zraku. svojim posebnostima dodatno 'toniraju' to osobito iskazivanje planeta kao što to slijedi u mnogim objašnjenjima. tako se i astrolozi. susreæu s teškoæom u razaznavanju znaèajnogjd beznaèajnog. Kao što nadzornik leta u zrakoplovnoj luci znade imati teškoæa pri raspoznavanju zrakoplova od drugih pokretnih obrisa na radarskom zaslonu. te u raspoznavanju najbližeg zrakoplova u dolasku. koristeæi previše astroloških èinitelja. ljudi ne idu astrolozima da bi ih zbunjivali ili opteretili milijunima trièavih potankosti i nagaðanja. na podruèju umjetnosti i istraživanja. ljepota i istina. život bi mi izgledao 388 ." U suprotnome. Moji ideali. Time si otežavamo raspoznavanje znakovitosti 'teme' od nebitnih detalja. Slijedeæi navod vrijedan je ponavljanja kao objašnjenje zašto je ova knjiga usmjerena na temeljne èinitelje tumaèenja: "Neæemo uspjeti razvitisposbnostsmislene sinteze i prosudbe glavnih životnih tema unoseæi u kartu previše èinitelja. bez bavljenja s ciljevima. "Suaki èovjek ima neke ideale koji ga usmjeravaju u njegovim stremljenjima i sudovima. a ne red. Nk>. Kroz kartu roðenja može se racionalizirati gotovo sve i upotrijebiti više tbèaka.

ukoliko je kut zatvaranja planeta dio neke 'aspektne konfiguracije'. Jupiter 16° Lava retrogradan.osim sastavljanja tabele aspekata. kvadrat. ^ -ste^feI. (inkonjunkcija). vanjski sjaj i uspjeh bijahu mi mrski veæ od najmlaðih dana. Matijeviæ: Put samospoznaje Opæe odrednice Nekoliko preporuka koje bi valjalo uzeti u obzir kod proraèuna i razmatranja as-trološke karte: «3* Radite karte otvorenoga radije nego zatvorenog kruga. veæ je otvorena za razvijanje potencijala i oèitovanja snage vlastite slobodne volje.prazan. 1956. Banalni ciljevi ljudskih stremljenja: posjedovanje. Toène ili gotovo toène aspekte oznaèite debljim crtama. autor predlaže 'linijsku' metodu koja je prikazana na () stranici. Koristite boje predložene prema navedenom naèinu odreðivanja aspekata. odnosno ako se oba planeta približavaju jedan drugom (npr. <@= odreðujuæi 'snagu' vrste aspekata imajte uvijek na umu da je konjunkcija najsnažniji aspekt. što æe vam pomoæi da uoèite strukturiranost karte. iza èega slijede opozicija.za odreðivanja 'orbisa'. Ova dopuštena odstupanja od toènoga aspekta mogu se lagano poveæavati. Mein Weltbild. ako su planeti istodobno u 'paralelnom' ili u meðusobno izmijenjenom položaju. Karta (osoba) nije nepromjenljivi portret 'psihe'. upotrijebivši razlièite boje veæ prema pojedinim 'svojstvima aspekata'. kao što pokazuje primjer u knjizi. os. es. u kvadratu s Merkurom na 7° Bika direktan)." Albert Einstein. trigon. sekstil i polusekstil. 389 . prikladno je ucrtati unutar same karte linije 'as-pektne mreže'.

koristite mjerilo vrednovanja od 72 toèaka (vidi sekciju I-a 1) za raèunanje elemenata i modaliteta (znakova i polja. inaèicu vrednovanja. vama prihvatljiviju. mnogi razmatrajuæi kartu u poèetku osjeæaju da naprosto moraju obuhvatiti sve. Sunce je vladar Lava. onemoguæuje otkrivanje izvorišta glavnih znaèenja te iznalaženje jedinstvenosti i neponovljivosti funkcioniranja osobe. Mnogobrojnost raznolikih kombinacija. možete pokušati razviti neku svoju. \ls jak vW \]y 7^ ~7yC "7|\ Primijenjena astrologija Temeljem nauèena znaèenja planeta.os. a za polja dakako morate izostaviti AC i MC). postajuæi nepreglednom džunglom. znak. Saturn je vladar Jarca. ali ne povlaèite linije na njih.odredite aspekte prema AC-u i MC-u. Neptun je vladar Riba. kada savladate prve korake prema predloženu mjerilu vrednovanja. svaki planet. Kasnije. Meðutim. Vodenjaku Saturna. Venera je vladar Bika i Vage. Uran je vladar Vodenjaka. polje i aspekt. dvojba je koja mnoge stavlja pred kušnju u pokušaju tumaèenja dijelova astrološke karte. Mjesec je vladar Raka. Meðutim. Jupiter je vladar Strijelca. os. Merkur je vladar Blizanaca i Djevice. a Ribama Jupiter. Škorpionu pridodajte Marsa. tamo gdje je to naznaèeno kao nužnost. s tolerancijom od 3 stupnja (5 za konjunkci-ju). Zbogstrepnje glede zanemarivanja neèega znakovitog ili izostavljanja 'cjelovita' prikaza astrološke karte. znakova. najèešæe. polja i aspekata. pokrivajuæi sve ne obuhvati se ništa.kada odreðujete vladare znakova. obvezno primijenite i 'tradicionalne' vladare. pridržavajte se sljedeæe upute: Mars je vladar Ovna. m. Vlastiti ili um zainteresirane osobe optereti se sitnim 390 . Pluton je vladar Škorpiona. svako suoèenje s teškoæama pri sagledavanju karte kao cjeline i odreðenju njezinih najznaèajnijih obilježja.

a u namjeri da se iz postojeæe literature uklone Jupiterove pretpostavljene simbolièke vrijednosti. 391 . Tradicionalni metodološki pristup U prošlosti. kartu ponetko tumaèi od polja do polja. Usto. te tumaèeæi sve planete. itd. Glede raznolikosti tradicionalnog metodološkog pristupa. ljubav. odnosno isticanje prioriteta središnjeg znaèenja nad brojnim sporednim obilježjima. susreæemo i neobiènu pojavu koja. poèevši od prvog polja i nastavivši dalje suprotno od kretanja kazaljke na satu. posao.. itd. Merkur. primjerice. bit æe zbunjeni i nesigurniji u pogledu svog identiteta poslije. poljima i aspektima u standardnim djelima poznatih autora. razmatrajuæi zasebno svako podruèje života važno za osobu o kojoj je rijeè. Ukoliko je obuhvaæeno sve. Neki pokušavaju preobraziti kaos u red. astrološko se tumaèenje èesto uèilo pomoæu paragrafa o planetima. ovi pristupi u tumaèenju mogu odgovarati pojedinim astrolozima i onima èiju kartu tumaèe. oni za koje je izraðena nemaju smislenu vodilju za povezivanje svega što im je reèeno i ubrzo zaboravljaju veæinu kazanog ili to površno promatraju. Drugi tumaèenje poèinju sa Suncem i razmatraju svaki planet redom Mjesec. Bez ovog žarišta primarni èimbenici karte mogu se izgubiti meðu sekundarnima. gotovo ne dopušta govoriti o planetu Jupiteru bez povezanosti s njegovim mitološkim kolegom Zeusom. Uèinak je bio oèitavanje karte koje je èesto sadržavalo potpuno opetovane paragrafe iz takvih knjiga. Dakako. dom. bit æe im teško sve to i asimilirati. znakove i polja s tim u svezi. nego prije seanse (tumaèenja astrološke karte i razgovora o moguænostima primjene novih spoznaja). znakovima. ali nedostaje im bitan èimbeniksmislena oèitanja.detaljima do te mjere da sve postane nejasnom zbrkom. obitelj.

Dakle. Ipak. tako tipièno za minulo doba. ukljuèujuæi razumijevanje njenih skrivenih snaga i darovitosti. ukazati i na slabosti i nesuglasice koje može preobraziti u snagu i svrhovita praktièna postignuæa kada ona sama za to pokaže želju i odluènost. prije nego kvantiteti i širini.vi/ •»Az jife. uvijekmožemo pokušati: 392 . samo svjesnim usredotoèenjem na najznaèajnija obilježja svekolike strukture karte. njihove biološke osnove i vitalnih procesa u astrološkoj karti. Tek nakon pozorna razmatranja svakog od višeznaènih dijelova karte moguæe je zapoèeti tumaèenje potankosti. Želja je svakog humano usmjerena astrologa da zainteresiranoj osobi omoguæi jasniju predodžbu o njoj samoj. treba potpuno odbaciti. polje i aspekte. Poglavito. dok se fatalistièko razmišljanje okonaènosti. bez gubljenja u kaosu stotina varijabli meðusobno povezanih èimbenika. No. -sW \\/ "TfT ^W -T^ Uvod u astrološko tumaèenje I. naglasak valja biti na prepoznavanju unutarnjih psihièkih sila. Matijeviæ: Put samospoznaje 26 Suvremeni metodološki pristup Suvremena metoda tumaèenja temelji se u današnje vrijeme na dedukciji izvedenoj iz simbolièke 'naravi' planeta s njihovim modifikacijama kroz znak. pritom se uvijek mora težiti kvaliteti i dubini uvida. veæ prvenstveno nastoji otkriti duboku psihièku narav. sintezom i tumaèenjem. Suvremena astrologija ne teži predviðanju buduænosti. Takoðer. moguæe je ovladati njezinom prosudbom. èovjekovu bit i njegova raznolika oèitovanja u doživljavanju i ponašanju. nakon najmanjedva do tri sata pozornog razmatranja najznaèajnijih obilježja astrološke karte.

). sklad i red. proèitavši prve dvije do tri reèenice.1) razmotriti i nekoliko obilježja od manje važnosti. Meðutim. Uzmimo za primjer kotaè u bojama. zavrtimo li kotaè. znakova i polja. a kod vrlo velike brzine vidimo samo bijelu boju. anenerazumljivprikazplaneta. Zau-sta vimo li kotaè. ponovno možemo razlikovati svaku boju i nijansu. boje postaju manje jasne. posao. može shvatiti bit. Ostatak. usmjeravajuæi pozornost na desetak najznaèajnijih obilježja karte te ih podrobno razmatrajuæi i meðusobno povezujuæi. Dakle. samo razraðuje prve reèenice. zatim manje znaèajne i konaèno najmanje znaèajne. veæ prema tomu što zainteresiranu osobu najviše zanima. bitnost je èlanka odreðena na samom poèetku. Uzmimo sada za primjer jedan novinski èlanak. dajuæi sve više informacija. tako da se èlanak može sh vati ti i ukoliko za njegovu cjelovitost nema dovoljno prostora. Kod kotaèa u stanju mirovanja svaka je boja zasebno promatrana jasna i živa. Dakle. Prvo najznaèajnije. slijedimo primjer novinskog èlanka. 3) odgovoriti na pitanja na koja nije odgovoreno kod poèetna tumaèenja. Stoga. zdravlje i si. a nevažnima se baviti samo kada smo 393 . 2) dati sveobuhvatan opis jednog podruèja života (najèešæe su to ljubav. Èitatelj. \ls sAr ^ yAs sis "^T W^ "9yT Primijenjena astrologija Moramo razviti sposobnost usredotoèenja na glavne pokazatelje karte. možemo razviti tumaèenje i dati jasan sud astrološke karte. želimo li jasano prikazati astrološku kartu. ne gubeæi nikako središnji smisao kojim su dane sve potankosti. Moramo odrediti što je najznaèajnije na karti. a što je od manjeg znaèaja. Novinar postupno iznosi potankosti prièe. poveæanjem brzine.

svojstvu. osobini ili sposobnosti. mi æemo razgovaratis našom zainteresiranom osobom. Meðutim. poljima ili aspektima niti se navodi sve o strukturama.najvažnije informacije dali što je moguæe jasnije i cjelovitije. proces sinteze æe postati brz i spontan. Neke tradicionalne i suvremene tehnike su naglašene. Stoga. Slušajuæi osobu. Kako se daju samo bitni èimbenici. dakako. zamišljen kao popis bitnih èimbenika koje možemo nabrojati s 15 ili 20 prevladavajuæih obilježja neke karte. Meðutim. itd. Višekratnom uporabom priruènika. usvoji to znaèenje na svoj naèin i iz toga spozna zrnce-dva mudrosti. moramo je pustiti da ono što govorimo poveže sa svojim životom. 394 . glede razmatranja astrološke karte. preporuèeni su detaljniji tekstovi o pojedinim temama. èija je valjanost provjerena u praksi. uvjerivši se da je ona i razumjela ono što govorimo. Dakako. ispitat æemo do potankosti samo svaki onaj èimbenik koji smatramo važnim. Ovdje se ne tumaèi na klasièan naèin znaèenje planeta u znakovima. astrološki i osobno. Jva metoda ovisi o uporabi priruènika za odreðivanje bitnih obilježja karte. Ovdje se poglavito pridaje važnost najistaknutijim èiniteljima i sastavnicama astrološke karte i prikazuje razumljiv metodološki pristup u analiziranju i sintetiziranju karte. barem u poèetku. kazujuæi sve što znamo o tom obilježju. Mjeseèevim mijenama. za razliku od novinara. doèim su druge zanemarene. Ovaj je priruènik. Ovo nije sveobuhvatni priruènik o tumaèenju svih sastavnica astrološke karte. U ovoj knjizi nije navedeno sve što mnogi astrolozi smatraju znaèajnim. upravo u poèetnom stupnju tumaèenja karte samo nam usustavljena metoda može pomoæi da stvorimo red iz kaosa i da prodremo do najhitnijeg i u karti i liènosti pojedinca. planetima na kutovima.

Rašèlambom astrološke karte. sve njegove duhovne. Znaèi. bio proživljen cjelovito. ostvaruje sve svoje potencijale i usmjerena je prema potpunom upoznavanju sebe i moguæeg vlastitog iskustva. zdravo i osmišljeno. njegove duboke unutarnje odlike. možemo kazati da je to kretanje smjerom koji æe èovjek odabrati onda kada ima unutarnju slobodu izbora. cjelovito funkcionirajuæa osoba je osoba koja koristi svu svoju darovitost. u odnosu na izvanjsko doživljavanje i ponašanje. stanovišnimisituacijskim vrednotama. uvijek moramo nastojati pojmiti cjelovitu strukturu njegove liènosti. Tak tada moæi æemo ga u potpunosti razumjeti i pružiti mu odgovarajuæu pomoæ.a zatim ih svesti na desefa&najznaèajnijih. ostvarivšise u svim stvaralaèkim. baš kao i praktièke datosti. vlastiti stil življenja i svjetonazor. a time jedinstvena. Stoga je važno: Prvo i najvažnije: Razmatrajuæi astrološku kartu roðenja moramo se pozaba viti središnjim pitanjem i znaèenjem opstojnosti života. "Douoljnctjesamojednaulattrauedapokažesmjerujetra. cjelovitost njegova biæa. Svaki èovjek posjeduje priroðene potencijale za 395 . individualizaciju. neponovljiva i nezamjenljiva èovjeka. Matijeviæ: Put samospoznaje Temelj na naèela tumaèenj a 26: Cjelovito ljudsko biæe Od najveæe je važnosti uvijek vidjeti cjelinu." Zen filozof >T* 7"^ Jf\ I. doživljajnim. Upravo od njih treba i zapoèeti tumaèenje. Pretpostavimo li da je dobar i zdrav život samo usmjerenje a ne stanje. Èovjekov život treba jasne i svjesne pobude eda bi samoispunjenjem kroz rast. ljudski.

To je simbolièka slika onoga što se dogaða u mislima i osjeæajima. Meðutim. Dakle. jer kroz doživljavanje i ponašanje svatko od nas kreira vlastiti životni put. mora preuzeti odgovornost za vlastiti život. èak i kada je to nesvjesno. za ispunjenje samoga sebe. za nas je važno da astrološka karta simbolièki predstavlja èovjekakao subjektivno središte u vlastitoj pravoj vrijednosti unutar svoje okoline. u doživljavanju i ponašanju odreðene liènosti. Doživljavanje i ponašanje od velike je važnosti. mora preuzeti brigu o sebi i svojemu razvoju. mora preuzeti odgovornost za puno ostvarenje svojih moguænosti. psihièki i biološki razvoj i si. Samoostvarenje je moguæe i do njega æe zacijelo doæi. odražava subjektivni pogled na èovjeka. pojedinac mora nadvladati ogranièenja nametnuta mu okolinom. Temeljem tih astronomskih pokazatelja. ukoliko postoji i odgovarajuæa okolina koja ne prijeèi takav razvoj. Stoga. kako on sebe vidi. za osobni rast i usavršavanje. tj. u kojem je on središte. \ls >if >A/ vi/ Primijenjena astrologija 396 . kako se doživljava i ponaša. a prema odreðenim prirodnim zakonitostima i sustavu astrološke simbolike mogu se izvesti moguæe pojedinèeve osobine (crte liènosti). Istražujuæi životne obrasce i njihovu usmjerenost unutar astrološke karte. pokazuje razmještaj planeta za vrijeme roðenja. reèeno je. U protivnom.stvaralaštvo. postaje simbolom njegove opstojnosti. mi promatramo kako se oslobaða latentna energija zapretena u svakom pojedincu. Drugo: Astrološka karta roðenja. astrološka karta kao simbolièko mjerilo èovjekova svijeta. U tom smislu. astrološka je karta iz simbolièka jezika 'prevedena slika' ljudskoga biæa i svijeta u kojem živi.

kod razlièitih osoba. Kakav æe taj model biti ovisit æe o kutu za koji je kaleidoskop zakrenut. svaki prosudbeni èimbenik treba razmatrati shodno reèenom i primijeniti ga samo na onu osobu èiju astrološku kartu pokuša vamo tumaèiti. a ne gotovih 'recepata' koji se 'apriorno' primjenjuju na sve one koji imaju iste ili sliène pokazatelje u razlièitim astrološkim kartama. razvijati na isti naèin. kaoiuživotu. fragmentima od kojih se model sastoji. tj. predstavljajuæi vašu osnovnu važeæu 'slikufcili uporište za buduæi razvoj. U astrologiji. okreæuæi ih zajedno. roðeni na odreðenom prostoru u odreðenom vremenu planeta Zemlje. nemamjesta uopæavanju. jer ne postoje dva ista potencijala koji æe se. Èakiopæiprosudbenièimbenici pokazatelji su drukèijeg djelovanja svake osobe. (u svim udžbenicima astrologije).Ovdje valja ponovno skrenuti pozornost na slobodnu volju svake osobe da stvara i oblikuje svoj vlastiti život i stvarnost u okvirima vrlo širokih granica izmeðu roðenja i smrti. a djelomice o obliku i bojama. usporedit æemo naše životne moguænosti s jednom optièkom napravom. skiciran je da bi ocrtao vaše osobine i životne potencijale u trenutku roðenja. Stoga. Sva 'tumaèenja'. Svaka je astrološka karta (kao i osoba koju karta simbolièki odražava) jedinstvena. prema astrološkoj karti roðenja vi ste jedinstveni Vi. uoèit æemo kako 397 . eda bi postala dobro strukturiranom. Ta karta ili dijagram nebeske sfere. 'vaš trenutak vremena'. * Poradi slikovita prikaza. neponovljiva i nezamjenljiva i pripada samo jednoj osobi koja prema svojim životnim naèelima razvija potencijale i integrira sve èimbenike u karti. data su samo u obliku odrednica. kaleidoskopom: Svaki okret kaleidoskopa oblikuje novi model. Dakle. Uzmemo li sada dvakalei-doskopa. potpuno funkcionirajuæom i zdravom.

simbolizirana planetima. Mi trebamo usmjeravati naše djelotvorne snage. osobe èiji nas planeti (životna naèela) uravnotežuju ili stimuliraju na potreban naèin te dinamika kretanja planeta mogu otvoriti nove moguænosti u nama i pomoæi nam da razvijemo potencijale naznaèene (simbolièki prikazane) našom astrološkom kartom. veæ o našoj spremnosti ili htijenju da razvijemo našu samosvijest i poduzmemo napore kako bismo ono negativno u nama preinaèili i oèitovali se pozitivno. konjunkcija ili opozicija. jednako kao što. primjerice. Istina. Matijeviæ: Put samospoznaje može biti poticajnim pokazateljem našeg djelovanja u životu. djelujuæi iz tog središta s punom sviješæu o sveko-likosti naše opstojnosti. T\ /^v /]S I. naoko isti ili slièni životni putovi sadrže toliko raznolikih moguænosti. a ne da one usmjeravaju nas. Hoæe li oni postati destruktivnom nedjelotvornom snagom koja spreèava našu sreæu i razvoj ili konstruktivnom djelotvornom snagom koja potièe našu sreæu i razvoj. Treæe: Naša unutarnja životna naèela. poljima i aspektima uvijek možemo oèitovati pozitivno ili negativno. Naše astrološke karte nisu statiène niti zatvorene. inkonjunkcija. za dvije razlièite osobe. jk. kroz samopromatranje ili astrologi-jsko/psihologijsko razumijevanje. Èetvrto: Aspektom izmeðu dva planeta simbolièki je prikazan put djelotvornih sila.se pri istom broju okretaja modeli razlièito oblikuju. kvadrat ili trojni aspekt. Takoðer. Jfe j^te. ne ovisi o položaju planeta u našoj karti roðenja. Te snage možemo preinaèiti razvijanjem središta u nama samima. Svaki aspekt. znakovima. kvadrati. inkon-junkcije i opozicije zbog iznimne unutarnje napetosti oznaèavaju veæu potrebu za 398 .

genotip neke osobe. donose i alkemijsko gorivo kao nužnu motivaciju za samopreinaèavanje. možemo prevladati naše unutarnje sukobe simbolièki prikazane aspektom. Dakle. Peto: Mi smo tvorci naše stvarnosti prema našim vjerovanjima i oèekivanjima. ali oni. Zapravo. roðenje.samodisciplinom i ulaganjem više truda. isto tako. a iskustvo govori i više nego sekstili ili trigoni. takoðer. odziva. nego trojni aspekt ili sekstil. a nastojanjem. pak. to æe i biti negativno (zapravo mi æemo negativno oèitovati životno naèelo koje simbolizira). odgovornošæu i djelovanjem na fenotip kroz proces sazrijevanja. mi moramo blagotvorno iskoristiti naše unutarnje potencijale simbolièki prikazane planetima. Pripomoæ je glede mišljenja i stava o prepoznatom. m/moramo biti voljni iskusiti izazovno oèitovanje simbolike nekog aspekta. oèekivati da je planet blagotvoran sam po sebi nije dovoljno. Oèekujemo li da je ono što p/anef simbolizira negativno. Ali. Kako vidimo druge Nužno je uvijek imati na umu da je astrološka karta roðenja ipaksamopomoæno sredstvou astrologovu radu. veæ samo moguæe naslijeðene i priroðene osobine i svojstva te razvojem steèene sklonosti osobitim uzorcima ili obrascima doživljavanja i ponašanja. uvida i uzvratnih djelovanja. dopustiti da ovladaju 399 . želja. Meðutim. osoba može prevladati slabosti proizišle iz genotipa ili im. stoga što poglavito ukazuje na ishodište. djeluje samo poput generatora razlièitih tjelesnih i duševnih potreba. astrološka karta roðenja ne simbolizira aktualnu 'sliku' ili trenutnostan]e neke osobe. Svjesnim pokušajem vlastita pozitivna oèitovanja spoja ili prožimanja simbolièki prikazanog planetima u kvadratu ili opozicij. shvatiti pouku i nauèiti zadaæu eda bismo nadvladali ono negativno u nama i oèitovali se pozitivno.

Stoga. Okružen je razlièitim ljudima i izložen mnoštvu raznih utjecaja.njome. te predviðanjem vjerojatnosti buduæa ponašanja. moramo poæi od pretpostavke da neke osobine izazivaju želje. kako æe postupiti i hoæe li biti uspješan ili neuspjašan. iskrivljenom i netoènom zakljuèivanju. glede razumijevanja i objašnjenja neèijeg ponašanja. >A/ \is Primijenjena astrologija neke trajne osobine o kojima ovisi kako æe postupati u raznim situacijama te pokušavati objasniti uzroke takova ponašanja. nastojat æemo osobi o kojoj je rijeè pripisati odreðena svojstva. objašnjenjem odreðena doživljavanja i ponašanja. te o posebnostima i zahtjevima situacije u kojoj se netko nalazi ovisit æe što æe uèiniti. Pri oblikovanju dojmova o nekoj osobi pojavljuje se potreba za razumijevanjem njenih postupaka. Èovjek živi u vrlo složenu društvenu svijetu. jer to vodi pojednostavljenom i stereotipnom kategoriziranju ljudi na osnovu nepotpunih pojedinaènih i nepovezanih podataka. Sva vrijednost astrologije svedena na astrološku kartu jest u vjerojatno 'izravni-jem uvidu'. pa stoga akcije koje se poduzmu mogu imati odreðene dobre ili 400 . oblikovati dojam o njima i objašnjavati uzroke njihova doživljavanja i ponašanja. za strukturirano opažanje i uskladbu s opaženim. pogrešno je iskljuèivona temelju astrološke karte percipirati ljude. težnje i namjere. Stoga. U pokušaju objašnjenja ponašanja neke osobe i njegovim uzrocima. O znanju i sposobnostima. no koji služi prvenstveno samo kao dobra usmjeravajuæa pripomoæ za razgovor. odnosno samozavaravajuæem stvaranju 'cjelovita i usklaðena dojma'. *W jite.

Izvanjskim uzrocima (karakteristikama i akcijama okoline) pripisujemo ponašanje koje je uobièajeno za veæinu ljudi u nekoj situaciji i kada se ponašanje razlikuje ovisno o situaciji. crta liènosti i navika. sintezom svih bitnih astrologijskih èinitelja. dakako.želje -namjere -težnja znanje -sposobnostPolja osobitosti i zahtjevi situacije ponašanje postupci posljedica 1 posljedica n posljedica 2 okolinski i socijalni pritisak Razmatranje astrološke karte (osobe) percipiranje je organizirane cjeline meðusobno povezanih dijelova. uz povratnu informaciju od same osobe. poput osobina. Dakako. kao i svih drugih moguæih uzroka. flstrološka karta+opaženo+povratna informacija = zakljuèeno Znakovi Osobina Planet-Aspekti pouzdan marljiv ustrajan agesivan . znanja i sposobnosti.loše posljedice. okolinskih zahtjeva. 401 . te pokušati sagledati moguæe posljedice takova ponašanja. motivima. namjerama) uglavnom onda kada se njezino ponašanje razlikuje od ponašanja drugih u sliènoj situaciji i kada je njezino ponašanje dosljedno u razlièitim situacijama. postupke neke osobe pripisat æemo unutarnjim uzrocima (osobinama. Stoga. moguæe je samo pokušati izvesti zakljuèke o neèijem vjerojatnom ponašanju u stanovitoj situaciji. Astrologovo razmišljanje usredotoèeno je na one pojave u svezi sa èovjekom koje su dostupne promatranju. želja i namjera.

on rabi i iznimno mnogo simbolièkih pojmova pri èemu je rijetko svjestan njihova vjeèito problematiènog znaèaja. Takoðer. neèeg što ima objektivnu vrijednost istine. nikada ni u jednome 402 . U 4fe vi/ I. U interesu bjelodanih istina. stvara predodžba o relativnosti pojavljivanja pojedinih oèitovanja simbola i razvija proces analize. samo zato da ne bismo nesvjesno prihvatili da oni upravljaju nama. Stoga. valja uvijek imati na umu da su mnogi simbolièki pojmovi slobodne tvorevine èovjekove imaginacije koje rabi kao sredstva izmišljena zbog lakšeg razumijevanja vlastita osjetilna iskustva. Osobito je to oèito u onim sluèajevima koji ukljuèuju razvoj zamisli u kojima doslovna i pristrana uporaba tradicionalnih temeljnih simbolièkih pojmova vodi u proturjeèja koja je teško razriješiti. potrebno je osamostaliti se i odvojiti od 'savjeta' tzv. nužno je ponovno preispitati i upustiti se iznova u kritiku ovih osnovnih simbolièkih pojmova. neæe biti u stanju nepristrano prosuditi i uistinu smisleno sintetizirati astrološku kartu bez nekoliko godina ozbiljnog bavljenja strukom. On rabi tu simbolièku pojmovnu gradu poput neèeg uobièajenog i nepromjenljivo zadanog. 'pravila' koja preporuèuju razni priruènici tipa 'kuharica'. od pokušaja i pogreški preko toènosti sve do istanèanosti sinteze. Matijeviæ: Put samospoznaje 27 svakom pokušaju da valjano pojmovno formulira zbunjujuæi goleme kolièine promatraèkih podataka.svjesnom predoèavanju i pojmovnoj formulaciji. Opæe upute za prosudbu èimbenika astrološke karte Iskustvo kaže da èak i darovit astrolog. Zapravo. Samo se stjecanjem iskustva i uèenjem na brojnim primjerima. a da pri tom ne sagledava svu njenu relativnost.

Pri analizi pojedinih astroloških 403 . tvrdeæi da uopæe nisu podložne svojoj nadasve složenoj. Naime. a slaganje ili neslaganje osobe èiju kartu razmatramo s prosudbom nije uvijek mjerilom toènosti objašnjenja i to ne smije zbunjivati astrologa studenta. sintezu. a time i dovoljno primjereno izložiti složenost svih astrologijskih sastavnica. budu samo poticaji koje teku sluèaju nužnosti treba uzeti u obzir. tako reæi. >fr vi/ /Tv "^r ~>\K Primijenjena astrologija pojavljuju praznine u razumijevanju. ali relativno ogranièenoj i predvidljivoj strukturi liènosti. Stoga. No. razumijevanje. poglavito onih koje gotovo posve dobro poznaje. Kada se uvjerite da raspolažete dostatnim informacijama za iscrpnu i cjelovitu analizu. a nipošto ne smatrati zbirkom 'propisa'. navedene i u ovom priruèniku.priruèniku (pa ni u ovom) neæe se moæi sveobuhvatno. a tek potom promatranjem onih koje ne poznaje dovoljno. Usporedite dojam o karti s dojmom o osobi. koje si zatim pokušajte razjasniti uz pomoæ priruènika. Tako æete uoèiti gdje se vi/ >A/ ^m. nikad ne smijete smetnuti s uma da astrološka karta uvijek 'djeluje' kao cjelina. Pri prosudbi astrološke karte kao cjeline. Pokušajte je razumjeti koliko možete. priruènici pomažu odrediti samo opæe odrednice. neka sve upute za analizu. mnoge osobe nerado slušaju o vlastitim slabostima. razmotrite astrološku kartu što je moguæe sabranije i mirnije. najprije bez pomoæi priruènika. Astrolog se obrazuje iskustveno. Meðutim. napose one koje se smatraju. sastavljajuæi i analizirajuæi astrološke karte raznih osoba. prosudbu i tumaèenja astrološke karte. pritom je od velike važnosti razgovor o ishodu tih analitièkih istraživanja. dakako ukoliko je dovoljno poznajete. 'prosvijeæenima'.

doèim polo|aj Sunca u znaku i polju ukazuje na navike i podruèje življenja kojem stremimo i nastojimo ga razviti s najviše svjesna napora. itd. više 404 . m. nužno je pridati svim poljima jednak znaèaj. imajte na umu da sveukupna astrološka aspektna mreža mijenja pojedinaèna znaèenja navedena u bilo kojem. težnje stvaralaèkom oblikovanju. kod Merkura obilježje istražujuæeg posredništva. dakako. kod Urana obilježje prenagljene oporbe. kod Sunca obilježje ushiæenosti.èimbenika. kod Venere obilježje uljudnosti i privlaène zavodljivosti. kod Neptuna obilježje ovisnosti o zamišljajnom. kod Marsa obilježje odluène nadmoænosti. kod Jupitera obilježje poduzetne površnosti.Prevladavanje pokretnih znakova i polja ukazuje na sposobnost poduzimanja i zapoèinjanja. planeta Pluton. pokušajte okvirne odrednice na slijedeæim stranicama nadopuniti vašim opažanjima i prilagoditi prema vašim iskustvima. kod Satuma obilježje suzdržane usporenosti.Sadrži li karta doista kakav vrlo oèigledno prenaglašeni èinitelj. kod Mjeseca obilježje promjenljiva raspoloženja. Razmatrajuæi polja. pa time velikim dijelom oznaèava i bit naše životne zadaæe. Stoga. promjenljivihna povezujuæe. sjedinjujuæe. uoèit æete da se on odražava na liènost kao prevladavajuæi. reèeno je. kod npr. pak na izvedbene sposobnosti. Primjerice. primjerice aspeka-ta. m. istraživaèke (ispitujuæe) sposobnosti.Položaj Mjeseca u znaku i polju ukazuje na navike i podruèje življenja koje na%i neprestano daje graðu za razmišljanje i samoprovjeravanje. davanja poticaja. u strukturi liènosti izraženo je obilježje prekomjerne prinudnosti. pri èemu su. postojanih. us. pa i ovom priruèniku.

a èetvrto i deseto polje na podruèje ishodišne pasivne identifikacije. MCukazuje na izvanosobni. Matijeviæ: Put samospoznaje o®. gotovo religijski ideal kojegprojiciramu na nekakvu 'nadprirodu'. /Cukazuje na latentni ideal èiste prirode u koji bi se bilo poželjnim vratiti. doèim je iznad obzora (oko MC-a) znaèajka osoba koje svoj unutarnji svijet vrednuju i potvrðuju u javnom društvenom životu i djelovanju. a šesto i dvanaesto polje na podruèje ishodišnih pasivnih odnosa. a peto i jedanaestopo\]e na podruèje osobnoga i društvenog izražavanja osobnosti. Grupiranje planeta pod obzorom (oko IC-a) znaèajka je osoba kojih je pozornost usmjerena prvenstveno ka razvoju osobnih životnih podruèja i zasebnih sposobnosti.naglašena ona polja u kojima se nalazi više planeta.gfe. AC ukazuje na prevladavajuæu i svijesti najviše dostupnu funkciju djelovanjem. Merkurovii Venerini aspekti s Marsom. transcendentni.Razmatrajuæi aspekte planeta. doèim desna strana (oko DC-a) ukazuje na osobe koje se razvijaju veæinom u ovisnosti od okoline. itd. Jupiterom iSaturnom ukazuju 405 .>A/ \b I. više podsvjesnu funkciju koju projiciramo u okolinu. *>fr . is-Složenost obilježja i sposobnosti liènosti moguæe je razluèiti iz simbolike znaèenja naravi aspekata. Prvo i sedmo polje ukazuju na podruèje poèetnih aktivnih odnosa. DC ukazuje na nadoknaðujuæu. zato što je potpunije povezan u strukturu svijesti i obuhvaæa više životnih podruèja. imajte na umu da je planet koji tvori brojne aspekte vjerojatno jedan od prevladavajuæih èinitelja. kt Grupiranje planeta na lijevoj strani (oko AC-a) karte ukazuje na samostojne osobe. Drugo i osmo polje ukazuju na podruèje materijalnog i odnosnog odraza osobnosti. Treæeidevetopo\]e ukazuju na podruèje poèetnih aktivnih ispitivanja i istraživanja.

itd.Prelaz iz analize u sintezu olakšava združivanja sastavnica karte. ali na poseban. Neptun ukazuje na kreativnost. izbore i davanje prednosti pojedinim ciljevima kojima netko teži oznaèavaju Sunèevi aspekti. odnosno sposobnost viðenja stvari u novu svjetlu i rješavanja problema na novnaèin. Primjerice. neodreðenost i prijetvornost. posve osebujan ili neuobièajeni naèin uz 406 . Neptunom i Plutonom. s Neptunom na raspršenost. doèim Sunce ukazuje na sposobnost vrednovanja. Aspekti osobnih planeta Marsa. organiziranja. m. odreðenost i jasnu usmjerenost. Uranom. integriranja te usmjerenja djelovanja. s Uranom na promjenljivosti i nepredvidivost. Venere. te s Plutonom na skriveno opažanje uz iznenadne nesuzdržane postupke. polju i aspektima Mjesec ukazuje na sposobnost primjene unutarnjih prièuvnih potencijala. doèim Jupiter unutar istog procesa ukazuje na sposobnost umnog postupka kojim se razdvojene pojedinosti udružuju u jedinstvenu cjelinu (sinteze). i®. Merkura.na praktiènu i konkretnu inteligenciju. Merkur unutar procesa mišljenja ukazuje na sposobnost umne rašèlambe cjelovitog te traženja veze uzroka i posljedica (analize). sa Satumom na suzdržljivost i sprijeèenost. s integrativnim planetima Mjesecom /Suncemukazuju na vrstu i doseg društvena kontakta. Svjesna usmjerenja. položajem u znaku. doèim L/ra/7ukazujenaisto. Merkurovii Venerini aspekti s trima izvanjskim planetima. a povezivanje planetnih parova olakšat æe razumijevanje funkcioniranja astroloških pokazatelja.Nesvjesni dio duševnosti lako naslutimo prvenstveno kroz Mjeseèeve aspekte koji oznaèavaju i dinamiku raspoloženja. s Jupiterom ukazuju na dobru sposobnost komuniciranja. ukazuju na sposobnost stvaranja i pronalazaèki usmjerene intelektualne sposobnosti.

Praktièno i nema granica èovjekova sazrijevanja tijekom cijela njegova života. Venera ukazuje na sposobnost èinjenja ustupaka. doèim Ma/sukazuje na sposobnost samopotvrðivanja. doèim Saturn ukazuje na sposobnost ogranièavanja i usredotoèenja na zadato i bitno. Pritom Jupiter ukazuje na djelotvornost (ili nedjelotvornost) u postizanju željenih 407 . Stoga uvijek moramo poæi od èinjenice. Mars i Uran ukazuju na težnju za samostalnošæu (projiciranu kroz AC i MC). itd. idealnoj cjelini liènosti. manipulacijske i zakulisne aktivnosti. na sebe-važnost. Postoje samo stupnjevi zrelosti koji se.iznimnu domišljatost. Za utvrðivanj e tog stupnj a zrelosti treba razmotriti položaj e Jupitera i Sa-turna u polju i znaku. kako se to struèno kaže. više ili manje. izražavanja naklonosti i prijenosa osjeæaja. približavaju zamišljenoj. Jup/terukazuje na sposobnost razvijanja i opæeg usavršavanja te na zadivljujuæu. da nema potpuno zrele liènosti \ls >A/ ^ sls7^ * ~*W /T-' Primijenjena astrologija ili. te njihove uzajamne. prije ili kasnije. kao i aspekte s drugim planetima. Mjesec ukazuje na duboko èuvstvenu prisnost i sposobnost osjeæajne identifikacije. doèim Sunce. liènosti koja je potpunoma integrirana. Mars ukazuje na sposobnost za neposredne manevarske aktivnosti. sporazumijevanja i suradnje. doèim Pluton ukazuje na sposobnost za dalekosežne. Er Razvoj liènosti trebao bi. Nadalje. ali i preobuhvatnu poduzetnost. Mjeseci Neptun (svaki na svoj naèin) ukazuju na sklonost ovisnosti (projiciranu kroz DC i IC). strateške. završiti njezinom razmjernom psihièkom zrelošæu. doèim Venera ukazuje više na putenu prisnost i sposobnost njezina produžavanja ili pojaèavanja te odgovora.

No. Primjerice. itd. stoga se sve prosudbe u svezi s tim 408 . kao i udovoljavanje svim njezinim željama i prohtjevima èesto onemoguæuje razvoj zrele liènosti. èetvrto polje i njegov vladar. Oni s Marsom iPlutonom. te prilagoðavanja postojeæim prilikama i suživljavanja sa širom zajednicom. osobito u obitelji. Primjedba: Svaka procjena razvojnog stupnja neke osobe i njezine zrelosti. k tome ometeni i od drugih planeta. prekomjerno zaštiæivanje osobe. Jupiteroyw Saturnovi aspekti s Mjesecom i Venerom. Njihovi meðusobni skladno prožimajuæi aspekti. Neskladno prožimajuæi meðusobni aspekti. ukazuju na sposobnost (ili nesposobnost) voljenja i nekoga drugoga. što dakako ne možemo smatrati plodom nepovoljnih uvjeta.ciljeva. Aspekti Jupitera i Saturna s ostalim planetima stanovita gu mjerila prema kojima se prosuðuje psihièka razvijenost. neometani od drugih planeta. a ne samo sebe samoga. bez rasnih. ukazuju na osobe tolerantnije prema drugima. na sposobnost (ili nesposobnost) postizanja neovisnosti. ukazuju na sposobnost (ili nesposobnost) nadziranja vlastitih impulsa i poriva. S Merkurom. S Neptunom i Suncem. umnogome ovisi o vlastitome stupnju zrelosti te zapravo dovodi do razotkrivanja astrologova razvojna stupnja. doèim Satum oznaèava veæu upornost (ili odustajanje) u svladavanju svakodnevnih poteškoæa i sposobnost (ili nesposobnost) realistièkog ocjenjivanja stvarnosti. isto tako prevelika roditeljska briga. na što upozoravaju Mjesec. Sunce. ukazuju da postizanje zrelosti prijeèe manje više nepovoljni uvijeti života i razvoja. a koje se u svome djelovanju rukovode jasnim moralnim naèelima. na zrelu (ili nezrelu) savjest i budnost (ili nebudnost) prema zahtjevima vlastita moralna biæa. vjerskih i drugih predrasuda. Uranom i djelomice Neptunom. te priznavanja i prihvaæanja (ili obratno) postojeæe realnosti.

takoðer.moraju primjenjivati s iznimno velikim oprezom. Primjerice. napetih aspekata koji narušavaju skladni ritam *>Af ^ >Af \As 7^ * ff< I. pri èemu su takoðer obièno manjkave Mjeseèeve i Sunèeve funkcije. Inten-cionainuproblematiku. a Pluton pak ukazuje na osjeæaje ugroženosti. ts* Psihodinamiène posebnosti i otklone. Matijeviæ: Put samospoznaje 27 obrade i vrednovanja podražaja i asocijacija u odnosu na oèekivanja. shizofreniji i paranoji.U astrološkoj karti osobe s mnogo teškoæa s duševnom ravnotežom. konfliktno postavljen Saturn obièno oznaèava nerealan nadzor superega. Uran neureðene i neintegrirane funkcije. lako prepoznajemo u unutarnjim sukobima vezanim uz neka planetna naèela. znakovitu osobama sklonima manièno-depresivnimpsihozama. odnosno funkcionalne poremeæaje. uoèavamo kod osoba kojih se duševna preosjetljivost iskazuje kroz aspekte Mjeseca s Plutonom. doèim Neptun previše briše granice ega s velikom nejasnoæom i posljediènom joj tjeskobom kao ishodom. itd. Depresivno kaptativno retentivnu problematiku zapažamo u osobe kod koje nalazimo konfliktne veze Saturna s Jupiterom i Uranom. èega je ishod neprestana fragmentacija doživljaja. Neptunom i Uranom. naæi æemo opæenito mnogo izazovnih. redovito zakoèene i integrativne Sunèeve funkcije. ambivalentnih osjeæajnih 409 . os. Opsesivno-kompulzivna i fobièna problematika liènosti oèevidna je u kompleksnim vezama Merkura i Marsa s Neptunom i Plutonom uz problematiène Mjesec i Sunce. s prekomjernom polarizacijom nezrelih. no pri tome su. opet uz dodatak drugih problematiènih èimbenika. Na histerièni znaèaj ukazuju prije svega konfliktni aspekti Venere i Marsa.

djelovanje na uvjete koji uzrokuju stres. itd. Jupiter i Merkur. kao što su zabrinutost. napetost. skromne sposobnosti.U frustrirajuæim i stresnim situacijama. Mjesec\e prema znaku. us. us* Takoðer. veæ okružen prijateljima i ljudima koji mu žele pomoæi. zbog vezanosti uz kognitivnu procjenu pojedinca. odnosno najèešæih èuvstvenih reakcija na neke situacije koje osoba procjenjuje kao prijeteæe ili frustrirajuæe. Sunce. nezrelosti. Poljakroz aspekte planeta sadržane u njima ukazuju na frustracije izazvane vanjskim zaprekama na koje nailazimo u nastojanjima da ostvarimo naše želje i težnje. 410 . Venera pripomaže smanjenju intenziteta stresa zbog doživljaja pojedinca da nije sam. aspektima i kroza njih povezanim poljima obièno dobar pokazatelj osjetljivosti na frustrirajuæe situacije i naèine reagiranja na njih. obièno ukazuju na intenzitet doživljenog stresa. nekog tjelesnog nedostatka ili raskorakom izmeðu razine težnji i moguænosti pojedinca. mnogo izazovno napetih aspekata ukazuje na mnoguæe izvore stresa. stanja frustracija i anksioznosti. doèim je Neptun odustajanje od pokušaja da se situacija savlada. Saturn pak oznaèava podnošenje. Znakovikroz aspekte planeta sadržane u njima ukazuju na unutarnje zapreke uvjetovane individualnim osobinama. strah ili strepnja zbog onoga što bi se moglo dogoditi. napose izazvan dogaðajima koje nismo mogli predvidjeti i nad kojima nismo imali nikakva nadzora. a koje proizlaze iz prirodne ili društvene okoline. Mars. itd.predodžbi koje su posljedica zaostanka u razvoju. nedostacima ili sukobima motiva poput neodluènosti. Uran i Pluton iznimno snažno pobuðuju doživljaj stresa. ljudi èesto koriste i oblike ponašanja zvane obrambeni mehanizmi. izdržavanje i prihvaæanje situacije kao takve.

Upletenost Venereuz potporu Mjeseca a kroz Neptuna. Upletenost Saturna uz potporu Sunca i Jupitera ukazuje na kompenzaciju kojom se ulaže 411 . Naime. opreèno. aspektima i kroza njih povezanim poljima obièno dobar pokazatelj tog iskrivljavanja realnosti i samozavaravanja. Posebice podržan Mjesecom ukazuje na negiranje pojedinca da se suoèi s nekim svojim nedostatkom ili nekom ugrožavajuæim situacijom s kojom se ne može nositi. ukazuje na racionalizaciju u \^ jk. sve do rezignacije kojom odustaje od svega. veæ svoju napetost i nakupljenu agresivnost usmjerava na svoje bližnje. Meðutim. jjfc. stoga su u veæoj ili manjoj mjeri neki oblik samozavaravanja. pritom ovi mehanizmi ne mijenjaju stresnu ili frustrativnu situaciju. doduše. w ^/ is w TpT vp: Primijenjena astrologija pokušaju umanjivanja vrijednosti nekog cilja koji se ne moæe postiæi ili. tjelesne nasrtaje i si. a uz 'pripomoæ' Urana ili Plutona i na razbijanje predmeta u kuæi. uz prijetvorna Neptuna. neprihvaæanja kritike ili previðanje svega što upuæuje da drugi nisu zadovoljni našim ponašanjem. veæ samo ono što pojedinac misli ili doživljava. kao pretjerano isticanje vrijednosti cilja koji smo prinuðeni odabrati. to je èešæe pomaknuta agresija kada se i ne napada izvor poteškoæa. ukazuje na supstituciju kojom se zamjenjuju ciljevi tako da novoizabrani cilj barem djelomice zadovoljava onemoguæenu potrebu. Upletenost Marsa ukazuje na izravnu agresiju što. Neptun je prema znaku. uz Neptunovu himbenost. Upletenost Sunca i Jupitera.odnosno nekovrsne nesvjesne procese iskrivljavanja realnosti koji pojedinca brane od anksioznosti. može biti i prilagoðeni oblik ponašanja kroza borbu za neka svoja prava ili graðanske slobode.

uz potporu Mjeseca. društveno neprihvatljivim željama i motivima. nešto poput vraæanja na prethodne faze razvoja. ukazuje na projekciju koja pojedincu omoguæuje da se ne suoèi s nekim svojim manama.sinteze astrološke karte 1.više truda i napora ne bi li se pojedinac istakao u aktivnosti ili podruèju za koje posjeduje odgovarajuæe sposobnosti i time nadoknadio neke nedostatke koji mu onemoguæuju postizanje uspjeha. Upletenost Mjeseca. Dakako. Upletenost Merkura. itd. tojeiizuannas. 27< 412 . jer ih pripisuje drugim ljudima. ukazuje na osobu bogatije unutarnje složenosti. Dok uz potporu Marsa ukazuje na fiksaciju koja se sastoji u upornome ponavljanju nekih akcija za koje je oèito da ne dovode do cilja ili u ustrajanju u aktivnosti za koju pojedinac nema odgovarajuæih sposobnosti. kroz Neptuna i pridruženog im Urana. oni neiskusniji èesto izbjegavaju takve osobe smatrajuæi njihovo ponašanje teško predvidljivim i još teže razumljivim. f Stoga uvijek imajte na umu da mnogo nadopunjujuæih suprotnosti i napetosti koje odražava astrološka karta. Gonjene snagom ljubavi krhotine svijeta traže jedna drugu da svijet nastati može Teilhard de Chardin ***** Tehnika analize . No. no svrha je da se ukaže na s^i mnogostrukost simbolièkog znaèenja pojedinih astrologijskih èinitelja. odnosno neprikladno ponašanje nalik ponašanju djeteta. ukazuje na regresiju. ovako bismo mogli nastaviti unedogled. To znaèi da se takva osoba odziva životu s veæim 'kontrapunktnim repertoarom' moguæih reakcija. Matijeviæ: Put samospoznaje Poruka "Štojeunama. uz potporu Saturna a kroz Neptuna.

Dakle. tojeiunama. tjelesnim ili životnim teškoæama. napose onima èiji su životi ispunjeni umnim. Madukya Upanisada Uvijek imajte na umu 'faktor' èovjekove vlastite aktivnosti. ma koje moguænosti slijedili. Stoga. potencijali nesluæeni i. doktrinu ili brojeve. slijediti je i živjeti u ozraèju njene iluminacije. izvorom je razvoja. svako vaše iskustvo. odgovoriti na pitanje kako živi i zašto pati? Meðutim. Vaše sukobe. Vaše su moguænosti goleme. a ne sagledavaju ga fatalno vezanoga za svoje nasljeðe i svoju okolinu. uvijek o VAMA. Taj èinitelj je takoðer vrlo bitan za èovjekov psihièki razvoj. snage i ispunjenja. odreðena usmjerena djelovanja. vjerojatno najznaèajnija poruka ovog izlaganja. a ne mitologiju. koji naglašava one psihologijske koncepcije koje teže vezati èovjekovu 'sudbinu' uz njega samoga. u središte života. isamo o VAMA ovisi hoæete li ostati u dodiru s tom vizijom. 'svemirske drame'. a astrološka karta roðenja jedan je od njihovih moguæih pokazatelja. poput zaèudnih krugova. Dakako. pri kojem se javlja manji ili veæi stupanj slobode u kreiranju vlastite buduænosti. stavlja èovjeka. Astrologija vam samo pomaže u prilagodbi vašoj unutarnjoj viziji i otkriva naèine njezina pretvaranja u jasno zamišljena. zavisno od stupnja te slobode odreðuje se i èovjekova odgovornost za vlastiti razvoj. Vaše astrološke karte i vaši životi otvoreni su i.Štuje izvan nas. sljedeæa je: Vaši su životi u vašim rukama. u procesu razvoja umijeæa prosudbe astrološke 413 . ma koliko teško bilo. mogu se preinaèiti. Suvremena astrologija pokušava prikazati ljudsko biæe onakvim kakvo ono uistinu jeste. tjeskobe možete pretvoriti u radosti. potištenosti. No. a vaše kvadrate u trigone.

odgovarajuæi na odreðena pitanja koja postavlja klijent. Premda se sposobnost sintetiziranja karte ne može nauèiti i razviti samo praæenjem slijeda odrednica. Uvjerite se da niste zanemarili bima obilježja koja æe osobi biti znaèajna tijekom cijela njena življenja. No. 'a priori' primjenljiva na iste ili sliène primjere. to dolazi tek s iskustvom. a ostali dio tumaèenja uoblièite prema njima. No. kada netko jednom usvoji mnoga znanja o astrologiji.karte razmotrite obilježja koja su najistaknutija. ipak prouèavatelji poèetnici (pa i oni napredniji). svaki sustavni pristup (pa i ovaj) ima i svojih slabih strana. U zbilji. razmisliti o njima i možda izraziti želju i odluènost. Važna napomena: Sva navedena 'tumaèenja' opæenita su i mogu poslužiti samo kao odrednicen razmatranju. te se usmjeriti na neke (bitne) èinitelje karte uz istodobno 'zanemarivanje' ostalih (manje bitnih) èinitelja. pretvori u prednosti i plodonosna ostvarenja. sinteze. trebaju neku poèetnu toèku uz pomoæ koje bi. najsnažnija. a ne kao konaèna pravila. Primijenjena astrologija Zašto korak po korak? U knjigu je ukljuèen sustavni pregled analize. potrebitu da sve to razvije. prirodno æe se prilagoditi osnovnim temama karte i doživljavanju pojedinca. i prosudbe karte prikazujuæi niz koraka koje bi prouèavatelji mogli slijediti u pokušaju razumijevanja bilo koje pojedine karte. mnogi ipak trebaju odnekud poèeti i praæenje ovog pregleda barem æe poslužiti poput usmjerenja na važne i glavne èinitelje te saèuvati otvorenost pristupa cjelovitosti i moguænosti sinteze 414 . korak po korak. razvili smisleni pristup tumaèenju. Do kraja oèitanja zainteresirana osoba æe vjerovatno produbiti svoj uvid glede jednog ili više ovih obilježja koja æe joj biti dovoljno jasna. zapamtiti ih. Meðutim.

jo èitatelj može pronaæi njihova objašnjenja u nekoj od astroloških enciklopedijafili važnijih udžbenika.karte. 'korak po korak'. kojoj je osnova mjerenjei skaliranjeps\h\èk\h procesa i stanja. psihometrija. veæ samo deskriptivne. Meðutim. "^|\" ^n^ I. Tako je izvan domene ovoga rada i ukljuèivanje svih tradicionalnih èinitelja. Pregled vjerojatno sadrži èinitelje i pojmove koji nisu objašnjeni u ovoj knjizi. sva ovdje prikazana vrednovanja nisu nekakve 'mjerljive velièine' i nisu operabilne. moramo se èuvati zamke! Naime. Stoga. Izvrsno objašnjenje gotovo cijele astrološke terminologije nalazimo u "Encyclopedia of Astrology" od Nicholasa DeVorea. a ne kvantitativno). Služe nam samo poradi usmjerenja. Važna napomena: Strukturu liènosti moguæe je. odnosno reda istovrsnih pojmova izdvojenih prema nekim zajednièkim obilježjima ili odlikama. jer planeti (u pojedinu znaku. unutar predloženih kategorija. tumaèenje. polju ili aspektu) funkcioniraju prema naèelu kakvoæe. KARTA KAO CJELINA Prvi korak ukljuèuje razmatranje astrološke karte kao 415 . predloženi radni proces ukljuèuje postupno razmatranje. raèunski povezati zajednièkim ili suodnosnim simbolièkim nazivnicima i tako utvrditi posebnosti njezina znaèenja. a ne kao 'pouzdano mjerilo'. do stanovite razine. iznimno inteligentnu i opsežnu radu. Suodnosno ukupnosti uskladivih i povezivih naèela koje èine cjelinu. a ne ko-likoæe (kvalitativno. a nikako ne za konaènu prosudbu ili. èak. Matijeviæ: Put samospoznaje 281 I. zbog velike varijabilnostipsihièkih pojava može služiti samo u svrhu matematièke i statistièke analize.

Primjedba: Navedeno je zacijelo toèno. Naime. oznaèuje moguænost i sposobnost koja postoji u latnetnu stanju i svjesnost te djelotvorne snage unutar svakog od nas. ali upravo djelomice. odnosno izrazito istaknuti samo jedan od elemenata. Time se želi samo utvrditi njihov redoslijed koji omoguæuje smislenije povezivanje u sintezi. kao nositelji temeljnih oblika životne energije. Stoga.cjeline. prenaglašeni vatreni element ukazuje na osobu snažne izražajnosti koja naprosto povlaèi sve za sobom. To se d/e/o/n/cenajizravnije oèituje kroz temperament. Zastupljenost planeta. Naime. odnosno naèin na koji se neka osoba pokazuje i doživljava svoja raspoloženja te promjene tih raspoloženja. AC i MC u znakovima istovrsna elementa Svi elementi zajedno. odnosno najopæenitija svojstva. Primjerice. svako povezivanje elemenata samo s temperamentom jednostrano je i odreðuje tek dio mnogostruka znaèenja elemenata. Pogrešno je opredijeliti se samo za jedno ili drugo. dok prenaglašeni vodeni element ukazuje na osjeæajnu osobu s težnjom oslanjanja na druge. energetski su nukleus životna iskustva. veze i odnose postojanja i djelovanja. razmatrajuæi naglašenost\X\ nenaglašenost(kod svih astrologijskih sastavnica) nije uputno strogo razdvajatie\emente. Svaki od elemenata. ravnoteže i neravnoteže meðu temeljnim sastavnicama astrologijskogu simboliènog sustava u svrhu odreðivanja unutar cye//neizrazito naglašenih\\zxaz\to nenaglašenih dijelovakarte. svaki grèeviti pokušaj odreðenja neproturjeène. predstavljajuæi drukèiji oblik potencijalne životne energije. 1. zapravo energiju kojom ta osoba opæenito reagira. Imajte na umu da astrologijsko razmišljanje uvijek priznaje ispravnim poimanje višeznaè-nosti. neprijeporne strukture 416 .

zemaljski su znakovi Bik. Koristeæi mjerilo od 72 toèke. kao i znakova AC-a i MC-a. odnosno brojèane 'vrijednosti' planeta u vatrenim. zemaljskim. te preostali nadopunjujuæi ih element u karti. Djevica i Jarac. zraèni su znakovi Blizanci. njegovu vrijednost treba podijeliti izmeðu znaka u kojem jest i slijedeæeg znaka. Prevladavajuæi element u nekoj karti odreðuje se zbrajanjem toèaka. zraènim i vodenim znakovima. Vaga i Vodenjak. naèina percepcije i snagu uskladbe pojedinca. prevladavajuæi i manjkajuæi. vrednujte znakove: Sunce 10 toèaka MC 4 toèke Mjesec 8 toèaka Uran 3 toèke AC 8 toèaka Neptun 3 toèke Mars 7 toèaka Pluton 3 toèke Merkur 6 toèaka Venera 6 toèaka Jupiter 5 toèaka vladar Sunca +2 toèke Saturn 5 toèaka vladar AC-a +2 toèke Nalazi li se planet u karti izmeðu 29 jednog znaka i 0 slijedeæeg znaka. vodenisu znakovi Rak. ^ ^fe ^ \ls 282 Primijeniena astrologija o) Prevladavajuæi element Prepoznavanje: vatreni su znakovi Ovan. zemaljskih.osobnosti nikad u stvarnu životu ne odgovara posve toj strukturi koja upravo sukobljenim. Škorpion i Ribe. Sadrži li karta 26 . Dakle. Lav i Strijelac. zraènih i vodenih znakova. ali nado-punjujuæim suprotnostima i razlièitim unutarnjim moguænostima poprima svoj oblik. oznaèuju zapravo osobitost stanja svjesnosti. Odreðenje: Dobro uravnotežena karta sadrži 18 toèaka u svakom od vatrenih.36 toèaka bilo kojeg 417 .

Prevladavanje znakova vatrena elementa Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim vatrenim znakovima odlikuje se izuzetnim samopouzdanjem. No. koja se izmjenjuju ustupajuæi mjesto novima. neposredna i nametljiva djelovanja na druge. s neumjerenom željom izravna. usmjerava se zapravo na mnogovrsne aktivnost kojima se jednostavno ne može oduprijeti. pretjeranost u ophoðenju.elementa. ali kratkotrajno oèituje èuvstva. Zapravo. problem je nepravodobno sagledavanje prekomjernosti unutar mo-tivaciona procesa što se može oèitovati u samosagorijevanju.>!?ff vj/ /Vs 7yC W 'Tv I. samo dogaðanja radi. stoga je sklona potpuno se predati aktivnostima. Iznimno pobuðujuæi voljni mehanizam težnje za probitkom nagoni je na djelovanje u kojemu naprosto izgara. uz iznimno jednostrane postupke u ostvarenju ciljeva ili samoznaèenja. Matijeviæ: Put samospoznaje promidžbom i priznanjem. žestina. on je vrlo naglašen. oznaèuje njegovo prekomjerno prevladavanje. Usredotoèena na izvanjska zbivanja. U dodiru se oèituje presilovito. ispod površine potištenosti izbija neprilagoðena nesputanost. neobuzdanost. Primjer za prošireno tumaèenje: Osoba burno. Ponekad æe to nastojati ostvariti na najlakši moguæi naèin. izbjegavanjem suèeljavanja s 418 . a sve je to prožeto potrebama za samovi/ >4f -jfe. èvrsto vjeruje svojim sposobnostima i moguænostima u kojima nalazi poticaj za svoje postupke i djelovanje usmjereno prema vanjskim ciljevima. napose u stremljenju bržem dosizanju vrha. Sadrži li karta 36 ili više toèaka bilo kojeg elementa. napose kroz alkohol i droge. iscrpljivanju do posvemašnje istrošenosti organizma.

žuèljivu ili silovitu. Razmišljanjima podreðujuje djelovanje. nastojat æe nadomjestiti svojim subjektivnim zalaganjem. nagle æudi koja brzo plane. strastvenim pristupom punim životnosti. slikovito kazano. ne birajuæi pritom sredstva. poduzetnošæu i sposobnošæu organiziranja. Stoga može doživljavati teškoæe s drugim ljudima glede svojih osobnih potreba i želja. nastoji stvarnost podvrgnuti vlastitoj svijesti. U životu se uglavnom nada dobru. Osjeti li se ugroženom u svojoj neovisnosti. ali zbog pristranosti èesto stavlja svoje osobne interese iznad svega drugoga. istièuæi sebe i vlastite zasluge. Ili. zapravo pokretana porivom za priznanjem. kao i težnju za promjenom stanja u povoljnim okolnostima. pobuðena pozitivnim osjeæajima. snagom pokretanja. Preuzetna. postupke ili ponašanje. umišljenih vlastitih vrijednosti u želji da ostavi blistav dojam. Primjedba: Prema navedenom primjeru proširenog tumaèenja.problemima. zamijeniti pukim hvalisanjem. pokušajte sami zamisliti i oblikovati vlastita proširena tumaèenja za sve slijedeæe odrednice. Itd. nedovoljno izražene sposobnosti suzdržavanja ili èinjenja ustupaka. nedosljednost nazora. a ponesena vrlo snažnim èuvstvenim doživljajem. nedostatak izdržljivosti i postojanosti. Neobjektivno prosuðivanje i ponašanje. Prevladavanje znakova zemaljskog elementa 419 . zanesena. može djelovati iznimno odluèno pa je drugi mogu doživjeti kao uzbudljivu. može zbiljska postignuæa te nadahnjujuæe odlike prosvjetljenja i osvješæenja. aneæe zasjati svom punoæom sjaja. na pozornici æe statirati ili svjetlucati u pozadini. a potaknuta osobnim èuvstenim odnosima. U povoljnu raspoloženju. može oèitovati i izrazito nadahnuti stvaralaèki polet ili izraziti sklonost prema lijepom i uzvišenom. opravdavajuæi ih ciljem. ali se brzo i umiri.

u dimenziju svijesti izvan dodira s moguæim. no i unutarnjim životom. gurajuæi)e u svijet snatrenja. stoga je malo elementa zemlje ili vatre može motivirati da poradi na zamislima i potom ih djelatno i praktièno primijeni. pristupima ili metodama glede zahtjevnih situacija. praktièan je mislitelj. u skladu s neposrednom okolinom i svojim tjelesnim. èesto i uz nedostatak mašte. 420 . Radi radije nego što se zanima za nove zamisli. aktivnostima. kao i dalekosežnim i ne uvijek provodivim planovima. svijet rada i praktiènog stanja stvari. Gotovo ništa ne radi bez prethodnog promišljanja što je može dovesti u stanje krajnje paralize volje. s neizbježnim posljedicama. no isuviše živi u vlastitoj glavi. Um naprosto juriš njom. nesklonost oduševljenju. osjetilnim dojmovima i zadovoljstvima. \\s >jf ^ \far \\s 284 Primijenjena astrologija Prevladavanje znakova zraènog elementa Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim zraènim znakovima obièno živi unutar vlastitita perciptivna i misaona procesa. Uzdržljiv odnos. prevladavaju njezinim izvanjskim. a s malo uredne mentalne discipline može postati i inovatorom.Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim zemaljskim znakovima redovito æe posveæivati pozornost konkretnim pojedinostima i opipljivim rezultatima. Naglašeno je obuzeta onim u èemu jest ili treba biti. Zapravo. ipak uspijeva u komunikacijama i društvenim odnosima. Moguæa je i neprilagoðenost u procesu uèenja. Znatno naglašen Neptun i Jupiter mogu joj pomoæi u praktiènom uravnoteženju prenaglašenosti obilježja ovog elementa. te neumorno traži znanje i dijeli svoje misli s drugim ljudima. Pomalo neosobna. Djelovat æe najèešæe razborito.

Prijemljiva. neprimjereno æe reagirati i oèitovati neprilagoðene oblike ponašanja. povremena promjena životna ritma. eda bi se um isprazniood briga. ali prijeti opasnost iscrpljivanja živèane energije mnogo brže nego u onih koji je koriste i znatno više. a gubeæi tako životnu snagu. s teškoæom održava samosvojnost. a krajnji. bez vesala. Živèani joj je sustav visoko aktivan i izuzetno osjetljiv. Ovladaju li njome osjeæaji i izmaknu li svakom nadzoru. navika u svakodnevnu radu i djelovanju. zatvorenoga u malu prostoru. Slikovito prikazano. bez kompasa. ¦: _t_ Prevladavanje znakova vodenog elementa Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim vodenim znakovima gubeæi se èesto u svojim ili èuvstvima drugih ljudi. nego nešto poduzeti. misli i beskonaènih planova. takoðer. ne bi li saèuvala svijest od psihièkogistrošenja. bez jedara. navike i stavove æe shvatiti kao samozaštitu.èesto uz osebujnu sposobnost izuzetne uskladbe s razlièitim ljudima. postajuæi plahovitom i podložnom svakovrsnim strahovima. posezanje za 421 . bježi od životnih izazova èesto se zatvarajuæi u sebe. bez kormila. Nužna je. Krajnja osjetljivost èesto je uzrokom povlaèenja u sebe. Smatrajuæi se nesposobnom oduprijeti stresu u dodiru s izvanjskim svijetom. Stoga. koji æe se radije prepustiti vjetru. su joj nužna razdoblja duboka opuštanja. Iznimna osjetljivost na svako doživljavanje i iskustvo u najboljem sluèaju može rezultirati izuzetnom dubinom uvida. ova se osoba može osjeæati poput brodolomca na otvorenu moru. no najèešæi je ishod preosjetljivo reagiranje na neznatne podražaje. ona je podložna izvanjskim dojmovima i pretežno je u milosti èuvstvena procesa i pamæenja (sjeæanja) nad kojima gotovo i nema nadzora. ali razboritije.

Dakako. ako ne i posve sebièan oblik postavljanja velikih zahtjeva drugima. èesto prirodna uèenja proglašava spiritualnom i okultnom stvarnošæu (i obratno). Osoba sklona tlapnji. Opreèni i proturjeèni osjeæaji. èežnje i s njima se identificira. osjeæa nesigurnost ukoliko ne ostvari motivacije. No. \l^ Matijeviæ: Put samospoznaje 28 prazninu. požrtvovnosti. neæe imati osobite koristi od te velike unutarnje snage. zamjetljiva je znatna i èesto iskrena predanost životu i nesebiènost.. droge i si.izvanjskim poticajima poput alkohola. Dakako. ali i krajnostima u u oblaèenju i si. Neptun. neprijeporan je potencijal za razvijanje mnogih duševnih kvaliteta: ljubavi. za bolje samousvajanje. proizišli iz stanja unutarnjeg sukoba. djelotvornost èišæenja ovisi o njezinim èuvstvenim potrebama. suosjeæanja. lažnim pretpostavkama i samoobmani. najèešæe su potaknuti i neprikladnim uživljavanjem u aktivnosti i druge. b) Najslabiji element Prepoznavanje: Sadrži li karta manje od 10 toèaka pojedinog elementa ili ako su sve toèke jednog elementa sadržane u vrijednostima vanjskih planeta (Uran. koje treba osobito pozorno istražiti. Takoðer. privrženosti. 422 . No.>A/ jjjk. sanjarenju. koji bi trebali ispuniti njezinu unutarnju \L. sve dok tjelesne žudnje identificira s duhovnom željom za osloboðenjem i konaènim spokojstvom. pružanja posvemašnje pomoæi i si. no to je uglavnom samo bezazlena vanjska pojava kojom zapravo zaklanja prinudan. ova osoba treba razvijati èuvstveno samopoštovanje temeljeno na više bavljenja unutarnjim životom i odstranjivanju èuvstvenih ostataka. napose intenzivne duboke žudnje. Zapravo.

Merkur u žarišnoj poziciji (konjunkcija s AC-om. Nadoknade za vodeni element ukljuèuju: Mjesec u vodenu znaku (osobito Raku). Mars u žarišnoj poziciji (konjunkcija s AC-om. Mars u konjunkciji sa Suncem. oznaèuje to njegovo pomanjkanje. Saturn u konjunkciji sa Suncem. Saturn u desetom polju ili kao njegova vladara. Nadoknade za zemaljski element ukljuèuju: Saturn u zemaljsku znaku (osobito u Jarcu). Nadoknade za zraèni element ukljuèuju: Merkur u zraènu znaku (osobito Blizancima). Merkur u treæem polju ili kao njegova vladara. na kraju T-kvadrata. na kraju T-kvadrata). Neptunom ili Plutonom. Mogu naprosto poveæati želju 423 . Merkurom ili Marsom. Ponekad drugi èimbenici u karti mogu bar djelimice nadoknaditi ovo pomanjkanje: Nadoknade za vatreni element ukljuèuju: Mars u vatrenu znaku (osobito Ovnu). na kraju T-kvadrata. Odreðenje: Razmatrajuæi znaèenja pojedinih nedostataka unutar astrološke karte nužno je uvažiti ove nadoknade. osobi mogu znatno nedostajati svojstva tog elementa. ili prevladavanje pokretna modaliteta. ili prevladavanje promjenljiva modaliteta. Mjesec uèetvtrom polji ili kao njegova vladara. one ne mogu u potpunosti nadomjestiti nedostatak nekog elementa. ili prevladavanje promjenljiva modaliteta. Saturn u žarišnoj poziciji (konjunkcija s AC-om. Uranom ili Venerom. Ipak. Mars u prvom polju ili kao njegova vladara. Merkur u Djevici. Veneru u Biku. Jupiterom ili Mjesecom. Merkur u Djevici. Jupiter u Strijelcu.Pluton). ili prevladavanje postojana modaliteta. Mjesec u žarišnoj poziciji (konjunkcija s AC-om. Veneru u Vagi. Ukoliko karta sadrži 10-15 toèaka nekog elementa. Mjesec u konjunkciji sa Suncem. Merkur u konjunkciji sa Suncem. na kraju T-kvadrata.

Nevjerujuæi vlastitim sposobnostima. u snažnoj želji da funkcionira na razini oèitovanja ove energije. Pomanjkanje znakova zemaljskog elementa 424 . posve suprotno. traži dublje osobno i èuvstveno ukljuèenje u život. Može se zaplesti u groznièav raspored neosobnih aktivnosti ili.oèitovanja svojstava tog elementa bez one prirodne. jer mnogi važni životni problemi iziskuju punoSre-mena za prevladavanja. postati prekomjerno preokupirana vlastitim osobnim iskustvima. prekomjernim nastojanjem. uz dugo zadržavanje ostatataka psihièkih uèinaka naxon doživljenog iskustva. a nazoèna je i odsutnost životne radosti. Osoba kojoj nedostaje neki od elemenata. koja nije razvila veæinu njegovih obilježja. no izazovi je èesto plaše. neusiljene sposobnosti svrhovita djelovanja. uz pomanjkanje duha èesto se osjeæa i djeluje pasivno i nezainteresirano. Èesto nesvjesna ili zbog pomanjkanja ushita glede novih moguænosti. Ovoj je osobi preporuèljiva snažna tjelesna djelatnost i upeèatljivo izražavanje energije. preza i sustaje pred teškoæama u susretanju sa životnom zahtjevima. Prvotni se pokušaji 4^ * 4^ 286 Primijenjena astrologija nadoknade priroðenih nedostataka (svojstava elementa) mogu uèiniti kao da je taj element naglašen u njenoj karti. obièno biva svjesnom svog nedostatka i teži ga prevladati. iako nastoji postati izražajnom i jasnom. osoba si može prouzroèiti mnoge teškoæe. Pomanjkanje znakova vatrenog elementa Odrednice za tumaèenje: Ova osoba. Istina. Zbog pomanjkanja samopouzdanja i ustrajnosti. može u drugima tražiti nadahnuæe i poticaj. ipak se naizmjenièno oèituje na krajnje suzdržan ili dramatièan naèin. Meðutim.

>A/ \ls "?jr w "žK I. ne uklapajuæi se u socijalnu strukturu. leprša od jednog do drugog posla. ali krutu rutinu. prenaglašava praktiènost.Odrednice za tumaèenje: Ova osoba èesto razvija umijeæa koja nemaju praktiène primjene. èesto ima teškoæa u nalaženju prikladna životna poziva koji bi je posve zadovoljio. zapravo je u neprestanoj potrazi za stvarnošæu. Stoga. Može dugo ostajati u poslu ili nekom odnosu zbog postojanosti ili pouzdanosti koju joj pruža. izbaèenom iz prirodna tijeka. Osjeæa se neprilagoðenom stvarnome svijetu i opstanku na materijalnoj razini. traži neposredna iskustva u nekim dimenzijama života koja se njoj doimlju zbiljom. èesto traži sigurnost hvatajuæise za vi-sokostrukturirane sustave misli ili slijedeæi organiziranu. novaca. osoba može doživljavati poput potpune izdvojenosti iz stvarna svijeta bez zaleða i potpore da se promovira i izrazi. Taj manjak prisna dodira s materijalnim svijetom i fizièkom dimenzijom realnosti. Zapravo. zaklona i ostalih praktiènih stvari. si/ -ate. ignorirajuæi zahtjeve opstanka u materijalnom svijetu. svakodnevnih pojedinosti i reda. no sve dok se ne prilagodi materijalnim stvarima poput hrane. bit æe zapravo ovisna o posve nepraktiènim stvarima. izdaje èekove bez pokriæa ili lako posuðuje novac. Ne osjeæajuæi se postojanom. stoga je aktivnija u neogranièenomu svijetu mašte. ne osjeæajuæi uporišta gdje bi stala. Naime. postajuæi isuviše uslužnom ili prekomjerno sitnièavom glede novèanih okolnosti. Matijeviæ: Put samospoznaje 28 Pomanjkanje znakova zraènog elementa 425 . Ili. boreæi se protiv svega rastuæega i kruto služeæi samoj sebi. suprotno.

kroz ne-nalaženje kvaliteta. kroz nedovoljno razvijenu sposobnost percepcije i sposobnost oblikovanja dojmova o drugima. kanale. no izrazito je nepovjerljiva glede intelekta. Pomanjkanje znakova vodena elementa Odrednice za tumaèenje: Ova se osoba èesto okreæe duhovnim ili univerzalnim istinama. Njena teškoæa u izražavanju osjeæaja može uvjetovati stvaranje odnosa s prekomjerno osjeæajnim ljudima ili prepuštanje uzbuðenjima i žestini. može se pokušati prikazati 426 . te stoga prvenstveno uèi iskustveno. odnosno spram onih koji previše razmišljaju. èesto se osjeæa neshvaæenom. Njezini se životni problemi odražavaju kroz teškoæu uskladbe u aktivnostima. pismovne i si. vrlo èesto i neizvedive zamisli. Premda komunikaciju smatra vrlo bitnom. osnovna je teškoæa bojazan od onoga što donosi sutra pa ta neizvjesnost optereæuje živèani sustav i spreèava valjano izražavanje. Nedostaje joj i objektivnosti. Zapravo. Psihièke reakcije i silna težnja za nadoknadom manj-kavostibrzo stvaraju nove. Ponekad.Odrednice za tumaèenje: Ova osoba žudi za društvenim odnosima. Moguæe je i nasilno oèitovanje. lakih i brzih zamisli. Stoga se radije oèituje kroz negovorne. u pokušaju da naðe znaèenje u svom životu ili da popuni osjeæajnu prazninu i zadovolji èuvstvene potrebe koje ne mogu popuniti ili zadovoljiti njeni osobni odnosi. nesposobna izražajno odgovoriti na osjeæaje drugih. neprikladnom u ophoðenju i bez prisna dodira u odnosima. osjeæajima i materijalnim interesima. stoga može bolje pojmiti i bolje izgraditi kroz uzajamni odnos s drugim ljudima. Unedogled konceptualizira i rasvjetljava svoje misli. koje u nekim sluèajevima mogu prouzroèiti psihosomatske probleme ili uputiti na druge psihièki bolesne ili iracionalne osobe. ukoliko èuje za neku zamisao koju ne može mentalno i emocionalno asimilirati.

Teži omalovažavanju tuðih osjeæaja. ali putem nesvjesnih procesa. jad i boli. No. U pokušaju da bude osjeæajno samodostatna. u svojoj neravnoteži može oèitovati posvemašnju hladnoæu èuvstava. no neizbježivo æe doživljavati nevolje u uzajamnoj razmjeni osjeæaja. takoðer. gotovo posve odbacuje kao nazoène vlastite osjeæaje. èesto posve porièe vlastiti dio osjeæajne prirode što je može dovesti u posebno stanje nesvjesne potièinjenosti onima koji znaju izraziti svoje osjeæaje. djelujuæi pretjerano brižno ili predano. nakuplja patnju. poimanju i prihvaæanju tuðih osjeæaja dakako. U krajnjem sluèaju. sva strahovanja i svu unutarnju pustoš. strahujuæi da æe kroz vlastite èuvstvene potrebe doživjeti samo jad i boli. Stoga æe se opirati svima koji ju nastoje izvuæi iz njezine èuvstvene praznine sve dok joj kroz stanovito vrijeme. unatoè tomu. jer je nesposobna u njima sagledati ono što zapravo ne može prihvatiti u sebi.osjeæajnom. istodobno ih odbijajuæi svom silinom. rijetko uspijevajuæi uspostaviti prisan èuvstveni odnos. ne uvijek. S *>A/ ^fc >A/ \L> ~/yC ^ "?pC 288 Primijenjena astrologija takvom neravnotežom. podsvjesni postupci spram drugih ne razotkriju i razgolite svu njezinu samotnost. kao nešto što joj naprosto smeta. a svijet èuvstava doživljava kao zahtjev za pravom na uživanje u golemoj nepoznatoj zemlji u kojoj prijete mnoge uznemirujuæe i tegobne pogibelji. jer se pribojava svake patnje. javlja u uživljavanju. Zapravo. bezosjeæajnost i nenaklonost. Teškoæa se. nepovjerljiva prema nesvjesnim i intuitivnim spoznajama i ne vjerujuæi si. plutajuæi u bazenu osjeæaja i pokušavajuæi ispuniti mjeru osjeæajne postojanosti. tapkajuæi u mraku i tražeæi put. 427 . nastoji neprekidno i samostalnu djelovati.

Osoba je najèešæe marljiva i ne osjeæa se ugodno ukoliko nije optereæena bilo èuvstveno. posao. potrebu za sigurnošæu. novac. _* Prevladavanje vodenog i zemaljskog uz pomanjkanje zraènog i vatren^ elementa Vrlo su izražena obilježja pronicavosti. dakako. domu i odgovornošæu spram društevnih obveza. Meðutim. opstankom i zaštitom. bilo bremenom svakodnevnih poslova. voda) dva su naèina pohranjivanja i oèitovanja energije. sigurnosne potrebe. mnogi nesvjesni èinitelji. mnogo korisne energije usmjerava u nastojanja da poveæa i oèuva vlastite zalihe. a zemlje i vode nesvjesnim èiniteljima. duboko 428 . potpora i zaliha koje omoguæuju zadovoljenje tih potreba. Ishod je psihièka neravnoteža. voda) i pasivno samoprisilni elementi (zemlja. kao i mnogih pouzdanih uporišta. kao tradicionalnu vrijednost. Stoga je korisno rašèlaniti izražavanje takve neravnoteže i odrediti pojedinosti psihièkih obilježja.c) Izražajni ili prinudni elementi Prepoznavanje: Prema prethodnom (a i b kategorije) prepoznavanju prevladavajuæih i manjkajuæih elemenata. imovinu. napose oèevidna kada elemente zraka i vatre oznaèimo svjesnim. oèituje snažnom privrženošæu obitelji. Odreðenje: Aktivni samoizražajni elementi (zrak. Stoga. U pojedinaènoj karti jedno od ovo dvoje èesto je prenaglašeno. motivirano potrebom za sigurnošæu. teškoæu uskladbe ove osobe uzrokuju snažna motiviranost èuvstvima opæenito. te razna strahovanja. djecu i sve ostalo što je. ozbiljnosti i odgovornosti za vlastite postupke. a drugo manjka. te samozaštite u gotovo svim aktivnostima. Naime. promišljenosti. Posve svjesna potreba za sigurnošæu.

a nedovoljno su razvijene intelektualne i komunikativne sposobnosti. zbog kompenzacije. može postupati vrlo manipulativno. sebièno. dali bi joj znatno više postojanosti i unutarnje snage. suèeljena je zbilji svakodnevnih iskustava.. no uvijek æe mnogo više nauèiti od tamne strane života kroz teška iskušenja ili otrežnjenja glede samozavaravanja i neosnovanih nada. želje da se nešto postigne. bude li sprijeèena u razvoju i oèitovanju. ljubavi i si. nastoji ponešto i nauèiti od problema vlastitih nesvjesnih i èuvstvenih procesa. pohlepno i požudno. ustrajuæi na prošlim obrascima i navikama. No. a sve u silnoj težnji za upotpunjenjem ili popunjenjem praznine unutar vlastitih sigurnosnih potreba. te strepeæi nad sadašnjošæu i strahujuæi od buduænosti. škrto. vi/ ^ ^k. te nadvladati 429 . No. pozitivna mišljenja. Uza sve to. uzora i konaènih težnji. Osoba ne pristupa životu baš posve realistièno. Naime. a stanju stvari suprotstavlja veliku unutarnju snagu i vlastite datosti. Osoba utemeljena u jednoj toèki. što dakako mora nastojati nadvladati. te pozitivna razmišljanja èija je motivacija uzdignuæe nad beznaèajna predbacivanja ili prigovaranja. èesto je nazoèno i pomanjkanje životne lakoæe. oèituje se kroz težnju upravljanja drugima. izražavanje osjeæaja.ukorijenjene navike i mnoge ovisnosti. onoga u što se vjeruje. Èuvstvene potrebe. ovdje i sada. te postati krajnje duboko frustriranom.Jj^rf v^ Matijeviæ: Put samospoznaje 28 Prevtadavanjezraènog/vatrenog uz poman/kan/e vodenog /'zemaljskog e/ementa Vrlo su izražena obilježja zanesenosti. samo kada ih ne bi toliko èesto potiskivala i zanemarivala.

dajuæi puno znaèenje i dublji smisao vlastitim aktivnostima. uz njihovo izvršenje. izdižuæi se iznad mnogih bitnih zemaljskih zahtjeva. te pritom potiskivanje èuvstava i psihièkih potreba. umjesto da se bavi svakodnevnim aktivnostima. te ustrajno i marljivo radi. za nju je pogubno življenje u glavi. radije stoji visoko uzdignute glave. stoga s vjerom gleda u buduænost. odnosno prenaprezati se sve dok posve ne iscrpi vlastite snage i onemoguæi obnavljanje životne energije i oporavljanje od svakodnevnih stresnih situacija. To je znakovit korak u njezinu razvoju i nastojanju da sveobuhvatno razumije i pojmi život. ali to želi odmah. ozbiljniji se problem javlja kada. Pristup življenju i nazori su joj proniknuti životnom radošæu.strah od tjelesnih zahtjeva i posve ih prihvatiti. kao i pomanjkanja dubine uvida i ustrajnosti. a sve zbog toga što u biti nije dostatno prizemljena. izuzetnost u stvaralaštvu. kroz komiène æe doživljaje svijeta oblikovati u dosjetke i šale. Vrlo izraženu sposobnost komuniciranja. Raspolaže potencijalima za sagledavanje stvari i dogaðaja u njihovu pravu odnosu. Stoga. skladne zamisli i planove. pretvara zbilju u tlapnje i sanjarije. odgovorno ispunjava obveze i èuvstvene potrebe. Zbog navedenog. uz istanèanu sposobnost uoèavanja smiješne strane dogaðaja i situacija. zapravo zatoèenje snage volje u vlastite težnje i zamisli bez nužnog djelovanja. oèituje to kroz nadahnuæa. Meðutim. zanoseæi se iluzijama. pogotovu 430 . èesto ne zna posve toèno što želi. nepodnošenja napora i trpljenja. No. Mora pojmiti i prihvatiti da glede zadovoljavanja potreba neæe moæi ravnomjerno izraziti svoju energiju bez istodobnog popunjavanja i produbljivanja unutarnjih zaliha. stoga je sposobna djelujuæi ostvariti zamisli. No. U najboljem sluèaju. može raspršiti energiju u mnogim aktivnostima.

ukoliko neprestanim iscrpljivanjem i posve bez ogranièenja izbjegava svaku postojanost. Dakle. stegu i vježbu. Zrak-voda 431 . a za savladavanje i integraciju iziskuje iznimno mnogo truda. Odreðenje: Nesuodnosne elemente možemo nedvojbeno pojmiti kao probleme integracije dviju razlièitih vrsta energija koje predstavljaju dvije posve razlièite dimenzije života. Ono se najèešæe oèituje kroz mnoge pogubne frustracije i konflikte. samo trudom i upornim nastojanjem da integrira te energije i voljnim razvijanjem visokog stupnja usre-dotoèenja. a rjeðe kroz izuzetno razvijene sposobnosti i posebnosti. ono što se greškom obièno ne uzima u razmatranje pri tumaèenju takvih aspekata ili nesuodnosnih elemenata je uzajamno djelovanje svjesnih i nesvjesnih težnji. Meðutim. U krajnjem sluèaju. èega ishodom može biti proširenje spoznajnih obzora. Tipièan za kvadratni aspekt izmeðu dva planeta je nesklad elemenata koji predstavljaju posve opreèna podruèja životna oèitovanja. osoba æe moæi ovladati sobom i oznaèenim podruèjem. ukoliko potiskuje jedan od njih. a koje mogu istodobno skladno funkcionirati i nadopunjavati se samo uz izuzetan napor. što stavlja osobu pred dvojbenu kušnju. duboko razumijevanje te sagledavanje razvojnih moguænosti kroz osebujne stvaralaèke sposobnosti. uz osjeæaj velike praznine. trud. cl) Ostali odnosi elemenata Prepoznavanje: Prema prepoznavanju (a i b kategorije) prevladavajuæih i manj-kajuæih elemenata. osoba može \L> ^ ^ >A* sL' fjC s[\ Primijenjena astrologija naprosto prinudno oèitovati dva potpuno razlièita obrasca samoizražavanja.

Stoga ti elementi jesu nesuodnosnih energija u bitnomu 432 . kvaliteta i naèina djelovanja. zrakom i zemljom vladaju gotovo isti planeti koji im pridodaju nekakav osnovni ton vlastitih vrijednosti. ukoliko uspije usklatjf-ti oba podruèja (razine) iskustva. To je razmjerno 5^/adnoprožimanje oèitije u usporednu razmatranju astroloških karti razlièitih osoba. no sukob motiva nije toliki kolikim se doimlje u prvom trenutku.Premda osoba èesto dvoji hoæe li se u životu usmjeriti intelektualno ili emocionalno. ipak ta silna potreba za osjeæanjem nije nužno i prevladavajuæa u osobi. te produbljivanje zamisli. Zapravo. sanjarenju. Zaèudna plodno domišljata sposobnost predodžbena zamišljanja. omoguæuje joj izuzetna ostvarenja i osebujna djela u gotovo svim umjetnièkim i znanstvenim usmjerenjima. te percipirati i integrirati obje razine iskustva. priviðanju nestvarnoga. ni apstraktni niti osjeæajno intuitivni svijet. prožeta nepri-jetvornom i izvornom stvaralaèkom sposobnošæu. no premda ta osjetljivost može pobuditi sklonost nezadovoljstvu. Sposobna je primijeniti u bilo kojem podruèju skladne i istanèane percepcije nesvjesnog. nisu joj posve strani. ipakmože postati izuzetno uèinkovitom i plodnom. koje je kadra osmišljeno i jezgrovito izraziti. kao i stjecanje iskustva. Takoðer i izuzetno osjetljiva (tjelesno i psihièki). bježanju od zbilje. spretnosti i struènosti kroz posvemašnju razmjenu s drugima u svim savjetodavnim pa i ozdraviteljskim umijeæima. Takvo bivstvovanje omoguæuje joj razvijanje sposobnosti razborita prosuðivanja i sagledavanja perspektive. Zrak-zemlja Osoba može dvojiti i izmeðu apstraktnog pristupa i praktiènog usmjerenja. stoga je sposobna u svom okruženju razviti modus faciendi (naèin djelovanja) za obje energije. osjeæaja i dubokih èeznuæa. Nijedan.

Impulsi. Suzdržana je. pomanjkanje (nedovoljno razvijena sposobnost) samodiscipline i nadzora nad sobom (toliko oèiti u osoba Skorpion-Lav) u krajnostima vodi iznimno bezobzirnim 433 . gradeæi uporište u praktiènom. porivi i èuvstva nisu naèinom njezina djelovanja. Voda-votro Ovaj odnos upravo je obrnut od prethodnoga. Njezina nelogiènost i nesustavnost u postupcima. skrbi za buduænost. Matijeviæ: Put samospoznaje -sebi. Vlastite sposobnosti može vrlo dobro iskazati kroz organiziranje. a èesto sumnja da uopæe postoje oni koji se tako oèituju.naèinu izražavanja. Kada osoba uskladi te energije u jO^ ^L jul U* \b ^T* ^If /]n I. u ponašanju je žestoko prodorna. zapravo iznenaðujuæe osjetljiva do uvredljivosti na ono što drugi o njoj misle. Zbog snažnog preživljavanja onoga što doživljava. krajnje èuvstvena. Osjeæajuæi se kod kuæe poput birokrata. ali njihovu osebujnu uzajamnu prilagodbu možemo smatrati uglavnom skladnom. èesto rezultira uznemirenošæu. zbog pomanjkanja suzdržljivosti oèitovati svu silinu požude i pohlepe. Osoba je u svemu izrazito osjeæajna. Ne vladajuæi svojim motivima može takoðer. Tako æe. izvan kuæe je kadra obavljati poslove koji iziskuju obilje konkretnih pojedinosti. razdražljiva i vrlo impulzivna. Naime. unatoè prebremenitim zahtjevima njezinu živèanu sustavu. praktiène je inteligencije i suhe logike. kadra je intelektualno usuglasiti spoznaju s praktièno i konkretno objektivnim. postiæi istinske uèinke u materijalnu svijetu. pristranošæu i sklonošæu podlijeganju predrasudama. izvršne poslove i mnoge intelektualno zahtjevne djelatnosti.

zaneseno se oduševljavati i neposrednom tankoæutnošæu izraziti svoja osjeæanja drugima. Takoðer. Tada je obièno iskrena i okrepljujuæe poticajna. te pruža potporu i zaštitu u razmjeni s drugima. Sukob motiva doživljava kao sukob izmeðu slobode i privrženosti. No. Zem/jo-vatro Dr. To je posve prikladan opis ovog uzajamnog djelovanja u osobi prožetoj ustrajnom snagom na putu samoizražavanja. izmeðu buduæih težnji i potreba za zaštitom postojeæeg. Pod stanjem je velikog unutarnjeg pritiska. žestokim užicima. topla. isto tako je kadra oblikovati i vlastito raspoloženje. unutar takve osobe pionirstvo i sposobnost praktiènog \L. uvjerljivo projicirati vlastita osjeæanja te se zdušno založiti u zapletenim i zamršenim situacijama. izmeðu sebiènosti i nesebiènosti. neprestano napeta i. silovitim životnim ritmovima i vrlo promjenljivim raspoloženjima. Zipporah Dobyns ovaj odnos naziva 'parni valjak'. Izuzetno dobro može iskazati svoje sposobnosti kroz djelatnosti koje zahtijevaju borbu i okršaje ili kroz zabavljaèke djelatnosti u kojima je kadra na vrlo plodan naèin oblikovati i promicati vlastite zamisli. sklonost inaèicama u zanosnim nadahnuæima i predavanje dubokim frustracijama. mora nadvladati žestoku i naglu nepredvidivost.sklonostima.>A/ A. stoga što nijemo zalazi i tamo gdje se drugi ne usuðuju i stoga što se prihvaæa i onoga od èega su drugi odustali i stavlja peèat na svijet. \U \L-* ~*W Primijenjena astrologija 434 . No. zapravo. najbolje funkcionira unutar izazova na samom rubu dobrih prilika. stoga što je to naj-kreativniji i najproduktivniji odnos pokretaèki poduzetne stvaralaèke vatre i praktiène zemlje te stoga što je izuzetno pobuðujuæi u svaku djelatnu i zbiljski opipljivu obliku.

do iznimno golemih razmjera. u svemu tome nedvojbeno joj osnovni problem predstavlja pretjerana težnja za velièinom. Stoga. ideale i vrednote. privrženosti oèuvanju starih vrijednosti i plemenite velikodušnosti spram novoga. stoga mnogo samomotivirane poduzetnosti usmjerava ka pokretanju malih poslova koje možebitno proširuje u velike pothvate. Takoðer. a osobito je zadovoljna svrhovitim uèincima vlastita djelovanja svugdje oko sebe. radu. Osoba najèešæe uživa u marljivu djelovanju. Parni valjak. Ovu uskladbu omoguæuje izuzetna strpljivost. èak. nenadmašivo upravlja neposrednom životnom snagom i kanalima oèitovanja oduševljenja i ushita. brižno i usmjereno odražavajuæi sebe nastoji otkloniti svaku zapreku nakani da stigne kuda je naumio ili da potisku-/uæ/makne s puta sve i svakoga što ometa izvedivost njegova nauma. uravnotežen je odnos izmeðu isticanja svoga ja i poniznosti. te vrlo smisleno usmjerava osebujne želje glede postignuæa. samostega. U naèelu. pretjerivanje i neumjerenost u željama i planovima. ova osoba mora mnogo više pozornosti posvetiti istanèanim sastavnicama i èiniteljima izvanjskog življenja. stavovima i povjerenju u odnosu na nesputanost i neusiljenost. mogu biti provjerom procjene vlastite domišljatosti i nadahnuæa ili odrednicom sagledavanja utroška energije i potencijala za djelovanje. Ona raspolaže znatno razvijenom sposobnošæu oèuvanja. osoba je najzadovoljnija u samostalnu suèeljavanju izazovima izvanjska svijeta. No. ustrajnost.utemeljenja. radije nego uzdanju u ustaljene društvene prinudne obrasce ili uvriježene modele postignuæa uspjeha. da bi se oplemenila. ukljuèujuæi i vlastiti unutarnji život. 435 . te stanovita bezosjeæajnosti neosjetljivost na patnje drugih i ravnodušnost prema njihovim potrebama. suzdržljivost u uvjerenjima.

promjenljivi znakovi su *>A<. postojani (fiksni) znakovi su Bik. Strijelac i Ribe. Sadrži li karta 40 ili više toèaka bilo kojeg modaliteta. postojani zemaljskim. AC i MC u znakovima istovrsnog modaliteta Modaliteti otkrivaju znaèajne crte i naèine oèitovanja liènosti. Dakako. Odredite modalitete karte na isti naèin kao i elemente. Primjedba: Uoèit æete da su do stanovite razine pokretni znakovi slièni vatrenim.^ >A/ \l/ Matijeviæ: Put samospoznaje 29 Djevica. dosljednost. oznaèava njegovo prekomjerno prevladavanje. 2. a promjenljivi zraènim i vodenim znakovima. Vaga i Jarac. koristeæi skalu od 72 toèke! Odreðenje: Dobro uravnotežena karta sadrži 24 toèke u svakom od pokretnih. Prevladavanje znakova pokretnoga modaliteta Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim pokretnim znakovima radije æe biti pretjerano aktivnom nego prihvatiti okolnosti kad nema zanimljivih zbivanja ili misli. a) Prevladavajuæi modalitet Prepoznavanje: pokretni (kardinalni) znakovi su Ovan. Zastupljenost planeta. do krajnjih moguænosti razviti djelotvornost. postojanih i promjenljivih znakova. Lav.Usmjeri li se ta energija neposrednim sudjelovanjem uslužno prema drugima i s punom pozornošæu glede uèinaka aktivnosti. Sadrži li karta 30-40 toèaka bilo kojeg elementa. izrazito ga naglašava. postojanost i plodnost. Škorpion i Vodenjak. Iako vrlo zauzeta vlastitim aktivnostima i 436 . element se najprirodnije oèituje kroz suodnosni modalitet. može dojmljivo i uvjerljivo izraziti iskrenu ljubav. pouzdanost. Rak.

b) Najslabiji modalitet Prepoznavanje: Sadrži li karta manje od 14 toèaka pojedinog modaliteta ili su sve toèke jednog modaliteta sadržane u vrijednostima vanjskih planeta (Uran.projektima. Usredotoèenost na izazove. Takoðer. umnogome ovisi od èinjenice dominiraju li kartom Ovan. Više voli plivati niz vodu. Rak. nego nasuprot struji. osoba kojoj nedostaje pojedini modalitet. Primjedba: Kao i kada je rijeè o elementima. puna je energije kada odredi tijek akcije. ljubav ili profesiju. one moraju biti vrlo jake ili vrlo brojne da bi nadomjestile krajnji nedostatak. Teži raznovrsnosti i promjeni. ostvarenje ciljeva i zadovoljenje svojih želja. Vaga ili Jarac. ^fc >Ay s^/ 'T* * -T* Primijenjena astrologija 437 . kriza i problema. oznaèuje njegovo pomanjkanje. meðutim. obitelj. vuèenom ili pod pritiskom. Èesto. svjesna je tog nedostatka i teži ga prevladati. odbija biti guranom. Neptun. Prevladavanje znakova promjenljiva modaliteta Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim promjenljivim znakovima zaokupljena je osobnim odnosima. Spremno se prilagoðava ljudima i okolnostima u životu. usmjerava pozornost i na bitna podruèja života-dom. osobi mogu znatno nedostajati svojstva tog modaliteta. Ukoliko karta sadrži 14-20 toèaka nekog modaliteta. Protivi se mjenjanju pravca. rješavanje sukoba. ne zna što zapravo želi i kojim putom kreniti. èesto u svojoj karti ima ugraðene moguænosti za nadoknade. Prevladavanje znakova postojanoga modaliteta Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenim postojanim znakovima usmjerava svoju pozornost na vlastite vrijednosti. Nešto sporija na poèetku. Meðutim. Pluton).

438 . odajuæi se teško ostvarivim ciljevima i projektima. Sunce ili Mjesec u Ovnu. Nadoknade za promjenljivi modalitet ukljuèuju: Merkur u promjenljivu znaku (osobito Blizancima ili Djevici). ili provjerom snage svoje volje.g Poman/konjeznakovapokretnog moda/ft^o Ova osoba èesto uživa u promatranju i jednostavnu postojanju bez nužnog djelovanja. Mjesecom. Stoga. AC-om ili MC-om. Mars u žarišnoj poziciji (konjunkcija s AC-om.Nadoknade za pokretni modalitetukljuèuju: Mars u pokretnom znaku (osobito Ovnu). Pomanjkanje znakova postojanog modaffteta Ova osoba može imati teškoæa glede dovršavanja onoga što je zapoèela i razvijanja ustrojbe. prevladavanje vatrenih znakova. Mars u pokretnom polju ili kao njegovim vladarom. Ipak. Nadoknade za postojani modalitet ukljuèuju: Sunce u postojanu znaku. Saturn u Jarcu. prevladavanje zraènih ili vodenih znakova. a potaknuta izvanjskim èimbenicima. Saturnom. može postati opsjednutom organiziranjem i raznim djelatnim završnicama. itd).). sustavnosti i postojanosti u naèinu svog življenja. Uranom. Merkur u žarišnoj poziciji (konjunkcija s AC om. Merkur u konjunkciji sa Suncem. Mars u konjunkciji sa Suncem. Sljedeæe odrednice mogu se koristiti kao vodiè u tumaèenju pomanjkanja modaliteta na karti: --—. prevladavanje zemaljskih znakova. Jupiterom ili Neptunom. Mjesecom ili Saturnom. Sunce u postojanom polju ili kao njegovim vladarom. može silno nastojati dokazati se kroz aktivnost ili može zamijeniti bogat unutarnji èuvstveni život aktivnim ukljuèivanjem u isprazne izvanjske izazove. glede snažnih unutarnjih pobuda. Sunce u konjunkciji s Plutonom. itd. Merkur u promjenljivom polju ili kao njegovim vladarom.

poriv. Meðutim. Sadrži li karta više od 22 toèke u bilo kojem kvadrantu. Ovdje se osoba odaziva na poticaj.Pomanjkanje znakova promjenljiva modaliteta Ova osoba obièno zna što želi. Svojstva djelovanja razlièita su u svakom kvadrantu. najbolje koriste situacije i uspješno primjenjuje (usmjerava) životna energija. q. èesto pokušava unijeti promjenu u izvanjske okolnosti. bez AC-a i MC-a). u tim se podruèjima najlakše uèi. moguænosti i sposobnosti u cijelosti predstavljena tim podruèjem životnih aktivnosti. Imajuæi teškoæa s objektivnim i subjektivnim promjenama. Odreðenje: Nasljednost. odredite naglašeni kvadrant karte na isti naèin kao i elemente. najviše djeluje tamo gdje se nalazi najveæa koncentracija planeta. to ne znaèi da u drugim kvadrantima (drugim životnim podruèjima) ne djeluje. može uporno ustrajati u nastojanju da se drugi ljudi njoj prilagoðavaju. Matijeviæ: Put samospoznaje 1. pokretna sila. Kvadranti-ispunjenost polja (samo planetima) Razdiobom astrološke karte na èetiri dijela predstavljena su stanovita podtemat-ska podruèja. Naglašen prvi kvadrant-1. djelujuje izražajno i snažno. \b ^fc ^ \L/ I. graða. Ukazuju da su neèija glavna zanimanja. vrlo ga naglašava i možemo ga smatrati prevladavajuæim. Koristeæi skalu od 60 toèaka (samo planeti. najèešæe nespremna na ustupke. samoizražavanje. Dakako. Pokazatelji su izrazita životna usmjerenja. Dobro uravnotežena karta sadrži 15 toèaka u svakom kvadrantu.2 i 3 polje Prepoznavanje: Veæina planeta (više od 22 toèke) smještena je u poljima izmeðu AC-ailC-a. Zapravo. a zbog visoka stupnja napetosti. ponekad i na vrlo dramatièan naèin. U ovom kvadrantu vidimo 439 . prirodenost. Prije bi se moglo kazati. Primjedba.

Taj ja živi tu. Ipak. te nasluæujemo ononesvjesno u strukturi liènosti. na ono na što je natjeran. moramo raditi. Naglašen drugi kvadrant-4. Stoga.Veæina planeta smještena u poljima izmeðu IC-a i DC-a. obramben. Ovdje vidimo kako se èovjek brani od nepravdi prirode i ljudske okoline da bi preživio. vi/ >Af sW. Život je ovdje egocentrièan. glavni je motivd\e\ovari)a u ovom kvadrantu samooèuvanje. Spoznaje tek nakon što se nešto dogodilo. samooèuvanja ovisno o porivima. Stoga. sa subjektivnim svijetom koji je okrenut ksebi. Spoznaja se rada tijekom djelovanja. u podruèju nerazlikovne funkcije. Moramo se hraniti i braniti. osoba sa Suncem u tom kvadrantu ima teškoæa sa samosvješæu.vi/ /Tv W 'Ts 296 Primijenjena astrologija b. Brinuæi se za naše postojanje i preživljavanje porivi su jako naglašeni. Odreðenje: Znaèajke su nadzor okoline. Usredotoèen na primoranost. promatra i uèi saèuvati i savladati život. mehanizam 440 . dio koji ne poznajemo dovoljno dobro jer je ispod obzora (nesvjesno). Dakle.dio nas samih. Sunce i mnogo planeta u prvom kvadrantu: Ukazuje uglavnom na održanje životnih funkcija i na usmjerenje aktivnosti. uèi iz iskustva. Nesvjesna funkcija djeluje automatski i u opasnoj situaciji. u tom dijelu vidimo nasljedne i priroðene osobine. Dakle. uglavnom.5 i 6 polje Prepoznavanje. ali to nije uvijek lako! Uvijek iznova saznajemo da smo veæ reagirali i prije nego što smo postali svjesni situacije. on je povezan s ja. materijalistièki i sastoji se od stvari. on gradi sigurnosni i obrambeni sustav. Ove funkcije osobito pokušavamo pokrenuti kada je Sunce u prvom kvadrantu.

Iz tih zbivanja i doživljajnih iskustava razvijaju se naklonosti i odbojnosti. Oživo-tvoreno je zanimanje za okolinu. no još je uvijek uglavnom voðeno osjetilima. prijatelje. s golemim refleksnim mehanizmom. Djeluje vrlo kompleksan nesvjesni instrumentarij. obièaji i navike. jako je izražena. Sklonost kontaktiranju. Osoba 441 . Sunce i mnogo planeta u drugom kvadrantu: Ukazuje na prevladavanje nesvjesno -podsvjesnih akcija i reakcija. Život u ovom kvadrantu doživljava se poput sdpDakle. vremenom postajuæi stereotipnim osjeæajima sadržanim unutar mehanizma akcije/reakcije koji djeluje i oèituje se nehotimièno. èak i mentalnom. Uèimo iskustveno kroz bliski dodir sa drugima. uvjetovanost. Nalazimo rezultate odgoja. prvo ljubavno iskustvo. druga u igri. utjecaja okoline. Taj nesvjesnimehanizam poprima oblik kroz naše iskustvo s osobama s kojima se susreæemo. vjerouèitelja. refleksno i porivno. Veæ od rane mladosti pa do srednje životne dobi jako se osjeæaju te uvjetovane sile koje mogu biti ili od pomoæi ili koènicom nesvjesnim sklonostima ili samorazvoju.. glavni je stavu ovom kvadrantu obramben i emocionalno naglašen. zadovoljenje potreba. možemo se izgubiti u djelovanju (radu) i mjeriti sve u pojmovima postignutog (dostignuæa). jer se ovaj kvadrant bavi zajednicom. policajca na cesti. Ovaj kvadrant predstavlja onaj dio nesvjesno-pod-svjesnog koji je odreðen zajednicom. Tako se oblikuje i pri-lagoðava naše ponašanje u odnosima. susreæemo nastavnika koji utjeèe na nas.akcije-reakcije. živjeti. uèeæi nas da reagiramo na istanèane nijanse. Ovdje nalazimo stanje (uvjetovanost) oblikovano u mladosti kao posljediènu reakciju na okolinu. No. okušati i riskirati. doma u kojem smo odrasli gdje prevladavaju odreðene norme i oblici. ispitati. Želimo steæi naša vlastita iskustva. Uèimo koristiti životni alat (tjelesni ili mentalni).

sa Suncem u tom kvadrantu sebe doživljava u kontaktu s drugima. Sunce i mnogo planeta u treæem kvadrantu: Ovdje se 442 . zaštite i odanosti. prilago-ðavanje. Dakle.8 i 9 polje I. najbolje je odreðenje ovog kvadranta. Dok je drugi kvadrant još snažno oblikovan okolinom i pobuðuje naše nesvjesne reakcije. sve što odražava iskustvo meðuljudskog djelovanja. drugi\e svjesno prepoznat. jektivnoga svijeta. ljudskom društvu u cjelini. jedinka ovisi od druge. Prisiljava nas na suprostavljanje drugome. treæi kvadrant pokazuje što mi sami pokušavamo svjesno uèiniti. standard za vrijednosti unutar odnosa. Iznad obzora. svjesno i objektivno prihvaæanje okoline. stoga tražimo model zajednièkoga življenja. veze. No. Stoga je u ovom kvadrantu važno samosvjesno razvijanje svijesti o drugima. Matijeviæ: Put samospoznaje 29: braène i nasljedne nagodbe. saveze. a ne vlastite važnosti i sukladno tome prenaglašeno izražavanje sebe do stupnja agresije. filozofije ili religiju. u kvadrantu razmišljanja. te koliko dobro se možemo nositi s okolinom. To zahtijeva svjesno prilagoðavanje. ustaljeni sustavi razmišljanja ili posve osobite ideje. Ovdje poèinje uspon svijesti. kljuèna jenota ovog kvadranta proces mišljenja. c. èvrsti životni stavovi. ideologije. Ovdje pokušavamo spojiti razlièite pojmove ili interese unutar jednog sustava bilo kroz ugovore. Prepoznavanje:^etma planeta smještena u poljima izmeðu DC-a i MC-a. Odreðenje: Razmišljanje. Ovdje nalazimo partnerske ugovore. Naglašen treæi kvadrant 7. To je podruèje gdje se prepoznaju objektivni zakoni. Subjektivna stvarnost i introvertirana svijest (napose oko IC-a).

te je konaèno iz života preobražena u stanje postojanja. samoispunjenje. Tu nema nesvjesnih reakcije na stvari. svjesnu samospoznaju.guramo da bismo pronašli naše mjesto u društvu. samospoznaja. Referentno mjerilo nije ti. Objektivna stvarnost i ekstrovertirana svijest (napose prema MC u) najbolje je odreðenje ovog kvadranta. Sunce i mnogo planeta u èetvrtom kvadrantu: Ovu poziciju Sunca najbolje oznaèava introvertirana 443 . svjesno oblikovanje ega.11 i 12 polje Prepoznavanje. Osoba sa Suncem u tom kvadrantu neprestano se okušava u izvanjskome djelovanju. Ovdje znamo što smo. da bi razumjela kako osigurati pravo mjesto u društvu. Samosvijest ujedinjuje unutar sebe individualnu i univerzalnu svijest. doživljavamo u kontaktu s drugima. tko smo i gdje smo. sa svijetom. dakle. nego svjesno prihvaæamo sve što dolazi prema nama i pokušavamo dovesti u vezu sa sobom. svjesno stvara kontakte i odnose sa društvom. Posebno je naglašen prirodni teorijski svjesni proces poimanja i spoznavanja. sebe. Da bi stvarala i dominirala kroz osobnost. Naglašen èetvrti kvadrant 10. prouèavamo svijest. ovo]epodruè\e svjesneindividualnosti. Samosvijest je jaka. da bismo objektivno sagledali vlastitu svijest kao poznatu velièinu i koristili je kao mjerilo za procjenu te svijesti. cl. nego nesebièno ja. Možemo prepoznati svoj identitet pa se. opažanje. jer je osloboðen impulsivnih i porivnih reakcija pa se slobodno može kretatiu višim mentalnim sferama. Ovaj kvadrant se bavi samoblikovanjem našega ja. Da)de. kvadrantu postojanja. U posljednjem kvadrantu.Veæma planeta smještena u poljima izmeðu Mc-a i Acs-a. Ovdje možemo neposredno iskusiti pravo ja. Odreðenje: Postojanje. svjesnim oèitovanjem svime onim što smo destilirali iz života.

Sljedeæe odrednice mogu se koristiti kao vodiè u tumaèenju prevladavajuæe vrste aspekta: Prevladavanje konjunkcija u karti Osoba je usko usmjerena ka odreðenim životnim podruèjima. za vlastite mentalne interese. svojih postupaka i osobnih odnosa. u kojem sluèaju prevladavajuæa vrsta aspekta nije znaèajna.introspekcija. koji su na istojrazinii možda nam mogu biti povremeno od pomoæi. sekstila. oni su od stanovite važnosti u životu dotiène osobe koja æe težiti djelovanju prema njihovoj simbolici èešæe nego na naèin nekih drugih. Sposobna je usredotoèiti se i usmjeriti u jednom pravcu. Ljudsko biæe nije toliko zainteresirano za svijet koliko za vlastite mentalne kvalitete i sposobnosti. ali teži uravnoteženju i razumijevanju sebe. Mi sebe promatramo i pokazujemo odreðenu uzdržanost. inkonjunkcija i polusekstila. opozicija. Kada postoji znamo veæi broj jedne vrste aspekata u odnosu na sve druge. Prevladavajuæa vrsta aspekata (satno planeti) U mnogim se kartama uglavnom javlja ravnoteža konjunkcija. kvadrata. te dopuštamo da nam se približe samo oni ljudi kojima možemo vjerovati. djelujuæi gotovo bez izvanjskih poticaja. 444 . sposobna je za duboki uvid i poticajna otkriæa. U potrazi je za znaèenjem (smislom). malo koristeæi iskustva drugih. Stoga se lako gjlbi unutar vlastitih preokupacija (briga). y\\ 298_ Primijenjena astrologija 1. moguæe tri od svakog aspekta. ali može se takoðer zbuniti i krenuti uskim slijepim putom. Prevladavanje opozicija u karti Osoba je sklona krajnostima i opreènostima u ponašanju. trigona.

2. ali prevelikim nastojanjima može raspršiti i iscrpiti svoju energiju. treba je gurnuti iz njezina samozadovoljstva i potaknuti je da se razvija. Matijeviæ: Put samospoznaje energije. Sljedeæe odrednicemogu se koristiti kao vodiè u tumaèenju nedostajanja nekog tipa aspekta: Nedostaje konjunkcija na karti 445 . ><w \i/ /T* w sy\ I. takoðer. Meðutim. otkriva kako pojedinac koristi svoje energije. treba nauèiti usredotoèiti i usmjeriti svoje energije na vlastite ciljeve i ponovno usvojiti odlike koje projicira na druge ljude. Stoga.Meðutim. Prevladavanje sekstila u karti Osoba znatne samoizražajnosti i stvaralaèka uma sposobna je povezati široka podruèja iskustva. kako se nije suoèila s mnogo prepreka i teškoæa pri izražavanju vlastite j\U >fr jMfc. što je zapravo potièe na djelovanje glede prevladavanja teškoæa. Prevladavanje trigona u karti Osoba doživljava relativnu lagodnost u svojem življenju. Meðutim. Višestruko je nadarena. Prevladavanje kvadrata u karti Osoba se suoèava s mnogim krizama u životu. Stoga. Znatne je sposobnosti za velika ostvarenja. može ostati na lagodnim. nedostajanje neke vrste glavnog aspekta. mora nauèiti povremeno se opustiti i usmjeriti energiju na smisleniji naèin uz nešto manje iscrpljujuæih impulsa. ali nepoduzetnim i krutim obrascima ponašanja i misli. samoostvarenju i produbljenju svoje svijesti. Nedostajuæa vrsta aspekta (samo planeti) Odreðenje: Osim prevladavajuæe vrste aspekata na karti. može joj zatrebati mali poticaj ne bi li do svojih krajnjih moguænosti razvila duh i sposobnost komuniciranja.

Stoga. Povremeno joj zbog toga može biti neugodno. stoga mora uložiti znatnu enegiju u svoje odnose i 446 . Nedostaje opozicija na karti Osoba je uglavnom usklaðena i nije osobito ovisna o drugim ljudima glede odlika koje još treba razviti. treba sama sebi odrediti prepreke i potruditi se da prevlada navike koje ne pospješuju njezin razvoj. kao da zna da se od nje nešto oèekuje. Nedostaje inkonjunkcija na karti Osoba ima teškoæa u uspostavljanju odnosa sa samom sobom. stoga se mora nastojati usavršiti produbljivanjem razumijevanja i širenjem perspektive. prihvaæanju sebe. no i s drugima. nego razvijanju kroza savladavanje prepreka. Nedostaje trigon na karti Osoba je u sukobu sa samom sobom. Meðutim.Osoba se s teškoæom usredotoèuje u žarište i potom usmjerava svoju energiju na pojedini projekt ili stanovito podruèje života. Nedostaje kvadrat na karti Osoba je sklonija lagodnome naèinu djelovanja (liniji manjeg otpora). jer u osnovi razmišlja samo o vlastitim osjeæanjima. teško poima što znaèi prilagoditi se neèijim potrebama i željama. ali i rastresena. razumijevanju želja i potreba (uglavnom psihièki). mora razvijati Tjr w tJC 300 Primijenjena astrologija sposobnost prilagodavanja i èinjenja ustupaka. vrlo je subjektivna i zadovoljna pojednostavljenim viðenjem sebe i svojih osobnih odnosa. Naime. Svestrana je. stoga joj treba pouzdani cilj s kojim može identificirati svaki dio sebe. ali ne zna baš posve toèno što. Stoga.

kada su 4 planeta u 447 . no i unutar istog polja (i razlièitih znakova). poput važnih konfiguracija kao glavnih djelova strukture karte. I. Nedostaje sekstil na karti Osoba èesto nesvrhovito djeluje u stvaralaèkim ili intelektualnim podruèjima. Primjerice: kada su samo tri planeta u bliskim konjunkcijama.aktivnosti da bi doživjela zadovoljstvo. zato što je dinamika kvalitativno vremenske podloge drukèija. takoðer. AC. Veliki trojni aspekt (planeti. Pokušajte kartu sagledati poput dijagrama energijskih sustava. Prevladavajuæi uzorci aspektnih geometrijskih likova Uoèite sveukupnu strukturu karte. Svjesno teži razvitku svoje duhovnosti i slobodnome izražavanju kroza komuniciranje i plodne aktivnosti. itd. Mora nauèiti obnoviti energiju i funkcionirati na umjereniji i uravnoteženiji naèin. Matijeviæ: Put samospoznaje 30 Steffum Prepoznavanje: Znaèenje steliuma potvrðuje se s bilo koja 4 planeta unutar desetak stupnjeva (unutar istog znaka). Odmah æete uoèiti bilo kakve skupine planeta koje snažno naglašavaju pojedine znakove ili polja. astrološka karta predstavlja u svakom pojedincu drukèije strukturiranu mrežu simbolièkih odnosa. Preneseno. ^ D. Èovjekova jedinstvenost i neponovljivost iskazuje se. 1. MC. odnosno višestrukih aspekata izmeðu odreðenih planeta i izmeðu dva znaka. Druge sliène konfiguracije funkcionirat æe poput steliuma ali ne s posve istim intenzitetom. Veliki križ. i u neponovljivim mrežama aspekata unutar astrološke karte. Mjeseèev sjeverni èvor). Yod ili Prst božji. Velike konfiguracije Velike (glavne) konfiguracije aspekata su: Stelium. Tkvadrat.

Obièno je planet u središtu ili najbliži središtu steliuma. najosjetljiviji na uèinke drugih planeta. koju smatramo steliumom. teškoæe u èinjenju ustupaka. SI. Pretpostavimo da je stelium poput bliske obitelj i: izgubili otac posao. domišljatost. kada je orbis izmeðu dva planeta u konfiguraciji. cijela je obitelj ugrožena. valjani osjeæaj smjera i cilja. osvoji li kæi nagradu u školi. izravnost. nedostatak objektivnosti. 15 Stelium \L/ >Af ^ nJ> 1> ~7jk w /TX 448 . samopoticajnost. kada su 3 planeta u konjunkciji sa èvorom ili jednim od kutova karte. ili ako je jedan od planeta u svojemu vlastitu znaku (domicilu) ili polju. Negativna svojstva steliuma ukljuèuju: skuèenost. stoga æe se u življenju osobe smjenjivati razdoblja mira s razdobljima snažnih preokreta i promjena. obuzetost. Znaèenje kombinacije znaka i polja treba tumaèiti prije zasebnih konjunkcija unutar steliuma. Odreðenje: Planeti u steliumu djeluju združeno i posebno naglašavaju znak i polje u kojem su smješteni. Dinamikom kretanja. veæi od 8 stupnjeva. neravnotežu. Aspekti koje stelium tvori s drugim èiniteljima karte oznaèuju kako stelium funkcionira u odnosu na druge energije u karti. nadarenost. samoživost. Pozitivna svojstva steliuma ukljuèuju: žarišnu usredotoèenost energije. odnosno Mjesec. no i oni najudaljeniji iskusit æe prinudu. U steliumu oni planeti koji su najbliži najviše utjeèu jedan na drugoga. planeti stvaraju lanèanu reakciju koja potièe sve planete u steliumu.konjunkciji ali nisu unutar istog znaka i polja. Stelium je posebno snažan kada je u nj ukljuèeno više od 4 planeta ili ako je jedan od planeta Sunce. prekomjernost. svi proživljavaju njenu sreæu.

Kada je jedan od planeta iz ove konfiguracije u kvadratu prema Mjeseèevim èvorovima ili liniji obzora i podnevnika (AC. Osoba s T-kvadratom najèešæe nije posve uravnotežena.). ali takoðer i kljuè izvora frustracije. oznaèiti nerazborito oèitovanje i rasipanje energije. f Žarišni je planet kljuè talenta i ostvarenja. ali može. postojanog ili promjenljivog. s najmanje 2 planeta u opoziciji koji su u kvadratu prema treæem planetu. Odreðenje: T-kvadrat ukazuje na snažne unutarnje pobude i veliku stvaralaèku sposobnost. Mc itd. neuroze i prekomjerne kompenzacije. tojenajèešæakonfiguracijaukartamauspješnihljudi. kada su svi or-bisi preko 6 stupnjeva ili kada se neki planet javlja u znaku nasuprot znaka žarišnog planeta (ova konfiguracija može djelovati više kao veliki križ). njegova 449 . Orbis nikako ne bi trebao biti veæim od 7 stupnjeva. T-kvadrat je slab kada su planeti u znakovima razlièitih modaliteta. pokretnog. ili kada je žarišni planet (planet koji prima oba kvadrata) u toènu središtu planeta u opoziciji (npr. modaliteta. kada je jedan od njegovih kvadrata gotovo toèan (manje od 30 minuta). prenaglašavajuæi izražavanje žarišnog planeta. takoðer.302 Primijenjena astrologija T-kvadrat Prepoznavanje:!'-kvadrat konfiguracija ukljuèuje 3 ili više planeta. Sva tri planeta uglavnom su unutar znakova istog. No. središte opozicije od 186 stupnjeva je 93 stupnja). T-kvadrat je osobito snažan kada ukljuèuje više od tri planeta. kada su svi planeti unutar uskog orbisa (manji od 2 stupnja). stoga je sklona èvrsto se usmjeriti u jednome pravcu.

Najbliži (najmanji orbis) od ovih as-pekata kljuè je glavnog izvora sukoba. Ta se energija mora izraziti i to vrlo mudro. takoðer. Kako ova konfiguracija ukljuèuje dva kvadrata i jednu opoziciju. Tajna djelotvornog oèitovanja T-kvadrata je nauèiti izražavati energiju žarišnog planeta na pozitivan i konstruktivan naèin. Tkvadrat traži aktivnost. tako da pojedinac ne mora prekomjerno kompenzirati Tkvadrat nerazboritim. nauèiti izbjegavati napetosti žarišnog planeta. Osoba mora. po planetu i polju. 7T\ TJT *W 7^ ^T^ Matijeviæ: Put samospoznaje Sabian simboli (simbolika 360 stupnjeva) za stupanj praznog prostora mogu uvelike pomoæi pri odreðivanju kljuèa svojstava koja treba razviti. takoðer. iskusiti napetost i motivaciju T-kvadrata). ali je i sredstvo njegova razrješenja. njegov položaj u znaku. ali i ravnotežu. znak i polje nasuprot žarišnome planetu (ako su 2 žarišna planeta u konjunkciji. pokušavajuæi potom svim silama pronaæi ravnotežu u posve drugim pravcima. ne okreæuæi se najnegativnijim oèitovanjima praznogprostora. kao i polje ili polja kojima vlada u karti roðenja (ovo polje/polja æe. prazan prostor/stupanj njihovo je nasuprotno središte). nesuzdržljivosti ili težiti prekomjernoj kompenzaciji. Tumaèeæi T-kvadrat. Prazno podruèje treba svjesno razvijati na pozitivan naèin.znaka i polja. radije nego prepustiti se njegovu vodstvu prinudnih aktivnosti. važno je na umu imati sljedeæe: 1) Nužno je dobro razmotriti žarišni planet. 2) Narav opozicije i kvadrata. 3) Prazan prostor-stupanj. polju i aspektu. Položaj vladara znaka 450 . Žarišni planet može biti prevladavajuæim planetom na karti i time velikim izvorom energije nekoj osobi. slijepim razbacivanjem neusmjerene energije kroz žarišni planet.

Tada æe ovaj planet funcionirati manje otvoreno nego planet u direktnu kretanju i oznaèavat æe više unutarnje emocionalno. ravnotežu. otkrivajuæi smisao/osjeæaj za cilj ili misiju koja ih okuplja i drži zajedno. Promjenljivi T-kvadrat oznaèava prekomjerno prilagodljivu osobu. postojani i promjenljivi. usredotoèene snage i odluènosti. 16 T . Ova osoba postupno razvija svoju energiju. nemirnu. Postojani T-kvadrat oznaèava osobu znatne snage volje. treba razvijati i njegovati pozitivna svojstva Vage. ljubavnim odnosima ili profesionalnim obvezama. umno i tjelesno stanje nego izvanjsko ponašanje. a sljedeæe odrednice mogu se koristiti kao vodiè u njihovu tumaèenju: Pokretni T-kvadratoznaèava vrlo aktivnu osobu sklonu zapadanju u krize povezane s osobnim aktivnostima. sposobnost procjene i èinjenja ustupaka. Ovan. promjenljivu. svijest o drugim ljudima. Poput grupe skijaša na vodi u formaciji. Èesto. napose glede zadovoljenja vlastitih potreba. a zatim je silovito oslobaða. domom i obitelji. Primjedba: Znaèenje T-kvadrata znatno se mijenja ukoliko je žarišni planet retrogradan (što i nije toliko èest sluèaj).Kvadrat \is ^ jfe \^ 451 . treba razviti konstruktivne ispuste za svoju jaku energiju i razviti osjeæaj za vrijednosti što ukljuèuje osjetljivost za želje i potrebe drugih ljudi. i ova osoba treba razviti ravnotežu u odnosima s drugim ljudima.praznog prostora èesto je rješenje kako se ta svojstva mogu smisleno i djelotvorno izraziti. Stoga. perspektivu. svestranu i obuzetu osobnim odnosima. osim ako T-kvadrat obilježjima nije usmjeren prema Vagi. Tri su vrste T-kvadrata: pokretni. npr. umjerenost. SI.

Odreðenje: Razmatrajuæi veliki križ potrebno je obratiti pozornost naravi planeta unutar konfiguracije. modalitet u kojem se tvori veliki križ oznaèava talente osobe i njene teškoæe. što se prevlad^a usredotoèenjem i djelotvornim usmjeravanjem energije. nužno je obratiti pozornost najbližem trigonu ili sekstilu. bit æe kljuèan koji ukazuje na najveæe teškoæe i probleme glede svijesti ili akcije. èetvrti kvadrat prvog. koji meðusobno tvore 4 kvadrata i 2 opozicije (prvi planet kvadrat drugog. Opæenito. pokretni i promjenljivi). svi su planeti u znakovima istog modaliteta s or-bisima najviše do 7 stupnjeva. Opozicija ili kvadrat s najmanjim orbisom. MC-IC mogu donekle funkcionirati poput slabog velikog križa. drugi kvadrat treæeg. ili je jedan planet malo izvan orbisa (8-10 stupnjeva). no istodobno ukazuje da je prevladavanje sukoba koje veliki križ oznaèava u svezi s tim modalitetom i mora se provesti kroz njega.304 Primijenjena astrologija Veliki križ (kozmièki križ) Prepoznavanje: Konfiguracija velikog križa sastoji se od najmanje 4 planeta. unutar konfiguracije. osi AC-DC. opozicija povezuje prvi i treæi. Naime. Slabija inaèica velikog križa ukljuèuje planete u kombinaciji dvaju modaliteta (kao npr. Takoðer. a napose modalitetu znakova u konfiguraciji i poljima u kojima su smješteni. usmjerenu prema velikom križu. Planet koji tvori trigon ili sekstil znakovit je glede pomoæi pojedincu da rasvijetli svoju životnu situaciju i naðe prikladan kanal za usmjeravanje svoje raspršene energije. treæi kvadrat èetvrtog. Pozitivna obilježja velikog križa ukljuèuju: unutarnju 452 . konfiguracije koje tvori opozicija u kvadratima prema mjeseèevim èvorovima. te drugi i èetvrti planet). Takoðer.

naprosto obuzetom životnim problemima koji joj se doimaju nerješivima sve dok se ne okrene sebi i ne otkrije svoje vlastito unutarnje središte. b) Osoba doživljava život poput zatvorenika u sobi sa èetvorim zakljuèanim vratima koja pokušava èesto i silom otvoriti sve dok se ne iscrpi. nepoduzetnost. Ipak. Sljedeæe odrednicemogu se koristiti kao vodiè u tumaèenju velikog križa: a) Osoba s velikim krizom doživljava se poput osobe raspete na èetiri strane svijetaK optereæene zahtjevima drugih ljudi glede njezine energije i vremena. rasipanje energije. c) Osoba se èesto osjeæa skuèenom. Tada postaje sposobnom dosegnuti duhovna stanja svijesti ili oèitovati stvaralaèke sposobnosti. postoji unutarnja sposobnost integriranja mnogih dimenzija iskustva i pretvaranje ideala i zamišljaja u vrijednosti konkretnih oblika. što joj omoguæuje uzdignuæe nad svjetovne sukobe te jasno i objektivno sagledavanje vlastita života. Negativna obilježja velikog križa ukljuèuju: zastoj. Matijeviæ: Put samospoznaje 3C èinitelje doživljavanja i iskustva (naznaèene planetima. jer postavi li se u sredinu sobe. usredotoèenost. sindrom Atlasa (koji nosi težinu svijeta) i samoporažavajuæe ponašanje. ravnodušnost prema svemu. d) Osoba treba ispitati podvojenosti vlastita života i integrirati naizgled proturjeène \Js t*As \As sL/ I. veliku unutarnju napetost. njezina situacija nije potpuno bezizlazna. plodnost. otkrit æe središnje stubište koje æe je odvesti do krova i svježegzraka. usmjerenje raznolikih energija. Takoðer. odluènost. stanje bez napredovanja. volju glede ostvarenja cilja. 453 .snagu.

zapretenu energiju. pouka je koju treba nauèiti iz velikog križa. èesto potisnutu.znakovima i poljima u opoziciji) glede cilja ili namjere. a svaki od njih je u inkonjunkciji s treæim 454 . procjena koncentracije. Oèitovanje modaliteta u velikome križu Osoba s pokretnim velikim krizom želi se ukljuèiti u aktivnosti od osobnog znaèaja. Stoga mora toèno odrediti vlastiti identitet. prekomjernome oduševljavanju i nerazboritome trošenju na mnogo strana. a potom se svojeglavo i svom žestinom oèituje u snažnoj i ponekad destruktivnoj aktivnosti. No. integracije i primjene. svoje potrebe. podliježe mnogim utjecajima kroz svoje odnose i izvanjske okolnosti. želje i ciljeve. uzimajuæi sve njihove dijelove u obzir. Osoba s postojanim velikim krizom zbog èuvstvenih potreba i želja polagano gradi viši stupanj unutarnje napetosti. te nastojati djelovati samo njoj svojstvenim naèinom održavajuæi na zadovoljavajuæoj razini uspostavljene osobne odnose. S117.ik •*!> *^ x[\ 306 Primijenjena astrologija Zmaj (Vod) ili Prst Božji Prepoznavanje: Zmaj (Yod) se sastoji od 2 planeta u sekstilu. Osoba s promjenljivim velikim krizom. Zapravo. Treba usredotoèiti svoju energiju prema van kako bi ostvarila odabrani cilj. stoga prije poduzimanja bilo kakve aktivnosti mora nauèiti kako konstruktivno usmjeriti svju energiju. ali pod uvjetom da naðe kanal kroz koji može konstruktivno osloboditi svoju. Snažne je volje i može postati izuzetno plodnom. Veliki križ 4(. težeæi se prilagodbom poput kameleona uklopiti u promjenljivu okolinu. sklona je pretjerivanju.

oèitovanje napetosti žarišnog planeta može se prevladati kao i svaki drugi izazov. prilagodbu i preobrazbu. prst sudbine. Odreðenje: Zmaj (Yod) konfiguracija zahtijeva od osobe èuvstveni ili umni napor glede obnavljanje energije. dotoku novih energija. što se najèešæe doživljava poput 'sudbinske 'promjene u životu. To je toèka na karti koja oznaèava moguænost potpune promjene. Tradicionalno. Odrednice za tumaèenje: Opæenito. na ovaj se planet ukazuje kao na misiju u životu. a sekstil stvara prilike kojih je svrha ostvarenje novog naèina bivstvovanja. Žarišni je planet vrlo osjetljiv. Orbisi nikako ne bi trebali biti veæi od 5 stupnjeva. Planet koji prima obje inko-njunkcije žarišni je ili planet pokretaè. Kao udalji-no suprotno središte sekstila. a njegovo polje oznaèava podruèje života kroz koje æe se ta preobrazba odvijati. alkemijsko gorivo ili sredstvo koje omoguæuje ostvarenje potpuno novog obrasca mišljenja i osjeæanja. osoba s ovom konfiguracijom doživljava prekretnice u životu kada se suoèava s krizama i razrješavanjem teškoæa ili kroz promjenu u svijesti. Prst Božji. Žarišni planet oznaèava energije koje treba obnoviti. nebeski ukazatelj i si. žarišni je planet posrednik koji može usmjeriti dira-mièku stvaralaèku energiju. Dakako. a njegovi najuzvišeniji izražaji tada postaju djelotvornima. Ova preobrazba u svojoj najboljoj inaèici vodi poveæanju duhovne osjetljivosti i svijesti. Znak u kojem je planet smješten oznaèava naèin kojim te energije treba prilagoditi ili ponovo doživjeti i preobraziti. jer njegove inkonjunkcije (prirodno prvo prema šestom ili osmom polju) ukazuju na nesvjesnu napetost èijom su moguæom posljedicom umni ili tjelesni problemi.planetom smještenim u nasuprotnoj središnjoj toèki sekstila. izgradnji unutarnjeg 455 .

S118. izbjegavanje izazova. zatvorenost i bježanje od zbilje u vlastiti svijet samodostatnosti. II.središta i iznalaženju konstruktivnih naèina izražavanja stvaralaèkih potencijala. Osoba s velikim trigonom je motivirana. Ova konfiguracija iziskuje preobrazbe koje vode konkretnim akcijama i praktiènu izražavanju stvaralaštva. neovisna i nadarena kada funkcionira na razini svojstava elemenata naglašenih njenim velikim trigonom. samopoticaj. Odreðenje: Obilježja velikog trigona najbolje je odredio Noel Tyl. opisujuæi ga poput zatvorenih krugova samodostatnosti. nepoduzetnost. sreæu. Jod *^ ^fc ^ I. a slab je kada ukljuèuje više od 1 elementa. lakoæu ostvarenja koristi. III-1). Pozitivna obilježja velikog trigona ukljuèuju: slobodan tijek energije. dobiti i prilika.III. Primjedba: Zmaj (Yod) s planetom u središtu sekstila (30 stupnjeva od svakog planeta u sekstilu) se zove Èetvorni Zmaj \\\ Bumerang. a neostvarena prilagodavanja mogu uzrokovati frustracije. neovisnost i nadarenost-sve povezano s jednim odreðenim elementom. ali teži zaglibiti ili povuæi se u taj jedan dio sebe. Negativna obilježja velikog trigona ukljuèuju: lijenost. privrženost duboko ukorijenjenim navikama ili zastarjelim oblicima ponašanja. Sljedeæe odrednice mogu se koristiti kao vodiè u 456 . kretanje u krug. Matijeviæ: Put samospoznaje Vclikitrigon Prepoznavanje: Ova konfiguracija obièno ukljuèuje 3 planeta u istom elementu koji su meðusobno povezani trojnim aspektom (MI. Veliki trigon je snažan ukljuèuje li više od 3 planeta u istom elementu.

ali može biti prekomjerno ambiciozna ili neodmjereno zaokupljena svjetovnim stvarima i stoga zatvorena za druge izvore znaèajne u njenu životu. ali èesto je nesposobna smisleno usmjeriti misli. imat æe izuzetno aktivan èuvstveni život. Osoba sa zemaljskim velikim trigonom sposobna je predano prionuti uz posao i s lakoæom razviti upravljanje materijalnim sredstvima. Ukoliko je jedan od planeta u velikom trigonu takoðer i središnji planet. 457 . Velike konfiguracije aspekata zaslužuju zasebnu knjigu. Primjedba:Tumaèeæi veliki trigon nužno je razmotriti. ali može biti nesposobna dijeliti svoje osjeæaje s drugim ljudima ili se izdiæi iznad svojih osjeæaja i objektivno se sagledati. Osoba s vodenim velikim trigonom. Knjiga Billa Tierneya Dynamics of Aspect Analysis: New Perceptions in Astrology. djelovati izravno osjeæajno i poraditi na praktiènim stvarima. osim elementa koji ga naglašava. zemaljske.tumaèenju velikog trigona: Osoba s vatrenim velikim trigonom neiscrpne je energije i životnosti. bit æe kljuèom za uèinkovito izražavanje obje konfiguracije. zraène ili vodene talente i na druga podruèja života. istražujuæi njihove potencijale. ali suoèava se s teškoæama kad treba zastati da bi shvatila gledište druge osobe ili usmjerila energiju glede potreba druge osobe. koji povezuje veliki trigon s nekom drugom konfiguracijom aspekata. Osoba sa zraènim velikim trigonom zasebnim je intelektualnim svijetom i sposobna je stvoriti iznimnu psihièku poticajnost. jer oznaèavaju iskru motivacije koja pomaže osobi da primijeni svoje vatrene. i prirodu planeta i polja ukljuèenih u konfiguraciju. vrlo osjetljiva i osjeæajna. Najbliži kvadrat ili opozicija u dodiru s velikim trigonom takoðer su važni.

na zadovoljavajuæi naèin obrazlaže ovu temu. koji tvore brojne složene aspekte. kod takvih aspekata. da su mnogi udžbenici ispunjeni s toliko apstraktne teorije o raznim aspektnim konfiguracijama da cijeli proces razumijevanja karte èine puno težim nego on to uistinu jest. Bitnije od usmjeravanja pozornosti na vrstu aspektne konfiguracije koja se razmatra. Ovdje se nameæe nužnost razvijanja sposobnosti sagledavanja cjelovita razmještaja i razumijevanja stapanja znaèenja svih planeta sadržanih u tako složenim kombinacijama. To omoguæuje lakše poimanje tih znaèenja koja odražavaju naèin kako pojedinac odista doživljava i osjeæa te energije. pri prosudbi i tumaèenju karte. Bilo koja aspektna konfiguracija može funkcionirati stvaralaèki. na umu treba imati dvije èinjenice puno važnije od toga o kojoj se vrsti konfiguracije radi: 1. prvenstveno jest razumijevanje znaèenja planeta u njoj sadržanih i njihove uzajamne razmjene energije unutar aspektne konfiguracije. knjiga Roberta Janskya Interpreta ting the Aspects takodjer je odlièan izvor tema o velikim aspekt -nim konfiguracijama. bez obzira na uvriježena 458 . èinjenica je da svi ti razni èinitelji i detalji jednostavno simboliziraju cjelovito stajalište žive osobe.kao pomoæ u razvoju i samopreobrazbi. Istrajan rad. teškoæu predstavlja i sveukupnost razmještaja medu planetima. Ono što se obièno zanemaruje. plodno. primjena u praksi i iskustvo omoguæit æe. Nedvojbeno je. Potpunije informacije o T-kvadratu možete naæi u knjizi Tracy Marks Planetary Aspects: From Conflictto Cooperation. Uostalom. da se prevladaju te naizgled nesavladive prepreke. Nadalje. vi' Jfe \LPrimijenjena astrologija Napomena: Prouèavateljima astrologije.

jer predstavlja pojaèano uzajamjb prožimanje. Više od svega potrebno je usmjeriti pozornost na bilo koji od integrativnih i osobnih planeta (pa i AC) sadržanih u aspektnoj konfiguraciji.Sunce Odreðenje: "Potpunoma svjestan vlastita postojanja. Zapravo. odlike..^k. (vidi Mjesec). Teknakon toga mogu se prožimati i stapati obilježja znakova. jer taj èinitelj simbolizira najbrži naèin oèitovanja naèela i energija cjelokupne konfiguracije. svojim položajem na karti oznaèava narav èovjekove svjesne težnje za posvemašnjim osobnim ispunjenjem i naèin kojim razvija motivaciju glede zadovoljenja svojih viših psihièkih potreba. simbolizirajuæi primami izvor energije. djelomice svjestan i stoga je od odreðenog izravnog uèinka na doživljavanje i svakodnevno iskustvo. svojim položajem na astrološkoj karti oznaèava èovjekovu sposobnost 459 . Sunce. te tako bolje razumjeti i možda prilagoditi. preusmjeriti ili preinaèiti izraz te energije. stapanje i usmjeravanje energija i naèela. odnosno njihova najopæenitija svojstva. uèinke. 2. To otkriva onu dimenziju postojanja pojedinca koje je on. simboliziranih u npj sadržanim planetarna.. spo-jivost ili suglasnost i obrnuto. sposobnost slaganja. simbolizirajuæi središte svijesti. \^ I. osoba je u moguænosti identificirati se sa znaèenjem ovih planeta. moguænost sklada. SVJETLA Drugi korak ukljuèuje razmatranje odnosa Sunce-Mjesec. Matijeviæ: Put samospoznaje 30 II. a potom polja u kojma je konfiguracija sadržana. 1. Sunce.vjerovanja. barem. si/ jiife .

(vidi AC). n!/ >A/ ^ >A/ \i/ 310 Primijenjena astrologija 460 .. proces mišljenja i rasuðivanje o objektivnu svijetu u ukupnu doživljavanju glede spoznajne jasnoæe sveukupna svijeta i samoga sebe. simbolizirajuæi ja i svijest o vlastitu identitetu.. važan planet.. oznaèava kako (znak) i u kojem podruèju života (polje) èovjek primjenjuje energije oznaèene položajem Sunca u astrološkoj karti.. Mjesec Odreðenje:. predodžba muškarca. takoðer. oèitovati snagu volje. svojim položajem na karti oznaèava vrste èovjekovih iskustava u procesu individualizacije. Mjesec. 2. simbolizirajuæi èuvstvenu energiju. ispuniti i potvrditi.integriranja mnogih razina iskustva u jedinstvenu predodžbu. i s koliko teškoæe ili lakoæe èovjek zadovoljava više potrebe i ostvaruje nadzor nad vlastitim životom. pobuda koju žena može oèitovati otvoreno i doživjeti kroz svog oca ili druge važne muškarce u njezinu životu. Sunèevvlaclar (dispozitor) Odreðenje: Vladar Sunèeva znaka. U karti osobe ženskog spola Sunce je. Položaj Sunca u znaku oznaèava naèin na koji se èovjek teži razviti. napaja svjesnu težnju Sunca ili odvraæa Sunce od ostvarenja njegova svjesna cilja. Sunce. pomažuæi mu da stekne prepoznatljivost. ali ne posve i vlastitih poriva. oblikovati svoju okolinu (kako). Položaj Sunca u poljuoznaèava podruèje života gdje èovjek usmjerava energiju glede postignuæa ukupnosti oznaèene Sunèevim znakom. ostvariti. 3. Sunce vi aspekti oznaèavaju snagu ega.

©Q M(icLtais®lbM s&psS& C®dlaGi®©D ©wj]<s$&Il&. te njegove posebne èuvstvene potrebe i želje da skrbi. Mjesec je primarni pokazatelj predodžbe žene s kojom muškarac teži ostvariti duboko èuvstveno zadovoljenje (ili je se želi osloboditi). njegovati sebe i druge. prihvaæa i oèituje osjeæaje. porivima. navike i stavove. kojom reagira na druge i zadovolj al U kartiženske osobe. odgajan. koliko i njezino Sunce. pokušati izgraditi èvrste stavove i pouzdan temelj djelovanja. U ovom podruèju života.Mjesec oznaèava narav èovjekovih nesvjesnih reakcija (odgovora) na svijet oko sebe. odgovara podruèju života u kojem èovjek najviše djeluje nesvjesno. èovjek treba i najnaravnije može razvijati osjetljivost i funkciju na èuvstvenoj razini. veæ o moguæim nesvjesnim ili intuitivnim impulsima. prema prošlim obrascima. kako doživljava i izražava osjeæanja i teži èuvstvenu ispunjenju. stoga ne govorimo o nagonima ili instinktima. 461 . èesto. njegovan. reakcijama. Mjesec oznaèava kako ona doživljava svoju ulogu kao žena i majka. U karti muške osobe. Položaj Mjeseca u znaku. To je. Primjedba: Èovjek se od ostalih živih biæa razlikuje sviješæu. Mjeseèevi aspekti oznaèavaju lakoæu ili teškoæu kojom èovjek doživljava. Položaj Mjeseca u polju. potrebama Lsl Mjesec kao žensko naèe/oslika je majke koju svako ljudsko biæe nosi unutar psihe i koja odgovara njegovu viðenju vlastite majke (ili oca. opisuje kako èovjek reagira na druge ljude i prilike u svom životu. hrani i bude hranjen. ako je on u ulozi odgoja) odnosno najznaèajnije žene u njegovu životu. osjeæajima. nesvjesnim i intuicijom. gotovo isto toliko važno u odreðivanju njena identiteta.

kao i predodžbe o suprotnu spolu. stavova i si. odnos Sunca s Mjesecom je najizvomiji uzorak. Ovaj uzajamni odnos. Dake.Od svih 45 moguæih planetskih spojeva. predstavljajuæi u nama postojanje prirodne sklonosti za uspostavljanjem odnosa s drugim osobama. osjeæaja. takoðer. bilo kojih planeta. Glavni aspekt kroza koji razmatramo odnos izmeðu Sunca i Mjeseca stvara snažan protok energije izmeðu svijesti. Sunce/Mjesec-znakovi. stoga oznaèava lakoæu ili teškoæu koju doživljavamo u meðuljudskim odnosima. sposobnost meðusobnog prožimanja znakova (odnosno elemenata) i polja Sunca i Mjeseca bit æe kljuèem èovjekove unutarnje dinamike. oèekivanja. odnosno manje svjesnih stanja. 462 . Ukoliko nema glavnog aspekta. Osnovna struktura liènosti bilo koje osobe nosit æe trajni otisak simboliziran njenom Mjeseèevom mijenom. navika. najoèiglednija je kada se razmatra kao dio odnosa Sunce/Mjesec. simbolizira odnos izmeðu naših èuvstvene potrebe. poruke koje smo od njih usvojili o našoj vlastitoj ulozi kao muškarci ili žene. Ovim se želi kazati da zajednièka ukupnost pojava koje se ponavljaju po uoèljivu i utvrðenu redu izmeðu Sunca i Mjeseca (od konjunkcije do konjunkcije) predstavlja sažetak osnove ciklusa meðusobnih odnosa kroza koje prolaze svi pla-netni parovi. odnos i spojivost šfe 4?"W S[\ Matijeviæ: Put samospoznaje 31 roditelja. Odreðenje: Odnos Sunce/Mjesec oznaèava u širem smislu stupanj sklada s nama samima i ukazuje kako doživljavanje svjesnoga ja djeluje u odnosu na doživljavanje nesvjesnih. 1. èistoæa i jasnoæa bilo kojeg odreðenog aspekta.

nesebiènost. poticaj za osobnim zadovoljenjem. razina svijesti o identitetu. nadzor nad samim sobom i okolinom. samoživost. razina svijesti u èuvstvima. samostalnost. naèin življenja s porivima navikama i raspoloženjima. porivi. samopouzdanje. svjesno djelovanje. sebiènost. ponašanju i životu. prijemèivost za druge. poticaj za ispunjenjm visokih ciljeva. nepouzdanost. samodostatnost.Odnos izmeðu Sunca i Mjeseca može se prikazati na sljedeæi naèin: Sunce stupanj svjesnosti samoga sebe. naèin svjesnog integriranja iskustva u jedinstvenu percepciju. ponos. uloga muškarca u životu. stupanj prošlih iskustava u doživljavanju. uloga žene u životu. èudljivost. nepokolebljivost. potreba za (èuvstvenom) ovisnošæu. otac i naèelo oca. ja osjeæam. poriv za zadovoljenjem osnovnih potreba. ja jesam. težnja prilagodbe okolini. naèin usnjeravanja u sadašnjosti. snaga motivacija. majka i naèelo majke. èuvstvena nesigurnost. Tumaèeæi aspekte Sunce/Mjesec imajte na umu da aspekti izvan znaka (kao 28 stupnjeva Blizanaca kvadrat 1 stupanj Vage) slabe znaèenje odreðenog aspekta. kolebljivost. Takoðer imajte na umu da približavajuæi (aplikacioni) 463 . nesvjesne reakcije. Mjesec stupanj do kojega smo nesvjesni samoga sebe. naèin nesvjesnih odgovora na iskustvu. potreba za njegom.

Svoje roditelje (majku i oca). tako da doživljaje drugih ljudi može poistovjetiti s vlastitima. obièno doživljava kao neizdiferenciranu cjelinu. tako bliske i tako sliène po ulozi ili crtama osobnosti da zajedno prenose jaaie poruke Mladog7W/e5ecasvojoj djeci. Subjektivnost joj može otežati opažanje i razvijanje perspektive. zaokupljena sama sobom. Nazoèna je i neprestana sklonost zauzimanju novih stavova i odreðivanju pravaca u životu. Osoba s konjunkcijom Sunce/Mjesec. >^ ^ifc ^ /|n fjK 7J\ Primijenjena astrologija Sljedeæe odrednice mogu se koristiti kao vodiè u tumaèenju Mjeseèevih mijena. Iako svjesna svojih èuvstava i do stanovite razine s njima usklaðena. èesto je svijet za sebe. Neovisna je. djelujuæi spontano i pokretana porivima može doživjeti mali sukob izmeðu svjesne volje i svojih èuvstvenih odgovora. bilo na dom i obiteljski život ili na podruèje života u karti oznaèeno poljem u kojem se javlja konjunkcija Sunce/Mjesec. sa èvrstim osjeæajem vlastita identiteta. Naime.aspekt mnogo jaèe djeluje od odvajajuæeg (separirajuæeg) aspekta. ali roðena 464 . Sposobna je usredotoèiti svoje energije i usmjeriti vlastiti život. napose prigodom doživljavanja životnih kriza što æe je tjerati da ponovno i ponovno ispituje postojeæe stanje i postavlja si nove ciljeve. odnosno gla vnih aspekata: Sunce konjunkcija Mjeseca (Mladi Mjesec) Osoba roðena pod simbolikom Mladog Mjeseca znatne je unutarnje snage. \ Osoba vrlo èesto usmjerava svoju pozornost na usko podruèje interesa.

Svjesni dio ove osobe u sukobu je s nesvjesnim i èuvstvenim dijelom. Stoga. radije nego kroz energiènu aktivnost. Stoga prvenstveno prevladavaju Sunèeva svojstva poput svijesti o pravcu. Svjesna osobna životna tijeka ili misije.neposredno prije Mladog Mjeseca (Sunce je ispred Mjeseca po stupnju. osjeæajuæi se prinuðenom na ustupke glede svoje podvojenosti. Stoga napetost koju doživljava treba osloboditi kroz osobne odnose i promjene u svijesti. posljedièno. èesto. primjerice. Sunce 20 a Mjesec 15 Ovna). sklona je krajnjem izmjenjivanju životne energije i èuvstava i u stanju neprestana kolebanja. svojih želja i svojih odnosa. snažnog samopouzdanja. obièno otkriva da su uzvratna djelovanja 465 .. >A/ \ls I. žrtvuje se za ciljeve koje smatra važnijim od sebe same. doživljavajuæi to poput istodobna povlaèenja u dva smjera ili kao sukob izmeðu onoga što želi biti i onoga što misli da bi si/ >A/ jMfc. balzamièni]e tip. Primjedba: Konjunkcija Sunca i Mjeseca uvijek je nadahnuta Sunèevim kvalitetama. Sunce opozicija Mjeseca (Pun Mjesec) Ova osoba.. meðutim. neprestano traži ravnotežu i umjerenost u vlastitu životu. Pokuša li ispuniti svoje porive i zadovoljiti èuvstvene potrebe. pritom èesto doživljava osjeæaj stanovitih ogranièenja. èesto se osjeæa otuðenom od vlastitog unutarnjeg izvora energije kao i od drugih ljudi oko sebe. naglašene težnje za samostalnošæu. Usredotoèenje na unutarnje stvaralaèke sposobnosti može joj omoguæiti daljnji razvoj. traži nova odreðenja glede životna položaja ili nastoji potpuno razviti neko posebno podruèje života. kako to lijepo kaže Dane Rudhvar. Svjesna podjele u sebi. Zapravo. Matijeviæ: Pul samospoznaje trebala da bude.

drukèije. to može isto tako voditi objektivnosti. odnosi u kojima se ova projekcija javlja dovest æe je u dodir s onim dijelovima same sebe koje je potisnula ili zatajila (odrekla ih se). U osnovi. te razvijati svoja jedinstvena sredstva izražavanja na integriran i skladan naèin. što joj može pomoæi da ih ponovo prihvati (prizna kao svoje) i završi nezadovoljavajuæu dramu koju neprestano igra s drugim ljudima. Napetost koja izvire iz ove unutarnje podvojenosti može iscrpiti vitalnu energiju ove osobe. svijesti o dvosmislenostima i razlièitim naèinima postojanja što æe joj vjerojatno pomoæi da nauèi sintetizirati svoje svjesne i porivne kvalitete. ego se uplaši teško prihvaæajuæi porive i èuvstva kao valjane. ova je osoba u 'zavadi's drugim ljudima sve dok ne poène spoznavati svojstva koje projicira i dok ne razvije djelotvornu sintezu svoje dvojnosti. Ipak. stoga pokazuje malo životnosti. Ili. no zapravo malo toga imaju zajednièkog i stoga se sukobljavaju.izazovno opreèna njezinim motivacijama glede svjesna postignuæa ciljeva. koje istina dopunjuju jedna drugu. Posljedièno. Djelotvorna sinteza životnih naèela oznaèenih ovom opozicijom javlja se i kada se osoba suoèi s prazninom u životu i pokrene svoju životnu energiju glede otkrivanja stanovita oblika znaèenja (smisla) koji nadmašuje njezine 466 . Ova težnja oznaèava da ona prenosi dio svoje vlastite psihološke dvojnosti na druge ljude. Meðutim. Osoba Puna Mjeseca vjerojatno je odrasla unutar obitelji u kojoj su roditelji ili razvedeni ili izrazito opreène lièosti. jer se ne slaže sa svjesnim osjeæajem identiteta i samopoštovanja. poèinje u svoj život privlaèiti druge ljude koji takoðer oèituju razlièite obrasce ponašanja. pokuša li zadovoljiti svoj ja. osoba potresno usvojivši razlièite obrasce ponašanja i èesto se identificirajuæi s jednim od njih.

a ponekad i slama. Stoga je subjektivno sklona stvoriti u svijesti predodžbu da joj je pravo slobodna izbora neopravdano ogranièeno. \L> sfr ^fc. napose želja. Kasnije može odabrati posveæenost nekom idealu koji je njezina otkriæa prožeo vrijednošæu i može ga pokušati izraziti kroz izvanjske oblike u svojemu životu. ili je usmjerava prema ciljevima koji kada su i ostvareni nisu potpunoma èuvstveno zadovoljavajuæi. Èesto stupanj jaèine te potrage uzrokuje doživljaje koji mogu biti praæeni vizijom ili kobnim osjeæajem misije u životu. ova osoba. posljedièno nema potpunoma valjani 467 .svakodnevne sukobe. Zapravo. potrebe za ovisnošæu. Objektivno. no prekomjerna žudnja da nešto uan/potpuno je pritiska. doživljava veliku unutarnju napetost jer su njezin osjeæaj vlastitoga ja i identiteta u neskladu s nesvjesnim. Stoga prvenstveno prevladavaju Mjeseèeva svojstva poput osjetljivosti. Na svoju okolinu reagira naèinom koji ju sprjeèava u zadovoljenju motiva. u neprestanoj iurb/ostavlja premalo vremena za smirenje i razmišljanje. Doživljava i mnoge suprotnosti u sebi. Primjedba: Opozicija Sunca i Mjeseca uvijek je nadahnuta Mjeseèevim kvalitetama.. >A/ \L> Vf\ "^C Primijenjena astrologija Ova je osoba jamaèno ponukana djelatno i poduzetno usmjeriti svoje ja.. Stoga. prilagodbe. èuvstvima. promjene. Stoga ima teškoæa u spoznaji i prihvaæanju svojih osjeæanja. jer je verojatno usvojila proturjeène obrasce ponašanja od roditelja koji su najvjerojatnije bili u meðusobnu sukobu i èije su možebitne braène teškoæe mogle dovesti do razvoda. porivima i navikama. u zbilji ta sloboda izbora nije toliko ogranièena. Sunce kvadrat Mjeseca (Mjesec prve ili zadnje èetvrti) Osoba roðena pod simbolikom prve ili zadnje Mjeseèeve èetvrti.

nalazit æe konstruktivne izraze za svoju frustriranu energiju. ima potrebnu energiju da razriješi ove sukobe. Obièno zna što je zadovoljava. a emocionalna energija i navike obièno joj pomažu u ispunjenju želja. inaèe punim sukoba. Sunce sekstil ili trigon Mjeseca Osoba s ovim aspektom velike je vitalnosti i znatnih stvaralaèkih sposobnosti. ne može se jamèiti uspješnost veza i odnosa. slušat æe svoje osjeæaje udružujuæi ih sa svjesnim samoopažanjima i uèiti iz svojih grešaka. eda bi mogla uspostaviti odnose koji ne prijete njezinu egu. bolje prila-goðavanje potrebama drugih može biti preduvjetom bliskim i ugodnim meðuodnosima. ulazi u odnose s negativnim oèekivanjima. takoðer snažan izvor motivacije. stoga može nesvjesno izazvati baš one sukobe koje želi izbjeæi.obrazac za razvijanje svojih zadovoljavajuæih odnosa. Odnos svojih roditelja vjerojatno doživljava skladnim ili je 468 . ipak zna da je ta njena nutarnja napetost. Dosljedna je. Unatoè velika stresa koji doživljava kroz život. Dakako. niti porièu intimnost koju tako duboko želi i za kojom toliko èezne. manje uvažavajuæi drugog. èvrsta i prihvaæa sebe. ali je velika vjerojatnost usavršavanja. sposobna je održati jak osjeæaj vlastita identiteta i udovoljiti svojim potrebama s istodobnom prilagodbom okolini. èega su ishod razne unutarnje bolesti. Obièno dobro prilagoðena. Stoga. Iako su njen ljubavni i obiteljski život rijetko lagodni. Sve dokbude ustrajna. Stoga se bori vrlo ustrajno da bi ostvarila ispunjenje u svojim aktivnostima i dokafela si kako može prevladati sve zapreke koje joj stoje na putu do sreæe. Kako se vjerojatno identificirala s jednim roditeljem. Opæenito ima vrlo malo teškoæa da ostane u dodiru sa svojim osjeæajima i da ih izražava na sebi svojstven naèin.

neka radije iskoristi unutar nekog zanimanja s ovakvim ciljem. Stoga. obrasce koji niti unapreðuju njezin razvoj niti donose duboko zadovoljstvo nakon uspješnog suoèenja s osobnim izazovima. Matijeviæ: Put samospoznaje 31! Sunce inkonjunkcija Mjeseca Kod ove osobe privrženost prošlosti i potreba za èuvstvenom sigurnošæu u neskladu je s naèinom svjesna izražavanja volje i želja. stoga obièno želi razviti takav obiteljski život za sebe koji bi joj donio istu ili sliènu èuvstvenu potporu kakvu je iskusila u djetinjstvu. ne mora uvijek biti tako. a kojih se kasnije teško rješava. Stoga. može /è/kroz život pokazujuæi iste ugodne i bezbrižne obrasce ponašanja. Glavni je problem taj što se osoba s ovim aspektom može isuviše lako pomiriti sa sobom.sama sposobna ostvariti skladan odnos s oba roditelja. ^ jjfc vi/ im vp. tako da se može pomisliti kako zapravo uživa u tome. Dakako. Posljedica toga je stres koji se najèešæe oèituje u njenim odnosima s drugima. èini prevelike ustupke koji štete njezinu razvoju. Stoga vrlo rano razvija lakoæu u osobnim odnosima što joj kao odrasloj osobi pomaže. rijetko se okreæuæi unutarnjoj sebi da bi istražila vlastitu psihièku strukturu i potpunoma razvila samosvijest. opozicija i inkonjunkcija. Ovim naèinom sama sebi èini život do krajnjih granica složenim. Zbog snažne želje da ostane u vezi sa starim prijateljima i poznanicima. Nazoènost Sunca sekstil ili trigon Mjeseca u nekoj karti može ublažiti sukobe nastale zbog ostalih izazovnih aspekata kvadrata. sama oblikuje situacije kojima je u nekoj obvezi prema ljudima. ali važno joj je biti dijelom obitelji. Silno nastojanje da bude korisna drugima. 469 .

Mora pokušati pridonijeti razvoju potencijala i dobivanju priznanja za ono što odlièno obavi. jer zapravo ne osjeæa da to zaslužuje? Ovu osobu treba uvjeriti da je zacijelo sposobnija od onih kojima služi samo što toga nije potpunoma svjesna. njezino nesebièno davanje bit æe usmjereno prema onima kojima je pomoæ uistinu nužna. jer pripisuje 470 . Mnoga zanimanja zahtijevaju ovakvo duboko razumijevanje za druge. Ali. U ovim podruèjima. fizikalnoj terapiji ili rad s djecom i mladeži. tu sposobnost suosjeæanja treba usmjeriti u neku aktivnost koja joj koristi. onih kojima podliježe. Koliko joj moguænosti dopuštaju. Potrebno je da posveti više vremena svojem poslu i uèini nešto koristeæi svoju nadarenost i stvaralaèke sposobnosti. možda. nazoèna je stalna opasnost od ugrožavanja zdravlja. isto tako.Morala bi prestati misliti da ljudima nešto duguje. Smislenom primjenom svojih talenata bit æe sretna radeæi u nekoj dobrotvornoj akciji prikupljanja pomoæi za one koji si sami ne mogu pomoæi. Zapravo ovu bi osobu trebalo zapitati 'što to zapravo pokušava dokazati?"Pokušava li. U ljubavi èesto doživljava razoèaranja. nema pravo uplitati se u tuðe živote što upravo èini. dobiti odobravanje drugih. Stoga što potpuno suosjeæa s onim tko iznosi svoju tužaljku. oduzimaju joj mnogo energije i vremena. preuzimajuæi na sebe tuðu odgovornost. treba što èešæe odlaziti na odmor da bi se opustila i rasteretila od pritisaka i svakodnevnih briga. buduæi da tuði zahtjevi. ukoliko oni oèekuju da im se priskoèi upomoæ za vrijeme boravka kod njih. poput zanimanja u medicini. Takoðer. Poželjno je da izbjegava posjete roðacima. Stoga je opuštanje najvažnije za oèuvanje vlastita zdravlja.

previše idealiziranu sliku osobi koju voli. nego ju pokušavati saèiniti 471 . Svojem supružniku može ponuditi mnoge povoljnosti i spremna je zajedno s njim uèiniti sve glede postignuæa zajednièkog cilja. Kada zna da je voljena. Osobe koje nemaju niti glavni. nego osobe koje imaju Sunce/Mjesec u kvadratu ili opoziciji. ne treba ih pokušavati preoblikovati po svojoj zamisli. male (manje važne) aspekte možemo uzeti u razmatranje pri opisivanju njihova odnosa. aspektirajuæi Sunce i Mjesec. mogu doživjeti daleko više teškoæa. obièno æe pomoæi ovim osobama da integriraju i ispune potrebe oba dijela svoje liènosti. Dinamika planeta. tzv. takoðer. \ls \&* ^ >A/ \l/ /T^ 7^ w: "?fC 7^ 316 Primijenjena astrologija Druge kombinacije Sunce/Mjesec Ukoliko Sunce/Mjesec na karti nisu u glavnom aspektu. niti mali aspekt. doživljava to kao osobito tragièni dogaðaj i zna kazati kako je bila predobra te ne zaslužuje takav postupak. niti posredni planet izmeðu Sunca i Mjeseca. Mora se prestati sažalje-vati i mora nauèiti prihvaæati ljude onakvima kakvi jesu. Primjedba: Daleko je smislenije tumaèiti odnos Sunce/Mjesec kroz sintezu možebitnih aspekata ili prema mijeni u ciklusu Sunce/Mjesec. Ako izmeðu Sunca/Mjeseca nema maloga aspekta. jer to nikad nikome ne uspijeva. nadahnuta je i sve najbolje u njoj izlazi na svjetlo dana. svjesno prihvaæajuæi i integrirajuæi svoje èuvstvene potrebe i navike. Kad je netko napusti. a nemaju. Ne može li to uèiniti. planet koji istodobno aspek-tira i Sunce i Mjesec može biti posrednikom izmeðu svjesnog ega i nesvjesnih poriva i emocionalnih potreba.

Kroz njega se izražava poèetna iskra individualnog identiteta. Odre-ðenj em je našeg opæeg pristupa životu. AC (uzdižuæi. izlazeæi znak) Odreðenje:. odijevanje.). LINIJA OBZOR-PODNEVNIK Treæi JtoraJtukljuèuje razmatranje i razumijevanje linija obzora i podnevnika. te svih èinitelja u svezi s njima... naše uloge. Najsnažniji od aspekata i mijena poklapaju se u znaèenju i njih smo prethodno razmatra% Studenti astrologije zainteresirani za istraživanje znaèenja drugih faza u odfosu Sunce/Mjesec mogu konzultirati knjige Danea Rudhyara. èinim sve što je u mojoj moæi. oponašanje. jer on simbolizira žarišnu toèku usredotoèenja svih energija karte kroz koju se one otkrivaju i izraza vajuprema svijetu. a njegov znak. prema drugim ljudima. napose AC-a i MC-a. vanjski izgled (tijelo). 472 . III. ali nisu od bitne važnosti za razumijevanje primarnih obilježja astrološke karte. *>4r jjto. posebno Sunce u znaku.gubeæi se u nepreglednoj džungli pojedinaènih pokazatelja (npr. Matijeviæ: Put samospoznaje 311 AC otkriva odlike koje æemo nastojati svjesno oèitovati u procesu samootkriva-nja i razvoja.. Ugla vnom svi se planeti u karti oèituju kroz filtar uzdižuæeg znaka. Veæina informacija u ovim knjigama je vrijedna. itd.\te ^j/ 7fC ^ 7yC /\\ I. AC kao poèetna toèka razdiobe polja simbolizira viðenje sebe. oèitovanje od zanosa preko ustaljenosti do usiljenosti i jednoliènosti. odnosno njihovih žarišnih toèaka. The Lunation Cycle ili Busteeda and Wergina. (vidiMC). 1. znak njegova vladara i bilo koji uzdižuæi planet na karti oznaèuje seifimage. pojavu. Phases of the Moon.. polju-Mjesec u znaku. polju. izvanjski oblik ophoðenja i ponašanja.

Sabian simboli (simbolika stupnjeva) za stupanj našeg ACa obièno smisleno ocrtava koje težnje u nama pobuðuje uzdižuæi znak. Konzultiranje Sabian simbola za stupnjeve prije i poslije našeg uzdižuæeg znaka može biti od pomoæi u ispravljanju naših karata i odreðivanju je li naše dato vrijeme roðenja toèno. Èesto izražavamo tradicionalno znaèenje našeg AC-a, u našim životima, ali mi težimo višimznaèenjimaznaka što oznaèava naèin na koji se želimo razviti, odnosno težimo krajnjem (ili prvobitnom) cilju koji pokušavamo ispuniti koristeæi napose energiju Sunca, a potom energije Mjeseca i drugih planeta. /ftm/ecfoa.-GledeturnaèenjaznaèenjaAC-a, pogledajte odrednice za AC u svesku 1 ove knjige. 2. Vladar flC-a Prepoznavanje: Planet suodnosan uzdižuæem znaku u karti roðenja zapravo je tzv. vladar AC-a, a od tolikog je znaèaja da je poznat i pod tradicionalnim nazivom i//ac/arkarte ili vladajuæi planet karte roðenja. Odreðenje: Osim kada se planet uzdiže na karti (unutar uzdižiæeg znaka, ali vrlo blizu AC-a) vladar ascendenta i njegovpoložaj u znaku, polju i aspektima, kljuè je izgleda, opæegzdravlja tijela i, stoje dakako bitnije, znaèajki i odlika osobnosti kojena-jotvorenije pokazujemo. Poput uzdižuæeg i Sunèeva znaka, i vladar AC-a je, takoðer, povezan s našim svjesnim osjeæajem identiteta. Svrhovito i uèinkovito usmjeren oznaèava naèin na koji nastojimo ispuniti najplemenitije težnje naznaèene simbolikom uzdižuæeg znaka. Primjedba: Ukoliko je AC jedan od onih znakova kojih je vladar i tradicionalan i suvremen, poput Škorpiona, Riba i Vodenjaka, uoèite položaje u poljima za oba vladara, jer oba æe biti barem malo naglašena u životu osobe. Prvenstveno obratite pozornost na položaj tradicionalnog
473

vladara u znaku, jer taj æe se znak uvijek puno snažnije oèitovati, nego znak suvremena vladara, dakako samo pod pretpostavkom da ne postoje drugi prevladavajuæi èinitelji koji upuæuju na suprotno. Primjerice, ukoliko je Škorpion uzdižuæi znak, znak u kojem je Mars opæenito je mnogo znaèajniji za osobnu narav nego je to znak u kojem je Pluton, osim ako neki drugi prevladavajuæi èinitelj nije u Plutonovu znaku. Takoðer, s Plutonom u pokoljenju Lava ne znaèi da su u svakom od njih, s uzdižuæim Škorpionom, naglašena obilježja Lava u njihovoj individualnoj naravi i osobnosti. Ipak, u svakom sluèaju, kada je Škorpion uzdižuæi, Marsov je znak osobito snažan, jer ta energija prodorno teèe kroz njih te je projicirana uz poseban naglasak na svakoga od njih. Odrednice za razmatranje: AC i njegov vladajuæi planet uvijek se moraju razmatrati zajedno, poput jedne neodvojive jedinice u tumaèenju. Primjerice, Blizanci na uzdizanju, uz vladara Merkura u Ribama, obièno æe biti maštovitiji, tjelesno osjetljiviji ili psihièki zbunjeniji, nego je to sluèaj kada su Blizanci uzdižuæi s Merkurom u Biku, gdje æe um funkcionirati puno usporenije i praktiènije (takve primjere nazivamo uzdižuæi Blizanci s nijansom Ribe). Ili, uzdižuæi Rak uz vladajuæi planet Mjesec u \b >AL ^fc vAf \is /T~ ^F" 318 Primijenjena astrologija Vagi, najvjerojatnije bit æe nepristranijim i uljudnijim u ponašanju, nego uzdižuæi Rak s Mjesecom u Ovnu koji je toliko impulzivan i naprasit (ovo bismo mogli nazvati uzdižuæim Rakom s nijansom Vage, ili uzdižuæim Rakom s nijansom Ovna). Svojim znakom i položajem u polju, vladar AC-a redovito boji cjelokupni pojedinèev pristup življenju. Jednom kada se osoba uskladi i prilagodi, te prihvati iskustvo i oblik
474

energije predstavljen vladajuæim planetom kroz polje i znak, poèinje osjeæati punoæu životne snage, sigurnost i iskrenost prema samom sebi. Položaj vladara AC-a unutar nekog znaka: Otkriva usklaðenost energija i osebujnih obilježja od bitna znaèaja. Ovaj znak, prvenstveno, ukazuje na neèiju motiva-cionu energiju za djelovanje i izražavanje. Položaj vladara AC-a unutar nekog polja: Pokazuje podruèje iskustva u kojem se neposredno oèituje veæina energije i nastojanja. Otkriva životne stavove, djelovanje i probleme od najdublja znaèaja, stoga bi pojedinac trebao biti aktivnim u tom podruèju života kako bi izrazio i potaknuo mnoge bitne energije i sposobnosti. Odreðenje: AC je poput prijenosnika karte. Toèka je u kojoj kontaktiramo s izvanjskim svijetom i izražavamo se prema vani. Predstavlja kanal za oèitovanje naèela koje planet simbolizira. Stoga planet na njemu oznaèava snažno samoizra-žavanje, kao sredstvo kojim drugima nastojimo obznaniti naše postojanje, te ukazuje na osobine pojedinca koje se najprije uoèavaju. Planet izravno na AC-u (konjunkcija) ukazuje èemu težimo, što želimo èiniti i što možemo oèitovati na poseban, osebujan naèin. Planet se izražava neposredno kroz ja kompleks pridodajuæi mu pridjeve ovisno o naèelu koje simbolizira. Uzdižuæi planet na karti slièan je u znaèenju vladaru ACa, ali najèešæe ga nad-mašuje u znakovitosti zbog njegova kutna položaja. Opisujuæi i dopunjujuæi izvor životnoga iskustva osobe, a ne sam izgled i zdravlje tijela, gotovo toliko koliko i Sunce, pridonosi osjeæaju identiteta, onome ja sam tu da bih èinio, što je izvor snage egu i ponosu. Planet koji se uzdiže oznaèava funkcije koje æe biti najvrednije u procesu ostvarenja vlastita jedinstvena identiteta, stoga i sugerira najprirodniji put za razvijanje
475

životnoga plana u podruèju života koje simbolièki predstavlja prvo polje. Obilježja uzdižuæeg znaka ne preinaèuje samo položaj vladajuæeg planeta ili uzdižuæi planet, veæ i moguæi aspekti preostalih planeta prema AC-u. Primjedba: Vrijeme roðenja mora biti pouzdano za dosljednu uporabu ovih aspekata. Radi jasnijeg razumijevanja prikaza znaèenja svakog aspekta pogledajte odrednice za aspekte u prvom svesku ove knjige, kojima se pojašnjava posebnost svakog pojedinog planeta u aspektu prema AC-u. 4. Rspekti prema AC u \& jak jMfc. ^L. j^/ v|v W 7?C sf\ I. Matijeviæ: Put samospoznaje 31« Odreðenje: Planet, tvoreæi neki aspekt u odnosu na AC i djelujuæi uvijek dinamièno, projicira se na sveukupni naèin izražavanja osobnosti. Svaki takav planet snažno boji polje energija osobe i njezin stav prema životu. a) bilo koji planet u blisku aspektu prema AC-u dodaje svoja obilježja razvoju svijesti osobe, poèev još od rane dobi. To je ona kolièina neèega što osoba ima u sebi i neposredno joj je na raspolaganju, premda æe možda morati nauèiti kako to prihvatiti ili upotpuniti. Drugim rijeèima, osoba je u moguænosti svjesno razvijati te znaèajke, sve više i više, veæ kako vrijeme odmièe. Kada to nauèi primijeniti, može joj postati jednim od glavnih izvora energije. b) opozicija AC-u unutar 3 , zapravo konjunkcija prema DC-u, drugi je vrlo snažan aspekt. AC najbrže pokazuje kako se osoba projicira, doèim DC i planet koji mu je blizu pokazuju osobine koje se javljaju u vezama i odnosima, stoga može biti i opreèan osobnom prikazu AC-a. Ovaj aspekt ponekad može ukazivati i na podvojenost unutar
476

osobe, kada osoba naizmjence oèituje dva razlièita ili posve opreèna naèina postojanja, a što je simbolizirano AC-om i planetom koji mu je nasuprotan. U drugim sluèajevima èini se da postoji naprosto snažno nijansiranje osobnosti od strane tog planeta, napose u podruèju osobnih veza, a bez zamjeæivanja nekog znaèajnogsuprostavljanja ili problema proturjeèja. c) kvadratni aspekt prema AC-u èesto je izazovniji i više frustrira od svih drugih aspekata s AC-om. Ponekad simbolizira prinude iz ranijih razdoblja psihièkog života i okoline neke odreðene osobe, a oèituje se poput neke vrste potištenosti ili raznih zabrana (napose kada je dotièni planet u polju èetiri) ili poput prinude glede postignuæa uspjeha i priznanja (napose ako je dotièni planet u polju deset). Meðutim, kod svih izazovnih aspekata, i kvadrat takoðer može ukazati gdje je nužno uložiti najveæi napor glede osobna razvoja. 5. Ascendent, Sunce, Mjesec-(znak) Prepoznavanje: Odredite na karti znakove u kojima se nalaze Sunce, AC i Mjesec. Odreðenje: Ukoliko postoje stanovite sumnje u vrijeme roðenja, èak kada i Sunce i Mjesec ne tvore neki bliski aspekt prema AC-u, još uvijek je vrlo važno znati kako se elementi ovih triju vrlo bitnih èinitelja karte stapaju u nekoj odreðenoj osobi. To æe razjasniti združeni tijek esencijalnih, bitnih životnih energija, te u kojoj mjeri AC potièe ili ogranièava iskazivanje Mjeseèeve ili Sunèeve energije. Primjedba: Sunce simbolièki odražava esencijalni temelj, bit, našeg najdubljeg unutarnjeg biæa, a AC odražava osobnost u razvoju i potvrðivanju (u vremenu i prostoru), što se odražava kroz naše ukupno doživljavanje i ponašanje. Ascendentni znak može biti naèinom na koji se izlažemo, ali ono u što izrastamo, Sunèev je znak.
477

Sunce je zašto smo ovdje, a AC je kako stižemo ovamo. Ascendent je staza koja vodi do Sunca, ili kako kaže Liz Greene: "Sunce je junak poput nas, ali AC je potraga u koju se moramo ukljuèiti." \ls >A/ >A/ *±/ "/fT ^ Primijenjena astrologija l.MC Odreðenje: ...da budem, postanem i u ovom svijetu opstanem". Medium Coeli (MC) je toèka koja simbolizira èovjekovu težnju da hoda svijetom visoko uzdignute glave, a prema uzvišenu položaju u karti simbolièki oznaèava pritajenu želju kakvima bismo htjeli biti, stoga nastojimo oèitovati one odlike zbog kojih želimo da nas gledaju, da nam se dive, da nas uvažavaju. Kroz znak i planet ovdje mi èeznemo za priznanjem, ili onomu po èemu bismo željeli da nas svijet zapamti zbog našeg doprinosa. Pokazatelj je ambicije iza koje vreba prinuda koja nas nagoni na djelovanje i vrijedna ostvarenja, uz silnu želju da nas zbog tih vrijednosti štuju. Dakle, svijest o svijetu, naš status, te narav i vrijednost našeg doprinosa društvu, prikazani su znakom na MC-u. On oznaèava naš odnos prema društvu opæenito, kako bismo željeli biti prepoznatljivi i kome pripadati, kako se usmjeravamo prema konkretnim ciljevima i kako uzrokujemo vlastiti uspjeh ili neuspjeh u javnosti. j Medium Coeli više predstavlja naše javne ili profesionalne težnje, nego osoðie (AC) ili meðuosobne (IC i DC). Stojeæi na vrhu karte, osim osobnih zadovoljstava, MC oznaèava individualno ispunjenje primjenom vlastitih sposobnosti i talenata, ali stavljenih na raspolaganje društvu. Upravo, stoga MC oznaèava prirodu profesije u kojoj æemo najvjerovatnije doživjeti ispunjenje kao i naše želje za ostvarenjima, postignuæima, uspjehom i statusom.
478

Medium Coeli, takoðer, oznaèava utjecaj našeg oca (ili najjavnijeg roditelja), odnosno bilo koju drugu autoritativnu osobu u našem životu koja je u nama upalila iskru želje za opæe društvenim postignuæem. Sunce na toj toèki obilježje je èovjekovog jakog samopouzdanja, osobe s visoko uzdignutom glavom koja shvaæa i savladava proces individualizacije. Dakako, i ostali planeti, smješteni na najvišoj toèki oblikuju naš misaoni proces i individualne posebnosti. Odmah možemo primijetiti da je netko oznaèen Uranom pun novih ideja, Merkurom, pak, komunicira i prenosi ideje, itd. Èesto je ovdje, takoðer, Sabian simbol za stupanj MC-a, kljuè njegova oèitovanja u našim životima. Primjedba: Kroz AC i prvo polje tek postajemo svjesni sebe kao odvojene jedinke i vlastitog individualnog postojanja, dokkrozMC i deseto polje razvijamo, ne samo èvrst i konkretan osjeæaj tko smo, veæ nas zbog toga vrednuju i štuju. 2. Vladar MC-o Prepoznavanja: Isto kao i za AC vladara. Odreðenje: Vladajuæi planet znaka na MC-u važan je ne samo zbog opæenitog simbolièkog znaèenja, veæ takoðer i zbog èinjenice da smještaj tog planeta u polju èesto pokazuje stvarno podruèje usmjerenosti i usredotoèenosti poslovne energije. \i/ ^ >Ar- \i/ "žpT ~7fC "^C /js I. Matijeviæ: Put samospoznaje To polje predstavlja podruèje doživljavanja, èije se iskustvo osjeæa vrlo temeljito i duboko poput istinskog zvanja. Primjedba: Ukoliko znak na MC-u ima i tradicionalnog i suvremenog vladara, položaj u polju za oba vladara od bitna je znaèaja. Meðutim, položaj tradicionalnog vladara
479

u znaku, znatno je važniji od položaja suvremenog vladara. 3. Planet na MC u Odreðenje: Medium Coeli je najviši vrh karte. Toèka je individualnosti gdje se kroz aktivno mišljenje postovjeæujemo s našim ja-kompleksom, stoga planet smješten na najvišoj toèki kroz misaoni proces simbolizira oblikovanje individualne posebnosti. Odmah æemo primijetiti ako netko naprosto obiluje novim, neuobièajenim zamislima (Uran) ili teži komunicirati i prenijeti zamisli (Merkur) i si. Simbolièka naèela bilo kojeg planeta smještena izravno na MC-u, odgovaraju onome što se u nama istièe, onome što je u nama najoèevidnije, a drugima najprihvatljivije. Ta su naèela prevladavajuæa glede našeg cilja u životu i naše težnje za postignuæima. Uglavnom se oèituje kao rezultat uspješnosti (ili neuspjeha) u profesiji ili javnim aktivnostima uz mnogo rada, napora, primjene znanja i si. Meðutim, pouzdanije je ustvrditi da položaj blizu MC-a sugerira ne toliko ostvarenu profesiju koliko pristup osobe ostvarenju karijere, naèin na koji se odnosi prema radu, kao i vrstu energije koju pokazuje ili susreæe u obnašanju djelatnosti. Sto je planet bliži MC-u, veæa je vjerovatnost da æe uspjeti u poduhvatu u svezi s usmjerenjem energije koju simbolizira. Primjedba: Glede navedenog, orbis konjunkcije prema MC-u treba se pružati dalje u 10. polje, prije nego u 9. polje, jer je 9. polje više povezivo sa željom za razumijevanjem i istraživanjem, nego s težnjom za javnim ostvarenjima i priznanjima. 4. Aspekti prema MC-u Ostali bliski aspekti prema MC-u mogu se razmatrati na gotovo jednak naèin poput planeta na njemu. Vrsta aspekta je, naèelno, od znatno manjeg znaèaja nego
480

planet koji tvori taj aspekt i toènosti aspekta. Ti su aspekti suodnosni javnom oèitovanju, karijeri i ciljevima u vezi sa zvanjem. Bilo koji planet u blisku aspektu sa MC-om, oznaèava bitnu energiju i usmjerenje važno za dosizanje položaja u svijetu, te je sredstvo najveæeg doprinosa društvu. Primjerice, Venera u blisku aspektu s MC-om, pridaje znaèaj umjetnièkom doprinosu društvu ili neèemu osobito lijepom. Vjerojatno æe odnosi jedan za jedanb\\i od važnosti za javno izražavanje, a osobu æe zaokupljati nastojanje davanja vlastitoga doprinosa društvu u skladnoj suradnji s drugima. Navedimo i primjer, tri izdavaèa kojima je Jupiter u vrlo blisku aspektu prema MC-u u sve tri karte roðenja; konjukcija kod jednoga i sekstil kod ostale dvojice, a Jupiter tradicionalno simbolizira izdavaštvo. sls >Af jjlk, \fa \L/ 322_ (g* ex2/ikb Primijenjena astrologija 1. Planet na DC-u (zalazeæi planet) Odreðenje: Podruèje DC a žarište je koje predstavlja zahtjev okoline i èesto podsvjesni oblik odabiranja. Stoga ovdje smješten planet daje važan uvid u oèekivanja od drugih, naše reakcije na njih i njihov utjecaj na nas. Planet na DC-u oznaèava više nego prosjeènu potrebu oblikovanja odnosa u paru i to ne samo u ljubavi nego, takoðer, i kroz prijateljstvo i profesionalno-part-nerske aktivnosti. Naèela ovog planeta i znaka kojim vlada oznaèavaju one odlike u nama koje teže prepoznajemo i s teškoæom izražavamo, ali koje tražimo u ljudima s kojima ostvarujemo veze i najintimnije odnose. Stoga, trebamo ostvariti odnos s ljudima koji oèituju ovu, planetom simboliziranu, energiju ili se ukljuèiti u odnose koje
481

obilježava ova planetna energija, jer meðusobnim djelovanjem združenim kroz nju, uèimo posjedovati dio nas koji smo potisnuli ili ga se odrekli i pokušati ga izraziti na najplemenitiji naèin. 2. Planet na Uf u Odreðenje: Podruèje IC-a korijen je iz kojeg izrastamo, odnosno obitelj, te u veæoj ili manjoj mjeri zajednica. Kanal je to koji nam omoguæuje povlaèenje u iskustva prethodnih doživljaja. Ovdje smješten planet oznaèava neposredan pristup nesvjesnom i prošlim iskustvima, naglašava potrebu za èuvstvenom sigurnošæu i zaštitom (Mjesec), te nadopunjujuæu potrebu koja se može zadovoljiti prema naèelu koje ovaj planet simbolizira. Ukazuje èime možemo obogatiti naše unutarnje biæe i tako pokrenuti životnu energiju koja hrani sve ostale dijelove nas samih. Ove energije , trebamo izražavati u našim privatnim životima kroz doživljaje s èlanovima obitelji, rkroz prirodu doma koji utemeljujemo, kroz aktivnosti u našem domu i sve drugo vezano uz kuæni život ili vrlo blisku zajednicu. Premda ljudi koji nas intimno ne poznaju to izvana ne mogu uoèiti, ovaj planet 91 -IVbo t-tti' b ,0 ^ dlfa \U I. Matijeviæ: Put samospoznaje znatno ukazuje na koji se naèin mi osjeæamo na svome, sami sa sobom ili se osjeæamo ukorijenjenima u našu okolinu. To je, takoðer, svojstveno ulozi majke ili roditelja koji je posvetio najviše brige našem hranjenju, odgoju i skrbi, kao i opæi utjecaj našegnasljeða i ranog djetinjstva. Sunce na toj 'toèki' ukazuje da se ne želimo izdvajati kao
482

pojedinci; nastojimo pripadati: i biti prihvaæeni. U okviru svojstava znaka, a prema planetnom motivu, mi se integriramo. Ovisni o obitelji i zajednici, podložni smo sljedbenici ili se bunimo protiv njih, tražimo suglasnost i dogovor s drugima ili patimo pod pritiskom kolektivnih standarda, stereotipova, ogranièenja, obveza i uskraæivanja. IV. SREDIŠNJE SASTAVNICE STRUKTURE KARTE Èetvrti korak ukljuèuje razmatranje i razumijevanje središnjih sastavnica strukture karte kao uporišnih toèaka glede aktivne dinamike strukture liènosti, koje su naznaèene meðusobnim odnosima planeta, pojedinaènim položajima i drugim inaèicama na karti. Aspekti posebice oznaèavaju kako se razlièiti vidovi struktura liènosti prožimaju ili sukobljuju, odnosno ometaju ili pojaèavaju izražavanje energije (naèela) simbolizirane planetima. ".>'.'¦ i j8 .ii, ¦¦¦ :ro.\ ^Oiq't»'.: ¦ ::¦.!!:<" • ¦" ms.; ilijimf-^;--: • Lo ¦ ¦.. V;!S;> ill.CV-, .li,.-,,,1.,., !bG rj?oJ ; Zarišni planet(i) Odreðenje: Planet možemo smatrati žarišnim i^togærjo^višenaglasiti ukoliko je: a) žarišni planet T-kvadrata; "*'^*"" b) središnji planet koji povezuje dvije konfiguracije aspekata (npr, T-kvadrat s velikim trigonom), obièno je kljuè njihove integracije; • q c) planet u najbližem trigonu ili sekstilu prema konfiguraciji T-kvadrata ili veJ likoga križa. Može se, takoðer, smatrati žarišnim planetom, iako nije tako znaèajan kao navedeni planeti (a i b). Zabilježite ga samo ukoliko karta roðenja ima malo planeta u istaknutim položajima, da se ne bi izgubila razlika izmeðu planeta primarnog i sekundarnog znaèaja; i a i^oa. u s?6;i) 2. Planet u vlastitu znaku
483

Odreðenje: Planet u vlastitu znaku, napose integrativni i osobni planet, najèešæe je jedan od prevladavajuæih èinitelja u karti, jer s lakoæom funkcionira u tom podruèju što još više naglašava i planet i znak. Ovo, meðutim, ne mora uvijek biti i Primijenjena astrologija najboljim položajem planeta glede ukupne ravnoteže liènosti, jer najèešæe oznaèava jedan krajnji usko usmjereni naèin funkcioniranja, djelovanja i usmjeravanja. Primjerice, Merkur u Blizancima, simbolizirajuæi naèelo komuniciranja, može oznaèavati znatnu govornièku sposobnost, žeð za znanjem i široki spektar umijeæa i sposobnosti, ali može, takoðer, sugerirati pretjeranu razdražljivost, prekomjernu prièljivost, rastresenost, površnost... Buduæi da je tako osnažen, planet u vlastitu znaku èesto ukazuje na djelatno zvanje koje smo odabrali i kako u njemu funkcioniramo. 3. Plonet(i) u vlastitu polju Odreðenje: Planet u vlastitu polju gotovo je isto znaèajan kao i planet u vlastitu znaku, jer je doma u podruèju života kroz koje najbolje funkcionira (mo). Primjerice, Saturn na svome u 10. polju, Jupiter u9.it. si., poput su ambiciozne osobe koja voli uspjeh na svome u poslu, revnoga studenta u sveuèilištu, tjelesno pripremljenog nogometaša na igralištu. Primjedba: Planet u vlastitu znaku i vlastitu polju (npr. Venera u Biku, u 2. polju) ili planet u vlastitu polju i na nekoj od linija (npr. Mjesec u polju 4 i na IC), dakako, osobito je važan jer vrlo snažlb funkcionira na takvim položajima. ' 4. Konjunkcije unutar 3 stupnja (samo planeti) Odreðenje: Što je aspekt toèniji, tim više njegova simbolika funkcionira kroz strukturu liènosti. Buduæi da
484

osjeæanja ili djelovanja. Bliski ili posve toèni aspekti na karti roðenja oznaèavaju iznimno snažnu motivaciju.su konjunkcije najsnažniji aspekti. a koji su udaljujuæi (separirajuæi. Primjerice. može biti jednom od 10 najhitnijih sastavnica karte. brži se planet udaljava od stupnja sporije kreæuæeg planeta). naše tumaèenje aspekata uvijek treba zapoèeti od toènijih. >fr \Ls "žpT I. Ostali glavni aspekti unutar 1.5 stupnja (samo planeti) Odreðenje: Buduæi da energije naznaèene toènijim (bližim) aspektima na karti prevladavaju nad onima naznaèenim aspektima šireg orbisa. može gotovo u potpunosti prevladavati kartom. konjunkcija udaljena 1 stupanj od toèna aspekta. ukoliko ona sadrži malo istaknutih toèaka. \ls >Af ^fc. brže kreæuæi planet približava se istom stupnju sporijeg planeta). uoèite koji su približujuæi(aplicirajuæi. kvadrata ili sekstila. te ponekad suprotstavljenu našem vjerovanju u slobodu usmjeravanja energija simboliziranih 485 . vrlo bliska konjunkcija bit æe jedan od najznaèajnijih aspekata na karti. znatno je snažnija od opozicije. unutar 30 minuta. trigon ili kvadrat. trigona. unutar 30 minuta toènosti. ovo nije bašuvijekposve toèno. Kod nabrajanja bliskih aspekata. Dakako. Matijeviæ: Put samospoznaje Približujuæi aspekt uvijek æe biti snažniji nego udaljujuæiistog orbisa. toliko nam prirodnu da je gotovo nismo niti svjesni. Opozicija. Uzmemo li da su glavni aspekti unutar 1 stupnja bliski. vezanu uz obrasce mišljenja. a ako je neki od glavnih aspekata unutar manje od 10 minuta. koji oznaèavaju izravno miješanje i prožimanje dviju planetnih energija. jer dinamikom kretanja planeta aplicirajuæi aspekt nakon roðenja postaju toènijima. 5. oni unutar 30 minuta gotovo su toèni.

Neaspektirani planet Prepoznavanje: Ukoliko planet na astrološkoj karti unutar cjelokupne aspektne mreže ne tvori ni jedan tzv.planetima. smatramo ga neaspektiranim. 6. možemo ih usmjeriti svoju korist. Planet s najviše aspek ata Odreðenje: Znaèaj planeta s najviše aspekata na karti pojaèan je zbog mnogostrukih moguænosti oèitovanja naèela koje simbolizira. Kad se jednom na karti takva veza pojavi. Opozicija. opoziciju. energije dviju pla-netnih veza mogu se izraziti na brojne naèine. osim polja u kojemu je smješten i polja kojim vlada. znakovima i poljima. Ove obrasce možemo osjeæati kao zamke ako se borimo protiv njih. Ali. kada se jednom shvati. Njegove veze s drugim planetima. Meðutim. Trigon može biti obogaæen motivacijom kvadrata. stoga je on od osobita znaèenja zbog njegove nešto teže integracije s ostalim dijelom karte (strukturom svijesti). sekstil ili polusekstil). kvadrat. Ovisno od naèela koja planet simbolizira.-Vrlo rijetko u astrološkoj karti nalazimo neaspektirani planet. kada razvijemo svijest i želju za preobražavanjem njegovih energija itd. Kvadrat. trigon. može donijeti blagodati trigona. prolazi su kroz koje se njegova energija može svestranije iskoristiti i u drugim podruèjima života. zapravo. može rezultirati sintetizirajuæom mješavinom poput žarišne konjunkcije. jer su toliko dijelom nas da æe se boriti za svoje izražavanje. nikako ne treba zakljuèiti da je zbog toga njegova funkcija posve oslabljena. 486 . kada smo ga nauèili pretvoriti u efikasnu akciju. Odreðenje. Aspekt je. veza energije. glavni aspekt (konjunkciju. Ovo je osobito toèno ako je planet bar u 6 glavnih aspekata. a ipak ostati vjernima svojoj osnovnoj prirodi. ako s njima suraðujemo. 7. inkonjunkciju.

obièno se mora boriti tijekom cijeloga života da bi ostala svjesnom. Životna æe se naèela. Neptunum. iscrpljujuæe. S neaspektiranim Suncem. Njegova simbolièka težnja potièe osobu da izrazi pojedinaènu planetnu energiju bez obzira na druge sastavnice njezine naravi. dakako. u razdoblju poslije oblikovanja temeljne strukture liènosti. Primjerice. Ovo je. a zatim to sve kulminira (provaljuje) u silovitom ponašanju i žestokoj spolnoj aktivnosti. razvijati tek u kasnijim godinama života. S neaspektiranim Marsom može potiskivati težnju za samoisticanjem. stoga može imati teškoæa u ostvarenju kontakta. 487 .znaka i polja u kojem se nalazi. Plutonom). i najèešæe. S neaspektiranom Venerom može se posve 'izgubiti' u ljubavnu odnosu. Primjedba: Veæina osoba koje imaju neaspektirani planet moraju se napregnuti da u svojim životima integriraju energiju koju planet simbolizira. Drugo. pasivno oèitovanje ostaje latentno. odvojeno od samopredoèavanja i samoizražavanja. potiskivati ili poricati ljubav u svom životu. iskoristila svoju energiju i primjienila volju. samopotvrðivanjem ili spolne želje 4^ ^W 7]\ 326 Primijenjena astrologija kroz duže razdoblje. itd. stoga se èesto osjeæa odvojenom od sebe same. osoba s neaspektiranim Merkurom smatra da je drugi ne razumiju u govornom ili pismovnom komuniciranju. funkcioniranje se može oèitovati na dva naèina: Prvo. simbolièki predstavljena neaspektiranim izvanosobnim planetima (Uranom. no istodobno pobuðuje i èar izazova. aktivno nadoknaðujuæi usamljenost oèituje se autonomno i automatski na nepovezan i prinudan naèin.

kao glavne aspekte u orbisu od 2 stupnja i više. stvaralaštvo. bliski kvintilibikvintilmogu biti od važnosti. suprotnosti i motivacije. Buduæi da dopuštamo 1-1. osobito utjeèe na razumijevanje i odnose.5 stupanj orbisa za veæinu malih aspekata. Najèešæe korišteni mali aspekti su po znaèenju sljedeæi: Aspekt Stupanj Kljuène rijeèi rastuæe teškoæe. rastuæe teškoæe. snaga sinteze i preobražaja raznih utjecaja koban. prisilan. jer æe ukazivati na izvore napetosti i motivacije što može osobi pomoæi u pozitivnom korištenju njenih trigona i sekstila. kao i o prirodi glavnih aspekata koje karta sadrži. jer æe oznaèavati potencijalne prilike i talente.>Af* sls 488 . trudnoæa Polukvadrat 45° Seskikvadrat 135° Kvintil i 72° Bikvintil 144° Septili 51°25' Biseptil 102°50' Novil 40° *^ jfe. a važnost æe im ovisiti o njihovoj toènosti. okultan (malo se zna o ovim aspektima) potencijal za tvorbu novih oblika. podjednako važne. Važniji mali aspekti Odreðenje: Ponekad neki mali aspkti mogu biti vrijedni pozornosti. slièno polukvadratu oèitovanje individualnosti. bliski polukvadrat i sesJuk-vadratzaslužuju našu pozornost. a one unutar 10 minuta.8. slab ali vrlo oèit kvadrat suprotnosti. • Ako karta ne sadrži dovoljno kvadrata ili opozicija. Ako karta ne sadrži dovoljno trigona ili sekstila. uzimamo ih u obzir unutar 20 minuta kao bliske.

može razviti i primijeniti naèela koja simboliziraju njezini mali aspekti bar isto toliko koliko i glavne aspekte. Iznalaze se pomoæu tabela deklinacija koje se nalaze u veæini efemerida. ali za razliku od konjunkcija èesto su latentne sve dok jedan ili oba planeta ne budu aspektirani dinamikom planetnog kretanja. Kod takve osobe mali aspekti mogu imati veæi znaèaj. oznaèavaju izravno miješanje energija. ipak bismo se opteretili mnogobrojnim pojedinostima od manje važnosti i izgubili nit najhitnijih sastavnica karte. Osoba velike inteligencije i stvaralaèkih sposobnosti. planet 6° južno i drugi planet 6 ° sjeverno od ekvatora su kontraparalelni. slièno konjunkciji. Dopušteni orbis za paralele je 1 stupanj. Zapravo. 9. Neki planet 18° sjeverno i drugi planet 19° sjeverno od ekvatora smatraju s paralelnim. Primijenite ih samo ako ste veæ u potpunosti obradili glavne aspekte ili ako su glavni aspekti na karti vrlo široka orbisa. paralelni su planet 7° južno i drugi planet 6° južno od ekvatora. Takoðer. obièno nisu nužne za kvalitetnu sintezu karte. Stoga. paralele nisu aspekti veæ razdaljine planeta sjeverno ili južno od ekvatora (astronomska deklinacija). Kontraparalelefunkcioniraju kao slabe opozicije i takoðer 489 . sklona duhovnom. odnosno ako ih ima tako malo da samo prouèavanjem malih aspekata možete dokuèiti modele energije koji djeluju unutar te osobe.I. Odreðenje: Paralele. Meðutim. Matijeviæ: Put samospoznaje 32 Primjedba: Kada bismo proraèunavali i odreðivali svaki mali aspekt na karti. odrednice kljuènih rijeèi glede tumaèenja malih aspekata. Paralele Prepoznavanje: Paralele se èesto previde jer predstavljaju nerazluèivu dimenziju prostora na dvodimenzionalnom prikazu karte.

jfc vA. SJ\ /]S Primijenjena astrologija Odreðenje: Èesto neopravdano zanemareni. a Mars u Vagi). veæ je svaki planet u izmijenjenu položaju sposoban funkcionirati unutar znaka i polja drugog planeta. Veza je to koja omoguæuje planetima da funkcioniraju združeno. funkcioniranje planeta nije ogranièeno samo na polja u kojima su smješteni i polja kojima vladaju. Zapravo. Venera u Ovnu. Meðusobno izmijenjeni položaji planeta Prepoznavanje: Meðusobno izmijenjeni položaji planeta javljaju se kada je jedan planet smješten u znaku drugog planeta. znakova i polja ukljuèenih u uzajamno izmijenjene položaje. Dakle. uzajamno izmjenjeni položaji planeta snage su i znaèenja jedne konjunkcije dodatnim prednostima koje konjun-kcija nema. Nabrojite ih ovdje samo ako daju dodatni naglasak gore navedenim planetima ili aspektima.se aktiviraju dinamikom planetnog kretanja. Ova dopunska moguænost izraza uspostavljena je vezom izmeðu planeta. Paralele i kontraparalele treba smatrati znaèajnim ako se javljaju: 1) izmeðu dva planeta veæ u konjunkciji. a drugi planet u znaku prvog planeta (npr. _Uy /p. što pomaže pri razriješavanju i skladnu oèitovanju bilo kojih kvadrata ili opozicija koje medu njima postoje. 3) izmeðu dva planeta koja nisu u glavnom aspektu. ali su oba ipak snažno postavljena na karti (npr. 490 . 2) izmeðu dva planeta veæ povezana drugim glavnim aspektom. vis. jedan je planet uzdižuæi a drugi žarišni planet T-kvadrata). 10. u kom sluèaju pojaèavaju ovaj aspekt. Paralele same po sebi obièno nisu izrazite znaèajke karte roðenja. Takoðer oznaèavaju snagu za skladno miješanje dvije energije. u kom sluèaju pojaèavaju konjunkciju.

12. 11.uzajamno izmijenjene položaje planeta ne treba potcjenjivati. napæjse transsaturnovih planeta mogu biti u zastoju. 0. podsvjesno nesvjestan i zadržavajuæi naèin. jer èesto ukazuju na neka od središnjih obilježja liènosti koja mogu. Odreðenje: Planet u zastoju oznaèava snažno žarišno usredotoèenje energije koja može prevladavati nad svim drugim planetskim energijama na karti zbog prinuda ili opsesivna znaèaja. posredan. zaslijepljena i jednostrana glede zadovoljavanja drugih dijelova svoje liènosti. Odreðenje: Retrogradni planeti simbolièki su pokazatelji funkcije liènosti koje djeluju na unutarnji. Unutarnji planet je obièno u zastoju manje od 24 sata. Osoba može postati kruta u obrascu izražavanja ovog pojedinaènog naèela simboliziranog planetom. Usmjeri li ona ili on pravilno ovu energiju moguæa su vrlo konstruktivna ostvarenja u podruèju aktivnosti polja na karti u kojem planetna simbolika funkcionira. a efemerideoznaèavaju da li æe se u 10 slijedeæih dana kretati retrogradno ili direktno. Opæenito oznaèavaju energije koje nismo imali hrabrosti otvoreno izraziti u djetinjstvu ili mladosti. odnosno prividno postojani na i^oj minuti i stupnju i tjedan dana. ali i ne moraju biti oèiglednima na ostatku karte. Broj retrogradnih planeta Prepoznavanje: U efemeridama retrogradni (prividno kretanje unatrag) planet oznaèen je velikom slovom R. Neki od izvanjskih. Veæina ljudi ima 2 ili 3 retrogradna planeta.1 ili 4 je neobièno ali nije izuzetno rijetko. dakle koje kasnije 491 . Planet u zastoju (kod planetne promjene pravca) Prepoznavanje: Planet je u zastoju kada se njegova orbitalna brzina smanji na manje od 1/10 njegova normalna dnevna kretanja.

samoanalitièan i samokritièan. uzmicanja pa i nazadovanje mogu karakterizirati retrogradne planete. uèi kroz usvajanje. induvidualist. misaona. samosvjestan govor ili komuniciranje. uživa u vlastitu 'društvu'. još u ranoj mladosti doživljava potrebu da odredi sebe i vlastiti jedinstveni sustav vrijednosti. teško ostvaruje kontakte. vlastititim naèinom u naše vlastito vrijeme. svjestan psihièke osjetljivosti. nesklon je æaskanju ili sluèajnim 492 . te utrti vlastite staze. Složena. svjetonazor ili cilj u životu. Okreæuæi se unutarnjem sebi. samousmjeravajuæih aktivnosti i otvorenosti za nesvjesne i nadsvjesne energije. zapreke. neprilagoðen izvanjskim detaljima. okrenut unutarnjem.moramo razvijati za sebe same. ali oni takoðer ukazuju na znatan konstruktivan potencijal glede samorazu-mijevanja. Matijeviæ: Put samospoznaje 32^ bori se više od drugih ljudi da bi našla svoj kutak u svijetu. Osoba sa 4 ili više retrogradna planeta obièno se osjeæa otuðenom od društva i sL. Sljedeæe kljuène rijeèi mogu se koristiti kao vodiè u tumaèenju retrogradnih planeta: Merifr/r-kontemplativan.^ ^ >Af \ls I. s teškoæom pretaèe opaženo u rijeèi. rastresen je. Dakle. ova osoba obièno nastoji uspostaviti vlastitu ukupnost razlièitih životnih uvjeta i odrediti kvalitativnu razinu življenja. èak i kada to znaèi odstupanje od normale ili izolaciju. ima literarne interese ili sposobnosti. Osoba koja nema retrogradnih planeta razvija veæinu važnih životnih umijeæa i sposobnosti u ranome razvojnu dobu i rijetko treba istraživati svoje psihièke procese sve dokjedan od planeta dinamikom kretanja ne postane retrogradnim.

teškoæe s autoritetima. ima teškoæe u iskazivanju naklonosti. nelagodno mu je u društvu. bojažljiv. naizmjence samopoticajan i letargièan. sumnja u sebe i samokritièan je. psihièki usklaðen i pronicljiv. usamljenik. neprikladna predodžba oca. okrenut ka unutarnjem. neprestano osjeæa potisnuti. teži za uspostavom nekonvencionalnih odnosa. visoko misaono (filizofijski) usmjeren. znatna samomotivacija i ustrajnost. osjeæa spolne zapreke ili prinudu. teži neostvarivim idealima. važe dobit ili sklonosti spajanja (udruživanja). osjeæa pomanjkanje inicijative i sprijeèenost u djelovanju. boji se intimnosti i ljubavi. odbija konvencionalne i roditeljske sustave vjerovanja pa razvija vlastita uvjerenja i samosvojan sustav ponašanja. pasivan onda agresivan. ne voli se natjecati ili se natjeèe i neprestano bori sam sa sobom. otpor osobnoj promjeni. usamljenik. voli raditi sam. naizmjenièno pretjerano optimistièan ili pesimistièan. osjeæa se uskraæenim ili odvojenim od drugih. nije materijalist. pa ga i ne zanimaju društvene igre. samouništavajuæi. Jup/fer-meditativan. osjeæa se inferiornim. traži unutarnja bogatstva. boji se života. krajnosti. zahtjevan prema sebi. sklon je usamljenièkoj ili nekonvencionalnoj akciji. sumnja u vlastite sposobnosti. estetski je osjetljiv i darovit. izvana suzdržan ali unutra širok. krutost. povuèen. ravna se prema unutarnjim znaèenjima i ciljevima.odnosima. nematerijalist. naizmjenièno se 493 . neprestano se okušava i pobija. pritajeni ili eksplozivan gnjev. Mars-istraživaè 'psihe'. Ve/iera-suzdržljiv. sklon depresiji. prekomjerni samonadzor i nepotrebno samoodricanje. neprestano razvija vlastite sustave društvenih i estetskih vrijednosti. neambiciozan i sumnja u vlastitu moæ uspjeha. Saft/rn-unutarnja snaga. traži savršenu ljubav. sebeljubiv.

no teško pretvara inspiracije u djela. osjeæa se otuðenim. živi u svijetu snova. no tu se kriju potisnute želje. Mra/i-psihologijskog je duha/uma i progresivnog mišljenja. smioni je istraživaè 'psihe'. Iskljuèivi konaèni clispozitor (koji rasporeðuje) Prepoznavanje: Iskljuèivi dispozitorpo)av\]u]e se u vrlo malom broju astroloških karata. u duši buntovnik. bježi od stvarnosti. Neptunžive je mašte. neprestano osjeæa napetost živèanog sustava i unutarnja uzbuðenja (razdražljivost). trebaju mu mir i meditacija. no lako gubi dodir s vlastitom dubinom. eksplozivne tendence ili. fizièki je i psihièki preosjetljiv. izvornost. gnjev. domišljatost i sposobnost osluškivanja unutarnjeg glasa. buni se i protiv sebe. visoko su razvijeni intuicija. otuðen od društva. Za daljnje informacije o retrogradnim planetima opæenito i o znaèenju svakog ponaosob preporuèujem knjigu Billa Tiereya Dynamics of Aspect Analysis. Iznalaženje iskljuèivog dispozitora na karti poèinjemo od bilo kojeg planeta 494 . lako se gubi u unutarnjem kaosu. sposoban je za duboki psihièki uvid i opažanje. sposoban je posvetiti se nekom idealu. prinuda. usmjerava energiju na samodestrukciju. treba mu unutarnja sloboda da slijedi vlastiti put.osjeæa pretjerano zaštiæenim ili pak nezaštiæenim. kreativnih je sklonosti. izvana \\s >fr ^ >fr \i/ Primijenjena astrologija konvencionalan ali unutra nekonvencionalan. sposoban je za snažna transformirajuæa emocionalna stanja. nedruštven je i ne uklapa se u svoju okolinu. opsesivna temperamenta. zavarava sam sebe. sklon neoèekivanim promjenama samo promjene radi. 13. pak. samopožrtvovan s osjeæajem muèenika. osamljenik. /Vufon-ustrajan je i znatne dosjetljivosti pod pritiskom.

iznalazimo vladara tog znaka u nekom od znakova.. Pojavi li se takav krug. :w /t* Matijeviæ: Put samospoznaje 33 Meðutim. Ukoliko su dva planeta smještena u vlastitu znaku ili se javlja uzajamno izmijenjeni položaj (npr. Naðemo li planet u njegovu vlastitu znaku. itd.smještenog u jednome od znakova. rasporeðuju sve ostale planete (8) na karti. Venera u Ovnu). no zbog uzajamno izmijenjena položaja on to zapravo nije. pa vladara tog znaka u drugom znaku. po karti do kraja. neæe se pojaviti iskljuèivi dispo-zitor. vraæamo se na planete koje nismo obuhvatili i slijedimo ih sve dok ponovno ne doðemo do planeta u njegovu vlastitu znaku. Merkur u Lavu. Mars u Vagi. ili ukoliko nemamo niti jedan planet u svojemu znaku. Primjer: Pogledajmo planetni položaj koji ima Jupiter u Strijelcu. prije nego obuhvatimo sve planete na karti. uzajamno izmijenjenih položaja ili planetnog kruga. Neptun u Vagi-Venera u Strijelcu Uran u Blizancima-Merkur u Strijelcu-Jupiter u Strijelcu Mjesec u Djevici-Merkur u Strijelcu Mars u Lavu-Sunce u Jarcu Pluton u Lavu-Sunce u Jarcu-Satum u Lavu (UZAJAMNA RECEPCIJA) Odreðenje: Iskljuèivi dispozitor je planet u svom znaku koji rasporeðuje sve druge planete na karti. Mjesec u Strijelcu. Sunce u Raku. èaki akojeplanetu vlastitu znaku. \L? W ^ >Af \As Vt^ 7^. Zatim. mogao bi biti iskljuèivim dispozitorom. kao npr: Mjesec u Strijelcu. Planet u vlastitu znaku vrlo je snažan ukoliko je 495 . ne može postojati iskljuèivi dispozitor. Jupiter u Djevici. Buduæi da je Jupiter u svome vlastitu znaku. Uzajamno izmijenjen položaj može se smatrati uzajamnim dispozitorom. ako su dva planeta u izmijenjenu položaju.

bez zahtjeva. kako bismo ispunili simbolièko znaèenje sjevernoga èvora. bez procesa. Ne samo dvanaesto polje. veæ prema njegovu položaju u znaku i polju na karti. u stanje ovisnosti bez odgovornosti. 14. poèinjemo se osjeæati vezanima prošlošæu. s druge strane. Naime. izmeðu integrirane cjeline i pritajene unutarnje težnje razjedinjenju. razapete izmeðu prošlosti i buduænosti. izmeðu sadržaja i oblika. Mjeseèeva prasjecišta (mjeseèevi èvorovi) Položaj u znaku i polju te aspekti Mjeseèevih presjecišta (sjeverni i južni èvor) otkrivaju bitne okolnosti s kojima se moramo suoèiti u životu. Sjeverni èvor simbolièki ukazuje na težnju potpuna oslobaðanja svih osobnih potencijala. jer nas to vodi nazadovanju i moguæem ogranièavanju moguænosti koje nam se ukazuju. ostvarenja samostojnosti i neovisnosti. To još više naglašava njegovo znaèenje u karti i potrebno mu je posvetiti osobitu pozornost u analizi i opisu. Južni èvor. Mi pribjegavamo izražavanju njegova znaka i polja. Meðu njima vlada napetost izmeðu cilja i procesa. simbolièki ukazuje na težnju povratka u praštanje potpune združenosti s prirodom. jer osjeæamo sigurno funkcioniranje na toj razini i stoga što æemo tako pouzdano izraziti ove energije i pokloniti pozornost toj oblasti našeg života. postajuæi frustriranima i nezadovoljnima. Stoga je naš zadatak u životu nauèiti koristiti naše sposobnosti simbolizirane južnim èvorom. Meðutim. Sjeverni èvor. s jedne strane. želimo li se osloboditi okova prošlosti i ispuniti svoj cilj u buduænosti. simbolièki ukazuje na 496 .i iskljuèivi dispozitor. Linijom je našeg najmanjeg otpora. u životu se ne trebamo usredotoèiti na obilježja južnoga èvora. izmeðu sadašnjosti. nego i južni Mjeseèev èvor oznaèavaju jakosti i slabosti koje nas prate poput sjenki iz prošlosti. a takoðer i prema položaju vladara njegova znaka.

ne samo položaje Mjeseèevih èvorova u znaku i polju. neovisnosti i to kroz posve budan i životan proces samosvjesna izbora. Polje vladara znaka južnoga èvora otkriva dopunsko životno podruèje na koje smo se usredotoèili u prošlosti i koje. djelujemo li u podruèju života naznaèenim poljem sjevernoga èvora. napose ako je u kvadratu ili opoziciji s planetima na karti. Konjunkcija prema sjevernom èvoruoznaèava planetarnu energiju koju trebamo \L/ \Lf ^ \fa \As 332 Primijenjena astrologija konstruktivno razviti. Polje vladara znaka sjevernoga èvora otkriva dopunsko životno podruèje u kojem trebamo primijeniti sve ono što smo nauèili iz sjevernoga èvora. mi smo u moguænosti pozitivno izraziti ove energije. Osjeæamo da nas nešto vuèe unatrag prema znaku i polju južnoga èvora. Zabilježite na svom radnom listu. sada koristimo poput pribježišta ili utoèišta. Konjunkcija prema južnom èvoru oznaèava planetarnu energiju koju izražavamo s lakoæom. pouèeni tim iskustvom. ostvarenja samostojnosti.težnju potpuna oslobaðanja svih osobnih potencijala. U nama se bude talenti i snage s kojima smo roðeni. ali koju ne treba naglašavati tijekom života. 497 . Razvijanje sjevernoga èvora nije posve lako. Bilo koji drugi aspekt prema Mjeseèevim èvorovima oznaèava lagodnosti ili teškoæe koje možemo doživjeti u korištenju energije našeg južnoga èvora u svrhu ispunjenja znaèenja sjevernoga èvora. nego i bliske aspekte koje oni tvore s planetima na karti. eda bismo ih izrazili doživljavajuæi beskrajno zadovoljstvo ispunjenja našeg osobnog životnog zadatka. No.

Naime. Stoga. znatna su odstupanja glede oèitovanja planetske snage. planeti koji prevladavaju kartom zaslužuju više pozornosti od onih koji su slabije izraženi. Simboliku energija jednih snažnije oèitujemo od energija drugih. ponašanje roditelja i si. zrelijim. Primjedba: Pri razmatranju tzv. godinama života. sadržaji Škorpiona. 498 . Kada su smješteni u sredini znaka protok je energije snažniji. vrlo udaljeni od Zemlje (zapravo èovjek od vlastita unutarnjeg biæa).Za potpunije informacije. Okolnosti u djetinjstvu. no uglavnom se sve svodi na to. bitni su èinitelji koji utjeèu i do stanovite razine odreðuju èovjekovo ponašanje u kasnijim. Optimalni izvor energije je na dvanaestomstupn]usvakog znaka (toèno 11°33'). postavljeni ili aspektirani. Meðutim. s nešto Neptunove maštovitosti i sklonosti sanjarenju. pogledajte knjigu The Astrology of Self Discovery Tracy Marks i knjigu The Astrologer's Node Book Donne Van Toen. transcendentalnih planeta nužno je imati na umu da èovjeka u procesu razvoja uglavnome oMfcu/edoživljavanje iz njegovih (naj)ranijih godina življenja. Saturna i Jupitera. okruženje. Peti korak\e priprava za sintezu nekih astroloških sastavnica o kojima sr* do sada govorili. drugi planeti mogu se nametnuti kao istaknuti upravo zbog njihova krajnje slaba položaja (zbog kompenzacije). Dakako. Neptun i Pluton. nisu oni bitni èinitelji s èijim se simbolièkim naèelima kao djeca posve svjesno usklaðujemo. Vodenjaka i Riba u ranome djetinjstvu razvijat æe se prema naèelima Marsa. istina neznatno nijansiranima s nešto Plutonove snage i žestine. Opæe odrednice: Uvijek imajte na umu sljedeæe: Planeti smješteni na poèetku ili kraju znaka primaju manje energije od tog znaka. Primjerice. s nešto Uranove izvornosti i buntovnosti. izvan-osobni planeti Uran.

Matijeviæ: Put samospoznaje --33 Primjedba: Potankosti o navedenom. a najsnažniji je na 11° 33'. osnovnoj vrijednosti svakoga pojedinoga planeta dodajte: -5 toèaka ukoliko je planet toèno unutar 60' izmeðu 1112° znaka. a najsnažniji je na samom vrhu polja (unutar 1 °). èovjekovo ozraèje'i "Primijenjenaastrologija-Aspekti". Planet je slab ukoliko je bez aspekata ili samo s jednim aspektom. odnosno naèelo zlatnoga èovjeka glede odreðivanja uzajamna odnosa dvaju velièina kao i sve ostale (ovdje nenavedene) formule za izraèunavanje razlièitih snaga. b) planet je slabna poèetku (0°. ODREÐIVANJE SNAGE yls ^fc \Js "^F" ^F" I. -1 toèku ukoliko je planet negdje izmeðu 3-8 ili 18-27° znaka. bit æe pojašnjeni u knjigama istog autora "Primijenjena astrologija-12polja. Planet je snažan neposredno (5° ) prije i poslije vrha polja.a) planet je snažan u sredini znaka (izmeðu 8° i 18° ). Planet je snažan s 2. 499 .30°) znaka. primjenivši vrijednosno mjerilo od 72 toèke (sekcija IAla) kao osnovnu vrijednost za svaki pojedini planet. V. -3 toèke ukoliko je planet negdje izmeðu 8-11° ili 12-18° znaka. Uz pomoæ radnoga lista pristupite iznalaženju i utvrðivanju najsnažnijeg planeta prema sljedeæim uputama: 1. postupite prema sljedeæemu: a.3°) i kraju (27°.3 ili više aspekata. Planet je slab u sredini polja.

B-2. -2 toèke ukoliko ste zaokružili planet u zastoju. 2.te dodajte osnovnoj vrijednosti planeta 2 toèke.2. 1.V-Al.3.2.IV-A-2.3. -5 toèaka ukoliko je planet u sredini polja. -4 toèke ukoliko ste zaokružili planet na MC-u. Nadopunite prema vlastitom iskustvu.13. itd. od osnovne vrijednosti svakoga pojedinoga planeta oduzmite: -5 toèaka ukoliko je planet negdje izmeðu 0-3° ili 27-30° znaka. -5 toèaka ukoliko ste zaokružili planet u vlastitu znaku. Nadopunite prema vlastitom iskustvu.10. Najsnažniji planet na karti je onaj koji ima najviše toèaka i vjerojatno prevladava kartom. -4 toèke ukoliko ste zaokružili planet s najviše aspekata. Prethodno utvrdivši najsnažniji planet. -5 toèaka ukoliko ste zaokružili planet na AC-u.C-l. itd. -4 toèke ukoliko ste zaokružili planet u vlastitu polju.6)7. b. Èesto æe dva ili više planeta biti podjednako prevladavajuæi. -2 toèke ukoliko ste zaokružili planet iskljuèivi dispozitor. -2 toèke ukoliko ste zaokružili planet na IC ili DC-u. -5 toèaka ukoliko tvori samo jedan (ili nijedan) aspekt. pristupite 500 . -3 toèke ukoliko je planet neposredno 5° prije i poslije vrha polja.-5 toèaka ukoliko je planet unutar 1° samog vrha polja.11. Ukoliko ste neki od tih planeta zaokružili na radnom listu. Smatrate li predloženo odviše složenim. -2 toèke ukoliko ste zaokružili žarišni planet. -3 toèke ukoliko ste zaokružili izmijenjene položaje planeta (svakom).3. raèunajte koliko ste puta nabrojali *>U 4fe >Ay \L> Primijenjena astrologija neldplanetusekcijamaIII-A-2. dodajte još dvije toèke.

Najboljijenaèin: 1. što oznaèava najdinamièniji izraz energije koji djeluje unutar pojedinca.snaga planeta 2 (prethodno odreðena) ko .broj moguæih aspekata s drugim planetima (konstanta 16.iznalaženju najsnažnijeg aspekta.postoj eæi orbis izmeðu planeta na karti (odreðen prema tabeli) * bpa . Ukoliko je najtoèniji aspekt trigon ili sekstil. Primjenivši vrijednosno mjerilo od 72 toèke (sekcija IAla). ne uzima se u obzir aspekt koji raèunamo) 2. prebrojati planete. primjenjujuæi sljedeæu formulu: Sa = (spi + sp2)x(ko -po):kox(bpa:bma) Sa . Najveæa ukupna vrijednost unutar nekog znaka ukazuje da bi taj znak mogao biti prevladavajuæi na karti. Smatrate li predloženo odviše složenim. ukljuèite i aspekte prema AC-u.broj postojaæih aspekata s drugim planetima na karti (samo planeti. za poèetak je dostatno zabilježiti najtoènije aspekte na karti i njihove orbise. MC-u i sjevernom èvoru. prikladna je inaèica 501 . 2. Èesto æe dva znaka biti podjednako prevladavajuæa.krajnje dopušteni orbis aspekta (uvijek veæi. ne uzima se u obzira aspekt koji raèunamo) bma . zabilježite takoðer najbliži kvadrat ili opoziciju. Dodati 2 toèke planetu koji je odreðen kao najsnažiji (V-A). Ukaže li se potreba i ukoliko želite.snaga stanovitog aspekta izmeðu dva planeta spi snaga planeta 1 (prethodno odreðena) sp2 . prema tabeli na kraju knjge) po . Smatrate li to odviše složenim. AC i MC smještene u svakome pojedinu znaku. Ovo je èesto teško odrediti zbog razlièite važnosti planeta na svakoj pojedinoj karti. Cesto æe dva ili više aspekta biti podjednako prevladavajuæi.

otkriva skrivene èinitelje koji nas oblikuju dajuæi dodatni izvor snage ili rezultiraju iracionalnim i èesto samouništavajuæim ponašanjem. Potankosti pojašnjava knjiga Tracy Marks: The Twelfth House. koji se oèituju u nizu neuobièajenih reakcija i postupaka ili neprilagoðenim ponašanjem. I) Kompleks polja 12 (znak na vrhu polja 12. Dodati 2 toèke znaku u kojem je Sunce. Matijeviæ: Put samospoznaje 33 toèku znaku u kojem je Mjesec. no one nisu od toliko bitne važnosti za razumijevanje. planet u polju 12. Cesto æe dva polja biti podjednako prevladavajuæa. vladar dvanaestog polja). ®0 Mš^sa&i&IMj]® ipts>0j)<s Za utvrðivanje nasnažnijeg polja primijenite isti naèin kao prethodno za najsnažnije znakove (V-C). AC i MC smješten u njemu. Slijedeæa dodatna razmatranja. ukoliko na pojedinim kartama nedostaju prethodno navedena glavna obilježja. što je odreðeno u V-A. 2) Eklipse (pomraèenja): Sunèeva eklipsa javlja se kad je mladi Mjesec u kon-junkciji s njegovom èvornom osi.pribrojati znaku 1 toèku za svaki planet. analizu. doèim se Mjeseèeva eklipsa javlja kad je puni Mjesec u konjunkciji s njegovom èvornom osi. te 1 toèku znaku u kojemu se nalazi najdominant-niji planet. Dodatna razmatranja Još je mnogo drugih astrologijskih varijabli primjenjivih u tumaèenju karte. 502 . meðutim. Pojava ovih pomraèenja odvija se svaka približno dva puta godišnje. osjeæaja i si. Psihološki oznaèava splet jednostrano naglašenih predodžbi. mogu biti važna. 1 vi/ >A/ ^ >A/ \is /?C ^ "TjC ~7f\ I. sintezu i prosudbu glavnih obilježja karte. ovdje ne raèunamo AC i MC. Dakako.

Kod orbisa od 30 minuta do 4 stupnja.stoga je nužno u efemeridama ili tabeli eklipsa potražiti podatak da li je osoba roðena pod mladim ili punim Mjesecom (unutar 24 sata prije ili poslije eklipse). kad je Merkur unutar orbisa do 30 minuta. Osobe roðene za vrijeme pomraèenja Mjeseca opæenito su èuvstveno nepostojane i o drugima ovisne. * Primijenjena astrologija 4) Sunce/Merkur konjunkcija zaslužuje poseban naglasak ukoliko je orbis konjunkcije manji od 4 stupnja. Ovaj planet oznaèava narav težnji za postignuæem pojedine osobe i naèin na kojim æe to što prije ostvariti. Potankosti pojašnjava knjiga Roberta Janskya: Interpreting the Eclipses. Položaj (u polju) posljednje Sunèeve eklipse prije roðenja obièno oznaèava podruèje doživljavanja uèestalih životnih kriza. Meðutim. osobito u razvoju kada neki od izvanjskih prinudnih zahtjeva stavlja na kušnju sposobnosti i moguænosti. Osobama roðenim za vrijeme pomraèenja Sunca opæenito nedostaje samo-poštovanja. njegova je snaga izražena u velikoj mjeri. no sposobne su usmjereno primijeniti svoju životnu energiju i razviti svoj identitet na vrlo osebujan naèin. 3) Kulminirajuæi planet (najviši. najbliži MC u) znakovit je ukoliko ima malo istaknutih planeta na karti. no sposobne su uèinkovito preobraziti i preusmjeriti osjeæaje te ih izraziti kroz stvaralaèke aktivnosti. smatra se da je Merkur spaljen. Osoba s takvom konjunkcijom psihièki je toliko prenapregnuta i toliko izrazito subjektivna da vrlo èesto ima teškoæa glede razborita razmišljanja i komuniciranja. životnosti. samopouzdanja i motiviranosti. Oèituje se 503 .

Saturn na 10° Djevice. a oèevidna je i domišljatost. ljubavne rastanke i si. Prema klasiènom razma#anju. razdražljivost. Dakako. Dakle. Složeniji se oblik. unutarnju napetost. krize. Ovakav oblik nazivamo planetnim strukturama ili strukturnim likovima. to bi oznaèavalo potiskivanje osjeæaja. Zapravo. Primjerice.znatna inteligencija. simbolièke se vrijednost središnjega planeta/toèke oèituju kao prilagoðene i preinaèene rezultante izvanjskih dvaju planeta/toèki. Sunce na 20° Raka. No. iznenadna grèevita stanja. Simbolièki æe izraz Urana biti prožet združenim uèinkom Sunca i Saturna. Jednostavniji se oblik može prikazati s tri planeta ili toèke od kojih su dvije jednako udaljene od treæe tzv. središnja toèka meðu njima je na 15° Lava. samo najznaèajnija treba razmotriti u sintezi. Pretpostavimo da je na toj toèki Uran. razvode). S obzirom da ima vrlo mnogo takvih središta na svakoj karti. iako je posve vjerojatno da takve rezultante imaju usmjeravajuæi astrološki znažaj. kada bi ona bila u središtu. ali u jednostavnijoj inaèici sastoji iz èetiri planeta/toèke od kojih su dva i dva jednako udaljena. sposobnost otkrivanja novih moguænosti. osamljivanje i si. središta se ne utvrðuju za veæinu planeta. Ukoliko bi se združeni uèinak Sunca i Saturna nametnuo Veneri. dakle potrebiti uzajamni odnos nije uspostavljen. sprijeèenost. središnje toèke. razilaženja (rastanke. žalosti. Oba oblika predstavljaju stanovitu simboliènu rezultantu dvaju planeta. mnoga neuobièajena stanja. planeti nisu uzajamno aspektirani. središnja toèka Ur=Su/Sa ukazuje na promjenljivost. 5) Središte dva planeta je od njih brojem stupnjeva jednako udaljeno mjesto. pa i izuzetnost u tome. životnu odvažnost. Èesto je vrlo znakovito središte kvadrata koje je u ko-njunkciji s 504 . teškoæe (koènice) u ljubavnu životu.

Planeti u Ja prostoru: Ovdje se naèela životne energije. u naèinu reagiranja i ponašanja. uzmite ga u razmatranje. Svrha toga uvijek je samooèuvanje. samodokazivanje. Matijeviæ: Put samospoznaje Naglašena lijeva polovica karte . samostalno usmjeravaju i usredotoèuju na sebe. Okolina se mjeri. vlastito afirmiranje ili promoviranje. potpuno se razotkriti u svojim mislima. Koristite mjerilo od 60 toèaka (samo planeti) i ukoliko je u nekom podruèju više od 40 toèaka. trigona ili sekstila. kao korisna oruða za samoiskazivanje i osobno iskustvo. samopromitèba. procjenjuje i sudi. samopotvrðivanje. potrebama. ^1/ jk. samoiskazivan-je. življenje bez radosti 505 . okretanje od svijeta. Posve je privatno ili intimno podruèje sa svim svojim tjelesnim i psihièkim interesima. Negativno usmjeravanje ove energije oznaèava povlaèenje u sebe.ja prostor.svijest o sebi Ja kompleks je nadzorno i upravljaèko naèelo unutarnjih funkcija glede oèuvanja života i svjesna samoiskustva. te ispod i iznad linije obzora. no prije usmjeravanja na nju mora se biti svjestan sebe. osobne interese i individualne osobine. djeluje na slièan naèin. problemima i radostima. Lffc jk. razmotrite samo ukoliko uistinu nemate dovoljno drugih èinitelja ili ukoliko smatrate da vam zastupljenost planeta unutar kvadranata ne daje zadovoljavajuæe odgovore. dakle. Planetno središte je puno energije zbog kvadrata i ono je kljuè konstruktivne primjene kvadrata. ^ ^W rj* I. 6) Klasiènu razdiobu na podruèja desno i lijevo od linije podnevnika. kažnjavanjes\ri)eta svojom mržnjom. Planetno središte opozicije (ako ona tvori T-kvadrat). Ovdje je sve u odnosu prema sebi.nekim planetom na karti i dijeli kvadrat na dva polukvadrata.

izražena je sramežljivost ili umanjena sposobnost uspostavljanja plodonosnog odnosa s okolinom. norme ponašanja. Kroz prejaku usredotoèenost na vlastiti ego ili povlaèenje u sebe. Naglašena desna polovica karte . ali se kloni dubljih veza. druženje sa svijetom i posveæivanje mu pozornosti ili opreèno. društvene strukture. nema životne razmjene sa svijetom. Stoga: Pozitivnim usmjeravanjem ove energijeosoba može steæi veæu sigurnost u sebe. otežano je druženje. drugima. društvu. No pretežita okrenutost prema vanjskom svijetu. Može kontaktirati. odnosno neprimjerenim usmjeravanjem životne energije. itd. odnosno suprostavljanja i odbijanja. vodi do otuðenja od vlastitogja. s izazovnim aspektima.svijest o drugima Ovo se podruèje odnosi na okolinu i ono što je izvan mene. Zapravo. Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenom lijevom stranom karte èesto ima teškoæa u druženju sa drugima. ekonomske potrebe. snažniju od životnih nedaæa i od zahtjeva okoline. obveze i odgovornosti. pa je vanjski dogaðaji neæe moæi olako izbaciti iz ravnoteže. svemu što su drugi stvorilii: sustav razmišljanja. jer se boji povreda u podruèju ega. a usto je sklona i pogrešnim procjenama drugih zbog prejake projekcije vlastite vrijednosti na njih. pokazuje djelovanje okoline i reakcije na nju te sposobnosti prilagodbe. ne može lako izaæi iz svoje 'ljušture'. a time i ovisnosti o drugima.i bez volje za djelovanjem. što pripada tebi. Planeti u Ti prostoru: Ovdje se naèela životne energije usredotoèuju na druge. prenaglašavanjem. društvena dobra. Ti strana pouèava razumijevanju svijeta i njegove strukture. može se patiti zbog ti strane. Ovdje 506 .ti prostor .

Meðutim. \& -iAf jm. kada je prevladavao stav da je Zemlja ravna ploha. nastoji ostvariti dublje veze. ponekad gotovo ništa ne znajuæi. jA* \ls Primijenjena astrologija Odrednice za tumaèenje: Osoba s prenaglašenom desnom stranom karte silno nastoji družiti se s drugima. Naglašena donja polovica karte . zbog te težnje. Takoðer. pobuðene 507 .subjektivna realnostzajednièko Ovdje su aktivni impulzivni mehanizmi poriva koji èesto funkcioniraju bez našeg osobitog voljnog napora.dolazimo u dodir s djelovanjem svijeta i njegovim zahtjevima. da se nebo nastavlja i na drugoj strani i si. nadišavši neznanje davno minula doba. moguænostima uspješna ispunjenja ili patnje i sloma. stoga su reakcije uglavnom nesvjesne. U ovom su podruèju pohranjena sva zbivanja i iskustva koja uronjena u nesvjesno oblikuju svoj neovisni sustav psihièkih mehanizama i pobuda. Drugima možemo pomoæi i biti uz njih s ljubavlju ili ih odbiti. možemo ih nadzirati ili im biti potèinjeni. može postati lako ranjiva na utjecaje iz tog okruženja. moramo mnogo toga nauèiti. usuglasiti se s navedenim podruèjem ili mu se nametnuti. prema društvu. žarko želi aktivno sudjelovati u življenju drugih. s dužnostima koje imamo prema drugima. moramo nauèiti da je Zemlja geoid. koje bez utjecaja volje djeluju na naše akcije i reakcije (uvjetovanje i automatizam). zdjela koju su bogovi natkrili zvijezdama. 9 Planeti u donjoj polovici karte: Ovdje se naèela životne energije s teškoæom usmjeravaju na svjesnu aktivnost. U ovom podruèju. s radostima i tugama. jer može onemoguæiti oblikovanje sustava vlastitih vrijednosti. bez posve svjesnog usmjerenja. Primjerice. Zapravo.

To najèešæe traži u obitelji. napose grupiranih oko IC-a. Sklona je izbjegavanju nalaženja vlastitoga puta. Proces razmišljanja je dobro razvijen. radeæi ono što nam je reèeno i što smo nauèili. Èesto ih prepoznajemo samo kroz ono što smo stvarno uradili. te veæoj ili manjoj zajednici. Naglašena gornja polovica karte . planirati. Omoguæuje se stvaranje položaja i ugleda u društvu. utvrðuju se stanja i donose odluke uz razmjerno dobro vladanje impulsivnim neusmjerenim djelovanjem. ja kompleks je samosvjestan. silno nastoje zadovoljiti potrebu za zaštitom i sigurnošæu. Odrednice za tumaèenje: Osoba koja ima veæinu planeta smještenih u donjoj polovici karte. Za razliku od sh> >Af ^k. Matijeviæ: Put samospoznaje 508 .impulsima i intuitivne. iznova razmisliti o svemu te pozorno predviðajuæi uèiniti nešto mudro. što se vidi i osjeæa poput neposrednog svjesnog oblikovanja ili preoblikovanja dojmova. te jasno i pouzdano poima. postupno nalazi i utvrðuje vlastito mjesto u njemu. djelujemo duboko iznutra. poput planiranja unaprijed. djelovanja i si. kroz ishod refleksnog djelovanja. djelujemo i doživljavamo kroz aktivnost. zapravo iskušavamo se. njegova percepcija ne ovisi više o nesvjesnim refleksima. Dakle. stoga svjesno djeluje na svijet i suoèava se s njim uz (samo)poštovanje. Razmišlja se o svijetu. >V \hI.objektivna realnostindividualno Ovdje je sadržano sve što se u životu svjesno doživljava. Planeti u gornjoj polovici karte: Ovdje naèela životne energije ukazuju na snažno samopouzdanje i sposobnosti s kojima možemo svjesno djelovati u životu. jer biti svjestan znaèi i znati kako doæi u dodir s pojedincem ili društvom.

mnogo važnijih èinitelja na astrološkoj karti. te sklona diskriminaciji tuðih prava. brojnih interesa i sposobnosti. promišljanja. Stoga. teži rasipanju energije. To može ukazati i na aroganciju. želi voditi druge. njihova se obilježja dadnu razabrati iz drugih satavnica karte. odvažno stupa pred svijet tražeæi svoja prava. ovdje intenzivnije oèitujemo sposobnost zamišljanja. Stoga te vrste uzoraka nije nužno podrobno obraðivati. Odrednice za tumaèenje: Osoba raspršena poput Blizanaca. radije nego daje usmjeri na jedno ili dva posebna podruèja života. 7) Žarišni usmjeriteljiznana su gestaltièka obrada planetnoga razmještaja raznolikih uzoraka. s ne više od 3 prazna polja i bez praznog prostora veæeg od 2 polja ili 60 stupnjeva. Odrednice za tumaèenje: Osoba s naglašenom gornjom polovicom karte obièno je samosvjesna liènost. ponekad je drska (ohola). ili gotovo svi planeti nad obzorom. No. planiranja. obièno ne više od 2 planeta u bilo kojem polju. iskazuje i želi nametnuti svoje vlastite stavove. Cesto posjeduje priroðen autoritet kojeg drugi prihvaæaju. Obrazac zdjele ili polutke Prepoznavanje: Svi su planeti unutar 180 stupnjeva (ili 509 . taštinu. osim kada uistinu nema dovoljno drugih. Traženjem samostalnoga izazova u životu želi se na stanovit naèin izdiæi iznad priprosta puka. Obrazac mrlje Prepoznavanje: Planeti su razbacanipo karti.33 naglašenosti donje polovice karte usmjerene na djelovanje. teško prihvaæa zapovjedi (autoritete). ponos. No. no nalaze li se svi. osoba se izlaže moguænosti zatoèenja u vlastitu teoriju i življenju samo u izmišljenom svijetu koji nema veze sa zbiljom.

opæenito. Prvi planet zdjele (prvi koji je prešao AC i kreæe se u smjeru kazaljke na satu). Odrednice za tumaèenje: Osoba može funkcionirati na povuèen ili pritajeni naèin u podruèjima svakodnevnih životnih aktivnosti koja zauzimaju planeti. koji je. odluèna. usmjerena izravno prema ostvarenju svoga cilja. no obièno je usko usmjerena na ostvarenja u podruèjima koja nisu zauzeta planetima (osobito prema znaku i polju nasuprot središnje toèke zdjele). najmanje 30 stupnjeva od planeta unutar zdjele (ili najidealnije 90 stupnjeva od njih udaljen i nasuprot planetu u blizini središta zdjele). gdje dršku predstavlja planet ili dva planeta u bliskoj konjunkciji. a znak i polje u kojem se nalazi oznaèava energiju koja pokreæe osobu da ugradi u svoj život odlike središnje toèke trigona. s ne više od 2 polja ili 60 stupnjeva praznog prostora unutar zauzeta podruèja i s *>Af ^ >&r \Ls 340 Primijenjena astrologija trigonom koji premošæuje nezauzeto podruèje.krajnje 190 stupnjeva) na jednoj strani opozicije i nema praznine veæe od 60 stupnjeva ili 2 polja u zauzetom dijelu karte. samosvjesna. 510 . Prvi planet (prvi koji je prešao AC u smjeru kazaljke na satu) je motor lokomotive. oznaèava energiju (životna naèela) koju osoba najèešæe koristi glede ostvarenja svojih potreba. Obrazac vedra ili lijevka Prepoznavanje: Vedro je obrazac zdjele s drškom. Odrednice za tumaèenje: Pokretaèka osoba lokomotiveJe energièna. naznaèen središnjom toèkom praznog trigona. Obrazac lokomotive ili otvorenog kuta Prepoznavanje: Svi su planeti unutar 240 stupnjeva (ili maksimalno 250 stupnjeva) .

osim jednog (ili dva u bliskoj konjunkciji).Odrednice za tumaèenje: Osoba vedra. ili unutar do najviše 130 stupnjeva. Matijeviæ: Put samospoznaje Obrazac lepeze Prepoznavanje: Svi su planeti. Pojedinaèni planet ili drška lepeze najmanje je 60 stupnjeva udaljen od podruèja svežnja i nasuprot je (u 511 . buduænost joj je neizvjesna. Znak i polje u kojem je smješten žarišni planet (drška). ali je zato u moguænosti razviti vlastite sposobnosti do krajnjih granica. Istina. Održavajuæi ravnotežu izmeðu razlièitih dijelova same sebe pokušava održati sklad kroz ustupke i sposobnost usaglašavanja. oznaèava posebne sposobnosti koju osoba najèešæe oèituje u tom podruèju života. Odrednice za tumaèenje: Osoba svežhja]e povuèena i usko usmjerene osobnosti. Prvi planet èesto oznaèava energiju koja se može iskoristiti za ostvarenja u podruèju života što je naznaèeno središnjom toèkom svežnja. Obrazac svežnja. ^ *^t*" ^rf I. Domišljato usredotoèuje svoju energiju na ogranièeno podruèje života oznaèeno znakovima i poljima koja zauzimaju planeti. 120 stupnjeva. grozda ili klina Prepoznavanje: Svi planeti su unutar trigona. odnosno lijevka usmjerava svoju energiju kroz dršku. * Obrazac ljuljaèke ili pješèanog sata Prepoznavanje: Planeti se dijele u dvije grupe. Odrednice za tumaèenje: Osoba ljuljaèke je poput Vage usredotoèena na odnose i svjesna moguænostiizbora. unutar trigona (modela svežnja). rastojanjem najmanje 60 stupnjeva ili 2 prazna polja. s ne više od jednog praznog polja unutar svake grupe i s barem jednom opozicijom.

dom i obitelj. ljubav i brak. 9 i 12) oznaèava osobu zaokupljenu svojim reakcijama na iskustva uz konceptualiziranje i razrješavanje svoje osobne realnosti.4. Nazoènost velikog trigona dodaje obilježje predvi-dljivosti i samodovoljnosti pojedinaènim svojstvima vatre.opoziciji) bar jednom od planeta u svežnju. U svom najèišæem obliku ove grupe ne pokrivaju više od 60 stupnjeva svaka i povezane su velikim trigonom. 6. Neke od 512 . 5. Prevladavanje planeta u promjenljivim poljima (3. Prevladavanje planeta u postojanim poljima (2. mogu se razmotriti i mnoge druge astrološke varijable. Prevladavanje planeta u pokretnim poljima (1. Odrednice za tumaèenje: Osoba lepeze umjesto da usmjerava energije kroz dršku prema van (kao kod modela vedra). Obrazac kosine ili tronošca Prepoznavanje: Planeti su podijeljeni u tri grupe. 8 i 11) oznaèava poticaj za zadovoljenjem neèijih osobnih želja i sposobnost za usredotoèenje energija u postizanje ciljeva s tim u skladu. radije koristi planetnu energiju na drški kao izvor potpore kroz koji ostvaruje svoje želje i zadovoljava potrebe. 8) Pokretna. karijeru i si. zemlje. Odrednice za tumaèenje: Osoba je opæenito jedinstvene individualnosti i sa sigurnošæu slijedi vlastiti put.7 i 10) oznaèava snažan poticaj za mobiliziranje neèije sveukupne energije i djelovanje vezano za glavne oblasti života-identitet. zraka ili vode. a grupe su meðusobno udaljene jedna od druge najmanje 60 stupnjeva ili 2 polja. postojanim i promjenljivim znakovima. Osim navedenih èinitelja. kod sintetiziranja karte. postojana i promjenljiva polja slièna su po znaèenju pokretnim.

6). pridržavajte se sljedeæih uputa: 1. • 513 . Od manjegznaèaja:toèka sreæe. Dakako. Od prijeporne vrijednosti: egzaltacije i detrimenti (padovi). može biti uputnim. Studenti astrologije trebaju temeljito prouèiti. najistaknutije ili najneobiènije pokazatelje i pridodajte ih veæ prije zaokruženima na radnom listu. asteroidi. istražiti i posve razumjeti gore navedene èinitelje prije donošenja odluke hoæe li ih primjeniti za tumaèenje karte. Sadrži li karta nedovoljno istaknutih (naglašenih) pokazatelja (4. ali pri izboru važnih obilježja s radnog lista. planetoidi i mnogi drugi slièni èinitelji. ^fc. potrebno je obratiti pozornost nezaokruženim odgovorima. c) vladar Sunèeva znaka ili vladar AC-a. planetni potpis.njih smatramo manje znaèajnim. zvijezde stajaæice. d) 3 retrogradna planeta. od I-V. vertex. a nije zaokruženo sljedeæe: a) 18 ili 25 toèaka pojedina elementa. Procijenite daljnje najoèigled-nije. prigodom odreðivanju najznaèajnijih oznaèenih èinitelja karte. a druge prijepornim u pogledu vrijednosti. planetni èvorovi. orijentalni planeti. muški/ženski znakovi.5. nikakve se posve cjelovite odrednice (upute) ne mogu primijeniti na svaku pojedinaènu kartu. ^ ^w /T^ 342 Primijenjena astrologija Kako sintetizirati Odreðivanje glavnih obilježja astrološke karte Razmotrivši na radnome listu sve korake. arapske toèke i drugi slièni èinitelji. b) 20 ili 30 toèaka pojedina modaliteta. dekade. kritièni stupnjevi. mentalna kemija.

* f) planet na posljednjih 6 stupnjeva devetog ili dvanaestog polja ili 6-10 stupnjeva u desetom ili prvom polju. m) prevladavanje planeta na lijevoj ili desnoj strani karte. itd. koja pojaèavaju jedno drugo. 1) odsustvo nekog tipa aspekata. (samidopunite). j) konjunkcije unutar 1. 2. radni æe list sadržavati brojne odgovore. Kod tako naglašene karte nužna je osobita pozornost u odabiru. i) prevladavajuæi aspekt.25). neæe biti toliko znakovit kao na karti s mnogo prevladavajuæih pokazatelja.5-3 stupnja orbisa (napose Sunèeva ili Mjeseèeva) k) drugi glavni aspekti unutar 1.20. Sadrži li karta mnogo istaknutih (naglašenih) pokazatelja (15. Primjerice. utvrdite li da radni list sadrži znatno više od desetak bitnih obilježja. Primjerice. Stoga. n) prevladavanje planeta na gornjoj ili donjoj polovici karte..e) planetni obrazac. g) planet na posljednja 3 stupnja treæeg ili šestog polja ili 2-4 stupnja u èetvrtom ili sedmom polju. pokušajte njegovom ponovnom 514 . ponovno provje-rivši valjanosti zaokruženih odgovora.. od kojih su mnogi zaokruženi zbog isticanja njihove znakovitosti. \Ls >A/ jilfe. pomoæi æe vam da dokuèite cjelokupno jedinstvo karte. planet u vlastitu polju ili udaljen 5 stupnjeva od MC-a. h) najaspektiraniji planet. 30 toèaka zraènoga elementa sa zraènim velikim trigonom i si... procijenite njihovu vrijednost.53 stupnja orbisa. tAt* \1/ yj\ 7yC ^ y^ "ŽfT Matijeviæ: Put samospoznaje 34 Stoga. Iznalaženje izvjesna broja takvih blisko povezanih obilježja karte.. svrstajte ih po znaèenju i sažmite cfesefa^najbitnijih. s više od 4 aspekta. ako je jako naglašen.

Vremenom.. ipak je sve relativno.vladariprirodnopoljeslabi.5 stupnja. sposobnost poimanja ili izravan uvid vodit æe vas kroz ove poèetne korake. glavni pokazatelji neke karte? Kako najbolje pripremiti oèitanje karte? 515 . Pripreme za oèitanje karte Što uèiniti kada se odrede bitna obilježja. Ostane li samo 7 ili 11 do 15 pokazatelja. ne treba brinuti. kao npr. zapoèinjanje s analizom. ako se u karti javlja jedan ili više aspekata sa manjim orbisima. ni to nije posve toèno..Preporuèujemo vam da se u radu pridržavate sljedeæeg pravila: 'Jedino je pravih u astrologiji da nema krutog i posve odreðenog pravila. b) 40 toèaka nekog od modaliteta. d) konjunkcije 1-1. (samidopunite). sintezom i prosudbom vlastite astrološke karte. c) vrlo oslabljene konfiguracije aspektnih likova (širokih orbisa). neki odgovori koji nisu zaokruženi moraju se razmotriti ukoliko su znaèajni. 4.. osjeæaj za prosudbu.. h) AC. najaspektiraniji planet koji aspek-tira svih 9 drugih planeta ili primjerice 10 kvadrata na karti s 15 glavnih aspekata i si. 3.provjerom izostaviti sljedeæe: a) elemente pode i d. Možda je najbolji naèin upoznavanja s radnim listom.. 'No. zapravo nema pouzdanog naèina ili nepromjenljivih zakonitosti za razmatranje svih sastavnica koje se mogu pojaviti u sintezi. Svaka karta je jedinstvena i neponovljiva. uz stjecanje iskustva u tumaèenju karte. itd. g) druge glavne aspekte preko 30 minuta.akosuznak. e) planet u vlastitu polju. Stoga èak i kada se javlja vrlo mnogo zaokruženih odgovora. f) 0 ili 4 retrogradna planeta.

recimo. Što ukoliko karta uopæe ne sadrži vodene znakove. Izvjesno je da pozitivno usmjeren kvadrat Mars/Pluton može biti blagodat.Prvo . a Merkur i Jupiter u Raku? Mnogi su od nas vrlo složene liènosti. suvisloj i povezivoj cjelini.na pojedinim kartama moguæe je svrstati odabrana važna obilježja u dvije ili tri veæe grupe.nužno je zabilježiti moguæe složenosti. si-. prije nego nepogodnost. odnosno koji su znakovi i koja polja aktivirani ili trenutno naglašeni. usmjerava ne samo astrologa veæ i osobu èija se karta 516 . Treæe . To veæ na samu poèetku pomaže sažimanju svega što æe se obuhvatiti. Zašto tako reagiramo? Kako možemo tumaèiti ove crte na konstruktivan naèin? Svakako. a Mjesec se uzdiže? Što ukoliko su 4 planeta u Blizancima. Drugo . Venera konjunkcija Saturn može oznaèavati stanovite vrline.nužno je utvrditi kako dinamika planeta trenutno funkcionira u svezi s kartom roðenja. napose kada je rijeè o vrlo osjetljivim osobama èija karta sadrži mnogo vodenih toèaka s. vrlo naglašenim Saturnom.nužno je obratiti pozornost vlastitim negativnim reakcijama na razne planetne položaje ili obrasce. pri èemu je izuzetna preosjetljivost prožeta snažnom bojažljivošæu. Dakle. Jedino se tako ona može sagledati u valjanoj. zanimanje itd. W sL' "tJn Jfi' * "^C /ys 344 Primijenjena astrologija Èetvrto . stoga možemo dvojiti izmeðu dva dijela sebe ili pokušati izraziti jedan dio bez suradnje s drugim. Peto .) osobe èija se karta razmatra. suglasja ili opreènosti u karti i pokušati ih razumjeti. èak i proturjeèni.nužno je uvjeriti se u dostatnost informacija o 'pozadini' (braèni status. bilježeæi njihove meðusobne odnose. nužno je biti svjestan vlastite negativnosti.>A/ ^ik.

a napose poèetnicima ili srednje vještim uèenicima astrologije pri uèenju 'analitièkogsintetiziranja' karte. ne treba se ustruèavati priznati zbunjenost osobi èija se karta raznfe-tra. jer svaka od njih ima ponešto drukèiji uèinak i drukèiji krajnji ishod. Zapravo. biti æe objavljen u knjizi istog autora pod naslovom "Primijenjena astrologija Nebeske strune". 517 . koja je pod utjecajem tisuæa drugih pojedinih èinitelja. Zippora Dobyns (Ph. Šesto . napose planeta.naprikladnija priprema za oèitanje pojedinaèno je prouèavanje i razmatranje svake od glavnih znaèajki karte. Dvanaest slova astrološke abecede Dr. a takoðer i knjige. morate uporabiti znatnu umnu energiju da biste percipirali sve te nijanse istodobno. Primjedba: Taj koncept. Iznevjeri li vlastito razumijevanje.PsychoIogy) prva je smisleno primijenila 12 slova astrološke abecede ujedinjujuæi koncept kojeg možemo smatrati iznimno korisnim u pojednostavljivanju tumaèenja karte. Time joj omoguæujemo da i astrologu i sebi izloži vlastito razumijevanje. Iskljuèivo analitièko razmišljanje i tome sklon um.oèitava. jednostavno ne može dati posve valjane rezultate uz takvu šarolikost i toliku kolièinu istodobnih nepoznanica. morate uzeti u obzir vrlo mnogo èinitelja. a ispomažuæi se astrološkim tekstovima tek u krajnjem sluèaju.D. Èinitelji koji nijansiraju svako planetno naèelo Svaki planet simbolièki predstavlja posebnu dimenziju iskustva.. odrA-no poimanje same sebe. Oslonivši se na vlastito razumijevanje. dopunjen vlastitim zapažanjima i iskustvima. te do potankosti razraðen. moguæe je poèeti razvijati vlastito umijeæe. Kada poènete ispitivati sve sastavnice koje svojim obilježjima preinaèuju osnovna znaèenja planeta.

ifr jjfe jfc. vj\ ^"C T* I. Matijeviæ: Put samospoznaje Astrološka je abeceda u osnovi sljedeæe: Vatreni dio 'spektra' 1. slovo - osnovni tonovi - Mars, Ovan i polje 1 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Mars; konjunkcije, pokretni modaliteti i pokretna polja 5. slovo - osnovni tonovi - Sunce, Lav i polje 5 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Sunce; trigoni, postojani modaliteti i postojana polja. 6. slovo - osnovni tonovi - Jupiter, Strijelac i polje 9 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Jupiter; trigoni, promjenljivi modaliteti i promjenljiva polja. Zemaljski dio 'spektra' 2. slovo - osnovni tonovi - Venera, Biki polje 2; - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Venera; polusekstili, postojani modaliteti i postojana polja. 6. slovo - osnovni tonovi - Merkur, Djevica i polje 6 - podnijanse planetvladarznakaukojemusenalaziMerkur;inkonjunkcije, promjenljivi modaliteti i promjenljiva polja. 10. slovo - osnovni tonovi - Saturn, Jarac i polje 10 -podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Saturn; kvadrati, pokretni modaliteti i pokretna polja. Zraèni dio 'spektra '3- slovo 3. slovo - osnovni tonovi - Merkur, Blizanaci i polje 3 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi
518

Merkur; sekstili, promjenljivi modaliteti i promjenljiva polja. 7. slovo - osnovni tonovi - Venera, Vaga i polje 7 >V ^ *Js ">T*- "^fT" sf*. Primijenjena astrologija - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Venera; opozicije, pokretni modaliteti i pokretna polja. 11. slovo - osnovni tonovi - Uran, Vodenjaki polje 11 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Uran; sekstili, postojani modaliteti i postojana polja. Vodeni dio 'spektra' 4. slovo - osnovni tonovi - Mjesec, Raki polje 4 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Mjesec; kvadrati, pokretni modaliteti i pokretna polja. 8. slovo - osnovni tonovi - Pluton, škorpion i polje 8 - podnijanse - planet vladar znaka u kojem se nalazi Pluton; inkonjunkci postojani modaliteti i postojana polja. 12. slovo - osnovni tonovi - Neptun, Ribe i polje 12 - podnijanse - planet vladar znaka u kojemu se nalazi Neptun; polusekstili, promjenljivi modaliteti i promjenljiva polja. Dvanaest slova astrološke abecede poput 'spektralna kvartemera', odnosno snopova raznobojnih zraka kojih primjese kroz posvemašnju raskoš tananih preljeva postupno prelaze jedna u drugu, tvore usustavljenost golemoga broja uzajamno povezivih i valjano uporabivih informacija. Cjelina od 12 slova astrološke abecede doima se poput zrcala. Pogled u to zrcalo odražava vlastitu sliku ili prihvaæanje tog odraza poput nekovrsne osloboðene
519

pojavnosti, a simbolizira odraz energije, svijesti i promjenljivih psihièkih procesa. Svako je slovo sastavljeno od suglasja triju skladnih temeljnih tonova (planeta, znaka i polja) koji su osnovni psihièki obrasci podudarni esencijalnom odrazu vlastite predodžbe i dojmova o onome što se doživljava neposredno unutar naše svijesti, a bitno je za naše ponašanje. Svakom slovu dodane su podnijanse koje svojim obilježjima dopunjuju znaèenje temeljne predodžbe o svakom od tri temeljna tona (planetu, znaku i polju), odnosno istanèani su èinitelj koji ili poboljšava i oplemenjuje ili umanjuje i obezvrjeðuje kvalitete znaèenja združenih u uzajamnim odnosima triju temeljnih tonova. PLANET (prvi ton svakog slova) Planet je najdinamièniji i najoèigledniji, stoga i najhitniji i najvažniji èinitelj od tri ^k. itffe 'T' w 7^ /]\ I. Matijeviæ: Put samospoznaje temeljna tona svakog slova. Svaki je planet simbolièki pokazatelj posebnog naèina odvijanja psihièkih procesa unutar pojedine osobe i njezina psiho-tjelesnog izražavanja i djelovanja. Planet možemo zamisliti poput 'svemirskog izaslanika' utjelovljenog u nekom od slova unutar pojedinèeve svijesti, ali i njegova izvanjskog izražavanja. Naravno, nikako ne znaèi (niti može znaèiti, jer nije moguæe) da to ukljuèuje nadzor nad pojedincem od strane nekakvih planetnih energija, veæ naprosto planet simbolizira da taj pojedinac raspolaže iznimnim potencijalima djelatne energije i na svjesnoj i na nesvjesnoj razini. Aspekti ili podnijanse planeta Planetni aspekt simbolièki ukazuje na produbljivanje znaèenja planetnog tona, odnosno na nešto drukèiju
520

razinu i na sve razlike psihièkog intenziteta sadržanih u nekoj planetnoj temi. Pretpostavimo li da neki planet simbolizira 'katalizator' za osebujne funkcije slova, tada aspekt spajanjem i sjedinjavanjem funkcije dvaju ili više razlièitih planetnih tonova i slova, pridonosi nekovrsnom združenom i preinaèenom izražavanju tih pojedinih funkcij a. ZNAK (drugi ton svakog slova) Znak razlikujemo od planeta prema tome što planet simbolièki predstavlja nekakvu vrstu 'katalizatora' ukljuèenog u funkciju slova unutar pojedinèevih svjesnih aktivnosti, doèim znak simbolizira pojednièevu svijest ili znanje o neèemu, napose spoznaju o mnogim istanèanim oblicima energija. Naime, znak boji i sjenèa temu simbolièki predstavljenu planetom i poljem, stoga je znak pokazatelj pojedinèevog osebujnog tona. Upravo naèin 'promišljanja energija', simbolièki prikazanih planetima i poljima unutar osebujnog izražavanja, rezultira istanèanošæu odabira životnih ciljeva i traganja za putovima koji do njih vode. Modaliteti ili podnijanse znakova Modalitet, odnosno podnijansa nekog znaka njegovo je iznimno snažno energi-jsko žarište. Važan je pokazatelj naèina neposredna prožimanja i združivanja karakteristika znaka s planetom i poljem. POLJE (treæi ton svakog slova) Svaki pojedini planet i znak opskrbljuje neko polje 'pozivnom' okosnicom unutar koje se može zamisliti, zasnovati i uoblièiti temelj neke teme. Dvanaest polja simbolièki predstavlja pojedinèeve temeljne unutarnje stavove koje neprestano izgraðuje i neposredno izražava u nastojanju valjanog odabira životnih ciljeva. Tradicionalna astrologija opisuje polja uglavnom i samo kao mjesta 'gdje se zbivaju životne okolnosti',
521

obrazlažuæi ih obiljem izvanjskih znaèenja, usputnih zgoda i dogaðanja. To zacijelo jest toèno, meðutim polja imaju i mnogo dublje simbolièko znaèenje povezano s pojedinèevim duboko unutarnjim temeljnim psihièkim stavovima, barem isto toliko koliko i sami planeti ili znakovi. Vrste polja ili podnijansa polja Oznaèavaju stupanj izražavanja pojedinèeve djelatne energije u odnosu na razlièite okolinske èinitelje, te razinu njihova uzajamna odnosa i djelovanja. *-Jfr • Primijenjena astrologija Sljedeæi tonovi i podnijanse odreðene dimenzije iskustva, bitni su èinitelji glede planetnih naèela: 1) Planet i znak u kojem je planet smješten ili prvi i drugi ton nekog slova, oznaèavaju temeljni kolorit uoèljivog osnovnog prevladavajuæeg suodnosa, uoèljive odlike, osnovnu energiju i usklaðenost planeta u odreðenoj karti. Stoga simboliziraju prevladavajuæi naèin izražavanja planetnog naèela, doèim ostali èinitelji u veæoj ili manjoj mjeri, dodatno nijansiraju ovu temeljnu ugoðenost. 2) Planetni 'izvedeni ton 'je položaj planetnog 'dispozitora' u znaku (npr. osoba koja ima Mjesec u Djevici, a Merkur kao vladara Djevice u Strijelcu, osoba je koja ima Djevièin Mjesecs 'izvedenim tonom' Strijelca). Primjenjujte samo 'tradicionalne' vladare! 3) Bliski aspekti ili podnijanse planeta. Glavni, važni aspekti, ukljuèivo sve aspektne višekratnike od 30 stupnjeva, znaèajno i uoèljivo nijansiraju ton iskazivanja planeta. 4) Polje planeta ili treæi ton slova: Primjerice, Venera neke osobe u treæem polju, slièna je kao da postoji aspekt Venere s Merkurom, tj. Merkurov ton dodan je psnovnom Venerinom ugoðaju. »
522

Dakako, može se otiæi i dalje u dodavanju raznih manje važnih èinitelja, ali to bi znatno zamrsilo veæ ionako složenu situaciju. Konaèno netko bi mogao zakljuèiti da je svaki planet preinaèen svakim drugim astrološkim èiniteljem! Naravno na odreðenoj, dubljoj razini razmišljanja to je uistinu tako. No, u svrhu praktiènog razumijevanja karte i glede boljeg pomanja posebnih osobina i energija, sposobnosti i problema pojedinca, nužno je usmjeriti pozornost unutar odreðenih odrednica. Potrebno je svu pozornost usmjeriti ka najvažnijim èiniteljima, osobito onima koji se ponavljaju. Primjer: (iz prakse) Mjesec je u Strijelcu u drugom polju; Sunce iz Riba tvori kvadrat, Mars iz Vodenjaka sekstil, a Uran opoziciju s Mjesecom; Jupiter je u Djevici... Ton Mjeseca: Prisjetimo se, Mjeseèevo je naèelo reakcija, spontana i intuitivna reakcija na bilo kakvu pobudu ili poticaj. S Mjesecom u Strijelcu, Strijelèev æe ton kao osnovni prevladavati u naèinu reagiranja pojedinca na sve vrste situacija i dogaðaja. Bez obzira koliko ostali èinitelji nijansirali Mjesec, uvijek æe biti nazoène neke Strijelèeve osobine u reakcijama na životne zahtjeve, poput optimistiènog poleta, širine razmišljanja, slobodoumlja bez predrasuda, potrebe da se 'sitne' životne stvari povezu s 'krupnijim' dogaðajima, poriva za poduèavanjem i propovijedanjem, 'grube' otvorenosti', 'vatrene' obrambenosti, umanjene èuvstvene osjetljivosti, itd. No, iako je položaj Mjeseca u znaku od bitna uèinka, ipak razmotrimo ukratko i ostale, prethodno spomenute èinitelje. Izvedeni ton Mjeseca: Djevièin izvedeni ton dodan je tonu Strijelèeva Mjeseca, stoga što se Jupiter, vladar Strijelca, nalazi u Djevici. Dakle, osobu možemo odrediti poput 'posebno analitièki Strijelèevog Mjeseca'. Naime, Jupiter u Djevici analizira i pokušava otkriti zbog èega je
523

Strijelèevo-Mjeseèev dio osobe toliko neopravdano optimistièan, jer Djevica uvijek i u svemu zapravo pronalazi 'brdo' problema >Af ^ ^ ¦X' Matijeviæ: Put samospoznaje 34< (uostalom Djevica je u kvadratu sa Strijelcom pa se javlja sukob motiva). No, to ukazuje i na vrlo umnu osobu, kada se oba znaka skladno prožimaju. Aspekti s Mjesecom: Ribino Sunce tvori s Mjesecom kvadratni aspekt. Stoga, Ribina osjetljivost nijansira ton razmjerno neosjetljiva i nasilna Strijelèeva Mjeseca èineæi ga obazrivijim, doèim istodobno Strijelèev Mjesec, optimistièkim i poletnim obilježjima, neprestano nijansira izražavanje obièno opreznog i sklonog povlaèenju u sebe Ribinog Sunca. Mars u Vodenjaku, tvoreæi bliski sekstil s Mjesecom, dopunju-juæom nijansom iskušava pustolovni Strijelèev Mjesec, potièuæi želju za putovanjima i pobuðujuæi sklonost promjenama i uzbuðenjima. Ovo je usmjerenje još više pojaèano Uranovim aspektom s Mjesecom, što zapravo potvrðuje da se osoba uistinu osjeæa ugodno uglavnom onda kada se naðe usred šarolikosti kroz uèenje, putovanja, raznolika uzbuðenja i promjene svih vrsta. (Imajte na umu da su i Sunce i Mjesec u promjenljivim znakovima, zbog èega oba èeznu za razlièitostima i vrlo su fleksibilni u prilagoðavanju promjenama). Ton Mjeseèeva polja: Prethodni tonovi i podnijanse, dopunjujuæi Mjesec, razmjerno razjašnjavaju situaciju i upuæuju na bitno. Meðutim, razmotrimo li Mjeseèev položaj u polju, javlja se nova složenost. Mjesec je u drugom polju relativno ugodno smješten. No, kada se ton drugog polja kao ustaljenost, neodluènost glede promjena, vezanost uz rutinska zadovoljstva, svojeglavost
524

i si., doda Mjesecu, a što su njemu zapravo opreèna obilježja, tada astrološki savjetnik nailazi na mnoge probleme i složene osobine o kojima treba raspraviti s osobom èiju kartu tumaèi. Naime, dolazi do sukoba motiva kojima treba razriješiti problem iznimne potrebe za èuvstvenom sigurnošæu kroza materijalna dobra, sklonost posjedovanju i stjecanju, nasuprot troškovima koje iziskuje težnja za putovanjima ili promjenama. Ili problem usaglašavanja vlastita sustava vrijednosti s vrijednosnim sustavima drugih kroz primjenu i stjecanje praktiènih znanja i t. si. (Ne treba propustiti reæi kako je ova osoba opæenito svo[život ostvarila kroz poduèavanje, praktièan rad i seminare koji iziskuju putovanje. Èak je i stekla mnoga praktièna znanja pa i stanovita materijalna dobra u inozemstvu, što izvrsno simbolizira Strijelèev Mjesec u drugom polju.) Razumijevanje tema u karti roðenja Svako slovo svojim strukturnim sadržajem omoguæuje razumijevanje bitnih podudarnosti astroloških tonova i podnijansikroz skladno i ravnomjerno ponavljanje dijelova unutar cjeline kao osnove za možebitna preinaèavanja i promjene. Nakon razmatranja brojnih tonova i podnijansi od bitna uèinka, napose na integrativne i osobne planete u karti, može se primijetiti jedan ili više tonova i podnijansi koji prevladavaju i opetuju se. Prepoznavanje takvih prevladavajuæih tonova i podnijansi, prvi je korakprema prepoznavanju tema u bilo kojoj karti. Naime, svakom pokušaju davanja sveobuhvatnijegtumaèenja neke osobe ili o nekoj osobi, nema kraja, a on je uistinu i nemoguæ. Astrološka karta naprosto mora biti vezana uz odreðene teme (probleme, odluke, pitanja) za koja je osoba zainteresirana. Pritom je nužno usmjeriti pozornost na iskljuèivo ono što je osobi od iznimne
525

VJN SJ\ S]\ 350 Primijenjena astrologija važnosti, eda se ne bismo izgubili u beskonaènim moguænostima. Uèinkovita metoda boljeg poimanja 'tema' u karti, kombiniranje je prevladavajuæih èinitelja karte s 'dvanaest slova astrološke abecede'. Vežuæi uz njih tonove i podnijanse, možemo uoèiti koje se od tih kombinacija najèešæe ponavljaju. Primjerice, Mars/Ovan/prvo polje (sa svojim podnijansana) tonovi su prvog slova, odnosno podudarni su dijelovi koji potvrðuju cjelinu 'teme'. Istina, Mars, Ovan i prvo polje, svaki pojedinaèno oznaèavaju jedinstveno i zasebno žarište. No, sva tri iz tog žarišta isijavaju podudarne, uzajamno uskladive sadržaje u jedno zajednièko središte usmjereno prema istom ili sliènom cilju prepoznavanju vlastita identiteta. Primjedba: Unatoè neprestanim promjenama nas samih i svega oko nas, svi mi imamo stanovit osjeæaj identiteta (doživljavanja vlastita ja), kako sebe kao nevidljiva svijeta, tako i objektivne stvarnosti. Naime, iako se subjektivni sadržaj našeg doživljavanja neprestano mijenja, neka teško opisiva jezgra naše liènosti ostaje uvijek ista, usprkos svim promjenama kojima smo izvana izloženi ili koje sami stvaramo. Ta nam jezgra zapravo pruža neku èudnu sigurnost i izvjesnost da naše ja ili subjekt u širokoj lepezi osjeæanja, predodžbi i djelovanja, ostaje sa sobom identièna u kontinuitetu postojanja vlastite liènosti, èije se bitna karakteristike (prikazane cijelom kartom) ne mijenjaju s obzirom na vrijeme, mjesto ili situacije u kojima se nalazi. m PRVO SLOVO (Mars, Ovan, AC s prvim poljem), prema navedenom, simbolièki oznaèava ostvarivanje sebe
526

samoizražavanjem svega u sebi utjelovljenoga. Ostvaruje to iznimnom zaokupljenošæu samim sobom ili samovoljnim i svojeglavim djelovanjem (koje može biti i izuzetno nasilno). Pritom su, obièno, izražavanje volje (nepokolebljivosti), èvrstoæa u odlukama, stavovima i zahtjevima, puni samopouzdanja, energije, nadmetanja, neusiljenosti, drskosti. Usto su puni obuzetosti dražima stavljanja neèega na kocku i porivom za raznolikošæu, te prepuni isticanja samoga seba, traženja svojih prava, itd. No u svemu tome simbolièka je tema 'obitelji' prvog slova, uz odražavanje razlièitih, ali uzajamno povezivih obilježja i oblika, èovjekova potreba za prepoznavanjem (priznavanjem i prihvaæanjem) vlastita identiteta kroz djelovanje u svrhu samopromidžbe, odnosno afirmiranja sebe. MARS oznaèava izravno djelovanje neposrednom tjelesnom energijom, usmjereno prema dokazivanju, jasno prepoznatljivom izražavanju i ostvarivanju sebe kroz odluèno ukljuèivanje, zagovaranje i zahtijevanje. OVAN oznaèava naèin (kroz osebujne crte liènosti, posebne navike, oèekivanja, ponašanje) kojim se Mars pokrenuo na izravno djelovanje glede dokazivanja, jasno prepoznatljivog izražavanja i ostvarivanja sebe. PRVO POLJE (s AC-om) oznaèava stavove (stajališta, gledišta) pojedinèeva poistovjeæivanja sa samoviðenjem, pojmom o samome sebi, odnosno predodžbom koju ima o samome sebi i svojemu tijelu. Pritom: \L? >a< w \L/ /lv ^ * *7tt /^n I. Matijeviæ: Put samospoznaje 35 Dakle, povezujuæim funkcijama 'tonova' prvoga slova, osoba pokušava: m- potvrditi predodžbu o sebi i svojemu tijelu (sebeviðenje je podreðeno 'ja
527

kompleksu'), m- promaknuti sebe (samopromidžba), us" poduzeti neposredne aktivnosti glede postizanja željenih ciljeva, us- izraziti osobnu psihièku moæ, tjelesnu snagu i energije uopæe, m- izravno (gnjevno) suèeliti se sa svim zaprekama i smetnjama, m- uputiti se u nešto neposrednim osobnim iskustvom. Ove funkcije prema vlastitom izboru osoba može izraziti: Primjereno: »sr smislenim, prilagoðenim i plemenitim ostvarenj em predodžbe o samoj sebi kroz istinske vrednote, ns= sposobnošæuvaljanesamopromidžbeopæekorisnimsamop otvrðivanjem kroz prosocijalno ponašanje, us- ovladavanjem i valjanim usmjeravanjem unutarnjih impulsa, te samopouzdanim i samopoticajnim izvanjskim djelovanjem, ts- sposobnošæu neposredna bavljenja samo onim što vodi ostvarivim ciljevima, iznimnim uèincima, te sposobnošæu nadahnjivanja i poticanja drugih na svrhovito djelovanje, m- svrhovitom i uèinkovitom primjenom osobnih potencijala, sposobnosti, tjelesne snage i energije, m- razboritom smionošæu i odluènošæu u suèeljavanju s problemima i njihovom rješavanju, bez neposredne primjene pritajenoga bijesa koji je zapravo prije toga djelatno i djelotvorno usmjeren na plemenitija postignuæa, us- neposrednim okušavanjem s novim u životu, uz posljediènu nadgradnju prethodnih iskustava. ili, Neprimjereno: us- samoživošæu, težnjom za potpunim usmjerenjem na svoje ja smatrajuæi sebe središtem svega i stavljajuæi svoje osobne interese iznad svega drugog,
528

<&¦ sklonošæu impulzivnom i porivnom ponašanju, m- težnjom za brojnim odmjeravanjem sebe, svojih sposobnosti i snage sa suparnicima, ili naprosto željom za neodmjerenim natjecanjem sa svim i svima, os- sklonošæu prema neprimjerenim interesima, promašenim projektima i ljudima koji nanosegubitak, štetu i propadanje, m- nesposobnošæu da se stvari privedu kraju, cs- nedovoljno razvijenom osjetljivošæu za osjeæaje i potrebe drugih, ^k- -sk. * .ste- ^ 7f\ TfC W 7yC /T\ Primijenjena astrologija m> unutarnjim nemirom, groznièavom uzrujanošæu, razdražljivošæu, nestrplji-vošæu i prema sebi i prema drugima, nenaklonošæu spram drugih, os- nedoliènim usmjeravanjem bijesa, gnjeva, ljutnje, negodovanja, os- sklonošæu nasilnosti i agresivnim postupcima. Podnijanse dakako, unatoè podreðenosti psihièkim motivima prvoga slova, svojim udjelom dodatno podupiru i pojaèavajufunkcijeusredotoèenosti na sebe. Možemo, dakle, zakljuèiti da je konzuitativni sadržaj teme prvoga slova pojedinèeva sposobnost uspješnog (ili slabost i neuspješnog) samoostvarivanja i samoizražavanja kroza sve potencijale i moæ funkcija koje ga kao snažni psihièki 77?or/w'neprestano pobuðuju na samodokazivanje. Prema tomu, trebalo bi da osoba odražava vjernu predodžbu same sebe i usmjeri energiju u doista visoko vrijedne aktivnosti. No, ukoliko se osjeæa sprijeèenom u tome, trebaš njom raspraviti: a) o vjerojatnom problemu potrebe za prekomjernim poistovjeæivanjem s vlastitom predodžbom, te utvrditi
529

možda zbog: m. zbog kritike njezinih spolnih obilježja.silnog nastojanja da održi stvorenu samopredodžbu i ne dopusti da se razbije 'zrcalo koje odražava tu sliku'. izbjegavanja podreðivanja i uspostavljanja odnosa s onima koji njoj 'nalikuju'. a u sluèaju oporbe izazivanja prepirki i sukoba. te prisiljavanja drugih na neprestano iskazivanje pohvala i priznanja u svezi s tim. m. . koji ju nagoni na neprestanu usredotoèenost i okupiranost onime što tvori središnjicu njezinih životnih okolnosti usmjerenih kroz ja-kompleks.zašto se neodmjereno prepušta uživljavanju u sebe i zašto u aktivnostima podliježe iskljuèivo onome što zadovoljava i godi njezinu samo na sebe usmjerenu identitetu. us" poriva za vrlo burnim èuvstvenim izražavanjem potisnutog bijesa. ^ b) o vjerojatnom problemu nesposobnosti dolièna i dosljedna samodokaziva-nja. m. m. koji sama narušava prekomjernom kritikom partnerovih spolnih obilježja.gotovo prinudnoga poriva da bude prvom. gotovo savršene osobe.potrebe za neprestanim iscrpljujuæim djelovanjem.prinudnog i bezobzirnog uplitanja u tuðe živote.pritajene težnje za skladom.održavanja sebe u neprestanu budnu stanju kako ni u kojem sluèaju ne bi propustila ništa unutar odnosa. ts" potiskivanja težnje za skladom u prisnim odnosima.prekomjerna poistovjeæivanja s predodžbom sebe kao besprijekorne. kojoj se ne može naæi gotovo nikakva zamjerka. et odavanja prekomjernoj samohvali vlastitih postupaka ili razmetanja vlastitim vrlinama i djelima. es. m.Nj/ ^ \fa \Js_ 530 . pune odlika. us. prilika ili novog životnog iskustva.

pripravnosti na povlaèenje s poprišta. slova. ovo æe temeljno odreðenje discipliniranog 531 . i tako dalje. primjerena i neprimjerena oèitovanja. pri èemu se dopunjuje. i 8. slova. Dakle. Pokušajte saèiniti sliènu listu znaèenja 'tonova' i 'podnijansi'. us. Pridodamo li tome blizak aspekt. postoji dvostruki naglasak na istoj kombinaciji energija.isuviše oduševljenog prihvaæanja posve novih situacija. kao i njihovih funkcija. cr silovitoga probijanja svih 'barijera' i djelovanja prije promišljanja. i 8. .. ukazuje na uzajamnu razmjenu tonova 1. Primjerice. te prenagljenog ili impulzivnog upuštanja u njih. recimo da osoba u svojoj astrološkoj karti ima Merkur u Jarcu. te potiskivanja i opiranja bilo kakvom prinudnom prihvaæanju takve predodžbe o sebi kao èinjeniène. ukoliko neèija karta sadrži Mars u Škorpionu. za svih 12slova astrološke abecede. Matijeviæ: Put samospoznaje 35 us. Dakle. usto. ukoliko zbivanja ne odgovaraju njezinu viðenju situacije os.prikrivanja pomanjkanja toèno odreðena smjera u životu. podnijansom 1. recimo konjunkciju Marsa s Plutonom u Škorpionu. To æe vam pomoæi da lakše odredite 'temu' pri konzultacijama. Ukoliko su. as.. odnosno tonu 8.prikrivanja zaostanka u razvoju ili zastranjenja u nazorima. slova.I. pa æe izraz Marsove energije biti snažno obilježen Plutonovim znaèajkama. ova æe tema uistinu biti prevladavajuæom. slova dodatno je potvrðena uzajamna razmjena tonova 1. Mars i Pluton u polju 8. Ili. ugaða i prilagoðava izražavanje Marsove energije u skladu s Plutonovim znaèajkama. te popišite moguæe probleme.

ili 6. S ovakvim dvostrukim naglaskom na istoj temeljnoj dinamici. na sposobnost izravna poimanja (intuiciju). i 10. predstavljaju razmjenu izmeðu suodnosnih tonova (poput Merkura u 10. takoðer. No to nam. promišljenosti i ozbiljnost. slova ili Saturna u 3. polju. veæ i. odnosno tonovima 3.svjesnog uma. ukoliko Djevièina dimenzija Merkura snažnije prevladava u osobinama te osobe). odnosno tonu 10. iskustvo. Uloga intuicije Pomoæ pri tumaèenju opisani metodološki pristup sintezi može pomoæi odrediti najvažnije znaèajke karte. Astrolog. stoga. Tijekom prouèavanja karte. polju.i 10. može se nametnuti nekoliko istaknutih pokazatelja. ukazuje i na dva razlièita naglaska u ovoj 'temi'. Time æe i tumaèenje biti životnije i znakovitije. Bez obzira da li su sve 532 . postojat æe èak iznimno prevladavanje te 'teme' u njezinu životu. osjeæaj za prosudbu. sa stanovitom pouzdanošæu može to prepoznati kao jednu od moguæih glavnih tema o kojima æe se raspravljati na konzultacijama. odnosno uzajamnu razmjenu astroloških tonova 3. meðutim takav iskljuèivo razborom i logikom prožet \b ^ jfe >Af \L/ Primijenjena astrologija pristup nije uvijek dostatan za potpunost tumaèenja. možda èak pri samom njezinom postavljanju. ne bi li provjerila i utvrdila izvjesnost vlastitih zamisli.slova). ozbiljnom i praktiènom naèinu razmišljanja i napornom radu. s veæom æemo vjerojatnošæu prodrijeti u bit astrološke karte. takoðer. neminovno dijeliti s nekim osobinama zajednièkim svim drugima s ovakvim smještajem Merkura. Ne oslonimo li se samo diskurzivno na um.ili æ. No. možemo pretpostaviti da æe ta osoba oèitovati snažnu sklonost zahtjevnim potankostima. slova (ili izmeðu 6. ima li i drugih èinitelja u karti roðenja koji. djelomice.

treba dopustiti neusiljenu izmjenu prvog plana i pozadine.ove znaèajke zabilježene i zaokružene na radnom listu ili nisu. Opušteni i 'praznih 'misli. No. promatrajuæi astrološku kartu ponut slike. ukazujuæi da se intuitivno zakljuèivanje ili prosuðivanje ne razlikuje umnogome od drugih spoznajnih procesa. Odreðuju intuiciju kao prosuðivanje ili razumijevanje neke 533 . kljuènu crtu kojom poèinje oèitanje (izvještaj). smatraju to posljedicom procesa uèenja ili nenamjerna organiziranja percep-tivnih i predodžbenih podataka. radije nego se usredotoèitijta svaku od njezinih mnogobrojnih pojedinosti. 2) nama osobno pune znaèenja koja mi možemo u potpunosti razumjeti i izraziti. Dopuštajuæi si skrušenost i osluškujuæi prve dojmove ili neposredno doživljavanje. jer one mogu biti: 1) vrlo znaèajne za osobu èiju kartu tumaèimo ili. Tumaèenje iziskuje vodeæu. trebamo s njom komunicirati kao sa cjelinom. Što je zapravo intuicija? Autoriteti na tom podruèju. Drugi je naèin razvijanja intuicije brzo tumaèenje mnogobrojnih astroloških karata. trebamo pokušati razviti intuitivne sposobnosti do krajnjih moguænosti. potrebno je obratiti im pozornost. Privuèe li pozornost jedan ili drugi smjer. Ukoliko nam uporaba radnoga lista odista ne pomaže odrediti prevladavajuæu znaèajku kao najpodesniju polazišnu toèku. Razni modeli na karti i njihova meðusobna povezanost mogu postati oèigledni te æe se i novi uvid javiti iz dubine svijesti. Ali što ako intuicija prevari? Što ako ne znamo kako je primijeniti? Svi mi imamo intuiciju. tada trebamo dopustiti intuiciji da iazbere. možemo zapoèeti prepoznavati mudrost intuitivna razumijevanja i uvažavanja na pravilnoj osnovi. bez davanja vremena logièkim mislima da pripreme usustavl-jenu analizu.

situacije. ali svi skupa tvore jedinstvenu cjelinu. dakle. iz odvojenosti. Siæušnost èovjekova jastva stvarnost je koja najèešæe sanja o svojemu golemu jastvu.sl. vjerojatna je spoznaja da nam nitko ne može otkriti ništa osim onoga što je veæ ležalo poluusnulo u poèecima našeg znanja. zbivajuæi se u vremensko prostornim uvjetima. imajuæi svojstvo prevoðenja bezslikovnogstanja èiste svijesti u intelektualni uvid. samo pomaže intelektu da se slikovnoizrazi. Matijeviæ: Put samospoznaje 35 vremenskom okviru. Vjerojatno se iz uvida. Iskustvo dinamiènoga objavljenja jednosti ogleda se u prostorno\ls ^ ~4f \1< I. postojati u nepostojanju. iz širenja. ovakav uvid više je putokaz nego cilj koji je moguæe postiæi. naših èuvstava i poriva. iz proturjeèja. osobe ili pojave na temelju osjeæaja. Dakako. Svijest to više napreduje što više odstupa od slijeda. a ne razmišljanja. biti potpunoma svjestan znaèilo bi pobjeæi iz vremena. dakle. Meðutim. Stoga. kao naglu spoznaju. No. no to ostaje uglavnom uvijek težnjom. uvid. i t. meðusobno povezanih i razvijanih jedan iz drugoga. stanje uvida kao pretpostavka stanja nepodvojene svijesti na razini prvotne imaginacije ne bi bilo iskljuèivo intelektualnim sadržajem. Ukljuèuje nas u razvojni proces bezvremene sadašnjosti koji sadrži poèela slijeda i širenja. pri èemu katkada jedan a katkad drugi prevladava. Svaki je dio nas isprepleten s drugim dijelom. gotovo nikad 534 . Odigramo li ulogu vlastita mirotvorca. mi smo bojište na kojem naš svjesni um uz ra-sudnu moæ ratuje protiv nesvjesnoga. pomalja slika stvarnosti univerzuma kao dinamièno objavljenje jednosti. To je nedvojbeno toèno.

istina temeljeno na znanju i iskustvu. Dakako. premda toliko slièno stanju osjeæaja. Stoga se stanje uvida. stanja uvida u dubine istine. a nekmoli dokuèili što je to intuicija. opiruæi se izravnome iskazu. Stoga se njegova vrijednost mora neposredno iskusiti. ali nedostatno da u potpunosti pojasni zbog èega je neka 535 . stanja su otkrivenja puna znaèenja i važnosti. prepoznatljivo je i od jednog do drugog uvida stjeèe se osjeæaj neprekinuta razvoja u kojemu je sadržano unutarnje bogatstvo i važnost. To je poèetak opsežna znanja. Pojavi li se iznova.ispunjenjem. Stanje uvida nije dugotrajno i uvijek posve jasno. Ne možemo li prevladati dvojnost. doima poput stanja znanja. njegove se poruke mogu samo nesavršeno obnoviti u sjeæanju. ali vrijedilo je pokušati. obièno zamjene za gubitak životvornog središta. sinteze. kazuje da se izvještaj o njegovu sadržaju ne može uvijek iskazati odgovarajuæim rijeèima. mnogoznanosti. mijenjajuæi svojom pojavom unutarnji život. od kojih æemo spomenuti najhitnije: Prvo. Primjedbo zo kroj ovog poglavlja Nismo smatrali uputnim dati bilo kakav primjer analize. zbog više razloga. ovim nismo ni približno odredili. ono nešto. jednost je nedostižna. prosudbe i konaènog tumaèenja astrološke karte neke odreðene osobe. koje omoguæuje samozacjeljenje dvojnosti. Dok god smo dvoje u sebi. ona se još više umnožava. Sadržaj uvida. nedosežne diskurzivnu umu. Uspostavi li se osobita vrsta svjesnosti uvijek ostaju sjeæanja na to stanje i dubok osjeæaj njegove važnosti. Sve što možemo izvesti ispitivanjem osnova vlastita unutarnja iskustva u proturijeènosti je s onim što poimamo ispitivanjem izvanjskoga svijeta. Išèezne li. to bi bilo isuviše subjektivno viðenje stanovite osobe. Ipak.

u javnosti posve nepoznate. a koje zapravo razotkrivaju strukturu neèije liènosti. Drugo. knjiga sadrži dovoljno odrednica. Ali èim prestane biti jedinka on se ponovno uzdigne i prožme èitav svijet. neponovljiva i nezamjenljiva. Treæe. ali koji se ne bi mogli objektivno provjeriti. te u svezi s tim dati nam prijeko potrebne povratne informacije. Stoga je takav pristup puko uopæavanje. umješnost tumaèenja može se usavršiti samo marljivim radom i neposrednim suèeljavanjem s konkretnim osobama koje jedine mogu prosuditi toènost i valjanost astrologova rada. prestao je biti sve. tumaèeæi kartu stanovite." Plotin. Stoga je takav pristup neopravdan. Matijeviæ: Put samospoznaje I. uputa i raznih primjera na temelju kojih možete razviti vlastiti pristup u tumaèenju astrološke karte neke osobe. \U \1/ •O^ ^ * '7^ 7^ Primijenjena astrologija Èetvrto. mogli bismo izvesti iznimne zakljuèke koji oduševljavaju te ih potkrijepiti i obrazložiti astrološkim èinjenicama. svaka je osoba jedinstvena. ali nama poznate osobe. \is \fr jMfc. u javnosti poznate osobe. kakav je sada. Peto. stoljeæa \L/ >Af ^ vJ/ ^ "?F" * ~*T^ I. Stoga je takav pristup prijevaran. itd. upravo poradi njezine neprestane javne nazoènosti. Šesto. "Èovjek. morali bismo izbjega vati navoðenja svih intimnih pojedinosti ili bitnih potankosti. Karta kao cjelina 536 . pa bi se možebitni primjer tumaèenja njezine astroške karte odnosio samo na nju.osoba opisana baš tako i na temelju èega su izvedeni dati zakljuèci. grèki filozof iz III. tumaèeæi kartu stanovite.

.... Koliko?... 2...i 6. Ostali odnosi elemenata Zabilježiti odnos.............. Koji..... d. Znakovi 1........ Naglašen drugi kvadrant-4. Najslabiji modalitet Zaokružiti.. sadrži li više od 30 toèaka....... koliko?. c.................. Koliko?....... sadrži li manje od 16 toèaka.. sadrži li više od 22 toèke.................... Kvadranti a.... . koliko?........ polje Zaokružiti.2....................... B... ...................... Naglašen prvi kvadrant-1.....5...A............... Koji. b........... i 9..... Polja I............... b.......... Prevladavajuæi modalitet Zaokružiti................... Zastupljenost planeta......... polje 537 . koliko?..................... i 3. Koji...... Naglašen treæi kvadrant-7.... sadrži li više od 22 toèke................. b.. polje Zaokružiti... koliko?..... sadrži li više od 35 toèaka............................. AC i MC u znakovima istovrsna modaliteta a...... Koji........... sadrži li manje od 12 toèaka... Prevladavajuæi element Zaokružiti.. c.8............... Izražajni ili prinudni elementi Zabilježiti odnos. Zastupljenost planeta........ Najslabiji element Zaokružiti.. AC i MC u znakovima istovrsna elementa a......................

.......... Koji znak........ Velike 'konfiguracije' Zaokružiti.... Sunèev vladar (dispozitor) Zabilježiti..................... 2..... Nedostajuæa vrsta aspekta (samo planeti) Zabilježiti........................ Naglašen èetvrti kvadrant-10...Zaokružiti...... Sunce f Zaokružiti................ Svjetla A................... koliko?............ polje. Meðusobni aspekt (odnos) svjetala 1.... ukoliko je glavni aspekt............................................. Prevladavajuæi uzorci aspektnih geometrijskih likova 1..................................... Prevladavajuæa vrsta aspekta (samo planeti) Zabilježiti................. polje i aspekt?............... II.................. D.... Koji znak.. 3-Mjesec Zaokružiti....... 2...... polje Zaokružiti. d.. ate >At \|/ yfv w^ /f* s\\ 358 Primijenjena astrologija C.........11.................. i 12...................... Koji........ Koji.... b. polja............ sadrži li više od 22 toèke.. sadrži li više od 22 toèke.......... Koji znak.................... Sunce/Mjesec znakovi.. odnos i spojivost Zaokružiti....... Koliko?................ polju i aspektu ................. 1.. Koja?.. aspekt?. Koliko?.. Zabilježiti mijenu................... koliko?......... Svjetla u znaku....................... ukoliko je velika konfiguracija............... aspekti?..... Aspekti 1............... 538 ....

............................ Mjesec-(znak) Zabilježiti odnos.........w "3yr /j\ I......... Sunce....................DC/IC 1...... 2..................... Aspekti prema MC-u Zaokružiti............. ako je manje od 2° iznad ili 6° ispod AC......... akojemanjeod 1°prije ili 2°poslije DC-a............................ Znak............. ako je manje od 2°... Koji znak..........................III....... 3...... Ascendent l...... ako je manje od 2° prije ili 6° poslije MCa...AC.....MC Zaokružiti..... Vladar MC-a Zabilježiti........................ \l/t >Af >Af ^1/ "/jv' .... 5........ Matijeviæ: Put samospoznaje 4......... 3..................... polje.... 539 ................MC l........................ aspekt?............... polje..................... ako je manje od 3°...... C.. Koji znak?..................... Linija obzor-podnevnik A... Planet na DC-u (zalazeæi planet) Zaokružiti.................................Aspekti prema AC-u Zaokružiti.. 2...........AC Zaokružiti....... 4... Vladar AC-a Zabilježiti............PlanetnaMC-u Zaokružiti........ B............... aspekt?...... Koji znak...Planet na AC-u (uzdižuæi planet) Zaokružiti...........

.................... 2.......... Neaspektirani planet Zaokružiti.... akojemanjeod 1° prije ili 2° poslije ICa..... Oznaèiti orbis......... Planet s najviše aspekata Zaokružiti. planet iz konfiguracija............................. Konjunkcije unutar 3 stupnja (samo planeti) Zaokružiti............... 5.. Žarišni planet Zaokružiti. 7......... Važniji mali aspekti Zabilježiti toène..... Koji?.... Planet na IC-u Zaokružiti...........2........... ako je više od 6°...... akojemanjeod 1°....... Koliko?................ u kojem polju?... >Af ^ >Af nj^ "žpT ^ /^c /fs 360 Primijenjena astrologija 6. u kojem znaku?.... akojemanjeod 1 Vi0. Koji planet............................. Koji?.......... Koji?.......... 8............................. Središnje sastavnice strukture karte C...... IV. Oznaèiti orbis. Paraleli Zabilježiti one koji pojaèavaju postojeæe 540 ............ Ostali glavni aspekti unutar 1 Vi stupnja (samo planeti) Zaokružiti... Uporišne toèke 1.................. Planet u vlastitu znaku Zaokružiti.................................... 4.. 9................................. 3.......... Planet u vlastitu polju Zaokružiti... Koji planet.......

.. Koji?... D.. akoje0ilivišeod3..Iskljuèivi konaèni dispozitor (koji rasporeðuje) Zabilježiti......................................................... Kojiznakipolje? Glavniaspektiunutar2°..................................................................... Najsnažniji planet Zaokružiti....... Meðusobno izmijenejeni položaji planeta Zaokružiti.............................. V.......................................... Koji planeti i u kojim znakovima?.................... Koji?.............................................. Planet© u zastoju (kod planetne promjene pravca) Zaokružiti..................... Koje?............................. B.... 13.. Najsnažniji aspekt Zaokružiti...... Koji?.......... Koji planet?.. Koji?..... 11............................. 10....................... 362 541 .................................................. C........ Odreðivanje 'snage' (preliminarna sinteza) A..... Mjeseèeva prasjecišta (lunarni èvorovi) Zaokružiti.............. Najsnažniji znak Zaokružiti............. Matijeviæ: Put samospoznaje 36 Prema vlastitu izboru............................................................. Broj retrogradnih planeta Zaokružiti..aspekte............... Koji?. 14............... Najsnažnije polje Zaokružiti. 12............ ^ dfc ^y I...

pružiti konstruktivno vodstvo osobi zainteresiranoj za tumaèenje njezine astrološke karte i pomoæi joj da ovaj uvid pretvori u djelotvorne uèinke. Augustin. što zahtijeva razumijevanje procesa savjetovanja i punu svijest o potrebama i osjeæanjima osobe èiju kartu tumaèimo. takoðer. te razviti umijeæa kojima možemo olakšati njezin proces razvoja. godinen. Stoga. ne možemo predoèiti samo ono što je u obliku dinamike liènosti. dugim tokovima rijeka. širokomprostranstvu oceana. trebamo znati odrediti naš vlastiti proces tumaèenja i savjetovanja." Sv. divovskim valovima mora. 2. 8 9 10 7. 299. veæ trebamo. Stoga. Važno je nauèiti izraziti naše znanje na naèin koji koristi drugoj osobi. Nesaglediva složenost Vjerojatno je svatko u pokušaju bavljenja astrologijom iskusio pravu muku tumaèenja astroloških karata nekih 542 .Primijenjena astrologija 1. i kružnom gibanju zvijezda. Kao astrolozi. nego i pomoæi osobi da smisleno poveže i uèinkovito iskoristiti graðu koju iznosimo.e. ^ Pristup tumaèenju Proces astrološkog savjetovanja i tumaèenja I. obvezni smo ne samo dati informaciju. 5. » \^ ^ jlfc. Matijeviæ: Put samospoznaje 365 Opæa razmatranja "Ljudi putuju pa se dive visovima planina. 4. 6. aporedsebe prolaze i ne èudese nièemu. 3. Ovaj dio knjige ukazuje na uzajamno povezive dimenzije tumaèenja karte.

prije nego bilo što osmisli i izrekne. /[\ . rijeèi teku same od sebe. a zainteresirana osoba i astrolog gotovo su iznenaðeni podrobnošæu i dubinom zajednièka poimanja. ustanju vjeèite promjene? 543 . ne nalazi zajednièki jezik sa zainteresiranom osobom. Kako uopæe itko od nas može sažeti i ukratko izložiti toliko složenu i neodreðenu tajnovitost ljudskog biæa. što zbog subjektivne nemoguænosti istodobna cjelovita obuhvaæanja svih sastavnica karte. astrolog je gotovo prazne glave. što zbog objektivne neprovjerljivosti ^ /p. Ponekad. astrolog u karti odmah uoèava mnoge potankosti. osim planeta u znakovima. nasuprot lakoæi i ugodnosti tumaèenja karata drugih. osim možda za osobno iskustvo kada nam takva vrsta analize služi u studijske svrhe. koja svako zapoèinjanje raspravljanja o prosudbi i tumaèenju karte èini beskrajnim. doista temeljita analiza samo jedne astrološke karte i sastavljanje prosudbe na toj osnovi ne bi bila kraæa od ove knjige.1 Primijenjena astrologija pojedinih veza tih sastavnica. èesto treba posvetiti pozornost i znakovima na vrhovima polja. želimo ukazati na iznimnu složenost ljudskog biæa.osoba. Ovime. Dakle. poljima i aspektima. aspektnim lancima i još mnogoèemu. Drugom nekom prigodom. dvoji glede svake predodžbe. ne zavaravajte se. asocijacija ni od kuda. No. Naime. bilo koja sinteza astrološke karte u svojoj najboljoj inaèici samo približno odgovara opisu osobe. vladarima polja u poljima i znakovima. zapravo. u praksi nemamo vremena za tako obiman rad. Dakako.

a time i više toga iziðe na vidjelo. iracionalne poglede na život. te osjeæaj za produbljenje i razumijevanje njegovih tegoba. èovjekom. uspješno iskorijenivši tzv. individualna osposobljenost i sposobnost uživljavanja u èovjel^. Gotovo da i ne dupušta druge moguænosti. te iznimne teškoæe u poimanju i spoznavanju svih sastavnica njegove liènosti. bolji je i dodir. susreæe njegovu snagu i vlastitu nemoæ te naposljetku mora pojmiti svu relativnost astrologije. Prikrivajuæi se izvanjskim. iza kojega stoji prividnost nekave objektivne astrologije. možda æe i pomoæi astrologiji u njenu nastojanju. pridonijela je krajnjem sažimanju èovjeka u nekovrsne okvire beznadna prostora i vremena. Ukoliko je meðu sugovornicima veæa otvorenost. Mjerom dodira nisu više doktrinarno postavljena pravilalveæ struèno znanje. Astrologija je samo jedna od metoda. Èovjekov duhovni prostor Pozitivistièka znanost. odbijajuæi svaku pretpostavku nadilaženja tih dimenzija. više umijeæe koje u svojoj najboljoj kvalitativnoj inaèici prelazi u pravu umjetnost primjene znanstvenih spoznaja. Stoga je suvremena astrologija kroz naèin njezina tumaèenja. astrolog je nesposoban komunicirati posve u svoje ime i nije zreo za razumijevanje punovrijednosti meðuljudskih odnosa. spoznajuæi se.Upravo susretanje s takvom i toliko nesagledivom pojavnošæu. ne mogu biti sredstvom na temelju kojega bismo astrologijsko nauèavanje mogli proglasiti neprijepornom znanošæu u uobièajenu poimanju te rijeèi. Kada jednom stupi na nj. da što je moguæe bolje predstavi èovjekovu narav i svu golemost njegova razvojna usmjerenja. samo jedan od putova èovjekova spoznavanja. Tko je dostatno darovit. Takvo naèelno 544 . osim potpunoma izrièite inaèice: da ili ne.

meðutim u osmišljavanju i oblikovanju vlastita življenja. nastojanja i 545 . neuravnotežena. izreèeno kao tvrdnja. znanstvenotehnièko-potrošaèko stanje i raspoloženje društvene sredine u kojoj obitava i živi. rasteretiti je bremena. nezrela. treba mnogo veæi. Matijeviæ: Put samospoznaje dopušta pojavama da opstoje na njihovu prirodnu mjestu. naprosto mora izgraditi svjetonazor koji potpunoma otvoreno \W >A/ -dlfc. Tumaèenje ukazivanjem je pothvat gotovo ravan lijeèenju. a èesto i krajnje lakovjerna usmjerenjau životu. Neumitna posljedica navedenog je da astrolog. slika je brzopleta. stereotipi i predrasude. Mora odagnati bilo kakav lažni intuitivni osjeæaj. tražeæi nadomjestak u iracionalnome. svladati bojazan od suoèenja sa samim sobom. nadvladati sklonost ispraznom intelektualiziranju i obuzdati težnju nametanja vlastitih stavova. pogrešne pretpostavke. te na dalekosežnost djelatnih sposobnosti. zapravo prolaznih problema i iracionalnih strahova. ali samo onda kada astrolog uistinu zna zainteresiranu osobu vratiti ri)o] samoj. širi. prijeporne inaèice.nijekanje. jer samo ono može biti podlogom na kojoj mogu izblijediti mnoge dvojbe. Èovjek. te konaèno shvatiti ono što jest i ono što nije od svega toga nazoèno i u samoj osobi èija se karta tumaèi. Mora uravnotežiti osobne neriješene unutarnje sukobe. >Af \J/ s\\ "?F" I. dublji duhovniprostor nego što mu to daje opæe suvremeno. u njihovu prirodnu stanju. upozoriti je na iznimnu snagu njezinih odlika. Mora biti pouèen sadržajno iznimno bogatim životnim iskustvom. neogranièen i neoptereæen bilo kojom 'ideologijom'. odnosno strah od istine o sebi kojim zapravo prikriva vlastite nedostatke.

Uvjeravamo li nekoga u nešto što ne može prihvatiti ili pojmiti. te omoguæiti neoptereæeno razmišljanje i odluèivanje. zacijelo su samo one koje èovjek donese slobodnom voljom i za koje preuzme odgovornost. niti na to imamo pravo. Življenje je škola slobode koju treba štovati. Postupajuæi tako. to ne znaèi da se mora izbjegavati svako prijateljsko dobronamjerno ukazivanje. prednjom bezoèni cinièni voluntarizam. uvijek je ispravno izbjegavati bilo kakvu prinudu. prijemljivost zainteresirane osobe. Pritom. 546 . budi najbolje moguænosti u astrologu i zainteresiranoj osobi.uèinkovitost rješenja. Otvoreni i zraèeæidodir. Za taj dodir. svoju istinu. pa èak ni onda kada se to možda od nas zahtijeva. nužno je kloniti se odluèivanja ili biranja umjesto drugih-lo niti smijemo. ukoliko se za to smatramo dovoljno iskusnim. osim astrologove sposobnosti uživljavanja (em-patije). dojmljivost. Smatramo da je kakvoæa tumaèenja. ni u što uvjeravati ili joj nametati svoja objašnjenja. èijom bi stražnjom kulom bio krajnji fatalizam. te olakšava tumaèenje. astrologija bi postala tvrðavom determinizma. a sve ograðeno bedemom neodgovornosti. Astrolog ne zna ništa bolje od bilo koga drugoga i ne može ni znati koliko netko jest. a koliko nije sudbinski zadat granicama i unaprijed odreðen. ne treba je i ne smije ni na što prisiljavati. Plodne odluke trajnih uèinaka. dakako uz astrologovu osposobljenost. te njezino izražavanje želje i pokazivanje nakane da korisno primijeni spoznato. Zapravo. Stoga astrologija ne treba i ne smije biti utoèištem fatalistima i pribje-žištem ovisnima. Dakako. nužna je i radoznalost. oduzimamo mu vrijeme koje mora utrošiti da bi se obranio od našeg utjecaja. u velikoj mjeri ovisna i od nesvjesna dodira izmeðu osobe èiju se kartu prosuðuje i astrologa koji je tumaèi. Takoðer. otvorenost.

jer æe ona mnogo toga razumjeti kasnije. niti æe ju plašiti nekom objektivno datom sudbinom. ukoliko je astrolog dovoljno mudar i iskusan. No. stanovito objašnjenje može probuditi rx]ezmo zanimanje da pokuša drukèije gledati na sebe i okolni svijet. Pojašnjavajuæi njezine sposobnosti i domete. ne upozoriti je na nužnost neprestana prevladavanja. astrolog koji odista razumije život. Stoga astrolog ne smije izbjegavati problematiène i teške teme. isto je što i ne pomoæi joj ni u èemu. suzdržane. ne pobuditi joj životnu radost.U protivnome. Tumaèenje treba prilagoditi naobrazbi osobe èiju se kartu tumaèi. uopæe njezinoj najvišoj moguæoj spoznajnoj moæi. vjeru u buduænost i stanje poleta. Trud uložen u uvjeravanjenekoga u nešto za što ne iskazuje primjerenu otvorenost i zrelost je beskoristan. prekritiène. neæe zapasti u kod mnogih zainteresiranih osoba najviše vrednovanu inaèicu pogaðanja. oporbene osobe puna predrasuda i usmjerene iskljuèivo na sebe. podilaženja i govorenja onoga što ona silno želi èuti. zainteresirana bi 547 . kad o svemu razmisli ili ju na ono što joj je reèeno upozori razvoj zbivanja. nije nužno baš sve krajnje pojednostavljivati i prilatjc ^ viv Primijenjena astrologija goðavati. Odlazeæi od astrologa. Ponekad. Nadalje. vrlo je teško tumaèiti kartu zatvorene. voðeni mišlju da ona mora razumjeti sve što kažemo. ukazat æe na važnost svijesti o krizama i kušnjama koje joj pomažu da se lakše pojmi i u životu preusmjeri. ne obodriti je. sposobnosti njezina umna poimanja i pravilna rasuðivanja. Dakako. veæ ih prikazati tako da ona razumije pozitivnu ulogu svojih teškoæa. nadilaženja vlastitih slabosti i. kao i njezinu svjetonazoru. a time i svu njihovu vrijednost. napose kada ih izbjegava sama osoba. u svezi s tim.

osoba po uspostavljenom dodiru razotkriva svoja oèekivanja. Takoðer. Nakana (zadaæa) je astrologova da tumaèenjem karte ukaže zainteresiranoj osobi kako joj vlastite slabosti i nedostaci koje projicira u okolinu. u drugom susretu. jamaèno je dostatna da predanim radom na sebi preinaèimo svoje slabosti. dovoljno ojaèamo i ne 548 . bolje je otkazati njezino tumaèenje. Ako je tako i ukoliko je nazoèan jak osjeæaj pomanjkanja uvida u astrološku kartu. dvojbe. Prvo. sumnje. a ne ogranièenosti. doživljavajuæi ili sukob ili ovisnost. Naime. manje jasne. Stoga je preporuèljivo zakazati s osobom zainteresiranom za tumaèenje njezine karte. nepregledne. posveæivanje primjerene im pozornosti. bilješke saèinjene u uvodnom razgovoru. kako Mftu poimamo i kako nas se ona doima. eda bi se njihovim nadvladavanjem ojaèala liènost. To mu kasnije pomaže da u miru temeljito promisli o problemskim okolnostima i ne improvizira previše u drugom susretu pri tumaèenju astrološke karte. a astrolog provjerava vrijednost svoga prethodnog rada i èini dopunske bilješke. zapravo trebaju biti pobudom razvoju njezine liènosti. astrologu æe pomoæi da se lakše usredotoèi na tumaèenja posebnog. uvodnim razgovorom. barem dva susreta. uzrokujuæi teškoæe s više ili manje neprijatne kušnje. sukoba i nezadovoljstva. istodobno je i upozorenje koje teži potaknuti njihovo opažanje. Neke su astrološke karte. odreðenog užeg podruèja ili situacija koje zainteresirana osoba trenutno doživljava kao teškoæe. Nije pogrešno pokušati zaiteresiranoj osobi dati do znanjaio-liko teškoæa u razumijevanju i kakav osjeæaj imamo u svezi s tim. Energija koja proizlazi iz neugoda.. pogodavanje slabostima ili njihovo oèitovanje. same po sebi. tj.osoba trebala biti svjesna sebe kao biæa nepresušivih moguænosti.

odbacujuæi sve druge moguænosti. Primjerice. S osobom je potrebno raspraviti o svim teškoæama samo kao o prevladivim oblicima njezine nezrelostn pomanjkanja uvida u vlastito biæe. Dobar poèetak urodit æe dobrim ishodom u nastojanju onih osoba kojima manjka samo korak do vlastita unutarnja uvida. Osobi zainteresiranoj za tumaèenje njezine karte:. zadovoljstva i sklada s okolinom. Meðutim. ne smije se mužu dopustiti moguænost da. Takav poèetak dvostruko gubi na vrijednosti: šteti osobi koja se bez voljne pobude usmjerava na ono što joj je kazano. sU >Af Jifc jA* sly /p. mnoge su osobe. zapravo projekcija višeg ja osobe zainteresirane za tumaèenje njezine karte na odreðenu mjerodavnu osobu. kao usmjeritelj. f< 7^ /]\ I. u potpunosti uvjerene u izvjesnost kazanog. uzdržan i skroman. i si. Matijeviæ: Put samospoznaje Astrolog svojim nastupom nikad ne bi smio djelovati neodmjereno ili ushiæeno. Stoga i dolikuje da ta osoba uistinu 549 . Mudar je astrolog poglavito smotren. Naime. posebice one vrlo osjetljive. a šteti i astrologu. jer hrani i krijepinjegov lažni ja koje mu visi nad glavom poput Damoklova maèa. astrolog mora znati da je on. Treba joj ukazati da tegobe. kaže supruzi: 'Astrolog mi je upravo rekao da si ti problematièna žena i da s tobom doživljavam samo teškoæe'. vrativši se kuæi. trebalo bi im omoguæiti da èim prije i jasnije postanu svjesni svoje nepotrebne pasivnosti i ovisnosti. nikada se ne smije dati povoda da produžuje\\i uèvršæuje svoje projekcije. valjanim usmjeravanjem. mogu postati zapravo izvorom zdravlja. Iskustvom vodstva mudrijeg. Ljudima je njihova sudbina velika nepoznanica i lako ih je naputiti na tanakledko još više naglašava koliko je spomenuti poèetak nezdrav.dopustimo im da nas i dalje uznemiruju.

bliskosti i združenosti. Ukoliko nije. meðusobnojesretanje oboma izvor spoznaje iugodnosti. Iskustvo koje nismo platili. Sve dok student astrologije uglavnom uèi (najmanje pet godina). Poseban je oblik tog odnosa naknada koju astrolog oèekuje za svoj rad.bude mjerodavna. Veæinu teškoæa glede toga. Dakako. poželjno je da ne naplaæuje tumaèenje astrološke karte. ispuniti prema njima obvezu. i drugi koji ne poravnaju dugs astrologom. Naka mu naknada bude zadovoljstvo koje pruža iscrpan razgovor s osobom i njezin dojam o razložnosti i ispravnosti tumaèenja. temeljita analiza astrološke karte iziskuje mnogo vremena. Znaju li biti jedan prema drugome dovoljno otvoreni. Stoga. temelj je za punovrijedan odnos izmeðu zainteresirane osobe i astrologa. flstrologovrad Astrologov se rad mora temeljiti na visoko etièkim i profesionalnim naèelima što je. otklonit æe prethodni dogovor. c) U svakom æu sluèaju saèiniti izvornu i samostalnu 550 . i u kontekstu zakletve uèenja Akademske astrologije. jer umjesto da otvore prostor buduæim spoznajama. oni ga zatvaraju. zaslužuje i stanovitu naknadu. Dolazeæe doba vjerojatno æe poveæati vrijednost intelektualna rada i time poboljšati kakvoæu usluga. Štovanje svakog oblika èovjekova življenja i tajnovitosti svake sudbine. ostaje mrtvo i njime ne možemo biti pouèeni. Istina je. pojasni li njezino tumaèenje zainteresiranoj osobi važna životna pitanja. od èega bih izdvojio odlomak iz Zakona etike Fakulteta za astrološki studij iz Londona: Èlanak2. zadužujese kod drugih i morat æe kad tad poravnati dug. takoðer. ne èine si osobitu uslugu. Sadržan je u uživljavanju.

d) U radu za koji se tvrdi da je astrološki neæu umetnuti nešto što ne spada u astrološku znanost. tumaèenje astrološke karte može biti zbunjujuæe zbog mnogih èimbenika koje treba uzeti u obzir i sintetizirati ih. bez gledanja u raznorazne knjige i priruènike. mnogi astrolozi nikada neæe biti u stanju prosuditi jedinstvene i neponovljive crte liènosti simbolizirane u karti. eda bi vidjeli što razlièiti èimbenici oznaèuju ili što o tome misli autor. budu li uvijek morali pogledati u knjigu. Poželim li ukljuèiti savjet ili informaciju iz nekog drugog izvo"7|c ~*r ^ ^ ^ 370 Primijenjena astrologija ra. ali isto tako i iskusnim. mnogi astrolozi u Hrvatskoj. direktor Fakulteta za astrološki studij u Londonu. Na istom fakultetu od svakog se studenta traži da ustraje i nitko ne može dobiti njegovu diplomu dok nije voljan potpisati suglasnost sa Zakonom etike. napisat æu je na posebnom papinu. No. A oni koji to jesu. nisu upoznati sa Zakonom etike. neæe biti u 551 . nit æu u svom radu upora-biti odlomke iz pisanja drugih. Èarter. obezvreðuju ga zanemarujuæi njegovu vrijednost i time obezvreðuju istinski astrološki rad provjerenih astrologa. kao i zbog prethodno spomenutog. g. prvenstveno su preporuka svim studentima. Istina. Dva pozorno utvrðena odlomka navedena èlanka. Charles E. Spomenuti Zakon etike napisao je 1952. Dok god ne budu razumjelisvaki od raznolikih èimbenika. bez napomene da to èinim. ne shvaæajuæi bit astroloških zakonitosti.O. s izrièitom tvrdnjom da to nije temeljeno na zakonitostima znanstveno usmjerenog astrologijskog nauèavanja.studiju sluèaja koji je predamnom i neæu koristiti ni jedan oblik ponavljanja. koji su sami sebe proglasili struènjacima. provjerenim astrolozima. Na žalost.

skicirati horoskop. niti æe bilo koja dva astrologa koristiti istu ili sliènu frazeologiju za odijevanje ideja koje žele izraziti. potom prema suvremenim promjenama mišljenja i konaèno prema vlastitu iskustvu. elektriène struje i atomske energije za dobivanje svjetla. nema moæi i vitalnosti. toplote i snage. Da bi valjano radio svoj posao. ali još ne može zaslužiti naziv astrologa. a da prosjeèan èovjek zapravo ne može objasniti astronomijsku osnovu na kojoj je njihov rad organiziran. bez pomisli na izvor iz kojeg njihova energija dolazi. Odnos izmeðu Sunca i Zemlje odvija se na podruèju ekliptiènog. kako srednjovjekovna fraza kaže. student astrologije može pokušati nauèiti prve zaèetke tumaèenja i. astrolog mora najprije razumjeti.stanju prosuditi astrološku suštinsku vrijednost ili postiæi najveæi domet iz datih pokazatelja. U suvremeno doba. nema života. Pomoæu preporuèene litaia-ture. podruèju kojemu je veza Sunca sa svim onim èemu je ono središte. ne više nego što bi se onaj koji je otvorio nekoliko konzervi hrane mogao nazvati kulinarom. znanstvene i suvremene metode uèenja pokazale su da je veliki broj struènih astrologa. niti stvaranja. Nikako nije za oèekivati da æe se dva astrologa potpuno složiti u svojemu tumaèenju karte. Kao u svim profesijama i u astrologiji praktièar razvija svoje vlastite ideje. dao sliène opise. koji su zasebno radili na karti njima nepoznate osobe. Bez Sunca nema svjetla i topline. Mehanièki. ova se velika istina zaboravlja zbog mehanièke primjene ulja. stalno promenljivu prirodu trenutka vremena. što je god više moguæe. plina. tko god da je ispravno primjeni. najprije prema tradicionalnom uèenju. pokazujuæi tako da je tehnika astroloških zakonitosti valjana. ni 552 . Èinjenica je da nema nièeg na zemaljskoj razini. Meðutim. elektronièki i atomski satovi koriste se da pokažu prelaženje sati u danu.

literaturu. koje æe ipaksve prikazivati prepoznatljivo isti predmet. *A. ni biljke ili minerala. prah Zemlje ne bi mogao otjeloviti život koji se nastavlja neprestano stvarati. neprihvatljivo je velikoj veæini drugih. Bez uzajamne veze Zemlja-Sunce. proizvest æe kolekciju razlièitih slika. nosi na sebi cvijet i plod samilosti. Primjerice. koji prvobitno nisu bili integralni dio tvornice zvane Svemir. dok to može biti prihvatljivo nekim èitateljima takvih interpretacija. teorija reinkarnacije prihvaæena je od nekolicine astrologa koji smatraju da su osnovne crte stanovite liènosti doneseneiz prethodnih života. koja tvori polje ekliptiènog. Astrologija kao sredstvo savjetovanja "Plemenito drvo miisli koja ne poznaje dvojnost. Da to slikovito potkrijepim primjerom: grupa umjetnika slikajuæi istom ili posve sliènom tehnikom isti predmet. -T< W /V* I. Matijeviæ: Put samospoznaje 37 Buduæi da svaki astrolog treba raditi svojim individualnim naèinom. prosuditi. ^jjfc. Razlikovat æe se veæ u tumaèenju od samog nadnevka roðenja. trgovinu i si. osnovni su preduvjeti da se postane astrologom. niti jedan od radova u svome sintetiziranu obliku tumaèenja neæe biti isti.životinje. U. Sasvim je prirodno da rijeè tumaèenja bude u svjetlu astrološke filozofije života i stoga ne bi trebalo miješati one doktrine koje u osnovi nisu astrološke. Meðutim. sintetizirati i tumaèiti astrološku kartu. meðutim. dakako. a ime mu je služenje drugima. nije 553 . Znanje samo po sebi. niti bi život tako otjelo-tvoren razvio um koji nastavlja posao stvaranja kroz umjetnost." Iz budistièkog evanðelja Znati analizirati.

preporuèujemo kakvu knjigu o samom procesu savjetovanja. Dakle. Stoga. Saèiniti samo kratka tumaèenja za prijatelje ili složenije analize za astrološke konzultacije sa zainteresiranim osobama. znaèi koristiti astrološko razumijevanje kao sredstvo savjetovanja. 554 . Zbog njihovih potreba i zbog velika povjerenja u astrološke simbole. izlažete se situacijama u kojima vam se drugi obraæaju tražeæi pomoæ s utvrðenim ili neutvrðenim potrebama. u ovom dijelu knjige navest æemo neke od osnovnih *>Af ^fe. te na njihov stav prema životu.dostatno za uspješnu primjenu na naèin koji doista koristi drugima i odgovara njihovim potrebama. jedan ili više teèajeva savjetovanja i stjecanje iskustva u umijeæu savjetovanja pod nadzorom. miješajuæi se u živote drugih ljudi. vjerojatno imate znatan utjecajna njihovo viðenje i doživljavanje sebe samih. ^ sl^ 370 Primijenjena astrologija ra. radije nego astrologa savjetnika. Samo s tog razloga. astrolog preuzima moralnu odgovornost glede razvijanja svoje svijesti o procesu i umijeæu savjetovanja. s izrièitom tvrdnjom da to nije temeljeno na zakonitostima znanstveno usmjerenog astrologijskog nauèavanja. Èak i kada sebe odredite kao astrologa tumaèa. Samo jedan mali dio savjetovanja ukljuèuje tumaèenje i prenošenje informacija koje su obièno žarište. Svrha ovog dijela knjige nije obuèavanje buduæih savjetnika. svakom studentu koji je naumio znanje astrologije primijeniti neposredno u radu sljudima. napisat æu je na posebnom papina. Stoga ste obvezni biti visoko etièki i profesionalno osjetljivi na potankosti vašeg meðudjelovanja. a s podruèja su astrološkoga rada.

bez gledanja u raznorazne knjige i priruènike. kako srednjovjekovna fraza kaže. najprije prema tradicionalnom uèenju. Dva pozorno utvrðena odlomka navedena èlanka. Charles E. Istina. Pomoæu preporuèene literature. ali isto tako i iskusnim. budu li uvijek morali pogledati u knjigu. No. koji su sami sebe proglasili struènjacima. prvenstveno su preporuka svim studentima. potom prema suvremenim promjenama mišljenja i konaèno prema vlastitu iskustvu. student astrologije može pokušati nauèiti prve zaèetke tumaèenja i.Spomenuti Zakon etike napisao je 1952. tumaèenje astrološke karte može biti zbunjujuæe zbog mnogih èimbenika koje treba uzeti u obzir i sintetizirati ih. mnogi astrolozi u Hrvatskoj. Nikako nije za oèekivati da æe se dva astrologa potpuno složiti u svojemu 555 . provjerenim astrolozima. nisu upoznati sa Zakonom etike. eda bi vidjeli što razlièiti èimbenici oznaèuju ili što o tome misli autor. Na žalost. g. obezvreðuju ga zanemarujuæi njegovu vrijednost i time obezvreðuju istinski astrološki rad provjerenih astrologa. mnogi astrolozi nikada neæe biti u stanju prosuditi jedinstvene i neponovljive crte liènosti simbolizirane u karti. Dok god ne budu razumjeli svaki od raznolikih èimbenika. kao i zbog prethodno spomenutog. ne shvaæajuæi bit astroloških zakonitosti. skicirati horoskop. ali još ne može zaslužiti naziv astrologa.O. Èarter. Na istom fakultetu od svakog se studenta traži da ustraje i nitko ne može dobiti njegovu diplomu dok nije voljan potpisati suglasnost sa Zakonom etike. ne više nego što bi se onaj koji je otvorio nekoliko konzervi hrane mogao nazvati kulinarom. direktor Fakulteta za astrološki studij u Londonu. Kao u svim profesijama i u astrologiji praktièar razvija svoje vlastite ideje. neæe biti u stanju prosuditi astrološku suštinsku vrijednosti postiæi najveæi domet iz datih pokazatelja. A oni koji to jesu.

astrolog mora najprije razumjeti.tumaèenju karte. plina. U suvremeno doba. toplote i snage. Matijeviæ: Put samospoznaje Buduæi da svaki astrolog treba raditi svojim individualnim naèinom. podruèju kojemu je veza Sunca sa svim onim èemu je ono središte. koji prvobitno nisu bili integralni dio tvornice zvane Svemir. \Ls >A/ ^jfc. elektronièki i atomski satovi koriste se da pokažu prolaženje sati u danu. koja tvori polje ekliptiènog. stalno promenljivu prirodu trenutka vremena. Da bi valjano radio svoj posao. Odnos izmeðu Sunca i Zemlje odvija se na podruèju ekliptiènog. Mehanièki. prah Zemlje ne bi mogao otjeloviti život koji se nastavlja neprestano stvarati. nema života. tko god da j e ispravno primj eni. niti bi život tako otjelo-tvoren razvio um koji nastavlja posao stvaranja kroz umjetnost. elektriène struje i atomske energije za dobivanje svjetla. niti æe bilo koja dva astrologa koristiti istu ili sliènu frazeologiju za odijevanje ideja koje žele izraziti. Èinjenica je da nema nièeg na zemaljskoj razini. Meðutim. niti jedan od radova u svome sintetiziranu obliku tumaèenja neæe biti isti. a da prosjeèan èovjek zapravo ne može objasniti astronomijsku osnovu na kojoj je njihov rad organiziran. >Af \1/ /[\ 7^ ^= "?JC I. literaturu. pokazujuæi tako da je tehnika astroloških zakonitosti valj ana. Bez Sunca nema svjetla i topline. nema moæi i vitalnosti. ni životinje. što je god više moguæe. bez pomisli na izvor iz kojeg njihova energija dolazi. niti stvaranja. dao sliène opise. trgovinu i si. Razlikovat æe se veæ u 556 . koji su zasebno radili na karti njima nepoznate osobe. znanstvene i suvremene metode uèenja pokazale su da je veliki broj struènih astrologa. ni biljke ili minerala. ova se velika istina zaboravlja zbog mehanièke primjene ulja. Bez uzajamne veze Zemlja-Sunce.

Znanje samo po sebi. jedan ili više teèajeva savjetovanja i stjecanje iskustva u umijeæu savjetovanja pod nadzorom. Sasvim je prirodno da rijeè tumaèenja bude u svjetlu astrološke filozofije života i stoga ne bi trebalo miješati one doktrine koje u osnovi nisu astrološke. 557 . osnovni su preduvjeti da se postane astrologom. Da to slikovito potkrijepim primjerom: grupa umjetnika slikajuæi istomiM posvesliènom tehnikom isti predmet. koje æe ipaksve prikazivati prepoznatljivo isti predmet. teorija reinkarnacije prihvaæena je od nekolicine astrologa koji smatraju da su osnovne crte stanovite liènosti donesene'u prethodnih života. preporuèujemo kakvu knjigu o samom procesu savjetovanja. znaèi koristiti astrološko razumijevanje kao sredstvo savjetovanja. prosuditi. Meðutim. meðutim. Dakle. astrolog preuzima moralnu odgovornost glede razvijanja svoje svijesti o procesu i umijeæu savjetovanja. a ime mu je služenje drugima. dok to može biti prihvatljivo nekim èitateljima takvih interpretacija. svakom studentu koji je naumio znanje astrologije primijeniti neposredno u radu s ljudima. Astrologija kao sredstvo savjetovanja "Plemenito druo miisli koja nepoznaje dvojnost. Stoga. proizvest æe kolekciju razlièitih slika." Iz budistièkog evanðelja Znati analizirati. Svrha ovog dijela knjige nije obuèavanje buduæih savjetnika. miješajuæi se u živote drugih ljudi. Saèiniti samo kratka tumaèenja za prijatelje ili složenije analize za astrološke konzultacije sa zainteresiranim osobama. neprihvatljivo je velikoj veæini drugih. nije dostatno za uspješnu primjenu na naèin koji doista koristi drugima i odgovara njihovim potrebama. dakako. nosi na sebi cvijetiplod samilosti.tumaèenju od samog nadnevka roðenja. sintetizirati i tumaèiti astrološku kartu. Primjerice.

a s podruèja su astrološkoga rada.Jfc sU 7^ UF 7fT VJV Primijenjena astrologija stanovišta s kojima se morate suoèiti kada astrološko znanje primjenjujete na druge. Zbog njihovih potreba i zbog velika povjerenja u astrološke simbole. konstruktivnu primjenu tumaèenja i 558 . u pokušaju da im pomognete suèeliti se s problemima. te na njihov stav prema životu. vjerojatno imate znatan utjecajna njihovo viðenje i doživljavanje sebe samih. Prije svega razmislite o sljedeæim pitanjima: Kojisu vaši ciljevi u voðenju konzultacija? Koje odlike i osobine trebate razviti kao astrolog i sa vjernik? Po èemu je jedan astrolog savjetnik slièan ili razlièit od astrologa tumaèa i do koje ste mjere vi osobno odluèili usa vršiti vaše savjetovanje kao razlièito od astrološkoga umijeæa tumaèenja? Koje se psihièke znaèajke i koji problemi mogu uplesti u vaše odgovorno funkcioniranje u ovoj ulozi? Nakon ovih uvodnih pitanja razmotrit æemo gledišta astrološkoga savjetovanja kao poèetak odnosa astrolog/osoba zainteresirana za tumaèenje njezine astrološke karte. izlažete se situacijama u kojima vam se drugi obraæaju tražeæi pomoæ s utvrðenim ili neutvrðenim potrebama. Stoga ste obvezni biti visoko etièki i profesionalno osjetljivi na potankosti vašeg meðudjelovanja. radije nego astrologa savjetnika. u ovom dijelu knjige navest æemo neke od osnovnih vi/. Èak i kada sebe odredite kao astrologa tumaèa.Samo jedan mali dio savjetovanja ukljuèuje tumaèenje i prenošenje informacija koje su obièno žarište. Samo s tog razloga.

cilj je ono prema èemu su usmjereni pojedini motivi. odnosno stanja težnje ostvarenja nekih njegovih ciljeva. a motvi su one pobude koje èovjekovo djelovanje usmjeravaju prema odreðenome cilju. 559 . dakako. stavova i si. praktièar i dobar student astrologije trebao bi težiti sljedeæim ciljevima: 1) Pomoæi osobi da rasvijetliipredoèisi stvarnu sliku o sebi. napose potvrðuje li astrološka analiza ova opažanja. jedinstvenosti i neponovljivosti i time potaknuti njezinu sposobnost prevladavanja teškoæa na uspješniji naèin. te savjetodavne intervencije koje pomažu da se produbi i olakša integracija astrološkog materijala. Stoga. Primjedba: To ukljuèuje pojašnjenje svih nejasnoæa astrologijskoga simbolièkoga jezika i prevoðenje na jasno odreðen. kao i njezino doživljavanje stvarnosti. To. 2) Omoguæiti osobi bolje prihvaæanje sebe takvom kakva jest. težnji. štovanje vlastite individualnosti. ukljuèuje toènu procjenu njezinih sposobnosti i potencijala kao i podruèja slabosti i sukoba. vlastita životna stila. 4) Pomoæi osobi u razvijanju valjane filozofije života.davanja savjeta. Primjedba: Takva procjena ukljuèuje redefiniranje samog astrologa i odbacivanje njegovih zabluda glede pozitivnih i negativnih oèitovanja. svakodnevni. svjetonazora i sustava vjerovanja (ili bolje kazano prihvaæanja) koji za nju imaju smisla. razumljivi jezik. prvo razmotrimo stvarne astrologove želje. Svaki astrolog istraživaè. 3) Podržati osjeæaj osobe za samu sebe. U ovom poglavlju knjige ponovno se vraæamo sadržaju radije nego procesu i prikazujemo primjenu psihologijskoga uvida u tumaèenje astrologijske simbolike. _L Astrologovi ciljevi Prisjetimo se.

te daju odrednice za kvalitetnije i osmišljenije življenje. osoba postaje sposobnija prevladati ih. potièu zamisao i izvedivost nauma. vjeru i hrabrost potrebitu glede aktivna preuzimanja odgovornosti za vlastiti život. Primjedba: S veæom objektivnošæu i sposobnošæu jasna sagledavanja izvora konflikata.) Pomoæi osobi u onom najvažnijemu. 5) Podržati osobu u njezinu pokušaju razumijevanja i odabira naèina djelovanjako) æe joj pomoæi da napreduje i prevlada osnovne životne teškoæe. zastarjelih ili. 560 . tako da može razviti ne samo strpljenje i osjeæaj reda. destruktivnih shvaæanja i uvjerenja prenesenih od roditelja i društva. Kako se suoèiti s ovim ciljevima ili barem posijati sjeme iz kojeg bi se oni duboko ukorijenili u podruèju astrološkoga savjetovanja? Razvijanje takve struène procjene vrijednosti svakako je stvar razumijevanja i iskustva. Primjedba: Razvijanje neprimjerena sustava vjerovanja zajedno sa cjelokupnom perspektivom koju pruža astrologija. nego i odgovarajuæi osjeæaj tempiranja aktivnosti. može ukljuèiti izazivanje lažnih. 6. kao i jasne nakane. 7) Uporabom planetne dinamike omoguæiti osobi razumijevanjerazvojnih ciklusa i široke perspektive glede njezinih izazova i promjena prilika. 8. da nauèi voljeti samu sebe. Matijeviæ: Put samospoznaje 37 koji daju znaèenje patnji. ne samo šireæi svoju svijest o opcijama i inaèicama. èak. veæ i gradeæi motivaciju.)Pomoæi osobi da u svakom pogledu ojaèa.\L> \V ^ -<A/ ^ y^ Trs" I. nadu.

"Pred nama je svijet kao labirint. arukakojunam daje jest pošteno priznanje »ljudske pojave«. Neæe više biti nepre-laznih pragova i neprolaznih putova. "Ljudskasnaga" \U ^ T*. Želimo stoga pitati: Koje sposobnosti.Dakako. Arijadnina nit koja nas vodi u svemiru jest »roðenje duha«. možemo govoriti i djelovati u skladu s njima. Ali jedan jedini put vodi središtu. noseæi ove ciljeve u sebi i podsjeæajuæi se stalno na njih. to jest u tvarno i u mnoštvo. Meðutim. trebamo ih prevesti na konstruktivni ja oznaèja. osobine i odlike trebamo posjedovati i koji æe nam posebni oblici doživljavanja i ponašanja. ^ :w /r* 374 Primijenjena astrologija "Astrolog je 'sveæenik' u hramu svemira. kao astrolozima. Oni moraju shvatiti da nije dovoljno samo opisivati karte prema mišljenjima raznih autora. on govori za stare 'bogove' koji prebivaju u najudaljenijem i najunutarnjijem. Bolje izaberimo poznato i nepoznato. kao i poznavatelja u pitanjima ljudske naravi. Tada æemo upasti u red. Njegova je dužnost da upuæuje i samo ponekad pouèava." PierreTeilharddeChardin. Priroda odolijeva našim naporima da u nju prodremo zato štoje uzimamo poprijeko ilinaopako. i priznajmo da je ono svjesno. saèinjeno od prvobitnih i nerašèlanjivih oèitosti. Stavimo x tamo gdje treba biti. omoguæiti da najbolje ostvarimo ove ciljeve? Možda æe vam u odgovoru na to pitanje pomoæi nekoliko izvoda iz djela vrsnih poznavatelja astrologije. Najsigurniji put ponovna uspostavljanja dostojanstva astrološke znanosti jest da se izazovu sami astrolozi. Mnogo ulaza. ono slobodno. Astrolog mora praktièno primjenjivati svoju 561 .

njemu koji svjesno ili nesvjesno teži da ga vode u novo carstvo reda. On mora shvatiti svoju odgovornost ne samo prema osobi èiju kartu tumaèi.." Manly Palmer Hall. a potom sadržajno ispuniti nemaštovitim duhom. naprosto previðajuæi naizgled nevažnu pojedinost." Dane Rudhyar.. "Astrology and the Modem Psycha" "Hoæe li astrolog samo utvrðivati i usredotoèiti èovjekov strah svojim prognoziranjem i proširivati opseg njegove konfuzije i osjeæaj nereda.. "The Practice of Astrology" Nije nama potreban tete-a-tete ni corps-a-corps veæ srce k srcu. Meðutim. vjeru da to novo carstvo postoji i da se može dosegnuti. preobražaj straha u vjeru. Ne može se neki oblik pretvoriti u mehanièki sustav.Jung. ili æe biti sposoban dati mu. Astrološki govoreæi to znaèi stjecanje konstruktivna stava prema nakim izazovnim aspektima." C. Èovjek može slijediti sva ispravna pravila pa ipak zapasti u besmisao. èak i osoba golema intelekta može pogriješiti zbog nedostatka valjana osjeæaja za prosudbu. a VJERA je pretvara u pozitivnu èinjenicu.znanost iz duboka i divna uvjerenja u sebe. dubine uvida iliintuicij^. "Man and His Symbols" "Svaka moguænost može postati ili pozitivnom ili negativnom stvarnošæu. STRAH nastoji od nje stvoriti negativno oèitovanje. ?" Dane Rudhyar. koju inteligencija nikako ne bi propustila..G.. do èega se dolazi iskljuèivo 562 .. Središnji je problemstoga. "The Philosophy of Astrology" "Tumaèenje prirode iziskuje inteligenciju. nego i prema velikom skupu zvijezda kojima se posvetio poput sluge unjihovudomu. Ako treba da postignemo kompletnu sintezu duha (a to je jedina moguæa definicija napretka) to se u krajnjoj odrednici može postiæi jedino spajanjem ljudske jedinke srž-do-srži. To od tumaèa zahtijeva poveæanje samosvijesti.

a potom astrološkoj karti. 563 . zvijezda." "U veæini primjera astrologija jeèinjenica. Mjeseca. Stoga.) koristite samo poput kamenja za prijelaz. Sunca. kao pojedinca. pozorno razmotrite i sljedeæe odrednice: Odlike dobra (iskusna." VictorE. ne dopustite da postanu kotrljajuæe kamenje u vašemu iskustvu. Unutar odgovornosti za opstojanje slijedi odgovaranje na pitanja.. "ArztlichSeelsorge" Glede prethodna odabira izvoda iz tekstova poznavatelja i prouèavatelja ljudske prirode i astrologije. 'utjecaj'ne može biti od veæe vrijednosti ili veæe pomoæi nego što je to volja pojedinca." "Takve simbolièke odrednice (planeti i si.univerzalnom uzajamnom ljuba viju. Karta je teksredst-vo do cilja. Matijeviæ: Put samospoznaje 37 "Tisi dio ili èestica svekolikog Svemira istoga svega što je un utarsveopæesvijesti. onaj koji mora odgovarati životu iza život snositi odgovornost. Odgovori pak što ih èovjek daje mogu biti samo konkretni odgovori na konkretna životna' pitanja." Pierre Teilhard de Chardin. "Astrologyand theEdgar Cayce Readings" "Sam životjest ono što èovjeku posta vlja pitanja.. nego što je to uopæe on sam. u samoj egzistenciji 'obavlja 'èovjek kao takav taj posao odgovaranja na svoja vlastita pitanja. Gammon.." MargaretH. planeta. EdgarCavce. a ne sam cilj. "ThePhenomen ofMan" \)y sk* J& si* \Sy s\s ^r ^ I. struèna) astrologa 1) Dobar se astrolog prvo obraæa osobi. On je ispitanik života. Vladaš li njima ili oni vladaju tobom? Oni su saèinjeni za tvoju uporabu.. Ali astrološki pokazatelji samo su simboli.Frankl. Niti jedan tzv.

ne smije ju se njima preopteretiti. zahtijeva da sagleda trenutaènu situaciju kroz objektiv cjelokupna modela. takoðer. vJV >Arf. Od astrologa se. Ulijeva joj povjerenje. ohrabruje osobu da sama bira. Takvo ponašanje iziskuje trenutno štovanje njenih osjeæaja. 3) Dobar je astrolog sposoban uoèiti i odgovoriti na stvarne i trenutne potrebe odreðene osobe. takoðer. odnosno životnih teškoæa i nudi naèelo organiziranja u nesigurnosti i konfuziji. a ne samo na njezine vlastite intelektualne predkoncepcije. nadu i ohrabruje ju. Da bi mogla asimilirati informacije. 564 . Takva stanovišta ukljuèuju dugoroène perspektive koje rezultiraju iz razumijevanja modela i ciklusa. radije nego da se gubi u potankostima od manjeg znaèaja. te potpuno uvažavanje njenih sposobnosti razumijevanja i integriranja predoèenog joj materijala. Nikako ne treba misliti da astrolog ima sve odgovore i svu moæ. alternativna shvaæanja aktivnosti koje su joj dostupne i želje koje su ostvarive. odluèuje i poduzima akcije.^fc. jezikom koji osoba može razumjeti. fAf \1/ "7tt *?fr w "^r sj\ 376 Primijenjena astrologija 6) Dobar astrolog zagovara i promièe konstruktivna stanovišta znakovitosti patnje. 4) Dobar astrolog sa štovanjem prihvaæa potrebe odreðene osobe i njezinu osjetljivost.2) Dobar astrolog govori jasno i odreðeno. Pomaže osobi da se usmjeri na bitno. 5) Dobar astrolog pomaže otkriti jasnoæu i red u kaosu. Takav stav. Pomaže joj rasvijetliti postojeæe probleme. 7) Dobar astrolog uvijek smatra potrebe odreðene osobe važnijima od vlastitih. Sposoban je prevesti astrološku simboliku u koncepte koje osoba u svojoj životnoj situaciji može primijeniti i iskoristiti.

Ne iskazuje vlastita mišljenja. astrolog govori manje od 20% vremena predviðenog za seansu. veæ olakšava osobi potpunije razumijevanje same sebe. Ohrabruje njezino osjeæajno izražavanje.Potpuno uvažavanje njenih potreba i osjeæaja iziskuje od astrologa da postavlja pitanja. te razumjeti njezin položaj (npr. jer savjetnici i psihoterapeuti ne oèekuju znaèajan uvid ili promjenu nakon jedne ili dvije seanse. koji se u zabludi nadaju 565 . savjetovanje i t. ugroženost i si. sluša pomno i pronicljivo. Ne usmjeravajuæi ništa po svom nahoðenju. konzultirajuæi savjetnika ili psihoterapeuta (koji rade intenzivno i psihodinamièki). kako bi osoba izrazila osjeæanja. U veæini savjetovanja. stvara ugodu i osjeæaj pouzdanost. dobiva povratne informacije i daje potpun odgovor. otkrila potrebe i sagledala svoje moguænosti. ? Koliko su ove odlike u primjeni sliène ili razlièite od onih neastrološkog savje^i-ka? Ne postoji jednostavan odgovor. patnju. razgovor o istumaèenom. dajuæi joj na znanje da razumije njezin sluèaj. strukturu i cilj seanse (tumaèenje karte. stvaraju blizak odnos temeljen na tjednim seansama za vremensko razdoblje od 3 mjeseca do 10 godina. 8) Dobar je astrolog sposoban uživiti se u èuvstveni proces i trenutno osjeæajno stanje zainteresirane osobe. Mnoge osobe. Astrolog savjetnik do krajnjih moguænosti razvija svoju sposobnost uživljavanja. Takoðer. uz potpuni angažman u stvarnu dijalogu. stanovite su odlike bitne za dobrog neastrološkog savjetnike a istodobno nebitne za astrologa. Povlaèi se. si. Isto tako i astrolozi poèetnici.). jer variraju zbog razlièitosti u naèinima savjetovanja i osobnim stilovima. omoguæuje joj da sama odredi tijek odvijanja.) na temelju percipiranja ili zamišljanja situacije u kojoj se ona nalazi.

? Zapamtite. potrebno je nauèiti koristiti bar osnove umijeæa komuniciranja i savjetovanja. pomaže astrologu da odredi vlastite slabosti kojima æe ovladati i sposobnosti koje želi razviti. neodreðen. a s nedostatkom vode. na što ukazuje opozicija vašeg Merkura s Neptunom. smatrate li se astrologom. pokušajte odgovoriti na sljedeæa pitanja: m. itd.Izražavate li možda. da bi seanse imale konstruktivan znaèaj. \ls >Af -d/ I. Procjena vlastitih sposobnosti temeljenih na osobnoj svijesti. Problematièna podruèja astrologa kao savjetnika 566 . No. trebaju razviti polagan proces kojim se stvaraju moguæe promjene. temeljem èega ignorirate osjeæaje i nenamjerno vrijeðate osjetljive osobe poput Riba Hi Raka ? m. što uvjetuje potrebu da nauèite konkretizirati vaš proces mišljenja i govornog izražavanja tako da možete pomoæi ljudima elementa zemlje koji su preokupirani praktiènim odluèivanjem. razmišljanja i olakšavanja. Meðutim. poput umijeæa slušanja. ovisno je od individualna izbora.dramatiènome utjecaju na životne situacije stanovitih osoba. rasplinut naèin. sklonost komuniciranju na nejasan. astrološko tumaèenje nije savjetovanje u doslovnu smislu te rijeèi. tajnovit.Niste li možda osoba s prenaglašenim elementom vatre i zraka. Matijeviæ: Put samospoznaje 37 Stoga. uspješan i umješan astrolog je poput uspješna savjetnika fleksibilan i sposoban prilgodavati stil i komunciranje u skladu sa oèekivanjem i potrebama pojedine osobe. savjesti i astrološkom razumijevanju. Do koje mjere astrolog želi razviti i koristiti svoje posebne savjetodavne sposobnosti. sa snagom koja mobilizira nove stavove i akcije.

Što ste svjesniji vašeg stila i što više težite vašim ciljevima. a zapravo maskirate (skrivate) vlastitu potrebu za moæi. U nedostatku stroge sustavne obuke. veæa je vjerovatnost promaknuæa stila tumaèenja i savjetovanja kojim æete se služiti mnogo godina. naše 'psihe' te neriješenih èuvstvenih i inih problema iz prošlosti. koristeæi astrološku kartu kao autoritet. mnogi astrolozi. nužno je razviti i potpunu odgovornost u odnosu s ljudima. veæina astrologa razvija uobièajene metode tumaèenja i savjetovanja koje je teško mijenjati. nije u potpunosti sposoban prevladati takve težnje. 1) Osjeæate li se prema znanju. Meðutim. bilo socijalni radnik. nažalost. da bismo odgovorno pomogli koliko to možemo. prosudbi i tumaèenju karte. Nakon prve godine konzultacija. Mi smo svi ljudska biæa i pod utjecajem smo naših slabosti i kompleksa. razumijevanju i životnu svjetonazoru nadmoænim u odnosu na osobu èiju kartu tumaèite? Izražavate li se kao sveznalica u svim odgovorima. savjetnik za duševno zdravlje ili psihoterapeut.Voditi astrološku seansu iznimno je zahtjevan zadatak. Osim obvezno potrebna znanja i umijeæa u sintetiziranju. toèno odrediti svoja ogranièenja i prevladati ono što stoji na putu našim ciljevima. Èak iako ste tek poèeli tumaèiti karte i kazivati vaša kratka tumaèenja prijateljima. umijeæu i etici savjetovanja. u psihoanalitièkom pristupu. možete poželjeti odgovoriti na ta pitanja i razjasniti stavove i ponašanja koja utjeèu na vas. Niti jedan profesionalni savjetnik. trebamo razviti sposobnost suèeljavanja sa sobom. Sljedeæa pitanja mogu poslužiti kao odrednice koje æe vam pomoæi da utvrdite i razjasnite neke od problema koji mogu doæi u sukob s vašom kompetencijom i konstruktivnošæu savjetnika. dopuštaju svojim vlastitim svjesnim i nesvjesnim potrebama i problemima da se nametnu drugima. 567 .

radije nego da se okrene sebi. a sve zbog vašeg vlastitoga osjeæaja *e-moæi. jjfe jk. svojim sposobnostima i nauèi vjerovati vlastitu iskustvu? Dajete li joj ono što se èini da ona želi.ste. potrebe. osjeæaje i životno iskustvo? 2) Ne potièete li pod krinkom svepomagatelja ovisnost osobe èiju kartu tumaèite.autoritetom i nedostatak poštovanja. potcjenju-juæi time tuðe shvaæanje. umjesto da ju aktivno ohrabrite i pomognete joj mobilizirati njezinu vlastitu volju i povjerenje u sebe. a sve u težnji da ju zadovoljite ili zadivite. radije nego pobuditi njezino izražavanje (povratnu spregu) i pokazati volju da uðete u zbiljnost njezina svijeta? 4) Težite li nametanju onakve istine kakvom je vi poimate. umjesto da se prilagodite njenim potrebama? Niste li spremniji održati iluziju svoje znatne pomoæi. time što joj pružate samo odreðene stavove. prije nego ono što stvarno treba. vaše ovisnosti o planetnom vodstvu i vašeg pomanjkanja vjere u vlastite sposobnosti izvan astrološkoga znanja? Utjeèu li 568 . težnji kojoj je zapravo korijen u vašoj taštini? 3) Dovodi li vas silna želja za pažnjom do toga da cijelu seansu samo vi govorite? Pokazujete li radije vaše sposobnosti neprestano provjeravajuæi jeste li izazvali divljenje kod osobe èiju kartu tumaèite. ^k378 Primijenjena astrologija zapravo prikrivate vašu težnju da vas netko treba ?Želite li da se ona više osloni na vaš savjet. slušajuæi samo vlastiti glas osnažen 'autoritetom' astroloških prototipova. a . nameæuæi time osobi èiju kartu tumaèite vlastiti svjetonazor? Nameæete li svoje vlastite zamisli i vrijednosti pod krinkom astrološkog autoriteta? 5) Ne onemoguæujete li zapravo osobu èiju kartu tumaèite.

veæina profesionalnih astrologa griješi u bar nekoliko prethodno navedenih sluèajeva. prenošenju vlastitih konflikata na osobu èiju kartu tumaèite? Ne susreæete li na seansi vlastitu sjenu.vaši negativni stavovi i strah glede nekih planeta i znakova na vaše tumaèenje i rezultat u iskazivanju. za razliku od intelektualna razumijevanja. Zbog osobne dinamike i nerazriješenih konflikata. koristeæi jezik tajnovita autoriteta i stvarajuæi iluziju govorenja šušte istine. prije nego stvarnog sebe? 7) Niste li možda èuvstveno neuravnoteženi ili bez dodira s vašim osjeæanjima i osjeæanjima drugih. to je 569 . integracije i primjene u svakodnevnu životu? Ne bavite li se više time da pokažete koliko znate. Što se hrabrije s tim suoèite i mobilizirate svoje sposobnosti glede poboljšanja u onim podruèjima gdje osjeæate nedostatke. prouèite sadržaj sljedeæeg ulomka. radije nego da koristite astrologiju u svrhu stvarne pomoæi osobi èiju kartu tumaèite? Ako je odgovor pozitivan. izbjegavajuæi odreðenost i zbiljnost s kojom se ona bori? 9) Niste li zapravo žrtvom informacijske prinude kroz težnju da ispunite svoj um i um drugih bez obzira na moguænost asimilacije. što može postati destruktivno samoispunjavajuæeproroèanstvo? 6) Ne vodi li vas vaš nedostatak stvarne èuvstvene samosvijesti. a zapravo govorite nešto od vrlo malog znaèenja za nju? Ne govorite li nejasno. pokrivajuæi sve sastavnice karte. opæenito. pa ste stoga skloni precjenjivati um i intelektualizirati? Niste li zapravo nesposobni izraziti vlastito razumijevanje i poimanje na naèin povezan sa èuvstvima ili na naèin koji olakšava bitan uvid koji se može provesti u djelovanje? 8) Govorite li astrološkim žargonom nerazumljivim osobi èiju kartu tumaèite.

da njegova pozitivnija svojstva mogu nadvladati i iskorijeniti negativna? 6) Koja je pozitivna osobina skrivena u ovom dijelu vas? Nabrojite neke njezine prednosti i razmislite što možete poduzeti da se uskladite. \1/ \i* ^ sis /JS ~>J\ I. itd. 3) Koji planetni položaji. znakovi.) 5) Što bi vam pomoglo da ovaj dio sebe potpuno prihvatite? Kako mu možete dati prostora da se razvije.. na vašoj vlastitoj astrološkoj karti roðenja smatrate izazovnima i napetima? Koje vam je od njih teško procijeniti? Kako i zašto? 2) Nabrojite najmanje tri konstruktivna stava koja možete razviti glede svake od ovih planeta i aspekata. itd. eda biste spoznali koliko odreðena odlika može biti dio vas i koja sjeæanja budi u vama. uèinkovitost i uspostaviti povjerenje kao astrološki savjetnik. takav sam i takav.vjerovatnije da æete poveæati samopoštovanje. Razmislite što ste iz njih nauèili. djelotvornost.. aspekte. Matijeviæ: Put samospoznaje Astrologija i vaša sjena-prevladavanje straha i nesigurnosti 1) Koje planetne položaje. 7) Koja stajališta možete zauzeti i koje akcije poduzeti da u drugima potpunije prihvatite ovu osobinu? Kako možete biti svjesniji vašeg unutarnjeg sukoba glede ove osobine i promijeniti vaše reakcije na nju tako da ne ometa vaše 570 . u kartama drugih pobuðuju u vama negativne reakcije? Koji vas potièu? Kako i zašto? Kako obièno reagirate? 4) Na koji naèin je planet/znak/aspekt dio vas? Kako i zašto ga se odrièete u sebi? Koji je rezultat? (Ponovite. kako ste se razvili na temeljima njihovih naèela i koje skrivene snage leže u sukobima koje ste doživjeli.

razviti osobno usmjerenje prema njoj i dopustiti da ona oblikuje stavove i postupke koji potom slijede. Da bi neko tumaèenje bilo odista djelotvorno i uèinkovito. Pine i Levy ukazuju da osoba bez obzira na vaše namjere 'propušta ' vaše tumaèenje kroz svoj vlastiti psihièki procesi èesto 'izokreæe' znaèenje dodajuæi mu svoju vlastitu procjenu. Tumaèenje i savjetovanje Tumaèenje astrološke karte djelatnost je veæine astrologa koju mnogi od njih greškom izjednaèuju s astrološkim savjetovanjem. ¦J/ \fr ^|fc >fr \J/ "7fN~ 7^ 7^ "7[š Primijenjena astrologija Steven Levy. Vi æete vremenom razviti vlastiti stil u skladu s vlastitom naravi. Naime.savjetovanje? Proces astrološkog savjetovanja Svaki astrolog razvija poseban naèin voðenja seanse. u knjizi "Principles oflnterpretation "i Fred Pine u "Developmental Theoryand ClinicalProcess". Naime. umješnost i talente koje želimo usavršiti. sve što slijedi prilagodite vlastitim stavovima. Stoga. savjetnici i psihoterapeuti smatraju tumaèenje samo jednim od mnogih umijeæa koje koriste u radu s odreðenom osobom i to kao umijeæe koje se može pogodno iskoristiti. samo tumaèenje ne vodi spoznaji Hi promjeni. govore o primjeni tumaèenja u savjetovanju i znaèaju procjene njegova uèinka na stanovitu osobu. osoba može doživjeti i shvatiti vaše tumaèenje poput presude ili osude koja prijeti 571 . Svaki od nas ima jedinstvenu osobnu dinamiku komunikativna stila. osoba bi trebala biti èuvstveno receptivna i psihièki spremna primijeniti tu spoznaju. Ukratko. nije moguæe dati posve jasne i neprijeporne odrednice glede astrološkog tumaèenja i savjetovanja. Zapravo. Stoga.

jer joj poklanjate dužnu pozornost i tako ju zadovoljavate. jer ga doživljava kao prihvaæanje. Uvijek se zapitajte. te joj pomoæi da ga uspješno asimilira i konstruktivno primijeni. koja joj zapravo omoguæuje da nastavi s uobièajenim ponašanjem. astrolog se može manje obraæati osobi. Isto tako pozitivno tumaèenje može u njoj probuditi novi osjeæaj realnosti i proširiti joj svijest o noyim moguænostima. Zapravo. osoba može i pozitivno prihvatiti vaše tumaèenje. a napose da nastavi sa starim obrascima intelektualiziranja radije nego da istinski doživljava svoje osjeæaje i postupke te preuzme odgovornost za njih. Prvo. da izbjegne nove stavove i aktivnosti. koristi li to da nastavi racionalizirati svoje stavove u životu i izbjegne nešto poduzeti ili dopušta tom tumaèenju da ju otvori za dublji uvid koji joj pomaže u uspješnu djelovanju? Nedostaci i konstruktivna primjena tumaèenja Navest æemo neke nedostatke prekomjerna oslanjanja na tumaèenje u astro-loškomu savjetovanju i neprikladnost primjene tumaèenja. stoga i kao nekovrsno davanje joj dopuštenja da bude ono što trenutno jest. a ne samo 'nahraniti'je informacijama*ez obzira na njezinu sposobnost njihove asimilacije i moguænost primjene. itd. No. Ona to može doživjeti kao uskraæivanje ili razoèaranje jer želi èuvstvenu potporu. « Želite li doista pomoæi nekoj osobi. a ne kritikuili puko intelektualno razumijevanje. Ona to može koristiti poput obrambena mehanizma racionalizacije.njezinu samopoštovanju i ponižava ju. pretvara li ona to u presudu. tumaèenje postaje zadovoljavajuæom potvrdom njezina osjeæaja realnosti. morate nauèiti pokloniti potpunu pozornost onomu što je osoba nakanila uèiniti s vašim tumaèenjem. a više 572 .

takoðer. To je uistinu samoobmana. Peto. Drugo. Èetvrto. odnosno potcjenjujemo osobu èiju kartu tumaèimo i ne dopuštamo joj da aktivno sudjeluje ili potvrdi svoje samoodreðenje. a napose prikaza vlastita ega. ali može. èuvstvenim problemima.^k. 2) samo naše davanje informacija donosi razvoj i promjenu. astrologova nesposobnost uspostavljanja prisnoga odnosa može onemoguæiti èuvstveno uživljavanje i dodir koji daju istinski uvid u tumaèenje i posljedièno spoznavanje. ne obaziruæi se je li osoba uopæe u moguænosti smisleno primijeniti tumaèenje. tumaèenje može biti sredstvo kojim se stanovitoj osobi pomaže u izbjegavanju odgovornosti i opiranju prilagoðenom obliku ponašanja. \W ~šf\ W vrT I. umjesto za aktivno suèeljavanje sa stvarnim. Osloni li se astrologprevišena tumaèenje. može ga zapoèeti zabludom da: 1) samo intelektualno razumijevanje potièe razvoj i promjenu. Matijeviæ: Put samospoznaje Dakako. tumaèenje se može primijeniti za posve neodreðeno intelektualizira-nje. mi astrolozi možemo prebrzo donijeti zakljuèke nudeæi tumaèenje za tumaèenjem kao neporecive istine. postoje i mnogi drugi nedostaci. Time ne uvažavamo. si/ >A/.astrološkoj karti. prikriti osobnu netrpeljivost ili osudu èime se zapravo prikriva vlastito neznanje i nemoæ da se drugome uistinu pomogne. Treæe. tumaèenje se može primijeniti u svrhu prikaza astrologove superiornosti i snage njegova uma. stoga ovo treba ispitati u 573 . Nalazeæi potporu u pretpostavljenom autoritetu karte roðenja. ali spomenuti su najhitniji. recimo.

rasuðivanja. pomoæi da odredi i reorganizira osjeæaj same sebe i svoje realnosti. a ujedno svime time otvara si i nove moguænosti. No i osoba se može opirati tumaèenju ili mnogim tumaèenjima kada je razina njezina tjeskobna stanja visoka. Ono nikad ne smije ukazivati na èovjeka kao na nepromjenljiv entitet. izbora i aktivnosti. mogu i lakše napustiti. Uravnoteženjem svojega ja . zapravo postaje sposobnijom smislenije usmjeravati svoje djelovanje kada to odabere. osoba postaje svjesnijom sebe. te poveæa razinu uvjerenja u vlastite sposobnosti. pak. kada se ne odgovara na njezine važne èuvstvene potrebe ili kada je u dubokoj osjeæajnoj krizi ili problemu koji je trenutno u središtu njezina života.svjetlu psihologijskih teorija koje se usredotoèuju na potrebite veze izmeðu razumijevanja. U takvom sluèaju. Konstruktivna primjena. takoðer. treba ogranièiti kolièinu informacija. da bi psihièki ojaèala i osjetila se sposobnijom. tumaèenje pomaže da postane svjesnim svojih perspektiva. Tumaèenje joj može pomoæi uvidjeti da djeluje pod zastarjelim i nepodesnim pretpostavkama ili obrascima ponašanja koji se. Tumaèenje joj može. èuvstvene receptivnosti i spremnosti za aktivnu primjenu spoznaje. napose èuvstveno stanje osobe èija se karta tumaèi. odnosno tumaèenje je doista vrijedno i bit æe vjerojatno prihvaæeno kada je iskazano s osjetljivošæu za psihièko. To joj može pomoæi da odredi i razjasni nejasna osjeæanja ili nedosljedno ponašanje i tako na vrijeme njima ovlada. Nekome.kompleksa s nesvjesnim. kad se shvate. mnogo ovisi o tome kako je tumaèenje oblikovano. Dakako. sposobnosti asimili-ranja tumaèenja i moguænosti da ga smislemo primijeni. pažljivo birati rijeèi i pokloniti pozornost njezinoj sposobnosti stjecanja korisnog uvida u sebe. stavova. posve odreðen 574 .

KOLIKO bi astrolog trebao tumaèiti? Nikada ne smije osobu opteretiti informacijama. Drugo-ono što je osobi trenutno èuvstveno bitno i nadasve korisno. dajuæi mnoga nepouzdana ili prijeporna tumaèenja. za duševno stanje osobe èiju kartu tumaèimo. mogu se dublje doživjeti kasnije kod ponovnog preživljavanja seanse i. slabosti. dakle. a ovo možeš biti!" Tumaèenje-ŠTO. kao primjerice:" Ovo si tii druge moguænosti ne postoje. mjesecima ili godinama kasnije.. Primjenjujuæi mnogo tumaèenja u astrološku radu ne možemo biti toliko osjetljivi. KADA trebamo tumaèiti? Odrednice za iznalaženje podesna vremena tumaèenja ukljuèuju: * a) kada je osoba opuštena i otvorena. slabimo njihov uèinak koji duboko odjekujeu doživljavanju osobe èiju kartu tumaèimo. kada siæušno sjeme koje smo posijali klija zalijevano narednim iskustvima. potrebe. sl<_ vtc /y< 1F ^1^ 382 Primijenjena astrologija Glede toga nužna je vlastita procjena valjanosti i izvjesnosti tumaèenja. kada se uspostavi povjerenje. moguænosti. èak. KOLIKO.. "Uvijek mora kazivati: "Ovositibio. Zapravo. koja naizgled nisu prvotno prihvaæena. sposobnosti. sukobe. Neka od naših tumaèenja.^g. . ^ W_ jjfc. najizraženije motive. itd. kao savjetnici.. KRDA i KAKO? ŠTO bi astrolog trebao tumaèiti? Pra>najznaèajnije pokazatelje i toèke koji se oèituju na karti. % 575 . niti terapeutski djelovati u odnosu na njezinu èuvstvenu osjetljivost.uvjetima astro-loških pokazatelja.

si.trebuza upotpunjenjem.. No. suzdržanim ili potisnutim èuvstvima. Navedeno. ili iskazi kao: "Ovaj planetni model kazuje da vi težite uèiniti .. Zbogmnogoznaènosti svake astrološke sastavnice. kada više nije obuzeta teško izrazivim. 576 . konfiguracije i t. opisujuæi pojedine planetne položaje.b) kada osoba izrazi svoje osjeæaje i teškoæe. Zanima me kako doživljavate tu težnju?" i t. od astrologa iziskuje odricanje aure autoriteta. u . Primjerice. Èesto pojednostavljen prikaz tumaèenja i traženje povratne reakcije (informacije) može pomoæi astrologu i osobi u otkrivanju osebujna obrasca koji omoguæuje korisne spoznaje i djelovanje u skladu s njima. KAKO uoblièiti tumaèenje? PraHreba pokušati komunicirati èuvstveno (opæim držanjem. životnu podruèju. izrazom lica.. Od velike je vrijednosti astrologovo htijenje da osobu ukljuèimo u aktivno uzajamno istraživanje tijekom postavljanja pitanja i tumaèenja. stavom prihvaæanja i si.\Af ^ I. nego neopozivo odreðivanje.. c) kada je osoba veæ izrazila dio posebna razumijevanja i želi dublji uvid u pogledu neèega. koja istina i astrologu i osobi èiju se kartu tumaèi može dati uvjerljiv.. Drugo-osobi æe više pomoæi ukazivanje i smotreno tumaèenje koje je slobodna odbiti ili prihvatiti i dalje poraditi na tome.. Primjerice. Matijeviæ: Put samospoznaje oznaèiti kao iznimnupo.. gestama. Èinite li ponekad.). aspekte.? Kako to doživljavate?. svakog èinitelja i razlièitih razina na kojima osoba može iskusiti i izraziti pojedina naèela. ali jamaèno lažan osjeæaj pouzdanosti. si. dakako. astrolog može ponuditi širok raspon moguænosti. možemo \L± >Af -jfe. glasom. Tkvadrat prema žarišnom Neptunu u Vagi polja 9.

drugo-može usmeno reagirati uz asocijacije i daljnje produbljivanje. mirom i nepomuæenim životom. može ju se zapitati je li razmotrila neku od drugih predloženih opcija i slièno. stvaralaèko usmjerenje. ili možete potražiti zaborav u svijetu vlastitih tlapnji i sanjarenja. ugoðajem suglasnosti i skladom u prirodi. ne 577 . Takoðer. Privlaèi li vas posebno neka od ovih moguænosti?" Potvrdi li ona neka od zapažanja. možete osjetiti duboku želju. mjesta na obalama voda ili ona sa iznimnim prirodnim ljepotama. Kako znati je li neko tumaèenje usklaðeno s doživljajem osobe èiju kartu tumaèimo i prihvaæa li ga u potpunosti? Prvo. èežnju ili žudnju da nadmašite sebe (nadvladate obièno iskustvo). mora da smo ili netoèni u tumaèenju ili nedjelotvorni u našem pristupu objašnjenja astroloških sastavnica. studirate umjetnost ili poduèavate umjetnost. vjerojatno osjeæate i žudnju za putovanjem u mjesta koja vas mogu nadahnuti. Ukoliko osoba uopæe ne reagira. Naime. koje unapreðuje. da meditirate. uporno poricanje ne znaèi nužno i neistinitost onoga što kazujemo. Pokušaj ostvarenja toga može vas usmjeriti prema kušnji neodoljive privlaènosti izvanjskih stimulansa. Dakako. pokušava li osoba sebe doživjeti i projicirati kroz duhovna iskustva ili izvanjske stimulanse (narkotike)? Možemo joj kazati: "Vjerojatno pobuðeni težnjom da se na neki naèin uzdignete iznad uobièajenog.moramo se zapitati. ljudi se ponekad žestoko opiru nekom tumaèenju. Možemo biti netoèni u našem tumaèenju astroloških simbola. napose mjesta proniknuta duhovnošæu. može vas nagna ti da se zainteresirate za duhovna iskusta va. a možemo pogrešno procijeniti da osoba djeluje s preniske ili pak s isuviše visoke razine svijesti. ona može pobuðenost osjeæaja pokazati gestama ili izrazom lica. Dakako.

pa su ljuti ili povrijeðeni što su pogrešno protumaèeni i nisu shvaæeni. Glede dogovora za seansu. objasnite joj da lijeèniku zacijelo ne bi 578 . upitati ih o njihovu životu. braènom statusu. a može biti èak i nepotreban ukoliko se radi o prijatelju ili poznaniku. Dolazi li k vama zbog konzultacije. glavnim zanimanjima i preokupacijama u sadašnjosti i neposrednoj buduænosti. zvanju. Valja ih zapitati koja su njihova posebna oèekivanja od seanse? Zašto žele sastanak i zašto sada? S kojim se teškoæama trenutno suoèavaju? Što misle da astrologija može za njh uèiniti? Poželjno je. Poèetni kontokti-/nterv/u Prvi kontakt s ljudima koji izraze želju za konzultacijom. Potom im valja objasniti vlastiti metodološki pristup glede primjene astrološkog znanja i. prenijeti im svoje astrološko iskustvo kroz kratku poduku. nužno je pribilježiti sve potrebne podatke o zainteresiranoj osobi. takoðer. poželjno je zapoèeti s pitanjem o njihovu iskustvu glede astrologije. Pozornost i misli neka vam budu krajnje usredotoèeni na osobu s kojom razgovarate.stoga što je isuviše istinito. Ukoliko to skriva. poželjno je zapitati za njihov izvor. 2. ako je pogodno. uvijek ju zapitajte (i sebe) zašto je zapravo došla i kakvu pomoæ doista treba. Ovaj prvi kontakt razlikuje se od osobe do osobe. veæ zato što smo mi umanjili vrijednost njihova viðenje sebe. a ne o posve nepoznatoj osobi. Razgovor obièno završava utvrðivanjem dogovora o vremenu seanse i novèanoj naknadi. starosnoj dobi. Da bismo osigurali toènost podataka o nadnevku i vremenu roðenja. \\s >A/ >Af \Lf ~7f\ 7f< W TfT yfs Primijenjena astrologija Nekoliko odrednica koje mogu biti od koristi u procesu voðenja intervjua: 1.

predskazatelj sudbine ili prorok i da zastupate znanstveni pristup u tumaèenju astrološke problematike pa je razumljivo da se želite što je moguæe više zainteresirati za njezin sluèaj. Kada saèinite astrološku kartu poželjno je da iznova sve razmotrite u svjetlu onoga što je prošlo i dogodilo se izmeðu vas i osobe èiju kartu namjeravate tumaèiti. Postavite si sljedeæa pitanja: a) Jesam li saèinio odgovarajuæu sintezu istaknutih pokazatelja karte ne naglašavajuæi ijedan nevažan èimbenik više od drugoga znatno važnijega. Kada se uspostavi povjerenje izmeðu zainteresirane osobe i vas. kada osoba ustrajno želi zadržati svoje 'simptome'. a ne vidovnjak. 3. mladoj djevojci i iskusnoj ženi i t. takoðer. si. 6. Uvijek je valjanije imati izvjesne podatke iz prošlosti stanovite osobe zbog krajnja usredotoèenja na konkretan problem. ' 5. 8. Razmislite kako da joj prikažete tumaèenje i prilagodite ga njezinim potrebama.otišla i tražila dijagnozu i lijeèenje. Uvijek prvenstveno mislite na osobu èiju kartu tumaèite. U rijetkim sluèajevima. usredotoèite^e na tu jednu toèku pri èemu si pomozite što je moguæe više podacima koji su vam na raspolaganju. vaš bi joj rad trebao objasniti njezine nesvjesne pobude. reagira na ponašanja drugih. ponaša se i. odnosno 579 . pod dojmom svježih informacija. jer ne možete se na isti naèin obratiti sveæeniku i poslovnom èovjeku. Po njezinu odlasku. Kada ste uvidjeli stvarni problem zbog kojega vam je osoba došla. 4. skrivajuæi simptome i okolnosti na temelju kojih æe ju lijeènik lijeèiti. 7. pokušajte što je moguæe prije napisati kratak izvještaj o intervjuu. tako da poène uviðati kako misli. nego biti primoran neuèinkovito uop-æavati. objasnite joj da ste vi astrolog praktièar.

konjunkcija Jupitera 580 . kao i nedostatke aspekata na druge. Matijeviæ: Put samospoznaje 38 uvjetovanja njegova vladara? Jesam li vodio brigu o konfliktu izmeðu ovo dvoje ili uoèio sretan izostanak sukoba? e) Jesam li neprestano imao na umu da su neki aspekti uobièajeni i da razmatrani planeti ne mogu tvoriti druge aspekte (Sunce. drukèije kroz znakove u kojima su smješteni za razliku od polja. Merkur i Venera)? Jesam li shvatio da su neki aspekti zajednièki svima roðenima u okviru izvjesna razdoblja (Uran. kako je to veæ indicirano kartom? d) Jesam li raspoznao razliku izmeðu uroðene sklonosti izvanjskom samoizra-žavanju kao što je prikazano znakom koji sadrži nonagesimal (vrh polja 10 prema sustavu JEDNAKIH POLJA ukoliko primjenjujete taj sustav) i uvjetovanja vladarom ovog znaka u odnosu na steèeno životno iskustvo ove osobe prema znaku koji sadrži MC (vrh polja 10 prema KVADRATNOM SUSTAVU) i \Js ^ ^fc sls I. Neptun i Pluton) i da ostaju unutar nebeskih tijela danima èak i tjednima i ponavljaju se retrogradnošæu? f) Jesam li kroz prihvaæenu dinamiku planeta razmotrio sadašnju situaciju iz svakog moguæeg kuta u svjetlu planetnih naèela. odnosno stavova.nisam li propustio vidjeti da æe jedan preinaèiti ili intenzivirati drugoga? b) Jesam li valjano razmotrio planetna naèela radeæi. veæ u odnosu na kartu roðenja? Primjerice. situacija i iskustava svakodnevnih životnih aktivnosti? c) Jesam li razmotrio preinake nametnute kombinacijom aspekata na neke planete. onako kao što znam mojom tehnikom. ne poput izoliranih okolnosti.

Mnogi su razdražljivi i osjetljivi. može potaknuti mnoga osobna pitanja. znakova. Razmislite. Stoga je uvijek je poželjno pitati ju osjeæa li nelagodu. razgovor o vremenu. nije li to možda model života jedne brze. plaha. Takve su bilješke bitne da ne bismo previdjeli osnovne inaèice na karti. optimistiène. Primjerice. prije toga nužno je pripremiti proraèun. crte liènosti. nagle. poželjno je dati joj njezinu kopiju. Po njezinu dolasku èesto je nužan uobièajen uvodni razgovor svakodnevne društvene tematike glede uspostavljanja neusiljena odnosa koji æe joj pomoæi da se lagodnije osjeæa. obièno s kljuènim rijeèima koje opisuju njezine osnovne osobine. suzdržana. Dakako. prometu.? Ako osobi nije nikad prije tumaèena njezina karta. a istodobno izbjegli rješavanje prvog stupnja tumaèenja i razgovora sa osobom zainteresiranom za tumaèenje njezine karte. upotpunjenu sintezu karte i bilješke koje omoguæuju djelotvorniju uporabu materijala. neodluèna osoba kojoj usavršavanje može znaèiti dodatnu. tjeskobu ili bojazan. odlike. ali toliko nametnutu priliku da joj je potrebna rijeè OHRABRENJA eda bi nastavila dalje baš u pravo vrijeme? Hstrološka seansa-osnovne odrednice U slijedeæem kontaktu zapoèinje neposredna seansa. Je li od pomoæi da prvi zapoènemo razgovor? Želi li o neèemu bitnom raspravljati u ovoj seansi i si. nuðenje kavom ili èajem.u prelazu preko jednog važnog planeta u karti roðenja oznaèavat æe rasprostiranje (vidi kljuène rijeèi znaèenja Jupitera). poletne. polja i 581 . odluène liènosti kod koje æe svako uveæavanje oznaèavati toliko pretjerivanje u ovim kvalitetama da je potrebna rijeè UPOZORENJA? Ili je to oprezna. sposobnosti i opæenito objašnjavaju simboliku naèela i funkcioniranja planeta. strahuju što æe im biti kazano.

Ovaj proces razlikuje se od osobe do osobe. osobe èiju kartu tumaèite postavite (ucrtajte) na karti do u potankosti i u potpunosti 582 .aspekata. proces koji obièno ukljuèuje kratke astrologove monologe. raspoloženjem samog astrologa. što je moguæe obzirnije. Njih treba pokušati obzirno privoliti da se izraze ili im. te drugo duže razdoblje za dijalog s osobom uz pitanja i odgovore. Astronomski uzorak (planetni razmještaj astrološke karte) roðenja. Ponekad je potrebno osobu priupitati. Druge su suzdržane i oklijevaju dati povratne infirmacije ili odgovor na postavljena pitanja. pak. vrijeme za pitanja i odgovore. kako želi iskoristiti vrijeme seanse. sve dok se ne oslobodi napetosti i u njoj zapletenih osjeæaja. Svaka se seansa razlikuje u skladu s potrebama i stavovima osobe èiju se kartu tumaèi i. kada žele postaviti pitanje ili dati povratnu informaciju. koje treba ohrabrivati da nas prekinu kada ne razumiju što se govori. Zatim joj ukratko ponovno pojasniti vlastiti metodološki pristup astrologiji i naèin voðenja seanse. dopustiti da zadrže svoju privatnost. pri èemu se iskazuje mnogo manje materijala nego je planirano. Ponekad takvi prekidi vode usre-dotoèenju na pojedine probleme ili osoba naširoko iznosi svoje brige i daje oduška svojim osjeæajima. napose ako je osoba u \\s \for >A/ yf\ "TJT W' 7^ 7j\ Primijenjena astrologija krizi ili nije dostatno sposobna intelektualno procijeniti svoju situaciju ili nije dostatno receptivna za nove spoznaje. èesto. Neke osobe govore povezano i u slijedu. Nekoliko odrednica koje mogu biti od koristi pri voðenja astrološke seanse: 1. Takvo èuvstveno izražavanje vrlo je bitno.

tada bi se moglo uzdržano vjerovati (samo pretpostaviti. tj. To možete uèiniti: a) retrospektivno tj. a ne i ustvrditi) nekim pokazateljima moguæih zbavanja i u buduænosti. a napose u nekoliko prvih trenutaka. a što ona zapravo u naèelu sada iznosi posve nesvjesno. pokrete i karakterizaciju što ste sve veæ zapazili da je bilo za 583 . To bi trebalo biti njezinim prvim korakom prema rješenju. Dopuštaju li vam vrijeme i okolnosti. Dopustite osobi da iskaže svoj problem na najjednostavniji i najjasniji moguæi naèin. 4. Ukoliko su prošla zbivanja u korelaciji s prošlim astrološkim èiniteljima. Smatramo da nikad nije mudro pokušavati zadobiti povjerenje zainteresirane osobe. Kasnije joj to pokažite da bi uoèila vjerodostojnost dedukcijske tehnike koju ste koristili. Dok osoba govori. 2. dajuæi tumaèenje moguæeg zbivanja. dajte joj priliku za ono što Jung zove' èišæenje mrvica unesvjesnome'. Naime. ona zapravo vama opisuje svoju kartu upotrebljavajuæi govor. doživljavanja i ponašanja. Tijekom toga. znakovite. Pozorno ju slušajuæi. 3. usporedite reèeno s bilješkama koje ste veæ prije zapisali. zapisujuæi neke godine kao izražajne. da to može diskreditirati i nas i umjetnost za koju smo preuzeli odgovornost da joj budemo predstavnikom. pokušavajuæi ju zadiviti preciznošæu navoðenja potankosti nekog dogaðaja. ili b) deduktivno. zabilježite i planetnu dinamiku nekoliko proteklih godina. dakle tumaèenje kojim smatrate vjerovatnim da se tako nešto dogodilo prethodnih godina. Neprestano imajte na umu prvotne ciljeve seanse. pokušati ostaviti upeèatljiv do)am na osobu bilo bi rastezanje deduktivnih sposobnosti do te mjere.pripremite vlastite astrološke zabilješke. praveæi listu astrološSh èimbenika glede zbivanja i doživljavanja koje vam je osoba prethodio naznaèila. tek naslutiti.

7. Štujte i u potpunosti uvažavajte sustav vjerovanja zainteresirane osobe. ako ona ima planet u 12. potpunije procijenjeno. *>A< \is I. Kada ovo usporedite s onim što ste veæ prije napisali. polju. nego æete. Primjerice. Nakon tumaèenja. Naime. morate se usredotoèiti na njih i prilagoditi im svoj plan tumaèenja svih kljuènih èimbenika prethodno zabilježenih na karti. i vi uèiti.). napose za bilo kakav znak nelagode i spremno odgovorite na nj. te njezine stavove. dajte osobi priliku za povratne 584 . Postavljajte pitanja da biste utvrdili kako osoba izražava izvjesna gledišta same sebe i kako poima informacije koje joj izlažete. Uvijek budite spremni napustiti ili preinaèiti neke ciljeve. Ne samo da æe joj to pomoæi u integriranju materijala. 8. ukoliko se tijekom seanse pojave nužniji. u protivnu biti æe promašena èuvstvena djelotvornost konzultacije. što može biti kasnije kada osoba razmisli. 10. Obratite pozornost trenutnom zbivanju. a w'ste zainteresirani za njezinu prošlost. njezina oèekivanja i prihvaæanja. ne uzimajte za gotovo da je usredotoèenje na prošlo u životu najbolji pristup u tumaèenju planeta u njezinu dvanaestom polju. 5. pokažite joj te korelacije. Kada njezini trenutni ili neposredni problemi i osjeæaji èine pritisak. 9.oèekivati iz uzoraka s karte. Uvijek budite osjetljivi i otvoreni za èuvstveno izražavanje osobe èiju kartu tumaèite. 11. takoðer. Pokušajte ostvariti ravnotežu izmeðu temeljne polemièke okosnice o nekoliko glavnih problema i kazivanja informacija. Matijeviæ: Put samospoznaje 6. ona ne mora èak ni vjerovati u ono što joj vi možda nastojite nametnuti (primjerice reinkarnaciju i si.

^ ^ Primijenjena astrologija nametljivost. Savjetovanje. takoðer. Negativni uèinci savjeta-Savjet izreèen s uzvišene razine neprimjereno utjeèe na mišljenje i namjere. 13. svaka osoba najbolje poznaje sebe i zna što joj je najbolje èiniti. stoga što savjetovanje. odnosno ukazivanje važno je za astrologa. beskorisna je i nedostaje joj èuvstveni uèinak. uvijek pitajte osobu što bi ona radije željela. Davanje savjeta pri astrološkom savjetovanju Davanje savjeta. jer izgleda kao da mi sve znamo o tome kako bi netko trebao djelovati.reakcije i pitanja. ukazivanje i usmjeravanje mnogi smatraju primarnim naèinom pružanja pomoæi. napose oni kojima su roditelji nametali savjete (ili imaju istaknut ili izazovno postavljen 585 . Dvojite li produbiti pojedinu temu ili daljnim iskazom obuhvatiti više materijala. posebice stoga što uvijek želi drugima pomoæi. Dopustite joj neka ona izabere naèin najboljegutroška raspoloživa vremena. ukoliko vjerujete da æe joj oni pomoæi ili to ona sama traži. daleko više i bolje nego mi ili naš savjet koji može biti isuviše pojednostavljen ili slièan sugestijama koje neprestano sluša. uputite osobu da i sama sažme informacije iz seanse. kao i samo tumaèenje može ishoditi i negativnim i pozitivnim uèincima. izrazi svoje dojmove i mišljenje o spoznatom i što nalazi posebno korisnim u vašem zajednièku radu. Na kraju seanse sažmite kljuène toèke i ostavite 5-10 minuta vremena za završna pitanja i odgovore. Meðutim. Takoðer. spomenuti raspoloživost u pogledu slijedeæih seansi ili joj preporuèiti psihoterapeuta ili lijeènika. Možete. a što doživljava kao dosaðivanje ili U. Informacija bez potrebita vremena za asimilaciju. 12. Neki se ljudi.

bilo da je mišljenje (savjet) korisno ili ne. nego odrediti što doista treba èiniti. Savjet može biti korisnrrn kada astrolog osjeæa da je osoba otvorena za razmjenu mišljenja. nego kako. Èesta 'da ali' reakcija. ali i pokazala da nije svjesna drugih. Pozitivni uèinci savjeta-Savjet je od pomoæi kada osoba doista osjeæa potporu od strane astrologa koji razumije njezinu stvarnost i moguænosti. Naime. Nakon što smo ju upitali za njezino viðenje opcija i kad nam je sama ukazala na neke. takoðer pobuditi njezinu ovisnost. znatno je lakše odrediti ovo što. ukazuje na osobu koja oèito nije spremna ili voljna poduzeti aktivnosti ili promjene. Dakle. te zajedno s njom istražuje nove moguænosti.Uran) mogu opirati odmah èim se iskaže mišljenje. Astrolog griješi smatrajuæi da osoba mora imati vremena. neprikladan savjet koèi motiviranost i razvijanje zamisli zainteresirane osobe. njime više treba otkriti kako riješiti pojedinu teškoæu. naprosto stoga što ga doživljavaju kao neželjeno uplitanje. te je sposobna i voljna primijeniti zakljuèeno. ni jedan astrolog ne može i ne smije dopustiti niti to podržavati. novca. astrologove æe joj primjerene sugestije doista biti vrijedne. To može. na astrologovo izreèeno mišljenje. odnosno unutarnje sposobnosti da iskoristi savjet. energije. Zapravo. ukoliko primjenjujuæi savjet ne ostvari ono što želi. pa ona može opravdano kriviti astrologa. 586 . Ovo je posebno toèno kada osoba ima oèigledna i potrebna sredstva za djelovanje. kada osoba traži savjet. kao i opcije kojdje veæ iskušala. savjet može pobuditi njezin osjeæaj nepodobnosti ili beznadežnosti. pa æe radije drugome (astrologu) prepustiti preuzimanje odgovornosti za rješavanje vlastitih problema ili donošenje odluka što si. dakako. èesto. ukoliko ona to nema. Èesto. Ljudi su. korisnih po nju.

kao i savjesnu usporedbu ovih inter-vencijakad god je to prikladno. \]s >A^ >A/ \\s "?JC W TfT I. Korisne intervencije pri savjetovanju Ako niste osposobljeni kao savjetnik. isprièajte neku anegdotu o tome kako ste vi ili netko drugi konstruktivno iskoristili odreðene situacije i si. Mnoge su djelotvorne u poticanju samousmjerava-nja stanovitih osoba i njihova preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke. spoznaju. Ukoliko ste obrazovani kao savjetnik. Razvijanje umijeæa savjetovanja ne traži uvijek godine obuke i iskustva u savjetovanju. Takva lista doista može biti korisna astrolozima poèetnicima i poslužiti im za usavršavanje umijeæa savjetovanja. te su djelomice preoblikovane i 587 . istraživaèki duh. radije nego da izrièito kažete kako bi nešto trebalo uèiniti ili pokušati (što se nikada ne preporuèuje). Smatramo uputnim saèiniti listu navoda i pitanja primjenljivih u psihoterapeut-skom. tada niste razvili umijeæe postavljanja pitanja ili izražavanja mišljenja koja olakšavaju uvid.sposobniji prihvatiti i primijeniti neizravno izreèen savjet. Takve pr/è/ceobièno djelotvornije nadahnjuju i motiviraju ljude. a korisnih u astrološkome savjetovanju. Stoga. Matijeviæ: Put samospoznaje Veæina savjetodavnih intervencija koje slijede mogu se konstruktivno primijeniti u astrološkim konzultacijama. ipak vaši odgovori mogu biti ogranièeni prirodom vašeg opæeg obrazovanja. razvoj ili promjenu. volja da istražite kako pojedina osoba funkcionira i nesebièna želja da joj pomognete u otkrivanju novoga naèina djelovanja i ostvarivanju njezinih težnji. Ponekad sve što trebate jest predanost. Savjetodavne intervencije su usvojene od Tracy Marks. nego neposredni savjeti koje mogu doživjeti poput uvjetovanja.

Uskladite se u sebi.. koje biste stekli èineæi to nekome? Što ste zapravo pokušali ostvariti. èineæi to nekome. a što biste željeli produbiti? Produbljivanje doživljaja Recite mi nešto više o tome. Opustite se potpunije i ustanovite možete li doæi u dublji dodir sa sobom. Kako je osjeæati to? Uživite se u to i sagledajte što se još u vama zbiva. Otvorena pitanja i iskazi Što vam se zapravo zbiva? Kako to doživljavate? Želite li podijeliti s nekim ono što vam se zbiva? Koliko to vama znaèi? Kako se to može odraziti na vaš život? Koliko je to bitno za vaš život? Možete li se u svezi s tim dosjetiti nekih iskustava iz vlastita života? Što doživljavate dokja govorim? Recite koliko vam to znaèi? Koliko vam j e to istinito ili neistinito? Ima li nešto u ovome.? Možete li zamisliti kako biste to uèinili nekome? Ako biste to uèinili nekome. Daljnja istraživanja Što bi se dogodilo ako biste. mogao promijeniti vaš život? Možete li zamisliti i druge blagodati. što biste mogli doživjeti? Poimate li kako bi se. a kojih ste drugih moguænosti svjesni? Kako biste najviše voljeli izraziti tu 'energiju'? Gdje biste željeli biti za 10 godina glede toga? 588 .. Zadržite sa na vlastitim osjeæajima. Zadržite se na vlastitu doživljaju.prilagoðene prema autorovim zapažanjima i iskustvima. Saživite se s tim i posve sagledajte što se u vama zbiva.

kakvi biste mogli biti? Što u vama ometa ostvarenje vaših težnji? Kako to možete sprijeèiti? Što vas uopæe može zadržati da ne nastavite? Koji drugi dijelovi vas mogu stati vam na put i sprijeèiti promjenu? Kako možete sprijeèiti unutarnje sabotere u sabotiranju vašeg djelovanja? Kako biste mogli prevladati sve ove zapreke? Kakvu podršku trebate da biste osnažili volju? Mijenjanje kognitivnih struktura Kakve druge stavove možete zauzeti prema tom iskustvu? Kako možete pozitivno sagledati to iskustvo? 589 .Da ne postoji ni jedna od prepreka. koja bi mogla biti vaša ostvarenja? _\iV \fa ^ >Af \1/ Vjs 7^ ^W sp? Primijenjena astrologija Djelovanje i primjena Kako biste mogli 'unijeti' više nekoga u vaš život? Kako biste to mogli uèiniti? Što bi pomoglo? Imate li osjeæaj gdje biste željeli biti s tim? Kako možete iskoristiti/primijeniti svijest o tome? Što želite uèiniti u svezi s tim? Što bi vam zapravo donijelo postignuæe tog cilja? Koje djelovanje možete zamisliti u svezi s tim? Kako biste postupili èineæi to? Uoèavate li razliku izmeðu zamisli i izvedivosti nauma? Iznalaženje i prevladavanje zapreka Što vas zaustavlja? Koje se prepreke mogu pojaviti? Što bi vas doista moglo zaustaviti? f Kako se možete pripremiti za ove zapreke/probleme? ^ Kako biste mogli ustrajati na vlastitu putu? Što dobivate ustrajnošæu? Da imate odgovore.

ili obuhvatimo više materija la? Što osjeæate da se treba dogoditi prije nego završimo seansu? 590 . Sagledajte možete li spoznati kako æete ih oba zadovoljiti? Koje bi opcije mogle zadovoljiti prvi. Što vi. što bi rekao? Što je s drugim dije lom? Uspostavite nakratko dijalog izmeðu ova vaša dva dijela. podvojenost? Kako je biti svjestan oboje istodobno? Pod pretpostavkom da prvi dio ima glas.Što ne poimate? Sa èime se zapravo izbjegavate suoèiti. Matijeviæ: Put samospoznaje Spoznaja dvojnosti-izgradnja integracijskoga središta Što ako si dopustite doživjeti dva dijela sebe. suèeliti? Uoèavate li možda neku pretpostavku koja na vas utjeèe? Kako biste mogli sagledati ovu situaciju prije 5 godina? Što dobivate gledajuæi tako na vašu situaciju? Možete li zamisliti druge naèine sagledavanja te situacije? Zamislite da sjedite sa strane i promatrate prostor gdje ste prije sjedili. a koje drugi dio vas? Dopuštate li mi da igram ulogu prvog dijela i razgovaram s vama kao s drugim dijelom? Olakšavanje aktualnog samousmjeravanja Što mislite da se ovdje i sada treba dogoditi? Na koju bi se od tiih opcija željeli usredotoèiti? Što smatrate da treba uèiniti upravo sada? Na što biste se željeli usmjeriti u ostatku seanse? Biste li radije da dublje ispitamo ovaj problem. Što bi prvi dio mogao kazati drugome dijelu? A drugi dio prvome dijelu? Pokušajte za trenutak doživjeti oba dijela sebe i sukob meðu njima. možete kazati o stavovima i postupcima osobe koja je tamo sjedila? Postoje li drugi naèini da opišete tu situaciju? Kako je možete ponovno uoblièiti? n!/ ^ jMfc >fr \L* "^rv "^K '^K" I. kao promatraè.

Smatram da biste mogli doživjeti. Pitam se što vas spreèava u djelovanju? Zvuèi kao da od svijeta oèekujete ispunjenje vaših oèekivanja da vam dadne ono što želite bez ulaganja vlastita truda.. Mislite li da.. Ukoliko ne slijedite ono što želite. Zvuèi kao da ste na pravome putu. W *Jv 392 Primijenjena astrologija Suèeljavanje s pasivnošæu ili nedostatkom odgovornosti Èini mi se da niste posve spremni preuzeti odgovornost za mijenjanje toga..... Vi se oèigledno dobro suoèavate s tim problemom. Stjeèem dojam da vi. što dobivate voljnim razvijanjem veæe motivacije? Izražavate li možda ljutnju prema nekom odbijajuæi da djelujete? 591 .. Èini mi se da osjeæate. kažete da. Vi se pitate da li.Zašto ne sažmete do sada spoznato pa da vidimo ima li još nešto što treba rasvijetliti prije nego nastavimo? Kako biste željeli iskoristiti ostatak vremena? Reflektivni komentari Zvuèi kao da vi... Zapravo. kako možete oèekivati da æete to dobiti. '»Af jjfc. Èujem. Imam dojam kao da ste prevladali taj problem.. Što dobivate nepoduzetnošæu? Smatrate li da æe sve to doæi samo po sebi? Razmislite. Reakcije i potvrdni odgovori Divno zvuèi! To je dobro! Izvrsno! Upravo to! Zvuèi kao da ste stvarno u dodiru s ovim vašim dijelom.. Vi osjeæate da. Vi doživljavate da... vi se doista poèinjete usklaðivati s tim.... Èini se da ste na putu koji djelimice oznaèava vaša karta...

Nije to išèekivanje svijesti.Ostavljate dojam kao da štrajkate sjedeæi i izražavate svoju srdžbu zbog nepravde odbijajuæi da djelujete. Sve dok nastavljate javno okrivljavati druge možete zadržavati bijes zapreten u njima. Neizrecivo je i nepomislivo Nije to znanje Ne možeš ga odrediti Nije to neznanje Saznaješ tako što postaješ. Ne možeš mu granice postaviti. (Èovjek je) zvjezdani naèin spozna vanja zvijezda.. radije nego to iskoristiti i usmjeriti ka promjeni. Smatrate li ovo toènim? Nije to vanjska svijest Ne može se vidjeti ni shvatiti. Mandukya Upanisada *As ^fe ^fa."' 592 . ^ Što vas spreèava da uèinite to? Što mislite da dobivate odbijajuæi djelovanje? Èujem vaše brojne isprike i pitam se želite li vi uistinu promjenu? ifc /j\ I. ^it" ^» *^ -— jV: 394 Primijenjena astrologija Pogovor "Materija je dosegla onu toèku u kojoj poèinje spoznavati samu sebe. Matijeviæ: Put samospoznaje ~)Ci* Ostavljate dojam kao da èekate nekoga tko æe vas spasiti ne želeæi preuzeti odgovornost za uskladbu vlastita života. Nije to unutarnja svijest. Nije to saznavanje samo. Što vas prema vašem mišljenju može osnažiti? p Potaknete li pozitivna znaèenja tog manja je vjerovatnost negativfta iskušavanja njegova znaèenja..

Svemir u kojem se svake sekunde rada tisuæe sunaca. to je iskljuèivo ljudski izum. Ima dva zakona: Prvo... a ne pomiješati naše želje sa stvarnim stanjem..! Carl Sagan u djelu "Cosmos "piše:". Tvrdnje autoriteta su bezvrijedne. A prouèavanje svemira pruža dovoljno 593 .. Ali oni koji su dovoljno odvažni da istražuju tkanje i gradu svemira èak i tamo gdje se on osjetno razlikuje od njihovih želja i predrasusuda. On je samo sredstvo. Moramo spoznati svemir onakvim kakav uistinu jest.. iz prostog razloga: on djeluje. Oni izbjegavaju umjesto da se suoèe s istinom o svijetu.. Sve pretpostavke moraju se kritièki ispitati. prodrijet æe u njegove najdublje tajne. Za sada. nema svetih istina. primjenljivo je na sve. Na Zemlji ne postoji ni jedna druga vrsta koja se bavi znanošæu. neoèekivano je katkad istinito. Oèigled-nost je ponekad pogrešna. Ali to je daleko najbolje sredstvo koje posjedujemo. Nije savršen... Svemir gdje pri iskrenju munja i svjetlosti sunaca u atmosferama i vodama mladih planeta nièe život. Svemir u kojemu je sirovina za biološki razvoj stvorena eksplozijom zvijezde. sve što nije u skladu sa èinjenicama mora se odbaciti ili ispraviti. Može se zlouporabiti... Drugo.George Wald Razumijevanje a ne praznovjerje^. oni koji rabe nepostojeæe znanje i zamišljaju svemir s ljudskim biæima u središtu. razvijen prirodnim odabirom u cerebralnu korteksu. ispravlja samo sebe. Svaki dio prirode otkriva duboku tajnu te u nama izaziva znatiželju i strahopoštovanje. Oni koji se boje svemira kakav uistinu jest. ide stalno naprijed. Ukoliko je sadržaj dovoljno velik ljudi svugdje sudjeluju u istim stremljenjima. oni više vole nepostojanu utjehu praznovjerja. Kako su samo u poredbi s tim blijede težnje praznovjerja i pseudoz-nanosti. Nastanjujemo svemir gdje se atomi stvaiB-ju u središtima zvijezda.

bièastoj. jednostaniènoj spermi. ni jedan skup mudraca vjerojatno nema sve odgovore nužne za naš opstanak. s golemom kolièinom informacija sadržanoj u siæušnu jednos-taniènu jajašcu. proglasila se posjednikom vjeèite istine.. želje. svo vrijeme noseæi u sebi vlastito jedinstveno znanje. milijarde puta. Ona obuhvaæa sve Vaše psihološke procese. Tijekom evolucije stanica se uz odgovarajuæe uvjete iznova i iznova dijelila. tvorba od koje ste saèinjeni. ni jedan ekonomski sustav. sustavi koji bi djelovali mnogo bolje od bilo kojeg postojeæeg. Gotovo je nemoguæe toèno predvidjeti što æe od 594 . stanica nije samo puka frarod koje ste graðeni. Matijeviæ: Put samospoznaje 39! Rijeka koja teèe Izuzetno golemi broj informacija ugraðen u iznimno siæušni jednostanièni zametak ishod je spoja goleme kolièine informacija sadržane u siæušnoj. ni jedna religija. Ta stanica ste Vi. gotovo beskonaèan broj informacija dvostruko kodiranih u