LAMPIRAN B JNJK/PKIP/17/09

Gred DGA32 (KUP) Gred DGA34 (KUP) Gred DGA38 (KUP) Gred DG44 (KUP) Gred DG48 (KUP) Gred DG52 (KUP) Gred DG54 (KUP) Gred Khas C (KUP) Sila tandakan ( ) gred yang dipohon

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN CALON/GURU CEMERLANG PPPLD DGA32 (KUP) HINGGA PPPS GRED KHAS C (KUP)
Pemohon dan Ketua Jabatan tempat pemohon bertugas hendaklah mematuhi arahan berikut: Arahan: 1. Borang permohonan ini hendaklah diisi dalam satu salinan. 2. Maklumat yang diberikan hendaklah betul, tepat dan lengkap. Bagi pernyataan “tiga tahun kebelakangan”, maksudnya ialah “tiga tahun berturutan sebelum tahun permohonan”. 3. Semua dokumen sokongan yang dilampirkan mestilah disahkan. 4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah mendapat pengesahan Ketua Jabatan. 5. Borang permohonan hendaklah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis JNJK/PKIP/17/09 pada sudut atas sebelah kiri, kepada alamat di bawah sebelum atau pada jam 5.00 petang, Jumaat 14 Ogos 2009.
Pemohon dari Sekolah, Kolej Matrikulasi, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Institut Aminuddin Baki Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 3 – 6, Blok E15, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya (u.p. Unit Guru Cemerlang)

6. Borang permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan masingmasing (Pengarah/Pengetua/Guru Besar) sebelum atau pada jam 5.00 petang, Jumaat, 7 Ogos 2009. 1

SENARAI SEMAK SALINAN DOKUMEN

Nama Pemohon Tempat Bertugas

: ………………………………………………………………….. : .………………………………………………………………….

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Salinan Dokumen yang Perlu Dilampirkan Kad Pengenalan Surat Lantikan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang Surat Pengesahan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang Surat Kelulusan Pengisytiharan Harta Terkini Surat Kenyataan Tatatertib Sijil Akademik dan Ikhtisas Jadual waktu mengajar terkini Keputusan Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK) atas gred sekarang Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir Buku Rekod Perkhidmatan Lampiran T1 bagi Tapisan Keutuhan BPR Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan Sijil, surat penghargaan dan dokumen lain yang boleh menyokong permohonan

Tandakan
( )

2

MAKLUMAT PERIBADI DAN PERKHIDMATAN
PERINGATAN a. Bagi pilihan bertanda ( * ) potong yang tidak berkenaan. b. Jika ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila kepilkan helaian tambahan.

Gambar

1. 2.

Mata Pelajaran/Bidang Dipohon: _______________________________ Nama (dalam huruf besar seperti dalam kad pengenalan) __________________________________________________________

3. 4. 6. 7. 8.

No. Kad Pengenalan(Baru): ___________________________________ Tarikh Lahir: ___________________ Keturunan: __________________ Umur pada 1 Januari 20__ __ : (Tahun permohonan) Tempat kediaman: a. Alamat Rumah: ________ tahun ________ bulan 5. Jantina: *Lelaki / Perempuan

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b. d. 9. No. Telefon: ______________ c. No. Tel. Bimbit: ____________

Alamat e-mel: ___________________________

Tempat Bertugas Sekarang: a. Nama dan Alamat:

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b. b. e. Kod Sekolah: _______________________ No. Telefon: _______________ c. No. Faks: _______________

Alamat e-mel: __________________________

3

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

No. Fail Perkhidmatan (JPN/Bahagian): _____________________________ Jawatan Sekarang: * PPPLD / PPPS Tarikh Lantikan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang: ________________ Tarikh Disahkan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang : _______________ Gred Sekarang Terkini: ________________________________________ Tarikh Kenaikan Pangkat: ________________ Pengisytiharan Harta terkini a. b. Tarikh lulus : _________________ No. Rujukan Surat Kelulusan : _____________________________

17. 18.

Tindakan Tatatertib: *Ada / Tiada. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) a. Tarikh lulus : _____________ b. Tahap/Aras PTK: ______________ c. No. Rujukan Surat Kelulusan: _____________________________

19.

Kelulusan Akademik dan Ikhtisas
Bil. 1 2 3 4 5 Kelulusan Tahun Pengkhususan Institusi

20.

Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang dipohon sehingga tarikh permohonan: _________ tahun ______ bulan

4

21.

Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon bagi tiga tahun kebelakangan
Mata Pelajaran / Bidang Waktu Mengajar Seminggu Tingkatan/ Tahun Jumlah Bilangan Jam

Tahun

Institusi

20_ _

20_ _

20_ _

22.

Pengalaman berkhidmat sebagai guru
Bil. 1 2 3 4 5 Nama Sekolah / Institusi Tarikh Gred Jawatan Mata Pelajaran / Bidang

23.

Tugas dan sumbangan bagi tiga tahun kebelakangan. a. Sekolah / Institusi

Bil. 1 2 3 4 5

Tugas / Sumbangan

Tarikh

Penganjur

5

b.

Daerah / Negeri

Bil. 1 2 3 4 5

Tugas / Sumbangan

Tarikh

Penganjur

c.
Bil. 1 2 3 4 5

Kebangsaan / Antarabangsa (jika ada)
Tugas / Sumbangan Tarikh Penganjur

24.

Program latihan yang dihadiri bagi tiga tahun kebelakangan
Bil. 1 2 3 4 5 Program Latihan Tarikh Penganjur

6

25.

Kajian, kertas kerja dan penulisan ilmiah yang telah dihasilkan bagi tiga tahun kebelakangan
Bil. 1 2 3 4 5 Tajuk Tahun

26.

Anugerah/ Penghargaan/ Sijil Kepujian yang telah diterima dalam tempoh tiga tahun kebelakangan
Bil. 1 2 3 4 5 Nama Tahun

7

27.

Inovasi yang telah dihasilkan bagi tiga tahun kebelakangan (jelaskan).

28.

Huraikan perkara-perkara berikut tidak melebihi 500 patah perkataan. a. Usaha anda bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran/bidang yang dipohon. b. Harapan dan wawasan anda sebagai seorang Guru Cemerlang.

8

PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar. Tandatangan:

……………………………………………… (Nama: )

Tarikh : …………………

PERAKUAN KETUA JABATAN
(sila nyatakan kekuatan pemohon)

PENGESAHAN KETUA JABATAN Sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. Tandatangan ............................................................... (Nama: ) Cop Jawatan : Tarikh : ..........................

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful