http://www.bcphi.com – admin@bcphi.

com 2009

ĐỔI TỪ CÂU TRỰC TIẾP SANG CÂU GIÁN TIẾP
Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:
+ Nếu câu trực tiếp là câu kể: S + said / said to sb / told sb / … <trừ said>/ + (that) + S + V(lùi thì) + …… + Nếu câu trực tiếp là câu mệnh lệnh: S + told sb / asked sb / … <trừ said>/ + (not) + to V + ….. (lùi thì) + Nếu câu trực tiếp là câu nghi vấn: S + told sb / asked / asked sb / … <trừ said> / + If + S + V(lùi thì) + …. + Nếu câu trực tiếp là câu hỏi có từ để hỏi: S + told sb / asked / asked sb / … <trừ said>/ + (từ để hỏi) + S + V(lùi thì) + …

Chú ý:
- Khi V là V giới thiệu (tell, say, ask …) được chia ở HTĐ hoặc HTHT thì không lùi thì. Ở QKĐ thì phải lùi thì. - Quy tắc lùi thì: HTĐ QKĐ QKĐ QKHT HTHTTD QKHTTD - Các cụm từ thay đổi: then Now today that This those These yesterday there Here the week before last week HTTD HTHT QKTD QKTD QKHT QKHTTD will can must would could must (had to)

that day the day before the previous day

tomorrow ago next

the day after the next day the following day before the next the following

Trường hợp đặc biệt: Khi đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp, ta không lùi thì trong mệnh đề phụ ở các trường hợp sau dù mệnh đề chính ở thì Simple Past
- Động từ trong câu nói có time xác định He said, “ I was born in 1980” He said that he was born in 1980 - Câu điều kiện loại 2, 3

http://www.bcphi.com – admin@bcphi.com 2009
He said, “If I were you, I wouldn’t come here” He said if he were me he wouldn’t come there - Trong lời nói TT có: could, would, should, might, used to, ought to, would rather, had better … Tom said to me, “You had better not contact her” Tom said to me I had better not contact her - Lời nói TT diễn tả 1 chân lý: My teacher said, “ the sun rises in the East”. My teacher said the sun rises in the East - Past subjunctive (trong wish-clause, as if… ) Mary said, “I wish I were a boy”. Mary said that she wished she were a boy.

Câu cảm thán gián tiếp:
Thường được mở đầu bằng “exclaimed” “What a lovely garden they have!”. He exclaimed what a lovely garden they had.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful