آنفلونزا

‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‬

‫)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري(‬

‫)‪H1N1 Influenza (Swine flu‬‬
‫)‪(Prevention, Treatment & Nursing care‬‬

‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﻬﺪ‬
‫ﻣﺮداد ﻣﺎه ‪1388‬‬

‫‪٢‬‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬

   ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﺧﺒﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺣﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اواﻳﻞ اﻣﺴﺎل ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻜﺰﻳﻚ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻨﻮن )اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ‪ ( 1388‬ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﺶ از‬
‫‪ 160‬ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه‪ ،‬ﺑﻴﺶ از ‪ 130‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ و ‪ 800‬ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﺪر ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬
‫در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در اﻳﺮان از زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ‬
‫ﺷﺪه آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ )ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪ (1388‬ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ‪ 23‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه‬
‫اﻧﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﺎده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري دارد و‬
‫از ﻃﺮﻓﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد آن ﻛﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺿﺮورﻳﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن آن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ ) ‪ (Swine Flu‬ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﻧﻮع ‪ (H1N1) A‬اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﺧﻮك ﺑﻮده اﻣﺎ در ﺣﺎل‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ‬
‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪ 1976‬ﻣﻴﻼدي در آﻣﺮﻳﻜﺎ ‪ 200‬ﻧﻔﺮ را ﻣﺒﺘﻼ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﺮگ‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 2005‬ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ 2009‬ﺑﻴﺶ از ‪ 12‬ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ‪ 2009‬ﻣﻴﻼدي )اواﺧﺮ ‪ 1387‬ﺷﻤﺴﻲ(‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻴﻮع زﻳﺎدي‬
‫ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي را درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻧﺪﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪) 4‬در‬
‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 6‬ﻣﺮﺣﻠﻪ اي( در آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت اﻧﺴﺎن‬
‫ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬

‫وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري‬
‫ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ اﻋﻼم‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪،‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر‬
‫ﻫﺎي‬

‫دﻧﻴﺎ‬

‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي‬

‫ﺧﻮﻛﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و‬
‫ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از‬
‫آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪،‬‬
‫ژاﭘﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در زﻣﺮه‬
‫ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺒﺘﻼ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ‪ 500‬ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ(‪ .‬اروﭘﺎ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺮ‬
‫ﺷﻴﻮع در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬
‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ ﻋﻼﻳﻤﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﻓﺼﻠﻲ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ‪ 1-3‬روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ‬
‫وﻳﺮوس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫• ﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 38‬درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد‬

‫• ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﻲ‬

‫• ﺳﺮﻓﻪ‬

‫• آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ‬

‫• ﮔﻠﻮدرد‬

‫• ﺗﻬﻮع و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ‬

‫• درد ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ‬

‫• ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ‬

‫• ﺳﺮدرد‬

‫• ﻋﻄﺴﻪ‬

‫• ﻟﺮز‬

‫‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬

‫ﻋﻼوه ﺑﺮ آن‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻨﻲ را ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫روش اﻧﺘﻘﺎل‬
‫وﻳﺮوس اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺮﺷﺤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد‪ .‬ورود اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬روش ﻫﺎي اﺑﺘﻼء ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫• ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ‪ :‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ‬
‫ﺑﺨﺼﻮص از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري را زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ :‬ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪن ﺑﺎ اﺷﻴﺎء و ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ آﻟﻮده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪن آﻟﻮده ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬دﻫﺎن ﻳﺎ ﭼﺸﻢ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل‬
‫ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد‪.‬‬
‫• ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺧﻮك ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎﻫﺪاري آﻧﻬﺎ‪ :‬ﺗﻤﺎس ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ‬
‫ﺧﻮك ﻣﺒﺘﻼ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ )در ﺻﻮرت ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮدن(‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫دوره اﻧﺘﻘﺎل‬
‫اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ‪ ،‬از ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎ ‪ 7‬روز ﺑﻌﺪ )ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ‬
‫و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد( آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ‬
‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوس ﻧﻮع ‪A‬‬
‫ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري در اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان‪ ،‬ﻣﺴﻦ‪ ،‬ﺑﺎردار‪ ،‬ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آن زﻳﺎد ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬

‫ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ‬
‫ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ‪ 1-2‬درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ‬
‫در اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان‪ ،‬ﻣﺴﻦ‪ ،‬ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي‬
‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻣﻼ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد‪ .‬دو ﻛﻠﻴﺪ ﻃﻼﻳﻲ‬
‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫• ﺧﻮدداري‬

‫از‬

‫ﻣﻮاﺟﻬﻪ‬

‫ﺑﺎ‬

‫ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ دﻳﮕﺮان‪.‬‬
‫• ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻜﺮر دﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﺎده زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫• اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ و‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده‪.‬‬
‫• ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺒﻪ‬
‫آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا دارﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻜﺮر دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪ اﻗﻞ‪ 15-20‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‪:‬‬
‫ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮه اﺗﻮﺑﻮس‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮه در‪ ،‬دﺳﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ‪،‬‬
‫رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ – ﺗﺼﻮﻳﺮي‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ و ‪.......‬‬
‫ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﻮرت‪ ،‬ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن‬
‫• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬
‫• ﺧﻮد داري ﺟﺪي از روﺑﻮﺳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ دارﻧﺪ و از ﺳﻔﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ زاﺋﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺖ ﭘﺲ‬
‫از دﺳﺖ دادن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻫﺎن‪ ،‬ﺻﻮرت‪ ،‬ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫• در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ‬
‫ﻣﺪت ﺣﺪ اﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎ دو روز ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪.‬‬
‫واﻛﺴﻦ‬
‫واﻛﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻫﺮ‬
‫ﭼﻨﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ واﻛﺴﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻏﺎز ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن وﻳﺮوس آن ﻫﻨﻮز )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ‪(1388‬‬
‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ واﻛﺴﻦ‬
‫ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﻳﻨﺪه )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬
‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﻓﺼﻠﻲ ﻳﻜﺴﺎن‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼك ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺮوز‬
‫ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺐ ﺑﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻي ‪ 38‬درﺟﻪ‬
‫ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ﻳﺎ‬
‫ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ‪ ، RT-PCR‬ﻛﺸﺖ وﻳﺮوس ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺧﻨﺜﻲ‬
‫ﻛﻨﻨﺪه وﻳﺮوس )در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ‪ 4‬ﺑﺮاﺑﺮي( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫درﻣﺎن‬
‫داروﻫﺎي ﺿﺪ وﻳﺮوس ﺷﺎﻣﻞ‬

‫)‪ oseltamivir (Tamiflu‬و )‪zanamivir (Relenza‬‬

‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن دوره ﺑﻴﻤﺎري‪،‬‬
‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻼﻳﻢ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري )ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻲ(‬

‫ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري‬

‫‪٧‬‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬
‫ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ دارو‪ ،‬اﺧﺘﻼل در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در ﺑﺪن اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را‬
‫دارد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻇﺮف ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ‬
‫و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان‪ ،‬ﻣﺴﻦ و داراي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي‪،‬‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دارو ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ داروﻫﺎ را در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ‬
‫داﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ‪ ،‬ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري‬
‫و ﻧﻴﺰ ذﺧﻴﺮه داروﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪.‬‬
‫ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮارﺿﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺿﺮورت ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد و اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار داد‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي‪ ،‬اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻣﻨﺰل ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ‬
‫ﭘﺰﺷﻚ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺑﺘﻼء ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه اﺳﺖ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮاردي از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪي درﻣﺎﻧﻲ )اورژاﻧﺲ( دارﻧﺪ‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫ﻛﻮدﻛﺎن‪:‬‬
‫ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ دﺷﻮار‬
‫آﺑﻲ ﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﻋﺪم ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎﻓﻲ‬
‫ﺑﻴﺪار ﻧﺸﺪن از ﺧﻮاب ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻮدك‬
‫ﺑﻲ ﻗﺮاري زﻳﺎد‬
‫ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻳﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ ﺗﺐ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻓﻪ‬
‫ﺗﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راش ﭘﻮﺳﺘﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ‪:‬‬
‫ﺗﻨﻔﺲ دﺷﻮار ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻲ‬
‫درد ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺷﻜﻢ‬
‫ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ‬
‫ﮔﻴﺠﻲ‬
‫اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺪاوم‬

‫‪٨‬‬

‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‪ :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري‪:‬‬
‫• ﻛﻤﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬روش اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬درﻣﺎن‪ ،‬ﻋﻮاﻗﺐ و‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎري‬
‫• اﺿﻄﺮاب‪ /‬ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻴﻤﺎري و‬
‫اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ‬
‫• اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت ﺗﺮك ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎر‪،‬‬
‫ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻳﮕﺮان‬
‫• اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺐ‪ ،‬ﺗﻬﻮع‪ ،‬اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ‬
‫• درد ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎري‬
‫• اﺧﺘﻼل در ﭘﺎﻛﺴﺎزي راه ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ‬

‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري‪:‬‬
‫• آﻣﻮزش ﻣﺪدﺟﻮ در زﻣﻴﻨﻪ‪:‬‬
‫ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري‪ /‬ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ‬
‫ راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﻳﮕﺮان‬
‫ ﻃﻮل دوره واﮔﻴﺮي و ﺿﺮورت ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﺰل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره )در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺒﻮدن در‬
‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن(‬
‫ درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه و ﺿﺮورت ﺗﺒﻌﻴﺖ از آن‬
‫ روش ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد‬
‫ ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻌﺎت زﻳﺎد‬
‫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎﻓﻲ‬
‫ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺧﻮد داري از ﺧﻮردن ﺗﻨﻘﻼت‬
‫• ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮارض رﻳﻮي‬
‫• ﺳﻤﻊ ﺻﺪاﻫﺎي رﻳﻮي ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ رﻳﻮي‬
‫• ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در ﺻﻮرت ﺗﺐ ﺑﺎﻻي ‪ 40‬درﺟﻪ‬

٩

‫ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري‬،‫ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬:‫آﻧﻔﻠﻮ اﻧﺰاي ﺧﻮﻛﻲ‬
‫• ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪدﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاردي از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪي درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ )رﺟﻮع ﺑﻪ‬
‫ اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﻴﺮ اوﻟﻴﻪ و ﮔﺰارش ﺳﺮﻳﻊ آن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ‬،(‫ﻗﺴﻤﺖ درﻣﺎن‬
‫ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻴﻤﺎران‬،‫• رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد‬
‫ ﺗﺮس ﻣﺪدﺟﻮ‬/‫• ﺗﻮﺟﻬﺎت روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب‬
‫• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ‬
8415001-8 : ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي‬
149 :‫ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎي ﻧﺪاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬
‫ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻴﺰران ﻣﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺘﻮن و ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ‬
.‫ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=12500
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html
http://www.cdc.gov/swineflu/
http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/H1N1Flu/

Cohen J. Pandemic influenza. Straight from the pig's mouth: swine research with swine influenzas.
Science. 2009 Jul 10;325(5937):140-1.

Corn JL, Cumbee JC, Barfoot R, Erickson GA. Pathogen exposure in feral Swine populations
geographically associated with high densities of transitional Swine premises and commercial Swine
production. J Wildl Dis. 2009 Jul;45(3):713-21.

Hurt AC, Baas C, Deng YM, Roberts S, Kelso A, Barr IG.Performance of influenza rapid point-of-care
tests in the detection of swine lineage A(H1N1) influenza viruses. Influenza Other Respi Viruses. 2009
Jul;3(4):171-6.

Kelly H, Grant K, Williams S, Smith D.H1N1 swine origin influenza infection in the United States and
Europe in 2009 may be similar to H1N1 seasonal influenza infection in two Australian states in 2007
and 2008. Influenza Other Respi Viruses. 2009 Jul;3(4):183-8.

Masic A, Booth JS, Mutwiri GK, Babiuk LA, Zhou Y. Elastase-dependent live attenuated swine
influenza A viruses are immunogenic and confer protection against swine influenza A infection in
pigs.J Virol. 2009 Jul 22.

Smith GJ, Bahl J, Vijaykrishna D, Zhang J, Poon LL, Chen H, Webster RG, Peiris JS, Guan Y. Dating
the emergence of pandemic influenza viruses. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Jul 14;106(28):1170912. Epub 2009 Jul 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful