You are on page 1of 7

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya nyatakan sumbernya.

Nama NUR SYAFIQAH BINTI ROSLI ( 910218-03-5082 )

Tarikh

Tandatangan

PENGHARGAAN

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kerana dapat saya siapkan tugasan PKB3111, Terapi dalam Pendidikan Khas ini dengan sebaiknya. Pertama dan selamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bimbingan, PN. MARY ANNE VAZ kerana sedia membimbing saya dalam melaksanakan tugasan ini. Seterusnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan pengajian lain yang tidak lokek berkongsi ilmu dalam menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan dari semua, saya tidak akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selain itu, ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang sentiasa berada di samping dan memberikan bantuan serta sokongan sepanjang pembikinan folio ini. Akhir kata daripada saya, semoga semua yang terlibat di dalam pelaksanaan tugasan ini akan terus dirahmati. Saya berharap kerja kursus ini akan menjadi satu medan buat saya dan rakan-rakan sebagai seorang bakal guru untuk membentuk peribadi yang sesuai sebelum bertugas dan saya juga mendoakan kepada rakan-rakan agar mereka dapat mengambil seberapa banyak ilmu pengetahuan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Insya-Allah.

Sekian, terima kasih.

ii

ISI KANDUNGAN PERKARA PENGAKUAN PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN PENGENALAN BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C PENUTUP RUJUKAN REFLEKSI MUKA SURAT i ii iii 1 2 5 9 12 13 15

iii

JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK BORANG KOLABORASI NAMA PELAJAR :NUR SYAFIQAH BINTI ROSLI NUR AIN SYAIRAH BINTI SAKRI KUMPULAN SEMESTER MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH : PPRPK 5 : LIMA (5) : BUDAYA DAN PEMBELAJARAN : ENCIK MUHAMMAD NIDZAM YAAKOB CATATAN Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya pada 4/3/2013 Membuat agihan tugas TANDATANGAN

PERKARA YANG DIBINCANGKAN

4/2/2013

Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran Encik Muhammad Nidzam

5/2/2013

Memahami kehendak soalan tugasan dan membuat perbincangan antara ahli kumpulan untuk mengagihkan tugas

iv

7/2/2013

Mencari maklumat dari internet dan Pusat Sumber Membuat perbincangan bersama ahli kumpulan

Mencari maklumat yang berkaitan Membuat nota ringkas Menyaring dan memilih maklumat yang menepati soalan tugasan

9/2/2013 Melakukan proses 15/2/2013 temubual

Menyediakan soalan temubual Beberapa orang guru pelatih yang berlainan kaum dipilih dan proses temubual dijalankan Tugasan yang disediakan dimurnikan dan ditambah bagi membolehkannya memenuhi kehendak soalan

18/2/2013

Menganalisis tugasan yang disediakan

20/2/2013

Menyediakan refleksi

Refleksi yang disediakan adalah secara individu Refleksi ini dimasukkan bersama tugasan

1/3/2013

Menyusun tugasan

Tugasan yang telah disiapkan disusun mengikut turutan dan semakan terakhir dilakukan bersama ahli kumpulan

4/3/2013

Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing

Diterima dan direkod

vi

LAMPIRAN

vii