Banghay Aralin sa Filipino

I.

PAKSA/ MGA KASANAYAN/ MGA KAGAMITAN : : : : Panitikan Maikling Kwento “Walang Panginoon” ni Deogracias A. Rosario Manila paper, chalk, Pentel pen

Paksa Uri ng Genre Halimbawa ng Akda Kagamitan II.

INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakapaglalahad ng mga pansariling karanasang kaugnay sa mga karanasang nakapaloob sa akda B. .Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Pangnilalaman Nakapag-uugnay ng mga karanasang nakapaloob sa akda sa mga pansarili at karanasan ng iba. B.2. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang kwento batay sa paraan ng paglalahad. C. Napapahalagahan ang pagkamasining ng akdang binasa D. Nakapagsasadula sa mga importanteng pangyayari sa kwento.

III.

Proseso ng pagkatuto

UNANG ARAW A. Panimulang Gawain • Pangganyak Hahatiin ang klase sa apat na grupo at bawat grupo ay pipili ng lider. Sa loob ng 5 minuto, ipapaliwanag ng bawat grupo ang napiling/nabunot na kasabihan ng kanilang lider. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang rap battle (fliptop), awit, sayaw o sa pamamagitan ng pag-arte. Mga kasabihan: 1. “ang lahat ng tao, kahit hindi magkakulay sadyang pantay-pantay”

2. “ang katapat ng langit ay pusalian” 3. “nalalaglag po ang dahon sa kanyang kapanahonan” 4. “walang mang-aalipin kung walang magpapa-alipin” • Paglalahad Magkakaroon ng dugtungang pagbasa ang bawat grupo. Unang babasa ang unang pangkat at susundan ito ng ikalawang pangkat hanggan matapos ng ikaapat na pangkat. Ang kwentong babasahin ay pinamagatang “Walang Panginoon” ni Deogracias Rosario. B. Pagsusuri sa bawat binasang bahagi C. Paglalagom sa akda (bawat pangkat)

Pangyayari

Pangyayari

Walang Panginoon Ni Deogracias Rosario

Pangyayari

pangyayari

Detalye

detalye

PAGSUSURI NG AKDA IKALAWANG ARAW A. Pagtalakay sa Aralin Pangkatang Pagsusuri

Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglinggwistika Mungkahing Istratehiya: pahayag sa akda. Pahayag Pagpapakahulugan sa mga piling

Pagpapakahulugan

“ang lahat ng tao, kahit hindi magkakulay sadyang AA pantay-pantay”

AnggAn “ang katapat ng langit ay pusalian”

“nalalaglag po ang dahon sa kanyang kapanahonan”

Sa “walang mang-aalipin kung walang magpapa-alipin”

Pangkat 3 : Pagsusuring Pangnilalaman

Mungkahing Istratehiya : Venn Diagram Pag-uugnay ng mga karanasang nakapaloob sa akda sa aktuwal na karanasan. A Akda AB Aktwal B Pangkat 4 : Pag-uugnay sa karanasang nasa akda sa karanasan ng ibang tao na maaaring narinig o nasaksihan. Mungkahing Istratehiya : Double Map

Karanasa n

narinig

nasaksihan

C. Pagbabahaginan ng napag-usapan ng pangkat. D. Pagkuha ng feedback sa nakikinig. E. Pagbibigay ng guro ng karagdagang feedback bilang paglilinaw. F. Pagbuo ng sintesis.
IKATLONG ARAW Pagpapahalaga sa Akdang tinalakay (Pangkatang Gawain) Pangkat 1 at 2 : Pagpapakita ng Pakikisangkot Mungkahing Gawain : Pagbuo ng islogan, kasabihan o salawikain. Pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin sa paraang islogan, kasabihan o salawikain. Pangkat 3 at 4 : Pagpapakita ng Paghahambing Pagsusuri sa sipi ng kwento na “NALALAGLAG ANG DAHON SA KANYANG KAPANAHONAN” Mungkahing Istratehiya : Compare and Contrast Chart

ITEM I

ITEM 2

PAGKAKATULAD

PAGKAKAIBA

C. D. E. F. G.

Pagbabahaginan ng napag-usapan sa pangkat. Pagkuha ng iba pang feedback mula sa mag-aaral. Pagbibigay ng guro ng pinal na feedback Pagbuo ng sintesis. Pagbuo ng impresyong nakita sa araling tinalakay.

IKAAPAT NA ARAW A. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya – Pyramid (Hierarchical)

1 2, 2 3, 3, 3 4, 4, 4, 4 5, 5, 5, 5, 5 6, 6, 6, 6, 6, 6

1. 2. 3. 4. 5.

Bumuo ng kaisipan mula sa “WALANG PANGINOON” Ayusin mula sa punong kaisipan patungo sa dulo. Pagpili ng paksa mula sa mga ibinigay sa itaas. Pagbabalik-gunita sa mga pamantayan ng pagsulat ng sanaysay. Pagpapasulat ng napiling sanaysay batay tiyak na pamantayan. • • • • • • 3 talataan 5 pangungusap pormal ang paraan may kaakit-akit na panimula malamang eksplorasyon mabisang wakas

A. B. C. D.

Pagbabasa ng ilang simula Pagkuha ng ilang feedback Pagbibigay ng guro ng feedback (bilang paglilinaw). Pagpapatuloy ng pagsulat bilang gawaing-bahay. Inihanda ni: Bb. Arlie Joy B. Alvarez BSE-Fil4