P. 1
MoeMaKa Daily e Newspaper - 30th July 2009

MoeMaKa Daily e Newspaper - 30th July 2009

|Views: 348|Likes:
Published by Moe Ma Ka
MoeMaKa Daily e Newspaper - 30th July 2009
MoeMaKa Daily e Newspaper - 30th July 2009

More info:

Published by: Moe Ma Ka on Jul 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2009

pdf

text

original

MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 13
otoo oqc_ oocto5 - ooc go _oo__
oo`oæ5coqtc_o_ og5tgto¸qt _oooo oo o
Oooogoct
oæoooct
ooc go. _oo_
og5tgto oqOoto_to æoæg oo`cgto¸qto _oooo
oo goo ogoctooo_o oo_¡ go_
og5tgtæocto ocog5oocgo oooo_oc og5tgto
æootcoæ_ocæo¸oo oo_o5acoo¡
æctcqoO5cog5tgt _ocooc o_o_ogtOOoc5 o¸O5t_ot
æooæoo¸5t. c5qooctoo5to¸5tac
accogtco occ5to oOooo_t og5ogoqo_o
ogo_¡
ooc go - og5tgto¸qtooco æootogo _g _t
c5gctgo_æqoo _ _t _oqooo5o o
!"#$%&'()*&+(* ,,-
ooc go. _oo_
_o_octo ootooo5 ooctæg
oooogcogtæoo goo_oog5too¸5t æo¸5tæ_o5t
_oqo5_o_æaoc ooqoq_o
oototOqtoot_octogo_o ogo_¡ ooqoq_o
oototO5tg5o _oqo_ooootooo __to5 -
o_o5o_oo5 o oo`oq5æqto ac cotoo¸5ct o _t_qoc
(oæ5coæoo) o oo_¡ ooooggoo5
æootæotc5gcto¸5to oc_oooto5to_o
ooctootooo æo_o5ct_o5tO5to_¡
ooooooo5 c5gctooogo_ ccæoco
oog5tootot_oct oO5tgo _o _to5 oæ5oo`
æoct_oco_¡
goo5 -
ogqoo¸5ct
o¡ o_ococ
_¡ oococ
g¡ ooqtoæ5c
g¡ æo_oo
oæ5co
_¡ _toæt_oc
o¡ _toctoo5c
oo5coct_ot
g¡ oct
o¡ oo`oot
_¡ ooo¸5ac
_o_¸oc
oo¡ _to5oæ5c (æoo)
oo¡ oocooOqt
o_¡ ooqtct_oc
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 13
oo_o_¸oc
og¡ oOqoct
og¡ oo`ococt_o_
ooo5o
o_¡ ooc_ooo
oo`o
oo¡ ooqoctoo¸5
o5ooo
og¡ ooqoctct
octot
oo¡ _too5ctct-_o_ (oootæoo _ gcoqto5o¸_oO5t)
co
o_¡ ooqo¸_too¸5 (oootæoo o gcoqto5o¸_oO5t)
oc_o_
_o¡ ooæ5coct (oc_o_gcoqto5o¸_oO5t)
_o¡ æo_oo (oc_o_gcoqto5o¸_oO5t)
ooc go oooo ...
./*#0"!#1"23*
451"!3* 678 9,,-
qqo oq5g o gqoqo qqoocto5 ooqoq ooqo
Ocgoo5o_t æo¸_¸oo¸5tooo5 ooqo ocog5
_oco¸oaco_ oqooq æ_ocOcoo o¸ogo_¡
ooq_oqo c_ot o_to_too g5o_
gqoqoto_ oo`oæ5coqtc_o_o æoqo¸ooo_
qqooc oooooq_ot ææoctoctac oo¸ooo¸o
oqog5coc _ocoqgo_¡ ootoo`oc o5to5oqo_
oæo¸5to coOoc ooqoo5 oo`co æoqo¸oooo.
o5o¸5t_oc_too co_æooto¸5to_t ootooq_oo_¡
ootOoo oooog_ococoo5 oqtoo5ct
oo5oo_o5co¸ogo_ oOqtg goo5oo5
oooog_oo5o qqoc5c5t_ot oo_o_oq_oo_¡
otoo og5tootac ooo¸_oootoocoo5 æcotoooo
oqoo5ctoo cco5tacoo5oo ooqoo
ooo¸oæoqæO5t_oc o5_Oqtg coqtootoc
oooogooq_oo_¡ ooo_ otgO5tgto¸_oOoc
coqto¸oq_oo_ ccooo¸5tOo _ocoqg_ot ooc go go.
ooqoc ocog5 _oco5taco_ æoo
æcæ5t_ooq_o_oct _oco_¡
cotoo¸5ctqc o_toqt ootooocoo5 oOqtg
ooo5o oo oo5ooqo ocoo5cO5to_ go5tac
ægooo _o¸o¸cotæ5tgco¸5tocoo5cO5to_
ogto_ococq5o5to¸5t goO5to_o _ocgo_¡
ocq5o5too`oc o`go_ ægooo æo¸_toot_oto¸5to
_o_go_o5 goqOot ocacooo oco_ootgoooo¸5to
oqoooot_ot oo`o5o_ æo¸_toot_oto¸5t
ooo5oo¸oo¸go_ ¡
æctcqoo5æqt oqt_oooocog5ooo5 ooco5t
cooo5o “oO5coto. oo`ooo5 o5octoooooo`
oo5ooo`ctoctoo. oooootooO5too”
oo_o_c5o_¡
oqt_ooooc octooo_ac go5oo`o¸c o5tgoO5t_ot
o5toooco¸5toc ogto_o¸5tog5 oo`oæ5coqtc_o_
æoqo¸o_oqo o5og5oq5toO5coo¸5t.
ooctoO5oæo¸¸o` oc5c_o_oq_oo_ o_ocgo_¡
æctcqoO5coto og¸o_ooo_ otoo¸5oo5to
ot_o_too oco5tæo5tæoto¸5t_oc ooO5t_ot
æoo`æog¸o _ooo_ oo¸5to o_to¸ct ccc_ot
Ogooooc oqOcooooo¸c. æo_o5ctoocoo¸c
_oooqtoco_o_o_o oo¸go_¡ go5t gcto
otoo¸5oo5toot goO5t_ot o5_Oqtgæo`æoc gqc
goo ccoo`ct __. go oo5ooqoc5coq_oo_¡
qqo _q5g oqto¸co c_ot æ_o_og5c
qo`o_o5tooO5to_ ogtac ooæo¸æc_to¸5to
o5to¸5toct_otoct og5ogo5_oo_¡ oooqo¸5to
ocoo5cO5to_ o5to¸5to5 ccootogt oooc
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 13
ooogooqo5 c5gctoot_ot æctcqoO5cooo
oo5ctaco5t_oo_o ooootooto ooctoO5oo¸5tac
occooc5c_o_o¸og_oo_¡
Oæoo5æoct gtOoo_ æo¸_oo5to¸5to
ocoo5co_ oococo æo¸_oo5to¸5to_t
æctcqoO5coo oco5to_o oo¸go_¡
oo`oæ5coqtc_o_o æqæooo o`oo
oO5oooo¸5tooo5 otoo5to ooooo
oqt_oqoot. o_oto_o5o octoooæ5ooc
cgtog5ogo5_oo_¡ ooq5g Oto`qtæo¸qocoo5
Ooæoæcæ5to5 gooo¸5 goq_ot Ooo¸5to
ootooo_ooto ægooo æoco. cgo ooo
oco¸coo ocog5. oooocog5o¸5t_oc gooo5
ooootoco¸ogo_¡
q5o_gct ocoo5cooo oo¸5oo ot
ocoo5cooo æ_o5tocoo5cooo¸5tac o_o5toæ5c
oo`oo_ goO5oootogto o`ooog5oo_t
ocog5 _ot_otoot_oc otoo¸5oo5tootoc
oc5cocto5 o`oogoooc5coqo_¡ octoogo_
æo`og5c oo ocoooo_t qootoc goO5to_o
oo¸go_¡
Oootoo oot_ocoqgo_ oooog_ocOoc
Ocoqoo¸5t æOo5o_t oo`ooo5oo Oooqo.
oqt_o_o5@ Ocoo Oo5t_ot o5to_o5oo¸5t
_occ_o5toqo_¡ ooo5oo ooo5o ctcoto_
o¸ooto¸5t_oc _o_goq_o_ot. goooo. oO5oootogt
ooooooooo5 q5goooo5o OoooOcoo5o
oq5oooco o_o5ctog¸_ogo_¡
ooq5goc oOoo`ctoo5c oo`oæ5coqtc_o_o
æoqo¸o_o oæo¸5to oo¸5ocO5t_oo_oc æ5toto
cooog5tc5_oc oc5cc5toq_oo_¡ gqoqac oc
_oooo¸5 ooto5o_ o5tæoc oqOco_ oooc
cto5togtoooco o_t oo_t gqoq_o_¸g ooooO
oqtoo_ot oo`oæ5coqtc_o_ æoqo¸o_
ooctOto_ac ooctoqt ooooo¸_oc oooto`gq
o_o5oO5to_o ogo_¡
ooooo æoOoO æoctogto_to¸_oac oo5 oooto
accoo`ctoo5c æo¸_¸o oo`oæ5coqtc_o_oooooto
qæo ccæctgo ooo5goo oo5ctoO5t_oo_¡
ooooqoc ot_ooo¸oo _oq_ocacoæ5c oq5oot
æoq_oc ooo qt_o_oct _oco_¡
ooq5g ooo¸5oo¸5ocoo5 æoqo¸o_ oqo o5o_
_oooo oogooqo og¸ooo_o5ct oæo ooctoc
oo`_oO5to_o oooo o_to oqtootooo_¡
_o_¸octo_oqo_ ooc octo o5too_ot _o¸O o
_oqo5oo_¡ æctcq otoo¸5oo5t ooooc
oc5coctoq_oo_ oo`oæ5coqt c_o_o
oO5oooo¸5t Ooo¸5tooc5c_o_oo¸5tooo5
ooo gooc5coctg5 ootooooo¸ococ
oooogoq_oo¡
accogt goo_o¸o o_o¸ o_o5to_o
ooqoqtacoo5o_t oo æctcq otoo¸5oo5t æqt
oco Oæocacco o5oo¸oo5 oo goo5o5 go_
oog5ootoooto5oc¡
o5t_oc _o_¸Oo æ_oqootoc ooc oo5cto o
oooogoo5ooo _oo_ot _o_¸Oooo5ctaco5o_¡
o¸_cooo¸5t Oo_o5o_ oooogoo5ootoc
o¸_cooo og5coo5ctgct oo`oæ5coqtc_o_o
oqæoog¸og5ooo5 ogco5o æoooo
oo_t_q_o_ot “oo5oo oo`cæooo`” oo_¡
_ooæqtoc oco5tooqt oo o¸O5t_ot
oocoo¸_ocgoogo_ oqoo5ctoo gac_t ot_to
ooo¸o gæog5cgoæo¸oo_ot oo¸_oooco5to_
gooo5oo5 Ocoqo_¡ æoo _g _oæocto
_o_oooo5 ococæoctoqo_ æ_o5t
oo5oooc ocO5to_ æoæoo5oæ_ O
æoo5oæ_oq5ooc æ_o_og5c _Ooooooto
_ocgo_¡
æogc_oco _oqo5acc oooogc
ggogtæoo_o_tooto¸ogo oOootc5to_
oo`ctoo5c oo`oæ5coqtc_o_o5 æooo
ooqooOooo_to q5o_ot_ocoo¸5_o5too_
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 13
æctcqæo¸_toO5coc ccæctgo oog5t æoqo¸oo
oc5cocto¸o. æoac_oocto5 oo oo_cooo_ot
ocgcoo_ æocooo5co¸o¡ ¡
31st JULY

Black Friday
Or
Bloody Friday.

Let's strike.

It must be" Fightday".

Aung Way
(July 30
th
2009)
o5oqt oo5cgc - _oqo5_o__oooo_o5cto æot
ooc go. _oo_
Cartoon Maung Yit - The End of Burmese Justice System
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 13

og_o_oq5ooo … oocog
otoo5oqt
ooc go. _oo_

ooooo æ_ocoo otcoo og_o_oa5oo_o
æ_ocg5o_¡ ot co o_oq@ o_o5o_¡ ‘og_o_oa5oo
oqoqo5o5- ogOooc ooctgoot’ oooooæ_oc
g5_o _coqt oqt_oto5tooo ‘octooa5oo_t
octæooo oa5ooo’ o ogoo5æ_oc æo_ooo5
_ocoæ5c g5_ooooo_¡ ooooo cooctocg5
æo¸ccgo (psycho-logical propensity) o _o_5qto¸o æg
otcoo5 æ_ocgoo_o¡ oo5oæoo5co æ5toto
_ooo_o_ cgco_o5t ‘ o_oo_o - oo_oo_o octo5 æ_oc
go_¡

ooo¸_ooæ5coqt oocq_o_tootoo_oo ooO5o.
ooooo æoo oooooooo goto5tgctcct Oc
oct_o oqgo5o oo q5too_o`¡ oo5oo æoqo
o_ocac_octo_o5c _5¬æo_o5æ_oc oooo¸5ogo_¡
oo`oo oo5co¸ot_octo_o5c æo¸_tæ_ooo
oqotgo_¡ oo5o Oooq_octo_o5c æo`o`
oogo_¡ oao oo5co ootac_octo_o5c
_o_o_g5 g5og _ocgo_¡

æoqoo_ocaco ot_oogoo5oo5ooo. æo¸_tog
o¸oct_oct æotgoo5 oo`ooo. oooooo
æo`o`oogoo5 oo5ooac Ococt_o _o_octooo5
oa5oo co_ æooooto`to oo¸_t_otoo¸_t
ogtgoooæ5c o¸coo5co_¡ æo5t_otoo5 æoq
ooo¸. æoqooo¸o æo5tOog5 oo¸5oo_o
o¸ooqto¸ ooooo o¸_ooac o_oooæ5c
oooo5c_o¡ oooctooo oooq_t¡ coq5tgct
æoo ocoo¸o_¡

goc_too5 o5og_ o_o _toa5ooo¡ æoo_t
æ_ocogo. ogqo¡ oct_o_otoo ooo5oo¸o¡
oct_o_ otoogc co¸o o¸qoqooo. æ_ocoggc
co¸o æoo¸_og oooqoo¡ o_oo5 _o_oo¸co
oo`oæ5coqtc_o_q¸ ocooo`ctoo5cooo æ_ocg5
æq5o. oocqo_o5co_o5cac oq5oo¸_tooooo
oooo5oo oo_ooot¡

o_o__oto _oc_ooo ooqg5o cootac
_oq_o_ocoto`¡ Oocto5o oqog coo¸t ocoæ5oqo
aooo¸tooo5ctoo. _oocoo¸o _octooctoqo
ooog_ oo5goo. æoæoo`Ooo oo`coto5
æooco¸o ooo¸o æ_ocoo ooo¸o aoooo
oc_o _ogct ooqooo` qotocoo æ_oæogc
qotoo` ooqo_oqoc æooc ocoo¸- _ocoo¸ æoo
ooqo æog¸c_tooto _ot_oqtoqo oo¸5cOooot o
oæ5coto o¸5Ot. æo`o` oootoo (oo5ooc5to)
oo5o_o_o oco¸5 oco¸5 Otoooo¡ (o¸æo¸_to_t
o¸oo æooooto`to otooc`too5ooo_o¸_t¡)

æoo_t _ooq5 æoc _oc_ oo`oæ5coqtc_o_o
æ_ocg5o_¡ oooooq oo_ooqo5 octæo. o_o5o
ooo oo¸5oooo oq5oooo ooo¸_tg5o_¡
og5t ootoo. og5tootoo. oo5o oooo Ot
qooot ooocog5ot æoo5 og5t_oooæotoo5
og_o¡

accoo5 ooco5totc oo5ooo5 oo acooo5
ooto¸ oo¸co_oo5 ogoo5_o¡ ooo5o_to¸
æq5ooooogt. ooqg5o5 q_tq_too5ooo5
q5toO5c _o_oo`. æ_ocoo¸5_oct¡ oc æo¸cooo5. ac
æo¸coo5. ot oot c`t c_tco _c5oo q¸ go5.
o_o5o æooo_5. oqc coo5oq¸ o`ooæ5tot
q5to__otgc oæ5oocto…¡ oæooqo5 cotæc.
_oc_ooo5 a¸_tooto5t. oqoooo`o oooooo
(oo`ctoo5 æoo`oogoo5oo)¡
æoocæooooo5oo oqoq_octo_ ggc_octæoo
oqæ5t. o_o_ooæoo¡ oacg_o5 o¸o oac
o_O5t. cqoq5oc o_o_oo æoo¡ o ..
Ooctætoot o_o`goc_t¡ ¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 13

acotO oo5ctoc5t oototoq
"!#$ %&'()*&+(*8 :/*)!/*
ooc go. _oo_
oqoo_ gooctæoct _oqo5acco
_o_¸_oto¸5t_oco_ gqoq. oaootac oo5o_o_c_o_¸ooc
og5tooc _ot. gotO (o¸O) oo5ctoc5t oo¸5to
coo¸o_oc oO5oootoototoqo_o5ct gqoq_o_¸g
oo5ctoc5t ocac Oto5to¸5to o_o5oo_¡
oogooctæoct ooooqto¸5t_oc
æoo5ctæc5t oooo¸ogo_ oco¸5to5 gac
goO5oootogto¸5to ooooqt _o5t_ooq5toO5c_ot
oototoqo_o o_o5oq¸o5 goq5tO5t_oo_
oo_t oggo_¡ ooqo5oo¸5toc ooctoqto¸5t_oc
oo5cto_otoooo5 ooooq_oto æoocg5og5o
ocootocoooo_ cqc_oc oooc_octo5 æag5o
ooogoo5o_t ooæo` ooooqt_o5t
_ooq5toO5co_ q_toot_oc oototoq_octo_o5c
ctgooq_o_oct _oco_oo_t ogo_¡
_otoo_ ooctooo coco5 ooo5oo¸5to
o¸Ooo5cto_ot c5goo¸5t. æooc5goo¸5t o`g_oct
gogccootgq _q_o5tO5t_ot. ooco _o_tooooqtac
ooctooooqto¸5toc accogt ocgoo¸5too5
_o5t_oo q5toO5co¸ogoo5o_t ooæo` o¸Oac
ooooo_o¸5to_t _o5t_ooq5toO5c_ot oototgq
_q_o5tO5to_o gqoqoqoct gooo¸o
ooo¸oco_to o_o5oo_¡
_oqo5accoc Octacc oo octo oqc_ coo5goo5
oc¸too æ_qtoqt o¬qto¸5to æo_o__ot ogoo¸c
__oo æoo5ctæc5t oooq_oo_o _otO o
oo`o_ot Octacco o_goo_oo oco_ æctgOo
oq5oot o¬qt goto æoo5ctæc5t_o_o_o
gotOo oo`oo_¡
o_o_ æo_o5cto_o5cOo oototo¸ogo_o
ooggoo5o_t o_o5o gooctæoct accoo5 ooo5
æo¸_¸ac _o_o_oqo5 ooct_`qo¸5to o¸Oæo_o5ct
ogto5t ocOoo_octo_o5c _ocaco_oo_
oooo¸5to_t Oooo`oqo_o _o5togo¡
_oqo5oaccotac oo5oooto æctgo¸5t.
oo`ctoo5co¸5to coocc5to¸ogo_ _oqo5 oooogc
oo`ctoo5c oo`oæ5coqtc_o_o coO5to_
oog5to æoqo¸gq qtoooqo_ o5oac o¸Oaoacto
ccocogto ooocoqo_oo_t oo¸ggo_¡
o¸Oo_ gac oO5oootogt æcgo_ o_o_ogt
æ5¬5oco¸5tæoo ooq ococgoot oo_oc_ot
q5o_g_ot Ocg5to_ o¸oc_oto¸5to5 ooocg5_o_¸qo.
octgo_to¸5t. gæg5go¸5to oo`ctoctootoot
O5t_ogo_o gqoq_o_¸o æooc5to¸oco_to
o_o5oo_¡
(Photo - Internet)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 13
oooqo_ o_t ooco5tctoqc_ oootoot
o5ooooct
ooc go. _oo_
gqoq_o_¸o oooqo_ o_to_ ooco5tctoqc_
oootooto5too_¡ oqo og gooqo
oo5oætog5tootoo`g ootq ooocæqto og5oc_
ooto5to_oct_oco_o oo_¡ Oæo¸_tooto5
ooo5o_o_¸qo oqtoooo`cg5o æoo __ acægo
oococoo_oco_¡ (news and photo: 7 Days journal)

otoog¸ ooco c5ot. co5tot
ooc go. _oo_

“oocg_o¸5to ogo_o_ oc¸tooo ocogq coc
ooooc_o (ooo5o¸c ) oco¸o ocoqtcqtcqto5
oo`ooc¸t _ocoo`ooo5o_t ooæo` oco¸o g
oqtq5tæO og5ogo_oct _oco_”
Myanmar Newsweek o¸5qo. ooc _


“ototooo¸5to_ _oo_ oaco c@ _oqo5accoc coc
o¸o_oqo5_ot oo oogoc gqoq_o_¸g oqg5æa_
o¸oo¸o_oq_oq og5cto¸ootoqo_o5ct ogo_”
_o__oqo5 o¸5qo. ooc _


“ooto c5ogtog5 æc ogot¡ oto o5ooo_
o_o_oot¡ æo¸coo_. oogoo_. oocogoo_ooo
ægot _o_ooo”


oooooc. ogooo5c (photo:qqooct)
qqooct o¸5qo. ooc o_


“octo`oq5o`o oooO5cO5to5o`¡ o¸qoo5og5
ootoo5_oto_o. æo_o. og5tOtocoooo5
ooo_oc otooto otocto`¡ o`oooo o¸qoo5o
octæoo ootc`tgo _o_o_o5ooo5 ooo¡ aog5.
oo5ctog5. c_t o`t. c_o. o_o5ootoo
otooooooo ooooooc5too ooo5 _o_oc
goo¸qtootgo5¡ otooo5ooo5 æoooo`oq5¡
o`oooo æo_o og5to Otc ootoot. oooo. Ooct.
o5tcgo. o5cgooo5 oootgo5oo`oq5”
octog5o_t. g5c_g5. ooot_o_¸. o¸ct_o_qo
News Watch o¸5qo. ooc o


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 13
“ogto5t o5oootooo oooc5toqoo5 ogto5t
octo5t ocoo`oq5¡ oqtooot oo5oo5o¸5to¸5to æo`t
æo`t _ocoqoo5 æo`t oco¸_t cootO o5
ogooo5O5to5oo`oq5. o5to5t … …”


oooo. æoocoqtog5o (photo: soezayablogspotdot
com)
Myanmar Post o¸5qo. ooc o

“_oqo5æctgo5 ooooo5o5to¸5tac o¸c_tO5t@ qto.
o_o5co. ccto”


ooo_t. oo5cto`tgc (photo: Reuters)
o_otoooctc5. ooc __

“A (H1N1) og5o`o _o_oc o5ooo æoqq
æ5tgoæ5c æc5t o¸5to¸5t c5t_ot ooooooo¸coqt
ooo`oo¡ ogoo_oto oto o_o5o¸co5o oo¸5to
oqg5ooo oooo5to`q¡ o5tgco_t
æo5æooootq o5to`¡ o¸qto5ogt oo5ctoæ5c
c5too5o oqOc_oo` o”


otoc. ogooo5c. oo5oo (photo: bi weekly)
True News o¸5qo. ooc g


“ooqooo oo¸coo o5ooooo. oqo¸_o5 ac
æog5c_oq. æog5cot. æog5coo¸5. æog5coct oo_ot
o5ooooooo5c oqto¸o5t _ocoæ5c oqot
oooo5coq_oo¸qo5 o5ooOoæoct
ooogtoqo ooo5 oqto¸o5t _ocoo oOco`ot¡
oqto¸og5g¸ gcoc. oqto¸og5g¸ oc5to. oqto¸og5g¸
coot O__ot ogto oqto¸o5t _oco5¡ ooco o_o5go5
æoo5 oo¸oo¡ oooqto¸o5too oqto¸o5t _ocoo
oo _ooq5oo”


oo5coto. cocgæao_5gc (photo:ooo¸5qo)
(_toqt_ooac_toto )
True News o¸5qo. ooc g


“o¸qoo æoæ_ _oqootogo æOo5oo5
æo¸_tootooo o¸5too¡ æo¸_to5too
ooqotooo_oo oqg5ooo OctaccOo
c`tootoooooo`o5 ooæ5t oo`cto_ooo_ogo5o¸_to`¡
oq5o coo¸_togt oocqtooOo5. cog
æoogooOo5o_t oogoo¡ _ooo oac oocoo
Octaccg¸ _oooo5o ooqotogoo oo5o
æo¸_to5tooo5 ooooo_oot¡ oootooq
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 13
æo¸_tootoooo oooo_ot oqgoo _oqoootoo¡
æo¸_to5tooo oooooot¡ æoæ_ Oooootot¡
oqgoo _oqooootot¡ æo`o_o5co æo¸_to5tooo
OctaccOo5o oq_ot o_o5tæoog5_o.
ooæcæc_qoo oqgoo _oqo5_oo5oo goo5
o¸qoo æo¸oæoo go5 q_too5o_t _ocoo¡
ooo OctaccOo o¸qoo oooc
o5tooo5oo5o æo¸_to5tooo_t
ooqotogoooo5o ooogoo ”


oo`_o5ææoo¸5. _actogto_t UNAIP (photo:EcoVision)
EcoVision o¸5qo. ooc o_


“(æooo5 ooo) ooo o_o5o5 æoqo`o¡ o¸co
o_oco_oo`ot¡ o`oooo oto_oto5too. ooooo
ooo5ooo _oqoooo5 co__oc _o5tooto`oo¡
æoo o_o5_ooqtoæo` acoo5oot gq_ot co5t
oo_o5o5 _o oo5o _o5_ocooo”

oco5. æooo5
qqooct o¸5qo. ooc o


“(_oqo5_o_o5 o) ooo o5 _o
g5ocaqtoo5oooo5 æo_o5oo oqto5 gootoo ”

gqoqo oot oooo æo_o5oo_t
7 Day news o¸5qo. ooc _


“o¸qoo5o5 oo5otæo_o5ct oo
q5too_ot¡ _oqo5acco5 go q_t_o. oc5too5tooo5
oooo ooo oo5ctoo. ooooo`ogo
oo5o oooq o goq5oæocto coc oc_too5o`”

oo`oo5cctooOqt. goq5oæoctocgc (photo:spdc)
Weekly Eleven o¸5qo. ooc o_


“Oooo¸ctoo_ _oqo5oqgcqooo _o_coo
o5o_ _oooo cooæooo c@ gqoq_o_¸ac
oaoot_o_¸o¸5toc - - - oc5tgq cc_o¸ogo_o5ct
ogo_¡ - - - _o_cooc ooooc_ oo`goo5o_o5c
æ_oqæoq acoo¸5 oc5t_oto¸qoc Oootoqg5_ æoo
æo¸5tot_oc goo_oqoo5 æocto5
ooco__oco_o5ct oggo_ ”
Weekly Eleven o¸5qo. ooc o_


“_toooo gqoqo5tcccc _oco æoo
gqoqo _o_¸o_o_¸ooo æoo o¸qoooo5t
ogooo5o oo5oo5oot co Ooooqogoo¡
(ooc tc5 gctoctoo5) o_o5gctq cooo o`o5oo”
æ5toc5tooctoO5oo_t. gqoq_o_¸
ooo_o_co¸5qo. ooc g


“o¸oq5æoct oo5cto æoo o5o oogoog
oooo¡ o¸oq5g¸ q_t_o æooæ_o_o ægot
ao`ootoo”
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 13

_to¸_tococt. gqoqoaoooo q_t_oo¸_o
(photo:myanmar times)
ooo_o_co¸5qo. ooc g


“o5og5o5tooocco5o5oco ac_ooo
o5toooooocoo ooooooq¸oct o5toc¸tooo
ocO5too¡ - - o5og5 cco5o5 oqtocg5oæ5o
o5tog5ctggc oo5ogc c`too5ct. oqt g_oo
æOoo5t og5ctggc oo5ogco oo
oqto¸ooooO5t oo ”
o5og5oo¬o æoo¸_ooo`qoo5 _to_toæ5c
The Voice o¸5qo. ooc o


æoocto¸5t
gct_oqo
ooc go. _oo_

octO oO5togo5oo5c
octo octoqtoo
æoo æooqtooac_ooo5
ocoot ogg q¸
ocooo o`tgctoooc oc5coqo5
o_o5ocg5
æ5toc5tooc oo5to5to æ5toq5
oo5oo5oo ooo¸coooo_t og5t
oo5otoog5 o_og5o¸
g5oooct octoooq_oo
ogoo_oto_t c`ootoc5 ooqo5
oo`ooooto_o_¸_o_¸c5tgct
o`toq5oo_o¸_t o¸ctotOtoqoog¸
ootoooo5 octo5o¡ ¡

o5oqtogo5 - oqtogæoo o oo g oo
ooc _o. _oo_
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 13
Cartoon Beruma – Than Shwe needs only six feet under
otooo
ooctac c5oogq - contact@moemaka.com
otooo oqc_oocto5
ocOæog5o oo¸co`o -
oc ætootooc5o contact@moemaka.com o oooto`¡
oooocto5o oooto_¡

Burmese Speaking
American English
Practice Audio CD for Beginners

c5oooo5_o5too`o - o¸ooooo ocoo5oc
MoeMaKa o ogt_ot
oæ5oo!ooc5o oo!¡ ooooc5oo! O_ootooo!¡
oooto!o_¡
MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-
0207 – US$ 5.00 Only


MoeMaKa Addresses

MoeMaKa in Burmese – http://www.MoeMaKa.com

MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org

MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net

Alternative MoeMaKa

MoeMaKa Blog – http://MoeMaKa.BlogSpot.com

MoeMaKa WordPress
http://MoeMaKa.WordPress.com

Shop & Support @ MoeMaKa

http://MoeMaKa.Com/shop

http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com

Read MoeMaKa in PDF Download

http://www.scribd.com/moemak
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 13PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – July 30, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 13 of 13


MoeMaKa Online Phone Card - Call Myanmar Cheap

http://moemaka.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->