BBM 3206 SEMANTIK

0LEH : PROF. MADYA DR. AHMAD MAHMOOD BIN MUSANIF Sesi Bersemuka Pertama

Konsep Semantik
 

Kajian tentang makna Berasal daripada bahasa Yunani sema yang menerbitkan kata semainein yang bermaksud ‘menunjukkan’, ‘bererti’, dan ‘bermakna’

Sudut Pengertian Semantik

Makna luas: sintaksis, semantik, pragmatik Makna sempit: teori referensi, teori makna

Dalam linguistik sekarang. unit tatabahasa terkecil yang bermakna adalah morfem. ada dua aliran pemikiran tentang konsep makna: aliran anatikal @ referensial dan aliran operasional @   kontekstual. . Menurut Ullmann (1962:55).KONSEP MAKNA  Aristotle menyatakan bahawa unit terkecil yang bermakna atau the smallest significant unit of speech ialah perkataan.

bahasa terdiri daripada bunyi atau penanda (signifiant) dan makna atau petanda (signifie). .PENGERTIAN MAKNA SECARA ANATIKAL  Menurut de Saussure (1959:67). Petanda adalah gambaran atau makna yang melambangkan bunyi meja. misalnya urutan bunyi m+e+j+a.  Penanda adalah bayangan akustik.

 Oleh itu. kata atau lambang linguistik adalah bayangan akustik atau bunyi + gambaran atau makna. .

.Ogden dan Richards (1949:11) pula menerangkan makna dengan memecahkannya kepada tiga komponen melalui rajah tiga segi semiotik.

.Ullmann (1962:57) telah mempermudah teori segi tiga semiotik dengan melihat makna sebagai hubungan resiprokal antara nama dengan pengertian.

Pada hakikatnya. . satu nama boleh mempunyai lebih daripada satu pengertian dan juga sebaliknya.

iaitu The true meaning of word is to be found by observing what the man does with it. not what he says about it.  Wittgenstein (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa (the meaning of word is its use in the language). .PENGERTIAN MAKNA SECARA OPERASIONAL  Stuart Chase (1938:7) menerangkan makna secara ‘operasional’.

Teori semantik adalah teori yang dapat meletakkan makna pada setiap perkataan dan ayat yang berkaitan dengannya dalam sesuatu bahasa. Ia merupakan prinsip atau dasar pembentukan sesuatu ilmu.  Teori linguistik merupakan prinsip dan dasar untuk menganalisis dan menghuraikan data bahasa.  .TEORI SEMANTIK  Teori adalah pendapat atau pandangan yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara.

 .TEORI SEMANTIK MESTI MEMENUHI 3 SYARAT:  Mesti mencerap setiap makna perkataan dan ayat. dan hubungan antara unsur tersebut. Mesti dapat meramalkan ketaksaan pada perkataan dan ayat.

iaitu hubungan sinonim. pertentangan. . dan sebagainya. Mesti mencirikan dan menjelaskan hubungan sistematis antara perkataan dan antara ayat. perangkuman logis. penaabiran.

Menurut teori ini makna diterangkan berdasarkan imej yang terbayang dalam akal penutur @ pendengar. . Dalam pengaplikasiannya. teori ini menghadapi beberapa masalah: Bentuk imej yang terbayang pada penutur dan pendengar.Teori Imej Makna   1.

Imej bergantung kepada pengalaman. Satu imej mempunyai lebih dari satu ungkapan. 3. 4. .2. Satu ungkapan mempunyai lebih dari satu imej.

Menurut teori ini. . makna perkataan dianalisis bukan secara satu unit. tetapi dalam hubungan komponen yang kompleks. Teori ini diaplikasikan dalam linguistik untuk menjelaskan makna perkataan.Teori Analisis Komponen    Teori ini pada awalnya digunakan oleh ahli antropologi dalam menentukan istilah hubungan kekeluargaan.

teori ini juga menghadapi masalah: . Dalam pengaplikasiannya.   Komponen tersebut dinamakan sebagai komponen semantik yang terdiri dari perbendaharaan kata sesuatu bahasa. Teori ini menghuraikan makna perkataan dengan memasukkan unsur pertentangan.

.1. Komponen semantik untuk sesuatu perkataan mempunyai makna tersendiri dan perlu dihuraikan. Huraian makna dalam teori ini tertumpu pada perkataan dan tidak pada ayat. 3. 2. Makna yang tepat sukar diperolehi kerana terikat dengan ciri hiponim.

Makna Perkataan dan Faktor Perubahannya Sinonim: Kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Maksud ‘sama’ tidak perlu seratus peratus sama. Misalnya: jemput kereta iktisad siasah mangkat biduan seniman = = = = = = = undang motokar ekonomi politik mati penyanyi pelakon .

Misalnya: malam laut menjual memberi tua baru lwn lwn lwn lwn lwn lwn siang darat membeli menerima muda lama Antonim: .Perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan dengan perkataan yang lain.

Antonim juga dapat dibentuk dengan cara pengimbuhan. misalnya: progresif prasejarah induktif seniman lwn lwn lwn lwn regresif pascasejarah deduktif seniwati .

3. antonim dapat digolongkan kepada beberapa jenis: 1. 4.Dari sudut ragamnya. 2. Antonim komplementar Antonim gradabel Antonim relasional Antonim resiprokal .

misalnya daki ‘memanjat’ dengan daki ‘kotoran’. luka (cedera @ tersinggung). HOMONIM. tetapi berbeza makna. DAN HIPONIM Polisem: Satu kata @ frasa yg mempunyai dua @ lebih makna yg berbeza. Misalnya.POLISEM. badan (tubuh @ yayasan). Bunyi dan bentuk ejaan sama tetapi berbeza makna dalam konteks berbeza. beradu (berlawan @ tidur). Homonim: Kata-kata yang sama ejaan dan bunyi. .

. 2. 3.  Dalam penyusunan kamus polisem dijelaskan di bawah satu kata masukan. tekanan. sukar. misalnya berat 1. sangat… Homonim dalam kamus dijelaskan sebagai dua kata masukan yang berasingan. misalnya daki I ‘kotoran’ dan daki II ‘memanjat’.

tetapi berbeza bunyi dan maknanya. menonton dengan menuntun. Misalnya. . Homograf: Kata-kata yang sama ejaan. dan golongan dengan gulungan. Misalnya. semak ‘periksa’ dengan semak ‘belukar’ atau ‘kusut’. tetapi berbeza ejaan dan maknanya.Homofon: Kata-kata yang sama bunyi.

Hiponim: Kata-kata yg mempunyai hubungan inklusif @ pengelompokan dalam satu jenis @ himpunan golongan perkataan. .

Ini menunjukkan kata bunga merupakan penggolong dan cempaka. melur merupakan anggota kepada penggolong tsbt. . Dlm BI adalah katasheep.

. 1994:77).Perubahan Makna  Makna sesuatu perkataan atau ungkapan boleh berubah daripada yang asal kepada makna yang baharu. maknalah yang paling kuat bertahan terhadap gejala perubahan (Hashim Musa. Namun antara unsur-unsur bahasa.

Perubahan makna kerana pembatasan maksud. .Antara faktor-faktor perubahan makna adalah :      Perubahan makna kerana perkembangan bahasa itu sendiri. Perubahan makna kerana perluasan maksud. Perubahan makna kerana tujuan simbolik dan stilistik. Perubahan makna kerana perubahan tanggapan penutur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful