P. 1
למען ציון

למען ציון

|Views: 87|Likes:
Published by Mordechi Aluf
לתת לאוייבנו דריסת רגל על נחלת אבותנו?
לתת לאוייבנו דריסת רגל על נחלת אבותנו?

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Mordechi Aluf on Jul 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

" ן ַ ע ַ מְ ל ן ֹ וּ י ִ צ אֹ ל ה ֶׁ שֱ ח ֶ א ן ַ ע ַ מְ לּ ו םִ ַ ל ָׁ שּ ורְ י

אֹ ל ט ֹ וק ְׁ שֶ א ד ַ ע אֵ צֵ י ּ הַ גֹ ּ נ ַ כ ּ ה ָ ק ְ ד ִ צ
ּ ה ָ ת ָ עּ ו ׁ שי ִ ו די
ִּ
פַ ל ְ ּ כ ָ ע ְ בִ י ר :" ] י היעש בס א [

ס ב " ד ן ו ל ע ת ו ר ו ד ה י ל ו ד ג י ר ב ד מ
ה ר ב ד ל ד ר ח ו א ר י ל כ ל ' ב ב ו ת ש ד ו ק ה ץ ר א י א ש ו נ ב " א

שדוח םחנמ בא 


ה בתכמ ע בתכנ ןלהלד " ןרמ י
וניבר םלוע ןואג ןנחלא קחצי
אנוואקמ רוטקפס קוצז " ל
כסהכ םסרפתנ אלפנה רפסל המ " טוקלי
לארשי ץרא " , זח ירבד ץבוק " ל םיראובמ
לארשי ץרא ינינעב םירבדמה .

ב " א םוי ה ' א ' רד " א רדא ח ,' נרת " א
אנוואק .
ה דובכ " ברה ה ...
השדחא " ט . ינעיגה ובתכמ , שקבש המ
ע יתעד תווחל ינממ םרה ודובכ " ןינע ד
יננה לארשי ץרא בושי לש רקיה
ובישהל , יתמכסהו יתעד עודי רבכ יכ
י כ בו שי תו צמ דאמ הלו דג
לארשי ץרא , מכו " במרה ש " לע ן
הרותה ] פ ' הפוסב ירחא [ ירפסה םשב
תושעל תרמשו הב התבשיו קוספ לע
לארשי ץ ר א תבי שי הלו קשד
בש תו צמה לכ דג נ כ הרו ת , ןכו
ע אתפסותב אוה " ש , תובותכב ןכו ] ףד
ק " י [ במרבו " ם ] פ " ה ה ' ה םיכלמ ' י " ב [
לארשי ץרא בושי תלעמ לדוג ראובמ ,
ה ךורבו ' לארשי יקולא ונייחהש
העונתה הררועתנ יכ הזל ונעיגהו
לש שודקה ןינעב לדתשהל ונמע לכב
לארשי ץרא בושי , תובא ץרא
היתוברח ןינבלו השודקה וניתובא .
הל תודות בורו ' ונרודב וניכזש המ לע
וניניעב הז תוארל . בצקו ץק ן י או
רכשל םי דבכנ הו םי ר קי ה
םי קסו עה לארשי י בו ט
לו דג ה ן י נ עב םי עי י סמהו
אשי ו י לא ר שא הז ה שו דקהו ו
י נ ו מא י מו לש לכ םשפ נ
לאר שי . ו ה ' לכ רשא ונרזעב היהי
ולדתשי םיאבה תויולתה תוצמ רומשל
הראב " עו תדכו ןידכ ק " הרותה יכרד פ
הוצמהו , םילפכב םרכש היהיו , תוכזבו
ןויצ תחמשב חומשל דחי ונלכ הכזנ הז
הרהמב המלש הלואגבו םילשוריו
הלס ןמא ונימיב .
הע יתאב תמא תואלו " ח ,
וכרבמו וריקומ
פוחה ןנחלא קחצי " נה ק " ל ." אוה התע ונתולג תביס לכ םילגרמה השעמ ליבשב קר רקיעה , בותכש ומכו
) וכ וק םילהתב - זכ ( " : וגו ליפהל םהל ודי אשיו ' תוצראב םתורזלו " שריפש ומכו
שר " םש י , במרה בתכ ןכו " םילגרמ תשרפב שמוחב ן ) א די רבדמב ( . ורמאו
ןיכרעב ) א וט ףד ( , היה םילגרמה אטח רקיעש לע הבד ואיצוהש ערה ןושל
ץראה , בש ידי לעו םניח לש היכב זא וכ , תורודל היכב םהילע רזגנ ."
הסל החיתפ " םייח ץפח ק


זח ירבדמ םינינפו תורצוא " קה ל ' 

" וארקנ העברא ' הלחנ ,' תיב
שדקמה רמאנש ] וט תומש [ רהב
ךתלחנ ; לארשי ץרא הלחנ תארקנ
רמאנש ] טי םירבד [ ה רשא ץראב '
הלחנ ךל ןתונ ךיקולא ; הרותה
רמאנש הלחנ תארקנ ] אכ רבדמב [
לאילחנ הנתממו ; ןכו לארשי ילבקמ
אנש הלחנ וארקנ הרותה ' ] ד לאוי [
לארשי יתלחנו ימע . בקה רמא " ה :
הלחנ וארקנש לארשי ואובי , ץראל
הלחנ תארקנש לארשי , תיב ונביו
הלחנ ארקנש שדקמה , תוכזב
הלחנ תארקנש הרותה ."
זח " אתליכמב ל ] פ ' י [" ר ' חתפ ןומיס רב הדוהי " : ה ירחא '
ןוקבדת ובו וכלת םכיקולא " , יכו
םדו רשבל רשפא ... קבדיהל
הניכשב , וב בותכש ותוא " ה יכ '
הלכוא שא ךיקולא ? ... אלא ,
אל םלוע לש ותיירב תליחתמ
אלא אוה ךורב שודקה קסעתנ
הליחת עטמב , אנש ' " ה עטיו '
םדקמ ןדעב ןג םיקולא ." א ףא םת
ץראל ןיסנכנשכ , אלא וקסעתת אל
הליחת עטמב . רמאנש והז " יכ
בת ו ץראה לא וא - םתעטנו ."
הבר ארקיו שרדמ ] השרפ ג הכ [" אוב הארו התביח לש א " י המכ
איה הביבח . לכש ימ אוהש ךלוה
המחלמל ירה אוה ץר ךלוהו .
אוהשכ עיגמ ל ] הדש [ המחלמה ירה

וילגר תורבתשמ ] ךלוה טאל טאל [ .
לבא לארשי ןניא ןכ , אלא ויהשכ
םיבורק אל לארשי ץר ויה םהילגר
תואשונ ןתוא , ןירמואו ולא ולאל :
' וליא ונא ןיסנכנ ל א לארשי ץר
םיתמו דימ , ןיא ונא יאדכ ? ."!
] ירפס אטוז , תשרפ ךתולעהב , אקספ
ל " ג [א והילא יבד אנתב אתי ] הבר [
ירמע ךלמהש , באחא לש ויבא ,
ה יניעב ער השעש ,' אוהש הכז
ודכנו ונבו , ג ' םיכלמ ויהי תורוד .
ץראב ריע הנבש ללגב תאזו
היורקה לארשי " ןורמוש ."

ו םיכלמ איבנב : " ן ֶ קִ ּ י ַ ו תֶ א ר ָ ה ָ ה
ן ֹ ור ְ מֹ ׁ ש תֶ א ֵ מ ר ֶ מ ֶׁ ש םִ י ַ ר ְ ּ כ ִ כ ְ ּ ב ף ֶ סָּ כ ,
ן ֶ בִ ּ י ַ ו תֶ א ר ָ ה ָ ה , א ָ ר ְ קִ ּ י ַ ו תֶ א ם ֵׁ ש רי ִ ע ָ ה
ר ֶׁ שֲ א הָ נ ָ ּ ב ל ַ ע ם ֶׁ ש ר ֶ מ ֶׁ ש י ֵ נֹ דֲ א ר ָ ה ָ ה
ן ֹ ור ְ מֹ ׁ ש : ה ֶׂ שֲ עַ ּ י ַ ו י ִ ר ְ מ ָ ע ע ַ רָ ה יֵ ני ֵ ע ְּ ב
ה ָ וה ְ י ע ַ רָ ּ י ַ ו לֹ ּ כ ִ מ ר ֶׁ שֲ א וי ָ נ ָ פְ ל :
ְ
ךֶ לֵ ּ י ַ ו
ל ָ כ ְ ּ ב
ְ
ך ֶ ר ֶ ּ ד ם ָ ע ְ ב ָ רָ י ן ֶּ ב טָ בְ נ : ֹ ותא ָּ טַ ח ְ בּ ו
ר ֶׁ שֲ א אי ִ טֱ חֶ ה ת ֶ א ל ֵ א ָ ר ְ ׂ שִ י סי ִ ע ְ כַ הְ ל
תֶ א הָ והְ י י ֵ הֹ לֱ א ל ֵ א ָ ר ְ ׂ שִ י ם ֶ היֵ ל ְ ב ַ ה ְ ּ ב : ."
] א , זט קרפ , דכ - וכ [

ו ןכ ארמגב " : א '' ר ןנחוי : ינפמ המ
הכז ירמע תוכלמל ינפמ ףיסוהש
ךרכ דחא ץראב לארשי רמאנש
] םש [ ן ֶ קִ ּ י ַ ו תֶ א ר ָ ה ָ ה ן ֹ ור ְ מֹ ׁ ש תֶ א ֵ מ
ר ֶ מ ֶׁ ש םִ י ַ ר ְ ּ כ ִ כ ְ ּ ב ףֶ סָּ כ ן ֶ בִ ּ י ַ ו ] תֶ א [ ר ָ ה ָ ה
א ָ ר ְ קִ ּ י ַ ו תֶ א ם ֵׁ ש רי ִ ע ָ ה ר ֶׁ שֲ א הָ נ ָ ּ ב ל ַ ע
ם ֶׁ ש ר ֶ מ ֶׁ ש י ֵ נֹ דֲ א ר ָ ה ָ ה ן ֹ ור ְ מֹ ׁ ש ."
] ע בק ןירדהנס " ב [

ן ַ ע ַ מְ ל ן ֹ ו
ּ
י ִ צ

ו תורצוא םינינפ םיאלפנ קה וניתובר ירבדמ ' עיז " א " הקדובלסמ אבסה , ברה
צז לקניפ יבצ ןתנ " ל , הליג
שדוקה ץראל הריתי הביח ,
תורוצב תאטבתמ התיהש
תונוש . הדבוע ןייצל יאדכ
תחא . םינושארה םימיב
ותובשייתהל ןורבחב , אצי
דחא ץיק לש ורקובב , העשב
הליפתה ינפל תמדקומ ,
ישארה שיבכה לע לייטל
המילשורי ךילומה , ךותו
המכ ףפוכתה ותכילה
א קלסל םימעפ תודיחי םינב
ךרדה לע תולטומ ויהש .
ריסהל ותנווכש ובשח ויוולמ
שיש םיברה תושרמ הלקת
הוצמ םושמ הזב . םרב
ונויכ םא ויפ תא ולאששכ
ותעדל , םיניעב םהב לכתסה
תוהמת ארמג וז יכ רמאו
תשרופמ " : ןקתמ אנינח יבר
הילקתמ " ] ביק ףד תובותכ
ע " א [ , שר ריבסמו " י " : הוושמ
עה ילושכמ ןקתמו רי תמחמ
התייהש ץראה תביח
וילע הביבח , אלש רזחמו
םיכרדה לע ער םש אצי ."
רסומה תעונת רפס , דומע 75תשרפ ףוסב בותכ " הכרב :"
" ה והאריו ' ץראה לכ תא "
] דל םירבד , א .[ ול רמא רבכו
ה ' : תא הארת דגנמ יכ
אובת אל המשו ץראה "
] בל םירבד , בנ .[ צו " ע , המ
עוי המו לי ןתי " תוארל " תא
ץראה , א םא רובעל לוכי ונני
וילגרב הב ? ךכ לע הנע
ר ןואגה ' ףסוי אביקע
רגניזלש ) רבחמ " בל
ירבעה " ( ורפסב " תרות
לאיחי " ] ןנחתאו תשרפ לע ,
בי אקספ [ " : ינב המכד ןינעה
םדא ץראב םיבשויש
ללכ םיאור ןיאו לארשי
םהיניעב לארשי ץרא , יכ
ץראד תוימינפ םהמ רגס
לארשי . רהוזב בותככ
שודקה ] ח " ע גע ףד א " א [
' וכז , לארשי ץרא . וכז אל ,
ןענכ ץרא ' . ךירצ הזלו
טולקיש אימשד אתעייס
לארשי ץרא ותוא , הכזיש
הבוטמ עובשלו ןיחבהל
ינחורה . וכו ' ןאכו ' הארו
ךיניעב ' ןינעכ ' האר יבלו
ה המכח הבר ' ] א תלהק , זט [ ,
הארו הכז , עא " היהש פ
וחב " ל , תוימינפ תגשהל
לארשי ץרא " כע " ל .
הרה תאמ הרותה תורצוא " ג
ר " טילש לאירוצ מ " א" אובי אלש ידכ ] וליפא [ דחא
לע רמול םידימלתה ןמ
אוהה םוקמה ' בוט אל ,'
קלח לע הביד איצומ אצמנו
לארשי ץראבש עקרק .
רסומ םדא דומלי ןאכמו
ויפ רומשל לכשה ונושלו ,
רוביד םוש ויפמ איצוי לבל
המא וליפא תונגל בוט אל
לארשי ץראמ תחא , דצמ ןה
ריואה , םוחו רוק דצמ ןה , ןה
תוריפה דצמ , ןינעב ןהו
אצויכו ןיינבה . תעב וליפאו
םיוגה דיב איהש הנברוח ,
םיוגה לש םה םיתבהו , ידכ
איצומ ללכב היהי אלש
לארשי ץרא לע הביד ."
שיא ןבה וניבר עיז יח " א
עדיוהי ןב ורפסב
" שרדמב וניצמו , בקהש " ה
םעפ וניבא םהרבאל רמא
הנושאר , יש ךל ץראל
הנאריו לארשי , רוזחיו . רחאו
רזחש , ול ןתנ אל תושר
שי ץראל תכלל רוזחל לאר
םינש שמח דע , שמח םתואו
רוזחל קקותשמ היה םינש
תכלל , קוספה הז רמא אוהו
" י ִ מ ן ֶּ תִ י י ִּ ל ר ֶ ב ֵ א הָ נ ֹ וּ י ַּ כ
ה ָ פּ וע ָ א הָ נֹ ּ כ ְׁ ש ֶ א ְ ו , הֵּ נ ִ ה
קי ִ ח ְ ר ַ א דֹ ד ְ נ ןי ִ ל ָ א ר ָּ ב ְ ד ִּ מַּ ב
הָ ל ֶ ס " , ] הנ םילהת , ז ח [ .
- לש תורבדמב ןולל בטומ
לארשי ץרא , ןולל אלו
ץראל ץוח לש תוירטלפב .
באת היהו , השרוהשמו ,
ביתכ : "
ְ
ךֶ לֵ ּי ַ ו ם ָ ר ְ ב ַ א ר ֶׁ שֲ אַּ כ
ר ֶּ ב ִ ּ ד וי ָ ל ֵ א ה ' " ] בי תישארב ,
ד [ .
אל ץראה לא ואוב םדוקו
קקותשמ היה , רחא לבא
הנושאר םעפ המש אבש ,
האובנה הארמב הארו , רקי
ץראה תשודק תראפת , זא
ףסכנ ףוסכנ .
תורודל דמלנ ונממו ,
ויצלח יאצוי ונחנא , תויהל
םיפסכנ והומכ , פעא " י
רעצב היבשויש תנמ לע
ךכ , ןירוסיב םיחמש היהנ ."
רפס " םידרח " טנ קרפ -
לארשי ץרא בושי תווצמלאטיו םייח וניבר בתכ ךכ
קוצז " רוד תודוא ל םילגרמה :
" קורפל התיה םתנווכ לכ
הרותה לוע םהילעמ
תווצמהו ... םירמוא ויה
אדבע יכ המירצמ בושל
אחינ אריקפהב היל ] ןיטיג
ע גי " א .[ התע ואר רשאכ
ץראל םתסינכ , ןיא ורמא
םא יכ ונל בוט סואמ ץראב
הדמח , עו " קורפנ ןכ י
תי ותוהלא לוע ונילעמ ' ,
תווצמהו הרותה לועו
בורב ונילע םידבכה
םהיקודקד . קוספמ עדונכו
' י ִ ּ ת ַ תָ נ ְ ו
ָ
ךְ ל
ָ
ך ֲ ע ְ רַ ז ְ לּ ו
ָ
ךי ֶ רֲ ח ַ א
תֵ א ץ ֶ ר ֶ א
ָ
ךי ֶ רֻ ג ְ מ תֵ א ל ָּ כ ץ ֶ ר ֶ א
ן ַ עַ נ ְ ּ כ תַ ּז ֻ חֲ אַ ל םָ ל ֹ וע י ִ תי ִ י ָ הְ ו
ם ֶ הָ ל םי ִ הֹ לאֵ ל ' ] זי תישארב , ח [ .
בקה רמא " ה , םיסנכנ םא
ץראל ךינב , םהל היהא
ןורטפלו הולאל ) במר ירבדכ " ן
חי ארקיו לע , הכ ( ... ַ א
ְ
ך ַ ּ ב ה '
ל ַ א ּ ודֹר ְ מ ִ ּ ת . ץראב םסאמ יכ
םידרומ םתויהל אוה הדמח
תי ותוהלאב ' " כע " ל .
" בוט תעדה ץע " , תשרפ ףוס
חלש , ד " םישנא ךל חלש ה
ק ףד " פ [" וניצמו דומלתב לשורי ימ
) פ '' ג ה '' א ( ידכ ריכזהל תוכז
תובא ןיריכזמ : " ןורבח ."
שר " י אמוי ] חכ . ד " ה תיעביאו [
מ קספ גה ןרמ " ר םייח טילש יקסביינק " א : עגרו עגר לכב איה לארשי ץרא בושיי תווצמ
הלאש : םאה לארשי ץראב רגש עגרו עגר לכ , במרה תעדל השע תווצמ םייקמ " ן . בשייתהל אבב קרש וא
מ םייקמ השע תווצ , צו " ע ) . לארשי ץראב בשייתהל אוה הוצמה םאה ונייהד , םייקמ תובשייתהב קר זאו
השע תווצמ , לארשי ץראב ןירוידה םצע הווצמהש וא , ילוא זאו השע תווצמ םייקמ עגרו עגר לכ .(
בו שת ת טי לש ן רמ " א : עגר לכ .
יתכלה ינרות ץבוק " אתכלהד אבילא " ] רודמב " הכלה חיש ." ךרועה : םהרבא ברה טילש לגיצש םייח " א [" א ָּ ׂ ש ִּ תַ ו ל ָּ כ ה ָ ד ֵ עָ ה ּ ונ ְּ תִ ּ י ַ ו ת ֶ א םָ ל ֹ וק ּ ו ּ כ ְ בִ ּ י ַ ו ם ָ עָ ה הָ ל ְ יַּ ל ַּ ב אּ והַ ה " , רמא הבר רמא ר ' ןנחוי
ותוא םויה ברע העשת באב היה , רמא םהל בקה '' ה : םתא םתיכב היכב לש ח י םנ ,
ינאו עבוק םכל היכב תורודל ." ] די חלש , א \ תינעת ףד טכ ע " א [
םירפסה תא גישהל ןתינ
הרהמ םיאלפנה " ברה ג
טילש לאירוצ השמ " א ,
הרא יאשונב " ק , תוחיש
רסומ , דועו ;
ןויצ תשירד
הרותה תורצוא
דועו .
תבותכה : ללה תיב 13
ינב קרב .
תכרעמהקוצז ןידמע בקעי יבר וניבר " ל , בעיה רודיס לעב " ץ . 
תמדקה ךותמ בעיה רודיס " ץ " םימש ידומע "" עודי ופוג ןיוכל ללפתמה תבוחש
םילשורי דגנכ ] תוכרב ע ל ףד " א ; וש " ע
וא " יס ח ' ס דצ " א [ . שלושמו יונש שרופמו
נתב " הלעמל רכזומכ ך . וניאר ןאכו
רמול תינש םילשורי רוכזל קיפסי אלש
רכזל םישוע ונאש זמרהו םשורה הז
אמלעב אנמיסלו אמגודלו , אכיה אלא
רשפא אלד . הנוכה ונל הלעת זא
השעמל ףרטצתו הבוטה הבשחמהו ,
הנכסהו סנואה ינפמ ענמנה . סונאה יכ
רבד לכמ רוטפ ' כההו הנוגי אל חר ' ;
חבושי אל םנמוא . כה ליעות אלו ו הנו
תעשבו רומג סנוא תנעט ןיאש םוקמב
חוור .
הזלו לארשימ םדא לכ ךירצ
העוקתו העובק המכסה ובילב תושעל
לארשי ץראב רודל תולעל ) תרעה
בעיה " ץ : יד ודי אצמתשכ םינפ לכ לע
דמעמ תצקו האצוהה םא הסנרפ קופיס
ןתמו אשמ הזיא וא הכאלמ ךרדב , וא
תיחרכההו תכרצנה הקפסהה לבקל ,
הממושה הושדקה ץראה בשייל ידכ
הינב ילבמ ( . הכוז תויהל קקותשהלו
ךלמ לכיה ינפל םש ללפתהל ; לע ףא
יפ ונממ הניכש הזז אל ברחש .
רדהו יהלא אלל דבוע ץראל ץוחב
תמא ] זי הרז הדובע ע " ב [ דוד רמאש ומכ
ע ךלמה " ה ] וכ א לאומש , טי [ ' י ִ נּ ו ׁ ש ְ רֵ ג י ִ ּ כ
תַ לֲ חַ נ ְ ּ ב ַ חֵּ פ ַּ ת ְ ס ִ ה ֵ מ ם ֹ וּי ַ ה ה '
ְ
ך ֵ ל רֹ מאֵ ל
םי ִ ר ֵ חֲ א םי ִ הֹ לֱ א דֹ בֲ ע ' . ז ונימכח ורמאו " ל
] ח הרז הדובע ע " א [ ץוחבש לארשי
םה הרהטב הרז הדובע ידבוע ץראל .
ןכ לע רו ייחא ינועמש י יע
ץראב םיררוגתמה ונל אל , ע המדא ל
האמט , וששואתהו תאז ורכז . תא ורכז
ה ' , םכבבל לע הלעת םילשוריו ..] . [ לאו
סח ץראל ץוחב עקתשהל ובשחת
םולשו , םייקל ] יו ק וכ אר , חל [ ' ה ָ ל ְ כ ָ אְ ו
םֶ כ ְ ת ֶ א ץ ֶ ר ֶ א ם ֶ כי ֵ בְ יֹ א ' .
תאז וניתובא תאטח התיה
תורודל היכב ומרגש םינושארה , יכ
הדמח ץראב וסאמ . איהו הדמעש
רמה וניתולגב ונל , לש דחא א
ונילע דמע דבלב . רוד לכב אלא
ולש אלו ונטקש אל ו ונ , ונראוצ לע
אלו ונעגי ונפדרנ חנוה ונל , בלמ תמכ
ונחכשנ . ץרא תריד ונחכשש רחא
ירמגל לארשי .
ןיא דחא ףלאמ ררועתמ קיזחהל
הב בשייתהל םש רודל . יכ םא דחא
הנידממ םינשו רודב . ןיא שיא םש לע
בל שקבמ התבהא , שרו ד המו לש
התבוטו . אלו הפצמ התוארל .
המודמכ
ונל ונתויהב הולשב ץוחב ץראל ,
רבכש ונאצמ ץרא לארשי םילשוריו
תרחא התמגוד .
לע ןכ ואב ונילע לכ תוערה ,
תבשב לארשי ץראב אינפש ] דרפס [
תוצראו תורחא הולשב דובכב לודג
ימימ ןברוחה ןמז בר , בורק םיפלאל
הנש ןמזמ ןברוח תיב ןושאר . בושו
ושרגתנ הנממ ] א " ה , שוריג דרפס תנשב
נר " ב [ דע אלש ראשנ םש תיראשו
לארשיל ץראב איהה . קידצ אוה ה ' יכ
אצי םתעדמ ירמגל ןינע םתולג ,
וברעתהו םיוגב ודמליו םהישעמ ושעיו
תוצאנ , וברעתיו ערז שדוקה ימעב
תוצראה . ' ן ֹ וּי ִ צ אי ִ ה ׁ ש ֵ רֹ ּ ד ןי ֵ א ּ ה ָ ל ' ] הימרי
ל , זי [ ' החוכש ונייה הבוזע ונייה ' ] תוכרב
ע בל " ב [ ...

תאז לכ ונתאב , ונלשמנ זראכ יכ
] ע ט אמוי " ב , יע " ש [ . ונחכש יבצ ץרא ,
ונרכז אל ונתדלומ ץרא לא בושל . ריע
ונשרד אל וניתובא תורבק . ליג לא
כ ונחמש םימע . ' הרות ןיא םיוגב ' . עובקל
הריד ] וחב " ל [ ונקשח . ' י ִ מ ׁ שי ִ אָ ה ם ָ כ ָ חֶ ה
ן ֵ בָ י ְ ו ת ֶ א תאֹז . ל ַ ע ה ָ מ ה ָ ד ְ ב ָ א ץ ֶ ר ָ אָ ה ,
ה ָ ת ְ ּ צִ נ ר ָּ ב ְ ד ִּ מַ כ וגו ' ר ֶ מאֹ ּיַ ו ה ' ל ַ ע ם ָ בְ ז ָ ע
ת ֶ א י ִ ת ָ ר ֹ ו ּ ת ' ] ט הימרי , אי - בי [ .
לארשי יכ ה תלחנ םיורק ' ] ומש " ב
כ , טי [ ותלחנ איה ץראהו . הרותהו
םהינשב היולת , ה םעב ' ה תלחנ לע ' .
בזוע תחא בזועהו ] םג [ תינשה , ךרד לע
תמאה ] דוסה [ . ב ורמאו הבר תישארב
] ומ ךל ךל תשרפ לע שרדמה , ט [ ' םא
יתוהלא ןילבקמ ןה ץראל ךינב ןיסנכנ ,
םילבקמ םניא ואל םאו ' .
ךיראהל ןיאו ב ] ש המ [ המכ עודי
וגילפה ונימכח ז " לארשי ץרא חבשב ל
הב םירדהו . יכ םישרדמהו דומלתה
הפל הפמ םיאלמ המכחה ירפסו רהוזהו .
הל םהידי ואלמ םישרפמה ןכו ' הריכזהל
חבשל לודג , דוחייב בארה " ע ] וניבר
ארזע ןבא םהרבא ; ר ' גכ תישארב , טי , ןכו
גל , טי [ במרהו " ן הרותה לע ] חי ארקיו ,
הכ ; הארו תוחתפמב יבתכל במרה " ן כ - 40
תומוקמ לע הרא " ק [ - םהילע ןיועי . לעבו
רזוכה רפס דיסחה ] יולה הדוהי וניבר [
ורפסמ תומוקמ המכב הז רבדב אילפה .
ורפס רטוק בבוס הז בטוק לעש טעמכ ,
ותליחת הצקה לא הצקה ןמ חירבמ
ופוסו , החיתפ ןיעמ המיתח . ינשב ןכו
] יפ " ד [ וירמאממ יעיברבו . לכהו ךלוה
םותיחה רחא ] רפסה לש [ ויתפש אצומש
רמאל אלימ ויפב רשאכ רמש , תנעטל
ומע חכותמה ךלמה , לע בכעל הצרש
ותעדמ וריזחהלו ודי ] הראל עוסנל " ק [ .
ובבל םותב , הנע לכשהו המכחב ] ול [ ,
הנכסו ךרדה יוניע חרוטל , ששח אל
הנפ אלו רוחא גוסנ אל . ' וינפל קדצ
וימעפ ףרדל םשיו ךלהי ' הב םותחל
וימי . בכשמ לע חוני םולשב ו . דוסי קידצ
םלוע , ויחוכיוב םיבר הכיזו הכז
ויתוחכותו לאה ייקו ם . ' ה חור ' וב רביד ,'
' לאה שיא אב קו םולה דע םי ' . ..

א " המ כ םיינעה ונא תושעל ונל שי
ינופצה בטוקל בורק םינכושה םינויבאו
םלועמ הניכשה רוא םש חרז אל רשא .
ןושלמו שדוקה תמדאמ דאמ םיקוחרו
שדוקה , המכו המכ תחא לע ונל שיש
ןורקב הבכרמב תולעלו ץמאתהל
הדסאבו הדמח ץרא לא . ונרצעי אלו
הדובעה םוקמ לא תכלמ גלשהו םשגה .
הנכסה תמחמ הנעט ןיאו , תעשב יכ
ךכ לכ הנכס ןיא םולש . רבדמה תנכסו
הז ןינעל הנכס היורק הניא יאדוב םיהו ,
ד וזכ הלודג הווצממ רוטפל הלצמ
אנגמו . ) וש ןייעו " ע ] הבא " ע ס י ' ע " ה [
יפאש ' האלהו ןומא אונמ םוריח תעשב
תולעל םיבייח , עא " יכלוה ןיאש פ םשמ ן
רבדמה ךרד וא הניפסב םא יכ ( .

םיכלמו םירשו םירבוע םיבשו
תוינאב וכלה תויצב ] םילהת הק , אמ [ .
האר ךכרד איגב העקיבו , לע לכ רה
העביגו . דחי רישע ןויבאו תונקל םיסכנ
םיצר םיסוסכ . םכרד םיב רמוח םימ
םיבר ] קוקבח ג , וט [ םיזעבו הביתנ . וטיבה
תוחרא מית " ה ווק תוכילה אבש ] בויא ו ,
טי . א " ה , שיגדה תא תבית מית " ה זומרל לע
ותהימת לע הלא םיצמאתמה כ " כ םרחסמב
םיעסונו םיכרדב תונכוסמ , ךא יבגל הילע
אל " י םיקמחתמ תנעטב הנכס .[ המלו אל
הנקת ךל תולובחת טלמהל לע ךשפנ
תויהב לאל ךדי תושעל , אובל ןנולתהל
לצב ידש תחתו ויפנכ תוסחל ? " .
דרפס שוריג , הברהו
רודו רוד לכבש תורצ
וניתולכל ונילע ודמע ,
כשש ינפמ ח ץרא תא ו
שדוקה , הילא ולע אלו .

םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ
םירסו רכנ ינב תקסעה ,
טילש יקסביינק ח " אהמוד רבדה המל ? 


הליחת יכ הליחת יכ הליחת יכ הליחת יכ הבוטה ךחור יכ יתבשח
ןב םע קר רשקתהל אלש ךתוא הריעה
םיבוטו םילודג , ןנבר ריקומ התאו ,
יכ עמשאו יתבשקה רשא רחא לבא
ךדשל ךביל לא תמש םימזנ גוז רובעב
דגובו עשר ינומלאו ינולפ םע , םא
השעא אל ףסכ רפעכ התע לוקשת
הזה רבדה , ןח ריכמ ךניא יכ רחא
תה לש וכרע " ג רקיב אלו ח ונוא
ותראפתו , או " ךלו יל המ כ !
רבדה אוה רבדה אוה רבדה אוה רבדה אוה רשא רחא יכ םילגרמב
ץרא לע תונורסח ורבדו הביד ואיצוה
לארשי , ורמאו םלוכ ומיכסה יכ דע
המיירצמ בוש ונל בוט אולה ] האר
די רבדמב , ד [ , ץרא דגנ םירצמ ולקשו
לארשי , רתוי תחבושמ םירצמ ץראו
םהלצא , א " םהמ רדענו ללשנ רבכ כ
קיב השגרהה ץראה תשודק ר
התלעמו , רוא הגונמ וניבי אלו
המש להי רשא השודקהו המכחה .
התיה הב סנכיל וצרש המ םהו
הירפמ לוכאל קר םתמגמ , א " הזל כ
תוצרא ראש םג םילגוסמ , כע " ל .

ליימב ןולעה תא לבקל ןתינ .
nursfhy@gmail.com

קוצז ןייטשניול לאקזחי " ל :
תא יתעמשו ןייטשניול לאקזחי ברה חיגשמה
םימעפ הברה רמאו ךי א ו נ ל הארמ הז ש
ו נ ל ש אי ה ץראהו .
קיודמ ןפואב ולש יוטיבה תא יתעמש אל קר ( " .
םכברקב יח ל " גה תאמ " ר דנרב קחצי טילש " א


שדוקה ץרא ן עמל בבות " א

םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ
תובקעב ה " שדוק תאירק " תאמ טילש ןנברו ןנרמ " אש א םירסו
רגה ןרמ תעד תא םימסרפמ ונירה " טילש יקסביינק ח
שיש קספ רטפל
רוסא הכלהה פ
םיברע קיסעהל ןפוא םושב , טרפבו
םידבוע רטפל תובישי
הלאש ששח ןיא םא םג
רגה רמא הז " ח
ילהנמ ידי לע לאשנש הלאש
לש ותקסעה תודוא קרב ינבב הבישי
הבישיה ילתוכ ןיב רגובמ .
רחאל התלעוה
חבטה תא עציבש לבחמה יכ עדונש
קסע ברה זכרמ תבישיב
עיסה ףא יכ ןכתיו םידימלת תועסהב
הבישיה ילהנמ ינפב ונייצ רגה " ח
רגובמ אוה םלצא דבועה יברעה יכ
תוברועמב םהיניעב דושח וניא ןכלו
רורט , ה םלוא רג " ח טילש " א יכ עבק " לע
קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה יפ
םיברע , תובישיב טרפבו . ששח הז
תושפנ תנכסמ ." ה רג " ח ו ףיסוה רמא
ל םילאוש : " םתיא המחלמב ונחנא ירה ."
רגה " ח טילש " א תו ףיסוה המ
קיסעהל ןוכנל אצומש ימ שי הז עודמ
תוידוהי םיידיב שודג קושה דועב םיברע
הדובעל תוקוקזה " . םידוהי ןיא יכו
וסנרפתיו ודבעיש ? ." רמא דועו ,
ש םניאש םידבוע קיסעהל ןתינש רתיהה
לטבתמ הובג תויולע רעפ לשב םיידוהי
רשאכ תושפנ תנכס תמייק .


עיז אנבודמ דיגמה " א לשמ המוד רבדה המל
תֶ א םָ ל ֹ וק
רמא הבר
ברע העשת
בקה '' ה : םתא
עבוק םכל
\ תינעת ףד
הנווכהד שריפ
לארשיל רזגנש תויולגה יתש לע
בתכש ומכו
זמר הזיאמ יתעדי אל
זמר ל [ הז , לבא
, דכ - זכ [ :
אֹ ל ּ וני ִ מֱ א ֶ ה
אֹ ל ּ וע ְ מ ָׁ ש
לי ִּ פ ַ ה ְ ל ם ָ תֹ וא
םִ י ֹ ו ּ ג ַּ ב ם ָ ת ֹ ורָ ז ְ לּ ו
רפסב בתכש והזו
העבקנש וננוע תליחת
הב ונסאמ ןעי תורודל היכב ונל ,
ה ָ ּ ד ְ מֶ ח .
אנבודמ דיגמהל בקעי
ינא יח םלואו קוספ לע חלש [
רזגנש המ הז ךרד לע שריפ רוד לע
ץראל וסנכי אלש ומצע רבדמה , זו " ל :
" "" " םדאל לשמ םדאל לשמ םדאל לשמ םדאל לשמ הלע רשא ךרעה תוחפ
דואמ רשעתנו החלצהה הלעמב . היהו
תב ול , וינפל ועיצהו םינכדשה ואוביו
ב ' םינינע . ער לודג רישע ןב םע דחא
בל רסחו לבנ םיללעמ ; בה ' ןב םע
ןואגה ברה , המואמ ןתי אל ברה קר .
בה ןינעה תא ומצעל רוחביו ,' רמאיו
ןב לא התוא יתית בוט ןכדשה לא
פה לכל ךא ברה השעי תאז תא תוח
ברה : הנותח ידגב ונב תא שיבלהל
ןתי הלכה לאו םינבל בא טפשמכ
רתוי אלו םימזנ .
ברה רמאיו ברה רמאיו ברה רמאיו ברה רמאיו המואמ ןתא אל , םאו
ינב םע רשקתהל ונוצר - ןיאב רשקתי
המואמ לכ ןתמו רהומ . רישעה בישה
םע רשקתהל יל בוט ןכ רבדה םא
דואמ יל הברי אוהו רישעה ינולפ
ןתמו רהומ .
בהואו בהואו בהואו בהואו תזוחאו וי תזוחאו וי תזוחאו וי תזוחאו וי תא םעמושב ויערמ
לע רבדיו וילע םהיפ ורעפ וירבד
וביל , תשעתנ יכ דע , ברה לא אביו
ינודא רשאכ השעא ינודא יננה רמאיו
נו רבוד זמל תורשקתהה השע " ט . זא
ברה רמא , ךמע יתרבד יכ יתמחנ
הז ןינעמ ךמע רשקתהל לכוא אל ,
תעד ר חיגשמה ןרמ ' קוצז ןייטשניול לאקזחי
כשת רייא " ח , םימיה תשש תמחלמ ירחא הנש , תא יתעמשו
םירצמ תאיצי לש םיסנל םימיה תשש תמחלמ לש םיסנ המידש , םימעפ הברה רמאו
ו נ י כו תב אצמנ ה , ל ן תנ ו תאז ה ץראה תא ו נ , ו נ ל ש אי ה ץראהו
הרה " ר ג ' ץיבאלומש םייח ' ר " צז רימ ם " ל ) קיודמ ןפואב ולש יוטיבה תא יתעמש אל קר
סרטנוקה ךותמ " ןועדת תאזב א יכ - םכברקב יח ל
ם י ד ר ח ה ת ד ו ג א
שדוקה ץרא ן עמלע עע ע " "" " םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ םיברע קיסעהל ןפוא םושב רוסא הכלהה פ
תובקעב
רגה " ח טילש " א שיש קספ
םיברע םידבוע : " ע " רוסא הכלהה פ
םיברע קיסעהל ןפוא םושב
תובישיב ." ו לע ה םידבוע רטפל תובישי
םיברע , הלאש ששח ןיא םא םג
ופתתשי תנייוע תוליעפב .
הכלה קספ רגה רמא הז
תובקעב ילהנמ ידי לע לאשנש הלאש
לש ותקסעה תודוא קרב ינבב הבישי
יברע לעופ הבישיה ילתוכ ןיב רגובמ
הבישיה ילהנמ תלאש רחאל התלעוה
חבטה תא עציבש לבחמה יכ עדונש
ארונה קסע ברה זכרמ תבישיב
עיסה ףא יכ ןכתיו םידימלת תועסהב
המצע הבישיהמ םידימלת .


עיז אנבודמ דיגמה


" "" " א ָּ ׂ ש ִ ּ תַ ו א ָּ ׂ ש ִ ּ תַ ו א ָּ ׂ ש ִ ּ תַ ו א ָּ ׂ ש ִ ּ תַ ו ל ָּ כ ל ָּ כ ל ָּ כ ל ָּ כ ה ָ ד ֵ ע ָ ה ּ ונ ְּ תִ ּ י ַ ו
ּ ו ּ כ ְ בִ ּ י ַ ו ם ָ ע ָ ה הָ לְ י ַּ ל ַּ ב אּ וה ַ ה " ,
רמא ר ' ןנחוי ותוא םויה ברע
באב היה , רמא םהל בקה
םתיכב היכב לש םניח , ינאו
" היכב תורודל ." ] חלש די , א \
טכ ע " א [ .
במרהו במרהו במרהו במרהו " "" " ן ןן ן ] הע " םש ת [ הנווכהד שריפ
לארשיל רזגנש תויולגה יתש לע
ינשו ןושאר תיב ןברוחב , בתכש ומכו
םש , זו " ל " זמר הזיאמ יתעדי אל
ואיצוה השרפבש ] זח " זמר ל
אוה אלמ ארקמ ] וק םילהת ,
ּ וסֲ א ְ מִ ּ י ַ ו ץ ֶ ר ֶ א ְּ ב ה ָ ּ ד ְ מֶ ח אֹ ל
ֹ ור ָ ב ְ ד ִ ל : ּ ונ ְ ג ָ רֵ ּי ַ ו ם ֶ הי ֵ לֳ ה ָ א ְ ב
לֹ וק ְ ּ ב ה ,' א ָּ ׂ שִ ּי ַ ו ֹ ודָ י ם ֶ ה ָ ל לי ִּ פ ַ ה ְ ל
ר ָּ ב ְ ד ִּ מַּ ב : לי ִּ פ ַ ה ְ לּ ו ם ָ ע ְ רַ ז םִ י ֹ ו ּ ג ַּ ב
ת ֹ וצ ָ רֲ א ָּ ב . כע " ל . רפסב בתכש והזו
םידרח ] טנ קרפ [ העבקנש וננוע תליחת
הב ונסאמ ןעי תורודל היכב ונל
רמאנש ּ וסֲ א ְ מִ ּי ַ ו ץ ֶ ר ֶ א ְ ּ ב ה ָ ּ ד ְ מֶ ח
להוא רפסבו להוא רפסבו להוא רפסבו להוא רפסבו אנבודמ דיגמהל בקעי
קוצז " ל ] ינא יח םלואו קוספ לע חלש
רזגנש המ הז ךרד לע שריפ
ץראל וסנכי אלש ומצע רבדמה


" זיבינופ תבישיל יעיגהב ' כשת רייא
צז " ל םירצמ תאיצי לש םיסנל םימיה תשש תמחלמ לש םיסנ המידש
בק ה " ו נ י כו תב אצמנ ה
תעד זא היה ןוויכ ותואבו הרה


וי " ע ל " י : ם י ד ר ח ה ת ד ו ג א

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->