MC

SCRI
PT
จอย

3

(INSEE Lightweight Concrete Awards)
Date & Time : 5
. . 2552 / 9.30
.
.

.

Q1-9.30
Q2-9.35

vip
2 โดยความ
ร่

มื

(

)

เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีต
ได้รับการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อ งเพื่อให้ส ามารถนำา
ไ ป ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง เ หม า ะ ส ม กั บ ป ระ เ ภ ท ข อ งก า ร
ก่ อ สร้ า ง และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ การพั ฒ นาคอนกรี ต
มวลเบาเพื่อให้เหมาะสำาหรับการใช้งาน พร้อมกับ
เป็นการลดต้นทุน โดยสำาหรับการแข่งขันในครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ

3”ซึ่ ง จะดำา เนิ น
ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 5-7
. .2552 โดยเลื อ กเฟ้ น ผู้ ช นะเลิ ศ
จากสถาบั น ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง เป็ น การ
สร้ า งกิ จ กรรมเพื่ อ ความสามั ค คี แ ก่ บุ ค ลากรด้ า น
วิศวกรรมโยธาในอนาคต
ในโอกาสนี้ น ะคะจะขอกล่ า วแนะนำา ท่ า นผู้ มี
เกียรติที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งได้แก่

ดร.สุเมธ แย้มนุน่
เลขา ธิกา รคณะก รรมการ การอุดมศึก ษา (ประธานพิธีเปิด
โค รงการ )
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
อธิการบดี
อ.บุญมี วิทยาภิรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.มณฑล ฉายอรุณ
รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตวังไกลกังวล
ผศ.อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.เฉลิมพล ไชยแก้ว
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำาวิทยาเขตวังไกลกังวล ในฐานะประธานกรรมการจัดโครงการ
แข่งขัน
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
อาจารย์ประจำา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในฐานะประธานกรรมการตัดสิน
ผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)
คุณสมยศ อุดมสินกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
คุณอดิศักดิ์ ยิ้มวัน
กรรมการตัดสิน
ผู้แทนขาย SCCC/ SCCO/ ลูกค้า
Q3-9.40

Q4-9.45
Q5-9.50

กล่าวนโยบายด้านการศึกษา โดย รศ.ดร.อิสสรีย์
หรรษาจรูญโรจน์
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
.
กล่าวรายงานการจัดแข่งขัน โดย ผศ.อุดมวิทย์
กาญจนวรงค์
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

Q6-9.55
Q1010.00
Q1110.30

กล่าวเปิดงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ถ่ายภาพที่ระลึก
มอบของที่ระลึก
เสร็ จ พิ ธี เ ปิ ด / เริ่ ม แข่ ง ขั น ประธานเดิ น ชมการ
แข่งขัน
เล่นเกม แจกของ

MC
SCRI
PT
จอย

3

(INSEE Lightweight Concrete Awards)
Date & Time : 7
. . 2552 / 14.00
.
.

Q114.00
Q214.05

.

vip

ผู้ว่าราชก ารจังห วัดประจวบคีรีขันธ์
โค รงการ )

(ประธานพิธีปิด

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

Q314.10
Q414.15

รศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า
พระนครเหนือ

Q514.30
Q614.40

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ถ่ายภาพที่ระลึก
มอบของที่ระลึก
เสร็ จ พิ ธี เ ปิ ด / เริ่ ม แข่ ง ขั น ประธานเดิ น ชมการ
แข่งขัน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful