P. 1
Harmonija-i-Matematika-u-Muzici

Harmonija-i-Matematika-u-Muzici

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by Marko Ćatić
Matematika
Matematika

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Marko Ćatić on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

Matematički fakultet Beograd

HARMONIJA I MATEMATIKA U MUZICI

Milica Živanović ml03007
Sardžaj
Dijalektika ...................................................................................................... Alikvotni tonovi .............................................................................................. Harmonija i spirala ........................................................................................ Alikvotni tonovi i harmonijska četvorka tačaka ......................................... 4 4 7 9

Logaritamska spirala ..................................................................................... 11 Logaritamska spirala i zlatni presek ........................................................... 13

Logaritamska spirala i Zenonovi paradoksi ……………………………... 17 Zaključak ........................................................................................................ 19 Imenik ............................................................................................................. 21 Literatura ........................................................................................................ 29

2

“Bliznakinje načela krsta, oplođene čistim ukrštanjem, simetrija i armonija su uspele da začnu vaselenu i da je rode, razviju i nasele večnim životom.” Laza Kostić

3

podrazumeva veštinu dolaženja do pojmnovnog saznanja. koje je dobro po sebi. alikvotni tonovi (parcijalni tonovi ili harmonici). godine na Kongrsu u Berlinu rekao: “Die Ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht. od iskona prkosi osnovnom principu dijalektike.Veliki matematičar Leopold Kroneker je 1886. Alikvotni tonovi Poznato je da svaki muzički ton predstavlja složenu zvučnu pojavu. Međutim.”) S druge strane. alles andere ist Menschenwerk”. Osnovni princip dijalektike glasi da se sve što zapažamo u prirodi i društvu. osnovnom tonu. počinje od najnižeg stepena saznanja (od onoga što pokazuju čula). čije se frekvencije odnose prema tonu u kojem se pojavljuju. sasvim je sigurno da niko pre njega nije poznavao reč dijalektika. pod rečju dijalektika podrazumeva učešće ljubavi jer “ni do čega vrednog se ne može stići bez tog zanosa”. kao 1:2:3:4:5:6:7:8:9 itd. čini se. da bi dospeo do onog najvišeg (“do uvida u vrhunsko dobro. tj. oko nas i u nama. Platon. a ne po nečemu drugom ”). On kaže da je taj put ulazni. a sve ostalo je delo ljudskih ruku. razvija. ide preko proučavanja i razumevanja matematičkih oblika i relacija. sokratska ispitivanja. I zaista. (“Cele brojeve je stvorio dragi Bog. a s druge strane objašnjava reči Leopolda Kronekera. menja i kreće. ove dve izjave između kojih je razmak od 2200 godina su dovedene u vezu! Dijalektika Dijalektika kao metoda pobijanja ili dokazivanja bila je poznata i pre Platona. progresivan. a s druge strane. Platon govori o uzdizanju i osvešćavanju duše na putu saznanja. Ova granica kod nekih instrumenata iznosi: Instrument Granična frekvencija (kHz) Horna 1. kineski filozof Li Pu Ve iz III veka pre Hrista. obratićemo posebnu pažnju na jednu prirodnu pojavu koja. s jedne strane. do određene granične frekvencije. No. Neposredni uzor za konstrukciju Platonove dijalektike bili su sokratski razgovori. kaže da o muzici “može govoriti samo sa čovekom koji je shvatio sužtinu sveta”.5 Flauta 4 Violina 8 Truba 9 Triangl 16 4 . U zvuku svakog tona sadržani su i njegovi tzv. Tu reč je sam Platon skovao kao ime za filozofsku istraživačku aktivnost.

svaki član ovog niza predstavlja harmonijsku sredinu dva susedna člana koja se izračunava po formuli: H(a. Četvrti. što predstavlja tzv. odnosno boju glavnog. usled čega nastaje specifična boja tona Slika ili dijagram odnosa tih tonova zove se zvučni spektar. to je zvuk instrumenta oštriji. harmonijski niz 1. umesto čvrsto pritisnuti. naročitim postupkom u sviranju. a mogu se registovati i tzv. ovi tonovi u akustici često nose naziv harmonici. Nemački muzikolig Hugo Riman postavio je hipotezu o postojanju niza alikvotnih tonova sa suprotnim kretanjem intervala – odozgo naniže. 6. od kada je čovek proizvodio muziku bilo svojim glasom. Helmholcovim rezonatorima. na primer u tonu A. 1/2. čija je frekvencija 110Hz. flažoleti. 8. kao što je već pomenuto. osnovnog tona. 2. 1/4. Zatim.Tako su. što je granična frekvencija niža) to je zvuk instrumenta “mekši” i obratno – što je alikvotnih tonova više. bilo na nekom od prvobitnih muzičkih instrumena. 3. 9… i to upravo onaj kojeg nam je po rečima Kronekera podario dragi Bog. što je manji broj alikvotnih tonova (tj. nego samo kao prizvuk. 4. Dovoljno je na odredjenom mestu žicu samo lagano dotaći. Fizičko postojanje donjeg alikvotnog niza nije eksperimentalno utvrđeno. dakle. Zaključimo. a sami brojevi tačno označavaju deo žice koja treperi prilikom proizvođenja odgovarajućeg tona. 1/3. može postići da pojedini alikvoti zazvuče izdvojeno. Na osnovu ovoga je izveden zaključak da i molski tonalitet ima u jednom akustičnom zakonu svoju prirodnu podlogu. u osnovi svakog tona ležao i leži niz prirodnih brojeva 1. Na nekim instrumentima se. kojima je utvrđeno njihovo postojanje. ali prema Rimanu i četvrti. 1/5… za čiji naziv postoji više razloga. da je još od najdavnijih vremena. Takođe. 7. Prvo. b) = 2ab a +b 5 . peti i šesti alikvotni ton daju tonove durskog trozvuka. kao tzv. Njihove recipročne vrednosti obrazuju tzv. pa je na osnovu toga proistekla teorija nekih estetičara o prirodnoj osnovi durskog tonaliteta. 5. Rimanovu hipotezu. peti i šesti ton donjeg alikvotong niza obrazuju molski trozvuk. sadržani sledeći alikvotni tonovi: Osnovni ton Alikvotni tonovi (Hz) 110 Hz 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 Približan ton a e1 a1 cis2 e2 g2 a2 h2 cis3 dis3 e3 f3 A u tonu C su sadržani naredni alikvoti: Alikvotne tonove ne razabiramo sluhom kao samostalne tonove.

tako da se u ovom slučaju pomenuti zakon ostvaruje. Bitno je spomenuti da Gustav Teodor Fehner (1801-1887) jeste čovek koji je težio jednoj sveobuhvatnoj psihološkoj slici sveta – “sveta u kome se duhovni i materijalni procesi od početka razvijaju uporedo i zajedno. 3. . Oktava je fundamentalnan muzički interval koji “kao nijedan drugi tonski korak.Pri tome treba imati u vidu da su još stari pitagorejci. Kažu da iz njegovih dela govori “jedno istinsko 6 . Posmatrajmo sada uporedo dva pomenuta. čitav jedan neograničen niz oktava ili tzv. Fehnerov zakon glasi da “jačina oseta jeste proporcionalna logaritmu odgovarajućeg podražaja”. drugi niz je niz logaritama prvog. Ali i bez toga.. a drugi linearno. U nizu alikvotnih tonova poseban i izuzetan značaj zauzimaju oktave. Pre svega. podražaja. Ali i svaki novonastali ton ima tu istu reproduktivnu moć. 2 2 . čiji je količnik 2. S jedne strane. Zapravo. obrazuju geometrijsku progresiju. ali teško da se iko usudio da dirne u svetinju oktave. Vidimo da se članovi drugog niza dobijaju logaritmovanjem prvog za osnovu 2. 4. akustičari. osnovni ton i njegova oktava nisu identični. a prirodni brojevi odgovaraju “subjektivno doživljenim tonskim visinama”. izjednačavanja i tempiranja muzičkih skala i tačnog određivanja položaja svakog tona u njima. 2 4 .. i R je intenzitet stimulacije tj. na prirodnim zakonima zasnovana niza. jer su intuitivno osećali da se ona nalazi u “temeljima postanka sveta”. oktava je za sve harmoničare najvažniji interval u muzici i najsavršeniji. Svaki ton je u stanju da iz sebe izvede. u nama izaziva isti kvalitet oseta”. 2. . Dakle. 2 5 . možda najvažnija. matematičari. 6. da je kod žice muzičkog instrumenta broj oscilacija obrnuto proporcionalan dužini dela žice koji treperi. 2 6 . Prvi od njih raste eksponencijalno. Osnovni psihofizički zakon prema Fehneru ima oblik S = k * logR gde je S jačina oseta (ili kako neki više vole intenzitet senzacije). od vremena pitagorejaca do današnjih dana... oktavni prostor. a s druge strane. Koračanje duž niza oktava osećamo kao ravnomerno penjanje ili spuštanje. niz prirodnih brojeva: 1. što nas vodi do Veber-Fehnerovog zakona. i to: oktavni niz: 2 1 . po pravilu geometrijske progresije. ali u oktavnom prostoru je dobio svoju najveću potvrdu. To opet znači da “eksponencijalnom rastu veličine podražaja odgovara linerani rast veličine oseta”. a posebno Arhita. 5. njihove frekvencije se odnose kao 1:2:4:8:16…. 2 3 . teoretičari muzike i graditelji muzičkih instrumenata proučavali su problem tonskog uređivanja. Oktavni brojevi predstavljaju podražaje u obliku frekvencija. oba tona u čoveku pobuđuju “kvalitativno isti subjektivni doživljaj”. k je konstanta karakteristična za određeni modalitet. koristili aritmetičku i harmonijsku sredinu za podelu oktave na sve manje i manje intervale i tako dobili više različitih dijatonskih skala. isto kao i fizičko i psihičko u njegovoj psihofizici”. jedni sa drugima. Tokom mnogih vekova. tj. Veber-Fehnerov zakon je doživeo mnoge polemike i osporavanja. Recipročna funkcija (hiperbola) y = k/x ima svoju podlogu u prirodnom zakonu.

” Broj 2 u tonskom prostoru izaziva prvu polarizaciju koja istovremeno vodi ka cikličkoj oktavnoj strukturi. Trojka polarizuje oktavu na kvintu i kvartu. odnosno oktavni podniz. Harmonija i spirala Niz alikvotnih tonova. “I reče Bog: neka bude svetlost. A složićemo se svi da je ovo u izvesnom smislu i jedna od preokupacija harmonije. Sedmi alikvotni ton sa prethodnim obrazuje septakord koji se doživljava kao pitanje kojim se stvoreni čovek obraća stvaraocu. Pojavljuju se dur i mol – muško i žensko. Vratimo se sada na harmonijski niz koji predstavlja alikvotne tonove. Kvinta se kroz broj 5 dalje polarizuje u veliku i malu tercu. a zatim je to dovedeno u vezu sa biblijskom Knjigom postanja. Iz ovog niza možemo izdvojiti geometrijski podniz. “Broj 1 ukazuje da tonski prostor još nije u sebi struktuiran već haotičan. Njegovim logaritmovanjem ponovo se dobija harmonijski niz. vera i nauka stoje u tesnoj međusobnoj povezanosti”. I bi svetlost. Istovremeno sa njom nastala je i mogućnost formiranja kvintnog kruga. odnosno harmonijski niz. Stoga se smatra da je logaritamska funkcija matematički izraz povezanosti fizičkog i psihičkog. umetnosti i nauke. I vide Bog svetlost da je dobra. duh i materija. odnosno kako Biblija kaže: “Beše tama nad bezdanom. objektivnog i subjektivnog. koji su u njemu doživljavali jedan od osnovnih “prafenomena univerzuma” i otkrivali različita i višeslojna značenja. u kome Bog i priroda.” Broj 3 se pojavljuje u drugom ciklusu kao prvo novo biće u obliku kvinte. tek na ovom stepenu kroz polarizaciju na čoveka i ženu. Prvi akt stvaranja je polarizacija u svetlost i tamu koja istovremeno vodi ka cikličkom fenomenu dana i noći. Dok je u prvom ciklusu stvaranja čovek još bio androgeno biće. i ova igra uz pomoć logaritamske funkcije može po volji da se produži. 2) pri čemu svaka oktava označava jedan nov ciklus. a time i mnoštva tonova u njihovoj organskoj uređenosti. Pitanje se postavlja o kušanju sa drveta saznanja i obećanju zmije da će čovek postati kao Bog.2 tame. a kvinta simbolizuje prvog čoveka Adama. a jedina polazna tačka je osnovni ton – jedno – duh Božji koji sve obuhvata. Poznati nemački harmoničar Peter Nojbeker spontano je i intuitivno alikvotni niz predstavio u obliku jedne spirale (sl.jedinstvo religije. i duh Božji dizaše se nad vodom. i rastavi Bog svetlost od sl. 7 . dobija se istinski ljudski kvalitet. kao i da je njegova glavna preokupacija bila “naći most između srca i razuma”. fascinirao je sve prave istraživače nauke o harmoniji.

gde je ρ poteg ili rastojanje neke tačke od koordinatnog početka ili pola.” Peter Nojbeker nije dao nikakvo matematičko izvođenje. 3a. niti je precizirao o kom obliku spirale je reč. I sva tri su u neposrednoj. 3). sl. Spomenimo da i gramofonska igla krećući se po ploči opisuje putanju koja tačno predstavlja Arhimedovu spiralu. Uobičajeno je da se njihov redosled obeležava rednim brojevima (prvi. Posle broja 8 čovek mora da napusti rajski prostor i započne tegoban zemaljski život koji se u Bibliji opisuje rečima “Sa znojem lica svojega ješćeš hleb”. Primetimo da se poteg ρ neograničeno smanjuje kada ugao θ neograničeno raste. hiperbolička i logaritamska).3 sl. tri glavna tipa spirala (Arhimedova. polarnim koordinatama ρ i θ. Jednačine svih ovih spirala izražavaju se u tzv. 4a. ordinata ove krive je određena sa y = ρ·sinθ. tada će frekvencije alikvotnih tonova dalje biti 2a. 6a… I to su tačno one brojne vrednosti i apscise tačaka u kojima spirala seče polarnu osu. 5a. U svojoj knjizi O spiralama. Jedan od najvećih matematičara i naučnika helenističke epohe i celokupnog starog sveta bio je Arhimed (287 – 212. kao i da se odgovarajuća linija zavija kod pola i asimptotski mu se približava. gde konstanta a predstavlja faktor proporcionalnosti. Postoje. Ako uzmemo da se početni položaj obrtne prave nalazi na polarnoj osi i da je početni položaj pokretne tačke u polu polarnog koordinatnog sistema. pre nove ere). Na slici 4 imamo spiralu nacrtanu za dva suprotna smera obrtanja pokretne prave. ali pored toga imaju i mnoga druga značenja i ispoljavanja. živoj i organskoj vezi sa nizom alikvotnih tonova. a sa brojem 9 počinje napredovanje i izgradnja tonske skale iz manjih elemenata. drugi. treći…) odozdo naviše. a θ ugao između potega ρ i polarne (horizontalne) ose (sl.Sa brojem 8 zatvara se još jedan oktavni ciklus. pa imamo 8 . Ako je frekvencija osnovnog tona a.4 Ova kriva u muzičkom smislu predstavlja krivu frekvencija alikvotnih tonova. tada jednačina spirale ima oblik ρ = aθ. koja se pak sa svoje strane jednoliko obrće oko jedne stalne tačke”. Hiperboličku spiralu definišemo jednačinom ρ = a/θ. S druge strane. on definiše krivu koju mi danas nazivamo Arhimedova spirala kao “liniju opisanu tačkom koja se jednoliko kreće po pravoj.

pa će sl. Svaki alikvotni ton predstavlja harmonijsku sredinu dva susedna alikvotna tona. mogu da predstavljaju harmonijsku četvorku tačaka. 〈1 θ Spirala se odavde nalazi ispod prave y = a i asimptotski joj se približava (videti sl. C i D jedne prave linije obrazuju harmonijsku četvorku tačaka ako tačka C deli odsečak AB iznutra u istom odnosu u kome ga tačka D deli spolja: A C : C B = A D : B D (1) Pitanje je da li bilo koja 4 alikvotna tona na žici muzičkog instrumenta prikazana kao tačke na brojnoj osi. 1/2. Alikvotni tonovi i harmonijska četvorka tačaka Pokušajmo da dovedemo alikvotne tonove iliti harmonike u vezu sa tzv.1] možemo da posmatramo kao dužinu žice muzičkog instrumenta. 9 . 1/6. 5). To znači da jedinični interval [0. 1/5.. B. Poznato je da 4 tačke A. Ova kriva u muzičkom smislu upravo predstavlja krivu samih alikvotnih tonova. jer je θ =1 Ovu spiralu pominje i Isak Njutn u prvoj knjizi svojih Principia pri razmatranju zakona gravitacije i mogućeg obilaska planeta oko Sunca. harmonijskom četvorkom tačaka. na šta nas sam termin “harmonijski” navodi.y = ρ·sinθ = a ⋅ s iθ n 〈a θ lim sin θ θ →0 jer je s i θn . 1/3.. 1/4.5 spirala prolaziti tačno kroz one tačke na žici u kojima se stvaraju alikvotni tonovi. Ukoliko izaberemo a = 2π dobićemo presečne tačke sa polarnom osom 1.

c’ može se smatrati osnovnom harmonijskom četvorkom u okviru oktave. Inače. 5/6. tj. 3/4. na primer. pitagorejska četvorka 6. c = 6 Za n = 1 dobijamo alikvotne tonove 0. drugu oktavu. u matematici se pod Diofantovom jednačinom podrazumeva svaka algebarska jednačina sa celim koeficijentima. Tako. Postoje još dve harmonijske četvorke u okviru kvinte: 10 . čija se rešenja traže u skupu celih brojeva. b = 4. 3/4. prvu oktavu. Veza između alikvotnih tonova i harmonijskih četvorki mnogo se jasnije uočava ako se tonovi izraze preko svojih frekvencija. 9. što znači da je svejedno od kog alikvotnog tona ćemo početi formiranje harmonijskih četvorki. osnovni ton. gde je α proizvoljan prirodan broj. 7/8. kvintu i četvrtu oktavu. b i c su za sada nepoznati prirodni brojevi uz uslov a < b < c. c = 6 Za n = 2 dobijamo alikvotne tonove 1/2. b. 15/16. b. Dvostruka proporcija (1) svodi se na  n + a −1 n −1   n + b −1 n + a −1   n + c −1 n −1   n + c −1 n + b −1  − − − −  : = :  (2) n   n +b n+a   n+c n   n+c n +b   n+a Posle kraćeg računanja. c) kao rešenje generiše još beskonačno mnogo rešenja oblika (αa. 12 poznata kao Harmonia perfecta koja odgovara tonovima c. c uz uslov 0<a<b<c. 2) a = 3. Neposrednim računanjem dolazimo do prvih nekoliko rešenja: 1) a = 2. αc). tj. jer svaka uređena trojka (a. 8. a a.Označimo apscise ovih tačaka sa n −1 n + a −1 n + b −1 n + c −1 . 4/5. relacija (2) svodi se na relaciju a · (c-b) = (b-a) · c (3) Primetimo da se u relaciji (3) više ne pojavljuje n. veliku tercu i treću oktavu. Ovu relaciju posmatrajmo sada kao jednu tzv. f. itd. Vidimo da problem ima beskonačno mnogo rešenja. αb. g. i n n +a n +b n +c pri čemu n označava redosled alikvotnog tona od koga počinjemo formiranje četvorke. Diofantovu jednačinu sa tri nepoznate veličine a. b = 3. . drugu oktavu.

6 Postoji veliki broj zanimljivih osobina ove krive koje su fascinirale Brnulija. 11 sl. a najveću pažnju pritom posvetio je logaritamskoj spirali. 7). ρ 4 … Na sl. 3θ 3 . seče spiralu pod istim uglom (videti sl.7 sl.8 . θ 1 . sl. u jednačinu jediničnog kruga u polarnim koordinatama. Jednačina ρ = e aθ za a = 0 prelazi u ρ = e 0 = 1. ρ 3 . ρ 2 . 2θ 2 . Pre svega. 4θ 4 … onda odgovarajuće vrednosti potega čine geometrijsku progresiju: 1.c 1/1 e 5/4 f 4/3 g 3/2 f 4/3 g 3/2 as 8/5 c’ 2/1 kao i dve u okviru kvarte: c 1/1 es 6/5 e 5/4 f 4/3 g 3/2 as 8/5 a 5/3 c’ 2/1 Logaritamska spirala Poznati švajcarski matematičar Jakob Bernuli (1654-1705) proučavao je veći broj krivih linija čije se jednačine izražavaju u polarni koordinatama. svaka prava koja prolazi kroz pol. određenoj jednačinom ρ = e aθ (a ≠0). ρ. Ova osobina ukazuje na bliskost spirale i kruga kod koga je presečni ugao 90º. 6 prikazan je grafik ove krive za a > 0 i a < 0. Ako polarni ugao θ uzima vrednosti koje obrazuju aritmetičku progresiju 0. Krug i nije ništa drugo nego logaritamska spirala sa brzinom rasta 0. tj.

učinile su da Jakob Bernuli svoju omiljenu krivu nazove Spira mirabilis i napiše: “Uvek se rađa sama iz sebe i sama sebi slična. ali i simbolom ljudskog tela koje posle svih svojih promena. rogovi. nizovi zuba ili suncokret (cl. Zbog svog dopadljivog oblika javljala se još od vremena antike kao omiljeni dekorativni motiv. Najčešće. čak i posle smrti vaskrsava u svome pravom i savršenom obličju. tj. Thompson (1860-1948) razmatrao je u svom delu O rastu i obliku ulogu logaritamske spirale kao pokretačkog oblika rasta prirodnih formi kao što su: školjke. nepromenjena. Ovaj rezultat predstavlja prvu poznatu rektifikaciju. kao i neke druge osobine. Jakob Bernuli je otkrio da je logaritamska spirala sama sebi sopstvena evoluta. Na primer. treba izvesti beskonačno mnogo obrtaja u cilju dostizanja pola. Ipak. učenik Galileja. Osobinu da ravnomernom prirastu ugla odgovara eksponencijalni prirast potega uočen je i kod ljušture amonita (sl. a s druge stane. odnosno odeđivanje dužine luka jedne nealgebarske krive. uočavana je na neočekivanim mestima u prirodi. Primenom raznih geometrijskih transformacija. Evangelista Toričeli (16081647). spirala ostaje invarijantna. reflektujemo ili podelimo. uvek ista ako je uvijemo ili odvijemo. 9). umetnike i filozofe prirode nije imala veću privlačnu snagu od logaritamske spirale. verovatno zbog neznanja. 8).Ako pođemo od bilo koje tačke P na spirali ka njenoj unutršnjosti. Tome se mogu još 12 . Sve ovo. ali se umesto logaritamske. Za neku datu krivu. sl. evoluta je nova kriva koja se znatno razlikuje od polazne krive koja je generiše. primenom inverzije spirala ρ = e aθ prelazi u ogledalno simetričnu spiralu ρ = e −aθ . istrajnosti i nepromenljivosti kod protivurečnih i konfliktnih stanja i prilika. može se smatrati simbolom snage. 10). evoluta je geometrijsko mesto svih centara krivine koje se dobija pri kretanju duž prvobitne krive. Želja mu je u neku ruku ispunjena. Međutim. Interesantno je i njeno ponašanje u odnosu na tzv. Sigurno je da nijedna druga kriva za naučnike. evolutu. otkrio je 1645.” Bernuli je izrazio želju da se logaritamska spirala sa natpisom Eadem mutate resurgo (preobražena vraćam se opet ista) stavi na njegov grob. našla Arhimedova spirala. godine da je dužina ove putanje konačna i jednaka dužini odsečka tangente iz tačke P do preseka sa y-osom (sl.9 Engleski filozof prirode D’Arcy W.

i odmeri se EH jednako BE. i produži se FG do K. Euklid deli datu duž “tako da pravougaonik obuhvaćen celom duži i jednim odsečkom bude jednak kvadratu na drugom odsečku”(sl.” sl. Njegovo najveće delo jesu Elementi napisani oko 300. Euklid kaže: “Neka je AB data duž. 11).12 Moguće je uspostaviti vezu između zlanog preseka i logaritamske spirale.. 6180339887. 2 Neki umetnici su smatrali da najsavršenije mere i proporcije od svih pravougaonika ima tzv. a kasnije su joj pripisivani i nazivi poput “božanstvena proporcija” “neprekidna proporcija”. da bi se danas ustalio naziv “zlatni presek”. nacrta se kvadrat HG na AH. produži se CA do H. povuče se BE. u VI knjizi pod definicijom 3 Euklid piše da “cela duž stoji prema većem delu kao veći prema manjem”. Ali možemo reći i da su Elementi kapitalno delo celokupnoga staroga sveta. Navedimo samo ideju za konstrukciju zlatnog preseka. Kasnije.11 Spomenućemo sada još jednog izuzetno značajnog matematičara stare ere Euklida. godine stare ere. Nacrta se kvadrat ABCD na AB. sl. “zlatni pravougaonik”. U svojoj drugoj knjizi Elemenata. Ovo razlaganje Euklid naziva “podelom u srednjoj i krajnjoj razmeri”. obeležimo je sa τ= 1+ 5 = 1. Tvrdim da je AB podeljeno tačkom G tako da je pravougaonik obuhvaćen dužima AB i BG jednak kvadratu na AG. i prepolovi se AC tačkom E. Treba AB podeliti tako da pravougaonik obuhvaćen celom duži i jednim odsečkom bude jednak kvadratu na drugom odsečku. koji ima važnu ulogu u arhitekturi. o kome se vrlo malo zna. 12).pridodati i spiralne galaksije (sl.. 13 . osim da je živeo u vreme prvog Ptolemaja. u jedanaestom stavu. Prvo spomenimo da odnos o kome Euklid govori ima i svoju brojnu vrednost.10 99999 99999 999 9 Logaritamska spirala i zlatni presek sl.

C. Štaviše. gde je a = τ 2 / π . Slično. 13). a duž MN pravougaonik GBLF na kvadrat MNFL i zlatni pravougaonik GBMN. Na isti način. i pojavljuje se u mnogim dekorativnim mustrama (sl. itd.“Tačkama H. a slika pravougaonika MNGB pravougaonika FGBL itd. Odnos veće ivice ovog pravougaonika prema manjoj je τ pa. D pridružujemo tačku L takvu da je HCDL pravougaonik. Kako je OC : OH = τ : CA i CA : AH = τ . sa koeficijentom τ . ovaj pravougaonik možemo nazvati zlatnim. duž GF razlaže ABLH na kvadrat AGFH i zlatni pravougaonik GBLF. pa će i odgovarajuće prave DF i AM u ovoj dilativnoj rotaciji da sadraže središte O. Duž AB razlaže zlatni pravougaonik HCDL na kvadrat ABCD i pravougaonk ABLH kojem je odnos veće ivice prema manjoj takođe τ pa je. teme G pripada dijagonali CL. OF je bisektrisa ugla HOL pa su prave DF i AM međusobno upravne isto kao i prave CL i HB te. Slično. Ova spirala seče ivice zlatnog pravougaonika pod veoma malim uglom tako da se može aproksimirati unijom četvrtina krugova upisanih u kvadrate koji pripadaju zlatnim pravougaonicima. OA je bisektrisa ugla COH. sl.13 Ovi pravougaonici opisuju jednu logaritamsku spiralu zadatu jednačinom ρ = a ϕ.” Stoga se ova spirala naziva još i zlatnom. stoga. 14 . Središte ove dilativne rotacije biće presek O dijagonala CL i HB. DLHC će biti slika zlatnog pravougaonika ABLH u dilativnoj rotaciji za prav ugao. stoga. teme N zlatnog pravougaonika GBMN pripada dijagonali HB njemu sličnog pravougaonika ABLH. U istoj dilativnoj rotaciji slika pravougaonika FGBL biće ABLH. ove četiri prave razlažu ravan na osam međusobno podudarnih uglova i sadže sva temena svih zlatnih pravougaonika u ovom nizu (sl. Kako je BLFG pravougaonik homotetičan pravougaoniku DLHC. 14). i on zlatni pravougaonik. te će prave CL i HB biti međusobno upavne. stoga.

tj. 1/16… koje tačno odgovaraju uzastopnim oktavama na žici. U jednom trenutku svaka buba kreće prema svomsl. Može se pokazati da njihovi putevi predstavljaju podudarne logaritamske spirale koje konvergiraju prema centru. iz jednačine ρ = e 360 °θ = 3 logaritmovanjem se dobija rešenje θ = 210º. ln 2 15 . 2. 6. odgovaraju uzastopnim To dalje znači da interval [0.1] može da se zamisli kao žica muzičkog instrumenta. osim svih navedenih.14 susedu udesno. Idući po spirali ka unutra dobijamo preseke sa polarnom osom u tačkama 1/2. 1/8.16 zvati oktavna ili Nojbekerova spirala. 4. 16). Polazeći od toga da je kvinta treći ton u alikvotnom nizu. kvintni zrak seče spiralu u tačkama 3. Odgovarajući krak ugla. Međutim. to nije sve. ova čudesna spirala svakako ima najsnažnije izraženo muzičko značenje. Najzad. 8… koje sl. Ona seče polarnu osu redom u tačkama 1. Na slici 15 prikazana je jedna mustra proizašla iz pomenutog problema četiri bube. šestom.15 oktavama (sl. 1/4. dobićemo jedan specijalan oblik 360 ° ln 2 logaritamske spirale ρ = e 360 °θ koju ćemo sl. pri čemu tačka 1 označava početak žice. 12… koje dakle odgovaraju trećem. koje ćemo nazvati kvintni ugao. Ako izaberemo da je a = ln 2 . dvanaestom alikvotnom tonu itd.Zamislimo sada četiri bube koje se nalaze u uglovima jednog kvadrata.

Ako sada želimo da. na primer. C-dur lestvicu transponujemo u bilo koju drugu. dovoljno je da spiralu okrećemo dotle dok se osnovni ton nove lestvice ne poklopi sa 16 . … 12. 17). Kroz istorijski razvoj muzike. kvintni. već moraju zahvatati tačno određene uglove od 0º. da bi se njegova spirala tačno uklopila u univerzalnu Spira mirabilis. a na tercinom zraku peti. 116 º i 291 º u odnosu na polarnu osu. Ovaj problem je rešio halberštatski orguljaš i teoretičar muzike Andreas Verkmajster 1691. tercni i septimni zrak ne mogu biti međusobno normalni. Johan Sebastijan Bah je svoje instrumente naštimovao na jedan nov način i zatim napisao svojih čuvenih 48 preludijuma i fuga za Dobro temperovani klavir i time na delu pokazao da na ravnomerno temperovanom instrumentu mogu da se izvode sve tonske skale i rodovi. 14.Peti ton u alikvotnom nizu je jedna terca. deseti i dvanaesti alikvotni ton. 1. godine. Iz jednačine ρ = e 360 °θ = 5 dobija se tercin ugao θ ≈ 116º. Formiranje logaritamskih tablica i sukcesivno izračunavanje logaritama ima isto značenje kao i ravnomerno temperovanje jednog muzičkog instrumenta. a logaritmi su eksponenti 0. 210 º. Slično se dobija i septimni ugao θ ≈ 291º i odgovarajući tonovi 7. Na taj način ova naša spirala postaje i spirala temperovanog tonskog sistema. Dovoljno je pun ugao od 360º podeliti na 12 jednakih delova od po 30º i svakom zraku dati značenje po jednog tona iz lestvice (sl. Unutar jedne oktave umetnuto je 12 tonova tako da je količnik broja oscilacija dva bilo koja susedna tona isti i iznosi q= Tako dobijamo sledeći brojni niz: 12 ln 2 2 c 1 cis 12 d 6 dis 4 e 3 f 12 fis 2 12 g 27 3 dis 22 4 a 23 6 ais 25 12 h 211 c’ 2 2 2 2 2 25 Ali ovaj niz zapravo predstavlja jedan logaritamski sistem sa osnovom 12 2 . treba zadržati pažnju na problemu temperovanja tonskih skala. Da bi se uočilo još jedno važno muzičko značenje ove čudesne spirale. Smenjivanje niza tonova lestvice ima svoju aritmetičku sliku u logaritmima. Na taj način utvrđeno je da prvobitna Nojbekerova ideja mora biti donekle modifikovana i da oktavni. 28 itd. stvaranje temperovanih sistema nametnulo se zbog toga što se prirodni tonovi ne mogu uvek upotrebiti u muzici. a da se pri tome ne pojavljuju falševi u melodiji. 2. 3.

Ona je simbol dvojstva u čoveku. Da bih stigao u B treba najpre da pređem polovinu puta. za sve ovo vreme. Ahil ne može da stigne kornjaču dok ne stigne u tačku P 1 . da bih stigao u B 1 moram najpre da stignem u B 2 . u vreme antičkog filozofa Zenona Helenskog. prošlosti i budućnosti”. do B 1 . tj. ni do danas nije potpuno smirilo. predstavljala je i dva objekta najvećeg divljenja za Imanuela Kanta. Ta njena dvostruka usmerenost ka zvezdanom nebu nad nama i moralnom zakonu u nama. i to pod nazivima Ahil. učenika Parmenida. tačnije oko 2450 godina unazad. povlači u svoju najdublju unutrašnjost da bi izvršio svoj osnovni zadatak “Upoznaj samoga sebe”. Iz iskona dolazi i nestaje u beskrajnim daljinama. takoreći. trošeći svoje najbolje umne snage i tražeći grešku u njegovom rasuđivanju. Pri tome je predmet napada njčešće podela konačnog intervala na beskonačan broj delova. zapisan na Apolonovom hramu sa Pitijinim proročištem u Delfima. Obratimo pažnju na prva dva paradoksa. Strela i Stadion.17 Logaritamska spirala i Zenonovi paradoksi Vratimo se opet u stari vek. ali se nije nastojalo da se one otklone. Prema tome. što znači da kretanje nikada ne može početi. Ti paradoksi su nam poznati zahvaljujući Aristotelu.polarnom osom. Zenonova kritika bila je uperena protiv takvih predstava i njegova četiri paradoksa izazvala su takvo uzbuđenje koje se. on mora najpre da pređe tačku P iz koje je kornjača počela kretanje. jedva da je zapamćeno ime nekog 17 . Svi preostali tonovi doći će svaki na svoje mesto i svi brojni i tonski odnosi ostaće sačuvani. širi i otvara ka spoljnjem svetu. koji se.” Dihotomija: “Pretpostavimo da ja hoću da pređem od tačke A do tačke B po nekom putu. Zenonovi paradoksi su došli u protivrečnost sa nekim starim i intuitivnim predstavama beskonačno malih i beskonačno velikih veličina. sl. Ahil je brži od kornjače. matematičara i drugih “mislećih” ljudi obračunava se sa Zenonom. korjača će se pomeriti u tačku P 1 . Na taj način spirala kao “oličenje harmonije uzdiže se do univerzalnog simbola nastajanja. Kada Ahil stigne u tačku P. koje se nalazi na sredini puta između A i B 1 i tako do beskonačnosti. Međutim. s jedne strane. a s druge. Ahil nikada ne može da stigne kornjaču. U formulacijama ovih paradoksa naglašene su protivrečnosti u shvatanjima kretanja i vremena. trajanja. ali kornjača će se za to vreme pomeriti u tačku P 2 itd. ali da bi je stigao. Dihotomija. Ahil: “Ahil i kornjača kreću se istim putem u istom smeru. ” Već vekovima stotine filozofa.

mada je “svako može videti okom i dotaći prstima”. Međutim. a njih ima beskonačno mnogo. Ako svakodnevno kretanje shvatimo kao koračanje i prelaženje rastojanja. da je frekvencija tona obrnuto proporcionalna dužini žice. jer spirala obrazuje beskonačno mnogo obrta idući ka svom fokusu. a njegovo ime nikako da izbledi. tj. i da li postoji neka realna situacija i neki prostor u kome njegov model funkcioniše. U Zenonovo vreme su postojali žičani instrumenti i tonske skale. Za žicu muzičkog instrumenta važi objektivan fizičko-akustički zakon ƒ = K/l. manjom ili većom brzinom.od njegovih kritičara. da je kroz tačku van prave moguće konstruisati dve i više prava paralelnih datoj. kada se ona može ispraviti. dva puta većom brzinom i da je krenuo iz tačke 1. u toj tački možemo zamisliti kornjaču koja se smeši i čeka svoga Ahila. a znalo se da se ton oktave proizvodi tačno na polovini dužine žice i da nizu oktava odgovara niz polovljenja. pogotovu kada se zna da postoji Poenkareov model u kome ova geometrija savršeno funkcioniše. pa se u krajnjoj tački ona beskonačno uvećava. Zamislimo da Ahil juri kornjaču po logaritamskoj spirali. Dok Ahil. 18 . jer na putu treba da savlada sve moguće oktave. kao konac zategnuti i pokazati da je njena dužina konačna i tačno jednaka odgovarajućem odsečku tangente do preseka sa osom. Kada Ahil stigne u tačku 1/2. A na kraju žice. smanjivaće rastojanje na 1/2. na primer “sviranjem skala na žici violine ili nekog drugog gudačkog instrumenta i prelaženje oktave za oktavom. A idući po tom odsečku. krećući se prstima po žici naviše i naniže i prelazeći oktavu za oktavom. kornjača će biti u tački 1/4 i čini se da se sve dešava onako kako je Zenon opisao. 1/4. krećući se u smislu muzike. 1/16 dužine itd. geometriju Lobačevskog treba shvatiti veoma ozbiljno. Već vekovima mnogobrojni virtuozi proizvode muziku sastavljenu od ulaznih i silaznih melodija. onda kretanje u muzici možemo opisati. a kornjača iz 1/2 na polarnoj osi. Ova tačka je za izvođača na muzičkom instrumentu očigledno nedostižna. već ima i mnoga druga značenja i kvalitete koje smo imali priliku da dotaknemo. može izgledati netačno i apsurdno.1] označava žicu muzičkog instrumenta. što objašnjava i drugi paradoks o dihotomiji. ali nikada ne može dostići kraj žice. 1/8. “tamo gde violina kao da je urasla u telo umetnika koji je oživljava”.. Matematičkom laiku i tvrđenje Lobačevskog. bilo naviše ili naniže”. Sada bi neko mogao konstatovati – “zašto se uopšte zamajavamo ovom neugodnom spiralom. Videli smo da interval [0. svirajući niz tonova muzičke skale i prelazeći oktavu za oktavom naviše. Postavlja se pitanje da li je Zenon možda bio u pravu. A iz tačke koja je nedostižna ne može se ni početi kretanje. Ahil će svakako stići kornjaču!?” Nevolja je u tome što logaritamska spirala nije samo matematička kriva.

uzdižući se na simbličku ravan. ova priča otkriva nam neke nove horizonte. preko žice muzičkog instrumenta. a Ahil hrabar i istrajan. nauke.Zaključak Dozvolimo sebi i malo poetike. jer čovek je sklon ulepšavanju. a Ahila kao izraz uzvišenih ljudskih težnji. onda Zenonovu priču možemo shvatiti kao istoriju ljudske kulture. kornjača je dugovečna životinja. a ne samo u beskrajno dalekoj ravni našeg prostora!? 19 . Dakle. Nije li svako od nas pomalo Ahil u težnji ka večnosti. savršenstvu i beskonačnosti. umetnosti i težnje ka saznanju. Kroz oktavni prostor. i nije li beskonačnost tu negde oko nas i u nama. Ako kornjaču uzmemo za simbol večnosti.

I nađoh je gorku. I prokleh je!” Artur Rembo 20 .“Jedne večeri posadih Lepotu na krilo.

O plutajućim telima. jasno shvatio pojam specifične težine i u spisu Ο plutajućim telima utvrdio principe hidrostatike. Kvadratura parabole. međutim. veze s aleksandrijskim naučnicima produžio je naučnom prepiskom. Kad je završio svoje školovanje u Aleksandriji i vratio se u otadžbinu. državnik. Arhita je bio prvi koji je predložio da se grupišu tradicionalne 21 . godine izvučen spis u kojem se Arhimed pojavljuje kao prethodnik integralnog računa. On sam i Eudoks bili su Menehmovi učitelji. izračunatog kao odnos obima i prečnika kruga u spisu O merenju kruga. O sferi i cilindru. O polugama. O deset kategorija. Kalendar. Od svojih rezultata. na nadgrobnom spomeniku uklesali valjak s loptom u njemu. zatim prevodi sa arapskog: Knjiga lema. godine stare ere. te je našao da ona iznosi 365 1/4 dana. Problem volova boga Sunca. O rađanju. sam se najviše ponosio izračunavanjem površine i zapremine lopte i valjka. O težištu. Principi. kao što su Istra. od kojih su. Rodio se u gradu Tarentu. izloženim u spisu O sferi i cilindru. Bio je rođak i prijatelj Hijerona II. fizičar i astronom. Spomenimo još da je iz jednog jerusalimskog palimpsesta iz 1907. vojni strateg. O merenju kruga. Podizanjem spomenika. na jugu Apenskog poluostrva. hramova i javnih građevina dao je gradu novi sjaj. Prebrojavanje zrna peska i Metod. sprovodeći takvu razvojnu politiku koja je Tarent učinila najbogatijom metropolom u Velikoj Grčkoj. Među njegovim delima su O umu i o počelima. Pružio je novi podstrek trgovini razvijajući i učvršćujući odnose s drugim trgovačkim centrima. Otkrio je zakon poluge. Proslavio se sjajnim izumima u mehanici. O spiralama. Stoga su mu. Arhita je pomogao njegovo oslobađanje iz zatvora. s kojim se upoznao na Siciliji. Isto tako važan rezultat njegovih izračunavanja je vrednost broja π. godine stare ere. pripadnik pitagorejske škole. i 361. Sin astronoma Fidije. O kraljevstvu.Imenik Arhimed je rođen u Sirakuzi na Siciliji oko 287. O umu i čulima. O kraljevima. po njegovoj želji prijatelji i srodnici. Celim svojim nizom otkrća otvorio je u nauci nove discipline. on je vršio i astronomska posmatranja da bi utvrdio tačnu dužinu godine. na osnovu kojih je Sirakuza dugo odolevala rimskom opsedanju. prvi egzaktno dokazao zakone ravnoteže. Velike su njegove zasluge u mehanici i astronomiji. O mudrosti. i O čuvanju. Bio je prijatelj Platona. Sačuvani su sledeći njegovi spisi: O ravnoteži površina. Takođe je pokušao da sve gradove Velike Grčke ujedini u neku vrstu saveza uperenog protiv tamošnjih autohtonih naroda. Smatra se jednim od najgenijalnijih matematičara staroga veka. Arhita je bio učenik pitagorejca Filolaja iz Krotona. gde je kasnije postao i pritan (izvršni magistrat). kada je Dionisije Mlađi utamničio Platona. Arhita iz Tarenta (428-347 godine stare ere) bio je antički filozof. O konoidama i sferoidama. A izgubljena njegova dela su: Poliedri. Katoptika. Arhiti se tradicionalno pripisuju mnogi spisi. sačuvani samo malobrojni fragmenti za koje se sa sigurnošću može utvrditi njegovo autorstvo. teoretičar muzike. a zatim je učio matematiku kod Eudoksa iz Knida. balkanska Grčka i Afrika. matematičar.

godine nove ere) uprkos tome što je bio istaknuti grčki matematičar. astronomija i muzika – koje će u srednjem veku činiti "kvadrivij". zbog nepresušnog vrela iz kojih je crpeo svoje melodije i harmonije. a danas je poznato da ta nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -2. pre toga su ove veličine bivale opisivane rečima.” Jednom prilikom. Euklid je pokušao da izlaganje bude stogo deduktivno i upravo zbog te doslednosti Elementi su 22 . Tvorac je velikog broja oblika koji karakterišu barok kao razdoblje.” Bernuli. oči. tehničkog savršenstva i umetničke lepote. Jakob (Jacob Bernoulli. Data. geometrija je dostigla zavidan nivo oko 300.potok) već more trebao bi se zvati zbog svoga beskrajnog znanja i umeća. Živeo je i radio u Aleksandriji gde je stvorio matematičku školu. Njegova dela su zapažena zbog intelektualne dubine. Vrlo je zanimljivo istaći da je porodica Bernuli u svojim dvema generacijam dala čak osam matematičara. Njegov rad je sačuvan u šest poglavlja Aritmetike koja su dospela do nas. geometrija. Johan Sebastijan (Johann Sebastian Bach. U odnosu na druge naučne oblasti. kako njegova duša ne bi narednih sto godina lutala s ove strane Stiksa. prvi iz čuvene porodice matematičara. matematičke operacije i odnose.godine stare ere) je bio antički matematičar poznat po svojim delima Elementi. Njegovo je telo ležalo nepokopano na obali sve dok ga neki mornar nije simbolično posuo sa malo peska. Tada u matematici geometrija dominira. vrlo se malo zna o njegovom životu. niti ostala čula. Ovo je najverovatnije bio najstariji sistematski trakt o algebri. pa su i brojevi interpretirani geometrijski. i mnogo doprineo napretku algebre upotrebom simbola za veličine. među kojima su najistaknutiji Jakob. Optika i algoritmu za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca (NZD) koji je po njemu nazvan Euklidov algoritam. Diofant iz Aleksandrije (živeo oko 250. Arhita se udavio kada je brod kojim je plovio potonuo u Jadranskom moru.275. Gete je izjavio: “Kad slušam izvođenje Bahove muzike čitavo je moje biće potreseno i čini mi se kao da mi ne trebaju uši. dok je šest poglavlja izgubljeno. Diofant se prvenstveno interesovao za teoriju brojeva i rešavanje jednačina. Euklid (živeo je u periodu od 330 . 1654 . Kasnije je dokazano da Bernulijeva nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -1. Svojim radovima doprineo je razvoju infinitezimalnog računa (izmedju ostalog. Bah. profesor Univerziteta u Bazelu. 1685 .1750) bio je nemački kompozitor i orguljaš iz doba baroka.discipline: aritmetika.1705) je bio švajcarski matematičar i naučnik. neodređenih jednačina s racionalnim koeficijentima za koje se traži racionalno rešenje. Možda je najpoznatiji po svom otkriću Diofantovih jednačina. Betoven je za Baha rekao: “Ne Bah (Bach . otkrio je lemniskatu i lančanicu). godine stare ere pojavom dela Elementi. Sa bratom Johanom započeo je izgradnju varijacionog računa. Johan i Danijel Bernuli. Poznat je Bernulijev zakon velikih brojeva i Bernulijeva nejednakost koju je dokazao za sve prirodne brojeve veće ili jednake od dva. i široko priznat kao jedan od najvećih kompozitora svih vremena. uticao je na razvoj teorije verovatnoće i njenih primena.

ali čovek kao nosilac moralnog zakona. posustaje. postojanje boga i besmrtnosti duše. Kant. metafizika kao nauka o svetu kakav je on van granica iskustva (mogućeg samo u okviru pomenutih formi saznanja) je nemoguća i nemoguće je dokazati npr. teoriji brojeva i algebri. a prava i doktorat prava na peštanskom univerzitetu.1910) je rođen 1841 god. zatim postaje advokat. doktričkom periodu. godine usled proučavanja fenomena boje i vida. napisanim u toku poslednjih 30 godina života (u tzv. Imanuel (Kant Immanuel. Opšta crta tog njegovog kriticizma je idealizam i agnosticizam. Inspirisao je mnoge naučnike i filozofe dvadesetog veka. veliki beležnik i predsednik suda. 1801 . Kasnije su Elementi analizirani i dopunjavani. Pančevu i Budimu. uzročnosti. dvaju stupnjeva ljudske saznajne moći. tačnije pionir eksperimentalne psihologije i osnivač psihofizike. uključujći i Gerardus Heymans-a. u kojoj je izneo svoju hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebesnih tela (Kantova kosmologijska hipoteza). dok je preko tih granica transcendentalno idealan. u Bačkoj. gubi vid na jednom oku. U ovoj knjizi su sadržana sva saznanja i otkrića do kojih su došli Euklid i njegovi prethodnici i savremenici u geometriji. 1724 . vremena. Njegovo filozofsko učenje nosi naziv transcendentalni idealizam. Mnoge generacije matematičara i drugih naučnika su učili iz ove knjige kako se logički zaključuje i novo povezuje sa ranije utvrđenim činjenicama. kritičkom periodu). Otac mu je bio sveštenik. jer mu taj zakon potvrđuje njegovu pripadnost višem. u tzv. Stanley Hall-a. među koja se osobito ističe Opšta istorija prirode i teorija neba. u vojničkoj porodici. Sve je 23 . i nakon mnogo patnje. Takođe. Osnovnu školu je učio u mestu rođenja. Fehner.prostora. Kostić. noumenalnom svetu. dat samo u misli. što znači da je za njega svet objektivno realan samo u granicama iskustva. Van okvira tih formi svet je principijalni nesaznajan i mi o njemu niti šta znamo niti možemo znati. kategoričkog imperativa ima mogućnost da se uveri u postojanje boga i besmrtnosti duše. okrenuo se proučavanju duha i njegove veze sa telesnim. gimnaziju u Novom Sadu. u Kovilju. supstancijalnosti i drugih kategorija sređuju i prerađuju haos utisaka koji u našoj svesti izaziva dejstvo objektivnog sveta stvari po sebi (Ding an sich). Studirao je u Drezdenu i na Univerzitetu u Lajpcigu. ali 1839.1804) profesor Univerziteta u Kenigsbergu. Kant je dao niz drugih dela. Nakon oporavka. Ernst Mach-a. godine postavljen je za profesora fizike. Sistem te svoje transcendentalne filosofije Kant je izložio u poznatim delima: Kritika čistog uma. većinom prirodno-naučnog i daleko manje agnostičkog karaktera. Kritika praktičnog uma i Kritika moći suđenja. Službovanje je počeo kao gimnazijski nastavnik u Novom Sadu. Prema tome. datih im a priori formi . Wilhelm Wundt-a i G.vekovima smatrani najsavršenijim matematičkim delom. Gustav Teodor (Gustav Theodor Fechner. gradu u kom je proveo ostatak svog života. rodonačelnik klasične nemačke idealističke filozofije. koji pomoću svojstvenih. Iskustvo je sjedinjena delatnost čulnosti i razuma. Laza (1841 . Posebnu pažnju su privlačili aksiomi i postulati.1887) bio je nemački psiholog. 1834. Pre toga. dokazane su i 464 teoreme na način koji je i danas besprekoran.

Lobačevski je takođe definisao funkciju kao odnos između dva skupa realnih brojeva (Dirihle daje istu definiciju nezavisno nešto kasnije). živo i smelo radio za srpsku stvar. potpuno nezavisno od njega. Nikolaj Ivanovič (Лобачевский Николай Иванович. tada je iznenađena matematička javnost prvi put čula za ime velikog ruskog matematičara. Kroneker Ve. Kada mu je bilo šest godina. Njegova vlada ga je odlikovala. sin arhitekte. isključivo bavi književnošću. tada se penzioniše iz zdravstvenih razloga. a potom se. pa se vratio u Bačku. 1802-1860) napisao je u jednom pismu da je došao do zanimljivih otkrića. kao jedan od najboljih saradnika Svetozara Miletića.. Leopold. Umro je 1910 god.to trajalo oko osam godina. Lobačevski je kao i Kopernik. Međutim iste godine. sve do smrti. ali ga ruska škola matematike ipak zove po Lobačevskom. ali koje će prvi put objaviti u knjizi tek dve godine kasnije. iz nejasnih razloga.1856) je ruski matematičar. Lobačevski je autor jednog postupka za numeričku aproksimaciju korena algebarske jednačine.. vanredni profesor 1816. Ali tek kada je nakon Gausove smrti objavljeno da je on prihvatao teorije i dostignuća Lobačevskog. ali je 1846. Zna se i da je veliki Gaus istraživao dotičnu oblast. tamo je 1807. postaje rektor što ostaje sve do penzionisanja. No. Li Pu Lobačevski. Na poziv kneza Nikole odlazi u Crnu Goru i tu ostaje oko pet godina. pao u nemilost. kao urednik zvaničnih crnogorskih novina i politički saradnik knežev. mladi Boljai (Bolyai.. u znak priznanja. Na zapadu je ovaj postupak poznat pod imenom metoda DandelinGrafe. Studije završava 1811. bio nepoznat i nepriznat čak i u svojoj domovini. gde je. Potom živi u Beogradu i uređuje Srpsku nezavisnost. redovni 1822. 1793 . a 1827. ali takođe i zapisao “da je to mrtvo more po kome je i on sam bezuspešno plovio”. rođen u Novogordskoj oblasti. a Imperatorska akademija nauka u Sankt Peterburgu nije želela objaviti rad 24 . Kad je oslobođen. ali pod pritiskom reakcionarne vlade morao je napustiti Srbiju. Ali s obzirom da je ova publikacija bila lokalnog karaktera. U svojoj knjizi Geometrija iz 1823.. Dvaput je dopao zatvora u Pešti: prvi put zbog lažne dostave da je učestvovao u ubistvu kneza Mihaila i drugi put zbog borbenog i antiaustrijskog govora u Beogradu na svečanosti prilikom proglašenja punoletstva kneza Milana. jedini je obratio pažnju na njegova velika otkrića i pomagao njegov izbor za dopisnog člana Naučnog udruženja u Getingenu. Lobačevskom je umro otac i pošto je njegova majka porodicu preselila u Kazanj. Prvo objavljeno delo u kome je celokupna teorija predstavljena je rad Lobačevskog objavljen u Kazanskom glasniku 1829. novinarstvom. docent postaje 1814. pohađao novootvoreni univerzitet. bio je izabran za poslanika Ugarskog sabora. U Somboru je proveo ostatak života relativno mirno. i tu dođe do sukoba. u Beču. Za života. politikom i javnim nacionalnim poslovima. godine on sistematski proučava posledice postojanja geometrije bez V Euklidovog postulata. Poznati nemački matematičar Gaus. godine. koji je postavio temelje neeuklidske geometrije.

domove im spaljivali i rasturanjem sinedrija uništavali im savez. i objavljivanja u Parizu. ono je imalo svoja pravila i negovalo strog način života. godine. Njutn se snažno zalagao u prilog čestične prirode svetlosti. U Krotonu je osnovao Pitagora moralno-religiozno bratstvo. U matematici. preselio se u Kroton u južnoj Italiji ili Velikoj Heladi. ali je ipak dočekao da umre nepriznat. gde su se. Njutn deli zasluge sa Gotfridom Lajbnicom za otkriće infinitezimalnog računa. Isak (ser Isaac Newton. Njegova studija Matematički principi filozofije prirode (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica). Njutn je takođe ukazao na jedan novi. On je takođe izložio i uopštenu binomnu teoremu. On je takođe formulisao empirijski zakon hlađenja. Izvodeći iz ovog svog sistema Keplerove zakone kretanja planeta. jer se sistem sveta ne može otkriti i ustanoviti više nego jednoga puta”. a možda i samo zbog odvratnosti prema njegovoj tiranidi. razvijajući na taj način tzv. Te partijske borbe primorale su starog 25 . Peter Njutn.(čemu je značajno doprineo Ostrogradski) to je ovaj rad ostao nepoznat sve do 1837. on je bio prvi koji je pokazao da se kretanja tela na Zemlji i kretanja nebeskih tela potčinjavaju istim fizičkim zakonima. Kao i sve ostalo. astronom. Lobačevski je uporno radio na popularizaciji svojih rezultata. Političko mišljenje pitagorejaca bilo je konzervativnoaristokratsko. U mehanici. Ujedinjujuća i deterministička moć njegovih zakona dovela je do revolucije u nauci i do daljeg napretka i uzdizanja heliocentrizma. Zbog nesuglasica s Polikratom. rezača dragoga kamena. i zato su ih u toku V veka demokrati više puta gonili. na ostrvu Samu. Verovatno je da je po naređenju samskoga tiranina Polikrata putovao u Egipat. 1643 . i “najsrećniji. proučavao brzinu zvuka i predložio teoriju o poreklu zvezda. on je izumeo refleksioni teleskop i otkrio da se propuštanjem bele svetlosti kroz staklenu prizmu ona razlaže u spektar svih boja. stvorila nova središta helenske prosvete i moći. kome je bio zadatak moralno vaspitanje članova. Nojbeker. koji je danas za većinu ljudi jedna od najvećih ličnosti u istoriji nauke. Imovina je bila zajednička. objavljena 1687. Njutnov metod za aproksimacije nula funkcije i doprinoseći proučavanjima razlaganja funkcija u redove. i matematička otkrića smatrana su zajedničkim. otkako je Jonija pod persijskom vlašću počela da opada. matematičar. U optici. Veličine kao Ostrogradski ili Ležandr su bile nepremostiva prepreka.1727) bio je engleski fizičar. da bolje upozna ustanove egipatskih sveštenika. dodajući jednom da je on. godine pre nove ere kao sin Mnesarha. Pitagora se rodio oko 568. veliki značaj principa održanja impulsa i momenta impulsa. U ovaj savez primani su i žene i muškarci pod istim uslovima. a postojala su zajednička životna pravila kojih su svi bili obavezni da se drže. postavila je temelje Klasične (Njutnove) mehanike i poslužila kao primer za nastanak i razvoj drugih modernih fizičkih teorija. Francuski matematičar Žoze-Luj Lagranž često je izjavljivao da je Njutn najveći genije koji je ikada živeo. koja opisuje univerzalnu gravitaciju i tri zakona kretanja. alhemičar i filozof prirode. Kao kakav kaluđerski ili viteški red. takođe.

Pitagora se sam bavio muzikom i matematikom. Živeo je dugo: osamdeset i jednu godinu. Njegovi antički biografi kažu da se Sokratu pridružio kao dvadesetogodišnji mladić. poezija se potpuno oslobodila pesnikovog “Ja” i postala objektivna. a slušao je izlaganja i jednog Parmenidovog sledbenika. raskrstio je s pisanje. Po očevoj porodičnoj liniji. Tada je imao 21. Rembo je sačinio registar boja koje odgovaraju samoglasnicima: A – crno. Posle Sokratove smrti. ali da je. U drugoj i poslednjoj zbirci. peti pesničkim genijem. veoma slavljen i duboko poštovan. Pošto se dan Platonovog rođenja poklapao sa praznikom rođenja Apolona delfijskog.. godine stare ere. Nastavlja da živi kao putnik lutalica zauvek napustivši stvaralaštvo. treći samo nezrelim buntovnikom. govorilo se da je Platonov daleki predak bio legendarni atički kralj Kodrus. umro 493. što sumnjive autentičnosti ima 13 na broju. Sa 16 godina napisao je svoju najpoznatiju pesmu – Pijani brod.Salon. Ali o Platonovim putovanjima na Siciliju svedoče njegova pisma. a četvrti zanimljivim kliničkim slučajem. 1854 . Saglasan sa Bodlerovom univerzalnom analogijom. opet pesama u prozi – Iluminacje. Jedni su ga proglašavali bogomdanim vizionarom. Počeo je pisati u ranim gimnazijskim godinama i to vrlo zrelim pesmama. godinu. kojih što autenticnih. spalio svoje tragedije. U 17-oj godini već je uživao glas jednog od najvećih francuskih pesnika. da muzički intervali zavise od određenih matematičkih proporcija. Rembo. kojoj je po majci šest generacija unazad pripadao atinski zakonodavac. inače je kao ličnost najparadoksalniji fenomen u istoriji umetnosti. gdine stare ere. a objavljena tek 1886. E – belo. Ali kada je ustanovio da se taj njegov eksperimen izjalovio. Platon (427 – 347. jer se verovalo da su egipatski sveštenici bili čuvari najstarije mudrosti. Pred njegovom pojavom je i nauka ostala zbunjena. U svojoj knjizi pesama u prozi – Boravak u paklu (1873) ispisao je svoju duhovnu biografiju. Platon se rodio godinu dana pre Periklove smrti. Učenje koje se vezuje za Pitagoru i njegovu školu razvili su tek njegovi naslednici.. ako ne društva. da je pre toga pisao tragedije i hteo da učestvuje u takmičenju tragičkih pesnika. Tvrdnja da je putovao u Egipat i razgovarao sa egipatskim sveštenicima ne može se uzimati kao previše verodostojna. gde je. Rembo je verovao da kao umetnik može da stvori takav svet umetnosti koji će proizvesti “totalnu obnovu”. takođe. godine pre nove ere) je potomak jedne od atičkih plemićkih porodica. a Sokrat je tada imao nešto više od četrdeset godina. onda bar umetnika. koja je završena 1874. ali se čini da nije ništa napisao. kažu isti biografi. da je putovao u severnu Afriku i Juznu Italiju i da je tamo izučavao matematiku i obaveštavao se o pitagorejskom učenju. tako nešto je pripisivano gotovo svim slavnim ljudima. Tvrdi se.1891) je preteča simbolizma i nadrealizma. prisustvujući po prvi put jednom sokratskom razgovoru. stvoren je u potonjim vremenima mit da je Apolon bio pravi Platonov otac. Pomicanjem kobilice na monohordu — taj ogled pripisuje se Pitagori — našlo se da visina tona zavisi od dužine žice. drugi katoličkim mistikom. tj. I – 26 . pesnik i jedan od “sedmorice mudraca”. u kojoj se identifikovao sa napuštenim brodom koji tone u najbajkovitijem okeanu.Pitagoru da se preseli u Metapontiju 509. Artur (Jean Nicolas Arthur Rimbaud. pridružio se Heraklitovom sledbeniku Kratilu.

Dobio je i Darvinovu medalju 1946. Nobelovac Peter Medawar rekao je za ovu knjigu da je “najlepši književni rad od svih naučnih anala ikada napisanih na engleskom jeziku”. oder. Bio je izložen zlobnoj satiri u Aristofanovoj komediji Oblaci koja je prikazana kada je Sokrat bio u četrdesetim godinama. Rođen je u Edinburgu u Škotskoj. koje je puno koristio u istraživanju moralnih koncepta i prvi put su opisani u Platonovim dijalozima. Sokrat nije ostavio pisana djela. Aristotel je tvrdio da ova metoda nije pogodna za etiku. Toričeli.crveno. gdje je bio kritikovan zbog “moralnih opasnosti za savremeno mišljenje i literaturu”. matematičar i autor knjige O rastu i obliku iz 1917. i filozofije uopše. Evangelista (Evangelista Toriccelli. Verkmajster. 1645 . takođe u Škotskoj. Ples reči i muzika rečenica u ovoj knjizi budućnosti oživljavaju. Jedan asteroid nosi naziv Toričeli u njegovu čast. vence od prozora do prozora. pa ga je obrazovao ujak koji je bio monah.. čudno. a vitezom je proglašen 1937. zlate lance od zvezda do zvezda.1706) bio je orguljaš. a sahranjen je u San Lorenu. a umro je u St. Anreji. Tompson. nego jedan novi svet koji je sam pesnik stvorio: “Napeo sam užad od zvonika do zvonika. Sokrat se smatra ocem i osnivačem etike ili moralne filozofije.1647) je bio italijanski fizičar i matematičar. najpoznatiji po izumu barometra. Drugi važan izvor su Aristotelova pisanja o njemu. O – plavo.. Rođen je u Benekenštajnu.. Prikazivan je i u drugim dramama.kritikuje njihov skepticizam.. Nije bio sofist . godine. Od njegovih kompozicija ostala je samo brošurica. Radi toga. koje je on video kao esencijalne u naučnim metodama. ne stvarni. Andreas (Andreas Werckmeister. Muzičko obrazovanje dobio je od stričeva Hajnriha Kristijana i Hajnriha Viktora Verkmajstera. Ksenofona i Platona. Aristotel je Sokrata proglasio pronalazačem metode definicije i indukcije. Rano je ostao bez oca. teoretičar muzike i kompozitor baroknog doba. u kojima upotrebljava termin dobrog 27 . Sokrat je tvrdio da je svesnost neznanja prvi stupanj sticanja znanja. u Nemačkoj. 1608 . da izučava nauke kod Benedeta Kastelija (Benedetto Castelli). Umro je u Firenci nekoliko dana pošto je dobio tifusnu groznicu. profesora matematike u Pizi. i Musikalische Temperatur. Verkmajster je danas najviše poznat kao teoretičar na osnovu zapisa Musicae mathematicae hodegus curiosus.1948) je bio biologičar. iz 1691. U 1664-oj postaje orguljaš u Haselfildu. pa plešem…” Sokrat (470 – 399. Sokrat je mišljenje iznosio u razgovorima sa omladinom na Atenskim trgovima. godine da studira matematiku i filozofiju do 1626. 1860 .. D’Arsi (D'Arcy Wentworth Thompson. a deset godina kasnije u Eldbingerodu. iz 1687. Prvo ga je upisao na Jezuitski koledž 1624. Međutim. godine. U – zeleno. nakon toga ga šalje u Rim 1627. Tompson je nazivan i “prvim biomatematičarom”. Glavni istorijski izvori o Sokratu su u pisanim delima njegovih učenika. Njegov najveći doprinos zapadnjačkoj misli su njegovi dijalozi. godina pre nove ere) je bio grčki filozof i jedan od najbitnijih predstavnika zapadne filozofske tradicije..

te da je Zenon imao „veštinu raspravljanja u prilog obe strane nekog pitanja“. ali da ga je posvojio Parmenid. gde se kaže da je Zenon bio rođeni sin Teleutagore. O njegovom životu ne zna se mnogo.temperovanja. Diogen Laertije takođe kaže da je Zenon bio uhapšen i možda ubijen po naređenju elejskoga tiranina 28 . godine pre nove ere) bio je antički filozof. Ostala manje-više pouzdana obaveštenja o Zenonovom životu daju nam doksografski zapisi Diogena Laertija pod naslovom Životi i mišljenja znamenitih filozofa. napisan nekih stotinu godina nakon Zenonove smrti. U tom dijalogu Platon opisuje kako su Parmenid i Zenon posetili Atinu. a Sokrat je bio veoma mlad. pripadnik elejske škole. Zenon iz Eleje (490 – 430. i opisuje sistem dobro temperovanih tonskih skala. koji je danas poznat pod nazivom Verkmajsterovo temperovanje. Zenonu gotovo 40 godina. Glavni izvor obaveštenja o njegovom životu predstavlja Platonov dijalog Parmenid. u doba kada je Parmenidu bilo oko 65 godina. U istom odeljku Platon kaže da je Zenon bio visok i lep čovek te da je kao mladić bio Parmenidov miljenik. koju je osnovao Parmenid.

1958 [5] N. Historija muzike. Segan.ca/Chimisterie/2001-2002/andersonk.resolutionmag. http://www. Scotland.umich. http://www.bath. Gagnon.co. Marjanović.cs.ac.prezimenik. Harmonska analiza. Beograd. http://mendeleiev.Literatura [1] D.org/wiki/Zenon [16] S. Anderson & V.st-andrews. http://www-groups.znanje.com/pdfs/MAKER/PETERN~1.wikipedia.znanje.htm [17] http://www. Despić.PDF [13] School of Mathematics and Statistics University of St Andrews.uk/%7Ehistory/Biographies/Torricelli.html [15] http://en. 1969 [2] S. Barker.yu/SpasojeVlajic/OSvetlosnojFormuli.yu/KNJIZEVNE_SITNICE/Velikani_koji_su_obelezili_ civilizaciju_9. Vlajić.wikipedia. Devičić. Razvoj tonalnog sistema. 1970 [7] K. Strojk.50megs.org/i/i24/04iv04/04iv0429/johan_sebastijan_bah.php?display=thd&thdId=4327 29 .com/psifizintenzitet. Zagreb. Kratak pregled istorije matematike. Beograd.uk/~bwillkie/list_arch.edu/~crshalizi/notebooks/darcy-thompson. Filozofija matematike [3] N. 2001 [8] N.html [14] http://cscs.co. Zagreb.qc.htm [10] S. 1975 [4] V. Harmonija.htm [12] http://www. Kosmos.html [20] http://agentcities. Perčić.zlatnipresek.htm [11] http://beleskepsi. 1980 [6] D.org/i/i22/02iv06/02iv0615/platon. http://www.htm [18] http://en. Turkalj.dcs.cyberscol. Beogrd. Beograd. Grujić.org/wiki/Andreas_Werckmeister [19] K.ac.

[21] http://www.html 30 .net/Rimbaud/Biography.mag4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->