P. 1
agia metalipsΙ1

agia metalipsΙ1

|Views: 0|Likes:
Published by gpgpapas7265
agia metalipsΙ1
agia metalipsΙ1

More info:

Published by: gpgpapas7265 on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Εἰσαγωγὴ - Κείμενο - Μετάφραση
(Μετάφραση: Εὐάγγελος Γ. Καρακοβούνης)
[ΑΟ!ΕΙ"Ο"] [ΕΑΥ#ΙΟ"] [ΕΥ$Α#ΙΣΤΙΑ]
ΕΙΣΑ%Ω%Η
Ἡ θεα Εὐ!αρ"στα ε#να" τ$ Μ%στ&ρ"ο το' (εγάλο% κα) Μ%στ"κο' *ε+νο%, +ο-
./ρ%σε κα) τ0λεσε +ρ1τος 2 Κύρ"3ς (ας 4ησο'ς 5ρ"στ$ς στ$ 6+ερ1ο τ7ς
8ερο%σαλ9( τ$ βρά/% τ7ς :0(+της, +ρ)ν ;+$ τ9ν <ναρ=η το' >βρα?κο' :άσ!α
(:αρασκε%&). @ὐτ$ τ$ Μ%στ&ρ"ο +αρ0/Aσε 2 Κύρ"ος στ9ν Bκκλησα Cο% γ"D νD
τελεσ"ο%ργεEτα" σF κάθε θεα Gε"το%ργα.
Hς Μ%στ&ρ"ο I θεα Εὐ!αρ"στα <!ε" τ9ν <ννο"α Jτ" κάτA ;+$ τD στο"!εEα το'
Kρτο% κα) το' οLνο%, τD 2+οEα Mγ"άNοντα" (F τ9ν O+κληση το' Pγο% :νεύ(ατος,
6+άρ!ο%ν +ραγ(ατ"κD τ$ K!ραντο Q1(α κα) τ$ τ("ο @R(α το' 5ρ"στο' (ας. Ε#να"
τ$ Q1(α +ο- γενν&θηκε, +0θανε στ$ Qτα%ρ3, ;ναστ&θηκε ;+$ τ$ν τάφο κα)
θεA(0νο ;ναλ&φθηκε Oν /3=S στο-ς οὐρανούς, J+ο% κάθετα" TOκ /ε="1ν το'
:ατρ$ςU.
Ἡ θεα Εὐ!αρ"στα, J(Aς, ε#να" τα%τ3!ρονα κα) θ%σα. Ε#να" +ραγ(ατ"κ&, ;ληθ"ν&,
;να(ακτη θ%σα. Ε#να" I στα%ρ"κ9 θ%σα το' Κ%ρο% στ$ ΓολγοθV, I 2+οα
O+αναλα(βάνετα" σF κάθε Gε"το%ργ"κ9 σύνα=& (ας T6+Fρ τ7ς το' κ3σ(ο% NA7ς
κα) σAτηραςU.
Ἡ θεα Εὐ!αρ"στα ε#να" Μ%στ&ρ"ο κατε=ο!9ν θεο+ο"ητ"κ3. Ε#να" τ$ Μ%στ&ρ"ο το'
5ρ"στο' κα) τ7ς Bκκλησας. Bν1 στD Kλλα Μ%στ&ρ"α +αρ0!ετα" I 5άρη το' Pγο%
:νεύ(ατος γ"D τ$ν Mγ"ασ($ τ1ν +"στ1ν, στ9 θεα Εὐ!αρ"στα +αρ0!ετα" 2 W/"ος 2
5ρ"στ3ς, τ$ Q1(α κα) τ$ @R(α Cο%, τD 2+οEα (εταλα(βάνοντας οX +"στο)
>νYνοντα" (F τ$ 5ρ"στ$ κα) (ετα=ύ το%ς σF ("D κο"νAνα βαθ"D !ρ"στολογ"κ9 κα)
;νθρA+ολογ"κ&. Γ"Z αὐτ$ I θεα Εὐ!αρ"στα ε#να" τ$ κατε=ο!9ν Μ%στ&ρ"ο τ7ς
Bκκλησας.
[ [ [
Ἡ Μετάλη\η ε#να" I τελε%ταα, I +"$ ση(αντ"κ&, I +"$ οὐσ"αστ"κ9 +ρά=η
σ%((ετο!7ς τ1ν +"στ1ν στ$ Μ%στ&ρ"ο τ7ς θεας Εὐ!αρ"στας. C3τε
2λοκληρYνετα" τ$ Μ%στ&ρ"ο, Jταν (εταλα(βάνο%(ε το' QY(ατος κα) το'
@.(ατος το' 5ρ"στο', /ηλα/9 Jταν (ετ0!ο%(ε τ7ς θε3τητας το' 4ησο' 5ρ"στο'.
:ροκε"(0νο% J(Aς νD +ροσ0λθο%(ε στ9 θεα Μετάλη\η ;+αρατητη ε#να" κα) I
σ!ετ"κ9 +ροετο"(ασα, +ο- +ρ0+ε" νD ε#να" ;νάλογη (F τ9ν Xερ3τητα το'
Μ%στηρο% τ7ς θεας Εὐ!αρ"στας. ] +"στ$ς +ρ0+ε" νD <!ε" σαφ9 αLσθηση τ7ς
Xερ3τητας τ7ς θεας Μεταλ&\εAς. ^D +"στεύε" ;+3λ%τα Jτ" +ρ3κε"τα" +ερ)
τροφ7ς (%στηρ"ακ7ς, Jτ" κάτA ;+$ τ$ν Kρτο κα) τ$ν ο#νο λα(βάνε" (0σα το%
2λ3κληρο τ$ 5ρ"στ3_ Jτ" γνετα" !ρ"στοφ3ρος κα) θεοφ3ρος. κα) γ"α%τ$ /Fν
+ρ0+ε" νD +ροσ0ρ!ετα" στ9 θεα Μετάλη\η O+"+3λα"α κα) (η!αν"κά, ;+$ M+λ9
σ%ν&θε"α, ;λλD νD ε#να" Jσο γνετα" Tκαθαρ$ςU γ"D νD /ε!τεE (0σα το% τ$ν
Καθαρ$ (τ$ 5ρ"στ$). Ἡ κατάσταση αὐτ9 ;φορV στ9ν κάθαρση το' OσAτερ"κο'
κ3σ(ο% το' ;νθρY+ο%, τ$ν Tκρ%+τ$ν τ7ς καρ/ας KνθρA+ονU, τ9ν κάθαρση
/ηλα/9 τ7ς σκ0\ης, τ7ς O+"θ%(ας κα) τ7ς βο%λ&σεAς, I 2+οα O+"τ%γ!άνετα" (F
τ$ν σ%νε!9 ;γYνα κατD τ7ς M(αρτας κάτA ;+$ τ9ν καθο/&γηση το'
+νε%(ατ"κο' +ατ0ρα.
[ [ [
Ἡ Jλη +ροετο"(ασα γ"D τ9 θεα Κο"νAνα 2λοκληρYνετα" (F τ9ν `κολο%θα τ7ς
θεας Μεταλ&\εAς, I 2+οα ;+οτελεEτα" ;+$ τρα (0ρη_ τ$ν Καν3να, +ο-
/"αβάNετα" τ9ν +αρα(ον9 τ7ς I(0ρας κατD τ9ν 2+οα θD κο"νAν&σε" 2 +"στ3ς_
τ9ν κ%ρAς `κολο%θα, (F τ)ς εὐ!0ς, +ο- /"αβάNετα" τ$ +ρA, +ροτο' (εταβο'(ε
στ9ν Oκκλησα γ"D τ9 θεα Gε"το%ργα_ κα) ;+$ τ)ς ("κρFς εὐ!Fς +ο- λ0γε" 2
λε"το%ργ$ς ;(0σAς +ρ$ τ7ς θεας Μεταλ&\εAς.
Κάθε φορά, λο"+3ν, +ο- +ρ3κε"τα" νD (εταλάβο%(ε τD K!ραντα Μ%στ&ρ"α, (F
εὐλάβε"α (εγάλη κα) +3θο Xερ3, (F σ%νασθηση τ7ς ;νθρY+"νης ;/%να(ας (ας
;λλD κα) Oλ+/α στ$ <λεος κα) τ9ν ;γά+η το' aεο' (ας, ;+$ τ$ βρά/% νD
/"αβάNο%(ε (F +ροσο!9 κα) κατάν%=η +ολλ9 τ9ν `κολο%θα τ7ς θεας
Μεταλ&\εAς, γ"D νZ ;κολο%θ&σε" τ9ν >+ο(0νη I σ%((ετο!& (ας στ9 Gε"το%ργ"κ9
σύνα=η κα) τ9 θεα Μετάλη\η το' QY(ατος κα) το' @.(ατος το' 5ρ"στο' (ας,
Tεbς Kφεσ"ν M(αρτ"1ν κα) εbς NA9ν αbYν"ονU.
Ε.Γ.Κ.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ
ΜΕΤΑ&#ΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΟ!ΕΙ"Ο"
Μ0λλAν +ροσελθεEν τοEς ;!ράντο"ς
Μ%στηρο"ς, (ετD τ9ν ;φZ >σ+0ρας
εbθ"σ(0νην `κολο%θαν το'
`+ο/ε+νο%, cAς τ0λο%ς
το'T:"στεύA εbς cνα aε3ν...U, λ0γε
(ετD κατανύ=εAς τ$ν +αρ3ντα
Καν3να, οd I ;κροστ"!)ς κατZ
;λφάβητον.
Μ0λλAν +ροσελθεEν τοEς ;!ράντο"ς
Μ%στηρο"ς, (ετD τ9ν ;φZ >σ+0ρας
εbθ"σ(0νην `κολο%θαν το'
`+ο/ε+νο%, cAς τ0λο%ς
το',:"στεύA εbς cνα aε3ν... λ0γε
(ετD κατανύ=εAς τ$ν +αρ3ντα
Καν3να οd I `κροστ"!)ς κατZ
`λφάβητον.
e Κ@^f^
g/9 αh. i!ος βh. *ε'τε λαο.
jρτος NA7ς αbAν"Nούσης γεν0σθA
(ο" τ$ Q1(ά σο% τ$ kγ"ον,
εlσ+λαγ!νε Κύρ"ε, κα) τ$ C("ον
@R(α, κα) ν3σAν +ολ%τρ3+Aν
;λε=ητ&ρ"ον.
ΣΤΟ ΑΟ!ΕΙ"Ο
mταν +ρ3κε"τα" νD +ροσ0λθε"ς γ"D νD
κο"νAν&σε"ς τD j!ραντα Μ%στ&ρ"α, (ετD
τ9ν σ%νηθ"σ(0νη >σ+ερ"ν9 `κολο%θα το'
Μ"κρο' `+ο/ε+νο%, κα) Jταν τελε"Yσε"ς τ$
T:"στεύA εbς cνα aε3ν...U, λ0γε (F
κατάν%=η τ$ν Καν3να +ο- ;κολο%θεE, το'
2+οο% I ;κροστ"!/α (στ$ +ρAτ3τ%+ο)
ε#να" κατD τ$ `λφάβητο.
] Καν3νας_
g/9 nη.
Εlσ+λαγ!νε Κύρ"ε, τ$ Q1(α σο% τ$ oγ"ο pς
γνε" \A(, +ο- θD (ο' (ετα/Yσε" αbYν"α
NA9 κα) τ$ @R(α Qο% τ$ C("ο pς (ο' γνε"
φάρ(ακο +ο- θD /"Y!νε" κάθε εL/ο%ς
;σθ0νε"α.
Ε#(α" ;νά="ος, 5ρ"στ0 (ο%, νD /ε!τ1 τ$
j!ραντο Q1(α Qο% κα) τ$ θεEο @R(α Qο%,
/"3τ", 2 Kθλ"ος, <!A (ολύνε" τ$ν >α%τ3 (ο%
(F <ργα M(αρτAλά_ κάνε (ε K="ο νD
(εταλάβA.
aεοτοκο.
qεβηλAθε)ς <ργο"ς ;τ3+ο"ς 2
/ελα"ος, το' σο' ;!ράντο%
QY(ατος κα) aεο% @.(ατος
;νά="ος 6+άρ!A, 5ρ"στ0, τ7ς
(ετο%σας, rς (ε ;=Aσον.
aεοτοκον.
Γ7 ;γαθ&, εὐλογη(0νη aε3ν%(φε,
τ$ν στά!%ν I βλαστ&σασα τ$ν
;γεYργητον κα) σAτ&ρ"ον κ3σ(s,
;=Aσ3ν (ε το'τον τρYγοντα
σYNεσθα".
g/9 γh. Bν +0τρt (ε τ7ς +στεAς.
*ακρύAν (ο" +αράσ!ο%, 5ρ"στ0,
uαν/ας, τ$ν uύ+ον τ7ς καρ/ας
(ο% καθα"ρούσας, vς pν
εὐσ%νε"/3τAς κεκαθαρ(0νος,
+στε" +ροσ0ρ!A(α" κα) φ3βs,
*0σ+οτα, Oν τw (εταλ&\ε" τ1ν
θεAν /YρAν σο%.
Εbς Kφεσ"ν γεν0σθA (ο" τ1ν
+τα"σ(άτAν τ$ K!ραντ3ν σο% Q1(α
κα) θεEον @R(α, εbς :νεύ(ατος
Pγο% τε κο"νAναν κα) εbς αbYν"ον
NA&ν, x"λάνθρA+ε, κα) +αθ1ν κα)
θλ\εAν ;λλοτρAσ"ν.
aεοτοκον.
yA7ς το' jρτο% τρά+εNα, :αναγα,
το' KνAθεν /"Z <λεον καταβάντος,
κα) κ3σ(s κα"νοτ0ραν NA9ν
/"/3ντος, κ;(F ;=Aσον ν'ν τ$ν
;νά="ον, (ετD φ3βο% γεύσασθα"
τούτο% κα) N&σεσθα".
g/9 /h. Bλ&λ%θας Oκ :αρθ0νο%.
zθ0λησας /"Z I(Vς σαρκAθες,
:ολ%0λεε, τ%θ7να" vς +ρ3βατον
/"D βροτ1ν M(αρτ&(ατα_ Jθεν
XκετεύA σε κα) τD O(D O=αλεE\α"
+λη((ελ&(ατα.
aερά+ε%σον τ7ς \%!7ς (ο% τD
τραύ(ατα, Κύρ"ε, κα) Jλον Mγασον
κα) κατα=Aσον, *0σ+οτα, J+Aς
κο"νAν&σA σο% το' (%στ"κο' aεο%
*ε+νο% 2 ταλα+Aρος.
aεοτοκον.
Εὐλογη(0νη ^ύφη το' aεο', σ- ;+Z τ9ν
2+οα !Aρ)ς σ+ορD βλάστησε 2 στά!%ς (2
5ρ"στ$ς), +ο- <σAσε τ$ν κ3σ(ο, κάνε (ε
K="ο νD τ$ν τρYγA κα) νD σYNο(α".
g/9 {η.
*1σZ (ο%, 5ρ"στ0, ραν/ες /ακρύAν, +ο- θD
καθαρσο%ν τ9ν καρ/"ά (ο% ;+$ τ$ ρύ+ο
τ7ς M(αρτας, γ"D νD (+ορ1 (F καθαρ9
σ%νε/ηση νD +λησ"άNA (F +στη κα) θεEο
φ3βο γ"D νD κο"νAν&σA, *0σ+οτα, τD θεEα
σο% *1ρα.
x"λάνθρA+ε Κύρ"ε, τ$ j!ραντο Q1(α σο%
κα) τ$ aεEο @R(α σο% pς σ%ντελ0σο%ν στ$
νD σ%γ!Aρεθο'ν οX M(αρτες (ο%, νD
κατο"κ&σε" (0σα (ο% τ$ oγ"ο :νε'(α, νD
κερ/σA τ9ν αbYν"α NA9 κα) νD ;+ο=ενAθ1
;+$ τD +άθη κα) τ)ς θλ\ε"ς (ο%.
aεοτοκο.
:αναγα (ο%, σ- +ο- ε#σα" I τρά+εNα στ9ν
2+οα το+οθετ&θηκε 2 jρτος τ7ς NA7ς (2
5ρ"στ$ς), +ο- ;+$ τ9ν +ολλ9 Cο% ;γά+η
κατ0βηκε ;+Z το-ς οὐρανο-ς στ9 γ7 γ"D νD
+ροσφ0ρε" στ$ν κ3σ(ο τ9ν ;ληθ"ν9 NA&,
;=Aσε τYρα κα) (0να τ$ν ;νά="ο (F θεEο
φ3βο νD τ$ν γε%τ1 κα) νD N&σA (αN) Cο%
αbYν"α.
g/9 |η.
a0λησες, :ολ%0λεε Κύρ"ε, γ"D (Vς νD γνε"ς
KνθρA+ος κα) νD θ%σ"αστεEς σDν +ρ3βατο
γ"D τ)ς M(αρτες τ1ν ;νθρY+Aν_ γ"D το'το
κα) QF XκετεύA, O=αφάν"σε κα) τ)ς /"κ0ς (ο%
M(αρτες.
aερά+ε%σε, Κύρ"ε, τD τραύ(ατα τ7ς \%!7ς
(ο%, Mγασ0 (ε 2λ3κληρο, *0σ+οτα, κα)
κατα=Aσ0 (ε νD λάβA (0ρος κ" Oγ} 2
ταλα+Aρος στ$ θεEο κα) Μ%στ"κ3 σο%
*εE+νο.
aεοτοκο.
B=ε%(0ν"σε, *0σ+ο"νά (ο%, τ$ν ~X3 σο% κα)
γ"D (0να, κα) κράτα (ε ;(3λ%ντο κα)
καθαρ3, τYρα +ο- σF +αρακαλ1, κ" <τσ"
;φο' /ε!τ1 τ$ νοητ$ (αργαρτη (τ9 θεα
Κο"νAνα) νD Mγ"αστ1.
g/9 •η.
8λ0Aσα" κα) O(ο) τ$ν Oκ σ+λάγ!νAν
σο%, *0σ+ο"να, κα) τ&ρε" (ε
K€u%+ον τ$ν σ$ν Xκ0την κα)
K(ε(+τον, J+Aς εbσ/ε!3(ενος τ$ν
νοητ$ν (αργαρτην Mγ"άNA(α".
g/9 εh. ] το' φAτ$ς !ορηγ3ς.
Καθ}ς +ρο0φης, 5ρ"στ0, γεν0σθA
/9 τ• εὐτελεE /ούλs σο%_ κα) Oν
O(ο) (εEνον vς 6+0σ!ο%_ b/ο- γDρ
τ$ Q1(α τρYγA σο% τ$ θεEον κα)
+νA τ$ @R(D σο%.
G3γε aεο' κα) aε0, 2 Kνθρα=
γ0νο"το το' σο' QY(ατος εbς
φAτ"σ($ν τ• Oσκοτ"σ(0νs O(ο,
κα) καθαρ"σ($ν τ7ς βεβηλAθεσης
\%!7ς (ο% τ$ @R(D σο%.
aεοτοκον.
Μαρα (7τερ aεο', τ7ς εὐA/ας τ$
σε+τ$ν σκ&νA(α, ταEς σαEς εὐ!αEς
σκε'ος Oκλογ7ς (ε ;+0ργασα",
J+Aς τ1ν Mγ"ασ(άτAν (ετ0!A το'
C3κο% σο%.
g/9 ςh. Bν ;βύσσs +τα"σ(άτAν.
^ο'ν, \%!9ν κα) καρ/αν Mγασον,
Q1τερ, κα) τ$ σ1(ά (ο%, κα)
κατα=Aσον ;κατακρτAς,
*0σ+οτα, τοEς φρ"κτοEς (%στηρο"ς
+ροσ0ρ!εσθα".
‚ενAθεην +αθ1ν, κα) τ7ς !άρ"τος
σ!οην τε +ροσθ&κην NA7ς κα)
;σφάλε"αν, /"D τ7ς (εταλ&\εAς
τ1ν MγAν, 5ρ"στ0, Μ%στηρAν
σο%.
aεοτοκον.
] aεο' aε$ς G3γος 2 oγ"ος, Jλον
(ε Mγασον ν'ν +ροσερ!3(ενον τοEς
θεο"ς Μ%στηρο"ς σο%, τ7ς Mγας
Μητρ3ς σο% /ε&σεσ".
Κοντάκ"ον. i!ος βh. CD KνA Nητ1ν.
C$ν jρτον, 5ρ"στ0, λαβεEν (9
6+ερ/Sς (ε, τ$ Q1(α τ$ σ$ν κα) τ$
θεEον ν'ν @R(ά σο%_ τ1ν ;!ράντAν,
*0σ+οτα, κα) φρ"κτ1ν Μ%στηρAν
ƒς γνε", 5ρ"στ0 (ο%, κα) σF (0να τ$ν
;σ&(αντο /ο'λο Qο%, J+Aς τ$ +ροεE+ες_ κα)
(εEνε (0σα (ο% J+Aς τ$ 6+οσ!0θηκες. Γ"ατ)
νά, τρYγA τ$ θε?κ3 Qο% Q1(α κα) +νA τ$
@R(α Qο%.
G3γε το' aεο' κα) aεF ;ληθ"ν0, τ$ Q1(α
Qο%, +ο- ε#να" γ"D (0να Kνθρακας
(κάρβο%νο ;να((0νο), pς φAτσε" τ$
σκοτά/" +ο- 6+άρ!ε" (0σα (ο%, κα) τ$ @R(α
Qο% pς καθαρσε" τ9 (ολ%σ(0νη (;+$ τ)ς
M(αρτες) \%!& (ο%.
aεοτοκο.
Μαρα, Μητ0ρα το' aεο', +ο- ε#σα" τ$
σεβαστ$ /ο!εEο J+ο% το+οθετ&θηκε τ$
+ολύτ"(ο KρA(α (2 5ρ"στ$ς), (F τ9ν /0ησ&
σο% κάνε κα) (0να Oκλεκτ$ /ο!εEο γ"D νD
/ε!τ1 τD oγ"α *1ρα το' ~Xο' σο%.
g/9 „η.
C9ν σκ0\η, τ9ν \%!&, τ9ν καρ/"D κα) τ$
σ1(α Mγασε QAτ&ρα (ο%, κα) ;=Aσ0 (ε νD
+ροσ0λθA στD φρ"κτά σο% Μ%στ&ρ"α !Aρ)ς
νD κατακρ"θ1.
Μεταλα(βάνοντας, 5ρ"στ0 (ο%, τD kγ"ά Qο%
Μ%στ&ρ"α, pς ;+ο=ενAθ1 ;+$ τD +άθη (ο%,
pς ;+οκτ&σA +ερ"σσ3τερο τ9 5άρη Qο% κα)
pς O=ασφαλσA τ9ν αbYν"α NA&.
aεοτοκο.
G3γε το' aεο', aεF ;ληθ"ν0, Mγασε τ$
σ1(α κα) τ9ν \%!& (ο%, τYρα +ο-
+ροσ0ρ!ο(α" στD θεEα Qο% Μ%στ&ρ"α (F τ)ς
+ροσε%!Fς τ7ς Mγας Μητ0ρας Qο%.
Κοντάκ"ο.
Μ9 (F +ερ"φρον&σε"ς, 5ρ"στ0 (ο%, τ$ν
Kθλ"ο, τYρα +ο- θD λάβA τD K!ραντα
Μ%στ&ρ"α, τ$ Q1(α Qο% κα) τ$ θεEο @R(α
Qο%. ƒς (9 γνε", *0σ+οτά (ο%, σF (0να I
(ετάλη\η αbτα νD κατακρ"θ1_ ;ντ"θ0τAς
pς (ο' +ροσφ0ρε" NA9 αbYν"α κα) ;θάνατη.
g/9 …η.
Ἡ (ετάλη\η τ1ν ;θανάτAν Μ%στηρAν Qο%,
5ρ"στ0 (ο%, pς (ο' γνε" +ηγ9 ;γαθ1ν, φ1ς,
NA9 !Aρ)ς τ9 /%ναστεα τ1ν +αθ1ν, κα)
+ροκο+9 στ)ς θεEες ;ρετFς γ"D νD /ο=άNA
σο% (ετασ!εEν τ• ;θλs, (9 εbς
κρE(ά (ο" γ0νο"το_ γ0νο"το /0 (ο"
εbς NA9ν αbYν"ον κα) ;θάνατον.
g/9 Nh. Εbκ3νος !ρ%σ7ς.
:ηγ9 ;γαθ1ν I (ετάλη\"ς, 5ρ"στ0,
τ1ν ;θανάτAν σο% ν'ν Μ%στηρAν_
γενηθ&τA (ο" φ1ς κα) NA9 κα)
;+άθε"α, κα) +ρ$ς ;ρετ7ς
θε"οτ0ρας +ροκο+9ν κα) O+/οσ"ν
+ρ3=ενος, (3νε `γαθ0, J+Aς
/ο=άNA σε.
†%σθεην +αθ1ν κα) O!θρ1ν κα)
;ναγκ1ν κα) +άσης θλ\εAς,
τρ3(s κα) +3θs +ροσ"}ν ταν'ν,
(ετZ εὐλαβεας, x"λάνθρA+ε, σο'
τοEς ;θανάτο"ς κα) θεο"ς
Μ%στηρο"ς κα) \άλλAν σο"_
Εὐλογητ$ς ε# 2 aε3ς, 2 τ1ν
:ατ0ρAν I(1ν.
aεοτοκον.
QAτ7ρα 5ρ"στ$ν I τεκο'σα 6+Fρ
νο'ν, aεο!αρτAτε, Oκ/%σA+1 σε
ν'ν 2 /ο'λ3ς σο%, τ9ν καθαρDν 2
;κάθαρτος_ (0λλοντά (ε ν'ν τοEς
;!ράντο"ς Μ%στηρο"ς
+ροσ0ρ!εσθα", κάθαρον Jλον
(ολ%σ(ο' σαρκ$ς κα) +νεύ(ατος.
g/9 ηh. C$ν Oν κα(νs το' +%ρ3ς.
C1ν οὐρανAν κα) φρ"κτ1ν κα)
MγAν σο%, 5ρ"στ0, ν'ν Μ%στηρAν,
κα) το' aεο% σο% *ε+νο% κα)
(%στ"κο' κο"νAν$ν γεν0σθα" κ;(F
κατα=Aσον, τ$ν ;+εγνAσ(0νον, 2
aε$ς 2 QAτ&ρ (ο%.
‡+$ τ9ν σ9ν καταφ%γ}ν
εὐσ+λαγ!ναν, `γαθ0, κράNA σο"
φ3βs_ Bν O(ο) (εEνον, Q1τερ,
κ;γY, vς <φης Oν σο_ b/ο- γάρ,
θα€u1ν τ• Oλ0ε" σο%, τρYγA σο%
τ$ Q1(α κα) +νA σο% τ$ @R(α.
aεοτοκον.
xρττA /ε!3(ενος τ$ +'ρ, (9
φλε!θ1 vσε) κηρ$ς κα) vσε)
!3ρτος. ˆ φρ"κτο' Μ%στηρο%‰ ˆ
εὐσ+λαγ!νας aεο'‰ :1ς θεο%
Bσ0να, (3νε `γαθ0.
Μακάρ" νD λ%τρAθ1 ;+$ τD +άθη (ο%, το-ς
O!θρούς (ο% κα) ;+$ κάθε ;νάγκη κα)
θλ\η, τYρα +ο- (F τρ3(ο ;λλD κα) +3θο
κα) εὐλάβε"α +ροσ0ρ!ο(α", x"λάνθρA+ε, νD
(εταλάβA τD ;θάνατα κα) θεEα Qο%
Μ%στ&ρ"α. ƒς ε#σα" εὐλογη(0νος 2 aε$ς
τ1ν :ατ0ρAν (ας.
aεοτοκο.
Bσ0να τ9ν εὐλογη(0νη ;+$ τ9 !άρη το'
aεο' (:αναγα (ο%), +ο- (F τρ3+ο
;κατάλη+το γ0ννησες τ$ QAτ&ρα 5ρ"στ3,
σF +αρακαλ1 τYρα 2 /ο'λος Qο%. Bσ0να
τ9ν καθαρ9 Oγ} 2 ;κάθαρτος_ τYρα +ο-
+ρ3κε"τα" νD +ροσ0λθA στD j!ραντα
Μ%στ&ρ"α, καθάρ"σ0 (ε Jλον ;+$ κάθε
(ολ%σ($ το' σY(ατος κα) τ7ς \%!7ς (ο%.
g/9 Šη.
`=Aσ0 (ε, 5ρ"στ0 (ο%, νD κο"νAν&σA τYρα
τD οὐράν"α κα) φρ"κτD κα) kγ"ά Qο%
Μ%στ&ρ"α κα) νD λάβA κ" Oγ} (0ρος στ$
Μ%στ"κ3 Qο% *εE+νο, γ"ατ) /Fν Oλ+NA ;λλο'
Oκτ$ς ;+$ Q0να τ$ν aε$ κα) QAτ&ρα (ο%.
Qτ9 /"κ& Qο% εὐσ+λαγ!να Oλ+NA, QAτ&ρα
(ο%, κα) (F θεEο φ3βο σο' φAνάNA_ (εEνε
(αN (ο% κ" Oγ} (αN Qο%, J+Aς τ$ ε#+ες_
γ"ατ) νά, (F O(+"στοσύνη στ$ <λε3ς Qο%
τρYγA τ$ Q1(α Qο% κα) +νA τ$ @R(α Qο%.
aεοτοκο.
xοβV(α" (&+Aς τYρα +ο- θD /ε!τ1 (0σα
(ο% τ9 φAτ"D (τ9 aεα Κο"νAνα), κα1 J+Aς
τ$ !ορτάρ" κα) λ"YσA J+Aς τ$ κερ. ‹, τ
(εγάλο (%στ&ρ"ο‰ :3ση I εὐσ+λαγ!να το'
aεο'‰ Bγ} +ο- ε#(α" +λασ(0νος ;+$ +ηλ3,
+1ς /0!ο(α" τ$ θεEο Q1(α κα) @R(α κα)
γνο(α" Kφθαρτος κ" ;θάνατος‰
g/9 Œη.
Εlσ+λαγ!νος ε#να" 2 Κύρ"ος. Γε%θεEτε κα)
θD τ$ /"α+"στYσετε. Γ"ατ, ;φο' γ"D τ9 /"κ&
(ας σAτηρα <γ"νε KνθρA+ος κα) +ρ3σφερε
("D φορD τ9ν 6+0ρτατη θ%σα στ$ν :ατ0ρα
Cο%, +άντοτε (σF κάθε θ. Gε"το%ργα)
θ%σ"άNετα" γ"D νD Mγ"άNε" Jσο%ς κο"νAνο'ν.
ƒς Mγ"ασθεE, *0σ+οτα 5ρ"στ0 (ο%, I \%!9
QY(ατος κα) @.(ατος 2 +ηλ$ς
(ετ0!A κα) ;φθαρτο+ο"ο'(α"•
g/9 θh. `νάρ!ο% γενν&τορος.
5ρηστ3ς Oστ", γεύσασθε κα) L/ετε,
2 Κύρ"ος_ /"Z I(Vς καθZ I(Vς γDρ
+άλα" γεν3(ενος, k+α= >α%τ3ν τε
+ροσά=ας, vς +ροσφορDν :ατρ) τ•
b/s ;ε) σφαγ"άNετα", Mγ"άNAν το-ς
(ετ0!οντας.
Ž%!9ν σ-ν τ• σY(ατ" Mγ"ασθεην,
*0σ+οτα, φAτ"σθεην, σAθεην,
γενο(ην ο#κ3ς σο% τw τ1ν
Μ%στηρAν (εθ0=ε" τ1ν Xερ1ν,
<νο"κ3ν σε <!Aν σ-ν :ατρ) κα)
:νεύ(ατ", εὐεργ0τα :ολ%0λεε.
Hς +'ρ γενηθ&τA (ο" κα) vσε) φ1ς
τ$ Q1(ά σο% κα) τ$ @R(α, QAτ&ρ
(ο%, τ$ τ"("Yτατον, φλ0γον
M(αρτας τ9ν •λην, κα) O(+"+ρ1ν
+αθ1ν τDς ;κάνθας κα) Jλον
φAτNον (ε +ροσκ%νεEν σο% τ9ν
aε3τητα.
aεοτοκον.
aε$ς σεσA(άτAτα", Oκ τ1ν Mγν1ν
αX(άτAν σο%_ Jθεν +Vσα 6(νεE σε
γενεά, *0σ+ο"να_ ν3Aν τε τD +λ&θη
/ο=άNε", vς /"D σο' σαφ1ς
κατ"/3ντα τ$ν +άντAν /εσ+3Nοντα,
οὐσ"Aθ0ντα τ$ ;νθρY+"νον.
Κα) εὐθ-ς τ$ j="3ν
Oστ"ν. Cρ"σάγ"ον. *3=α. Κα) ν'ν.
:αναγα Cρ"άς. Κύρ"ε, Oλ0ησον (γ
h). *3=α. Κα) ν'ν. :άτερ I(1ν. mτ"
σο' Oστ"ν. Κα) τD λο"+D το'
`+ο/ε+νο% κα) `+3λ%σ"ς.
κα) τ$ σ1(α (ο%, pς φAτ"σθ1, pς σAθ1, pς
γνA κατο"κα Qο% (F τ9 (ετάλη\η τ1ν
Xερ1ν Μ%στηρAν Qο%, γ"D νD (0νε"ς (0σα
(ο%, (αN) (F τ$ν :ατ0ρα κα) τ$ oγ"ο
:νε'(α, Εὐεργ0τη :ολ%0λεε.
C$ Q1(α Qο% κα) τ$ τ"("Yτατο @R(α Qο% pς
γνο%ν, QAτ&ρα (ο%, φAτ"D +ο- θD
κατακά\ε" Jλες τ)ς M(αρτες (ο% κα) τD
;γκάθ"α τ1ν +αθ1ν (ο%_ pς γνο%ν ;κ3(η
φ1ς γ"D νD (F φAτNο%ν νD +ροσκ%ν1 τ9
aε3τητά Qο%.
aεοτοκο.
`+$ τD Mγνά σο% α.(ατα σαρκYθηκε 2
aε3ς_ γ"Z αὐτ$ σF 6(νο'ν Jλες οX γεν"Fς
(τ1ν ;νθρY+Aν) *0σ+ο"να. κα) τD +λ&θη
τ1ν `γγ0λAν σF /ο=άNο%ν γ"ατ) !άρη σF
σ0να ε#/αν τ$ν Κύρ"ο τ1ν JλAν νD γνετα"
KνθρA+ος.
Κα) ;(0σAς τ$ j="3ν Oστ"ν.
Cρ"σάγ"ον. *3=α. κα) ν'ν. :αναγα Cρ"άς.
Κύρ"ε, Oλ0ησον ({ φορ0ς). *3=α. κα) ν'ν.
:άτερ I(1ν. mτ" σο' Oστ"ν. CD λο"+D το'
`+ο/ε+νο% κα) `+3λ%ση.
Τ' ΕΑΥ#ΙΟ"
C9ν +ρA•αν (ετD τ9ν σ%ν&θη
‘Aθ"ν9ν `κολο%θαν, λ0γε_
Cρ"σάγ"ον... *3=α. Κα) ν'ν. :αναγα
Cρ"άς... Κύρ"ε, Oλ0ησον (γh)*3=α.
Κα) ν'ν. :άτερ I(1ν... mτ" σο'
Oστ"ν... Κύρ"ε, Oλ0ησον ("βh)*3=α.
Κα) ν'ν. *ε'τε +ροσκ%ν&σA(εν... (γ
ΤΗ" ΕΟΜΕ"Η ΗΜΕ#Α
C$ +ρA) (ετD ;+$ τ9 σ%νηθ"σ(0νη :ρA?ν9
`κολο%θα λ0γε_
oγ"ος ε#σα" aεF (:ατ0ρα), oγ"ος ε#σα" (~XF)
*%νατ0, oγ"ο ε#σα" `θάνατο (:νε'(α),
Oλ0ησ0 (ας (τρεEς φορ0ς).
*3=α στ$ν :ατ0ρα, στ$ν ~X$ κα) στ$ oγ"ο
h), κα) το-ς >+ο(0νο%ς Žαλ(ούς_
Žαλ($ς Κqh (’’)
Κύρ"ος +ο"(ανε" (ε κα) οὐ/0ν (ε
6στερ&σε"_ εbς τ3+ον !λ3ης, OκεE (ε
κατεσκ&νAσεν. B+) •/ατος
;να+αύσεAς O=0θρε\0 (ε_ τ9ν
\%!&ν (ο% O+0στρε\εν. H/&γησ0 (ε
O+) τρβο%ς /"κα"οσύνης cνεκεν το'
“ν3(ατος αὐτο'. BDν γDρ κα)
+ορε%θ1 Oν (0σs σκ"Vς θανάτο%,
οὐ φοβηθ&σο(α" κακά, Jτ" σ- (ετZ
O(ο' ε#. Ἡ uάβ/ος σο% κα) I
βακτηρα σο%, αdτα (ε
+αρεκάλεσαν. Ἡτο(ασας OνY+"3ν
(ο% τρά+εNαν, O= Oναντας τ1ν
θλ"β3ντAν (ε. Bλ+ανας Oν Oλαs
τ9ν κεφαλ&ν (ο%, κα) τ$ +οτ&ρ"3ν
σο% (εθύσκον (ε vσε) κράτ"στον.
Κα) τ$ <λε3ς σο% κατα/"Y=ε" (ε
+άσας τDς I(0ρας τ7ς NA7ς (ο%.
Κα) τ$ κατο"κεEν (ε Oν οLκs Κ%ρο%
εbς (ακρ3τητα I(ερ1ν.
Žαλ($ς ΚΓh (’{)
Cο' Κ%ρο% I γ7 κα) τ$ +λ&ρA(α
αὐτ7ς_ I οbκο%(0νη κα) +άντες οX
κατο"κο'ντες Oν αὐτw. @ὐτ$ς O+)
θαλασσ1ν Oθε(ελAσεν αὐτ9ν κα)
O+) +οτα(1ν Iτο(ασεν αὐτ&ν. C)ς
;ναβ&σετα" εbς τ$ ”ρος το'
Κ%ρο%• • τ)ς στ&σετα" Oν τ3+s
Mγs αὐτο'• `θ•ος !ερσ) κα)
καθαρ$ς τw καρ/t, –ς οὐκ <λαβεν
O+) (αταs τ9ν \%!9ν α6το' κα)
οὐκ —(οσεν O+) /3λs τ• +λησον
αὐτο'. edτος λ&\ετα" εὐλογαν
+αρD Κ%ρο%, κα) Oλεη(οσύνην
+αρD aεο' σAτ7ρος αὐτο'. @•τη I
γενεD NητούντAν τ$ν Κύρ"ον,
NητούντAν τ$ +ρ3σA+ον το' aεο'
4ακYβ. jρατε +ύλας, οX Kρ!οντες
6(1ν, κα) O+άρθητε, +ύλα" αbYν"ο",
κα) εbσελεύσετα" 2 qασ"λε-ς τ7ς
/3=ης. Cς Oστ"ν οdτος 2 qασ"λε-ς
τ7ς /3=ης• Κύρ"ος κρατα"$ς κα)
/%νατ3ς, Κύρ"ος /%νατ$ς Oν
+ολ0(s. jρατε +ύλας, οX Kρ!οντες
6(1ν, κα) O+άρθητε, +ύλα" αbYν"ο",
κα) εbσελεύσετα" 2 qασ"λε-ς τ7ς
/3=ης. Cς Oστ"ν οdτος 2 qασ"λε-ς
τ7ς /3=ης• Κύρ"ος τ1ν /%νά(εAν,
αὐτ3ς Oστ"ν 2 qασ"λε-ς τ7ς /3=ης.
:νε'(α. κα) τYρα κα) +άντοτε κα) στο-ς
;+0ραντο%ς αb1νες. `(&ν.
:αναγα Cρ"ά/α, Oλ0ησ0 (ας, Κύρ"ε (aεF
:ατ0ρα) /εE=ε εὐσ+λαγ!να γ"D τ)ς
M(αρτες (ας. *0σ+οτα (~XF) σ%γ!Yρεσε τ)ς
;νο(ες (ας. oγ"ο (:νε'(α) O+σκε\ε κα)
θερά+ε%σε τ)ς ;/%να(ες (ας, O= αbτας το'
“ν3(ατ3ς Qο%.
Κύρ"ε Oλ0ησε, Κύρ"ε Oλ0ησε, Κύρ"ε Oλ0ησε.
*3=α... κα) τYρα...
B+ο%ράν"ε :ατ0ρα (ας, pς ε#να" Mγ"ασ(0νο
τ$ ”νο(ά Qο%. ƒς <λθε" I βασ"λεα Qο%, pς
γνε" τ$ θ0λη(ά Qο%, J+Aς στ$ν οὐραν3,
<τσ" κα) στ9 γ7. *1σε (ας σ&(ερα τ9ν
;+αρατητη γ"D τ9 σ%ντ&ρησ& (ας τροφ9
κα) σ%γ!Yρεσε τ)ς M(αρτες (ας, J+Aς κ"
O(εEς σ%γ!Aρο'(ε Jσο%ς (Vς ;/"κο'ν. κα)
(9ν O+"τρ0\ε"ς νD +0σο%(ε σF +ε"ρασ($
(+ο- +ρο0ρ!ετα" ;+$ τ9 /"κ& (ας /"άθεση),
;λλD φύλα=0 (ας κ" ;+$ το-ς +ε"ρασ(ο-ς
+ο- +ρο0ρ!οντα" ;+$ τ$ν +ονηρ$ (τ$ν
/"άβολο).
Γ"ατ) Oσ- <!ε"ς τ9ν O=ο%σα κα) τ9 /ύνα(η
κα) σF Q0να ;ν&κε" I /3=α, στ$ν :ατ0ρα κα)
στ$ν ~X$ κα) στ$ oγ"ο :νε'(α, τYρα κα)
+άντοτε κα) στο-ς ;+0ραντο%ς αb1νες.
`(&ν.
Κύρ"ε Oλ0ησε (/Y/εκα φορ0ς).
*3=α... κα) τYρα...
BλVτε νD +ροσκ%ν&σο%(ε κα) νD +0σο%(ε
στD +3/"α το' qασ"λ"V (ας aεο'.
BλVτε νD +ροσκ%ν&σο%(ε κα) νD +0σο%(ε
στD +3/"α το' 5ρ"στο', το' qασ"λ"V (ας
aεο'.
BλVτε νD +ροσκ%ν&σο%(ε κα) νD +0σο%(ε
στD +3/"α το' 5ρ"στο', το' qασ"λ"V κα)
aεο' (ας.
Žαλ($ς ’’ος.
] Κύρ"ος +ρονοεE γ"D (0να κα) +οτF /F θD
(ο' λε\ε" τ+οτα. ΜF <φερε νD κατο"κ&σA
σF τ3+ο%ς εlφορο%ς κα) !λοερούς. ΜF
/"ατρ0φε" κοντD σF /ροσερFς +ηγFς +ο- (F
;να+αύο%ν. ΜF O+αν0φερε στ9 NA&. ΜF
Žαλ($ς ˜™Εh (nn•)
B+στε%σα, /"$ Oλάλησα_ Oγ} /F
Oτα+ε"νYθην σφ3/ρα. Bγ} /F ε#+α
Oν τw Oκστάσε" (ο%_ :Vς KνθρA+ος
\εύστης. C ;ντα+ο/YσA τ• Κ%ρs
+ερ) +άντAν, šν ;ντα+0/Aκ0 (ο"•
:οτ&ρ"ον σAτηρο% λ&\ο(α" κα) τ$
”νο(α Κ%ρο% O+"καλ0σο(α". CDς
εὐ!άς (ο% τ• Κ%ρs ;+ο/YσA,
Oναντον +αντ$ς το' λαο' αὐτο'.
C("ος Oναντον Κ%ρο% 2 θάνατος
τ1ν 2σAν αὐτο'. › Κύρ"ε, Oγ}
/ο'λος σ3ς, Oγ} /ο'λος σ$ς κα)
%X$ς τ7ς +α"/σκης σο%_ /"0€uη=ας
το-ς /εσ(ούς (ο%. Qο) θύσA θ%σαν
αbν0σεAς κα) Oν “ν3(ατ" Κ%ρο%
O+"καλ0σο(α". CDς εὐ!Dς (ο% τ•
Κ%ρs ;+ο/YσA Oναντον +αντ$ς
το' λαο' αὐτο', Oν αὐλαEς οLκο%
Κ%ρο% Oν (0σs σο%, 8ερο%σαλ&(.
*3=α. Κα) ν'ν. `λληλού?α (γh). *3=α
σο" 2 aε3ς. Κύρ"ε, Oλ0ησον (γh).
Κα) τD +αρ3ντα τρο+άρ"α.
i!ος +λ. βh.
CDς ;νο(ας (ο% +άρ"/ε, Κύρ"ε, 2
Oκ :αρθ0νο% τε!θες, κα) τ9ν
καρ/αν (ο% καθάρ"σον, να$ν
αὐτ9ν +ο"1ν το' ;!ράντο% σο%
QY(ατος κα) @.(ατος_ (& (ε
O=ο%/ενYσSς ;+$ το' σο'
+ροσY+ο%, 2 ;(0τρητον <!Aν τ$
(0γα <λεος.
*3=α.
Εbς τ9ν (ετάλη\"ν τ1ν Pγ"ασ(άτAν
σο% +1ς ;να"/εσθ1 2 ;νά="ος• ODν
γDρ τολ(&σA σο" +ροσελθεEν σ-ν
τοEς ;=ο"ς, 2 !"τYν (ε Oλ0γ!ε", Jτ"
οὐκ <στ" το' *ε+νο%, κα)
κατάκρ"σ"ν +ρο=εν&σA τw
+ολ%α(αρτ&τs (ο% \%!w.
Καθάρ"σον, Κύρ"ε, τ$ν uύ+ον τ7ς
\%!7ς (ο% κα) σ1σ3ν (ε, vς
φ"λάνθρA+ος.
Κα) ν'ν. aεοτοκον
:ολλD τD +λ&θη τ1ν O(1ν,
aεοτ3κε, +τα"σ(άτAν_ +ρ$ς σF
2/&γησε στ$ /ρ3(ο τ7ς ;ρετ7ς κα) τ7ς
/"κα"οσύνης, ;+$ τ9 (εγάλη Cο% ;γά+η γ"D
τ9ν 2+οα /ο=άNετα" τ$ ”νο(D Cο%. BDν
+οτ0, Κύρ"ε, +ορε%θ1 (0σα ;+$ σκοτε"νο-ς
τ3+ο%ς στο-ς 2+οο%ς κ%ρ"αρ!εE 2 θάνατος,
οlτε κα) τ3τε θD φοβηθ1 τ+οτε, γ"ατ) θD
ε#σα" Bσ- (αN (ο%. Ἡ /ύνα(η τ7ς +στεYς
(ο% σZ Bσ0να, +ο- τ9 !ρησ"(ο+ο"1 σDν
στ&ρ"γ(α κα) 2/ηγ3, αὐτ9 (F +αρηγορεE
στ)ς /ύσκολες +ερ"στάσε"ς. ‘το(ασες
+λούσ"ο τρα+0N" γ"D (0να, ;κρ"β1ς
(+ροστD στD (άτ"α τ1ν O!θρ1ν (ο%.
jλε"\ες τ$ κεφάλ" (ο% (F Mγ"ασ(0νο λά/"
κα) (ο' +ρ3σφερες +οτ&ρ" (F (εθ%στ"κ$
Kρ"στο κρασ. κα) τ$ <λε3ς σο% θD (F
σ%νο/εύε" σZ Jλη (ο% τ9 NA&_ cAς Jτο%
;="Aθ1 νD κατο"κ1 αbYν"α στ$ν ο#κο το'
Κ%ρο%.
Žαλ($ς ’{ος.
Qτ9ν O=ο%σα το' Κ%ρο% ;ν&κε" I γ7 κα)
J,τ" 6+άρ!ε" σZ αὐτ&ν, I οbκο%(0νη κ" Jλο"
Jσο" κατο"κο'ν +άνA σZ αὐτ&. Γ"ατ) 2
Κύρ"ος τ9 θε(ελAσε +άνA στ9 θάλασσα
κα) τ9 στερ0Aσε +άνA στD +οτά("α. :ο"3ς
θD ;νεβεE +άνA στ$ βο%ν$ το' Κ%ρο% κα)
+ο"3ς θD σταθεE (F +αρρησα στ$ν kγ"ο
τ3+ο Cο%• Μ3νον J+ο"ος <!ε" καθαρD ;+$
τ9ν M(αρτα !0ρ"α κα) I καρ/"ά το% ε#να"
;(3λ%ντη_ αὐτ$ς +ο- /Fν ;σ!ολ&θηκε (F
(άτα"α +ράγ(ατα κα) +οτF /Fν 2ρκστηκε
/3λ"α (F σκο+$ νD O=α+ατ&σε" τ$ν ;/ελφ3
το%. @ὐτ$ς θD λάβε" εὐλογα ;+$ τ$ν Κύρ"ο
κα) θD OλεηθεE ;+$ τ$ν aε$ κα) QAτ&ρα
το%. @ὐτ9 ε#να" I γεν"D OκενAν +ο-
σ%νε!1ς (στ9 NA& το%ς) OκNητο'ν τ9ν
+αρο%σα το' Κ%ρο%, OκNητο'ν τ9 !άρη το'
aεο' 4ακYβ. `νοE=τε τ)ς +ύλες οX Kρ!οντες.
mσες +ύλες +αρα(0νετε αbYν"ες ;νοE=τε
/"ά+λατα γ"D νD εbσ0λθε" 2 <ν/ο=ος
qασ"λ"άς. :ο"3ς ε#να" αὐτ$ς 2 <ν/ο=ος
qασ"λ"Dς• Ε#να" 2 Κύρ"ος 2 +ανσ!%ρος κα)
κ%ραρ!ος, 2 /%νατ$ς στο-ς +ολ0(ο%ς.
`νοE=τε τ)ς +ύλες οX Kρ!οντες, κα)
(εγαλ1στε +ύλες αbYν"ες γ"D νD εbσ0λθε" 2
<ν/ο=ος qασ"λ"άς. :ο"3ς ε#να" αὐτ$ς 2
<ν/ο=ος qασ"λ"Dς• ] Κύρ"ος, 2 bσ!%ρ$ς κα)
/%νατ3ς, αὐτ$ς ε#να" 2 <ν/ο=ος qασ"λ"άς.
Žαλ($ς nn•ος.
:στε\α στ$ aε3, γ"Z α%τ$ κα) (λησα (γ"D
τ)ς εὐεργεσες Cο%). Cα+ε"νYθηκα +ολ- ;+$
το-ς +ε"ρασ(ο-ς κα) ε#+α στ9ν +αραNάλη
(ο%_ κάθε KνθρA+ος ε#να" \εύτης. C (+ορ1
κατ0φ%γον, Mγν&, σAτηρας
/ε3(ενος. B+σκε\α" τ9ν
;σθενο'σάν (ο% \%!9ν κα)
+ρ0σβε%ε τ• ~X• σο% κα) aε•
I(1ν, /οθ7να (ο" τ9ν Kφεσ"ν, šν
<+ρα=α /ε"ν1ν, (3νη εὐλογη(0νη.
Cw /F Mγt κα) Μεγάλη :0(+τη, τ$
+αρ3ν.
mτε οX <ν/ο=ο" (αθητα) Oν τ•
ν"+τ7ρ" το' *ε+νο% OφAτNοντο,
τ3τε 4ού/ας 2 /%σσεβ9ς
φ"λαργ%ραν νοσ&σας OσκοτNετο
κα) ;ν3(ο"ς κρ"ταEς σ0, τ$ν /κα"ον
Κρ"τ&ν, +αρα//Aσ". qλ0+ε,
!ρη(άτAν Oραστά, τ$ν /"D τα'τα
;γ!3νS !ρησά(ενον_ φε'γε
;κ3ρεστον \%!&ν, τ9ν /"/ασκάλs
το"α'τα τολ(&σασαν. ] +ερ)
+άντας ;γαθ3ς, Κύρ"ε, /3=α σο".
C3, Κύρ"ε, Oλ0ησον ((h), (ετανοας
Jσας βούλε", κα) ;(0σAς τDς
>+ο(0νας 4κετηρο%ς Εὐ!άς.
QC™5e™ *™*@ΚC™Κe™
:ερ) το', +1ς /εE
+ροσ0ρ!εσθα"
τοEς `!ράντο"ς Μ%στηρο"ς
Q%(ε}ν το' Μεταφραστο'
Μ0λλAν φαγεEν, KνθρA+ε, Q1(α
*εσ+3το%,
φ3βs +ρ3σελθε, (9 φλεγwς_ +'ρ
τ%γ!άνε".
aεEον /F +νAν @R(α +ρ$ς
(ετο%σαν,
+ρ1τον καταλλάγηθ" τοEς σF
λ%+ο'σ"ν,
<+ε"τα θα€u1ν, (%στ"κ9ν βρ1σ"ν
φάγε.
œτερο" J(ο"ο".
:ρ$ το' (ετασ!εEν τ7ς φρ"κY/ο%ς
θ%σας,
το' NAο+ο"ο' QY(ατος το'
*εσ+3το%,
τ•/ε +ρ3σε%=α" τ• τρ3+s (ετD
τρ3(ο%.
Ε~5• @h
Cο' Μεγάλο% qασ"λεο%
*0σ+οτα Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2
νD ;ντα+ο/YσA στ$ν Κύρ"3 (ο% σDν
;ντάλλαγ(α στ)ς εὐεργεσες Cο%• Μ3νο (F
τ$ νD +άρA +οτ&ρ" ;να(νηστ"κ$ τ7ς
σAτηρας (ο% κα) νD O+"καλεστ1 τ$ ”νο(α
το' Κ%ρο% (ο%. C)ς εὐ!αρ"στες (ο% +ρ$ς
τ$ aε$ θD τ)ς ;να+0(\A (+ροστD σZ Jλο τ$
λα$ Cο%. ] θάνατος τ1ν PγAν ε#να"
σ+ο%/αEος στD (άτ"α το' aεο', ;φο' το-ς
!αρNε" τ9ν αbAν"3τητα. ‹, Κύρ"ε, /ο'λος
Qο% ε#(α" Oγ} κα) γ"$ς τ7ς /ούλης σο%_ Bσ-
(F Oλε%θ0ρAσες ;+$ τD /εσ(ά (ο%. Γ"Z αὐτ$
κ" Oγ} θD Qο' +ροσφ0ρA θ%σα εὐ!αρ"στας
κα) θD O+"καλεστ1 τ$ ”νο(ά Qο%. C)ς
εὐ!αρ"στες (ο% +ρ$ς τ$ aε$ θD τ)ς
;να+0(\A (+ροστD σZ Jλο τ$ λα$ Cο%, στ)ς
αὐλFς το' οLκο% Cο%, +ο- βρσκετα" στ$
κ0ντρο σο% 8ερο%σαλ&(.
*3=α... κα) τYρα... `λληλού?α (τρεEς
φορ0ς). *3=α σF Q0να aε0 (ας (τρεEς
φορ0ς).Κύρ"ε, Oλ0ησ0 (ας (τρεEς φορ0ς).
Κα) τD τρο+άρ"α.
Κύρ"ε, Q- +ο- γενν&θηκες ;+$ τ9ν :αρθ0νο
Μαρα +αράβλε\ε τ)ς M(αρτες (ο% κα)
καθάρ"σε τ9ν καρ/"ά (ο%, κάνοντDς την
να$ K="ο νD /ε!τεE τ$ K!ραντο Q1(α κα)
@R(α Qο%. Q- +ο- <!ε"ς ;(0τρητο <λεος (9
(F /"Y=ε"ς (ακρ"D ;+$ τ$ +ρ3σA+3 Qο%.
*3=α.
Qτ9 (ετάλη\η τ1ν MγAν Μ%στηρAν Qο%
+1ς θD (+ορ0σA νD +ροσ0λθA 2 ;νά="ος•
Γ"ατ) pν τολ(&σA νD +ροσ0λθA (αN) (F
κενο%ς +ο- ε#να" K="ο", τ$ λερA(0νο (;+$
τ)ς M(αρτες) <ν/%(α τ7ς \%!7ς (ο% θD (F
Oλ0γ=ε", ”ντας ;κατάλληλο γ"D τ$ Μ%στ"κ3
Qο% *εE+νο, κα) θD +ροσθ0σA κανούρ"ες
M(αρτες στ9ν +ολ%ά(αρτη \%!& (ο%. Γ"Z
αὐτ3, Κύρ"ε, καθάρ"σε τ9ν \%!& (ο% κα)
σ1σε (ε vς φ"λάνθρA+ος.
Κα) τYρα. aεοτοκο.
`(0τρητες ε#να" οX M(αρτες (ο%, aεοτ3κε.
ΚαταφεύγA σF σ0να, Pγν&, <!οντας ;νάγκη
σAτηρας. :ρ3σε=ε τ9ν KρρAστη \%!& (ο%,
(3νη εὐλογη(0νη, κα) +αρακάλεσε τ$ν ~X3
σο% κα) aε3 (ας νD (ο' σ%γ!Aρ&σε" Jσα
φοβερD /"0+ρα=α.
C9ν Mγα κα) Μεγάλη :0(+τη λ0γε τ$ +αρ3ν_
aε$ς I(1ν, I +ηγ9 τ7ς NA7ς κα)
τ7ς ;θανασας, 2 +άσης 2ρατ7ς
κα) ;οράτο% κτσεAς /η("ο%ργ3ς,
2 το' ;νάρ!ο% :ατρ$ς σ%να•/"ος
~X$ς κα) σ%νάναρ!ος, 2 /"Z
6+ερβολ9ν ;γαθ3τητος O+Z
Oσ!άτAν τ1ν I(ερ1ν σάρκα
φορ0σας, κα) στα%ρAθε)ς κα)
τ%θε)ς 6+Fρ τ1ν ;!αρστAν κα)
;γνA(3νAν I(1ν, κα) τ• οbκεs
σο% @.(ατ" ;να+λάσας τ9ν
φθαρεEσαν 6+$ τ7ς M(αρτας φύσ"ν
I(1ν, αὐτ$ς ;θάνατε qασ"λε',
+ρ3σ/ε=α" κ;(ο' το' M(αρτAλο'
τ9ν (ετάνο"αν κα) κλEνον τ$ οžς
σο% O+Z O(ο) κα) εbσάκο%σον τ1ν
uη(άτAν (ο%_ Ÿ(αρτον γάρ, Κύρ"ε,
Ÿ(αρτον εbς τ$ν οὐραν$ν κα)
OνY+"3ν σο% κα) οlκ εb(" K="ος
;τενσα" εbς τ$ •\ος τ7ς /3=ης
σο%_ +αρYργ"σα γάρ σο% τ9ν
;γαθ3τητα, τDς σDς OντολDς
+αραβDς κα) (9 6+ακούσας τοEς
σοEς +ροστάγ(ασ"ν. `λλD σύ, Κύρ"ε,
;νε=κακος —ν, (ακρ3θ%(3ς τε κα)
+ολ%0λεος, οὐ +αρ0/Aκάς (ε
σ%να+ολ0σθα" ταEς ;νο(α"ς (ο%,
τ9ν O(9ν +άντAς ;να(0νAν
O+"στροφ&ν. Q- γDρ ε#+ας,
φ"λάνθρA+ε, /"D το' +ροφ&το% σο%,
Jτ" οὐ θελ&σε" θ0λA τ$ν θάνατον
το' M(αρτAλο', vς τ$ O+"στρ0\α"
κα) N7ν αὐτ3ν_ οὐ γDρ βούλε",
*0σ+οτα, τ$ +λάσ(α τ1ν σ1ν
;+ολ0σθα" !ε"ρ1ν, οὐ/F εὐ/οκεEς
O+Z ;+Aλεt ;νθρY+Aν, ;λλD
θ0λε"ς +άντας σAθ7να" κα) εbς
O+γνAσ"ν ;ληθεας OλθεEν. *"$
κ;γY, εb κα) ;νά="$ς εb(" το'
οὐρανο' κα) τ7ς γ7ς κα) αὐτ7ς τ7ς
+ροσκαρο% NA7ς Jλον >(α%τ$ν
6+οτά=ας τw M(αρτt κα) ταEς
I/οναEς /ο%λYσας κα) τ9ν σ9ν
;!ρε"Yσας εbκ3να, ;λλD +οη(α κα)
+λάσ(α σ$ν γεγονYς, οὐκ
;+ογ"νYσκA τ9ν O(α%το'
σAτηραν 2 Kθλ"ος_ τw /F σw
;(ετρ&τs εὐσ+λαγ!νt θα€u&σας
+ροσ0ρ!ο(α". *0=α" οžν κ;(0,
φ"λάνθρA+ε 5ρ"στ0, vς τ9ν
:3ρνην, vς τ$ν GSστ&ν, vς τ$ν
CελYνην κα) vς τ$ν jσAτον_ κα)
ρ3ν (ο% τ$ βαρ- φορτον τ1ν
M(αρτ"1ν, 2 τ9ν M(αρταν αLρAν
το' κ3σ(ο% κα) τDς ;σθενεας τ1ν
;νθρY+Aν bY(ενος_ 2 το-ς
κο+"1ντας κα) +εφορτ"σ(0νο%ς
mταν οX <ν/ο=ο" (αθητ0ς Qο%, (Κύρ"ε), τ$
βρά/% το' Μ%στ"κο' *ε+νο% +ο- το-ς
<+λενες τD +3/"α, φAτNονταν (;+$ τ$
6+3/ε"γ(α τ7ς τα+ε"νYσε}ς σο%), τ3τε 2
;σεβ9ς 4ού/ας σκοτ"N3ταν ;+$ τ9ν
;ρρYστ"α τ7ς φ"λαργ%ρας. κα) +αρα/νε"
Bσ0να τ$ν /κα"ο Κρ"τ9 σF κρ"τFς K/"κο%ς
κα) +αράνο(ο%ς. :ρ3σε=ε, λο"+3ν, κ" Oσ-
KνθρA+ε +ο- ;γα+Vς τD !ρ&(ατα, αὐτ$ν
+ο- ;κρ"β1ς γ"Z αὐτD κρε(άστηκε_
;+3φε%γε νD γνετα" I \%!& σο% K+ληστη
σDν το' 4ού/α, +ο- τ3λ(ησε νD /"α+ρά=ε"
τ9ν +ρο/οσα στ$ν *"/άσκαλο. ƒς ε#σα"
/ο=ασ(0νος Κύρ"ε, Q- +ο- Jλο%ς το-ς
+ερ"βάλλε"ς (F ;γά+η.
*™*@ΚC™Κe™ QC™5e™
Γ"D τ$ +1ς +ρ0+ε" νD +ροσ0ρ!ετα" κανε)ς
γ"D νD κο"νAν&σε" τD j!ραντα Μ%στ&ρ"α.
Q%(ε}ν το' Μεταφραστ7.
CYρα, KνθρA+ε, +ο- +ρ3κε"τα" νD
(εταλάβε"ς τ$ Q1(α το' *εσ+3τη 5ρ"στο',
+λησασε (F φ3βο γ"D νD (9ν καεEς, γ"ατ)
ε#να" φAτ"ά.
:ρ)ν τολ(&σε"ς νD +"εEς τ$ θε?κ$ @R(α κα)
νD λάβε"ς <τσ" (0ρος στ$ Μ%στ&ρ"ο,
σ%(φ"λ"Yσο% (Z Jσο%ς σF <!ο%ν ;/"κ&σε"
κ" <+ε"τα +ρ3σελθε (F θάρρος νD
(εταλάβε"ς τ9 (%στ"κ9 τροφ&.
jλλο" στ!ο" J(ο"ο"_
:ρ)ν νD λάβε"ς κ" Oσ- (0ρος στ9ν 6+0ρτατη
θ% σα
το' NAο+ο"ο' QY(ατος το' *εσ+3τη
5ρ"στο',
+ροσε%!&σο% (F θεEο φ3βο κατD τ$ν >=7ς
τρ3+ο.
Εὐ!9 nη. Μεγάλο% qασ"λεο%.
*0σ+οτα Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ας, I
+ηγ9 τ7ς NA7ς κα) τ7ς ;θανασας, 2
*η("ο%ργ$ς Jλης τ7ς 2ρατ7ς κα) ;οράτο%
κτσεAς, 2 +άντοτε 6+άρ!Aν vς ~X$ς το'
;νάρ!ο% :ατ0ρα Qο%, +ο- γ"D τ9ν +ολλ&
Qο% ;γά+η, Jταν ¡ρθε I κατάλληλη ¢ρα,
<γ"νες jνθρA+ος, στα%ρYθηκες κα)
θ%σ"άστηκες γ"D (Vς το-ς ;!άρ"στο%ς κα)
;γνY(ονες, +ο- (F τ$ /"κ3 Qο% @R(α </Aσες
κα"νούρ"α NA9 στ9 φθαρ(0νη ;+$ τ9ν
M(αρτα ;νθρA+3τητα_ Bσ- ;θάνατε
qασ"λ"ά, +ρ3σ/ε=εκα) τ9 /"κ& (ο% (ετάνο"α,
κα) Kκο%σε κα) +ρ3σε=ε τ)ς +ροσε%!0ς (ο%.
+ρ$ς σεα%τ$ν καλ1ν κα)
;να+αύAν_ 2 (9 Oλθ}ν καλ0σα"
/"καο%ς, ;λλD M(αρτAλο-ς εbς
(ετάνο"αν_ κα) καθάρ"σ3ν (ε ;+$
+αντ$ς (ολ%σ(ο' σαρκ$ς κα)
+νεύ(ατος_ //α=3ν (ε O+"τελεEν
Mγ"Aσύνην Oν φ3βs σο%, .να Oν
καθαρ• τ• (αρτ%ρs τ7ς
σ%νε"/&σεYς (ο%, τ1ν Mγ"ασ(άτAν
σο% τ9ν (ερ/α 6+ο/ε!3(ενος,
>νAθ1 τ• Mγs QY(ατ σο% κα)
@.(ατ", κα) c=A σε Oν O(ο)
κατο"κο'ντα κα) (0νοντα σ-ν τ•
:ατρ) κα) τ• Mγs :νεύ(ατ". ^α,
Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ο%_
κα) (9 εbς κρE(ά (ο" γ0νο"το I
(ετάλη\"ς τ1ν ;!ράντAν κα)
NAο+ο"1ν Μ%στηρAν σο%, (η/F
;σθεν9ς γενο(ην \%!w τε κα)
σY(ατ", Oκ το' ;να=Aς αὐτ1ν
(εταλα(βάνε"ν_ ;λλD /3ς (ο",
(0!ρ" τελε%ταας (ο% ;να+νο7ς,
;κατακρτAς 6+ο/0!εσθα" τ9ν
(ερ/α τ1ν Mγ"ασ(άτAν σο%, εbς
:νεύ(ατος Mγο% κο"νAναν, εbς
Oφ3/"ον NA7ς αbAνο% κα) εbς
εὐ+ρ3σ/εκτον ;+ολογαν τ9ν O+)
το' φοβερο' β&(ατ3ς σο%_ J+Aς pν
κ;γY, σ-ν +Vσ" τοEς OκλεκτοEς σο%,
(0το!ος γ0νA(α" τ1ν ;κηράτAν
σο% ;γαθ1ν, šν Iτο(ασας τοEς
;γα+1σ σε, Κύρ"ε_ Oν οRς
/ε/ο=ασ(0νος 6+άρ!ε"ς εbς το-ς
αb1νας. `(&ν.
Ε£¤• ¥h (το' αὐτο')
e#/α, Κύρ"ε, Jτ" ;να=Aς
(εταλα(βάνA το' ;!ράντο% σο%
QY(ατος κα) το' τ"(ο% σο%
@.(ατος κα) <νο!$ς εb(" κα) κρE(α
O(α%τ• OσθA κα) +νA, (9
/"ακρνAν τ$ Q1(α κα) τ$ @R(α το'
5ρ"στο' κα) aεο' (ο%_ ;λλD τοEς
οbκτ"ρ(οEς σο% θα€u1ν,
+ροσ0ρ!ο(α σο" τ• εb+3ντ". ]
τρYγAν (ο% τ9ν Qάρκα κα) +νAν
(ο% τ$ @R(α Oν O(ο) (0νε", κ;γ} Oν
αὐτ•. Q+λαγ!νσθητ" οžν, Κύρ"ε,
κα) (9 +αρα/ε"γ(ατσSς (ε τ$ν
M(αρτAλ3ν, ;λλD +οησον (ετZ
O(ο' κατD τ$ <λε3ς σο%_ κα)
γεν0σθA (ο" τD kγ"α τα'τα εbς
Lασ"ν κα) κάθαρσ"ν κα) φAτ"σ($ν
κα) φ%λακτ&ρ"ον κα) σAτηραν κα)
Mγ"ασ($ν \%!7ς τε κα) σY(ατος_
εbς ;+οτρο+9ν +άσης φαντασας
Γ"ατ) M(άρτησα, Κύρ"ε_ M(άρτησα +ρ$ς τ$ν
οὐραν$ κα) σF Q0να τ$ν W/"ο, κα) /Fν ε#(α"
K="ος νD στρ0\A τ$ βλ0((α (ο% +ρ$ς τ9
(εγάλη Qο% /3=α. Γ"ατ, (F τ$ νD +αραβ1
τ)ς Oντολ0ς Qο% κα) νD (9ν 6+ακούσA τD
+ροστάγ(ατά Qο%, O=3ργ"σα τ9ν ;γά+η Qο%.
`λλD Qύ, Κύρ"ε, +ο- ε#σα" ;νε=κακος,
(ακρ3θ%(ος κα) +ολ%0λεος, /Fν (F Kφησες
νD !αθ1 (αN) (F τD M(αρτ&(ατά (ο%,
+ερ"(0νοντας +άντα τ9 (0ρα +ο- θD
O+"στρ0\A +άλ" κοντά Qο%. Γ"ατ) Bσύ,
φ"λάνθρA+ε aε0 (ας, ε#+ες /"D το'
+ροφ&το% Qο%_ *Fν θ0λA τ$ θάνατο το'
M(αρτAλο' ;λλD τ9ν O+"στροφ& το% κα) τ9
σAτηρα το%. Γ"ατ) /Fν θ0λε"ς νD !αθεE 2
KνθρA+ος +ο- ε#να" <ργο τ1ν !ερ"1ν Qο%,
οlτε !αρεσα" Jταν !άνοντα" οX KνθρA+ο"
(O=α"τας τ1ν M(αρτ"1ν το%ς), ;λλD
O+"θ%(εEς Jλο" οX KνθρA+ο" νD σAθο'ν κα)
νD γνAρσο%ν τ9ν ;λ&θε"α. Γ"Z αὐτ$ κ" OγY,
pν κα) /Fν ε#(α" K="ος οlτε γ"D τ$ν οὐραν$
οlτε γ"D τ9 γ7, ;λλZ οlτε κα) γ"Z αὐτ9 τ9ν
+ρ3σκα"ρη NA&, ;φο' 6+0τα=α Jλον τ$ν
>α%τ3 (ο% στ9ν M(αρτα κα) τ$ν
6+ο/ούλAσα στ)ς (άτα"ες I/ον0ς, κα) <τσ"
;(αύρAσα τ9ν εbκ3να Qο%, O+ε"/9 J(Aς
O=ακολο%θ1 νD ε#(α" /η("ούργη(α κα)
+λάσ(α /"κ3 Qο%, /Fν ;+ελ+Nο(α" 2 Kθλ"ος
γ"D τ9 /"κ& (ο% σAτηρα κα)
+ροσβλ0+οντας (F θάρρος στ9ν ;(0τρητη
εὐσ+λαγ!να Qο% +ροσ0ρ!ο(α" (νD
κο"νAν&σA). *0=ο%, λο"+3ν, κ" O(0να,
φ"λάνθρA+ε 5ρ"στ0, J+Aς τ9ν +3ρνη, J+Aς
τ$ν ληστ&, J+Aς τ$ν CελYνη κα) τ$ν
jσAτο γ"3. κα) σ&κAσε ;+$ +άνA (ο% τ$
βαρ- φορτο τ1ν M(αρτ"1ν (ο% +ο- (F
+λακYνε"_ Bσ- +ο- βάστα=ες κα) βαστάNε"ς
τ)ς M(αρτες το' κ3σ(ο% (+άνA στ$
Qτα%ρ$) κα) θερα+εύε"ς τ)ς ;/%να(ες τ1ν
;νθρY+Aν_ +ο- +ροσκαλεEς κοντά Qο% κα)
=εκο%ράNε"ς Jλο%ς το-ς κο%ρασ(0νο%ς κα)
;+οκα(A(0νο%ς (;+Z τ$ N%γ$ τ7ς
M(αρτας)_ +ο- /Fν ¡λθες στ$ν κ3σ(ο γ"D
νD καλ0σε"ς το-ς /"καο%ς σF (ετάνο"α
;λλD το-ς M(αρτAλο-ς (J+Aς Oγ})_
καθάρ"σ0 (ε ;+$ κάθε (ολ%σ($ το'
σY(ατος κα) τ7ς \%!7ς (ο%_ //α=0 (ε νD
N1 Mγα NA9 +ο- θD O(+ν0ετα" ;+$ τ$
σεβασ($ στ)ς Oντολ0ς Qο%. Γ"D νD (+ορ1 (F
¦ρε(η κα) καθαρ9 σ%νε/ηση νD /ε!τ1 τD
kγ"α Μ%στ&ρ"ά Qο% κα) νD >νAθ1 (F τ$ kγ"ο
Q1(α κα) @R(α Qο%, κα) νD κατο"κεEς κα) νD
(0νε"ς (0σα (ο%, (αN) (F τ$ν aε$ :ατ0ρα
κα) τ$ oγ"ο :νε'(α Qο%. ^α, Κύρ"ε 4ησο'
5ρ"στ0, 2 aε3ς (ο%_ pς (9 (ο' +ροσθ0σε" κ"
Kλλη M(αρτα I (ετάλη\η τ1ν ;!ράντAν
κα) NAο+ο"1ν Qο% Μ%στηρAν, κα) οlτε νD
κα) +ονηρVς +ρά=εAς κα)
Oνεργεας /"αβολ"κ7ς, κατD
/"άνο"αν τ7ς Oν τοEς (0λεσ (ο%
Oνεργο%(0νης_ εbς +α€uησαν κα)
;γά+ην τ9ν +ρ$ς σ0_ εbς /"3ρθAσ"ν
βο% κα) ;σφάλε"αν_ εbς αl=ησ"ν
;ρετ7ς κα) τελε"3τητος_ εbς
+λ&ρAσ"ν Oντολ1ν_ εbς :νεύ(ατος
Mγο% κο"νAναν_ εbς Oφ3/"ον NA7ς
αbAνο% κα) εbς ;+ολογαν
εὐ+ρ3σ/εκτον, τ9ν O+) το' φοβερο'
β&(ατ3ς σο%_ (9 εbς κρE(α • εbς
κατάκρ"(α.
Ε~5• Γh (4Aάννο% το'
5ρ%σοστ3(ο%)
Κύρ"ε 2 aε3ς (ο%, ο#/α, Jτ" οlκ εb("
K="ος οὐ/F Xκαν3ς, .να (ο% 6+$ τ9ν
στ0γην εbσ0λθSς το' οLκο% τ7ς
\%!7ς, /"3τ" Jλη <ρη(ος κα)
κατα+εσο'σD Oστ", κα) οὐκ <!ε"ς
+αρZ O(ο) τ3+ον K="ον το' κλEνα"
τ9ν κεφαλ&ν. `λλZ vς O= •\ο%ς /"Z
I(Vς Oτα+ενAσας σεα%τ3ν,
σ%((ετρασον κα) ν'ν τw
τα+ε"νYσε" (ο%. Κα) vς κατε/0=A
Oν τ• σ+ηλαs κα) φάτνS ;λ3γAν
;νακλ"θ7να", ο•τA κατά/ε=α" κα)
Oν τw φάτνS τ7ς ;λ3γο% (ο% \%!7ς
κα) Oν τ• Oσ+"λA(0νs (ο% σY(ατ"
εbσελθεEν. Κα) vς οὐκ ;+η=Aσας
εbσελθεEν κα) σ%ν/ε"+ν7σα"
M(αρτAλοEς Oν τw οbκt Q(Aνος
το' λε+ρο', ο•τA κατά/ε=α"
εbσελθεEν κα) εbς τ$ν ο#κον τ7ς
τα+ε"ν7ς (ο% \%!7ς, το' λε+ρο'
κα) M(αρτAλο'. Κα) vς οὐκ ;+YσA
τ9ν 2(οαν (ο" +3ρνην κα)
M(αρτAλ3ν, +ροσερ!ο(0νην κα)
M+το(0νην σο%, ο•τA
σ+λαγ!νσθητ" κα) O+Z O(ο) τ•
M(αρτAλ•, +ροσερ!ο(0νs σο" κα)
M+το(0νs σο%. Κα) vς οὐκ
Oβ/ελύ=A τ$ u%+αρ$ν Oκενης
στ3(α κα) OναγFς καταφ"λο'ν σε,
(η/F O(ο' β/ελύ=S τ$
u%+αρYτερον Oκενης στ3(α κα)
Oναγ0στερον, (η/F τD <((%σα κα)
;κάθαρτά (ο% !ελη κα) β0βηλα,
κα) τ9ν ;καθαρτοτ0ραν (ο%
γλ1σσαν. `λλD γεν0σθA (ο" 2
Kνθρα= το' +αναγο% σο% QY(ατος
κα) το' τ"(ο% σο% @.(ατος εbς
Mγ"ασ($ν κα) φAτ"σ($ν κα) u1σ"ν
τ7ς τα+ε"ν7ς (ο% \%!7ς κα) το'
σY(ατος_ εbς κο%φ"σ($ν το'
γνA \%!"κD κα) σA(ατ"κD ;σθεν&ς, O+ε"/9
(εταλα(βάνA ;να=Aς τD kγ"α *1ρα Qο%.
`λλά, ;ντ"θ0τAς, βο&θησ0 (ε (0!ρ" τ9ν
τελε%ταα (ο% ;να+νο9 νD /0!ο(α" !Aρ)ς
κατάκρ"ση τD kγ"α Μ%στ&ρ"ά Qο%, γ"D νD
<!A τ9ν !άρη κα) τ9ν κο"νAνα το' Pγο%
:νεύ(ατος, νD τD <!A Oφ3/"α +ολύτ"(α γ"D
τ9ν αbYν"α NA9 κα) νD ε#να" καλ3/ε!τη I
;+ολογα (ο% Jταν OνY+"3ν Qο% κρ"θ1 γ"D
τ)ς +ρά=ε"ς (ο%. Γ"D νD (ετάσ!A κ" Oγ}
(αN) (F Jλο%ς το-ς Oκλεκτούς Qο% στ9ν
;+3λα%ση τ1ν αbAνAν Qο% ;γαθ1ν, +ο-
>το(ασες γ"D κενο%ς +ο- QF ;γα+ο'ν,
Κύρ"ε, ;+Z το-ς 2+οο%ς κα) /"αρκ1ς
/ο=άNεσα" στο-ς αb1νες. `(&ν.
Εὐ!9 ’η. Cο' b/ο%.
ΓνAρNA, Κύρ"ε, Jτ" κο"νAν1 τ$ K!ραντο
Q1(α Qο% κα) τ$ τ("ο @R(α Qο% !Aρ)ς νD
ε#(α" K="ος κα) Jτ" ε#(α" <νο!ος κα) γ"Z
αὐτ$ τρYγA κα) +νA τ9ν κατα/κη (ο%,
;φο' κο"νAν1 !Aρ)ς νD <!A
σ%νε"/ητο+ο"&σε" +λ&ρAς Jτ" τD Μ%στ&ρ"α
αὐτD ε#να" τ$ Q1(α κα) τ$ @R(α Qο%, 5ρ"στ0
(ο%, +ο- ε#σα" 2 aε3ς (ο%. m(Aς
+ροσβλ0+οντας (F θάρρος στ9ν καλοσύνη
Qο%, +λησ"άNA σZ Bσ0να +ο- ε#+ες_ J+ο"ος
τρYε" τ9 Qάρκα Μο% κα) +νε" τ$ @R(α Μο%,
(0νε" (0σα Μο% κ" Oγ} (αN το%. G%+&σο%
(ε, Κύρ"ε, κα) (9 (F τ"(Aρ&σε"ς
+αρα/ε"γ(ατ"κά, τ$ν M(αρτAλ3, ;λλD /εE=ε
κα) σF (0να τ$ <λε3ς Qο%. κα) pς
σ%ντελ0σο%ν το'τα τD oγ"α *1ρα στ9
θερα+εα (ο% κα) στ$ν καθαρ"σ($ κα) τ$
φAτ"σ($ κα) τ9ν +ροφύλα=η κα) τ9 σAτηρα
κα) τ$ν Mγ"ασ($ τ7ς \%!7ς κα) το'
σY(ατ3ς (ο%_ γ"D νD ;+ο(ακρ%νθεE ;+$
(0να κάθε +ονηρ9 σκ0\η κα) +ρά=η κα)
/"αβολ"κ9 Oν0ργε"α +ο- =εκ"νV ;+$ τ9
σκ0\η (ο% κα) +ραγ(ατο+ο"εEτα" ;+$ τD
(0λη το' σY(ατ3ς (ο%. Γ"D νD <!A θάρρος
νD QF 2(ολογ1 κα) νD QF ;γα+1_ γ"D νD
;λλά=A τ9 NA& (ο% κα) νD N1 +λ0ον (F
;σφάλε"α κάτA ;+$ τ9ν σκ0+η Qο%_ γ"D νD
αὐ=άνA σF ;ρετ9 κα) τελε"3τητα τηρYντας
τ)ς Oντολ0ς Qο%_ γ"D νD <!A τ9 !άρη κα)
τ9ν κο"νAνα το' Pγο% :νεύ(ατος_ γ"D νD
<!A Oφ3/"ο γ"D τ9ν αbYν"α NA9 κα) νD ε#να"
καλ3/ε!τη I ;+ολογα (ο% (Jταν OνY+"3ν
Qο% κρ"θ1 γ"D τ)ς +ρά=ε"ς (ο%). Γ"Z αὐτ$
(Κύρ"ε) pς (9ν ;+οβεE σF (0να I Κο"νAνα
αὐτ9 κατα/κη • κατάκρ"ση.
Εὐ!9 {η. 4Aάννο% το' 5ρ%σοστ3(ο%.
βάρο%ς τ1ν +ολλ1ν (ο%
+λη((ελη(άτAν_ εbς φ%λακτ&ρ"ον
+άσης /"αβολ"κ7ς Oνεργεας_ εbς
;+οτρο+9ν κα) O(+3/"ον τ7ς
φαύλης (ο% κα) +ονηρVς
σ%νηθεας_ εbς ;+ον0κρAσ"ν τ1ν
+αθ1ν_ εbς +ερ"+οησ"ν τ1ν
Oντολ1ν σο%_ εbς +ροσθ&κην τ7ς
θεας σο% !άρ"τος κα) τ7ς σ7ς
βασ"λεας οbκεAσ"ν. eὐ γDρ vς
καταφρον1ν +ροσ0ρ!ο(α σο",
5ρ"στF 2 aε3ς, ;λλZ vς θα€u1ν τw
;φάτs σο% ;γαθ3τητ", κα) .να (&,
O+) +ολ- ;φ"στά(ενος τ7ς
κο"νAνας σο%, θηρ"άλAτος 6+$
το' νοητο' λύκο% γ0νA(α". *"$
/0ο(α σο%, vς (3νος §ν kγ"ος,
*0σ+οτα, Mγασ$ν (ο% τ9ν \%!9ν
κα) τ$ σ1(α, τ$ν νο'ν κα) τ9ν
καρ/αν, το-ς νεφρο-ς κα) τD
σ+λάγ!να, κα) Jλον (ε ;νακαν"σον
κα) uNAσον τ$ν φ3βον σο% Oν τοEς
(0λεσ (ο%, κα) τ$ν Mγ"ασ(3ν σο%
;νε=άλε"+τον ;+Z O(ο' +οησον.
Κα) γενο' (ο" βοηθ$ς κα)
;ντ"λ&+τAρ, κ%βερν1ν Oν εbρ&νS
τ9ν NA&ν (ο%, κατα="1ν (ε κα) τ7ς
Oκ τ1ν /ε="1ν σο% +αραστάσεAς
(ετD τ1ν MγAν σο%_ εὐ!αEς κα)
+ρεσβεα"ς τ7ς +ανα!ράντο% σο%
Μητρ3ς, τ1ν ;¨λAν σο%
λε"το%ργ1ν κα) ;!ράντAν
*%νά(εAν κα) +άντAν τ1ν PγAν,
τ1ν ;+Z αb1νος σο"
εὐαρεστησάντAν. `(&ν.
Ε~5• *h (το' αὐτο')
elκ εb(" Xκαν3ς, *0σ+οτα Κύρ"ε, .να
εbσ0λθSς 6+$ τ9ν στ0γην τ7ς \%!7ς
(ο%_ ;λλZ O+ε"/9 βούλε" σύ, vς
φ"λάνθρA+ος, οbκεEν Oν O(ο,
θα€u1ν +ροσ0ρ!ο(α". Κελεύε"ς,
;να+ετάσA τDς +ύλας, ©ς σ- (3νος
O/η("ούργησας, κα) εbσ0ρ!S (ετD
φ"λανθρA+ας, vς +0φ%κας_
εbσ0ρ!S κα) φAτNε"ς τ$ν
Oσκοτ"σ(0νον (ο% λογ"σ(3ν.
:"στεύA vς το'το +ο"&σε"ς_ οὐ γDρ
:3ρνην +ροσελθο'σDν σο" (ετD
/ακρύAν ;+0φ%γες, οὐ/F CελYνην
;+εβάλο% (ετανο&σαντα, οὐ/F
GSστ9ν O+"γν3ντα τ9ν βασ"λεαν
σο% ;+ε/A=ας, οὐ/F *"Yκτην
(ετανο&σαντα κατ0λ"+ες, – ¡ν_
;λλD το-ς 6+$ τ7ς (ετανοας
+ροσα!θ0ντας, k+αντας Oν τ•
Κύρ"ε κα) aε0 (ο%, γνAρNA +}ς /Fν ε#(α"
K="ος, οlτε Xκαν$ς γ"D νD εbσ0λθε"ς κα) νD
κατο"κ&σε"ς στ9ν \%!& (ο%, γ"ατ) <!ε" Jλη
Oρη(AθεE κα) κατα+0σε" ;+$ τ$ βάρος τ1ν
M(αρτ"1ν, κα) /Fν θD βρεEς κατάλληλο
(0ρος γ"D νD (ενε"ς. `λλά, J+Aς
τα+ε"νYθηκες κα) κατ0βηκες ;+Z τ$ν
οὐραν$ γ"D τ9 σAτηρα (ας, <τσ" κα) τYρα
<λα στ$ (0τρο τ7ς /"κ7ς (ο% τα+ε"νYσεAς.
κα) J+Aς κατα/0!τηκες vς βρ0φος νD
το+οθετηθεEς σF σ+ηλ"D κα) φάτνη KλογAν
NYAν, <τσ" κατα/0=ο% νD <λθε"ς στ9 φάτνη
κα) τ7ς /"κ7ς (ο% \%!7ς, +ο- I M(αρτα τ9ν
κατ&ντησε !Aρ)ς σύνεση, κα) στ$
(ολ%σ(0νο σ1(α (ο%. κα) J+Aς /F
θεYρησες ;νά="ο τ$ νD εbσ0λθε"ς κα) νD
/ε"+ν&σε"ς (αN) (F M(αρτAλο-ς στ$ σ+τ"
το' λε+ρο' Q(Aνα, <τσ" κατα/0=ο% νD
εbσ0λθε"ς κα) στ$ σ+τ" τ7ς τα+ε"ν7ς (ο%
\%!7ς, το' λε+ρο' (+νε%(ατ"κD) κα)
M(αρτAλο'. κα) J+Aς /Fν </"A=ες (ακρ"ά
Qο% τ9ν J(ο"α (F (0να, vς +ρ$ς τ9ν
M(αρτα, M(αρτAλ9 γ%νακα, Jταν ¡ρθε
κοντά Qο% κα) σF Kγγ"=ε, <τσ" λ%+&σο% κ"
O(0να τ$ν M(αρτAλ3, τYρα +ο- σF
+λησ"άNA κα) σF ;γγNA. κα) J+Aς /F
σ"!άθηκες τ$ ;κάθαρτο (;+$ τ)ς M(αρτες)
κα) ρ%+αρ3 της στ3(α +ο- QF φ"λο'σε, οlτε
κα) τ$ /"κ3 (ο% στ3(α νD σ"!αθεEς +ο- ε#να"
+"$ ;κάθαρτο κα) +"$ ρ%+αρ$ ;+$ τ$ /"κ3
της, οlτε τD βρY("κα κα) σ"!α(ερD κα)
;σεβ9 !ελη (ο%, οlτε κα) τ9ν +"$
;κάθαρτη γλYσσα (ο%. `λλD pς (ο' γνε"
τ$ +ανάγ"3 Qο% Q1(α κα) τ$ +ολύτ"(ο @R(α
Qο% Kνθρακας (φAτ"D), +ο- θD (F Mγ"άσε",
θD (F φAτσε" κα) θD /%να(Yσε" (τ9ν
;/ύνα(η ;+$ τ9ν M(αρτα) τα+ε"ν& (ο%
\%!9 κα) τ$ σ1(α (ο%_ +ο- θD (F
;νακο%φσε" ;+$ τ$ βάρος τ1ν +ολλ1ν (ο%
M(αρτ"1ν κα) θD (F +ροφ%λά=ε" ;+$ κάθε
/"αβολ"κ9 Oν0ργε"α_ +ο- θD /"Y=ε" ;+$ (0να
κάθε +ονηρ9 σ%ν&θε"α κα) θD (F O(+ο/σε"
νD 6+οκύ\A =ανD σZ αὐτ&ν_ +ο- θD
;+ονεκρYσε" τD +άθη (ο%_ +ο- θD (F
+αρακ"ν&σε" στ9ν +ρ3θ%(η Oκτ0λεση τ1ν
Oντολ1ν Qο%_ +ο- θD (ο' +ροσθ0σε" ;+$ τ9
θεα Qο% 5άρη κα) θD (F κάνε" (0το!ο τ7ς
βασ"λεας Qο%. Γ"ατ, 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ο%,
+ροσ0ρ!ο(α" σZ Bσ0να (γ"D νD κο"νAν&σA)
”!" καταφρονYντας τD τ("α *1ρα Qο%,
;λλD γ"ατ) +ροσβλ0+A (F θάρρος στ9ν
;ν0κφραστη ;γά+η Qο%, κα) γ"D νD (9 γνA
6+ο!ερ"ο το' νοητο' λύκο% (το' /"αβ3λο%)
(0νοντας γ"D +ολ- κα"ρ$ (ακρ"D ;+$ τ9ν
Κο"νAνα τ1ν Μ%στηρAν Qο%. Γ"Z αὐτ$ σF
+αρακαλ1 *0σ+οτα Κύρ"ε, Q- +ο- ε#σα" 2
(3νος +ραγ(ατ"κD oγ"ος, MγασF (ο% τ9ν
!ορ• τ1ν σ1ν φλAν κατ0τα=ας, 2
(3νος 6+άρ!Aν εὐλογη(0νος
+άντοτε, ν'ν κα) εbς το-ς
;+εράντο%ς αb1νας. `(&ν.
Ε~5• Εh (το' αὐτο')
Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ο%,
Kνες, Kφες, Xλάσθητ" κα)
σ%γ!Yρησ$ν (ο", τ• M(αρτAλ• κα)
;!ρεs κα) ;να=s /ούλs σο%, τD
+τασ(ατα κα) +λη((ελ&(ατα κα)
+αρα+τY(ατά (ο%, Jσα σο" Oκ
νε3τητ3ς (ο% (0!ρ" τ7ς +αρούσης
I(0ρας κα) ¢ρας Ÿ(αρτον, εLτε Oν
γνYσε" κα) ;γνοt, εLτε Oν λ3γο"ς •
<ργο"ς • Oνθ%(&(ασ"ν • /"ανο&(ασ"
κα) O+"τη/εύ(ασ", κα) +άσα"ς (ο%
ταEς αbσθ&σεσ". Κα) τw +ρεσβεt
τ7ς ;σ+3ρAς κ%ησάσης σε
+ανα!ράντο% κα) ;ε"+αρθ0νο%
Μαρας τ7ς Μητρ3ς σο%, τ7ς (3νης
;κατα"σ!ύντο% Oλ+/ος κα)
+ροστασας κα) σAτηρας (ο%,
κατα=Aσ3ν (ε ;κατακρτAς
(εταλαβεEν τ1ν ;!ράντAν κα)
;θανάτAν κα) NAο+ο"1ν κα)
φρ"κτ1ν Μ%στηρAν σο%, εbς
Kφεσ"ν M(αρτ"1ν κα) εbς NA9ν
αbYν"ον_ εbς Mγ"ασ($ν κα)
φAτ"σ($ν κα) uY(ην κα) Lασ"ν κα)
6γεαν \%!7ς τε κα) σY(ατος_ κα)
εbς O=άλε"\"ν κα) +αντελ7
;φαν"σ($ν τ1ν +ονηρ1ν (ο%
λογ"σ(1ν κα) Oνθ%(&σεAν κα)
+ρολ&\εAν κα) ν%κτερ"ν1ν
φαντασ"1ν τ1ν σκοτε"ν1ν κα)
+ονηρ1ν +νε%(άτAν. mτ" σο' Oστ"ν
I βασ"λεα κα) I /ύνα("ς κα) I
/3=α κα) I τ"(9 κα) I +ροσκύνησ"ς,
σ-ν τ• :ατρ) κα) τ• Mγs
:νεύ(ατ", ν'ν κα) ;ε) κα) εbς το-ς
αb1νας τ1ν αbYνAν. `(&ν.
Ε~5• ªh (4Aάννο% το' *α(ασκηνο')
*0σ+οτα Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2
aε$ς I(1ν, 2 (3νος <!Aν O=ο%σαν
;νθρY+ο"ς ;φ"0να" M(αρτας, vς
;γαθ$ς κα) φ"λάνθρA+ος, +άρ"/0
(ο% +άντα τD Oν γνYσε" κα) ;γνοt
+τασ(ατα, κα) ;=Aσ3ν (ε
;κατακρτAς (εταλαβεEν τ1ν
θεAν κα) Oν/3=Aν κα) ;!ράντAν
κα) NAο+ο"1ν σο% Μ%στηρAν, (9
εbς κ3λασ"ν, (9 εbς +ροσθ&κην
\%!9 κα) τ$ σ1(α, τ$ νο' κα) τ9ν καρ/"ά,
τD νεφρD κα) Jλα τD σ+λάγ!να (ο%, κα)
2λ3κληρον ;ναν0Aσ0 (ε κα) ρNAσε τ$ θεEο
φ3βο Qο% βαθ"D στD (0λη (ο% γ"D νD ε#να" 2
Mγ"ασ(3ς Qο% σF (0να +αντοτ"ν3ς. κα) γνε
(ο% βοηθ$ς κα) +ροστάτης κ%βερνYντας (F
εbρ&νη τ9 NA& (ο% κα) ;="YνοντDς (ε νD
σταθ1 (κατD τ9 *ε%τ0ρα :αρο%σα) στD
/ε="ά Qο% (αN) (F το-ς Pγο%ς Qο%, (F τ)ς
εὐ!Fς κα) τ)ς +ρεσβεEες τ7ς :ανα!ράντο%
Qο% Μητ0ρας, τ1ν `σA(άτAν `γγελ"κ1ν
*%νά(εAν κα) JλAν Qο% τ1ν PγAν +ο- σF
<!ο%ν εὐαρεστ&σε" /"D (0σο% τ1ν αbYνAν.
`(&ν.
Εὐ!9 |η. Cο' b/ο%.
*Fν ε#(α" Xκαν$ς *0σ+οτα Κύρ"ε, γ"D νD
<λθε"ς κα) νD κατο"κ&σε"ς κάτA ;+$ τ9
στ0γη τ7ς \%!7ς (ο%. `λλD O+ε"/9 Bσύ, vς
x"λάνθρA+ος, θ0λε"ς νD κατο"κ&σε"ς (0σα
(ο%, γ"Z αὐτ$ κ" Oγ} (F θάρρος
+ροσ0ρ!ο(α" (νD κο"νAν&σA). ΜF
+ροσκαλεEς νZ ;νο=A /"ά+λατα τ)ς +ύλες
(τ7ς \%!7ς (ο%), +ο- Bσ- (3νος
/η("ούργησες κα) εbσ0ρ!εσα" (F +ολλ9
;γά+η, J+Aς Mρ(3Nε" στ9 θεα Qο% xύση.
Εbσ0ρ!εσα" κα) φAτNε"ς τ9 σκοτ"σ(0νη (ο%
σκ0\η. :"στεύA Jτ" κα) τYρα θD τ$ κάνε"ς.
Γ"ατ) οlτε τ9ν :3ρνη, +ο- σF +λησασε (F
/άκρ%α ((ετανοας), ;+0φ%γες, οlτε
;+ο(άκρ%νες ;+$ κοντά Qο% τ$ν
(ετανοη(0νο CελYνη, οlτε τ$ Gηστ&, Jταν
(σF 2(ολ3γησε κα)) Qο' N&τησε νD τ$ν
θ%(ηθεEς στ9 βασ"λεα Qο%, τ$ν </"A=ες,
οlτε τ$ν /"Yκτη :α'λο τ$ν Oγκατ0λε"\ες,
Jταν (ετεν3ησε. `ντθετα, Jλο%ς Jσο" σF
+λησασαν (F εbλ"κρ"ν9 (ετάνο"α το-ς
το+οθ0τησες στ9ν 2(ά/α τ1ν φλAν Qο%,
Qύ, +ο- ε#σα" 2 (3νος εὐλογη(0νος, τYρα
κα) +άντοτε κα) στ9ν ;+0ραντη
αbAν"3τητα.
Εὐ!9 •η. Cο' b/ο%.
Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ο%, λ%+&σο%
(ε, Oλ0ησ0 (ε κα) σ%γ!Yρεσε τD σφάλ(ατα
κα) τ)ς M(αρτες (ο%, O(0να το' Kθλ"ο% κα)
;νά="ο% /ούλο% σο%, Jσα <!A κάνε" ;+$ τD
νεαν"κά (ο% !ρ3ν"α (0!ρ" τ9ν +αρούσα
I(0ρα κα) ¢ρα, εLτε γνAρNοντας Jτ"
M(αρτάνA εLτε ”!", εLτε M(άρτησα (F λ3γ"α
εLτε (F <ργα, εLτε (F σκ0\ε"ς κα) λογ"σ(ο-ς
κα) O+"θ%(ες, εLτε (F Jλες (ο% τ)ς
αbσθ&σε"ς. κα) (F τ)ς +ρεσβεEες (/ε&σε"ς)
Oκενης +ο- QF γ0ννησε 6+ερφ%σ"κD !Aρ)ς
M(αρτ"1ν, ;λλZ εbς καθαρ"σ($ν κα)
Mγ"ασ($ν κα) ;€uαβ1να τ7ς
(ελλούσης NA7ς κα) βασ"λεας_ εbς
τεE!ος κα) βο&θε"αν κα) ;νατρο+9ν
τ1ν OναντAν κα) εbς O=άλε"\"ν τ1ν
+ολλ1ν (ο% +λη((ελη(άτAν. Q-
γDρ ε# aε$ς Oλ0ο%ς κα) οbκτ"ρ(1ν
κα) φ"λανθρA+ας, κα) σο) τ9ν
/3=αν ;να+0(+ο(εν, σ-ν τ• :ατρ)
κα) τ• Mγs :νεύ(ατ", ν'ν κα) ;ε)
κα) εbς το-ς αb1νας τ1ν αbYνAν.
`(&ν.
Ε~5• yh (Q%(ε}ν το' ^0ο%
aεολ3γο%)
Bκ τ1ν θεAν OρAτ&σεAν τ7ς
Mγας Μεταλ&\εAς
`+$ u%+αρ1ν !ε"λ0Aν,
;+$ β/ελ%ρVς καρ/ας,
;+$ ;καθάρτο% γλYττης,
Oκ \%!7ς O€u%+A(0νης,
/0=α" /0ησ"ν, 5ρ"στ0 (ο%_
κα) (9 +αρAσά(εν3ς (ο%,
(9 το-ς λ3γο%ς, (9 το-ς τρ3+ο%ς,
(η/F τ9ν ;να"σ!%νταν,
/3ς (ο" +α€uησt λ0γε"ν,
© βεβούλε%(α", 5ρ"στ0 (ο%,
(Vλλον /F κα) //α=3ν (ε,
τ (ε /εE +ο"εEν κα) λ0γε"ν.
«(αρτον 6+Fρ τ9ν :3ρνην
Ÿ, (αθο'σα +ο' κατάγε"ς,
(ύρον O=Aνησα(0νη,
¡λθε τολ(ηρ1ς ;λεE\α",
σο' το-ς +3/ας το' 5ρ"στο' (ο%,
το' *εσ+3το% κα) aεο' (ο%.
Hς Oκενην οὐκ ;+YσA,
+ροσελθο'σαν Oκ καρ/ας,
(η/Z O(F β/ελύ=S, G3γε,
σο-ς /F +άρασ!0 (ο" +3/ας
κα) κρατ7σα" κα) φ"λ7σα",
κα) τ• uεθρs τ1ν /ακρύAν,
vς +ολ%τ"(&τs (ύρs,
τούτο%ς τολ(ηρ1ς ;λεE\α".
:λ'ν3ν (ε τοEς /άκρ%σ (ο%,
κάθαρον αὐτοEς (ε, G3γε,
Kφες κα) τD +τασ(ατά (ο%,
κα) σ%γγνY(ην +άρασ!0 (ο".
e#/ας τ1ν κακ1ν τ$ +λ7θος,
ο#/ας κα) τD τραύ(ατά (ο%_
κα) το-ς (YλA+ας 2ρ¬ς (ο%
;λλD κα) τ9ν +στ"ν ο#/ας
;νθρY+"νη σ+ορά, τ7ς :άναγνης κα)
`ε"+άρθενης Μαρας, τ7ς (ητ0ρας Qο%, +ο-
ε#να" I (ονα/"κ9 κα) σγο%ρη Oλ+/α, I
+ροστασα κα) σAτηρα (ο%, ;=Aσ0 (ε
!Aρ)ς κατάκρ"ση νD (εταλάβA τD K!ραντα
κα) ;θάνατα κα) NAο+ο"D φρ"κτD Μ%στ&ρ"ά
Qο%, γ"D νD σ%γ!Aρεθο'ν οX M(αρτες (ο%
κα) νD ;+οκτ&σA τ9ν αbYν"α NA&_ γ"D νD
φAτ"στ1 κα) νD λάβA /ύνα(η κα) θερα+εα
κα) 6γεα \%!"κ9 κα) σA(ατ"κ&_ γ"D νD
O=αλε"φθο'ν κα) ;φαν"στο'ν Oντελ1ς οX
+ονηρο) λογ"σ(ο (ο%, κα) οX σκ0\ε"ς κα) οX
+ρολ&\ε"ς κα) οX ν%κτερ"νο) +ε"ρασ(ο) +ο-
(ο' +ροκαλο'ν τD σκοτε"νD κα) +ονηρD
+νεύ(ατα. Γ"ατ) σF Q0να (5ρ"στ0 (ας)
;ν&κε" I βασ"λεα κα) I /ύνα(η κα) I /3=α
κα) I τ"(9 κα) I +ροσκύνηση (αN) (F τ$ν
aε$ :ατ0ρα κα) τ$ oγ"ο :νε'(α, τYρα κα)
+άντοτε κα) στο-ς ;+0ραντο%ς αb1νες.
`(&ν.
Εὐ!9 „η. 4Aάννο% το' *α(ασκηνο'.
*0σ+οτα Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ας,
Q- +ο- <!ε"ς, κατD (ονα/"κ$ τρ3+ο, τ9ν
O=ο%σα νD σ%γ!AρεEς τ)ς M(αρτες τ1ν
;νθρY+Aν, ”ντας `γαθ$ς κα)
x"λάνθρA+ος, +αράβλε\0 (ο% Jλες τ)ς
M(αρτες (ο% εLτε τ)ς /"0+ρα=α Oν γνYσε"
(ο% εLτε Oν ;γνοα (ο%, κα) ;=Aσ0 (ε !Aρ)ς
κατάκρ"ση νD (εταλάβA τD θεEα κα) <ν/ο=α
κα) K!ραντα κα) NAο+ο"ά Qο% Μ%στ&ρ"α,
!Aρ)ς νD τ"(Aρηθ1 κ" οlτε νD +ροσθ0σA
Kλλες M(αρτες, ;λλD γ"D νD καθαρ"στ1 κα)
νD Mγ"αστ1 κα) νD λάβA <τσ" τ$ν
;ρραβYνα (τ9ν +ρ3γε%ση) τ7ς (ελλοντ"κ7ς
NA7ς κα) βασ"λεας Qο%. ƒς (ο' γνε" ;κ3(η
(I θεα Κο"νAνα) τεE!ος +ο- θD (F
+ροστατεύσε" κα) βο&θε"α, κ" pς
κατατρο+Yσε" το-ς O!θρούς (ο% κ" pς
O=αλε\ε" τ)ς +ολλ0ς (ο% M(αρτες. Γ"ατ)
Bσ- ε#σα" Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στF 2 aε$ς το'
Oλ0ο%ς, τ7ς εὐσ+λαγ!νας κα) τ7ς
φ"λανθρA+ας, κα) Q0να /ο=ολογο'(ε (αN)
(F τ$ν aε$ :ατ0ρα κα) τ$ oγ"ο :νε'(α,
τYρα κα) +άντοτε κα) στο-ς ;+0ραντο%ς
αb1νες. `(&ν.
Εὐ!9 …η. Q%(εYν, το' ^0ο% aεολ3γο%.
`+$ !ελη λερA(0να
κα) ;κάθαρτη καρ/"ά,
;+$ γλYσσα (ολ%σ(0νη
κα) \%!9 βρο(ερ&,
/0=ο%, 5ρ"στ0 (ο%, τ9ν +αράκλησ& (ο%.
κα) τ9ν +ροθ%(αν βλ0+ε"ς
κα) το-ς στεναγ(ο-ς ;κούε"ς.
eὐ λανθάνε" σε, aε0 (ο%,
+ο"ητά (ο%, λ%τρAτά (ο%,
οὐ/F σταλαγ($ς /ακρύAν,
οὐ/F σταλαγ(ο' τ" (0ρος.
C$ (Fν ;κατ0ργαστ3ν (ο%
<γνAσαν οX “φθαλ(ο σο%_
O+) τ$ β"βλον /0 σο%,
κα) τD (&+A +ε+ραγ(0να,
γεγρα((0να σο" τ%γ!άνε".
W/ε τ9ν τα+ενAσν (ο%,
L/ε (ο% τ$ν κ3+ον, Jσος‰
κα) τDς M(αρτας +άσας
Kφες (ο", aεF τ1ν JλAν,
.να καθαρ¬ καρ/t,
+ερ"τρ3(s /"ανοt
κα) \%!w σ%ντετρ"((0νS,
τ1ν ;!ράντAν σο% (ετάσ!A
κα) +ανάγνAν (%στηρAν,
οRς NAο'τα" κα) θεο'τα"
+Vς 2 τρYγAν σε κα) +νAν
O= εbλ"κρ"νο'ς καρ/ας.
Q- γDρ ε#+ας, *0σ+οτά (ο%_
:Vς 2 τρYγAν (ο% τ9ν Qάρκα,
+νAν /0 (ο% κα) τ$ @R(α,
Oν O(ο) (Fν οdτος (0νε",
Oν αὐτ• /Z Oγ} τ%γ!άνA.
`ληθ9ς 2 λ3γος +άντAς
το' *εσ+3το% κα) aεο' (ο%.
C1ν γDρ θεAν 2 (ετ0!Aν
κα) θεο+ο"1ν !αρτAν,
οl(ενο%ν, οὐκ <στ" (3νος,
;λλD (ετD σο', 5ρ"στ0 (ο%,
το' φAτ$ς το' τρ"σηλο%,
το' φAτNοντος τ$ν κ3σ(ον.
-να γο'ν (9 (3νος (0νA
/!α σο% το' yAο/3το%,
τ7ς +νο7ς (ο%, τ7ς NA7ς (ο%,
το' ;γαλλ"ά(ατ3ς (ο%,
τ7ς το' κ3σ(ο% σAτηρας,
/"D το'τ3 σο" +ροσ7λθον,
vς 2ρ¬ς (ετD /ακρύAν
κα) \%!7ς σ%ντετρ"((0νης,
λύτρον τ1ν O(1ν +τα"σ(άτAν
XκετεύAν το' λαβεEν (ε,
κα) τ1ν σ1ν NAο+αρ3!Aν
κα) ;(0(+τAν (%στηρAν
(ετασ!εEν ;κατακρτAς,
.να (ενSς, καθ}ς ε#+ας,
Κα) /!Aς νD (F ;+ο/"Y=ε"ς
γ"D το-ς Kσ!η(ο%ς λ3γο%ς κα) τρ3+ο%ς (ο%
κα) γ"D τ9ν ;/"αντρο+"ά (ο%,
βο&θησ0 (ε νD +1 (F θάρρος
Jσα σκ0+το(α", 5ρ"στ0 (ο%_
Καλύτερα J(Aς //α=0 (ε
τ νD +ράττA κα) νD λ0γA.
P(άρτησα +"$ +ολ- κ" ;+$ τ9ν +3ρνη,
I 2+οα, σDν <(αθε +ο' (0νε"ς,
;γοράNοντας τ$ (ύρο,
¡λθε (F τ3λ(η γ"D νZ ;λε\ε"
τD /"κά Qο% +3/"α, το' 5ρ"στο' (ο%,
το' *εσ+3το% κα) aεο' (ο%.
Κ" J+Aς /F σ"!άθηκες Oκενη
+ο- +ροσ7λθε ;+Z τ9ν καρ/"ά της,
οlτε κ" O(0να, G3γε, νD (F σ"!αθεEς.
*1σZ (ο% τD /"κά Qο% +3/"α
νD κρατ&σA κα) φ"λ&σA,
κα) (F +οτα(ο-ς /ακρύAν,
σDν τ$ ;κρ"β3τερο (ύρο,
νά ®ρθA τολ(ηρD νZ ;λε\A.
:λύνε (ε (F τD /άκρ%ά (ο%,
G3γε, κα) (Z αὐτD καθάρ"σ0 (ε.
jφησε κα) τ)ς M(αρτες (ο%
κα) σ%γ!Yρεσ0 (ε.
Q- γνAρNε"ς τ)ς +ολλ0ς (ο% ;νο(ες,
γνAρNε"ς κα) τD τραύ(ατά (ο%,
βλ0+ε"ς κα) τ)ς +ληγ0ς (ο%_
;λλά, J(Aς, κα) τ9ν +στη (ο% γνAρNε"ς
κα) τ9ν +ροθ%(α βλ0+ε"ς
κα) το-ς στεναγ(ούς (ο% ;κο'ς.
C+οτε /F Qο' (0νε" κρ%φ3, aε0 (ο%,
+λάστη (ο% κα) λ%τρAτ& (ο%,
οlτε σταγ3να ;+Z τD /άκρ%ά (ο%
οlτε κα) (0ρος ;+Z τ9 σταγ3να.
`+$ τ3τε +ο- ¦(ο%ν <(βρ%ο
(F γνAρNο%ν οX “φθαλ(ο Qο%,
κα) στ$ β"βλο Qο%
αὐτD +ο- ;κ3(η /Fν <!A +ρά=ε"
<!ο%ν γραφεE ;+$ Q0να.
*Fς τ9ν τα+ενAσ& (ο%,
/Fς κα) τ9 (εγάλη +ροσ+άθε"ά (ο%,
κα) τ)ς M(αρτες (ο% Jλες
σ%γ!Yρεσ0 τες aεF τ1ν JλAν.
Γ"D νD (+ορ1 (F καθαρ9 καρ/"ά,
(F σ%νε"/ητο+ο"η(0νη σκ0\η
(ετZ O(ο' το' τρ"σαθλο%_
.να (&, !Aρ)ς ε6ρYν (ε
τ7ς σ7ς !άρ"τος, 2 +λάνος,
;φαρ+άσS (ε /ολAς,
κα) +λαν&σας ;+αγάγS
τ1ν θεο+ο"1ν σο% λ3γAν.
*"D το'τ3 σο" +ροσ++τA
κα) θερ(1ς ;ναβο1 σο"_
Hς τ$ν jσAτον O/0=A,
κα) τ9ν :3ρνην +ροσελθο'σαν,
ο•τA /0=α" (ε τ$ν +3ρνον
κα) τ$ν KσAτον, ebκτρ(ον,
Oν \%!w σ%ντετρ"((0νS
ν'ν (ε +ροσερ!3(εν3ν σο".
e#/α, Q1τερ, Jτ" Kλλος,
vς OγY, οὐκ <+τα"σ0 σο"
οὐ/F <+ρα=ε τDς +ρά=ε"ς,
©ς Oγ} κατε"ργασά(ην.
`λλD το'το +άλ"ν ο#/α,
vς οὐ (0γεθος +τα"σ(άτAν,
οὐ! M(αρτη(άτAν +λ7θος,
6+ερβανε" το' aεο' (ο%
τ9ν +ολλ9ν (ακροθ%(αν,
κα) φ"λανθρA+αν Kκραν_
;λλZ Oλαs σ%(+αθεας,
το-ς θερ(1ς (ετανοο'ντας,
κα) καθαρε"ς κα) λα(+ρύνε"ς
κα) φAτ$ς +ο"εEς (ετ3!ο%ς,
κο"νAνο-ς aε3τητ3ς σο%
OργαN3(ενος ;φθ3νAς_
κα, τ$ =0νον κα) ;γγ0λο"ς
κα) ;νθρY+Aν /"ανοα"ς,
2("λεEς αὐτοEς +ολλάκ"ς,
¢σ+ερ φλο"ς σο% γνησο"ς.
Cα'τα τολ(ηρ$ν +ο"εE (ε,
τα'τά (ε +τεροE, 5ρ"στ0 (ο%_
κα) θα€u1ν ταEς σαEς +λο%σα"ς
+ρ$ς I(Vς εὐεργεσα"ς,
!αρAν τε κα) τρ0(Aν k(α,
το' +%ρ$ς (εταλα(βάνA,
!3ρτος §ν κα) =0νον θα'(α‰
/ροσ"N3(ενος ;φράστAς
vσ+ερο'ν I βάτος +άλα",
I ;φλ0κτAς κα"ο(0νη.
Cον%ν εὐ!αρστs γνY(S,
εὐ!αρστs /F καρ/t,
εὐ!αρστο"ς (0λεσ (ο%,
τ7ς \%!7ς κα) τ7ς σαρκ3ς (ο%
+ροσκ%ν1 κα) (εγαλύνA
κα) /ο=άNA σε, aε0 (ο%,
vς εὐλογη(0νον ”ντα
κα) (F \%!9 τα+ε"νA(0νη
νD (εταλάβA τ1ν ;!ράντAν
κα) MγAν Qο% Μ%στηρAν,
(F τD 2+οEα NAο+ο"εEτα" κα) θεYνετα"
καθ0νας +ο- τρYγε" τ9 Qάρκα Qο%
κα) +νε" τ$ αR(α Qο%
(F σ%νασθηση κα) τα+ε"ν9 καρ/"ά.
Γ"ατ) Bσ- ε#+ες, *0σ+οτά (ο%,
J+ο"ος τρYε" τ9 Qάρκα (ο%
κα) +νε" τ$ @R(α (ο%,
(0σα (ο% αὐτ$ς θD (0νε"
(0σα το% κ" Oγ} θD (0νA.
Κα) τD λ3γ"α Qο% ε#να" ;λ&θε"α,
*0σ+οτα κα) aε0 (ο%.
Γ"ατ) J+ο"ος (ετ0!ε" στD θεEα Qο% Μ%στ&ρ"α
κα) στ9 θεο+ο"3 Qο% 5άρη,
(3νος +"D +οτF /F (0νε",
;λλD (αN Qο% 5ρ"στ0 (ο%,
+ο- ®σα" 2 φAτε"ν3τατος «λ"ος
+ο- φAτNε" τ9ν οbκο%(0νη.
Γ"D νD (9 (0νA, >+ο(0νAς, (ονά!ος
!Aρ)ς Bσ0να τ$ν yAο/3τη,
+ο- ®σα" I ;να+νο9 κα) I NA& (ο%
κα) I ;γαλλασ& (ο%
κα) το' κ3σ(ο% I σAτηρα.
Γ"Z αὐτ$ κα) QF +λησ"άNA,
J+Aς βλ0+ε"ς, (F /άκρ%α,
(F \%!9 τα+ε"νA(0νη,
λύτρα τ1ν M(αρτ"1ν (ο%
Xκετεύοντας νD (ο' /Yσε"ς
κα) τD /"κά Qο% NAηφ3ρα
κα) +ανά!ραντα Μ%στ&ρ"α
νD (F ;="Yσε"ς !Aρ)ς κατάκρ"ση νD λάβA,
γ"D νD (0νε"ς, J+Aς ε#+ες,
(αN) (Z O(0να τ$ν τρ"σάθλ"ο_
γ"D νD (&, -;φο' (F βρεE 2 +λάνος (2
/"άβολος)
!Aρ)ς νD (F σκε+άNε" I 5άρη Qο%-,
(+ορ0σε" νD (Z Mρ+ά=ε" (F /3λο
κα) ;φο' (F +λαν&σε", νD (F ;+ο(ακρύνε"
;+$ τD θεο+ο"ά Qο% λ3γ"α.
Γ"Z αὐτ$ (+ροστά Qο% +0φτA
κα) θερ(D +αρακαλ1 Qε,
J+Aς /0!τηκες τ9 (ετάνο"α το' `σYτο%
κα) τ9ν :3ρνη +ο- +ροσ7λθε,
<τσ" /0=ο% κ" O(0να τ$ν +3ρνο
κα) τ$ν KσAτο, x"λεύσ+λαγ!νε,
+ο- (F \%!9 τα+ε"νA(0νη
τYρα OνY+"3ν Qο% +ροσ0ρ!ο(α".
Cο'το γνAρNA, QAτ&ρα (ο%, Jτ" κανε)ς
Kλλος
ν'ν τε κα) εbς το-ς αb1νας.
Εὐ!9 •h (Q%(ε}ν το'
Μεταφραστο')
] (3νος καθαρ$ς κα) ;κ&ρατος
Κύρ"ος, 2 /"Z ο#κτον φ"λανθρA+ας
;νεκ/"&γητον τ$ I(0τερον Jλον
+ροσλαβ3(ενος φύρα(α, Oκ τ1ν
Mγν1ν κα) +αρθεν"κ1ν αX(άτAν
τ7ς 6+ερφ%1ς κ%ησάσης σε,
:νεύ(ατος aεο% O+ελεύσε" κα)
εὐ/οκt :ατρ$ς ;?/ο%, 5ρ"στF
4ησο', σοφα aεο' κα) εbρ&νη κα)
/ύνα("ς_ 2 τ• +ροσλ&((ατ) σο% τD
NAο+ο"D κα) σAτ&ρ"α +άθη
κατα/ε=ά(ενος, τ$ν Qτα%ρ3ν, το-ς
¦λο%ς, τ9ν λ3γ!ην, τ$ν θάνατον,
ν0κρAσ3ν (ο% τD \%!οφθ3ρα +άθη
το' σY(ατος. ] τw ταφw σο% τD
το' ¯/ο% σκ%λεύσας βασλε"α,
θά\ον (ο% /"D τ1ν ;γαθ1ν
λογ"σ(1ν τD +ονηρD /"αβούλ"α, κα)
τD τ7ς +ονηρας +νεύ(ατα
/"ασκ0/ασον. ] τw τρ"η(0ρs σο%
κα) NAηφ3ρs `ναστάσε" τ$ν
+ε+τAκ3τα +ρο+άτορα ;ναστ&σας,
;νάστησ3ν (ε τw M(αρτt
κατολ"σθ&σαντα, τρ3+ο%ς (ο"
(ετανοας 6+οτ"θ0(ενος. ] τw
Oν/3=s σο% `ναλ&\ε" τ7ς σαρκ$ς
θεYσας τ$ +ρ3σλη((α κα) το'το
τw /ε="¬ καθ0/ρt τ"(&σας το'
:ατρ3ς, ;=Aσ3ν (ε, /"D τ7ς τ1ν
MγAν σο% (%στηρAν (εταλ&\εAς,
τ7ς /ε="Vς (ερ/ος τ1ν
σsNο(0νAν τ%!εEν. ] τw O+"/η(t
το' +αρακλ&το% :νεύ(ατος σκεύη
τ("α το-ς Xερούς σο% (αθητDς
Oργασά(ενος, /ο!εEον κ;(F τ7ς
αὐτο' ;νά/ε"=ον O+ελεύσεAς. ]
(0λλAν +άλ"ν <ρ!εσθα" κρEνα" τ9ν
οbκο%(0νην Oν /"κα"οσύνS,
εὐ/3κησον κ;(F +ρο°+αντ7σα) σο"
Oν νεφ0λα"ς τ• +ο"ητw κα) +λάστS
(ο% σ-ν +Vσ" τοEς Mγο"ς σο%_ .να
;τελε%τ&τAς /ο=ολογ1 κα)
;ν%(ν1 σε, σ-ν τ• ;νάρ!s σο%
:ατρ) κα) τ• +αναγs κα) ;γαθ•
κα) NAο+ο"• σο% :νεύ(ατ", ν'ν κα)
;ε) κα) εbς το-ς αb1νας τ1ν
αbYνAν. `(&ν.
Εὐ!9 ah (4Aάννο% το' *α(ασκηνο')
:ρ$ τ1ν θ%ρ1ν το' ναο' σο%
/Fν M(άρτησε OνY+"3ν Qο% J+Aς OγY,
οlτε <+ρα=ε τ)ς M(αρτAλFς +ρά=ε"ς
+ο- /"0+ρα=α OγY.
m(Aς γνAρNA +άλ" κα) το'το_
+}ς καν0να (0γεθος ;νο(ας
κα) +λ7θος M(αρτ"1ν,
/Fν (+ορεE νD =ε+εράσε" το' aεο' (ο%
τ9ν +ολλ9 (ακροθ%(α
κα) τ9 (εγάλη φ"λανθρA+α.
`ντθετα (I φ"λανθρA+α Qο%) ε#να" λά/"
σ%(+αθεας
(F τ$ 2+οEο Oκενο%ς +ο- (ετανοο'ν
εbλ"κρ"νά,
το-ς καθαρNε"ς (;+$ τ)ς M(αρτες) κα)
το-ς λα(+ρύνε"ς,
καθ"στYντας το%ς (ετ3!ο%ς το' θεο%
φAτ3ς Qο%
κα) κο"νAνο-ς τ7ς aε3τητ3ς Qο%,
//οντάς το%ς Kφθονη τ9 5άρη σο%.
Κα) τ$ +αρά=ενο κα) στ1ν `γγ0λAν
κα) τ1ν ;νθρY+Aν τ9 /"άνο"α,
2("λεEς (Z αὐτο-ς +ολλFς φορFς
σDν νD ε#να" +ραγ(ατ"κο Qο% φλο".
mλα αὐτD (σκε+τ3(ενος), (F κάνο%ν
τολ(ηρ3,
Jλα αὐτD (ο' /νο%ν φτερά, 5ρ"στ0 (ο%,
κα) +ροσβλ0+οντας (F θάρρος στ)ς Kφθονες
+ρ$ς O(Vς εὐεργεσες Qο%,
!αροντας κα) τρ0(οντας σ%νά(α
(εταλα(βάνA τ7ς φAτ"Vς (τ1ν
Μ%στηρAν),
κ" Oν1 ε#(α" !ορτάρ", § τ +αρά/ο=ο θα'(α,
/Fν καγο(α", ;λλD /ροσNο(α" !Aρ)ς νD
(+ορ1 νD τ$ O=ηγ&σA,
J+Aς τ3τε I βάτος (στ$ ΜA%σ7)
+ο- Oν1 φλεγ3ταν, /Fν κα"γ3ταν.
Γ"Z αὐτά, λο"+3ν, (F /"άθεση εὐ!αρ"στας,
εὐ!αρ"στας +ο- βγανε" ;+Z τ9ν καρ/"ά
(ο%,
+ο- βγανε" ;+$ τD (0λη (ο%,
;+Z τ9ν \%!9 κ" ;+Z τ$ σ1(α (ο%,
QF +ροσκ%ν1, QF OγκA("άNA
κα) QF /ο=άNA aε0 (ο%,
γ"ατ) ε#σα" εὐλογη(0νος
κα) τYρα κα) στο-ς αb1νες.
Εὐ!9 Šη. Q%(ε}ν το' Μεταφραστ7.
Bσύ, 2 (3νος καθαρ$ς (;να(άρτητος) κα)
Mγν3τατος Κύρ"ος, +ο- γ"D τ9ν K+ε"ρη
φ"λανθρA+α Qο% <λαβες 2λ3κληρη τ9 /"κ&
(ας ;νθρY+"νη φύση ;+$ τD MγνD κα)
+αρ0στηκα κα) τ1ν /ε"ν1ν
λογ"σ(1ν οὐκ ;φστα(α", ;λλD σύ,
5ρ"στF 2 aε3ς, 2 CελYνην
/"κα"Yσας κα) 5ανανααν Oλε&σας
κα) τ• GSστw +αρα/εσο% +ύλας
;νο=ας, Kνο"=3ν (ο" τD σ+λάγ!να
τ7ς φ"λανθρA+ας σο% κα) /0=α" (ε
+ροσερ!3(ενον κα) M+τ3(εν3ν σο%,
vς τ9ν :3ρνην κα) τ9ν @X(3€uο%ν_
I (Fν γάρ, το' κρασ+0/ο% σο%
M\α(0νη εὐ!ερ1ς τ9ν Lασ"ν <λαβεν,
I /0, το-ς σο-ς ;!ράντο%ς +3/ας
κρατ&σασα, τ9ν λύσ"ν τ1ν
M(αρτη(άτAν Oκο(σατο. Bγ} /F 2
Oλεε"ν3ς, Jλον τ$ Q1(α τολ(1ν
/0=ασθα", (9 καταφλε!θεην_ ;λλD
/0=α" (ε, ¢σ+ερ Oκενας, κα)
φYτ"σ3ν (ο% τD τ7ς \%!7ς
αbσθητ&ρ"α, καταφλ0γAν (ο% τD
τ7ς M(αρτας Oγκλ&(ατα,
+ρεσβεα"ς τ7ς ;σ+3ρAς τεκούσης
σε κα) τ1ν O+ο%ρανAν /%νά(εAν.
mτ" εὐλογητ$ς ε# εbς το-ς αb1νας
τ1ν αbYνAν. `(&ν.
Εὐ!9 ™h (4Aάννο% το' 5ρ%σοστ3(ο%)
:"στεύA, Κύρ"ε, κα) 2(ολογ1 Jτ" σ-
ε# ;ληθ1ς 2 5ρ"στ3ς, 2 ~X$ς το'
aεο' το' N1ντος, 2 Oλθ}ν εbς τ$ν
κ3σ(ον M(αρτAλο-ς σ1σα", ±ν
+ρ1τ$ς εb(" OγY. ²τ" +"στεύA Jτ"
το'το αὐτ3 Oστ" τ$ K!ραντον Q1(ά
σο% κα) το'το αὐτ3 Oστ" τ$ τ("ον
@R(ά σο%. *0ο(α" οžν σο%_ Bλ0ησ3ν
(ε κα) σ%γ!Yρησ$ν (ο" τD
+αρα+τY(ατά (ο%, τD >κούσ"α κα)
τD ;κούσ"α, τD Oν λ3γs, τD Oν
<ργs, τD Oν γνYσε" κα) ;γνοt_ κα)
;=Aσ3ν (ε ;κατακρτAς
(ετασ!εEν τ1ν ;!ράντAν σο%
(%στηρAν, εbς Kφεσ"ν M(αρτ"1ν
κα) εbς NA9ν αbYν"ον. `(&ν.
`+ερ!3(ενος /F (εταλαβεEν, λ0γε
το-ς +αρ3ντας στ!ο%ς.
Q%(ε}ν το' Μεταφραστο'
4/ού, βα/NA +ρ$ς θεαν
κο"νAναν_
:λαστο%ργ0, (9 φλ0=Sς (ε τw
(ετο%σt_
+'ρ γDρ 6+άρ!ε"ς το-ς ;να=ο%ς
φλ0γον.
;λλZ οžν κάθαρον Oκ +άσης (ε
κηλE/ος.
+αρθεν"κD α.(ατα τ7ς :αναγας (ας, +ο-
σF κ%οφ3ρησε (F τρ3+ο 6+ερφ%σ"κ3, (F τ9ν
θεα O+0λε%ση κα) !άρη το' Pγο%
:νεύ(ατος, σύ(φAνα (F τ9 θ0ληση το'
αbYν"ο% aεο' :ατ0ρα Qο%, 5ρ"στF 4ησο',
+ο- ε#σα" I Qοφα το' aεο', I Εbρ&νη κα) I
*ύνα(η, +ο- κατα/0!τηκες, (F τ9ν
;νθρY+"νη φύση +ο- +ροσ0λαβες, νD
6+οστεEς τD NAο+ο"D κα) σAτ&ρ"α :άθη,
τ$ν Qτα%ρ3, τD καρφ"D στD !0ρ"α κα) τD
+3/"α Qο%, τ9 λ3γ!η στ9ν +λε%ρά Qο%, κα)
τ$ θάνατο, θανάτAσ0 (ο% τD +άθη +ο-
φθερο%ν τ9ν \%!9 (ο% ;λλD κα) τ$ σ1(α
(ο%. Bσύ, +ο- (F τ9ν ταφ& Qο% κ%ρε\ες τ$
βασλε"ο το' o/η (το' θανάτο%), θά\ε (ο%
το-ς +ονηρο-ς λογ"σ(ο-ς (F τ9 /ύνα(η τ1ν
καλ1ν κ" ;γαθ1ν λογ"σ(1ν, κα) /"1=ε
(ακρ"ά (ο% τD +ονηρD +νεύ(ατα. Bσύ, +ο-
(F τ&ν, (ετD τρεEς I(0ρες, NAηφ3ρο
`νάστασ& Qο% ;ν0στησες τ$ν +ρο+άτορά
(ας `/ά(, +ο- +ρ1τος <+εσε στ9ν M(αρτα,
κα) (αN) (Z OκεEνον Jλη τ9ν ;νθρA+3τητα,
;νάστησε κ" O(0να +ο- κατρακύλησα (Fς
στ9ν M(αρτα, /ε!νοντάς (ο% τρ3+ο%ς γ"D
νD (ετανο&σA. Bσύ, +ο- (F τ9ν <ν/ο=η
`νάλη\& Qο% θ0Aσες τ9ν ;νθρY+"νη φύση
+ο- +ροσ0λαβες κα) τ9ν τ(ησες (F τ$ νD
καθσε"ς στD /ε="D το' aεο' :ατ0ρα Qο%,
;=Aσ0 (ε (F τ9 Μετάλη\η τ1ν MγAν
Μ%στηρAν Qο% νD σταθ1 κ" Oγ} στD /ε="ά
Qο% (Z Jλο%ς Oκενο%ς +ο- θD σAθο'ν. Bσύ,
+ο- (F τ9ν O+"φοτηση το' :αρακλ&το%
:νεύ(ατος (κατD τ9ν :εντηκοστ9), <κανες
το-ς Xερο-ς Μαθητ0ς Qο% σκεύη +ολύτ"(α
τ7ς 5άρ"τ$ς Cο%, ;νά/ε"=ε κ" O(0να /ο!εEο
κατάλληλο νD /ε!τ1 τ9 5άρη Cο%. Bσύ,
Κύρ"ε, +ο- +ρ3κε"τα" κα) +άλ" νD <λθε"ς
(κατD τ9 *ε%τ0ρα :αρο%σα) γ"D νD κρνε"ς
(F ;+3λ%τη /"κα"οσύνη τ9ν οbκο%(0νη,
Kφησε κα) (0να νD QF +ρο°+αντ&σA,
:λάστη (ο% κα) *η("ο%ργ0 (ο%, +άνA στD
σύννεφα (αN) (F Jλο%ς το-ς Pγο%ς, γ"D νD
QF /ο=άNA κα) 6(νολογ1 ;στα(άτητα (αN)
(F τ$ν Kναρ!ο :ατ0ρα Qο% κα) τ$ :ανάγ"ο
κα) `γαθ$ κα) yAο+ο"3 Qο% :νε'(α, τYρα
κα) +άντοτε κα) στο-ς ;+0ραντο%ς αb1νες.
`(&ν.
Εὐ!9 Œη. 4Aάννο% το' *α(ασκηνο'.
²!A σταθεE στ)ς +3ρτες το' ναο' Qο%, κ"
J(Aς ;κ3(η (F κ%ρ"εύο%ν οX +ονηρο)
λογ"σ(ο. `λλD Bσύ, 5ρ"στF 2 aε3ς, +ο-
/"καAσες τ$ν CελYνη κα) Oλ0ησες τ9
5αναναα κα) Kνο"=ες τ)ς +ύλες το'
:αρα/εσο% στ$ Gηστ&, Kνο"=ε κα) σF (0να
τ9ν ;γκαλ"D τ7ς φ"λανθρA+ας Qο% κα) /0=ε
C$ Cρο+άρ"ον_
Cο' *ε+νο% σο% το' (%στ"κο'
σ&(ερον, ~XF aεο', κο"νAν3ν (ε
+αράλαβε_ οὐ (9 γDρ τοEς O!θροEς
σο% τ$ (%στ&ρ"ον εL+A_ οὐ φλη(ά
σο" /YσA, καθά+ερ 2 4ού/ας_ ;λλZ
vς 2 GSστ9ς 2(ολογ1 σο"_
Μν&σθητ (ο%, Κύρ"ε, Oν τw
βασ"λεt σο%.
Cο-ς +αρ3ντας στ!ο%ς_
aεο%ργ$ν @R(α φρ=ον, KνθρA+ε,
βλ0+Aν_
Kνθρα= γάρ Oστ" το-ς ;να=ο%ς
φλ0γAν_
aεο' τ$ Q1(α κα) θεοE (ε κα)
τρ0φε"_
θεοE τ$ +νε'(α, τ$ν /F νο'ν τρ0φε"
=0νAς.
CD τρο+άρ"α τα'τα_
²θελ=ας +3θs (ε, 5ρ"στ0, κα)
³λλοAσας τ• θεs σο% <ρAτ"_
;λλD κατάφλε=ον +%ρ) ;¨λs τDς
M(αρτας (ο%, κα) O(+λησθ7να" τ7ς
Oν σο) τρ%φ7ς κατα=Aσον, .να τDς
/ύο σκ"ρτ1ν (εγαλύνA, `γαθ0,
+αρο%σας σο%.
Bν ταEς λα(+ρ3τησ" τ1ν MγAν
σο%, +1ς εbσελεύσο(α" 2 ;νά="ος•
BDν γDρ τολ(&σA σ%νε"σελθεEν εbς
τ$ν ν%(φ1να, 2 !"τYν (ε Oλ0γ!ε"
Jτ" οὐκ <στ" το' γά(ο%, κα) /0σ("ος
Oκβαλο'(α" 6+$ τ1ν ;γγ0λAν.
Καθάρ"σον, Κύρ"ε, τ$ν uύ+ον τ7ς
\%!7ς (ο% κα) σ1σ3ν (ε, vς
φ"λάνθρA+ος.
Κα) τ9ν +αρο'σαν εὐ!&ν_
*0σ+οτα φ"λάνθρA+ε, Κύρ"ε 4ησο'
5ρ"στ0, 2 aε3ς (ο%, (9 εbς κρE(D
(ο" γ0νο"το τD oγ"α τα'τα /"D τ$
;νά="ον ε#να (ε, ;λλZ εbς κάθαρσ"ν
κα) Mγ"ασ($ν \%!7ς τε κα)
σY(ατος, κα) εbς ;€uαβ1να τ7ς
(ελλούσης NA7ς κα) βασ"λεας.
B(ο) /F τ• +ροσκολλVσθα" τ• aε•
;γαθ3ν Oστ"_ τθεσθα" Oν τ• Κ%ρs
τ9ν Oλ+/α τ7ς σAτηρας (ο%.
(ε τYρα +ο- +ροσ0ρ!ο(α" νD (εταλάβA,
J+Aς /0!τηκες τ9ν :3ρνη κα) τ9ν
@X(ορροούσα γ%νακα_ γ"ατ) I @X(ορροούσα
(3λ"ς Kγγ"=ε τ9ν Kκρη το' Oν/ύ(ατ3ς Qο%,
εlκολα θερα+εύτηκε_ I :3ρνη (F τ$ νD
κρατ&σε" τD K!ραντα +3/"α Qο%, <λαβε τ9
σ%γ!Yρηση τ1ν M(αρτ"1ν της. BγY, τYρα,
2 Oλεε"ν$ς +ο- τολ(1 νD /ε!τ1 2λ3κληρο
τ$ Q1(α Qο%, pς (9ν κατακα1. `λλD /0=ο%
(ε J+Aς /0!τηκες κ" OκεEνες, κα) φYτ"σε
τ)ς /%νά(ε"ς τ7ς \%!7ς (ο% καταφλ0γοντάς
(ο% τ)ς M(αρτες. ΜF τ)ς +ροσε%!Fς κα) τ)ς
/ε&σε"ς Bκενης +ο- QF γ0ννησε !Aρ)ς
;νθρY+"νη σ+ορά, κα) τ1ν O+ο%ρανAν
*%νά(εAν (τ1ν `γγ0λAν). Γ"ατ) ε#σα"
εὐλογη(0νος, Κύρ"ε, στο-ς ;+0ραντο%ς
αb1νες. `(&ν.
Εὐ!9 n´η. 4Aάννο% το' 5ρ%σοστ3(ο%.
:"στεύA, Κύρ"ε, ;ληθ"νD κα) 2(ολογ1 Jτ"
Bσ- ε#σα" 2 5ρ"στ3ς, 2 ~X$ς το' N1ντος
aεο', +ο- ¡ρθες στ$ν κ3σ(ο γ"D νD σYσε"ς
το-ς M(αρτAλούς, +ρ1τος τ1ν 2+οAν
ε#(α" OγY. `κ3(α +"στεύA +ραγ(ατ"κD Jτ"
αὐτ$ (+ο- +ρ3κε"τα" νD κο"νAν&σA) ε#να" τ$
K!ραντο Q1(α Qο% κα) αὐτ$ τ$ τ("ο @R(α
Qο%. QF +αρακαλ1, λο"+3ν, Oλ0ησ0 (ε κα)
σ%γ!Yρεσ0 (ο% τ)ς M(αρτες +ο- <!A
/"α+ρά=ε" εLτε (F τ9 θ0λησ& (ο% εLτε !Aρ)ς
τ9 θ0λησ& (ο%, εLτε (F λ3γ"α, εLτε (F <ργα,
εLτε γνAρNοντας Jτ" M(αρτάνA, εLτε !Aρ)ς
νD τ$ γνAρNA_ κα) ;=Aσ0 (ε νD
κο"νAν&σA !Aρ)ς κατάκρ"ση τD K!ραντα
Μ%στ&ρ"ά Qο% γ"D νD (ο' σ%γ!Aρεθο'ν οX
M(αρτες κα) νD ;+οκτ&σA τ9ν αbYν"α NA&.
`(&ν.
CYρα +ο- +Vς νD (εταλάβε"ς, λ0γε το-ς
+αρ3ντες στ!ο%ς +ο- <γρα\ε 2
Q%(ε}ν 2 Μεταφραστ&ς_
^ά, βα/NA +ρ$ς τ9 θεα Κο"νAνα.
:λαστο%ργ0 (ο%, (9 (F κατακά\ε"ς τ9ν
¢ρα +ο- θD (εταλα(βάνA
ΓνAρNA +}ς ε#σα" φAτ"D +ο- κατακαε"
Jσο%ς ;νά="α κο"νAνο'ν.
`λλD Bσύ, 5ρ"στ0 (ο%, καθάρ"σ0 (ε ;+$ τD
στγ(ατα τ1ν M(αρτ"1ν (ο%.
ΜετD λ0γε τ$ τρο+άρ"ο_
Qτ$ Μ%στ"κ3 Qο% *εE+νο /0=ο% (ε σ&(ερα
νD σ%((ετάσ!A, ~XF το' aεο'. QF καν0ναν
;+$ το-ς O!θρούς Qο% /F θD ("λ&σA γ"D τ$
Μ%στ&ρ"ο το'το_ οlτε θD σο' /YσA φλη(α
Κα) +άλ"ν_
Cο' *ε+νο% σο% το' (%στ"κο'
σ&(ερον, ~XF aεο', κο"νAν3ν (ε
+αράλαβε_ οὐ (9 γDρ τοEς O!θροEς
σο% τ$ (%στ&ρ"ον εL+A_ οὐ φλη(ά
σο" /YσA, καθά+ερ 2 4ού/ας_ ;λλZ
vς 2 GSστ9ς 2(ολογ1 σο"_
Μν&σθητ (ο%, Κύρ"ε, Oν τw
βασ"λεt σο%.
+ρο/οσας J+Aς <κανε 2 4ού/ας. `λλD J+Aς
2 Gηστ9ς +άνA στ$ν στα%ρ$ QF +αρακαλ1,
θ%(&σο% (ε, Κύρ"ε, Jταν <ρθε"ς στ9
qασ"λεα Qο%.
²+ε"τα το-ς >+3(ενο%ς στ!ο%ς_
› KνθρA+ε, φρ=ε βλ0+οντας τ$ @#(α +ο-
σF θεο+ο"εE_
Γ"ατ) ε#να" φAτ"D +ο- κατακαε" το-ς
;νά="ο%ς.
Cο' aεο' ε#να" τ$ Q1(α αὐτ3, κα) (F
τρ0φε" +νε%(ατ"κD κα) (F θεYνε".
aεYνε" τ9ν \%!9 κα) τ$ +νε'(α (ο%, κα)
τρ0φε" τ$ νο' (ο% (F τρ3+ο +αρά/ο=ο.
Κα) τα τρο+άρ"α_
ΜF (εγάλη O+"θ%(α (Z <κανες νD ®ρθ1
κοντά Qο%, 5ρ"στ0 (ο%, κα) (ο' Kλλα=ες τ9
NA9 (F τ9 θεα Qο% ;γά+η. Κατάκα\ε,
λο"+3ν, (F +νε%(ατ"κ9 φAτ"D τ)ς M(αρτες
(ο% κα) ;=Aσ0 (ε νD γε(σε" I \%!& (ο%
;+$ τ9 /"κ& Qο% ;+3λα%ση κα) εὐτ%!α,
¢στε (F ;γαλλαση νD /ο=ολογ1, `γαθ0,
κα) τ9ν +ρYτη κα) τ9 /ε%τ0ρα +αρο%σα
Qο%.
ΜFς στ9 λα(+ρ9 (+νε%(ατ"κ9) +αν&γ%ρη
τ1ν PγAν Qο%, +1ς θD εbσ0λθA Oγ} 2
;νά="ος• Γ"ατ, pν τολ(&σA νD εbσ0λθA (αN
το%ς στ$ γά(ο, τ$ <ν/%(α (τ7ς \%!7ς (ο%)
(F Oλ0γ!ε", ”ντας ;κατάλληλο (O=α"τας
τ7ς M(αρτας) γ"D τ$ γά(ο, κα) /0σ("ος θD
/"A!θ1 ;+$ το-ς ;γγ0λο%ς. Γ"Z αὐτ3, Κύρ"ε,
καθάρ"σε τ$ ρύ+ο τ7ς \%!7ς (ο% κα) σ1σε
(ε vς φ"λάνθρA+ος.
Κα) τ9ν +αρούσα εὐ!&_
*0σ+οτα φ"λάνθρA+ε, Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2
aε3ς (ο%, pς (9ν (ο' +ρο=εν&σε" I θεα
Μετάλη\η κατα/κη, O+ε"/9 ε#(α" ;νά="ος.
`ντθετα, pς καθαρσε" κα) Mγ"άσε" τ9ν
\%!9 κα) τ$ σ1(α, κ" pς (ο' /οθεE σDν
;ρραβYνας (+ρ3γε%ση) τ7ς (ελλοντ"κ7ς
Qο% NA7ς κα) βασ"λεας. Γ"ατ) γ"D (0να
αὐτ$ ε#να" τ$ •\"στο ;γαθ3, νD βρσκο(α"
κοντD στ$ aε$ κα) στ$ν Κύρ"ο νD ;ναθ0τA
τ9ν Oλ+/α τ7ς σAτηρας (ο%.
Κα) +άλ"_
Qτ$ Μ%στ"κ3 Qο% *εE+νο /0=ο% (ε σ&(ερα
νD σ%((ετάσ!A, ~XF το' aεο'. QF καν0ναν
;+$ το-ς O!θρούς Qο% /F θD ("λ&σA γ"D τ$
Μ%στ&ρ"ο το'το_ οlτε θD σο' /YσA φλη(α
+ρο/οσας J+Aς <κανε 2 4ού/ας. `λλD J+Aς
2 Gηστ9ς +άνA στ$ν στα%ρ$ QF +αρακαλ1,
θ%(&σο% (ε, Κύρ"ε, Jταν <ρθε"ς στ9
qασ"λεα Qο%.
ΕΥ$Α#ΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ"
ΘΕΙΑ" ΜΕΤΑΛΗΨΙ"
Qτ!ο" +ροτρε+τ"κο_
B+Dν /F τύ!Sς τ7ς καλ7ς
(ετο%σας
τ1ν NAο+ο"1ν (%στ"κ1ν
/Aρη(άτAν,
•(νησον εὐθύς, εὐ!αρστησον
(0γα,
κα) τά/ε θερ(1ς Oκ \%!7ς aε•
λ0γε_
*3=α σο", 2 aε3ς_ /3=α σο", 2
aε3ς_ /3=α σο", 2 aε3ς‰
Κα) ;(0σAς τDς O+ο(0νας
εὐ!αρ"στηρο%ς Εὐ!άς_
`νAνύ(ο%
Εὐ!αρ"στ1 σο", Κύρ"ε, 2 aε3ς (ο%,
Jτ" οὐκ ;+YσA (ε τ$ν M(αρτAλ3ν,
;λλD κο"νAν3ν (ε γεν0σθα" τ1ν
Mγ"ασ(άτAν σο% κατη=Aσας.
Εὐ!αρ"στ1 σο", Jτ" (ε τ$ν ;νά="ον
(εταλαβεEν τ1ν ;!ράντAν σο% κα)
O+ο%ρανAν /Aρε1ν κατη=Aσας.
`λλά, *0σ+οτα φ"λάνθρA+ε, 2 6+Fρ
I(1ν ;+οθανYν τε κα) ;ναστDς κα)
!αρ"σά(ενος I(Eν τD φρ"κτD τα'τα
κα) NAο+ο"ά σο% Μ%στ&ρ"α, O+Z
εὐεργεσt κα) Mγ"ασ(• τ1ν \%!1ν
κα) τ1ν σA(άτAν I(1ν, /$ς
γεν0σθα" τα'τα κ;(ο) εbς Lασ"ν
\%!7ς τε κα) σY(ατος, εbς
;+οτρο+9ν +αντ$ς Oναντο%, εbς
φAτ"σ($ν τ1ν “φθαλ(1ν τ7ς
καρ/ας (ο%, εbς εbρ&νην τ1ν
\%!"κ1ν (ο% /%νά(εAν, εbς +στ"ν
;κατασ!%ντον, εbς ;γά+ην
;ν%+3κρ"τον, εbς +λησ(ον9ν
σοφας, εbς +ερ"+οησ"ν τ1ν
Oντολ1ν σο%, εbς +ροσθ&κην τ7ς
θεας σο% !άρ"τος κα) τ7ς σ7ς
βασ"λεας οbκεAσ"ν_ .να Oν τ•
Mγ"ασ(• σο% /"Z αὐτ1ν
φ%λαττ3(ενος, τ7ς σ7ς !άρ"τος
ΕΥ$Α#ΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΗΨΗ
Qτ!ο" +ροτρε+τ"κο.
mταν ;="AθεEς νD κο"νAν&σε"ς
τD NAο+ο"D Μ%στ"κD *1ρα
/ο=ολ3γησε ;(0σAς, εὐ!αρστησε +ολ-
κα) (F θ0ρ(η \%!7ς λ0γε στ$ aε3_
*3=α σZ Bσ0να aε0 (ο%, *3=α σZ Bσ0να aε0
(ο%, *3=α σZ Bσ0να aε0 (ο%.
Κ" <+ε"τα τ)ς >+3(ενες εὐ!αρ"στ&ρ"ες
εὐ!0ς_
`νAνύ(ο%.
QZ εὐ!αρ"στ1, Κύρ"ε κα) aε0 (ο%, γ"ατ) /Fν
(F </"A=ες τ$ν M(αρτAλ3, ;λλD (F ;=Aσες
νD κο"νAν&σA τD oγ"α Qο%. QZ εὐ!αρ"στ1,
γ"ατ) (F ;=Aσες, O(0να τ$ν ;νά="ο, νD
(εταλάβA τD K!ραντα κα) O+ο%ράν"α *1ρα
Qο%. `λλά, *0σ+οτα φ"λάνθρA+ε, Q- +ο-
+0θανες +άνA στ$ Qτα%ρ$ κα) ;ναστ&θηκες
κα) (Vς !άρ"σες αὐτD τD φρ"κτD κα)
NAο+ο"ά Qο% Μ%στ&ρ"α vς εὐεργεσα κα)
Mγ"ασ($ τ1ν \%!1ν κα) τ1ν σA(άτAν (ας,
κά(ε ¢στε νD γνο%ν αὐτD (τ$ Q1(α κα) τ$
@R(α Qο%) σZ O(0να θερα+εα τ7ς \%!7ς κα)
το' σY(ατ3ς (ο%_ νD /"Y=ο%ν (ακρ"ά (ο%
κάθε O!θρ3, νD φAτσο%ν τD (άτ"α τ7ς
καρ/"Vς (ο%, νD εbρηνεύσο%ν τ)ς \%!"κ0ς
(ο% /%νά(ε"ς, νD καταστ&σο%ν ;κλ3νητη
τ9ν +στη (ο%_ νD (ο' !αρσο%ν ;γά+η
;ν"/"οτελ&, +λησ(ον9 σοφας, /ύνα(η +ρ$ς
Oκτ0λεση τ1ν Oντολ1ν Qο%, γ"D νD γνο(α"
/0κτης τ7ς 5άρης Qο% κα) σ"γD σ"γD (0λος
τ7ς qασ"λεας Qο%. Κ" <τσ" Mγ"ασ(0νος κα)
(F τ9 φύλα=η +ο- θD (ο' +αρ0!ε" (I 5άρη
τ1ν `!ράντAν Μ%στηρAν Qο%), νD
Oνθ%(ο'(α" +άντοτε τ)ς εὐεργεσες Qο%, κα)
νD (9 N1 +"D γ"D τ$ν >α%τ3 (ο%, ;λλD γ"D
Q0να, τ$ν *εσ+3τη κα) Εὐεργ0τη (ο%. Κ"
<τσ", Jταν +"D φύγA ;+Z αὐτ9 τ9 NA&, (F
τ9ν Oλ+/α τ7ς αbYν"ας NA7ς, νD κερ/σA
τ9ν αbYν"α ;νά+α%ση κοντά Qο%, OκεE J+ο%
6+άρ!ε" (ον(Aς I >ορταστ"κ9 ;τ(3σφα"ρα
κα) I ;τ0λε"Aτη εὐ!αρστηση OκενAν +ο-
(νη(ονεύA /"D +αντ$ς κα) (ηκ0τ"
O(α%τ• N1, ;λλD σο) τ• I(ετ0ρs
*εσ+3τS κα) εὐεργ0τS. Κα) ο•τA
το' τw/ε βο% ;+άρας O+Z Oλ+/"
NA7ς αbAνο%, εbς τ9ν ;•/"ον
καταντ&σA ;νά+α%σ"ν, <νθα 2 τ1ν
>ορταN3ντAν ¡!ος 2
;κατά+α%στος κα) I ;+0ραντος
I/ον9 τ1ν καθορYντAν το' σο'
+ροσY+ο% τ$ κάλλος τ$ K€uητον.
Q- γDρ ε# τ$ ”ντAς Oφετ$ν κα) I
;ν0κφραστος εὐφροσύνη τ1ν
;γα+YντAν σε, 5ρ"στF 2 aε$ς
I(1ν, κα) σF 6(νεE +Vσα I κτσ"ς
εbς το-ς αb1νας. `(&ν.
Μεγάλο% qασ"λεο%
*0σ+οτα 5ρ"στF 2 aε3ς, βασ"λε'
τ1ν αbYνAν κα) /η("ο%ργF τ1ν
M+άντAν, εὐ!αρ"στ1 σο" O+) +Vσ"ν,
οRς +αρ0σ!ο% (ο" ;γαθοEς, κα) O+)
τw (εταλ&\ε" τ1ν ;!ράντAν κα)
NAο+ο"1ν σο% (%στηρAν. *0ο(α"
οžν σο%, ;γαθF κα) φ"λάνθρA+ε_
φύλα=3ν (ε 6+$ τ9ν σκ0+ην σο% κα)
Oν τw τ1ν +τερύγAν σο% σκ"¬_ κα)
/Yρησα) (ο" Oν καθαρ• σ%νε"/3τ",
(0!ρ"ς Oσ!άτης (ο% ;να+νο7ς,
O+α=Aς (ετ0!ε"ν τ1ν Mγ"ασ(άτAν
σο%, εbς Kφεσ"ν M(αρτ"1ν κα) εbς
NA9ν αbYν"ον. Q- γDρ ε# 2 Kρτος
τ7ς NA7ς, I +ηγ9 το' Mγ"ασ(ο', 2
/οτ9ρ τ1ν ;γαθ1ν_ κα) σο) τ9ν
/3=αν ;να+0(+ο(εν, σ-ν τ• :ατρ)
κα) τ• Pγs :νεύ(ατ", ν'ν κα) ;ε)
κα) εbς το-ς αb1νας τ1ν αbYνAν.
`(&ν.
Q%(ε}ν το' Μεταφραστο'
] /ο-ς τροφ&ν (ο" σάρκα σ9ν
>κο%σAς,
2 +'ρ 6+άρ!Aν κα) φλ0γAν
;να=ο%ς,
(9 /9 καταφλ0=Sς (ε, (9
:λαστο%ργ0 (ο%_
(Vλλον /ελθε +ρ$ς (ελ1ν (ο%
σ%νθ0σε"ς,
εbς +άντας Mρ(ούς, εbς νεφρούς,
εbς καρ/αν_
φλ0=ον /Z ;κάνθας τ1ν JλAν (ο%
+τα"σ(άτAν.
Ž%!9ν κάθαρον, Mγασον τDς
φρ0νας_
;ντ"κρNο%ν τ9ν ;ν0κφραστη “(ορφ"D το'
+ροσY+ο% Qο%. Γ"ατ) Bσ- ε#σα", 5ρ"στ0 (ας
κα) aε0 (ας, I +"$ γλ%κ"D O+"θ%(α κα)
+ροσ/οκα, κα) I ;ν0κφραστη εὐφροσύνη
OκενAν +ο- QF ;γα+ο'ν, γ"Z αὐτ$ κα) QF
/ο=ολογεE Jλη I κτση στο-ς αb1νες. `(&ν.
Μεγάλο% qασ"λεο%.
*0σ+οτα 5ρ"στ0, 2 aε3ς (ας, qασ"λ"D
αbYν"ε κα) *η("ο%ργF τ1ν +άντAν, QZ
εὐ!αρ"στ1 γ"D Jλα τD ;γαθD +ο- (ο'
!άρ"σες, κα) γ"D τ9 Μετάλη\η τ1ν
;!ράντAν κα) NAο+ο"1ν Μ%στηρAν Qο%. QF
+αρακαλ1, λο"+3ν, `γαθF κα) x"λάνθρA+ε,
φύλα=0 (ε κάτA ;+$ τ9 σκ0+η Qο% κα) στ9
σκ"D τ1ν φτερ1ν (+ροστασας) Qο%_ κα)
/Yρησ0 (ο%, (F καθαρ9 σ%νε/ηση, (0!ρ"
τ9ν τελε%ταα (ο% ;να+νο&, νD (ετ0!A
;=Aς στD oγ"α Μ%στ&ρ"α, γ"D νD (ο'
σ%γ!Aρο'ντα" οX M(αρτες κα) νD κερ/σA
τ9ν αbYν"α NA&. Γ"ατ, Bσ- ε#σα" 2 jρτος
τ7ς NA7ς, I +ηγ9 το' Mγ"ασ(ο' κ" BκεEνος
+ο- /AρNε" στο-ς ;νθρY+ο%ς κάθε ;γαθ3.
Γ"Z αὐτ$ κα) QF /ο=άNο%(ε (αN) (F τ$ν aε$
:ατ0ρα κα) τ$ oγ"ο :νε'(α, τYρα κα)
+άντοτε κα) στο-ς ;+0ραντο%ς αb1νες.
`(&ν.
Q%(ε}ν το' Μεταφραστ7.
Bσ- +ο- (ο' </Aσες (F τ9 θ0λησ& Qο% τ9
σάρκα Qο% γ"D τροφ& (ο%,
:ο- ®σα" φAτ"D κα) καEς το-ς ;να=ο%ς,
(9 (F κατακά\ε"ς, :λαστο%ργ0 (ο%,
;λλD +0ρνα (0σα ;+Z τ)ς >νYσε"ς τ1ν
(ελ1ν (ο%,
στ)ς κλε"/Yσε"ς, τD νεφρD κα) τ9ν καρ/"ά
(ο%.
Κά\ε τZ ;γκάθ"α JλAν (ο% τ1ν
+αρα+τA(άτAν.
Καθάρ"σ0 (ο% τ9ν \%!&, Mγασε τ$ νο' (ο%,
στ&ρ"=ε τD +3/"α (ο% κ" Jλα τD κ3κκαλά
(ο%_
φYτ"σε κα) τ)ς +0ντες αbσθ&σε"ς (ο%,
καθ&λAσ0 (ε 2λ3κληρο στ$ φ3βο Qο%.
:άντα σκ0+αN0 (ε, +ροστάτε%ε κα) φύλασσ0

;+$ κάθε <ργο κα) λ3γο \%!οφθ3ρο.
Κράτα (ε Mγν$ κα) καθαρ$ κ" 2/&γησ0 (ε_
“(3ρφ%νε, σ%ν0τ"Nε κα) φYτ"N0 (ε.
`νά/ε"=0 (ε κατο"κητ&ρ"ο το' Pγο% Qο%
:νεύ(ατος (3νο
τDς bγνύας στ&ρ"=ον “στ0ο"ς k(α_
αbσθ&σεAν φYτ"σον M+λ7ν
+εντά/α_
Jλον (ε τ• σ• σ%γκαθ&λAσον
φ3βA.
`ε) σκ0+ε, φρούρε" τε κα) φύλαττ0

Oκ +αντ$ς <ργο% κα) λ3γο%
\%!οφθ3ρο%.
oγν"Nε κα) κάθαρε κα) uύθ("N0 (ε_
κάλλ%νε, σ%ν0τ"Nε κα) φYτ"N0 (ε_
/εE=3ν (ε σ$ν σκ&νA(α :νεύ(ατος
(3νο%,
κα) (ηκ0τ" σκ&νA(α τ7ς M(αρτας_
.νZ vς σ$ν ο#κον εbσ3/s κο"νAνας,
vς +'ρ (ε φεύγS +Vς κακο'ργος,
+Vν +άθος.
:ρ0σβε"ς φ0ρA σο" +άντας
Iγ"ασ(0νο%ς,
τDς τα="αρ!ας τε τ1ν `σA(άτAν,
τ$ν :ρ3/ρο(3ν σο%, το-ς σοφο-ς
`+οστ3λο%ς,
+ρ$ς τοEς /ε σ9ν K!ραντον Mγν9ν
Μητ0ρα_
šν τDς λ"τάς, εlσ+λαγ!νε, /0=α",
5ρ"στ0 (ο%,
κα) φAτ$ς +αE/α τ$ν σ$ν <ργασα"
λάτρ"ν.
Q- γDρ 6+άρ!ε"ς Mγ"ασ($ς κα)
(3νος
I(1ν, ;γαθ0, τ1ν \%!1ν κα)
λα(+ρ3της_
κα) σο) +ρε+3ντAς, vς aε• κα)
*εσ+3τS,
/3=αν k+αντες +0(+ο(εν καθZ
I(0ραν.
`νAνύ(ο%
C$ Q1(ά σο% τ$ kγ"ον, Κύρ"ε 4ησο'
5ρ"στF 2 aε$ς I(1ν, γ0νο"τ3 (ο"
εbς NA9ν αbYν"ον, κα) τ$ @R(ά σο%
τ$ τ("ον εbς Kφεσ"ν M(αρτ"1ν.
Γ0νο"το /0 (ο" I εὐ!αρ"στα α•τη
εbς !αράν, 6γεαν κα) εὐφροσύνην_
κα) Oν τw φοβερ¬ κα) /ε%τ0ρt
Oλεύσε" σο% ;=Aσ3ν (ε τ$ν
M(αρτAλ$ν στ7να" Oκ /ε="1ν τ7ς
σ7ς /3=ης, +ρεσβεα"ς τ7ς
+ανα!ράντο% σο% Μητρ3ς, κα)
+άντAν σο% τ1ν PγAν. `(&ν.
κ" ”!" κατο"κητ&ρ"ο τ7ς M(αρτας_
¢στε vς /"κ3 Qο% κατο"κητ&ρ"ο, ;φο' τ9ν
θεα Κο"νAνα θD ®!A λάβε",
σDν τ9 φAτ"D νD (F ;+οφεύγε" κάθε
κακο'ργος κα) κάθε +άθος.
Qο' φ0ρνA +ρεσβε%τFς Jλο%ς το-ς Mγο%ς,
τ)ς τα="αρ!ες τ1ν `σA(άτAν *%νά(εAν,
τ$ν :ρ3/ρο(3 Qο%, το-ς σοφο-ς
`+οστ3λο%ς,
κα) (αN) (Z Oκενο%ς τ9ν K!ραντη κ" Mγν9
Μητ0ρα Qο%.
mλAν αὐτ1ν τ)ς (εσ"τεEες /0=ο%,
Εlσ+λαγ!νε 5ρ"στ0 (ο%,
κα) ;νά/ε"=0 (ε γ"$ το' φAτ3ς, O(0να +ο-
QF λατρεύA.
Γ"ατ) Bσύ ®σα", `γαθ0, 2 (3νος Mγ"ασ(3ς
(ας
κα) τ1ν \%!1ν (ας I λα(+ρ3της,
κ" J+Aς Qο' Mρ(3Nε", vς aε$ κα) *εσ+3τη,
QF /ο=ολογο'(ε Jλο" κάθε I(0ρα.
`νAνύ(ο%.
C$ Q1(α Qο% τ$ oγ"ο, Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, 2
aε3ς (ας, pς (ο' !αρσε" τ9ν αbYν"α NA&,
κα) τ$ @R(α Qο% τ$ C("ο τ9ν Kφεση τ1ν
M(αρτ"1ν. ƒς (ο' γνε" αὐτ9 I θεα
Εὐ!αρ"στα +ηγ9 !αρVς, 6γεας κα)
εὐτ%!ας. κα) ;=Aσ0 (ε τ$ν M(αρτAλ3,
κατD τ9 φοβερ9 *ε%τ0ρα :αρο%σα Qο%, νD
σταθ1 στD /ε="ά Qο%, ¢στε νD ;τενNA τ9
/3=α Qο%, (F τ)ς (εσ"τεEες τ7ς +άναγνης
Μητ0ρας Qο% κ" JλAν Qο% τ1ν PγAν. `(&ν.
`νAνύ(ο%, στ9ν ‡+εραγα aεοτ3κο.
:αναγα, *0σ+ο"να aεοτ3κε, Oσ- +ο- ®σα"
τ$ φ1ς τ7ς σκοτ"σ(0νης (ο% \%!7ς, I
Oλ+/α, I +ροστασα, τ$ καταφύγ"ο, I
+αρηγορ"D κα) I ;γαλλασ9 (ο%, σZ
εὐ!αρ"στ1 +ο- (F ;=Aσες, O(0να τ$ν
;νά="ο, νD κο"νAν&σA τ$ j!ραντο Q1(α
κα) τ$ C("ο @R(α το' ~Xο' Qο%. `λλά, Oσ-
+ο- γ0ννησες τ$ ;ληθ"ν$ x1ς (τ$ 5ρ"στ$),
φYτ"σ0 (ο% τD νοητD (άτ"α τ7ς καρ/"Vς
(ο%. Bσ- +ο- κ%οφ3ρησες τ9ν +ηγ9 τ7ς
;θανασας, NAο+οησε O(0να +ο- ®(α"
νεκρ$ς (Fς στ9ν M(αρτα.Ἡ φ"λεύσ+λαγ!νη
Μητ0ρα το' Oλε&(ονα aεο' (ας, Oλ0ησ0 (ε
κα) /1σε κατάν%=η κα) σ%ντρ"β9 στ9ν
καρ/"ά (ο%, τα+ενAση στ)ς σκ0\ε"ς (ο% κ"
Oλε%θ0ρAσ0 (ε ;+Z το-ς +ονηρο-ς
λογ"σ(ούς. κα) ;=AσF (ε (0!ρ" τ9ν
τελε%ταα (ο% ;να+νο9 νD 6+ο/0!ο(α"
`νAνύ(ο%
Εbς τ9ν ‡+εραγαν aεοτ3κον
:αναγα *0σ+ο"να, aεοτ3κε, τ$
φ1ς τ7ς Oσκοτ"σ(0νης (ο% \%!7ς,
I Oλ+ς, I σκ0+η, I καταφ%γ&, I
+αρα(%θα, τ$ ;γαλλα(ά (ο%,
εὐ!αρ"στ1 σο", Jτ" ³=Aσάς (ε τ$ν
;νά="ον κο"νAν$ν γεν0σθα" το'
;!ράντο% QY(ατος κα) το' C"(ο%
@.(ατος το' ~Xο' σο%. `λλZ I
τεκο'σα τ$ ;ληθ"ν$ν φ1ς, φYτ"σ$ν
(ο% το-ς νοητο-ς “φθαλ(ο-ς τ7ς
καρ/ας_ I τ9ν +ηγ9ν τ7ς
;θανασας κ%&σασα, NAο+οησ3ν
(ε τ$ν τεθανατA(0νον τw M(αρτt,
I το' Oλε&(ονος aεο'
φ"λεύσ+λαγ!νος Μ&τηρ, Oλ0ησ3ν
(ε, κα) /$ς κατάν%="ν κα)
σ%ντρ"β9ν Oν τw καρ/t (ο% κα)
τα+ενAσ"ν Oν τοEς /"ανο&(ασ (ο%,
κα) ;νάκλησ"ν Oν ταEς
αb!(αλAσα"ς τ1ν λογ"σ(1ν (ο%.
Κα) ;=Aσ3ν (ε, (0!ρ" τελε%ταας
(ο% ;να+νο7ς, ;κατακρτAς
6+ο/0!εσθα" τ1ν ;!ράντAν
Μ%στηρAν τ$ν Mγ"ασ(3ν, εbς Lασ"ν
\%!7ς τε κα) σY(ατος_ κα)
+αράσ!ο% (ο" /άκρ%α (ετανοας
κα) O=ο(ολογ&σεAς, εbς τ$ 6(νεEν
κα) /ο=άNε"ν σε +άσας τDς I(0ρας
τ7ς NA7ς (ο%. mτ" εὐλογη(0νη κα)
/ε/ο=ασ(0νη 6+άρ!ε"ς εbς το-ς
αb1νας_ `(&ν.
] Xερεύς_ ^'ν ;+ολύε"ς τ$ν /ο'λ3ν
σο% *0σ+οτα κατD τ$ u7(α σο% Oν
εbρ&νS_ Jτ" ε#/ον οX “φθαλ(ο (ο%
τ$ σAτ&ρ"$ν σο%, – Iτο(ασας
κατD +ρ3σA+ον +άντAν τ1ν λα1ν,
κα) /3=αν λαο' σο% 4σρα&λ.
Cρ"σάγ"ον. *3=α. Κα) ν'ν. :αναγα
Cρ"άς. Κύρ"ε, Oλ0ησον (γh). *3=α.
Κα) ν'ν. :άτερ I(1ν. mτ" σο'
Oστ"ν. C$ `+ολ%τκ"ον τ7ς I(0ρας
κα) τ$ aεοτοκον, τ$ το' ^αο' κα)
τ$ `+ολ%τκ"ον κα) Κοντάκ"ον το'
Xερο' 5ρ%σοστ3(ο% • το' Μεγάλο%
qασ"λεο%.
`+ολ%τκ"ον το' Xερο'
5ρ%σοστ3(ο%.
i!ος +λ. /h.
Ἡ το' στ3(ατ3ς σο%, καθά+ερ
!Aρ)ς κατάκρ"ση τ$ν Mγ"ασ($ τ1ν
;!ράντAν Μ%στηρAν, γ"D νD θερα+εύετα"
I \%!9 κα) τ$ σ1(α (ο%_ κα) !άρ"σ0 (ο%
/άκρ%α (ετανοας κα) O=ο(ολογ&σεAς,
¢στε νD σF 6(ν1 κα) νD σF /ο=άNA Jλες τ)ς
I(0ρες τ7ς NA7ς (ο%. Γ"ατ) ε#σα"
εὐλογη(0νη κα) /ο=ασ(0νη στο-ς αb1νες.
`(&ν.
ΜετD λ0γε τ3_
CYρα ;+3λ%σε, *0σ+οτα, τ$ν /ο'λο Qο%,
σύ(φAνα (F τ$ λ3γο Qο%, γ"ατ) τD (άτ"α
(ο% ε#/αν τ9 QAτηρα Qο%, +ο- >το(ασες
γ"D Jλο%ς το-ς λαούς, φ1ς +ο- θD φAτNε"
τD <θνη κα) θD /ο=άNε" τ$ λα3 Qο% 4σρα&λ.
Cρ"σάγ"ο. *3=α. κα) ν'ν. :αναγα Cρ"άς.
Κύρ"ε, Oλ0ησον (τρεEς φορ0ς). *3=α. κα) ν'ν.
:άτερ I(1ν. mτ" σο' Oστ"ν.
Κα) τ$ ;+ολ%τκ"ο το' Mγο% 4Aάννο% το'
5ρ%σοστ3(ο%.
Ἡ !άρη το' στ3(ατ3ς σο%, +ο- <λα(\ε σDν
+%ρσ3ς, φYτ"σε Jλη τ9ν οbκο%(0νη_ Kφησε
vς κληρονο("D στ$ν κ3σ(ο θησα%ρο-ς ”!"
6λ"κο-ς ;λλD +νε%(ατ"κούς_ (Vς </Aσε
;κ3(η 6+3/ε"γ(α τα+ε"νοφροσύνης.
`νατρ0φοντάς (ας +νε%(ατ"κD (F το-ς
λ3γο%ς σο%, +άτερ 4Aάννη 5ρ%σ3στο(ε,
+ρ0σβε%ε τ$ 5ρ"στ3, τ$ G3γο το' aεο', νD
σYσε" τ)ς \%!0ς (ας.
BDν τελ0σθηκε I θεα Gε"το%ργα το'
Μεγάλο% qασ"λεο% λ0γε τ$ το' Pγο%_
`+ολ%τκ"ο.
QZ Jλο τ$ν κ3σ(ο M+λYθηκε I φ&(η σο%,
;φο' /0!θηκε τD σοφD λ3γ"α σο%. ΜF τ9
θεοφYτ"στη /"/ασκαλα σο%, φαν0ρAσες
τ9ν +στη τ7ς Bκκλησας, ;+οκάλ%\ες τ9
φύση τ1ν /η("ο%ργη(άτAν κα) στ3λ"σες τ9
NA9 κα) τD ¦θη τ1ν ;νθρY+Aν. Bσύ, Jσ"ε
:άτερ, +ραγ(ατο+οησες τ$ Tβασλε"ο
Xεράτε%(αU (+ο- λ0γε" I Γραφ9). :ρ0σβε%ε
στ$ 5ρ"στ3, τ$ aε3 (ας, νD σYσε" τ)ς \%!Fς
(ας.
ΜF τ)ς εὐ!Fς τ1ν MγAν :ατ0ρAν (ας,
Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στ0, Oλ0ησε κα) σ1σε (ας.
`(&ν.
+%ρσ3ς, Oκλά(\ασα !άρ"ς τ9ν
οbκο%(0νην OφYτ"σεν,
;φ"λαργ%ρας τ• κ3σ(s
θησα%ρο-ς Oνα+0θετο, τ$ •\ος
I(Eν τ7ς τα+ε"νοφροσύνης
6+0/ε"=εν_ ;λλD σοEς λ3γο"ς
+α"/εύAν, +άτερ 4Aάννη
5ρ%σ3στο(ε, +ρ0σβε%ε τ• λ3γs
5ρ"στ• τ• aε• σAθ7να" τDς
\%!Dς I(1ν.
Κοντάκ"ον το' Xερο' 5ρ%σοστ3(ο%.
i!ος +λ. βh. C9ν 6+Fρ I(1ν.
Bκ τ1ν οὐραν1ν, O/0=A τ9ν θεαν
!άρ"ν, κα) /"D τ1ν σ1ν, !ε"λ0Aν
+άντας /"/άσκε"ς, +ροσκ%νεEν Oν
Cρ"ά/" τ$ν cνα aε3ν_ 4Aάννη
5ρ%σ3στο(ε, +α((ακάρ"στε Jσ"ε_
O+α=Aς εὐφη(ο'(0ν σε_ 6+άρ!ε"ς
γDρ καθηγητ&ς, vς τD θεEα σαφ1ν.
Εb Oτελ0σθη I θεα Gε"το%ργα το'
Μεγάλο% qασ"λεο% λ0γε τ$ το'
Pγο%_
`+ολ%τκ"ον το' Μεγάλο%
qασ"λεο%.
i!ος αh.
Εbς +Vσαν τ9ν γ7ν O=7λθεν 2
φθ3γγος σο%, vς /ε=α(0νην τ$ν
λ3γον σο%, /"Z οd θεο+ρε+1ς
O/ογ(άτ"σας_ τ9ν φύσ"ν τ1ν ”ντAν
OτράνAσας, τD τ1ν ;νθρY+Aν ¦θη
κατεκ3σ(ησας_ βασλε"ον
Xεράτε%(α, +άτερ Jσ"ε, 5ρ"στ$ν τ$ν
aε$ν Xκ0τε%ε, /Aρ&σασθα" I(Eν τ$
(0γα <λεος.
Κοντάκ"ον το' Μεγάλο% qασ"λεο%.
i!ος /h. B+εφάνης σ&(εροµ.
›φθης βάσ"ς Kσε"στος τw
Bκκλησt, ν0(Aν +Vσ"ν Kσ%λον, τ9ν
κ%ρ"3τητα βροτοEς, O+"σφραγNAν
σοEς /3γ(ασ"ν, οὐρανοφάντορ
qασλε"ε Jσ"ε.
Κα) τ3_
eὐραν$ς +ολύφAτος I Bκκλησα,
;νε/ε!θη k+αντας φAταγAγο'σα
το-ς +"στούς, Oν ¶ >στ1τες
κρα%γάNA(εν_ το'τον τ$ν e#κον
στερ0Aσον, Κύρ"ε.
Εb /ε Oστ" *εσ+οτ"κ9 •
aεο(ητορ"κ9 >ορτ&, λ0γε" +ρ1τον
τ$ `+ολ%τκ"ον τρο+άρ"ον τ7ς
>ορτ7ς, ε#τα τ$ το' Xερο'
5ρ%σοστ3(ο% • το' Μεγάλο%
qασ"λεο% κα) Oν τ0λε"_
Κύρ"ε, Oλ0ησον ("βh). *3=α. Κα) ν'ν.
C9ν τ"("Aτ0ραν τ1ν 5ερο%βε)( κα)
Oν/ο=Aτ0ραν ;σ%γκρτAς τ1ν
Qεραφε(, τ9ν ;/"αφθ3ρAς aε$ν
G3γον τεκο'σαν, τ9ν ”ντAς
aεοτ3κον, QF (εγαλύνο(εν. Bν
“ν3(ατ" Κ%ρο% εὐλ3γησον :άτερ.
] 8ερε-ς OκφAνεE_ ] aε$ς
οbκτε"ρ&σα" I(Vς κα) εὐλογ&σα"
I(Vς, O+"φάνα" τ$ +ρ3σA+ον αὐτο'
OφZ I(Vς κα) Oλε&σα" I(Vς.
] :ροεστ}ς τ9ν Εὐ!&ν_ 5ρ"στ0, τ$
φ1ς τ$ ;ληθ"ν3ν, τ$ φAτNον κα)
Mγ"άNον +άντα KνθρA+ον
Oρ!3(ενον εbς τ$ν κ3σ(ον,
ση(ε"Aθ&τA OφZ I(Vς τ$ φ1ς το'
+ροσY+ο% σο%, .να Oν αὐτ•
“\Y(εθα φ1ς ;+ρ3σ"τον_ κα)
κατεύθ%νον τD /"αβ&(ατα I(1ν,
+ρ$ς Oργασαν τ1ν Oντολ1ν σο%_
+ρεσβεα"ς τ7ς +ανα!ράντο% σο%
Μητρ$ς κα) +άντAν σο% τ1ν MγAν.
] `ναγνYστης_ `(&ν. *3=α. Κα)
ν'ν. Κύρ"ε, Oλ0ησον (γh). :άτερ
oγ"ε εὐλ3γησον.
] 8ερε-ς +ο"εE τ9ν τελεαν
`+3λ%σ"ν_ *3=α σο" 2 aε3ς, I Oλ+)ς
I(1ν /3=α σο".
[] ;ναστάς...] 5ρ"στ$ς 2 ;ληθ"ν$ς
aε$ς I(1ν...
*"Z εὐ!1ν τ1ν MγAν :ατ0ρAν
I(1ν, Κύρ"ε 4ησο' 5ρ"στF 2 aε$ς
I(1ν, Oλ0ησον κα) σ1σον I(Vς.
`(&ν.
TBDν (9 φάγητε τ9ν σάρκα το'
%Xο' το' ;νθρY+ο% κα) +ητε αὐτο'
τ$ αR(α, οὐκ <!ετε NA9ν Oν
Oα%τοEς. ] τρYγAν (ο% τ9ν σάρκαν
κα) +νAν (ο% τ$ αR(α <!ε" NA9ν
αbYν"ονU (4Aάν. Qτh, •{-|).

*** Ἡ ὅλη προετοιμασία γιὰ τὴ θεία Κοινωνία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη· τὸν Κανόνα, ποὺ διαβάζεται τὴν παραμονὴ τῆς ἡμέρας κατὰ τὴν ὁποία θὰ κοινωνήσει ὁ πιστός· τὴν κυρίως Ἀκολουθία, μὲ τὶς εὐχές, ποὺ διαβάζεται τὸ πρωί, προτοῦ μεταβοῦμε στὴν ἐκκλησία γιὰ τὴ θεία Λειτουργία· καὶ ἀπὸ τὶς μικρὲς εὐχὲς ποὺ λέγει ὁ λειτουργὸς ἀμέσως πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως. Κάθε φορά, λοιπόν, ποὺ πρόκειται νὰ μεταλάβουμε τὰ ἄχραντα Μυστήρια, μὲ εὐλάβεια μεγάλη καὶ πόθο ἱερό, μὲ συναίσθηση τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας μας ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα στὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, ἀπὸ τὸ βράδυ νὰ διαβάζουμε μὲ προσοχὴ καὶ κατάνυξη πολλὴ τὴν Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως, γιὰ ν᾿ ἀκολουθήσει τὴν ἑπομένη ἡ συμμετοχή μας στὴ Λειτουργικὴ σύναξη καὶ τὴ θεία Μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ε.Γ.Κ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
Μέλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις Μυστηρίοις, μετὰ τὴν ἀφ᾿ ἑσπέρας εἰθισμένην Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου, ἕως τέλους τοῦ«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν...», λέγε μετὰ κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον. Μέλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις Μυστηρίοις, μετὰ τὴν ἀφ᾿ ἑσπέρας εἰθισμένην Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου, ἕως τέλους τοῦ,Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν... λέγε μετὰ κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς κατ᾿ Ἀλφάβητον. Ο ΚΑΝΩΝ ᾨδὴ α´. Ἦχος β´. Δεῦτε λαοί. Ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης γενέσθω μοι τὸ Σῶμά σου τὸ ἅγιον, εὔσπλαγχνε Κύριε, καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα, καὶ νόσων πολυτρόπων ἀλεξητήριον.

ΣΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
Ὅταν πρόκειται νὰ προσέλθεις γιὰ νὰ κοινωνήσεις τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, μετὰ τὴν συνηθισμένη ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, καὶ ὅταν τελειώσεις τὸ «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν...», λέγε μὲ κατάνυξη τὸν Κανόνα ποὺ ἀκολουθεῖ, τοῦ ὁποίου ἡ ἀκροστιχίδα (στὸ πρωτότυπο) εἶναι κατὰ τὸ Ἀλφάβητο. Ὁ Κανόνας· ᾨδὴ 1η. Εὔσπλαγχνε Κύριε, τὸ Σῶμα σου τὸ Ἅγιο ἂς γίνει ψωμί, ποὺ θὰ μοῦ μεταδώσει αἰώνια ζωὴ καὶ τὸ Αἷμα Σου τὸ Τίμιο ἂς μοῦ γίνει φάρμακο ποὺ θὰ διώχνει κάθε εἴδους ἀσθένεια. Εἶμαι ἀνάξιος, Χριστέ μου, νὰ δεχτῶ τὸ Ἄχραντο Σῶμα Σου καὶ τὸ θεῖο Αἷμα Σου, διότι, ὁ ἄθλιος, ἔχω μολύνει τὸν ἑαυτό μου μὲ ἔργα ἁμαρτωλά· κάνε με ἄξιο νὰ μεταλάβω. Θεοτοκίο.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->