You are on page 1of 2

.. AdyA stotram ..

aAdyA -to/m^
: nm aAdyAy
{
Z v(s prv#yAEm aAdyA -to/\ mhAPlm^
y, pW
 t^ stt\ B?(yA s ev Ev ZvSlB, 1
m(y&yA EDBy\ t-y nAE-t EEct^ lO yg

ap/A lBt
 p/\ E/p"\ vZ\ yEd 2
dvO mAsO bDnAmE?t Evprv ?/At^ t\ yEd
mtv(sA Fvv(sA qmAs\ vZ\ yEd 3
nOAyA\ skV
 y
d pWnA>ymA=nyAt^
ElE(vA -TApy
 d^g

h nAE`ncOrBy\ ?vEct^ 4
rA-TAn
 yF En(y\ prsnnA, sv d
 vtA
: hrF\ b
}hmAZF b
}hmlo
 c {
vW
 sv mglA 5
idAZF amrAv(yAmEvA vzZAly

ymAly
 Al!pA 
brBvn
 BA 6
mhAndAE`non
 c vAy&yA\ mgvAEhnF
n
{ (yA\ r?tdtA c e
AyA\ lDAErZF 7
pAtAl
 {
v ZvF!pA Es\hl
 
dvmoEhnF
srsA c mZFEdvp
 lkAyA\ BdAElA 8
rAm
 vrF s
 tbD
 EvmlA pzqottm

EvrA aOX~
d
 c AmA#yA nFlpv t
 9
AElA vgd

 c ayo@yAyA\ mh
 vrF
vArAZ-yAmnnpZA gyA"
/
 gy
 vrF 10
z"
/
 BdAlF v
}
 A(yAynF prA
dvArAyA\ mhAmAyA mTrAyA\ mAh
 vrF 11
"DA (v\ sv BtAnA\ 
vlA (v\ sAgr-y c
nvmF ?lp"-y  Zs
{ AdF prA 12
d"sA dEhtA 
dvF d"yj EvnAEnF
rAm-y AnF (v\ Eh rAvZ@v\sAErZF 13
cXmXvD
 
dvF r?tbFEvnAEnF
EnMBMBmETnF mD{
VBGAEtnF 14
Ev ZBE?tprdA dgA sdA mo"dA sdA
aAdyA-tvEmm\ py\ y, pW
 t^ stt\ nr, 15
sv >vrBy\ n -yAt^ sv &yAEDEvnAnm^
1

oEVtFT Pl\ t-y lBt


 nA/ s\y, 16
yA m
 cAg
}t, pAt EvyA pAt pt,
nArAyZF Fq d

 svA g
 Es\hvAEhnF 17
EvdtF ug
}cXA pr(yg
 prm
 vrF
EvAlA"F mhAmAyA OmArF sEnF EvA 18
cEZF yDA/F c rZmttA rZEpryA
dgA ytF AlF c BdAlF mhodrF 19
nArEs\hF c vArAhF EsEddA/F sprdA
BykrF mhArOdF mhAByEvnAEnF 10
iEt b
}hmyAml
 b
}hmnArds\vAd
 aAdyA -to/\ smA=tm^
: nm aAdyAy
{ : nm aAdyAy
{ : nm aAdyAy
{
Encoded and proofread by Kunal Mukherjee kunal at neo.tamu.edu
Translation at http://www.adyapeath.org/AdyaComb.pdf

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com


Last updated October 3, 2010
http://sanskritdocuments.org