ι

ΧΑΛΚΙΔΑ

9

Αριθ. πρωτ.

Σεπτεμβρ ίου

2013

: 3891

( σχετ . : τα a ρ ι θμ πp ω τ . 3 54 0 ί2C • 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ

I

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ:

& 457 5Ι2 σ· 3

Δ . ΙΞ. Υ Α Mavτou δ ίου -Λί μvης -Αγi α ς

1.

Άννας,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤ Α ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Στοοφυλιά-Ευβc ία ς Τ Κ

24005

ΤΜΗΜΑ nεΡ Ι ΒΑλλΟΝτΙΚΗ Σ ΥΓΙΕ Ι ΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.
Ταχ . Δ/νση

Xalvά 93-Διοικητήριο. ΧΑΛΚΙΔΑ

Ταχ. Κωδ.

Τηλέφωνο

34 100
222 13 53ϊ32

Fax

22210. 3606ϊ

Πληροφορίες

Τσιαπάλ η Κ

Δ ή μ:> Μα v το υ δίο u-Λί μνης-Αy ίcς Ά VV'Jς
Λίμνη-Εu βcία ς . ΤΚ

34005

Λ ε ιτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του ΔήJου Μαντουδίου-Λiμ\'ης-Αγίας

ΘΕΜΑ:

Άννας

ΣΧΕΤ:

1.
2.

Η aριθμ. πρωτ. οικ . 621 48/15-02-99 Κ.Υ.Α. Ε .Π.Ο.
Η υπ ' aρι θμ .

52306/57 18/ 19-10-2010 Α.Ε . Π . Ο. το υ έργου ;; Εγκατάστασ η επεξεργ α σ ι ας- δ ι άθεσ ης

λυμάτων και βιομηχανικών αποβλ ήτων- δίκτυο αποχέτευσης Δ. Κηρέως στο Ν . Ευβοίας ..

3.

Η aριθμ. πρωτ. 12910/08/02-10-2009 Απόφαση Νομάρχη Ευβοίας χορήγησης οριστικής άδει r.ις
επεξεργα σίας και διάθεση ς λυμ άτων και βοθρολυμάτων του Δήμ ου Κηρέως

4.

Η από 19/06/2013 κα ταγγελία-αί τ ηση το υ Μπαλαμπάνη Γεωργίου. προέδρου το υ Σ υλλόγου
Περιβάλλον κα ι Πολιτισμός

5.

·'Kireas.org", γ ι α λογαριασμό του Συλλόγου

Το aριθμ. πρωτ. 190678/16-07-2 013 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Δ αχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος της Ε ιδικής Γραμμ ατείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

6.

Η από

31 /07/20 13 κοινή Έ κθεση Α υ το ψ ί ας Τμήμφος Περ ι βCιλΔQ.νJQς .&. Υδροο ι κ ονομ ί ας Π . Ε .

Ευβοίας κα ι Δ/νσης Δημόσ ι ας Υγεiας

7.

Το aρ ιθμ. πρωτ.

&

Κο ιν. Μέριμνας Π.Ε. Ευβοίας

1031/22-08-2013 έγγραφο του Τμήματος Π ερ ιβάλλοντος & Υδ ροοικονοuί ας

Π .Ε. Ευβοίας

8.

Η aριθμ. πρωτ . σικ .
Εισαγγελέα

4732/03-09-2013 Αποστολή Έκθεση Υγε ι ονομικής Παρά β ασ η ς προς τ ον

Πλημμ ελε ι οδ ι κών

Χαλκ ί δας,

συ νοδευόμενη

απ ό

την

από

C3/09ί2013

Έκθεση

Υγειονο μικής Επιθεώρησης αρμο δίου Υπαλλήλου της Υπηρ εσ ίας μας (με aριθμ. πρωτ. σικ.

4 731 ίΟ- 09-2013)

Με αφορμή τα ανωτέρω

4 κα ι 5 σχετικά έγγραφα. αναφο ρικά μ ε τη λειτουργία της Εγκατάστα σης Επεξεργασίας

Λυμ άτω ν του Δήμο υ Μαvτουδίου -Λίμ νης-Αγίας Άννας, θα θέλαμ ε να σας ενημ ε ρώσουμε :>τι τηv

31!07/201 3

αρμ όδιος υπάλληλος της Υπηρεσία μας μαζί με υπάλληλο του Τμήματος Περ ιβάλλοντος και 'rδροοιi(ονcμiας της

Π.Ε . Ευβοίας , δ ι ενήργησαν επ ι θεώρηση στην ανω τ έρω εγκατάσταση. παρουσία τ ου ΜπατcΌκού τσα Χρ ή σ του.
Ηλεκτρολόγου

Μηχ α νικού,

υπαλλήλου

της Δ .Ε.Υ.Α.

Μαντουδίου-Λiμνης-Αγίας Άννα ς

κat διαπιcτώθηκ αν τα

ακόλουθα:

Κατά την ώρα της αυτοψ ίας η ε γκατάστ αση ήταν σε λε ιτουργ ία και δεχόταν μόνο ασ .. ικού τύποι: λύματα

από τα δί κτυο αποχέτευ σης το υ Δήμου (δίκ τυο Μαντου δίου , Προκοπίου και Κηρίνθο ιι) και βοθρολύ μωα
από τ ις υπόλοιπες τοπικ ές κοινότητες του Δήμου που δεν διαθέ τουν δίκτυο αποχέτευσης. Η μονάδα έχ ε ι
κατασκευα σθ ε ί και για επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, αλλά το εν λόγω τμήμ α δεν λειτουργ εί
ακόμη, διότι δ εν υπάρχει παροχή βιομηχανικών αποβλήτων

Κατά την α υ τοψ ί α υποδε ί χθηκε η aριθμ . πρωτ .

12910/08/02- 10-2009 Απόφαση Ν ο μάρχη ;:υβο ί α ς

χορήγησης οριστικής άδειας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βοθρολυμάτων του Δήμ ου Κηρέω ς.

-1 -

\

-.
.\

η aρ ι θμ. π ρω τ . ο ι κ.

62 148/ 15-02 -99

Κ . Υ. Α. Ε .Π . Ο. κ αι η υ π ' a ριθμ .

52306/571 8/ 19- 10-20 1Ο

Λ . Ε.Π .Ο . - ου

έργου " Εγκα τά σ ταση ε πεξερ γασ ίας-δ ιάθεσης λυ μ άτων και βιομ ηχανικών c:ποβλήτ ων-δίκτυc c ποχέτευι-:ης
Δ . Κ ηρέ ω ς στο Ν . Ε υβο ί ας ··

Η εκκένωσ η των βυτιοφόρων των βοθρολυμάτων στο φρεάτιο εκκε νωση ς δεν γινοταν οπό ε ι δι κές
αεροσ τε γε ίς υποδοχές. όπως ορίζει η Α.Ε.Π.Ο. [όρος

83. (δ), 25]

Δεν υποδ ε ίχθηκε σταθμό ς μ έτρ ησης της πο ι ότητας των βοθρολυμάτων, όπως ορίζει η Α.. Ε .Γ . Ο. [όρος

83, ( δ), 25]

Η όλ η δ ι ά τ αξη τη ς εσχάρ ω ση ς δ ε ν ή ταν το ποθ ετη μέν η εντό ς κτιρί ο υ, όπως ορ ί ζει η Α. Ε .Π .Ο. [ό ρ ος
(δ )!

83.

27]

Δεν δ ι απ ι στ ώθηκε συλλογή τη ς ά μμου από το στά δ ι ο της εξάμμωσης κω το ε ν λόγω στάδιο έδειχν ε ό η
ήταν εκ τ ός λειτουργίας

Στη δεξαμ εν ή καθίζηση ς δε ν υπ ή ρχ ε καλή απόδ οση , με εμ φανή επαν επίπλ ε υση της ενεργού ιλ ύ ος. το
υ περχε ι λ ί ζον τ α υγρά να παρο υ σ ι άζουν α υ ξημέ νη θολερότητα κ αι να μ η ν εί ναι δ ι αυγή . με συνέττ ε ι ο τ η μη
πα ρ ακ ολο ύ θr,ση καλ ή ς λε ι το υ ρ γίας α υ τ ή ς όπως ο ρί ζε ι η Α . Ε . Π . Ο . [όρο ς

83 , (δ ) , 36]

Η σημαδούρα στο σημεί ο εξόδου του υποθαλά σσ ι ο υ α γω γού , όπως δ ήλ ωσ ε κα ι ο Κ'' Μπα τσακού τσας
έχει κ αταστραφεί κατά παρά β αση της Α.Ε.Π.Ο. [όρος

8 3, (δ), 45

και

51]

11 μον ά δα πάχυνσης της λάσπ ης διαπιστώθηκε ότι ήτ α ν ε κτός λειτουργίας

Η

αφυδάτωσ η

της λάσπ ης κα τ ά

δήλωση

του

κ';]·J

Μ π ατσαl(ούτ_gα . y_ί~ε_τqι__ απ ο κλεισ τι κ ά

σ ε κλ ί νες

ξή ρ ανση ς. μέ θο δος η οπ ο ία π ροτε ίνεται μ όνο ως εναλλακτ ι κή σύ μ φ ων α μ ε τη ν Α. Ε . Π . Ο. [όρος

(δ) .

83.

56]

Στη

μον άδα

χλωρίωση ς

(δ ε ξα μ ενή

επαφής)

βρ έ θηκαν

υγρά

σκο υρου

χρώ ματος .

γεγο ν ό ς

π ου

υποδη λώ ν ε ι ότι τα υγρά αυτ ά έ χουν φθάσει στο τ έλο ς της μονάδας επεξε ργασίας χωρίς να έχ ε ι γ ίνει
ικανοπο ιητική επεξεργασία . μ ε σ υνέ πεια να διατίθε ντα ι στο θαλάσσιο αποδέ κτη χωρίς να πληρ ούν το υ ς
ό ρους τ η ς άδει ας διάθεσ ης αυτώ ν

Δεν υ π οδ ε ίχθ η κ αν απο τ ελ έ σματα π αρ α κο λο ύ θη ση ς των νερών τ ης μ ε ί ζο νος περ ι οχ ή ς του δ ι c χ υ τ ή ρα .
όπως π ροβλέ πετα ι από τ ην Α. Ε . Π . Ο . [ό ρος

(δ),

53]

Δ εν υποδε ίχθηκαν παραστατικά μεταφοράς λάσπης σε ο ργανωμένο χώρο aπό θεσης απορ pιμ μ cτων .
όπως π ρο βλέπεται από την Α. Ε . Π . Ο. [όρος

8 3,

83,

(δ),

58)

Δ f. ν υπ ο δεί χθηκε αρχείο τή ρ ησης μ ε εργαστηριακές α ν α λ ύ σ ε ις γ1α όλα τα σ τ άδ ι α λ ε ιτουργίας τη ς μονάδα ς
κ αθώ ς και π ρό γ ρ αμ μ α παρα κολού θ η σ η ς τ ης ποιό τ ητας τ ω ν επεξεργασμ έ νω ν λυμ< 1τ ω ν του αποδ έ κτ η .

όπ ως π ρ οβλέ πετ α ι από τη ν Α . Ε .Π. Ο . [ό ρος

8 3.

(δ).

75

ί ν]

Επ ι πρόσθετα ε λήφθ ησαν δε ίγ μα τα επε ξ ε ργασμέν ων υγ ρ ών α ποβλή των για μ ι κροβ ι ολογι κή και χη μική εξέταση .
Σύμφωνα μ ε το aρ ι θ μ . πρωτ.

Δείγματος:

070/540/2013)

30/070/1327

κω το aριθμ. πρωτ.

Υπηρεσίας Λ ιβαδειάς (Αρ. Δείγματος Γ . Χ . Κ. :
Τμή μα Περιβ ά λ λ ο ντος

&

από

07-08-201 3

Έγγραφο της Χημι κή ς Υπηρεσίας Χαλ κίδα ς

30/053/1449/02-08-2013

053/982/201 3) ,

από

06-08-2013

(Ap.

έγγραφο της Χημικής

τα οποία εστάλησαν σ την Υπηρεσία μα ς απ ό το

Υ δροο ικο ν ομ ί ας Π . Ε . Ευβοία ς μ ε τ ο α ν ω τ έρω

7

σχετ ι κό έγ γ ραφο , ·JΙ μετ ρηθε ίσε ς τ ιμ έ ς

τ ων δ ε ι γμ ά των ε π εξε ργασ μ ένω ν υ γρών απ ο βλήτ ων έχουν π ολ ύ μεγάλη από κλ ι ση από τα ό:>ι α πο υ έ χου ν τ ε θεί
στ η ν υπ' aρ ι θ μ .

52306/5718/19-10-2010

Α.Ε . Π . Ο. Κ α τ ά συν έ πε ι α. η μονάδα δεν λειτ ουργε ί σ ω στά κω τα λ ύ ματα

διατίθεντα ι πρακτ ι κό ανεπεξέργαστα στο ν τ ελικό αποδέκτη (θαλάσσια πέριοχή Δαφνοποτάμου-Κυμασίοu τέως
Κοινότητας Μαν το υ δ iου).
Έπειτα από τα ανω τ έ ρω παρακαλούμ ε γ ια τις άμεσες ε ν έ ργ ε ιές σ ας γ ι α την απ οκα τ άσ τ α ση της λε το υργία ς τ ης
μο ν ά δ ας . π ρ οκ ε ιμ έ νου να μη ν δ η μ ιουργούνται κί νδ υ νοι γ ι α τη Δημόσ ι α Υγεία κ αι το Πε ρ ι β άλλον γε ν ι κ5τε ρα κ α ι τ η ν

-2-

...

ε v η_ι]tρωσι:ι της Υπη ρεσίας μα ς σχετι κά. Επιπρcσθε τa . θα θέλαμε να σας εν ημερώσουμ ε ότι η Υπ η ρε σία μας . μ ε

• τ.ο σν ~ιJτέρω 8 σχετι κ ό . έχε ι εισηγ ηθεί στον Ε ι σcιγγε λ έα Πλημμελ ε ι οδ ι κ ώ ν Χαλκίδα ς τη ν άσ κηση π ο ιν ι <ής δίωξης

·

.

του φορtαλε ι τοu ργίας

.

.

· Οι Υπηρεσ ί ε ς στι ς οποίες κοινοπ οι είτα ι ω παρ ό ν π c.φα καλούντα; για τ ις τυχόν δικ έ ς τ ους ενέργε ι ε ς c τc πλ cίσι α
των αρ μοδιοτή τ ων το υς.

.. ...·· . ~ ~· .
··..

Μ . Ε. Π .

.

Ο Δ ι ευθυντής

.

,

.... ..

-.,

.'

r

.!9....
.
-...· ...

., . .
:·.

. ..

Κ Ο ΙΝ ΟΠΟ Ι ΗΣ ΗΣ

•I

Y:;oupγεic Π~ρ3όλλοντ ος Ενέ~γε;ας

&

..
..,

3

& Δ!Οχεiρ;σ!")ς Υδάτ ινσυ Περιβάλλοντος

Υπου pγεfο Πει:;ι βόλλοντος Ενέρ νε :aς

. . ..

...

\

4.

•' \ ιy' Ό ~

.'

- ... ,

11525
& Κλιματικής Αλλcγή ς

& Κλιμ ατ ικής Αλλαγής

: 1ι: ί 3

Αποκε.ντρωμέΨΙ Δ:οίκ1σr. Θεσσaλας - Σ~ . Ελλάδας

Π εp ιι,?έ::Jεια Ση:ρεάς Ελλάδας
Δ.'νση Πt~ιβάλλον rος

Θεοόωράτο•J

6

J-I .

&

&

Χωο ικ c ί.' Σχεδ ισσ ι..:οu

Βέλλ ;ου . Λαμίc τ. Κ.

35 ~ο ο

Π εριφέ pε tα Στε::Jεό ς Ε λλάδας
Π εpιφεοε ιακ:Ί Ε νότητα ΕΙJβοίος
Τ~ ή ;.ιc Π ε;; ι ~άλλον τcς
Σύ λλΟγος

ιφον ένε:cς

. . .1

.

Δfvσr; Περ ι β(ιλλcv;ος & Χωρ ι κοv Σχεδ ι ασμο ί: Σ~ . Ελλ:!δcς
Θι:οδω ράτοu & Βέλλιου. Λαμiα. Τ Χ 351 oJC

5.

...

ΕΥ Π Ε

11 . Αθήνα. ;_ Κ

.

~

··J"'~

1-3. Αθήνα. ΤΧ ϊ 1523

Λ. Αλεξάνδρcς

' .
.·. . .. \r' '

.

··-.

ιο τρ ίδου & Κr,φ ,σic ς 124 . Αθήv'J . Τ. Κ
Υπουργείο Πεpιβdλλοvτος Ενέργε ι ας
ΕΥΕ Π
Λ. Κηφισiος

\

..

. .. . ·. J

~

'
Κλμ:ι τιι<ιiς Αλλαγής ''\.

Ε :δι '< r Γραμμοτ ε:c Υδότι.;ν
Δ :νσιι Προιπcc.τίας

...

\

οιν ω νικής Μέριμν ας Π . Ε. Ευβοίας

Δημόσιας Υγεί

& Y ~r:ccι κcvc:.J :C ς
Περιβάλλον & Πολ;~ ισμός Kireas.org
3 MOV10ύδ ι - Eul3oia<;. τ κ 34D04

-3-

_.. .: . .
:

_

• #

-~· "'

..,.

'