Hak Asasi Kanak-Kanak Hak boleh didefinasikan sebagai sesuatu yang adil dan saksama yang boleh

dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Hak asasi adalah perkara dasar atau pokok yang boleh dilakukan atau dikuasai oleh seseorang kanak-kanak mengikut undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Ia meliputi hak sebelum dan selepas lahir serta kepentingan hormat kepada nilai-nilai kebudayaan komuniti kanak-kanak. Ini adalah kerana kanakkanak mudah dipengaruhi, memerlukan jagaan dan perlindungan khasnya daripada keluarga. Kanak-kanak pula ialah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang negara di mana kedewasaan dicapai lebih awal. Pada pendapat anda adakah Hak Asasi penting dalam menyediakan pendidikan yang sesuai untuk kanak-kanak? Hak Setiap Kanak-Kanak  Untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan;  Untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi;  Untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai;  Untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat;  Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri;  Untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah;  Untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya;  Untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan;  Untuk berupaya mengekspresi pandangan sendiri. Konvensyen Hak Kanak-kanak yang telah diterima pakai oleh Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada 20 November 1989 mengandungi Perkara 1 hingga Perkara 54. Perkara yang berkaitan dengan hak pendidikan perkembangan kanakkanak terkandung dalam Perkara 6, Perkara 18, Perkara 27, Perkara 28 dan Perkara 29.

mempunyai tanggungjawab utama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. Kewujudan dan perkembangan Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup dan Negara mempunyai obligasi (kewajiban) untuk memastikan kewujudan dan perkembangan kanak-kanak itu. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang wajar untuk memastikan bahawa kanak-kanak kepada ibu bapa yang bekerja berhak mendapat faedah daripada perkhidmatan dan kemudahan jagaan anak yang mereka layak. Negara-Negara Pihak hendaklah menggunakan usaha terbaik mereka untuk memastikan pengiktirafan prinsip bahawa kedua-dua ibu bapa mempunyai tanggungjawab bersama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. . Negara-Negara Pihak hendaklah memberi bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dan penjaga di sisi undang-undang dalam melaksanakan tanggungjawab pembesaran anak mereka dan hendaklah memastikan perkembangan institusi. kemudahan dan perkhidmatan bagi jagaan kanak-kanak. Kepentingan terbaik kanak-kanak perlu menjadi perhatian asas. PERKARA 18 1. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk membesarkan anak-anak dan Negara hendaklah menyokong mereka dalam hal ini. mengikut mana-mana yang berkenaan. Ibu bapa atau. 2. 2. Negara hendaklah memberikan bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dalam pembesaran anak. Tanggungjawab ibu bapa 1.PERKARA 6 1. penjaga di sisi undang-undang. Bagi maksud menjamin dan menggalakkan hak yang dinyatakan dalam Konvensyen ini. Negara-Negara Pihak hendaklah memastikan sebanyak mungkin yang boleh kewujudan dan perkembangan kanak-kanak. Negara-Negara Pihak mengiktirafkan bahawa tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. 3.

moral dan pembangunan sosial. 2. moral dan sosial kanakkanak itu. . baik dalam Negara Pihak dan dari luar negeri. Negara-Negara Pihak hendaklah menggalakkan kesertaan dalam perjanjian atarabangsa atau pembuatan perjanjian sedemikian. 4. memperuntukkan bantuan material dan program sokongan. rohani. Kewajipan Negara ialah untuk memastikan bahawa tanggungjawab ini boleh dilaksanakan. mengikut keadaan negara dan mengikut kemampuan mereka. jika orang yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu tinggal dalam Negara yang berlainan daripada negara kanak-kanak itu. Negara-Negara Pihak. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak tiap-tiap kanak-kanak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal. mental. Tanggungjawab Negara boleh termasuk bantuan material kepada ibu bapa dan anak-anak mereka. keadaan hidup yang perlu bagi perkembangan kanakkanak itu. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk menjamin supaya mendapat kembali nafkah untuk kanak-kanak daripada ibu bapa atau orang lain yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu. mental. 3. mengikut kebolehan dan keupayaan kewangan mereka. jika diperlukan.PERKARA 27 1. serta membuat perkiraan lain yang sewajarnya. Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak pada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal. pakaian dan perumahan. terutamanya berhubungan dengan pemakanan. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa kanak-kanak mempunyai taraf hidup yang mencukupi. Taraf hidup 1. kerohanian. Secara khususnya. Ibu bapa (ibu bapa-ibu bapa) atau orang lain yang bertanggungjawab bagi kanakkanak itu mempunyai tanggungjawab utama untuk menjamin. hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk membantu ibu bapa dan orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu untuk melaksanakan hak ini dan hendaklah.

mereka hendaklah. Dalam hal ini. . dan kewajipan Negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib. 3. khususnya dengan tujuan untuk menyumbang kepada pembasmian kejahilan dan buta huruf di seluruh dunia dan memudahkan akses kepada pengetahuan saintifik dan teknik dan kaedah pengajaran yang moden. (b) Menggalakkan perkembangan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk. termasuk pendidikan am dan vokasional. mengadakan pendidikan itu dan terbuka kepada tiap-tiap kanak-kanak. Negara-Negara Pihak hendaklah mempromosikan dan menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam perkara yang berhubungan dengan pendidikan. Kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan. secara khususnya: (a) Menjadikan pendidikan rendah diwajibkan dan diadakan secara percuma kepada semua. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak kanak-kanak terhadap pendidikan. dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara berperingkat-peringkat dan atas dasar peluang yang sama.PERKARA 28 1. Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanak-kanak itu. dan mengambil langkah yang sewajarnya seperti memperkenalkan pendidikan percuma dan menawarkan bantuan kewangan jika diperlukan. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa disiplin sekolah ditadbirkan mengikut cara yang selaras dengan kemuliaan kanak-kanak dan dengan menepati Konvensyen ini. 2. (d) Menjadikan maklumat pendidikan dan vokasional dan bimbingan diadakan dan terbuka kepada semua kanak-kanak. perhatian yang khusus hendaklah diberikan kepada keperluan negara-negara membangun. Negara hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk melaksanakan hak ini. (e) Mengambil langkah-langkah untuk menggalakkan kehadiran secara tetap di sekolah dan mengurangkan kadar keciciran. menggalakkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh tiap-tiap kanak-kanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan. (c) Menjadikan pendidkkan tinggi kepada semua atas dasar keupayaan melalui tiap-tiap cara yang sewajarnya. Pendidikan 1.

dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri. dan persahabatan di kalangan semua orang. Negara-Negara Pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada: Perkembangan personaliti. Perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak.PERKARA 29 1. identiti kebudayaan. keamanan. negara yang daripadanya dia berasal. Perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi. dan bagi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. kebangsaan dan agama dan orang yang asal usulnya penduduk asli. bahasa dan nilainya sendiri. Penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggungjawab dalam masyarakat yang bebas. kesamaan jantina. toleransi. dalam semangat persefahaman. . kumpulan etnik. bakat. dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu.

pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk kanak-kanak 4. Kanak-kanak itu terlibat dengan mana-mana kesalahan yang tersebut dalam Bab XVI Kanun Keseksaan atau mana-mana kesalahan daripada jenis yang diperihalkan dalam bahagian VI telah atau dipercayai telah dilakukan dan penjaganya ialah orang yang melakukan kesalahan sedemikian atau telah tidak melindunginya atau tidak mungkin akan melindunginya daripada sedemikian . emosi atau seks 2. disiasat atau dirawat bagi maksud memulihkan dan memelihara kesihatannya dan penjaganya telah mengabaikan atau enggan mendapatkan kanak-kanak itu diperiksa. disiasat atau dirawat sedemikian 6. 1. serta mengenai perkara-perkara yang bersampingan dengannya atau yang berkaitan dengannya Dalam Seksyen 2 Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Kanak-kanak itu perlu diperiksa. Kanak-kanak itu berkelakuan dengan cara atau yang mungkin memudaratkan dirinya atau mana-mana orang lain dan penjaganya tidak berupaya atau keberatan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki keadaan atau langkah-langkah memperbaiki keadaan yang diambil oleh penjaga itu gagal 7. i] Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Akta 468) ii] Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 ( Akta 308) iii] Pengambilan Anak Angkat (Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952) iv] Akta Kanak-kanak 2001 (Pindaan 2002) i] Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Akta 468) Merupakan satu akta bagi peruntukan mengenai permuliharaan dan perlindungan kanakkanak yang memerlukan perlindungan. Kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan akan dicederakan atau dianiaya oleh penjaganya dari segi fizikal. 8. penjaga itu tidak dijumpai dan tiada orang lain yang sesuai sanggup dan berupaya memlihara kanak-kanak itu 5. makanan. Penjaga kanak-kanak itu tidak layak atau telah mengabaikan atau tidak berupaya menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak tersebut 3. Penjaga kanak-kanak telah abai atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan.Beberapa bentuk perundangan yang melindungi hak kanak-kanak di Malaysia antaranya. Terdapat pertelingkahan yang sedemikian rupa antara kanak-kanak itu dengan penjaganya atau penjaga-penjaganya sehingga hubungan kekeluargaan terganggu dengan serius. Kanak-kanak itu tidak mempunyai penjaga atau telah ditinggalkan oleh penjaganya dan selepas siasatan. dikatakan kanak-kanak memerlukan perlindungan jika.

kerajaan juga telah memperuntukan undangundang dalam pengambilan anak angkat. Ianya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun iii] Pengambilan Anak Angkat (Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952) Dalam konteks melindungi hak kanak-kanak. boleh didakwa atas kesalahan mengabaikan atau cuai terhadap kanak-kanak Secara spesifikasinya. ahli keluarga dan penyelia perkhidmatan penjagaan kanak-kanak membuat laporan sekiranya berlaku kes penderaan kanak-kanak Akta ini membahagikan kanak-kanak kepada beberapa kategori. penjaga atau individu yang diberi kuasa untuk menjaga anak. Peruntukan undang-undang ini adalah untuk memastikan kebajikan dan masa depan anak angkat terjamin iv] Akta Kanak-kanak 2001 (Pindaan 2002) Akta ini menyatukan tiga undang-undang yang terdahulu. Hal ini bertujuan mengawal selia kes-kes permohonan mengambil anak angkat. mana-mana individu termasuk ibu bapa.ii] Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 ( Akta 308) Akta ini merupakan peruntukan yang berkaitan dengan pendaftaran. pengawalan dan pemeriksaan taman-taman asuhan kanak-kanak. Akta ini mewajibkan pengamal perubatan. akta ini memperuntukan bahawa adalah menjadi kesalahan meninggalkan kanak-kanak tanpa pengawasan yang munasabah (Seksyen 33) . i] Kanak-kanak yang memerlukan jagaan dan perlindungan ii] Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan iii] Kanak-kanak yang dilarikan atau dijual iv] Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah v] Kanak-kanak yang tidak dapat dikawal. dan vi] Kanak-kanak yang mengemis Peruntukan dalam Seksyen 31. Peruntukan undang-undang ini sebagaimana dikanunkan di dalam Ordinan Mengangkat Anak 1960 (Adoption Ordinance) dan Peraturanperaturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption Rules 1961). iaitu a] Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 b] Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 c] Akta Mahkamah Juvenil Penggubalan akta ini adalah usaha untuk memastikan perlindungan pemulihan dan pembangunan diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak Penggubalan akta ini mengambil kira prinsip Konvensyen Hak Kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful