ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДДЕЛЕНСКИ ЧАС (ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ) ВО ШЕСТО ОДД

Планирана активност
(содржина)

Цели

Реализатор

Форми

2011/2012

Време

Извори
(ресурси)

Очекувани ефекти

Изградена самодоверба

Работилница I-1.1:
Здравица

Спознавање на силните
и слабите страни на
човечките особини

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Септември

Прирачник за
" Животни
вештини "

Работилница I-2.2:
Моите одговорности

Оспособување за
планирање и навремено
извршување на
обврските во заедница

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Септември

Прирачник за
" Животни
вештини "

Градење на слика за
себе како член на
заедница

Работилница I-2.3:
Секој прави по нешто

Запознавање со
обврските во
семејството

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Септември

Прирачник за
" Животни
вештини "

Извршување на
обврските во
семејството

Изразување на емоции

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Септември

Прирачник за
" Животни
вештини "

Препознавање на
пријатните и
непријатните чувства

Оспособување за
споделување на својот
успех и неуспех со други

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Октомври

Прирачник за
" Животни
вештини "

Справување со успех и
неуспех

Работилница I-6.1: Јас Оспобување на
мислам вака и сакам искажување на
сите да знаат
сопственото мислење

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Октомври

Прирачник за
" Животни
вештини "

Искажување на мислење

Работилница II-1.5: Препознавање на
Можам, не можам/знам, сличностите и разлките
не знам
меѓу луѓето

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Октомври

Прирачник за
" Животни
вештини "

Прифаќање на
сличностите и разликите

Одд. наставник;
ученици од VI
одд.

Фронтална,
групна

Ноември

Прирачник за
" Животни
вештини "

Соработка и почитување
на пријателите

Работилница I-3.2:
Силни чувства
Работилница I-5.2:
Поговорки за успех и
неуспех

Запознавање со
Работилница II-2.1: предусловите за
Цвеќе на пријателство одржување на
пријателството

групна Ноември Прирачник за " Животни вештини " Справување со емоции Одд. наставник.1: Зошто лажеме? Запознавање со причините за лажење Одд. Фронтална. Фронтална.2: Лавот и глушецот Проценување кога некому му е потребна помош Одд.2: можните извори на Конфликтите се скалила конфликти Работилница III-1. наставник.1: разликите меѓу намерни Грешење и простување и ненамерни грешки кај луѓето Разбирање на Работилница II-8. наставник. ученици од VI одд. групна Ноември Прирачник за " Животни вештини " Согледување на негативните последици од лажењето Работилница II-5. ученици од VI одд. наставник. Фронтална. групна Ноември Прирачник за " Животни вештини " Разликување на добра од лоша тајна Работилница II-4.5: Ако соговорникот и добро те разбрав соодветно реагирање Запознавање на Работилница II-10. наставник.1: Колку многу групи Оспособување да се биде дел од група Одд. почитување на разликите ученици од VI помеѓу луѓето одд. групна Јануари Прирачник за " Животни вештини " Донесување на одлуки во група Запознавање со Работилница II-6. ученици од VI одд. ученици од VI одд.Работилница II-3.1: Бизнисмени и фотомодели Оспособување за Одд. групна Декември Прирачник за " Животни вештини " Практикување и активно вклучување во заштита на нашите права Работилница III-2. наставник. групна Јануари Прирачник за " Животни вештини " Прифаќање на постоење на различни групи Одд. групна Декември Прирачник за " Животни вештини " Соодветна комуникација со соговорникот Одд. ученици од VI одд. групна Декември Прирачник за " Животни вештини " Почитување на разликите помеѓу луѓето Работилница III-4. разликување на добра од ученици од VI лоша тајна одд. Фронтална.2: постапки за донесување Добар лидер. наставник. Фронтална.2: Права и одговорности Запознавање со правата и сопствената одговорност Запознавање со Работилница III-5. групна Декември Прирачник за " Животни вештини " Разрешување на конфликти Одд. добар клас н одлуки во група . ученици од VI одд. наставник. ученици од VI одд.1: Чување тајна Оспособување за Одд. наставник. Фронтална. наставник. Фронтална. Фронтална. Фронтална. групна Ноември Прирачник за " Животни вештини " Давање и примање на помош Одд. Фронтална. ученици од VI одд.

групна Февруари Прирачник за " Животни вештини " Прифаќање на одговорноста за соодветните постапки Одд. групна Февруари Прирачник за " Животни вештини " Сфаќање на важноста на дејствување на луѓето од различни професии и занимања Работилница III-12. ученици од VI одд. Фронтална.1: Болести Запознавање со Одд. ученици од VI одд. Фронтална. јави институции за заштита и се на. наставник. наставник.1: Барометар што троши калории Запознавање со различни видови на здрава храна Одд.6: важноста на одржување Приказна за закачалката на лична хигиена Одд.Согледување на Работилница III-6.. групна Март Прирачник за " Животни вештини " Можност за користење на институции за заштита и безбедност Работилница IV-1. наставник. ученици од VI одд. Фронтална. наставник. . наставник.2: Запознавање со Претстави ја Македонија убавините на Македонија Работилница III-10.. Фронтална. групна Февруари Прирачник за " Животни вештини " Градење на позитивен однос кон својата земја Одд. правила. правила! Запознавање на правилата за однесување меѓу луѓето Работилница III-8.2: Запознавање со Кога си во неволја. безбедност Одд. ученици од VI одд.5: Едноставни јадења Запознавање со различни професии Запознавање со Работилница IV-2.. опасностите од различни ученици од VI болести и заболувања одд. ученици од VI одд. ученици од VI одд. наставник. Работилница IV-1. наставник. ученици од VI одд. групна Одд.1: Сакам да бидам. групна Март Прирачник за " Животни вештини " Водење грижа за лична хигиена Работилница IV-3. групна Април Прирачник за " Животни вештини " Превенција од болести и заболувања Работилница IV-4. групна Април Прирачник за " Животни вештини " Развивање на свест за постоење на сексуално вознемирување Работилница III-7. ученици од VI одд. наставник. Фронтална. групна Март Прирачник за " Животни вештини " Стекнување на навики за здрава исхрана Оспособување за подготвување на едноставен оброк Одд. наставник.2: Правила. Одд. Фронтална. Фронтална. Фронтална.. групна Март Прирачник за " Животни вештини " Подготвување на едноставен оброк Одд.1: Приказната за Инга Стекнување на знаења за сексуално вознемирување Фронтална. наставник. ученици од VI одд.2: Ај последици од да гребеме автомобили! соодветно/несоодветно однесување Февруари Прирачник за " Животни вештини " Прифатливо постапување во различни ситуации Фронтална.

наставник. Фронтална.1: Зелена прошетказагадометар Запознавање со Одд. ученици од VI одд.1: Заштита од пушење Запознавање со последиците од пушење Одд. ученици од VI одд. наставник. како да им се помогне на ученици од VI животните одд. групна Јуни Прирачник за " Животни вештини " Рационално користење на водата Работилница V-2. групна Мај Прирачник за " Животни вештини " Позитивен однос кон животните Работилница V-4. наставник.2: Стекнување на знаења Оштетувања во нашата за одржување на училница околината Работилница V-3. наставник. ученици од VI одд.1: Раскреваме Усвојување на знаења за хигиена во домот Одд. Фронтална. најчестите загадувачи на ученици од VI воздухот. почвата Фронтална. Фронтална. водата и одд. групна Април Прирачник за " Животни вештини " Спротиставување на притисокот од другите за пушење Работилница V-1.1: Нашата училница Запознавање важноста на убаво. групна Април Прирачник за " Животни вештини " Нетолерантност кон оружјето и негова употреба Работилница V-2.7: Оружје Запознавање со опасностите при поседување и употребување на оружје Одд. групна Мај Прирачник за " Животни вештини " Изградена свест за почитување на заедничките добра Запознавање со начини Одд.3: Големата мала Весна Работилница V-5. наставник. ученици од VI одд.Работилница IV-5. Фронтална. одржано опкружување Одд. групна Јуни Прирачник за " Животни вештини " Изградена свест за заштита на планетата Земја Одд.3: Вода Запознавање со значењето на водата во животот на луѓето . наставник. Фронтална. Фронтална. групна Мај Прирачник за " Животни вештини " Одговорност за уредност и чистота на опкружувањето Работилница V-5. ученици од VI одд. наставник. групна Мај Прирачник за " Животни вештини " Грижа за хигиената во домот Одд. наставник. Фронтална. ученици од VI одд.