ЦАРСТВО Ж И В О Т И Њ А

(анималија)
Б Е С К И Ч М Е Њ А Ц И Х О Р Д А Т И
- сунђери - амфиоксус
- дупари ! "идра - ки#ме$а%и ! рибе &а'ку(е и ра)е*
морски дупари +,и,оно+е*
&морска саса* ко+ори-е.
кора(и* водоземци &репа,и*
меду/е. -е/репи.
- посна,и %р0и ! п(анари'е* гмизавци &1у+,ери*
ме,ии* /ми'е*
пан,и#аре кор$а#е*
- 0акас,и %р0и крокоди(и.
- #(анко0и,и %р0и ! ки+на 1(ис,а птице &,рка#и%е*
морски #(анко0и,и %р0и 0ес(а#и%е*
пи'а0и%е (е,а#и%е.
- меку+%и ! пу)е0и* сисари &кунари*
+коке* ,ор-ари*
1(а0оно+%и сисари са
- /1(а0кари ! рако0и* пос,еи%ом.
пауко(ики /1(а0кари*
с,оно1е*
инсек,и
- -одоко+%и ! морске /0е/де*
морски 'е)е0и*
морске /ми'уи%е*
морски крас,а0%и*
морски крино0и