Kapitulli II-të

NOCIONI I DHE KONCEPTI I SHPENZIMEVE
Në këtë ligjëratë do të njiheni me:  Konceptin e shpenzimeve bazike të menaxhmentit  Strukturën dhe klasifikimin e shpenzimeve  Faktorët që ndikojnë në lartësinë e shpenzimeve  Sistemimin e shpenzimeve nëpër zona të përgjegjësisë  Sjelljen e shpenzimeve  Analizën e pragut të rrezikut apo analiza: Kostoja-VëllimiProdhimi (KVP)

KONCEPTI I MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE

Nocioni shpenzim është nocion i afërt me secilin dhe e përdorim sa herë që diskutojmë për blerje të diçkaje Roli i kontabilitetit menaxherial është të gjejë dhe të klasifikojë shpenzimet në mënyra dhe rrugë të ndryshme për qëllime të ndryshme Kuptimi i nocionit shpenzim, koncepti dhe klasifikimi i shpenzimeve janë faktor bazë për çdo studim të kontabilitetit menaxherial

TEST I SHPEJT

ROLI I KONTABILITETIT MENAXHERIAL ËSHTË QË TË? A) B) C) D) Regjistroj në mënyrë të vazhdueshme shpenzimet e ndodhura në ndërmarrje Të gjejë dhe klasifikoj shpenzimet në mënyra dhe rrugë të ndryshme për qëllime të ndryshme Siguroj shënime nga dora e parë për përpilimin e pasqyrave financiare A, B dhe C

…KONCEPTI I MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE
Shpenzimet si faktor me rëndësi gjatë marrjes së vendimeve afariste, në ndërmarrje i shfrytëzojmë kryesisht për tri qëllime: 1. Si faktor gjatë përcaktimit të të ardhurave në ndërmarrje
2.

Si instrument i kontrollit të efikasitetit të afarizmit të ndërmarrjes
Si faktor me rëndësi gjatë vendosjes për problemet e planifikimit dhe politikës afariste të ndërmarrjes

3.

…KONCEPTI I MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE Në literaturë dhe në praktikë ekziston një klasifikim dhe kuantifikim i shpenzimeve dhe atë:  Në bazë të dispozitave ligjore duke iu përmbajtur SNK Në bazë të nevojave interne të ndërmarrjes   Në bazë të literaturës së brendshme dhe asaj të jashtme e që mund të kenë rëndësi praktike dhe teorike .

respektivisht të faktorëve prodhues me qëllim të prodhimit dhe shitjes së efekteve të ndërmarrjes dhe të realizimit të fitimit sipas kësaj baze. Definimi i tillë i shpenzimeve na drejton në tri karakteristikat kryesore të tyre: Cilat janë ato? .DEFINIMI I SHPENZIMEVE Shpenzimet paraqesin shprehjen monetare të sasisë së punës së gjallë. mjeteve të punës dhe të objektit të punës të nevojshme për prodhimin e të mirave materiale Definicioni më i përgjithësuar i shpenzimeve nënkupton shpenzimet si shprehje vlerore e harxhimit të të të mirave ekonomike.

me fjalë tjera duhet të ekzistojë komponenta çmimore e shpenzimeve   . respektivisht e kushtëzuar me prodhimin e atyre efekteve (produkteve) dhe se shpenzime mund të konsiderohen vetëm ato që janë të provokuara nga prodhimi i efekteve (produkteve) Sasitë e harxhuara të të mirave ekonomike duhet të jenë të shprehura në vlerë. respektivisht të vlerësuarit sipas çmimeve përkatëse.DEFINIMI I SHPENZIMEVE Definimi i tillë i shpenzimeve na drejton në tri karakteristikat kryesore të tyre:  Si parim bazë i tyre duhet të jetë shprehja sasiore e harxhimit të të mirave ekonomike (faktorëve prodhues) Harxhimi i të mirave ekonomike duhet të jetë në lidhje me efektet (produktet).

SHPENZIMET JANË FAKTOR ME RËNDËSI GJATË MARRJES SË VENDIMEVE AFARISTE DHE SI TË TILLA SHPENZIMET KRYESISHT SHFRYTËZOHEN?: A) B) C) D) E) Si faktor gjatë përcaktimit të të ardhurave në ndërmarrje Si faktor me rëndësi gjatë vendosjes për problemet e planifikimit dhe politikës afariste të ndërmarrjes Për të kënaqur nevojat e rregullta te raportimit tek autoritetet tatimore Si instrument i kontrollit të efikasitetit të afarizmit të ndërmarrjes A dhe C .TEST I SHPEJT  PËR KONTABILITETIN MENAXHERIAL.

...DEFINIMI I SHPENZIMEVE THËNË SHKURT:  Shpenzimet mund të definohen si sakrificë apo dhënie e burimeve për qëllime të posaçme Shpenzimet shpesh maten me njësi monetare që duhet të paguhen për mallra apo shërbime  .

TEST I SHPEJT  SHPENZIMET MUND TË DEFINOHEN EDHE SI SAKRIFICË APO DHËNIE E BURIMEVE PËR QËLLIME TË POSAÇME? A) E saktë B) E pasaktë .

Shpenzimi përfaqëson vlerën e mjeteve të përdorura për të siguruar të ardhura. Me kosto nënkupton vlerën e mjeteve të përdorura ose për t’u përdorur për sigurimin e mjeteve tjera. shpesh termat kosto dhe shpenzime përdoren në mënyrë të ndërsjelltë. Faktikisht. Kur ndodhë një gjë e tillë.      . Diana Lamani jep një definicion interesant të kostove të cilat i dallon nga shpenzimet.Kosto apo shpenzim Dr. Disa prej tyre shndërrohen në shpenzime në të njëjtën kohë kur ato kryhen. shumica e kostove shndërrohen në shpenzime.

Siç do të shohim edhe më vonë. Kostot e periudhës njihen si shpenzime të periudhës në të cilën janë krijuar. Këto kosto identifikohen me periudhën kohore në të cilën janë shkaktuar më saktë se me njësitë e blera apo të prodhuara. të gjitha kostot që nuk janë kosto të produktit. . quhen kosto të periudhës. për të arritur qëllime të veçanta. Ronald Hilton me ç’rast kostot i definon si sakrificë e kryer. zakonisht e matur me resurset e dhëna për këtë sakrificë.Kosto apo shpenzim   Përafërsisht definicion të njëjtë jep dhe dr.

Kosto apo shpenzim      Për kostot nuk mund të flasim në këto raste: Kur nuk kemi të bëjmë me ndonjë element të procesit të prodhimit. Kur për ndonjërin prej elementeve të procesit të prodhimit nuk kemi shprehje të vlerës apo për sigurimin e tij nuk na nevojiten kurfarë mjete monetare. Kur njëri ndër elementet e procesit të prodhimit nuk shpenzohet edhe pse merr pjesë në procesin e prodhimit. Kur harxhimet e shprehura në vlerë monetare nuk janë të lidhura me krijimin e një të mire materiale. .

STRUKTURA DHE KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE .

STRUKTURA DHE KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS KONTROLLIT TË SHPENZIMEVE:  Shpenzimet e kontrolluara përfshijnë shpenzimet të cilat menaxheri mund t’i kontrolloj dhe të ndikoj në lartësinë e atyre shpenzimeve Shpenzimet e pakontrolluara përfshijnë shpenzimet në të cilat menaxheri nuk mund të ndikoj në këto shpenzime  .

KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SHPENZIMET Shpenzimet e lëndës së parë për prodhimin e kompjuterit Shpenzimet e ushqimit të një restoranti Shpenzimet e shpalljes apo shpenzimet e procesimit të dhënave të operacioneve të kontabilitetit MENAXHERI Mbikëqyrësi i departamentit të prodhimit për çipat e kompjuterit Menaxheri i restorantit KLASIFIKIMI Të kontrolluara Të kontrolluara Menaxheri i agjencisë Të pakontrolluara ....

…KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SIPAS SHKALLËS SË SHFRYTËZIMIT TË KAPACITETEVE:   Shpenzimet relevante dhe jo relevante Shpenzimet e depozituara apo shpenzimet e shkaktuara në të kaluarën (sunk cost) Shpenzimet e arritura dhe të pa arritura Shpenzimet oportune    Shpenzimet e shtuara dhe margjinale .

…KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SHPENZIMET OPORTUNE Paraqesin një koncept ekonomik dhe mund të definohen si vlerë e alternativës më të mirë të zgjedhur me qëllim të marrjes së vendimit adekuat afarist .

bazë për vlerësimin e të gjitha resurseve matëse dhe aktiviteteve (produkti apo shërbimi) duhet të jetë maksimumi i profitit potencial .10 €. të cilin e kemi shitur me çmim prej 2.10 €. mirëpo nëse bazohemi në procesin e marrjes së vendimeve ne kemi humbje për 0. ku çmimi i tregut është 2.…KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SHEMBULL: Nëse kemi blerë një artikull me çmim prej 2. pasi që objektiv i shpenzimeve në procesin e marrjes së vendimeve është gjetja e profitit relativ të njërës alternativë ndaj tjetrës. Me fjalë tjera.20 €. sipas evidencës kontabile ne kemi fituar 0.40 €.30 €.

…KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE SHPENZIMET E SHKAKTUARA NË TË KALUARËN (SUNKS COSTS) Shembull: Blerja e sistemit kompjuterik i cili nuk mund të përdoret më për nevojat e parapara .

TEST I SHPEJT  SIPAS KONTROLLIT TË SHPENZIMEVE KEMI KËTO LLOJE TË SHPENZIMEVE? A) Shpenzimet e arritura dhe të pa arritura B) Shpenzimet e kontrolluara C) Shpenzimet oportune D) Shpenzimet e pakontrolluara .

. (MD..KLASIFIKIMI I KOSTOVE Kostot të cilat kanë të bëjnë dhe lidhen drejtpërsëdrejti me objektin e identifikuar të kostove.. PD) Kostot e drejtpërdrejta Objekti i kostos Kostot e tërthorta Kostot të cilat kanë të bëjnë por nuk lidhen drejtpërsëdrejti me objektin e identifikuar të kostove. (KIP) .

Çdo gjë për çka kërkohen një Kosto matje e ndarë e kostove direkte (produkti.) Objekti i kostos Kosto indirekte . kosnumatori. etj. departamenti.

...KOSTOT DIREKTE (TË DREJTPËRDREJTA)

Materiali
direkt

Puna direkte

Kosto e përgjithshme

Kosto e drejtpërdrejta

Kosto e tërthorta

©Nazmi ZEQIRI

KOSTOT INDIREKTE (TË TËRTHORTA
Çfarë janë kostot e tërthorta?

Janë kosto të cilat duhet të shpërndahen me qëllim të
mbulimit nga produkti apo vendi i shpenzimit Shembull: Kostot e shpalljes për një vijë ajrore por që nuk kanë të bëjnë me një fluturim

KOSTOT E TËRTHORTA TË PRODHIMIT
Janë kostot e përgjithshme të prodhimit, që përfshijnë të gjitha kostot të përcjella me procesin e prodhimit e që nuk mund të lidhen me produktet e prodhuara në një mënyrë ekonomikisht të realizueshme

KOSTOT E TËRTHORTA APO KOSTOT E PËRGJITHSHME
Janë kostot e prodhimtarisë që nuk mund të lidhen direkt me njësinë e produktit
Shembull: Puna indirekte apo materiali indirekt
Pagat e paguara të punësuarve që nuk janë drejtpërsëdrejti të përfshirë në punët prodhuese Shembull: Punëtorët e mirëmbajtjes, rojet, sigurimi, portierët, etj. Materialet e shfrytëzuara për të përkrahur procesin prodhues Shembull: Materiali për lyerje dhe pastrim i përdorur në repartin e montimit të automobilit

2. është e rëndësishme ndarja e kostove në: 1.KLASIFIKIMI I KOSTOVE Sa i përket pikëvështrimit kontabël dhe atij të përpilimit të kalkulimit të kostos.... KOSTO TË PRODUKTIT KOSTO TË PERIUDHËS .

indir. të prodh.Rrjedha e kostove në firmat prodhuese Materiali direkt Puna direkte Shp. Gjysmëproduktet Produktet e gatshme KMSH .

MATERIALI DIREKT PUNA DIREKTE KOSTO INDIREKTE TË PRODHIMIT .KOSTOT E PRODUKTIT: KATEGORITË Janë të gjitha kostot që eventualisht shpërndahen në produkte dhe të klasifikuara si: 1. 3. 2.

të prodh. . Gjysmë produktet Produktet e gatshme KMSH Materiali direkt Puna direkte Shp.ind.Rrjedha e kostove në firmat prodhuese Kostot e produktit Kostot e shkaktuara gjatë prodhimit të produkteve.

...KOSTOT E PRODHIMTARISË Kostot e përgjithshme të prodhimtarisë Materiali direkt Puna direkte PRODUKTI .

ind. Materiali direkt Puna direkte Shp. të prodhim. Të gjitha kostot të përcjellura me prodhimin e produktit përveç materialit direkt dhe punës direkte. .Ato materiale që prodhuese bëhen pjesë Rrjedha e kostove në firmat integrale e produkteve të kryera dhe që fizikisht lidhen me produktin. Ato kosto të punës që munden fizikisht me produktin Gjysmë të lidhen Produktet KMSH produktet e gatshme apo që krijohen në procesin e prodhimit.

Kostot jo prodhuese Kosto të shkaktuara Puna Gjysmë Produktet •Ato janë shpenzuar KPSH tjera direkte produktet për aktivitete e gatshme në periudhën në të prodhuese. Overhead Shitja Pasqyra e të ardhurave KMSH = Bruto marzha Shpenzimet jo prodhuese = E ardhura neto . cilën janë Mfg.Materiali •Të njohura si kosto direkt të periudhës. shkaktuar.

Overhead Të gjitha e shitjes & të shpërndarjes kostot e domosdoshme për të siguruar kërkesat e konsumatorëve dhe të Shitja ofrojë konsumatorit produktin / shërbimin. - KMSH Pasqyra e të ardhurave = Bruto marzha Shpenzimet jo prodhuese = E ardhura neto .Materiali Shpenzimet direkt e përgjithshme & administrative Të gjitha kostot ekzekutive. organizative dhe të zyrës të përcjellura e Puna Gjysmë me menaxhmentin Produktet KPSH direkte produktet e gatshme përgjithshëm të kompanisë. Shpenzimet Mfg.

KOSTOT JO PRODHUESE  Të gjitha kostot që nuk përcjellen me prodhimin e produkteve të gatshme. Kostot e shitjes  Kostot administrative  .

organizative dhe kosto tjera të zyrës .KOSTOT JOPRODHUESE Kostot marketingut dhe shitjes Kostot administrative Kosto të domosdoshme për të shpërndarjen dhe shitjen e produktit Kosto tjera ekzekutive.

Gjysmë produktet Produktet e gatshme KMSH Shitja Pasqyra e të ardhurave KMSH = Bruto marzha Shpenzimet jo prodhuese = Kostot e periudhës E ardhura neto . ind. të prodh.Materiali direkt Puna direkte Shp.

Kostot e produktit .

KOSTOT E MATERIALIT DIREKT Përfshijnë sigurimin e kostove të materialeve që fizikisht mund të identifikohen si pjesë e produkteve të prodhuara si dhe që mund të lidhen me produkte të prodhuara në një rrugë ekonomikisht të realizueshme .

MATERIALI DIREKT Ato materiale që bëhen pjesë përbërëse (integrale) e produktit dhe që mund të barten në tërësi në produktin e ri Shembull: Radio e instaluar në automobil .

Qeliku në veturë.Materiali që drejtpërsëdrejti barten në produktin apo shërbimin e prodhuar. . druri në mobilje etj.

ATËHERË DUHET TË KONSTATOJMË SE? A) Nuk e ngarkojnë çmimin përfundimtar e produktit final prandaj nuk ka rëndësi nëse mund të lidhen apo jo me produktin apo vendin e shpenzimit B) C) Nuk mund të lidhen për produktin apo vendin e shpenzimit Lehtë mund të lidhen për produktin apo vendin e shpenzimit D) Asnjëra nga të mësipërmet .TEST I SHPEJT  KUR BËHET FJALË PËR KOSTO TË DREJTPËRDREJTA.

.  Kosto e transportit.  Detyrimet importuese dhe  Zvogëlimet për zbritjet e lejueshme për pagesa të menjëhershme.MD – Çfarë është kostoja?  Çmimi i faturës së lëndës së parë.

KOSTOT E PUNËS DIREKTE Përfshijnë pagat e punës që mund të lidhen në mënyrë specifike me produktet e prodhuara në një mënyrë ekonomikisht të realizueshme .

PUNA DIREKTE Janë ato kosto të punës që lehtë mund të lidhen me njësinë e produktit Shembull: Pagat e paguara për punëtorët e repartit të prodhimit të automobilit .

Puna që drejtpërsëdrejti lidhet me produktin e prodhuar. Punëtorët e vijës prodhuese. kuzhinjerët. drejtuesit .

Të gjitha kostot e prodhimtarisë të tjera prej materialit direkt dhe punës direkte. . rojet etj. Shërbimet. sigurimi.

indirekte të prodhimtarisë  Shpenzime të fabrikës  Etj .KIP – Emërtim tjetër  Shpenzime të përgjithshme  Ngarkesë  Shpenz.

KIP – Disa shembuj       Mbikëqyrja e fabrikës. Sigurimi. energjia elektrike. Materiali indirekt dhe puna indirekte. Telefoni. . nxemja. Pagat e kontabilistëve të fabrikës. Zhvlerësimi i pajisjeve të fabrikës. uji.

punës së panevojshme dhe shpenzime tjera të prodhimtarisë  Shpenzimet e deponimit (përveç nëse ato shpenzime janë të domosdoshme në procesin e prodhimit gjatë fazave të mëtutjeshme të prodhimtarisë)  Shpenzimet e përgjithshme të administratës të cilat nuk kanë të bëjnë me sjelljen e materialit në gjendje dhe lokacion ekzistues  Shpenzimet e hulumtimit dhe të zhvillimit  Shpenzimet e shitjes dhe të administratës.KOSTO TË PERIUDHËS Janë të gjitha kostot tjera që nuk janë kosto të produktit. Këto kosto me tepër identifikohen me periudhën kohore në të cilën ato janë shkaktuar se sa me njësitë e blera apo të prodhuara Në këtë grup hyjnë:  Shuma e pazakonshme e kallos. etj. .

Kostot e produktit apo kosto të periudhës MS. PD KIP S & A MD.PD KIP Shpenzuar në periudhën rrjedhëse KMSH . PD KIP S & A MD. PD. SH&A Kostot e produktit MD. PD KIP S & A Gjysmë produktet Produktet e gatshme Kostot e periudhës Kostot e shitjes dhe administratës Shitja MD . KIP.

punën direkte dhe shpenzimet e përgjithshme Inventari Shitja KMSH Shpenzimet Bilanci i gjendjes Pasqyra e të ardhurave Raporti i të ardhurave .KOSTOT E PRODUKTIT PËRBALLË KOSTOVE TË PERIUDHËS Kostot e produktit Kostot e periudhës nuk përfshihen në kostot e produktit. Ato janë shpenzime të raportit të të ardhurave përfshijnë materialin direkt.

KOSTOT E PERIUDHËS APO TË PRODUKTIT  Në kontabilitetin e tregtisë. janë shpenzime të produktit  . sigurimet. zhvlerësimi dhe pagat janë shpenzime periodike (shpenzime të periudhës rrjedhëse) Në kontabilitetin e prodhimit. shumë nga këta zëra janë të lidhur me aktivitete prodhuese prandaj si shpenzime indirekte.

KOSTOT E PERIUDHËS: TREGTIA DHE PRODHIMI Në të dy llojet e kontabilitetit (prodhues dhe tregtar) shpenzimet e shitjes dhe ato administrative janë shpenzime të periudhës .

TEST I SHPEJT  SA I PËRKET PIKËVËSHTRIMIT KONTABËL DHE ATIJ TË PËRPILIMIT TË KALKULIMIT TË KOSTOS. ËSHTË E RËNDËSISHME NDARJA E KOSTOVE NË: A) Kostot e arritura dhe të pa arritura B) Kostot e kontrolluara e pakontrolluara C) Kostot të prodhimtarisë dhe të periudhës D) Asnjëra nga të mësipërmet .

. me rastin e kalkulimit të kostos paraqet një alternativë të metodës së Direct Costingut. kostot margjinale identifikohen edhe me kostot variabile të tërësishme që njëherit. apo një alternativë të re të sistemit të përllogaritjes së kostove. kostot margjinale paraqesin ndryshimin në mes të kostove totale kur prodhimi lëvizë për një njësi  Së dyti.KOSTOT MARGJINALE Çka paraqesin kostot margjinale?  Së pari.

lejohet zëvendësimi i kostove variabile me kosto margjinale.KOSTOT MARGJINALE Shënim: Për qëllime praktike dhe me qëllim të zhvillimit të sistemit të përllogaritjes margjinale.. sepse analiza e vërtetë margjinale operon me kosto mesatare variabile në rolin e kosto margjinale ...

KOSTOT MARGJINALE DHE MESATARE Ekstra kostot të shkaktuara nga prodhimi i një njësie shtesë Kostot totale të prodhimit të ndara për sasinë e prodhuar Kostot margjinale dhe ato mesatare rriten varësisht nga situata ekonomike dhe sjellja e kostove fikse dhe variabile .

900 Diferenca është 1600 Kostot margjinale të produktit të 11 = 1.900 18.600 Diferenca është 1.600 ..KOSTOT MESATARE DHE MARGJINALE NUMRI I PRODUKTEVE 1 KOSTOT TOTALE 2.000 DIFERENCA KOSTOT MARGJINALE 2 10 11 3..000 19.900 Kostot margjinale të produktit të dytë = 1..

..KLASIFIKIMI I KOSTOVE Materiali direkt Kostot prodhimtaris ë Puna direkte Kostot e përgjithshme të prodhimtarisë KOSTO VARIABILE KOSTOT TËRËSISHME TË PRODHIMTARISË Shpenzimet e shitjes Shpenzimet e periudhës Shpenzimet administrative Shpenzimet e përgjithshme të prodhimtarisë KOSTO FIKSE ..

SJELLJA E SHPENZIMEVE .

SHPENZIMET VARIABILE Ardi Co prodhon sisteme muzikore me emër tregtar J-Sound. Pjesët për sistem muzikor janë blerë nga një furnizues i jashtëm me çmim prej 10 € për njësi (kostoja variabile) .

000 €250.…SHPENZIMET VARIABILE Grafiku i shpenzimeve të tërësishme variabile Shpenzimet e tërësishme €300.000 €200.000 €100.000 €150.000 €50.000 0 10 20 30 Njësia e prodhuar (në 000) .

…SHPENZIMET VARIABILE Grafiku u shpenzimeve variabile për njësi Shpenzimet për njësi €20 €15 €10 €5 0 10 20 30 Njësitë e prodhuara (000) .

000 njësi 10.000 l00.000 .000 150.000 €200.000 €250.000 250.000 200.000 300.000 €50.000 25.000 20.000 €10 10 10 10 10 10 € 50.000 €150.…SHPENZIMET VARIABILE €300.000 €100.000 0 10 20 30 Njësitë e prodhuara (000) Numri i njësive të prodhuara Kosto e materialit direkt për njësi Kosto totale Kosto për njësi €20 €15 €10 €5 0 10 20 30 Njësitë e prodhuara (000) Kosto totale e materialit direkt 5.000 30.000 15.

SHPENZIMET E TËRËSISHME VARIABILE Vlera e faturës së juaj të telefonit është e bazuar në numrin e minutave që ju keni folur në telefon Gjatësia e tërësishme e faturës së telefonit Minutat e të folurit .

sh. P.SHPENZIMET VARIABILE PËR NJËSI Shpenzimi i të folurit për minutë është konstant. 10 cent për minutë Shpenzimi i telefonit për minutë Minutat e të folurit .

000 shishe parfumi .000 deri në 300.SHPENZIMET FIKSE Shembull: Mbikëqyrësi i kompanisë merr pagë vjetore prej €75.000. Fabrika prodhon nga 50.

000 75.000 75.000 €75.000 100.000 75.000 75.000 75.500 0.000 250.000 200.750 0.000 €1.250 .500 0.375 0.000 150.…SHPENZIMET FIKSE Numri i shisheve të prodhuara Totali i pagave për mbikëqyrësin Paga në një shishe të prodhuar 50.000 300.300 0.

25 €1.000 €125.000 15.…SHPENZIMET FIKSE Grafiku u shpenzimeve totale fikse Grafiku për shp.000 75.000 Kosto për njësi Kosto totale €1.000 25.000 €100.000 75.500 0.500 0.000 75.50 €1. fikse për njësi €150.000 shishe 100.000 €25.250 .000 75.000 0 100 200 300 Shishe të prodhuara (000) Numri i shisheve të prodhuara Totali pagave për mbikëqyrësin €1.000 20.000 75.375 0.25 0 100 200 300 Njësitë e prodhuara (000) Pagat në shishe të prodhuar 50.00 €.000 €50.000 30.750 0.000 €75.75 €.000 €75.300 0.50 €.

SHPENZIMET E TËRËSISHME FIKSE Fatura e juaj mujore bazike e telefonit me siguri se nuk ndryshon kur ju bëni më shumë biseda lokale Fatura bazike mujore e telefonit Numri i thirrjeve lokale .

SHPENZIMET FIKSE PËR NJËSI Shpenzimi mesatar për thirrje lokale zvogëlohet sa më shumë thirrje lokale që bëni Fatura mujore bazike e telefonit për thirrje lokale Numri i thirrjeve lokale .

SHPENZIMET E PËRZIERA (MIKSE) Shprehin shpenzimet të cilat përmbajnë elemente të shpenzimeve fikse ashtu edhe të atyre variabile dhe ndryshojnë në tërësi por jo proporcionalisht me ndryshimin e shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve apo nivelit të aktiviteteve .

. prodhon anije me vela duke shfrytëzuar pajisje të marra me qira. Ngarkesa e qirasë për një vit është 15.SHPENZIMET E PËRZIERA (MIKSE) Shembull: Standard Inc.000 orë ..000 € plus 1 € për secilën orë të shfrytëzimit të makinës mbi 10..

000 €35.000 €10....000 €40.000 €5.000 €15.000 €20.000 0 10 20 30 40 Orët totale të makinës (000) Shpenzimet mikse ndonjëherë quhen gjysmë variabile apo gjysmë fikse Kosto totale Shpenzimet mikse zakonisht ndahen në komponenta të tyre fikse dhe variabile për analiza menaxheriale .SHPENZIMET E PËRZIERA (MIKSE) Grafiku i shpenzimeve totale mikse €45.000 €30.000 €25.

SJELLJA E SHPENZIMEVE NË INDUSTRITË TJERA Tregtia Shpenzimi e mallrave të shitura Ndërmarrjet Shërbyese Furnizimet dhe udhëtimet Shembuj të shpenzimeve variabile Prodhimtaria Tregtia dhe prodhimtaria Shitja komisionere dhe kosto e ngarkim shkarkimit Materiali direkt. puna direkte dhe shpenzimet e përgjithshme të prodhimtarisë .

…SJELLJA E SHPENZIMEVE NË INDUSTRITË TJERA Shembuj të shpenzimeve fikse Tregtia dhe organizatat shërbyese Taksat e patundshmërive Sigurimet Pagat e shitjes Zhvlerësimi Reklamimi .

RRJEDHA E SHPENZIMEVE TË PRODHIMIT Shpenzimet Furnizimi me material Puna direkte Shpenzimet indirekte Rezervat Lënda e parë Gjysmë produktet Produktet e gatshme Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Shpenzimet e mallrave të shitura Të shitjes dhe administratës Të shitjes dhe administratës Shpenzimet periodike .

PREZANTIMI I RAPORTEVE FINANCIARE: KOMPANITË TREGTARE Bilanci Raporti i të ardhurave Shitja – Inventari i mallit shitur KMSH (si shpenzim) = me bruto marzhën – Shpenzimet e periudhës Shpenzimet e shitjes dhe administrative = me të ardhurën operative .

PREZANTIMI I RAPORTEVE FINANCIARE: KOMPANITË PRODHUESE Bilanci Inventari i materialit direkt Raporti i të ardhurave Shitja – Shitja KMSH (si shpenzim) = bruto – marzha Shpenzime të shitjes dhe administrative = e ardhura operative Inventari i gjysmë produkteve Inventari i produkteve të gatshme Shpenzime të periudhës .

Puna direkte 3. Materiali direkt 2.KMSH PËR PRODHUESIT Kosto e produkteve të prodhuara dhe të shitura zakonisht është përbërë nga tri kategori: 1. Shpenzimet indirekte .

KMSH PËR MALLIN TREGTAR KMSH e mallit zakonisht është e përbërë nga kosto e blerjes duke përfshirë edhe transportin dhe ngarkim-shkarkimin si është kërkuar dhe pastaj ri-shitur .

Llogari e inventarit në bilancin e gjendjes. Llogari e përkohshme e lirimit nga materiali direkt dhe puna direkte.C5 Pyetje Çfarë lloji i llogarisë është llogaria e gjysmëprodukteve”? a. Llogari e mbajtjes së shpenzimeve indirekte dhe punës direkte. Llogari e pasqyrës së të ardhurave. c. d. . b.

d. b. Llogari e përkohshme e lirimit nga materiali direkt dhe puna direkte. Llogari e mbajtjes së shpenzimeve indirekte dhe punës direkte. Llogari e inventarit në bilancin e gjendjes.C5 Pyetje Çfarë lloji i llogarisë është llogaria e gjysmëprodukteve”? a. c. Llogari e pasqyrës së të ardhurave. .

a. . Kostot e produktit janë kosto që lidhen direkt me njësi të produktit. . c. Kostot e produktit janë kosto që inventarizohen. Kostot e periudhës janë kosto që inventarizohen. Kostot e produktit janë shpenzime të shkaktuara brenda periudhës. . d.Pyetje Dallimi primar në mes të kostos së produktit dhe kostove të periudhës është . b.

. Kostot e produktit janë kosto që inventarizohen.Pyetje Dallimi primar në mes të kostos së produktit dhe kostove të periudhës është . . Kostot e periudhës janë kosto që inventarizohen. Kostot e produktit janë kosto që lidhen direkt me njësi të produktit. b. Kostot e produktit janë shpenzime të shkaktuara brenda periudhës. a. d. c. .

nëse jo tani? Kush.“Kur. nëse jo Ju?" (Winston Churchill). .

PËRFUNDIMI I KAPITULLIT TË II-të .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful