'J['ounualoJ'N asof JopaJlO a^pmaxg suouralg XS puD to0uolog 9167'aa21!wwo7 BuUaalS'poaH arI 's lraqaa un!

2suqJ JauopslwwoJ

suolWMO

JoJ

tl"znurours'l fl r,{grol.uvs

JopaJrO elllnJaxfl ^,{fndaq
.r1fta1

rue 1 'u;ecuoJ lenlnru Jo sJaperu uo lroddns Surnunuor;o nod Surrnssy
Jo sllnsar aql Eululetuoo uorssrrutuo3 aqt ot

'suonrala aqlJo pnpuor aql rauE s,{ep (gg) drrtqr ulqlyv\ uoner.uroJur eql pue fpnls eql 'v

ttodar e lruqns Ipqs gINgT

rEqI

pue:TSL6 'oN uonnlosag ralotuof, pue 6L9g'V'd rapun papno;d suonelrJrlenbsrp eql Jo auou pue suorleJrJrlenb aqt IIe seq slgg oql Jo sJoqr.uou se Suur:as aq ilv\ oq^ sJaalunlo^ sll Jo IIe reqr arnsua 01 a>lEuapun IIEqs gJNgl rEqI 't
juorssrururof, eqlJo pnordde aql lnoqlrm uraJaql sa8ueqc ou aq.lpqb araqtr pue tI6Z raqorro g0 ueql ralel trou palord oql ul SuBednrued sraalunlon slr Jo lsrl e uorssrturuo] aql ol ltuqns Ipqs llINiIl reqJ 'z

!09t6 'oN uortnlosa5 Jo uoneluarualdur oqt ul stuaweEueJJe alrleJlsJurr.upe 'I d;essacau aqtr alptrltceJ pue saruJo plolJ aqr qly\ atrEulprool lleqs gJNg'I

reql
:1uv\

ol'suorlrpuoc
eseold

Surnrrollo; aqt

ot pafqns sr psodord s.gJNg'I ;o lelordde oql teqt elou

'suorpalg xs puP fe8ue.reg SururocquoJ aqt Jo pnpuoJ aql roJ 'drlunoc aql ran 1p saceld 3ur11od 197) &uefl\r ur sraqJeat looqJs crlqnd-uou ofiu ro auo Jo Sutsodtuoc slgg Jo 1as snouaEaJalaq e J-o paJJa aqt uo qJJeesal e pnpuoJ ol sture qJIq/v\,,'Jaqf,Eal1Ja[o.r4,, papnuo lesodo,rd-1ca[o.rd JarlJpa s,llJNg'I ol asuodsa; azrntsod ul sI sIqI ',,SNglliflTg ()S) NyyJVSV;1 DNVIN1)CNVS 11NV AV'NVUVg,ETOZUflSOI]O BZ IIHJ HIIAA NOII]IINNO] NI [STgg) SUgl'IiIJ NOIJ]II'IS CO OUVOS CO IflS SNONIICOUIIJSH CO J]iICCg IIHJ NO H]UVflS:IU V J]NONO] OJ IIIJNII'I) SNOIJ]!I'Ifl ]NCHINUI UOC XUOAAIIIN 'IV)fl] IIHJ CO 'IVSOdOUd IIHI )NIINVU) co uilJIVW ilHI NI,, palillua't1',1z.raqualda5 6I uo paleSlnuord'08L6 'oN uorlnloseu ;o ddoc e nod ol slueserd pau8rsrapun eql'suotpalE uo uorssnutuo3 aqlJo.Jleqaq ul ls8urlaa;9
'so1ue3 'dffy reeq

saurddrpqd /qll Fee61 ralua3 IIaM{JoU'a,nrrq 11a^ {JoU 0Z slooqJs leuorssoJord oeuelv 't0t ruoou (gfNIgfJ suortrelfl InJqtuI roJ >lromteg p8el

SOJIUV) NNV VNOU 'AIJV

Jolf,eJrc a^rlnJoxg

El1zraqualdag 97

SNOITCETE NO NOISSIilfflIOO
Sf,NIiIiIITIHd EI{J JO SlTffnclgll

ry{lg^ffiftmeagnt'to

tFry-

*i

J":lBrn satpls 6499'oN +rv rllqndau Io 0I uopras

,svtutllM

:EI1ZraqualdaS 60 uo sraIIaI uorrrelg Io pJ?o€ aq+ Jo sraqruau aq+ Jo uoEn+Rsuor aql pappaqrs 9116 'oN uofnlosay 'SVtUiII11Vt
eq+ roJ dep pe1

tsuo4ca17

uttpqay

tunyn9tuns pua fintuung aql WF\{ uoqrauuor ul strv'p"l*lqfqora lo sporrad pue serrrlfrv Jo repualsJ aq1 Sundopu gtl6 'oN uopnlosag paluEptuo.rd uolssFuruoJ aW '€mZ aunf gI uo 'SVtUtIM

pue uE aW ol 'runpuara;a.r'alpupp4 'uoprela lJnpuoJ 'a11es1qa1d a^FEIar suoRupSar Pu€ s/r^EI IIE ra+qqtupe pue arJorua ol alppuEru 'o Ipuopnrpsuor aql qil/vl palsa^ sr uorbsnutuof, alp 'svtuilHrvt

{pear

^ 'rl re

'ogtNolrnTos,flu
----x

o*W ,u{U'€LO?'6L.requel{ag :paFElnurord x----.-

sNorrJillfl NWrvsvX

AvclWUVfl tloz utsOIJogZ IITI/I^ NOIIJTNNOJ
Nr (s.red
t

do owog itHr.
tauorsstut:aap

surIlilr NorrJrlir {o

IJT'ITIT .flIII NO HJwiISflU :D'd'I"l'vlnc V IJ1CNOJ OI (AflUff)

sNolrjnin'iruIrlnur uot :X::;I\E ^IY;Y;9SY.Yj 'nuo'ssruuo) s'u'r'ltn 'u'a'T|n?Sfr XUO/I^IIIN lVDflI IIHI IO nuorcsiututoj rvsoiota flHr DN['r'Nvuc 'N'I uiltqrttq) ''I's's'serlfrirue iIO Uiti[Vn IIHI NI
buotgsrutuoJ

alluvl\t'satnwa4ul

SNOIJ,JflIT NO NOISSIWWOJ
sirNrddrltr{d
irFrJ.

co f,ngndilu

ry=i
i

eln qll/lr . tqq 1zup8e esEr turpuad ou ssH

'esuaJtro due uonJala .roy Jo uolss.runuoJ unoJ 'a

pue lluarrruoq.rdun Jo sqluoru (g) xts rreln aroru dq alqalsrund arurrc raqlo due 'p Jo esuello uoprala drre Io pa1rpuoJ uaaq reaeu

seH

: lJeplp

'r
'q

Iurol aql ro qq13ug 'ourdrp.g ellr^a pue >1eads ol elqp sJ s1
'.rfi1pd1rr-unru/drp aqr Jo relo^ paralsBar u

luoqelndar
alqeqcuorda.r.q

pup raper€qr leroru poo8
a+rqqsqns ';eln8ar Jaq+aq

Io sI

'e
:eq ssalun

'dre.rodural

ro

ro uprurreq3 sb paluroddB aq IIErls uosrad oN -'sraIIaI uopralg Jo prcog aql Jo sreqrueru to suonpilIr1un['? uollres,,

{ ,I!Ig aqf yo ,nq*n*

aq+ 'sraqlo

ol 'slgg aqf Jo s,raqruaru aql Jo suoperlJlpnbsp ptru suotrsrrJllenb Suoue 'saprao.rd 1916 'oN uorrnlosag 'SVtUitH11lt

.----^-^-^9------:--99----t-'--9,----,-_- SuaynE&uag pw !suo14ca1X uwpqusl fiatuatag eqt Jo lrnpuor aqr qI (s:)ogd srassu,rue3 to p-rEog du8uereg puu '(slggg) s.ra1a1Jo pruog IEpadS'(sfgd sraIIaI uopralfl to preog aql roJ suoprnqsul lprauag aq+ .roy 8qp;ao.rd 1916 'oN uopnlosag paleSlnruord uorssrunuoJ aqt '€r0z pnEny g0 uo 'svilutHlvl

+ ^NlulniilrBs-uoD

roJ'el"PlPusr auE o_l ,,laE.iru?rEq lDrn q u€Fleoo ^uP aql ro.allu:IJJr Jo iraf,dap IIAI' tflrnoj ulql-Ftra palEler +

uI 'aaa{rlorua fuaururaaojd JEI4caJ E alqrraJeJq 'ralolr PeraFIEar auu alprla!8aP IIEqs u]olsBlwuroJ eq]} lelqlllu^B arE sreqrPellooqrs 5lFiEA-ffiI 'dutueruq leql uI uoulsod due ro; e+pprprreJ due o1 firum8uuzuoc.ro fi;ugp yo aa.rtap 11^Ir qqno; eq+ qq]t^ polular Jo sleirl1Jo z(e8uureq luaqumrur lou a.re darp papr.aord 'usuf,upr{J aql eq 11eqs uroqm Jo euo @ GlESfrlI Jo pasodulor aq o1 creld 3u111od detue.req draaa UI sralla+ uollrala Io preoq E llorrcala aql arotaq dlalepaturul sdep (g1) ua1 ueql ralq lou'alnll5uor llsqs uolssnutuof, eql'0f 'uotlras,,
VpTaBv6
'oN uollnloseu
oge,6

luolsqurwoJ ar{r yo leno.rddu aqt lnolnu^ ularaqt satuuqr ou eq Ipqs araril puu laqo+ro g0 paford latel uew ur SuqedlJllred €rcZ 1ou "r{r .z sJaalrmlon sll Jo lsll E uorssrunuoJ aql ol lFuqns [sqs +I +Erl,l

aql ur

luoqnpsaY aW Jo uoqquauraldul querrra8uelre alrre.4spr.nnpe ,lrcssaJau alp alqIIIrEJ

PUE SEJI'JO PIEH AqI

qII,*

EIBUIPIOO) IIETIS

iITNTI IEqJ 'I

:suoqrpuoe 8qano11o1

ue uorssrunuoJ arp 'uoneraqqep anp re+IB

aql o1 pafqns 'suo4cayl uaapqa>l Euarun&Suas wa frufiuang EL}z raqopo gZ aqr WI^^ uoqrauuor uI L,!IINgl,,l suopralt 1n rnruI roJ {ro^ala1q ptal aql Jo psodo.rd pafo.rd paqrqlp aq+ rNvuc or S1IAIOSflU dqaraq '1lEG pve 'V1LG 'VZgg ,6lg9 ,Eggg.soN strv rllqndag pue, €poD lu€unu€aoD aqr €poJ uopJalg roqtu,ug IBroT arp 'uopnlpsuoJ aril dq lr q palsal sJaru.od an+nl t{q,cuag "rA Io ,tUOtrflUiIHI /1AON

q

E

flurotar azq€uonrupsul of dpttrr aser parn+rn.4s Ipropala rno arue+.rodtur aq1 sazruSoral uorssrunuoJ aq+ ,SV1USHM

to

ls.raqceal

drnp uolpa1e ,trolupuetu aW Jo Isaoruar aq+ rol looqrs c11qnd 8tr.n1snd V1l1ptlr'o ZVTE 'soN sl11g aleuas ailp^pe pue goddns o1 pasn eq IIIrvt lsql ElBp rarpe8 ol srule pelord plus ern ,SVflUtII11t
lf.qrmoc aq+ raao 1u saculd 8uq1od (OZ) dru"^l ur sragrpal loor{rs eqqnd-uou oml ro auo Jo Sursodruor slgg Jo las snoauaSorolaq

e Jo paJIe eqt uo qrrEasar p pnpuor ol stule q4q^4. lzrpaal
p8al aqr ,€mz An{ og palep qti

pa[ot1,pappua paford e pasodord (,,gJNlIT,,) suopDalfl Ing1ln.rl roJ € q ,svtutH/vl
ryo^AleN

-

aq+

u; JoI pa+ol aq o+ eluplpuer duu

due o1 ,qfugle ro figulnSwsuor Io aa.r8ap 1p!c qllnoy e{f up{f1lr{ palelal s1 asnods slq ro aq il IiIg atll Io raqrueru ro ueurrreqJ se elras fisqs uosrad oN - 'uol+Errlrpnbqq.g uonce5
pyo g a8u4

;pau8rsse a.re rbrp ereq^a detrre.req o+ ro Iflg atues aq+ to reqtuatu

'oN uollnlosau

w&6

fiuotsstwwoJ

oNruwd'v Iv
gsgNISOS

nuolgstwlloJ

-'n.ol)
I

vlnc 'd oIII ilnl ,']fllj
nuoBstwwoJ

TVror$Sl

NO

teuowstwtiloJ

d'I olillJ rw wry{

VIJVUD VrUVru
nuoEstwuuJ

T15VI'N OIINTJNI

gAvgt !lo

'ollull(luo os
'uonnlosag sF{+ luarualdurl suoqrelfl )S pue deSuereg gWZarR Jo (Onfa) acUJO luaua8uuul4l pa[o.r4 aql la I

;o EuRsrzuor (iIINitl) suoprap Intqrnrl ro; {rorr^Ia11 ptal aqt Jo n#arlaql Jo ddor u s1 1ojr"q uud p.r8arur 8u.nu.ro1 pue paqrqlv
'suopr€Ia alp Io pnpuor atp raUE sdep (gg)

'psodord paford paqcqle

s+l

rI+IAr,sa8ed (Z)znnt

fmfl

uorssruruoJ ern

u.n{4^ uol+Brrrrotul aq+ pue dpn+s aql Io qlnser aq1 Sqqs}uor uodar e lFnqns Uptls IIJ.NIIT tEr[L '?

q

plur-:11g16'oN uorrnlosag ---;f --l-tJiLJLr -I\

uopJalg Jo pJeog aql to sJaqrueru se Sutrrras aq IIII^ oq,r{ sraalunlol +eql' arnsua ol alqrePun ileqs r€ql '€

DiI'IflINO) pus 61gg'oN lrv cllqndag dq pappord zuorreegr.pnbsrp aql Jo auou pue suouecgqenb aql IIE sptl (tfgd srallal

srl p il€

tlNtl

7yo p aEe;

tgld

'oN uoFnlosau

f,
I

! I
I

I

i

'Pe[oJd ples aqlfo raded ldaruor sql s! t{{MeJsq peqrEDV 'suezFlo Jealunlo ,{rnp aqr dn Bu;uedo ol pue rJeqceFl ;ooqcs rllqnd lo Alnp uotDunl uollJolo fuolepugru Frll p^outoJ lllrvr qr!r{,n lllq urrolar leropeli pasodo"rd aqr uoddns ol p€sn oq lln pafo.rd aq] uro4 Elep pue tullr.."tqo:iuFaqiec elep oql Joj aJleuuollsenb e la/$$ue 1||rn Aaql 'q)!qm rauv .Aec uotpatf eql uo e^Jasqo

pue rolluoru o1 pelsEl eq lllrv\ suollE4ue8Jo Jsuuud teqlo puE sraldeqr rno uto4 sleslunlo1
Artf
etueoqure2 nlns
At!D eoluBs

oeuepu;n?e14;
rueEuBJeS

UqFEg

!rnEI-!A^E1

hlhluv
oEuepu!!11

uoupilnS

leluaploro
sluJES!1,'ll

AilJ
oJO ep ueie9eX

leraus9

usqopel
llef
P[ueW

nqBf

enb|luv
oJopultN

uEr!l!8

nqel

te

E3l,\

lrp
iler

II3 f,b

sll^pl
ol,rd

leluauo

alEgseu\l

olooil
lodtroH

iesed'Ultrt
tuuu1pr6

uoznl

eeu!Elao

EnouoBlpul

:qrreasal sqllo ogBJo^ocp seceld irB l^olpE .9eutgrep prlB €lyra ,dl ,lodsloq ,fueu1pro ;se;roBapr a4j opg pap4p are sace;d tu1lpd eqlTuoltrelar)lS puE Aa8ue.reg leqo1rq E[ge

JO

Eulruor etll JoJ srellel uolDell lo pJsog eql lo slaqueu, ss slsqf,Eet lootlJs rlqnd-uou oml Jo auo ql!,l palllJ eq lll/vr lJlunm eqt re^o lle urorl seoeld Bul;od /tlueMl 'spulreld turllod q sI]€ las Snosuego.relerl jo lcoJrs eqt uo qrjEssej e tu;pnpuoi ul suo!15311 uo uo;ss;-uruof, at{} tlluv\ elpJoqBlpJ ol e:lll plnorel arn 'sul,roJal leropelo Eu4econpe uo r"ntirrlqo Jno rlUM aull ul

lenpuor (1) :srnoglo;

ll 'lJolur uollrels op or pa8e8ua sieelunlon peulell reqro pue qefClered .sluapnls meg ,s,raArue; to {Jo,$leu ueqyud-uou ap!/r,ruoltEu e st (u.Nrr) suollsslt'ln}qlrul Jol lro/nlaN tEEa.t eqr
i^ep poog

-stljroJeJ leropalB BlBso^pe (t) puE :rJoll]olg otll rolluorrl (E) lsulJe Fuazllp snotre^ Suours sall ueurgiiarls (7) ftla$As lsloltele er{l rio $ellt^llsp uollmnpe r11qnd leuollnlllsul sE eJe uollezluefuo aql lo selnlefqo eqf ./OOZ atuls erue$lxe ul uaaq seq

'rJ!l

'UIUIOJJEdO

s-uoll'alS Uo uolsslwruo) Jauolsslulruof €qr lo a]u+o

un

.s

uE$qrqt.uoll

ffieE ro9 k, t 60)

/r6.'Tst ftr60) /6r€r'Dr
uroo.

(c0)

sulddill{d .^[C
sloorlss Fuol?s{or{

gqd'eurl tpus@oqddl " - qa"ti'cr*.'r

lrlrhl
Of,

rstne9 [e,h{cou,c uc llatr:lcou

oaFtv rf6t srsou

sNoilJsTil TntHrnuI uofr lfuoa\rtrN TvstT

t:;:;l1:r:,r-r!.-'.:--,.._*-l:.,1,,.-.,.,",.,"..-..,-.:...'..:_"____:.:,

'
,

IE|AE!:'IAAI

$rZa

4AiJ224g

'"

LENTE

tope4g erylnrexl solFgf uuveuou'Aw

_n"*.. --- - l"J lr
\
'l1nrt srno'l'

..:t

,t

'

'qrnul tuan no^ {ueql

'asuodsaj elqElno el rno^ lol Buldoq aie

ai^

teelefisr ftlulrd'rhl pEluo3

o1 a1e$sag 1oi.r op esea;d 'tcafo:td

'setH!@llEo Jo Ef 'ze'tot''zo Jql uo ralranb Aue e Eq no^ J[.

:lsanbar o] alll plnoM uolJezluP6Jo aql 'slllq pauolluaur-e^oqe aLll Jo Iltltqtsea; aqt uo tlf,Jpasa: ol f3l36of q1M lauyed ot alll plnoM :tlNlt 'plebal slLil uI
lPsodoJd

'tlf ns

se a^Jas o1 pa-rrnba-r aq -ra6uol ou plnoM slaqfpal Jl sl=lg se enlas ol slenptntput raqlo 1o Alpqe;rene-aql seM pastel suorlsanb.",11 Jo auo 'suorJeztueblo raqlo
pue suorlezrue6ro ,sreqlpeJ

'(llt:NOl)

suorpelS uo uorsslulWof aql 'suoglezlue6lo

lerolfala luaraJJrp qlrM passnJstp seM ll!q alll '1a1uaut6 o1o) roleua5 Aq papearl 'uor1edrrr1e6 ,sa;doad pue suJJoJaU lelollall uo aa]ltLutuol alll Aq buueaq e u1
'a:ualaduuot puP Alrqold
uMou>l Jo

suezllts o1 'slaalun;on

qbnoua 1ou are araql J! pue saar{o;dr-ua aftnlas l!^13 's:aqleal looqfs alenud 'slaqleal loorJls rrlqnd ol uanrb arua-rala.rd Jo JapJo ue qlrM Aep uogtrralo uo anJas ol qsrnn Aeql aJaqM All;edtrtunu .ro Altr aql Jo sJaelunlon aq plnorls sI3g aql 'olapncsS srruerj roteues Aq palu 'bZIt 'oN lllg aleuas uI 'aruatadLuor pue llrqo.rd uMou>l Jo suaztJlf pue saaAoldr"ua luauulenob 'sr,aqlpel looqf,s alent:d 'slaqceel looqls rrlqnd ol uantb acuale;a;d q11nn Aep uolllela uo an-las ol qslM Aaql a.raqnn
A1r;edrrrunu -ro A11r aql Jo sraton pa-re1s;6a: eJe oqM s.raalunlon eq plnoqs (stlg) srolradsur uorllala Jo preoq aq1 ':e;1t71 Auueyl loleues Aq patU 'ZbIt'oN lllg aleuas uI 'sraqreat looqls 11lqnd 1o llnp uotlfala A:olepueu eLll a^oLuar ol puelul slllq pasodo.rd aqg 'tZIt'oN pue ZVI1. 'oN sll!€ eteuaS palU relltn Auue6 pue orapnlsf srfuetl sroleuas 'saurddr;tq4 aq] Jo rrlqnday aql Jo ssa:6uo3 t.lluaauu aql uI

punor6lreg

silir"i l !'1 1.':.:'t
' :;'j! i

:"'

,

tlaet- t'()9

II I 60) /s()il.r!f (6f6l)] /6l.ai tt)f {el))
rtro:r'1nltrril- lr srrtrtltlt;rqtl lltt:t1

3llt3T
.

iiil'5iimi:ifii'ii
sarirdtft

pq,;' i;r.1 rtcl:1,1

.r:rltli.) llr\\\:)o]l 'J^r-r(|

llr.sllo)l

0a

SNOIJJU-IO -IfldHJ,0UI UOd yUo/tl.tfl N'1V30'I

sl(\rrlf,\

lIu()lss.1.lo.t(l r):1U:rl\j.'t'{)t' rU(xt}l

ffi*o

.

sllS aql roj slql.s aqr ro rlllqelte^e aql uo luapuadap aq oste tum suo-uprllddv 'solstcl 8u111od pa;lpr"iopt"s.rrj Q,ql.ul sJauuc.*:IlN]JJ+r-9J&A!r-ltl1segCJs++Jr-o'$erll4dV-r--

'-'.-..'.'.
ItlltlUV

ueqollel

- -,oeuepu!l^l' -SiliAESin
uozn-l

Altf
._!l.et

l!Pr elluPN

$p tq

aau!elao

:lf,a[old

aq1

lo;

r1f,reasar Jo seaJe se peulluapl saleld 6u111od aqtr Jo Aleululns e sl Molaq elqel aql 'aaurelap pue CIMd 'dI'lodsloq'AleutpJo:sapo6alef, aAU olul papl1lp ele saleld
6ui11od

aq1 '(sj-fe) srallaf uoltlalf

1o p-ruog eql Jo sJaqLuar! se sreLlfeal loor{ls

rrlqnd-uou oml Jo auo qltM pallg aq

ol paulluapl alaM sareld 6ut11od (97) A1uam1

ecueldaccy (7 ,.'saceld 6ur11od pagguapl-atd u! sJJg roJ suollerlldde et111o (s13fl sta11a1 uo1Pa13

lo preog

aLll

lo

euo se sraqJeel potps ryqnd-uou tllt/u seJeld

6ur11od

10 lslT

(t

3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.