મા મારી

મા મારી

ે ઠ મી
ે ઠ મી

મા મારી પહેલી મી
અને

ે ઠ મી ,

અને છે લી પણ.
બી

મી તાઓમાં

કદી વાથન
ર્ ું નહ ; તો અપેક્ષાનું
વાળ

ું બારીક

પણ એકાદ કણ તો આવી

ય;

પછી ઘસરકો, ઉઝરડો, તીરાડ.
ઉદારતાથી ક્ષમા કરીએ
કે કોઈ આપણને ક્ષમા કરી દે
તે વાત

ુ દી,

પણ થ ગ ુ ં અને ભ ગ ુ ં બ ં ે ઉખડે
ટ ું ચાહી શકાય,

માને તો આકાશ
ુ ની
દે વ ત

શકાય.

ં –ઈ છે –વીચારે ય નહ !
પણ એ ું માગે
એટલે જ દો તની

એને ખભે કે ખોળામા ં માથ ું

કુ ી શકાય,

ઝઘડીયે શકાય.

આપણા હોઠો પર ુ ધીયા ગધ
ં .
એની છાતીમા ં અકબધ

એના ખોળામાની
આપણા પેશાબની ુ ગધ
એ સાથે લઈને જ

ભગવાનની પાસે–
ુ ં ..સગધ
ુ ં .. !
અને વય ં ભગવાન સગધ
(ભગવાનનીયે મા તો હશે જ ને ?) Ð Ð


– ભગવતીકમાર

શમાર્


સાભાર અક્ષરાંકન Ð સુનીલ શાહ Ðસરત
Ð sunilshah101@gmail.com

માનું ૠણ વીકારવા માટે આ દીવસ ઉજવાય છે . યેક સ કે યારે યારે મા વીશે લખવાનું નકકી ક ુ યારે એની કલમમાં દવી ુ ું : Ôમા વીશેની ે ઠ ઉક્તીઓ કઈ હોઈ શકે ?Õ મારી રણકો આવી જ ગયો છે . અમેરીકન કાશન હ ું એટલે યાં ં એક દીવસ છે ઃ Ôમધસર્ ડેÕ. માનું મરણ કરવા માટે. માના ૠણને માથે ચડાવવા માટે તહેવાર ઉજવાય એ વાત જ દયને પશ ગઈ. પ ીમમાથી ઘરડાં–ઘર વગેરે. હવે તો એ પ ીમની ુ નીયાનો વીકત ૃ તહેવાર થઈ ગયો છે . એ એની સ ં કતી ં કાઠેં ઉભા રહીને ક ું હ ું : Ôઆ જળના વહેતા વનીમાં મને મારી માનો સાદ વહેતાં ઝરણાને . હ ૃ ં છે . હવે પ ીમનો આ તહેવાર આપણા સ ં કારને ુ લેવાની વેળા આવી પહ ચી છે . ૧૯૦૮માં ફીલાડે ફીયામાં સૌ થમ આ દીવસ ઉજવાયો હતો . મ Ôભગવાન સવર્ એ કહેવત જ જવાબમાં કહી દીધી : પહ ચી ન શકે. એ તો રહેલો છે . ખાડેં કરે પણ સહેજ ુ દી રીતે ક ું છે : Ô ુ નીયામા ં ુ . Ôમાબાપે અમને જન્મ આ યો ું ? એટલી તો તેઓની ફરજ છે !Õ–આવો મી જ ધીરે ધીરે આપણે ય છે . છી (મધસર્ ડે) ઉજવાશે.તારા એક મીત માટે હુ ં લાખ જોજનનું અંતર કાપીશ. બી હમણાં મારા હાથમાં એક ુ ની ડાયરી આવી. રીતભાત. સ ં કત કુ ુ ંબ છે : અમને મોટાં કરે એમાં યાં પણ આવતો માનું થાન લોપાઈ ટાં પડતાં ૃ કરવા માટે પણ ઉછીનો ગત ય છે . એટલા માટે એણે માતાનું સ ન ક . હમણાં કોઈએ છ ભે એક યહદી ુ કહેવત સહજભાવે આવી ગઈ. સ. એમાનો રવીવારે અમેરીકામાં માનું સન્માન કરવા માટે.Õ આપણી જન્મ મી બે બાબતો કદી ખરાબ નથી હોતી : એક આપણી માતા. Ôમા તે માÕની ૃ હ તી ૃ છે . પણ ધીરે ધીરે માતાનો મહીમા સ ં કતીમા ૃ ય એ પહેલાં વરસમાં એક દીવસ મા દીન ઉજવી માના ૠણનો વીકાર કરીએ અને બાકીના કુ ુ ંબ. દર મે મહીનાના બી મનાવાતા દીવસોની યાદી તેમાં હતી. મારી મા ! હરીન્ દવે ં ુ ું પારાવાર સાહી ય મા વીશે ઉ મ ઉમ કવીતાથી માડીને ે ઠ નવલકથા સધીન રચા ું છે .Õુ થેકરે ની નવલકથા Ôવેનીટી ફેરÕમાં આ જ વાત જરાક ુ દી રીતે કહેવાઈ છે : Ôનાનાં બાળકના હોઠ ને દયમાં ભગવાનને થાને માનું નામ હોય છે . પોશાક.Õ વી. હેરમાં ુ ણસો દીવસ એને યવહારમાં કીએ તો કે ું ? ચન્ વદન મહેતાએ એમના એક આ ાસન પ માં લ ું હ ું .Õ રવીન્ નાથે એકવાર વીદે શમાં ખળખળ આ ગોઝારા ભારતમાં રહી છે . ૧૯૮૪માં આઠમી મેના રોજ (મે મહીનાના બી ૃ રવીવારે ) Ôમા દીન Õ ં આપણે ઘ ું બ ું લી ું છે .

Õ એક દીકરાએ ક ું : Ôહુ ં તારા ખોળામાં ં ાથી ું નથી. અને એક પાના પર લ ું : Ôચી... એમના કુ ુ ંબમા ં મા તરફ સૌને લાગણી. મને સાસરીયામાં કોઈ ગળી ચ ધી શ કે ળવણીને કારણે જ આ બન્ ું છે . ણ ુ વ ઓ ુ અને બે જમાઈઓ તથા સ ં યાબધ ં પૌ Ðપૌ ીઓ એકઠાં થયાં. આ આર ને દરે ક વાચા આપી શકતા નથી.ં ં કય હતો : Ôતારા એક મીત માટે હુ ં સભળાય છે .. તમે ન હોત તો આવો સરસ વર મને મળત ?Õ એક દીકરીએ ક ું : Ôમા. છે લે કોઈએ ક ું : Ôહવે મા કઈક બોલે !Õ માના ગળે ુ મો બાઝી ગયો હતો. બધાએ માને હાર પહેરા યા. કોઈને મા પાસે જવાનો સમય ન મળે . સદર પણ તે દીવસે માને મળવા ન આવી શકે એ તાર કરે .! વગેરે વગેરે Õ અને ુ ના કાગળોમાં સશોધન ં કરી માનો જન્મદીન શોધી કાઢ ો છે . આ વખતે આપણે સૌ એ દીવસ ઉજવીએ. કાશીનો જન્મ ચૈ ું : Ôમ આપણા કુ ુ ંબના પછી સૌને લ વદ. એકવાર એક મી ે મને સરસ ં ક ો હતો. સગ પણ બધા ભાઈઓ યવસાયમાં પડી ગયેલા. ત મારી સભાળ ં કી લીધી તો હુ ં આટલો મોટો થયો !Õ એ દીકરાની વહએ ુ પણ ક ું : Ôમા. એકવાર એક ભાઈને ુ ુ કકો સઝયો . માને ુ ના ુ ં તો યાદ હતો જ નહ ! પણ તેણે એક ક્તી કરી. છોકરાઓ ુ ર ુ ર રહેતા હોય. આખો વખત બાળકો વ ચે ં વન વીતાવી દે તી માને એ દીવસે એવી લાગણી થાય કે મા ંુ પણ કઈક મહ વ છે . એક દીકરાએ પોતાનું ડૉકટરી સટ ફીકેટ માના ચરણમાં ુ ક ું : Ôમા. બધાં એક પછી એક માને પગે લા યાં. તેમાં કઈક હીસાબો લ યા. તેણે માનો જન્મદીવસ કયારે આવે છે તે શોધવા કોશીષ કરી. મને તો મ આ બ ું ક ુ તેની ખબર જ નથી ! દે વે દીધેલાં છોકરાં–છોકરીઓને હસતાં–રમતાં મોટાં કયા એ ખ ંુ. તાળીઓ પાડી.Õ માના ણ દીકરા અને બે દીકરીઓ. પણ એ તો દરે ક મા કરે છે !Õ છોકરાને માનો જન્મદીન ઉજવવાનો વીચાર આ યો હતો. Ôહેપી બથડે ર્ ુ Õુ નું ગીત ગાઈ માને હાથે ં કે ક કપા યો. યકતીને લો અપ એ. પરં ુ મ કોઈના જન્મદીને આપણે એ ું ભેટ આપીએ એનો જ મહીમા છે . મારી મા !Õ મા માટે ની આ આરત. ત તની ભેટ સોગાદો આપી. એ તારી શી યો એમાં ં વાત સાભળી ં ં કૉલેજની કે ળવણી કશો જ ઉમેરો કરી શકી નથી !Õ મા આ બધાની રહી. એ જ માને એના ઘડપણમાં હસતાં–રમતાં હથેળીમાં રાખીએ તે અમારે સૌએ કરવાનું કામ છે અને ં કેટલાં કરે છે ?Õ અમારામાથી . તેણે ક ું : Ôપણ મા. એક ુ ની નોટ કુ શોધી કાઢી. તેણે ક ું : Ôદીકરાઓ. કેટલાક તો પોતાના દયની લાગણીને વાચા જ આપી શકતા નથી. પ લખે.Õ એક લેખકે પોતાની મા પરના પ નો આરભ લાખ લાખ જોજનનું અંતર કાપવા તૈયાર ં .

00 P..ડી.0281-258 4595 Moday to Friday –8. You can get CD of 'Bhagwadgomandal' from the following Addresses : Location Name Address Timings Ahmedabad Ashok Karania.30 P..079 . તેવા ઇ મા હતી અમે અહ આપી દઈએ છીએ. સકોચ નહ કરશો. Rajkot Ph . Rajkot Bharatbhai Kapadia Aastha. please ring him Surat Uttambhai Gajjar 53.30 to 11. Sector – 7/A.M and .. Prakash Society.M. Opp.ુ ં ં : વી શ કે . હ ક સૌને માટે નીચેની વધારે િવતરણ કે ન્ ોની યવ થા થઈ રહી છે .5. Surat -395 006 Ph.65135400 Gandhinagar Balvantbhai Patel Plot No.com ં Ôજગતની સૌ માતાઓને ભાવભીની વદના Õ ♦●♦ ‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’ – વષઃર્ ચોથું – અંકઃ 165 – May 10. . દાતાઓનાં નામો અમે લિક્સકોનની વેબસાઈટ પર ૂ ાં જ છે અને ૂકીએ છીએ. Gandhinagar – 382 007 Tel-99097 18403 For time. Gurunagar.30 to 6.00 to 11. તે ૂછપરછ અમને મળી રહી છે . સૌનો ૂબ ૂબ આભાર.253/1. અમારે કાયર્ સમાવી લેતી એ સીડીને ભારે આવકાર મ યો છે .M..00 Navrang School Six A.00 to 9.M to 7. અમા ંુ સમ ં મેળવવા માટેની સ ં યાબધ મેઈ સ અમને મળી રહી છે તે ક પનાતીત છે . આ દીવસને–કે આવા કોઈ પણ દીવસને હુ ં ૃ Ôમા દીન Õ કહ. Navrangpura Ph. 00 A. 30 A. Soham-II.00 P. Near Monday to Friday – 9. ક્લ ુ – સરત ુ સાભાર અક્ષરાકન Ð vijvan302@gmail.0261-255 3591 9.M Road. 2009 ુ ’ ફોન્ટમાં ‘ઉંઝાજોડણી’માં અને ‘ તી ♦●♦●♦ ં ’ની સીડી મેળવવા માટે ‘ભગવ ોમડળ હયે તેનો ભારે હષર્ છે .M and 4. Nirmala Convent. Magnet Technologies 404-405. તો સૌને મફત જ મળશે. છતાં આ ભાષાકાયને ર્ ુ કારવા અને ધમધમ ું રાખવા તમા ંુ ં ૅ નાનક ુ ં દાન પણ આવકાયર્ છે . Varchha Road. Nirmala Convent Road. સી.ં બધાં જ સતાનોની ખો એ ક્ષણે ભીની થઈ.

00 to 8. First Floor.(+44)020-8902 0993 For time.M. UK Ph.00 A. e-mail: ashok@gujaratilexicon.256 8452 1.gujaratilexicon.Mumbai 1. Shivrise. અમારા ઉ સાહમાં વધારો કરે છે .M 2. Magnet Technologies 101/102. Mumbai 2. Atabhai Monday to Saturday – Avenue.400 101 Ph – 022 – 4074 4800 Monday to Friday – 9. Chandaria Foundation 12.Bhavnagar Jayant Meghani Prasar. e-mail: uttamgajjar@hotmail.com Uttam Gajjar.M 002 And 3. Kandivali (East). please ring him ુ ૅ ‘ગજરાતીલિક્સકોન ’ http://www.M to 6.com ‘સન્ડે ઈ–મહેફીલ’ – વષઃર્ ચોથું – અંકઃ 165 – May 10. 26 Narayan Dhabolkar Marg. Jayesh Patel.com Ashok Karania. Rosecroft Walk.M to 6. Malbar Hill.00 P. ુ ‘જય ગજરાતી !’ Ratilal Chandaria. Middlesex. e-mail: patel. Mumbai.00 A.balvant@gmail.00. Akurli Road. HA0 2JZ. Wembley. 1888.00 P. e-mail: rpchandaria@comcraft. Phone – 0278.M United Kindgom Vipool Kalyani 4. Sudhakar Apartment. Bhavnagar – 364 9.00 to 1.000થીયે વધારે લાકાતીઓની લાકાત . Mumbai – 400 006 Ph – 022 – 2363 4867 Monday to Friday – 11. 2009 ુ ’ ફોન્ટમાં ‘ઉંઝાજોડણી’માં અને ‘ તી (♦)●(♦)●(♦)●(♦)●(♦) .00 P.com/ ની ુ ુ 23.00 A.com Balvant Patel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful