ΚΤΡΘΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΤΚΑ , 27.10.

2013
«Η πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε, πνξεύνπ εηο εηξήλελ»
Αγαπεηνί κνπ αδειθνί,
Δύν κεγάια γεγνλόηα, δύν ζαύκαηα, καο θαηαγξάθεη ζηε ζεκεξηλή επαγγειηθή
πεξηθνπή ν Απόζηνινο θαη Επαγγειηζηήο Λνπθάο. Εθείλν ηεο αλάζηαζεο ηεο θόξεο
ηνπ αξρηζπλαγώγνπ Θαείξνπ θαη εθείλν ηεο αηκνξξννύζεο γπλαίθαο.
«Ο εηάδσλ θαξδίαο θαη λεθξνύο θαη ηα βάζε ησλ αλζξώπσλ γηγλώζθσλ Κύξηνο»
αθνύ είδε ηελ πίζηε, ηόζν ηνπ αξρηζπλαγώγνπ Θαείξνπ, ν νπνίνο έραλε από ζηηγκή ζε
ζηηγκή ην κνλάθξηβν παηδί ηνπ, όζν θαη ηελ ηόικε ηεο γπλαίθαο, πνπ έπαζρε δώδεθα
ρξόληα από ζπλερείο αηκνξξαγίεο, θάλεη ηα ζαύκαηά ηνπ: αλαζηαίλεη ηελ θόξε ηνπ
Θαείξνπ θαη ζεξαπεύεη ηελ αηκνξξννύζα γπλαίθα.
Αιεζώο, κεγάια ηα ηεο πίζηεσο θαηνξζώκαηα, αιεζώο κεγάια θαη ζαπκαζηά ηα
έξγα ηεο πίζηεο.
Ο αξρηζπλάγσγνο Θάεηξνο ηαπεηλά, κε δάθξπα ζηα κάηηα, πιεζηάδεη θαη γνλαηίδεη
κπξνζηά ζηνλ αηώλην δηδάζθαιν θαη ηνλ παξαθαιεί, ηνλ ηθεηεύεη ηνλ ζεξκνπαξαθαιεί
λα ηνπ θάλεη ηελ ηηκή λα έιζεη ζην ζπίηη ηνπ, γηαηί ε κνλάθξηβε θόξε ηνπ «σο εηώλ
δώδεθα θαη αύηε απέζλεζθε».
Καη ν αξρεγόο ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ δέρεηαη ηελ παξάθιεζε ηνπ
Αξρηζπλαγώγνπ Θαείξνπ θαη νδεγείηαη ζηελ νηθία ηνπ. Καζ’ νδόλ, όκσο, έξρεηαη
θάπνηνο θαη ιέγεη ζηνλ αξρηζπλάγσγν «όηη ηέζλεθελ ε ζπγάηεξ ζνπ, κε ζθύιε ηνλ
Δηδάζθαινλ»· θαη ν Κύξηνο ιέγεη «κε θνβνύ, κόλν πίζηεπε θαη ζσζήζεηαη».
Καη ώ ηνπ ζαύκαηνο! Ο Κύξηνο «θξαηήζαο ηεο ρεηξόο απηήο εθώλεζε ιέγσλ: ε
παίο εγείξνπ», θαη ακέζσο «επέζηξεςε ην πλεύκα απηήο» θαη ηεο είπε λα θάεη
θαγεηό, «θαη δηέηαμελ απηή θαγείλ».
Η αηκνξξννύζα δε γπλαίθα ηξέρεη νπίζσ από ηνλ Μέγα Θαηξό ηεο ςπρήο θαη ηνπ
ζώκαηνο, ηνλ ησλ όισλ Κύξην θαη κε ηόικε πνιιή αγγίδεη ην άθξν ηνπ ηκαηίνπ
Απηνύ, θαη ακέζσο ζεξαπεύεηαη ε ηαιαηπσξεκέλε επί δέθα θαη δύν έηε γπλαίθα από
ηελ κάζηηγά ηεο: «θαη παξαρξήκα έζηη ε ξύζηο ηνπ αίκαηνο απηήο»· θαη ν Μνλνγελήο
Τηόο θαη Λόγνο ηνπ Θενύ ιέγεη ζηελ πξν νιίγν βαζαληζκέλε θαη πνλεκέλε γπλαίθα:
«ζάξζεη ζύγαηεξ, ε πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε πνξεύνπ εηο εηξήλε».
Είλαη γεγνλόο όηη ε πίζηηο ζηνλ Κύξην ηεο Δόμεο Υξηζηό είλαη απαξαίηεηνο όξνο
θάζε γελλαίαο πξάμεο, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηε δσή ηνπ Υξηζηηαλνύ, θαη πνπ
ζθνπό έρεη ηελ ζσηεξία ηεο ηαιαηπσξεκέλεο ςπρήο ηνπ από ηηο δνιηνπινθέο θαη ηηο
παγίδεο ηνπ Δηαβόινπ θαη ησλ πνλεξώλ απηνύ πλεπκάησλ.
Οη ρξηζηηαληθέο αιήζεηεο θαλεξώζεθαλ ζηνπο αλζξώπνπο από ηνλ Θεζνύ
Υξηζηό, ν νπνίνο εθνπζίσο «έθιηλε νπξαλνύο» θαη ήιζε ζηελ γε θαη έιαβε κνξθή
δνύινπ «ελ νκνηώκαηη αλζξώπνπ γελόκελνο», δηα λα ζώζεη ηνπο αλζξώπνπο από ηελ
ακαξηία θαη ηνλ αηώλην ζάλαην, ηελ αησλία θαηαδίθε· θαη θαηά ηνπο αςεπδείο ιόγνπο

Σνπ: «ν πηζηεύζαο θαη βαπηηζζείο ζσζήζεηαη, ν δε απηζηήζαο θαηαθξηζήζεηαη», καο
ιέγεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ν ησλ όισλ Κύξηνο.
Ο πηζηόο, ζηνλ ΥΡΘ΢ΣΟΝ, είλαη ήξσαο, δηόηη είλαη πηζηόο. Η πίζηε ηνλ ελώλεη
κε ηνλ Θεό. Γηγαληώλεη ηελ πηηθή αγάπε ηνπ πξνο ηνλ Θεό θαη έιθεη πινύζηα ηελ
αγάπε ηνπ Θενύ πξνο απηόλ. Η αγάπε ζηνλ Θεό δηώρλεη ηνλ θόβν, ηνλ νηνλδήπνηε
θόβν, «θόβνο νύθ έζηηλ ελ ηε αγάπε, αιι’ ε ηειεία αγάπε έμσ βάιιεη ηνλ θόβνλ»
(Α΄ Θσάλ δ.18).
Ο έλζεξκνο πηζηόο βιέπεη παληνύ ζηε δσή ηνπ ηνλ ζηελόηαην ζύλδεζκν πίζηεο
θαη αθνβίαο θαη δεη θαζεκεξηλά ηελ πξνηξνπή ηνπ Κπξίνπ «κε θνβνύ κόλνλ πίζηεπε
θαη ζσζήζεηαη».
Αγαπεηνί κνπ αδειθνί,
Εκείο ζήκεξα έρνπκε ηελ πίζηε ηνπ Αξρηζπλαγώγνπ Θαείξνπ θαη ηεο
αηκνξξννύζεο γπλαηθόο; Με άιια ιόγηα, έρνπκε δώζα πίζηε, πνπ δεηά από εκάο, ηα
θαηά ράξε αδέιθηα Σνπ, ν Κύξηνο θαη Θεόο καο; Ή έρνπκε πίζηε ριηαξή, πίζηε
ςπρξή, πίζηε εύθνια θινληδνκέλε από ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ;
Δπζηπρώο, ε πίζηε καο ζήκεξα είλαη ριηαξή, είλαη ςπρξή, θαη εύθνια θινλίδεηαη
από ηα λέα ξεύκαηα απηήο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο επνρήο θαη δελ έρνπκε ηελ ηόικε
δπζηπρώο όπσο είρε ε αηκνξξννύζα γπλαίθα ηεο ζεκεξηλήο επαγγειηθήο πεξηθνπήο,
λα πιεζηάζνπκε ηα θξάζπεδα ηεο ζηξαηεπνκέλεο ηνπ Υξηζηνύ Εθθιεζίαο θαη εθεί
θάησ από ην Μπζηήξην ηεο Θεξάο Εμνκνιόγεζεο λα αθνύζνπκε θαη εκείο: ην «ε
πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε, πνξεύνπ εηο εηξήλελ», θαη ηειηθά λα αλαζηεζνύκε θαη εκείο,
σο ε θόξε ηνπ Αξρηζπλαγώγνπ Θαείξνπ, από ηνλ πλεπκαηηθό ζάλαην. ΑΜΗΝ.
Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful