ANALI GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

Knjiga XXI-XXII

1

2

3

4

RIJE» UREDNIKA
Od posljednjeg objavljenog sveska Anala Gazi Husrev-begove biblioteke (knjiga broj XIX-XX), koji je πtampan 2001. godine, u Gazi Husrevbegovoj biblioteci uradilo se mnogo poslova vrijednih spomena i posebne paænje. I Prvo, objavljena su Ëetiri nova sveska Kataloga GHB, i to: - Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, sv. IX; obradio hafiz Haso Popara. Ovaj svezak kataloga sadræi rukopise iz oblasti fikha, a πtampan je 2001. godine. - Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, sv. X; obradio Osman LaviÊ. I ovaj svezak je takoer iz podruËja fikha, a πtampan je 2002. godine. - Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa , sv. XI; obradio Zejnil FajiÊ. Jedanaesti svezak kataloga πtampan je 2003. godine i bavi se rukopisima s podruËja Kur’ana, hadisa, tefsira, tedævida te dovama. To je bila i tematika prvog sveska kataloga GHB koji je uradio rahmetli Kasim ef. DobraËa.

- Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, sv. XII, obradio mr. Mustafa JahiÊ, a svezak je objavljen takoer 2002. godine. Sadræi rukopise iz oblasti prirodnih nauka.
Kad smo kod kataloga, recimo da je u odmakloj fazi rad na XIII i XIV svesku i njihovo objavljivanje i πtampanje treba oËekivati uskoro. Objavljivanjem XIII i XIV sveska katalogizacijom Êe biti obuhvaÊene sve oblasti rukopisnih fondova GHB. Ovakav uspjeh i efikasnost u radu na katalozima i njihovom objavljivanju ne bi bilo lahko postiÊi da nije izuzetno uspjeπne saradnje Gazi Husrev-begove biblioteke i Al-Furqana, Fondacije za islamsko 5

kulturno naslijee sa sjedistem u Londonu, koju je osnovao gospodin Ahmed Zeki Yamani, bivπi ministar za naftu Kraljevine Saudijske Arabije. Napominjemo da je fondacija Al-Furqan suizdavaË ovih kataloga zajedno sa Rijasetom IZ-e u Bosni i Hercegovini. U vrijeme kad su itekako oskudna materijalna sredstva koja Gazi Husrev-begova biblioteka i Rijaset Islamske zajednice mogu izdvojiti za πtampanje kataloga, saradnja koju je mr. Mustafa JahiÊ, direktor GH biblioteke, ostvario sa Al-Furqanom zasluæuje da se posebno spomene. II Drugo πto æelimo istaÊi takoer je u vezi sa rukopisnim fondovima GH biblioteke. Naime, radosna je vijest da je najveÊi dio rukopisa ove institucije mikrofilmovan, a oko 95% mikrofilmovane grae pohranjeno je na Ëuvanje na raznim lokacijama u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Takoer je nastavljen rad na skeniranju odabranih rukopisa po najnovijim tehnoloπkim metodama. Dosada je skenirano oko 1500 kodeksa i pohranjeno u digitalnoj formi. III Biblioteka uspjeπno sarauje sa srodnim institucijama u zemlji i svijetu, a posebno istiËemo uspjeπnu saradnju sa veÊ spomenutom fondacijom Al-Furqan, zatim sa institutom Jum‘a Majid iz Ujedinjenih Arapskih Emirata te Centrom za prouËavanje islamske povijesti, kulture i umjetnosti (IRCICA) iz Istanbula. Napomenimo da je u protekle dvije godine prof. dr. Ekmeleddin Ihsanoûlu, generalni direktor IRCICA-e, dva puta posjetio GH biblioteku i interesirao se za njen rad. IV S posebnom radoπÊu u ovoj uredniËkoj besjedi napominjemo da su obavljene sve potrebne pripreme za poËetak gradnje nove zgrade GH biblioteke, a tokom jula 2003. godine poloæen je i sam kamen-temeljac. Graevinski radovi oËekuju se veÊ u ovoj godini. Ovdje sa zadovoljstvom treba spomenuti da su reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prof. dr. Mustafa ef. CeriÊ, i direktor GH biblioteke mr. Mustafa JahiÊ uloæili velike napore u iznalaæenju 6

donacija za izgradnju novog zdanja Biblioteke. Dræava Qatar je na najviπem nivou prihvatila finansiranje ovog projekta, πto treba posebno spomenuti uz sve znake zahvalnosti. V Na kraju recimo da ovaj svezak Anala GH biblioteke koncepcijom ne odstupa od utrvene tradicije do koje se doπlo u ovom Ëasopisu. »itatelji Êe naÊi zanimljive priloge koji se temelje prije svega na rukopisnim fondovima GH biblioteke. U ovom broju Anala donosimo i nekoliko poglavlja iz magistarskih radnji odbranjenih na Fakultetu islamskih nauka tokom proteklih nekoliko godina. Ovim gestom, objavljivanjem poglavlja iz magistarskih radova, uredniπtvo æeli Ëestitati mladim istraæivaËima i podstaÊi ih na daljnji rad.

U Sarajevu, augusta 2003.

Enes KariÊ

7

8

Kerima Filan O JEDNOM “SPORADI»NOM” RUKOPISU NA TURSKOM I BOSANSKOM JEZIKU
U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu meu rukopisnim djelima na orijentalnim jezicima nalazi se i povelik broj rjeËnika jednojeziËnih, znatno viπe dvojeziËnih, te neπto trojeziËnih i jedan nedovrπeni ËetverojeziËni.1 Nekoliko od ovih rjeËnika su tursko-bosanski, a jedan od njih predmet je ovoga priloga. RjeËnik kojim Êu se ovdje pozabaviti ima signaturu R-6213. (Katalog VII, 482.-483.). To je, zapravo, ukupno dvadaset listova ispisanih slabim rukopisom, arapskim pismom. Na prvom se listu nalazi neistaknut naslov Lúgat - Türkî - Bosnevî (RjeËnik - Turski - Bosanski) koji je, sudeÊi po rukopisu, naknadno napisan. Knjiæica je bez poveza, nepotpuna je i na poËetku i na kraju. Pisac ovoga, kako u naslovu stoji rjeËnika, ili moæda njegov prepisivaË, te datum nastanka rukopisa nisu poznati. (Katalog VII, 483.). Paginacija je naknadno izvrπena, vjerovatno prilikom biblioteËke obrade. Na jednom je listu dvanaest do trinaest redova. U rjeËniku se navodi rijeË za rijeË, najprije na turskom jeziku a ispod je njen prijevod na bosanskom, πto je inaËe uobiËajeno u ovoj vrsti rjeËnika.2 No, ovaj se rjeËnik od drugih razlikuje po tome πto ovdje ima nekoliko listova na kojima su ispisane cijele reËenice na turskom sa njihovim prijevodom na bosanski jezik. MjestimiËno reËenica na turskom zauzima cijeli red a ispod nje slijedi prijevod na bosanski, mjestimiËno je turski a zatim bosanski tekst u istom redu. ReËenice su razdvojene krupnim taËkama. Po nekoliko je reËenica smislom povezano, ali se naglo prelazi s jedne “teme” na drugu. U jednom dijelu ovoga (manje-viπe) vezanoga teksta preporuËuje se uËenje turskoga jezika (vidjeti prilog).

1 RjeËnici su sabrani u Katalogu arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, svezak sedmi, str. 275-501. 2 U svim se drugima bosanko-turskim rjeËnicima koji se nalaze u ovoj bibloteci navodi rijeË za rijeË i to najprije na turskom jeziku a ispod se daje njen prijevod na bosanski jezik.

9

Nakon teksta slijede stranice na kojima je ispisana konjugacija glagolâ öûrenmek i olmak, proπirena i izvedenim imenskim oblicima, te deklinacija nekoliko zamjenica. Stoga ovoj knjiæici viπe odgovara naziv priruËnik nego rjeËnik. No, najviπe se vjerovatnom Ëini pretpostavka da je ovo uËeniËki defter. S obzirom na to da su svaka rijeË, izvedeni oblik i reËenica u ovoj rukopisnoj knjiæici prevedeni na bosanski jezik, sigurno je da je ona sluæila nekome u Bosni za uËenje turskoga jezika. To, pak, znaËi da je turski jezik koji ovdje nalazimo na nekoliko listova, onaj πto se uËio (i govorio) u Bosni. BuduÊi da u knjiæici ne stoji nikakav datum, ne moæe se pouzdano govoriti o vremenu kada se upravo ovaj turski uËio u naπim krajevima. Meutim, kako sam veÊ spomenula, u istom je svesku Kataloga zavedeno joπ nekoliko tursko-bosanskih rjeËnika. Primjerci u kojima se moæe utvrditi datum nastanka vidi se da su napisani ili prepisani u 19. stoljeÊu. U jednom kodeksu sa signaturom R-7695 u istom svesku Kataloga (s. 481.) na listovima 1 do 25 ispisan je takoer jedan turskobosanski rjeËnik Ëiji je datum nastanka/prijepisa poznat, 1162./1748. godine. Odmah iza ovoga slijedi, takoer, kratki tursko-bosanski rjeËnik (L. 27b-36) za koji prireivaË ovoga dijela Kataloga kaæe kako se “Ëini da je ovaj prijepis neπto mlai od prethodnoga”. (Katalog VII, 482.). Ovaj je, pak, potonji zanimljiv zbog toga πto je na listovima 28a/8 do 30a/3 ispisan isti onaj tekst na turskom s prijevodom na bosanski jezik, koji se nalazi na listovima 2a-3b u knjiæici πto je predmet ovoga priloga. Na osnovu toga moæe se pretpostaviti da ova dva teksta istoga sadræaja pripadaju istom vremenu, 18. ili joπ vjerovatnije 19. stoljeÊu. Ovo takoer upuÊuje na pretpostavku da je tekst koji ovdje donosim u prilogu prema rukopisu R-6213 sluæio kao lekcija (ili lekcije) za uËenje turskoga jezika. MoguÊe je da se prepisivao i uËio napamet.3 S obzirom na to da je tekst umnoæen - zabiljeæen u dva razliËita rukopisa - moguÊe je da mu je izvor isti. No, kad se dva primjerka teksta uporede, uoËavaju se neke razlike u naËinu pisanja i rijeËi i sufiksa. U drugom rukopisu (R-7695) ima viπe greπaka i neπto nedovrπenih reËenica. Spomenut Êu neke po kojima se ovaj rukopis razlikuje od prvoga (R-6213): anmamıásun umjesto añmamıásun; ben unutmiáim napisano sa tı umjesto sa te; eyle umjesto öyle; gönli umjesto göñli; halkı cem napisano spojeno; herkes kendi áey’i
3 Vidjeti prilog. U samom se tekstu govori o uËenju napamet.

10

ister umjesto istiyor; kıyas idüm umjesto kıyas ëtdüm; neredeñ umjesto nereden; seniñ söyledügün mada umjesto seniñ söyledügüñden ma’da. SudeÊi po ovim razlikama vjerovatno je da dva teksta nisu nastala prepisivanjem iz istoga predloπka. Drugi tekst (R-7695) viπe upuÊuje na pretpostavku da je pamÊen, a onda zapisan. Dva rukopisa nisu sasvim podudarna u poËetnom dijelu rijeËnika, samo su neke rijeËi zajedniËke i jednome i drugom. Razlog ovome moæe biti to πto je rukopis R-6213 na poËetku nepotpun. Onaj, pak, dio rjeËnika koji slijedi nakon teksta πto ga sadræe oba rukopisa potpuno je isti, s tim πto je drugi rukopis nepotpun na kraju. Spomenut Êu ovdje joπ da je naslov rukopisa R-7695 istaknuto napisan i glasi Haza Kitab-i Türkiyât Dili (ovo je knjiga za turski jezik), πto ide u prilog pretpostavci da se radi o nekom priruËniku iz kojega se uËio turski ili o uËeniËkom defteru u koji su se ispisivale lekcije iz turskoga jezika. Ova dva i obimom i sadræajem skromna rukopisa ispisana razliËitom rukom i uglavnom podudarnoga teksta, bar u dijelovima u kojima su se saËuvali, nama su zanimljivi zbog toga πto predstavljaju zapisani trag turskoga jezika koji se uËio u Bosni4 i u ovome Êe se skromnom prilogu posmatrati samo s tog aspekta, onoliko koliko je to moguÊe.5 Poznato je, naime, da kod Ëitanja tekstova na turskom jeziku ispisanih arapskim pismom nepremostivu poteπkoÊu predstavlja to πto se ne moæe odrediti vrijednost vokala. MoguÊe ju je odrediti jedino prema kriteriju labijalizirani/nelabijalizirani vokal, buduÊi da se jedni i drugi biljeæe razliËitim arapskim grafijama (vav i je, odnosno dama i fetha/kesra,) dok vrijednost vokala po kriteriju palatalni/velarni ostaje sasvim nejasna. Ista je poteπkoÊa prisutna i u rukopisu R-6213. S druge, pak, strane, ovdje je cijeli tekst vokaliziran πto omoguÊava da se prepoznaju vokali i na onim mjestima gdje inaËe nije uobiËajeno da se biljeæe arapskim znacima vokalizacije - fethom, kesrom i dammom. Ove su oznake vokala posebno vaæne kod Ëitanje turskih sufiksa. No i dalje Êe pitanje palatalnosti/velarnosti vokala ostati potpuno zakriveno.
4 Krupno je pitanje prema kojim se (sve) izvorima tada turski uËio u Bosni: Da li se uËio prema odreenim priruËnicima, ili je svaki uËitelj imao svoj naËin rada? Gdje je i na koji naËin uËitelj uËio turski jezik? NameÊe se joπ mnogo pitanja na koja je teπko dati odgovor bez sveobuhvatnije analize ne samo saËuvanih priruËnika turskoga jezika nego i drugih izvora. 5 U leksikografsku vrijednost rjeËnika ovdje neÊu ulaziti. Samo Êu se mjestimiËno posluæiti primjerima iz rjeËnika koji bi mi, eventualno, mogli pomoÊi u jeziËnoj analizi vezanoga teksta.

11

Ovdje namjeravam ukazati na neke jeziËne osobenosti vezanoga teksta u rukopisu R-6213 usredsreujuÊi se samo na one koje se pouzdano mogu utvrditi. U prilogu donosim tekst u transkripciji. S obzirom na gore spomenutu poteπkoÊu, analiza ne moæe dati cjelovitu sliku bosanskog turskog sadræanog u ovome kratkom tekstu. Tekst Ëitam kao savremeni turski jezik prema pravilima vokalne harmonije ma koliko je upitno da li je on stvarno tako glasio s obzirom na poteπkoÊu oko pouzdanog odreivanja vrijednosti vokala. Na eventualna biljeæenja koja daju signal palatalnosti/velarnosti vokala, ili se, pak, mogu tako protumaËiti, ja Êu ukazati u analizi. U samoj transkripciji takoer neÊu koristiti posebne znakove koji bi ukazivali na tu neodreenost vokala, na jednoj strani da olakπam Ëitanje jednoga sasvim jednostavnog i lahko razumljivog teksta, s druge strane zbog toga πto bi ovi znakovi, s obzirom na to koliko bi mnogobrojni morali biti, skrenuli paænju sa onoga πto se sa sigurnoπÊu moæe utvrditi kao jeziËna (ili grafiËna) osobenost ovoga teksta. Stoga Êu nastojati ukazati na ona biljeæenja koja odstupaju od uobiËajenih ili se, pak, u samome tekstu javlja dvojako pisanje iste jeziËne jedinice. Grafijske osobenosti Osmanski vokal takozvano zatvoreno ë u ovome je tekstu biljeæen na sljedeÊi naËin: Kod glagola demek uvijek je oznaËen fethom: dedügünde, demesünler, der, desünler. Kod glagola etmek biljeæen je razliËito: 1) elif + j πto sugerira Ëitanje iderse 8b/4, ider 8b/8, iderse 10a/5, iderüm 11b/8, iderüz 12a/9; 2) elif + kesra πto bi se takoer Ëitalo itdügümüzü 9a/9, itma 9b/3, itdikde 9b/5; 3) elif + fetha πto upuÊuje na vokal e: edemez 8b/9, 10a/6, etma 10a/11. Kod glagola vermek vokal ë napisan je na viπe mjesta sa y i kesrom: viriyor 10b/5, virür mi 11a/3 i sa kesrom kao oznakom vokala i: virma 10a/12, no na jednom mjestu sa fethom, pa bi se Ëitao vokalom e: verma 10b/12. Imenica gece prolazi na jednom mjestu u obliku gice. Zbog ovoga razliËitoga pisanja u izvorniku, u transkripciji sam navedeni vokal oznaËavala grafijom ë.6 UoËljivo odstupanje od uobiËajenog naËina pisanja turskih konsonanata vidi se kod glasova g’ i k’. Ovi su mjestimiËno biljeæeni
6 Ovaj je vokal jednako ovako razliËito biljeæio i M. M. Baπeskija u svome Ljetopisu, opet onim grafijama koje se ovdje spominju. (v. Filan, 2000: 24).

12

grafijama koje inaËe suponiraju velarne alofone - gajnom i kafom, pa se nailazi na dubletni grafijski lik istih leksiËkih ili gramatiËkih morfema. Tako je fonem g’ napisan sa g /gajnom/ u primjeru ögrenürsün 13a/7, dok je na drugim mjestima u istoj poziciji napisan ispravno grafijom g / kef/: ögrenmek 12b/1 i ögrenülsün 12b/5. Ovaj je tip odstupanja od uobiËajenoga naËina pisanja dosta Ëest kod gl. imenice na -dik. Ponegdje je ovaj sufiks na palatalnoj gl. osnovi napisan ispravno grafijom g /kef/ (fikr ëtdügümüzü, istedugüñ), no viπe je puta u toj poziciji zabiljeæen grafijom g /gajn/ (gördügü, istedügümüz, iáitdügü, söyledügüm 2a/1, söyledügüñ 2a/7, söyledügüñden 2a/9). I kod pisanja glasa k’ postoji odstupanje sliËno onome koje sam utvrdila za glas g’. MjestimiËno je za k’ koriπÊena grafija k /kef/, kao πto se i oËekuje (eylemek, fikr, gerek, (murad) ëtdikde, ögrenmek 12b/1), mjestimiËno, pak, grafija k /kaf/ (çekerse, gerçek, iálersek, söyledüklerinde 12a/5).7 U rijeËi büyük je glas k’ na jednom mjestu napisan grafijom k /kef/ (9b/7), a na drugom mjestu grafijom k /kaf/ (10b/3). Palatalno k je nekada u istoj poziciji napisano ovim razliËitim grafijama, naprimjer, gerek /kefom/ a gerçek /kafom/. Dvojako biljeæenje postoji i kod glasa t, i to grafijom te (Türçe 13a/ 7) πto je uobiËajeno pisanje ove rijeËi, i grafijom tı (Türçe 12a/1/3/9). Arapska rijeË sıklet koja se izvorno piπe grafijom s /se/ ovdje je napisana sa s /sin/. U grafijska obiljeæja naπega teksta treba ubrojiti i koriπÊenje ñ koje u rijeËima i sufiksima suponira glas n (aña>ona, añarsa, añlaya, göñli, saña, Tañrı, isterseñ, geterdiseñüz, söyledügüñ). Da je glasovna vrijednost ovoga grafema n, pokazuju razliËito napisani primjeri, negdje grafijom ñ (istedügüñ, iáüñ) a negdje grafijom n (göñlinden çıkarma, senüñ iáüni).8 Kao grafijska osobenost moæe se spomenuti da je u ovome tekstu arapski grafijski znak sukun biljeæen redovno: çok°dur°, iá°lerüm°, var°dur°, söz°ler°, her°kes°, çok° yer°lere. Teπdid je napisan samo na nekoliko mjesta ondje gdje mu je predvieno mjesto u arapskim rijeËima: kuvveti, amma. U turskim rijeËima javlja se na jednom mjestu u obliku ummazdum. U ovome su tekstu mjestimiËno zajedno pisane rijeËi koje Ëine semantiËku ili akcenatsku cjelinu: nekadar, neyler.
7 Ista je grafijska osobenost uoËena u Ljetopisu M. M. Baπeskije. (v. isto, 30-32). 8 U transkripciji sam svuda naznaËila gdje je u izvorniku biljeæena grafija ñ.

13

Promjene kod vokala Sa stanoviπta savremenoga turskog jezika kod vokala su uoËljive sljedeÊe osobenosti. Labijaliziranje vokala ı>u vidi se u finalnom slogu kod nekih rijeËi: lazum (ali na drugom mjestu lazimdür), yaluñuz, yardum, yardumcı.9 Labijalizacija vokala uoËena je i u srednjem slogu kod rijeËi proπirenih sufiksima: senüñ iáüni 2a/11, takoer i iáümüzi 9a/7, herkes kendi áeyüni 2b/7,10 Allah adunı 10b/7. Labijaliziranje u istoj poziciji vokala koji oznaËava posvojni sufiks za 3. l. j. (ovdje herkes kendi áeyüni, Allah adunı) uoËeno je mjestimiËno i u tekstu Ljetopisa Mula Mustafe Baπeskije, na primjer, agzuna, baáuna, sakaluna, seyrüne. (Filan, 1999: LXXI). O istoj pojavi govori i Németh (1970: 80) i navodi primjere gitmesüne, içmesüne, cümlesüne. Jedan zanimljiv primjer labijalizacije vokala nalazi se i u obliku bizcüleyin. Imenica korku u ovome tekstu prolazi u obliku korkı. MoguÊe je da se ona doista u Bosni izgovarala u ovome obliku (ili joπ vjerovatnije korki). I danas je poznat turcizam korkija. (©kaljiÊ). U Ljetopisu M. M. Baπeskije na jednom mjestu ova rijeË prolazi takoer u obliku korkı, dok je viπe puta jasno napisana u obliku korku. (Filan, 1999: 367) U naπem tekstu neke rijeËi imaju, s glediπta savremenoga jezika, arhaiËan oblik: ey (>iyi), heman (>hemen), hepisi (>hepsi), içün (>için) i niçün (>niçün), kangı (>hangi), yohsa (>yoksa). Turski prilog yalnız u ovome tekstu prolazi na jednom mjestu u obliku yaluñuz. I u rukopisu R-7695 ovaj je prilog napisan u istom obliku: yaluñuz. Glagol getirmek javlja se u obliku getürdüñüz mi, getürülmiá i geterdiseñüz. Biljeæenje koje bi se moglo protumaËiti kao signal vokalne harmonije vidi se u primjerima bunlar da (12a/9) i onsuz da (3a/3) gdje je veznik de/da napisan u obliku dal + elif, za razliku od primjera o da (3a/4) u kojem je isti veznik napisan dal + he. Promjene kod konsonanata Kako je turski palatal k’ biljeæen na dva naËina, grafijama k /kef/ i k /kaf/, razmotrila sam vrijednosti ovih grafija u tekstu na bosanskom
9 Oblik yardüm utvrdio je i »auπeviÊ (1996: 128). 10 MoguÊe je da je taj labijalizirani vokal glasio u a ne ü kako ga ovdje biljeæim, ali poπto u ovome tekstu ne mogu imati nikakvu potvrdu za to, preciznost po kriteriju palatalni/velarni vokal ostavljam po strani i rjeπenje nalazim, kako sam veÊ naznaËila, u Ëitanju teksta prema pravilima savremenoga turskog jezika.

14

jeziku. Ovdje grafija k /kaf/ uvijek ima vrijednost glasa k, dok grafija k /kef/ ima vrijednost glasa Ê (hoÊe li, s(e)ve Êe, doÊ, iπÊe, uniÊ). Drugim rijeËima, bosanski glas Ê u ovome je tekstu redovno biljeæen grafijom k /kef/. Tako je u kontaktu glasova k i Ê prvi uvijek biljeæen /kafom/, drugi /kefom/ (pak Êu, ako hoÊeπ).11 S druge strane, glas Ë uvijek je napisan odgovarajuÊom grafijom koja inaËe u tekstovima pisanim arapskim pismom suponira glas Ë (riË, svaËemu, p(i)riporuËit, uËinit, uËimo, goveËe, uËi). PolazeÊi od ovih vrijednosti grafija k /kef/ i k /kaf/ u bosanskom tekstu, uporedila sam ih sa onima koje imaju u turskom tekstom s obzirom na jedno od najznaËajnijih poznatih fonetskih obiljeæja turskoga jezika koji se govorio u Bosni i drugim dijelovima Rumelije - s obzirom na snaænu palatalizaciju turskih glasova g’ i k’ koja moæe iÊi do vrijednosti  i Ê.12 Poπla sam, naime od, pitanja da li se i u turskom tekstu grafiji k / kef/ moæe dati vrijednost glasa ç? Najprije treba reÊi da je u turskom tekstu koriπtena uobiËajena grafija /ç/ za turski glas ç, naprimjer gerçek, güç, niçün, Türçe. Osim toga, dvojako biljeæenje - jedanput kefom, drugi put kafom - glasa k’ u istoj poziciji (npr. biyük) ne daje za pravo da se, na primjer, turske rijeËi kendi i kimse uzimaju u fonetskom liku Êendi i Êimse.13 U vezi s ovim pozabavila sam se i grafijskim likom rijeËi geç i güç kod kojih se u arapskom pismu glas g’ biljeæi grafijom g /kef/. Prema izrazitoj osobenosti bosanskog turskog koja se ogleda u promjeni u odreenoj poziciji palatalnog k’ u Êi, isto tako, u promjeni palatalnog g’ u ,14 moguÊe je da su ove rijeËi glasile eË i üË (ili pak ÊeË i ÊüË15), no
11 Ovaj je naËin biljeæenja bosanskog glasa Ê vrlo raπiren i kod Baπeskije u Ljetopisu. (v. Filan, 2000: 30-32). 12 Polazim od obiljeæja koje je dobro poznato u zapadnorumelijskim turskim dijalektima a o kojem govore Németh (1970: 119.) i »auπeviÊ (1991: 388. i 2000: 158.). 13 Nije suviπno ovdje spomenuti joπ jednu poznatu osobenost zapadnorumelijskog turskog dijalekta. Naime glas k’ u finalnoj poziciji uglavnom zadræava svoju vrijednost. (AdamoviÊ, 234.) U tom sluËaju treba uzeti u obzir da grafija k /kef/ u rijeËima na primjer gerçek i gerek moæe imati vrijednost glasa k, πto opet ne dopuπta da se grafiji k /kef/ u naπem tekstu daje samo vrijednost ç. Ovo sam pitanje razmatrala i u povodu biljeæenja palatalnog k i velarnog k u Ljetopisu. (v. Filan, 2000:35.-36.). 14 U ovome kratkom tekstu samo je jedan primjer gdje je bosanski glas  napisan grafijom g /kef/ - : zastiivao (18b/7), pa sam s glediπta ovoga primjera mogla razmatrati eventualnu moguÊnost biljeæenja glasovne promjene g’>. 15 MoguÊnost izgovaranja ovih rijeËi u obliku ÊeË i ÊüË navodim na osnovu toga πto sam u tekstu naπega ljetopisca M. M. Baπeskije utvrdila da je imenica güç na viπe mjesta napisana baπ u obliku çüç. (Filan, 1999: 315). Takoer, zbog naprijed navedene poteπkoÊe oko ispravnoga Ëitanja vokala, ovdje ne uzimam u obzir pitanje stvarne vrijednosti vokala.

15

takav nam podatak ovaj tekst ne pruæa. I ispravno pisanje rijeËi geç (kef + fetha + ç) i güç (kef + vav + ç) kako ih ovdje nalazimo, veÊ sugerira da je u inicijalnoj poziciji palatalni konsonat, bez obzira do koje vrijednosti palatalnost iπla. Stoga ih i uzimam u obliku geç i güç. U ovome tekstu grafija g /gajn/ ima vrijednost glasa g.16 Ovo je zanimljivo istaknuti zbog toga πto neuobiËajeni naËin pisanja palatalnog g’ grafijom g /gajn/ - moæe ukazivati na fonetsku osobenost zapadnorumelijskih turskih dijalekata u koje spada i bosanski turski. Ona se ogleda u ozvuËavanju finalnog konsonanta k u Ÿ. (»auπeviÊ, 2000: 158). Osim primjera sa sufiksom dik koje sam navela naprijed kod grafijskih osobenosti (gördügü, istedügümüz…), o ovoj osobenosti svjedoËi i biljeæenje glasa g’ grafijom g /gajn/ kod sufiksa -lik u primjeru birlüginde.17 Uporede li se gornji primjeri sa ovima dogdugı, kulagıyla, ortagı koji odraæavaju ozvuËavanje finalnoga fonema k u intervokalnoj poziciji u spoju osnova + sufiks, vidi se da je pisac koristio isti grafem (gajn) za glas g u istoj poziciji i kad je u okruæenju palatalnih i kad je u okruæenju velarnih vokala. MoguÊe je da ova grafija upuÊuje na realizaciju glasa g Ëak i u oblicima sa palatalnim vokalima. Kao jedan od primjera u kojima je turski glas g’ napisan grafijom g /gajn/ spomenula sam glagol ögrenmek. Ako se grafija g /gajn/ u primjeru ögrenürsün (13a/7) uporedi sa primjerima birlüginde, kulagıyla, ortagı i dr. u kojima je isto tako palatalni glas g’ biljeæen gajnom, onda bi se ona mogla protumaËiti kao signal takoer jedne osobenosti zapadnorumelijskih turskih dijalekata - odræavanje glasa g’ ispred suglasnika i izmeu dva samoglasnika.18 Htjela bih se ovdje osvrnuti na joπ jednu situaciju koja ide u prilog pretpostavci da gornji naËin pisanja glasa g u okruæenju palatalnih vokala ukazuje na njegovu realizaciju u govoru. Naime, imenska negacija deûil
16 U bosanskom je tekstu glas g uvijek biljeæen grafijom g /gajn/ (govorijo, d(u)ruga, b(i)riga, s(o)voga). 17 Ne treba gubiti iz vida da je u svim ovim primjerima konsonat g u okruæenju labijaliziranih vokala. 18 O ovoj osobenosti zapadnorumelijskih turskih dijalekata govori Németh (1956: 17.). Ista je osobenost uoËena i u jeziku M. M. Baπeskije u veÊem broju primjera. od kojih su neki podudarni sa primjerima u naπem tekstu, kao gl. ögrenmek (Filan, CV) i sufiks -lik kad primi posvojni sufiks za 3. l. j. (isto, CXVIII)

16

koja se u arabiËkim tekstovima uobiËajeno piπe dal + kef + l, u ovome je tekstu redovno zabiljeæena u obiku dal + hemze + l (πest primjera), πto sugerira izgovor deil, odnosno gubljenje glasa g’ (g’>ø) u ovoj poziciji. Bez obzira na to da li se u izgovoru jedno j ipak Ëulo (dejil), naËin pisanja imenske negacije kakav nalazimo u ovome tekstu zanimljiv je zbog toga πto nedvojbeno ukazuje na promjenu kod glasa g’. Kad se gleda tekst u cjelini, moæe se pretpostaviti da bi pisac glas g’ napisao da je on postojao u artikulaciji (degil), kao πto je to Ëinio i u gornjim primjerima. Ispadanje konsonanta n (odnosno ñ) susreÊe se na jednom mjestu u primjeru postpozicije soñra - zabiljeæena je u obliku sora (2a/3). S obzirom na to da je ista postpozicija ispravno napisana na ostalim mjestima (tri primjera), ovo bi se biljeæenje moglo smatrati omaπkom. Primjer, ipak, navodim ovdje poπto je kod oblika sora i finalni vokal napisan elifom umjesto sa he. Jedan primjer sekundarne geminacije nalazi se u rukopisu R-7695 u zamjenici hepsi koja ovdje ima oblik heppisi. Geminacija glasa p naznaËena je teπdidom.19 Primjer specifiËne promjene kod konsonanata vidi se kod postpozicije iñleri (>ileri). »ini se da se ovaj primjer moæe dovesti u vezu sa oblikom ove postpozicije u Ljetopisu Mula Mustafe Baπeskije gdje je ona redovno zabiljeæena u obliku illerü. (Filan, 1999: XC). Ako se ova rijeË u bosanskom turskom (ili bar u nekim krajevima) izgovarala sa geminiranim l, kako ju Baπeskija redovno biljeæi, onda nije neobiËno da je u artikulaciji moglo doÊi do disimilacije l>n kako je zabiljeæeno u naπem tekstu. S glediπta savremenoga jezika paænje je vrijedno da su inicijalni konsonanti u rijeËima daûıldılar i doûru u ovome tekstu biljeæeni grafijom tı: tagıldılar i togrı. U vezi sa vrijednoπÊu ovoga konsonanta treba istaknuti da je u arabaËkim tekstovima ovo uobiËajeno pisanje navedenih turskih rijeËi.20 Takoer s glediπta savremenoga turskog jezika uoËljivo je da glagoli titremek i tükenmek u ovome tekstu u inicijalnoj poziciji, imaju grafiju
19 O sekundarnoj geminaciji kao osobenosti zapadnorumelijskog dijalekta v.: »auπeviÊ, 1996: 130; »auπeviÊ, 2000: 159. Registrirano je i nekoliko primjera kod Baπeskije u Ljetopisu. (v. Filan, 1999: XC). 20 Kod Baπeskije tagıdmak (>daûıtmak) i togrı (>doûru). (Filan, 414, 422). S druge strane, u tekstu na bosanskom jeziku grafija tı suponira glas t: taka (<takva), tako.

17

d (ditremek, dükenmez) πto, isto tako, odgovara naËinu pisanja ovih rijeËi u arabiËkim tekstovima21 te da je glagol tutmak napisan u obliku dutar.22 ©to se tiËe morfonologijskih osobenosti ovoga teksta, osim gore pomenutoga ozvuËavanja finalnog k u Ÿ, treba ukazati na ozvuËavanje t >d u intervokalnoj poziciji u primjeru iáidür- < iáitmek. Progresivna asimilacija konsonanata u ovome tekstu nije zabiljeæena ni u jednom primjeru. Tako Ëitamo Allahdan, çokdur, gerekdür, geziáde, iáitdügi, (kıyas) ëtdüm, (murad) ëtdikde, sıkletdür, yokdur, vakitde. Jedino bi se ovom glasovnom promjenom mogao protumaËiti primjer Türçe koji se u tekstu javlja Ëetiri puta uvijek u istom obliku. Ispuπtanje grafije koja bi suponirala glas k ovdje bi moglo ukazati na asimilaciju suglasnika k i ç koja ide do gubljenja glasa k.23 GramatiËke morfeme -ci: u jednom primjeru: yardumcı, -cileyin: samo u jednom primjeru i to u obliku bizcüleyin, -li: samo u dva primjera, oba puta napisan lam + je: kudretli i suçlı. -lik: uvijek biljeæen lam + dama + kaf: Allahüñ birlüginde, kulluk, muslumanlukda. I u onome dijelu naπega rukopisa koji predstavlja rjeËnik ovaj je sufiks napisan na isti naËin u primjerima kızılluk, otluk i yeáilluk, -siz: labijalizirani vokal biljeæen damom: dilsüz, direksüz, onsuz. Upitna Ëestica mi uvijek je napisana u obliku m + j: olur mı, söyledügüm mi. -ler pluralni sufiks: uvijek biljeæen lam + fetha + re sa sukunum, πto je uobiËajeni naËin pisanja ovoga sufiksa u arapskom pismu. U nastojanju da Ëitanje vokala a i e koliko je moguÊe pribliæim taËnome, uporedila sam njihovo biljeæenje i u drugim pozicijama. Zanimalo me je, naime, da li fetha uvijek ima vrijednost vokala e, πto bi moglo razrijeπiti, naprimjer, Ëitanje pluralnoga sufiksa -ler, s obzirom na to da su turski tekstovi napisani u nekom drugom a ne arapskom pismu pokazali kako
21 Kod Baπeskije takoer ditremek i dükenmek. (isto, 321, 323). 22 Kod Baπeskije takoer dutmak (isto, 323) ali i tutmak (isto, 423). 23 U tekstu na bosanskom jeziku turski tri puta, tursi jednaput. Kod Baπeskije je na dva mjesta zabiljeæen oblik Türçe. (isto, 424).

18

se u zapadnorumelijskom dijalektu javlja palatalna deklincija i poslije velarne osnove. (»auπeviÊ, 2000: 158.) No, fetha u ovome tekstu mjestimiËno oznaËava i vokal a, naprimjer kod glagola yapmak ili u negativnom obliku prezenta neodreenog olmaz. Primjere pisanja vokala a potraæila sam i u dijelu rjeËnika. Ovdje, takoer, fetha mjestimiËno ima vrijednost vokala a: kiraz, áalgam (oba a napisana fethom), tekne (prvo a fethom, drugo sa he), yaprak (prvo a fethom, drugo elifom). Stoga ostajem pri Ëitanju ovoga sufiksa (kao i drugih) prema progresivnoj asimilaciji vokala.

Posvojni sufiksi
-(i)m: labijalizirani vokal: hacetüm, iálerüm, kasavetüm, söyledügüm. -(i)ñ: Jedan naËin pisanja ovoga sufiksa je labijalizirani vokal biljeæen vavom i damom a konsonant biljeæen grafijom ñ: istedügüñ, iáüñ, söyledügüñ. Drugi naËin biljeæenja je nelabijalizirani vokal i konsonant biljeæen grafijom n (nun): dedüginde, göñlinden çıkarma, kendi evladını. Na jednom mjestu u primjeru senüñ iáüni ovaj je sufiks oznaËen damom (labijaliziran vokal) i grafijom n (nun). Ova je sintagma po naËinu pisanja podudarna sa sintagmom herkes kendi iáüni u kojoj je imenica iá primila posvojni sufiks za 3. l. j. -i: uvijek nelabijalizirani vokal: bilmesi, birlüginde, gördügi, iáitdügi, karnında, kızı, kulagına, ortagı, oglı. U primjeru yüzinde oznaËen je kesrom. -(i)miz: vokal labijaliziran biljeæen damom: cümlemüzi, (fikr) ëtdügümüz, istedügümüz, iáümüzi.

Padeæni sufiksi
-(n)iñ sufiks za genitiv: vokal labijaliziran biljeæen damom, konsonant biljeæen grafijom ñ: Allahuñ, onuñ. -e sufiks za dativ: Uvijek biljeæen sa he: aña (>ona), baáa, kimseye, kulagına, neye, saña, vücuda, yerlere. -i sufiks za akuzativ: Uvijek nelabijaliziran vokal biljeæen sa y: Allahı, bunları, cümlemüzi, iáümüzi, onı, seni, uáagı, yolı. -de sufiks za lokativ: Biljeæen dal + he: altında, bunda, iáde, müslümanlukda, nerede, vakitde. 19

-den sufiks za ablativ: Uvijek biljeæen dal + fetha + nun sa sukunom: Allahdan, beladan, nereden, söyledügünden, tarafdan.

Predikativni sufiksi
Kod predikativnog sufiksa -dir vokal je redovno oznaËen damom πto ukazuje na njegovu labijaliziranost: birdür, çokdur, eydür, güçdür, kadirdür, korkmalıdur, muslumandur, vardur, yokdur. U ovome se tekstu joπ javlja predikativni sufiks za 1. l. j. u obliku hoánudim i za 1. l. m. u obliku kadir iz.

Perfekt odreeni
U 3. l. j. i m. nelabijaliziran vokal -di: dezildi, oldılar, tagıldılar i pluskvamperfekt dezildidi. U 1. l. j. i m. vokal labijaliziran biljeæen dama + me, odnosno dama + kaf: (kiyas) ëtdüm, kalduk, te u oblicima imperekta evetlemezdüm, umazdum. U 2. l. j. i m. vokal labijaliziran: getürdüñüz mi, utandırduñ. U rukopisu R-7695 jedan oblik getürdün mi.24

Perfekt neodreeni
Uvijek biljeæen m + kesra + π πto ukazuje na nelabijalizirani vokal u ovome sufiksu: olmıáım, ögrenmiáim, unutmıáım, a ñ mamıásun, söylemiásün, unutmamıásun, getürülmiá, yaratmıádur.

Prezent neodreeni
Sufiks ima viπe oblika: Vokal labijaliziran, biljeæen vavom i damom: bitürürüm, bulursun, ögrenürsün, açılur, bilür, dutar, gelür, görür, iáidür, olunur, olur, vërür. Vokal nelabijaliziran, biljeæen fethom: (kulluk) ëderüm, umarum, istersün, der, ëder (8b/10), saklar, (hazz) ëderüz. Kod negativnog je oblika vokal uvijek naznaËen fethom: (kulluk) ëtmem, kesmem, olmazsun, bilmez, içmez, olmaz, yemez.

24 U R-6213: Hane o áey, getürdüñüz mi. U R-7695: Ben sizden istedügüm getürdün mi, a trebalo bi: Benim sizden istedügümi getürdüñüz mi.

20

Prezent odreeni
Oblici çagırıyorlar, geliyor, vëriyor i üáeniyor odgovaraju savremenom jeziku. Ovima su bliski i oblici besleyor, ditreyor i isteyor s tim πto se ovdje, za razliku od savremenog jezika, vokal e iz gl. osnove ne mijenja u i. Zabiljeæen je i jedan oblik koji glasi söyleorlar. U dijelu gdje su zabiljeæene konjugacije na listu 14 prolaze oblici ögreniyor i ögrenmeyor.

Futur
U tekstu je zabiljeæen samo u obliku bakacak olursañ. Stoga sam pogledala njegov oblik u dijelu knjiæice gdje su ispisane konjugacije. Futur gl. öûrenmek napisan je u obliku ögrenecek i ögrenmeyecek, s tim πto je glas k’ oba puta napisan grafijom k /kaf/, kao i u primjeru bakacak.

Kondicional
U 3. l. j. uvijek je napisan sin + he: añarsa, çekerse, dilerse, ëderse, gelürse, ise, isterse. Takoer i sufiks irealnoga kondicionala: bilse, fısıldasa, olmasa. ©to se ostalih lica tiËe, 1. l. m. u primjeru iálersek napisano je sin + fetha + kaf. 2. l. j. ima biljeæenje sin + fetha + grafija ñ: dilerse ñ , diñ lerse ñ, isterse ñ. 2. l. m. susreÊe se samo u primjeru geterdiseñüz u kojem je vokal sufiksa za oznaku lica labijaliziran.

Imperativ
2. l. j. vidi se u oblicima çalıá, çıkarma, (fikr) eyle, (áek) eyleme, giderme, oku, yaz. 2. l. m. imperativa glasi gösterüñ. Kako primjer pokazuje, vokal je labijaliziran, ovdje obiljeæen damom, a konsonant je napisan grafijom n. Sufiks za 3. l. j. ima labijalizirani vokal πto se vidi iz primjerâ açsun, gitsün, olsun, ögrenülsün. Isti oblik sufiks ima i u 3. l. m. kad je proπiren sufiksom -ler: dësünler. U vezi sa imperativom treba spomenuti da se forma na -(y)e (añlaya, (gerçek) bile, eyleye, ezberleye, inana, isteye, ola) u ovome tekstu Ëesto na naπ jezik prevodi 2. l. j. imperativa.25
25 O formi na -(y)e v. rad E. »auπeviÊa, 1988.

21

Optativ
U ovome tekstu nalaze se sljedeÊi primjeri optativa: bitüreyim, bulayım, olmayasın. Oblici za ova dva lica jednine ne razlikuju se od savremenog jezika, dok sufiks za 1. l. m. uvijek ima labijalizirani vokal: çevirelüm, ëdelüm, kalmayalum, ögrenelüm, utanmayalum, yapalum.

Necesitativ
Necesitativ ima isti oblik kao u savremenom jeziku: bilmemeli, istemeli, korkmalıdur, sıgınmalıdur.

Glagolski likovi
Sufiks za faktitiv-kauzativ ne razlikuje se od oblika u savremenom jeziku u primjerima giderme, utandırduñ, utandırmazdum, dok je u primjerima bitüreyim i bitürürüm vokal labijaliziran, u prvom oznaËen damom, u drugom vavom i damom. Oblik pasiva odgovara savremenom jeziku u primjerima açılur, okunan, yazılan, ali je u primjeru ögrenülsün pomoÊni vokal labijalan za razliku od savremenog jezika u kojem je nelabijalan. Vokal je labijalan i u primjeru getürülmiá, πto se, pak, moæe protumaËiti utjecajem prethodnoga labijalnog vokala koji je, opet, u savremenom jeziku nelabijalan.

Glagolska imenica na -dik
Sufiks -dik ima labijalni vokal biljeæen vavom i damom: bildügüñ dogdugı, (fikr) ëtdügümüz, istedügüñ. Kako je veÊ spomenuto, nekada je finalni konsonant ovoga sufiksa na gl. osnovi sa palatalnim vokalima kod ozvuËenja k>g napisan grafijom g /gajn/ kao u primjerima dëdüginde, gördügi, iáitdügi, söyledügüm (2a/1), söyledügüñ (2a/7). Isto je tako u primjeru söyledüklerinde (12a/5) palatalno k’ napisano grafijom k /kaf/. No, na jednom je mjestu u primjeru (murad) ëtdikde vokal ovoga sufiksa oznaËen kesrom. Treba napomenuti da je u ovome primjeru i glas k’ napisan grafijom k /kef/.

Zamjenice
LiËna zamjenica za 3. l. j. javlja se u obliku o i ol. Kroz deklinaciju ova zamjenica ima oblike onuñ, aña, onı, añuñla. Oblici deklinacije ostalih 22

liËnih zamjenica razlikuju se od savremenog jezika u primjerima benüm, senüñ, bizüm. Pokazna zamjenica o takoer se javlja u obliku o i ol. Upitna zamjenica hangi u ovome tekstu ima oblik kangı, a neodreena zamjenica hepsi ovdje glasi hepisi (u drugom rukopisu heppisi). Upitna rijeË hani ima oblik hane.26 Oblici gerunda u ovome tekstu glase: ezberleyüp, ezberlemeyüp, ëtmeyince, olmayınca, varınca, bakarken, katlanurken. Postpozicije i kvazipostpozicije su: aáadan (>aáaûıdan), beriden, geride, göre, ile (gözile kalbile kulagıla, neyle), iñleri (>ileri), öteden, togrı, yukardan (>yukarıdan). SintaktiËke osobenosti S glediπta savremenoga turskog jezika neobiËna je u ovome tekstu Ëesta inverzija u poretku reËeniËnih konstituenata. Tako u sloæenim reËenicama zavisni dio zauzima mjesto iza glavnoga kao u primjerima: - Ben unutmıáım niçün sora (>sonra) a ñ mamıásun. (2a/3) posljediËna reËenica; - Ben Oña kulluk ëderüm ziyade nice bu ana varınca kulluk ëtmiáim. (11b/8) - poredbena reËenica. Na drugom mjestu takoer jedna poredbena reËenica ima oËekivani poredak glavnoga i zavisnog dijela i glasi: Kendi evladını bildügüñ gibi öyle Allahı bilmek gerekdür. (11a/ 12); - Her bir kelamı her kaideye çevirelüm kolay ögrenülsün. (12b/5) namjerna reËenica; - Allah vërür eger murad ëderse. (8a/1) Gayrısı kadir de’ildür bir áey lakin eger Tañrı yardum ëderse. (8a/3) Òstedügüñ vakitde pak kalbile iste, eger isterseñ kabul olsun. (9b/9) - pogodbene reËenice. Kad se ovi primjeri turskih reËenica uporede sa njihovim prijevodima na bosanski jezik, vidi se da bosanska reËenica uvijek ima pravilan poredak svojih konstituenata, dok je red konstituenata u turskoj reËenici obrnut - glavni dio reËenice prethodi zavisnom. Moglo bi se reÊi kako je ovdje turska reËenica pod utjecajem bosanske, πto nije neoËekivano s obzirom na to da nema nikakve sumnje kako je piscu
26 Kod Baπeskije takoer kangi i hane (Filan, 1999 : 357., 340.), ali hepüsi (isto, 343.).

23

ovoga teksta turski drugi jezik, a bosanski maternji. Meutim, pisac je ovdje iπao od turskoga prema bosanskom jeziku - on je prvo pisao turski a potom bosanski tekst. U tom se sluËaju nameÊe zakljuËak da je poredak reËeniËnih konstituenata u naπim primjerima upravo onakav kakav je on doista bio u bosanskom (i πire, rumelijskom) turskom. Drugim rijeËima, ovaj obrnut poredak konstituenata u turskoj zavisnosloæenoj reËenici nije posljedica jednokratnoga utjecaju dotiËne bosanske reËenice na tursku nego je to sintaktiËko obiljeæje turskoga jezika u Bosni, i u Rumeliji, koje se ogleda u rasporedu reËeniËnih konstituenata pod opÊim utjecajem lokalnoga (odnosno lokalnih) jezika.27 Stoga i ove primjere nije dovoljno posmatrati izolirano s glediπta samo jednoga (naπega) teksta kao rezultat konkretnoga utjecaja jedne bosanske reËenice na njen turski ekvivalent. Treba spomenuti da u tekstu ima i nekoliko turskih pogodbenih reËenica sa pravilnim poretkom glavnoga i zavisnoga dijela. To su primjeri: Eger Tañrı seni hıfz ëderse saña kimse bir áey ëdemez. (10a/5-6) Eger ögrenmek isterseñ yazılan ve okunan pek ezberleye. (12b/1) Zanimljivo je da se u prijevodu ovih primjera na bosanski jezik na prvom mjestu nalazi zavisni reËeniËni dio, kao i u turskom tekstu, s tim πto ovaj red konstituenata u bosanskom tekstu ne naruπava sintaktiËke pravilnosti bosanskoga jezika. U navedenim primjerima zavisnosloæenih reËenica uoËava se upotreba upitnih zamjenica niçün (zaπto) i nice (kako) u funkciji veznika, prvoga u znaËenju veznika poπto, zato πto, a drugoga u znaËenju veznika kao πto.28 (Ben unutmıáım niçün sora (>sonra) añmamıásun. (2a/3) Ben Oña kulluk ëderüm ziyade nice bu ana varınca kulluk ëtmiáim. (11b/8). U namjernoj reËenici pak (Her bir kelamı her kaideye çevirelüm kolay ögrenülsün.) vidi se odsustvo pokazatelja subordinacije diye koji se oËekuje na kraju reËenice. U primjeru kangı ka’ideye gelür oña göre söyle upitna zamjenica kangı upotrijebljena je u znaËenju odnosne, a gl. je oblik umjesto u kondicionalu doπao u indikativu, oËigledno po modelu bosanske reËenice. Ipak, ova se pojava ne moæe uzeti kao obiljeæje naπega teksta buduÊi da je kondicional u sliËnim primjerima na viπe mjesta naznaËen: baáa her ne gelürse, benden her ne ëderse, biz her ne iálersek, her ne zeman isterseñ, kim öyle Allahı bilse, nice isterse ëder i drugi.
27 O inverziji glavne i zavisne reËenice kao autentiËnom obiljeæju bosanskog turskog govori i »auπeviÊ. (1991: 392.). 28 Primjere ovakve upotrebe upitnih zamjenica v. i u: »auπeviÊ, 1991: 392.

24

Odstupanja u poretku rijeËi u turskoj reËenici dosta se Ëesto ogledaju u smijeπtanju priloπke odredbe na kraj reËenice, iza predikata, kao u sljedeÊim primjerima: nice ëdelüm áimdi, Allahdan korkmalıdur da’ima; o iá vücuda gelür kolay; ol kimse geride kalmaz bir zeman; ben oña kulluk ëderüm ziyade. Ova se pojava vidi ne samo kod jednostavnih priloga nego i kod proπirenih adverbijala u primjerima benüm nekadar iálerüm vardur senüñ söyledügüñden ma’da, bunda onsuz da olabilür añuñla gibi, te kod gerunda u primjerima acıkdum katlanurken, susadum bakarken, yohsa biz ne kadir iz ëtma O bir áey vërma murad ëtmiyince. I druge su glagolske dopune i dodaci, osim priloπkih odredbi, mjestimiËno izmjeπtene na kraj reËenice. U sljedeÊim je to primjerima direktni objekat: kimse bozamaz gitmegi, ben Tañrıdan umarum heráey, kaçan biráey dilerse ëtma, dogdugı birle bilür beslema, a u jednom primjeru objekat u dativu: ne poturlar dëmesünler bize. U primjeru ezberlemeyüp ‘aklına gelemez her kelam na kraj reËenice izmjeπten je subjekat her kelam, a u primjeru bir sözi dëdügiñde bunda yazılan atributska sintagma bunda yazılan izmjeπtena je na kraj proπirenoga adverbijala kojemu pripada. MjestimiËno je u kratkim reËenicama predikat zauzeo mjesto na poËetku, πto je takoer neuobiËajen poredak elemenata za tursku reËenicu, osim onda kad je on stilski markiran πto ovdje nije sluËaj, narimjer: güçdür halkı cem’ ëtma, tagıldılar hepisi, te u sredini kratke reËenice u primjerima benüm yokdur suçum, o áeye dër ola πto je takoer za predikat nepredvieno mjesto u turskoj reËenici.29 Sa stanoviπta savremenoga jezika zanimljivi su oblici gl. imenice na -me. Ona se na jednom mjestu javlja sa posvojnim sufiksom za 3. l. j. Onuñ bilmesi i cijela konstrukcija glasi kao i u savremenom jeziku. No na svim je drugim mjestima glagolska imenica na -me napisana mim + elif, πto sugerira Ëitanje -ma. Dok u primjeru güçdür halkı cem’ ëtma ona ima funkciju subjekta, u veÊini drugih primjera gl. imenica na -me je u funkciji objekta: kaçan biráey dilerse ëtma, o bir áey vërma murad ëtmeyince, dogdugı birle bilür beslema, söylema bilenler. U ovim primjerima nije naznaËen sufiks akuzativa iako se on Ëesto vidi na odgovarajuÊem mjestu u tekstu, na primjer: bunları bitüreyim, senuñ iáüni bitirürüm, kimse bozamaz gitmegi, o her áeyi bilür, Allahı bilse, ol
29 Ovu je osobenost bosanskog turskog registrirao i »auπeviÊ, 1991: 391.

25

cümlemüzi besleyor. Glagolska imenica na -me ima oblik -ma i kad je u funkciji dopune glagola üáenmek i pridjeva kadir koja, inaËe, dolazi u dativu. I tada ne nosi sufiks padeæa dativa: her yere varma üáeniyor, yohsa biz ne kadir iz ëtma, kimse komama kadir de’ildür. U vezi sa upotrebom gl. imenice na -me u ovim primjerima treba imati u vidu osobenost bosanskoga turskog na koju je »auπeviÊ skrenuo paænju. Ona se ogleda u upotrebi gl. imenice na -me u velariziranom obliku (-ma) na mjestu gdje u bosanskom jeziku stoji infinitiv ili supin, pa se ovim moæe obrazloæiti i njena indeklinabilnost u navedenim primjerima. (»auπeviÊ, 1991: 392., napomena 36). Primjer koji sam navela na poËetku (onun bilmesi) potvruje da u bosanskom turskom gl. imenica na -me u genitivnoj konstrukciji ima pravilan oblik, no kad se ona nae u spomenutom poloæaju u reËenici (tamo gdje u bosanskoj reËenici dolazi infinitiv ili supin) dobiva velarizirani oblik i postaje indeklinabilna. Da je gl. imenica na -me Ëesto zastupljena u bosanskom turskom, πto je takoer konstatirao »auπeviÊ na navedenom mjestu, moæe potvrditi naπ primjer her kim ögrenma isterse gdje je trebala doÊi gl. imenica na -mek. Ipak, zanimljivo je uoËiti da se u ovome tekstu kao dopuna turskoga glagola istemek (htjeti, æeljeti) susreÊe i gl. imenica na -mek: eger ögrenmek isterseñ. Sasvim je sigurno da je po istome modelu pisac ove knjiæice-rjeËnika saËinio i reËenicu dahi cennete girmek dilerseñ u kojoj je glagol dilemek (æeljeti) dobio kao dopunu gl. imenicu na -mek u apsolutnom padeæu umjesto u akuzativu. Sufiks padeæa akuzativa u ovome je tekstu izostavljen joπ na nekim mjestima, osim onih koja sam navela u vezi sa upotrebom glagolske imenice na -me: ben Tañrıdan umarum her áey, kaçan bir áey dilerse ëtma, O bir áey vërma murad ëtmeyince. Treba primijetiti da su u svim ovim primjerima u funkciji objekta neodreene zamjenice bir áey i her áey.30 Takoer se u primjeru Ondan biyük yardumcı nerede bulayım izostavljanje sufiksa za akuzativ na imenici yardumcı moæe protumaËiti neodreenoπÊu ove imenice; ovdje, zapravo, nedostaje jedno bir u funkciji neodreenoga Ëlana ispred imenice yardumcı. “Teæi sluËaj” izostavljanja sufiksa za akuzativ je u naprijed navedenom primjeru dahi cennete girmek dilerseñ, te na dva mjesta kod participa na -en: eger
30 U tekstu prolazi i jedan primjer O her áey’i bilür. UpuÊujem na uporedbu ovih primjera sa onima na koje skreÊe paænju »auπeviÊ (2000: 161) u katoliËkim tekstovima na turskom jeziku.

26

ögrenmek isterseñ yazılan ve okunan pek ezberleye i bunda yazılan yukardan aáadan fikr eyle. Sufiks za dativ izostavljen je u primjeru Her nere (umjesto her nereye) göñli isterse,31 te u primjeru gayrısı kadir de’ldür bir áey gdje je trebao doÊi na zamjenici u funkciji dopune pridjeva kadir. Kad se ovaj poslednji primjer uporedi sa drugim, o her áey’e kadirdür vërma, sudeÊi po prijevodu na bosanski jezik (On je viristan s(i)vaËemu dat), ovdje dativ ne stavlja zamjenicu her áey u funkciju dopune pridjeva kadir nego glagola vermek. Sufiks za padeæ genitiv izostavljen je samo u jednom primjeru sen söyledügüñ (2a/7), pa se ovo moæe smatrati omaπkom s obzirom na to da je genitiv redovno naznaËen, Ëak u istoj sintagmi u neposrednoj blizini navedenoga primjera (senüñ söyledügüñden ma’ada, 2a/9). Neke osobitosti u leksici Kad se leksika ovoga teksta uporedi sa stanjem u savremenom turskom jeziku uoËava se da je ovdje glagol etmek Ëesto upotrijebljen u znaËenju glagola yapmak. Glagol evetlemek (2b/1) ili ivitlemek, kako stoji u rukopisu R-7695, ne biljeæe rieËnici savremenoga turskog jezika no zabiljeæen je kod Zenkera u oba oblika (evetlemek i ivetlemek) i uz upuÊivanje na glagol ivmek daje se njegovo znaËenje æuriti, hitati. Za predikat doûrudurum (ispravit Êu) u primjeru neyle olursa dogrudurum (18b/8) moæe se rekonstrinfinitiv u obliku dogrudurmak za koji ne nalazimo potvrdu ni u savremenom turskom jeziku ni u rjeËnicima osmanskoga jezika.32 Glagol katlanmak ovdje je upotrijebljen u znaËenju Ëekati, kako stoji u prijevodu primjera na bosanski jezik (18b/4). Ovaj glagol u savremenom jeziku ima znaËenje izdræati, podnositi, dok Zenker kao poslednje znaËenje gl. katlanmak biljeæi Ëekati. Kako turski tekst u ovoj knjiæici prati njegov prijevod na bosanski jezik, zanimljivo je primijetiti joπ neke osobenosti u vezi sa leksikom. Nije neoËekivano, ali je vrijedno spomenuti da su neke turske rijeËi u dijelu teksta na bosanskom jeziku prevedene turcizmima, naravno u
31 Indeklinabilan oblik upitne zamjenice nere utvrdio je i »auπeviÊ u primjeru Nere istersün Êitma? (1991: 391). 32 Na ovome je mjestu mogao stajati glagol doûrultmak, faktitiv-kauzativ od gl. doûrulmak ili pak doûrutmak (Zenker).

27

onom obliku u kojem su se koristili u bosanskom jeziku. Tako se ovdje turski glagol ezberlemek prijevodi turcizmom ezberlejisati (nauËiti napamet), imenica hazine u prevodu na bosanski glasi hazna (riznica), a imenica kaide glasi kajda (ovdje, pravilo). Pridjev kabul preveden je istim oblikom - kabul (usliπan), kako i jeste poznat u naπem jeziku. Glagol murad ëtmek takoer je mjestimiËno preveden glagolom murad uËinit, ali i glagolom htjeti (murad = æelja). Joπ je pridjev hoánud preveden turcizmom kail (ovdje, zadovoljan). S druge pak strane imenica musliman prevodi se kao turËin i muslimanluk kao turkovanje. Sasvim je sigurno da ovdje imenice turËin i turkovanje u tekstu na bosanskom jeziku oznaËavaju pripadnost islamu. Najzad, u ovome kratkom tekstu prolaze i dva frazeologizma, i oba su na naπ jezik prevedena takoer frazeologizmima. Jedan glasi ayak altında kalmak a njegov prijevod na naπ je jezik ostati pod nogama (12a/ 3).33 Drugi je frazeologizam üzerinde kalmak a njegov je prijevod ostati na nekome (18b/8).34 Prilog - Transkripcija teksta35 2a

Saña söyledügüm olur mı? Ne söylemiásün?
©(o)to sam ti govorijo hoÊel bit? ©(o)to si govorijo?

Ben unutmıáım niçün sora36 añmamıásun.
Ja sam zaboravijo jer nisi poslije napomenuo.
33 Ovaj turski frazeologizam ima ovjeru u: Aksoy, 493. Bosanski je kod MateπiÊa zabiljeæen u obliku biti (komu) pod nogama i u znaËenju biti komu potËinjen, biti pobijeen (od koga), (s. 382). Isti je naπ frazeologizam registrirao i TanoviÊ (s. 140). 34 I drugi turski frazeologizam ima ovjeru u Aksoy s tim πto autor upuÊuje na njegov frekventniji oblik üstünde kalmak (s. 924). Iako za bosanski oblik nisam naπla ovjeru ni kod MateπiÊa ni kod TanoviÊa, za πto je, uostalom, razlog mogao biti korpus na kojem su ovi autori radili, moæe se reÊi da je on i danas dobro poznat u razgovornom bosanskom jeziku. 35 Kako je ovo kratak tekst na turskom jeziku sa prijevodom na bosanski koji neposredno slijedi svaku tursku reËenicu iz tehniËkih sam se razloga u transkripciji odluËila za savremenu tursku latinicu, bez oznake karakteristiËnih arapskih konsonantskih grafija. ©to se tiËe biljeæenjâ u tekstu na bosanskom jeziku, smatrala sam da treba ukazati na mjesta gdje je uveden laæni vokal ispred ili izmeu suglasnika inicijalne grupe, s obzirom na to da se ova pojava tumaËi kao utjecaj arapske ortografije i uzusa osmanskoga jezika. (O ovome v. JankoviÊ, s. 17). Takve sam vokale biljeæila u zagradi. 36 Odnosno soñra.

28

Kıyas ëtdüm, unutmamıásun. Benüm gayrı kasavetüm
M(i)lidoh nisi zaboravijo. U mene je d(u)ruga b(i)riga

çokdur. Benüm ne hacetüm sen söyledügüñ. Benüm
puno. ©(o)to ja hajem π(o)to si ti govorijo. Koliko

nekadar iálerüm vardur senüñ söyledügüñden ma’ada.
u mene ima poslova osim π(o)to si ti govorijo.

Bunları bitüreyim soñra senüñ iáini bitürürüm.
Da ove opremim pak Êu37 t(o)voj poso opremit. 2b

Evetleme hep olur, senden öyle sözler
Ne hiti, s(e)ve Êe bit, ottebe38 Êe taka riË doÊ.

gelür. Ben ummazdum, ben evetlemezdüm baña sıklet
Ja se ne bi nadao, ja ne bi hitijo da meni nije

olmasa. Kaç yerden baña sıkletdür, o öteden
prisÊika. Iskoliko je mista meni prisÊika, oni ottuda39

bu beriden, herkes kendi áeyüni isteyor.
a ovi odovud s(i)vak s(o)voga iπÊe.40

Her tarafdan mektublar geliyor, çok yerlere
Sa svake s(e)trane k(i)njige41 dohode, na puno mista

çagırıyorlar. Olabilür, her nere42 göñli
zovu. More bit kud god mu s(i)rce 3a

isterse kimse bozamaz gitmegi, isterse gitsün
iπÊe, ne more nitko (i)smest otiÊ, ako Êe nek ide.

Bunda onsuz da olabilür añuñla gibi.
37 Napisano spojeno pakku s tim πto je prvi fonem k napisan grafijom kaf a drugi grafijom kef, kako sam u analizi veÊ spomenula. 38 Odnosno od tebe. 39 Napisane su dvije grafije /t/ jedna bez vokala (sa naznaËenim sukunom), druga sa vokalom o (grafija /v/ + dama. 40 Odnosno svako svoje traæi. 41 Odnosno pisma, pozivi. 42 Odnosno nereye.

29

Ovde i brez njega more bit kao i π njim.

O da bize gerek olur, sume gitmez, bir áeye harc Ijono43 Êe nam valat,44 neÊe zaludo otiÊ, u πto god Êe se olunur. Sizden istedügümüz hane o áey? utratit. ©(o)to smo od vas iskali kamo ono? Getürdünüz mi? Getürdiyseñüz gösterüñ, hepisi Donesoste li? Ako ste donili ukaæite neka s(i)vi görsünler. Nereden getürülmiá görülsün. vide. Odkud se donilo nek se vidi. 3b Halk dezildi. Bir yere cem’ oldılar. Bütün Ljudi se iskupiπe. Na jedno se misto iskupiπe. Dok se cem’ olmayınca. Halk dezildidi.45 Güçdür halkı cem’ ëtma.46 s(e)ve ne sabere. Bijahu se ljudi iskupili. MuËno je ljude sabrat. Tagıldılar hepisi yaluñuz kalduk. Ne yapalum,
Razidoπe se s(i)vi, ostasmo sami. ©(o)to Êemo Ëinit,

nice ëdelüm47 áimdi? gövde, baá,
kako Êemo sad Ëinit? tijelo, g(a)lava,

göz, kulak, boyun, bogaz, gögüs oko, uho, v(a)rat, g(i)rlo p(i)rsa…
(Naredne stranice su rijeË za rijeË na tuskom pa onda na bosanskom jeziku). 8a

Allahdan isteye. Od Boga isÊi. Allah vërür Bog Êe dat eger murad ëderse. ako hotijo bude. Ondan istemeli. Od Njega vala48 iskat.
43 Odnosno i ono. 44 Odnosno valjat, trebati. 45 Kod pluskvamperfekta na -diydi pitanje je da li je izgovor -diydi ili pak -didi. S obzirom na to da pisac nije napisao sukun, koji inaËe redovno koristi kao grafiËko sredstvo na konsonatima bez vokala, uzimam oblik -didi. Pisanje ovoga oblika provjerila sam u dijelu knjiæice gdje se nalaze konjugacije. I ovdje nije zabiljeæen sukun, pa bi se oblik pluskvamperfekta Ëitao ögrendidük, ögrendidünüz. 46 Odnosno etmek. 47 Odnosno yapalım. 48 Odnosno valja, treba.

30

8b

Baáa her ne gelürse π(o)to god dojde na glavu49 gayrısından bilmemeli. odrugoga50 ne valja z(i)nat. Gayrısı kadir de’ildür bir áey51 D(u)rugi nije niπta viristan lakin eger Tañrı yardum ëderse. veÊ ako Bog pomoæe. Zira Onuñ kuvveti çokdur. Jer je Njegova jaËina puno. Kimsede okadar olmaz. Ne more ni u koga onoliko bit. Her ne dilerse kadirdür. ©(o)to god hoÊe, more. Nice isterse ëder.52 Kako hoÊe añako53 Êe uËinit. O her áeyi bilür, on s(i)vaπto z(i)na, hem görür. hem vidi. Bizcüleyin bilmez de’ildür nije kano mi da ne zna, sanma ne mli.54
(Ovdje je sa strane vjeπtijim rukopisom napisano “Inne’llahe ûamiu’l-munafikin ve’l-kafirin fi ûehenneme ûemi’an” sa naznakom da je ajet.) 9a

Gerçek bile doisto55 z(i)naj Allah birdür Bog je jedan Gayrı yokdur. D(u)rugoga nejma. Öyle inana. Tako viruj. Kim öyle Allahı bilse Ko tako Boga z(i)nade müslümandur. turËin je. Allahuñ ortagı yokdur U Boga nejma ortaka nikakva. bir asıl. Oglı kızı yokdur. Sina ni kÊeri. Yemez içmez. Ne jede ne pije. Uyumaz. Ne spava. Her yerde hazirdür. S(e)vagdi je gotov.56 Allahu Te‘ala bizüm iáümüzi görür, Gosodin Bog naπ poso vidi biz her ne iálersek. mi π(o)to god radimo.
49 Na glavu je napisano spojeno, pa je inicijalna suglasniËka skupina razdvojena na dva sloga nag-la-vu. Stoga u ovome primjeru nema pomoÊnoga vokala koji bi razbio suglasniËki skupinu gl a koji inaËe nalazimo u ovakvoj poziciji. 50 odrugoga je napisano spojeno sa jednom grafijom d umjesto od drugoga. 51 Odnosno: bir áey yapmaya. 52 Odnosno yapar. 53 U ovome bosanskom primjeri (añako>onako) zanimljivo je uoËiti da je fonem n napisan grafijom ñ. 54 Odnosno nemoj tako misliti. 55 Odnosno doista. 56 gotov u znaËenju prisutan.

31

Dahi fikr ëtdügümüz57 hep bilür. Joπ π(o)to god pomislimo z(i)na. Onuñ bilmesi kalbile de’ildür. Njegovo z(i)nanje s(i)rcem nije. Gördügi gözile de’ildür. ©(o)to vidi oËima nije da vidi. Òáitdügi kulagıla iáitmez. ©(o)to Ëuje uπima ne Ëuje.
9b

Bir kimse bir kimseye kulagına fısıldasa Da tko komu na uho priπapÊe ol kimse iáitmese da oni Ëovik ne Ëuje Tañrı Bog iáidür. Ëuje. Kaçan bir áey dilerse ëtma58 Kad π(o)to hoÊe uËinit kimse komama kadir de’ildür. nitko nije viristan ubranit. Bir áey murad ëtdikde Kad π(o)to murad uËini59 o zaman onda o áeye dër ola, onomu reËe budi, olur. ono bude. Öyle büyük kuvveti vardur. Tako ima golemu jaËinu. Ol ulu Allahdan çok isteye. Od onoga Boga puno isÊi. Her ne zeman isterseñ Kad god iπÊeπ umiz ol. uzdaj se. Òstedügüñ vakitde Kad isÊeπ pak kalbile iste60 eger isterseñ kabul olsun. ako hoÊeπ da ti je kabul.61 Bir zeman dilinden giderme. Nikad s(i) jezika ne jamivaj. 10a Togrı yolı öyle bulursun. Tako Êeπ naÊ p(e)ravi put. Tañrı seni beladan saklar. Bog Êe te od belaja uvarovat (?). Her iáüñ kolay olur. S(i)vaki Êe ti poso lasno bit. Bir áey saña güç olmaz. Niπto62 ti neÊe muËno bit. Eger Tañrı seni hıfz ëderse Ako te Bog uspazi saña kimse bir áey ëdemez.63 ne more ti nitko niπta uËinit. Tañrıdan korkan kimse Ko se Boga boji eydür. dobro je.
57 Odnosno fikr ëtdügümüzi. 58 Etmeyi odnosno yapmayı. 59 Odnosno hoÊe. 60 Ovdje je sa strane vjeπtijim rukopisom dopisano: Ëistim s(i)rcem isÊi, πto je prijevod ove turske reËenice. 61 Ovdje je vjeπtijim rukopisom dopisano bude. 62 Odnosno niπta. 63 Odnosno yapamaz.

32

Gayrı kimseden korkmaz D(u)rugoga se ne boji, añlaya. razumi. Allahdan korkmalıdur da’ima. Od Boga se vala64 bojat (i)sve udalj.65 Ol cümlemüzi besleyor. On nas (i)sviju h(a)rani. Yohsa biz ne kadir iz ëtma66 Ja67 mi (i)πto smo virisni uËinit O bir áey vërma68 murad ëtmiyince. dok on π(i)ta murad ne uËini dat.
10b

Ben Tañrıdan umarum her áey. Ja se od Boga uzdam s(i)vaπto. Ben Ondan umiz kesmem. Ja od Njega neÊu uzdanja otsiÊ. Ondan bijük yardumcı nerde69 bulayım. Od Njega di Êu naÊ veÊega pomoÊnika. Cümlemüzi ol yaratmıádur. (i)Sviju nas je On (i)st(o)vorijo. Ceyi’ nesnelere rızk vëriyor. (i)Svemu h(a)ranu daje. Gücü yeter. More. Hazinede bir zeman dükenmez. U hazni neÊe nikad nestat. Allah adunı her kim añarsa Boæije ime ko god pomene Her ey iáde añmak gerek. u svakomu dobru poslu valja pomenut. O iá vücuda gelür kolay. oni Êe poso lasno za rukom doÊ. O kimi iñleri70 çekerse Koga on naprid potegne ol kimse geride kalmaz bir zeman oni71 neÊe natragu ostat nikad. O her áey’e kadirdür vërma.72 On je viristan s(i)vaËemu dat.
11a

Her kim neye mustahik ise Ko god je Ëemu dostojan neye mustahik de’il ise Ëemu nije dostojan i πto Êe neyler Tañrı aña onı vërür mi? Bog hoÊe li nemu ono dat? Kime ne lazum ise o bilur. Komu π(o)to vala on z(ı)na.
64 Odnosno valja, treba. 65 Odnosno uvijek. 66 Odnosno etmeye, odnosno yapmaya. 67 Odnosno a (mi πta smo...). 68 Odnosno vermeyi. 69 Odnosno nerede. 70 Odnosno ileri. 71 Odnosno ta osoba. 72 Odnosno vermeye.

33

Her áeyde Allaha sıûınmalıdur. U svaËemu se vala Bogu p(i)riporuËit. Ve onuñ üzerine dayanmak gerek. I na Nega se vala naslonat. Eger isterseñ iáüñ iá olsun, Ako heÊeπ da ti je poso poslom, dahi cennete girmek dilerseñ, joπ ako hoÊeπ uniÊ u dæennet, Allahuñ birlüginde áek eyleme. u Boæijedinstvo73 ne dvoumi. Sıdkıyla iman getüre Istinito virovane donesi Allaha. Bogu. Müslümanlukda áek eylemek olmaz. U turkovanu ne more bit dvoumit. Kendi evladını bildügüñ gibi öyle Allahı bilmek gerekdür.
11b Kako s(o)voj porod z(ı)naπ onako vala Boga z(ı)nat, bile, z(ı)naj.

Bir zeman göñlinden çıkarma, Nikad iz s(i)rca ne vadi, fikir eyle misli, Allahuñ ne asıldur fikr eyle kakav je yüzi, kudreti misli. Daha karnında74 uáagı diri dutar. U materinu trbuhu dite æivo d(i)ræi. Dogdugı birle bilür beslenma75 kako se76 umije se h(a)ranit. Hak Te’ala ne kudretli padiáahdur. Gospodin Bog veleπi (?) je vir(i)stan
car.
77

Gökleri direksuz nice o.78 Ko bi anako mogo uËinit kao On. Ben Oña kulluk ëderüm ziyade Ja Êu nemu robovat veÊma nice bu ana varınca kulluk ëtmiáim. kako sam do sad robovo. Gayrısına kulluk ëtmem. D(u)rugomu robovat neÊu. Onuñ emrine muti’ olmıáım. Negovoj zapovijedi pridao sam se. Benden her ne ëderse hoánudım Od mene π(o)to god uËini kailsam.
12a

Ve bundan soñra ináaallah Türçe öûrenelüm.
Poslije ovoga ako Bog da da turski uËimo,

ayak altında kalmayalum, Türçe bilenden utanmayalum.
73 Odnosno Boæije jedinstvo. 74 Treba: Aña karnında. 75 Odnosno beslenmeyi. 76 Ovdje nedostaje rijeË rodi - kako se rodi. 77 v(i)ristan car je napisano sa strane u produæetku reda kojemu pripada. 78 Ova je reËenica na turskom nepotpuna (Kako On nebesa bez stubova...)

34

da pod nogam79 ne ostajemo, ko tursi80 z(i)na da ga se ne sdidimo.81

Söylema82 bilenler söyledüklerinde bilelüm ne söyleorlar.83
Koji umiju govorit, kad govore da znamo π(o)to govore.

Dilsuz gibi oturmayalum, ne poturlar dëmesünler bize.
Kao brez jezika da ne sidimo, vala, ti su poturice nek nam ne reku.

Bunlar da Türçe bilür dësünler. Öyle olup hazz ëderüz.
Ijovi84 turski z(e)naju nek reku. Tako budev d(i)rago Êe nam bit.

Türçe bilmeyen sıgır gibidür, her yere varma85 üáeniyor
Ko turski ne zna kao goverËe86 je, s(i)vakud iÊ uvodi se. (?) 12b

Eger ögrenmek isterseñ yazılan ve okunan pek ezberleye.
Ako hoÊeπ nauËit π(o)to se napisalo ijuËi dobro.

Oku yaz pekçe çalıá Da ne budeπ (i)zloËest
uËi piπi dobro radi. olmayasın nekbet ve yaramaz.

Her bir kelamı her kaideye çevirelüm kolay ögrenülsün.
S(i)vaku riË na svaku kajdu da okreÊemo nek se lasno nauËi.

Söz sözi açsun, bir söz on söz açsun.
Nek riË riË otvora, nek jedna riË deset riËi otvori.

Eger ey bakacak olursañ öyle saña açılur fikr ëdüp
Ako dobro uzg(e)ledaπ, tako Êe ti se otvorat misli viπe.

Bir sözi dëdüginde87 bunda yazılan yukardan aáadan88 fikr eyle.
Kad reËeπ jednu riË ovde π(o)to se upisalo ozdol ozgor misli.

79 Odnosno nogama. 80 Odnosno turski. 81 Odnosno stidimo. 82 Odnosno söylemeyi, taËnije konuámayi. 83 Odnosno söyleyorlar. 84 Odnosno i ovi. 85 Odnosno varmaya. 86 Odnosno goveËe. 87 Odnosno söylediûinde. 88 Odnosno yukarıdan aáaûıdan.

35

13a

Kangı ka’ideye gelür oña göre söyle amma ezberleyüp ibtida. Na koju Êe kajdu doÊ p(e)rama onim govori ama ezberlejsav89 napre.90 Ezberlemeyüp ‘aklına gelemez her kelam, heman ezberlemelidür.
Neezberlejsav91 ne more doÊ s(i)vaka riË na pamet, heman vala92 ezberlejsat.

Beni diñlersen böyle eyleye, soñra piáman olmazsun. Ako mene Êutiπ, evako uËini, neÊeπ se poslije kajat. Kolay Türçe ogrenürsün her ne istersun. Lasno Êeπ turski nauËit π(o)to god hoÊeπ. Her kim ögrenma93 isterse gice gündüz bunı okusun. Ko god hoÊe nauËit dan noÊ nek ovo uËi. Ne ogrenmiásün, ne kadar ogrenmiásün, ogrenmiáim.
©(o)to si nauËijo, koliko si nauËijo, nauËijo sam. 18b

Çok kimse yetiáememiádür. Puno ji94 nije prispilo. Yetiásün, geç yetiásün, erken gelmiá olsañ bulurduñ. Nek prispije. Nek docne prispije. Da budeπ rano doπao, naπao bi. Geç kalkmıásun. Acıkdum katlanurken. Susadum bakarken. Docne si ustao. Ogladnih ËekajuÊi. Oæednih gledajuÊi. Ben añmazdum, onı utandırmazdum. Sen beni utandırduñ, ben da Ja ne bi pominao, nega95 ne bi zastiivao. Ti mene zastidi i ja unutmam. Neyle olursa dogrudurum.96 Üzerimde kalmaz.
neÊu zaboravit. »ijem bude ispraviÊu.97 NeÊe na meni ostat.
89 Odnosno nauËivπi napamet. 90 Ova se rijeË moæe proËitati samo na navedeni naËin ili moæda napreh. 91 Odnosno ne nauËi li se napamet. 92 Odnosno valja. 93 Odnosno ögrenmek. 94 Odnosno ih. 95 Odnosno njega. 96 Odnosno doûrulturum. 97 Odnosno ispraviÊu neËim (na neki naËin).

36

20a

Ditreyor. Neden ditreyor? Kordıdan. Üáümekden.
D(i)rπÊe. Odaπta d(i)rπÊe. Od straha. Od zime.

Yeter mi o yohsa yetmez?
HoÊe li ono dosta bit il neÊe bit?

Eger yetmezse sen suçlı olursun. Benüm yokdur suçum, ben bilmem.
Ako dosta ne bude ti Êeπ bit k(i)riv. Nejma moje k(i)rivice, ja ne znam

nekadar lazimdür? Kime beñzer? Yüzinde saña beñzer geziáde baña beñzer.
kolko vala.98 Na koga nalikuje? U obrazu na te nalikuje u hodu na me nalikuje. Umjesto zakljuËka U ovome prilogu se razmatraju jeziËne osobenosti jednoga i obimom i sadræajem skromnoga teksta na turskom jeziku koji se nalazi u takoer i obimom i sadræajem skromnom tursko-bosanskom rjeËniku za koji se pretpostavlja da je napisan u 19. stoljeÊu a pohranjen je u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. S obzirom na odreene poteπkoÊe u rjeπavanju nekih jeziËnih osobenosti u turskim tekstovima pisanim arapskim pismom, posebno onih koje se odnose na fonetsko-fonoloπka pitanja, pa prema tome i nemoguÊnost da se ukaæe na sve osobenosti koje jeziËna analiza teksta podrazumijeva, ovu rijeË ne nazivam zakljuËnom ona je umjesto zakljuËka. Jedan od razloga koji me naveo da ovaj rukopis od samo nekoliko listova predstavim u ovome prilogu jeste taj πto tekst cijeli nosi sva obiljeæja sredine u kojoj je nastao. I kad se ostavi po strani najoËiglednije od tih obiljeæja - tekst na bosanskome jeziku koji je ovdje prijevod turskoga teksta πto mu prethodi - lokalna su obiljeæja jasno uoËljiva i u turskome tekstu. Ona se ogledaju u karakteristiËnoj grafiji, u nekim fonetskim promjenama, joπ viπe u sintaktiËkim osobenostima i jednim dijelom u leksiËkim. Ovo, pak daje vaænost naπem tekstu kao pisanom svjedoËanstvu o turskom jeziku koji se uËio u Bosni. JeziËne (i grafiËne) osobenosti koje sam zapaæala u ovome tekstu uporeivala sam sa onima veÊ poznatim
98 Odnosno valja, treba.

37

o bosanskom turskom. Ovo je uporeivanje pokazalo da razmatrani tekst sadræi mnoge opÊe osobenosti onoga turskog jezika koji se naziva bosanskim turskim, dok je pojava spontanoga biljeæenja ili, pak, jednokratnoga utjecaja konkretne bosanske jeziËne jedinice na njen prijevodni ekvivalent u turskom jeziku sporadiËna u odnosu na navedenu karakteristiku naπega teksta. Ponekad nas i odabir nekoga “sporednog” rukopisa iz jedne zbirke moæe odvesti u sasvim neoËekivanom pravcu i otkriti nam poneπto o proπlim vremenima. Kad se naemo pred takvom situacijom, ona kao da nas joπ jednom podsjeti na vrijednost pisane rijeËi. Nama preostaje samo da je Ëitamo. I da u njoj naemo svjedoËanstva o proπlosti, odnosno o nama samima

LITERATURA AdamoviÊ, M., O poreklu srpskohrvatskih osmanizama, Juænoslovenski filolog, 30/1-2, Beograd, 1973., s. 229-236. Aksoy, Ö. A., Deyimler Sözlüûü, TDK Yayınları, Ankara, 1978. »auπeviÊ E., Da li su u staroosmanskom jeziku postojale dvije paradigme ‘optativne’ forme na -(y)a-(y)e?, Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu, 37/1987, vol. 37, Sarajevo, 1988, s. 73-89. »auπeviÊ, E., Bosanski’ turski i njegova autentiËna obiljeæja, Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu, 41/1991, vol. 41, Sarajevo, 1991., s. 385-394. »auπeviÊ, E., Das Türkische des Josip DragomanoviÊ, Materialia Turcica, Band 17, 1996., s. 119-141. »auπeviÊ, E., Tri katoliËka teksta na turskome jeziku iz Bosne i Hercegovine, Trava od srca - Hrvatske Indije, Sekcija za orijentalistiku Hrvatskoga filoloπkog druπtva i Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb, 2000., s. 145-190. Filan, K., Baáeski Áevki Molla Mustafa Ruz-name Metin - Sözlük Ìnceleme, Basılmamıá Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1999. Filan, K., Osro grafske karakteristike Ljetopisa Mula Mustafe Baπeskije, Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu, 49/1999., Vol. 49, Sarajevo, 2000., s. 19-43. 38

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, (1420/2000) Katalog arapskih, turskıh, perzijskih i bosanskih rukopisa, Svezak sedmi, (obradili: Haso Popara, Zejnil FajiÊ), London-Sarajevo. JankoviÊ, S., Ortografsko usavrπavanje naπe arabice u πtampanim tekstovima (Uticaj ideja Vuka KaradæiÊa), Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu, 38/1988., vol. 38, Sarajevo, 1989., s. 940. MateπiÊ, J., Frazeoloπki rjeËnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb, 1982. Mollova, M., Syntaxe de l’ancien Turc en Bosnie, Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu, 37/1987, vol. 37, Sarajevo, 1987., s. 9-72. Németh, G., Zur Einleitungen der türkischen Mundarten Bulgariens, Bulgarische Akademie der Vissenschaften, Sofia, 1956. Németh, J., Die türkische Sprache in Ungarn im siebzenten Jahrhundert, Akademia Kiado Budapest, 1970. ©kaljiÊ, A., Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku, Sarajevo, 1985. TanoviÊ, I., Frazeologija bosanskoga jezika, Sarajevo, 2000. Zenker, J. T., Dictionnaire Turc-Arabe-Persan, Leipzig, 1866.

About one ‘sporadic’ work on Turkish and Bosnian language
This work discusses the linguistic characteristics of the one modest text on Turkish language which, is by scope and content a small Turkish-Bosnian dictionary. This dictionary was written in the 19th century and is kept in the Gazi Husrev-bey Library in Sarajevo. Some difficulties in solving the linguistic characteristics in the Turkish text, (which was written in Arabic script), particularly those which deal with phoneticphonological issues, resulted in almost impossible position to point out all the characteristic which linguistic analysis mean. Therefore, the words on these pages should not be considered as conclusion but rather remarks instead of conclusion.

39

One reason which leads me to present this work, that consists out of only a few pages, is in fact that the whole work has the characteristics of the environment from where it originated. The most obvious characteristic is that - the work is in Bosnian language, which has been translated from the preceding Turkish text. Local characteristics could be clearly seen in Turkish text as well. That is reflected in a specific graphic representation, in same phonetic changes, and even more in syntaxical and one part of the lexical characteristics. These characteristics, in fact, gave an importance to this text as a written evidence which proves that the Turkish language was studied in Bosnia. Linguistic (and graphic) characteristics, which have been noticed in this text, were compared with another, already known Turkish language in Bosnia. This comparison has shown that the examined text possesses much more specific characteristic of Turkish language which we call Bosnian-Turkish. Sometimes the selection of one work from a collection of many can lead us to completely different unexpected ways and uncover to us something from the bygone times. When we face such a situation, it reminds us once again about worthiness of written word. It was left to us just to read it. And inside it to find sign of past times, about ourselves.

40

Azra Gadæo-KasumoviÊ O SIDÆILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ BIBLIOTECI
Gazi Husrev-begova biblioteka nedvojbeno je ostala kao najznaËajniji Ëuvar historijske i kulturne grae vezane za osmanski period bosanske historije. Meu tom raznovrsnom graom nalazi se i zbirka sidæila sarajevskog πerijatskog suda. U popisu iz Spomenice Gazi Husrev-begove Ëetiristogodiπnjice iz 1932. godine stoji da se u biblioteci nalaze 84 sidæila sarajevskog πerijatskog suda i jedan mostarski pod brojem 5. Ta graa nije raznovrsna u smislu u kojem je bila raznovrsna zbirka od 54 sidæila u OIS. Ta zbirka je, kao πto je poznato, izgorjela. U njoj su se nalazile sudske knjige, protokoli πerijatskih sudova, po jedan ili viπe primjeraka, raznih kadiluka u Bosni i Hercegovini iz XVII, XVIII i XXIX stoljeÊa kao πto su mostarski, jajaËki, ljubuπki, teπanjski, zeniËki, blagajski, travniËki, fojniËki, graËaniËki, prusaËki, prijedorski, duvanjski.1 ©to se
1 V. opπirnije H. ©abanoviÊ, Turski diplomatiËki izvori vezani za istoriju naπih naroda, POF 1, Sarajevo, 1950., str. 129; Fehim Dæ. Spaho: Arhiv Orijentalnog instituta u Sarajevu, POF XXV/1975. Sarajevo 1977. Zbirka sidæila str. 48-49. Treba napomenuti da ipak nije sve izgorjelo i da su saËuvani sljedeÊi sidæili koji se sada nalaze OIS: Sidæil mostarskog kadije /br.4/ iz 1185.-1186. sa kasnijim dodacima iz 1187.-1201/, kadije Ahmed Seida, str. 53.; sidæil ljubinjskog kadije /br. 19/ iz 1203.1204., kadija Abdulah i Nuri Mustafa; sidæil visoËkog kadije /br. 67/ iz 1161.-1167., kadija Omer, str. 98.; sidæil travniËkog kadije /br. 30/ iz 1248.-1251./, kadija es-sejjid Ali Riza, str. 78.; fragmenti dvaju sidæila mostarskog kadije /br. 2/ iz 1080.-1081. i 1144.-1145., str. 34., oπteÊen; odlomci dva sidæila mostarskog kadije/br. 3/ iz 1092.-1096.-1097. i 1177., kadija Zulfikar Hasan, kadija ∆urËiÊ Alija, str. 74.; sidæil mostarskog kadije /br. 7/ sa dva odlomka iz kadijskog sidæila kasnijeg datuma iz 1244.1249., kadija Murteza-efendija, sin Aburrahima, str. 224+86. Hatidæa »ar ima saËuvan i rukopis prijevoda koji je saËinila sidæila teπanjskog kadije iz 1746.g. koji je bio evidentiran u OIS pod brojem 21. Usto je saËuvan i popis spahija bosanskog ejaleta iz 1244.-1245 /br. 68/; OIS je u okviru preuzimanja osmanske grae iz Akademije nauka preuzeo i sljedeÊe sidæile u prijevodu ili fotokopijama koji su zavedeni u knjigu inventara arhivskog materijala: Blagajski sidæil /br.78/ iz 1183.-1202/1769.-1787., str. 125., prijevod; sidæil nevesinjskog naiba /br. 81/ iz 1181.-1184/1767.1770., kopija iz JAZU, Zagreb, str. 165.; pljevaljski sidæil sa drugim dokumentima /br. 80/, god. 1221.1223/1806.-1808., kopija Jazu, Zagreb; fragmenti stolaËkog sidæila /br. 82/ iz 1248.-1249/1832.-1833., str. 16., kopija iz JAZU, Zagreb; sidæil Sarajeva /br. 95/, 18 stoljeÊe, prijevod; nevesinjski sidæil /br. 107/, iz 1181.-1189/1767.-1775., prijevod; mostarski sidæil /br.109/, iz 1143.-1146/1730.-1733., prijevod; blagajski sidæil /br. 110/, iz 1114/1702., str. 128., regeste; sarajevski sidæili /br. 125/, iz 17..i 18. stoljeÊa, str. 164., kopije s filma br. 119.; visoËki sidæil /br. 135/, iz 1828.-1829., str. 27,

41

tiËe grae u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, ona ima znaËaj stoga πto posjeduje tri najstarija sidæila iz 16. stoljeÊa kao i stoga πto posjeduje neprekinut niz sarajevskih sudskih protokola od 1762.-1852. godine. Time je obuhvaÊen cjelovito jedan period lokalne historije od druge polovice 18. do sredine 19-og stoljeÊa. Ta Ëinjenica daje moguÊnost za obuhvatnija istraæivanja u odnosu na grau koju pruæaju fragmentarni sidæili. ZnaËaj Ëuvanja ovog materijala koji se odnosi na lokalnu historiju Bosne, najviπe Sarajeva, sarajevske nahije jeste u tome πto se kopije tih sidæila nisu nalazile u Istanbulu kao πto je sluËaj sa raznim defterima koji su dosada bili uglavnom predmet interesiranja naπih nauËnih radnika, a koji se odnose na sumarne popise Bosanskog sandæaka.2 U Gazi Husrev-begovoj biblioteci postoji danas zbirka od 88 sidæila. U Spomenici Gazi Husrev-begove Ëetiristogodiπnjice uz navoenje godine i kadije registrirano je 85 sidæila.3 U svom vrlo kratkom popisu Hazim ©abanoviÊ je dodao i drugi najstariji sidæil iz 964. i 965/1556.-1558. godine za koji kaæe da ga je Biblioteka dobila zaslugom Hamdije KreπevljakoviÊa.4 Taj drugi najstariji sidæil, Ëija je regesta izradio ©abanoviÊ,5 nije bio registriran zajedno sa ostalim sidæilima, nego se neregistriran Ëuvao u trezoru Biblioteke. Sada je taj sidæil registriran kao sidæil 1a da bi pratio slijed registriranja po godinama starosti kako je u registraciji sidæila objavljenoj u Spomenici navedeno. Smatramo da je potrebno, radi detaljnijeg uvida u stanje saËuvanih sidæila, ukazati i na jedan popis sarajevskih sidæila bez datuma koji se nalazi u arhivskoj zbirci Gazi Husrevbegove biblioteke pod brojem A-993/TO a u kojemu je ubiljeæeno 80 sidæila. U ovom popisu se ne nalazi ubiljeæen sidæil 1 iz 959/1552.godine, ali se nalazi uveden kao “sicil-i atik” sidæil spomenutog Fadil-paπa-zadeta
regeste: teπanjski sidæil /br. 202/, 1751.-1781., str. 119.; teπanjski sidæil /br. 214/iz 1751.-1781., (uvezano u 42 knjige) prijevod; sidæil Mula Mestvice Muhameda /br. 237/ iz 1800.-1848., prijevod; sidæil zeniËkog naiba /br. 239/, iz 1828.-1838., 1763.-1764., br. 22 i 23, prijevod; sidæil fojniËkog naiba /br. 243/ iz 1249.-1258/1833.-1842., prijevod; graa iz ljubinjskog sidæila /br. 11/, iz 1756., prijevod. 2 Poznato nam je do sada jedino to da se jedan sarajevski sidæil nalazi u biblioteci Turskog historijskog druπtva u Istanbulu(Nr. Y 514) iz 1693/94 i 1717./Prema H. ©abanoviÊ, n.d. str. 131/ 3 V. Fehim Spaho, Gazi Husrev-begova knjiænica u Spomenica Gazi- Husrev-begove Ëetiristogodiπnjice, Sarajevo, 1932., str. 76.-79. 4 V. Hazim ©abanoviÊ, n.d., str. 130. 5 V. Regesta sarajevskog sidæila iz 1555.-58., rukopis, Gazi Husrev-begova biblioteka br. 6472. Prof. B. M. NedjeljkoviÊ u Ëasopisu Arhiv za pravne i druπtvene nauke, Beograd X, 1934. ,str. 190. navodi da se rukopis regesta nalazi u Arhivi OpÊeg seminara za ihstoriju dræave i prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

42

iz 964. godine. Ovaj sidæil nije bio ubiljeæen ni u popisu sidæila iz 1912. godine koji je saËinio hafiz-i kutub Hadæi Husein-beg Mehmed Akif. Takoer je u ovom starom popisu registriran sidæil Mehmeda Eminaefendije i Abdurahmana iz 1168.-1169/1754.-55., sidæil Mehmeda Kemaluddina-efendije i Osmana-efendije iz 1130.-1132./1717.-1719., sidæil Mimar-zade Hadæi Hafiz Emina-efendije iz 1179.-1180/1765.-1766., sidæil Jahja-zade Ahmeda-efendije iz 1193.-1194/1779.-1780., sidæil Hafiz Hadæi Hasana-efendije iz 1194.-1195/ 1780., sidæil ©ejh-zade Mehmeda Seida-efendije iz 1222.-1223/1807.-1808. godine. Ni jedan od navedenih sidæila nije registriran u Spomenici niti u popisu iz 1912. a nisu pronaeni ni u biblioteci. Iza sidæila iz 1130-1132. godine stoji biljeπka: “Nema 43 sidæila od 1132.-1176/1719.-1762. godine. Kada je u okupaciji izgorjela stara mahkema - sarajevska sudnica koja se nalazila naspram Ëasne Gazi Husrev-begove dæamije, vjerovatno su izgorjela 43 sidæila.” Pored sidæila evidentiranih u Spomenici i posebno numeriranih od broja 1-85, pronaπli smo joπ dva sidæila i evidentirali ih kao sidæil 86 i sidæil 87. Sada sa sidæilom iz trezora iz 964.-965. godine Ëije je regeste saËinio Hazim ©abanoviÊ u Biblioteci ima 88 sidæila.Poπto je sidæil iz 964.-865. godine evidentiran kao 1a to ima na broju 87 sidæila +1a. Pabirci iz sidæila i neevidentirani sidæili Postoji u Biblioteci izjestan broj sidæila ili listova iz sidæila koji su zavoeni u Inventar pojedinaËih dokumenata a koje treba navesti radi potpunosti informacije o stanju ove vrste fonda u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Napominjemo da pabirci iz sidæila koji su dospjeli u ovu biblioteku uglavnom nisu sarajevski. - Sidæil πerijatskog suda u Maglaju iz 1236.-1244. Poklon Biblioteci od kadije Derviπa ButuroviÊa.6 - Fragment od dva lista iz jednog sarajevskog sidæila iz 1039.g. koji govori o Gazi Husrev-begovom vakufu.7 - Fragment lista iz sidæila nekog πerijatskog suda, vjerovatno travniËkog, bez datuma.8
6 U GHB, A-3154/TO. 7 U GHB, A-1231/TO. 8 U GHB, A-3275/TO.

43

- PojedinaËni listovi iz raznih sidæila.9 - Jedan list iz sidæila mostarskog πerijatskog suda iz 1120. g.10 - Jedan list iz nekog sidæila na kom se nalazi popis sidæila raznih kadija sa naznakom vakfija raznih vakifa.11 - Jedan list sidæila πerijatskog suda u FoËi iz 983. g. U njemu se nalaze zapisnici o naravnanju za dug, o tapiji na zemlju u selu DragoËava u nahiji Sokol, o jamËenju tutora malodobnoj djeci i o kupoprodajnim ugovorima.12 - Fragment od Ëetiri lista sidæila srebreniËkog kadije iz 1203. g.13 - Jedan list foËanskog sidæila iz 1159. g.14 - Fragment od Ëetiri lista nekog kadijskog sidæila ( ) od kojih je jedan prazan/ a na kojem se nalazi popis bosanskih timara.15 - List iz nekog sidæila vezan za sarajevsku nahiju. Ubiljeæeno nekoliko tezkera i temesuka.16 - Fragment nekog sidæila iz FoËe iz 1073/1662. g.17 - List iz nekog foËanskog sidæila iz 1221/1806.18 - Nepotpun sidæil iz Tuzle iz 1054/1644. Ima 36 listova od kojih su neki djelomiËno oπteÊeni. Ima saËuvan originalan kartonski povez.19 - Nepotpun sidæil iz Tuzle iz 1055/1645. Listovi ubiljeæeni od 37.69. Nalazi se u kartonskom povezu. Listovi neuvezani i poneki djelomiËno oπteÊeni. Radi se o jednom te istom sidæilu kao πto je gore navedeni koji je neko razdvojio na dva djela, na jedan iz 1054. i drugi iz 1055. godine i postavio u dva razliËita kartonska poveza.20
9 U GHB, A-4o94/TO. 10 U GHB, A-2957/TO. 11 U GHB, A-2619/TO. 12 U GHB, A- 2528/TO. 13 U GHB, A-1278/TO. 14 U GHB, A-1287/TO. 15 GHB , A-1409/TO. 16 GHB, A-3991/TO. 17 GHB, A-4o18/TO. 18 GHB, A-4019/TO. 19 GHB, A-4158/TO. 20 Isto.

44

- Fragmenti sidæila iz Livna/Ihlevne iz 1208/1793.g. SaËuvana Ëetiri lista, neuvezana u kartonskom povezu.21 - Fragmenti sidæila ili nesluæbene kadijske biljeænice u vidu sidæila bez poveza /odreeni ispisani redovi prekriæeni/, 13 saËuvanih listova vjerovatno iz 1268/1851./Ubiljeæeno samo kao 68.g. tj. /12/68.22 - Pabirci iz mostarskog sidæila iz 1144/1731. godine. Mehak oπteÊen kartonski povez sa ostacima koænog hrbata. Tekst ispisan i na koricama. Sidæil ima 30 stranica, od toga πest praznih. Na koricama razne sitne biljeπke. Na 12 stranica ispisana vjenËanja. Na pet stranica su ispisani kadijski hudæeti. Na jednoj stranici se nalazi defter salijane od ljetnih prinosa razrezan na mostarska sela. Ima i jedan ferman.23 U Gazi Husrevbegovoj biblioteci joπ nalaze se i fotokopije rukopisa regesti sidæila zeniËkog naiba iz godine 1170.-73/1756.-59. sa kasnijim biljeπkama iz 1177.-78/1763.-64. godine u prijevodu Fehima Dæ. Spahe, Sarajevo, mart 1975.24 Detaljniji opis pojedinaËnih sidæila25 Svaki sidæil bio je vrijedan za posebnu i detaljnu obradu πto bi bio sloæen i dugotrajan posao. Mi smo ovdje u moguÊnosti dati samo kataloπku obradu svakog sidæila poπto je zadaÊa ovog rada predstaviti sve sidæile u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Stoga smo se opredijelili za to da iz pojedinih sidæila navedemo poneπto πto je njihova osobenost. Sigurno je, meutim, da je bez detaljnog predstavljanja svakog sidæila teπko steÊi uvid u njihovu pravu vrijednost i pravi sadræaj buduÊi da svaki dokument i svaka biljeπka moæe za nekog istraæivaËa biti interesantna samo po jednoj rijeËi ili jednom detalju πto je nemoguÊe u jednom brzom i kratkom pregledu predstaviti.
21 GHB, A-4159/TO. 22 GHB, A-4160/TO. 23 GHB, A-4161/TO. 24 GHB, A-145/B; Rukopis regesti Ëuva se u Istorijskoj zbirci Muzeja grada Zenice, a fotokopije originalnog dokumenta koji je izgorio u OIS, napravljene novembra 1991. godine nalaze se u posjedu Saliha Jalimama. (Usp. Saliha Jalimam, Sidæil zeniËkog naiba kao izvor za historiju Zenice, POF, 47.-48/1997.-98., Sarajevo 1999., str. 127.-143.) 25 Ovaj se opis i popis sidæila odnosi na sadaπnje stanje navedenog fonda u GHB. Iz dosadaπnjih popisa koji su saËinjeni samo na osnovu godine i kadije teπko je odmah uoËiti o kom se sidæilu radi, jer pojedini sidæili imaju i viπe godina i viπe kadija a Ëesto su samo pojedini kadije i pojedine godine biljeæene od odreenih popisivaËa. U tom smislu ovaj popis donosi viπe podataka.

45

Kao primjer navoenja onog πto se podrazumijeva pod uobiËajenim sadræajima donosimo sidæil br. 8 gdje najviπe ima ostavinskih deftera (58 ), bujuruldija (16), fermana (7), deftera hrane (5), in‘amat deftera (3), berata (2), deftera taksit poreza (2). Sidæil 1: Iz 959/1551-52. je nepotpun Kadija nepoznat. Ima 62 stranice. ©ir.21,5cm, duæ. 32cm. Iz ovog sidæila saËuvano je neπto dokumenata koji su zalijepljeni na listove knjige. Knjiga ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Stranice 1-20, 23-26, 33-36, 43-62 su neispisane. Dokumenti su ubiljeæeni samo na stranicama od 21-42. Ovaj sidæil kao i svi ostali izuzev sidæila pod brojem 5 iz 1765-68.godine /mostarski sidæil/ biljeæi predmete vezane za sarajevski kadiluk. U ovom sidæilu nalaze se prijepisi najznaËajnijih zakladnica vakufnama iz tog vremena a to su Kemal-begova vakufnama i Kemalbegov testament-vasijetnama26 te vakufanama Gazi Husrev-begove supruge ©ahdidar.27 Vakfiju Kemalbega28 su potpisali: Mevlana Muhjuddin, imam, Muhamed Hilmi, muderris, Muhjuddin, imam, sin Kasimov, Alauddin sin Nesuha, imam, Hadæi Hasan al-Firuzi, »auπ ©udæa sin Abdullah, Hadæi Mahmud, znalac, Osman sin Mahmuda, muderris. Pored gore navedenih znaËajnijih dokumenata tu se nalazi nekoliko biljeæaka poput biljeπke o prodaji zemljiπta Memije, sina Hasanova, iz dæemata mesdæida SaraË Ali u Sarajevu, Kasimu, sinu Huseinovu. Sidæil 1a:29 Iz 963/1556.-57. i 965/1558.30 godine. Ima originalan koæni povez. Stranica 446. ©ir. 21,5cm, duæ. 31,5cm. Uglavnom sadræi ubiljeæene kadijske hudæete. Ovaj se sidæil u popisu sidæila bez datuma pod brojem A-995 navodi kao stari sidæil Fadil paπa-zadeta. Tu su ubiljeæeni predmeti sa potpisom kadija raznih kadiluka: Mehmed, sin Husama, kadija u Edrenama/str. 89/, Mustafa, ovlaπten za kadiluk Zvornik/23/, Mehmed, ovlaπÊen za kadiluk Belgrad/str. 273/, Musa, sin Mahmuda, kadija u Ljubuπkom /str. 311./ i drugi.
26 Ovu vasijetnamu preveo je S. Kemura u djelu Javne muslimanske graevine u Sarajevu, str. 260. 27 Prevedena u Vakufname iz BiH, XV i XVI vijek, Sarajevo, 1985., str. 73. 28 Sidæil 1, str. 30. 29 Ovaj sidæil se nalazio u trezoru i nije nikada bio zaveden pod brojem niti ubiljeæen u Spomenici. Stoga smo mu odredili broj 1a da bi registracija sidæila tekla poznatim redom i prema godinama izdavanja. 30 Regeste izradio H. ©abanoviÊ, v . br. 49.

46

Sidæil 2: 973. /1565.-58. godine. Ima isprava i iz 972.-974.g. Kadija nije naveden. Ima 468 stranica, 20 praznih stranica, zadnji list malo oπteÊen. Povez je kartonski sa koænim hrbatom. Dimenzije: ©ir. 25cm, duæ. 31cm. Sadræi uglavnom razne sitne tekuÊe predmete. Iako je ovaj sidæil vrlo obiman, on ne sadræi nijedan prijepis dokumenata centralnih vlasti kao πto su berati, fermani, bujuruldije a niti sadræi vakufname. Na prirodu materijala koji se nalazi u ovom sidæilu znaËajno upuÊuje rad Avde SuÊeske: Vakufski krediti u Sarajevu prema podacima iz sidæila sarajevskog kadije iz godine 973.9 i 974/1564, 65 i 6631 kao i rad Muhameda MujiÊa: Poloæaj cigana u jugoslovenskim zemljama pod osmanskom vlaπÊu.32 Sidæil 3: Godina 1119., 1120. i 1121/1707.-1708.-1709.33 Stranica 101. ©ir. 10cm, duæ. 29,5cm. Tekst je ubiljeæen i na koricama. Povez je od mehkog kartona bez uobiËajenog koænog hrbata. Rukopis je neuredan i sasvim sitan Ima mnogo ubiljeæenih pa prekriæenih predmeta, uglavnom sitnih tekuÊih poslova. Moglo bi se zakljuËiti da se radi o biljeænici naiba u koju je upisivao registracije stranaka i predmeta koje su stranke podnosile sudu. Na poËetku nije navedeno ime kadije. S obzirom da u Spomenici stoji da sidæil pod brojem 3 sadræi nekoliko vakufnama i dosta sitnih tekuÊih poslova, jasno je da se ne radi o istom sidæilu. Sidæil (biljeænica) koji je nama dostupan pod brojem 3 jeste ovaj sa datumima iz 1119., 1120. i 1121.godine. U tom sidæilu, bolje reËeno biljeænici naiba, nema vakufnama niti bilo kakvih drugih znaËajnijih dokumenata. Sidæil 4: 1140. i 1141./ 1727.-1728. Stranica: 104. ©ir.10,5cm, duæ. 26,5cm. Ima tvrd kartonski povez sa koænim hrbatom. Rukopis je vrlo uredan. Stranice 1. i 104. sadræe sitne registracije raznih predmeta. Na stranicama 2-83. ubiljeæena su pisma i ostavinski defteri, od toga do stranice 66. uredno su ispisani ostavinski defteri sa datumima 1140. i 1141. godine. Na navedenim stranicama nema ubiljeæenog nijednog drugog predmeta. Od stranice 67.-83. te na stranici 93. ubiljeæena su razna pisma. (Npr. na str. 72. ubiljeæeno je pismo (arzuhal) upuÊeno rumelijskom kaziaskeru Abdurrahimzade Jahja-efendiji, te pismo glavnom pisaru (reis ul-kuttab) Dami-efendiji; pismo Asim-efendije upuÊeno Isa-efendiji u Istanbulu/str. 75/; pismo na str. 76. potpisao od
31 POF 44-45/1994-95, Sarajevo 1992., str, 99. 32 POF, II-IV, 1952, str. 537. MujiÊ u ovom radu kaæe: “Najdragocjenije podatke za ovaj rad smo naπli u sidæilima sarajevskog suda a specijalno u sidæilu iz 1564-65.g.” 33 U Spomenici n.d. str. 77 navedena godina 1112/1700. Nema navedenog kadije.

47

kadije Isa-a iz Sarajeva a upuÊeno nekom od istanbulske uleme. Pismo na str. 77. koje je upuÊeno istanbulskom muderrisu Abdullah-efendiji potpisao je Mustafa, ovlaπÊen za grad Sarajevo. Na str. 11 stoji potpis ispod jednog ostavinskog deftera: Ibrahim al-kadi ve’l-kassam Saraj-Bosna. Na str. 42. ispod jednog ostavinskog deftera je napisano: Ibrahim muvella hilafeten ve al-kasam al-askeri bi medineti Saray-Bosna. Pismo upuÊeno rumelijskom teskeredæiji Mehmeda Hajrullah-efendiji na str. 78. potpisao je Mustafa poznat kao Kirgevizade??, (el-muvella hilafeten bi dar al- dæihad bi medineti Saray-Bosna.) Stranice 84., 86.-92., 94.-96., 100.-102. su neispisane. Na stranici 97. navodi se ime sarajevskog kadije Fehmi Mustafe, a na stranici 98. upisana je dova. Stranica 99. sadræi popis knjiga. Na stranici 103. ubiljeæen je defter troπkova sluæbenika neke dæamije. Sidæil 5 5: Godina 1180. 1182/1766.-1768.: Stranica 158. Duæ. 32cm. Kao kadija ubiljeæen je mostarski kadija Ahmed. Korice su ispisane. Na stranici 25. nalazi se potpis mostarskog kadije Ibrahima. Takoer se kao mostarske kadije potpisuju i kadije odnosno naibi Hafiz Mehmed i Derviπ Mehmed te Kiπlaki-zade Ruπdi Sulejman-efendija. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom i paginirane ispisane korice. Na stranicama 1.-2., 156.-158. ubiljeæeni su sitni predmeti. Stranice 3.-4., 27., 41., 68. su neispisane. Na stranici 5. je ubiljeæena murasela Ahmeda, kadije u Mostaru upuÊena Kiπlaki-zade Ruπdi Sulejman-efendiji kojom od poËetka dæumade’l-ula 1179. godine prenosi na njega kompetenciju da preuzme πerijatske poslove mostarskog kadiluka gdje je on postavljen na visoki poloæaj/ber vechi mensab. Na stranicama 6.-155. ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. U ovom sidæilu biljeæenje vjenËanja nije razdvojeno od biljeæenja drugih predmeta. Sidæil 6 6: Ima originalan i lijep koæni povez. Kadija nije naveden. Stranica 165., πir. 10,5cm, duæ. 29 cm. Od stranice 1-28. na prepisanim ispravama nisu navedeni datumi. Te isprave predstavljaju, uglavnom, dokumenate kao πto su razne vrste murasela/tahsil murasela, ta’zir murasela, tenbih murasela, murasela za postavljanje mutevelije, murasela koja se izdaje od strane vakufa na zakup, murasela za obraÊanje kajmakamu, ihùar murasela, nijabet murasela kojom se u odreenu nahiju produæava nijabet s tim da meu stanovniπtvom odreene nahije provodi πerijatske odredbe, primjeri obrazaca za sklapanje braka, primjeri hudæeta /kasas hudæet, vasi hudæet, keπf hudæet i sliËno.Od stranice 28.-165. na veÊini dokumenata postoje datumi. Na stranicama 29., 55.-62,. 70. upisane su 48

registracije raznih sitnih predmeta, kao πto su registracije jemstva i zastupnika. Stranice 63.-68., 41., 43., 54. su neispisane. Na stranici 42. upisan je recept za neki lijek a na stranici 69. dova. U ovom sidæilubiljeænici nema bujuruldija, fermana. BuduÊi da ima dosta sluæbenih akata koji imaju datum i vrijednost vjerodostojnih dokumenata iz 1166.1177/1753.-63. godine, ova biljeænica moæe ostati u kodifikaciji sa ostalim sidæilima. Ova biljeænica naiba sadræi registracije stranaka koje su pristupale sudu kao i registracije njihovih predmeta. Sidæil 7 7: Godina 1177.-1183./1763.-1769. U ovom sidæilu na stranici 52 ima ubiljeæeno vjenËanje godine 1204. Stranica. 126. ©ir. 15cm, duæ. 32cm. Neugledan. Ima povez kartonski s koænim hrbatom. Sadræi i razne sitne biljeπke, liËna pitanja, vjenËanja. Ovaj sidæil predstavlja sidæil fojniËkog naiba. Na stranici 17. ispod pisma upuÊenog Husein-efendiji potpisan je kadija Mehmed Said Muslim-zade, kadija u gradu Saraj-Bosna. Na stranici 28. ubiljeæen je kadijski ilam koji je potpisao kadija Husein, kadija i naib u nahiji Fojnica i Kreπevo. Na stranici 50. stoji potpis Mehmeda Zihnije, kadije u gradu Saraj-Bosna. Na stranici 51. ispod hudæeta iz 1177. godine stoji potpis Mehmeda, kadije u Saraj-Bosni. Na istoj stranici ubiljeæen je ilam iz 1179. godine upuÊen naibu fojniËke nahije sa potpisom Ibrahima, kadije u Saraj-Bosni. Na stranici 74. potpisao je arz i ilam Hafiz Mustafa, kadija u nahiji Fojnica. Na stranici 94. ilam fojniËkom naib-efendiji potpisao je Mu’min, kadija u Saraj-Bosni. Ovaj sidæil, kao i kasniji sidæili, sadræi pored sitnih biljeπki i vjenËanja veliki broj fermana, bujuruldija, kadijskih ilama i hudæeta. U sidæilu ima najviπe fermana i bujuruldija. Evidentno je da u odnosu na druge kasnije sidæile ovaj sidæil sadræi neznatan broj ostavinskih deftera. Predmeti u ovom sidæilu su pomijeπani. Sitne biljeπke i vjenËanja nisu izdvojena kao πto je sluËaj kod sarajevskih saËuvanih sidæila iz 18. i 19. stoljeÊa Na osnovu gore navedenog opisa, na osnovu toga πto zahvaÊa period od pet godina i πto godine ne idu hronoloπkim redom nego najËeπÊe su navedeni predmeti po godinama vrlo izmijeπani /npr. iza 1182. dolazi 1177. /, te na osnovu velikog broja navedenih kadija kao i na osnovu nerazdvojenih sadræaja, jasno je da se radi o biljeænici sidæilu naiba. Sidæil 8: Godina 1180. i 1181/1766.-1767. Kadija Abdul Mumin Hulusi-efendija, sin Omera, muderris iz medrese Alaijje. Ima 204 stranice. ©ir. 16 cm, duæ. 43,5 cm. Ima nepaginirane ispisane korice na kojim su ubiljeæena jemstva i druge razne sitne biljeπke. Povez je katronski sa 49

koænim hrbatom. Na stranicama 1.-2., 200.-201. ubiljeæene su razne sitne biljeπke. Na stranicama 3.-62., 77.-158. ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. Stranice 63.-76., 109.-178., 198., 203.-204. su neispiane. Na stranici 199. ubiljeæeni su dokumenti o postavljenju kadije. Na stranicama 179.-197., 202. ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil sadræi prijepise bujuruldija/npr. Bujuruldiju Mehmeda kajmakama, valije kadiluka Ozu, od 22 mjeseca zilhidæe 1180./str. 17/, bujuruldiju Ahmed-paπe, fermane, deftere zehire /str. 14 i 15, 17 npr/ izdate po naredbi ranijeg bosanskog valije Kopruluzade Hadæi Ahmedpaπe, defteri dnevnih potreba u hrani/zehair defter/ kapiædibaπe Ibrahim-bega /str. 16/, berate poput berata /str. 8/ o postavljenju muderrisa sejjida Abdullaha iz Amasije uz platu od 3o akËi dnevno s tim da mu se plata daje iz bosanske ciganske dæizje i da novac uzima iz ruku sakupljaËa dæizje/dæizjedara, ostavinski spisi poput ostavinskog deftera stanovnice Hadæi Huseinove mahale Zejneb, kÊeri Ibrahimove/str. 9/, stanovnika SagrakËi Mahmudove mahale Alibaπe, sina Hadæi Meh- medage str. 10./, te stanovnika Varoπ-mahale Nikole, sina Riste/str. 11./ Sidæil 9: Godina 1182. i 1183./1768.-1769. Kadija Es-sejjid Aliefendija34 i Isa-zade Ismail-efendija. Stranica 134. Dimenzije: ©ir. 16,5 cm, duæina 46cm Korice su paginirane i ispisane. Ima kartonski povez s koænim hrbatom. Na stranicama 1.-2. upisane su razne sitne biljeπke.35 Stranica 1. sadræi razne biljeπke i zakljuËenja braka.36 Stranice 3., 20.-41., 132.-133. su neispisane. VjenËanja su ubiljeæena na stranicama 4.-19., 134. Na stranicama 42.-131. ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti: ostavinski defteri, bujuruldije, fermani. Nema ubiljeæenih dokumenata o postavljenju kadije. Kad su u pitanju zakljuËenja braka spominju se stanovnici sljedeÊih mahala i sela: M. Gerdeni Hadæi Huseina, m. Mehmed-bega, selo Rakova Noga str. 4/; selo Rakovica, mahala Havadæezade H. Mustafe, m. Balizade, m. Peltek Husamuddin, m. Mula Arab dæedid, selo LediÊ, m. Havadæezade
34 U Spomenici stoji podatak da je Ali-efendija kadija u Ufi. 35 Primjer: U blizini grada Sarajeva u Koπevu je pronaeno jedno goveËe i predato Mehmedbaπi, eminu bejtu-l-mala te mu je za svaki dan odreena nafaka od 4 pare dnevno (tekst na nepaginiranim koricama prije stranice 1) 36 Primjer: Novi muæ Ciganin Mustafa, sin Alije, iz mahale Hadæi Turhan i njegova nova æena Ciganka Radija iz spomenute mahale su pristupili πerijatskom sudu i zakljuËili brak uz mehri muedædæel, 5. zilkade 1182.g.

50

H. Ahmeda str. 5/; m. Sinan-vojvode, m. Lojo-zade, m. Haladæ Davud, m. Mimar Sinana, m. Hadæi Sejjid-bega, m. Berkuπa, m. Duradæik, m. Davud Ëelebi, selo Podkraj, m. Abdul Halim-age/str. 6./; m. Jakub-paπe, m. Mufti Sulejmana, m. Terzibaπe, selo Kakna, selo OsiniÊ, selo PazariÊ, m. Dajanli H. Ibrahim, m. H. Idriz, m. H. Piπman, m. Jahja-paπe, selo UliπtoviÊ, dæemat Viπnjica, m. Kemaluddin-bega, selo BioËa, selo ZeniËa, m. Iskender-paπe, m. Hadæi Mustafe /str. 7./; m. Kodæazade H. Ahmed, m. Kara Ferhad, m. Pehlivan Hasan, m. Topal H. Mustafe, m. Hadæi Ahmeda, m. Kasim Katiba, m. Kebkebir, selo Hadæilli, m. H. Idriz, m. Armagandæi Sinana /str. 9./; m. Ahmed Ëelebije /str. 10./, selo Kiriloglavica (??), m. Kjose Sinan, m. Davud »elebije, selo Isvraka, m. Ojandæi-zade, m. Gazgani H. Alije, m. Aπik H. Memije, selo Brest, selo BrisËa, m. Dajanli H. Ibrahim, m. Bali-zade, m. Debbag hane, m. Vekil Hardæa, m. Uskudari Ahmed »elebije, selo Ivlakovo, m. Hunkjar, selo Koπevo, m. KuËuk Katib, selo »ernotina (str. 11); selo Podovnica, m. KovaËi, m. Pehlivan Hasan, m. Mehmed-beg, m. Tokmo-zade, m. ©ejh Ferruh, m. KeËedæi Sinan, m. Jahja-paπe, m. Hadæi Hajdar, m. Bakir Baba, m. Debbag Sulejman, m. Mimar Sinan, m. Nesr-zade (??), selo Glavogodina, m. H. Idriz (str. 12.); m. Kemal-beg, m. Kasab-zade H. Ibrahim, m. Komatin, m. Balizade, m. SaraË Ali, m. Bozadæi-zade, m. »okadæi Sulejman, m. »oban Hasan, m. Mula Arab Atik, selo »rna Rika, m. Sagr Hadæi Ali. (str. 18.-19.). Na stranici 50. ovog sidæila nalazi se, pored joπ nekoliko fermana u ovom sidæilu, ferman novog sultana Abdulhamid-hana Sidæil 10: Godina 1176.-1177 / 1762.-1763. Sidæil broj 10 je stariji od sidæila broj 7 ali je ovako od poËetka zaveden u katalog pa mislimo da nije uputno mijenjati veÊ uobiËajene nazive sidæila po brojevima. Kadija Mehmed37 Zihni-efendija. Stranica 148. ©ir. 14,5cm, duæ. 42 cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dupla. Ovdje je prihvaÊena paginacija oznaËena crvenom tintom. Na stranicama 1., 146.148. upisane su sitne registracije. Stranice 2.-3., 35.-47., 90.-104., su neispisane. Na stranicama 4.-34., 48.-89., 140.-141. ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti kao πto su arzuhali, fermani, ostavinski defteri. Na stranici 48. nalazi se samo peËat i potpis kadije Mehmeda Zihnije. Na stranicama 105.-139., 142., 144.-145. ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 143. ubiljeæena je zahvala Bogu, ferman o postavljenju Mehmeda Zihni37 U Spomenici..n.d. str. 77. stoji Muhamed.

51

efendije, bujuruldija ili zapeËaÊeno pismo rumelijskog kazaskera Osmana Pirije kojom mu nareuje da od poËetka safera 1176. godine preuzme kadijsku duænost. Na stranici 26. ubiljeæena je kratka zahvala kadije Bogu i murasela kadije Mehmed Zihnije upuÊena njegovom amidæi kojom na njega prenosi funkciju naiba u glavnoj sudnici od poËetka mjeseca zilkadeta 1176.godine. Sidæil 11: 1184/1770. godina. Kadija Ibrahim al- Kibrisi, bivπi sofijski kadija. Stranica 188. ©ir. 15cm, duæ. 43cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicama 1., 3., 188. upisane su registracije sitnih predmeta. Na stranicama 4.-84., 86.-156. ubiljeæeni su uobiËajeni dokumenti meu kojima su na stranicama 26.-84. upisani ostavinski defteri.. Stranice 85., 157.-168. su neispisane. Na stranicama 2, 169-186 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 187 zavedeni su uobiËajeni dokumenti o postavljenju kadije. Poslije stranice 86. nalaze se defteri, hudæeti, ostavinski defteri, bujuruldije/Muhsin-zade paπe/, pisma/npr. pismo sa potpisom Abdullah Aga-zade iz kadiluka Timur Hisar /str. 124./, na stranici 124. nalazi se Osmanov ostavinski defter iz sela MaleπiÊi, na stranici 127. nalazi se temesuk za mutevelijsko mjesto od sejjida Kasim-efendije kao i drugi brojni predmeti sliËni navedenim. U ovom defteru na stranici 187. nalazi se ubiljeæen ferman iz 18. zilkadeta 1183. upuÊen bivπem sofijskom kadiji Kibrisi Ibrahimu kojim se nareuje da od poËetka muharrema 1184. godine preuzme duænost, zatim zapeËaÊeno pismo/muhurlu mektub rumelijskog kazaskera ©erif-zade Mehmeda sa istim navodima kao u navedenom fermanu. Na stranici 142. nalazi se ferman od sredine safera 1184. godine upuÊen naibu πerijataskog suda u Bosna-Brodu Sulejman Ruπdi-efendiji, te pismo koje predstavlja potvrdu kadijskog postavljenja od rumelijskog kaziaskera ©erif-zade es-sejjida Mehmeda. Sidæil 12: Godina 1183/ 1769. Kadija Trabzoni Ismail-efendija. Stranica 118. ©ir. 15,5 cm, duæ. 44cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicama 1-73. ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti kao πto su kassam defteri /npr. Kassam defter Hadæi Husein Polo-zade na stranici 54., hudæeti, bujuruldije, fermani i drugo. Stranice 74.-98. su neispisane. Na stranicama 99.-118. ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 13: Godina 1185./1771. Kadija je muderris Tusijevi Ismailefendija. Stranica 110. ©ir.: 16,5cm, duæ. 43,5cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka. Ovdje vaæi paginacija oznaËena crvenim mastilom. Korice su nepaginirane i ispisane 52

registracijama raznih sitnih predmeta. Na stranicama 1.-3., 107.-108. upisane su, uglavnom, registracije sitnih predmeta. Na stranicama 4.76. ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti kao πto su bujuruldije, ostavinski defteri, kadijski hudæeti (npr. hudæet koji se odnosi na Dæenneti-zade Mustafu, str. 17.; manji broj fermana, npr. na stranici 34., 41., 67…; vakufname, npr. vakfija Dæino-zade Hadæi Mehmed-age na stranici 18.; berati, npr. berat spahije Omera iz sela Hadæilli, str. 17.). Stranice 77.86., 106. su neispisane. Na stranici 109 ubiljeæen je kratak ferman ilam od 6. zilkadea 1184. godine, pismo-muhurlu mektub rumelijskog kazaskera Salih efendi-zade Mehmeda Emina. Na stranicama 87.-105., 110. ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 14: Godina 1186.-1187./ 1772.-1773. Kadija bivπi kadija Lefkoπe Izmiri Mehmed38 Emin-efendija. Stranica 120. ©ir. 16,5cm, duæ. 45 cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Korice su nepaginirane i ispisane registracijama raznih sitnih predmeta kao πto su registracije jemstva te registracije o izgubljenoj i pronaenoj stoci. Na stranicama 1.-3., 120. upisane su registracije sitnih predmeta i vjenËanja. Na stranicama 4.-98. upisani su uobiËajeni predmeti ( npr. na stranici 40.44. nalazi se in‘amat defter koji se odnosi na zimski taksit, na stranici 80. ima berat imama iz Viπnice, na stranici 54. govori se o vakufu koji je uvakufio merhum ©ejh Hadæi Hasan-efendija iz mahale »okadæi Sulejman, kao i drugi sliËni predmeti uobiËajeni za sidæile 18. i 19. stoljeÊa). Na stranicama 99.-115., 119. upisana su vjenËanja. Na stranici 116. ubiljeæen je tarih. Na stranici 117. upisani su uobiËajeni dokumenti o postavljenju kadije. Stranica 118. je neispisana. U ovom defteru Êemo ukazati na fermane: npr. po jedan ubiljeæen feman nalazi se na stranicama 89., 91., 92., 95….19., 26., 27., 30., te po 2 fermana na stranicama 47., 65., 78., 8o., 82., 83., 85., 86…/ Ovaj popis fermana pokazuje koliko se u jednom sidæilu od 160. stranica prosjeËno nalazi ubiljeæenih fermana. Na stranici 77. ubiljeæen je πerijatski hudæet potpisan od kadije Mahmuda u kadiluku Bogurdelen/©abac. Sidæil 15: Godina 1187. i 1188./1773.-1774. Kadija Edirnevi39 essejjid Ahmed-efendija. Stranica 136. ©ir. 16 cm, duæ. 45cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Korice su nepaginirane i ispisane biljeπkama.
38 U Spomenici n.d. str. 77. stoji Muhamed.Emin Izmiri. 39 U Spomenici..n.d. str. 77. pogreπno stoji Ahmed Urnevi.

53

Na stranici 1 ubiljeæeno je pismo rumelijskog kazaskera Damad-zade Mehmeda Murada gdje se nalaæe kadiji da se od 2. πevvala 1187. godine na njeg prenosi duænost da obavlja poslove kadije. Na stranicama 2.-95., 97.-104. ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti ( fermani, ostavinski defteri, hudæeti…/ in‘amat defteri /npr. na str. 75.-78./, bujuruldije/npr. bujuruldija Ali-age, bosanskog kethude na str. 5., 6., 26., 3. bujuruldije na 28 stranici kethude Alije, kajmakama ejaleta Bosna, str. 98 bujuruldija kajmakam Ali-paπe, bosanskog valije, str. 62 bujuruldja Hasan-paπe, valije Kustendila, bujuruldije glavnog bevvaba /ser bevvabine/ Ibrahima, kajmakama vilajeta Bosna na str. 56., 59., 61. Na stranici 17. nalazi se ferman sa ovjerom/mutabik li aslihi/ Hadæi Mustafe, kadije u gradu RusËuku. Na stranici 13. nalazi se ferman o postavljenju ferraπa uz platu od dvije akËe dnevno i nazira takoer sa dvije akËe plate dnevno u dæamiji koju je sagradio Iskender-paπa (9. πaban 1187.) Na stranici 96. ubiljeæen je ferman o postavljenju bivπeg kadije Lefkoπe Mevlana es-sejjid Ahmeda, od 6. zilkadeta 1186. godine. Stranice 105.-118, 134. su neispisane. S druge strane deftera, kao πto je i uobiËajeno, od stranice 119.-136. ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 135.-136. upisane su sitne biljeπke koje se npr. odnose na raspodjelu mesa ili izgubljenu stoku Sidæil 16: Godina 1188.-1189/1774.-1775. Kadija: Fejzullah-efendi Lutfullah-zade.40 Stranica 199. ©ir. 15,5cm, duæ. 44,5cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranici 1 i 3 upisane su sitne biljeπke koje se npr. odnose na stoku, na esnaf i drugo. (Na stranici 1 pored imena kadije stoji i potpis ©akir Mustafa el-katib eπ-πejh Abdullah Kurevi-zade.) Stranice 2, 169.-175., 194.-195. su neispisane. Na stranicama 4.-168. ubiljeæeni su razni predmeti uobiËajeni za sidæile/bujuruldije, fermani, ostavinski spisi, arzuhali, ilami, hudæeti/. Na stranici 193. (ili 5) unesen je peËat kadije Fejzullah- efendije. Na stranicama 192-193 (ili 4-5, prema paginaciji stranica sa druge strane) ubiljeæen je ferman o postavljenju spomenutog kadije i potvrda - pismo od rumelijskog kaziaskera: Mehmed Murada i Salih efendi-zade Mehmeda Emina da VjenËanja su ubiljeæena na stranicama 176.-191., 196. Sidæil 17: Godina 1189. i 1190/1775.-1776. Kadija: Mustedæi-zade Abdulaziz-efendija.41 Stranica 200. ©ir. 15,5cm, duæ. 41cm. Ima kartonski
40 Lutfullah efendi hafidi Fejzullah-efendija. 41 U Spomenici Abulaziz Hafiz Mustedæi-zade. Na sidæilu napisano: Hafid-i Mustedæi-zade Abdulaziz efendi.

54

povez sa koænim hrbatom. Na stranici 1 ubiljeæene su braËne razmirice i razvjenËanja. Na stranicama 2-3, 198 navedene su biljeπke o raznim tekuÊim sitnim predmetima. Na stranicama 4-5 ubiljeæeni su predmeti vezani za postavljenje kadije: (ferman o postavljenju, kadijsko pismo upuÊeno Salih efendi-zade Mehmedu, rumelijskom kazaskeru, pismo Mustedæi-zade, kadije u Saraj-Bosni upuÊeno Omer-efendiji, pismo potvrda postavljenja rumelijskog kazaskera es-sejjid Mehmed ©erifa, pismo kadije Mustedæizadeta sinu Abdullah-efendije na kojeg prenosi kadijsku duænost.) Na stranicama 6-172 ubileæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 173-175, 199 su neispisane. Na stranici 176 stoji samo potpis i peËat kadije u Saraj Bosni, Abdulaziza. Na stranicama 177-197, 200 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 18: Godina 1190. i 1191./ 1776.-1777. Kadija Ismail paπazade Mehmed42 Emin-efendija. Stranica 262. ©ir. 22,5cm, duæ. 65cm. Ima tvrdi kartonski povez s koænim hrbatom, dobro oËuvan. Na stranicama 1-2, 261-262 upisane su sitne registracije (vjenËanje, jemstva i sliËno). Stranice 3-13, 189-190, 203-243, 258, 260 su neispisane. Na stranicama 14-188, 191-202 upisani su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 244-257 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 259. upisani su uobiËajeni dokumenti o postavljenju kadije. Na str. 198 je ubiljeæena zahvala, pismo murasela kadije Ismail paπa-zade Mehmed Emina Omerefendiji gdje ga postavlja naibom u Saraj- Bosni. Spomenuti Omer Rifdiefendija potpisan je ispod dijela koji se odnosi na biljeæenje vjenËanja. Najviπe ima ubiljeæenih ostavinskih deftera i kupoprodajnih ugovora, skrbniËkih isprava, ilama, berata, fermana i bujuruldija. (Primjeri nekih predmeta: Str. 46-49 popis vlasnika Ëifluka u Sarajevu od 23. muharrema 1191.godine. Na stranici 118 ubiljeæen je defter troπkova za opravku tvrave Saraj-Bosna. Bujuruldije bosanskog valije silahdar Mehmed-paπe iz 1191. ubiljeæene su na stanicama: 25, 31., 104., 120., 121. a na stranici 145 ubiljeæene su Ëetiri bujuruldije. Fermani su upisani na str. 55, 66, 77, 80, 81,94, 116, 128, 151, 17o, 173, 174, 189, 190, 198. Na stanicama 162-165 upisani su ostavinski defter stanovnika Haseki mahale Hadæi Ibrahima-efendije, sina Hadæi Duraka. Sidæil 19: Godina 1191. i 1192./1777.-1778. Kadija es-sejjid Mehmed43 Lubbi-efendija, raniji kadija Kajserije. Stranica 222. ©ir.
42 U Spomenici Muhamed Emin Ismail-paπa-zade. 43 U Spomenici Muhamed Lubbi.

55

16,5cm, duæ. 45, 5cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicama 1-3, 221 upisane su registracije sitnih predmeta. Na stranicama 4-194 ubiljeæeni su uobiËajeni dokumenti. Stranice 195-204, 220 su neispisane. Na stranicama 218-219 upisani su dokumenti o postavljenju kadije (ferman, potvrda rumelijskog kazaskera Durri-zade Mahmuda. Na stranici 5 nalazi se pismo Mehmeda Es‘ada upuÊeno kadiji Mehmeda Lubbi-efendiji.) Na stranicama 205-217, 222 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 20: Godina 1192. - 1193. /1778.-1779. Kadija je bivπi beogradski kadija Sandukli Mehmed-efendija.44 Stranica 149. ©irina 16,5cm, duæina 44cm. Ovo je jedan od rijetkih sidæila koji ima potpuni koæni povez. Na stranicama 1, 3, 147-149 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta. Na stranicama 4-117 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 2, 118-132 su neispisane. Na stranicama 133-145 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 146 ubiljeæen je ferman od 27. redæeba 1192. godine te pismo rumelijskog kazaskera Durri-zade Ataullaha. Sidæil 21: Godina 1195. i 1196./ 1781.-1782. Kadija je Numan Debbag-zade. ©ir. 18cm, duæ. 49cm. Ima originalan koæni povez sa ukrasima. Korice su nepaginirane i imaju ubiljeæene registracije sitnih predmeta. Sidæil ima 188 stranica. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija naznaËena crvenim mastilom). Na stranici 1 upisan je ferman o postavljenju kadije Numana i kopija pisma o potvrdi kadijskog postavljenja rumelijskog kazaskera Mehmeda Arifa. Na stranicama 2, 184-188 ubiljeæene su registracije raznih sitnih predmeta. Na stranicama 3-158 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 159-168 su neispisane. Na stranicama 169-183 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 22: Godina 1196. i 1197./1781.-1783. Kadija je muderris Erzurumli Abdullah-efendija. Stranica 296. ©ir. 16,5cm, duæ. 45cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Na nepaginiranim ispisanim koricama uvedene su registracije sitnih predmeta. Na stranicama 1, 3 ubiljeæene su sitne registracije. Stranice 4-20, 283, 286 su neispisane. Na stranicama 21-282 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 284285 ubiljeæen je ostavinski defter. Na stranicama 2, 287-296 ubiljeæena su vjenËanja. Nema ubiljeæenih predmeta vezanih za postavljenje kadije. Na stranici 160 nalazi se potpis kadije: Ahmeda, sina Hadæi Osmana, zaduæenog da bude kadija u gradu Saraj-Bosna.
44 U Spomenici Muhamed.

56

Sidæil 23 23: Godina 1197. i 1198./ 1783.-1784. Kadija je muderris essejjid Abdurahman-efendija. Stranica 168. ©ir. 18,5cm, duæ. 52cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom).Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-3, 168 ubiljeæene su uobiËajene registracije sitnih predmeta. Stranice 4-7, 114-130 su neispisane. Na stranicama 8-113 upisani su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 131-165 upisana su vjenËanja. Na stranici 166 upisane su stvari Uskuplu Mula Osmana koje su ostale u duÊanu CigiÊ Muharemefendije. Na stranici 167 ubiljeæeni su dokumenti vezani za postavljenje: zahvala spomenutog kadije Bogu, kratak ilam ferman o njegovom postavljenju s poËetka πa‘bana 1197. godine s tim da nastupi na duænost od poËetka zilhidæeta 1197. godine, kratko pismo rumelijskog kazaskera Ahmed Ataullaha s ponovljenim navodima iz fermana. Na stranicama 3114 upisani su uobiËajeni predmeti.) bujuruldije, fermani, hudæeti… (Na stranici 23 nalazi se hudæet ispod kojeg stoji potpis Hafiz Hadæi Hasan, kadija u Saraj -Bosni. Na str. 91 se npr. nalazi primjer trgovaËkog ugovora koji je sklopljen izmeu Nijemaca i Visoke porte nakon PoæarevaËkog mira 1130/1717.g. Sidæil 24: Godina 1199/1784. Kadija je Krimi es-sejjid Ismail-efendija Stranica 204. ©ir. 16cm, duæ. 54,5cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka. (Ovdje je prihvaÊena paginacija cevenim mastilom). Na stranicama 1-2, 198-199, 202-203 upisana su vjenËanja i registarcije drugih sitnih predmeta. Na stranicama 3-156 ubiljeæeni su razni predmeti uobiËajeni za sidæile. Stranice 157-175, 200, 204 su neispisane. Na stranicama 176-195, 201 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 196 upisane su biljeπke kadije Ismaila u vezi sa ispaljivanjem topa povodom ramazana. Na stranici 197 ubiljeæena je zahvala spomenutog kadije Bogu, ferman ilam od poËetka zilkadeta 1198.godine i pismo-muhurlu mektub rumelijskog kazaskera Durri-zade Mehmeda Arifa. Sidæil 25: Godina 1199. i 1120./1784.-85. Kadija je Imam-zade Nijaziefendija. Stranica 208. ©ir. 17cm, duæ. 38,5cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija naznaËena crvenim mastilom). Na stranicama 1-5, 208 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta (vjenËanja, klanje stoke, jemstva, bljeπke o izgubljenopj stoci i sliËno). Na stranicama 6-7 ubiljeæen je ferman o 57

postavljenju kadije. Iza toga slijedi prijepis pisma-potvrde kadijskog postavljenja od rumelijskog kaziaskera Mehmeda Sadika, a na stanici 7 ubiljeæeno je pismo-murasela Ebu Bekira Nijazije upuÊeno Mevlana Abdullah-efendiji kojim ga postavlja da bude naib u sudnici Saraj-Bosne. Na stranicama 8-27 ubiljeæena su vjenËanja. Stranice 28-45 su neispisane. Na stranicama 46-207 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Sidæil 26: Godina 1201. i 1200./1786.-87. Kadija: je bivπi sofijski kadija Hatib-zade Mahmud-efendija 45 i njegov naib Birader-zade Muhammed-efendija. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Stranica 136. ©ir.16,5cm, duæ.46,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija naznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-3 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta. Stranice 4, 6, 114-119, 128, 132, 134-136 su neispisane. Na stranici 5 upisana je murasela nekibul-eπrafa es-sejjid Mehmeda Kamila El-Husnija upuÊena Haπim-zade es-sejjida Fejzullahu. Na stranicama 7-113 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 120-127, 129 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 130-131 upisani su dokumenti o postavljenju kadije (ferman o postavljenju spomenutog kadije, potvrda pismo rumelijskog kazaskera Mehmed-bega, pismo murasela sarajevskog kadije Mahmud-efendije Birader-zade Muhammed-efendiji da u Saraj-Bosni bude naib. Na istoj stranici se nalazi i bujuruldija vezira Sirri Selim-paπe upuÊena Hatib-zade Muhammed-efendiji da od poËetka 12. safera 1201. godine nakon smrti Mahmud-efendije obavlja kadijsku duænost dok ne doe odgovor od padiπaha.) Sidæil 27: Godina 1201 i 1202./1786.-87. Kadija je Vardari ©ejhzade Hadæi Sun’ullah- efendija. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Stranica 240. ©ir. 16,5cm, duæ. 45,5cm. Paginacija je dvostruka. (ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-5, 238, 240 ubiljeæene su registracije raznih sitnih predmeta. Na stranici 6 upisan je ferman o postavljenju kadije. Stranice 7, 208-221. Na stranicama 8-207 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti: (kadijski hudæeti, bujuruldije, fermani, ostavinski defteri, in‘amat defteri, npr. fojniËki in‘amat defter na str. 19). Na stranicama 222-237, 239 ubiljeæena su vjenËanja.
45 Na koricama sidæila stoji zabiljeπka: “Spomenuti Mahmud-efendija je umro dok je bio mula u Bosni. Zakopan je u haremu uz Sultan Mehmed-han dæamiju. Na niπanu ima tarih.”

58

Sidæil 28: Godina 1204. i 1205/1789.-1790. Kadija je bivπi sofijski kadija Mehmed Selim.46 Stranica 179. ©ir. 16cm, duæ. 45cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom.Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-145, 151-157, 175 ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti za sidæile. Stranice 146-150 su neispisane. Na stranicama 158-174, 179 ubiljeæena su vjenËanja. Na stanici 176 ubiljeæeni su dokumenti o postavljeju kadije (zahvala kadije Bogu, ferman o postavljenju bivπeg sofijskog kadije Mehmeda Selima da od poËetka zilkadeta stupi na duænost, zapeËaÊeno pismo/muhurlu mektub rumelijskog kazaskera Mustafe Aπira, murasela kadije Mehmed Selima upuÊena Mehmedu Esad-efendiji da on od poËetka mjeseca zilkade 1204. godine vrπi kadijsku duænost). Na stranicama 177-178 ubiljeæene su registracije raznih predmeta (imena trgovaca stokom, jemstva, registracija arzuhala ciganina Ridvana i sliËno). Sidæil 29: Godina 1193. i 1194./1779.-1780. Kadija: je Ahmed Jahjazade. Ima kartonski povez s koænim hrbatom. ©ir. 16cm, duæ. 45cm. Stranica 220. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama raznih sitnih predmeta. Na stranicama 1, 219-220 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta. Na stanici 4 ubiljeæeni su dokumenti o postavljneju kadije (ferman da od poËetka dæumadel- ule 1193. godine preuzme kadijsku duænost, potvrda-pismo rumelijskog kazaskera essejjida Ibrahima, murasela Jahja-zade Ahmed-efendije upuÊena Hadæi Mehmed-efendiji). Stranice 2-3, 175-199 su neispisane. Na stranici 5 upisano je pismo Nekibul-eπrafa es-sejjida Ibrahima al-Humsija (ili elHamisija?) upuÊeno es-sejjidu Abdullah-efendiji. Na stranicama 6-174 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicam 200-218 ubiljeæena su vjenËanja Sidæil 30: Godina 1202. i 1203. /1787.-1789. Kadija je es-sejjid Aliefendija i njegov naib Mehmed47 Emin-efendija. Stranica 220. ©ir. 16cm, duæ. 46,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane uobiËajenim sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 220 upisane su razne sitne registracije. Stranice. 4-6, 190-200, 217, 219 su neispisane. Na stranicama 7-189 upisani
46 U Spomenici, n.d. str. 78 : Muhamed Kadi-zade. 47 U Spomenici n.d. str. 78 Muhamed Emin.

59

su uobiËajeni predmeti. (npr. na stranici 72 ima upisanih bujuruldija Ebu Bekir-paπe, seraskera Bosne). Na stranici. 189 u zaglavlju ubiljeæeno je: Esad Ismail al-kadi bi medinet-i Bosna. Na stranicama 201-216, 218 ubiljeæena su vjenËanja. Nema ubiljeæenih dokumenata o postavljenju kadije. Sidæil 31: Godina 1203. i 1204/1788.-1789. Kadija je Mehmed Haπimefendija poznat kao Abdulehad Efendi-zade.48 Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Stranica 258. ©ir. 16,5cm, duæ. 46,5cm. Stranice 1-2 su neispisane. Na stranici 3 ubiljeæeni su dokumenti o postavljenju kadije. Na stranicama 4-209 upisani su razni uobiËajeni predmeti, 210-241 su prazni listovi. Na stranicama 241-258 upisana su vjenËanja. Sidæil 32: Godina 1205.-1206/1790.-1791. Kadija je Nekib-zade essejjid Hadæi Sadullah-efendija i njegov glavni naib muderris medrese Ahmed »auπ u Alasoniji Ebu Bekir, sin Sulejmanov, postavljen da bude kadija u gradu Saraj-Bosna. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Stranica 228. ©ir. 16cm, duæ. 46cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenom olovkom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-5, 226 ubiljeæene su razne uobiËajene registarcije. Na stranicama 6-147, 150-155, 158-160 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 148-149, 156-157, 161-200, 224-225, 227 su neispisane Na stranicama 201-221, 228 upisana su vjenËanja. Na stranicama 222-223 upisani su dokumenti o postavljenju kadije (ferman upuÊen kadiji Nekib-zade es-sejjid Sa’dullahu, zapeËaÊeno pismo kazaskera Abdullaha navednom kadiji da preuzme duænost od poËetka zilakdeta 1205. godine, murasela kadije Hadæi Sa’dullaha upuÊena naibu Ebu Bekir-efendiji te zapeËaÊeno pismo kazaskera Velijuddin Efendi-zade Mehmeda Emina navedenom kadiji da preuzme duænost od poËetka redæeba 1206. godine. Sidæil 33: Godina 1206.-1207/1791.-1792. Kadija je es-sejjid Osmanefendija poznat kao Mantiki el-Agribozu.49 Ima kartonski povez s koænim hrbatom. Stranica 276. ©ir. 16cm, duæ. 45cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 267-268 upisane su sitne registracije i vjenËanja. Na stranicama 4-227, 263-265
48 U Spomenici Muhamed. 49 Eπ-πehir bi mantiki Agribozu.

60

ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. (Na stranici 226 upisana je murasela navedenog kadije upuÊena naibu Sidki Salih-efendiji; na stranicama 264-5 ubiljeæeni su ferman o postavljenju bivπeg kadije Antepa es-sejjida Osmana i pismo rumelijskog kazaskera Velijuddina Efendi-zade Mehmeda Emina). Stranice 228-238, 260-262, 266 su neispisane. Na stranicama 239-259 ubiljeæena su vjenËanja. Korice su paginirane kao stranica 269 i ispisane raznim sitnim registracijama. Sidæil 34: Godina 1208./1793. Kadija je Ahaskavi Muhammed ©akir Sa’juddin, sin Abdusselama. Ima povez sa koænim hrbatom. Stranica 198. ©ir. 16,5cm, duæ. 44,5cm. Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 198, 194-196 upisane su uobiËajene sitne registracije (postavljanje vekila, izgubljena stoka, jemstva, vjenËanja i sliËno). Stranice 4, 6-7, 144-170, 197 su neispisane. Na stranicama 5, 8 -143 ispisani su uobiËajeni predmeti (na stranici 5 upisana je murasela kadije Mehmeda ©akira o postavljenju pandura). Na stranicama 171191, 198 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicma 192-193 ubiljeæena je zahvala kadije Bogu, ferman od 5. πevvala 1207.godine o postavljenju navedenog kadije, zapeËaÊeno pismo /muhurlu mektub rumelijskog kazaskera Mustafe Aπira i murasela kadije o postavljenju naiba Salihefendije. Sidæil 35: Godina 1209.-1210/1794.-1795. Kadija je Alaijjeli Abdulmumin-efendija. Ima kartonski povez s koænim hrbatom. Stranica 216. ©ir. 16,5cm, duæ.45cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim matilom). Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-2, 214-216 upisane su uobiËajene sitne registracije (na stranici 214 upisana je murasela kadije Abdulmumina upuÊena naibu Edib Mustafa-efendiji). Na stranicama 3188, 210-211 ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti (na stranici 211 upisan je ferman o postavljenju bivπeg sofijskog kadije kadije Alaijjeli Abdulmumina, pismo kazaskera Ahmeda Esada da preuzme duænost od poËetka muharrema 1209., te pismo kazaskera Hajrullaha da preuzme duænost od poËetka redæepa 1209.). Na stranicama 189-209, 212-213 upisana su vjenËanja. Sidæil 36: Godina 1210. i 1211/1795.-1796. Kadija je bivπi beogradski kadija ©ejhzade es-sejjid Muhammed Seid-efendija. Ima izuzetan originalan koæni povez sa metalnim ukrasima u sredini. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija crvenim mastilom). Korice su 61

nepaginirane i ispisane registracijama uobiËajenih sitnih predmeta. Stranica 266. ©ir. 16,5cm, duæ. 45,5cm. Na stranici 1, 262-265 upisane su registracije uobiËajenih predmeta (npr. klanje stoke, oslobaanje od dæizje i sliËno). Na stranicama 2-211 ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. (Npr. na stranici 2 ubiljeæena je bujuruldija Husamuddin-paπe, bosanskog valije. Na stranici 4 ubiljeæen je ferman o postavljenju kadije. Na stranici 5 ubiljeæena je murasela Mehmeda Seid-efendije upuÊena naibu Sulejman-efendiji i druga upuÊena naibu Salih-efendiji). Stranice 212-228, 258-260 su neispisane. Na stranicama 229-257, 261, 266 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 37: Godina 1211. i 1212/ 1796.-1797. Kadija je Mihaldæi Hasan Esad-efendija, raniji sofijski kadija. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Stranica 250. ©ir. 17cm, duæ. 44cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-5, 250 upisane su registracije uobiËajenih sitnih predmeta (murasela kadije Hasana Esada o postavljenju naiba Mehmeda, popis trgovaca stokom, jemstva i drugo). Na stranicama 6-209, 244, 246 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti.. Na stranici 245 upisani su dokumenti o postavljenju kadije (ferman i zapeËaÊeno pismo kazaskera Velijuddin-zade Mehmeda Emina). Na stranici 247 ubiljeæeno je zapeËaÊeno pismo kazaskera Omera Hulusije. Na stranici 210 ubiljeæen je peËat i potpis kadije Hasana Esada. Stranice 211-221 su neispisane. Na stranicama 222-243, 248-249 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 38: Godina 1213. i 1214/1798.-1799. Kadija je bivπi kadija Amida Numan-paπa-zade es-sejjid Muhammed S‘adullah-efendija. Stranica 280. ©ir. 16cm, duæ. 44cm. Ima ukraπen koæni originalan povez sa metalnim ukrasima u sredini s obje strane. Paginacija je dvostruka. Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Na stranicama 1, 275, 278-280 upisane su uobiËajene sitne registracije (jemstva, drvena graa, vjenËanja i sliËno). Na stranicama 2-3, 246-273 upisana su vjenËanja. Na stranicama 4-7 upisane su uobiËajene sitne registracije a na stranicama 8-236 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 237-245, 274 su neispisane. Na stranicama 276-277 upisani su dokumenti o postavljenju kadije (ferman upuÊen kadiji Numan-paπa-zade Mehmedu, pismo kazaskera Omera Hulusije i murasela navedenog kadije upuÊena naibu Salih-efendiji). 62

Sidæil 39: Godina 1214.-1215/ 1799.-1800. Kadija je ©ejh-zade essejjid Muhammed Said. Ima originalan koæni povez sa ukrasima. Stranica 254. ©ir. 16,5cm, duæ. 45cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Tekst je ispisan i na nepaginiranim koricama. Na stranicama 1-3, 247-254 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta. Stranice 4-8, 12-13, 205-219, 243-247 su neispisane. Na stranicama 9-11, 14-204 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti (Na stranici 10 stoji zahvala kadije Bogu iz 1214.godine, ferman o postavljenju bivπeg bosanskog kadije Mevlana es-sejjida Muhammeda Saida iz 1213. godine da od poËetka muharrema 1214. obavlja navedenu duænost, pismo kazaskera Ahmeda Esada sa istim navodima kao u fermanu. Na stranici 11 ubiljeæena su dva fermana o produæenju sluæbe kadije za dva mjeseca i pismo ©ejh-zade Muhameda Said-efendije, kadije u Saraj-Bosni upuÊeno Salih-efendiji gdje na njega kao na svog naiba prenosi od poËetka rebiulevvela 1214. godine duænost kadije koju obnaπa “ber vechi mevlevijet” Na stranicama 220-242 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 40: Godina 1215. i 1216/ 1800.-1801. Kadija je Hadæi Sulejman Efendi-zade Mehmed Seid-efendija.50 Stranica 240. Duæ. 45cm. ©ir. 16cm. Na nepaginiranoj stranici na koricama i na stranici 1 registrirani su sitni predmeti koji se odnose na odmetnike/eπkija, na klanje stoke, jemstvo, esnaf i sliËno. Na stranici 2 ubiljeæeno je postavljenje kadije fermanom, pismo s peËatom rumelijskog kazaskera es-sejjida Ibrahima Ismeta. Stranice 3-4 su neispisane. Na stranicama 5-6, 8-166 ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. Na stranici 6 nalazi se zahvala kadije Mehmeda Seid-efendije Bogu, ferman o postavljenju bivπeg erzerumskog kadije Sulejmana Efendi-zade Mevlana Mehmeda Seida, pismo-potvrda o postavljenju rumelijskog kazaskera es-sejjida Ibrahima Ismet-efendije upuÊeno kadiji. Stranice 7, 167-210 su neispisane. Na stranicama 211240 ubiljeæana su vjenËanja. Sidæil 41: Godina 1217. i 1216. / 1801-1802. Kadija je Mihaldæi Hasan Esad-efendija Stranica 266. ©ir. 15,5cm, duæ. 43cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-7, 251254, 258-260 ubiljeæene su uobiËajene registracije. Stranice 8-11, 19850 U Spomenici Muhamed Seid.

63

226, 250, 255-257, 264-265 su neispisane. Na stranicama 12 i 13 ubiljeæeni su predmeti o postavljenju kadije: ferman, pismo-potvrda rumelijskog kazaskera Mehmed Arifa. Na stranicama 12-197 ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. Na stranicama 227-249, 260-263 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 42: Godina 1217.- 1218/ 1802.-1803. Kadija je Halil Fehmiefendija. Korice su nepaginirane i neispisane sa ebru oslikanjem. Stranica 276. Na stranicama 1-4, 6-7, 264, 273, 244-275 ubiljeæene su uobiËajene registracije. Stranice 5, 8, 148-244, 265-268, 270-272 su neispisane. Na stranicama 9-146 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti ( na stranici 10 upisani su podaci o postavljenju kadije, zahvla kadije Bogu od poËetka rabiulevvela 1217. godine, ferman od 14. muharrema 1217. o postavljenju kadije Mevlana Husein-efendije “ber vechi mensab”, pismo sarajevskog kadije Husein-efendije upuÊeno Mevlana Halil-efendiji da od poËetka 17. muharrema 1217. obavlja kadijske poslove za koje je on zaduæen ber vechi mensab). Na stranici 147 ubiljeæen je samo peËat i potpis naiba Halil-efendije. Na stranicama 245-263, 269 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 276 stoji napisano samo: Ovo je strana (za registracije) vjenËanja. Sidæil 43: Godina 1218. i 1219. /1803.-1804. Kadija je Sofjavi Hadæi Abdulfettah. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Stranica 197. ©ir. 16cm, duæ. 46,5cm. Na stranicama 1-5, 194, 198 ubiljeæeni su registracije raznih predmeta. Stranice 6-7, 154-171 su neispisane. Na stranicama 8-153 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 172-193, 196-197 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 195 upisani su dokumenti o postavljenju kadije: ferman, pismo rumelijskog kazaskera Ahmed ©emsuddina, pismo sarajevskog kadije Abdulfettaha upuÊeno Selim-efendiji. Sidæil 44: Godina 1219/1804. Kadija je Ishak efendi-zade Muhammed Emin-efendija i njegov naib es-sejjid Abdurahman-efendija. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. ©ir. 17cm, duæ. 43cm. Stranica 236. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Na stranicama 1-2, 4-6, 8-9, 235-236 upisane su registracije sitnih predmeta. Na stranicama 3, 204-206, 208-225 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 207 upisan je ferman o postavljenju kadije Tarablusi Abdulkerima i pismo kazaskera Mehmeda Ataullaha. Na stranicama 10109, 227, 230, 234 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 7, 11164

203, 226, 229, 232-233 su neispisane. Na stranici 228 upisano je joπ jedno pismo kazaskera Mehmeda Ataullaha upuÊeno Abdurahman-efendiji da u kadiluku Saraj-Bosna obavlja kadijske poslove. Na stranici. 231 je ubiljeæena zahvala spomenutog kadije Bogu spoËertka rebiulevvela 1219. godine, ferman od 23. redæeba 1218. o njegovom postavaljenju, pismo s peËatom rumelijskog kazaskera Ibrahima Ismet-efendije. Na stranici 230 ubiljeæena je murasela Ishak-zade Muhammeda Emina upuÊena Abdurahman-efendiji gdje na njeg prenosi duænost da bude glavni naib u Saraj-Bosni od poËetka rebiulevvela 1219. Sidæil 45: Godina 1219. i 1220/1804. i 1805. Kadija je Tarablusi essejjid Abdulkerim-efendija. 51 Stranica 276. ©ir. 16cm, duæ. 45cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-2, 9-17 ubiljeæene su uobiËajene registracije (na stranici 10 ferman upuÊen kadiji Tarablusi Abdulkerimu, pismo kazaskera Muhammeda Ataullaha; na stranici 15 upisana je murasela kadije Abdulakerima upuÊena naibu KuËuk-zade Mehmeda Haibefendiji). Stranice 3, 8, 18-19, 23, 42-152 su neispisane. Na stranicama 20-22, 24-41 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 4-7, 153-276 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranici 10 upisan je ferman o postavljenju kadije, pismo s peËatom rumelijskog kazaskera es-sejjida Muhammeda Ataullaha. Nema uobiËajenog kadijskog pisma o postavljenju naiba. Sidæil 46: Godina 1221/1806. Kadija je Selanikli Esad-efendija. Stranica 226. ©ir. 16cm, duæ. 43cm. Tekst je ubiljeæen i na nepaginiranim koricama. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Na stranicama 1-7, 221-228 ubiljeæene su razne registracije sitnih predmeta. Na stranicsma 8-153 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 10 upisani su uobiËajeni dokumenti o postavljenju kadije: ferman, pismo s peËatom rumelijskog kazaskera Mehmeda Arifa). Stranice 154-190, 220 su neispisane. Na stranicama 191-219 upisana su vjenËanja. Sidæil 47: Godina 1221. i 1222./1806.-1807. Kadija je Selanikli Hafiz Ahmed-efendija. Stranica 218. ©ir. 17,5cm, duæ. 47cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama
51 U Spomenici Trabolisi. (str. 78)

65

1-5, 210, 212-218 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta (npr. dvije murasele kadije Hafiza Ahmeda o postavljenju hatiba, ispalata nagrada za rad). Na stranicama 6-162 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti (Na stranici 6 ubiljeæeni su dokumenti o postavljenju kadije, ferman i pismo kazaskera; na stranici 24 upisana je vakfija Hadæi Ahmed-efendije, sina Husamuddina, koju je potpisao kadija u Saraj-Bosni Alauddin; na stranicama 159 i 161 ubiljeæeni su ostavinski defteri koje je potpisao Salih Sidki postavljen na kadijsku duænost u Saraj-Bosni). Stranice 163177, 206-207, 211 su neispisane. Na stranicama 178-205, 208-209 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 48: Godina 1223.-1224/1809. Kadija je ©ejh-zade es-sejjid Mehmed Seid-efendija, bivπi erzurumski kadija. Stranica 236. ©ir. 16cm, duæ. 43cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-4, 236 ubiljeæene su uobiËajene registracije. Stranice 5-11, 135-194, 226-233 su neispisane. Na stranicama 12-134 upisani su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 12 ubiljeæni su dokumenti o postavljenju kadije: zahvala kadije Bogu, ferman od 11. rebiulevvela 1222. godine, pismo-potvrda o postavljenja kadije od rumelijskog kazaskera Ahmed ©emsuddina). Na stranicama 12-134 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 195-225, 234-235 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 49: Godina 1224. i 1225./1809.-1810. Kadija je Fahrul-ulema Mevlana es-sejjid Hadæi Ahmed Hajati-efendija, muderris Dahili salise-i Ehi Ëelebi medrese. Stranica 152. ©ir. 16cm, duæ. 45,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Ima nepaginirane ispisane korice. Na stranicama 1, 146-147, 150-152 upisane su uobiËajene registracije. Na stranicama 2-89 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 4 upisana je zahvala kadije Bogu, pismo-murasela kadije u Saraj-Bosni Hadæi Ahmeda Hajatije upuÊena ©akir-efendiji, ferman o postavljenju od 20. πa‘bana 1213. godine iz kog se vidi da je postavljen “ber vechi mensab”). Stranice 90-125 su neispisane. Na stranicama 126-145, 148-149 ubiljeæena su vjenËanja i razne sitne biljeπke. Sidæil 50: Godina 1225. i 1226./ 1810. i 1811. Kadija je Brusali Kadizade es-sejjid Abdurrahim-efendija. Korice su kartonske sa koænim hrbatom i oπteÊene su. Stranica 148. ©ir. 19,5cm, duæ. 50cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Tekst je ubiljeæen i na nepaginiranim koricama. Na stranicama 1-4, 143-148 66

ubiljeæene su registracije raznih sitnih predmeta (npr. na stranicama 3-4 ubiljeæena je kefilema iz 1225.). Stranice 5-7, 9, 73, 86-122, 140, 142 su neispisane. Na stranici 8 upisani su dokumenti o postavljenju: kadije, zahvala Bogu, ferman, pismo kazaskera es-sejjid Mustafe, te pismomurasela sarajevskog kadije Abdurahim-efendije Mevlana Hafiza upuÊeno Mehmed-efendiji. Na stranicama 10-72, 74-85 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti (npr. na stranicama 83-85 upisani su ilami i ostavinski defteri koje je potpisao kadija es-sejjid ©akir, naib u Saraj -Bosni). Na stranicama 123-139, 141 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 51: Godina 1226/1811. Kadija je Mufti-zade Muhammed Tevfik-efendija. Stranica 114, πir. 18cm, duæ. 50cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Na stranicama 1, 3, 111-112, 114 upisane su razne sitne biljeπke (npr. na stranici 114 upisane su registracije pandura po dæematima). Stranice 2, 5, 31, 65, 67-94, 102-110, 113 su neispisane. Na stranici 4 ubiljeæeni su dokumenti o postavljenju kadije, kratka zahvala kadije Bogu, ferman od 11. πevvala 1225.godine o postavljenju bivπeg sofijskog kadije Bolevi Hasana, pismo-murasela kadije Hasana upuÊeno Muhammed Tevfikefendiji kojim na njega prenosi nijabet. Nije navedeno pismo kazaskera. Na stranicama 6-30, 32-64 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranici 66 upisana je murasela kadije Gelembevi-zade Mehmeda Emina upuÊena glavnom pisaru sarajevske sudnice Ibrahim-efendiji. Na stranicama 95101 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 52: Godina 1226. i 1227/1811.-1812. Kadija je ©ejh-zade essejjid Mehmed Seid-efendija.52 Stranica 180, πir. 16,5cm, duæ. 46cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Na stranicam 1-6, 177-180 ubiljeæen je popis raznih dæemata i drugi sitni predmeti (npr. na str. 1 upisan je spisak pandura po dæematima). Stranice 7-9, 127-141, 172-173, 176 su neispisane. Na stranici 10 upisani su dokumenti o postavljenju kadije: zahvala Bogu, ferman, pismo rumelijskog kazaskera Mehmed Hafida. Na stranici 11 upisan je ferman upuÊen kadiji Mehmeda Eminu da od poËetka πa‘bana 1227. godine preuzme duænost i murasela navedenog kadije upuÊena naibu es-sejjid Mehmed-efendiji. Na stranicama 12-126 ubiljæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 142-171, 174-175 ubiljeæena su vjenËanja.
52 U Spomenici Muhamed Seid ©ejh-zade.

67

Sidæil 53: Godina 1228/ 1813. Kadija je Fahrul-mevali Kelembevizade Mehmed Emin-efendija53 i Hafiz Ibrahim, sin Mustafe, sin Ibrahima, naib u Saraj-Bosni. Stranica 148. ©ir. 16,5cm, duæ. 45cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 140144 ubiljeæene su registracije uobiËajenih predmeta. Stranice 4-9, 11-13, 105-122, 138-139 su neispisane. Na stranici 10 ubiljeæena je zahvala kadije Bogu. Nema ubiljeæenih uobiËajenih dokumenata o postavljenju. Na stranicama 14-104 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 123137, 145-148 upisana su vjenËanja. Sidæil 54: Godina 1229/ 1814. Kadija je Amasjali es-sejjid Mehmed ©akir-efendija54 i es-sejjid ©akir-efendija (sarajevski muftija), i Ibrahim Hilmi.55 Stranica 182. ©ir. 16cm, duæ.43,5cm. Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 181-182 upisane su registracije su raznih sitnih predmeta, Stranice 4-10, 116-143, 175-177, 179-180 su neispisane. Na stranicama 11-115 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 144-174, 178. ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 41 upisana je murasela kadije u Saraj-Bosni Jazidæi-zade es-sejjid hafiz Mustafa-age upuÊena naibu es-sejjid ©akir-efendiji, sarajevskom muftiji da od poËetka rebiulevvela preuzme poslove kao naib. Na stranici 82 ubiljeæeno je pismo rumelijskog kazaskera Mekki efendi-zade Mustafe upuÊeno Abdulfettah-efendiji da preuzme poslove nijabeta u kadiluku Bosna od poËetka ramazana 1229.godine. Sidæil 55: Godina 1229.-1230/1814.-1815. Kadija je Sofjali Hadæi Abdulfettah-efendija. Stranica 376. ©ir. 15cm. Duæ. 45cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom). Ima nepaginirane ispisane korice i kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicama 1-2, 9 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Stranice 3-8, 299313, 364-368, 370 su neispisane. Na stranicama 10-298 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 314-363, 369 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 371 upisani su dokumenti o postavljenju kadije, zahvala kadije Abdulfettaha Bogu spoËetka zilkadeta 1229. godine, ferman od 25. rebiulevvela kao obavijest sofijskom kadiji Abdulfettahu o postavljenju za kadiju u Bosni, i joπ jedna zahvala Bogu s peËatom kadije Abdulfettaha.
53 U Spomenici Muhamed Emin Kelembevi-zade. 54 U Spomenici Muhamed ©akir Amasjali. 55 Od broja 54-57 nema uobiËajenog biljeæenja postavljenja.

68

Sidæil 56: Godina 1231/1816. Kadija je Gollu-zade Mustafa Mujesser. Stranica 186. ©ir. 16cm, duæ. 43cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Ima nepaginirane ispisane korice i kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicama 1-4, 186 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Stranice 5, 93, 97, 104-138 su neispisane. Na stranicama 6-92, 94-96, 98-103 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 139-185 upisana su vjenËanja. Na stranici 183 upisana je zahvala kadije Hadæi Mustafa-efendi-zade Mustafe Mujessera spoËetka zilhidædæeta 1230.godine, ferman od 8. redæeba 1230. upuÊen bivπem kadiji Maraπa Mustafa-efendi-zade Mevlana Mustafi, pismo rumelijskog kazaskera es-sejjida Mustafe Araba upuÊeno spomenutom kadiji da od poËetka zilhidædæeta preuzme duænost. Na stranici 54 ovog sidæila nalazi se vakfija Mevlana Hadæi Hurrema, sina Balija iz mahale Havadæe Ahmedove dæamije, datirana 1011/1602. godine iznad koje su ubiljeæeni kadijski potpisi: kadije Gollu-zade Mustafe i Hasana, sina Mehmedova, zaduæenog da bude vojni kassam u Bosni. Sidæil 57: Godina 1231. i 1232. / 1816.-1817. Kadija je »okadæizade beg Mustafa beg-efendija i Mektubi Mustafa Raπid-efendija. Stranica 154. ©ir. 15,5cm, duæ. 44,5cm. Ima paginirane ispisane korice. Na stranicama 1-3, 151-154 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Na stranicama 5-6, 9-32 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 66-144 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 110 upisana je murasela kadije Hatibzade Mehmeda Saliha upuÊena Mustafa Reπid-efendiji da petog zilhidæeta stupi na duænost kao naib te murasela Mustafe Raπida o postavljenju Ibrahima Hilmi-efendije kao glavnog pisara u sudnici). Stranice 4, 7-8, 33-65, 145, 147-150 su neispisaane. Na stranici 146 ubiljeæeni su dokumenti o postavljenju kadije, zahvala Bogu kadije »okadæi-zade Mustafa Begefendije, naiba u Saraj Bosni spoËetka zilhidædæeta 1231.godine, bujuruldija Sulejman-paπe, valije Bosne iz 1231.godine kojom se nareuje da kadijske poslove obavlja muderris u Saraj-Bosni »okadæi-zade Mustafe nakon smrti naiba es-sejjida Hadæi Sa‘dullah-efendije. Sidæil 58: Godina 1232.-1233/1817.-1818. Kadija je Ebu Bekir ©ukriefendija. Stranica 166. ©ir. 16cm, duæ. 44cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 163, 165 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Stranice 4-10, 12, 96-131, 157-158, 161-162, 164 su neispisane. Na stranicama 13-95 ubiljeæeni su uobiËajeni 69

predmeti. Na stranicama 132-156, 159-160 ubiljeæena su vjenËanja. Na strani 11 stoji zahvala kadije Ebu Bekir ©ukri-efendije Bogu spoËetka zilkadeta 1232., ferman od 26. dæumadelula 1232. godine upuÊen bivπem kadiji Maraπa Ebu Bekir ©ukri-efendiji. Nema kazaskerove potvrde o postavljenju kadije.. Na stranici 38 stoji ispod jednog kadijskog ilama potpis Saliha Nurije, naiba u BelgradËiku. Sidæil 59: Godina 1233.-1234/1818.-1819. Kadija je Amasjali es-sejjid Muhammed ©akir- efendija. Stranica 162. ©ir. 16cm, duæ. 45cm. Ima nepaginirane ispisane korice i kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Na stranicama 1-3, 128-161 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Stranice 4-5, 119-138, 158-159 su neispisane. Na stranicama 7-117 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranici 118 ubiljeæen je peËat i potpis navedenog kadije Muhameda ©akira. Na stranicama 139-157, 160161 upisana su vjenËanja. Na stranici 6 stoji zahvala kadije Muhammeda ©akira Bogu, pismo-murasela es-sejjid Husein-efendije, kadije u SarajBosni upuÊeno Muhammedu ©akiru da od poËetka zilhidædæeta 1233. godine bude naib u Saraj-Bosni. Nema ubiljeæenog fermana o postavljenju kadije niti kazaskerovog pisma. Sidæil 60: Godina 1235. i 1236/ 1819.-1820. Kadija je Hatib-zade Hafiz Ahmed-efendija. Stranica 210. ©ir. 16,5cm, duæ. 46cm. Ima paginirane ispisane korice i kartonski povez sa koænim hrbatom. Paginacija je dvosturka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Na stranicama 1-6, 205, 209-210 ispisane su uobiËajene registracije. Na stranicama 7-150 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 151-165, 203-204, 206 su neispisane. Na stranicama 166-202, 207-208 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 209-210 upisani su razni sitni premeti. Na stranici 7: upisana je zahvala Bogu i prisega Hatib-zade Hafiz Ahmeda, ferman o postavljenju bivπeg sofijskog kadije »erkeπli Hattat Muhammeda od 26. πa‘bana 1234. godine kojim se obavjeπtava da je postavljen na tu funkciju od poËetka zilhidædæeta 1234. i pismo sa potpisom Hattat Muhammeda, kadije u Saraj-Bosni kojim prenosi kadijsku duænost na Hafiz Ahmed-efendiju. Na stranici 8 stoji ferman od 11. rebiulevvela 1235. godine kojim se Ali Rida postavlja kadijom u Saraj-Bosni od poËetka zilhidædæeta 1235. i pismo Ali Ridaa muderrisa Zejni-zade »elebi medrese iz sklopa Sahni seman medresa koji je opet 1235.godine postavio kao naiba istog Hafiz Ahmed-efendiju. 70

Sidæil 61: Godina 1236.-1237/1820.-1821. Kadija je Fejzi-zade essejjid Ahmed ©erif Kadri-efendija. Stranica 149. ©ir. 16cm, duæ. 46cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Ima paginirane ispisane korice i kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicama 1-3, 147-149 ispisane su razne sitne registracije. Stranice 4-5, 7, 85-123, 142-144, 146 su neispisane. Na stranicama 8-84 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 124-141, 145 upisana su vjenËanja. Na stranici 6 upisani su dokumenti vezani za postavljenje kadije: zahvala Bogu kadije Fejzi-zade Ahmed ©erifa, ferman o postavljenju od 13. rebiulevvela 1236.godine upuÊen bivπem beogradskom kadiji Fejzi-zade Ahmed ©erifu, pismo rumelijskog kazaskera Sidki-zade Ahmeda upuÊeno kadiji da od poËetka zilkadeta 1236. godine preuzme obavljanje kadijske duænosti u Saraj -Bosni. Sidæil 62: Godina 1237. i 1238./ 1821.-1822. Kadija je Ahaskavi Ibrahim-efendija i naib kojeg je on postavio Mehmed Tahir-efendija.56 Stranica 142. ©ir. 16cm, duæ. 45cm. Paginacija je dvostuka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Ima ispisane paginirane korice. Na stranicama 1-2, 140-142 upisani su razni sitni predmeti. Stranice 4-6, 112-118, 137, 139 su neispisane. Na stranicama 7-111 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 119-136, 138 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 3 stoji zahvala Bogu kadije Mehmeda Tahira, sina Mustafaefendije, ferman od 25. rebiulahira 1237. godine o postavljenju za kadiju muderrisa Sahni seman medrese Ahaskavi Mevlana Ibrahima. Na istoj stranici je i pismo murasela Ahaskavi Ibrahima upuÊeno Mehmed Tahirefendiji da od poËetka mjeseca zilhidædæeta 1237. godine obavlja kadijsku duænost kao naib u Saraj Bosni Na stranici 59 ispod jednog kadijskog ilama iz 1232. godine stoji potpis Mustafe Raπida, naiba u Saraj-Bosni i drugi Hadæi Ebu Bekira ©ukrija, kadije u Saraj -Bosni. Sidæil 63: Godina 1238. i 1239/ 1822.-1823. Kadija je Hafiz Ahmed Karaferijevi. Stranica 177. ©ir. 20,5cm, duæ. 45cm. Paginacija je dvosturka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-2 ubiljeæene su registracije sitnih predmeta. Stranice 3, 61-168 su neispisane. Na stranicama 5-60 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranici 4 ima ubiljeæena zahvala Bogu kadije Huseina, mutesarrifa u
56 U Spomenici naib Muhamed Tahir.

71

kadiluku Saraj -Bosna. Na stranici 35 ubiljeæeno je ime naiba u Saraj Bosni Ibrahima Hilmije. Na stranicama 184-185, 186-188 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 64: Godina 1230. i 1231./1814.-1815. Kadija je es-sejjid Mehmed57 Zejnulabidin i od njeg postavljeni naib Ibrahim Edib-efendija. Stranica 200. ©ir. 16,5cm, duæ. 46,5cm. Korice su nepaginirane i ispisane registracijama sitnih predmeta. Na stranicama 1-3, 5, 199-200 ubiljeæene su registracije raznih sitnih predmeta. Na stranici 4 upisana je zahvala Bogu kadije u Saraj-Bosni Mehmed Zejnulabidina i murasela upuÊena njegovom naibu Ibrahim Edib-efendiji. Ostalih uobiËajenih dokumenata o postavljenju kadije nema. Na stranicama 6-77 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 78-175, 198 su neispisane. Na stranicama 176-197 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 65: Godina 1242. i 1241./ 1825.-1826. Kadija je Hadæi Abdulfettah-efendija58 i od njega postavljeni naib Husein Hamid-efendija, sin Omer-efendije. Stranica 117. ©ir. 16cm. Duæ. 47,5cm. Ima paginirane i ispisane korice. Na stranicama 1-4, 116-117 ispisane su registracije sitnih predmeta. Na stranicama 8-73, 75-77 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 5, 74, 78-82, 115 su neispisane. Na stranicama 83-114 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 6 ubiljeæeno je vjenËanje kadije Husein Hamidefendije, sina Omerova, ferman o postavljenju jedrenskog muderrisa bivπeg fenar kajmakama u Jeniπehiru, nakibul- eπrafa es-sejjida Sulejmana za sarajevskog naiba a na preporuku πejhu-l-islama i muftije Mustafe Asima, pismo Sulejmana, kadije u Saraj Bosni upuÊeno Husein Hamidefendiji gdje na njega prenosi duænost koja mu je dodijeljena. Na stranici 7 ubiljeæena je zahvala kadije Husein Hamida od poËetka safera 1241.godine, ferman upuÊen ranijem bosanskom kadiji Abdulfettahu o postavljenju na mjesto kadije od 13. dæumadelahira 1240.godine, te pismo kadije u Saraj-Bosni Hadæi Abdulfettaha od poËetka safera 1241. upuÊeno Huseinu Hamid-efendiji gdje se na njeg prenosi duænost da bude naib. Na stranici 36 nalazi se potpis Davud Arifa, naiba u nahiji Fojnica i Kreπevo. Sidæil 66: Godina 1242. i 1244./1826.-28. Kadija je Hafiz Ahmedefendija, sin Sulejman- efendije Prilepevije. Stranica 276. ©ir. 16cm, duæ.
57 U Spomenici Muhamed Zejnulabidin. 58 U Spomenici Hadæi Abdulfettah Sofijavi.

72

44,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-8, 271, 273 ubiljeæene su registracije raznih sitnih predmeta. (Na stranici 8 upisana je registracija pisma od nekibul-eπrafa Ahmeda Reπida el-Husejnija upuÊena Fadil-efendiji, sinu ©erif-zade Mustafe Nuruddina koji je ranije bio kajmakam). Drugih uobiËajenih dokumenata o postavljenju kadije nema. Na stranicama 9-221 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 222-241 su neispisane. Na stranicama 242-270, 272 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 67: Godina 1244. i 1245/1828.-1829. Kadija je bivπi beogradski kadija Hadæi Ebu Bekir ©ukri-efendija, sin Osmana Nurije. Drugi puta je bio kadija od mjeseca safer ul-hajra. Prvi put bio je kadija 1232-33.59 Stranica 164. ©ir. 16,5cm, duæ. 46,5cm. Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-2, 164 upisane su registracije raznih sitnih predmeta. Stranice 3-5, 7, 98-142, 158-162 su neispisane. Na stranici 6 nalazi se zahvala Bogu od poËetka safera 1244., ferman o postavljenju bivπeg beogradskog kadije Ebu Bekira ©ukrija. Nema murasele kadijske niti drugih dokumenata vezanih za kadijsko postavljenje. Na stranicama 8-97 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 143-157, 163 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 75 ispod ostavinske rasprave ubiljeæen je potpis Mufti-zade Ahmeda, naiba u SarajBosni i joπ jedan potpis Mehmed Saida, kadije u nahiji Visoko. Sidæil 68: Godina 1245.-1246/ 1829.-1830. Kadija je Kara Hisari Mufti-zade Ahmed-efendija, sin Osmana. Stranica 158. ©ir. 15,5cm, duæ. 45,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Ima paginirane ispisane korice. Na stranicama 1-3 ispisane su registracije raznih sitnih predmeta. Stranice 4-5, 105-139, 155-157 su neispisane. Na stranici 6 ubiljeæena je registracija nastupanja navedenog kadije na duænost. Na stranicama 7-104 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 140-154 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 35 nalazi se potpis kadije u Saraj- Bosni Hafiza Ahmeda, sina Sulejmana Prilipevije. Sidæil 69: Godina 1246. i 1247/ 1830.-31. Kadija je: Ali Riza-efendija, bivπi erzurumski kadija i njegov naib Mehmed Zuhuri-efendija.60 Stranica
59 V. sidæil 58. 60 U Spomenici Ali Riza, bivπi erzurumski kadija, naib Muhamed Zuhuri.

73

134. ©ir. 16,5cm, duæ. 46cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija ispisana crvenim mastilom). Ima paginirane ispisane korice. Na stranicama 1-4, 133-134 upisane su uobiËajene registracije. Na stranicama 5-104 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 105-111 su neispisane. Na stranicama 112-132. ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 3 upisana je kratka zahvala kadije Bogu, ferman od 27. redæeba 1245.godine upuÊen bivπem erzurumskom kadiji Mevlana Ali Ridau, pismo-murasela kadije Ali Ridaa upuÊeno Mehmeda Zuhuri-efendiji na kojeg prenosi kadijsku duænost. Original fermana ovjerio je kadija Mustafa Sabri, kadija u Bosna Brodu. Na stanici 61 nalazi se potpis kadije es-sejjida Abdulkerima, sina Jusufa, naiba u Saraj -Bosni. Sidæil 70: Godina 1247/1831. Kadija je Iπkodravi Ismail-efendija. Stranica 139. ©ir. 16,5cm, duæ. 48,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Na nepaginiranim koricama ispisana su jemstva a potom prekriæena. Stranice 1-4, 6, 34, 37-127, 133-135, 137-138 su neispisane. Na stranicama 7-33, 35-36 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 128-132, 136 upisana su vjenËanja. Na stranici 139 upisane su registracije sitnih predmeta. Na stranici 5 ubiljeæen je ferman o postavljenju naiba Iπkodravi Ismailefendije. Ostali uobiËajeni dokumenti o postavaljenju kadije nisu ubiljeæeni. Sidæil 71: Godina 1248/1832. Kadija je ©erif-zade nekibul eπraf essejjid Mir Mehmed Fadil- efendija, sin Mustafe.61 Ima originalan koæni povez bez ukrasa. Stranica 216. ©ir. 16,5cm, duæ. 49cm. Korice su nepaginirane i ispisane registracijama raznih sitnih predmeta. Na stranicama 1, 216 upisane su registracije sitnih predmeta. Stranice 2-7, 12-154 su neispisane. Na stranici 155 upisan je peËat i potpis navedenog kadije. Na stranicama 8-11 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 156215 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Sidæil 72: Godina 1248. i 1249/1832.-1833. Kadija je Ispartavi Husein Nuri-efendija Havadæe-zade. Stranica 182. ©ir. 16,5cm, duæ. 46cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Korice su nepaginirane i i neispisane. Na stranicama 1-5, 182 ispisane su registracije raznih sitnih predmeta. Na stranicama 7-111 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Stranice 6, 112160, 179, 181 su neispisane. Na stranicama 161-177, 180 ubiljeæena su
61 U Spomenici Mir Muhamed Fadil ©erif-zade.

74

vjenËanja. Na stranici 178 nalazi se zahvala kadije Bogu od poËetka safera 1248.godine, ferman od 3. safera 1248.godine o postavljenju sadaπnjeg erzurumskog kadije Ispartavi Huseina, ferman o potvrivanju postavljenja od 20. ramazana 1248. godine upuÊen sadaπnjem bosanskom kadiji Huseinu. Na stranici 110 ubiljeæeno je i ime kadije u Saraj-Bosni Samakovi Ahmed Nazif- efendije. Sidæil 73: Godina 1249.-1250/1833.-1834.. Kadija je bivπi beogradski kadija Ahmed Nazif Samakovi. Stranica 156. ©ir. 19,5cm, duæ. 56cm. Sidæil je lijepo uvezan, kombinacija platnenog i kartonskog poveza. Paginacija je dvostruka. (Obje paginacije su ubiljeæene crvenim mastilom Ovdje vrijedi paginacija koja poËinje od sitnih registracija i vjenËanja). Korice su neispisane i nepaginirane. Na koricama nema uobiËajenog natpisa sa imenom kadije i godinom njegove sluæbe. Na stranicama 1-3, 12, 154-156 upisane su uobiËajene registracije sitnih predmeta. Na stranicama 4-9, 21 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranicama 13-21 upisana su vjenËanja. Na stranicama 10-11 upisani su dokumenti vezani za postavljenje kadije. (Ferman o postavljenju za kadiju upuÊen sarajevskom kadiji Ahmedu Nazifu, zapeËaÊeno pismo kazaskera Mehmeda Zejnulabidina, murasela navedenog kadije upuÊena naibu Mehmed Hasib-efendiji, ferman navedenom kadiji da se popiπe ostavπtina Husejinkapetana i zapeËaÊeno pismo kazaskera Mehmeda Sa‘dullaha). Stranice 22-31 su neispisane. Na stranicama 32-152 upisani su uobiËajeni predmeti (Npr. na stranicama 48-61 ubiljeæeni su izvjeπtaji lokalnih kadija, naiba i vekili naiba sa njihovim potpisima o stanju u tvravama pojedinih kadiluka, nahija, gradova… Zabiljeæeni su kadiluci Livno/Ihlevne/, Banja Luka, Jajce, Bosna Brod, nahija GlamoË, grad Jeni Pazar, kadiluk bekijei Kostajnica, Stari Vlah, Jezero/Golhisar/, Zenica/IzeniËe/, Maglaj, GradaËanica, Novosel, Kamengrad Na stranici 55 ubiljeæen je potpis kadije Sulejmana ©ukrije, vekili naiba u kadiluku Kostajnica, na str. 54 Muharem Zuhdije, naiba u nahiji GlamoË, na str. 60 Muharema Zuhdije, kadije u kadiluku Novosel, na str. 52 Es-sejjid Abdulhadi Neima, kadije u kadiluku Jajce /JajaËa/, na str. 56. Musa-a, kadije u kadiluku Stari Vlah /Istari Eflak/, na str. 57 Omera, vekili naiba u nahiji Zenica/ IzeniËe/, na str. 56. Abdullaha Mahi-zade, kadije u kadiluku Jezero/ Golhisar/ , na str. 51. Mustafa ©ukrije, naiba u kadiluku Banja Luka, na str. 61 Omera, naiba u kadiluku Kamengrad). Na stranici 153 ubiljeæen je potpis kadije Mehmeda Mustafe. 75

Sidæil 74: Godina 1250.-1251/1834.-35. Kadija je bivπi kadija Beograda Selanikli Nekib-zade es-sejjid Abdurrahman-efendija, sin essejjida Mehmed-efendije. Stranica 136. ©ir. 19cm, duæ. 55cm. Korice su nepaginirane i neispisane. Na stranicama 1-2, 136 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Stranice 3-5, 26-28, 106-117, 132-134 su neispisane. Na stranicama 6-105 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranicama 118129, 135 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 131 ubiljeæena je zahvala kadije Bogu, ferman od 20. πa‘bana 1249. kojim se nareuje spomenutom kadiji da od tog dana stupi na kadijsku duænost, pismo rumelijskog kazaskera es-sejjid Mehmeda Zejnilabidina kadiji da “ber vechi mevlevijet” preuzme kadijsku duænost. Na stranici 130. nalazi se joπ jedan ferman od 3. zilkadeta 1250. godine o postavljenju kadije te pismo rumelijskog kazaskera Mehmeda Zejnilabidina upuÊeno sadaπnjem bosanskom kadiji da popiπe ostavinu umrlog »okadæi Mehmeda Nazif-efendije i pravedno je podijeli meu nasljednicima. Sidæil 75: Godina 1251.- 1252./ 1835.-1836. Kadija je Hadæi Muhammed Hasib-efendija, sin Hadæi Ibrahima. Ima originalan koæni povez sa ukrasima. Stranica 258. ©ir. 16,5cm, duæ. 47,5cm. Korice su nepaginirane i neispisane. Na stranici 1, 257-258 upisane su sitne registracije. Na stranicama 2-226, 251-256 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 3 nalazi se pismo Mehmeda Fadila, sina Mustafe Nuruddina, od 15. dæuamade-l-ule 1252. godine upuÊeno Muhammmedu Hasibu gdje se na njega prenosi duænost da obavlja poslove naiba. Na stranici 58 nalazi se ispod hudæeta iz 1217.godine potpis Halila, kadije u gradu Saraj-Bosna. A na stranici 97 ispod ostavinskog deftera ubiljeæen je potpis kadije Mehmeda Nurije, naiba u Donjoj Tuzli. Na istoj stranici ispod druge ostavinske rasprave je ubiljeæen potpis kadije Mehmeda Zihnije, naiba u kadiluku Banja Luka). Na stranicama 227-248, 250 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 249 upisana je vakfija Frπko Hadæi Mustafa-age, sina Sulejmanova, iz mahale KuËuk Katiba. Sidæil 76: Godina 1252.-1254/ 1836.-1838. Kadija je Hadæi Muhammed Hasib-efendija, sin Hadæi Ibrahima, naib u gradu Saraj Bosna. Ima originalan koæni povez. Stranica 308. ©ir. 16cm, duæ. 47,5cm. Paginacija je dvostruka. (Obje paginacije su ispisane crvenim mastilom. Ovdje vrijedi paginacija sa lijeve strane rijeËi ”sahifa”). Korice su paginirane i ispisane. Na stranicama 1-7, 10 ubiljeæeni su razni sitni predmeti. Stranice 8-9, 212, 253-262, 299-302, 305 su neispisane. Na 76

stranicama 13-211, 213-252 ubiljeæeni su razni uobiËajeni predmeti. Na stranicama 263-298, 303-304 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 11 upisana je bujuruldija Mehmed Salih Vedæihi-paπe iz 1252. godine i pismo rumelijskog kazaskera Paπa-zade Abdulkadira od poËetka πa‘bana 1252. godine upuÊeno Muhammedu Hasib-efendiji gdje se na njega prenosi duænost da bude naib kadije u Saraj Bosni. Na stranici 12 upisana je bujuruldija Mehmed Vedæihi-paπe iz 1253. i pismo Mehmeda, ©erifa, kadije u Saraj-Bosni upuÊeno Muhammedu Hasib-efendiji kojom na njega prenosi kadijske poslove od poËetka πa‘bana 1253.godine. Sidæil 77: Godina 1254. i 1255/1838.-1839. Kadija je Hadæi Salim Efendi-zade es-sejjid Mustafa-efendija. Ima 163 stranice. Korice su nepaginirane i neispisane. Prva stranica je nepaginirana, ispisana sitna registracija (svjedoËenje da su stanovnici mahale Hadæi Turhanove prodali 85 oka olova sa sruπene munare). Na stranicama 1-2, 4, 161, 163 upisane su registracije uobiËajenih predmeta. Stranice 3, 5-6, 9-12, 62, 103-138, 157-159, 162 su neispisane. Na stranici 7 upisani su dokumenti o postavljenju kadije (zahvala Bogu od poËetka πa‘bana 1254.godine, ferman od 29. mjeseca zilkadeta 1253.godine o postavljenju bivπeg beogradskog kadije Salim Efendi-zade Mustafa-efendije. Iza tog fermana slijedi joπ jedan ferman od 4. rebiulevvela 1255. u kom se nalaæe spomenutom kadiji da poËne obavljati kadijsku sluæbu od poËetka πevvala 1255. godine, zatim slijedi zapeËaÊeno pismo Mehmeda Arifa, rumelijskog kazaskera). Na stranicama 8, 139-156, 160 upisana su vjenËanja. Na stranicama 13-61, 63-101 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti (Na stranici 35 ubiljeæen je ferman iz 1251. godine a na stranicama 41 i 42 ostavinske rasprave iz 1255. godine. Takoer je ubiljeæena i jedna vakfija iz 866. godine koju je s originalom sravnio Mahmud, sin Saduddina poznat kao Nevalizade, kadija u Saraj-Bosni. Na toj vakfiji nalaze se potpisi nekoliko kadija). Na stranici 102 nalazi se potpis i peËat kadije Salim Efendi-zade Mustafe. Sidæil 78: Godina 1255.-1257/1839.-1841. Kadija je Muhammed Hasib-efendija, sin Hadæi Ibrahima, od poËetka mjeseca zi-l-kadeta 1256. do kraja πevvala i Hadæi Mustafa Muhibbi od poËetka zi-l-kadeta 1256. godine. Stranica 238. ©ir. 16cm, duæ. 47,5cm. Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Paginacija je dvostruka. (Obje pagincije su ispisane crvenim mastilom. Ovdje vrijedi paginacija koja poËinje sa strane na kojoj se biljeæe uobiËajeni predmeti). Na stranicama 1-4, 235238 ispisane su registracije raznih sitnih predmeta. Stranice 5-6, 8-10, 77

12, 198-212, 233 su neispisane. Na stranici 7 upisan je defter/popis knjiga. Na stranicama 213-232, 234 ubiljeæena su vjenËanja. Na stranici 11 ubiljeæena je zahvala kadije Bogu s poËetka zilkadeta 1255.godine. Na ovoj stranici upisana je i bujuruldija Mehmed Salih Vedæihi-paπe, bosanskog valije kojom obavjeπtava da je za naiba u Saraj-Bosni postavljen Muhammed-efendija. Ostali dokumenti o postavljenju nisu ubiljeæeni. Na stranicama 13-197 upisani su uobiËajeni predmeti Sidæil 79: Godina 1257.-1260/1841.-1844. Kadija je Debbag-zade Mehmed ©erif, Baltadæi-zade Ali Riza i Seid Efendi-zade Mehmed Riza i njihov naib Ahmed Naim-efendija, sin Osman-efendije. Stranica 486. ©ir. 16,5cm, duæ. 47cm. Korice su paginirane i ispisane. Na stranicama 1-5, 482-486 upisane su uobiËajene registracije. Stranice 6-7, 414-429 su neispisane. Na stranicama 430-481 upisana su vjenËanja. Na stranici 9 ubiljeæena je zahvala kadije Ahmed Naim-efendije Bogu spoËetka rebiulevvela 1257.godine, murasela kadije u Saraj-Bosni Debbag-zade Mehmed ©erifa upuÊena Mevlana Ahmed Naim-efendiji na kojeg prenosi nijabet u spomenutom kadiluku da obavlja te poslove od poËetka rebiulevvela 1257.godine. Na stranici 11 upisano je pismo rumelijskog kazaskera od poËetka zilhidædæeta 1257. godine upuÊeno naibu kadije. Na ovoj strani je takoer ubiljeæeno pismo mutesarrifa Saraj-Bosne Ali Rizaa upuÊeno Ahmed Naim-efendiji da se od poËetka dæumadelule 1258. postavlja na duænost naiba; pismo Seid Efendi-zade Mehmeda Rizaa, kadije u Saraj-Bosni upuÊeno Ahmeda Naim-efendiji od poËetka dæumadelule 1259. godine kojim mu prenosi poslove da bude naib u Saraj-Bosni. Na stranicama 8, 10, 12-413 upisani su uobiËajeni predmeti. (Npr. na stranici 262 ubiljeæen je muhimmat defter za tvravu u Saraj Bosni datiran 15. rebiulevvela 1260. godine. Ispod navedenog deftera nalazi se potpis seraskera i kadije Ahmeda Naima, naiba u Saraj-Bosni. U ovom sidæilu nalazi se viπe ubiljeæenih ovjera Hafiz-Saliha Ruhanije, naiba iz Saraj-Bosne). Sidæil 80: Godina 1260.-1261/1844.-1845. Kadija je muderris Muhammed Nuri-efendija.62 Stranica 178. ©ir. 16,5cm, duæ. 47cm. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom koji je oπteÊen. Paginacija je dvostruka. (Obje paginacije oznaËene su crvenim mastilom. Ovdje vrijedi paginacija sa lijeve strane rijeËi “sahifa”) Korice su paginirane i ispisane.
62 U Spomenici Muhamed Enveri.

78

Na stranicama 1-2, 103-104, 177-178 upisane su uobiËajene registracije. Na stranicama 13-101, 107-136 upisani su uobiËajeni predmeti. Na stranici 5 ubiljeæena je kadijska zahvala Bogu, pismo-murasela mutesarifa sarajevske kaze Mehmeda Kadrije upuÊena Muhamedu Nuri-efendiji da se od poËetka dæumade-l-ule 1260. godine na njega prenose kadijski poslovi. Na stranici 107 ubiljeæena je zahvala Mustafa Muhibbi-efendije Bogu i bujuruldija bosanskog valije Osmana Nuri-paπe iz 1261. godine kojom postavlja glavnog pisara sudnice u Saraj-Bosni Hadæi Mustafu Muhibbiefendiju na mjesto vekili naiba). Stranice 4, 6-12, 102, 105-106, 137-152, 173-176 su neispisane. Na stranicama 153-172 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 81: 1261. i 1262/1845. Kadija je bivπi erzurumski kadija ©ejh Ismail Hakki Efendi-zade Ahmed Tevhidi-efendija. Stranica 244. ©ir. 17cm, duæ. 50cm. Ima kartonski povez s koænim hrbatom. Paginacija je dvostruka. (Obje pagincije ispisane su crvenim mastilom. Ovdje vrijedi paginacija sa lijeve strane rijeËi “sahifa”). Tekst je ispisan i na paginiranim koricama. Na stranicama 1-2, 243-244 upisane su uobiËajene registracije. Na stranicama 3-193, 241-242 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 7 stoji zahvala kadije Bogu datirana mjeseca dæumade-l-ule 1261. godine, ferman o postavljenju kadije od poËetka dæumadelule 1261. godine upuÊen bivπem erzurumskom kadiji ©ejh Hakki Efendi-zade Ahmed Tevhidi-efendiji, te joπ jedan ferman upuÊen sadaπnjem bosanskom kadiji ©ejh Hakki Efendi-zade Mevlana Ahmedu Tevhidiefendiji da mu se duænost produæava za joπ Ëetiri mjeseca. Na stranici 28 nalazi se potpis kadije Mehmeda Emina a na stranicama 188 i 191 Hadæi Mustafe Muhibbije, naiba u Saraj-Bosni). Stranice 194-214 su neispisane. Na stranicama 215-240 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 82: Godina 1262.-63/1845.-46. Kadija je Mufti-zade es-sejjid Abdurahman iz Niπa. Stranica 249. ©ir. 17cm, duæ. 51cm. Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-3, 247-249 upisane su registracije uobiËajenih predmeta. Stranice 4, 6-7, 148-227 su neispisane. Na stranici 5 ispisana je zahvala Bogu datirana poËetkom ramazana 1262. godine, ferman ilam - obavijest o postavljenju kadije Mufti-zade Abdurrahman-efendije datirana mjeseca muharrema 1262. godine da kadija preuzme duænost od poËetka dæumade-l-ule 1262. godine i drugi ferman o preuzimanju duænosti spomenutog kadije datiran poËetkom ramazana 1262.godine da mu se od kraja πa‘bana 1263. godine produæava sluæba za dva mjeseca. Na stranicama 8-147 ubiljeæeni su 79

uobiËajeni predmeti. (Na stranici 68. kadija Abdurahman potpisao se kao Abdurahman Esad.)63 Na stranicama 228-246 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 83: Godina 1263. i 1264/ 1847.-1848. Kadija je Filibevi Huseinbeg-zade mir es-sejjid Mehmed Izzet.64 Stranica 157. ©ir. 19,5cm, duæ. 56cm. Korice su paginirane i ispisane sitnim registracijama. Ima kartonski povez sa koænim hrbatom. Na stranicima 1, 4-5, 7, 155-157 ubiljeæene su uobiËajene registracije (npr. defter za Êumur nahije Kreπevo i Fojnica; pismo Ismet-beg-zade Arifa upuÊeno bosanskom muiftiji i sliËno). Na strani 6 upisani su dokumenti o postavljenju navedenog kadije. Stranice 2-3, 8-11, 111-134, 152-154 su neispisane. Na stranicama 12-110 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranici 6 upisana je zahvala kadije Bogu datirana mjeseca zilkadeta 1263. godine, ferman o postavljenju kadije od 29. redæeba 1263. godine, zahvala Bogu kadije Huseinbegzade Izzeta, ferman upuÊen privremeno postavljenom bosanskom kadiji Filibevi Husein-beg-zade Mevlana Mehmedu Izzet-efendiji. Na stranicama 135-151 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 84: Godina 1265./1848. Kadija je Ali Ahmed Ataullah, naib u Saraj-Bosni.65 Stranica 160. ©ir. 18cm, duæ. 55cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija obiljeæena crvenim mastilom) Korice su nepaginirane i neispisane. Na stranicama 1-2, 159-160 upisane su sitne registracije. (Npr. na stranici 1 ubiljeæen je defter za Êumur nahije Fojnica). Stranice 3-5, 101-138, 156-158 su neispisane. Na stranicama 8100 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. Na stranici 6 ima ubiljeæena zahvala Bogu datirana spoËetka mjeseca zilkadea 1264 godine, ferman brusanskom muderrisu, sadaπnjem eminul-fetva Mevlana Mehmedu Refiku o postavljenju od mjeseca zilkadea 1264. godine, pismo s peËatom rumelijskog kazaskera o postavljenju “ber vechi mevlevijet” brusanskog muderrisa Mehmeda Refika, pismo-murasela bosanskog kadije Mehmeda Refika kojim postavlja kao svog naiba Ahmeda Ataullah- efendiju. Na stranici 7 upisano je pismo-murasela nekibu-l-eπrafa Hasana el-Husnija upuÊeno mir es-sejjid Mustafa Hajrudin-efendiji. Na stranicama 139-155 ubiljeæena su vjenËanja.
63 U Spomenici kao sidæil 82 ubiljeæeno: 1263-64/1847-48. Kadija Muhamed Izet Huseinbeg-zade. 64 U Spomenici ubiljeæen pogreπno kao sidæil 82.Kadija Muhamed Izet Husejinbeg-zade. 65 U Spomenici ubiljeæen pod brojem 83: Kadija Muhamed Refik, fetva emin, vrπio duænost naib Ahmed Ataullah.Pod brojem 84 u Spomenici stoji ubiljeæen sidæil iz 1265.-1266., kadija Muhamed Enis Mufti-zade, vrπio duænost Ismail Hakki Mufti-zade.

80

Sidæil 85: Godina 1266/1849.66 Kadija je Mehmed Enis Mufti-zade67 i njegov naib Ismail Hakki. Stranica 167. ©ir. 18, duæ. 55,5cm. Paginacija je dvostruka. (Ovdje vrijedi paginacija oznaËena crvenim mastilom). Korice su nepaginirane i neispisane. Na stranicama 1-2, 126 upisane su uobiËajene sitne registracije. Stranice 3, 5, 84-89, 96-97, 100-104, 125, 127 su neispisane. Na stranici 4 stoji zahvala Bogu koja sadræi ime Ismail Hakkija, naiba kadije, pismo-murasela Mehmeda Enisa Mufti-zadeta upuÊeno Ismail Hakki-efendiji kojim ga postavlja za naiba, od poËetka zilkadeta godine 1265., pismo s peËatom/muhurlu mektub Abdullaha, rumelijskog kazaskera kojim se postavlja kadija Mehmed Enis -efendija da vrπi duænost mule u Saraj-Bosni. Na stranicama 6-83, 90-92, 98-99 upisani su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 99 upisan je potpis sarajevskog kadije Hafiza Husejina Kazima). Na stranici 93 ubiljeæen je peËat i potpis kadije Mufti-zade Ismaila Hakki-efendije. Na stranicama 105-124 ubiljeæena su vjenËanja. Sidæil 86: Godina 1231., 1232., 1233/1815.,1816., 1817. Kadija je Hadæi Ebu Bekir-efendija. Stranica 65. ©ir. 15,5cm, duæ. 41,5cm. Stranice su bile nepaginirane. Paginacija je naknadno upisana grafitnom olovkom. Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Na stranicama 1-65 upisani su uobiËajeni predmeti. Stranice 1-2, 21 su oπteÊene. Na stranici 55 ubiljeæena je godina 1237. a na stranici 52 godina 1239. Na stranici 28 upisana je zahvala kadije Allahu, pismo-murasela Hadæi Ebu Bekira upuÊeno Ali ©akir-efendiji kojim ga postavlja naibom u fojniËkoj nahiji. Na stranici 44 upisana je murasela kadije Hadæi Ebu Bekira upuÊena naibu Kiri-zade Mehmedu. Na stranici 46 upisana je murasela sarajevskog naiba Mehmeda Tahira kojom postavlja kao naiba u nahijama Fojnici i Kreπevu Jusufa Kadi-zade Mehmeda Emin-efendiju. Na stranici 58 ubiljeæena je murasela Mehmeda Tahira,68 kadije u Saraj Bosni upuÊena Mevlana Kiri-zade Mehmedu Sadik-efendiji kojom na njega od poËetka πevvala 1238. prenosi πerijatske kadijske poslove nahije Kreπeva i Fojnice. Nema ubiljeæenog fermana niti kazaskerovog pisma o postavljenju kadija. Na stranici 2 ispod ilama ima potpis kadije es-sejjid Abdulkerima, naiba u nahiji Fojnica. Na stranici 41 ilam je potpisao kadija Mehmed ©akir, naib u nahiji Fojnica Na stranici 48 ubiljeæen je
66 U Spomenici pod brojem 85: 1267.-68/1849.-18. 67 Kadija Muhammed Enis Mufti-zade. 68 V. sidæil 62, Mehmed Tahir vrπio duænost naiba 1237.-1238. godine.

81

ilam sa potpisom es-sejjida Mehmeda ©akira, kadije u gradu Saraj -Bosna. Na stranici 44 ubiljeæeno je pismo Hadæi Ebu Bekira, kadije u SarajBosni upuÊeno Mehmeda Sadik-efendiji kojim mu prenosi πerijatskosudske poslove u nahiji Fojnica sa Kreπevom. U ovom sidæilu predmeti nisu razdvojeni na sitne biljeπke i vjenËanja i ostale predmete. Ima samo nekoliko vjenËanja ubiljeæenih na stranici 52-53. Ostalo su sve, uglavnom, fermani, bujuruldije, defteri (str. 8, 12, 13, 55). Sidæil 87: Godina 1267. i 1268/1850.-1852.69 Kadija je Sivasi-zade Jusuf Zijauddin. Stranica 170. ©ir. 17cm, duæ. 38,5cm. Korice su nepaginirane i ispisane sitnim registracijama. Paginacija je oznaËena grafitnom olovkom. Na stranicama 1-2, 6-8, 167-169 upisane su sitne registracije ( raznih deftera i sliËno). Stranice 3-5, 9-10, 45, 164-166, 170 su neispisane. Na stranicama 11-44, 46-132 ubiljeæeni su uobiËajeni predmeti. (Na stranici 11 upisan je kadijski ilam koji je potpisao Ad-da’i, kadija u Saraj-Bosni. Na stranici 12 ubijeæeni su predmeti vezani za postavljenje kadije, zahvala Bogu kadije Sivasi-zade Jusufa Zijauddina, ferman od 4. rebiulevvela o postavljenju kadije spoËetka zilkadeta 1267. godine. Nema uobiËajenog kazaskerovog pisma). Na stranicama 133163 upisana su vjenËanja. U ovom defteru za razliku od ranijih u kojim su veÊinom ubiljeæeni fermani, bujuruldije, kadijski ilami, hudæeti, arzuhali ubiljeæeni su veÊinom ostavinski defteri a ima i vakfija. Radi ilustracije Êemo navesti neke stranice sa predmetima koji su na njima ubiljeæeni: Ostavinski defteri upisani su na sljedeÊim stranicama: 16-19, 20-21, 23-35, 70-80, 83-91, 93-95,96- 105, 123-126, 108-116, 118-124, 126, 131, 132. Na stranicama 27-29 upisan je popis esnafa po Ëarπijama. Na stranici 13 ubiljeæena je bujuruldija Omer-paπe. Na stranici 92 upisan je arzuhal. Jedan ferman ubiljeæen je na stranici 106-107. Na stranici 14-15 upisan je spisak topova i drugih vojnih potrepπtina. Na stranicama 6-8 ispisani su defteri koji evidentiraju grau za carsku kasarnu koju su obavezni dati odreeni dæemati. Na stanicama 37-43 ubiljeæen je defter koji opisuje konake na kojima je smjeπten Ëetvrti tabor Ëetvrtog pjeπadijskog puka rumelijske carske vojske, oficiri i neferi. Na stranici 81 ubiljeæena je vakfija. Na stranici 76 vakfiju je potpisao Ahmed Ataullah, naib u gradu Saraj -Bosna. Usto stoji i drugi potpis: Sivasi-zade Jusufa Zijauddina.
69 U Spomenici ubiljeæen kao sidæil 85. (poslednji sidæil)

82

About sijills in Gazi Husrev-begs library
Gazi Husrev-begs library in Sarajevo certainly represents the most valuable inheritor of historical cultural heritage originating from Bosnia of Othoman period. At year 1932. in the register of this Institution 84 protocols of Sheriah Court in Sarajevo and one of the similar Court from Mostar have been registered. It is important to say that Gazi Husrev begs library within its archive of protocols has got 4 eldest protocols originating from XVI century. Up to date in its possession the library already has 88 protocols of huge value. The work of our colleaque, as known to us, represents the first effort to present by the attentive analysis the Gazi Husrev beg library’s archive of protocols in one integral text. Apart from the valuable information, all documents are namely presented, wether they were complete or incomplete, healthy or damaged, registered or non-registered. Also, it has been pointed out to which sheriah-legal territories every single protocol belongs as well as the name of every Qady who wrote it. This kind of historical heritage in scientific-research work is treated as valid and reliable sources for illuminating the historical circumstances in the past times, for strengthening of political and cultural fluctuations, economical and social occasions that, in this case, were dominating in Bosnia and were caracterizing the Othoman empire. In this regard it is important to evaluate the value of this research for the learning of history of Bosnia and Herzegovina.

83

84

Hatidæa »ar-Drnda ©ERIJATSKI SIDÆILI I NJIHOVA ZASTUPLJENOST U BOSNI I HERCEGOVINI1
©erijatski sidæili (kadijski sidæili, ili kadijski defteri) su protokoli odluka i zapisa kadije odreene teritorijalno-upravne oblasti.2 Kadija je u okviru osmanskog druπtvenog sistema, sve do tanzimata imao u pravnom sistemu πiroke kompetencije, a za svoju djelatnost bio je odgovoran samo sultanu, odnosno njegovom zastupniku. Osim pravnih obavljao je i druge aktivnosti. U nedostatku organa opÊe nadleænosti kadija je aktivno usmjeravao naredbe centralne i lokalne administracije i nadzirao njihovu realizaciju. Time je on sticao odreene ingerencije u domenu uprave. Sve te naredbe i instrukcije koje su stizale na kadijinu adresu prepisivane su u sidæile pa su zahvaljujuÊi tome brojni bitni dokumenti saËuvani i do naπih dana. Kao pravosudno lice kadija je bio zaduæen za kontrolu rada u esnafskim organizacijama, za kontrolu vakufskih prihoda i rashoda, kao i za trænu inspekciju. Sve te aktivnosti bivale su registrirane u sidæilima. Zbog πirokog obima kadijne djelatnosti πerijatski sidæili predstavljaju prvostepena historijska svjedoËanstva za izuËavanje politiËke, pravne, ekonomske, socijalne i kulturne historije Osmanske imperije. Kako je ova politiËka zajednica bila sastavljena od razliËitih naroda sa razliËitim religijskim i kulturnim specifiËnostima, πerijatski sidæili predstavljaju bitne izvore za izuËavanje njihovih osobenosti i njihovog druπtveno pravnog tretmana u osmanskoj druπtvenoj zajednici. Izvori πerijatskog prava jesu Kur’an i Sunna. Ona æivotna pitanja koja ovim izvorima nisu bila regulirana dopunjavana su sultanovim odredbama, sankcioniranim od strane najviπih pravnih autoriteta, koje su dobijale snagu zakona. U principu one nisu mogle biti u koliziji sa
1 Ovaj rad proËitan je na skupu odræanom u povodu pedesetogodiπnjice Orijentalnog instituta u Sarajevu, u oktobru 2001. godine. 2 Suraiya Faroqhi, Sidjill, The Encyklopaedia of Islam, New edition, volum IX, Leiden E.J. Brill,1995, s.538-545.

85

©erijatom. Te odredbe su nazivane kanunname (pravni kodeksi) i njima su regulirana odreena pitanja iz oblasti zemljiπnih odnosa, ratnog prava i nastalih situacija koje je bilo nuæno pravno sankcionirati. Na bazi ovih pravnih izvora odvijao se zakonodavni æivot u Osmanskoj carevini. ©erijatski sidæili imaju primaran znaËaj za izuËavanje nadleænosti kadije i njegove djelatnosti u pravno-upravnom sistemu Osmanske carevine, kao i za izuËavanje πerijatskog prava u osmanskom druπtvenom sistemu i njegove primjene na pripadnike islamske i neislamske konfesije. Sa stanoviπta historije prava njihova vaænost se ogleda u tome πto se on oËituje u oblasti svih grana prava. Iz sudskih odluka zabiljeæenih u πerijatskim sidæilima saznajemo kako su funkcionirale institucije vjenËanja, braka, sistem imovinske samostalnosti kod supruænika, pravo i duænosti supruænika jednog prema drugom, kako je primjenjivano pravo razvoda, pravo duænosti roditelja prema djeci i obrnuto. Na osnovu sidæilskih dokumenata moæe se izuËavati struktura porodice u odreenim razdobljima, utjecaj politiËkih, ekonomskih i drugih faktora na njen sastav i njen razvoj. Pripadnici drugih konfesionalnih zajednica rjeπavali su privatnopravne i nasljedne sporove u skladu sa svojim obiËajnim pravom, ili su se, po vlastitom opredjeljenju mogli za to obratiti πerijatskom sudu. U oblasti kriviËnog prava Osmanska uprava prilagodila se odlukama πerijatskog prava. Meutim postojale su kazne koje su ostavljane rjeπenju najviπeg pravnog autoriteta ( ta‘zir-i siyaset).3 ©erijatski sidæili sadræe veoma bitne podatke za izuËavanje ekonomskog sistema u Osmanskoj imperiji. Poπto je kadija po svojoj duænosti vrπio inspekciju esnafa, vakufa i trænica i sve to zavodio u sidæile, iz tih dokumenata moæemo upoznavati proizvodne artikle tog vremena, kao i vrste zanatskih djelatnosti koje su u odreenom vremenu bile aktuelne. Iz sultanskih fermana koji su stizali na kadijinu adresu, a odnosili su se na zabranu uvoza, ili izvoza odreenih prehrambenih i zanatskih proizvoda saznajemo πta je sve bilo predmet trgovine lokalnog i meunarodnog znaËaja. Prilikom ratnih operacija kadijama su upuÊivani fermani, ili bujuruldije sa specifikacijom potraæivanja prehrambenih proizvoda za
3 Akgündüz, A., ©eriyye Sicilleri, Mahiyeti, Toplu Kataloπu ve Secme Hükümler, I cild, Istanbul, 1988, s.14

86

vojsku i tovarne æivotinje. Pri tome je za svaki artikl odreivana i novËana vrijednost. Na bazi tih podataka mogu se pratiti odreena ekonomska kretanja i ekonomsko stanje u odreenom periodu. Takoer se mogu pratiti vrste novca u opticaju, njegova devalvacija i inflacija. ©erijatski su sidæili vaæna historijska svjedoËanstva za izuËavanje trgovine, trgovaËkih odnosa, kao i trgovaËke etike i morala. Osmanska uprava uspostavila je jedinstveno πiroko trgovaËko podruËje. TrgovËka cirkulacija intenzivno se odvijala od Indije, Kine, Afrike, Italije do zapadnih evropskih zemalja. Brojne zabiljeπke u vezi sa tom aktivnoπÊu mogu se naÊi u sidæilima u vidu fermana, bujuruldija, ili hudæeta. Kada se æeli pristupiti izuËavanju agrarnih odnosa i njihove evolucije u osmanskom druπtvenom sistemu nuæno je izvrπiti detaljnu analizu sidæilskih dokumenata. Iz njih se moæe saznati struktura timara, odnosi na timaru, zatim tapijski odnosi koji su uspostavljani uz znanje vlasnika zemlje (dræave) i uæivaoca timara sa novim uæivaocima dijela posjeda. Uspostava takvih odnosa redovno je registrirana u sidæilskim dokumentima u vidu kupoprodajnih ugovora. Vakuf se, takoer pojavljivao na sudu kao pravni subjekt, jer je i on davao svoju imovinu pod najam. Kako je kadija po svojoj duænosti bio nadzornik vakufa, svi prihodi i rashodi, kao i sve promjene na vakufu redovno su unoπene u sidæile. Vakufskom aktivnoπÊu graene su institucije prosvjetnog, socijalnog, humanitarnog i uopÊe utilitarnog karaktera, pa su ovi dokumenti nezaobilazni za izuËavanje urbane strukture odreenog naselja i urbaniteta Osmanske carevine u cjelini. U ovim dokumentima zabiljeæeni su nazivi odreenih lokaliteta, gradskih stambenih Ëetvrti, prosvjetnih objekata, imena muderrisa, muallima i drugih sluæbenika ovih institucija, tako da se prosvjeta, kulturno-socijalni i humani profil osmanskog druπtva ne mogu konsekventno izuËavati bez poznavanja i koriπÊenja sidæila. Tragom sidæilskih dokumenata moæe se, do najsitnijih pojedinosti, izuËavati dræavna organizacija Carevine s njenom hijerarhijskom strukturom, kao i njena teritorijalno-upravna organizacija kroz nahije, kadiluke, sandæake i ejalete. ©erijatski sidæili sadræe podatke relevantne za izuËavanje politiËkih prilika u Carevini, a takoer i na meunarodnoj pozornici. Kada bi doπlo do ratne situacije kadije su dobijale fermane sa informacijama gdje i 87

protiv koga se vodi ratni pohod, koliko vojnika za tu priliku treba pripremiti u podruËnim kadilucima, gdje i kako osigurati smjeπtaj i ishranu vojsci, novËane nadoknade i sve ostalo πto je stanovniπtvo trebalo pripremiti za vojsku. Osim prehrambenih artikala po odreenoj otkupnoj cijeni (narh) tu su spadali i konji, veslari, lae, prevoz municije do odreenog mjesta i sl. Ukratko, na bazi grae koju sadræe sidæili moæe se izuËavati kompletna historija Osmanske imperije i provincija koje su ulazile u njezin sastav. Struktura sidæilske grae nije bila u svim periodima ista. U vrijeme dok je kadija imao apsolutnu sudsku vlast ove su knjige Ëinile riznicu historijskih izvora, a dokumenti koje sadræe generalno se mogu podijeliti na dvije cjeline: Prvu cjelinu predstavljajusve vrste dokumenata nastale u sudnici pred kadijom i porotom (πuhúdu-l-hål), sastavljenom od uglednih stanovnika dotiËnog mjesta. To su obiËno sljedeÊe vrste dokumenata: - kupoprodajni ugovori, - ostavinske rasprave, - vakufname, - dokumenti o oslobaanju roba ropstva, - inspekcija vakufskih prihoda, - inspekcija esnafskih organizacija, - maksimiranje cijena (narh), - dokumenti o zastupniπtvu, - dokumenti o naimenovanju staratelja za maloljetnu djecu, ili stare osobe, - vjenËani ugovori, - brakorazvodne parnice, - potraæivanje duga i sl. Drugu grupu dokumenata Ëine naredbe i saopπtenja koja potiËu od sultana, beglerbega i drugih visokih predstavnika osmanske administracije, upuÊivane niæim instancama i redovno kadijama, koji su kao pravna lica nadzirali njihovo izvrπenje. Sve vrste tih dokumenate prepisivane su u sidæile. To su: 88

- prepisi fermana (sultanske naredbe, ili odluke) sa raznovrsnom tematikom mirnodopske i vojno-politiËke prirode, - berati - dokumenti o postavljenju na odreenu duænost sa materijalnom nadoknadom Nakon tanzimata, kada su, intencijom evropskih dræava, izvrπene reforme u cjelokupnoj druπtveno-politiËkoj strukturi i u pravnom sistemu doπlo je do znaËajnih promjena. Po ugledu na evropske pravne sisteme uvodi se svjetovno pravo, koje je obuhvaÊalo sporove graanskog i kriviËnog prava svih podanika dræave. Kompetencije πerijatskih sidæila nakon toga svodile su se na porodiËne i nasljedne predmete muslimanskih podanika, kao i na vakufske predmete. Meutim, i pored postojanja graanskih sudova dogaalo se da su se u privatno-pravnim sporovima nemuslimanski podanici obraÊali πerijatskom sudu. 4 Konsekventno tome sadræaj πerijatskih sidæila biva siromaπniji, Ëime oni gube na svojoj vaænosti sa stanoviπta historijskih istraæivanja. Meutim, i sa tako reduciranim sadræajem predstavljaju dragocjene izvore za izuËavanje raznih oblasti æivota u pojedinim geografskim regijama. Iako su πerijatski siæili uredno i redovno voeni u svakom kadiluku i ispostavama (naibluk), njihov se broj u Bosni i Hercegovini do naπih dana, zahvaljujuÊi, πto neprijateljskim aktivnostima, πto neodgovornom odnosu rukovodnih pojedinaca, saËuvao u veoma ograniËenom broju. Najviπe su stradali u ratnim vihorima, zatim u poæarima, a znatan dio je svjesno uniπten kao reminiscencija na “mraËnu proπlost”. U Bosni i Hercegovini najveÊi broj sidæilske grae se Ëuva u fondu Gazi Husrevbegove biblioteke. Sasvim mali dio nalazi se u fondovima drugih arhiva, koje Êemo dolje navesti. Orijentalni institut u Sarajevu. Do agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) Orijentalni institut u Sarajevu je posjedovao 67 cjelovitih i 27 fragmentarnih knjiga πerijatskog suda.5 Kada je agresor na naπu suverenu zemlju 17 maja1992. godine granatama zapalio Institut sa
4 S idæil FoËanskog kadiluka iz 1869-1888. godine, strana(s) 15, dokumenata (d)2, s.33,d3,s.43,d2,s.53,d 1,s.54,d1,s.82,d1,d2 i drugi. 5 Viπe o arhivskom materijalu u Orijentalnom institutu pogledati radove: HadæibegiÊ, H., “Arhivski materijal u Orijentalnom institutu u Sarajevu”, Glasnik Arhiva i druπtva arhivista Bosne i Hercegovine, godina I, knj. I, Sarajevo, 1961, s. 205-209; Spaho, F., “Arhiv Orijentalnog instituta u Sarajevu”, Prilozi za orijentalnu filologiju (POF) 25 (1975.) Sarajevo 1977.,45-55. Orijentalni institut je, kada god je to bilo moguÊe popunjavao svoje fondove, tako da njegov cjelokupni arhivski i rukopisni fond nisu ovim radovima obuhvaÊeni.

89

namjerom da se uniπte pismeni tragovi postojanja Boπnjaka muslimana, autorica ovog teksta je sljedeÊeg dana iz svoje radne prostorije u Institutu uspjela izbaviti sedam cjelovitih i πest fragmentarnih sidæila, koje je neposredno prije paljenja Instituta obraivala. Danas Institut posjeduje sljedeÊe cjelovite sidæile: - sidæil mostarskog kadije iz 1681-1685 godine, - sidæil mostarskog kadije iz 1771-1773. g., - sidæil mostarskog kadije iz 1828-1834. g., - sidæil travniËkog kadije iz 1832-1836. g., - sidæil prijedorskog naiba iz 1868-1876. g., - sidæil visoËkog naiba iz 1755-1810. g.,6 - sidæil ljubinjskog kadije iz 1788-1790 g., - Fragmentarni sidæili: - dio sidæila mostarskog kadije iz 1669-1671. g, - dio sidæila koji sadræi popis spahija Bosanskog sandæaka iz prve polovine 19. st.,7 - dio sidæila bijeljinskog πerijatskog suda iz 1849.g., - dio πerijatskog sidæila Bekije Kostajnica iz 1846. g., - dio πerijatskog sidæila Bekije Kostajnica iz 1847. g., - dio πerijatskog sidæila iz Livna iz 1853. g. Institut takoer posjeduje i prijevod teπanjskog sidæila, Ëiji je original izgorio u poæaru navedenog dana, a koji datira iz 1740-1746. g,8 kao i regesta fojniËkog sidæila iz 1833-1842.9 i fotokopije sidæila zeniËkog naiba iz 1757-1760. god., Ëija je regesta uradio Spaho Fehim.10 U Institutu se nalaze i fotokopije sidæila travniËkog kadiluka (fragment) iz prve polovine 18. st., kao i kopija sidæila zeniËkog naiba iz 18611863. g., koje je Institutu poklonio gosp. Jaliman.
6 Prikaz sidæila: »ar-Drnda,H., “Sidæil visoËkog kadiluka (1755-1810) kao istorijski izvor”, POF 38, Sarajevo 1989, s.253-263. 7 Sidæil prevela H. »ar-Drnda i nalazi se u rukopisu. 8 Sidæil prevela H. »ar-Drnda u okviru radnog zadatka prije 15 godina i nalazi se u rukopisu. 9 Ova je regesta prije rata (1992-1995) za potrebe Akademije nauka Bosne i Hercegovine (ANUBiH) uradio Spaho Fehim. Rukopis se nalazi u Orijentalnom institutu u Sarajevu. 10 Jaliman, Salih, “Sidæil zeniËkog naiba kao izvor za historiju Zenice“, POF 47-48, Sarajevo1999, s.127,128, bilj. 4 i.

90

Nakon rata Akademija nauka Republike Bosne i Hercegovine je poklonila Orijentalnom institutu prijevode sidæila koje je posjedovala njihova Zbirka, a koje su uradili Abdulah Polimac i Fehim Spaho: - graa ljubinskog sidæila iz 1756.,11 - fragmenti regesta iz sidæila u Mostaru iz 18. i 19. st.,12 - prijevod blagajskog sidæila iz 1758-1779., - prijevod 4 sarajevska sidæila iz 1801-1805.,13 - prijevod mostarskog sidæila iz 1732-1736. g, - prijevod blagajskog sidæila iz 1769-1787., - prijevod nevesinjskog sidæila iz 1767-1770. g.,14 - prijevod sidæila Stoca ( fragmenti) iz 1832-33.,15 - prijevod mostarskog sidæila iz 1730-1733., - prijevod blagajskog sidæila ( regesta) iz 1702-1798., - prijevode sarajevskog sidæila iz 17 i 18. st.,16 - prijevod visoËkog sidæila ( regesta) iz 1828-1829., - prijevod teπanjskog sidæila iz 1751.,17 - prijevod sidæila Mula Mestvice Muhameda iz 1800-1848. g. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. NajveÊi broj sidæila posjeduje Gazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu.18 Zbirka sadræi 88 sidæila, od Ëega tri potiËu iz 16., 37 iz 18., a ostatak iz 19. stoljeÊa. Jedan od 88 navedenih kadijskih sidæila Ëini protokol mostarskog kadije Sejjida Ahmeda iz 1768. godine, jedan iz 1763. godine Ëini protokol fojniËkog naiba, dok su ostali sidæili protokoli sarajevskog πerijatskog suda. Zbirka ove biblioteke sadræi joπ fragmente sidæila tuzlanskog kadije iz 17. st., kao i viπe neobraenih fragmentarnih sidæila iz drugih kadiluka.19
11 Original se nalazio u Orijentalnom institutu. 12 Original kod Provincijalata hercegovaËkih franjevaca u Mostaru. 13 Originali se nalaze u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu (GHB). 14 Original se nalazi kod HAZU Zagreb. 15 Original se nalazi kod HAZU Zagreb. 16 Original se nalazi u GHB. 17 Original se nalazi u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu. 18 Vidjeti H. »ar-Drnda, Zbirka sidæila Gazi Husrevbegove biblioteke, Anali GHB, knj. XIII-XIV, Sarajevo 1987., s. 53-64. 19 Vidjeti viπe o tome u radu A. Gadæo, Katalog sidæila Gazi Husrev-begove biblioteke ( u rukopisu).

91

Arhiv grada Sarajeva posjeduje zbirku od 5 sidæila: temiπvarski sidæil iz 1657. god., fragmente livanjskog sidæila iz 1782. g. i tri sidæila visoËkog πerijatskog suda iz 1822.,1839. i 1868. g. Arhiv grada Sarajeva posjeduje priliËan broj sidæila visoËkog πerijatskog suda koji datiraju iz zadnjih decenija 19. st., a koji joπ nisu obraeni i dostupni nauËnoj javnosti. Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu posjeduje dva sidæila. Jedan je sidæil teπanjskog πerijatskog suda iz druge polovine 18. st. Sidæil je preveo Abdulah Polimac, koji viπe ne boravi meu æivima, dok sam prijevod joπ uvijek nije publiciran. Drugi je sidæil foËanskog πerijatskog suda i odnosi se na period 1869-1888. godine.20 ZaviËajni muzej u Visokom posjeduje sidæil visoËkog πerijatskog suda iz 1825-1829. g. Do prije rata Arhiv bosanske krajine u Banjoj Luci posjedovao je dva sidæila πerijatskog suda u Banjoj Luci. Jedan je datirao iz 1863. god. sa 96 listova i drugi iz 1884. godine sa 165 listova. Arhiv Hercegovine u Mostaru posjeduje zbirku od 12 sidæila mostarskog πerijatskog suda iz perioda 1787-1909. g. i jedan fragmentaran sidæil blagajskog kadije iz 1697-1779. g.21 Ovaj Arhiv posjeduje kopije sidæila, Ëiji su se originali do prije rata nalazili u Arhivu Orijentalnog instituta u Sarajevu: - sidæil blagajskog kadije iz 1702-1798., - sidæil blagajskog kadije iz 1712-1827., - sidæil blagajskog kadije iz 1729-1789., - sidæil blagajskog kadije iz 1757-1822., - sidæil blagajskog kadije iz 1760-1835., - sidæil blagajskog kadije iz 1769-1787., - sidæil blagajskog kadije iz 1796-1810., - sidæil mostarskog kadije iz 1634-1763. (fragment), - sidæil mostarskog kadije iz 1765-1768., - sidæil mostarskog kadije iz 1828-1832. ( fragment), - sidæil mostarskog kadije iz 1825-1850. ( fragment), - sidæil mostarskog kadije iz 1873-1877.
20 Prijevod i nauËnu obradu ovog sidæila uradila je u okviru radnog zadatka Orijentalnog instituta Hatidæa »ar-Drnda 21 ZahiroviÊ, ©., Sidæili mostarskog kadije iz 1787-88. godine, POF, br. 44-45, Sarajevo, 1996., s. 4o5, 406.

92

Osim navedenih sidæila Arhiv Hercegovine u Mostaru posjeduje joπ fotokopije prozorskog i trebinjskog kadije, zatim fragment sidæila stolaËkog kadije, Ëiji se original nalazi u zbirci Hrvatske akademije u Zagrebu, sidæil nevesinjskog kadije iz 1767-1775, Ëiji se originala nalazi u HAZU, fotokopiju sidæila ( fragment) mostarskog kadije, Ëiji se original nalazi kod gospoe Zehre BiπÊeviÊ i fotokopije blagajskog sidæila iz 1728-1732, Ëiji se original nalazi u Provincijalatu hercegovaËkih franjevaca u Mostaru.22 Arhiv Srednje Bosne u Travniku posjeduje protokole πerijatskog suda Livno iz austrijskog perioda. PotiËu iz 1880-1890. g. Osam od petnaest postojeÊih protokola sadræe samo registraciju predmeta i kao historijski izvor ne mogu istraæivaËu ponuditi πiri uvid u materiju. Regionalni istorijski arhiv Tuzla posjeduje fragmente πerijatskog suda u Srebrenici iz 1885. i 1887. godine, sidæil πerijatskog suda u Tuzli iz 1867. g., sidæil πerijatskog suda u Tuzli iz 1904-1911., zatim sidæil πerijatskog suda u Bijeljini iz 1879-1882.23 Iako sidæili sadræe sve relevantne podatke za izuËavanje historije Bosne i Hercegovine njihovoj obradi i publikovanju nije posveÊena duæna paænja.24 Da obrada ovih izvora nije nimalo jednostavna govori Ëinjenica da je do sada, kada je proslavljeno pedeset godina postojanja Orijentalnog instituta u Sarajevu, objavljen samo jedan sidæil.25

22 Isto 23 HodæiÊ, N., Orijentalna zbirka 1578-1936., Sarajevo, 1990., s. 9/10. 24 Neki nauËni radnici u Bosni i Hercegovini dali su znaËajan doprinos izuËavanju ovih dokumenata: Truhelka, ∆., “Pabirci iz jednog jajaËkog sidæila“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (GZM), br. XXX, Sarajevo,1918, s. 157-175 sidæil je; SokoloviÊ, O. A., “Teπanj prije tri stoljeÊa“, Narodna uzdanica - Kalendar za godinu 1942, g. X, Sarajevo, 1941, s. 166-176. U ovom radu autor je dao prikaz teπanjskog sidæila iz 1639-1642.g.; BejtiÊ, A., “Sarajlija Abdulah Drniπlija i njegov zbornik bosanskih memorijala“, Radovi ANUBiH,, knj. LX, Odjeljenje druπtvenih nauka, knj.19, Sarajevo, 1977, s. 201-241; Boπkov. V., “Zum diplomatischen Aspekt der Sigillurkunden“, Zeitschrift der Deutschen Morgenlåndischen Gesellschaft, Wisbaden,1977, s. 116-121; Spaho, Dæ.F., “Sidæil blagajskog kadije iz druge polovine 18. st.“, Poseban otisak “Tribunia” br.3, Trebinje,1977,s.195-210; “ar-Drnda, H., “Sidæil teπanjskog kadiluka iz 1740-1746. kao istorijski izvor”, Naπe starine br. 2, Sarajevo,1984,119126 i raije navedeni radovi iste autorice, kao i drugih autora. 25 M. MujiÊ, Sidæil mostarskog kadije 1632-1634., Mostar,1987.

93

Shari’a sijills and their representation in Bosnia and Herzegovina
In her work, the researcher was dealing with Shari’a sijils or recordbooks of kadis which covered certain territorial and administrative areas under the Ottomans as well as organization of social life according to Shari’a. Until the time of Tanzimat, kadi had wide jurisdiction and was directly responsible to sultan for his work. All orders and instructions, of Shari’a and legal-executive nature, issued by sultan were kept by kadis in ther sijils. Thanks to their efforts, these documents of great historical value have been preserved until today and help in understanding political and legal, economic and social, humanitarian and cultural circumstances in Bosnia and Herzegovina during Ottoman rule and in the Ottoman Empire in general. Apart from these, sijils contain valuable information about military expeditions, internal and external trade relations as well as agrarian developments. The work contains a complete list of sijils kept in the Oriental Institute and other similar institutions in Bosnia and Herzegovina.

94

Vera ©timac Samija SariÊ GAZI HUSREV-BEGOV BEZISTAN I TA©LIHAN U SARAJEVU, 1889. - 1890.
Trgovina je uvijek bila vaæan faktor u osnivanju i razvoju naselja, pored vojno-strateπkog i saobraÊajnog znaËaja podruËja, doprinosila je stvaranju bogastva i blagostanja. Tako je bilo i na podruËju Sarajeva, gdje su postojala trgovaËka naselja i prije osnivanja grada oko saraja osmanlijskog namjesnika kada grad postaje i politiËki centar, πto je joπ viπe ubrzalo njegov razvoj u svakom pogledu pa i u pogledu trgovine. Sarajevo Êe postati nadaleko poznato po svojoj Ëarπiji s brojnim trgovaËkim radnjama, bogato snabdjevenim robom koja je karavanima dopremana i sa istoka i sa zapada. Zbog toga su u gradu podizani hanovi i karavan-saraji, oko kojih se πirila Ëarπija. U sarajevskoj Ëarπiji su izgraeni: MoriÊa-han, Kolobarahan, Taπli-han, »ul-han, Beπirov-han, –ulagin-han, a bilo je manjih hanova i u okolici Sarajeva. Po uzoru na orijentalne gradove i u gradu Sarajevu graeni su i bezistani - pokrivene Ëarπije (zidani od kamena i presvoeni kupolama ili baËvastim svodovima) u kojima su se nalazile radnje sa manufakturnom i galanterijskom robom. U Sarajevu su sagraena tri takva veÊa bezistana. Najstariji bezistan nastao je prije februara 1462. godine, (podigao ga je sin Isa-bega IshakoviÊa, Mehmed-beg IshakoviÊ), istoËno od hana Kolobare, nekoliko puta vatrom je opustoπen pa obnovljen i konaËno zauvjek nestao u poæaru 1842. godine. Do naπih dana saËuvala su se dva bezistana: najmlai Brusa-bezistan (nazvan tako prema porijeklu veÊine robe koja se u njemu prodavala), a sazidao ga je veliki vezir Rustem-paπa, juæno od Kolobara-hana, prije 1561. godine. Neπto stariji, (nazvan Gazi Husrev-begov bezistan), sazidan je zapadno od Begove dæamije, duæ Kujundæiluka, sa kamenim karavan-sarajem Taπli95

Prilog I: Skica »arπije (market-place) u Sarajevu
hanom na zapadu. Gazi Husrev-begov bezistan razlikovao se od uobiËajenoga Ëetvrtastog tipa osnove pri gradnji bezistana, izduæenim fundamentom u pravacu sjever-jug sa vratima. Na istoku su bila dva izlaza u Kujundæiluk zaπtiÊena æeljeznim vratima, a na zapadu je bio odvojen hrastovim vratima od kamenog karavan-saraja Taπli-hana. 96

Bezistan je bio presvoen baËvastim krovom zajedno sa okolnim radnjama i izdignut od tla za dvije-tri stepenice. Izgraen je poslije smrti Gazi Husrev-bega na zemljiπtvu i sredstvima Gazi Husrev-begova vakufa. Gazi Husrev-beg za æivota nije izgradio ni Taπli-han ni Bezistan. Dokaz za to je taj da se ti objekti ne spominju ni u jednoj zakladnici Gazi Husrevbega, jer je datum najmlae zaklade iz 1537. godine. Prema tome Taπlihan i Bezistan graeni su, na zemljiπtu i sredstvima Gazi Husrev-begova vakufa, izmeu 1537. (vjerovatno poslije smrti Gazi Husrev-bega 1541. godine) i 1555. godine, kada je i zavrπen. Vakuf i sarajevski trgovci æeleÊi zaπtiti svoju imovinu od Ëestih poæaraË koji su pustoπili sarajevsku Ëarπiju, za graevinski materijal, ovoga puta, odabrali su kamen, po Ëemu je han i dobio ime “Kameni han” ili “Taπlihan”. Iz tog vremena u DubrovaËkom arhivu Ëuva se prema pisanju prof. Hamdije KreπevljakoviÊa “nedatirana molba sarajevskih trgovaca i svih stanovnika πehera upuÊeno dubrovaËkom knezu i vlasteli, kojom mole da se poπalje trideset majstora, koji su struËnjaci u gradnji zidova, svodova i kupola”, kao pomoÊ pri gradnji Taπlihana i Bezistana. I pored takvog graevinskog materijala od velikog poæara koji je izbio u augustu 1879. godine i koji je uniπtio preko 600 objekata na desnoj obali Miljacke, nisu bila u potpunosti zaπtiÊena ni ova dva kamena zdanja. Bezistan s okolnim duÊanima, a joπ viπe Taπlihan, tom prilikom teπko su oπteÊeni. ZahvaljujuÊi nastojanjima vlasnika duÊana i magaza, Ëiji su se prostori nalazili u Bezistanu i Taπlihanu, da izvrπe popravke, ostala je o tome sluæbena prepiska u arhivskoj grai austro-ugarskih organa vlasti, te na osnovu te dokumentacije danas moæemo rekonstruirati stepen oπteÊenosti objekata. Isto tako u dokumentaciji je ostao i spisak vlasnika duÊana, odnosno imena trgovaca - bezistanlija. Popravak pogorjelog Bezistana i Taπlihana otegao se dulji niz godina, kompliciran regulacionim planom grada, planom Vakufa za popravku objekata kao i nejasnim imovinskim odnosima. Tokom 1909. godine, uz odbijenicu æalbe na molbe za graevinske dozvole popravka tri ruπevne radnje, skupljeno je viπe akata u predmet o pogorjelom Taπlihanu i Bezistanu od 1889. do 1909. godine. U jednom od tih akata iz 1889. godine (akt Zemaljske vakufske komisije za Bosnu i Hercegovinu upuÊen Zemaljskoj vladi za Bosnu i 97

Hercegovinu) stoji da “deset godina nakon velikog poæara Taπlihan, koji se nalazi u Franje Josipa ulici na najljepπem mjestu grada Sarajeva, koji je veÊim dijelom izgorio i joπ u vrlo hravom stanju stoji i ruæni prizor prikazuje”. U istom aktu stoji da Vakuf kao vlasnik objekta, “namjerava ga u moderno i koristonosno stanje dovesti”. Stoga se je Zemaljska vakufska komisija za Bosnu i Hercegovinu obratila Zemaljskoj vladi u Sarajevu “da opunomoÊi Vakuf i izda nuæni naputak” za raspisivanje javnog natjeËaja za izradu plana za preureenje Taπlihana. U tu svrhu odreene su nagrade za prva tri izabrana plana: 800, 500 i 300 for. iz sredstava Gazi Husrev-begova vakufa. Poπto se ureenje Taπlihana “za poljepπavanje grada odnosi i na opÊi interes”, Zemaljska vakufska komisija je zamolila Zemaljsku vladu “da mjernicima zemaljske uprave dozvoli pridruæiti se u svrhu sastavljanja planova”. Na kraju dopisa (datiranog 27. novembra 1889. godine) koji je za Predsjednika potpisao mufetiπ Ibrahim BaπagiÊ, data je obavjest da Êe “nakon sastavka plana posebnim izvijeπÊem izvijestiti o tome kako Êe se postojeÊa prava u Taπlihanu pojedinih vlasnika otkupiti”. O toku natjeËaja nema podataka u ovom predmetu, ali iz priloæenih akata iz 1890. 1904. 1908. 1909. godine o popravcima pojedinih dijelova graevina Taπlihana i Bezistana, koje su se smatrale jednom graevinskom cjelinom, takoer, moæemo rekonstruirati tok cjelokupne tadaπnje situacije. U aprilu 1904. godine Gradsko poglavarstvo proslijedilo je Zemaljskoj vladi molbu Vakufa za odobrenje popravka Taπlihana i Bezistana. Objekat je komisijski pregledan, zapisnik nije priloæen, ali iz primjedbi na priloæeni graevinski plan popravka i zahtjeva za izmjene moæe se vidjeti u kakvom se stanju nalazio. Odreeno je da materijal za gradnju mora biti vatrostalan, da se parter presvodi betonom, izrade betonski stupovi i izostavi planirani “Riegelwand” (riglvand - drvo i ÊerpiË ili cigla) za neke zidove. Dalje u aktu stoji “u decembru 1908. godine desio se znaËajan graevinski lom”. U lokalu katastarske parcele 82 Bezistana. nastala je pukotina na svodu, lokal se nije mogao koristiti i predstavljao je opasnost za cijeli Bezistan. Isto je stanje bilo i u duÊanima na parcelama 83 i 84. Vlasnici navedenih parcela podnijeli su molbu za dodjelu graevinske dozvole za popravak, ali su dbijeni sa obrazloæenjem da se Taπlihan i Bezistan uzimaju kao jedna cjelina i ne moæe se pojedinim vlasnicima 98

99

Prilog II: Faksimil akta Zemaljske vakufske komisije za Bosnu i Hercegovinu Broj 3430/1889. godine dva lista
100

ove zajedniËke cjeline, izdati dozvola, jer bi se ruπenjem jednog dijela izazvao raspad cijeloga kompleksa. Osim toga prema ulici Franje Josipa Bezistan je leæao ispred regulacione linije. Vlasnici istih parcela æalili su se i 1909. godine kada im je odbijena æalba sa istim obrazloæenjem: da Taπlihah i Bezistan predstavljju jednu graevinsku cjelinu. To je kompleks duÊana sa dvoriπnom zgradom, kompliciranog posjedniËkog odnosa zemljiπte i zgrada kao i dio duËana su vlasniπtvo Gazi Husrev-begova vakufa, a pojedine radnje pripadaju raznim vlasnicima. Osim navedenog, zgrada smeta i regulaciji ulice Franje Josipa, a postoji i plan Vakufa za pregradnju cijelog zdanja. Tako su vlasnici parcela 82, 83 i 84 Juda Altarac i Muhamed Kumaπin te S. Hai SumbuloviÊ opet odbijeni i nisu dobili graevinsku dozvolu. U izvjeπtaju se pojavljuje i novi status - “idæaretlija Gazi Husrevbegovog vakufa” πto znaËi zakupac, kirajdæija. Godine 1889. Vakuf je, uz odobrenje Zemaljske vlade u Sarajevu, angaæirao gradskog mjernika, arhitektu »ernija, da izvrπi mjerenje i izradi plan Taπlihana i Bezistana, zbog renoviranja pa Ëak i planirane potpune pregradnje tog trgovaËkog centra, teπko oπteÊenog u poæaru 1879. godine. U odreenom roku arhitekta »erni je izvrπio mjrenje i izradio planove Taπlihana i Bezistana. ZahvaljujuÊi toj Ëinjenici mi danas moæemo na osnovu tih podataka rekonstruirati, kako su deset godina nakon poæara izgledala ta dva objekta u centru grada. Arhitekta »erni je, kako smo rekli, izvrπio mjerenje i izradio planove: “Nacrt izmjerenja prostorijah Taπlihana i Bezistana u Sarajevu. Tloris razizemlja” (prizemlja) i “Nacrt izmjerenja prostorijah Taπlihana i Bezistana u Sarajevu. Tloris I Boja” (sprata). Nacrti su upotpunjeni popisima svih korisnika poslovnog prostora Taπlihana i Bezistana to su: “Pregled pojedinih vlasnikah. Razizemlje od 1 - 140” i “Pregled pojedinih vlasnikah I Boj. od 141 - 177” Uvijek se pisalo i govorilo, uopÊe i posebno o znaËaju trgovine, o trgovima, Ëarπijama, trgovaËkim putevima, kojim su karavani prolazili, o velikim trgovaËkim kuÊama, a malo se pisalo i malo se spominjale pojedine osobe, koje su se bavile tom znaËajnom granom privrede, naroËito o posjednicima pojedinih duÊana, te je ovaj akt znaËajan i zbog toga πto se u njemu poimeniËno spominju vlasnici i povrπina njihovih duÊana 101

Ovaj spisak trgovaca iz 1890. godine svjedoËi da je Gazi Husrevbegov bezistan s Taπlihanom bio pravi trgovaËki centar Bosne i Hercegovine. Spisak daje i podatke o poslovnom prostoru svakog pojedinog trgovca, o broju duÊana koje je koristio, o kompanjonima i uporeen sa nacrtima moæe posluæiti za rekonstrukciju razmjeπtaja trgovaca u Bezistanu i Taπlihanu, dok kompletan predmet pokazuje nastojanje da se pogorjela graevina obnovi. 1. Pregledi vlasnika, pored imena i prezimena sa razmjerom i kvadratnim metrima sadræe i “TekuÊi broj posjeda”. Ti brojevi su upisani u parcele “Nacrta” pa uporeenje “Pregleda vlasnika” sa “Nacrtima” daje moguÊnost da se odredi lokalitet svakog pojedinog trgovca i rekonstrukcija slike Taπlihana i Bezistana kakva je bila od 1879. do 1890. godine. Prema “Pregledima vlasnika” u graevini je bilo 180 lokaliteta i to u prizemlju 143 ( od 1 -140 + 70 a + 70 b + 108 a), a na spratu 37 ( od 141 do 177). Ukupna povrπina tih lokaliteta iznosila je 3354,90 m2. (prizemlje 2307,7 m2 i prvi sprat 1047,70 m2). Taπlihan i Bezistan su, kako smo veÊ naveli, Ëinili jednu graevinsku cjelinu isparcelisanu na pojedinaËne lokalitete - duÊane oznaËene tekuÊim brojevima “Pregled vlasnika”, tako da se za svakog trgovca moglo odrediti mjesto poslovanja, mogao se ustanoviti broj duÊana koje je posjedovao te da li je radio sam ili je bio u suvlasniπtvu i na kraju povrπina svakog poslovnog prostora (Vidi plan i spisak). U »ernijevom “Nacrtu” prvo se redaju duÊani oko graevine: ispred Taπlihana i Bezistana na Franje Josipa ulici (danas Zelenih beretki) uz Bezistan duæ Kujundæiluka (danas Gazi Husrev-begova) i pred Bezistanom na Ferhadiji ulici. Vanjski duÊani na Franje Josipa ulici su od parcele 1 do 11 i to od 1 do 8 ispred Taπlihana, a 9, 10 i 11 uz Bezistan. Duæ Kujundæiluka su od 11 do 42, a prema Ferhadiji mali poslovni prostori od 43 do 50. Unutraπnji niz duÊana u Bezistanu s obje strane obiljeæen je brojevima parcela od 51 do 107. Juæni ulaz u Bezistan bio je izmeu parcele 9 i 10, te 78 i 79. Pred ulazom od Ferhadije bili su mali poslovni prostori 48 i 49 te uz njih neπto prostraniji prostor 47 i 50. Ulaz u Kujundæiluk bio je 102

izmeu duÊana 30 i 33, te 31 i 32 spolja, a 98 i 99 s unutraπnje strane. Drugi ulaz iz Kujundæiluka bio je izmeu parcela 18 i 21 (19 i 20 u vanjskom nizu duÊana), a iznutra izmeu 86 i 87. Preko puta ovoga ulaza, izmeu parcela 70 i 71 od strane Bezistana i 70 a i 70 b od Taπlihana bila su vrata, koja su povezivala oba objekta. Taπlihan nije saËuvan do naπih dana pa je vrijednost ovih nacrta stoga veÊa. Prema ovom nacrtu Taπlihan je bio prislonjen uz Bezistan od parcele 64 do 77 Bezistana sa parcelama 114 do 121 Taπlihana i veÊ opisanom komunikacijom izmeu oba zdanja. U prizemlju Taπlihana nizale su se radnje oko dvoriπta i prizemlja (34 32 m na sjeveru 34,25 m istoËno 35,44 m juæno i 34,37 m zapadno) sa brojevima parcela od 108 do 140. Glavni ulaz u Taπlihan bio je iz Franje Josipa ulice izmeu parcele 2 i 3 vanjskog niza radnji sa radnjama 108 i 109 duæ prolaza πirine 3,28 m, a na dvoriπne strane bile su parcele 108 a i 110. Iz tog prolaza uz parcelu 108 a, na zapadnu stranu vodile su stepenice na sprat. Na sjevernoj strani dvoriπta uz prolaz za parcelu 125 bile su stepenice obostrano i na zapad i na istok uz parcele 127 i 124. Na prvom spratu Taπlihana su parcele od 141 do 176 oko dvoriπta i izdvojenom parcelom 177 na sjevernoj strani koja je podjeljena na 24 male prostorije πirine od 2,36 do 3,59 m i posebnim stepeniπtem sa sjevera, a iznad prizemnih parcela 125 i 126. Stepeniπte koje vodi iz glavnog ulaza od Franje Josipa ulice izlazi na spratu uz parcele 146 i 145. Sjeverno dvoriπno stepeniπte bilo je uz parcele 170, 171 i 172. Parcela 177 je imala i stepeniπte s istoËne strane. Parcele od 150 do 167 na istoËnoj strani su bile u dva reda sa po 9 duÊana u jednom redu. Prostor izmeu parcele 141 i 176 prema hotelu Evropi je prazan, nije niπta ucrtano. To je prostor iznad prizemnih parcela 132, 133 i 134. Moæda je to bio izgorjeli dio. RaËun za nacrte “sadaπnje situacije Taπlihana” (misli se na godinu 1889. - 90.) “gradskom arhitektu gospodinu »erniju” iznosio je 670 for. i 98 novËiÊa, a koji je podnijela Zemaljskoj vladi za BiH (1. februara 1890. godine) Zemaljska vakufska komisija za BiH sa potpisom za Predsjednika Mufetiπ Ibrahim BaπagiÊ. Na osnovu planova i spiskova, koji je napravio mjernik »erni odredit Êemo taËnu lokaciju svakog pojedinog vlasnika duÊana sa povrπinom koju je imao. U »ernijevom “Nacrtu” prvo se redaju duÊani oko graevine: ispred Taπlihana i Bezistana na Franje Josipa ulici, uz Bezistan, duæ Kujundæiluka 103

Prilog III: RaËun za mjernika »ernija.
i pred Bezistanom na Ferhadiji ulici, zatim unutar Bezistana sa jedne i druge strane, te u Taπlihanu u prizemlju i na spratu. U posjedu tih duÊana bili su sljedeÊi trgovci: 104

Adolf Klein imao je tri poslovna prostora ispred Taπlihana na Franje Josipa ulici i to na broju 1 povrπine 131,96 m2, i na broju 2 povrπine 51,38 m2, povezan sa duÊanom broj 108 povrπine 5,35 m2, koji se nalazio u zapadnom dijelu prolaza za glavni ulaz u Taπlihan iz Franje Josipa ulice. Dæabija Muhamed imao je duÊan na broju 109 povrπine 5,35 m2 na drugoj istoËnoj strani prolaza za glavni ulaz u Taπlihan, Svrzo Ahmed efendija imao je duÊan na Franje Josipa ulici, ispred Taπlihana istoËno od glavnog ulaza na broju 3 povrπine 27,58 m2, a do njega je bio duÊan ZlataroviÊ mali oznaËen brojem 4, a povrπine 23,98 m2. »omara Avdaga i Mehmedaga na broju 5 povrπine 25,02, a do njih su bili Svrzo Mehmedage sinovi na parceli 6 povrπine 24,42 m2. Iste povrπine bio je i duÊan BakareviÊ Ibrahimage i Asimage na lokaciji broj 7. Niz duÊana ispred Taπlihana na Franje Josipa ulici zavrπavao se duÊanom trgovaca »omara Avdage i Mehmedage na broju 8 povrπine 30,15 m2. To je drugi duÊan u njihovu posjedu (prvi je na broju 5). Uz Bezistan na Franje Josipa ulici bili su sljedeÊi duÊani: Vejsilaga BakareviÊ na broju 9 povrπine 28,62 m2. DuÊan je imao dva ulaza sa ulice i iz prolaza za ulaz u Bezistan. U dubini prolaza uz vrata Bezistana na zapadnoj strani juænog ulaza Mali Sado JudiÊ bio je posjednik duÊana broj 78 povrπine 8,48 m2. Preko puta ovoga duÊana, na istoËnoj strani istog ulaza, bio je duÊan Hadæe BeharoviÊa na parceli 79 povrπine 9,45 m2. Ova dva lokaliteta spadala su u unutraπnjost Bezistana. Dalje pred Bezistanom, na Franje Josipa ulici, istoËno od juænog ulaza bio je duÊan Svrzo Mehmedage sinova na broju 10 povrπine 28,62 m2, kao i lokalitet broj 6 ( veÊ spomenut). Na uglu Franje Josipa ulici i Kujundæiluka bio je duÊan opet na ime »omare Avdage i Mehmedage na parceli broj 11 povrπine 18,46 m2, kao i na broju 5 i 8. Pred Bezistanom, duæ Kujundæiluka, redali su se duÊani od broja 11 do 42. Vejsil ef. Svrzo posjedovao je duÊan na broju 12 povrπine 15,13 m2. Do njega je bio Jakob Salom Baruh na broju 13 povrπine 11,18 m2. 105

Hadæi Derviπ ∆ejvanija bio je na broju 14 povrπine 12,07 m2. Sadik Lovi na broju 15 imao je duÊan povrπine 11,34 m2. Na broju 16 povrπine 11,59 m2 bio je Hadæi Ahmed Dæino, do njega je na broju 17 povrπine 10,98 m2 poslovao Ibrahimaga NaniÊ. Zatim, uz ulaz u Bezistan iz Kujundæiluka, bio je duÊan Hajdina Hasana i »uvage Mula Mehmedage na broju 18 povrπine 4,54 m2, a iza njih je Menu Hajim Salom na broju 19 povrπine 8,06 m2 u prolazu za ulaz iz Kujundæiluka. Na sjevernoj strani ulaza u Kujundæiluk na lokalitetu broj 21 povrπine 6,06 m2 bio je duÊan vlasnika Ismeta MerhemiÊa, a iza njega u prolazu na broju 20 povrπine 5,75 m2 bio je Mustajbeg FadilpaπiÊ. Dalje na Kujundæiluku na broju 22 povrπine 11,34 m2 bili su duÊani Pinje i Imπirije. Na broju 23 povrπine 12,13 m2, bio je duÊan Eliasa Kabilja. Parcela broj 24 povrπine 13,91 m2, pripadala je vlasniku Neziragi ZildæiÊu. Na broju 25 i 26 bio je Mehmed-beg MuteveliÊ (povrπina prvog duÊana iznosila je 16,80, a drugog 11,45 m2). Broj 27 pripadao je Mehmedagi Kumaπinu sa povrπinom 9,83 m2, a broj 28 Elijasu Kabilju sa povrπinom 10,42 m. Vlasnik dva susjedna duÊana bio je Vejsil ef. Svrzo i to na broju 29 sa povrπinom 2,49 m2 i broju 30 sa povrπinom 2,47 m2. Iza ove dvije Svrzine povrπine, u prolazu II ulaza iz Kujundæiluka, radio je Lovi Juda u duÊanu na broju 31 povrπine 8,45 m2. Na suprotnoj strani prolaza bili su Semiz Mujaga i Sulejman NaniÊ u duÊanu broj 32 povrπine 7,21 m2. Ispred njih, na Kujundæiluku uz drugi ulaz, na parceli broj 33 povrπine 4,30 m2, vlasnici su Hadæi Kumaπin i Hadæi Ahmed. Zatim dva lokaliteta jedan iza drugog, sa ulazom iz Kujundæiluka broj 34 povrπine 6,53 m2 i broj 35 povrπine 5,20 m2 na ime Ismetage MerhemiÊa. Isti posjednik je imao duÊan i na broju 21. Muhamed GariboviÊ je imao duÊan na broju 36 povrπine 11,50 m2, a do njega je bio duÊan Ibrahimage NaniÊa na broju 37 povrπine 11,30 m2. (Isti posjednik imao je i duÊan i na broju 17). Isak SumbuloviÊ i Ismetaga MerhemiÊ su imali duÊan na broju 38 povrπine 11,30 m2, »olakoviÊ Salom na broju 39 duÊan povrπine 11,46 m2, a do njega Salom Juda Savio na broju 40 imao je duÊan povrπine 11,42 m2. Na broju 41 povrπine 11,30 m2 bio je Mordo Havio Havio. Na uglu Kujundæiluka i Ferhadije na parcelama 42 i 43 povrπine 6,76 m2 i 9,08 m2 vlasnici duÊana su zajedno bili Moπo Havio i brat mu Mordo Havio. 106

U Ferhadiji ispred Bezistana bilo je nekoliko manjih duÊana. Tu je Mujaga SemizoviÊsupruga vlasnica duÊana na broju 44 povrπine 2,80 m2, iza kojeg je lokalitet broj 45 sa povrπinom 5,00 m2, na ime SemizoviÊ. Do duÊana na broju 44 bio je lokalitet broj 46 povrπine 3,37 m2 i iza njega duÊan na broju 47 povrπine 4,83 m2. Obje ove parcele su bile na ime Haπimage Gloe. Uz ulaz u prolazu do vrata Bezistana, na broju 48 povrπine 2,14 m2, bio je duÊan Hadæi –. ∆ejvanije. Na drugoj zapadnoj strani ulaza u Bezistan iz Ferhadije ulice bio je duÊan trgovaca Josefa Haima Kamposa i Coloa Jussea, na broju 49 duÊan povrπine 2,29 m2, do samih vrata. Zapadno od ovoga duÊana, pred Bezistanom na Ferhadiji bio je duÊan ©ahinagiÊ Ahmedage broju 50 sa povrπinom 12,97 m2. Sa ovim je zavrπen popis duÊana oko Bezistana i ispred Taπlihana U zgradi Bezistana iza vrata od Ferhadije, prema vratima na Franje Josipa ulici, duæ prolaza, sa obje strane, redali su se duÊani na lokalitetima od broja 51 do 107 i to na zapadnoj strani od 51 do 78, a na istoËnoj strani od 79 do 107. Tu su radili slijedeÊi trgovci: DæenetiÊ Zaim-beg na broju 51 povrπine 12,90 m2, Hodæa BahuroviÊ na broju 52 povrπine 12,64 m2. Na broju 53 povrπine 13,36 m2 imala je duÊan mati HadæiI Muhameda Kumaπina. Na broju 54 povrπine 12,01 m2 bio je duÊan na ime Ahmeda ef. Svrze. Na broju 55 povrπine 12,37 m2 vlasnik duÊana je DæenetiÊ Zaim-beg. Hadæi Salih »elebiÊ, Vakuf DæabiÊ i KariÊ su vlasnici na broju 56 povrπine 12,24 m2. Hadæi H. Seifaga sinovi su na lokalitetu broj 57 povrπine 11,57 m2. Vejsil ef. Svrzo posjedovao je duÊan na broju 58 povrπine 12,46 m2. Do njega Muhamedaga SliniÊ, »omara Mujaga i Asimaga na broju 59 povrπine 12,37 m2. Ahmed ef.. Svrzo supruga je imala duÊan na broju 60 povrπine 12,55 m2. DæabiÊ Muhamed, Nurija i Hasanaga i Mujaga i Vakuf na broju 61 povrπine 12,90 m2. MaπiÊ Mujaga i Ibrahimaga su vlasnici na broju 62 povrπine 12,90 m2. Vejsil i Mehmed Svrzo sinovi su u duÊanu na broju 63 povrπine 11,75 m2. Avdaga Henda i Ahmedaga su na broju 64 povrπine 14,11 m2. Do njih je bila Kumaπin Hadæi Muhamedaga supruga na broju 65 povrπine 13,62 m2, zatim Æiga Ibrahimaga i dva brata na broju 66 povrπine 14,21 m2, a do njih je bila HasiboviÊ Ahmed ef. supruga na broju 67 povrπine 12,20 m2. U dva duÊana je Malo Sado JudiÊ zaveden kao vlasnik i to na broju 68 povrπine 14,11 m2 i na broju 69 povrπine 8,53 m2.

107

U prolazu do vrata za Taπlihan na broju 70 povrπine 5,14 m2 radio je MaπiÊ Ibrahimaga, a iza vrata u prolazu za dvoriπte Taπlihana imao je Mali Sado JudiÊ na 70 a poslovni prostor od 4,36 m2, koji nije bio odvojen od sredine prolaza. Na drugoj juænoj strani istog prolaza bio je duÊan Arnaut Ibrahim Ismaila IbeËira, na broju 70 b povrπine 4,36 m2, takoer, bez pregrade prema prolazu. Ove dvije posljednje parcele, prema planu, spadale su veÊ u povrπinu Taπlihana. Kroz drvena vrata vraÊamo se ponovo u Bezistan, na zapadnu stranu. Tu je, u prolazu do vrata na broju 71 povrπine 3,21 m2 radio Hadæi SabadoviÊ Uzeiraga. Od njega, dalje prema juænom ulazu u Bezistan iz Franje Josipa ulice bili su slijedeÊi trgovci: Na broju 72 povrπine 14,85 m2 Daniel Baruh. Na broju 73 povrπine 13,12 m2 kao vlasnik zavedena je Hadæi BakareviÊ Aπida. Na parceli 74 povrπine 14,85 m2 zaveden je opet trgovac Svrzo Vejsil effendi. DuÊan na broju 75 povrπine 13,12 m2 posjedovala je Mati Hadæi Kumaπina. Na broju 76 povrπine 13,36 m2 vlasnik je opet Mali Sado JudiÊ, kao i na parceli 78 povrπine 8,48 m2, u samom ulazu u Bezistan od Franje Josipa ulice. Izmeu ova dva posljednja JudiÊeva duÊana, na parceli 77 povrπine 14,06 m2, vlasnik je SariÊ Hilmi efendi. Sa parcelom 78 zavrπava se niz duÊana na zapadnoj strani Bezistana. Na istoËnoj strani u Bezistanu duæ prolaza od vrata iz Franje Josipa ulice do vrata iz Ferhadije ulice, redali su se duÊani na parcelama oznaËenim brojevima od 79 do 107 sa dva ulaza iz Kujundæiluka. Tu su radili slijedeÊi trgovci: u prolazu juænog ulaza u Bezistan bio je Hodæa BeharoviÊ, na broju 79 povrπine 9,45 m2. Do njega, prvi do ulaza na istoËnoj strani bio je Daniel Baruh na broju 80 povrπine 12,47 m2. Dalje na istoËnoj strani su: na broju 81 povrπine 11,39 m2 bio je duÊan Danijel Saloma, na broju 82 povrπine 12,47 m2 opet je Mali Sado JudiÊ, na parceli 83 povrπine 12,25 m2 kao vlanik upisan je Vakuf. Na br. 84 povrπine 12,90 m2 vlasnik je Mehmed KapetanoviÊ supruga, a na broju 85 povrπine 12,47 m2 Hadæi Mehmed Kumaπin mati je vlasnik, kao i na broju 75 i broju 53. Ibrahimaga MaπiÊje na broju 86 povrπine 4,37 m2, a na broju 87 povrπine 7,84 m2 Danijel Salom. Parcele 86 i 87 su se nalazile u prolazu iza vrata prvog ulaza u Bezistan iz Kujundæiluka. Parcela 87 obuhvatala je parcelu na broju 88 povrπine 9,57 m2 na ime Giussepe Vita Salom. Na broju 89 povrπine 15,05 m2 Mujaga SliniÊ. U duÊanu na broju 90 povrπine 12,67 m2 vlasnici su zajedno Jussuf Avram

108

Danon i TalagiÊ Hadæi Ibrahim. Na broju 91 povrπine 12,32 m2 Jusuf DæolakoviÊ. Na broju 92 povrπine 21,34 m2 vlasnik je Henda Ahmedaga. KuloviÊ Essad efendi mati na broju 93 povrπine 13,48 m2. Na broju 94 povrπine 13,35 m2 BakaroviÊ Salim efendi, a na broju 95 povrπine 13,02 m2 vlasnici su zajedno »omara Mujaga i Asimaga i SariÊ Hilmi efendi i Ismet UzuniÊ. Zatim kod prolaza drugog ulaza iz Kujundæiluka bile su dvije parcele, manja broj 96 povrπine 3,73 m2 sa ulazom iz centralnog prolaza Bezistana na ime Kujun Giogli i Hadæi Hassan i veÊa prcela na broju 97 povrπine 7,32 m2 na ime Danijel Menehaim Salom. U prolazu drugog ulaza iz Kujundæiluka uz broj 96 bila je mala parcela na broju 98 povrπine 1,23 m2 na ime vlasnika Hafiz Pazarac i SliniÊ Mehmedaga. Na sjevernoj strani istog prolaza na broju 99 povrπine 7,27 m2 je bio Mojπe Salamon. Ova je parcela obuhvatala parcelu broj 100 povrπine 6,40 m2 a na ime Jakov Isak Romano. Na broju 101 povrπine 12,45 m2 bio je Mento al-Kalaj (Alkalaj). Na broju 102 povrπine 12,32 m2 vlasnici su Mustaj-beg Fadil PaπiÊ i Haπimaga Glodæo. Na 103 povrπine 12,91 m2 radio je Hodæa BeharoviÊ Moπo. Vlasnik duÊana na broju 104 povrπine 12,64 m2 bio je Vejsil efendi Svrzo. Na broju 105 povrπine 12,73 m2 bio je Abraham Papo, a na broju 6 povrπine 12,73 m2 zajedno su vlasnici Vakuf i TulundæiÊ Sulejmanage sinovi. Uz ulaz iz Ferhadije bio je duÊan broj 107 povrπine 12,51 m2 na ime Abraham Daniel i tim se zavrπava spisak trgovaca u Bezistanu. Raspored duÊana u prizemlju Taπlihana i to od broja 108 do 140. Glavni ulaz u Taπlihan bio je iz Franje Josipa ulice. U vanjskom dijelu prolaza za glavni ulaz, na zapadnoj strani bio je veÊ spomenuti prostor 108 povrπine 5,35 m2 u vlasniπtvu Adolfa Kleina. Na suprotnoj strani, istoËnoj, na broju 109 povrπine 5,35 m2 bio je duÊan trgovca Dæabije Muhameda. U unutraπnjem dijelu prolaza glavnog ulaza u Taπlihan, na zapadnoj strani bila je parcela broj 108 A povrπine 5,06 m2 u posjedu Vakufa, a preko puta ove na broju 110 povrπine 6,60 m2 isto je posjednik Vakuf. Vakufska parcela uz ulazna vrata Taπlihana u dvoriπte okruæeno duÊanima, a tu su i stepenice za “I boj” (sprat). Na juænoj strani prizemlja Taπlihana, istoËno od glavnog ulaza, na broju 111 povrπine 19,10 m2 vlasnik je Plokan JudiÊ Avram. Do njega na 112 povrπine 17,26 m2 bila je KapetanoviÊ Mehmeda supruga. Na 113

109

povrπine 17,14 m2 bio je duÊan BakareviÊ Hadæi Mustafe, a do njega u uglu na broju 114 povrπine 16,95 m2 bio je BakareviÊ Hadæi Ibrahim. Na istoËnoj strani prizemlja Taπlihana na broju 115 povrπine 18,20 m2 vlasnici su Asim ef. BakareviÊ i Sudæuka H. Mustafa. HaladæoviÊ Junuz efendija je vlasnik na broju 116 povrπine 18,00 m2. Do ovog je David Eskinazi na broju 117 povrπine 17,22 m2 uz prolaz ulaza iz Bezistana. U samom prolazu su veÊ spomenute povrπine broj 70 a i 70 b. Dalje na istoËnoj strani, na broju 118 povrπine 16,77 m2 radio je Mujaga MaπiÊ. Mujaga SliniÊ i Mehmedaga vlasnici su na broju 119 povrπine 17,10 m , a Ahmed efendi Svrzo na parceli 120 povrπine 16,16 m2. U sjeveroistoËnom uglu prizemlja Taπlihana je parcela 121 povrπine 17,64 m2, a u posjedu Vejsil efendi Svrzo supruge. Na sjevernoj strani prizemlja na 122 povrπine 17,46 m2 vlasnik je PetroviÊ. Do njega je na broju 123 povrπine 18,32 m2 duÊan MaπiÊ Ibrahimage, a do ovoga na parceli 124 povrπine 18,23 m2 vlasnik je MaπiÊ Mujaga. Uz ovaj duÊan bio je za velike parcele u posjedu Vakuf na broju 125 povrπine 320,78 m2 i 126 povrπine 32,19 m2. Iz ovog prolaza vodile su stepenice na sprat, okrenute na zapadnu i na istoËnu stranu. Do ovog prolaza, zapadno, na broju 127 povrine 18,23 m2, vlasnik je bio UzËuplija Daniel (piπe Uz Ëuprija). Dalje, na sjevernoj strani prizemlja, bio je Imπirija Mehmedaga na broju 128 povrπine 18,10 m2, a do njega, na broj 129 povrπine 17,56 m2 i na 130 povrπine 18,20 m2 u sjevero-zapadnom uglu prizemlja, vlasnik je HaladæoviÊ Salih-aga. Na zapadnoj strani prizemlja, HaladæoviÊ Salihage sestra Fatima je vlasnik na broju 131 povrπine 17,18 m2. LubardiÊ Jovo i MiËini nasljednici vlasnici su na broju 132 povrπine 36,81 m2. Do ove velike parcele bio je uski prolaz u posebno ograeni prostor uz zid Taπlihana, podjeljen na 4 male povrπine povezane zajedniËkim prilazom. Zid je obuhvatao sjevernu i zapadnu stranu ovog prostora, a jug je bio neozidan (slobodan).
2

Dalje, na zapadnoj strani prizemlja, juæno od uskog prolaza na broju 133 povrπine 17,59 m2 vlasnik je Juso Sumbul, a do njega na broju 134 povrπine 17,89 m2 i na broju 135 povrπine 18,23 m2 vlasnik je Daniel Salom. MerhemiÊ Ismet-aga je posjedovao parcelu 136 povrπine 17,38 m2 i parcelu 137 povrπine 17,89 m2 u jugozapadnom uglu prizemlja Taπlihana, a do ove dvije parcele joπ i parcela 138 povrπine 17,85 m2, ali tu je uz MerhemiÊa Ismet-agu (Adolf Klein). Joπ su dvije parcele na juænoj strani dvoriπta Taπlihana, zapadno od glavnog ulaza i to broj 139 povrπine 110

17,85 m2 na ime JudiÊ Salom Unuc (Adolf Klein) i na broju 140 povrπine 17,01 m2 na ime JudiÊ Salom Unuc. Ovim se zavrπava prizemlje Taπlihana uz napomenu da su sve ove opisane parcele od 108 a do 140 bile poredane oko Ëetverokutne povrπine dvoriπta ne baπ potpuno istih strana ( istoËna strana 34,25 m, sjeverna 34,32 m, zapad 34,37 m a na juænoj strani nejasan broj na planu - moæda je 33,44 m). Na prvi sprat (“I boj”) Taπlihana su vodile stepenice na juænoj strani iz glavnog ulaza i na sjevernoj strani iz prolaza izmeu parcela 124 i 127. Na spratu su bili lokaliteti od broja 141 do 177. Zapadni dio sprata i jugo-zapadni ugao vjerovatno su oπteÊeni poæarom jer jedan dio na zapadnoj strani nije ni ucrtan u plan, a za parcele na jugo-zapadnom uglu: broj 141 vlasnik Fadil-paπa i broj 142 vlasnik GoriÊ Aleksa piπe “ne more se izmeriti”. Manojlo JeftanoviÊ (Adolf Klein) su vlasnici na broju 143 povrπine 20,29 m2. Mento UÊupriÊ (M. JeftanoviÊ Dim.) na broju 144 povrπine 19,22 m2. M. JeftanoviÊ na broju 145 povrπine 19,07 m2, a na broju 146 povrπine 24,02 m2. Fadil-paπa (M. JeftanoviÊ). Na broju 147 povrπine 15,89 m2 vlasnik je trgovac Jozef Haim. Na broju 148 povrπine 19,44 m2 vlasnici su Johan »ukoviÊa sinovi. David Eskinazi je bio na broju 149 povrπine 19,22 m2. To bi bili poslovni prostori na juænoj strani sprata. Na istoËnoj strani sprata prostorije su poredane u dva reda. Tu je u jugo-istoËnom uglu na broju 150 povrπine 22 m2 i na broju 151 povrπine 20,60 m2 bio vlasnik Fadil-paπa. Dalje, na istoËnoj strani sprata u dvoriπtu lokaliteta na broju 152 povrπine 19,45 m2 i na 153 povrπine 20,95 m2 kao vlasnik upisan je Danijel bez prezimena (i sa ubaËenim “j”, ranije Daniel). Hadæi Luka DæuroviÊ je vlasnik na broju 154 povrπine 18,62 m2 i na broju 155 povrπine 19,26 m2, a Vejsil ef. Svrzo na broju 156 povrπine 17,25 m2. Iza njega u dvoriπtu, ali sa posebnim ulazom, na parceli 157 povrπine 18,56 m2, bili su HadæiI Mustafa sin Hamida i nasl. Do nih su u dvoredu i isto sa posebnim ulazom na broju 158 povrπine 17,57 m2 vlasnik Fadil-paπa. Ispred ove parcele na broju 159 povrπine 16,59 m2 vlasnik je KostiÊ Gafka (tako piπe a sigurno je Savka). Dalje u dvoredu na broju 160 povrπine 18,49 m2 i broju 161 povrπine 23,90 m2 vlasnici su Hadæi Mustafa sin i nasl. Do njih, na broju 162 povrπine 18,19 m2 i na broju 111

163 povrπine 18,48 m2 vlasnici su Fadil-paπa i Mali Sado. Zatim opet Fadil-paπa na 164 povrπine 18,62 m2 i broj 165 povrπine 20,29 m2. Dvored zavrπava parcelama 166 povrπine 16,91 m2 i 167 povrπine 19,74 m2 na ime Daniel Salom (sjeveroistoËni ugao sprata). Na sjevernoj strani sprata na broju 168 povrπine 18,95 m2 vlasnik je Salamon Isak, a do njega na 169 povrπine 19,13 m2 Esad ef. KuloviÊ mati. Na broju 170 povrπine 19,38 m2 vlasnica je Ahmed ef. Svrzo supruga. Pred ovu parcelu je izlazila istoËna strana sjevernih stepenica. Na parceli 171 povrπine 14,79 m2 opet je vlasnik Fadil-paπa. Vlasnik parcele 172 povrπine 20,25 m2 i broj 173 povrπine 17,75 m2 bio je Paso Hadæi RistiÊ (vjerovatno Taso). Pred parcelu 172 izlazila je zapadna strana sjevernih stepenica. Vlasnica na broju 174 povrπine 16,07 m2 bila je Savka VlaËiÊ. Na sjeverozapadnom uglu na broju 175 povrπine 18,34 m2, vlasnici su Fadil-paπa, Fadil-paπin, Hadæi Mehmed ErgiÊ i Vakuf (ovo je prepisano kako piπe u “Pregledu”) Na zapadnoj strani sprata izmjerena je samo parcela 176 povrπine 18,49 m2, a vlasnik je bio Hadæi RistiÊ. U plan su ucrtane na jugozapadnom uglu veÊ spomenute parcele 141 i 142 koje se nisu mogle izmjeriti. Na kraju “Pregleda vlasnika na I boj” pod opaskom “ne more se izmjeriti” dat je popis sljedeÊih vlasnika: Zlatar Avdaga supruga, KuloviÊ Esad ef. mati, Fadil-paπa, pa Mustafa, Vejsil, Alija, Dæino Hadæi Avdija sinovi, Fadil-paπa i opet Fadil-paπa. Na spratu je bila joπ jedna velika parcela izdvojena od ovog trgovaËkog dijela sprata, a iznad velikih parcela 125 i 126 u prizemlju. To je parcela broj 177 povrπine 402,13 m2, a bila je u vlasniπtvu Vakufa kao i prizemne velike parcele. Pristup ovoj povrπini je bio posebnim stepenicama na istoËnom dijelu, a vodile su u prolaz, duæ cijelog prostora 177 u pravcu istok - zapad. Prolaz je bio pregraen vratima iza kojih je vodio dio prolaza prema stepenicama sa sjeverne strane. Cijela povrπina 177 bila je podjeljena, na sjevernoj i na juænoj strani srediπnjeg prolaza, na male prostorije nejednakih povrπina od 4,25 m2 do 2,37 m2. Prvi dio srediπnjeg prolaza od istoËnih stepenica do pregradnih vrata bio je dug 26.24 m, a drugi dio, sa ulazom stepenicama sa sjevera, bio je dug 14.36 m. U prvom dijelu bilo je 7 veÊih prostorija oko 3,50 m na sjevernoj strani i 9 manjih prostorija ispod 2,50 m. Na juænoj strani srediπnjeg prolaza sa izuzetkom prve prostorije do ulaza koja je imala povrπinu 4,25 m. Dio u koji se ulazilo sa sjevera bio je podjeljen na 3 veÊe prostorije preko 3,50 m2 na sjeveru prolaza i 5 malih prostora, ispod 2,50 m2 na 112

juænoj strani srediπnjeg prolaza iza pregradnih vrata. Ova velika parcela ovako izdjeljena i sa izdvojenim posebnim ulazima vjerovatno je bila han - prenoËiπte. Prizemna velika parcela 125 koja je isto u posjedu Vakufa, sa ulazom iz dvoriπta moæda je bila spremiπte za kola i konje πtala. Prizemna isto vakufska parcela 126, potpuno pregraena od parcele 125, imala je ulaz sa sjevera, zapadno od sjevernih stepenica za parcelu 177. Ovim bi bio zavrπen prikaz rasporeda vlasnika na pojedine lokalitete u Taπlihanu i Gazi Husrev-begovom bezistanu godine 1889-1890. prema “Nacrtima” koje je izradio arhitekta »erni. “Pregledi vlasnika”, sami bez “Nacrta” daju joπ nekoliko podataka o trgovaËkoj sredini Sarajeva 1889-1890. godine. Kao prvo, upoznaju nas sa trgovaËkim porodicama tog vremena, brojem poslovnih prostora koje su posjedovali, Ëlanovima porodica ukljuËenih u posjed, pa i vjerskoj pripadnosti svakoga trgovca. Prema broju lokaliteta koje su posjedovali na prvom je mjestu porodica Svrzo sa 16 povrπina: Ahmed ef. Svrzo na brojevima 3, 54 i 120, a na ime Ahmed ef. Svrzo supruge bili su brojevi 60 i 170. Zatim Svrzo Vejsil ef. na brojevima 12, 29, 30, 58, 74, 104 i 156, a Svrzo Vejsil ef. supruga na broju 121. Svrzo Mehmed-aga sinovi imali su prostore pod brojevima 6 i 10, Svrzo Vejsila i Mehmeda sinovi na broju 63. Porodica Fadil-paπe (vjerovatno FadilpaπiÊi) bila je vlasnik na 12 lokaliteta. Pod Mustaj-beg FadilpaπiÊ zaveden je posjed na broju 20, a sa Haπimagom Glodæom na broju 102. Na ime Fadil-paπa kao samostalni posjednik zavedene su parcele 150, 151, 158, 164, 165 i 171, a u suvlasniπtvu sa Malim Sadom na 162 i 163, a sa JeftanoviÊem na 146. Pod brojem 175 zaveden je Fadil-paπa, Vakuf i Hadæi Mehmed ef. Porodica BakareviÊ (negdje i BakaroviÊ) posjedovali su 8 lokaliteta. BakareviÊ Ibrahim-aga i Asim-aga na broju 7, BakareviÊ Vejsil-aga na broju 9, BakareviÊ Hadæi Ibrahim na 114, BakareviÊ Salim ef. na 94. Hadæi Mustafa na broju 113 i jedina æena posjednik (punim imenom i prezimenom, bez muπkog srodnika) u cijelom trgovaËkom centru Hadæi BkaraeviÊ Aπida na broju 73. U suvlasniπtvu je bio Asim ef. BakareviÊ sa Sudæuka Hadæi Mustafom na broju 115. MerhemiÊ Ismet-aga imao je 7 lokaliteta i to na brojevima 21, 34, 35, 136 i 137, a u suvlasniπtvu sa Isakom SumbuloviÊem na 38 i Adolfom Klajnom na 138. 113

Porodica Kumaπin imala je 6 lokaliteta i to Kumaπin Mehmed-aga na 27, Kumaπin Hadæi Mehmeda mati na 85, Hadæi Kumaπin i Hadæi Ahmeda kÊer na 33, Hadæi Kumaπin Muhamed mati na 53, Hadæi Kumaπina mati na 75 i Hadæi Kumaπina supruga na 65. Porodica MaπiÊ bila je na 6 lokaliteta: MaiÊ Mujaga I Ibrahim-aga na 62, MaπiÊ Ibrahim-aga na 70, 86 i 123, MaπiÊ Mujaga na 118 i 124. Porodica »omara posjedovala je 5 lokaliteta i to: »omara Avdaga i Mehmed-aga na broju 5, 8 i 11 i u suvlasniπtvu »omara Mujaga i Asimaga sa SliniÊ Mehmed-agom na broju 59 te sa SariÊ Hilmi ef. i Ismet Paom UniÊem na 95. Porodica SliniÊ zavedena je na 4 lokaliteta: SliniÊ Mujaga na broju 89, SliniÊ Mujaga i Mehmed-aga na 119 i u suvlasniπtvu SliniÊ Mehmedaga sa Hafizom Pazarcem na 98 i Mehmed-aga SliniÊ sa »omarom Asimagom i Mujagom na 59. Porodica HalahodæiÊ posjedovala je 4 lokaliteta i to: HalahodæiÊ Junuz ef. na broju 116, HalahodæiÊ Salig-aga na broju 129 i 130, a na broju 131 HalahodæiÊ Salih-age sestra Fatima. Haπim-aga Glodæo imao je tri lokaliteta i to samostalno na 46 i 47, a na 102 sa Mustaj-begom FadilpaπiÊem. KapetanoviÊ Mehmed-age supruga na brojevima 84 i 112. KuloviÊ Esad ef. mati na brojevima 93 i 169. MuteveliÊ Mehmed-beg na brojevima 25 i 26. Porodica SemizoviÊ na 3 lokaliteta i to na broju 45 i SemizoviÊ Mujage supruga na broju 44. Zatim Semiz Mujaga u suvlasniπtvu sa NaniÊ Sulejmanom na broju 32. SariÊ Hilmi ef. na broju 77 i u suvlasniπtvu sa »omarom Mujagom i Aasim-agom i Ismet-paπom UznoviÊem na broju 95. NaniÊ Ibrahim-aga imali su 3 lokala na brojevima 17 i 37, a na broju 32 bio je u suvlasniπtvu Mujaga Semiz i Sulejman NaniÊ. DenetiÊ Zaim-beg imao je duÊane na brojevima 51 i 55. »ejvanija Hadæi Derviπ imao duÊane na brojevima 14 i 48. DæabiÊ Muhamed, Nurija, Hasan-aga i Mujaga i Vakuf na broju 61, a Vakuf i DæabiÊ i KariÊ sa H. Salihom »elebiÊem na broju 56. Na ime Hadæi Mustafe sin Hamid i nasl. bez prezimena su na tri lokaliteta 157, 160 i 161. 114

Ostali trgovci su sa po jednim lokalitetom i to su: Dæino H. Ahmed na 16, Pinjo i Imπirija na broju 22, ZildæiÊ Nezir-aga na broju 24, GariboviÊ Muhamed na 26, ©ahinagiÊ Aahmet-aga na 50, HuseinoviÊ H. Sejfaga sinovi na broju 57, Henda Avdaga i Ahmed-aga na broju 64, Æiga Ibrahim i dva brata na broju 66, HasiboviÊ Ahmeda ef. supruga na broju 67. Hadæi SabadoviÊ Ueir-aga na broju 71, Henda Ahmed-aga na 92, Kujun Giogli i Hadæi Hassan na broju 96, TalundæiÊ Sulejman-aga sinovi i Vakuf na broju 106. Imπirija Mehmed-aga na broju 128, Arnaut Ibrahim Ismail i BeÊir na 70 b (njegova radnja je bila u prolazu za dvoriπte hana, iza vrata izmeu Taπlihana i Bezistana). Ovo su bili vlasnici na 108 lokaliteta Taπlihana i Bezistana, koje su posjedovali trgovci islamske religije u povrπini od 1514,23 m2. U posjedu Vakufa bilo je 6 parcela ukupne povrπine 769,01 m2, a to su dvije parcele zapadno i istoËno, u ulazu Taπlihana na broju 108 a i 110, zatim u Bezistanu broj 83 i tri velike parcele na sjevernoj strani Taπlihana u prizemlju broj 125 i 126, a na spratu 177. Na parceli 196 Vakuf je u suvlaπnistvu sa sinovima TulundæiÊ Sulejman-age. Trgovci Jevreji su posjedovali 54 poslovne prostorije ukupne povrπine 849,64 m2 rasporeena po cijelom trgovaËkom centru u graevini i okolo. NajveÊi broj radnji posjedovala je porodica Salom i to Daniel Salom 6, na brojevima 81, 87, 134, 135, 166 i 167, Salom Menehajm na 97, Salom Menehajm na 19, –uzepe Vita Salom na broju 88, JudiÊ Salom na 139 i 140, »olakoviÊ Salom na broju 39. Mali Sado JudiÊ imao je 6 radnji na brojevima 68, 69, 70 a, 76, 78 i 82, a u suvlasniπtvu na broju 162 i 163. Adolf Klein je posjedovao 3 lokaliteta na broju 1, 2 i 108, a u suvlasniπtvu na 138, 139 i 143. Po dva duÊana imali su Daniel Baruh na broju 72 i 80, David Eskinazi na 117 i 149, Moπo i Mordo Havio na broju 42 i 43. Mordo Haim Havio je na broju 41. Josef Haim na 147. Dvije lokacije je imao i Elias Kabiljo na broju 23 i 28. Ostali su posjednici sa po jednom lokacijom: Mento Alkalaj, Jakov Salom, Baruh Colo, Jusso Jussuf, Avram Danon, Jussuf DæolakoviÊ, Plokan JudiÊ Abram, Josef Haim Kampos, Levi Juda, Levi Sadik, Abraham Papo, Jakov Isak Romano, Salomon Isak, Mojπe Salamon, Salamon Judas Savio, Sumbul Juso, SumbuloviÊ Isak, UzÊuplija Daniel, UzÊuplija Mento. Jedan duÊan je i na ime Abraham Daniel, a dva su na ime Danijel. Tri parcele su na ime Hodæa BeharoviÊ na broju 79, Hodæa BeharoviÊ Moπo na broju 103 i Hodæa BeharoviÊ na broju 52 (Vjerovatno Jevreji). 115

Trgovci pravoslavne vjere poslovali su na podruËju Taπlihana i to u prizemlju, na sjevero - istoËnom uglu dvoriπta Taπlihana i to PetroviÊ na broju 122, a na zapadnoj strani dvoriπta Taπlihana vlasnici LubardiÊ Jovo i MiËini nasljednici na broju 132. Na spratu Taπlihana u jugozapadnom uglu koji je izgleda najviπe nastradao u poæaru 1879. godine na parceli 142 vlasnik je GoriÊ Aleksa, ali se prostor nije mogao izmjeriti. Na juænoj strani sprata Manojlo JeftanoviÊ je vlasnik na 4 parcele i to na broju 145 samostalno, na 143 sa Adolfom Kleinom, na broju 144 sa Mentom UzÊuplijom i na broju 146 Fadil-paπa i M. JevtanoviÊ. Na istoj strani sprata na broju 148 vlasnici su sinovi Johana »urkoviÊa. Na istoËnoj strani Hadæi Luka DæuroviÊ je imao dva duÊana na 154 i 155, a na 159 KostiÊ Gafka. Na sjevernoj strani sprata na 172 i 173 bio je Paso Hadæi RistiÊ, a do njega Savka VlaËiÊ. Na ostatku zapadne strane uz sjeverozapadni ugao na broju 176 vlasnik je Hadæi RistiÊ. Pravoslavni trgovci posjedovali su 12 lokaliteta ukupne povrπine 221,32 m2. Na tri parcele JeftanoviÊ je bio u suvlasniπtvu sa Kleinom, UzÊuprijom i Fadil-paπom. Ovo je prikaz trgovaca-bezistanlija i rasporeda njihovih poslovnih prostorija, slika Taπlihana i Bezistana 1889.-1890. godine prema »ernijevim “Nacrtima” i “Pregledu vlasnika”. Poznati istoriËar Hamdija KreπevljakoviÊ u “Izabranim djelima” tom II, str. 507. pod naslovom “Naπi bezistani” daje spisak trgovacabezistanlija, koji je sastavljen 1908. godine, prema sjeÊanju Seida MemiπeviÊa, Ëiji je otac bio trgovca u Bezistanu preko 30 godina. Uporeenjem ova dva popisa mogu se ustanoviti promjene koje su nastale za 18 godina vremenske razlike ovih svjedoËanstava. O ruænom izgledu graevine pisala je i dnevna πtampa. Pored oπteÊenosti od poæara i zub vremena je doprinijeo “ruπevnom izledu graevine u centru grada”, pa je zbog toga, a i opasnosti od ruπenja, 1911. godine voena prepiska gradskih vlasti i Zemaljske vlade u Sarajevu o ruπenju magaze Danijela Baruha na gornjem spratu Taπlihana o Ëemu se, takoer, govori u jednom od akata. Godine 1915. odreena je svota od 295,10 K za ograivanje Taπlihana, kako bi se sprijeËilo bacanje smeÊa, jer je taj prostor, koji je bio vlasniπtvo Gazi Husrev-begova vakufa, “postao smetljiπte za cijelu Ëarπiju”. 116

Prema pisanju istoriËara Hamdije KreπevljakoviÊa “vakufska uprava je odluËila da na mjesto propalog Taπlihana sagradi veliku zgradu, te je taj prostor poruπila 1913. godine, a 1914. godine bilo se pristupilo i ruπenju Bezistana, jer ni on nije bio viπe ono πto je bio u proπla vremena, te bi i njega nestalo, da nije izbio rat”. ZahvaljujuÊi takvoj jednoj okolnosti mi danas moæemo uæivati u toj staroj, lijepoj i korisnoj graevini. U tom smislu, reklo bi se, “jedinstvenoj dobrobiti rata”. U tom pravcu, iz akta se vidi da su vrπena ozbiljne pripreme za obnovu i popravak Taπlihana i Bezistana. Mnogi trgovci, pa i Vakuf, traæili su graevinske dozvole za popravak duÊana. Prema podacima kojima raspolaæemo, Vakufu je neπto odobreno, a pojedinaËni zahtjevi su odbijeni.

The Gazi Husrev-bey Bezistan and Tashlihan in Sarajevo
In the year 1889 Waqf administration in Bosnia and Herzegovina, with permission of Provincial government, hired architect Cerni to measure and to sketch a plan of Tashlihan and Bezistan (marketplace), for the need of renovation and earlier planned partition of this commercial center, which was heavily destroyed by fire in 1879. Architect Cerni did measurement and made plans. Plans were complimented with record of all users of the business offices of the Tashlihan and Bezistan. Survey of owners, beside their names and surnames, had also ratio in square meters of the lots and “Current number of property”. These numbers were written in lots of “Plans”. Based on this lot of each individual merchant could be established, and reconstruction of the Tashlihan and Bezistan as it was in year 1889-1890 made possible. According to “Survey of owners’ building had 180 lots. Out of these 143 (from 1-140+70a+70b+108a) were based on ground floor, and 37 (from 141-177) on the first floor. The total area of all 180 lots was 3354,90 m (ground floor 2307,20 m and first floor 1047,70 m). Tashlihan and Bezistan made one unit divided into individual lots shops, marked with current number of “Survey of owners”. Based on 117

this it could be determined each marchant’s place of work, number of shops which he possessed, whether he worked alone or had co-owner and the like.

118

Aladin HusiÊ TREBOTI∆ I UTVRDA KLI»EVAC U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE
Uvod Utvreni KliËevac je dugo vremena predstavljao svojevrsnu nepoznanicu kao i æupa TrebotiÊ u kojoj se nalazio. Za razliku od grada kojeg do danas poznati pisani srednjovjekovni izvori ne spominju, TrebotiÊ se od 1326.-1426. godine u razliËitim poveljama javlja kontinuirano.1 Na osnovu njih, meutim, nije bilo moguÊe ni pribliæno odrediti mjesto i teritorij koji je pripadao æupi TrebotiÊ a time ni lokalitet utvrenog KliËevca koji se u izvorima javlja u drugoj polovice 15. stoljeÊa. DjelimiËno rjeπenje problema æupe TrebotiÊ, kasnije nahije, bilo je moguÊe tek na osnovu osmanskih izvora. Popisni defter iz 1468. godine omoguÊio je pribliænu identifikaciju poloæaja spomenute nahije, ali kako je kao administrativna jedinica potom kratko egzistirala i u narednim popisima2 se ne javlja, njen teritorijalni opseg i dalje je ostao nedefiniran. H. ©abanoviÊ je samo ukazao na ta pitanja koja su ostala otvorena.3 U istom izvoru po prvi put spominje se i tvrava sa posadom, Ëiji lokalitet ni nakon toga nije bio poznat. U njemu je bilo sjediπte nahije TrebotiÊ i prema H. ©abanoviÊu, kao jedini utvreni grad sa posadom, ujedno je bio upravni centar ne samo nahije nego i cjelokupnog Vilajeta KovaË. Osim lokaliteta, dodatni problem je predstavljao njegov pravi naziv. Na osnovu tih nauËnih rezultata, koji su predstavljali dobru osnovu za dalja istraæivanja P. AneliÊ je otklonio mnoge dileme, oko ubikacije æupe i nahije TrebotiÊ kao i naziva i ubikacije utvrenog grada u njenom
1 Pavao AneliÊ, Ubikacija oblasti TrebotiÊa i teritorijalno-politiËka organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, Studije o teritorijalno-politiËkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982., str. 174.-175. (dalje: Ubikacija oblasti TrebotiÊa...,); 2 Tahrir defteri za: 1485., 1489., 1516., 1530., 1540. godinu, Istanbul, Baπbakalik Arπivi, (BBA) T. D., No. 18., 24., 56., 164., 211.; 3 Hazim ©abanoviÊ, Bosanski paπaluk, postanak i upravna podjela, Sarajevo, 1982., str. 135., (dalje: Bosanski paπaluk...);

119

podruËju.4 Raspoloæivi i za navedeno pitanje vrlo dragocijeni podaci vraÊaju nas iznova ovom problemu i daju moguÊnost novog sagledavanja u svjetlu manje koriπÊenih ili nepoznatih pisanih izvora. 1. TrebotiÊ nakon pada pod osmansku vlast Vrijeme i naËin zauzimanja slivnog podruËja Zelenog Jadra i srednjovjekovne utvrde kao centralnog uporiπta u TrebotiÊu za sada nisu preciznije poznati. I ako se nalazi nedaleko od Srebrenice, nema pokazatelja da je i grad-utvrda u TrebotiÊu pao 1462. godine, kada je ona kao bogato rudarsko nalaziπte sa πirim podruËjem trajno preπla u ruke Osmanlija. Da je tvrava u dolini Zelenog Jadra zauzeta kada i sama Srebrenica, bila bi vjerovatno u sastavu nahije Srebrenica, ili bi slivno podruËje Zelenog Jadra kao posebna nahija uπlo u sastav Smederevskog sandæaka, kojem je prvih decenija pripadala lijeva obala Drine od Zvornika do Srebrenice.5 Po geografskim karakteristikama tog podruËja i po svome poloæaju ovaj utvreni grad se mogao znatno duæe odræati i predstavljati najistureniju odbrambenu taËku prije konaËnog pada Bosne 1463. godine. To upuÊuje da je ova utvrda, kao i veÊina drugih srednjovjekovnih tvrava u Bosni zauzeta u odluËujuÊem pohodu Osmanlija 1463. godine. Meutim, u ofanzivi πirih razmjera, sa sjevera Ugarske i juga sinova hercega Stjepana, sin Vlatko uspio je zauzeti nekoliko gradova u oblasti PavloviÊa i tri grada KovaËeviÊa, jedan od njih kod Srebrenice.6 Meu njima treba svakako raËunati i na KliËevac. Ako je ova prepostavka i taËna, takvo stanje nije potrajalo dugo jer je veÊ u ljeto 1464. g. izgubljena mjesta u tom dijelu Bosne sultan uspio povratiti i staviti pod svoju vlast. Zauzimanjem ove utvrde u upotpunosti je uspostavljena vlast na cjelokupnom podruËju æupe TrebotiÊ koja je privremeno zadræala svoje administrativne granice i kao nahija. Njen prostor meutim ostao je priliËno dugo nedefiniran. Teritorij nahije dosada je jedino, i priliËno uspjeπno, ubicirao P. AneliÊ. U svojim iztraæivanjima i odreivanju granica, u nedostatku odgovarajuÊih, prije svega pisanih izvora, najviπe se oslanjao na geografske karakterisitike terena. NajkraÊe, nahiju TrebotiÊ Ëinilo je porjeËje Zelenog
4 Pavao AneliÊ, Ubikacija oblasti TrebotiÊa..., str. 174.-203. ; 5 Hazim ©abanoviÊ, Bosanski paπaluk..., str. 168.; 6 Sima ∆irkoviÊ, Istorija srednjovekovne bosanske dræave, Beograd 1964., str. 330.;

120

Jadra, izuzimajuÊi nekoliko sela u njegovom izvoriπnom dijelu. U pojedinim dijelovima granice nahije su potpuno jasne, i prirodne, kao prema Srebrenici i Ludmeru, dok gornji tok Jadra i prema BirËu to nisu.7 Prostor o kojem je rijeË, sudeÊi po broju zateËenih naseljenih mjesta, u srednjem vijeku bio je priliËno nastanjen. Ako su æupa i nahija potpuno identiËne, πto je veoma Ëest sluËaj, onda je u podruËju æupe prije pojave Osmanlija u tim krajevima bilo 48 sela i Ëetiri seliπta. Na osnovu toga nije moguÊe odrediti ni pribliæno demografsko stanje, ali se ipak, bez obzira na veliËinu naselja, odnosno broj domaÊinstava u njima, veÊ po broju moæe govoriti o intenzivnoj naseljenosti. Jedino registrirano naseljeno mjesto 1468. godine bilo je selo SuÊeska sa 30 domaÊinstava. Njemu su pripadale i puste mezre: Dubrovine, KliË, Kutuzero i Æedanjsko.8 Pored njega zateËena sela, kako smo ih uspjeli deπifrirati su: MrËevo, Bogomilovo, Brnarevo, MokoπiÊ, VukmaniÊ, VraniÊ, MrËanoviÊ (ili MranoviÊ), Bobovo (ili Popovo) VukinoviÊ, LiπnjariÊ, Ilijin Dol, MilikoviÊ, MrenoviÊ?, Radoslav JanjiÊ, Ivko NahoriÊ, VuËina VeseliÊ, Vukπa TrumiπiÊ, Radomir ÆitniÊ, Radosav VraniÊ, Radonja VukiÊ, VuËina DragaliÊ, NaljeπkoviÊ, Vrbova, Pomor (ili Ponor), Sidramlje, Vrbovo drugim imenom Krstjan, BaËine Klade (ili BaËina Glava), Hranovo Greblje, SlezenoviÊi, TurπanoviÊi, HrankoviÊ, Brajko HvaliÊ, Obrad MuπiÊ, VukoviÊ, Gradivoj (ili Kradivoj) OkosaliÊ, Radaπin HrgoviÊ, Obrad VeseliÊ i ubicirana i danas poznata naselja ili lokaliteti; Bilo Polje, NikoliÊi, ©ljivovo, Sedlari, BaËiÊi, ©tedra, Viπnjica, DubaËko, Koprivno i LehoviÊi.9
7 Pavao AneliÊ, Ubikacija oblasti TrebotiÊ..., str. 178.; 8 Kutuzero i Æedanjsko, danas sela zapadno od Srebrenice u dolini Zelenog Jadra, u blizini sela SuÊeska. Dubrovina je nepoznata. KliË (‫ )ﻛ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺞ‬je moguÊe Ëitati i kao »eliÊ (»elice). BuduÊi da sliËno naselje ili lokalitet nismo mogli pronaÊi opredijelili smo se za KliË smatrajuÊi da je usko vezan za naziv KliËevac. 9 Istanbul, Ataturk Kutuphanesi, (Mualim Cevdet Yazmalari), T. D., No. 0,76., fo. 156.-157. Ubikacija ovih naselja oteæana je viπestruko ali Êemo spomenuti osnovne poteπkoÊe: ortografske razlike usljed nesnalaæljivosti pisara, neprilagodljivost naziva osmansko-turskom jeziku, izostanak dijakritiËkih znakova, nestanak mnogih naselja, promjena imena pojedinih naselja posebno naseljavanjem vlaha - stoËara i druge. U dijelu ovoga priloga istaÊi Êemo kakve je sve poteπkoÊe predstavljala ubikacija KliËevca kao najpoznatijeg mjesta u nahiji i koliko je vremena trebalo proÊi da bi se doπlo do rjeπenja. SliËan problem je i sa nazivom same nahije koju je popisivaË zabiljeæo kao “TrabutiÊ”. (fo.156.) Stoga Êemo barem pokuπati dati neke naznake do kojih smo u ovom trenutku mogli doÊi koje Êe dalje moæda moÊi olakπati ili pak biti od pomoÊi u konaËnim rjeπenjima. MrËevo, nepoznato. Postoje MrËevci, zaselak sela Obadi, sjeveroistoÊno od Srebrenice. Po svom poloæaju mala je moguÊnost da se moæe odnositi na njega. U kasnijim popisima u nahiji Vratar spominje se takoer selo MrËevo, sa istom ortografijom, koje pod tim imenom danas ne postoji.

121

Mjesta ubiljeæena po imenima i prezimenima vjerovatno predstavljaju skupine nekadaπnjeg nomadskog (vlaπkog) stanovniπtva. Potpunom ubikacijom navedenih naselja bilo bi moguÊe gotovo precizno odrediti granice srednjovjekovne æupe, kasnije nahije, ali se i na osnovu ovoga
Bogumilovo, danas ne postoji. U izvorima se javlja i kao, Bogumilovo Selo, Bogumilovac, a lokalitet mu se nalazio u blizini sela SuÊeska, zapadno od Srebrenice. Do kraja XVI stoljeÊa spominje se samo kao obradivo zemljiπte (mezra) koju uæivaju stanovnici sela SuÊeska. Brnarevo, nepoznato. MokoπiÊ, nepoznato. VukmaniÊ, nepoznato. Vranik, danas nepoznato, moguÊe ga Ëitati i kao VraniÊ. MranoviÊ, nepoznato. Bobova, nepoznato. VukinoviÊ ili VukanoviÊ, nepoznato. LiπnjariÊ, pod ovim nazivom nepoznato. Ortografija u kasnijem popisu (1485.) napisana kao “IstariÊ”. Vjerovatno se radi o istom imenu. Ilin Do, nepoznato. Kasnije se uopÊe ne javlja u izvorima. MilikoviÊ, danas nepoznato. U nahiji Vratar spominje se ispasiπte (jajlak) Ravne koji uæivaju stanovnici sela Miljkovo. Zato bi lokalitet ovoga sela moæda trebalo traæiti juænije prema nahiji Vratar. Selo Ravne postoji i jugoistoËno od Vlasenice, ali je iz spomenutog razloga nemoguÊe da se odnosi na te Ravne. MrdenoviÊ, pod ovim ili sliËnim nazivom nije poznato. Radoslav JanjiÊ, nepoznato. Ivko NahoriÊ, nepoznato. VuËina VeseliÊ, pod ovim imenom nepoznato. Krajem XVI stoljeÊa spominje se ©tedriÊ, drugim imenom VeseliÊ ili Veselica, te bi lokalitet ove skupine vlaha trebalo traæiti u slivnom podruËju ©tedriÊ potoka, jugoistoËno od Vlasenice. Vukπa TrumπiÊ, nepoznato. Radomir ÆitniÊ, nepoznato. Radosav VraniÊ ili Vranik, nepoznato. Radojin VukiÊ, nepoznato. VuËihna DragaliÊ, nepoznato. Kako se 1485. g. javlja DraganiÊ u nahiji Osat, onda bi lokalitet ovoga sela trebalo traæiti u srednjem toku Zelenog Jadra, negdje blizu sela SuÊeska. Moæda bi i nekadaπnje selo trebalo traæiti na tim prostorima. Naljeπkovi ili Naljeskovi, kako je ortografija zapisana, moglo bi se poistovjetiti sa NeπkoviÊ, zaseokom sela Obadi sjeveroistoËno od Srebrenice. BuduÊi da bitno izlazi iz teritorijalnog okvira nekadaπnje æupe TrebotiÊ, takvo poistovjeÊivanje znaËi ne dolazi u obzir. Kako se 1485. u nahiji Osat javlja Liskovik, onda bi se i Naljeπkovik, moglo odnositi na danaπnje selo Ljeskovik, juæno od Srebrenice. Po svom lokalitetu, u izvoriπnom dijelu Jadra, ono bi moglo nekada pripadati navedenoj æupi i nahiji TrebotiÊ. Vrbovo, nepoznato. Ponor, nepoznato. Sidramlje, nepoznato. Vrbovo, drugim imenom Krstjan, nepoznato. U narednom popisu iz 1485. godine spominje se samo kao Krs i to mezra. BaËina Glava (ili Klada), nepoznato. MoguÊe je da se radi o danaπnjem naselju BaËino Brdo, zaseoku sela Gradine istoËno od Vlasenice. U kasnijim izvorima se pod ovim imenom ne spominje. Hranovo Greblje, danas nepoznato. U kasnijim izvorima javlja se pod sliËnim imenima i to kao: Hranov Grob, (1485. g.) i Hranulov Grob i Ugor, oboje nepoznati. BuduÊi da je jedan od dizdara Ahmed (bio dizdar 1485./89.), imao u njemu Ëifluk, onda nebi terebalo da je daleko od KliËevca. SlezenoviÊi (IslezenoviÊi), nepoznato. Brajko HvaliÊ, nepoznato. Obrad MuπiÊ?, nepoznato. VukoviÊ, selo istoÊno od Vlasenice. MoguÊe je Ëitati i VukoliÊ, ali sliËno nije poznato. Kradivoj OkosaliÊ, nepoznato. Radaπin HrkoviÊ, nepoznato. Obrad VeseliÊ, nepoznato. Bilo Polje, danas postoji selo Bijelo Polje, jugoistoËno od Vlasenice. Po svom poloæaju spomen u ovom izvoru mogao bi se odnositi na njega. BuduÊi da se 1485. u skupini obradivih zemljiπta u podruËju sela Kutuzero i Paleæ nalazi i mezra Bilo Polje, onda se moæe odnositi samo na lokalitet Bijelo Polje juæno od sela Kutuzero. NikoliÊ kao naselje danas ne postoji. Krajem XVI stoljeÊa, bilo je to manje selo od sedam domaÊinstava. Spomen tom naselju do danas zadræao se u hidronimu NikoliÊ-potok juæno od sela Kutuzero, zapadno od Srebrenice. ©ljivovo, zaselak sela Paleæ, jugozapadno od Srebrenice. Sedlari (SedlariÊ), zaselak sela OsmaËe, jugozapadno od Srebrenice. Istu ortografiju u osmanskom jeziku moæemo Ëitati kao BakiÊi i BaËiÊi. BakiÊi se nalaze istoËno od Vlasenice. I pored toga πto postoje tri naselja BaËiÊi koja bi mogla doÊi u obzir, najprihvatljivjim rjeπenjem se Ëini identificirati ga sa BaËiÊima juæno od MiliÊa. ©tedra, u orginalu Iπtedra, selo zapadno od Srebrenice. Viπnjica, selo zapadno od Srebrenice. DubaËko, istoËno od Vlasenice. Koprivno, istoËno od Vlasenice. LehoviÊ, zaselak sela Babuljice sjeverozapadno od Srebrenice.

122

moæe reÊi da bitnijih odstupanja od onog prostora koji je definirao P. AneliÊ nema, izuzev moæda u izvoriπnom podruËju Zelenog Jadra. Sva naprijed istaknuta sela su prije ili neposredno nakon 1463. godine, bila napuπtena. Stanovniπtvo je izbjeglo u sigurnija podruËja ali je pravac moguÊeg migracionog kretanja nepoznat. Iz popisa 1468./69. godine se vidi da je ova oblast potpuno pusta u prvoj deceniji osmanske vladavine. Nenaseljenost je opÊa karakteristika mnogih dijelova Bosne koje su Osmanlije kontrolirale odmah nakon 1463. godine. Ukupan broj posebno ubiljeæenih pustih sela u Bosanskom sandæaku 1468./69. iznosio je 255 naselja. To je prema N. FilipoviÊu posljedica nekoliko faktora i to: unutraπnjih previranja u Bosni prije 1463., Ëestih i dugotrajnih upada Osmanlija, osvajanja 1463., maarske protuofanzive krajem 1463., te otpora unutraπnjih snaga.10 UvaæavajuÊi podjednako sve navedene razloge, Ëini se da su se ipak razliËito reflektirali u pojedinim krajevima, πto posebno do izraæaja dolazi u podruËju o kojem je rijeË. Od ukupnog broja posebno ubiljeæenih pustih sela na podruËju cijelog sandæaka (255) skoro jedna polovina (104) je otpadala na samo tri nahije: TrebotiÊ, Uskopje i Laπvu. Uskopje i Laπva su 1464. godine bila najisturenija podruËja prema ugarskoj JajaËkoj banovini. Cjelokupno podruËje nahije Laπva, u gornjem toku istoimene rijeke, sjeverozapadno od Travnika, iako pod vojnom kontrolom Osmanlija, bilo je potpuno pusto, dok ni jedno selo u srednjem i donjem toku Laπve nije. To upuÊuje da je stanovniπtvo ove dvije nahije bjeæalo, prije svega zbog nesigurnosti u zoni Ëestih sukoba izmeu Osmanlija i Ugara a ne iskljuËivo u povlaËenju pred Osmanlijama kako se Ëesto naglaπava. Utjecaj drugih faktora, Ëini se, da je na tom podruËju zanemariv. Nahija TrebotiÊ, u odnosu na Laπvu i Uskopje, bila je u znatno nepovoljnijem poloæaju. Odmah nakon pada srpske despotovine (1459.) Osmanlije su poËele ugroæavati znaËajnija mjesta Podrinja, Zvornik i Srebrenicu. Zvornik se nije uspio odræati pa je veÊ 1460. godine bio zauzet. Ovaj punkt bio je vrlo vaæan i iz njega su polazili ostali pohodi u tom dijelu Podrinja. Iz tih razloga πiri pojas lijeve obale Drine bio je priliËno nesiguran. No i pored potpunog zauzimanja i zaokruæivanja teritorija pod kontrolom Osmanlija do sredine 1463., to se podruËje,
10 Nedim FilipoviÊ, Osvrt na poloæaj bosanskog seljaπtva u prvoj deceniji uspostavljanja osmanske vlasti u Bosni, Radovi Filozofskog fakulteta, III, Sarajevo, 1965., str. 64-65.;

123

usljed Ëestih ugarskih protunapada, u narednoj godini nije moglo smatrati sigurnim. Nakon gubitka Jajca i sjeveroistoËne Bosne, u jakoj ugarskoj protuofanzivi 1464. g. uspostavljen je dugi odbrambeni pojas organiziran u JajaËku i SrebreniËku banovinu, iz kojih su Ugri ugroæavali podruËja preostala Osmanlijama. Posebno Ëesti pohodi tih godina organizirani su na Zvornik i Srebrenicu, a najteæi je opsada Zvornika 1464. godine od ugarskog kralja Matije Korvina nakon Ëega je i Srebrenica bila u potpunosti poharana.11 U takvim historijskim okolnostima stepen opustoπenosti TrebotiÊa koji se naslanjao na navedenu oblast daleko je veÊi (47 sela), gotovo koliko u obje naprijed spomenute nahije (61 selo). Tamo gdje je stanovniπtvo bilo zaπtiÊeno i sigurno, odræalo se i nakon 1463. godine. Jedino naseljeno mjesto u njemu, selo SuÊeska, nalazilo se neposredno uz tvravu, koja je pruæala sigurnost njegovim mjeπtanima. Vlast u slivnom podruËju Zelenog Jadra potpuno se stabilizirala do 1468. godine ali se, kao novonastala administrativna jedinica - nahija, oblast TrebotiÊa, meutim, nije dugo odræala kompaktnom cjelinom i veÊ od 1485. godine pod tim imenom se viπe ne spominje.12 Teritorij koji je zahvaÊala podjeljen je izmeu susjednih nahija Osat i BirËe. Granica te dvije administrativne jedinice iπla je pribliæno do lokaliteta Vratnica, u srednjem toku Zelenog Jadra, tako da je podruËje uzvodno pripalo Osatu, tj. danaπnja sela Æedanjsko i Kutuzero, a BirËu sela nizvodno, ©tedra, Viπnjica, Koprivno13 i druga. 2.KljuËevac ili KliËevac? Postojanje utvrenog grada i posade u njemu potvreno je navedenim izvorom iz 1468./69. a i u nekoliko kasnijih.14 Ono πto je,
11 Adem HandæiÊ, Zvornik u drugoj polovini XV i u XVI vijeku, GDI BIH, XVIII/1968/69. (1970.), Sarajevo, 1970., str. 154.; 12 ©abanoviÊ je bio miπljenja da je u potpunosti pripojena nahiji Osat. Meutim, kasniji izvori daju mnogo jasniju sliku administrativne podjele navedenog prostora. Hazim ©abanoviÊ, Bosanski paπaluk..., str. 135.; Uporedi popis iz 1485., T. D., No. 18., i, Opπirni popis Bosanskog sandæaka iz 1604. godine. Obradila: Snjeæana Buzov, Sv. II, Sarajevo, 2000., str. 359-385., i str. 577.-623.; 13 Posljednja tri sela sa joπ nekim derbendæijskim selima iz donjeg toka Zelenog Jadra, A. BejdiÊ neopravdano pripisuje nahiji BarËe, vjerovatno zbog djelimiËne sliËnosti ortografije BirËe i BarËe. (Vidi: Alma BejdiÊ, Derbendæijska organizacija u Bosanskom sandæaku poËetkom XVII vijeka”, PII, XXII, 24 (1988.), Sarajevo 1988., str. 73.). Treba napomenuti da ih se ne moæe poistovjeÊivati jer se nahija BarËe nalazi u juænoj Srbiji, izmeu mjesta Nova Varoπ i Sjenica, a BirËe na podruËju Vlasenice u Bosni. 14 To su popisi iz 1485., 1489., 1516. i popis tvrava iz 1530. godine.

124

meutim, ostalo nerazjaπnjeno u potpunosti jeste pitanje pravog naziva. Pojavljivanje u historijskim izvorima predstavljalo je veliko otkrovenje, buduÊi da se u struËnoj arheoloπkoj i historijskoj literaturi za njega uopÊe nije znalo niti se spominjao. To nameÊe i jedno drugo pitanje, nije li tvrava sagraena nakon zauzimanja podruËja kojem je pripadao i ne predstavlja li potpuno novu utvrdu koju su Osmanlije sagradile po osvajanju tih oblasti? Najbolji odgovor mogu dati arheoloπka istraæivanja koja bi po naËinu gradnje, osobinama materijala i drugim elementima pruæila adekvatan odgovor. BuduÊi da takvih pokuπaja nije bilo, nama ostaje istaÊi neke druge momente na osnovu kojih se moæe suditi o tome. VeÊina tvrava koje se u popisima XV i poËetkom XVI stoljeÊa spomiju, predstavlja veÊ zateËene utvrde. Nijedna, koliko je poznato, nije sagraena iznova poslije 1463. godine. Promatrano sa stanoviπta jezika, jasno se vidi da je rijeË predosmanskog porijekla, πto znaËi da su Osmanlije zatekle navedeni naziv a time i tvravu. Sam poloæaj utvrde i njena sudbina krajem prve polovine XVI stoljeÊa govore, da je nastala na mjestu koje je, po odabiru lokaliteta za njih, viπe karakteristika predosmanskog nego li osmanskog perioda u kome se vodilo raËuna o posadama na glavnim komunikacionim pravcima pa i moguÊoj gradnji novih tvrava na njima. P. AneliÊ je istakao da je grad po osobinama reljefa gdje se nalazio mogao nositi i naziv Sutjeska, πto se odræalo u nazivu obliænjeg sela SuÊeska.15 Ne iskljuËujuÊi takvu moguÊnost u ranijoj povijesti utvrde, moæe se reÊi da je takvo ime, ukoliko je postojalo, prije 1463. g. bilo potpuno potisnuto i zaboravljeno. Bilo da se radi o zateËenim dvojnim nazivima ili davanju novih, u osmanskim izvorima su redovno biljeæeni u obje varijante, kao npr.: “Fenarlk nam-i diger Kaπtel” (Fenarlik, drugim imenom Kaπtel) ili “Belgrad nam-i diger DlamoË” (Beograd, drugim imenom GlamoË). U mjestima gdje se radilo i o pojavi novih imena, sa evidentno turskim porijeklom, ona su najËeπÊe samo prevoena na osmanski jezik, kao πto su Jezero (Golhisar-Grad jezero), Beograd (Akhisar-Bijeli grad)16 i sl. KliËevac za takvu vrstu adaptacije nije bio pogodan i on je zadræao svoj raniji naziv. Tvrava je, po svemu sudeÊi, zateËena u vrijeme dolaska Osmanlija ali je u nedostatku srednjovjekovnih
15 Pavao AneliÊ, Ubikacija oblasti TrebotiÊa..., str. 176.-177.; 16 Istanbul, BBA, Maliyeden Mudevver, No. 540.;

125

pisanih spomenika bilo vrlo teπko doÊi do adekvatnog rjeπenja u njegovom Ëitanju iz osmanskih izvora. Otuda je, s obzirom na specifiËnosti osmanskog jezika i razliËitih moguÊnosti Ëitanja, pa i razliËitih varijanti pisanja bilo vrlo teπko adekvatno razrijeπiti njegov pravi naziv. Zato se u odreenim fazama interesiranja za ovo utvreno mjesto dolazilo do razliËitih rijeπenja. HistoriËari osmanisti su ga uglavnom deπifrirali kao KljuËevac,17 dok je P. AneliÊ doπao do neπto drugaËijeg naziva - KliËevac.18 BuduÊi da je otkriven zahvaljujuÊi osmanskim izvorima, istaÊi Êemo neke specifiËnosti pisanja tog imena u njima. U viπe sluËajeva, ortografija za pojedina mjesta uvijek nije pisana jednoobrazno. Doda li se tome i redovni izostanak dijakritiËkih znakova, onda deπifriranje naziva pojedinih mjesta, posebno onih koja danas ne postoje ili su manje poznata, Ëini se joπ teæim. Isti sluËaj je i sa nazivom utvrenog grada u TrebotiÊu, Ëije ime se u osmanskim izvorima sreÊe u razliËitim varijantama. U najstarijem izvoru koji ga spominje, ortografija je napisana ‫ ﻛﻠﻮﺟﻮاج‬- KljuËevac, (KljuËevaÊ) i drugaËije je i nije moguÊe Ëitati.19 U defteru iz 1485. godine, popisivaËi su ga registrirali znatno drugaËije, u formi ‫ ﻛـ ـ ـ ــﻠ ـ ـ ـ ــﻴ ـ ـ ـ ــﺠ ـ ـ ـ ــﻮج‬u kojoj je naziv najlogiËnije Ëitati kao “KliËeviÊ”20 πto bi u varijanti prilagoenoj bosanskom jeziku moglo odgovarati KliËevcu. Samo nekoliko godina kasnije, (1489.) ortografija je primila drukËiju formu ‫ ﻛﻠﻴﺠﻮاج‬koja je u odnosu na prethodnu u zadnjem slogu dobila elif πto ju je vratilo u prvobitni oblik sa zavrπetkom na “vac”.21 Ovakav naËin se moæe Ëitati kao KliËevac. Zabunu u moguÊe konaËno rjeπenje naziva unio je defter iz 1516. godine u kojem se pojavljuju dva oblika ove rijeËi i to kao: ‫( ﻛﻠﻴﺠﻮﺟﻪ‬KliËevÊe)
17 Hazim ©abanoviÊ, Bosanski paπaluk..., strane 42.,120., 134., 135. Nedim FilipoviÊ, Historijskogeografski rjeËnik, period 1301.-1599., Sarajevo, 1980., rukopis u Arhivu BiH, str. 21.; Adem HandæiÊ, O organizaciji vojne krajine Bosanskog ejaleta u XVII stoljeÊu, sjeverna i sjeverozapadna ganica, PII, XXIII, 24, (1988.), Sarajevo, 1988., str. 46.; Adem HandæiÊ, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Sarajevo, 1975., str. 39. (dalje: Tuzla i njena okolina...); 18 Pavao AneliÊ, Ubikacija oblasti TrebotiÊa...., str. 173-176.; 19 Istanbul, Ataturk Kutuphanesi (Belediye Kutuphanesi), Muallim Cevdet Yazmalari, T. D., No. 0,76., fo.1,97, 156. (Rukopis prijevoda ovog deftera u Orijentalnom institutu u Sarajevu: Ahmed S. AliËiÊ, Ramiza IbrahimoviÊ, Sumarni popis Bosne (1468./69.) Na isti naËin su je Ëitali i prevodioci ovoga deftera. 20 Istanbul, BBA., T. D., No. 18., fo.111.; 21 Istabnul, BBA. T. D., No. 24., fo. 446.;

126

i ‫( ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاج‬KliËevac).22 Tek 1530.23 godine nalazimo jednoobrazan naËin, povremeno prisutan i u ranijim izvorima iz 1489. na jednom mjestu, i 1516. godine i to: ‫( ﻛﻠﻴﺠﻮاج‬KliËevac). Kao πto se vidi problem nisu predstavljali samo vokali, nego i konsonanti, πto je dodatno oteæavalo deπifriranje. HistoriËari-orijentalisti su se opredijelili za varijantu iz najranijeg izvora prema kojoj ga je moguÊe Ëitati jedino kao KljuËevac. P. AneliÊ smatra da je takav oblik u literaturu unio H. ©abanoviÊ i da je to posljedica teπkog deπifriranje navedenih izvora. Miπljenja smo da je na izbor prvog oblika utjecao neπto πiri splet okolnosti a ne samo navedeni razlog. Pod tim prije svega podrazumijevamo nedostatak dovoljnog broja izvora iz kojih bi se mogle uoËiti sliËnosti koje su upuÊivale i vodile ka izvornom nazivu. Druga okolnost, koja se Ëini presudnijom, je to πto ga srednjovjekovni izvori nisu spominjali niti je u historijskoj literaturi bio poznat, te je prvi oblik vjerovatno smatran ispravnijim i najbliæim zateËenom imenu. KoristeÊi preteæno defter iz 1468. godine isti oblik su prihvatili N. FilipoviÊ24 kao i A. HandæiÊ.25 Na osnovu tog izvora svako drugo rjeπenje i nije bilo moguÊe. Kako danas raspolaæemo izvorom viπe, ranije potpuno nepoznatim, koji je moguÊe Ëitati jedino kao KliËevac,26 moæe se zakljuËiti da se ortografija vremenom pribiæavala izvornom obliku imena, zahvaljujuÊi moæda i utjecaju domaÊih ljudi ili samim uËeπÊem u popisima. U svim varijantama od 1485. godine prvi slog je bio jednoobrazan “KliË... ‫”ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺞ‬ tako da je prvobitni oblik “KljuË... ‫ ”ﻛﻠﻮج‬iz 1468. godine moguÊe, posljedica nesnalaæenja pisara. To su do danas jedini pisani tragovi o nazivu ovoga grada, koji su kako se vidi iz popisa u popis postajali jednoobrazniji. Koliko naziv toliko je i njegov lokalitet u struËnoj arheoloπkoj i historijskoj literaturi bio potpuno nepoznat. P. AneliÊ je 1975./76.
22 Istanbul, BBA. T. D., No. 56., fo. 1. i fo. 125.; 23 Istanbul, BBA., Maliyeden Mudevver, No. 540., fo. 1 i 13. Ovaj izvor bio je povod da se ova dilema razjasni na malo viπe prostora. 24 Nedim FilipoviÊ, Historijsko-geografski rjeËnik..., str. 21.; 25 Adem HandæiÊ, Tuzla i njena okolina ..., str. 39.; Isto: O organizaciji vojne krajine..., str. 46.; 26 Ovaj oblik koriπÊen je i u dva novija rada. Vidi: Aladin HusiÊ, Tvrave Bosanskog sandæaka i njihove posade 1530. godine, Prilozi za orijentalnu filologiju 49/1999, Sarajevo, 2000., str. 212. (dalje: Tvrave Bosanskog sandæaka...); Isto: O imamskoj sluæbi u tvravama Bosanskog sandæaka u 15. i prvoj polovini 16. vijeka, Novi Muallim, God. 1, br. 4., Sarajevo, 2000., str. 93.;

127

godine obavio terenska istraæivanja na podruËju Srebrenice i Vlasenice.27 Detaljnom provjerom na terenu, provjerom topografskih karata, zatim kod mjeπtana u okolnim selima, ustanovio je da je u lokalnoj upotrebi jedino naziv KliËevac i zakljuËio da je to izvorni oblik koji se u potpunosti uspio saËuvati dok je oblik KljuËevac rezultat teπkog Ëitanja osmanskog pisma. Raznolikost oblika ortografija u izvorima ne daje potvrdu jednom dijelu takvog zakljuËka, ali se nametala kao vaæna poteπkoÊa u konaËnom rjeπenju ovog naziva. Topografski znak ruine i njen naziv KliËevac unesen je i u austrougarske karte. To znaËi da je takav oblik zateËen i austrougarskom okupacijom 1878. godine.28 Sam lokalitet grada se nalazio nedaleko od danaπnjeg sela SuÊeska, na desnoj obali Zelenog Jadra.29 Na osnovu naprijed istaknutih osmanskih izvora, posebno terenskog istraæivanja P. AneliÊa jedino opravdanim moæe se smatrati naziv KliËevac. 3. KliËevac nakon pada pod osmansku vlast Nakon potpune stabilizacije vlasti u Bosanskom sandæaku saËinjen je njegov popis 1468. a time i oblasti TrebotiÊa sa njegovim srediπtem utvrenim KliËevcem u kojem se nalazila posada. Vjerovatno je ona smjeπtena odmah po osvajanju tvrave, ali se o tome za sada ne moæe niπta odreenije reÊi. S obzirom na veÊ naprijed istaknute historijske okolnosti oko 1463./64., osnovano se moæe pretpostaviti da je broj vojnika nadilazio broj onih koji su 1468. godine registrirani kao timarnici πto vrlo Ëesto predstavlja samo dio vojnog potencijala smjeπtenog u pojedine tvrave, posebno u prvim godinama nakon njihovog zauzeÊa od strane Osmanlija. Stoga ne iznenauje Ëinjenica da je u KliËevcu 1468. godine bilo smjeπteno samo 24 mustahfiza timarnika. Zapovjednik te prve posade bio je Resul i za svoju sluæbu dobio je timar od 5449 akËi.
27 Tih godina objavljena je i serija pod nazivom “Karavan” koju je emitirala ondaπnja Televizija Beograd, za koju je novinar Milan KovaËeviÊ napravio reportaæu o ruπevinama KliËevca. (Vidi: P. AneliÊ, Ubikacija..., str. 173.).; Do podataka o KliËevcu objavljenih u emisiji kao i onih do koje je prikupio P. AneliÊ, doπlo se zahvaljujuÊi Jusufu HasiÊu tadaπnjem direktoru Banje Guber i Salihu SalihoviÊu, tadaπnjem potpredsjedniku Skupπtine opπtine Srebrenica. 28 K.u.K. Militargeographisches Institut, Zone 29 Col. XX, 6362 Vlasenica und Srebrenica, (razmjer 1:75.000) ; 29 Pavao AneliÊ, Ubikacija oblasti TrebotiÊa..., str. 176.-177.

128

Iz nepoznatih razloga naslijedio ga je jajabaπa Ajdin 01. zu-l-hidædæeta 876. (10.02.1472.) godine. Njihov posjed saËinjavala su sela: Cerovica, Daljegoπta u nahiji Osat, zatim selo SuÊeska sa mezrama (obradivim zemljiπtima) Kutuzero, Æedanjsko, KliË, Dubrovine, u nahiji TrebotiÊ. Posljednja predstavljaju i prostor u neposrednoj blizini same tvrave. U vojnoj strukturi timarskih posada dizdari su redovno imali svoje zamjenike (Êehaja ili kethuda), koji su ih po potrebi mijenjali ali im je to ujedno bila i priprema za unapreenje u rang zapovjednika. Takvu funkciju u KliËevcu vrπio je Êehaja Dogan i uæivao je sela Dobrak, dio sela Brezovice i Karin, u nahiji Osat, juæno i jugoistoËno od Srebrenice. Iz tih sela na ime rente njemu je pripadalo 2176 akËi. SljedeÊa, obavezna sluæba koju je imala gotovo svaka tvrava i posada, uz moguÊe rijetke izuzetke, bila je imamska, koju je za ovu posadu obavljao Hamza-fakih. On je zajedno sa joπ dvojicom suvlasnika uæivao sela Klokotovac dio BrodËica, BeroπeviÊi, (Osat), D. Vrelo (Vratar) i Podbukovica. Ukupan rentni prihod iz ovih sela iznosio je 6119 akËi. Koliko mu je pripadalo nije potpuno jasno, ali se, s obzirom na broj suvlasnika, moæe uzeti oko 2000 akËi. On je ovu sluæbu obavljao najkraÊe do 1477. godine. U okviru ove posade postojala je i tobdæijska sluæba. Nju su obavljala braÊa Radivoj i Ifko?. Poslije smrti Radivoja, u sluæbi ga je naslijedio ponovo nemusliman, Jovan PohvaliÊ. Zbog zanemarivanja sluæbe, Ifko je izgubio vojniËki status, pa su umjesto njega primljeni Vukaπin i njegov brat Ëije ime nije poznato. Ma koliko se Ëinila neuobiËajenom i bez obzira πto nije Ëesta, ova pojava je dakle prisutna u posadama tvrava veÊ 1468. godine. Ona nas upuÊuje i na to da je rijeË o lokalnom stanovniπtvu, najvjerovatnije iz uæeg podruËja Srebrenice, ali i da su navedeni veÊ ranije bili na tim sluæbama, u ovoj ili nekoj drugoj utvrdi uæeg ili πireg podruËja Srebrenice. BuduÊi da se radi o sluæbi za koju je neophodna neπto sloæenija edukacija i u koju je izbor vrπen po stroæijim kriterijima, moralo se raditi o veÊ dobro obuËenim i provjernim tobdæijama, koji su porodiËnu i vojnu tradiciju nastavili i nakon 1463. godine, istina ne tako dugo. Sve naprijed istaknute promjene izvrπene su u vrlo kratkom razdoblju, do 13. novembra 1471. godine. Po nadoknadi koju su dobijali njeni Ëlanovi ona se tih godina u pogledu visine iznosa prihoda sa dodjeljenih lena nije razlikovala od

129

ostalih posada u sandæaku. Iz onoga πto se moæe vidjeti, najmanji pojedinaËni timar iznosio je 1900 akËi, dok su i kolektivni, u podjeli na broj suvlasnika, iznosili 1900 akËi pa i viπe. U ovom sastavu, uz rijetke promjene, posada je ostala negdje do 1477. godine. Izuzev veÊ spomenutih, umjesto umrlih Mustafe i ©ahina dovedeni su drugi ljudi, dok je Dursun zbog ubistva izgubio status vojnika i na njegovo mjesto doveden je Alija iz LefËe.30 Kako je do narednog spomena u izvorima doπlo do izvjesnih administrativnih promjena i TrebotiÊ bio podijeljen, KliËevac se naπao u oblasti koja je pripala nahiji Osat. Potpunija stabilnost πireg prostora uËvrstila je te promjene na duæi vremenski period. Iako neznatno, izgleda da se stabilizacija prilika i uËvrπÊivanje vlasti ipak djelimiËno odraæavala i na brojno stanje u KliËevcu. Godine 1485. posada je imala neπto manji broj timarnika, njih 20 na Ëijem Ëelu se kao dizdar nalazio Ahmed sa prihodima od 5122 akËe iz sela Osatnica i Crni Vrh u nahiji Osat. ∆ehaja mu je bio Jusuf, sa timarom znatno manjim u odnosu na svog prethodnika, u iznosu od 1630 akËi u selu Kupnice?. Imam Junus uæivao je selo Zgonje iz kojeg je na ime timara ubirao 1562 akËe. Od drugih sluæbi treba joπ spomenuti tobdæijsku koju je obavljao Hoπkadem i jednog buljukbaπu Karagoza, koji su sa svojim suvlasnicima uæivali sela Brloænik (nahija Vratar) i Dobrak (Osat). Od 1485. godine timari ove posade nisu bili tako visoki kao 1468. Izuzev dizdaru svim drugim posadnicima sume su znatno umanjene.31 Smanjenje broja posadnika i iznosa koje su primali za vojniËku sluæbu reflektirali su se na broj naseljenih mjesta koja su bila uglobljena u timare ove posade. Na takve promjene mnogo viπe se ipak odrazila revitalizacija privrede,
30 Istanbul, Ataturk Kutuphanesi (Belediy Kutuphanesi), Muallim Cevdet Yazmalari, T. D., No. 076, fo. 97-99.; Prvu posadu saËinjavali su joπ: Hamza, Karagoz, Balaban (i uæivali dio BrodËiÊa?nahija Osat), drugi Karagoz (Ljeskovik, Bobetnica?-Osat), Mahmud (Æabokvica-Osat) Jusuf (SidaËe, Odrat-Osat, NoæiÊi-nahija Vratar), Anadolac (Anadolu) Alija, drugi Alija, Klokotovac-dio BrodËica, BeroπeviÊi-Osat, Donje Vrilo, Podbukovica-Vratar), Hamza, Karagoz (–urevica i VuÊebil?-Osat) Hizr (Grabovik-drugi dio, Jasenica- Vratar, MrËevo, Podlaznica, dio Luka, Godomilje) Jusuf iz Toplica (Podæeplje-Vratar, Zgonje-Osat) Ishak i Hamza (Barnik, Podstranje-Vratar dio Zgonja, Pridvorica drugim imenom Osatnica-Osat), Mustafa, Ismail i Dursun (Stari Brod, drugim imenom Milin Do, Podvidova Gora, Ljubomiπlje-Vratar, PeruËicaOsat), Ismail (Pridol-Vratar), Mustafa i ©ahin (Obrat, Toplice-Osat) 31 Istanbul, BBA., T. D., No. 18., fo. 111-112.; Ostatak posade saËinjavala su sljedeÊa lica: Murat, Mustafa, Vukaπin, Mahmud, Alija, Alija KovaË, Ishak, Ismail, Hamza, Balaban, Karagoz, »elebi, Iskender, Isa i Gazi.

130

odnosno poljoprivrede kao njenog dominantne grane, Ëijim poveÊanjem proizvodnje je manji broj sela mogao izmiriti naturalne obaveze prema mustahfizima tvrave. Zato su, osim sela Brloænik, sva naselja iz susjednog Vratara, u odnosu na 1468. godinu bila osloboena obaveza prema KliËevcu a preostale potrebe posade podmirivane iz prihoda sljedeÊih sela s podruËja Osata: Osatnica, Crni Vrh, Kupnica?, Zgonje, Raduice (moæda danaπnji RadovËiÊi), Dobrak, BrodËiÊi, mezre Simun, PeruËica, DraæeviÊi?, ©ljivice, Daljegoπta, Brankovo i Ostojak. SljedeÊi podatak o ovoj tvravi potiËe iz 1489. godine. Njena posada brojËano je ostala ista sa neznatnim promjenama u sastavu ali potpuno istom komandnom strukturom, znaËi dizdar Ahmedom, Êehajom Jusufom i buljukbaπom Karagozom. Ranijeg imama zamjenio je novi imam Hamza sa istom visinom timara i selom koje je uæivao njegov prethodnik. Ko je te godine vrπio tobdæijsku sluæbu nije sasvim jasno, ali je ona i dalje postojala buduÊi da se spominje i kasnije.32 Do kraja XV pa ni poËetkom XVI st. nisu uoËljive bilo kakve znaËajnije promjene kako u pogledu poveÊanja ili smanjenja tako ni u strukturalnom smislu. Od ostalih posadnika, po svojim funkcijama i dalje se izdvajaju dizdar Mustafa Arnaut (5012 akËi-Kutizero, Osatnica), Junus kethuda (1625), imam Abduldæemil (1400 akËi- G. Zgonje, Osat), tobdæija Iskender, (zajedniËki timar) serbuljuk Orhan, sin Balabana (1478 akËi, PeruËica).33 Nakon 1516. godine Orhan je unaprijeen u Êehaju. Razdoblje spoËetka 16. stoljeÊa je, moæemo reÊi u znaku mirovnih ugovora s rivalom Ugarskom Ëiji su interesi prisustvom Osmanlija znatno pogoeni. Dugogodiπnji rivalitet i viπedecenijsko vojno konfrontiranje donekle je splasnulo u prvih decenijama 16. stoljeÊa, potaknuto Ëini se viπe drugim razlozima nego stvarnom æeljom za trajnijim mirom. No ugovori iz 1503. i 1519. godine barem deklarativno su nagovjeπtavali neko mirnije razdoblje izmeu suparnika Ëiji interesi su se prelamali na podruËju Bosne i samog TrebotiÊa, koji je bio Ëesto izloæen vojnim akcijama. Novi kurs znaËio je izvjesno olakπanje i za KliËevac, koji barem kada su timarnici u pitanju ipak nije biljeæio promjene veÊ ustaljenog
32 Istanbul, BBA, T. D., No. 24., fo. 446-450. ; 33 Istanbul, BBA., T. D., No. 56., fo. 125.-126. ; Preostali Ëlanovi posade bili su: Alija, sin Sarudæe, Berrak, Ejnebegi, Islam, Jahja i Abdi - sinovi Mustafe, Iskender sin Ibrahima, Ilijas Alije, Ajas Alije, Mehmedi iz Moreje (Moralu), Mehmed, Arnaut, Mehmed, sin Mustafe, Hasan, sin Balabana, Halil sin Karagoza, Husejn, sin Karagoza i Iskender, sin Hamze.

131

vojnog kontigenta Ëak ni u vrijeme dolaska Sulejmana Zakonodavca na prijesto i njegove odluËnosti da bez obzira na ugovore svoga prethodnika krene u konaËno uklanjanje ugarskog prisustva juæno od Save. I pored toga KliËevac je joπ predstvaljao dio odbrambenog sistema ustanovljenog tokom druge polovine 15. stoljeÊa te je u njemu i poslije pada JajaËke banovine 1527. i 1530. godine ostala stacionirana brojËano gotovo ista posada od 19 mustahfiza34 meu njima sedam iz prethodnog sastava (1516.).35 Ovo bi moglo ukazivati na njen ne baπ veliki znaËaj kako po broju tako i po obnovi njenog sastava. Formacijska postava posade bila je potpuno identiËna i promjene bilo koje vrste nisu uoËljive barem kada se tiËe onog dijela koji je obuhvaÊen ovim popisom. Ipak, neke sluæbe kao πto su imamska ili tobdæijska ostale su nenaglaπene kao πto se deπavalo i ranije. Ali su zato precizirane druge obavezne sluæbe sa nosiocima i njihovim lenima. Tako su timar dizdara Mahmuda od 5012 akËi Ëinila su sela Razdol, Kutizero, (Vratar) Crni Vrh, Obojak, Gostilj i SidaËe. Orhan je obavljao sluæbu Êehaje do 10. ramazana 943. (20.2.1537.) godine, a kasnije, poslije smrti, zamijenio ga je Piri. Kako su do 1516. visine timara ove tvrave stabilizirane, tako ni 1530. godine nisu doæivjele znaËajnije korekcije. Od ostalih Ëlanova posade, osim navedenih, samo je jedan uæivao polovinu osnovnog timara, dakle 700, a svi ostali po 1400 akËi. Stalnost posade nije viπe tako evidentna i njen sastav izmeu 1530. i 1540. g. u odnosu na prethodne bitno je promjenjljiv. Izgleda da je nastupilo izvjesno opuπtanje i labaviji odnos spram vojniËke sluæbe. Da li su tome doprinijele prilike ili je kontrola, veÊa tako da su i rotacije na pojedinim sluæbama bila ËeπÊe. Bilo πto da je u pitanju, KliËevac u odnosu na druge nije predstavljao nikakav izuzetak i te pojave su prisutne i u drugim tvravama. Ipak, pojedine napomene upuÊuju na izvjesno opuπtanje i nemar spram sluæbe. Smjene su bile mnogo ËeπÊe negoli se to moæe vidjeti u ranijem razdoblju. U razlozima zbog kojih je ponekad timar oduziman pojedincima nalazimo i sljedeÊe sluËajeve: napustio sluæbu, ne obavlja sluæbu, Ëak i zbog toga πto “pravi razdor”. I ako regrutiranje lokalnog stanovniπtva u posade ne predstavlja novinu, u tvravama to postaje ËeπÊa praksa. U vojnu sluæbu stupio je
34 Ova posada ukratko predstavljena je i u jednom drugom kontekstu. Vidi: Aladin HusiÊ, Tvrave Bosanskog sandæaka..., str. 212.; 35 Alija, sin Sarudæe, Islam, Orhan sada Êehaja, Ilijas Alije, Ajas Alije, Mehmedi iz Moreje i Mehmed Arnaut.

132

“Boπnjak Kurd”, koji je nanovo preπao na islam a od 1539. godine se nalazio na sluæbi u KliËevcu.36 Historijske okolnosti krajem prve polovine XVI st. bitno su se razlikovale od onih krajem XV ili poËetkom XVI stoljeÊa. U znatno izmijenjenim prilikama Ëetrdesetih godina tvrava KliËevac viπe nije imala vojnog niti strateπkog znaËaja pa je i posada ukinuta. Tako poËinje dugotrajni proces obruπavanja i postepenog propadanja ove utvrde. ZakljuËak Ovim smo na temelju koriπÊene arhivske grae pokuπali upotpuniti ranije istraæivaËke pokuπaje i skrenuti paænju na osnovne historijske tokove na prijelazu dva stoljeÊa u oblasti TrebotiÊa i time proπirili osnovu za dalja prouËavanja. Historijske i druπtvene mijene tokom druge polovine 15. i poËetkom 16. stoljeÊa imale su negativnog odraza na podruËju TrebotiÊa. Te promjene nisu iπle u pravcu afirmiranja, naprotiv, ovu su oblast potiskivale na marginu zbivanja, πto je, u konaËnici, rezultiralo podjelom izmeu susjednih Osata i BirËa. »ini se da je to posljedica evidentnog migracionog kretanja nastalog polovinom 15. stoljeÊa. U tim procesima postepeno je slabio i znaËaj utvrde KliËevac koja je podjelom matiËnog prostora jednim dijelom pripojena susjednom administrativnom podruËju, nahiji Osat. Prvobitno namijenjena uloga upravnog i vojnog centra bila je privremenog karaktera. Kao upravni centar najvjerovatnije prestao je postojati podjelom teritorija TrebotiÊa, ali je kao vojni punkt zadræan neπto duæe, do pred kraj prve polovine 16. stoljeÊa

Trebotic and fortress Klichevac during the Ottoman reign
Written medieval sources did not give enough and complete identification of the medieval district of Trebotic, which was mentioned by different charters and letters from the period between 1326-1426. But, for the reconstruction of history the big mystery was fortress Klicevac,
36 Istanbul, BBA., MMV., No. 540., fo. 13.;

133

which appeared in the sources only in the middle of the 15th century. Identification of the locality and the name of the region are not clear. Research done by H. Sabanovic gives a good basis for further research. P. Andjelic, because of shortage of written material and only based on geographical and field research, gives dwellings of the medieval district and town Klichevac. The mentioned district lay around river Zelenog Jedra. After the fall of Ottoman Empire, that region has retained local administration as a district with the same diapason as earlier. According to a register in the year 1468/69 in the middle ages this region was quite populated with 48 villages and another four smaller ones. Because of big uncertainty on the borderline, most of occupants left this region. As the only place which was populated in 1468/69 in Trebotic, was the village Suceska close to a fortress town which had garrison- armed forces. When a new power was established there, the region Trebotic did not totally unite with Osatu, rather it was divided between neighbouring districts, Osat and Birch. Border between the two districts was on the middle of the river Zelenog Jedra, near the cliff Vratnica. The upper course of the river Zelenog Jadra falls to Osatu, while the lower part to Birach. In the region of Trebotic there was a medieval castle which played a very important role in the political and military life of the region. Historians came over to the name of ‘Kljuchevac’ for this district, mainly because of the available sources that have been used from the records of year 1468/69. They did not take into account alternative options, which were offered in 1468. In more detailed research of Podrinje, and based on field research by P. Andjelic, it was discovered that Klichevac is the only known name of this medieval town. Analysis of some of Ottoman written sources totally justified this conclusion. When the fortress fell to the Ottoman rule 24 members of the garrison were placed in it. Apart from that there were temporary administrative centers for the region. After the 16th century fortress did not have any more significance, occupants left it in 1540 and castle was left to be ruined by time. 134

Samija SariÊ ©EJH SEJFUDIN FEHMI EF. KEMURA 1863-1917.
Kemure, poznata sarajevska porodica, prema pisanju ©ejha Sejfudina Fehmija ef. Kemure, doπli su sa Sultan Fatihom u Bosnu kao komordæije, a bili su rodom iz sela Kjumurkjoja u Brusanskom vilajetu. Dugi niz godina stanovali su u mahali Koπevo, a zatim u mahali Gerdeni Hadæi Husein na Vratniku te u Gazi Mehmed-begovoj mahali zvanoj Bistrik. ©ejh Sejfudin Fehmi efendija Kemura, vjerouËitelj, knjiæevnik, pisac i neumorni istraæivaË historije Sarajeva iz vremena turske vladavine, roen je na Bistriku 1863. (22. πa‘bana 1280.), a æivio do 14. septembra 1917. godine u Sarajevu. UËio je saraËki zanat, kojim se bavio i bio dobro priznat majstor i njegov otac Alija Kemura. Nakon oËeve smrti preπao je kod djeda Ibrahima Kemure te iπao u mekteb i uËio pred h. hafizom Ibrahimom ef. Luledæijom do okupacije tj. do 1878. a od 1884. godine pred h. Abdulahom ef. DæihanoviÊem u narodu prozvanim Stuparom. Neko vrijeme poslije smrti djeda Ibrahima Kemure, kako navodi u svojoj kratkoj biografiji “Moj æivotopis”, bavio se i ekmekËijskim zanatom radeÊi kod Riste CvijanoviÊa, a kasnije je nastavio uËiti saraËki zanat, koji je zavrπio za tri godine kod Muπe BajraktareviÊa. Uz izuËavanje saraËkog zanata, Kemura je stalno uËio i kako sam kaæe od djetinjstva se interesirao za proπlost Bosne i Boπnjaka te je rano poËeo pisati, najprije na turskom a potom na bosanskom jeziku. Svojim pravim uËiteljem smatrao je hadæi-Abdulaha ef. DæihanoviÊa-Stupara. On ga je pored ostalog uveo i u nakπibendijski derviπki red. Poslije smrti njegova uËitelja postavljen je za muallima. Bio je kratko vrijeme i πejh Jedilerske tekije, a to mu je bila prva znaËajnija sluæba, koju je obavljao. Godine 1905. postao je bibliotekar (hafizi-kutub) u biblioteci Careve dæamije. Biblioteka je bila u veoma nesreenom stanju, ali ju je marljivim radom sredio i uËinio svakome pristupaËnom. U ovoj biblioteci je radio

135

do 1914. godine. U isto vrijeme bio je vjerouËitelj na Srednjoj tehniËkoj πkoli i Velikoj realki Franje Josipa I u Sarajevu. Godine 1914. i 1915. proveo je kao vjerouËitelj na ove dvije πkole da bi 1916. godine bio premjeπten u sarajevsku ruædiju - II djeËaËku narodnu osnovnu πkolu. Na ovoj πkoli radio je, vrlo kratko, kao uËitelj orijentalnih predmeta od 17. aprila 1916. godine do svoje smrti. Za Kemuru je bilo presudno sluæbovanje u biblioteci Osman ©ehdi ef. Kjutubhana, biblioteci Careve dæamije od 1905. do 1914. godine. RadeÊi u ovoj ustanovi imao je priliku doÊi u dodir sa brojnim historijskim izvorima, koji su privukli njegovu paænju. Dobar dio historijskog materijal koji se nalazio u sidæilima (protokoli πerijatskog suda u Sarajevu) kutubhane (biblioteke) Careve dæamije objavio je i time svoje ime ovjekovjeËio, a nauci na taj naËin uËinio veliku uslugu. Svojim historiografskim radom osvjetlio je veliki broj tamnih stranica u naπoj historiji. Njegova djela, koja su do njegove smrti objavljena najbolji su dokaz koliko je uËinio za proπlost Bosne. DruæeÊi se sa Muhamedom Enverijem ef. KadiÊem, strastvenim sabiraËem historijske grae o Bosni i Hercegovini, Kemura se poËeo baviti istraæivanjem historije sarajevskih dæamija iz osmanskog vremena. U radu ”Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe” (Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine XXII. 1. 1908.) opisao je i priloæio crteæe preko πesdeset sarajevskih dæamija, veÊim dijelom sa lijeve obale Miljacke, jer se rodio i stanovao u Gazi Mehmed-begovoj mahali (Bistrik) πto ga je moglo opredijeliti da veÊinu dæamija opiπe upravo sa

Mesdæid hadæi Mustafe Haradæije u Hadæiabdinici
136

ovoga dijela grada. PrikazujuÊi njihovu historiju, dao je i natpise i dokumente iz sidæila, koji su se na te dæamije odnosili. Uz opis sarajevskih dæamija dao je opis i crteæe i drugih vjerskoprosvjetnih i humanitarnih ustanova u Sarajevu (tekije, medrese, mektebi, musafirhane, Ëesme, mostovi, turbeta i znamenitiji mezari). Poznanstvo sa dr. ∆irom Truhelkom uvelo ga je meu saradnike Glasnika Zemaljskog muzeja. Tim okolnostima treba zahvaliti da je Kemura najveÊi dio svojih radova upravo objavio u Glasniku Zemaljskog muzeja. Prvi njegov prilog, u Glasniku Zemaljskog muzeja iz 1908. godine, bio je prijevod “Iz Sejahatname Evlije »elebije”. Ovaj izvadak preveo je Kemura iz carigradskog izdanja, πto ga je priredio Ahmed Dæevdet efendija, a izdalo ga je uredniπtvo “Igdama” 1897. godine. Ova Sejahatnama je jedan od najznaËajnijih putopisa o Bosni, koju je napisao poznati turski putopisac Evlija »elebija, koji je za valije Milik Ahmed-paπe u dva navrata putovao u Bosnu od 1658. do 1660. i drugi put 1664. godine. Kemura je iz ovog opseænog djela preveo samo ona poglavlja, koja su se odnosila na Bosnu. U istom broju Glasnika Zemaljskog muzeja iz 1908. godine Kemura opπirno opisuje Carevu dæamiju. Ovaj rad je dopunjen sa sedamnaest slika, dvije tabele i nekoliko berata. “U dvoriπtu Careve dæamije mehrum Osmana ©ehdi ef. Kjutubhana” je djelo od Kemure πto je izaπlo 1916. godine u kojem nam pisac daje kratak historijat ove biblioteke od njenog osnivanja pa do zatvaranja 1914. godine (vjerovatno zbog rata). ©ejh Kemura je sabrao pjesme (ilahije i kaside) jedanaestorice pjesnika muslimana, koje je sredio i objavio. Uvodni dio napisao je dr. Vladimir ∆oroviÊ. Ova knjiga je izaπla u Sarajevu 1912. godine pod naslovom: Serbokroatische Dichtungen bosnischer Moslims aus dem XVII XVIII und XIX Jahrhundert, a izdao ga je Bosansko- hercegovaËki zavod za prouËavanje Balkana u Sarajevu. U knjizi Sarajevske muftije ocrtao je ©ejh Kemura æivot i rad sarajevskih muftija od 1519. pa sve do 1916. godine. Prikupljao je podatke i o sarajevskim kadijama, ali koliko se zna nije ih objavio. Treba naglasiti da se Kemura nije ograniËio samo na prouËavanje historijske grae, koja se odnosila na muslimanske ustanove, on je uporedo prouËavao i proπlost pripadnika drugih konfesija. 137

Tako je u Ëetvrtoj knjizi Glasnika Zemaljskog muzeja od 1909. godine, Kemura objavio devet turskih dokumenata (1703.-1830.), koji se odnose na historiju bosanskih katolika pod naslovom: “Turski dokumenti za povijest bosanskih katolika iz sidæila kutubhane Careve dæamije u Sarajevu”. »lanak pod naslovom “Stara hriπÊanska crkva u Sarajevu” πtampan je u treÊoj knjizi Glasnika Zemaljskog muzeja od 1911. godine u kome nam Kemura iznosi razne biljeπke iz turskih historijskih djela i sidæila kutubhane Careve dæamije, πto se odnose na gradnju ove crkve. Takoer u treÊoj knjizi Glasnika Zemaljsskog muzeja od godine 1912. objelodanio je Kemura s dr. Vladimirom ∆oroviÊem 27 dokumenata za historiju pravoslavne crkve XVIII i XIX stoljeÊa (1763.-1856.).

Prvi srpski ustanak pod Karaorem od 1804. do 1862. je knjiga nastala prevoenjem turskih izvora, gdje su objelodanjeni u originalu i prijevodu mnogi fermani, bujurldije i drugi zvaniËni dokumenti, koji se odnose na ustanak, a nalazili su se u sidæilima. Uz ovu dokumentaciju pisac je koristio tursku literaturu, koja se odnosila na srpski ustanak.
Posljednje njegovo djelo je: Biljeπke iz proπlosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja po turskim dokumentima gdje su objelodanjena Ëetrdeset i dva dokumenta. Ovo je ustvari proπiren rad objavljen 1909. godine u Glasniku zemaljskog muzeja. Dobar dio novih dokumenata naπao je i fotografirao u kruπevskom manastiru dvorski savjetnik dr.∆iro Truhelka, te od svakog fotografiranog dokumenta ustupio po jedan primjerak Kemuri, a neke mu je opet donio iz manastira Sutjeska prof. dr. fra Franjo BlaæeviÊ. Prvi je dokumenat ahdnama (oprosna povelja) sultana Fatiha Mehmeda II od 28. maja 1463. godine. πto ju je izdao na Milodraæju fra Anelu ZvizdoviÊu, a posljednji ferman sultana Abdul-Medæida iz godine 1858.

Sarajevski list broj 227 od 15. septembra 1917. godine u rubrici ”Sarajevske vijesti” objavio je: “NoÊas je umro ovdaπnji vjerouËitelj i knjiæevnik Sejfudin ef. Kemura, te mu je prije podne bila dæenaza. Rahmetlija je, koji je veÊ poboljevao dvije godine, preveo mnoge povijesne radnje iz turskog jezika, koje su izaπle u Glasniku Zemaljskog muzeja.
Dva dana nakon smrti ©ejh Sejfudina ef. Kemure, Hamdija KreπeljvakoviÊ, poznati historiËar, istraæivaË, pisac i publicista, poznavalac i prijatelj umrlog, dao je πiri opis njegovog nauËnog djela u Sarajevskom 138

listu broj 227, od 17. septembra 1917. godine, a koji smo ovom prilikom koristili. Na kraju svog osvrta KreπevljakoviÊ piπe, citiramo: “Iz bolnice do Begove dæamije dopratiπe ga aci ovdaπnje realke s profesorskim zborom. Ispred uËiteljstva grada Sarajeva bio je ©efkullah ef. HusakoviÊ. Poslije dæenaze-namaza odnesoπe ga na Hambinu carinu gdje je pokopan pored svoje majke.”
Nad njegovim mezarom saËuvan je samo uzglavni niπan, izraen od kamena miljevine, sa Ëatal--turbanom ispod kojeg su ukrasi. Natpis u uklesan je u deset redaka u lijepom nesh pismu.

“PomoÊ je od VjeËnog (Boga). Umrli πejh Sejfudin Fehim-efendija Kemura, sin Alijagin, poznati historiograf, autor mnogobrojnih djela i slatkorjeËivi pjesnik, umro u petak 28. zilkade 1335. godine” (17. septembar 1917.) ©ejh Sejfudinu Kemuri je Muhamed KadiÊ spjevao jedan kronogram, koji je zabiljeæio u svom Zborniku.

139

“On (Bog) je vjeËan. Sejfudin Fehmi-efendija, poznat kao ©ejh Kemura. U ovoj godini je zavrπio svoj æivot Pjevao je pjesme i kronograme u ebdæedu, Pa je i time sebi saËuvao trajnu uspomenu. Kronogram smrti izreËe mu Enverija bez Tamije ovako: Neka Sejfudinova duπa dospije u raj! Godina 1335.” (1917.)

BIBLIOGRAFIJA 1. Kemura, ©ejh Sejfudin Fehmi-efendija Sarajlija, Iz Sejahatname Evlije »elebije (NastaviÊe se), str. 183-201., Glasnik Zemaljskog muzeja Sarajevo, XX, 1908., 2, str. 129-266 + (16) 2. Kemura, ©ejh Sejfudin Fehmi-efendija Sarajlija, Iz Sejahatname Evlije »elebije (Svrπetak), str. 289-341., Glasnik Zemaljskog muzeja, XX, 1908., 3, str, 267-417. 3. Kemura, Sejfudin Fehmi-efendija, Javne muslimanske graevine u Sarajevu, str. 475-512., Glasnik Zemaljskog muzeja, XX, 1908., 4, str. 419567. 4. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, I. - VIII., str. 533-554., Glasnik Zemaljskog muzeja, XXI, 1909., 4, str. 479-615. 5. Kemura, Sejfudin πejh, Turski dokumenti za povijest bosanskih katolika iz sidæila kutubhane Careve dæamije u Sarajevu, str. 559-575., Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XXI, 1909., 4, str. 479-615. 6. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, IX-XXVII (Nastavak). str. 41-134., Glasnik Zemaljskog muzeja, XXII, 1910, 1, str. 1-208. 7. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, XXVIII-XLI. str.209-305., Glasnik Zemaljskog muzeja. XXII, 1910, 23, str. 209-536 + (16).

140

8. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, (Nastavak). XLII-I. str., 589-643., Glasnik Zemaljskog muzeja, XXII, 1910, 4, str. 537-694. 9. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, (Nastavak). LI-LIII. str. 175-208., Glasniku Zemaljskog muzeja, XXIII, 1911., 1-2, str. 1-252 + tbl. 1-V. 10. Kemura, Sejfudin πejh Sarajlija, Stara hriπÊanska crkva u Sarajevu, str. 297-302. (Êir.), Glasnik Zemaljskog muzeja XXIII, 1911., 3, str. 253435. 11. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, (Nastavak). LIV-LVII. str. 391-435., Glasnik Zemaljskog muzeja, XXIII, 1911., 3. str. 253-435. 12. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske dæamije i druge javne zgrade turske dobe, (Nastavak) . LVIII-LXI. str. 535-547., Glasnik Zemaljskog muzeja, XXIII, 1911., 4, str. 437-551. 13. Kemura, ©ejh Sejfudin Fehmi bin Ali, Moj æivotopis, Glasnik Zemaljskog muzeja, 1911., godina. 14. Kemura, Sejfudin, πejh ef. i Vladimir ∆oroviÊ, Prilozi za historiju pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini u XVIII i XIX stoljeÊu, str. 413-441. (Êir.), Glasnik Zemaljskog muzeja, XXIV, 1912., 3, str. 295-441. 15. Kemura, Sejfudin πejh, Serbokroatische Dichtungen bosnischer Moslims aus dem XVII. XVIII und XIX. Jahrhundert, 1912., Sarajevo, Izdao je: Bosansko-hercegovaËki zavod za prouËavanje Balkana u Sarajevu. 16. Kemura, Sejfudin πejh, Prvi srpski ustanak pod Karaorem od godine 1804. do 1862., Sarajevo, 1916. godine. 17. Kemura, Sejfudin πejh, U dvoriπtu Careve dæamije merhum Osman ©uhdi ef. Kjutubhana, Sarajevo, 1914. godine, 1-16. 18. Kemura, Sejfudin πejh, Sarajevske muftije od 1519. do 1916., Sarajevo, 1916. godine, 1-31. 19. Kemura, Sejfudin πejh, Biljeπke iz proπlosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja po turskim dokumentima, Sarajevo, 1916. godine.

141

Sheikh Sejfudin ef. Kemura
Sheikh Sejfudin ef. Kemura, religious teacher, writer, author, tireless researcher on history of Sarajevo from the Ottoman times, was born in Sarajevo in 1863 (22 Shaban 1280 H). Kemura developed great interest in history of Bosnia and Bosniaks from his childhood. He started to write at a young age, thanks to his work in the Library of the Osman Shehdi ef. the library of the Imperial mosque from 1905 to 1914. Working in this library he came across with many historical sources, some of them he translated and published later. Muhamed Enveri ef. Kadic, a passionate collector of historical materials on Bosnia and Herzegovina influenced Kemura to move towards research of history of Sarajevo’s mosques from the Ottoman times. In his work “Sarajevo’s mosques and other public buildings of Turkish time” he describes and provides sketches of more than sixty of Sarajevo’s mosques. Surveying their history he gave texts of inscriptions and documents from sidjils, related to those mosques. Acquaintanceship with Ciro Truhelka helped him to become a contributor to the journal Glasnik Zemaljskog muzeja (The Herald of Homeland museum) in Sarajevo. Thanks to these circumstances, Kemura published a great deal of his work in this journal. It is important to note that Kemura did not confine himself only to the study of historical materials dealing with Islamic institutions. Rather he did research and studied the history of other confessions as well. He died in Sarajevo on 14 of September 1917 and was buried in Hambina carina cemetery beside the grave of his mother. A short bibliography of his works is attached to this paper.

142

Tajib OkiÊ BOSANSKI KRISTIJANI (BOGUMILI) PREMA NEKIM NEOBJAVLJENIM OSMANSKIM IZVORIMA*
UVOD Mi se u ovom naπem istraæivaËkom radu ne æelimo baviti vjerom bosansko-hercegovaËkih bogumila i ustrojstvom njihove crkve poznate kao Bosanska crkva, nego namjeravamo prezentirati osmanske dokumente vezane za njihovu historiju. Aproksimativno, tokom jednog stoljeÊa, bogumilstvo bijaπe naæalost pristrasno izuËavano, posebno od strane srpskih i hrvatskih pisaca, sa Ëasnim izuzetcima kakav bijaπe uvaæeni uËenjak Aleksandar Solovjev. Takva istraæivanja su za rezultat imala negativan utjecaj koliko na vjeru toliko i na politiku i naciju. Nije uzimano u obzir stvarno stanje boπnjaËkih predaka u XV stoljeÊu, u periodu njihova prihvatanja islama, jer bogumilska vjera nije bila vaæna nego je bila vaæna vjera tih pisaca i njihovo politiËko opredjeljenje. Æeljelo se akcenat staviti na napuπtanje vjere, napuπtanje pravoslavlja ili katoliËanstva od strane bogumila. DrukËije kazano: ovi istraæivaËi su negirali postojanje bogumila u Bosni, a kasnije i πire. Nije ni potrebno napominjati da su ovakva glediπta bez ikakve realne osnove veÊ su, po naπem miπljenju, motivirana politiËkim i nacionalnim pobudama. To samo potvruje uvjerenje da istinska nauka moæe biti ærtvovana. U prilog naπem stavu moæemo navesti objektivan odnos profesora Æenevskog univerziteta, nepristrasnog nauËnika, Aleksandra Solovjeva i njegova studiozna istraæivanja kao i rezultati do kojih je doπao. U jednoj od svojih mnogih radnji o bosanskim bogumilima i bogumilstvu Profesor ovako piπe: “U ovih pedeset godina, u srpskoj i hrvatskoj literaturi moæe se naÊi dosta radova koji æele dokazati kako srednjovjekovna crkva Bosanska nije bila heretiËka nego ortodoksna. Tako ovi radovi, u zavisnosti od
* Ovaj referat na francuskom jeziku prezentiran je na X meunarodnom kongresu bizantologa 19. septembra 1955. godine u Istanbulu. Prijevod sa francuskog na turski jezik uradili: Prof. dr. Salih Akdemir i doc. dr. Redæep Duran

143

nacionalne pripadnosti istraæivaËa, prikazuju bogumilstvo kao srpsku ortodoksiju ili kao katoliËanstvo”. Solovjev, na osnovu poznatog negativnog stava bogumila naspram krsta i nakon istraæivanja nadgrobnih spomenika i drugih dokumenata, zakljuËuje da je crkva Bosanska autentiËno bogumilska, a da su srpski i hrvatski historiËari izuËavali i promovirali uËenje anadolskog monofizita Pavla. Prije nego πto zahvatimo samu temu smatramo korisnim ukazati na neke materijalne greπke koje su Ëinili lokalni istraæivaËi u svojim istraæivanjima o bogumilima. Generalni pogled na pitanje bogumila u jugosloavenskoj historiografiji Srpski i hrvatski istraæivaËi, po pitanja bogumila, nude nam tri teze. Prva: priznaje se Bosanska crkva i bogumili; Druga: Bosanska crkva se identificira sa ortodoksnom crkvom; TreÊa: Bosanska crkva se moæe, u najmanju ruku bar u poËetku, tretirati kao katoliËka crkva. Prvu od ovih teza postavio je hrvatski nauËnik Franjo RaËki, koji je, oslanjajuÊi se na latinske izvore, doπao do zakljuËka da je Bosanska crkva izopÊena, heretiËka, bogumilska i dualistiËka. U cilju fundiranja tog stajaliπta RaËki ga je obrazlagao u mnogim svojim Ëlancima tako da Êe ta teza dugo vremena vaæiti kao temeljna ideja. Istu tezu je, skoro do pred kraj svoga æivota, zastupao i drugi hrvatski istraæivaË ∆iro Truhelka da bi odjednom promijenio miπljenje i okrenuo se tezi o katoliËkom identitetu Bosanske crkve. Uvaæeni srpski historiËari: Ilarion Ruvarac, Vladimir ∆oroviÊ, Jovan RadonjiÊ, Vladislav SkariÊ i katoliËki sveπtenik Dragutin Kamber su u osnovi zastupali isto miπljenje kao i RaËki. Poslednja istraæivanja, a posebno istraæivanja profesora A. Solovjeva, pokazuju da Êe teza RaËkog dominirati. Koliko i Solovjev, nepristrasni istraæivaË Anto BabiÊ, zsatupao je isto glediπte. Mora se spomenuti da su i boπnjaËki istraæivaËi, od Safvet-bega BaπagiÊa pa do Mehmeda HandæiÊa, doπli do istih rezultata. Ovi, poslednji istraæivaËi koristili su dosta ograniËene i u velikoj mjeri neprovjerene islamske izvore. U kontekstu ovog rada namjera mi je prezentirati turske historijske izvore, koji su vrlo pouzdani, πto mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Druga spominjana teza, koja utemeljuje pravoslavni identitet Bosanske crkve, prvi put je artikulirana i branjena od strane Boæidara 144

PetranoviÊa 1867. godine. ObrazlaæuÊi svoje stajaliπte ispoljio je veliku teorijsku kolebljivost pa i nesigurnost jer ne odbacuje u cijelosti latinske izvore, Ëak prihvaÊa i miπljenja da je Bosanska crkva imala ustrojstvo na principima bogumilstva dok su, onaj njezin dio poznat kao kristijani odnosno odabrani bogumili (bogumiles parfait), πira zajednica (obiËni bogumili-vjernici) bili pravoslavci. Jedan pisac, pod pesudonimom Atom (vjerovatno Simo TomiÊ), u jednom svom osrednjem tekstu branio je tezu da je Bosanska crkva ustvari bila ortodoksna. Istu tezu dalje proteæiraju pravoslavni sveπtenik Jovan JevtiÊ kao i malo poznati pisac Sivetislav (Svetislav?) DavidoviÊ. Bez sumnje, najvatreniji zagovornik ove teze je Vaso Gluπac koji u svojim djelima ne samo da je zastupao tezu o nebogumilskom porijeklu Bosanske crkve nego i tezu o nepostojanju bogumila na prostorima Balkana uopÊe. Po njemu, svjedoËanstva o postojanju bogumilstva utemeljuju se samo na latinskim dokumentima koja su u stvari nastala kao posljedica zavjere Vatikana. Ortodoksni izvori su plod sofisticiranja (haluciniranja) monaha. Bizantijski dokumenti su bezvrijedni i rijeËi sveπtenika Cosmasa su snovi (ovdje Gluπac slijedi Blogojeva). On upotrebljava sve dokaze kako bi udovoljio svojim politiËkim i vjerskim pristrasnostima. U vezi s tim Anto BabiÊ kaæe sljedeÊe: ”Veoma je teπko naÊi sliËan primjer falsificiranja historijskih Ëinjenica u namjeri da se potkrijepi jedna teza”. Hrvatski historiËar Vjekoslav KlaiÊ ovakav GluπËev ekscentriËan stav objaπnjava njegovim neprijateljskim pogledima. KlaiÊ glede toga iznosi sljedeÊe miπljenje: ”Zbog zaslijepljenosti vlastitim miπljenjima, a u namjeri da se deplasiraju stara uvjerenja, Gluπac je smatrao da bi njegova teorija trebala uÊi u πkolske udæbenike. Bio je veoma iznenaen πto muslimani joπ uvijek nisu hriπÊani, πto se ne vraÊaju svojoj staroj vjeri i pravoslavnoj crkvi, zbog toga πto je kod njih i kod Srba ista vjera, πto su autentiËni Srbi, i u biti su istinski ortodoksi. »udio se πto se muslimani ne veæu za svoju matiËnu ortodoksnu crkvu. Iz takvih stavova Gluπca potvruje se zakljuËak da je njegovo “istraæivanje” uraeno s ciljem. TreÊa teza: o katoliËkom karakteru Bosanske crkve naπla je svoje zagovornike u interpretacijama Milobara i Pilara. Prema objaπnje- njima A. BabiÊa teza se manje oslanja na historijske Ëinjenice, a dokumenti se viπe upotrebljavaju u politiËke svrhe. Ova dva pisca æele dokazati da bosanski bogumilski pokret nije niπta drugo doli vremenom transformirani model hrvatskog glagolizma. VeÊ smo napomenuli da je 145

∆iro Truhelka zarad teze o katoliËkom identitetu Bosanske crkve napustio svoje ranije miπljenje. Na kraju, ova teza je naπla svoga stvarnog zagovaraËa u Jaroslavu Sidaku. Prema njegovu miπljenju Bosanska crkva nije heretiËka nego samo izdvojena crkva. I on kao i Gluπac prihvaÊa tezu da su latinski izvori izazvali razliËita gledanja i proizveli nerazumijevanje. Kad smo kod ortodoksnih izvora, u njima se Bosanska crkva optuæuje za heretiËnost. Prema Sidaku Bosanska crkva se u teritorijalnom smislu nalazila na prostoru koji je nekada pripadao katoliËanstvu. Savremena istraæivanja o bogumilima Poslednja istraæivanja o ovoj veoma vaænoj temi potvrdila su neispravnost teza koje su zastupali Jaroslav Sidak i Vaso Gluπac i jednovremeno su podstakla na nova istraæivanja. Ovaj put tema je dobrano odreenija. Zbog svega toga poËeÊe se ozbiljno govoriti o posebnoj bogumilskoj i bosanskoj crkvi. NaroËito je znaËajna Ëinjenica da Êe se latinskim izvorima u propitivanju ovg problema suprotstaviti pojedini domaÊi izvori. U poslednje vrijeme pojedini istraæivaËi bogumilstva ponudili su veoma ozbiljne radove. Osim veÊ poznatog Aleksandra Solovjeva potrebno je istaknuti Mihajla DiniÊa i Dragutina Kniewalda. Rezultati njihovih radova potvruju samostalnost Bosanske crkve s karakteristiËnim elementima bogumilstva. S druge strane orginalni osmanski dokumenti bogumile tj. bosanske kristijane nedvojbeno odvajaju od drugih krπÊana/hriπÊana. Osim toga osmanski podatci nam podastiru i precizne informacije o mjestima u koja su se raselili bogumili πest godina nakon osvojanja Bosne od strane sultana Mehmeda Fatiha. Tragovi u zvaniËnim registrima vode do poËetka XVII stoljeÊa. Poznato je da su pravi bogumili sami sebe nazivali kristijanima ili hristijanima. Meu mnogim imenima koja su bogumili koristili (dubrovaËki arhiv) spominju se Babun, Patarene i dr. Meu pravim bogumilima bilo je veoma raπireno ime Kristijan i ono se veoma Ëesto spominje u literaturi o bogumilima i bogumilstvu. U zvaniËnim registrima o popi- su stanoviniπtva u doba osmanske Imeperije takoer je upotrebljavano to ime. Drugi nemuslimani nazivani su “gebr” (medæúsi, oboæavaoci vatre) ili “kafiri” (nevjernici, oni koji ne poznaju i ne vjeruju u jednog Boga) a bogumili se izriËito spominju pod gore citiranim imenom. U kategoriju “gebr” i “kafir” najËeπÊe su svrstavani pripadnici 146

svih vjera koje se nisu uzdigle do stupnja “krisitijana” (pravovjernih bogumila) ne ukljuËujuÊi tu obiËne bogumile. Svi prihvaÊaju Ëinjenicu da su pravovjerni bogumili bili u sastavu hijerarhije bogumilske crkve. Mislimo da nema potrebe govoriti koliku vaænost imaju Tahrir defteri za Osmansku imperiju. Od statistiËkih spisa (sidæilla) od historijs- kog znaËaja za Osmansku dræavu, koji se nalaze u dræavnim arhivima u Istambulu i Ankari, njih oko 150 odnosi se na dræave koje su nekad saËinjavale bivπu Jugoslaviju. Skoro polovina spisa od tog broja odnosi se na Bosnu i Hercegovinu ukljuËujuÊi i sandæake Klis, Krku, Poæegu i Laknas. Mi smo istraæivali veliki broj ovih dokumenata zadræavjuÊi se posebno na bosanskim krisitijanima-bogumilima. Odmah upada u oËi Ëinjenica da se u predjelima koji su bili pod vlaπÊu Maarske tj. u sjevernim dijelovima Bosne (kasabe Jajce i Srebrenik), sjevero-istoËnim i jugoistoËnim dijelovima, ne spominju se bogumili, Ëak nema ni tragova o njihovu postojanju. Ova πutnja moæe se objasniti represivnim mjerama protiv bogumila od strane maarsko-hrvatskog kraljevstva i Vatikana. Nije sporno da su kraljevi te carevine i Vatikan pokretali krstaπke vojne pohode i inkvizicijske reperkusije protiv bogumila. Ratovi protiv bogumila nisu se ni po Ëemu razlikovali od ratova protiv muslimana u Palestini za osvajanje Kudsa (Jerusalema) pod motivom “ËiπÊenje svetog mjesta od pagana-muslimana”. Tragove pravovjernih bogumila nalazimo u oblastima koje su bile prije ili su u vrijeme osvajanja sultana Mehmeda Fatiha, doπle pod vlast Osmanlija. U drugim oblastima bogumila ili nije bilo (nestali su) ili su se preobratili u katoliËanstvo, a u nekim mjestima Ëak i u pravoslavlje. No, sasvim se pouzdano zna da je bilo bogumila ili tragova njihova prisustva u onim oblastima koje su Osmanlije osvojili. A) U vrijeme vojnih pohoda sultana Mehmeda Fatiha pod Osmansku vlast su uπle su sljedeÊe oblasti: 1. Kraljevska oblast (Vilajet-i Kral) s nahijama Saraj (Sarajevo), Visoko, Bosna Dubrovnik, Brod, Uskoplje, Laπva, Rama i Maglaj; 2. HercegovaËka oblast s nahijama: Neretva, Samobor, Borovac, Sokolac, Vrabac, Blagaj, Konac polje, Osanica, Goraæde, Zagorje, Bistrica i Pribud; B) Mjesta koja su bila pod Osmanskom vlaπÊu prije sultana Mehmeda Fatiha: 147

1. Zemlja KovaËeviÊa (Vilajet-i KovaË ili Kovac) s nahijom: Osat; 2. Zemlja PavloviÊa (Vilajet-i Pauli) posebno nahije: Olovci, Borac, Hrtar i Brodar. U drugim oblastima bogumili su se vratili u islam iz katoliËanstva i pravoslavlja koje su pod prisilom bili prihvatili u vrijeme ugarskih osvajanja. Period prisilnog konvertiranja u krπÊanstvo-hriπÊanstvo, zavisno od oblasti, trajaπe deset godina, a nekad i duæe. Ovdje joπ imamo potrebu ukazati na nekoliko podataka o dokumentima koje smo istraæivali u turskim arhivima u Istanbulu i Ankari te koje smo koristili u naπem radu. Arhivi u Istanbulu Ustanovili smo da se o pravovjernim bogumilima tj. kristijanima govori u najstarijem Tahrir-defteru kog imamo u rukama, a koji je datiran 872.- 873./1468.-1469. godine. U cjelosti se odnosi na Bosnu i nastao je πest godina nakon πto je Bosna osvojena od strane sultana Mehmeda Fatiha. Gotovo da nema potrebe spominjati da se u ovom defteru ne spominje oblast sjeverne Bosne do Save zbog toga πto je tu oblast, nedugo iza osvajanja Bosne od strane sultana Fatiha, pod svoju upravu stavila Ugarska (1464.) godine. Kao πto je poznato Maari su u ovim krajevima osnovali dvije administrativne oblasti: jednu u Jajcu a drugu u Srebreniku. »udno je πto se u ovom dokumentu ne spominje Zvornik jer je poznato da ga Maari nisu uspjeli okupirati. Ovaj dokument nam takoer potvruje da je u Bosni bilo formirano pet vilajeta: 1. Vilajet JeleË s nahijama: JeleË, ZveËan, Vrace, Ras ili Novi Pazar, Sjenica, NikπiÊ; 2. Pavli vilajet (Vilajet-i PavloviÊi) s nahijama: Borac, Olovci, Volu- jak, »ataldæa (?), Mokro, Brodar, Pogazi, Pomori (?), Viπegrad, Dobrun, Hrtar; 3. Vilajet KovaË (Zemlja KovaËeviÊa) s nahijama: Osat i Vrata; 4. Vilajet Kralja, tj. dio Bosne koji je poslednji ostao u vlasti bosanskog kralja, s nahijama: Sarajevsko polje (Sarajevo), Visoko, (Bosna) Dubrovnik, Bobovac, Kreπevo, Hvojnica, (Fojnica), Laπva, Uskoplje, Rama, Neretva, Brod, PribiÊ ili Kamenica, GradaËac, Kladanj i Jelska æupa; 148

5. Vilajet Hercegovina s nahijama: Mileπeva, Kukanj, Sokol, Samobor, Goraæde, Zagorje, Tukovac(?), Kom, Kava, Bilhoric, Gacko, Trebinje, Dabri, Nevesinje, Dreænica, Blagaj, Mostar, Neretva, Visevo, Osanica, Bistrica, i Dvistica. Kako se da primijetiti u ovom dokumentu ne spominje se ni oblast Hercegovine uz morsku obalu, kao Herceg Novi (Castel Nuovo) i zapadnih oblasti Dalmacije koje su Osmanlije kasnije osvojili. U tom sluËaju, mi smo primueni da se u naπem istraæivanju tragova o bogumilima ograniËimo na oblasti koje smo gore naveli. Prema ovim izvorima mi smo svjedoci postojanja kristijana ili u najgorem sluËaju postojanja razliËitih imena koja upuÊuju na njihovo postojanje u ovim vilajetima; Vilajet PavloviÊi (nahije: Olovci, Borac), Vilajet Kralja (nahije: Sarajevo, Visoko, Dubrovnik i Brod) i Vilajet Hercegovina (nahije: Neretva, Konac polje, Bistrica, Borovac, Vrabac, i Samobor), Unutar dokumenta se nalazi i lista posjednika timara koji su obnaπali funkcije u tvravama. Sidæill je zapoËet s pisanjem poËetkom mjeseca redæeba 872. (krajem februara 1468.) godine naredbom sultana Mehmeda Fatiha, a zavrπen krajem πevvala 873. (sredinom maja 1469.) godine. OvjerivaË Tahrira je Ajas a osoba pod imenom Ahmed je pisala sidæill. Kao πto mu i ime kazuje, ovaj sidæil predstavlja siæe (bir siçil muçmel) i zbog toga je u odnosu na kasnije sidæile manjkav. Ovdje se spominju domaÊinstva, kuÊe (porodice), neoæenjeni i hudovice ali kako god nisu spomenuti glaveπne porodica isto tako nije spominenut ni ukupan broj stanovnika naselja u nahiji. Osim toga, ne definira se precizno ni naËin upotrebe posjeda (çiftlik, mezrea, i td). Cijela zemlja je sultanov posjed koji se dodjeljuje bosanskom valiji Isa-begu i timarnicima. Svaka oblast je razdijeljena na posjed sultana, valije Bosne (Isa-beg) i timarnike. Dugujemo svoje izvinjenje istraæivaËima zbog toga πto ovaj defter, koji ima izuzetnu vaænost zbog prvog popisa stanovniπtva, nismo izdvojeno prikazali i πto smo ga samo djelimiËno preveli. Mi, u ovom kontekstu, æelimo se osvrnuti na bogumile koji su prihvatili islam i koje defter spominje, a ubiljeæeni su kao vlasnici timara i kao novi muslimani, primjerice: Mahmut (str. 63.), Ishak (str. 112.), Kasim (str. 118.), Iskender (str. 122.), Muhamed (str. 136.), Ismail (str. 137.), Hamza (str. 166.), Ahmet (str. 166.), Sulejman (str. 174.), Isa (str.

149

205.). Za jednog se kaæe da je vlasnik timara (Isa-bali, str. 150.) i da je “jedan od onih koji su tvravu predali Osmanlijama”. Pored imena novih muslimana nalaze se imena njihovih oËeva ili braÊe muslimana, primjerice: Musa sin Nikole (str. 107.), Sulejman sin RadiÊa (str. 140.), Kasim i otac mu Radko (str. 143.), Mustafa i braÊa mu Ahmet i Mehmed te njihov otac Radun (str. 148.), Hasan, Ali i Husein, sinovi Borovine (str. 167./168.), Jusuf i brat mu Vladislav (str. 172.), Iljas sin Sokola (str. 202.). Tu, takoer, zapaæamo da mnoge osobe nose tipiËno bosanska prezimena iz Ëega moæemo zakljuËiti da su novi u islamu, kao πto su: Ismail –uriÊ (str. 135.), Mahmut GarovËiÊ (str. 139.), Jusuf RadosaliÊ (str. 142.), Iskender RadinoviÊ (str. 142.), Jusuf DivkoviÊ (str. 153.), Rustem Pretrzan (str. 155.), Kasim AndriÊ (str. 161.), Iljas BratiloviÊ (str. 162.), Ismail RepuπeviÊ (str. 163.), Ali BoæidarËiÊ, Mahmud DragiloviÊ i Mahmud RuæiÊ (str. 202.). Osim toga, otkrivamo meu posjednim timarima u Bosni i osoba Ëijim prezimenima je dodat sufiks: Madæar (Hungårås), Arnaut (Albanac) i Vlah (eflak). U madæarska imena svrstavamo: Mahmud (str. 109.), Ishak (str. 125.), Kasim i Mustafa (str. 126.), Hamza (str. 145.), Jusuf (str. 178.), a meu Arnaute (Albance): Hamza (str. 239.), Ilijas (str. 242.) i Ahmet (str. 260.). Meu Vlahe pribrajaju se najËeπÊe ovakva imena: Vlah Hamza (str. 241.), Jusuf (str. 248.), Ishak (str. 308.) i Vlah Mustafa (str. 317.). Spominju se Ëak i jedan Nijemac Karagoz (str. 287.) i jedan Saksonac (Sas Ali, Kethåda-i u Kañå-i Dobrun) (str. 287.). Moramo napomenuti da je bilo dosta ljudi koji su vrπili razne duænosti u tvravama u Bosni i koji su doπli iz raznih balkanskih krajeva. To navodi na pomisao ili da su sami postali muslimani ili su im pretci prihvaÊali islam. Mi Êemo ovdje navesti nekoliko primjera: Jusuf i Iskender iz More (str. 257.), Ilijas iz Florine (str. 245.), Mustafa iz Soluna (str. 248.), Ilijas iz Kraveria (str. 238.), Ishak iz Larisse (str. 240.), Iskender iz Sereza (str. 241.), Muhamed iz Drama (str. 242.), Ali iz Vardara (str. 246.), Kasim iz Trikala (str. 247.), ©irmerd iz Sofije (str. 240), kao i Hamza (str. 245.) i Ilijas (str. 245.), Ahmed iz Trnove (str. 238.), Muhamed i Karadæa iz Filiba (str. 239.), Mahmud i ©irmerd iz Nikbolua (str. 241.) i (str. 242.), Turhan i Dodæan iz istog mjesta (str. 249.), i (str. 248.), Ahmed Hoπkaden iz Skopja (str. 239.) i (str. 242.), Ahmed i Ilijas iz Prilepa (str. 241.) i (str.

150

243.), Atmadæa iz ZveËana (str. 301.), Mustafa iz TrepËe (str. 301.), Sulejman iz Strumice (str. 288.), Hamza iz Kostendila (str. 319.), Sulajeman iz Tetova (str. 246.), Hizir iz ©tipa (str. 248.), Atmadæa iz OvËe-polja (str. 248.), ©irmerd iz ∆uprije (str. 247.), Karagoz iz Karadæe (str. 248.), Hamza Radomira (str. 243.), Karagoz iz Novog brda (str. 248.), ©irmerd iz DuboËice (str. 240.), Jusuf, ©ahin (str. 240.), i Karagoz (str. 244.) iz ©ehirkojlua, Hizir iz Vranja (str. 239.), Karagoz iz Niπa (str. 319.), Jusuf iz Toplice (str. 226.), Atmadæa iz Smedereva (str. 246.), Dodæan iz Beograda (str. 239.). Za Atmandæu (str. 241.) tvrdi se da je LazoviÊ iz Laza. Podatak ukazuje da on dolazi iz Srbije, iz Lazarove zemlje. Drugi nadimak Srbin potvruje da je porijeklom iz srpskog naroda (str. 127.). Joπ da pripomenemo da se pojavljuju i titule “knez” u nekim prezimenima mada su njihovi nosioci hrvatskog porijekla (str. 151.). Kasniji defteri preuzimaju iz ovog deftera podatke o πirenju islama meu bogumilima i njima se detaljnije bave.

2. Defter broj 5
Ovaj defter, pripremljen deset godina kasnije, poËetkom mjeseca ramazana 882. godine (poËetkom decembra 1477.), u vrijeme sultana Mehemda sina Murata II i njegovom naredbom. Napisan je rukom pir Mehmeda Katib sina Alije i potpisan od ovjerivaËa tahrira Mevlana Muhjuddina poznatog kao Vildan. Defter sadræi mnogo novih podataka o Bosni ukljuËujuÊi i Hercegovinu. Posebno je znaËajan po niæe nabrojanim nahijama: Sokol, Bistrica, Dvistica i Konac-polje, Neretva i Mileπeva, Kukanj, Samobor, Dabri i Popovsko, Goraæde, Zagorje i Osanica; kao i tvravama: Ljubuπki i Rug, KljuË, Mostar, Blagaj, PoËitelj, Klobuk, Samobor, Mileπeva.

3. Defter broj 24
Ovaj defter se bavi samo Bosnom i potpuniji je od prethodnog. Na njegovu poËetku nalazi se zapis: ‘Ovaj defter je zapoËet s pisanjem u namjeri da se otklone nedostatci predhodnog deftera te da bi se prethodni dopunio.’ Pripremljen je poËetkom ramazana 894. (kraj jula 1489.) godine. Osim πto se bavi timarima Mustafhiza devet bosanskih tvrava ovaj defter tretira i pitanje timara Zeameta i Hassovina πest nahija

151

kao i privatnim posjedima ZvorniËkog sandæak-bega Hazira sina Brankovog. Kao πto se pokazuje, defter se ne bavi Hercegovinom, a njegovo publiciranje izvrπit Êe Institut za historiju Turske.

4. Yeni defter
Ovaj defter je poznat joπ kao Defteri cedid-i Mufassal ili Novi defter, markiran pod brojem 157 i u cijelosti se odnosi na Bosnu. Njegovo pisanje zapoËeto je u vrijeme vladavine sultana Sulejmana (Sulejman Zakonodavac), sina Selimova, sina Bajazitova, u vrijeme velikog vezira Ibrahim-paπe poËetkom mjeseca rebi‘u-l-evvela (druga polovina oktobra 1528.) godine, a zavrπen poËetkom muharrema 937. (kraj augusta 1530.) godine. Povjerenik registra je ministar rudarstva po imenu Ivaz, a napisao ga je Katib Ali, jedan od rumelijskih zaima. Ni ovaj defter se ne bavi Hercegovinom, ali se bavi sjevernim dijelovima Bosne i novoosvojenim nahijama u Dalmaciji.

5. Defter broj 211
Pisao ga je izvjesni Bajazit, a ovjerivaË bijaπe neki Mustafa. Pisanje je zapoËeto s podjelama timara poËetkom rebi‘u-l-evvela 947. (poËetkom jula 1540.) godine, a zavrπeno oko polovine zu-l-hidædæeta 948. (polovina marta 1542.) godine. Ovaj defter se bavi i novoosvojenim dijelovima Bosne. U to vrijeme dogaaju se osvajanja poznatog namjesnika Bosne Gazi Husrev-bega, koji je osim Like i Krbave osvojio joπ Jajace i Srebrenik.

6. Defter broj 212.
Ovaj defter nosi isti datum kao i prethodni. Bavi se iskljuËivo mustahfizima bosanskih tvrava. Iz tog razloga ovaj defter ne zahvata Hercegovinu.

7. Defter broj 432
Veliki dio ovog deftera nedostaje. UnatoË tome πto su registrirane u saæetku ovog deftera, u obradi nedostaju sljedeÊe nahije: Arzane, ZveËan, JeleË, Ras, Vrace, Sjenica, Dobrun, Viπegrad, Hrtar, Brodar, Vratar, Osat, i Banja Luka. Defter poËinje s nahijom BoraËa-jazovnicom i sadræi 152

podatke o nahijama: Olovci, Kladanj, Sarajevo, (Bosna) Dubrovnik, Bobovac, Visoko, Brod, Laπva, Maglaj, Teπanj, Dobor, Kamengrad, Kotor, Jajce, Drenovica, Cernik. Defter je u veoma loπem stanju. MoguÊe je reÊi da je defter zavrπen 941. (1534.) godine s obzirom na jedan dokument s tim datumom iz Ëega bi se dalo zakljuËiti da je ovaj defter nastao ranije. U tom sluËaju defter je morao nastati negde u prvoj polovini XV stoljeÊa.

8. »ifluËki defter (Çiflikat-i Bosna)
VeÊi dio ovog deftera nedostaje, tj. njegov poËetak i kraj. VeliËina i broj Ëifluka navedenih u dijelu koji imamo u rukama odnosi se na Sarajevo, posebno na nahiju Visoko. Na osnovu nekih naznaka u tekstu i imena vlasnika Ëifluka moæemo zakljuËiti da je defter pripremljen u drugoj polovini XVI stoljeÊa. Mi smo se samo djelimiËno koristili njegovim podacima. ©ta-viπe nismo ga u cjelini ne pregledali, a kada smo to namjeravali, nismo ga uspjeli pronaÊi u novoj lokaciji. B. Arhivi u Ankari Doπavπi do deftera koji se Ëuvaju u ankarskom Tapu Kadastro Genel Mudurluku ustanovili mo da se i u njihovim defterima susreÊemo sa imenom Kristijani. Koristili smo tri kljuËna deftera:

1. Veliki defter, koji se odnosi na Bosnu i sastoji se iz tri toma (brojevi 5, 6, i 7). U defteru nema datuma njegova nastanka, ali ako se paæljivo posmotri jedna opaska zabiljeæena u tomu broj 5, (na poleini 198. lista) na kojoj je ubiljeæena godina 997./1588., moglo bi se konstatirati da je ovaj defter nastao s kraja XVI stoljeÊa ili moæda Ëak s poËetka XVII stoljeÊa.
2. Veliki HercegovaËki defter (Hersek defter-i kebiri), sastoji se od dva toma pod brojevima 7 i 8. Zapisano je na poËetku prvog toma (broj 7) da je ovaj defter predat Bab-i ‘Aliji (Vladi) poËetkom dæumadel-evvela 993. (poËetkom maja 1585.) godine. 3. Veliki defter: odnosi se na live Klis i Krka, a ne sadræi nikakav datum poËetka i zavrπetka pisanja. Ipak, njegov naziv moæe pomoÊi u odreivanju aproksimativnog vremena njegova nastanka s obzirom da nam je poznato da je liva Klis uspostavljena poslije osvojenja kliπke tvrave (12. mart 1537.) godine. Liva Krka ili Lika je osnovana neπto kasnije i 153

potom pripojena kliπkom sandæaku. U tom sluËaju defter, o kome je rijeË, pripremljen je sredinom XVI stoljeÊa ili u njegovoj drugoj polovini. DOKUMENTI A) Naselja u Bosni i Hercegovini u kojima su æivjeli kristijani U defteru, u kome se govori o najstarijem popisu stanovniπtva u Bosni, pripremljenom 873./1469. godine, nailazimo na liste nekoliko kristijanskih naselja. Meutim, u njemu nisu navedena i imena domaÊina porodica. Ovdje iznosimo listu potpuno kristijanskih naselja: 1. Veliko kristijansko naselje Prc/i/kovo (?) u nahiji Borac: 34 porodice, 4 neoæenjena (str. 32.); 2. Kristijansko naselje Bila u nahiji Vrbac, 6 kuÊa (str. 177.); 3. Naselje Gradac u nahiji Konac-polje, sastoji se od 4 kuÊe (str.70.); 4. Naselje Milotina u nahiji Bistrica ima 11 kuÊa (str. 75.); 5. Dva kristijanska naselja u nahiji (Bosna) Dubrovnik: Brezovica s 14 kuÊa i HoËevje s 11 kuÊa (str. 57.). Moramo napomenuti i podatak da je u samom Dubrovniku bilo 10 kristijanskih kuÊa (str. 57.); 6. Naselje Idbar (?) u nahiji Brovac, imalo je 4 kuÊe (str. 248.); 7. Naselje Osik u nahiji Neretva nastanjavalo je 6 porodica i jedan neæenja te naselje Terebun (?) sa 13 porodica; 8. Jedno naselje u nahiji Brod, s aspekta identiteta kristijana, posebno je interesantno. ©taviπe, njegovo staro ime Kristijanska gora ukazuje na postojanje kristijana u njemu. Prema najstarijem defteru (str. 98.) u ovom naselju je æivjelo 10 porodica i 4 neoæenjena (ali oni nisu bili oznaËeni kao kristijani). Ime ovog naselja pojavljuje se sredinom XVI stoljeÊa i susreÊe se u joπ jednom kasnije nastalom defteru (broj, 432, list 407.b). Samo u jednom kristijanskom naselju u Hercegovini izriËito su spomenuta dva poglavara porodica. (Defter, 1477, broj 5): a) Naselje RibiÊ u nahiji Brovac saËinjavalo je 6 porodica a imena njihovih poglavara su: 1. Peter Stori (?). 2. Radun Kristian 3. Cvitko Kristian 154

4. Radivoj Kristian 5. Radonja sin Milovita (?) (list, 175.b). Deset godina ranije, prema defteru u popisu stanovniπtva (1469, str. 247.) i na osnovu zabiljeæenih imena domaÊina, to naselje je brojalo 8 kristijanskih porodica. b) U naselju Restoka u nahiji Samobor æivjelo je 7 kristijanskih porodica. Imena domaÊina porodica su: 1. Jelonja Kristijan 2. Raduh Kristijan 3. Radeljko Kristijan 4. Vuksa Kristijan 5. Milivoj Kristijan 6. Radaπ Kristijan i 7. Perinko Kristijan (list 106.a). Stanovniπtvo ovog naselja u deset narednih godina smanjilo se, a taj podatak biljeæi nam najstariji defter (str. 316.) navodeÊi devet imena domaÊina porodica. B. Nasljedni posjedi Iz podataka zabiljeæenih u defterima saznajemo da su kristijanska imena uglavnom vezana za nasljedno zemljiπte ili ostavπtinu kao niæe navedene:

1. Kristijan ostavπtina:
a) u nahiji Visoko, naselje »emernica, spominje se s kraja XVI stoljeÊa, a zapisana u Ankarskom defteru broj 11, (list, 174.a); b.) u naselju Boljska, nahija Brod (isti defter, list, 121.b).

2. Ostavπtina kristijana:
a) u naselju Pridvorica, nahija Olovci (ankarski defter, broj 5, list, 240.b); b) u naselju Suhodlak, nahija Sokol, (Ankarski defter, broj 8, list, 44.b).

3. Ostavπtina kristijana:
a) naselje Kuti, nahija Uskoplje (defter, broj, 157, list, 356.a, te defter, broj 211, list, 245.a).

155

4. Ostavπtina koju dræe kristijani:
a) u posjedu Kristijana: DragiÊ nekretnina u naselju Gornji Zaporanj, nahija Neretva (Ankarski defter, broj 7, list, 39.b); Tripko nekeretnina u naselju Strniπte, nahija Osanici u kazi FoËa, (defter, broj 8, list, 125.a) i Radesin nekretnina u naselju Doljnji Svinjac (ista kaza, ista nahija, isti defter, list, 123.b); b.) u posjedu kristijana: u naselju Zaπljivje, nahija Neretva, (Istanbulski defter, broj 5, list, 176.b).

5. Njiva kao nekretnina kristijana:
a) s ljetnjim paπnjakom u naselju Podi, nahija Sokol, (Ankarski defter, broj, 8, list, 5.a); b) njive Ëiji su vlasnici poimence spominjani: 1. nekretnina Radivoja kristijana Pajka, naselje Seljan, nahija Neretva (Ankara, defter, broj 8, list, 30.b); 2. nekretnina kristijana Radka, naselje Stavoro, nahija Hrtar, (Ankara, defter, broj 6, list 127.b); 3. nekretnina kristijana Radmila, (isto naselje, isti dokument, isti list); 4. nekretnina kristijana Radovana, (isto naselje, isti dokument, isti list); 5. nekretnina kristijana Radosava u naselju Gornja Tatovnica, nahija Hrtar, (isti defter, list, 129.a); 6. nekretnina kristijana VukiÊa u naselju Peci, nahija Osat, (isti defter, list, 169.a); 7. nekretnina kristijana Radovana u naselju Klokotnica, nahija Osat (isti defter, list, 166.a); 8. nekretnina kristijana Ivladisava i kristijana Ostoje u naselju Doljnji Zgunj, nahija Osat, (defter, broj , 432, list, 84.b); 9. nekretnina kristijana Cehnovic (Cernovic) u naselju Doljnji Zaporan, nahija Konac Polje, kaza Nevesinje, (Ankara, defter, broj, 7, list, 22.a); 10. nekretnina kristijana Hladic (?), (isto naselje, isti dokument, list 22 a); 11. nekretnina kristijana RadiÊ, u naselju Bristno Ustje (?), nahija Brodar (Ankara, defter, broj 6, list, 137.b); 156

12. nekretnina kristijana Boæidara u naselju Doljnji Svinjac, nahija Osanica, kaza FoËa, (Ankara, defter,broj 8, list, 124.a); 13. nekretnina kristijana Radosava Novic (?), (isto naselje, isti defter, isti list); 14. nekretnina (ime kristijana neËitko) u naselju Doljnji Susnik, nahija Goraæde, (isti defter, list, 172.b); 15. nekretnina kristijana Radivoja, (isto naselje, isti defter, isti list); 16. nekretnina kristijana Radovac, (isto naselje, isti defter, isti list); 17. nekretnina kristijana Vukosava, (isto naselje, isti defter, isti list); 18. nekretnina kristijana Dobresin, (isto naselje, isti defter, isti list); 19. nekretnina kristijana Milasin k, (isto naselje, isti defter, isti list); 20. nekretnina kristijana Radojle (ili Radile) u naselju Rastoka, nahija Pribud, kaza Kom, (isti defter, list, 203.a); 21. nekretnina kristijana Milivoj, (isto naselje, isti defter, isti list); 22. nekretnina kristijana BerkoviÊ (u najstarijem defteru je zabiljeæeno ime naselja Rijavasa, (str. 65.) i u defteru broj 24 zabiljeæeno je kao Rijavniπte, list, 98.b). C. Mezrea U defterima spominju se sljedeÊi posjedi za sjetvu usjeva (mezrea) kristijana: 1. Jedna mezrea u blizini naselja Topolnica, nahija Visoko, (Ankara, defter, broj, 11, list, 165.a); druga pod imenom “Posjed za sjetvu Kristian” (defter, broj, 432, list, 396.b); treÊa kod naselja Mutnica, nahija Brod, (najstariji defter, stranica 103.); Ëetvrta u nahiji Uskoplje oko VinËaca u blizini naselja Novi Kalesi, (defter, broj, 157, list, 401.a) i, na kraju, peta u nahiji Sarajevo u blizini naselja Zucka, (Ankara, defter, broj 11, list, 83.a). 2. U najstarijem defteru spominju se dvije mezree: jedna u nahiji Visoko kod naselja Podvinac pod imenom Krabe (moæda: Grabe), (str. 106.) i druga kod naselja Bogusevu, nahija Sarajevo pod imenom “Nekretnina mezrea”, (str. 132.). Sve te mezree nalazile su se u nahiji koja se takoer zvala nahija Kristijanska. TipiËan primjer je treÊa mezrea u nahiji Visoko, kod naselja Podvinac poznata pod imenom Dib, πto znaËi Dub, (defter, broj 24, list, 226.a). 157

3. U nahiji Visoko, naselje Podvinac postojala je mezera pod imenom Kralupi. Za nju se kaæe da je “Krisitjanska zemlja”, (ËifluËki defter, list 8.b) ili “kristiansko mjesto”, (defter, broj 432, list, 313.). Dalje, u nahiji Olovci, naselje Pridvorica gornji i donji, znaËi Doljnji kristianlik i Gornji kristianlik, spominju se joπ dvije mezree koje su stanovnici pomenutog naselja koristili za sjetvu usjeva, (najstariji defter, str. 34.). Spome- nuÊemo i joπ jednu kristiansku mezreu u nahiji Visoko, kod naselja Viπnjica, (defter broj 157, list, 95,b) te (defer, broj 211, list, 241.a). D. Vinogradi U nahiji Neretvi u naselju Cadulj dol spominju se vinogradi poznati kao vinogradi kristijana Vukote PeriËiÊa (defer broj 24, list 111.a). Isti vinogradi se spominju i pola stoljeÊa kasnije (defter broj 212, list, 340.a). Na kraju Êemo spomenuti i neke vinograde koje su napustili kristijani, kao Vinograd Rae Susoje u nahiji Neretva u naselju Cadulj Dol koji je poznat kao Pretkucac a koji se graniËi sa vinogradom kristijana Vukote (defter broj 24, lisit 111.a, i defter broj 212, list, 340.b). Ponovo se govori o jednom vinogradu koji je napustio kristijan Svitac, a koji se spominje u najstarijem defteru. E. »ifluci U Ankari, u generalnoj upravi arhiva nalazi se defter popisa stanovniπta iz 1586. godine, broj 7 u kom su zabiljeæena dva sluËaja koriπÊenja Ëifluka od strane krisitijana, a koji su se nalazili u nahiji Neretva. Jedan je u Sopotnici s neËitkim imenom kristijana, (list, 30.a) a drugi u naselju Selo takoer s neËitkim imenom vlasnika kristijana, (isti list). F. Mülk (vlasniπtvo) Ovdje Êemo navesti samo jednu æenu kristijansku po imenu Jelosava koja je imala vinograd u posjedu, (defter, broj 5, list, 175.a). G. Napuπtena kristijanska naselja U razliËitim popisima stanovniπtva koji su vrπeni od 1489. do kraja XVI stoljeÊa (znaËi poslije 1588) u defterima se spominju razliËita mjesta koja su kristijani napustili: 158

Jedno napuπteno kristijansko mjesto nalazilo se kod naselja Pridvorica, nahija Olovci, (defer, broj 24, list, 184.b., i defter, broj 211, list, 41.b), zatim drugo mjesto poznato kao “kristijansko seliπte”, (defter, broj,15., list, 50.a, i defter, broj 211, list, 41.b.), i treÊe kod naselja Ricice, nahija Maglaj, (defter, broj, 432, list, 125.a. te defter, broj 5, list, 232.b), koji se nalazi u arhivu grada Ankare.
H. Nekretnine Jedno zemljiπte zvano “kristijanski dol” kod naselja Gornja Trnovica, nahija Zagorje u kazi FoËa (Ankara, defter, broj 8, list,141.), zatim jedna nekretnina kod naselja Dusina, nahija Brod, (defter, broj 432, list 443.b) i na kraju nekretnina u rukama vojnika kristijana kod naselja Gornja Tatovnica, nahija Hrtar, (Ankara, defter, broj 8, list, 129.a). I. Njive (tarlalar) Spomenu Êemo samo jednu njivu poznatu kao “kristijanski gaj” u Olovici (Mercatum-pazaru) koja je bila privatan posjed sultana ili “hassa” (defter, broj, 24, list 9.b). J. Kristijanske baπËe Navest Êemo samo jednu “kristijansku baπËu” u naselju Banic, nahija Brod, (defter broj, 432, list, 456.a). K. Mjesta kristijan IstraæujuÊi podatke o mjestima kristijana zapazili smo da se veoma Ëesto spominje ime Kristijan, poput: 1. Kristijan mjesto: Pod ovim imenom zabiljeæena je jedna njiva pod imenom “seliπte” koja je napuπtena od strane kristijana, u naselju Dusina, nahija Brod, (defter, broj, 432, list, 443.b). U ostavπtini kristijana Kucanik zabiljeæeno je i jedno mjesto u naselju Tatina (Babina), nahija Brod, (defter, broj, 211, list, 313.a); 2. U nahiji Sarajevo, naselje Hrasnica i Hrancic Ëifluk su posjedovali Alija i Husejn, sinovi Iljasovi, kog su oni naslijedili kao miras od svojih predaka kristijana. Temeljem toga potvruje se da su Alija, Husejn i njihov otac porjeklom bogumili, (defter, broj 157, list, 346.a); 159

3. Jedan Ëifluk koji je poznat kao kristijansko mjesto (neËitko ime vlasnika) u naselju Osik, nahija Neretva, (Ankara, defter, broj 7, list, 44.b). Zatim, mjesta i vinogradi Ostoje kristijana, Vukasa i Radosava kristijana i Nedelja (?) kristijana u naselju Rjesoma (?), nahija Osanica u kazi FoËa (Ankara, defter, broj 8, list, 114.a). Jedan dio od polovine pod imenom kristijan (defter, br. 432, list, 264.b) u nahiji Laπva i kazi Brod ili, pak, jedno mjesto koje je oznaËeno kao polovina jednog dijela (Ankara, defter, br. 11, list, 264.b); 4. Jedno naselje je u osnovi kristijanska zemlja koja je pripadala Radonji Gostu u nahiji Kreπevo-kaza Visoko (ËifluËki defter, list, 4.). Za jedan Ëifluk se kaæe da su kristijanska mjesta u naselju Nahorevo, nahija Sarajevo (defter, broj, 157, list, 257.a), te defter, broj, 21, list, 386.a). Jedno kristijansko mjesto koje se nalazi u naselju Zabsan Lug, nahija Visoko, (defter, broj, 212, list, 191.a). Jedno mjesto zvano kristijansko mjesto koje bijaπe Ëifluk u naselju Doljnji PolesiÊ (?), nahija Olovci (defter, broj, 432, list, 133.b). Isto tako jedan Ëifluk u naselju Skrobovic (?), nahija Uskoplje, (defter, broj, 13, list, 66.); takoer drugo mjesto koriπÊeno kao Ëifluk u naselju Prckovo, nahija Borac (ankarski defter, broj, 5, list, 203.b). Spominje se i mjesto kristijan blizu potoka zvanog Izliveni Potok u naselju Bila, nahija Laπva (defter, broj, 432, list, 489.a); 5. Tri njive koje pripadaju Ëifluku Balija sina Iskenderovog i Mustafe sina Ivanova u naselju Luka, nahija Sarajevo (defter, broj, 157, list, 391. b, i defter, broj, 432, list, 209.a); 6. U ankarskom defteru broj, 5 spominje se podatak da su njive kupljene novcem od kristijana u naselju Doljnji Lepenac, nahija Borac (list, 183.a); 7. Mjesto u kom se nalazio Ëifluk u vlasniπtvu Mahmuta i njegova oca Radka, u vrijeme Hercega, u naselju Kunovo, nahija Sokol i mjesta koja su u vlasniπtvu kristijana Cvatka Gosta (istanbulski defter, broj 5, list, 107.b); 8. Ukazujemo na jedan Ëifluk koji bijaπe u posjedu kristijana Miluna u selu Dolac, nahija Sarajevo (defter broj, 432, list, 223.); 9. Mjesto veliËine jedne treÊine Ëifluka kristijana Radina, u posjedu vojvode Hoπkadema u naselju Doljani, nahija Sarajevo (najstariji defter, str. 83.); 10. Jedan kristijanski posjed u nahiji Visoko na granici izmeu naselja Kaostica i Gomionica i Ëifluka Bawwaba Husejna (najstariji defter, str. 83.); 160

11. Jedno kristijansko mjesto koje se nalazi iznad granice sela Viπnjica i Gomionica u nahiji Visoko. To je Ëifluk UdovËiÊ Hasan-bega koje je bilo vlasniπtvo Baraka, sina Ahmedova, i Ëetvorice njegovih kompanjona (defter, broj, 157, list, 95.b, i defter broj, 211, list 241.a); 12. Biljeæimo jedan posjed poznat kao kristijan mjesto u naselju Zabsan Lug, nahija Visoko, (defter, broj , 4322, list, 335.); 13. Kao kristijan mjesto je poznat i Ëifluk Nasuha, sina Radica, u naselju Toplica, nahija Visoko. Ovo mjesto se ne spominje samo u defteru broj, 157, list, 483.b i broj 211, list, 246.b) nego i pola stoljeÊa kasnije u ankarskom defteru, (broj, 11, list, 190.a). Isto tako se radi i o kristijan mjestu, registriranom kao Ëifluk u defteru (broj, 211, list, 247.a), i u ankarskom defteru, (broj, 11, list, 190.a) u nasejlu Toplica, nahija Visoko. To su Ëifluci Alije i Balija sinova Sulejmanovih i Musaovih, Faika i Saida, sinova ©ehirli Mehmeda. Zatim, u istom naselju joπ jedan Ëifluk koji se spominje kao kristijan mjesto. To je Ëifluk Mehmeda, sina Jusufova, i Hamze sina Abdullahova. Ovaj Ëifluk se spominje i u defteru (broj, 211, list, 247.b) i u ankarskom defteru, (broj, 11, list, 190.a.). Osim u ova dva deftera taj Ëifluk se spominje joπ i u defteru koji se bavi samo Ëiflucima (list, 7.a). Spominje se i jedan Ëifluk oznaËen kao kristijan mjesto u naselju Viπnjica, nahija Visoko (defter, broj, 432, list, 394.a); 14. Takav je sluËaj i sa Ëiflukom-mjestom koje su napustili kristijani a koji sada pripada stanovnicima naselja Ljubogoπta u nahiji Sarajevo i koji je koristio izvjesni Ismail (defter, broj, 24, list, 412.a). Registriran je joπ jedan Ëifluk koji na isti naËin pripada stanovnicima pomenutog sela (ankarski defter, broj, 11, list, 77.a); 15 U naselju Orahovica, nahija Neretva bijaπe nekakva parcela zvana “Babino brdo” i u njoj lokacija “Mel’un kral” (prokleti kralj) koju je ovaj oduzeo od kristijana i dao stanovnicima naselja. Ova interesantna opaska pokazuje nam kako se bosanski katoliËki kralj odnosio prema svojim podanicima kristijanima (defter, broj, 157, list, 297.b). Jedanaest godina kasnije spominje se ista primjedba (defter, broj, 212, list, 341.); 16. Spominju se i mjesta koja dræe vojnici i kristijani koji nisu iz tog kraja. To je naselje Gornja Tatinica u nahiji Hrtar (defter, broj, 24, list, 317.a). Upozoravamo na njega bez obzira na vremensku razliku od jednog stoljeÊa (ankarski defter, broj, 6, list, 129.a). Naselje smo veÊ spominjali u podnaslovu (Nekretnine). Tamo je njegovo ime Tatovnica. Registrirano 161

je joπ i mjesto u naselju Gornja Blizna poznato i kao Potok u nahiji Pribud i kazi Kom koje su koristili kristijani Vukas, Cvitko i Vukas a kasnije je postalo Ëifluk Hasana i Mahmuda, sinova Radka (ankarski defter, broj, 8, list, 195.a). Navedeno je joπ jedno mjeso u nahiji Kladanj, naselju Pribiznica (?) u blizini naselja Kukorina Ëiji su vlasnici bili kristijani (ankarski defter, broj, 11, list, 108.a). Na kraju spominjemo mjesto koje je kralj liËno dao kristijanu BoæiËeviÊu a koje se nalazi na granici sela Vrucan (najstariji defter, str. 65.). L. Kristijanska ispasiπta U defterima koji govore o popisima stanovniπtva spominju se dva ispasiπta kao posjedi kristijana:Jedno u naselju Zdrmci u nahiji Uskoplje Ëiji jedan dio nosi naziv kristijanlik (ankarski defter, broj, 8, list, 76.a) i drugo, koje je nekada bilo kristijansko mjesto kod naselja Reπetnica u nahiji Osanica, kaza FoËa (ankarski defter, broj, 8, list, 119.a).

ZAKLJU»NA RIJE» Kao πto smo pokazali, u osmanskim dokumentima kristijani se spominju kroz period jednog i po stoljeÊa, od 1469. godine do poËetka XVII stoljeÊa. Ako uzmemo u obzir da su, prema savremenim izvorima, prije osmanske uprave nad Bosnom, veÊi dio njenog stanovniπtva Ëinili bogumili te da se oni Ëesto, Ëak i u najstarijim dokumentima, spominju kao Boπnjaci, onda je sasvim izvjesno da su bogumili, kao zajednica dobrovoljno poËeli primati islam za vrijeme osvojanja bosanskih oblasti od strane sultana Mehmeda II, πto potvruju JanjiËarski zakon i narodna predanja. Nekoliko pojedinaËnih sluËajeva, koji su se kasnije navodno dogaali, ne mogu osporiti ovu tvrdnju. »ak i ti navodi ne ukazuju na neπto drugo doli na njihovu slobodu izbora (naprimjer: zemljiπta poznata pod imenom kristijan, zemljiπta koja su napustili kristijani itd.). Nesporna je Ëinjenica, temeljem podataka do kojih smo doπli, da je bilo samo nekoliko sela u kojima su kristijani sami æivjeli. Samo u dva naselja znamo imena njihovih domaÊina i to u naselju Restoka u nahiji Samobor gdje je æivjelo sedam kristijana i naselje Ribic u nahiji Borovac u kojem bijaπe πest kristijanskih domaÊinstava.

162

U drugim naseljima znamo samo broj domaÊinstava ili broj neoæenjenih osoba, a niæe je poimence navedeno 10 naselja. To znaËi da se, ukljuËujuÊi i naselja Rastoka i RibiÊ, spominje ukupno 126 porodica i 5 neoæenjenih osoba. Ako za svaku porodicu uzmemo da je u prosjeku imala pet Ëlanova, onda su navedena naselja brojala ukupno 635 Ëlanova, πto je za ono vrijeme, predstavljalo dosta veliku populaciju. 1. Nahija Borac naselje Prckovo (?) 34 kuÊe, 4 neoæenjena 2. Nahija Vrabac naselje Bila 6 kuÊa 3. Nahija Konac-Polje naselje Gradac 4 kuÊe 4. Nahija Bistrica naselje Milotina 11 kuÊa 5. Nahija Dubrovnik naselje Hocevje (?) 11 kuÊa 6. Nahija Dubrovnik naselje Brezovica 14 kuÊa 7. Nahija Dubrovnik naselje Dubrovnik 10 kuÊa 8. Nahija Borovac naselje Idbar (?) 4 kuÊe 9. Nahija Neretva naselje Osik 6 kuÊa, 1 neoæenjen 10. Nahija Neretva naselje Trebun 13 kuÊa Ako ovoj listi dodamo imena koja se javljaju u drugim kolonama (baπtine, vinogradi, itd.), onda bi se taj broj domaÊinstava popeo na pedeset. Sve to govori nam veoma jasno o prisustvu bogumila (kristijana) i njihovoj brojnosti poslije pada bosanskog karaljevstva i njihova primanja islama. Poznata nam jedna jednu sedmina njihovih imena. Moramo ukazati na Ëinjenicu da se u osmanskim dokumentima veoma, veoma rijetko spominju imena visokih dostojanstvenika bosanske crkve. Spomenuta su samo dva “gosta” punim imenima kao predstavnici bosanske crkve. A. Solovjev ih naziva “Visitateur”. O drugim visokim dostojanstvenicima kao πto je “starac” to jest “strojnik” ili “djed” nema nikakva spomena. Jedan od ta dva sluËaja jeste mjesto koje je bilo u posjedu kristijana Gosta Cvitka, a koje je postalo dio Ëifluka Mahmuta i njegovog oca Radka u naselju Kunovo, nahija Sokol (istambulski defter, broj, 5, list 107.b), a drugo je postalo dio Ëifluka Hajrudina, sina Junuzova, Ëije ime bijaπe Gost Radoje u nahiji Kreπevo (ËifluËki defter, list 4.a). Meutim, ne smije se zanemariti Ëinjenica o kontinuiranom prihvaÊanju islama od strane kristijana do kraja XVI stoljeÊa. Zapazit Êemo da jednu ostavπtinu Radosava kristijana obrauje njegov sin Inehan koji je postao musliman (ankarski defter, broj, 6, list, 129.a). Ta ostavπtina nalaziπe se u naselju Gornja Tatovnica, nahija Hrtar. 163

Joπ jedna ostavπtina, koja bijaπe vlasniπtvo kristijana Radica i koju obraivaπe njegov brat Mustafa-musliman, ubiljeæena je u naselju Bristno Ustje(?), nahija Brod (list, 137.b). PregledajuÊi osmanske dokumente u Turskom nacionalnom arhivu u Ankari (Tapu Ve Kadastro Umum Müdürlü) i Istanbulu (Basvekalet Arsivi i Beledije Kütüphanesi) i zvaniËne popise stanovniπtva u njima, doπli smo do sljedeÊih rezultata: 1. Osmanski dokumenti za period od druge polovine XV stoljeÊa do kraja XVI stoljeÊa potvruju postojanje pravovjernih bogumila (kristijana) u Bosni i Hercegovini; 2. Dokaz u prilog tvrdnji da se kristijani nisu smatrali ortodoksima ni katolicima jeste podatak evidentiran u osmanskim dokumentima, u kojima se spominju kao “gebr” ili “kafir”; 3. U poËetku osmanske uprave Bosnom nalazilo se nekoliko naselja u kojima su æivjeli samo kristijani. Meutim, utvrdili smo da se ta situacija kasnije promijenila; 4. Ne smijemo zaboraviti da je odreeni broj naselja nosio kristijansko ime; 5. Moramo ukazati i na podatak da se u osmanskim dokumentima titula Gost (Visitateur) veoma rijetko spominje. Utvrdili smo titule samo dvojice kristijana: Gost Cvitko i Gost Radonja. Mi smo se bavili samo situacijama u kojima je kristijansko ime spomenuto izrijekom, a ne i onima koji su u kategoriji “Yeni Müslüman” (novi musliman) ili onima koji su prihvatili islam, a oËevi ili braÊa su im bili nemuslimani. Pitanje kojoj je vjeri pripadao bogumil - ortodoks, katolik ili musliman - veoma je vaæno zarad punog razumijevanja ove teme. Do sada su sva pitanja i nedoumice bile razrjeπavane koriπÊenjem zapadnih izvora. Mi vam sada po prvi put predstavljamo dokumente koji se nalaze u Turskom nacionalnom arhivu i koji su jedinstveni jer do sada nisu publikovana. Ubijeeni smo da Êe ovi kljuËni dokumenti dati znaËajan doprinos u rasvjetljavanju pojedinih nejasnoÊa o bosanskim bogumilima. Ovo bitno historijsko pitanje u posljednje vrijeme je ponovo aktualizirano. Nadamo se da smo i mi u ovom svom radu priπli mu s aspekta s kog mu se do danas nije pristupalo. Mi, zacijelo, vjerujemo da razjeπavanju ovog problema mogu pomoÊi samo historija i nauka.

164

OBJA©NJENJA 1. Mi smo se u ovom svom radu ograniËili na pitanje pravih bogumila u osmanskim dokumentima, u konciznijoj formi. Namjera nam je da obznanimo sva osmanska dokumenta koja se odnose na kristijane i koja govore o njima; 2. Imali smo problema s iπËitavanjem i pisanjem pojedinih imena kao i imena nemuslimana koja su pisana arapskom grafijom. Zbog toga smo iza nekih imena stavljali znak pitanja. Nadamo se da ove praznine neÊe znaËajnije utjecati na bit same teme; 3. Kada govorimo o nazivu kristijan tada moramo ukazati da se taj izraz pisan arapskom grafijom moæe Ëitati i kao karstijan. Mi smo se opredijelili za oblik kristijan i zbog toga πto svi istraæivaËi sa podruËja Jugoslavije upotrebljavali oblik kristijani; 4. Glede dokumenata koje smo koristili za ovaj tekst, opredijelili smo se da ranije koriπÊene dokumente samo spomenemo, a uz naziv svakog novog dokumenta oznaËavali smo njegov arhivski broj i stranicu; 5. U naπem radu turske izraze çiftlik, mezrea i dr. prevodili smo u pribliæno adekvatnom smislu, buduÊi da ti pojmovi mogu imati razliËita znaËenja, πto za naπu temu ipak nema eminentnu vaænost. Meutim, u prilog razliËitog tumaËenja pojedinih izraza navodimo rijeË Ëifluk koje obrazlaæe profesor Omer Lufti Barkana u Islamskoj enciklopediji (tursko izdanje: pojam çiftlik. Barkanov prilog moæe se pogledati u prijevodu Hamida HadæibegiÊa (Godiπnjak istorijskog druπtva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1950., II, str. 287.-298.); 6. Turske termine pisali smo prema standardima modernog turskog jezika, arapske rijeËi prema standardima transkripcije koje koristi Societe Asiatique, a u pisanju boπnjaËkih izraza prema vaæeÊim standardima bosanskog jezika; 7. Na naπu veliku æalost, u vrijeme publiciranja ovog rada, pojavilo se i djelo o bosanskim kristijanima Maje MiletiÊ koje nismo bili u moguÊnosti podvrgnuti kritiËkoj ocjeni. Pogledati: Maja MiletiÊ, Kristijani di Bosnia alla luce dei loro monumenti di pietra, Roma 1957. S turskog preveo BaπiÊ Kemal Redaktura prijevoda Muhamed MrahoroviÊ 165

Bosnian Christians (Bogomil) according to some unpublished Ottoman sources
In his work, Tajib OkiÊ dealt with Bogomils of Bosnia - in historical sources known as Christians or pure Christians, and Bosnian Church. The research covered a period of one and a half centuries, and is based on valid historical materials - earliest Ottoman sijils found in libraries in Istanbul and Ankara. It is interesting to see how OkiÊ places document after document of historical authenticity into academic debate with hypocritical theories and theses, works and their authors, who are trying to place the phenomenon of Bogomil (Bosnian Christians or ancient Boπnjaks) into some other historical contexts, Chrisitianizing them, Croatizing or Serbianizing them, ignoring, marginalizing or denying their historical existence. Naturally, by hypocritical historical materials, historical facts and history as such is meant some writers of Croatian or Serbian history, who affected by increasing national consciousness, culture and identity, are recycling historical facts. They are interpreting valid historical materials in an Inquisition-like manner because “for them national interest is all-important, and not historical facts” as well said by Alexander Solovjev, respected historian and intellectual and professor at Geneva University. Researching Bogomil cemeteries and other valid historical documents, Solovjev confirms Bogomil-Christian identity of Bosnian Church and that “Serbian and Croatian writers have interpreted historically vague theories of Anatolian Pavle.” Serbian writers claim Orthodox identity of the Bosnian Church while Croatian writers insist on Catholic identity in that way anathematizing for a long time the only recognized thesis of Croatian historian Franjo Raπko on perversion and heresy of Bosnian Church and her dual religious teaching. Raπko’s view was also held by another Croatian historian ∆iro Truhelka, who only towards the end of his life reversed his view.

166

Mina KujoviÊ PRILOZI ZA HISTORIJU VAKUFA U BOSNI I HERCEGOVINI (Iz Arhiva BiH)
Arhivski fondovi u Arhivu Bosne i Hercegovine, tematski raznovrsni i sadræajno veoma bogati izuzetno vrijednom arhivskom graom, nezaobilazan su izvor za nauËno sagledavanje i osvjetljavanje naπe proπlosti za period od druge polovice 19. stoljeÊa do 1992. godine. NajveÊi broj saËuvanih fondova, nastali su djelovanjem organa zakonodavne i upravne vlasti u Bosni i Hercegovini, te zbog toga obiluju podacima o druπtvenom, politiËkom, kulturno-prosvjetnom i privrednom æivotu u naπoj zemlji. Meu spisima u tim fondovima dosta je i onih koji se odnose na djelatnost kako Zemaljskog vakufskog povjerenstva (ZVP) tako i samostalnih vakufa u skoro svim dijelovima Bosne i Hercegovine. »itaocima Anala sigurno su poznati znaËaj, djelatnost i historijat vakufskih institucija u Bosni i Hercegovini pa zato u ovoj rubrici prezentiramo samo pregled i kratak sadræaj spisa/dokumenata (nekad i integralan tekst) kao prilog za dopunu historije ove znaËajne institucije. Najstariji spisi/dokumenti o radu vakufa u Bosni i Hercegovini koji se Ëuvaju u Arhivu BiH nalaze se u arhivskim fondovima nastalim djelovanjem: ZajedniËkog ministarstva finansija - Odjeljenje za BiH (1878.1918.), Zemaljske vlade za BiH (1878.-1918.) i Vrhovnog πerijatskog suda za BiH (1879.-1946.).1 Meu opÊim spisima Zemaljske vlade za BiH za period od okupacije, 1878. do 1890. godine, saËuvani su sljedeÊi dokumenti: ZVS - πifra 46/153/1883. - Prijedlog zakona o vakufskoj upravi; ZVS - πifra 2/188/1886. - Æalba veÊe grupe Muslimana iz Sarajeva zbog namjere zatvaranja starog turskog groblja preko puta zgrade ZVS i reorganizacije vakufske komisije; ZVS - πifra 49/2/1889. - Spor oko regulisanja vakufskih kmetskih odnosa (obaveza) u selu Kola kraj Banje Luke; 167

ZVS - πifra 49/8/1889. - Molba za oslobaanje plaÊanja poreza tekije u OrloviÊu, kotar Srebrenica; ZVS - πifra 50/16/1889. - Predaja menafi-sanduka poreskim uredima; ZVS - πifra 50/29/1889. - Izgradnja Ajas-paπinog dvora (hotel Central) u Sarajevu; ZVS - πifra 50/33/1889. - Izgradnja Gazi Husrev-begova vakufa u Koturovoj ulici u Sarajevu; ZVS - πifra 50/36/1889. - Izvjeπtaj o muslimanskoj djevojaËkoj πkoli u Sarajevu; ZVS - πifra 50/37/1889. - Kolaudacija magaze Gazi Husrev-begova vakufa u »emaluπi ulici u Sarajevu; ZVS - πifra 49/26/1890. - Izgradnja i nabavka opreme za Gazi Isabegovu banju u Sarajevu; ZVS - πifra 50/26/1890. - Izgradnja Ajas-paπinog dvora u Sarajevu. Priloæena projektna dokumentacija arhitekte Vancaπa. Isti objekat prepuπta se za utemeljenje mirovinske zaklade za Ëinovnike i posluæitelje Zemaljske vakufske komisije. Meu spisima/dokumentima iz ovog pregleda za prvih 20 godina austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, svakako su najinteresantniji oni koji se odnose na aktivnosti u vezi sa izgradnjom Ajas-paπinog dvora u Sarajevu, arhivirani pod πiframa 50/29 u 1889. i 50/26 u 1890. godini. Ovi predmeti sadræe prepisku Zemaljskog vakufskog povjerenstva za Bosnu i Hercegovinu i Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu te dobro oËuvanu, od Gradskog poglavarstva Sarajeva, ovjerenu projektnu dokumentaciju arhitekte Josipa Vancaπa. Spisi ZVP su na bosanskom veoma Ëitljivi dok su spisi ZVS rukopisni koncepti a originali su moæda u arhivskoj grai Vakufske direkcije za BiH. Zemaljsko povjerenstvo za Bosnu i Hercegovinu Broj 1263 50-29 Sx. 1889. Visokoj Zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 168

U posluhu naredbe te visoke zemaljske vlade od 25. jula 1888. broj 43.076 Êasti se ponizno potpisata zemaljska vakufska komisija izvjestiti da je nova kuÊa, koja se imala na zemljiπtu Ajas paπine dæamije u Franje Josipa ulici i na Ëoπku ∆umurije sokaka podiÊi, bijaπe lanjske godine zbog nedostatnosti novaca odgoena. Po arhitektu gosp. Vancaπu sastavljeni nacrt i troπkovnik bi zakljuËen i od te visoke vlade sa visokom naredbom od 7. maja 1888. broj 26. 888/I sa okruglim iznosom od 39.000 forinti odobren. TeËajem vremena, πto od viπka prihoda ove vakufske komisije, πto od utjeranih viπaka ostalih vakufa imade se pri ruci i kod bosanskohercegovaËke narodne dioniËke banke: uloæeni ..................................………............ 11.349 for. 61 novË. zemaljskoj vakufskoj komisiji kao vlastiti novac pripadajuÊi, i ..........….. 18.162 for. 55 novË. raznim vakufima u Bosni i Hercegovini, kao raËunski suviπci, ukupno: ......…........ _______________ kao raËunski suviπci, ukupno: ......…......... 30.512 for. 16 novË. Osim ove svote imati Êe vakufska komisijana raspolaganju joπ preliminarni suviπak za tekuÊu godinu u iznosu od ...... 4.980 for. novË. _________________ Ukupno: 35.492 for. 16 novË. tj. okruglim brojem 35.500 for. tako, da sada za podizanje kuÊe samo 3.500 for. treba. ©to se tiËe pokriÊa ovog manjkajuÊeg iznosa od 3.500 for. to je pokorno potpisata vakufska komisija sa gore navedenom bankom u sporazum stupila, da u sluËaju nuæde ista ovoj komisiji uz primjerenu kamatu 15.000 forinti u zajam dade, koja na to po smislu prileæeËeg prepisa dopisa iste od 28. marta 1889 privoljela. Uzrok, zaπto mjesto 3.500 forinti 15.000 forinti Zemaljsko vakufsko povjerenstvo od banke traæi jest to, da nije izkljuËeno da neki vakufi osobito Gazi Husrev-begov vakuf za svoje poloæene viπke natrag zatraæile ne bi, te stog razloga potrebno je da vakufska komisija zakonitim zahtjevom odgovoriti moæe. 169

Pogledom, da u podizanju nove zgrade ne postoje nikakve novËane poteπkoÊe, to se ponizno potpisata komisija usuuje Visoko istu zamoliti, da gradnju kuÊe dozvoliti blagoizvoli. Ujedno se podastire dva eksemplara sklopljene pogodbe sa arhitektom gospodinom Vancaπom glede nadziranja zidanja kuÊe na visoko uvianje i odobrenje. Sarajevo, dne 30. marta 1889. Mustafa Fadil-paπiÊ

U istom omotu i pod istom πirom 50-29 arhivirani su: - Odgovor Zemaljske vlade br. 20488 od 3. IV 1889. godine u kojem se odobrava gradnja kuÊe uz napomenu: “...da Êe Zemaljsko vakufsko povjerenstvo svojim dobrim rukovodstvom i valjanim gospodarenjem stvar tako urediti i da bez ikakvog zajma graevne troπkove iz svojih sopstvenih sredstava pokriti moæe.” - Ugovor - “Pogodba” sa arhitektom Vancaπom o nadziranju gradnje Ajas paπina dvora i - Prepis dopisa Bosansko hercegovaËke narodne dioniËke banke, u kojem se objaπnjavaju uvjeti pod kojim je moguÊe podiÊi kredit. U dopisu od 19. V 1889. godine Zemaljsko vakufsko povjerenstvo za Bosnu i Hercegovinu obavjeπtava Zemaljsku vladu da je moralo isplatiti 400 forinti porodici pokojnog Ivana Tasovca kao odπtetu “... za posvojeni komadiÊ zemljiπta i oduzeto svjetlo neki pendæera TasovËeve kuÊe.” Dalje slijede dopisi: - Odobrenje Ugovora ZVP sa poduzetnikom Aloisom Pothom; - Obavjeπtenje Zemaljske vlade od strane ZVP o odræanoj “javnoj usmenoj licitaciji za iznajmljivanje (Ajas-paπina dvora) na tri godine dane. “Ne licitaciji ostali su najbolji nudioci gosp. Gligorije M. JevtanoviÊ sa ponudom od 6.250 forinti i gosp. Josef Kunerth sa ponudom od 6.201 for. “ZVP odluËilo je da odabere loπiju ponudu jer”...gospodin Gliπa JevtanoviÊ neÊe sobom kafanski obrt u vakufskoj kuÊi tjerati, veÊ da on preuzima vakufsku kuÊu samo πpekulacije radi za uzdizanje vaænosti svoje “Hotel Evrope”; - Obavjeπtenje da je “...komisija odluËila uvesti Ëesmu u novograenu kuÊu (Ajas-paπin dvor) iz velikog vodovoda, koji Êe istom iduÊe godine gotov biti”; 170

- Molba ZVP da kod Zemaljske vlade, sigurnosti radi, na Ëuvanje predaju “sve zaduænice....poπto kod ove komisije straæa nedostaje...”; - Prijava poduzetnika Aloisa Potha od 13. XI 1889. godine za kolaudaciju dovrπenog Ajas paπinog dvora; i - Molba ZVP za BiH Zemaljskoj vladi da odobri prekoraËenje troπka od 7046 for. i 22 p. “povodom razπirenja kuÊe... U jedno se ponizno primjeÊuje, da se pokorno potpisato vakufsko povjerenstvo nada, da Êe se cjelokupni troπak gradnje zajedno sa ovo 7.046 for. 22 novË. iz vakufskih suviπaka podmiriti moÊi.” Predmet arhiviran pod πifrom 50-26 iz 1890. godine sadræi 118 listova sljedeÊih priloga: - Izvjeπtaj Zemaljske vlade od 19. VIII 1890. godine o gradnji Ajaspaπina dvora; - Kolaudaciona dozvola sa rekapitulacijom troπkova; - “Graevni ugovor” sklopljen izmeu Zemaljskog vakufskog povjerenstva za Bosnu i Hercegovinu i gospodina Vjekoslava Potha 13. V 1889. godine. Ugovor ima voπtani peËat ZVO i priloge: Uvjeti za gradnju Ajas-paπina dvora u Sarajevu 1. Graditeljske radnje, 2. Klesarske radnje, 3. Tesarske radnje, 4. Limarske radnje, 5. Crieparske radnje, 6. Stolarske radnje, 7. Bravarske radnje, 8. LiËilarske radnje, 9. Staklarske radnje, 10. Kiparske radnje, 11. Munjovodne radnje, 12. Terezzo radnje 13. Bojadisarske radnje, 14. PeËarske i lonËarske radnje i 15. Graffito radnje, i 171

16. ObËenite uvjete; - Projekte /prizemlje, 1. i 2. sprat, krov i fasada/ ovjerene 19. IV 1889. godine od strane Poglavarstva grada Sarajeva-Graevinsko odjeljenje; - Popis troπkova gradnje /planirani i neplanirani/; - ZakljuËak Zemaljske vakufske komisije od 19. III 1890. godine o utemeljenju mirovinske zaklade za Ëinovnike i posluæitelje iste, i - Iskaz suviπka samostalnih vakufa od 1888. god. koji su uniπli u 1889. godinu. Iskaz sadræi sljedeÊe rubrike: TekuÊi broj, Ime vakufa, Kotar, Datum kad je suviπak poloæen i iznos. Donosimo samo pregled vakufa i kotar od Ëijih je priloga pomognuta izgradnja Ajas-paπinog dvora u Sarajevu: 1. PaËavæi Mesuh vakuf 2. Gazi Ferhat-beg 3. Alajemini 4. Nafisa kÊi H. Mehmeda 5. H. Hurem ef. 6. Topal h. Hasan 7. H. Osman-beg DæenetiÊ 8. Jakub-paπa i Ahmed-aga TeroviÊ 9. Topal h. Mehmed 10. Dæano Zade h. Husejn 11. Kasum ∆atib mahala 12. DæenetiÊ Mustaj-beg 13. H. BiËakËiÊ 14. Gazi Husrev-beg 15. KariÊ h. Omer 16. Nebrdilo h. Ali 172 Sarajevo

17. »oban Hasan 18. Uskudar Ahmed ∆elebi 19. Divan ∆atib i Keπo Salih-aga 20. ÆagriÊ 21. Jahja-paπa 22. H. Salih Hobava (?) 23. Hatidæa Hatun 24. Merjem Hanuma 25. H. Idris, h. Salih i Fatima SliniÊ 26. Armagandæi Sina 27. »ekrÊi Muslihudin 28. Daud ∆elebi 29. Gerdani h. Husejn 30. Hurπid-paπa 31. ©erif Osman-paπa 32. Fatima Hanum DæiniÊ 33. H. Salih-aga Slobova 34. Afifa Hatun 35. Husejn-aga »urËiÊ 36. SaraË h. Hajdar 37. Tahvil h. Mustafa 38. Kasap-zade h. Ibrahim 39. BiËakËiÊ h. Mehmed 40. H. Mehmed SubaπiÊ 41. »okadæi h. Sulejman 42. Afifa AhmedagiÊ 43. Gazi Bali-beg 44. Umihana Glogjo 45. Mulia-hanuma BabiÊ 46. H. Avdaga »omara 47. Abdullah-aga h. MuratoviÊ

Sarajevo

173

48. H. Sejdin 49. SagrakËi h. Mahmud 50. Goæulska dæamija 51. Hadim Ali-paπa 52. RepovaËka dæamija 53. Sulejman-paπa dæamija 54. Hadim Ali-paπa tekija 55. Kulin Bali 56. Piπman h. Husejn 57. Arabi Djediv 58. Mujaga h. RustemagiÊ 59. H. Hasanova Ëesma 60. Gazi Skender-paπa 61. ©ejh Magribi dæamija 62. Dæamijski vakuf 63. Vedjihi-paπa dæamija 64. Atik dæamija 65. Ahmed-aga KrpiÊ 66. Gornja mahala 67. Velika dæamija vakuf 68. DuboËac dæamija 69. Velidin dæamija 70. H. Ibrahim-paπa u PoËitelju 71. Amil Ali dæamija 72. Jeni Bair dæamija 73. Tab∂ane 74. Muhamed-aga KestendæiÊ 75. Æelica H. Omer-aga 76. H. Mehmed Kabovaja 77. H. Ibrahim OdobaπiÊ 78. Krzlaraga Mustafa 174

Sarajevo Ljubuπki Sarajevo Konjic “ Sarajevo “ “ “ “ Visoko Sarajevo “ Bileka Bijeljina “ “ Derventa “ “ “ Stolac Dol. Tuzla Visoko “ Sarajevo “ “ “ Varcar

79. Jakeπ dæamija 80. Sijekovac dæamija 81. H. Alia i Abdaga Bukovica 82. Medresa 83. Viπnjica dæamija 84. ©ejh ef. 85. H. Bali-beg 86. Tahvil-aga dæamija 87. H. Hasan 88. Hadin Ali-paπa 89. Duzdæihan Esma 90. Olovo dæamija 91. Gradska dæamija 92. »arπijska dæamija 93. H. Husejn dæamija 94. Bijela dæamija 95. Husejn-aga MehmedagiÊ 96. Musala dæamija 97. Stara medresa 98. Careva dæamija 99. »engiÊ h. Gazi-beg 100. Mehmed-paπa SokoloviÊ 101. Musa-paπa (Nova Kasaba) 102. KuÊuk ∆atib Muslihudin 103. Kulauziji dæamije 104. H. Pervis dæamija 105. Oraπje dæamija 106. »eliÊ gornji 107. Odæak dæamija 108. Kamenska dæamija 109. Hava Hanum FilipoviÊ

Derventa “ Fojnica “ “ Kladanj Kladanj “ “ “ “ “ Prijedor “ D. Tuzla “ “ “ “ Dobrunj Viπegrad “ “ Vlasenica Sarajevo Banja Luka “ BrËko “ Dervent Kladanj Livno 175

110. Bali-aga 111. Sultan Ahmed dæamija 112. »arπijska dæamija 113. Zaglavica dæamija 114. Gradska dæamija 115. OraπÊe Pagjani 116. Kliπka dæamija 117. Tabak h. Ali 118. VaizoviÊ h. Adem 119. Potok dæamija 120. Gazi Turali-beg dæam. 121. Fatima-hanum Hamam 122. Sejmenska (Segban) dæamija 123. Mehmed i Mustaj-beg 124. Gazi Sinan-beg 125. Kobaπ dæamija 126. Dol. Kamengrad 127. Sultan Ahmed (Ëarπijska) dæam. 128. Dæafer-beg 129. Skender-paπiÊ Mustaj-beg 130. KosteroviÊ h. Halil-beg 131. Sukija dæamija 132. Ujedinjeni vakuf svih dæamija 133. Husejn-beg 134. Mokro-zade 135. »eliÊ dolnji 136. Vakuf dæamije u Oraπju 137. Careva dæamija u B. ©amac 138. Tekija dæamija 139. Junus »auπ dæamija 140. Hafiz Havadæe 176

Kulen-Vakuf Petrovac “ “ “ “ “ Rogatica “ D. Tuzla “ Visoko Zenica »ajniËe “ Prnjavor Sanski Most Zenica »ajniËe Sarajevo Bugojno Bosanska Gradiπka Jajce Rogatica Sarajevo BrËko “ GradaËac Bosanska Gradiπka Konjica Mostar

141. Hadæi Bali 142. H. Ahmed LakπiÊ 143. Zahida-hanum 144. Bajazid Havadæe 145. VuËjakoviÊ Nesuh-aga 146. Mustafa-paπa 147. H. Mehmed-paπa medresa 148. Ali »ohadar 149. Hamza-beg 150. Sultan Fatima 151. H. Osman 152. Karadæoz H. Mehmed-beg 153. Nezir-aga 154. Koski Mehmed-paπa 155. Lafi h. Ali-beg 156. Baba Beπir 157. Husejn Silihdar-paπa 158. Dæevahira-hanum 159. Sulejman-paπa dæamija 160. H. Musli 161. ZoliÊ dæamija 162. H. Murteza-aga 163. Gazi-aga 164. H. Ali-beg HasanpaπiÊ 165. ElÊi Ibrahim-paπa 166. Deviπ-beg HasanpaπiÊ i Husejn-beg KulenoviÊ 167. DiviÊ dæamija 168. Skela dæamija 169. Begsu dæamija 170. Zamlar dæamija

Mostar “ “ “ “ FoËa “ “ “ “ “ Mostar “ “ “ “ Stolac Travnik “ Travnik “ “ “ “ “ “ Zvornik “ “ “ 177

171. H. Nur-beg dæamija 172. H. Firdus dæamija 173. Azizija dæamija 174. Nova medresa 175. Olovija dæamija 176. Dæamija i mekteb gor. 177. KljuË-dizdar Hasan-aga 178. Gornje Kotorsko 179. Dæafer-beg 180. H. Sefer 181. Abdul Mumun-beg 182. Novi mejdan dæamija 183. Idaet dæamija 184. SalihoviÊ h. Alija 185. TeskeredæiÊ Derviπ-paπa 186. Buzadæi h. Hasan 187. Tutibula dæamija 188. Kadi Beli 189. Sinan-beg 190. Bali-zade 191. Abdul Halim-aga 192. Hadim Ali-paπa 193. Gazi Skender-paπa Sarajevo, dne 30. Augusta 1890.

Zvornik Banja Luka Bosanska Kostajnica GraËanica “ Orahovci Travnik Dervent FoËa “ “ GraËanica “ Stolac Travnik Sarajevo Sarajevo “ “ “ “ Kladanj Sarajevo Vakufsko raËunovodstvo

178

Contributions for history of waqf in Bosnia and Herzegovina (Archive of Bosnia and Herzegovina)
Research work undertaken by Mina KujoviÊ dealt with archive collections of Archive of Bosnia and Herzegovina, which contains materials of great significance for understanding of history of Bosnia and Herzegovina from second half of 19th century until present. A significant number of these documents is related to activities of Provincial Waqf Committee and independent waqfs throughout Bosnia and Herzegovina. Earliest documents concerning work of waqfs are those of Joint Ministry of Finance, Bosnia and Herzegovina branch (18781918), Provincial government of Bosnia and Herzegovina (1878-1918), and Shar’a High Court in Bosnia and Herzegovina (1879-1946). Information about building, partial renovation, reconstruction of these institutions of cultural, educational, agricultural and political importance of that period, is much more than just mere administrative records, mathematical numbers, financial spending etc. Behind these apparently dull data lay fundamental mosaics of our history not yet fully discovered. It is from this perspective that we should consider the importance of this short text by Mina KujoviÊ.

179

180

Ahmet AlibaπiÊ IBN ‘ASAKIROVA POVIJEST GRADA DAMASKA: Slavno dostignuÊe muslimanske historiografije
Muslimanski nauËnici su dosegli visove u mnogim nauËnim oblastima, ali u jednoj su bili bez premca - u pisanju biografskih rjeËnika.1 Predmet ovoga rada je upravo jedan takav biografski rjeËnik, Ibn ‘Asakirova Povijest grada Damaska ili Tårí∂ medíneti Dimaπq (u daljnjem tekstu Tarih). ImajuÊi u vidu obimnost djela i Ëinjenicu da je njegov veÊi dio joπ u rukopisu, fer je kazati da je ovo samo skroman pokuπaj da se rezimira dosad poznato o ovom velikom djelu. Nakon kratke skice æivota i djela Ibn ‘Asakira govorit Êemo o sadræaju, metodologiji, izvorima i utjecaju Tariha na muslimansku historiografiju posebno, te na muslimansku literaturu uopÊe. Osjetili smo potrebnim predstaviti i Ibn Menzurov saæetak (Mu∂te¥ar) Povijesti grada Damaska. »italac Êe naÊi i kratku biljeπku o joπ jednom nedovrπenom pokuπaju saæimanja Tariha koga su naËinili ‘Abdulkadir Bedran i Ahmed ‘Ubejd. Æivot Ibn ‘Asakira Njegovo puno ime je ‘Ali ibn el-Hasen ibn Hibetullah, Ebu -l-Qasim Siqatuddin ibn ‘Asakir ed-Dimaπqi (499.-571.h./1105.-1176.). Prvi ga je Ibn‘ Asakirom nazvao imam Ibn al-Ûawzí.2 Razlog takvog imenovanja nije poznat s obzirom da niko iz njegove porodice nije poznat kao ‘Asakir. On je bio Ëlan ugledne familije Benu ‘Asakir koja je dræala vaæne pozicije u druπtvenom, politiËkom i kulturnom æivotu Damaska tokom gotovo dva stoljeÊa (470.-660.h./1077.-1261.). Bila je to odana sunnijska familija koja je aktivno uËestvovala u progonu πi‘ija i drugih nesunnijskih sekti toga doba. Ova nam Ëinjenica pomaæe da shvatimo dvije pojave: Ibn

1 Jedan od moguÊih razloga je i taj πto su bili razoËarani u politiËki estabiliπment pa su se okrenuli uzoritim æivotima uËenih ljudi Ummeta. Popularna izdanja “Who Is Who?” najbliæa su aproksimacija srednjovjekovnih islamskih biografskih rjeËnika na Zapadu danas. 2 Ibn ‘Asakir, Tårí∂u madineti Dimaπq (TMD), Es-Siretu -n-nebevijje, dio 1, str. III.

181

‘Asakirov interes za Tradiciju Boæijeg Poslanika (Sunnet) i njegovo prijateljevanje sa najvaænijim sunnijskim liderima toga doba, Nuruddinom ez-Zenkijem (u. 569.h./1173.), koji ga je ohrabrivao da napiπe Tarih i podigao mu Dar al-Hadith da bi u njemu mogao predavati, te Salahuddinom el-Ejjubijem koji ga je, kaæu, neobiËno cijenio i prisustvovao njegovoj dæenazi.3 Ibn ‘Asakir je bio poboæan musliman, historiËar, veliki putnik, πafijski pravnik, pjesnik, aktivista, eπ‘arijski teolog, profesor Daru-l-hadisa (πkole hadisa) i, iznad svega, muhaddis.4 Prema Ibn Halikkanu, on je bio glavni muhaddis ©ama u svoje vrijeme.5

Ibn ‘Asakirovo obrazovanje
Svoje prvo obrazovanje stekao je u kuÊi i u Velikoj dæamiji u Damasku. Nakon smrti svoga oca puno je putovao. Na svom prvom putovanju (520.-525.h.) posjetio je Mekku, Medinu, Kufu i Bagdad. U Bagdadu je studirao pred el-Gazalijevim uËenicima u Nizamijji. U Damask se vratio 525. g. gdje je proveo naredne Ëetiri godine i vjerovatno poËeo sastavljati svoju Povijest grada Damaska. U ovom periodu (527.h.) dobio je svoje prvo dijete Qasima, koji je vaæan zbog njegovog rada na Tarihu. On je napisao i biografiju svoga oca koju su koristili Jaqut i az-Zahabí a koja do danas nije saËuvana.6 Godine 529.h. Ibn ‘Asakir je bio ponovo na nogama, ovaj put u pravcu Horasana. On je izabrao Horasan jer je Egipat, na drugoj strani, u to vrijeme bio pod πi‘skom dinastijom Fatimija i veÊ izgubio prestiæ sunnijskog znanstvenog centra. To je bio razlog πto ga Ibn ‘Asakir nikada nije ni posjetio.7 Tokom ovog drugog putovanja posjetio je sljedeÊe centre uËenosti: Horasan, Isfahan, Transoksaniju, Merv (gdje je sreo Ebu Sa‘da ‘Abdulkerima as-Sam‘aniya), Tabriz, Bejhek, Niπapur, Herat, Mosul i ponovo Bagdad. U Damask se vratio 535.h./ 1141. g. gdje je poËeo predavati, πto je Ëinio narednih Ëetrdeset godina.8 Informacije o Ibn ‘Asakirovim putovanjima su vrlo vaæne za izuËavanje izvora Tariha. Prema as-Subkíyu, on je imao preko 1300 muπkih uËitelja
3 Ibn Khalikkan’s Biografical Dictionary, prevod B. Macguckin de Slane (New York Johnson Reprint Corporation, 1961, 1. izd. 1843), 2: 254. 4 Taûuddin as-Subky, Ãabaqåãu aπ-©åfi‘iyya al-kubrå (Cairo: Al-Matba’a al-Husajyniyya al-Misriyya, 1323), 4: 274. 5 Ibn Halikkan, 2: 252. 6 N. Elisseeff, “Ibn ‘Asakir” u Encyclopedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1986), 3: 714. 7 TMD, 1: VII. 8 As-Subkí, 4: 273; TMD, 80: 10-15.

182

(πejhova) i oko 80 æenskih uËitelja.9 Kao πto naslov jednog njegovog djela sugerira, on je nauku stjecao u oko Ëetrdeset gradova. Znamo i to da je paæljivo pravio zabiljeπke dok je prisustvovao predavanjima (medæalis) tih uËitelja. Od velike koristi u prepoznavanju njegovih uËitelja su indeksi njegovih uËitelja koje su napravili prireivaËi objavljenih dijelova Tariha.10 O tome Êemo joπ neπto kazati kasnije. Zasad kaæimo da je i sam imao veliki broj studenata. Umro je 2. redæeba 571.h, odnosno 25. januara 1176. g., to jeste, godinu dana nakon πto je Salahuddin uπao u Damask.

Ibn ‘Asakirova djela
Prema jednom od glavnih urednika Tariha, profesorici Sakíni aπ©ihåbí, Ibn ‘Asakir je iza sebe ostavio 143 djela.11 Sva ona su na ovaj ili onaj naËin vezana za Sunnet ili su napisana po metodologiji sunnetskih studija. To Êe postati jasnije kada budemo govorili o Ibn ‘Asakirovoj metodologiji u Tarihu. A sada, evo naslova nekih njegovih djela:12

Al-Iπraf ‘alå ma‘rifa al-atråf (3 toma u rukopisu), Al-Arba‘ína fi-l-iûtihådi fí iqåma al-ûihåd, Mu‘ûam a¥-¥ahåba, Tårí∂ al-Mizze, Mu‘ûam an-niswån, Fañlu Asqalån, Tåríhu medineti Dimaπq, Manåqib al-aπ‘ariyya, Tabyín kezibi al-muftarí fí-må nusiba ilå Ebí al-Hasan al-Aπ‘arí (Apologetsko djelo koga je za πtampu priredio πejh Al-Kawsarí, Damask, 1928), Keπf al-mugatta fí fañl al-Muvetta’ (objavljeno), Tabyín al-imtinån fi al-amr bi al-iõtitån (rukopis), Arba‘úna õadíïan min arba‘ína πaj∂an min arba‘ína madina, Tahèíb al-multamas min ‘awåli Malik ibn Anas, Mu‘ûam asma al-qurå wa al-am¥år, Mu‘ûam aπ-πuyú∂ wa an-nubalå’.
9 As-Subkí, Ibid. 10 Vidi, naprimjer, TMD, 37: 411; 52: 328 i 43: 379. 11 Neki kaæu da se radi o ‘samo’ πezdeset djela. Meutim, sam Jaqut nabraja naslove viπe od 60 djela. TMD, 1: X. 12 Za cjelovitu listu vidi TMD, 80: 18, 25-27.

183

Pisanje Povijesti grada Damaska Iako ne znamo sve detalje nastanka Povijesti grada Damaska, sigurno je da je ovo djelo okupiralo dobar dio Ibn ‘Asakirovog æivota. Na bazi dostupnih podataka pokuπat Êemo rekonstruirati faze kroz koje je proπao Tårí∂ u svome nastajanju.13 Posigurno znamo da je Ibn ‘Asakir rad na Tårí∂u poËeo izmeu svoja dva velika putovanja, tj. izmeu 525. i 529. g. po Hidæri. Uvod je, meutim, napisao u zadnjim godinama æivota kada je njegov vid izgleda bio vrlo oslabio.14 To znaËi da je sastavljanje ovoga djela okupiralo cijeli Ibn ‘Asakirov æivot s posebnim intenzitetom u mladosti i pred smrt. Uz pomoÊ sina Qasima (527.-600.h./1132.-1203.) on ga je najvjerovatnije kompletirao prije 562. g., moæda 559. KonaËnu verziju Tariha izradio je njegov sin oko 565. godine.15 U pripremi ove verzije Qasim je igrao znaËajnu uredniËku ulogu. On je u tom procesu u glavni tekst inkorporirao mnoge biljeπke koje je Ibn ‘Asakir ostavio na marginama ili na odvojenim papirima pridodatim ranijoj verziji. Ponekad je intervenirao i u pisanju imena obiËno preferirajuÊi punije ime umjesto nadimka po prvoroenom djetetu (kunya). Ponekad je brisao ponovljene informacije, dodavao odreene senede (lance prenosilaca) svoga oca te dodavao Ëitave biografije.16 Zbog velikog vremenskog perioda u kome je Tarih sastavljan, nastalo je nekoliko njegovih verzija i podjela. Prva verzija Ëije je autorstvo problematiËno17 bila je podijeljena u pedeset sedam svezaka (muûallad) od kojih se svaki sastojao od po deset fascikli (ûuz’ ili kurrasa). Svaki dæuz u ovoj podjeli obuhvaÊa oko πezdeset πtampanih stranica. Ova podjela poznata je i kao taûzi’at al-a¥l. KonaËna verzija, Ëije je autorstvo
13 Naπi bi uvidi u ovom radu bili mnogo kompletniji da smo bili u prilici konsultirati 1. i 2. tom TMD u izdanju Maûma’u al-lugåti al-‘arabiyya iz Damaska iz 1951. i 1954. g., te al-Kalimåtu we al-buõúï wa al-qa¥å’idu al-mulqåh fí iõtifåli bi-mu’arri∂ Dimaπq al-kabír, Ibn Asakir fí èikrå murúr tis‘i mi’ati sana ‘alå wilådat-hi (Damascus: al-Maûlis al-A‘la li-ri‘åyati al-funún wa al-adab wa al-‘ulúm aliûtimå‘iyya, 1979), te Ibn ‘Asåkir fí èikrå murúr tis‘i mi’a sana ‘alå wilådatih. 14 TMD, 80: 16, 23. 15 TMD, 80: 23. 16 TMD, 80: 37: IV-X. 17 Taπ Kubrizade (Ahmed b. Mustafa Taπ Kubrizade), Miftåõ as-sa‘åda wa mi¥båh as-siyåda, Bairut: Dar al-kutub al-‘ilmiyya, 1985), Elisseeff i Chamberline (Michael Chamberline, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190-1350, Cambridge: Cambridge University Press, 1994) je pripisuju Ibn ‘Asakiru, dok Sakina aπ-©ihabi smatra da je ona djelo sina mu Qasima.

184

takoer diskutabilno,18 je podijeljena u osamdeset svezaka sa osam stotina fascikli (od kojih svaka ima oko Ëetrdeset πtampanih stranica). Ova druga verzija je poznata kao taûzi’a al-far‘i. 19 »ini se da su ove podjele jednostavno slijedile sveske papira na kojima je Tarih pisan i da nemaju neku znaËajniju metodoloπku vaænost. Naime, neke biografije su podijeljene izmeu tomova πto ide u prilog reËenom. Akademija arapskog jezika iz Damaska pokuπala je slijediti posljednju podjelu u svome izdanju Tariha, ali je vremenom odustala od te ideje i samo je donekle poπtuje.20 Kao πto je veÊ naznaËeno, zahtjevni posao iznoπenja Tårí∂a na svjetlo dana na sebe je preuzela Akademija arapskog jezika iz Damaska. Prvi tom se iz πtampe pojavio 1951. g. i do 1997. g. je, prema naπim saznanjima, objavljeno ukupno dvadeset velikih tomova (po 353-527 stranica bez uvoda i indeksa koji su obiËno zauzimali joπ toliko prostora pa neki tomovi imaju i po hiljadu stranica). Neki od objavljenih tomova sadræe samo polovinu sveska iz rukopisa, πto znaËi da je dosada ukupno objavljeno tek oko Ëetvrtine Tariha. Evo spiska dosada objavljenih tomova do kojih smo uspjeli doÊi.21 Tom 1 Sadræaj ZnaËaj Damaska i njegove karakteristike Topografija Damaska Biografija Poslanika (I dio) Biografija Poslanika (II dio) PrireivaË Dr. Salahuddin Mundæid Dr. Salahuddin Mundæid Prof. Nashat Gazavi Prof. Nashat Gazavi IzdavaË i god. izd. Akademija ar. jezika, Damask (AAD), 1951 AAD, 1954 AAD, 1984 AAD, 1992

2 -

18 Zbog nedostatka detaljnih informacija i o ovoj su se verziji pojavila razliËita miπljenja. Chamberlain smatra da je Ibn ‘Asakir svojom rukom napisao dvije valjane kopije Tariha, a sliËno tvrdi i Taπ Kubrizade, πto je u suprotnosti sa miπljenjem urednika u Arapskoj akademiji u Damasku. Profesor Elisseeff, autor Ëlanka o Ibn ‘Asakiru u 2. izdanju Encyclopedia of Islam, spominje i 3. verziju od sedamdeset tomova sa po deset fascikli sa po dvadeset folija. Vidi: Chamberline, 144; Taπ Kubrizade, 3: 714. 19 TMD, 37: III-IV. 20 N. Elisseeff, “Ibn ‘Asakir”, 3: 714; Ibn Menùúr, Mu∂ta¥ar Tårí∂ madínati Dimaπq (Damask: Dår al-fikr, 1984), 1: 10. 21 Prema websiteu Muessesetu -r-risale, ova izdavaËka kuÊa je dosada objavila Ëetiri toma Tariha. Mi imamo podatke za dva. Prema Katalogu Kongresne biblioteke u Washingtonu, Akademija arapskog jezika je objavila i tomove 44, 45 i 47. Mi do njih nismo uspjeli doÊi.

185

7

10 31 32 33 34 37

Biografije: Ahmad b. ‘Utba Ahmad b. Muhammad b. Mu’ammil Biog.: Busr b. Abi Uratah Thabit b. Aqram Biog.: ‘Asim - ‘A’iz Biog.: ‘Ubade b. Evfa ‘Abdullah b. Suwab Biog.: ‘Abdullah b. Ûabir ‘Abdullah b. Zayd Biog.: ‘Abdullah b. Salim ‘Abdullah b. Abi A‘iπa Biog.: ‘Abdullah b. ‘Imran ‘Abdullah b. Qays b. Salim

‘Abdulgani ed-Daqr i at-Tarabiπi Prof. Muhammed A. Dahman Dr. ©ukri Faysal Dr. Faysal - Nahhas Murad Dr. Fejsal - Aπ-©ihabi At-Tarabiπi Prof. Muta‘ At-Tarabiπi Fotokopija rukopisa iz Zahiriyya biblioteke u Damasku Prof. Sakina aπ-©ihabi Prof. Sekina eπ-©ihabi

AAD, 1984

AAD, 1963 AAD, 1977 AAD, 1982 AAD, 1981 AAD, 1984 AAD, 1978 Bayrut: Mu’assasa ar-risale, ’94 AAD, 1987

Isto Biog.: ‘Abdullah b. Qays b. Mahrama - ‘Abdullah b. Mas‘ada Biog.: ‘Abdullah b. Mas‘ud 39 ‘Abdulhamid b. Bekkar ‘Abdulhamid b. Habib 40 ‘Abdurrahman b. ‘Abdullah Biog.: ‘Abdurrahman b. 41 ‘Abdullah b. al-Hasan ‘Abdurrahman b. Musavver Biog.: ‘Abdurrahman b. 42 Mas’ad - ‘Abdulaziz b. ‘Umar b. ‘Abdulaziz Biog.: ‘Abdulaziz b. ‘Umayr 43 ‘Abdulwahib b. Zayd al-Basri Biog.: ‘Usman b. ‘Affan 52-53 Biog.: ‘Umar b. al-Haããåb 37 38

Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1986 Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1986 Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1991

Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1992

Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1993 Prof. Sakina aπ-©ihabi Fotokopija rukopisa iz Zahirijja biblioteke u Damasku Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1984 Dar al-Baπir, 1989

52-53 Isto 80 186 Biografije æena

Bayrut: Mu’assasa ar-risale, ’94 Prof. Sakina aπ-©ihabi AAD, 1981(?)

Iz ove tabele se vidi da projekat izdavanja Tårí∂a pati od diskontinuiteta i nesukcesivnosti. Ustvari, Akademija je podijelila Tårí∂ na tim istraæivaËa od kojih su mnogi kasnije odustali. Iz posljednjih nekoliko objavljenih tomova vidimo da je prireivanje na sebe preuzela prof. Sakína aπ-©ihåbi, dok je objavljivanje preuzela ugledna izdavaËka kuÊa Mu’essesetu -r-risala iz Bejruta sa Ëime je poboljπan i kvalitet izdanja, koji je ranije bio na nedopustivo niskom nivou. Mnogi ranije objavljeni tomovi su imali mehki povez i Ëesto nikakav uvez. Æalosno je zakljuËiti da Êe danaπnje muslimanske institucije, ako nastave ovim tempom, trebati joπ nekih sto i trideset godina da zavrπe prireivanje i objavljivanje djela koje je napisao jedan Ëovjek u 12. stoljeÊu kada nije bilo ni elektriËne energije ni kompjutera! Sam ovaj podatak nam dovoljno govori o trenutnom stanju muslimanske inteligencije i literature uopÊe. Nalazimo za shodno kazati i nekoliko rijeËi o prireivaËkoj politici Akademije u Damasku koja je bila πiroko definirana na samom poËetku projekta. Cilj projekta je bio da se javnosti predstavi ispravan tekst Tariha. Da bi se u tome uspjelo, Akademija je smatrala nuænim uËiniti sljedeÊe: - izabrati ispravnu verziju teksta kada postoji viπe rukopisa, - na minimum svesti broj komentara i fusnota, - vokalizirati liËna imena, - pojasniti teπke rijeËi, - ne navoditi izvore hadisa, - numerisati redove teksta prema rukopisu te - saËiniti potrebne indekse.22 VeÊina prireivaËa je u manjoj ili veÊoj mjeri slijedila zacrtanu politiku iako su razlike od jednog do drugog toma primijetne, posebno u broju indeksa. Najbolje je indekse pripremio dr. Faysal za 31. tom. Meutim, ubrzo se ispostavilo da su takvi indeksi nepraktiËni poπto su zauzimali gotovo polovicu toma. NajuobiËajeniji indeksi su oni biografija, liËnih imena, Ibn ‘Asakirovih uËitelja, kur’anskih ajeta, hadisa, stihova, mjesta i dogaaja te knjiga spomenutih u tekstu. Podnaslovi su najËeπÊe πtampani na marginama knjige. Gotovo svaki tom ima uvod prireivaËa. Najinformativniji su uvodi za 1., 31. i 80. tom.

22 TMD, 31: 20-21.

187

Rukopisi Tårí∂a Nije niπta neobiËno da se znanstvenici susretnu sa brojnim problemima u prireivanju viπetomnog djela kakvo je Tårí∂. NajveÊi problem u ovom sluËaju je taj πto znanstvenici joπ nisu uspjeli ‘sastaviti’ jednu kompletnu verziju Tariha od svih dijelova rukopisa razasutih po svijetu. Autograf je izgleda zagubljen, mada postoje jake indicije da je jedan njegov tom saËuvan u Lenjingradskom muzeju (37. tom s biografijom halife Omera). Dijelovi Tariha se nalaze i u Britanskom muzeju ali je veÊina smjeπtena u Zahirijja biblioteci u zbirci broj 3383. Rukopis ima osamnaest tomova i potjeËe iz 12. hidæretskog stoljeÊa.23 Imam el-Berzelijeva kopija iz 7. hidæretskog stoljeÊa se Ëuva u Azharovoj biblioteci (br. 714/1670). Dijelovi prepisani iz originala se nalaze i u Maroku te u Bibilioteci Ahmeda III u Turskoj (br. 2887). Ova posljednja kopija je najkompletnija a potjeËe iz 10. stoljeÊa po Hidæri i postoji moguÊnost da je prepisana iz originala. Akademija u Damasku je pribavila mikrofilmove veÊine ovih rukopisa.24 Prema prireivaËima, zajedniËka karakteristika svih ovih rukopisa su mnogobrojne greπke, izgubljene stranice i paragrafi, ispuπteni redovi i sliËno, πto rekonstruiranje originalnog teksta ponekad Ëini nemoguÊim Ëak i uz pomoÊ Ibn Menzurovog Muhtesara. Sadræaj Tariha i Ibn ‘Asakirova metodologija

Tåríh madínat Dimaπq wa èikr fañliha wa tasmiyat man õallahå min alamåsil aw iûtåza bi navåõíha min waridíhå wa ehlihå je biografski rjeËnik veoma nalik na Tarihu Bagdad od Al-Hatiba al-Bagdadija. Prema izvjeπtajima, Ibn ‘Asakir je vrlo rano u Damasku upoznao el-Bagdadijevo djelo i navodno je bio impresioniran njime.25 Tarih poËinje detaljnom historijskom topografijom Damaska. Prema Elisseeffu, taj dio Tariha duguje mnogo Ahmadu ibn al-Mu‘allau (u. 286.h./899.) i Ibn Humaydu ibn Abi ‘l-‘Aûaizu, a kasnije su ga koristili Ibn ©adda u svome Al-A‘laq alhatire i Ibn ©akir al-Kutubi u svome ‘Uyún at-tawåri∂.26 Glavni dio Tariha Ëine biografije nalik onima iz tabeqat literature. Nakon biografije
23 Ova kopija je poznata i kao Sulejman-paπina kopija i sada se nalazi u Asadovoj biblioteci. 24 TMD, 80: 18. Vidi C. Brockelman, GAL, 1: 403, Supplementband, I:566-67. 25 Ibn Halikkan, 2: 253; TMD, 80: 9, 19-20. 26 Elisseeff, 3: 714.

188

Poslanika, alejhi-s-selam, autor alfabetskim redom nabraja sve vaænije osobe koje su kraÊe ili duæe boravile u Damasku. Tarih se uvjetno moæe podijeliti na dva dijela: uvod o znaËaju, topografiji i historiji Damaska i opÊoj napomeni o historiji kao nauci i glavni dio koji poËinje biografijom Poslanika, a.s. ZadivljujuÊe je bogatstvo informacija koje Ibn ‘Asakir unosi u svoj Tarih. Pored obilja, ponekad i irelevantnih informacija, on usput raspravlja o pravnim pitanjima, kazuje smijeπne dogodovπtine, priËa anegdote, biljeæi stihove poezije, itd. To je razlog πto neki tvrde da je on ustvari napisao ‘kulturnu historiju’ ©ama od najranijih vremena do svojih dana. Ipak, Ibn ‘Asakir vrlo rijetko biljeæi svoje liËno miπljenje o ljudima i dogaajima. Generalno, on preferira izvjeπtavanje nad komentiranjem. Sam naslov djela navodi na krivu pomisao da su u Tarihu obraene samo osobe koje su posjetile Damask ili æivjele u njemu i njegovoj bliæoj okolici. Ustvari, Tarih donosi i biografije osoba koje su æivjele ili posjetile ©am ukljuËujuÊi Halep, Ba‘lebek i druge njegove gradove.27 Ibn ‘Asakir nije bio dosljedan u alfabetskom poretku biografija posebno kada doe do imena oËeva. On obiËno prvo navodi muπkarce koji su bili poznati po cijelom imenu, potom one poznate po nadimku (kun’ja) i na kraju medæahil (tj. osobe poznate samo po nekom atributu). Posljednji tom i po rezerviran za æene, gdje je slijedio isti metod.28 Ibn ‘Asakir nije bio prvi koji je odvojio biografije æena od onih muπkaraca. Isto su ranije uËinili Ibn Sa‘d, Halifa ibn Hayyat, Ibn Abí Hatim, AlHatib al-Bagdadi, Ibn ‘Abdulbarr i mnogi drugi muslimanski historiËari. S druge strane imamo Aè-Èahabiya (Siyar a‘låm an-nubalå’) i Ibn Menzura (Mu∂ta¥ar Tårí∂a) koji su i muπkarce i æene imali na jedinstvenoj listi. Kada su kriteriji za uvrπÊenje osoba u Tarih u pitanju, Ëini se da je jedini kriterij bio da je osoba bila iole poznata i da je proπla ili æivjela u Damasku ili Ëak ©amu. To znaËi da se u Tarihu mogu naÊi biografije svih vrsta ljudi; od poslanika, politiËara, znanstvenika i pjesnika do homoseksualaca i robinja.29 Po ovome se Ibn ‘Asakir razlikuje od elHatiba al-Bagdadiya koji je pisao samo o uglednim osobama. To je i razlog πto u Povijesti Bagdada nalazimo svega trideset dvije biografije
27 TMD, 80: 19. 28 TMD, 80: VI, 34. 29 Muhtesar, 1: 7.

189

æena dok ih u Povijesti grada Damaska ima 196. Ova razlika u kriterijama za izbor uoËljiva je i iz podnaslova autora za dio o æenama. U alBagdadijevom djelu podnaslov glasi Èikr an-niså’ min ahl Bagdad alma’rúfa bi al-fañl wa riwayat al-‘ilm (Spomen æena Bagdada koje su poznate po Ëasti i prenoπenju znanja), dok kod Ibn ‘Asakira on glasi: Wa håèå èikru man waqa‘a ilå èikrihinna min an-niså’i min al-õarå’ir wa al-imå’ (Sada slijedi spomen æena o kojima se priËa; slobodnih æena i robinja…). Joπ jedna od karakteristika Ibn ‘Asakira je ta πto ne spominje uËene ljude svoga doba osim nekoliko liËnih prijatelja kao πto su Ibnu-s-Sem‘ani i ‘Abdulmugis ibn Zubejr el-Bagdadi. Same biografije su vrlo razliËite duæine. Neke su stale u nekoliko redova dok biografija Poslanika, alejhi-s-selam, zauzima dva objavljena toma, a biografije hulefa-i raπidina po jedan tom. (Dosada su objavljene samo biografije Omera i Osmana, r.a.). Biografije politiËkih liËnosti su obiËno kraÊe od onih uËenih ljudi. To moæe odraæavati Ibn ‘Asakirov prezrivi stav prema politici. Ibn ‘Asakirovo pisanje ima prepoznatljivu i jasnu sufijsku i poboænu aromu. OËito, politiËki sukobi - posebno oni meu muslimanima koji su tada bijesnili - ne uklapaju se sasvim u takav okvir. MoguÊe je, meutim, da je razlog tome i taj πto politiËari rijetko prenose hadise koji Ëine glavninu Tariha. Interesantno je da kada govori o muslimanskim politiËkim liderima (Omer, Osman, Emevije…) Ibn ‘Asakir obiËno ne posveÊuje paænju bitkama koje su vodili.30 Podaci o tim bitkama mogu se naÊi u biografijama ljudi koji o njima izvjeπtavaju. S obzirom da su bili dinastija koja je iz Damaska vladala muslimanima viπe od jednog stoljeÊa, Emevije su vrlo prisutne u Tarihu. Tako je 43. tom gotovo u cijelosti posveÊen njima. Da bismo u cijelosti razumjeli metodologiju Tariha, valja imati na umu da je Ibn ‘Asakir bio prije svega tradicionist, muhaddis.31 Ta je Ëinjenica ostavila snaænoga traga na svakoj stranici Tariha u vidu mnoπtva ponavljanja, striktnog citiranja seneda prije nego same predaje (metna), preciznosti u koriπÊenju hadiske terminologije (õaddeïenå, a∂berenå, enbe’enå…), dosljednom navoenju izvora kako usmenih tako i pisanih, itd. To je istovremeno i jedna od prednosti originalnog Tariha nad
30 TMD, 52-53: III-IV. 31 ‘Abdu l-Qådir Badrån, Tahèíbu Tårí∂i madína Dimaπq (Bejrut: Dår iõyå’i at-turåï al-‘arabí, 1987), 1: 6; Taπ Kubrizade, Miftåõ..., 1: 244; TMD, 80: 40.

190

njegovim saæecima koji uglavnom izostavljaju lance prenosilaca pojedinih izvjeπtaja. Ibn ‘Asakir se, meutim, ne izjaπnjava po pitanju pouzdanosti seneda koje koristi. On to ostavlja Ëitaocu. VeÊ smo kazali da su i prireivaËi πtampanog Tariha unaprijed odustali od tog ogromnog posla. On nam ipak unekoliko pomaæe time πto kod navoenja predaja obiËno poËinje sa onim vjerodostojnijim da se na kraju storije o nekome ne bi ustruËavao navesti i izmiπljene predaje. U rijetkim sluËajevima gdje uz sened postoji ocjena, vidimo da ona nije Ibn ‘Asakirova veÊ njegovih uËitelja.32 Svakako je interesantno da veÊina muhaddisa, uprkos liËnog poπtovanja koje izraæavaju prema Ibn ‘Asakiru kao muhaddisu, predaje iz Tariha u principu smatraju slabima ako ih nije moguÊe naÊi u drugim izvorima. To je veoma jasno kazano u As-Sujutijevom Ûam‘ al-ûaeami‘ (ili al-Ûåmi‘ al-kabír). Razlog koga navode je da je bio blag (mutesahil) u selekciji svojih izvora, πto je ustvari bila praksa svih muhaddisa pri sastavljanju sliËnih djela. Vrijeme je da neπto kaæemo i o unutraπnjoj strukturi biografija Tariha. U principu, jedna biografija sadræi sljedeÊe elemente: puno ime (ako je poznato), neke od hadisa koje dotiËna osoba prenosi, vijesti o njegovom izgledu i ponaπanju, poneπto o druπtvenim i politiËkim odnosima i aktivnostima osobe i datum preseljenja na ahiret. Vrlo Ëesto u prvoj predaji nakon imena Ibn ‘Asakir iznosi razlog za ukljuËenje te osobe u Tarih. Nerijetko su biografije duge zbog citiranja razliËitih seneda koji ne donose mnogo novih informacija.33 Kada je rijeË o poznatim liËnostima kao πto je halifa Omer, r.a., autora viπe zanimaju njegove politike i Poslanikova hvala na njegov raËun nego dogaaji iz njegovog æivota.34 U biografijama ashaba Ibn ‘Asakir obiËno prvo spominje relevantne kur’anske ajete ako ih ima, zatim hadise i izjave drugih ashaba o toj liËnosti. Jezik Ibn ‘Asakir je klasiËni arapski pa savremeni Ëitalac Ëesto treba pomoÊ rjeËnika u Ëemu mu znaËajno pomaæu prireivaËi Tariha koji obiËno u fusnoti pojaπnjavaju manje poznate rijeËi. U Tarihu su Ëeste i ” (od õaddasanå) ili kratice i termini hadiskih znanosti kao πto su “na” “ana” (od a∂baranå). Da bi shvatio punu vrijednost Ibn ‘Asakirova djela,
32 TMD, 52-53: III, 80: 28-29. 33 Vidi, naprimjer, biografiju Sakina bint al-Husayn. 34 TMD, 80: 28, 52-53: II-III.

191

Ëitalac treba poznavati specifiËna znaËenja ovih i drugih struËnih termina hadiskih znanosti. Sve u svemu, Tarih je interesantan kao svjedok muslimanske historije kroz nekoliko stoljeÊa. »itajuÊi ga, Ëitalac ima divan osjeÊaj nadilaæenja vremena i prostora. Djelo je puno πokantnih priËa o okrutnosti starih vremena kao i o slavnim danima toga doba. Na stotine interesantnih priËa se nalazi meu hiljadama seneda. Djelo je, meutim ponekad od male koristi za utvrivanje historijskih Ëinjenica. Ono sadræi kontradiktorne informacije. Tako na jednoj istoj strani Ëitamo da je Fatima, r.a., umrla dva, πest i osam mjeseci nakon Poslanika.35 Izvori Povijest grada Damaska sadræi ogromnu koliËinu informacija koje je Ibn ‘Asakir godinama sakupljao i selektirao iz razliËitih izvora diljem muslimanskog istoka. Tokom putovanju u Mekku, Bagdad i Horasan mnogo je pamtio i biljeæio. Pouzdano znamo da mnogo onoga πto je Ëuo nije uvrstio u Tarih. Profesorica Sakina aπ-©ihab je ustanovila da je Ibn ‘Asakir za sastavljanje 196 æenskih biografija koristio viπe od dvije stotine izvora.36 To je samo ilustracija njegovog enciklopedijskog znanja. Interesantno je, takoer, da mnoga poznata djela izgleda ne figuriraju kao njegovi izvori. Takav je sluËaj sa Ûahizovim al-Bayån wa at-tabyín, Ibn Qutaybinim ‘Uyún al-a∂bår, al-Muberridovim al-Kåmil, al-‘Iqd al-faríd od Ibn ‘Abdurabbiha i drugim djelima.37 Meutim, uprkos velikom broju Ibn ‘Asakirovih izvora, on rijetko spominje naslove knjiga. U posljednjem tomu i pol posveÊenom æenama, u kome koristi oko dvije stotine izvora, autor eksplicitno spominje samo πest njih.38 Umjesto toga on navodi sened putem kojeg je doπao do informacije. Ovo je u potpunom skladu sa metodologijom muhaddisa prema kojoj je direktno Ëuvenje (samå’) najpouzdaniji naËin prenoπenja
35 Mu∂ta¥ar, 4: 270. 36 TMD, 80: 37. 37 TMD, 80: 37. 38 Za listu izvora koje spominje po naslovu vidi: TMD, 1: 433-34, 37: 474 i indekse knjiga koje autor spominje u drugim objavljenim tomovima. Vidi i as-Safadi, ‘Umarå’ Dimaπq fí al-islam (Damask: Dår al-fikr, 1989.), 7-8; TMD, 41: 484, 43: I-III, 401.403, 436; 80: 38-43, 672. Pregledanje indeksa Ibn ‘Asakirovih uËitelja i sesija na kojima ih je sluπao (sema‘at) omoguÊava dodatne uvide struËnjacima u ovoj oblasti.

192

vijesti. Preuzimanje informacija iz knjiga i Ëitanjem bez prisustva uËitelja (wiûåda) je jedan od najslabijih naËina prenoπenja vijesti prema veÊini muhaddisa.39 Vjerovatno je mnoπtvo greπaka u ruËno prepisivanim knjigama bio razlog takvoga stava. Stoga Ibn ‘Asakir nikada ne kaæe: “alBagdadi u Tarih Bagdada kaæe to i to”, veÊ spominje imena uËitelja od kojih je sluπao Tarih Bagdada, tj. Abu al-Hasan ibn Qaysa, Abu al-Hasan ibn Sa‘ida, i druge. Moglo bi se, dakle, kazati da je veÊina njegovih izvora usmena, a koje njegove kolege muhaddisi ne dræe za posebno vjerodostojne. Treba, meutim, imati na umu da striktni kriteriji tradicionionalista nisu primjenjivi Ëak ni na biografiju Poslanika, a.s., a da ne govorimo o biografijama drugih osoba.40 Prema tome, stav muhaddisa prema Ibn ‘Asakirovim izvorima ne degradira Tarih kao historijsko djelo, veÊ samo kao izvor vjerskih uËenja, πto je njihov primarni interes. Naime, isto to muhaddisi misle i o Taberijevoj Povijesti i ranom al-Waqidijevom djelu al-Maûåzí. Ono πto je posebno vaæno napomenuti je da mnogi od izvora koje je Ibn ‘Asakir koristio viπe nisu poznati, πto Tarihu daje dodatnu vrijednost.41 Utjecaj Tariha Povijest grada Damaska je posigurno jedno od najveÊih dostignuÊa muslimanske historiografije i tradicijskih studija. Ona je jedan od najvaænijih izvora historije ne samo Damaska veÊ i cijele Sirije od najstarijih vremena. ZnaËajno je utjecala na muslimanske historiËare i studije hadisa. Prema Elisseeffu ona je najvjerovatnije inspirirala Ibn alAdimovo djelo Bugya.42 Dr. Salahuddin al-Munûid nas uvjerava da je ona bila glavni izvor za djelo ‘Umarå’ Dimaπq fí al-islam Salahuddina Halila as-Safadiya (Bejrut: Dår al-kitåb al-‘ûadíd, 1983). KonaËno, kako su mnogi izvori koje je koristio Ibn ‘Asakir izgubljeni, Povijest grada Damaska nam pomaæe da ih bar djelimiËno rekonstruiramo i steknemo uvid u koliËinu literature koju smo zauvijek izgubili. Jedan od pokazatelja
39 J. Robson, “Hadith”, Encyclopedia of Islam, novo izdanje, 3: 26-27. 40 Ekrem Ñiyå’ al-‘Umarí se pokuπao oslanjati samo na autentiËne predaje u pisanju svoje knjige as-Síra an-Nabawiyya a¥-¥aõíõa (englesko izdanje Madinan Society at the Time of the Prophet), ali je na kraju ipak priznao da je cjelovita rekonstrukcija Poslanikovog æivota na temelju samo sahih predaja gotovo nemoguÊa. Vidi: Akram Ñiyå’ al ‘Umari, Madinan Society (Herndon: IIIT, 1995), 2-5. 41 TMD, 43: I-III. 42 Elisseeff, 3: 714.

193

utjecaja Tariha jeste i rasprostranjenost njegovih prepisa πirom svijeta islama. Kao izvor hadisa, predaje iz Tariha su uvrπtene u poznatu zbirku ili enciklopediju hadisa Ûam‘ al-ûawåmi‘ (ili al-Ûåmi‘ al-kabír) Dæelaluddina es-Sujutija. Jedna od posebnosti Tariha je i ta πto je to jedno od posljednjih djela koje navodi cjelovite senede koji seæu do Poslanika, a.s. Ubrzo nakon Ibn ‘Asakira sened Êe izgubiti svoju raniju vaænost. Poslije njegovog vremena senedi su ËeπÊe bili kritiËki ispitivani nego pamÊeni ili koriπÊeni za registriranje novih informacija. Prvi znanstvenik koji je bio zainteresiran za Tarih je bio autorov sin Qasim koji je dao znaËajan doprinos djelu u posljednjim fazama njegovog sastavljanja i dotjerivanja. Za Tarih su - kako iz znanstvenih tako i iz politiËkih razloga - podjednako bili zainteresirani Mahmud az-Zanki i slavni Salahuddin al-Ayyubi. U kasnijim stoljeÊima Tarih je Ëesto hvaljen. To su, izmeu ostalih, Ëinili Ibn Kathir, As-Subki, Ibn Hallikan, Taπ Kubrizade i drugi.43 Djelo je viπe puta saæimano. Meutim, jedini cjelovit saæetak je onaj koga je saËinio znameniti leksikograf Ibn Manzúr, o kome Êe ubrzo biti rijeËi. Recentniji, ali nepotpun saæetak je onaj koga su saËinili πejh ‘Abdulqådir Badran (u. 1346.h.), koji je objavio prvih pet tomova u periodu 1911.-1914., i Ahmed ‘Ubayd koji je objavio 6. tom 1349.H/ 1930. g. i 7. tom 1351.h./1932. g. Prvih pet tomova je objavljeno pod naslovom at-Tåríh al-kabír li al-Õåfiù … Ibn ‘Asakir. Posljednja dva toma nosila su naslov Tehzibu Tarihi medineti Dimaπq koga im je dao Ahmed ‘Ubejd.44 ©to se ostatka saæetka tiËe, poznati biograf Hajruddin ez-Zirikli smatra da je u rukopisu,45 dok ©ukri Faysal piπe da on nikada nije ni kompletiran zbog poteπkoÊa u nabavljanju rukopisa Tariha. 46 Tri dosadaπnja izdanja ovog saæetka govore u prilog njegovog znaËaja. »ini se da je objavljivanje ovog saæetka najzasluænije za pokretanje projekta πtampanja cjelovitog Tariha. Prilikom saæimanja Tariha, profesor Badran kaæe da je izostavljao ponovljene informacije i senede, objaπnjavao teπke rijeËi, ispravljao greπke
43 As-Subki, Ãabaqåt aπ-©afi‘iyya, 4: 273, 275-7; Ibn Kathir, al-Bidåya wa an-Nihåya (Bejrut: Maktaba al-Ma‘årif, b.d.), 12: 294; Ibn Halikkan, 2: 253; Taπ Kubrizade, Miftåõ as-Sa‘åda, 1: 244. 44 TreÊe izdanje, Bejrut: Dår ihyå’i at-turåï al-‘arabí, 1987; TMD, 31: 9-10. 45 Az-Zirikli, al-A‘låm (Bejrut: Dår al-‘ilm li al-malåyín, 1984), 4: 273. 46 TMD, 31: 10.

194

prepisivaËa i kritiËki ocijenio zabiljeæene hadise.47 Dr. Salahuddin alMunûid, prireivaË 1. i 2. toma Tariha, meutim, smatra da je Bedranov saæetak potpuno nepouzdan zbog arbitrarnosti u odbacivanju i zadræavanju pojedinih dijelova Tariha, kao i zbog mnogobrojnih greπaka.48 Interesantno je da je Bedran u zakljuËcima 3. toma zabiljeæio svoju namjeru da po zavrπetku saæetka aæurira listu biografija tako da ona obuhvati sve liËnosti vezane za Damask do njegovog doba. Kao πto smo veÊ kazali,on nije uspio ni u svojoj prvoj nakani. Tarih je dva puta saæimao i Abu ©ama al-Maqdisi (u. 1268.), jednom u petnaest a drugi put u pet tomova.49 Ibn Menzurov Mu∂tasar Tåri∂ madínat Dimaπq Abu al-Fadl Ûamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Manzur al-Ansari al-Ruwayfi al-Ifriqi (630.-711.h./1232.-1311.) je najpoznatiji po svom epohalnom leksikografskom ostvarenju Lisån al‘Arab. Naæalost, mi jako malo znamo o njegovom æivotu jer su izvori njegove biografije vrlo πturi. O njemu nalazimo tek nekoliko redaka kod aè-Èahabiya, Ibn Haûara, as-Safadiaa, as-Suyutiya i al-Maqriziya. VeÊina historiËara njegovog i kasnijih doba o njemu πute. MoguÊe je da je neoriginalna narav njegovih djela razlog takvoj πutnji. Prema veÊini izvora, roen je u (afriËkom) Tripoliju u uËenoj porodici, a umro je u Kairu. Pred kraj æivota bio je obnevidio. Bavio se filologijom, arapskom gramatikom, historijom i poezijom, a bio je i sudija u Kairu i Ëinovnik dvorske kancelarije (Díwånu al-inπa’) u Kairu.50 VeÊinu æivota je proveo saæimajuÊi klasiËna djela iz razliËitih oblasti. Prema izvjeπtajima njegovog sina Qutbuddina iza sebe je ostavio oko pet stotina saæetih tomova.51 Izmeu ostalog, saæeo je Kitåb al-agåní, al-‘Iqd al-faríd, aù-Ùahira (?) i mnoga druga djela. Toliko je bio predan pisanju saæetaka da es-Safedi kaæe da ne zna ni za jednu veÊu knjigu koju on nije saæeo.52 Prema Ibn Haûaru, Ibn Menzur je bio umjereni πi’ija. Za razliku od Ibn ‘Asakira imao je
47 Bedran, Tehzib, 7. 48 TMD, 31: 10. 49 TMD31: 10. 50 Muhtesar, 1: 11-13. 51 Ibn Haûar al-‘Asqalåni, Ad-Durar al-kåmina fí a‘yåni al-mi’a aï-ïåmina (Bejrut: Dar ihja atturath al-‘arabi, b.d.), 4: 262-64. 52 Al-A‘lam, 7: 108.

195

svega nekoliko uËitelja od kojih su nam imenom poznata samo Ëetvorica i to ne iz njegovih djela. Najznamenitiji meu njegovim uËenicima su aè-Èahabi, as-Subki (stariji) i njegov sin Qutbuddin.53 Jedini, makar djelimiËan, izuzetak u Ibn Menzurovom opusu kada je originalnost u pitanju je njegova biografija poznatog arapskog pjesnika Ebu Nuvasa. »ak ni njegov mnogohvaljeni Lisån al-‘Arab nije originalno djelo, veÊ prije saæetak pet djela arapske leksikografije, πto on i sam eksplicitno priznaje. U tom smislu, Ibn Manzur je dobar predstavnik potonjih islamskih stoljeÊa kada je sumiranje ranijih djela zaimalo primat nad pisanjem originalnih djela. Njegova glavna djela su: 1. Lisån al-‘Arab (objavljen viπe puta), 2. Mu∂tår al-Agåní (objavljen u 12 tomova), 3. Mu∂ta¥aru Tårí∂i madíneti Dimaπq (Damask: Daru-l-fikr, 1984.-88.), 4. Laãå’if az-‘Zahira, 5. Mu∂ta¥ar mufåadåt Ibn Baiãar, 6. I∂ti¥åru Kitabi al-õayawån li al-Ûåõiù, 7. Mu∂ta¥ar Tårí∂ Bagdåd li as-Sam‘åní, 8. Inti¥år al-azhår fí al-layl wa an-nahår, 9. Surur an-nafs bi-madårik al-∂awåss al-∂ams.54 Saæetak Povijesti grada Damaska: znaËaj i metodologija

Mu∂te¥ar Tåri∂ madinat Dimaπq je skraÊena verzija Tari∂a koja je zadræala oko 25% njegovog sadræaja u dvadeset devet tomova. On sadræi 6752 biografije koje se razlikuju po duæini od nekoliko rijeËi do jednog toma. Neke od osoba su imenovane samo kao ‘Ëovjek’, ‘æena’, ‘pjesnik’, isl. Takve biografije su poznate kao medæahil. Na osnovu ovog broja moæemo zakljuËiti da Tarih sadræi oko sedam hiljada biografija s obzirom da je Ibn Menzur neke izostavio. Izdanje koje je objavila izdavaËka kuÊa Daru-l-fikr iz Damaska u periodu 1984.-88. g. zasnovan je na nepotpunom autografu iz 690.-695. g. po H. koji se nalazi u kolekciji Ahmeda III u
53 Ibn Manùúr, Lisån al-‘Arab (Bejrut: Dar ihja at-turath al-‘arebi, 1988), 1: 8-9; Mu∂ta¥ar..., 1: 12-13. 54 Za cjelovitu vidi: al-A‘låm, 7: 108; Lisån al-‘Arab, 1: 10-11; Mu∂ta¥ar, 1: 14-15.

196

Topkapi sarayu u Istanbulu (br. 2888) i dijelom u Gota biblioteci (br. 1776).55 Dijelovi drugog rukopisa su saËuvani u Cambridge univerzitetu.56 Autograf je u dobrom stanju, ali mu nedostaje prva strana kao i nekoliko tomova. Muhtasar je sastavljen otprilike sto godina iza Ibn ‘Asakira. NedostajuÊi tomovi su nadomjeπteni savremenim saæecima Tariha uraenim po metodologiji Ibn Manzura. Taj su posao uradili Ibrahim Salih, Sekina eπ-©ihabi i drugi. Naæalost, za razliku od cjelovitog Tariha, objavljeni Muhtesar nema nikavih indeksa. Za razliku od originalnog Tariha, Muhtasar nije imao znaËajnijeg utjecaja na islamsku literaturu jer je brisanjem seneda izgubio mnogo od svoje vrijednosti. Rijetkost njegovih rukopisa pokazatelj je njegove marginalnosti. Danas je meutim Muhtasar od izuzetne vaænosti za rekonstrukciju originala tamo gdje nedostaju tomovi Tariha.57 ©to se metodologije tiËe, Ibn Menzur je izostavljao senede ili ih skraÊivao na zadnjeg prenosioca, izostavio je ponovljene i kombinirao sliËne predaje, te izostavio spomen na uËitelje i uËenike osoba Ëije biografije biljeæi. Nije, meutim, izostavljao nijedan stih ako je osoba bila pjesnik. Na taj naËin Ibn Manzur se pribliæio metodologiji historiËara koje viπe interesira informacija nego lanac njenih prenosilaca. On je uradio joπ jednu stvar koja je promijenila strukturu djela. Naime, biografije æena je zabiljeæio na kraju svakoga slova umjesto na kraju Ëitavog djela. Oko Ëetvrtine biografija æena je izostavio. Teπko je kazati kojim se kriterijem u tome vodio.58 Vidjeli smo, dakle, da je Ibn Manzur bio neka vrsta profesionalnog saæimatelja djela. To je vjerovatno doprinijelo preciznosti sa kojom je saæeo Tarih. Kada god je, naime, imao problema sa Ëitanjem neke rijeËi ili imena, iznad spornog slova ili rijeËi je biljeæio alternativno slovo ili rijeË naznaËavajuÊi tako da je imao problem sa Ëitanjem tog dijela. To je i razlog πto mu prireivaËi originalnog Tariha vjeruju u rekonstrukciji njegovih izgubljenih dijelova.

55 Mu∂ta¥ar, 1: 17. 56 Mu∂ta¥ar, 4: 5. 57 TMD, 43: VI; 52: VII; 80: 51. 58 TMD, 80: 50.

197

ZakljuËak Ibn ‘Asakir je uËinio veliku uslugu muslimanskoj historiografiji pisanjem Povijesti grada Damaska. To nije samo biografski rjeËnik veÊ i kulturna historija Sirije do 571. g. h. bez koje cjelovita historija Sirije nije moguÊa. Takvo djelo mogao je napisati samo autor enciklopedijskog znanja o muslimanskoj literaturi, intelektualcima, Tradiciji, politici, historiji i kuluturi kakvo je posjedovao Ibn ‘Asakir. Sastavljanje Tariha Ibn ‘Asakiru je uzelo veÊi dio njegovog æivota, a njegovo objavljivanje Êe, oËito, potrajati mnogo duæe.

Ibn Asakir’s History of the city of Damascus: The great achievement in the Muslim historiography
This work is an attempt to present one of the great achievements in the Muslim historiography, Ibn Asakir’s History of the city of Damascus. After the author’s short biography, the work analyzes the content of History, its methodology, structure of biographies, its sources and impact on later Muslim historiography. Contemporary of Nuruddin ez-Zenki and Salahuddin Ejjubi, Ibn ‘Asakir (d. 1176) was a historian, great traveler, Shafi’i lawyer, poet, activist, Ash’arite theologian, professor of daru ‘l-hadis (school of hadith) and, above all muhaddis. Apart from his hometown Damascus, he was educated in Mecca, Medina, Kufa, Baghdad, Horasan, Isfahan, Transoxani, Merv, Tabriz, Bejhek, Nishapur, Herat and Mosul. He had over 1300 male teachers (shejks) and around 80 female teachers, which in fact were the sources of his Tarih. He authored 143 works. Ibn ‘Asakir started to write Tarih between years 525 and 529 of Hijra and he was doing it until the last days of his life. Just before his death he wrote the introduction to this work. His son Qasim did the last editorial work on Tarih which is, apart from other, incorporation of the ‘Asakir’s notes from the margins into the main text. This eighty- volume work with about 7000 biographies has been only partially published, thanks to the effort done by Academy of Arabic language from Damascus, but still none of the works have been completed yet. The Academy has published around twenty volumes (with 198

353-527 pages without introduction and indexes which, usually had around the same number of pages). Lately, publishing of this work has been taken over by the publishing house Mu’essesetu ‘r-risale from Beirut, with whom quality of the publication became visible. If they continue with such rhythm, today’s Muslim institutions will need some hundred and thirty years to complete the preparation and publishing of work, which was written by one person in the 12 century!

Tarihu medineti Dimasq ve zikru fadliha ve tesmijetu men halleha mine ‘l-emasil ev idstaze bi nevahiha min varidiha ve ehliha is a biographic vocabulary similar to Tarihu Baghdad of El-Hatib el-Bagdadi. Tarih could be divided into two parts: introduction about importance, topography and history of Damascus and general remarks about history as a science, and main part, which began with the biography of Prophet (p.b.u.h.). Generally, Ibn ‘Asakir prefers to give information rather than comments. The biographies are different in length. In principle, one biography posses the following elements: full name (if it is known), some of hadith which that person transmitted, news about his appearance and behavior, something about social and political relations, the activities of the person and date of death. Very often in the first transmission after the name of a particular person Ibn ‘Asakir gives reason why such person has been included in Tarih. Mostly the biographies are long because of the long citation of different seneds which does not give much new information. Tarih is the one of the last works that gives the citation of seneds for transmission.
While preparing Tarih Ibn ‘Asakir has used hundreds of sources but he did not mention their titles. Instead of that he usually gives sened, which is according to hadith methodology. Tarih was very influential in Islamic historiography, what is visible through wide circulation of this work, the fact that Muslim scholars were full of praise for him and the emergence of a few summaries of this work as well. We are fortunate that we have today preserved and already published a summary of History, which was prepared by a well-known lexicographer Ibn Menzur. Even though, by structure this work belongs to the category of biographical dictionaries, Ibn ‘Asakir’s work is in fact the cultural history of the whole of Syria from its early days to the last days of the authors’ life and as such, it presents indispensable source for the history of that part of the Muslim world. 199

200

Ahmed AdiloviÊ RUKOPIS MEHMEDA HANDÆI∆A O TUMA»ENJU AJETA O PROPISIMA IZ SURE EN-NISA’
Osnovni biografski podaci o Mehmedu ef. HandæiÊu Mehmed HandæiÊ (1906.-1944. god) jedan je od najistaknutijih islamskih uËenjaka u XX stoljeÊu na prostorima Bosne i Hercegovine, pa i πire. Joπ za æivota objavio je oko 300 djela: knjiga, rasprava i Ëlanaka, a dobar dio njegovih djela ostao je u rukopisu. Izvanredno dobro je poznavao arapski i turski, pa je prevodio djela sa ta dva jezika, a pisao je na bosanskom i arapskom jeziku.1 Prva polovica XX stoljeÊa bila je jedan od najburnijih i najteæih perioda u cjelokupnoj povijesti Bosne i Hercegovine. U tome periodu njen opstanak viπe puta je doveden u pitanje a time i opstanak Boπnjaka i islama na ovim prostorima. Za to kratko vrijeme Bosna i bosanski muslimani proπli su kroz nekoliko politiËkih sistema od kojih nijedan nije bio naklonjen Boπnjacima, niti se pravedno postupalo prema njima. U tome periodu Boπnjaci doæivaljavaju dva svjetska rata u kojima trpe velike ljudske i materijalne gubitke. Pored velikih πteta u ratovima, trpjeli su velike πtete i u miru a posjedi Boπnjaka tokom cijelog toga perioda bili su ugroæeni. Zbog svega toga, samo u Ëetrdesetogodiπnjem periodu Vladavine, Austro-Ugarske vladavine, u pravcu Turske odselilo se oko 150.000, a prema nekim procjenama Ëak i 300.000 Boπnjaka.2 Mehmed HandæiÊ je æivio i radio u tim sudbonosnim trenucima za Bosnu i Boπnjake. Roen je u Sarajevu, 16.12.1906. godine, gdje sa odliËnim rezultatima zavrπava osnovno (1918.) i srednje obrazovanje 1926. god. Nakon toga, kao jedan od prvih studenata sa bosanskih prostora, nastavlja studije u Kairu, na Ëuvenom univerzitetu El-Azharu. Studije okonËava 1930. godine, sa izvanrednim rezultatima i sa napisanih
1 Najopπirniji podaci o HandæiÊevoj biografiji mogu se naÊi u dvobroju Ëasopisa el-Hidaje od 16.09.1944., godina VIII, br. 2-3, koji je izaπao nakon HandæiÊeve smrti i koji je u cijelosti posveÊen njegovu æivotu i radu. 2 ImamoviÊ Mustafa, Historija Boπnjaka, Sarajevo, Preporod, 1997., str. 371.,372.

201

nekoliko djela na arapskome jeziku. Od 1932.-1944. godine obavljao je viπe duænosti: profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi, upravnik i bibliotekar Gazi Husrev-begove biblioteke, profesor na Viπoj islamskoj πerijatsko-teoloπkoj πkoli, predsjednik Glavnog odbora udruæenja ElHidaje, urednik Ëasopisa El-Hidaje, itd. Iako je æivio kratko (umro u 38. godini æivota), HandæiÊ je dao ogroman doprinos na nauËnom, kulturnom, pa i politiËkom planu. S pravom se moæe reÊi da je bio: enciklopedista, izvanredni erudita, poliglota, poznavalac svih islamskih znanosti i, ujedno, patriota i borac za svoj narod i svoju domovinu. Uzor su mu bili klasiËni islamski uËenjaci, pa je, poput njih, izuzetno dobro savladao sve islamske znanosti, posebno se istiËuÊi u tefsiru i hadisu. Iz svih islamskih znanosti napisao je kapitalna djela, koja se u dobroj mjeri i danas koriste. Pored tih znanosti, istakao se u historiji i historiji knjiæevnosti gdje je, takoer napisao izuzetno znaËajna djela, πto mu potvruju struËnjaci iz tih oblasti.3 Kroz razne Ëasopise, a naroËito El-Hidaju, davao je odgovore na probleme u kojima su se muslimani nalazili, uvijek vjeπto spajajuÊi svijetle islamske ideale sa stvarnoπÊu u kojoj su se nalazili. U tome smislu, posebno je znaËajan njegov doprinos za vrijeme Drugog svjetskog rata, je bio svjetionik i oslonac svima onima koji su ga doæivljavali kao autoritet. Takav doprinos davao je i kroz osnivanje i podrπku organizaciji “Mladi muslimani”, gdje je bitno utjecao i usmjeravao mladu boπnjaËku inteligenciju, koja je bila æeljna dati svoj doprinos. Izuzetnu ulogu odigrao je i u Odboru “Narodnog spasa”, kojem je bila uloga brinuti o muslimanskom stanovniπtvu: naoruæavanjem radi odbrane, upoznavanjem islamskoga svijeta o stradanju muslimana u tadaπnjoj Jugoslaviji, organizira pomoÊi izbjeglicama, itd. HandæiÊ je umro 29.07.1944. godine u bolnici u Sarajevu, nakon obiËne operacije slijepoga crijeva. Do danas nisu potpuno razjaπnjene okolnosti njegove smrti, ali buduÊi da je i tada operacija slijepoga crijeva bila lakπa operacija, postoje opravdane sumnje da nije umro prirodnom smrÊu, nego da iza njegove smrti stoji jedan krug ljudi koji su smatrali da on predstavlja opasnost i da je najbolje rjeπenje fiziËki ga uklonuti.4
3 Viπe o njegovu doprinosu raznim znanostima vidjeti: Zbornik radova sa znanstvenih skupova o hadæi Mehmedu HandæiÊu odræanih u Sarajevu i Zenici, Sarajevo, El-Hidaje - Udruæenje uleme BiH, 1996. 4 Vidjeti: KasumagiÊ Ismet, “Hadæi Mehmed ef. HandæiÊ - æivot i djelo”, Zbornik radova sa znanstvenih skupova o hadæi Mehmedu HandæiÊu odræanih u Sarajevu i Zenici, str. 19, 20.

202

Opis rukopisa HandæiÊev rukopis, odnosno autograf: Tafsír åyåt al-ahkåm min súrah al-Niså’ (TumaËenje ajeta o propisima iz sure En-Nisa’) nalazi se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, pod inventarnim brojem: 996. Zajedno sa ostalim djelima koje je HandæiÊ posjedovao, taj rukopis je, nakon njegove smrti, prenesen u Gazi Husrev-begovu biblioteku. OpisujuÊi taj rukopis, Kasim DobraËa kaæe: “L. 54; 24,3x19,2. Nas∂, Ëitak, autograf. Pisano na jednoj stranici svakog lista. Papir bijel sa πirokim linijama.”5 Broj listova koji DobraËa navodi nije precizan, jer je rukopis, ustvari, pisan na 60 listova, raËunajuÊi i onaj na kojem se nalazi naslov djela i ime autora. A πto se tiËe pisma, taËno je da je rukopis pisan neshom (nas∂) i da je Ëitak, te da je HandæiÊev autograf. Naime, HandæiÊ je imao prepoznatljiv rukopis i on je pazio na izgled onoga πto piπe tako da nema nikakvih problema u prepoznavanju toga rukopisa kao njegovog. Kada je govor o vrsti pisma kojim je djelo napisano, treba reÊi da je HandæiÊ na nekoliko mjesta odstupio od nesha i posluæio se drugim pismom, ili nekim njegovim obiljeæjima, koje se zove: rik’a (riq‘ah). To se deπavalo samo kod naknadnih komentara za koje nije bilo dovoljno prostora, pa se u takvim sluËajevima HandæiÊ posluæio tom, jednostavnijom, vrstom pisma i neπto sitnijim slovima.6 Zatim, DobraËa kaæe da je djelo “pisano na jednoj stranici svakog lista”, πto je u principu taËno. Naime, HandæiÊ je to djelo pisao na “A” stranici listova rukopisa, s tim πto je u Ëetiri sluËaja odstupio od toga pravila, gdje je pisao i na “B” stranici. Radi se o sljedeÊim listovima: 3., 16., 26. i 27. Po obliku i sadræaju tih stranica, jasno je da se radi o naknadnim intervencijama u tekstu i da ih je HandæiÊ dopisivao neπto kasnije u odnosu na ostali tekst. Djelo nema nikakva uvoda, nego poËinje jednostavno, sa bismillom i citiranjem drugoga ajeta sure en-Nisa’. HandæiÊ ajete nije vokalizirao, ali ih je pisao neπto krupnijim slovima u odnosu na tekst njihova komentara a odvajao ih je po jednim redom od teksta ispred i iza ajeta, tako da su sasvim uoËljivi i razlikuju se na prvi pogled od njihova tumaËenja. Glavni komentar on je navodio iza ajeta, lijepo napisan u horizontalnim redovima, dok je tumaËenje pojedinih rijeËi i kraÊe
5 DobraËa Kasim, Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, Sarajevo, Starjeπinstvo IVZ za SR BiH, 1963, I svezak, str. 221. 6 Takav je npr. sluËaj veÊ kod navoenja 3. ajeta, na listu br. 2.

203

komentare navodio kod rijeËi na koje se odnose, iznad ili ispod samih ajeta. Ako je komentar iznad, onda je on, u pravilu, napisan koso prema gornjem dijelu stranice, dok je ispod ajeta pisan takoer koso, ali prema donjem dijelu stranice. Ako zbog nedostatka prostora nije mogao taj kraÊi komentar navesti u neposrednoj blizini rijeËi na koju se odnosi, HandæiÊ je onda povezivao komentar sa tom rijeËju jednom obiËnom crtom. Na nekim mjestima HandæiÊ je dopisivao odreene stvari na lijevoj,7 a rjee na desnoj margini teksta,8 dok je to vrlo rijetko Ëinio u vrhu9 ili na dnu stranice,10 iznad ili ispod osnovnoga teksta komentara. Citirani ajet HandæiÊ je tumaËio po redu, dio po dio, ili nekada i rijeË po rijeË. Kada bi, nakon tumaËenja jednoga dijela ajeta, naveo slijedeÊi dio koji je htio tumaËiti, on ga je obavezno nadvlaËio jednom pravom linijom, da bi istakao date rijeËi i ukazao na to da se radi o kur’anskim rijeËima a ne o komentaru. U svakom sluËaju, za HandæiÊevo se djelo moæe reÊi da je napisano lijepim i Ëitkim rukopisom, razgovijetnim slovima, tako da se lahko moæe snalaziti u njemu i Ëitati ga. »ak i kada su pojedini, naknadno upisivani, dijelovi pisani sitnijim harfovima - radi nedostatka prostora - oni su opet napisani Ëitko. Da bi bolje pojasnio i zorno prikazao odreena pravila kod nasljedstva i prepreka za æenidbu, HandæiÊ pravi nekoliko tabela, sa raznim varijantama, koje obuhvataju navedena pravila.11 Interesantno je da takve tabele ne koristi nijedan mufessir Ëija je djela HandæiÊ koristio. To ukazuje i na njegov liËni doprinos u tome radu, te na njegovu vjeπtinu da zorno prikaæe ono πto bi, izloæeno samo u tekstu, moglo izgledati komplicirano i teæe razumljivo. HandæiÊ je tumaËio redom ajete za koje je smatrao da imaju veze sa πerijatskim propisima. Tako je protumaËio sljedeÊe ajete: 2.-16., 19.-25.., 29., 33.-36,. 43., 58.-70., 80., 81., 83., 86., 92.-94., i 97.-100. Ostatak ajeta sure en-Nisa’ (101.-176.) HandæiÊ nije uspio protumaËiti, u Ëemu ga je, vjerovatno, omelo ratno stanje i smrt. Naime, HandæiÊ je 1939. godine angaæiran za predavanja na VI©T-u, tako da je sigurno da je on to djelo pisao u prvoj polovici Drugoga svjetskog rata.
7 Vidjeti npr. 8. list rukopisa. 8 Vidjeti takoer 8. list rukopisa. 9 Kao npr. na 54. listu rukopisa. 10 Npr. na 6. listu rukopisa. 11 Vidjeti 26B-29. lista rukopisa.

204

Teme rukopisa BuduÊi da je HandæiÊ u svome djelu tumaËio samo ajete sa fikhskom tematikom, odnosno ajete koji govore o πerijatskim propisima, ono se ubraja u fikhske tefsire, odnosno u πerijatskopravne komentare Kur’ana. Birao je ajete iz sure en-Nisa’ koje u sebi sadræe fikhske propise i tumaËio ih po njihovu redoslijedu. On nije davao naslove pojedinim poglavljima, tj. nije navodio teme pred obradu odreenih ajeta, nego su one uoËljive iz samih ajeta ili iz njihova tumaËenja. ImajuÊi u vidu da mu je taj rukopis sluæio kao osnova za predavanja na VI©T-u, razumljivo je da on nije protumaËio sve ajete koji pripadaju domenu πerijatskoga prava i nije obradio sve teme, nego je birao one glavne. To su, uglavnom, sljedeÊe teme: 1. odnos prema siroËadi i njihovu imetku, 2. odnos prema æenama, 3. poligamija, 4. propisi o vjenËanom daru - mehru, 5. zabrana æenidbe po osnovu krvnoga srodstva, srodstva po mlijeku i tazbinstvu, 6. izmirenje meu supruænicima, 7. pitanje nasljedstva, 8. neprisvajanje tueg imetka, 9. dobroËinstvo prema roditeljima i rodbini, 10. zabrana alkohola, 11. suditi po pravdi, 12. pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku, s.a.v.s., 13. hotimiËno i nehotimiËno ubistvo, 14. hidæra, itd. UzimajuÊi u obzir aktuelnost odreenih tema, HandæiÊ im je davao viπe prostora u svome djelu. Tako npr. pitanje nasljedstva, propise o hidæri i potrebu opstanka na rodnoj grudi u tadaπnjoj situaciji, te odnos prema jetimima, odnosno siroËadi, on obrauje duæe nego mnoge druge teme. Za razliku od toga, nekim temama on ne pridaje poseban znaËaj i ne obrauje ih opπirno. Kao primjer za to moæe se navesti pitanje poloæaja æene u islamu i problem ropstva. Naime, veÊ u to vrijeme u islamskome 205

svijetu jedan broj islamskih uËenjaka opπirno govori o tim i sliËnim temama, nastojeÊi opravdati islamski stavove. To je npr. bio sluËaj sa racionalistiËkom πkolom u tefsiru, predvoenom Ëuvenim Muhammedom Abduhuom12 i Muhammedom Reπidom Ridaom.13 HandæiÊ ne osjeÊa potrebu da odgovara na prigovore islamu u tome pogledu, najvjerovatnije zato πto je pripadao krugu tradicionalnih islamskih uËenjaka, koji se obraÊaju veÊ opredijeljenim vjernicima. Dakle, on se uglavnom pozivao na tradicionalnu ulemu a donekle i na klasiËne racionalne islamske uËenjake, a nije bio pod utjecajem Abduhua i Ridaa, njegovih savremenika racionalista, iako je cijenio njih i njihovo djelo.14 Po pitanju odnosa prema siroËadi, moæe se reÊi da HandæiÊ u svome djelu tumaËi sve ajete koji govore o toj temi (2., 5., i 6. ajet), te da posveÊuje dosta prostora njihovu tumaËenju. I to, svakako, ukazuje na vaænost koju je on pridavao toj temi, odnosno na njegov doprinos brizi o jetimima. Ta je briga nareena na viπe mjesta u Kur’anu, a aktuelna je u svim periodima, pogotovo u periodu u kojem je HandæiÊ predavao po tome djelu (Drugi svjetski rat), i u danaπnjem vremenu, nakon agresije na BiH i boπnjaËki narod 1992.-1995. godine, buduÊi da u vrijeme ratnih sukoba, a pogotovu agresije na cijeli narod zajedno sa civilima, ostane najveÊi broj djece bez roditelja, naroËito oËeva. Tako HandæiÊ daje odreenu poruku i nama danaπnjim, u ovo vrijeme i na ovim prostorima. Pitanje nasljedstva jeste tema koja je najpodrobnije izloæena u suri en-Nisa’ i o njoj govore najduæi ajeti te sure. Stoga je logiËno πto i HandæiÊ toj temi posveÊuje najviπe paænje, obraujuÊi je na preko dvanaest stranica svoga rada. Tome svakako treba dodati i Ëinjenicu da su u to vrijeme joπ postojali πerijatski sudovi, te da se nasljedno pravo kod muslimana primjenjivalo putem tih sudova sve do njihova zvaniËnog ukidanja, 1946.
12 Muõammad ‘Abduhœ ibn Õasan Îayr Allåh (1266.-1323/ 1849.-1905.), jedan od glavnih zagovaraËa reformizma meu islamskim uËenjacima. »uven po svome tefsiru: Tafsír al-Qur’ån alõakím, kojeg neki nazivaju i: Tafsír al-Manår, po Ëasopisu u kojem je u nastavcima izlazio, ali nije kompletiran. Roen i veÊinu æivota proveo u Egiptu, nekoliko godina bio muftija Egipta. 13 Muõammad Raπ’d ibn ‘Ali Riñå ibn Muõammad (1282.-1354/ 1865.-1935.), Abduhuov nasljednik u savremenoj racionalistiËkoj πkoli tefsira. Dugo godina bio je Abduhuov prvi saradnik, te pokretaË i urednik Ëasopisa el-Menar. Nakon Abduhuove smrti, po njegovu metodu nastavio je sa tumaËenjem Kur’ana, tako da se smatra koautorom toga tefsira. Roen u Libanu a umro u Kairu. 14 Izmeu ostalog, to se moæe vidjeti i iz Ëlanka koji je HandæiÊ napisao o Ridau povodom njegove smrti, koji je objavio u Novom Beharu, IX, 7-8, 1935. godine.

206

godine.15 Dakle, bila je realna potreba da se to pitanje detaljno obradi na jednoj ustanovi kao πto je to bila Viπa islamska πerijatsko-teoloπka πkola. Temu nasljeivanja umrle osobe HandæiÊ obrauje tumaËeÊi sve ajete sure en-Nisa’ koji govore o njoj, izuzev posljednjeg, tj. 176. ajeta, koji spada u ajete koje on nije uspio protumaËiti. Toj tematici on prilazi na klasiËan naËin, ugledajuÊi se na mufessire iz prethodnih generacija, gdje se navode odreene Ëinjenice, bez opravdavanja islamskih principa i odgovora onima koji ih smatraju neadekvatnim i nepravednim. Izuzetak od toga HandæiÊ pravi kod tumaËenja dijela jedanaestoga ajeta: Allah vam oporuku za djecu vaπu nareuje: muπku dio koliko dvjema æenskima!,16 gdje, izmeu ostalog, kaæe: “Razlog zbog kojeg se muπkarcu daje koliko dvjema æenskima jeste to πto je njegova duænost osnovati porodicu i izdræavati je, a æensku se daje polovica u odnosu na muπki dio zato πto je njeno da se uda a na muæa pada duænost njenog izdræavanja. To ne izlazi iz okvira pravednosti, πto tvrde oni koji ne vjeruju.”17 O hidæri se govori u 97.-100. ajetu sure en-Nisa’ i HandæiÊ ih je naveo u cijelosti, na jednome mjestu, a onda je pristupio njihovu tumaËenju. Nakon navoenja povoda objave tih ajeta, on navodi neπto duæi tekst o πest vrsta hidære, ukazujuÊi prije samoga navoda da je tu podjelu naπao kod Ibnu l-Arebija.18 Poreenjem sa tefsirom Ibnu lArebija19 vidljivo je da HandæiÊ nabraja svih πest vrsta koje i on navodi, s tim πto ih navodi u skraÊenome obliku, vjeπto izostavljajuÊi manje vaæne dijelove. Tih πest vrsta jesu: 1. Prelazak sa teritorije protiv koje se vodi rat (dår al-õarb) na islamsku teritoriju (dår al-islåm).
15 KarËiÊ Fikret, Istorija πerijatskog prava, Sarajevo 1987, Islamski teoloπki fakultet, str. 137. 16 Prijevod kur’anskih rijeËi je od Enesa KariÊa: Kur’ån s prijevodom na bosanski jezik, Sarajevo, Bosanska knjiga, 1995. god., str. 78. 17 Vidjeti dvanaesti list rukopisa. 18 Muõammad bin ‘Abdillåh bin Muõammad al-Iπbílí Abú Bakr bin al-‘Arab’ (468.-543/1076.1148.), rodom je iz Sevilje u ©paniji, jedno vrijeme boravio je Egiptu, Siriji, Iraku i Mekki, radi dodatnog sticanja znanja. Istakao se u sljedeÊim disciplinama: tefsiru, hadisu, fikhu, knjiæevnosti i historiji. Umro u gradu Fasu, gdje je i ukopan. 19 Usporediti HandæiÊev tekst sa: Muõammad bin ‘Abdillåh bin al-‘Arab’, Aõkåm al-Qur’ån, Bejrut, Dår al-kutub al-‘ilmiyyah, 1984., I tom, str. 611., 612.

207

2. “Odlazak od onih koji Ëine novotarije. (…) Kada je Ibnu l-Arebi predloæio svome uËitelju Ebu Bekru el-Fihriju,20 koji je bio poznat po asketizmu, da odseli iz Egipta zbog ismailija koji su tada bili u njemu, on mu je rekao: ‘Mojim povodom u Egiptu ima dosta upute, ljudima se pokazuje Pravi put i monoteizam, odvraÊa ih se od pokvarenoga vjerovanja i upuÊuju se dove Uzviπenom Allahu.’” Taj dogaaj sa IbnulArebijevim uËiteljem HandæiÊ takoer navodi u neπto skraÊenom obliku, s tim πto je on od sebe pojasnio da su u to vrijeme Egiptom vladali ismailije, odnosno πiije,21 te da je to bio razlog πto je Ibnu l-Arebi traæio od svoga πejha da odseli iz Egipta. Taj detalj nije naveden u tefsiru Ibnu l-Arebija.22 To ukazuje na HandæiÊevo svestrano obrazovanje, te na njegovu sposobnost da malom intervencijom u tekstu isti dopuni sa bitnom informacijom ili pojaπnjenjem. 3. “Odlazak iz zemlje u kojoj preovladava haram, jer je obaveza svakoga muslimana da traæi ono πto je halal.” 4. “Bjeæanje od fiziËkoga maltretiranja.” 5. “Odlazak iz nezdravih predjela iz straha od bolesti.” 6. “Odlazak iz straha od nanoπenja πtete porodici ili imetku.”23 Ono πto je uoËljivo jeste da HandæiÊ temi hidære posveÊuje dosta paænje, te da samim navoenjem odreenih stvari ima namjeru kazati neπto konkretno. Naime, on u sluËaju druge vrste hidære donosi Ibnu lArebijev opπiran navod, u kojem Ibnu l-Arebijev uËitelj navodi razlog zaπto ipak ostaje u sredini u kojoj se vrijeaju osjeÊaji muslimana ehlisunnija. Time HandæiÊ, sigurno, πalje poruku muslimanima ovih prostora da ima razloga za opstanak na svojim ognjiπtima, te da nema opravdanja za Ëinjenje hidære, kao πto su to mnogi dotada veÊ bili uËinili, u Ëemu ih je - πto rijeËju πto djelom - podræao nemali broj domaÊih, vjerski obrazovanih ljudi. Dakle, na taj naËin HandæiÊ ukazuje na potrebu ostanka
20 Muõammad bin al-Walíd bin Muõammad bin Îalaf al-Quraπí al-Fihrí al-Andalusí Abú Bakr al-Ãurãúπí (451-520/1059-1126), istaknuti andaluzijski uËenjak, naroËito u oblasti fikha. Roen i odrastao u Tortozi (istok Andaluzije), proputovao mnoge predjele na istoku i nastanio se u Aleksandriji, gdje je poduËavao druge i gdje je i umro. Autor je viπe djela. 21 Misli se na πiijsku dinastiju po imenu Fatimije, koji su imali samostalnu dræavu na prostorima Sjeverne Afrike 297.-567/909.-1171. godine, a prostorima Egipta su vladali: 358.-567/969.-1171. godine. 22 Vidjeti: Muhammad bin ‘Abdillåh bin al-‘Arabi, nav. djelo, I tom, str. 611. 23 Vidjeti posljednju, odnosno 60. stranicu HandæiÊeva rukopisa.

208

na naπim prostorima, adekvatnoga organiziranja i borbe za svoja prava na tim prostorima, a ne odlaska sa njih. Djela kojima se HandæiÊ koristio Prilikom tumaËenja ajeta HandæiÊ se koristio tefsirima najpoznatijih komentatora Kur’ana: Ibnu l-Arebi, Kurtubi,24 Alusi,25 Dæessas,26 Taberi,27 Ibn Kesir,28 Dæelalejn,29 Razi,30 Zamahπeri,31 Bejdavi,32 Nesefi,33 Siddik han,

24 Abú ‘Abdillåh Muõammad bin Aõmad bin Abú Bakr al-An¥årí al-Îazraûí al-Andalusí alQurãubí (umro 671/1273. god.), Istaknuti malikijski uËenjak, autor Ëuvenoga fikhskog tefsira: alÛåmi‘ li aõkåm al-Qur’ån. Roen u Kordobi u ©paniji, a jedno vrijeme æivio i umro u Gornjem Egiptu. 25 Maõmúd bin ‘Abdillåh al-Õusayn’ al-Ålúsí ©ihåb ad-dín (1217.-1270/1802.-1854.), istaknuti islamski uËenjak, naroËito u tefsiru i hadisu. Bio je hanefijskoga mezheba. Najpoznatije djelo mu je njegov veliki tefsir: Rúõ al-ma‘åní fí tafsír al-Qur’ån al-‘aùím wa as-sab‘ al-maãåní. Roen i umro u Bagdadu. 26 Abú Bakr Aõmad bin ‘Al’ ar-Råzí al-Ûa¥¥å¥ (305.-370./917.-980.), najistaknutiji hanefijski uËenjak u svoje vrijeme, autor fikhskoga tefsira: Aõkåm al-Qur’ån. Roen i umro u Bagdadu. 27 Muõammad bin Ûarír bin Yazeíd Abú Ûa‘far at-Ãabarei (224-310/839-923), istaknuti islamski uËenjak, naroËito u tefsiru, fikhu, hadisu i historiji. Jedno vrijeme egzistirao je njegov mezheb, kao samostalan. Autor je jednoga od najpoznatijih tradicionalnih tefsira: Ûåmi‘ al-bayån fi ta’wíl al-Qur’an. Roen je u pokrajini Taberistan a æivio i umro u Bagdadu. 28 Ismå‘eil bin ‘Umar bin Kaãir al-Quraπí al-Bu¥rawí ad-Dimaπqí Abú al-Fidå’ ‘Imåd ad-dín (701.-774/1302.-1373.), istaknuti islamski uËenjak, pogotovu u tefsiru, hadisu, fikhu i historiji. Njegovo djelo Tafsir al-Qur’ån al-aùím spada u tradicionalne tefsire a mnogi ga ubrajaju meu najbolje tefsire ikada napisane. Roen u Busri a æivio najviπe vremena u Damasku, gdje je i umro. 29 Djelo koje se ubraja u racionalne tefsire, a napisala su ga dvojica mufessira: Ûalål ad-dín alMaõallí (791./1389.-864/.1459.) i njegov uËenik, jedan od najistaknutijih islamskih uËenjaka i mufessira uopÊe, Ûalål ad-dín as-Suyúãí (849./1445.-911./1505.). 30 Muõammad bin ‘Umar bin al-Õasan at-Tímí al-Bakrí Fa∂r ad-dín ar-Råzí (544.-606./1150.1210.), Ëuveni islamski uËenjak, istakao se u viπe disciplina. Autor brojnih djela, od kojih je najpoznatije njegov veliki tefsir: Mafåtíõ al-gayb, koji se ubraja meu najpoznatije racionalne tefsire. Porijeklom iz Taberistana, æivio u Horezmu i Horasanu a umro u Heratu. 31 Maõmmad bin ‘Umar bin Muõammad bin Aõmad al-Îawårizmí az-Zama∂πarí (467.-538./ 1075.-1144.), istaknuti mufessir, knjiæevnik i poznavalac arapskoga jezika. Bio je hanefijskoga mezheba u fikhu a mu‘tezilijskoga u akaidu. Autor brojnih djela, od kojih je najpoznatiji njegov Ëuveni tefsir: al-Kaππåf ‘an õaqå’iq at-tanzíl wa ‘uyún al-aqåwíl fí wuûúh at-ta’wíl, koji je posebno vrijedan u domenu arapskoga jezika i istraæivanju ljepote i stila kur’anskoga izraza. Roen u Zamahπeru (pokrajina Horezm), jedno vrijeme æivio u Mekki, pa se opet vratio u Horezm, gdje je i umro. 32 ‘Abdullåh bin ‘Umar bin Muõammad aπ-©iråzí al-Bayñåwí (600.-685./1200.-1286.), istaknuti islamski uËenjak, mufessir i kadija. Autor mnogih djela, od kojih je najpoznatiji njegov tefsir: Anwår at-tanzíl wa asrår at-ta’wíl. Roen u blizini ©iraza a umro u Tibrizu. 33 ‘Abdullåh bin Aõmad bin Maõmúd an-Nasafí (umro 710./1310. god.), autor tefsira: Madårik at-tanzíl wa õaqå‘iq at-ta‘wíl, koji proteæira hanefijski mezheb. Roen i umro u blizini Isfahana.

209

Ibn Atijje34 i ©evkani.35 U njegovu rukopisu donekle se mogu naÊi i citati iz odreenih fikhskih djela, te, ponekad, i opservacije samoga HandæiÊa. ©to se tiËe tefsirskih djela, naveli smo ih, po zastupljenosti u njegovu djelu, odnosno po broju citata koje on preuzima od njih. Interesantno je da su na prva dva mjesta Ibnu l-Arebi i Kurtubi - Ëija djela se ubrajaju meu tefsire malikijskoga mezheba, a da tek treÊe i Ëetvrto mjesto zauzimaju Alusi i Dæessas, koji su poznati kao “hanefijski” mufessiri. Razlog tome jeste Ëinjenica da je graa u prva dva tefsira sistematiËnije i ljepπe izloæena, zbog Ëega je lakπe nju koristiti i na nju se pozivati. I pored toga, moæe se zakljuËiti da njegovo djelo proteæira hanefijski mezheb, jer on, ipak, najviπe prostora daje stavovima i dokazima hanefijskoga mezheba. To je i razumljivo, imajuÊi u vidu da je ono pisano za studente na VI©T-u u Sarajevu, te da je na ovim prostorima prisutan samo hanefijski mezheb. Naime, buduÊi da su ti studenti bili πkolovani za potrebe naπih prostora, njima je bilo vaæno da posebno dobro poznaju stavove hanefijskoga mezheba i argumentaciju za te stavove, dok su sa stavovima ostalih mezheba trebali samo donekle da se upoznaju, bez ulaæenja u detalje. HandæiÊ je u svome radu upravo tako postupao, πto se moæe zakljuËiti iz tumaËenja skoro svakoga ajeta ponaosob. U tome smislu, interesantno je da on ponekad poseæe za argumentacijom i obrazlaganjem stavova hanefijskoga mezheba Ëak i u sluËaju da su svi ostali mezhebi i veÊina islamskih uËenjaka drugaËijega stava.36 To ga, meutim, nije spreËavalo da koristi tefsire i drugih mezheba, i to u dobroj mjeri. Treba naglasiti da se pri pisanju toga djela HandæiÊ donekle koristio i fikhskim djelima, πto je jasno iz samih njegovih rijeËi na nekoliko mjesta u rukopisu. Naprimjer, kod tumaËenja 33. ajeta sure en-Nisa’ on kaæe:
34 ‘Abd al-Õaqq bin Glib bIn ‘Aãiyyah al-Garnåãí al-Andalusí (481.-542./1088.-1148.), Ëuveni andaluzijski pravnik, mufessir i muhaddis. Autor Ëuvenoga tefsira: al-Muõarrar al-waûíz fí tafsír alKitåb al-‘Azíz. Roen u blizini Granade a umro u Lorci. 35 Muõammad bin ‘Alí bin Muõammad bin ‘Abdillåh aπ-©awkåní (1173.-1250./1760.-1834.), istaknuti islamski uËenjak iz Jemena. Posebno se istakao u fikhu i tefsiru. Autor brojnih djela, meu koje spada i tefsir: Fatõ al-Qadír al-ûåmi‘ bayna fannay ad-diråyah wa ar-riwåyah min ‘ilm attafsír. 36 Primjer za to imamo kod tumaËenja 25. ajeta, gdje hanefijski uËenjaci ne postavljaju nikakav uvjet za æenidbu sa robinjom, dok tri ostala mezheba postavljaju odreene uvjete, na osnovu toga ajeta. Vidjeti 34. list rukopisa.

210

“A u djelima o nasljednome pravu...” (wa fí kutub al-farå‘id..).37 Dakle, kod tumaËenja ajeta iz ove sure koji govore o nasljednome pravu on je, pored tefsira, konsultovao i djela iz πerijatskoga nasljednog prava. U svakom sluËaju, iz njegova rukopisa vidljivo je da on u jednom broju sluËajeva ukazuje na djelo ili autora od kojeg je uzeo citat, dok to u veÊini sluËajeva, ipak, ne radi, ali se poreenjem sa originalnim djelima to sa sigurnoπÊu moæe utvrditi. Prilikom navoenja komentara pokazao je izuzetnu spretnost i preciznost. Naime, kada je navodio kompletan citat, onda ga je citirao doslovno, bez ikakve izmjene, a kada bi ga skraÊivao, onda bi to Ëinio znalaËki, tako da, i pored skraÊenja, navod ne bi izgubio niπta od svoje suπtine i vaænijih informacija. Pored toga, znao je vrlo vjeπto uklopiti dijelove komentara razliËitih mufessira, tako da se to moæe uvidjeti samo poreenjem sa originalnim tefsirima, iz kojih je on preuzimao navode. Pri svemu tome on je izbjegavao nepotrebno odugovlaËenje, Ëesto navodeÊi samo najistaknutija miπljenja a izostavljajuÊi druga, koja su slabija a koja su navoena u izvorima koje je on koristio. ZnaËaj rukopisa HandæiÊevo rukopisno djelo Tafsír åyåt al-aõkåm min súrah al-Niså’ bilo je osnova za predavanje na VI©T-u, gdje je, izmeu ostalog, predavao tefsir, u treÊoj i Ëetvrtoj godini. Naime, shodno planu i programu VI©Ta, od petoga do osmoga semestra iz tefsira studenti su izuËavali tumaËenje ajeta koji govore o fikhskim propisima, naroËito iz sura el-Bekare i enNiså’, gdje ih ima ponajviπe. U tome smislu HandæiÊ je napisao sliËno djelo koje je obuhvatilo tumaËenje takvih ajeta iz sure el-Bekare, koje je doskora takoer bilo u rukopisu, neobjavljeno. Iako je HandæiÊevo djelo o tumaËenju ajeta iz sure en-Niså’ o πerijatskim propisima pisano kao koncept za njegova predavanja na VI©Tu, ono ipak ima izuzetnu vaænost, jer se pri njegovu pisanju HandæiÊ koristio najpriznatijim i tradicionalnim i racionalnim tefsirima. ImajuÊi u vidu namjenu toga djela, te naËin kako je uraeno, moæe se zakljuËiti da je HandæiÊ odgovorio postavljenome zadatku i na odgovarajuÊi naËin iznio glavna tumaËenja tih ajeta, sa posebnim osvrtom na stavove uËenjaka
37 Vidjeti 40. stranicu rukopisa.

211

hanefijskoga mezheba, bez zalaæenja u nepotrebne detalje i bez posebne obrade stavova drugih mezheba. S druge strane, ako se uzme u obzir znaËaj sveukupnog HandæiÊeva djela, a posebno njegovih radova iz oblasti tefsira, moæe se zakljuËiti da je on afirmator tefsira na prostorima Bosne i Hercegovine, pa i πire, te da je u tome smislu dao veliki doprinos. Na tim prostorima uglavnom su se pisale glose na tefsirska djela, dok je HandæiÊ kroz ovaj i neke druge radove dao originalan doprinos tefsiru i tefsirskim znanostima. Stoga, HandæiÊa se sigurno moæe uvrstiti u red istaknutih islamskih uËenjaka i mufessira, koji su, pored maternjega, znaËajan doprinos dali i na jeziku svih muslimana u svijetu, tj. arapskome jeziku. HandæiÊev prijevod rukopisa U HandæiÊevoj rukopisnoj ostavπtini nalazi se i njegov prijevod rukopisa: Tafsír åyåt al-aõkåm min súrah an-Niså’, kucan na pisaÊoj maπini. Taj je prijevod bez ikakvih izmjena objavljen u Izabranim djelima Mehmeda HandæiÊa,38 1999. god. Uvidom u taj prijevod jasno je da ni on nije kompletiran, te da je u formi radnoga materijala, jer ga HandæiÊ nije uspio dovrπiti. Pored toga, poreenjem originalnoga rukopisa i HandæiÊeva prijevoda mogu se uoËiti brojne razlike, koje se ogledaju, uglavnom, u sljedeÊem: 1. U veÊini sluËajeva prijevod nije doslovan, nego je rukopis HandæiÊu posluæio samo kao osnova, a on je slobodno i opπirnijim rijeËima izraæavao znaËenje teksta u originalu. 2. U cijelome prijevodu HandæiÊ je ostavljao neprevedene, navodeÊi ih u originalu na arapskome jeziku, sljedeÊe cjeline: hadise, izreke ashaba, stihove, a vrlo Ëesto i ajete iz drugih sura, koje je navodio kao dokaz odreenome stavu. Vrlo rijetko bi napravio izuzetak od toga i preveo neki od tih citata. 3. Kod prijevoda, u nekim sluËajevima, HandæiÊ je u potpunosti dodavao nove reËenice, pa Ëak i cijele pasuse. 4. Za razliku od toga, u jednome broju sluËajeva moæe se primijetiti da je HandæiÊ prilikom prijevoda ispuπtao neke rijeËi, reËenice ili Ëak i cijele pasuse - koji su navedeni u originalu.
38 Vidjeti: HandæiÊ Mehmed, Izabrana djela, knjiga IV, Sarajevo, Ogledalo 1999., str. 147.-251.

212

5. U jednome broju sluËajeva HandæiÊ u prijevodu ispuπta ime autora tefsira iz kojeg je preuzeo odreeni citat, iako ga navodi u rukopisu. 6. Iako rijetko, ipak se znalo desiti da HandæiÊ u rukopisu navede razliËita miπljenja po odreenome pitanju nepristrano, tj. ne opredjeljujuÊi se za neko od njih, da bi to onda uËinio u prijevodu. 7. Jedna od najvaænijih razlika izmeu HandæiÊeva autografa i njegova prijevoda jeste nedostatak nekoliko zadnjih stranica u prijevodu, koje su navedene u originalu u rukopisu. Kao πto smo veÊ rekli, HandæiÊ je u rukopisu protumaËio ajete sa fikhskom tematikom do stotoga ajeta, dok je u prijevodu protumaËio samo do osamdeset πestoga ajeta, ukljuËujuÊi i njega.39 Dakle, u prijevodu nisu protumaËeni sljedeÊi ajeti, Ëiji je komentar naveden u rukopisu: 92, 93, 94, 97, 98, 99 i 100, πto je, ustvari, skoro punih osam listova rukopisa. Najvjerovatnije je da je HandæiÊ sa rukopisom iπao neπto ispred prijevoda, te da ni jedno ni drugo nije uspio dovrπiti, pa je tako nastala razlika od nekih osam stranica. Uzevπi to sve u obzir, moæe se zakljuËiti da se ne radi o prijevodu u pravome smislu rijeËi. Prije bi se moglo reÊi da je HandæiÊu rukopis posluæio kao koncept na osnovu kojega bi uradio neπto opπirnije djelo na bosanskome jeziku.

39 Vidjeti: HandæiÊ Mehmed, Izabrana djela, knjiga IV, str. 250, 251.

213

Work of Mehmed ef. HandæiÊ The Meaning of ayah about regulations from the sura En-Nisa
Mehmed HandæiÊ (1906-1944) is one of the most prominent scholars from 20th century in Bosnia and Herzegovina. During his lifetime he published about 300 works; including books, discussion, articles. Many of his works have been left in the form of manuscripts. He lived in a period which was very difficult for the survival of Bosnia and Herzegovina, and especially Bosnian Muslims in it. Many of his works are related to these issues. His work autograph Tafsir ayat al-ahkam min surah al-Nisa (Meaning of ayah about regulations from the sura En-Nisa) exists in the Gazi Husrevbey Library under record No. 996. It is in fact 60 pages hand written work, in which he explains the ayah from the sura En-Nisa. Since this surah talks about Islamic regulations it belongs to ‘fiqh’ commentary of the Qur’an. Mehmed HandæiÊ wrote this work as a concept for lecture on High Islamic Sharia-theology school in Sarajevo, just before and during the first period of WWII. Because of such circumstances he could not finished it, and out of 176 ayah in the sura En-Nisa he interpreted only the first 100 ayahs. As a source for the interpretation of the ayah he has used well known traditional and rational works from tafsir, he mostly used the works from the authors such as Ibnul-Arebi, Kurtubi, Alusi, Dæessas, Taberi, Ibn Kesir, Dæelalejn, Razi, Zamahπeri, Bejdavi, Nesefi, Siddik han, Ibn Atijje and ©evkani. Having in mind the intention of that work and the way that it has been done, we can conclude that HandæiÊ has given answer to the posed question and in a proper way presented the meaning of the ayahs. He gives special attention on posture of the scholars of Hanafi mazhab, without giving unnecessary details and without special treatment on posture of other mazhabs.

214

Ferid DautoviÊ BIOGRAFIJA ©UKRIJE ALAGI∆A
1. Porijeklo ©ukrije AlagiÊa Na osnovu vakufname 1 Mehmeda-»auπa, napisane 18. zu-lhidædæeta 1031. god. po Hidæretu (1621.), Faik AlagiÊ, otac ©ukrije AlagiÊa, je istraæio geneologiju svoje porodice. Na tragu tog dokumenta piπe svoje memoare2 u Sarajevu od 17. 6. 1894. god. do 20. 6. 1895. god., u koje smjeπta povijest svoje porodice, dogaanja u i oko Bosne u vrijeme osmanske Turske i AustroUgarske te svoje liËne doæivljaje i uspomene. Na tragu ovih memoara, moæemo primijetiti kako se povijest u Bosni ponavlja i kako sudbine ljudi imaju velike sliËnosti. IspisujuÊi povijest svoje porodice Mehmed-Faik piπe o Salihu, prvom pretku porodice, koji u Bosnu dolazi zajedno sa sultan Mehmed Fatihom, iza Hidæreta 867. god. (1462). Salih se naselio u konjiËkom kotaru u selu Gornja Bijela, gdje je imao lijep posjed. Tu je sagradio kulu i oko kule dvorove u kojima je stanovao.

1 “»auπ i Ëauπ m (tur) U prvo doba osmanlijske dræave Ëauπi su imali rang oficira, te su bili carski poboËnici i javeri. U janjiËarskoj vojsci Ëauπi su bili niæi zapovjednici, i to Ëauπi podnarednici, a baπËauπi i Ëauπbaπe narednici i vodnici. »auπi su kao prenosioci naredaba bili u sluæbi cara, paπa, vezira i ostalih viπih zapovjednika. Od ovog je doπlo prezime »auπeviÊ.” Abdulah ©kaljiÊ, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Peto izdanje, Svjetlost, Sarajevo, 1985., str. 166. 2 Mehmed Faik AlagiÊ, Povijest jedne porodice, Spomenik CX, Odjeljenje druπtvenih nauka, Srpska akademija nauka i umetnosti, “NauËno delo”, Beograd, 1961., Priredio Vojislav BogiÊeviÊ.

215

Mehmed, unuk Salihov, je stupio u carsku sluæbu 985. god. (1577.) i dobio raspored kod sultana. Po zavrπetku sluæbe 1010. god. (1601.) vraÊa se kuÊi u Konjic. Tu je sagradio nekoliko znaËajnih hajratazaduæbina, meu kojima su dæamija pod kurπumom tzv. Kurπumlija, a uz nju medresu, tekiju i hammam u Oprkanjskoj mahali. Alija, sin Mehmeda Ëauπa, tvrdi Mehmed Faik AlagiÊ, oæenio se za æivota svoga oca iz Skoplja, tj. iz Gornjeg Vakufa, bogatom curom, koja je posjedovala preko 150 kuÊa kmetova oko Gornjeg Vakufa. Alija je bio hrabar i ratoboran junak, i kao takav je bio priznat u turskoj vojsci i u svome narodu. Po njemu je porodica AlagiÊ dobila svoje prezime. Umro je 1058. h.god. (1648.), a iza sebe je ostavio dva sina Ibrahima i Dæafera te jednu kÊerku. Ibrahim i Dæafer æivjeli suzajedno s majkom i sestrom u Konjicu u Mehmed-Ëauπevoj kuli. Kada je jedne godine, doπao carski kapidæibaπa starjeπina dvorskih straæara, oæenio se njihovom sestrom i proveo jednu godinu u Konjicu. Kada se vraÊao u Carigrad, sa sobom je poveo i Ibrahima, koji je tamo ostao sedam godina. Po povratku iz Carigrada s majkom odlazi u Gornji Vakuf, gdje ga valija u Travniku postavlja za teskereiju.3 Predpostavlja se da je tako nastala poznata travniËka porodica TeskeredæiÊi. Umro je 1128. god. (1715.) a iza sebe je ostavio sinove Sulejman-bega i Emin-bega. Oni su prodali oËevo imanje, koje su naslijedili, πto se danas nalazi u BegtaπeviÊa Stupu i selo Nevizdrake. Isti nam izvor veli da je Sulejman æivio u Travniku, kao veliki junak, gdje je i umro 1208. god. (1793.) ostavivπi iza sebe malehna sina Ahmeda. Bio je veoma uËen Ëovjek i poπtovan kod ondaπnjih valija, a umro je 1282. god. (1865.) ostavio je iza sebe dva sina BeπÊet-bega i BeÊir-bega, koji su æivjeli u Travniku. Mehmed Faik AlagiÊ joπ veli da je Emin-beg u Gornjem Vakufu ostavio dva sina Derviπ-bega i Junuz-bega. Dæafer, drugi sin Alije, bio je dobar Ëovjek, imao je veliko imanje i volio je pravednost. Umro je 1121. god. (1709.), a iza sebe je ostavio sina Osman. Osman ef. Je bio uËen Ëovjek i kao takav priznat u Konjicu. Umro je 1183. god. (1769.), a iza sebe je ostavio dva sina Mula Mehmeda i Mujagu.

3 teskeredæija m (ar. - tur.) onaj koji izdaje teskere; onaj koji vodi protokole ili zapisnike; sluæbenik administracije. Od ovog je nastalo prezime TeskeredæiÊ.” Abdulah ©kaljiÊ, isto, str. 614.

216

Mujaga je postao ajan4 i musellim5 u Konjicu. Imao je πest sinova: Mula Osmana, BeÊira, Ahmeda, hadæi Zulfagu, Derviπ-agu, Aliju i dvije kÊerke. Umro je 1264. god. (1847.) Mula Mehmed je bio trgovac u Konjicu i dobro je æivio. Umro je 1263. god. (1846.). Iza njega su ostala dva sina Dæafer-aga i Ibrahim-aga i jedna kÊerka. Ibrahim-aga, sin Mula Mehmeda, nije imao muπke djece. Iza njega su ostale Ëetiri kÊerke. Dæafer-aga, otac Mehmeda-Faika, bio je trgovac. Æivio je 85 god., a umro je 1293. god. (1876.). Æenio se dva puta. Prva æena je bila kÊi Mula Sejfije iz Konjica s kojom je imao sedmero djece, a samo jedan sin Avdo, iz prvog braka, imao je tri sina Sejfu, Ahmeda i Ibrahima i jednu kÊerku. Drugi put se oæenio iz Mostara od Salih-bega AlikalfiÊa. Iz ovog braka je imao 16 djece, od kojih je, Mehmed Faik, zabiljeæio æivih petero, tri sina: H. Salih-agu, Mehmedi-Faika i Sulejmana. H. Salih-aga je imao dva sina: Hamida i Dæafera, i dvije kÊeri: Atifu i Dæevahiru, a Sulejman nije imao poroda. Vidi tabelu 1. O Mehmedu Faiku, najbolje je pustiti da on sam govori o svom æivotu, barem jedan dio, tako Êemo vidjeti svu ljepotu njegova arhaiËnog jezika i detalje koje pomno pamti i biljeæi. “Ja sam se rodio u g. 1259. po Hidæretu (1843.) u mjesecu zu-l-hidæetu 6 i to u petak kad su ljudi u dæamiji bili... I jesam iπao u mekteb najprvo pred H. Salih ef. KopËiÊa, potlije pred hodæom ©emiÊem. Potlije jednu godinu u Ruædiji, te u 1271. g. (1854.) jest me otac dobavio u Konjic te do 1275. (1858.) jesam uËio u Konjicu pred hafizom HadæiÊem. (G). 1276. (1859.) jest me otac spremio u Sarajevo u medresu na Atmejdan sa bratom mlaim od mene Mustafom te sam dvije godine bio u medresi. UËio sam pred Omer ef. Humom i pred hafizom KaukËijom....”6 Godine 1279. (1862.), kao mladiÊ od dvadeset godina, stupio je u dvor sultan Abdu-l-Aziza, kao silahπor.7 Kao silahπor, Mehmed-Faik veli
4 ajan m (ar.) - prvak, odliËnik, velikaπ, ugledan Ëovjek, istaknuti predstavnik jedne klase, staleæa ili najistaknutijih slojeva graanskog stanovniπtva.” Abdulah ©kaljiÊ, isto, str. 76. 5 muselim m (ar.) sinonim za kajmekam; zastupnik paπe u sandæaku koji mu je dat kao arapluk; oblasni upravitelj; sreski naËelnik.” Isto, str. 477. 6 Mehmed Faik AlagiÊ, isto, str. 51. 7 silahπor-ora m (ar.-perz.) 1. pripadnik dvorske straæe na osmanskom dvoru. 2. titula za odreenog sluæbenika na dvoru ( niæa za jedan stepen od kapudæibaπe)” Abdulah ©kaljiÊ, isto, str. 565.

217

da je nosio pozlaÊeno odijelo i oruæje8 i sa ostalim silahπorima pratio sultana na izlete, teferiËe i sveËanosti. “A kad je bio alaj, tj. bajram, ili mevlud, ili 15. dan ramazani-πerifa, kakav πerif-alaji, ili kad bi doπao kakav elËija9 ili poslanik od koje velesile, ondak bismo morali obuÊi haljine iste onakve samo πto su u zlatu.”10 Za ovu sluæbu bilo je potrebno da proe odreeno πkolovanje gdje je uËio strane jezike: arapski, turski, perzijski, francuski i engleski. O dogaajima na dvoru, o kojima i piπe, imao je svoj stav, ali je ostao nepokolebljivo privræen sultanu i vjeran Turskoj carevini. U Bosnu se vratio 1284. god. (1867.). Vrijeme Austro-Ugarske aneksije doËekao je kao kajmekam11 Visokom. Bio je, tvrdi, protiv pruæanja otpora Austor-Ugarskoj pokoravajuÊi se sultanovoj naredbi. U Visokom je ostao, kao kajmekam, do 20 maja 1879. god., gdje se oæenio, kako kaæe, 20 marta 1293. god. (1876.) Hasna hanumom kÊerkom Junuzbega ZeËeviÊa. 15. kolovoza 1880. god. premjeπten je kao kajmekam u Donju Tuzlu i ostao do 15. januara 1882. god., kada je brzojavom premjeπten u konjiËki kotar, kao kajmekam. Za svoj rad i okonËanje pobune u Hercegovini, dobio je 29. maja 1883. god. orden F(ranje) J(osipa) I. (niπan). 20. novembra 1894. god. dobio je rjeπenje za penziju. 14.12. 1894. god bio je u BeËu kod cara, æalio se na malu penziju od 495 forinti, jer mu nisu priznali 17 god. rada u vrijeme turske uprave. Razlog ovakvom odnosu prema njemu, sam kaæe, bila je njegova vjera islam. “I taka je vlada prema meni bila nezahvalna te me je najpotlije umirovila i to sa 495 forinti godiπnje, a to je πto sam ja muhamedanac i islam. Da je na mom mjestu bio kakav ©vabo, to bi on dobio i nagradu i ordena prema sluæbi.”12 Mehmed-Faik imao je sinove: Ahmeda, Reufa, Halida, ©ukriju, Salema, Mustafu i ∆azima, te kÊeri: Naziju, Hibu i Behiju. “Peto dijete

8 “Kad bismo jahali na konjima, imali smo na glavi kalpak kao πto su stari Boπnjaci nosili i imali smo dvije puπke male za pojasom i sablju i πtuc koji smo nosili pred sobom, te smo bili sasvim optereÊeni.” Mehmed Faik AlagiÊ, isto, str. 52. 9 elËija m (tur.) poslanik na strani, poslanik inostrane dræave; poslanik, izaslanik ” Abdulah ©kaljiÊ, isto, str. 266. 10 Mehmed Faik AlagiÊ, isto, str. 52. 11 kajmekam, kajmakam, -ama (ar.) zastupnik vezira ili valije u jednom upravnom podruËju ili nekoj duænosti; sreski naËelnik. - “pa me daje kajmekamu / neÊu joj ga ja” (GZM 1909 586), tur. kaymakam, osn. zn.: “zastupnik, zamjenik.” Abdulah ©kaljiÊ, isto, str. 384. 12 Mehmed Faik AlagiÊ, isto, str. 77.

218

rodilomi se mjeseca maja 6 godine 1881 ala-franga u Donjoj Tuzli. Ime mu je Mehmed-©ukrija.”13 Svoju povijest porodice zavrπava ovom porukom: “Na to sam sve iπao da islamu od mene kakva korist bude i dosta (sam) islama kutariso s Boæijom pomoÊi od hapsa ili da glavu ne izgubi... Dosta se je islama od moga uzroka koristilo. I tako u sluæbovanju svakome treba pravo i vjerno raditi i tuega se Ëuvati, a ne gledati hoÊe li vlada dati kakvu nagradu ili orden, nego sluæiti za Boæiji rizaluk i islamu iÊi na pravu korist, te islama ne loæiti na vatru kao πto danas ima nakvih Ëinovnika od Turaka, te πta rade: uliskavaju se vladi i svoje Turke na vatru loæe. Teπko onom koji to radi!”14 2. Æivot ©ukrije AlagiÊa Porodica AlagiÊ vodi porijeklo iz bosanskohercegovaËkog grada Konjica. SpecifiËnost posla kog je obavljao njegov otac, a sluæio je kao kajmekam,15 odvela je cijelu porodicu u Donju Tuzlu. U tom gradu 20.V 1881. godine rodio se ©ukrija AlagiÊ. Odgajan u porodiËnoj islamskoj atmosferi stiËe osnovno islamsko obrazovanje i odgoj s kojim Êe æivjeti do kraja æivota. Osnovno obrazovanje (ruædiju)16 zavrπio je u Sarajevu 1893. godine. U glavnom gradu nastavlja svoje dalje πkolovanje gdje je zavrπio πest razreda gimnazije. Sedmi i osmi razred nastavio je u Mostaru
13 Isto, str. 77. 14 Isto, str. 78. 15 kajmekam, kajmakam, -ama (ar) zastupnik vezira ili valije u jednom upravnom podruËju ili u nekoj duænosti; sreski naËelnik. - “pa me daje kajmekamu / neÊu joj ga ja” (GZM 1909 585), tur. kaymakam, osn. zn.: “zastupnik, zamjenik.” Abdulah ©kaljiÊ, Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku, isto, str. 384. 16 “Ruædije su bile prve dræavne, svjetovne πkole u BiH, otvorene prije austrougarske okupacije koje su mogli pohaati pripadnici svih vjeroispovijesti u Turskoj. One su odgovarale Ëetverogodiπnjoj niæoj srednjoj πkoli u kojoj su se uËenici osposobljavali za niæa ËinovniËka zvanja. U ruædiju su primana djeca koja bi zavrπila sibjan mekteb i umjela Ëitati i pisati. Nastavni jezik bio je turski. U Turskoj su osnovane 1263 (1847) u doba sultan Abdul-Medæida, a u drugoj polovini XIX vijeka susreÊemo ih u BiH. Sarajevska je najstarija.” Vidi viπe Hajrudin »uriÊ, Muslimansko πkolstvo u BiH do 1918., Veselin Masleπa, Sarajevo, 1983, str. 135 i 234. Postanak ove rijeËi Edhem MulabdiÊ objaπnjava ovako: “Ruædija je arapska rijeË, a doπla je od rijeËi ‘ruπd’, πto znaËi sposobnost, zrelost, savrπenstvo, naravski u relativnom smislu. Odatle ime Raπid, a znaËi Ëovjeka, koji je iz stranputice izveden na pravi put, te nije viπe brige za nj, da Êe kud zabasati, jer on ima ‘ruπd’ tj. zrelost, savrπenstvo, dakle zrio je, savrπen je. Odatle je doπlo ime ‘ruædije’ zavodu, u kome se dijete usavrπi, da moæe nastaviti svoj æivot kao valjan graanin u druπtvu, dobivπi neko zaokruæeno znanje.” MulabdiÊ Edhem, “Maglajska ruædija”, ©kolski vjesnik, Sarajevo, 1938, str.49. ili Hajrudin »uriÊ, isto, str. 135-6.

219

gdje je 19. juna 1901. godine i poloæio ispit zrelosti (maturirao).17 Od sedamnaest maturanata jedini je bio musliman.18 BuduÊi je bio siguran u islamski odgoj na kom je odgajan i kog je usvojio, ali i shvatanja, razumijevanja i prilagoavanja novim povijesnim tokovima, njegov otac se nije bojao da svog sina poπalje na πkolovanje u BeË. Na sveuËiliπtu u BeËu upisao je Filozofski fakultet, Odsjek za orjentalistiku (stari arapski jezik) i slavistiku (srpski ili hrvatski jezik) 19. juna 1901. godine. Rektor c.(arskog) kr.(aljevskog) Univerziteta u BeËu i dekan filozofskog fakulteta potvrdili su da se ©ukrija AlagiÊ upisao redovno na ovo sveuËiliπte i da je dao zakletvu da Êe se pokoravati akademskim zakonima i vlastima pa je u janurau 1902 unesen u maticu univerziteta.19 Studije je zavrπio u redovnom roku bez prekida 31. jula 1905. godine i za to vrijeme pohaao slijedeÊa predavanja: Staroarapski tekstovi, Arapska gramatika, Arapski æurnali, Arapske pjesme, Arapska metrika, Muallakat, Koran, Zamahπeri-El-Mufessal, Istorija Slavena u srednjem vijeku, GunduliÊ i njegovo doba, Istorija slavenske filologije, Dræave i narodi Balkanskog poluostrva itd.20 Za vrijeme studija na ovom univerzitetu ponaπanje AlagiÊa bilo je u skladu sa akademskim zakonima, πto je potvrdio dekan filozofskog fakulteta. Po zavrπetku studija vraÊa se u svoju Bosnu gdje biva imenovan od Zemaljske Vlade za Bosnu i Hercegovinu 23. avgusta 1905. godine namjesnim uËiteljem Velike gimnazije u Sarajevu, uz uvjet da Êe u svrhu
17 A. BH, isto, str. 33-4 18 “75 godina gimnazije u Mostaru”, 1893-1968, IzdavaË: Kolektiv gimnazije “Alaksa ©antiÊ” Mostar, Veselin Masleπa, Mostar, str. 29 i 125. 19 A BH, isto, str. 21. 20 Isto, str. 17 i 18

220

definitivnog namjeπtaja u roku od tri godine, dakle do kraja πkolske godine 1907/08 steÊi i formalno osposobljenje za srednjoπkolsko uËiteljstvo.21 Prilikom zapoπljavanja na Velikoj gimnaziji popunio je formular personalnog dosijea u kom su bile stavke na njemaËkom jeziku. Uvidom u spomenuti personalni dosije vidljivo je da je AlagiÊ svoje podatke popunio na njemaËkom jeziku, gdje je primijetno njegovo nacionalno i vjersko opredjeljenje: Hrvat,22 islamske vjere. Isti formular, u vrijeme Kraljevine SHS,23 popunio je 1926. kao profesor gimnazije u Derventi identiËnim podacima. Iz ovih dosijea saznajemo da je ©ukrija AlagiÊ znao tri strana jezika: arapski, turski i njemaËki.24 Arapski, njemaËki i srpski ili hrvatski predavao je kao nastavnik u πkolama, nerijetko po dva u isto vrijeme. 23. maja 1907. predloæio je dobre kolokvijalne svjedodæbe na ispit iz staroarapskog jezika, kao glavne i srpsko-hrvatskog, kao sporedne struke.Ispit je poloæio u BeËu 11. novembra 1908. pred Povjerenstvom za uËitelje na gimnazijama i realkama. Prema tome je gosp. ©ukrija AlagiÊ dobro osposobljen (wohl geeignet) da na srednjim πkolama predaje stari arapski jezik kao glavnu struku, a srpsko-hrvatski kao sporednu.25 1. marta 1909. imenovan je pravim uËiteljem u dosadaπnjem mjestu sluæbovanja uz obavezu, da u smislu naredaba od 24. januara 1909. broj 1143 i broj 7594, sam se pobrine za definitivno potvrenje u uËiteljskom zvanju i za priznanje naslov “profesor”.26 Poslije ovog ispita i postavljenja za pravog uËitelja uslijedila je æenidba. 24. oktobra 1909. godine ©ukrija AlagiÊ, sin Mehmeda iz Sarajeva vjenËao se sa ∆elebijom –onlagiÊ, kÊerkom hadæi Hasanbega, iz Dervente, a na osnovu dozvole πerijatskog suda u
21 Isto, str. 29. 22 Iz dosijea ©ukrije AlagiÊa da se primjetiti da se u nacionalnom smislu izjaπnjavao kao Hrvat. Tako su se naprimjer izjaπnjavali i Safvet-beg BaπagiÊ, Osman Nuri HadæiÊ, Edhem MulabdiÊ, reisu-l-ulema Dæemaludin »auπeviÊ i drugi. Razlog za to je poznat veÊini danaπnjih Boπnjaka. “Ova izjaπnjavanja su bila viπe politiËka i kulturna platforma njihova djelovanja, kako se nebi ugrozili interesi Boπnjaka, koji su veÊ tada bili formirani u zaseban politiËki entitet.” Dr. Muhamed HadæijahiÊ, Od tradicije do identiteta, (Geneza nacionalnog pitanaj bosanskih Muslimana ), Svjetlost, Sarajevo, 1974, str.149. “Izjaπnjavanja su bila mahom taktiËke i politiËke naravi, neki su muslimani i po viπe puta prelazili iz jednog tabora u drugi. Jednostavno reËeno, zaseban muslimanski entitet bio je veÊ toliko formiran da ga se veÊi broj muslimana nije mogao samo tako odreÊi.” Noel Malkom, Povijest Bosne, Erasmus Gilda, Novi Liber, Dani, Zagreb-Sarajevo, 1995. str.206. 23 A BH, isto, str. 3 24 Isto, str. 37. 25 Isto, str. 16. 26 Isto, str. 31.

221

Dokument Zemaljske vlade o imenovanju ©ukrije AlagiÊa pravim uËiteljem
222

Derventi, pred imamom Muhamed Zija OmerhodæiÊem.27 BuduÊi je navrπio koncem mjeseca februara 1912. tri godine sluæbovanja kao pravi uËitelj, 1. marta 1912. godine potvren je definitivno u sluæbeno zvanje i priznanje naslov “profesor”.28 Za vrijeme rata 1914. godine uzet je u vojsku, ali je kao dræavni Ëinovnik bio osloboen sluæbe u vojsci. Posao profesora arapskog jezika obavljao je u Sarajevu do 19. januara 1916. godine kada je bio premjeπten, na njegovu molbu, na Veliku gimnaziju u Mostar. Nakon dvije godine provedene u Mostaru, taËnije 30. oktobra 1917. premjeπten je na muπku preparandiju (uËiteljsku πkolu) u Derventu, kuda je bila premjeπtena sarajevska uËiteljska πkola. U πkolskoj 1917/ 18. obavljao je duænost muslimanskog vjerouËitelja i nastavnika njemaËkog jezika. Na niæu gimnaziju u Derventi premjeπten je 8. oktobra 1920. godine. 3. Pregled izvora i literature Imami, muallimi i druge tradicionalne muslimanske voe Ëuvari su islama i njegovi zaπtitnici bez kojih bi i sam kontinuitet islamske tradicije bio doveden u opasnost, ali je svakako znaËajan i nemjerljiv doprinos, oËuvanju i prezentiranju islama i islamskih vrijednosti intelektualaca muslimana. “Danas u islamskom svijetu, uglavnom, postoje dvije glavne skupine ljudi koji se bave vjerskim, intelektualnim i filozofskim pitanjima: ulema i drugi struËnjaci za pitanje vjere (podrazumijevajuÊi i sufije) i modernisti. Tek odnedavno postepeno se poËinje pojavljivati i treÊa grupa, naime grupa koja se poput uleme, pridræava tradicije ali poznaje i savremeni svijet. Meutim ta treÊa grupa joπ je uvijek malobrojna”.29 U tu treÊu grupu moæemo s pravom ubrojati i g. AlagiÊa, koji je kao dijete stekao osnovno islamsko obrazovanje u krugu svoje porodice, a stekao πire intelektualno obrazovanje stekao je na Zapadu, u to vrijeme poznatom sveuËiliπtu u BeËu. Kao musliman do kraja æivota je æivio islam, Ëuvao i pisao o islamu i islamskim vrijednostima i tradiciji. Vjera je bila njegova inspiracija u svim poslovima, æivotni put kog nije mijenjao bez
27 Isto, str. 27. 28 Isto, str. 24. 29 Seyyed Hossein Nasr, “Zapadni svijet i njegovi izazovi islamu”, Enes KariÊ, Kur‘an u savremenom dobu II, prevela s engleskog Azra SaraËeviÊ, Sarajevo, 1997, str. 9-10.

223

obzira na poteπkoÊe i iskuπenja kroz koja je prolazio. Biografski podaci o ©ukriji AlagiÊu su vrlo πturi i oskudni. Prve biografske podatke o njemu nalazimo u Memoarima njegova oca Mehmeda Faika AlagiÊa koji kaæe: “Peto dijete rodilo mi se mjeseca maja πest godine 1881. ala-franga u Donjoj Tuzli. Ime mu je Mehmed - ©ukrija... Kada sam doπao u Sarajevo 15.11.1887., jesam ©ukriju dao u ruædiju, a nije prije nigdje uËio, te mu je ruædija zapoËetak bila. Direktor im je bio u ruædiji Ahmet ef. RibiÊ (©irazija), te sam mu naπao jednog softu, tj. na ime Latif ef. BuliÊa koji ga je kroz pet godina nauËavao kod kuÊe, tj. dolazio u noÊi po 1-2 sata. Kada je ©ukrija izvrπio ruædiju, jesam ga dao u gimnaziju 1. septembra 1893. god.”30 Vijest o njegovoj smrti i kraÊu biografiju donosi Novi Behar, u kom je objavljivao svoje radove.31 Kratke biografske podatke, njegov druπtveni angaæman i bibliografiju objavljenih i nekih neobjavljenih knjiga te tekstova objavljenih u Narodnoj uzdanici, biljeæi Narodna uzdanica.32 Po njihovu saznanju iza njega su ostala u rukopisu: “Dva udæbenika ‘Izbor iz 1001 noÊi’ s rjeËnikom i rjeËnik za djelo Fitedail-hajvanati ostale su u rukopisu u Zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu.”33 Narodna uzdanica ga se sa zahvalnoπÊu sjeÊa i apelira na one, koji su u to doba poveli akciju za podizanje njegovih niπana, da bi njegova duπa najrahatnija bila kada bi se izdao onaj svezak tefsira, koji je ostao u rukopisu, neobjavljen. U dvadesetom izvjeπtaju Velike gimnazije u Sarajevu navedena je kraÊa biografija ©ukrije AlagiÊa, profesora ove gimnazije.34 Dræavna realna gimnazija u Tuzli, gdje je jedno vrijeme bio direktor, u svom Izvjeπtaju za 1935.-36. πkolsku godinu, a povodom njegove smrti, navodi kraÊe biografske podatke, istiËuÊi da je bio jedan od prvih Muslimana koji je zavrπio akademske studije i tako svojim znanjem sluæio svom narodu. U tom se izvjeπtaju kaæe: “Rahmetli ©ukrija AlagiÊ bio je vredan i savestan prosvetni radnik. Osim svog πk. rada bavio se je mnogo nauËnim radom. Napisao je mnogo radova iz islamske knjiæevnosti i preveo je Kur’an na srpsko-hrvatski jezik. Kao nastavnik i direktor vrπio je savesno svoje
30 Mehmed Faik AlagiÊ, “Povijest jedne porodice”, isto, str. 77. 31 “Merhum ©ukrija AlagiÊ”, Novi Behar, Sarajevo, IX/1935., broj, 14-16, str. 207. 32 ©ukrija AlagiÊ, Narodna uzdanica - Kalendar, Sarajevo, 1936. god. 33 Isto 34 Dvadeseti izvjeπtaj Velike gimnazije u Sarajevu, Sarajevo, 1906., str. 17.

224

duænosti. Kao drug bio je prema svakom susretljiv. Njegova smrt je teæak gubitak za naπu prosvetu.”35 Alija Nametak u Hrvatskoj enciklopediji iz 1941. godine biljeæi osnovne biografske podatke o ©ukriji AlagiÊu, bibliografiju njegovih prevedenih knjiga prema misirskom komentatoru Kur’ana Muhammedu Reπidu Ridau i udæbenik iz arapskog jezika s rjeËnikom za bosanskohercegovaËke gimnazije.36 U Spomenici, 75. god. Gimnazije u Mostaru, nalazi se slika prvih maturanata (1900-1901.) god. na kojoj je i ©ukrija AlagiÊ u fesu. 37 Bio je to jedini maturant musliman, od ukupno sedamnaest maturanata, iako se 26. oktobra 1893/94., kada je otvorena Gimnazija u Mostaru u prvi razred upisalo 8 muslimana, 34 pravoslavna, 22 katolika i jedan Jevrej.38 U Spomenici, 75 godina Gimnazije u Tuzli (1899-1974.), ©ukrija AlagiÊ se ne spominje osim u statistiËkim podacima da je bio direktor πkole od 1927-1930. god.39 S negativnom konotacijom i krivim imenom sjeÊa ga se uËenica Smilja JoviÊ, kad kaæe:”Na kraju sedmog razreda dr. Gluπac (Vaso) je premjeπten u Banja Luku. Za direktora dolazi Tukrija AlagiÊ, koji sa jednom grupom profesora mijenja æivot ©kole i stvara negativnu popularnost.”40 ZnaËajan i hvale vrijedan rad napisao je hfz. Mahmut TraljiÊ u Glasniku VIS-a iz kog se da sagledati æivotni put, aktivnosti i rad ovog, “profesorapedagoga, pisca i zasluænog prevodioca, neumornog kulturnog poslenika”.41 Mahmut TraljiÊ, zapravo, oæivljava lik i djelo AlagiÊa, koji je gotovo bio zaboravljen. Interesantno je da se o ©ukriji AlagiÊu, a napose njegovom djelu tako malo pisalo i znalo kad do skora nismo imali niti jedan preveden tefsir42 ili njegove dijelove, do onog πto je preveo ©ukrija AlagiÊ.
35 “©ukrija AlagiÊ”, Izvjeπtaj za 1935-36 πkolsku godinu, Dræavna realna gimnazija u Tuzli, str. 60. 36 A(lija) N(ametak), AlagiÊ ©ukrija, Hrvatska enciklopedija, svezak I, Naklada Konzorcija Hrvatske enciklopedije, Zagreb, 1941., str.167-168 37 1893-1968., 75 godina Gimnazije u Mostaru, IzdavaË: Kolektiv gimnazije “Aleksa ©antiÊ” Mostar, Veselin Masleπa, Mostar, 1968. god. 38 Vidi viπe, isto., str. 29 i 125. 39 Gimnazija u Tuzli, 75 godina Gimnazije u Tuzli, IzdavaË: Gimnazija u Tuzli, “Univerzal”, Tuzla-OOUR “GrafiËar”, Tuzla, 1974. god., str. 383-84. 40 Smilja JoviÊ, “Bila sam uËenica i profesorica gimnazije”, Gimnazija u Tuzli, isto., str. 312. 41 Mahmut TraljiÊ, “©ukrija AlagiÊ”, Glasnik VIS-a, Sarajevo, XL/1977., br.2, str.164 42 Prva knjiga prijevoda tefsira Fi ùilål al-Qur’ani - U okrilju Kur’ana, prijevod sa arapskog od prof. dr. Omera NakiËeviÊa, prof. dr. Jusufa RamiÊa i mr. Mesuda HafizoviÊa u izdanju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, πtampan je u Sarajevu 1996. godine

225

Zapitanost je veÊa, tim prije, πto je misao i ideja Muhameda Abduhua i Muhameda Reπid Ridaa, preko ovog racionalnog tefsira i drugih njihovih tekstova æivjela u ovim naπim krajevima, naroËito preko onih koji su svoje visoko obrazovanje sticali na El-Azharu u Egiptu. Jedan od razloga zapitanosti leæi i u Ëinjenici da taj njegov rad nije naiπao na odziv ondaπnje Vakufske uprave i Vjerskog starjeπinstva, koji nisu naπli za shodno ni da preporuËe njegove knjige, a kamoli da ih izdaju, konstatira Uredniπtvo Novog Behara.43 TraljiÊev nekrologij44 je najozbiljniji i najiscrpniji rad, koji nam je ponudio pune biografske podatke i najpotpuniju sliku od roenja do smrti. ZnaËajno je napomenuti da je Mahmut TraljiÊ u ovom tekstu priredio bibliografiju svih objavljenih radova ©ukrije AlagiÊa, a za mnoge od njih dao je i kraÊe pojaπnjenje. U ovom radu hfz. TraljiÊ je naveo i polemiËke tekstove Ahmeda Lutfi »okiÊa45 u Hikjmetu, koji se odnose na prve dvije knjige AlagiÊeva prevoda Komentara Kur’ana. U radu su navedeni i tekstovi H. Mehmeda HandæiÊa46 i Derviπ A. Korkuta - Ibnul
43 Vidi viπe, Merhum ©ukrija AlagiÊ, isto, str. 207. Ovdje treba napomenuti da je ©ukrija AlagiÊ prvu i drugu knjigu izdao zajedno sa Dæemaluddin ef. »auπeviÊem, koji je tada bio reisu-lulema. 44 Ovaj isti tekst objavljen je u knjizi hfz. Mahmud TraljiÊ, Istaknuti Boπnjaci, El-Kalem, Sarajevo, 1998., drugo dopunjeno izdanje, str. 9-16. 45 Ahmed Lutfi »okiÊ se rodio u BrËkom 1878. god. PoËetne vjerske nauke poËeo je u BrËkom a nastavio u Tuzli. Ruædiju, kao i osnovnu πkolu zavrπio je u Tuzli, a onda nastavio HadæeBadæi Kadun medresu u Tuzli. Godine 1898. stupio je u Nuvvab (©erijatsku sudaËku πkolu). Po zavrπetku je imenovan, od tadanje rijaseti Ilmijje pomoÊnim muderrisom Hadæe-Badæi Kadun medrese, a ujedno se upisao na pravni fakultet u Zagrebu, koji je apsolvirao za Ëetiri godine. 1907. god imenovan je aksultantom okruænog suda u Tuzli, odakle je kasnije preπao upravnoj struci, te je kao perovodni vjeæbanik sluæio u Tuzli i Konjicu. Kao kotarski predstojnik radi u Vlasenici, Cazinu i BihaÊu, odakle je kao dobar organizator zadruga, dodijeljen poljoprivrednom odjeljenju bivπe zemaljske vlade u Sarajevu. Na tom poloæaju je bio penzionisan, ali je ponovo aktiviran i imenovan referentom ministarstva vjera u Beogradu. Radi oboljenja je ponovo penzionisan 1928. god. i kao privatnik æivio u Tuzli. Umro je u 55-toj godini æivota 24. 12. 1933. god. Bio je Ëlan redakcije Hikjmeta, gdje je objavio seriju Ëlanaka Islam i kultura, O vakufu i upravi sa njim i O prevodu i tumaËenju Kur’ana azimuπana po gosp. ©ukriji AlagiÊu. Vidi viπe, Chameran, Merhum Ahmed Lutfi »okiÊ, Hikjmet, Tuzla, V/1933., br. 55, str. 205-7. 46 H. Mehmed HandæiÊ je roen u Sarajevu 16. 12. 1906. god. Po zavrπetku mekteba i ruædije upisao se u novoosnovanu ©erijatsku gimnaziju, gdje je i maturirao 1926. god. Iste godine upisao se na Dæamiu-l-Azhar u Kairu, a diplomirao 1931. god. U aprilu 1932. god. postavljen je za nastavnika i perfekta Gazi Husrev-begove medrese. 1937. god. premjeπten je u Gazi Husrev-begovu biblioteku za I. bibliotekara i upravitelja. 1939. god. doπao za ugovorenog nastavnika na Viπu islamsku πerijatsku πkolu. I na jednoj i na drugoj duænosti bio je do maja 1944. god., kada je imenovan redovnim profesorom ove πkole. Umro je 29. jula 1944. god. u 38-oj godini æivota. Vidi viπe, Hfz. Mahmud TraljiÊ, Mehmed HandæiÊ, Istaknuti Boπnjaci , isto, str. 114 -125.

226

Ajna kojima su pohvalili prijevod i posebno trud ©ukrije AlagiÊa. Svoj rad hfz. TraljiÊ zavrπava konstatacijom “da ©ukrija AlagiÊ po svom æivotu i radu nije zasluæio da padne u zaborav. Najbolju uspomenu na njega i njegov rad oËuvali bi, ako bi izdali bar izbor, ako ne sabranih djela, onda njegovih originalnih i prevedenih radova.”47 S druge strane Mehmed HandæiÊ u svom tekstu48 u Novom Beharu preporuËuje muslimanskom svijetu da Ëita knjige ovog svake hvale vrijednog AlagiÊeva rada. On smatra neutemeljenim kritike upuÊene ©ukriji AlagiÊu, jer greπke koje mu se spoËitavaju ne potjeËu od njega, nego baπ od Reπid Ridaa Ëiji tefsir prevodi. “Letimice sam preπao ovu treÊu knjigu i na nekoliko sam mjesta koja sada neÊu iznositi, zapazio sam nekoliko pogreπaka. Ovdje iznosim to da ove pogreπke ne potjeËu od g. AlagiÊa nago baπ od Reπid Ridaa.”49 Derviπ A. Korkut u svom tekstu izraæava svoju podrπku prevodilaËkom radu ©ukrije AlagiÊa i istiËe da je on “dobar musliman i poznavalac oba jezika (bosanskog i arapskog, prim. D.F.), ...i ukoliko jedan prevod Kur’ana moæe biti dobar, njegov je.”50 Mustafa BusuladæiÊ, pak, u svom radu “Prvi prievodi Kur’ana u svietu i kod nas”51 navodi i ©ukriju AlagiÊa jednog od naπih boljih orjentalista, koji je prvi poËeo prevoditi Kur’an s tumaËem na hrvatski jezik. U ovom radu je dat prikaz IV prevedene knjige i “Tefsir Dæuz-i-Amme”. On napominje da se razvila kritika i razliËito ocijenila njegovu prevodilaËku djelatnost, ali “UnatoË svih nedostataka AlagiÊ je radio s mnogo spreme i svjestno. Stoga je njegov prievod, iako nepotpun, kod nas najbolji prievod Kur’ana.”52 O ©ukriji AlagiÊu govori i dr. Muhamed HadæijahiÊ u tekstu “Bibliografske biljeπke o prijevodima Kur’ana kod nas”53 navodi rad ©ukrije AlagiÊa kao prvi pokuπaj prevoenja cjelokupnog Kur’ana poslije Prvog svjetskog rata. U ovom radu, autor donosi prikaz objavljenih knjiga
47 Mahmud TraljiÊ, isto, str. 168 48 H. Mehmed HandæiÊ, El-Kur’anu l-Hakimu, Novi Behar, 1933., br. 24, str. 350. 49 Isto, str. 351. 50 Derviπ A. Korkut, El-Kur’anu l-Hakimu, Novi Behar, 1933-34., br. 1-2, str. 28. 51 Mustafa BusuladæiÊ, Prvi prievodi Kur’ana u svietu i kod nas, Narodna Uzdanica, Kalendar 1945., str. 83. 52 Isto, str. 84. 53 Muhamed HadæijahiÊ, Bibliografske biljeπke o prijevodima Kur’ana kod nas, Bibliotekarstvo, XII/3, Sarajevo, 1967., str. 39.

227

prijevoda i znatan dio objavljenih tekstova, kao i prikaz polemiËkih rasprava izmeu ©ukrije AlagiÊa i Ahmeda L. »okiÊa. Od biografskih podataka navodi mjesto, datum roenja i smrti (Tuzla 20.V 1881, umro u Derventi 31.1.1936) Novo svjetlo i pomak u rasvjetljavanju lika i djela ©ukrije AlagiÊa pruæa nam dr. Jusuf RamiÊ u svojim tekstovima “Tefsir El-Menar”,54 “Racionalno tumaËenje Kur’ana”55 i “IzuËavanje arapskog jezika kod nas”.56 U ovim prvim tekstovima dr. Jusuf RamiÊ dao je prikaz ovog tefsira i karakteristike tumaËenja Kur’ana po Muhammedu Abduhuu. U podnaslovu nam govori o El-Menaru na srpskohrvatskom jeziku, Ëije dijelove je preveo ©ukrija AlagiÊ. Na kritike koje je Ahmed L. »okiÊ uputio ©ukriji AlagiÊu, o kojima i dr. Jusuf RamiÊ govori, kaæe da se AlagiÊu i moæe prigovoriti za prevoenje ali prigovor za komentarisanje nema mjesta. AlagiÊ je prevodio komentar Muhammeda Abduhua, predstavnika racionalistiËke πkole u egzegezi Kur’ana, a »okiÊ je izraziti tradicionalista iz Ëega i proizilazi njegova kritika. KraÊu biografiju, u fusnoti, prenio je iz Glasnika od hfz. Mahmuda TraljiÊa. U tekstu “IzuËavanje arapskog jezika kod nas” spominje viπe puta ©ukriju AlagiÊa i njegov doprinos arapskom jeziku u Bosni i Hercegovini. U fusnoti navodi njegovu kraÊu biografiju. Nedugo poslije ovoga apsolvent HusiÊ Halim uz podrπku i smjernice dr. Jusufa RamiÊa, piπe svoj diplomski rad o ©ukriji AlagiÊu.57 Halim HusiÊ je ponudio neke nove biografske podatke æivotni put i kretanje u sluæbi. Najvaænije πto nam je u ovom radu ponudio je bibliografija radova i analiza svakog objavljenog teksta. Radovi nisu poredani hronoloπki ili temetski, veÊ prema Ëasopisima u kojima je objavljivao. GovoreÊi o ulozi “Gajreta” u druπtvenom æivotu muslimana, Ibrahim Kemura ga spominje na pet mjesta i ubraja meu “najistaknutije studenate BeËkog univerziteta u periodu izmeu 1884.-1900. godine: Osman Nuri HadæiÊ, Safvet-beg BaπagiÊ, ArifoviÊ, Mehmed-beg Hrasnica, Hamid-beg DæiniÊ, Edhem-beg BahtijareviÊ, ©efkija GluhiÊ, ©ukrija AlagiÊ, BeÊir MehmedbaπiÊ i Ahmed MuhibiÊ”,58 i meu afirmirane muslimanske pisce istorije islama i vjerske tematike u Beharu i drugim muslimanskim
54 Jusuf RamiÊ, Tefsir El-Menar, Glasnik, 1978., god.XLI, br. 2, str. 113-118. 55 Jusuf RamiÊ, Racionalno tumaËenje Kur’ana, Islamska misao, 1991., br. 154, str. 13-17. 56 Jusuf RamiÊ, IzuËavanje arapskog jezika kod nas, Zbornik radova 2, Islamski teoloπki fakultet, Sarajevo, 1987., str. 237-268. 57 Halim HusiÊ, ©ukrija AlagiÊ - æivot i djelo, Diplomski rad, Sarajevo, 1985. god. 58 Ibrahim Kemura, Uloga Gajreta u druπtvenom zivotu muslimana, Veselin Masleπa, Sarajevo, 1986., str. 21-2.

228

listovima. “Kao autori ovih tekstova javljaju se veÊ kroz Behar i druge muslimanske listove afirmisani muslimanski pici: S. BaπagiÊ, E. MulabdiÊ, ©ukrija AlagiÊ, M. ∆. ∆atiÊ, Hamdija MuliÊ, Hasan HodæiÊ, Sulejman SaridæiÊ, M. SerdareviÊ i dr.” 59 U diplomskom radu “Recepcija Abduhuovog tumaËenja Kur’ana kod nas”60 Ferid DautoviÊ, uz asistenciju dr. Enesa KariÊa, spominje AlagiÊa kao prevodioca tefsira El-Menar i navodi ukratko kritiËki osvrt i polemiku koja se vodila u Hikjmetu i Gajretu u povodu prevoenja ovog tefsira. U specijalnom izdanju na engleskom jeziku O islamu na Balkanu, dr. Enes KariÊ spominje ©ukriju AlagiÊa kao prevodioca tefsira El-Menar na bosanski jezik.61 U predgovoru knjige Istknuti Boπnjaci Hilmo Neimarlija ga svrstaje u “boπnjaËke velikane i najistaknutije liËnosti boπnjaËkog preporoda s poËetka naπeg stoljeÊe Safvet-beg BaπagiÊ, Edhem MulabdiÊ, Dæemaluddin »auπeviÊ, Ibrahimbeg Repovac, ©ukrija AlagiÊ, Muhamed Seid SeradareviÊ.”62 ZnaËajno mjesto ©ukriji AlagiÊu posvetio je Dæemaludin LatiÊ u svojoj doktorskoj disertaciji “Stil kur’anskog izraza”. U interviju za Preporod kazao je da je on poËeo prvi ispitivati tefsir na bosanskom jeziku s posebnim osvrtom na belagatu-l-Qur’an te da ga kao takvog “na Katedri smatramo rodonaËelnikom naπe nauke.”63 Nove podatke do kojih smo doπli u Arhivu Bosne i Hercegovine, u moguÊnosti smo da znatno proπirimo i osvjetlimo biografske i bibliografske podatke o ©ukriji AlagiÊu. U Arhivu Bosne i Hercegovine saËuvan je AlagiÊev dosije od πkolskih dana do dolaska u penziju.64

a. PolitiËka aktivnost
U tom periodu ©ukrija AlagiÊ je bio Ëlan Jugoslovenske muslimanske organizacije i njen aktivista. Jedan politiËki govor, koji odslikava teπko stanje muslimana poslije Prvog svjetskog rata, odræao je u Dervanti 26.
59 Isto, str. 131. 60 Ferid DautoviÊ, Recepcija Abduhuovog tumaËenja Kur’ana kod nas, Diplomski rad, Sarajevo, 1988. 61 Enes KariÊ, Interpretation of the Qur’an in Bosnia-Herzegovina, Islam in the Balkans, Islamic Studies, Islamic Research institute, International Islamic University, Islamabad (Pakistan), 1997., str. 285. 62 Hfz. Mahmud TraljiÊ, isto, str. 6. 63 Dæemaludin LatiÊ, Vjera nije privatna stvar, Preporod, 1999., br. 24/673, str. 15. 64 A BH, SluæbeniËka dosijea, A-104.

229

avgusta 1920. godine, drugi dan Bajrama.65 Nareenjem Zemaljske vlade od 5. XI 1920., broj: 11.083. prez. prof. ©ukrija AlagiÊ bio je suspendiran od sluæbe i plate dana 21. novembra 1920. godine radi govora kog je odræao 26. augusta 1920., drugi dan Bajrama, na skupπtini Jugoslovenske muslimanske organizacije. U brzojavu koji je poslalo Ministarstvo Prosvjete Beograd kaæe se da je AlagiÊ suspendiran od sluæbe i plate zbog uzbunjivanja muslimanskih masa protiv dræave i uprave na temelju govora pred masom, koji je priznao kao svoj. Stvar je pred disciplinarnim senatom. Disciplinski postupak vodilo je Zemaljsko disciplinarno vijeÊe. Zemaljsko disciplinarno vijeÊe u svom zakljuËku donosi dijelove govora ©ukrije AlagiÊa u kojem je, kritizirajuÊi dræavnu upravu, rekao: “Naæalost odmah prvih dana osloboenja donijeπe nam grozna razoËarenja, jer su neki elementi, zadojeni stoljetnom mrænjom na sve πto je muslimansko, poËeli nemilo haraËiti po muslimanskom dobru i imetku, a da pokaæu svoju golotinju i da do kraja iskale svoju mrænju nad nama, poËeπe nas klati, ubijati i πto je najgore udarati na rz i obraz naπeg golorukog i nezaπtiÊenog æenskinja. U poËetku poslije rasula dvojne monarhije a dok ne bijeπe uspostavljen autoritet dræavnih vlasti ova su se zloËinstva mogla donekle razumjeti i oprostiti, i postojala je nada, da Êe to prestati, jer Êe vlasti nastojati, da to sprijeËi svim raspoloæivim sredstvima. Nu naæalost i u tome se prevarismo, jer u radu mnogih naπih upravnika vidjesmo, da se ne ide za tim, da se nama muslimanima u B. i H. - da ne govorim o naπoj jednovjernoj braÊi u Sandæaku i Makedonijipomogne i da nas se zaπtiti, nego da se po veÊ unaprijed smiπljenom sistemu radi na moralnom i materijalnom upropaπÊivanju muslimana... Makar da nije prema duhu vremena bilo simpatiËno organizovanje i ujedinjavanje na konfesionalnoj podlozi, ipak se je ta baza odabrala samo za to, πto su sva progonstva i zloËini bili upereni samo i iskljuËivo protiv nas, jer se ne krstimo, jer smo muslimani.” KritizirajuÊi rad Prosvjetnog odjeljenja AlagiÊ je kazao sljedeÊe: “Od mnogih primjera antagonizma i stvorenog duπmanluka demokrata prema nama muslimanima, spominjuÊi samo to da πefovi ureda, koji su demokrati, upotrijebe svaku priliku, da nas muslimane πto viπe prikrate i odπtete. Naprimjer, πkole se otvaraju po selima gdje nema nikako muslimana ili ih ima vrlo malo, kod podjele stipendija, daje se nemuslimanima deset puta viπe nego
65 A. BH, Z. V. 2 PREZ. 7116/21 (u P.U.), str. 4-5.

230

nama, novËane pripomoÊi sirotinji i nezaπtiÊenoj djeci dobivaju opet nemuslimani 10 puta toliko koliko mi.” GovoreÊi o agrarnoj reformi AlagiÊ je kazao: “Kod provoenja agrarne reforme opet smo mi - jer smo muslimani prikraÊeni. Od posjednika muslimana oduzima se i zadnja njiva, da se u najviπe sluËajeva podmiri halapljivost teæaka nemuslimana, koji te zemlje ni ne trebaju, dok se teæaku islamske vjere ne da ni pet dunuma, makar da se on uvijek bavi teæaklukom i od toga æivi.” ©ukrija AlagiÊ je radi ovog govora pozvan na odgovornost, gdje je isti ponovio i priznao “inkriminirane” dijelove govora ne navodeÊi niπta u svoju odbranu, Ëime je poËinio prijestup u sluæbi po Ëlanu 1. i 2. disciplinarnog zakona. U optuæbi se navode razlozi zbog kojih je kaænjen suspenzijom s posla. AlagiÊ je, “kako se navodi”, tim svojim govorom nastojao pobuditi i raspiriti mrænju protiv drugih vjera a naroËito protiv Srba, pravoslavne vjere; nastojao je, da sudionicima skupπtine prikaæe dræavnu upravu pristranom, koja muslimanima ne pruæa zaπtite od zloËinaca nego po smiπljenom sistemu radi na moralnom i materijalnom upropaπÊavanju muslimana. Svrha je AlagiÊeva govora bila demagoπkim sredstvima izazvati mrænju jednog dijela naroda na drugi, πto nijedan svjestan graanin, a najmanje on kao Ëinovnik i odgojitelj mladeæi nije smio uËiniti. Okrivljenik u svome govoru tvrdi, da dræavna uprava, dotiËno njezini funkcioneri, kojima je to zadaÊa, ne pruæaju muslimanima zaπtite od onih, koji ih kolju, ubijaju i navaljuju na obraz golorukog æenskinja. Ove su tvrdnje tendenciozno izneπene bez navoda ikakvih fakata u dokaz istinitosti, samo da se uzdrma ugled ureda i oblasti i da se u svakom prisutnom na skupπtini ubije u temelju pouzdanje u dræavnu vlast i u red i poredak u dræavi. Tendenciozne su i njegove tvrdnje, da prosvjetno odjeljenje zemaljske vlade nekorektno postupa pri davanju stipendija i otvaranju πkola, samo da na temelju neistinitih tvrdnja obori ugled svoje direktne pretpostavljene vlasti. Profesor AlagiÊ je tim svoji govorom uzdrmao ugled ureda i povjerenje u njegovu nepristrasnost, te se svojim izvan sluæbenim ponaπanjem nije pokazao dostojnim πtovanja i povjerenja, πto ga iziskuje njegovo zvanje, poËinio je dakle takve povrjede duænosti, koje po Ëlanu 1. i 2. disc. zakona sadræavaju uËin prestupka u sluæbi, pa je dosljedno tome valjalo zakljuËiti povedenje disciplinarne istrage, a jer nisu potrebni dalji izvidi, valjalo je tu stvar uputiti na usmenu raspravu.”66
66 Isto

231

Po saznanju Mehmeda Spahe67 ( poslanika ) da je ©ukrija AlagiÊ profesor gimnazije u Derventi suspendiran traæio je od izvjesnog KneæeviÊa iz Beograda da ga obavijesti zaπto je to uËinjeno.68 Ovaj je to putem brzojava poslao Stefanu GriÊu, prosvjetnom povjereniku Zemaljske vlade za BiH u Sarajevo.69 Zemaljska vlada izvjestila je Ministarstvo prosvjete Beograd, da je “©. AlagiÊ suspendovan od sluæbe i plate zbog uzbunjivanja muslimanskih masa protiv dræave i uprave na temelju govora pred masom, koji je priznao kao svoj. Stvar je pred disciplinarnim senatom.”70 Poslije ovoga Ministarstvo prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Odelenje za Srednju nastavu S. N. Br. 3.529, 18. IV 1921. godine u Beogradu poslalo je Zemaljskoj Vladi Bosne i Hercegovine rjeπenje u kom se kaæe:”Razmotrivπi akta ovoga predmeta naπao sam: da je g. ©ukrija AlagiÊ tuæen za krivicu, koju je uËinio ne u krugu svoje redovne duænosti, nego na javnom zboru jedne politiËke stranke. No kako je tuæeni AlagiÊ stavljen pod disciplinsku istragu, smatram da bi bilo suviπno i nekorisno suspendovati ga od redovne duænosti za vreme njena trajanja, te stoga a u smislu Ëlana 50. i 60. disc. zakona za Bosnu i Hercegovinu, reπavam: da se zakljuËak disc. veÊa u Sarajevu od 25. januara ove godine Br. 37/20, kojim je AlagiÊ suspendovan od duænosti za vreme disciplinarne istrage - poniπti. Ministarstvu Prosvete je Ëast o prednjem izvjestiti moleÊi Vas za dalju nadleænost. (Po naredbi Ministra Prosvete)71 Ovo rjeπenje je proslijeeno direkciji Niæe gimnazije u Derventi kojim se ukida suspenzija od sluæbe i plate, te se povodom toga Direkcija poziva da prof. AlagiÊa opet uvede u sluæbu. Ukidanjem suspenzije i vraÊanjem u sluæbu obustavljena beriva od 1. decembra 1920.
67 Dr. Mehmed Spaho (1883-1939) roen je u Sarajevu. Osnovnu πkolu i gimnaziju zavrπio u Sarajevu, a pravni fakultet u BeËu 26. marta 1921. god. Dr. Mehmed Spaho je postavljen za ministra trgovine i industrije u vladi Nikole PaπiÊa. U oktobru 1921. god. na Glavnoj skupπtini JMO izabran je za predsjednika umjesto muftije Ibrahima MaglajliÊa. U vladi Ljube DavidoviÊa 1924. god. zauzima poloæaj ministra finansija, 1927. god. ministar je trgovine i industrije u vladi Velje VukiÊeviÊa. U vladi Milana StojadinoviÊa bio je ministar saobraÊaja, na kom poloæaju i umire 1939. god. Vidi viπe, Atif Purivatra, Jugoslovenska muslimanska organizacija u politiËkom zivotu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Svjetlost, Sarajevo, 1977. god. 68 Ovo potvruje da je poznavao ©ukriju AlagiÊa, πto mi je potvrdio i njegov sin Nedæmudin, moæda joπ iz studentskih dana u BeËu, ali i brigu Mehmeda Spahe za Ëlanove JMO. 69 Isto, str. 10. 70 Isto, str. 9. 71 Isto, str.

232

godine imaju mu se naknadno isplatiti, po odbitku isplaÊene mu alimentacije, koju je primao u iznosu od dvije treÊine plate.”72 Vjerovatno zbog suspenzije s posla 6. septembra 1921. dao je zakletvu vladajuÊem kralju Aleksandru da Êe biti vjeran, da Êe se savjesno pridræavati ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i da Êe duænosti po zakonima pretpostavljenih vlasti taËno i savjesno obavljati.U nastavku se konstatira da je predstavnik Kraljevine SHS “zakletvu na danaπnji dan po obredima islamske vjere izvrπio”.73 3. oktobra 1925. Njegovo VeliËanstvo Aleksandar I. postavio ga je za profesora na gimnaziju u Derventi.74 PolitiËki je bio opredjeljen za JMO,75 a na izborima za Narodnu skupπtinu, 11.IX 1927. godine, bio je sreski kandidat za narodnog poslanika zajedno sa Svetom MarinkoviÊem i Mustafom KapetanoviÊem za banjaluËku oblast, na listi opozicije, Ëiji je nosilac bio Ljubo DavidoviÊ. 16. decembra 1927. prelazi na gimnaziju u Tuzli, gdje biva imenovan za njena direktora. “Bio je to prvi musliman direktor srednjeg zavoda u BiH, na koji je poloæaj doπao koliko zaslugom svojih liËnih sposobnosti, toliko i zauzimanjem vostva bivπe JMO, koje je bio istaknuti Ëlan.”76 Funkciju direktora obavljat Êe do kraja svog radnog vijeka 16. aprila 1931. godine, kada odlazi upenziju. Posljednje godine svoga æivota, od penzije do smrti 31. januara 1936. godine, AlagiÊ provodi u Derventi. Iz priloæenog, kao i iz godiπnjih πkolskih izvjeπtaja, vidi se da je AlagiÊ, uprkos Ëestim pobolijevanjima i teπkoj materijalnoj situaciji, bio marljiv i uspjeπan.77 ”Svoje sluæbene duænosti obavljao je taËno i marljivo.
72 Isto, str. 2. 73 A BH, str. 11. 74 Isto, str. 13 75 Jugoslovenska muslimanska organizacija osnovana je 17. 2. 1919. god. Za predsjednika je izabran tuzlanski muftija hadæi hafiz Ibrahim MaglajliÊ, a za podpredsjednike dr. Hamdija KaramehmedoviÊ i dr. Halid-beg Hrasnica. U svoje glavne zadatke JMO je ubrajala postizanje liËne i imovinske sigurnosti Boπnjaka, zaπtitu agrarnih interesa boπnjaËkih zemljoposjednika i oËuvanje muslimanske vjerske i vakufsko-mearifske autonomije. Vidi viπe, Atif Purivatra, Isto, Mustafa ImamoviÊ, Historija Boπnjaka, Preporod, Sarajevo, 1998., ©aÊir Filandra, BoπnjaËka politika u XX. stoljecu, Sajtarija, Sarajevo, 1998. god. 76 Merhum ©ukrija AlagiÊ, Novi Behar, isto, str. 207. 77 PriËao mi je, njegov sin Nedæmudin, na jednom susretu, 5. aprila 1999. god. u hotelu Bosnia, gdje Ëesto odsjeda uz kahvu s prijateljima, da je njegov otac bio jako strog i kao otac i kao profesor. Mi, djeca, smo bili njegovi uËenici i nije nas nimalo πtedio niti pravio razliku u odnosu na druge. Otac je, kaæe, imao dobru biblioteku, neko mu je slao knjige i Ëasopise iz Egipta, a Ëesto je koristio, i jednu od boljih biblioteka, M. ef. Tarabara. I djecu je tjerao da puno Ëitaju. Od njega sam uËio francuski i njemaËki, ali me nije uËio arapski. Otac je puno puπio i bio je slabog zdravlja.

233

PolitiËko i druπtveno vladanje bilo mu je korektno.”78 U godiπnjim izvjeπtajima, takoer, stoji “da mu imovinske prilike nisu sreene, dijelom radi velikog troπka, πto ga isti ima radi lijeËenja, a dijelom i radi toga, πto nema u kuÊi dobrog gospodarstva.”79 Uz svoje Ëetvoro djece (Sadudin roen 1910., Nedæmudin 1915., Behija 1918., i Suad 1921. godine.) uzdræavao je i punicu Hatidæu udovu DæonlagiÊ. Pored redovnih aktivnosti, nastavnika u πkoli, bio je aktivan druπtveni i javni radnik, na mnogim poslovima.

b. Druπtvene aktivnosti
©ukrija AlagiÊ je obavljao znaËajne funkcije u kulturnim druπtvima i organima islamske zajednice. Odmah po zavrπetku studija, kada se vratio u Bosnu, aktivno je radio u muslimanskom kulturnom druπtvu “Gajret”. Godine 1906/07 bio je prvi tajnik druπtva, a sudjelovao je i u prvom druπtvenom pjevaËkom horu, kao i na prvoj Gajretovoj zabavi 1906. u svojstvu diletanta. Bio je aktivan Ëlan ovog druπtva u svakom pogledu, a naroËito za BaπagiÊeva perioda do 1908. godine.1929. god. bio je predsjednik prosvjetne sekcije Mjesnog Odbora Gajreta u Tuzli. U tom periodu zabiljeæene su znaËajne aktivnosti ove sekcije. Tako je predsjednik ©ukrija AlagiÊ, direktor gimnazije, 18. novembra 1929. god. u prisustvu g. Osmana ViloviÊa, bivπeg kralj. ministra, i Hasana SmajloviÊa, muderrisa i upravitelja ovdaπnje medrese, otvorio drugi analfabetski teËaj80 za muslimanke. Isti takav rad otpoËeo je, prije mjesec dana, u prvom analfabetskom teËaju za muslimanke, veÊinom kÊerke naseljenih siromaπnih Hercegovaca po okolici grada Tuzle. U tom periodu organizirana su razliËita predavanja, koja su dræali istaknute liËnosti tog kraja. Prvo predavanje odræao je ©ukrija AlagiÊ na temu “Arapi u ©paniji”, zatim mladi muderris g. ©aban HodæiÊ, diplomirani student “Dæami‘atul-Ezhera”, glasovitog muslimanskog univerziteta u Kairu, na temu “Is78 A. BH, isto, str. 40. 79 A. BH, isto, ©kolska godina 1921./22. i 1922./23. 80 “U okviru πireg “Gajretovog” prosvjetno-obrazovnog programa, koji se odvijao izvan njegovih ustaljenih institucija (internati, struËne πkole i sliËno), znaËajno mjesto i ulogu imali su analfabetski teËajevi, domaÊiËke πkole, korepetitoriji i Ëitaonice. Ovi oblici “Gajretovog” djelovanja, usmjereni prije svega na suzbijanje nepismenosti i podizanje opπteg obrazovnog nivoa, pri Ëemu se posebna paænja poklanjala ukljuËivanju u ove akcije muslimanskih æena, imali su prvorazredni znaËaj.” Ibrahim Kemura, isto, str. 314.

234

lam i znanost”, profesor gimnazije Adil-Abdurahman »okiÊ na temu “Imami Gazalija, njegova znanost i nauka”. Tokom 1930. god. Prosvjetna sekcija je osigurala predavaËe za cijelu godinu sa sljedeÊim sadræajem: I. Iz higijensko-popularnih pouËnih predavanja, II. Iz privrednih predavanja, III. Iz uzgojno-pedagoπkih predavanja, IV. Iz vjersko-moralnih predavanja.81 U okviru Prosvjetne sekcije pripremana su predavanja i za æene u svim dæamijama, pod naslovom “Æena u islamskom svijetu i njene duænosti” (A. »okiÊ) ,“Islamski moral” (Hasan SmajloviÊ) i “Uzgoj deteta prije roenja” (Salih SerdareviÊ, uËitelj).82 Bio je, takoer, predsjednik Muslimanske Ëitaonice, odnosno Gradske Ëitaonice u Derventi. Svoj odgovor Hikjmetu i njegovom uredniku Ahmetu L. »okiÊu, na primjedbe istog povodom njegova prevoenja Kur’ana i tefsira, ©ukrija AlagiÊ je 1932. godine objavio u gajretovu Kalendaru. Kada je osnovana “Narodna uzdanica” bio je i njen Ëlan. Aktivno je radio i doprinosio boljitku ovog druπtva. Za Kalendar Narodne uzdanice, takoer je napisao nekoliko radova. Posljednji zapaæen Ëlanak za ovaj Kalendar “Posluπnost djece roditeljima”83 napisao je 1935. neposredno pred smrt. Koliko mu je bila na srcu dobrobit ovog druπtva, najbolji pokazatelj je i to, πto je nakon penzionisanja i nastanjivanja u Derventi, dao svog sina u internat “Narodne uzdanice” u Sarajevu. Iako profesionalno nije bio vezan za islamsku zajednicu, niti je posjedovao teoloπko obrazovanje, dao je veliki doprinos radu islamske zajednice, koju je volio i πtitio njene interese, dobra, prava i slobode. Godine 1926. biran je u Vakufsko-mearifsko povjerenstvo u Tuzli, a samo godinu poslije i za Vakufsko-mearrifski sabor, gdje je obavljao duænost potpredsjednika, πto je bila velika Ëast i priznanje, s obzirom da je predsjednik bio uvaæeni alim, reisu-l-ulema H. Mehmed Dæemaluddin »auπeviÊ. Biran je i za Ëlana Saborskog odbora.
81 Vidi viπe, Predsednik ©. AlagiÊ, direktor gimnazije, Sekretar OmersoftiÊ M. Alija, sudijski pripravnik, Razvitak rada prosvetne sekcije Mesnog Odbora Gajreta u Tuzli, Gajret, Sarajrvo, X/1929., str. 370-71. Uz ovu zabiljeπku æelim navesti sadræaj vjersko moralnih predavanja (pod taËkom IV), koja nas upoznaju sa onim πto je bilo interesovanje tadaπnje uleme i muslimana. Ona, naime odslikavaju duh jednog vremena, u kom su ti ljudi æivjeli i radili. To su: a) Muhamed-Resulullah (Ovo predavanje navestilo je viπe predavaËa, meu njima treba istaknuti g. ©ukriju AlagiÊa, AdilAbdurahmana »okiÊa i ©abana HodæiÊa, kao poznavaoce arapskog jezika i litarature.), b) “Kur’an” (historija, nauka, prevodi i komentari), c) Duænosti Ëoveka prema Bogu, sebi, svojim bliænjim i celom ËoveËanstvu, d) Islamske sekte, e) Islamske svetinje (Kaba i sl.), 82 Vidi viπe, isto, str. 371. 83 ©ukrija AlagiÊ, Posluπnost djece prema roditeljima, Kalendar “Narodne Uzdanice”, 1935, Sarajevo, 1934, str. 37-42.

235

Kao profesor i direktor gimnazije nije smetalo da dræi i vazu-nasihat u dæamiji. Obraivao je aktuelne teme vezane za naπ svakodnevni æivot, govoreÊi i protestirajuÊi protiv nekih neislamskih obiËaja, koji su se udomili i uobiËajili u muslimanskoj porodici i druπtvu. Saraivao je i pisao u Glasniku VIS-a. U jednom od svojih odgovora mjesnom odboru “Gajreta” u Derventi, u Islamskom svijetu piπe “da ga Gospoda u Vrhovnom Starjeπinstvu i u Redakciji Glasnika dobro poznaju.”84 U Islamskom svijetu 1934. vodio je polemiku u nekoliko nastavaka sa mjesnim odborom Gajreta u Derventi “ustajuÊi u odbranu islamskih prerogativa i jednog naπeg bitnog prava - sloboda vaza i slobode objaπnjavanja islamskih propisa i kur’anskih istina u dæamijama”.85 Najviπe svojih radova, orginalnih ili prijevoda iz Menara, AlagiÊ je objavio u Novom Beharu, πto se da vidjeti u bibliografiji. Posljednji njegov rad “Pitanja i odgovori” objavljen je posmrtno u Novom Beharu 1936/37. godine.86

c. Djela ©ukrije AlagiÊa
NajznaËajniji djela ©ukrije AlagiÊa su objavljene Ëetiri knjige (i peta neobjavljena) prijevoda Tefsiru-l-Menar od Reπida Ridaa i trideseti “Amme dæuz” od πejh Muhammed Abduhua. Iz arapskog jezika je sastavio udæbenik Izbor iz Kitabu Sireti Resulillahi i Arapsko-srpsko-hrvatski rijeËnik za Izbor iz Kitabu Sireti Resulillahi. U njegovu dosijeu stoji da je sastavio joπ dva udæbenika s rjeËnikom ali nisu zbog rata πtampani. Takoer u dosijeu stoji da je AlagiÊ 29. VII 1914. godine uzeo predujam od 500 K. na honorar za knjigu Izbor iz 1001 noci, takoer 20. IV 1915. za istu knjigu preuzeo je 300 K. Predujam od 400 K. za knjigu Fi tedai-l-hajvanati preuzeo je XII 1916. godine. Predujam od 800 KR. dobio je za knjigu Elhajvanu ve-l-insanu. Nijednu od neobjavljenih knjiga nisam naπao u Arhivu BiH. ZnaËajno je napomenuti da je u vrijeme AlagiÊeva rada na Velikoj gimnaziji u Sarajevu (1905. - 1916.), kao vjerouËitelj doπao Ahmed ef. Burek (1910. - 1921.) i Dæemaluddin »auπeviÊ s kojim Êe se upoznati i koji Êe mu biti suizdavaË prve i druge knjige prijevoda Kur’ana i komentara
84 ©ukrija AlagiÊ, Odgovor prof. ©ukri ef. AlagiÊa Mjesnom odboru “Gajreta” u Derventi, Islamski svijet, 1934, br. 93, str. 6. 85 ©ukrija AlagiÊ, Odgovor prof. ©ukrije AlagiÊa na ispravak mjesnog odbora “Gajreta” u Derventi, Islamski svijet, 1934., br. 96, str. 6. 86 Muhammed Reπid Rida, Pitanja i odgovori, Novi Behar, Sarajevo, 1936-37. god. X, br. 4-5, str. 41-44, preveo s arapskog ©ukrija AlagiÊ

236

od Muhammeda Reπida Ridaa. Sva trojica su obiljeæili vrijeme u kom su æivjeli na razliËite naËine. »auπeviÊ i AlagiÊ nosioci su Abduhuovih naprednih, progresivnih ideja i kretanja u BiH, u isto vrijeme i prevodioci Kur’ana, a.π. Meu boπnjaËkim intelektualcima tadaπnjeg perioda treba napomenuti Safvet-bega BaπagiÊa, Muhameda S. SerdareviÊa, ©abana HodæiÊa, Osmana Nuri HadæiÊa, Musu ∆azima ∆atiÊa, Edhema MulabdiÊa i druge. Kratki prikaz objavljenih knjiga Prva knjiga naslovljena je kao Tefsiru-l-Kur’ani-l-Kerimi (Komentar Kur’ana) u izdanju prevodioca ©ukrije AlagiÊa i Dæemaluddina »auπeviÊa. ©tampana je u Islamskoj dioniËarskoj πtampariji u Sarajevu 1926. godine. Format knjige je 23x15 cm. Sadræi prijevod i komentar sure El-Fatiha 7 ajeta i prijevod i komentar 210 ajeta El-Bakare. U ovoj prvoj knjizi prije predgovora ©ejh Muhammed Abduhua nalazi se i predgovor ©ukrije AlagiÊa koji nam iznosi razloge i poticaje za ovaj rad. “Odavno se osjeÊa potreba, da se Kur’an prevede na naπ jezik. O tome i ja mislim veÊ desetpetnaest godina, ali se nijesam nikad mogao odluËiti, da s tim poËnem, jer bi prijevod samog teksta Kur’ana bez komentara bio nejasan, pa bi se moæe biti i krivo shvatio.”87 Druga knjiga El-Kur’anu-l-Hakimu, Kur’an Mudri (prijevod i tumaË) preveo je ©ukrija AlagiÊ, direktor gimnazije u penziji) a πtampana je u Islamskoj dioniËarskoj πtampariji u Sarajevu 1931. godine uz vlastitu nakladu. Njen format je isti kao i prve knjige. Prijevod i tumaË su nastavak prve knjige, dakle od 211 ajeta sure al-Bakare do kraja i poËetak treÊe sure Ali Imran, odnosno 41 ajet. Ono πto je obeÊano u prvoj knjizi, da Êe u drugoj knjizi donijeti sve ajete na arapskom, to je i uradio. Ajeti iz prve knjige na arpskom oπtampao je kao poseban prilog da se mogu uvezati u prvu knjigu. Iz ove dvije knjige da se primjetiti da je ©ukrija AlagiÊ preferirao ajeta pisana latinskim slovima nad arapskim.88 Da bi se
87 ©ukrija AlagiÊ, Predgovor, Tefsiru l-Kur’ani l-Kerimi (Komentar Kurana), Prva knjiga, Preveo s arapskog jezika ©ukrija AlagiÊ, profesor derventske gimnazije, “Islamska dioniËarska πtamparija”, Sarajevo, 1926., str. 2. 88 “Abduhu se oπtro protivio shvatanju da se arapsko pismo latinizira, a Kur’an transkribuje. U ovom shvatanju Abduhu je vidio æelju pojedinih orjentalista da prekinu vezu muslimana sa svojoj kulturom, istorijom i vjerom. On smatra da ovo predstavlja otvoreni rat na kulturnom polju protiv Kur’ana njegove kulture i istorije.” Ahmed SmajloviÊ, ©ejh Muhamed Abduhu - pvodom sedamdesetogodiπnjice smrti, Preporod, 1975., br. 14. str. 3.

237

taj tekst ajeta na latinici lakπe Ëitao, obiljeæio je sam one glasove arapskog jezika koje nema naπ jezik, posebnim znakovima i ovu kao prethodnu knjigu pregledao je isti redakcioni odbor. Na kraju knjige donosi tumaË tuih rijeËi koje se ne susreÊu i nisu objaπnjene u prvoj knjizi, zatim popis citiranih ajeta, broj sure, ime sure, broj ajeta i strana knjige. Na samom kraju knjige su ispravci πtamparskih greπki. TreÊa knjiga naslovljena je El-Kur’anu-l-Hakimu, Kur’an mudri (Prijevod i tumaË) u izdanju Islamske dioniËarske πtamparije 1932. (1351.)godine u Sarajevu. Knjiga ima 156 stranica formata 23,5x15,5. U njoj su prevedeni i protumaËeni ajeti sure Ali ‘Imran od 42-200 ajeta koliko i broji ova sura. Kao i prethodne knjige i ovu je πtampao uz vlastitu nakladu. U ovoj knjizi svi ajeti su poredani jedan za drugim na arapskom jeziku, zatim na latinici,89 a onda slijedi prijevod na naπem jeziku donesen na istoj strani uz tekst ajeta. Iza toga dolazi tumaËenje pojedinih ajeta, odnosno skupova od dva ili viπe ajeta. Ovo je radio prema æelji nekih svojih prijatelja, a πto se i njemu samom dopalo i Ëinilo ljepπim i praktiËnijim. Prijevod ajeta ove knjige, kao i predhodnih pregledao je g. M. Tarabar iz Dervente, te joπ neki prijatelji g. AlagiÊa, Ëija imena ne navodi. »etvrta knjiga pojavila se u πtampi 1934. (1353.) god. u tiskarni Josip Lay, Derventa. TehniËka oprema je na zavidnom nivou, doista, mnogo ljepπa od predthode tri. Tomu mogu biti dva razloga: nova πtamparija u kojoj nisu πtampane prethodne knjige, ili zrelost i iskustvo AlagiÊa koje je stekao radeÊi prethodne tri. Na ovoj knjizi po prvi put upisano je ime autora tefsira Esejjid Muhammed Reπid Rida te na arapskom naziv tefsira kog prevodi Tefsiru-l-Kur’ani-l-Hakim (Kur’an s tumaËem). Na ovoj kao i predhodnim knjigama upisano je ime prevodioca ©ukrije AlagiÊa direktora gimnazije u penziji. Novina u ovoj knjizi je arapski tekst ajeta odπtampan harekeli harfovima koje je napisao M. Fakihudin Tarabar a izostavljen je arapski tekst pisan latinicom. U ovoj knjizi, dakle poslije arapskog teksta ajeta slijedi prijevod, a zatim komentar. Knjigu je pregledao M. Tarabar, a πtampao je u svojoj nakladi i o svom troπku g. Lay-πtampar iz Dervente. I u ovoj knjizi donesen je tumaË tuih rijeËi ali samo onih koje nisu bile u prethodnim knjigama.
89 Da bi lakπe Ëitali ajete na latinici, AlagiÊ je u ovoj kao i predhodnim knjigama donio one glasove koji naπ jezik nema i znakove kojim su ti glasovi u latinici obiljeæeni.

238

Tu su i ispravke i greπke koje bi mogle kvariti smisao. Izostavio je ”Popis citiranih ajeta” (broj sure, ime sure, ajet, strana knjige) koji su bili u prethodnim knjigama. Na kraju knjige dat je ”Sadræaj”, isto jedna novina. U sadræaju nisu navedeni samo ajeti koje tumaËi nego i problemi, pitanja, teme koje tretira odreena skupina ajeta. U ovoj knjizi protumaËeno je 59 ajeta Ëetvrte sure En-Nisa, koja sadræi mnoge vrlo vaæne odredbe islama, odnosno 26 skupina ajeta objavljenih u Medini. Tefsir “’Amme dæuza” od Muhammeda Abduhua preveo je ©ukrija AlagiÊ 1933. god. (1352) kao direktor gimnazije u penziji. Kao i prethodne knjige i ovu je izdao u vlastitoj nakladi u Islamskoj dioniËarskoj πtampariji u Sarajevu. U predgovoru ©ukrija AlagiÊ ukazuje na neophodnost prevoenja Kur’ana i tefsira, jer naπ svijet ne razumije veliku veÊinu tefsira, pa Ëak ni znaËenja onih dijelova Kur’ana koje ponajviπe uËi u namazu. Zbog toga je iz tridesetog dæuza preveo dvadeset i tri sure, i to 78. En-Nebe i od 93. Ed-Duha sve do kraja. Pri prevoenju Amme dæuz’a i tefsira Menar ©ukrija AlagiÊ je, izmeu ostalih koristio i ove tefsire: El-Keππaf od Zamahπerije, Ruhu-l-Me‘åní od Alusije, Fethu-l-Bejan od Sejjid Siddik Hasan-Hana, Ibni Kesirov Tefsir i Tibjan tefsir na turskom jeziku.”90 Udæbenika Izbor iz Kitabu Sireti Resulillahi91 priredio je i sastavio za gimnaziju, a u isto vrijeme koristio se i u medresama. Udæbenik je πtampan troπkom i nakladom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu 1913. god. Na omotu udæbenika je naslov originala na arapskom jeziku i dodatak, takoer, na arapskom jeziku da je ovo sakupio ©ukrija AlagiÊ profesor gimnazije. Na poËetku udæbenika nalazi se prijevod originala na bosanski, latinicom i Êirilicom. Na kraju udæbenika se joπ nalaze πtamparske pogreπke, a sve ostalo je na arapskom jeziku, s djelimiËnom vokalizacijom. Uz ovaj udæbenik priredio je i Arapsko-srpsko-hrvatski rjeËnik za Izbor iz Kitabu Sireti Resulillahi92 πto je omoguÊilo lakπe uËenje i koriπÊenje udæbenika. RjeËnik je πtampan troπkom i nakladom Zemaljske vlade za BiH 1913.god. u πtampariji Adolfa Holzhausen u BeËu.
90 Isto, str. 6. 91 Muhammed Ibni Ishak, Preradio Abdul-Melik Ibn Hiπam, Izbor iz Kitabu Sireti Resulillahi, Za gimnazije sastavio ©ukrija AlagiÊ, 1913. god. 92 ©ukrija AlagiÊ, prof. Velike Gimnazije Sarajevske, Arapsko-srpsko-hrvatski rjeËnik za izbor iz Kitabu Sireti Resulillahi, BeË, 1913. god.

239

d. Smrt ©ukrije AlagiÊa
©ukrija AlagiÊ je preselio na ahiret 31. januara 1936. god. u Derventi. Dæenazu je klanjao njegov prijatelj Muhamed ef. Tarabar uz prisustvo mnogih prijatelja, rodbine i komπija. Bio je to veliki gubitak za muslimane Bosne i Hercegovine. Poslije smrti ©ukrije AlagiÊa, ugledni graani Dervente, na jednom sastanku u Gradskoj Ëitaonici razgovarali su o njemu kao zasluænom graaninu i poznavaocu islama, piscu prvog arapsko-srpskohrvatskog rijeËnika i prevodiocu Kur’ana sa tumaËem na naπ jezik. Dogovorili su se da se osnuje Odbor za podizanje niπana. Za predsjednika je izabran senator Asim-beg AlibegoviÊ. Odbor se obratio pismom graanima Dervente i Bosne i Hercegovine u svrhu prikupljanja novËanih sredstava za izgradnju niπana. Majstor klesar Husnija KurtagiÊ izradio je niπane od poznatog kamena sa Plehana. Natpis na niπanima pripremio je Muhamed ef. Tarabar, baπimam DonjaËke dæamije, na arapskom i naπem jeziku. 20. maja. 1940. god., na dan roenja ©ukrije AlagiÊa, u prisustvu porodice, prijatelja i poπtovalaca, na mezaru je odræano otkrivanje niπana. Na niπanima je bio sljedeÊi natpis: Ovdje poËiva jedan od velikih uËenih boraca za islam ©ukrija AlagiÊ profesor gimnazije sin umrlog Mehmed ef. Umro 1936. god. Prilikom otkrivanja niπana prisutnima se obratio Muhamed ef. Tarabar, koji je kratko govorio o æivotu i radu rahmetli ©ukrije AlagiÊa. Istakao, je da je on bio veliki poznavalac islamske i bosanske kulture. Na kraju je rekao neka mu Allah da vjeËni mir i prouËio je Fatihu (dovu).93

93 Ovo je biljeπka njegova dobrog prijatelja Muhamed ef. Tarabara, koju mi je ustupio Nedæmudin, sin ©ukrije AlagiÊa, zajedno sa slikom prisutnih na dan otkrivanja niπana i sliku mazara sa niπanima. Nije nigdje objavljena. Nedæmudin mi je priËao da mu je sestra Behija, kÊerka ©ukrije AlagiÊa, u mjesecu januaru 1999. god. prolazila kroz Derventu i vidjela da je na mezaru njihova oca ostao samo joπ jedan niπan.

240

Life and work of Sukrija Alagic: A survey of sources and literature
Sukrija Alagic was born in Donja Tuzla on the 20th of May 1881. He completed his elementary education in Sarajevo in the year 1893. In the capital city he continued his further education, and finishes six grades of the high school (gymnazium). The seventh and eight grades he continued in Mostar, where on 19 of June 1901 graduated, being the only Muslim among seventeen graduants. On the 19 of June 1901 he got admission to the University of Vienna where he studied Oriental studies (Classical Arabic language) and Slavistics (Serbian and Croatian languages). On 31st July 1905, in regular time he completed his study. After graduation he returned to Bosnia where he was appointed by the government of Bosnia and Herzegovina as a deputy teacher of the Great secondary school in Sarajevo. Sukrija Alagic was fluent in three languages: Arabic, Turkish and German. In terms of ethnic and religious adherence he identify himself as “Croat of Islamic creed”. In 1909 he was appointed as a teacher and on 1st of March 1912 he got the title “professor”. He was working as a professor of Arabic language in Sarajevo until January 19, 1916 when he was transferred, on his requests, to the Great secondary school (gymnazium) in Mostar. After two years serving in Mostar, on 30th October 1917, he was transferred to Derventa to be teacher in Male Teachers’ school. In the academic year 1917/18 he served as Muslim religious teacher and teacher of German language in the same town. On the 8 of October he was transferred to another high school in Derventa. In that time Sukrija Alagic was a member and activist of Yugoslav Muslim Organization. One political talk in which he presented difficult situation of Muslims after the First World War, given in Derventa on 26 October 1920, the second day of Bayram was a reason for his suspension from post and salary. In the year 1927 Sukrija Alagic was appointed as director of the High school in Tuzla. He was the first Muslim who performed such duty in the institutions of secondary education in Bosnia and Herzegovina. He performed many important duties in cultural associations and the Organization of Islamic Commu241

nity. His works were published in Glasnik of the Supreme Islamic Authority Gajret, Novi Behar, Kalendar Narodna Uzdanica, Kalendar Gajreta, Islamski svijet and Pravda. His the most important works are translation of Tefsiru-l-Menar of Resid Rida which four volumes were published and fifth remain unpublished as well as commentary of the thirty of dzuz of the Qur’an written by Shajkh Muhamed Abduhu. For the teaching of Arabic language he compiled a textbook selected from Kitabu sireti Resulillahi. It is also recorded that he had written two more textbooks with dictionary but because of break of war those books have never been published. He died on 30th January 1936 in Derventa.

242

Mustafa Hasani ZBORNIK FETVI MUFTIJE AHMEDA EF. MOSTARCA
Zbornici fetvi su prvorazredan izvor ne samo za vjersku nego i za kulturnu, politiËku, pravnu, pa i ekonomsku povijest odreenih podruËja. Zbog naËina na koji su pisani i vrste kodeksa u koje su biljeæene - kao rezultat dugogodiπnjeg tumaËenja brojnih pitanja od strane samo jednog muftije ili marljivim sabiranjem fetvi raznih muftija - ova pravna literatura je pisani svjedok vremena. ObuhvaÊa mnoga pitanja iz svakodnevnog æivota, jer je fetva u Osmanskoj carevini imala druπtveni javno-pravni karakter. S druge strane, za razliku od sudske odluke opseg pitanja na koja fetva moæe biti izreËena je daleko opπirniji. Fetvom se, ali ne i sudskom odlukom, tretiraju ne samo i iskljuËivo pitanja iz domena uæeg poimanja prava veÊ i pitanja iz domena vjerovanja, obredoslovlja, etike i druπtvenih obiËaja. Kao zaseban æanr zbornici fetvi svoju posebnu afirmaciju doæivljavaju u periodu slijeenja postojeÊeg pravnog tumaËenje pojedinih pravnih πkola (at-taqlid). To je i razumljivo sa stanoviπta historijskog razvoja πerijatskog prava i zaokruæenja pravnog tumaËenja u cjelovit pravni sistem. Pozivanje na stavove, rjeπenja, fetve prethodnika, na mnogobrojnu literaturu razultirat Êe razvojem specifiËne forme pisanja i biljeæenje fetvi. Muftije u Osmanskoj carevini kao visoko obrazovani sloj osmanskog druπtva nisu samo vjerski nego i pravni, ali i politiËki autoritet toga druπtva te imaju bitnu druπtvenu, dræavnu i vjersku ulogu. Zajedno sa kadijama muftije predstavljaju zasebnu kategoriju vjerskog kadra u Carevini. Naime, u Osmanskoj carevini, a time i u BiH, mogu se identificirati tri kategorije vjerskog kadra, a to su: obredna ulema ( imami i hatibi), obrazovna ulema ( muderrisi) i pravnici ( kadije i muftije). Na Ëelu ove organizacije stajao je πejhu-l-islam, muftija Istanbula.1
1 Dr. Fikret KarËiÊ, Administration of Islamic Affairs in Bosnia and Herzegovina, Islamic Studies, Islamic research institut, Islamabad, 1999. br. 4, str. 537.;

243

I meu naπom ulemom bilo je muftija koji su biljeæili svoje ili tue fetve u zasebne zbornike. Dosada je poznato da su to radili: sarajevski muftija Hasan Livnjak ( muftija od 1612.-1618.), banjaluËki muftija πejh Muhamed (?), mostarski muftija Ahmed ef. ( u. 1776.) i prusaËki muftija Ibrahim Munib (1787/88.).2 Na bosanskom jeziku su predstavljena tri zbornika fetvi zahvaljujuÊi radovima Saliha Trake, Muharema OmerdiÊa i Zejnila FajiÊa.3 U nastavku rada bit Êe rijeËi o cijenjenom zborniku fetvi Fetava Ahmedijje od muftije Ahmeda ef. Mostarca. Forma fetve u Osmanskoj carevini Fetve u Osmanskoj carevini imale su specifiËnu formu: pitanje odgovor - izvor fetve - peËat muftije. Pitanje je postavljeno u hipotetiËkoj formi, sa fiktivnim licima Zejid, Amr, Hind i Ajπa i sl., odnosno, Petar i Pavle ako je rijeË o nemuslimanima, na koje se daje nedvosmislen odgovor. Odgovor je kratak. Da bi se mogao dati kratak odgovor, bilo je nuæno da samo pitanje bude postavljeno u takvoj formi. Nakon πto se napiπe: el-dæevab (odgovor), odmah iza slijedi jedæuzu (dozvoljeno je, moguÊe je), la jedæuzu ( nije dozvoljeno), odnosno na turskom jeziku olur, olmaz u istom znaËenju. Iza odgovora slijedi, ali i ne mora, citat iz djela na koje se muftija poziva, ali uvijek stoji zapisan naziv djela na koji se poziva.4 Na podnoæju fetve stoji zapisano ime muftije i grada u kojem sluæbuje. Ovo su osnovni sadræaji fetve. Pored ovih bilo na poËetku ili na kraju, muftije su dopisivale razliËite uvode u smislu da je uputa od
2 Dosada se nije znala taËna godini smrti ovog muftije, ali zahvaljuÊi istraæivanjima prof. dr. Ismeta BuπatliÊa i ta je nepoznanica otklonjena. Autor rada mu se najiskrenije zahvaljuje na ustupljenoj informaciji, uz molbu Sveviπnjem da ga nagradi dobrom dunjaluka i ahireta. 3 Salih Trako, Ibrahim Munib Akhisari i njegov ’Pravni zbornik’, Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut, II, Sarajevo, 1978/79. 1980., br. 28-29, str. 215 - 244; Muharem OmerdiÊ, Pir Muhamed El-Uskubi i njegov Zbornik Fetvi, Glasnik, Rijaset IZ u SFRJ, 1991, br. 6, str. 712-723; Zejnil FajiÊ, Ahmed b. Muhammed El-Mostari i njegovo djelo Durrat el-fetava (Biseri πerijatskopravnih rjeπenja), Takvim 1995, Rijaset IZ u BiH i Ilmijja BiH, Sarajevo, 1994., str. 141-145. Njima moæemo dodati i diplomski rad Namika Dæaferija, KriviËno-pravni sluËajevi u djelu El-Fetava “Ibn Nudæejma, odbranjen 01. 07. 1991. na Islamskom teoloπkom fakultetu u Sarajevu. Mentor je bio dr. Fikret KarËiÊ, a rad je zaveden pod radnim brojem 82. i ima 60. str. U rukopisu. 4 Odstupanja od ovako kratkih odgovora je, ipak, bilo, gdje su muftije davali i πiri odgovor. Primjera radi vidi: M. OmerdiÊ, nav, dj., str. 718-723. Dreviπ ButuroviÊ je u Glasniku objavio prijevod jedne vrlo rijetke fetve sa stanoviπta forme gdje je pitanje potpuno izostavljeno, odgovor je opπiran, a na kraju je dat zakljuËak. Fetvu je izdao sarajevski muftija Hamid negdje izmeu 975-1093. godine po Hidæri. Vidi: Derviπ ButuroviÊ, Jedna znaËajna fetva, Glasnik, X, 1942, br. 9, str. 248-250.;

244

Allaha, dæelle πanuhu, traæenja Njegove zaπtite i sl., a na kraju, iza odgovora, najËeπÊe se upisivalo: “A Allah, dæelle πanuhu, najbolje zna!”5 Pored toga, muftije se javljaju ne samo kao tumaËi ©erijata veÊ i Kanuna, tj. u Osmanskoj carevini paralelno fungiraju dva zasebna izvora prava. U domen ©erijata spada obredoslovlje, personalno pravo i vakuf, dok su Kanunom regulirane ostale grane prava. Kanuni, dakle, predstavljaju dræavno zakonodavstvo i muftije su se u svojim fetvama pozivali i na razne kanuname. Iza takve fetve bi upisivali: “Ovako stoji u kanunu sultanovom!” (Kañå fí al-qånún as-sultåní). Isti obrazac fetve bio je primjenjivan od strane πejhu-l-islama, odnosno, sluæbenika koji su radili u Meπihatu, njegovom uredu. Prvi sluæbenici ureda su pisar fetvi (fetva katib) i sekretar (fetva emin). Razvojem ove institucije, odnosno, nadleænosti a time i opsega poslova, raste broj sluæbenika koji su direktno bili vezani za fetve πejhu-l-islama. Pitanja koja su postavljana formulirana su u odgovarajuÊu formu za davanje fetvi od strane sluæbenika koji se zvao musevvid, a potom su prosljeivana πejhul-islamu nakon πto bi ih mubejjiz Ëitko i Ëisto napisao. Muftija prijestolnice bi istraæio temu a potom vlastitom rukopisom uz potpis napisao kratki odgovor. Date fetve bi se, potom, na sistematiËan naËin sakupljale.6 U klasiËnoj literaturi, koja tretira pitanja fetve i muftije posebna paænja je poklanjana razliËitim oblicima zaπtite fetve od moguÊeg krivotvorenja. I naπe muftije su se pridræavali svih oblika zaπtite fetvi, bez obzira bilo da je rijeË o fetvi ispisanoj na zasebnom papiru, pridodanoj nekom rukopisu na margini, odnosno, u dodatku nekog kodeksa ili da se radi o zborniku fetvi. Za razliku od sudske odluke koja mora biti izreËena, fetva moæe biti pokazana djelom ili iπaretom, data usmeno ili pismeno. Ovaj posljednji oblik je najbolji jer se na taj naËin lice koje traæi fetvu (al-mustefti) moæe na nju podsjetiti ako je zaboravi, odnosno, da je isti u sudskom sporu kao parniËar moæe podnijeti kao argument. Meutim, ovaj oblik saopÊavanja fetve je i najpodloæniji krivotvorenju pa su iz tog razloga date i odreene preporuke radi zaπtite fetve. To su:
5 Vidi, M. HandæiÊ, Nekoliko fetvi naπih muftija iz turske dobe, Kalendar Gajretov za 1939., Sarajevo, str. 206;. 6 Islam asiklopedisi, Türkiye diyanet vakfi, t. 12, Istanbul, 1995., str. 497-498.;

245

1. da se odgovor napiπe na istom papiru na kojem je napisano i pitanje, jer bi u suprotnom, nakon date fetve, bilo moguÊe pitanje dopisati i time zloupotrijebiti fetvu; 2. da u pitanju, na papiru, ne bude ostavljeno praznog prostora ili red, kojeg muftija, u tom sluËaju, treba popuniti ili na kraju pitanja napisati “kraj”; 3. ako musteftija usmeno da nove informacije koje nisu napisane u pitanju muftija, treba ih dopisati ili zatraæiti da mu se pitanje ponovo napiπe sa svim potrebnim informacijama; 4. da se i pitanje i fetva piπu jasnim pismom i jasnim izrazima, tj. da nema dvosmislenih izraza koji bi se mogli drukËije Ëitati i tumaËiti; 5. da se pitanje i odgovor uokvire, obrube, da se ne bi moglo neπto dodati sa strane i 6. u sluËaju da je muftija pogreπno upotrijebio neki izraz pa ga æeli zamijeniti, bolje je da ponovi pisanje na novom papiru.7 PridræavajuÊi se ovih preporuka, koje su veÊim dijelom bile i naznaËene u ovlaπÊenju za davanje fetvi (menπuri) koje su pokrajinske muftije dobivali od πejhu-l-islama,8 naπe muftije, ali i prepisivaËi istih, pisali su tako da su boËne stranice u jednoj liniji, razliËitih geometrijskih oblika, pravougaonika ili trokuta koji se suæava nadolje i sl., tako da nigdje unutar teksta nema praznine, tj. nema moguÊnosti da se neπto doda i umetne u tekst fetve. Ovakva forma fetve najËeπÊe je zadræana i u zbornicima fetvi. Muftija Ahmed ef. Mostarac i njegova djela Puno ime Ahmed ef., poznatog muftije mostarskog, je Ahmed b. Muhamed b. Selim b. Mustafa el-Bosnevi el-Mostari ( Ahmad b. Muhammad b. Salím b. Mu¥tafa al-Busnawi al-Mustari). Iako je bio veoma poznat i cijenjen u nauËnim krugovima bio-bibliografski podaci o njegovu æivotu i djelu jako su πturi. Tome treba pridodati Ëinjenicu da se kod nas ovaj muftija dugo poistovjeÊivao sa Ahmedom, sinom Mustafinim,9 koji
7 Muhammad al-Aπqar, Al-Futya wa manahig al-’fta‘, Maktab al-minar al-islami, Kuvajt, 1976., str. 78 - 80.; 8 ©ejh Sejfuddin Fehmi bin Ali Kemura, Sarajevske muftije od 926./1519. do 1334./1916., Islamska aadioniËarska πtamparija, Sarajevo, 1916., str. 25.; 9 Zijauddin Ahmed, sin Mustafin, MujezinoviÊ djelovao je i radio u Mostaru. IstraæivaËi navode dvije godine njegove smrti. Jedni kaæu da je umro 1679. godine dok drugi smtraju da je 1686.

246

je takoer æivio i djelovao u Mostaru. Pored identiËna imena i mjesta djelovanja, njegovi prvi biografi su se vjerovatno povodili i time πto je i ovaj drugi Ahmed ef. ostavio nekoliko pisanih djela te podatak da je bio vaiz, a vjerovatno i muftija.10 Naπi prvi historiografi, BaπagiÊ a za njim se poveo HandæiÊ, smatrali su da se radi o istom piscu te su tako sva djela i jednog i drugog autora pripisivana muftiji mostarskome pa je prema njima Ahmed ef. dugo bio muftija i muderris, sufija, pripadnik halvetijskog derviπkog reda da je napisao dosta djela iz πerijatskog prava i propovjedniπtva.11 Kasniji historiografi12 su, na osnovu pronaenih djela ove dvojice autora, uspjeli otkloniti ovu zabludu i taËno rekonstruirati autorstvo nad ovim djelima te odrediti godine njihove smrti.
godina njegove smrti. Napisao je nekoliko djela od kojih su poznati Enisu-l-vaizin (Anís al-wå‘iùín), Muharriku-l-kulub (Muõarrik al-qulúb), oba iz pro- povjedniπtva. Bio je sufija pripadnik halvetijskog reda. H. ©abanoviÊ, Knjiæevnost muslimana BiH na orijentalnim jezicima, Svjetlost, Sarajevo, 1973., str. 351; Muhamed MehanoviÊ, LiËnost Ahmed Mujezin-zade kao muhaddisa u djelu Enisu-l-va‘izin, magistarski rad odbranjen na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2000. godine, str. 28-34. (u rukopisu).; 10 Kasim DobraËa smatra da je i Ahmed, sin Mustafin, bio muftija. Hifzija HasandediÊ piπuÊi o mostarskim muftijama navodi izvjesnog πejha Ahmeda ef. MilaviÊa, za koga kaæe da je polovicom 17. stoljeÊa bio muftija u Mostaru pretpostavljajuÊi da je on taj mostarski muftija za koga Evlija »elebija kaæe da je podigao tekiju na Buni gdje se okupljaju derviπi halvetijskog reda. H. ©abanoviÊ ne donosi svoj sud o tome da li je bio muftija ili nije, istiËuÊi da su do danas saËuvana njegova djela iz propovjedniπtva ali ne i iz πerijatskog prava πto je za oËekivati od jednog muftije. Doduπe, i ©abanoviÊ, u svom ranijem radu, osvrÊe se na biljeπku Evlije »elebije vezane za tekiju na Buni. PrireujuÊi Putopis, kazaÊe da se radi o muftiji Ahmedu sinu Mustafinom i tu je o njemu rekao kao πto su i BaπagiÊ i HandæiÊ. Fehim Nametak i Salih Trako su u Katalogu rukopisa BoπnjaËkog instituta u Cirihu, prestavljajuÊi jedan primjerak Fetava-i Ahmedijje, spomenuli i Ahmeda, sina Mustafinog, i rakli da je, takoer, bio i muftija. Vidi, Kasim DobraËa, Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, II, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1979., podnoæna napomena, str. 161 - 162 i 807; Hifzija HasandediÊ, “Mostarske muftije”, Glasnik, VIS, XXXVIII, 1975., br. 9-10, str. 434.-435.; Evlija »elebija, Putopis (odlomci o jugoslavenskim zemljama), prijevod, uvod i komentar napisao H. ©abanoviÊ, Svjetlost, Sarajevo, 1967., str. 454.; H. ©abanoviÊ, Knjiæevnost …, str. 347. -353.; Fehim Nametak i Salih Trako, Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa iz zbirke BoπnjaËkog instituta, BoπnjaËki institut Zurich, Cirih, 1997., str. 275. 11 M. HandæiÊ je u svome Ëlanku Nekoliko dragocjenih rukopisa u Karaoz-begovoj biblioteci predstavio po jedno djelo ove dvojice autora navodeÊi razliËita imena njihovih oËeva, πto bi moglo ukazivati na dvije osobe. Naime, iza imena oca Muhameda stavio je uskliËnik i upitnik, moæda sumnjajuÊi, ali ne uviajuÊi da se radi o dvije razliËite osobe, jer u oba sluËaja upuÊuje na svoj rad Knjiæevnost…, gdje, kako smo rekli, govori o samo jednom Ahmed ef. Vidi: M. HandæiÊ, Nekoliko dragocjenih rukopisa u Karaoz-begovoj biblioteci, Glasnik, VVS IVZ KJ, II, Sarajevo, 1934., br. 11-12., str. 633.-639.; 12 H. ©abanoviÊ, nav. dj., str. 347. -353.; K. DobraËa, nav. dj., str. 161 - 162; Dr. Amir LjuboviÊ, Nad BaπagiÊevom zaostavπtinom, Arhiv Hercegovine, Mostar, 1998., str. 75.

247

Muftija Ahmed ef. sin, Muhamedov, je dugo bio mostarski muftija. O roenju muftije Ahmed ef., njegovom djetinjstvu i πkolovanju gotovo se niπta ne zna, ali, s obzirom da je bio muftija te plodan pisac, mora da je posjedovao visoko obrazovanje. Ono πto se zna o njegovom πkolovanju jeste da je 1708. godine u Brusi napisao djelo Ñijåu-l-mu¥allí za koje H. ©abanoviÊ pretpostavlja da je djelo kojim je zavrπio svoje πkolovanje.13 Muftija se prema literaturi koju je pisao i koristio, sluæio arapskim, turskim i perzijskim jezikom. Iako nemamo zabiljeæena njegova djela na perzijskom, na ovaj stav nas upuÊuje Ëinjenica da je na njegovom peËatu bila ispisana reËenica na perzijskom jeziku, a na takav postupak Êe pristati zaljubljenik u taj jezik. Pored muftijske sluæbe Ahmed ef. je bio i muderris. Ovdje, takoer, nemamo direktnog izvora koji bi nam potvrdio ovaj stav, ali shodno organizaciji ove sluæbe u Osmanskoj carevini zna se da su muftije ujedno bile i muderrisi u lokalnim medresama u kojima su sluæbovali. Naime, muftije nisu imali odreenu plaÊu za obavljanje ove sluæbe, za razliku od sluæbe pokrajinskog kadije, Ëija je visina plaÊe zavisila od ranga kadiluka ili sluæbe muderrisa, Ëija je visina plaÊe zavisila od odredbi iz vakufname, odnosno vakufa kojeg je vakif medrese ostavio. Muftije su, ipak, za pismeno izdatu fetvu dobivali neku minimalnu naknadu i to jer jedini sluËaj u kojem je, prema stavu klasiËne uleme, dozvoljeno traæiti naknadu, jer, kako su oni objaπnjavali, rijeË je nadoknadi za pisanje a ne za fetvu.14 Muftija Ahmed ef. umro je 1190/1776. godne. Kod pisanih djela muftije Ahmed ef., kao πto smo rekli, deπavala se identiËna zabluda kod prvih historiografa kao i po pitanju liËnosti. Dok
13 H. ©abanoviÊ, nav. dj., str. 482. 14 Prema stavu hanefijske pravne πkole muftije mogu primati plaÊu iz dræavne blagajne, jer mu je to posao koji radi i njime je okupiran na dobrobit muslimana te stoga ima pravo i na plaÊu. U vrlo cijenjenom zborniku fetvi hanefijskog mezheba El-Fetava el-Hindijje stoji da je najbolje ako muftija to Ëini dobrovoljno bez naknade, ali moæe primiti platu iz dræavne blagajne ili da ga stanovnici grada sami angaæiraju i plaÊaju. Prema ovom zborniku muftija, takoer, moæe primiti hediju za datu fetvu, za razliku od kadije, jer bi u tom sluËaju pravno hedija imala tretman mita. Meutim, muftiji je, prema stavu hanefijske pravne πkole, zabranjeno davanje fetve uvjetovati sa naknadom, jer je grijeh prikrivanje istine i ne poduËavanje onih koji to traæe. Malikijska i dio hanbelijske pravne πkole dijele stav hanefijskog mezheba, dok πafijska i dio hanbelijske πkole zauzimaju stav da nije dopuπteno muftiji uzimati plaÊu za izdavanje fetvi ako je imuÊan. Vidi: Aπ-©ay∂ Niùåm wa gamå‘a min ‘ulama’ Hind, Al-Fatåwå al-Hindiyya, Dår iõyåu’ at-turaï al-‘arabi, III, Bejrut, 1986., str. 309.-310.; ‘Ali ‘Abdullah Õasan Abú Yaõya, Al-isti’ûår ‘alåfil al-qurubåt al-πar‘iyya, Dar al-bayariq, Bejrut, str. 165-166.

248

je njegov prethodnik pisao djela iz propovjednoπtva, proæeta sufijskom retorikom, dotle je muftija Ahmed ef., kao vrstan pravnik prepoznatljiv po svome jeziku, sadræaju i stilu pisanja. Shodno popisu djela ovog alima moæemo kazati da je bio originalan autor, komentator, ali i prevodilac. Muftija Ahmed ef., sin Muhamedov, napisao je sljedeÊa djela: 1. Dijau-l-musalli, πerõ ‘alå mukaddimeti-s-salat li-l-Fenari (Ñiyå’u almu¥allí, πarõ ‘alå muqaddima a¥-¥alåh li al-Fannåri), napisao 1708.; 2. Muharridu-l-ibad (Muõarriñ al-‘ibåd), koje je napisao 1715/16.;15 3. Durretu-l-fetava, (Durra al-fatåwa) djelo iz πerijatskog prava, odnosno, priruËnik za kadije i muftije u kojem je sabirao fetve raznih muftija ali i svoje vlastite. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci pronaen je samo jedan primjerak ovoga djela πto predstavlja veliko otkriÊe, jer se o njemu dosada znalo samo po naslovu. Usto ovo djelo je dosada jedini rad ovog istaknutog πerijatskog pravnika kome je posveÊen jedan skroman tekst. Autor teksta Zejnil FajiÊ kaæe da je ovo djelo napisano 1746. godine kako je to zabiljeæio prepisivaË, za razliku od ©abanoviÊa (1738.),16 dok Osman LaviÊ prireujuÊi kataloπki prikaz ovog djela kaæe da je rijeË o 1744. godini. 4. Enfe‘u-d-delail li tahsini suveri-l-mesail (Anfa‘u ad-dala’il li taõsín ¥uwar al-maså’il). Djelo je na arapskom jeziku i predstavlja komentar na Mu∂te¥ar od Kudurija. Pisano je 1747. i u Gazi Husrev-begovoj biblioteci nalazi se autograf ovog djela.;17 5. Njegovo sigurno najpoznatije djelo je Zbornik fetvi Fetava-i Ahmedijje(FatåwåAõmadiyya); 6. Risala fi feda’i-l-dæihad (Risåla fí fañå’il al-ûihåd); 7. Zbirka Ëetrdeset hadisa je prijevod Ahmed ef. na turski jezik; 8. Kitabu-l-feraiz (Kitåb al-farå’iñ). Pisano je na turskom jeziku i tretira pitanja iz πerijatskog nasljednog prava. U zbirci orijentalnih rukopisa Univerzitetske knjiænice u Bratislavi u kodeksu u kojem se nalazi i djelo Hasana Kafije Pruπaka (u. 1615/1616.)
15 H. ©abanoviÊ biljeæi da je Ahmed ef. napisao ova dva djela, dok Zejnil FajiÊ istiËe da mu nije poznato gdje i u kojoj biblioteci se nalaze ova djela. 16 Isto, str. 483; Zejnil FajiÊ, nav. dj.,str. 141. 17 K. DobraËa, nav. dj., str. 161-162.

249

Niz uËenjaka do posljednjeg Vjerovjesnika, na posljednjoj stranici nalazi se popis djela koja je napisao muftija Ahmed ef. i godina njegove smrti.18 Ovaj kodeks je prepisao izvjesni Abdullah, sin Salihov, rebiu-l-evvela 1191./ 29. 4.-8. 5. 1777. godine πto znaËi godinu dana poslije smrti Ahmed ef. Iz ovoga se vidi da je muftija Ahmed ef. joπ za æivota svojim radom i pisanom rijeËju postao veliki autoritet pa su se znala i pratila njegova djela, πto potvruje i ovaj popis koji je napisan tako rano. Prijevod djela Fetavai-Ahmedijje Ovo djelo je steklo vrlo rano πiroku popularnost pa je mnogo i prepisivano. Kasim DobraËa u Katalogu arapskih, turskih i perzijskih rukopisa predstavio je i obradio deset prepisa ovog djela koja se nalaze u Gazi Husev-begovoj biblioteci od br. 1774 do br. 1783. Salih Trako i Lejla GaziÊ su u radu Rukopisna zbirka Orijentalnog instituta u Sarajevu naveli πesnaest prepisa ovog djela koja su bila u ovoj ustanovi.19 Oni nam daju i sljedeÊi podatak koji govori o popularnosti Zbornika i autora. Naime, izvjesni Husein, sin Ahmedov, Mostarac, za koga pretpostavljaju da je muftijin sin, ovaj je Zbornik fetvi prepisao joπ za njegova æivota 1773. godine.20 Vrlo je interesantno da je jedan, od spomenutih deset prepisa, koje biljeæi K. DobraËa prepisan iste godine. PrepisivaË je, takoer, Husein ali sin Mahmud-age iz Mostara.21 Prema ovim podacima ovaj cijenjeni i traæeni Zbornik je joπ za muftijna æivota dva puta prijepisan. Pored toga, K. DobraËa navodi njegova dva prijepisa iz 1786., a zatim po jedan iz 1790. i 1792., dok su ostali prijepisi iz devetnaestog stoljeÊa. Hfz. Mahmut TraljiÊ je u radu posveÊenom prijepisima ovog djela, koje posjeduje Narodna i univerzitetska biblioteka ( danas Nacionalna i univerzitetska biblioteka) u Sarajevu, naveo tri prijepisa od kojih je “teπanjski prepis” napisan 1788. godine.22 Ovi brojni rani prijepisi uslijedili su, pretpostavljamo, iz ljubavi prema ovom velikom alimu, ali i iz potraænje za djelom ovog Ëuvenog muftije.
18 Dr. A. LjuboviÊ, nav. dj., str. 77-76.; 19 Salih Trako, Lejla GaziÊ, Rukopisna zbirka Orijentalnog instituta u Sarajevu, POF, Orijentalni institut, Sarajevo, XXV/1975, 1977., str. 34.; 20 Isto, str. 34.; 21 K. DobraËa, nav. dj., str. 807.; 22 Hfz. Mahmut TraljiÊ, Iz kulturne historije Boπnjaka, Borac, Travnik, 1999., str. 226.-239.

250

Sedamdesetih godine proπlog stoljeÊa kod nas se u nauËnim krugovima poËelo govoriti i pisati o moguÊem prijevodu djela Fetavai Ahmedijje. Dr. Muhamed HadæijahiÊ je u zborniku Starija knjiæevnost23 napisao da je Muhamed MujiÊ ( 1920-1984.), viπi struËni saradnik Orijentalnog instituta u Sarajevu, preveo ovaj Zbornik fetvi. PovodeÊi se za ovom informacijom kontaktirali smo njegove saradnike u Orijentalnom institutu, Lejlu GaziÊ, Saliha Traku, dr. Amira LjuboviÊa, koji su nam rekli da nisu upoznati sa tim prijevodom izraæavajuÊi sumnju u valjanost informacije, jer bi kao njegovi saradnici bili upoznati o njegovom radu. Hafiz Mahmut TraljiÊ nam je potvrdio da je Muhamed MujiÊ radio na prijevodu ovog zbornika, jer mu se kao bibliotekaru Narodne i univerzitetske biblioteke obraÊao traæeÊi njegove razliËite prijepise. U veÊ spomenutom radu hfz. M. TraljiÊ nije niπta napisao o moguÊem radu na prijevodu ovog djela, iako je HadæijahiÊev rad objavljen dvije godine prije TraljiÊevog koji je prvi put objavljen 1976. u Ëasopisu Bibliotekarstvo. Od familije, kontaktirali smo sa Muhamedovim sinom Nedæadom koji nam nije mogao neπto kazati o eventualnom prijevodu. ZahvaljujuÊi njegovoj susretljivosti imali smo priliku ovlaπ pogledati neke radove u rukupisu M. MujiÊa, meutim, to niukom sluËaju nije ozbiljan pregled ove zaostavπtine da bismo mogli donijeti kategoriËan sud. M. HadæijahiÊ, u svome radu dao iz tog prijevoda deset fetvi kako on kaæe muftije Ahmeda Zijaudina i pri tome pored pogreπna imena navodi i pogreπan datum smrti. To su elementi koji nas dodatno uvode u sumnju jer bi mu, pretpostavljamo, sam prevodilackoji mu je ustupio prijevod ovih fetvi , makar ukazao na puno ime autora i godinu njegove smrti. PrikazujuÊi jedan prijepis ovog Zbornika iz 1785/86. godine, koji se Ëuva u Arahivu Hecegovine, Hifzija HasandediÊ na kraju prikaza, ne dajuÊi nimalo prostora sumnji, konstatira: “Ovu zbirku fetvi preveo je na naπ jezik Muhamed MujiÊ, koji je u raznim bibliotekama pronaπao oko 20 prijepisa ovog djela (MujiÊev rad u rukopisu).”24 Naredni pisani
23 Dr. Muhamed HadæijahiÊ ( ), Starija knjiæevnost, knjiga I, Zavod za izdavanje udæbenika, Sarajevo, 1974., str. 275.; 24 Hifzija HasandediÊ, Djela i kraÊi literarni radovi muslimana Bosne i Hercegovine koji su napisani na orijentalnim jezicima i koji se nalaze u Arhivu Hercegovine u Mostaru, Anali GHB, IV, 1976, Sarajevo, 1976., str. 126.;

251

trag o radu MujiÊa na prijevodu ovog Zbornika je u Ëasopisu Islamska misao. U povodu smrti Muhameda MujiÊa dr. Ismet BuπatliÊ je u Islamskoj misli u rubrici In memoriam napisao da je MujuÊ radio na prijevodi Kodeksa πerijatsko-pravnih rjeπenja ( fetve) mostarskog muftije Ahmeda efendije.25 Meutim, ova dilema i dalje ostaje otvorenom. Ono πto, ipak, ostaje kao materijalna Ëinjenica, uz, naravno, ove pisane tragove, jeste to da su prijevodi fetvi koje je HadæijahiÊ objavio u spomenutom radu fetve muftije Ahmed ef. Mostarca i da se nalaze spoËetka poglavlja o glavarini. Neka djela koja je koristio Ahmed ef. u svom Zborniku fetvi ZnaËajna informacija kod Ëitanja Zbornika fetvi jeste literatura koja je koriπÊena, odnosna, na koju se muftija poziva. Na taj naËin moæe se vjerno utvrditi cirkulacija i kretanje literature. Kada je rijeË o fetvama, onda se mora naglasiti da je rijeË o literaturi hanefijskog mezhebu, zato πto je rijeË o dræavnom mezhebu, a obaveza pisanja fetvi na osnovu hanefijske literature naglaπavana je od strane πejhu-l-islama u samim menπurama o postavljenju muftije. Prema uvidu u djela koja je Ahmed ef. koristio, da se zakljuËiti da je bio vrlo upuÊen u literaturu i da su mu brojne knjige bile na raspolaganju. To, pak, moæe znaËiti da je imao veliku privatnu biblioteku ili da je koristio neku mostarsku. Ovdje Êemo navesti samo mali izbor djela na koja se pozivao muftija Ahmed ef.26 1. El-fetava et-Tatarhanijje (Al-fatåwå at-tatar∂åniyya),27 2. El-bahru-r-raik (Al-baõr ar-råi’q), 3. Fetava Ibn Nudæejm ili El-fetava ez-Zejnijje (Al-fatawa al-Zayniyya),28
25 (Dr. Ismet BuπatliÊ), Muhamed A. MujiÊ, Islamska misao, VI, 1984., br. 65, str. 49.-50.; 26 U radu je usporedno koriπÊeno viπe prijepisa ovog djela iz GH biblioteke: R 988; R 4533; R 2226; R 530; R 484. 27 Ovaj zbornik fetvi napisao je Alim b. Ala El-Hanefi (‘Ålim b. ‘Ala al-Õanafi) umro poslije 1351. Pisac u uvodu kaæe da je djelo napisao na traæenje vezira Tatar-hana, po Ëijem imenu je ovaj Zbornik i naslovljen. Na poËetku je pisac naveo izvore kojim se sluæio i da je djelo rasporedio po Ëuvenom pravnom djelu Al-Hidaya. Zbornik je nastao na inicijativu mogulskog vezira Tatar-hana (u. nakon 1351.) K. DobraËa, nav. dj., str. 730. F. KarËiÊ, Istorija πerijatskog prava, Fakultet islamskih nauka, str. 83. 28 Ovo i prethodno djelo je napisao Zaynu-d-din b. Ibrahim b. Muhamed b. Bekr (Zaynuddin b. Ibrahim b. Muhammad b. Bakr 926. - 970.), poznatiji po nadimku Ibn Nudæejm (Ibn Nuûaym)

252

4. Fetava Kadi-∂an (Fatåwå Qåñí-∂ån),29 5. Kitåbu-l-∂ulå¥a ili Îulå¥atu-l-fetåva (Îulå¥a al-fatåwå),30 6. Multeka-l-ebhur (Multaqå al-abõur),31 7. Dureru-l-hukkam fi πerhi gureru-l-ahkam (Durar al-õukkåm fí πarõ gurar al-aõkåm),32 8. El-Kåfi πerhu-l -vafi, (Al-Kåfí πarõ al-wåfí),33 9. Dæåmiu-l-fetava (Al-Ûåmi‘ al-fatåwå),34 10. Fetåvå Ankarevi, Medæmúatu-l-fetåvå (Fetåwå al-Anqaråwí),35 11. El-Mebsut li-s-Serahsi (Al-Mab¥út li as-Sara∂sí),36 12. Muπtemilu-l-ahkam (Muπtamil al-aõkåm),37
Bio je plodan pisac. Najpoznatije mu je djelo Al-Aπbah wa al-naza’ir, a joπ je napisao: Al-Risala alzayniyya, Al-Fawa’id al-zayniyyah fi fiqh al-hanafi, ©arh al-manar fi al-usul, ©arh lubb al-usul (Mu∂tasar tahrir al-usul li Ibn al-Hammam). Vidi, Zaynuddin b. Ibrahim b. Muhammad b. Bakr,, Al-Aπbah wa alnaza’ir, Dar al-Kutub al-‘ilmiyya, Bejrut, 1993., str. 5; K. DobraÊa, isto, str. 760. 29 Veoma raπireno i koriπÊeno djelo. Sluæilo je kao priruËnik kadijama i muftijama i izvor za davanje fetvi, jer tretira pitanja iz praktiËnog æivota i rjeπenja na ista. Pisac je Fahruddin Hasan b. Mensur el-Fergani Kadi han (Fa∂ru-d-din Hasan b. Mansur al-Fargani Qadi-kan<9, u. 1195/6.). K. DobraËa, nav. dj., str. 717.; 30 Djelo iz podruËja πerijatskog prava koje je sluæilo kao vaæan priruËnik i izvor za davanje fetvi. Pisac je Tahir b. Ahmad b. Abd al-Raπid al-Bu∂ari (Al-Bu∂ari, 1147.). K. DobraËa, Katalog…, str. 712; Dr. F. KarËiÊ, nav. dj., str. 74.; 31 Pisac ovog djela, poznatog i kao Õalebija, je Ibrahim b. Muhamed el-Halebi (Ibrahim b. Muhammad al-Õalabi) u. 955. Bio je imam i hatib dæamije sultana Mehmeda Fatiha u Istanbulu i profesor na njegovoj medresi. Ovo djelo je, kako sam na poËetku kaæe, napisao na zahtjev studenta koji mu je predloæio da napiπe siæe djela: Al-Quduri, Al-Mu∂tar, Kenz ad-daqa’iq i Al-Wiqaya, na lahak i jednostavan naËin kako bi studentima olakπao studije. Ovo djelo je koriπÊeno u skoro svim medresama Osmanskog carstva. V. Ibrahim b. Muhammed al-Halabi, Multaqa al-abhur, kritiËko izdanje priredio Wahbi Sulayman Gawugi al-Albani, Mu’assasa al-risala, Bejrut, 1989., str. 9.; 32 I osnovno djelo i komentar je napisao Muhamed b. Feramurz b. Ali Munla Husrev, umro 1480. K. DobraËa, nav. dj., str. 408.; 33 Komentar djelu Al-Wafi o hanefijskom fikhu. Oba djela je napisao Abu al-Barakat æAbdallah b. Ahmad b. Muhmud Hafizuddin en-Nasafi (Abu al-Barakat ‘Abdallah b. Ahmad b. Muhmud alNasafi, u. 1310.). K. DobraËa, isto, str. 369.; 34 Pod ovim naslovom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci se nalaze dva zbornika fetvi od kojih je jedan napisao Krk Emre El-Humajdi el-Hanefi (Qrq Emre al-Humaydi al-Hanafi), umro oko 1475, a drugu zbirku je sabrao Muhamed Ali Ridai (Muhammad ‘Ali Ridai), umro 1629. Isto, 747. i 766.; 35 Zbirka fetvi πto ju je napisao, muderis, kadija i pod kraj æivota πejhu’l-islam Muhamed b. Husejn el-Ankaravi (Muhammad b. Husayn al-Anqarawi), u. 1686. Isto, str. 767.; 36 Opπirno djelo iz hanefijskog fikha. Isto, str. 167.; 37 Ovo djelo je napisao Fahruddin er-Rumi (Fa∂r ad-din ar-Rumi), umro poslije 1475.Isto, str. 401. ;

253

13. Vakiatu’l-muftin (Wåqi‘a al-muftín),38 14. Sadru’π-©ería (Ôadr aπ-©arí‘a),39 15.Fetava Jahja efendi Munkarizade, (Fatåwå-i Yaõyå efendí Mun- qarizåde),40 16. El-fetava el-Bezzazijje, (Fatåwå al-Bazzåzí),41 17. Munjetu-l-mufti, (Munya al-muftí),42 18. Fusulu-l-Imadi, (Fu¥úl al-‘Imådí).43 Sadræaj Zbornika fetvi* Zbornik je podijeljen prema standardnom obrascu πerijatskopravne literature. PoËinje sa poglavljem o ËistoÊi potom slijedi namaz i ostali ibadeti a zatim, ostale grane prava. Naslovi i podnaslovi su nazvani uobiËajenim nazivima: knjiga (al-kitåb) i poglavlje (al-båb), s tim da nismo pronaπli neku strogu dosljednost u njihovoj primjeni. U drugom dijelu Zbornika rezerviranom za tumaËenje Kanuna koristi se naslov bab, a ne i kitab. SljedeÊa podjela Zbornika je saËinjena sa stanoviπta izvora prava, jer su u prvom dijelu fetve kojima se tumaËi, odnosno, izvor fetvi je ©erijat i drugi gdje je izvor fetvi Kanun. Da li je, izvorno, sam muftija napravio
38 PripruËnik o raznim pravnim pitanjima namijenjen, prvenstveno muftijama kao pomagalo pri donoπenju fetvi. Sabrao i sredio Abdulkadir b. Jusuf en-Nakib (Abd al-Qadir b. Yusuf al-Naqibi), umro 1695. Isto, str. 590.; 39 Ovo djelo je najpoznatiji komentar znamenitom djelu iz πerijatskog prava Al-Wiqayah koga je napisao Mahmud Ibn Sadr al- ©ari‘ah. Njegov unuk Ubaydullah b. Masæud zvani Sadr al- ©ari‘ah je napisao ovaj komentar koji je poznatiji po imenu autora. Komentar je u svoje vrijeme mnogo upotrebljavan u πkolama i nauËnim krugovima πirom islamskog svijeta. K. DobraËa, Skriptorij u FoËi u XVI stoljeÊu, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga I, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1972, str. 69.; 40 Jahja-ef. Minkarizade (u. 1677.) je bio πejhu-l-islam, a fetve je sabrao i sredio nakon autorove smrti njegov zamjenik na funkciji. K. DobraËa, nav dj., str. 788.; 41 Zbirka odabranih rjeπenja i propisa koja je sluæila kao uvaæen priruËnik i pomagalo za muftije. Napisao je Hafizuddin Muhammed b. Muhammed b. ©ihab ibn Bezazi (Hafiz al-din Muhammad b. Muhammad b. ©ihab b. Bazzazi), umro 1424.; 42 Djelo o hanefijskom fikhu koje je napisao Yusuf b. Abu Saæid (Saæd) Ahmad al-Sidæistani (Yusuf Ahmad as-Siûistani, u. 1240.). K. DobraËa, Katalog..., str. 212.; 43 Zejnuddin Abdurrahim b. Abu Bakr al-Marginani al-Hanafi (Zaynuddin ‘Abdurrahim b. Abu Bakr al-Marginani al-Hanafi, u. 1253. ili oko 1271.). K. DobraËa, nav. dj., str. 213.; * Koristim ovu priliku da se najtoplije zahvalim prof. Fazileti HafizoviÊ na pruæenoj pomoÊi i prijevodima kod izrade ovog rada i Ëinim dovu Allahu da joj da svako Dobro.

254

ovakav raspored tj. autorsku redakturu ili su to uradili prepisivaËi, nije nam poznato, jer nemamo informaciju o autografu ovoga djela. Meutim, svi rukopisi prijepisa koje smo koristili davali su identiËan sadræaj. Uvid u sadræaj nam otkriva ne samo teme i sadræinu Zbornika veÊ i Ëinjenicu da ovi zbornici predstavljaju prvi oblik kodifikacije πerijatskog prava,44 razumijevajuÊi pojam kodifikacije u πirem znaËenju od danaπnjeg. Radi toga su zbornici fetvi bili neophodna struËna literatura u radu muftija i kadija, ali i kod onih koji nisu obnaπali ove sluæbe45 te ih zato u ovolikom broju nalazimo u privatnim i javnim bibliotekama. 1. Knjiga o ËistoÊi, 2. Knjiga o namazu, 3. Knjiga o zekatu, 4. Knjiga o plaÊanju desetine i haraËu, 5. Knjiga o postu, 6. Knjiga o hadæu, 7. Knjiga o braËnom pravu i o mehru, 8. Poglavlje o dojenju, 9. Poglavlje o spolnoj nesposobnosti, 10. Knjiga o jednostranom prekidu braËne zajednice, 11. Poglavlje o poslijebraËnom priËeku, 12. Poglavlje o hranjeniπtvu, 13. Poglavlje o alimentaciji i neposluπnoj supruzi, 14. Knjiga o osloboenju roba, 15. Knjiga o zakletvi, 16. Knjiga o kriviËnom pravu, 17. Poglavlje o diskrecionom pravu, 18. Knjiga o ratnim pohodima, 19. Poglavlje o glavarini, 20. Knjiga o rijeËima koje izvode iz vjere, 21. Knjiga o nahoËadima, 22. Naene stvari, 23. Knjiga o odbjeglom robu i nagradi za njegovo hvatanje, 24. Knjiga o nestaloj osobi,
44 Ebul Ula Mardini, Razvoj πerijatskog prava u Osmanskoj Carevini, Islamska misao, V, preveo Fikret KarËiÊ, 1983, br. 58, str. 19.; 45 Primjerice vidi: Raπid HajdareviÊ, Zaostavπtina iza Ahmed-Muniba-efendije Gloe, mutevellije i dæabije Gazi Husrev-begova vakufa, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, II-III, str. 193-224. Salih Trako, Ibrahim Munib Akhisari i njegov Pravni zbornik, str. 215-244.;

255

25. Knjiga o poslovnom udruæivanju, 26. Knjiga o vakufu, 27. Knjiga o kupoprodaji, pitanje kamate i pitanja ostvarenja prava, 28. Knjiga o jamËenju, 29. Knjiga o prenoπenju prava na drugoga, 30. Knjiga o suenju, 31. Knjiga o svjedoËenjima i davanju prednosti jednom od dokaza, 32. Knjiga o davanju punomoÊi, 33. Knjiga o podizanju parnica (parniËenjima), 34. Knjiga o priznavanju i osporavanju vlasniπtva, 35. Knjiga o nagodbi i izmirenju, 36. Knjiga o mudarebi, 37. Knjiga o pohranjivanju stvari, 38. Knjiga o pozajmljivanju, 39. Knjiga o poklonu, 40. Knjiga o zakupu, 41. Knjiga o prihodima sa zemlje, 42. Knjiga o prisili, 43. Knjiga o skrbniπtvu i senilnosti, 44. Knjiga o ovlaπtenoj osobi, 45. Knjiga o uzurpaciji imovine, 46. Knjiga o pravu prvokupnje, 47. Knjiga o diobi, 48. Knjiga o davanju zemlje u zakup, 49. Knjiga o davanju voÊnjaka i vinograda u zakup, 50. Knjiga o klanju æivotinja, 51. Knjiga o kurbanu, 52. Knjiga o pokuenim i pohvalnim djelima, 53. Knjiga o iskoriπtavanju neobradive zemlje, 54. Knjiga o opojnim piÊima, 55. Knjiga o lovu, 56. Knjiga o davanju zaloga, 57. Knjiga o krvnim deliktima, 58. Knjiga o krvarinama, 59. Knjiga o oporuci, 60. Knjiga o nasljeivanju, 61. Knjiga o gradnji zidova i objaπnjenje pitanja o gradnji na tuem zemljiπtu, 256

62. Razna pitanja, 63. Poglavlje o obiËajnim porezima, 64. O zemljiπtu, 65. Poglavlje o zakonu o mirijskoj zemlji, 66. Zakon o statusu sina i unuka, 67. Objaπnjenje zakona o situacijama kada se od majke i koliko zemlje prenosi na njenog sina, 68. Objaπnjenje zakona koliko se zemlje prenosi sa oca na njegova kÊer, 69. Objaπnjenje zakona koliko se zemlje prenosi sa brata na njegovu sestru 70. Objaπnjenje koliko se od mirijske zemlje prenosi od sina na oca, 71. Objaπnjenje koliko se od mirijske zemlje prenosi od brata na sestru, 72. Objaπnjenje koliko se od mirijske zemlje prenosi od sina majci, 73. Objaπnjenje zakona o stanju nasljednika imovine i obradive zemlje i zemlje koja im pripada, 74. Objaπnjenje zakona o stanju zajedniπtva na mirijskoj zemlji, 75. Objaπnjenje zakona o statusu stanovnika sela, onih izvan njega i strancima, 76. Objaπnjenje zakona o statusu djece, 77. Objaπnjenje zakona o stanju zemlje bolesnika, ludoga, senilnoga, prisiljenog i pijanice, 78. Objaπnjenje zakona o stanju nestalog i odsutnog, 79. Objaπnjenje zakona o stanju zapuπtene zemlje i njene obrade, 80. Objaπnjenje zakona o stanju oæivljavanja zemlje i ostalog, 81. Objaπnjenje zakona o prepuπtanju vlasnika zemlje samom sebi, njegovoj æeni i njegovom sinu, 82. Objaπnjenje zakona o prenoπenju punomoÊi na opunomoÊenika vlasnika zemlje, 83. Objaπnjenje zakona o dozvoli, povratu, (..) i zamjeni za njega, 84. Objaπnjenje zakona o problemima umanjenja (vrijednosti) uslijed postupaka i raspolaganja neovlaπtene osobe i drugo, 85. Objaπnjenje zakona o napuπtanju zemlje uz (odreeni) uvjet, a to je zamjena i nadoknada, 86. Objaπnjenje opunomoÊenika, 87. Objaπnjenje prodaje zemlje na povjerenje i uz zalog, 88. Objaπnjenje o podjeli zemlje, i to kada neko umre zaduæen, 89. Objaπnjenje procesa (tuæbi) oko zemlje (svjedoËenje i povrat), 257

90. Objaπnjenje o ispaπi i paπi, i tuæbe oko njih i ostalo, 91. Objaπnjenje zakona o zimskim i ljetnim ispaπama i gajevima, 92. Objaπnjenje zakona o zemlji bogatoj stablima (πumom), 93. Objaπnjenje onoga πto se odnosi na ponovno uspostavljanje graevina i vinograda na zemljiπtu…, 94. Objaπnjenje onoga πto dolazi iz zemlje, njegove koristi i pokop umrlog, 95. Poglavlje o mjestu za stanovanje, 96. Poglavlje o plaÊanju zakupnine i poreza. Izbor nekoliko fetvi iz ovog Zbornika Muftija Ahmed ef. je æivio i djelovao, kao u ostalom i sve naπe muftije, u vrijeme kao πto smo na poËetku rekli taklida - slijeenja pravnog tumaËenja pojedine pravne πkole. Stoga se u literaturi susreÊe sa terminima fetva taqlidijja ili muftija muqallid. Meutim, iako se muftije povode za mezhebskim rjeπenjima i stavovima prethodnika njihove fetve su, ipak, odraz njihova tumaËenja prava. Naime, fetve, za razliku od druge pravne literature, predstavljaju sponu izmeu teorijskog uËenja i stvarnosti samog æivota.46 Evo nekoliko fetvi iz ovog Zbornika: Ako Hind uda svoju kÊer Zejneb za nekoga i uz nju da izvjesnu koliËinu stvari (ruha), pa poslije toga Zejneb umre, a kao nasljednici ostanu Hind i ostali te Hind za neke od spomenutih stvari kaæe: “Ja sam te stvari dala na posudbu!” a njeni ostali nasljednici kaæu: “Mi smo to poklonili”, pa dou na sud, πto njegovi tuæitelji to dokaæu. Moæe li Hind potvrditi izjavu zakletvom? Odgovor: Moæe. Kada iza umrlog Zejda ostanu samo nekretnine, moæe li njegova æena Hind prodati neπto od tih nekretnina da bi mogla koristiti i dobiti na koriπtenje svoj mehr? Odgovor: Moæe. Ako umru Zejdove æene Hind i Zejneb, a kao nasljednici ostanu njihov muæ i drugi nasljednici, te ako Zejd umre prije nego πto iskoristi nasljedne dijelove njihovog mehra, koji su kod njega na Ëuvanju, da li ti
46 Mr. F. KarËiÊ, Istorija…, str. 83.;

258

nasljednici mogu koristiti dijelove spomenutog mehra iz postojeÊe Zejdove ostavπtine? Odgovor: Mogu. Zejd je prodao Amru svoj vlastiti vrt, a Amr ga je nakon kupovine i preuzimanja koristio trideset godina bez problema i svae. Nakon toga Zejd je umro nakon Ëega je jedan od njegovih nasljednika Bekir rekao: “Spomenuti vrt je prije trideset godina bio moje vlasniπtvo, pa ga ja uzimam.” Moæe li on da ga tuæbom traæi od Amra? Odgovor: Ne moæe. Ako se na livadi od zemljiπta koje uæiva Zejd nau pËele s medom, da li su te pËele i med Zejidove ili Amrove koji je njegov spahija (tog zemljiπta)? Odgovor: Oni su Zejdove, poπto su na njegovoj livadi (koju je on uæivao i koristio). Hind je naπla pËele u πumi i donijela ih u mjesto gdje stanuje. Zatim je od tih pËela nastalo joπ nekoliko koπnica ( grana). Hind se pojavila, uzela te pËele sa koπnicama i kada ih je htjela odnijeti, njen brat Zejd je rekao: “Dat Êemo ti samo jednu koπnicu, a ostatak Êemo podijeliti meu sobom.” Da li on to moæe uËiniti? Odgovor: Ne moæe. Ako Zejd, nakon πto je s novcem svoje æene Hind za nju kupio jednu parcelu vinograda i to izjavio i potvrdio kod suda. Nakon izvjesnog vremena se predomislio, da li je to njegovo predomiπljanje ispravno? Odgovor: Nije ispravno (laæno je). Predomiπljanje nakon izjave jeste laæno. Ako musliman Zejd donese vino u jedno selo i dok ga prodaje doe musliman Amr i prolije Zejdovo vino i uniπti ga. Treba li Amr da mu nadoknadi πtetu? Odgovor: Ne treba. Ako lovac Zejd uz bismilu puca na lovinu, Ëije je jedenje halal, pa je pogodi i rani, te æivotinja padne, a Zejd je nije uspio preklati. Poπto je ona uginula od posljedica ranjavanja dok je on stigao, da li je njeno jedenje dozvoljeno ako se utvrdi da je æivotinja uginula od ranjavanja puπkom. Neka se to objasni! Odgovor: Dozvoljeno je.

259

Collection of Fatawa of the Mufti Ahmed ef. Mostarac
Collections of fatawa present primary sources, not only for religious, but also for cultural, political, legal and economic history of certain regions. Because of way how it was written and type of codexes in which were recorded, - as a result of long period of interpretation of many issues by individual muftis or by collection of fetawa by different muftis, - this legal literature is written record of time, which covers many questions from everyday life, since fatwa in Ottoman times had social and public-legal character. On the other side, in difference with court decision, scope of fatwa is much larger. Fatwa deals not only with legal issues but also with matters regarding belief, ritual, ethics and social customs. Among the ulama from Bosnia and Herzegovina were muftis who recorded their own or other’s fatawa in separate collections. Until now it is known that it was done by Sarajevo mufti Hasan Livnjak (mufti from 1612-1618), mufti from Banja Luka Sheykh Muhamed (...), mufti of Mostar (Ahmed ef. d. 1776) and mufti from Prusac Ibrahim Munib (1787/88). This work aims to present Collection of fatawa by Mostar mufti Ahmed effendi. Ahmed son of Muhamed (d. 1776) was a very prominent mufti and mudarris from Mostar. There is very little information about his life and work. Reason of this could be found in the fact that in our biobibliographic literature he was identified with Ahmed son of Mustafa (d.1679 or 1686) who was, according to some researchers, mufti from Mostar too. Mufti Ahmed effendi Mostari has written many works in the fields of Islamic law. His most important work is Fatawa-i Ahmediyye (Collection of fatawa). This work was many times copied, but the first two copies of the collection of fatawa are dated from the year 1773, which means that its copy was done during the author’s lifetime. This fact tells us about the great authority, which he had while he was performing his duty as a mufti. On the other side it tells us about the popularity of his work among schol260

ars, particularly among qadis and muftis, who in fact used his collection of fatawa as reference work in their daily duties. When we talk about fetwa it is necessary to underline form of fatwa, and specifically, different ways of protection of fatwa from possible forgery. This Collection of fetawa was divided according to classical pattern on books (kitab), chapters (bab). Another division was done according to sources of law which mufti used as a reference work. In the first part of collection, which starts with the Book of cleanliness and continue further in standardized sequence, the mufti has cited Shari’a, from where it could be seen that he used rich Fiqh literature, while in second part of collection he gives fatwa interpreting Qanun. It has been mentioned for a long time that Muhamed Mujic (19201984), a Bosnian orientalist, translated collection of this fatawa, but this information we could not confirm. Regarding this matter we have contacted his colleagues and son, but we could not get his translation. What is certain is that, ten of translated fatawa, were published in an article signed by the translator M. Mujic.

261

262

Zuhdija HasanoviÊ PREPISKA IZME–U BOÆIJEG POSLANIKA, ALEJHI-S-SELAM, I KRALJA ABESINIJE
Uvod Iako Allah, dæelle πanuhu, za Svoga posljednjeg Poslanika, alejhi-sselam, na viπe mjesta u Kur’anu, azimu-π-πan, istiËe da se ne sluæi pismom (da je ummijj), Muhammed, alejhi-s-selam, osjeÊajuÊi vaænost pisane rijeËi i pismenog komuniciranja opÊenito, a posebno za promoviranje Allahove, dæelle πanuhu, RijeËi, daje da se piπu pisma kako svojim visokim duænosnicima koji se nalaze u udaljenijim pokrajinama tako i vladarima susjednih dræava, Ëime je na najbolji naËin ukazao na univerzalni karakter svoje misije. O pismima Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam, u nas vrlo malo se pisalo. Uglavnom se o njima usputno govori kada se tretira Poslanikova alejhis-selam, diplomatska aktivnost. Tako to Ëine B. Korkut,1 ©. HodæiÊ2 i M. SpahiÊ,3 dok su daleko viπe informacija ponudili prijevodi djela elMubarekfurija4 i dr. Hamidullaha.5 Vrijedni su paænje radovi prof. dr. O. NakiËeviÊa6 i A. HukiÊa, Ëiji je rad napisan povodom otkupljivanja originalnog pisma Boæijeg Poslanika - alejhi-s-selam, koje je uputio Heraqlu.7 Na arapskom jeziku, osim klasiËnih izvora o pismima Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam, govore takoer: dr. Fàliy Yanòal u radu Raså’ilu1 Besim Korkut, Istorija islama: udæbenik islamske vjeronauke za VII razred srednjih πkola, Vakufska direkcija, Sarajevo, 1935., str. 28. 2 Prof. H. ©aban HodæiÊ, Istorija islamske kulture, Tuzla, (bez godine izdanja), str. 23. 3 Mustafa SpahiÊ, Povijest islama za I i II razred medresa, Gazi Husrev-begova medresa i Rijaset islamske zajednice, Sarajevo, 1995., I, str. 202. 4 Safijjurrahman el-Mubarekfuri, ZapeËaÊeni dæennetski napitak, str. 394.-410. 5 Muhammed Hamidullah, Muhammed a.s.: æivot..., Zagreb, 1977., I, str. 255.-259., 265.-271., 285.-291., 309.-315. 6 Prof. dr. Omer NakiËeviÊ, “Korespondencija Vjerovjesnika (s)”, Uvod u hadiske znanosti: Hadis I, Islamski teoloπki fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1986., str. 42.-48. 7 A. HukiÊ, Originalna poslanica Boæijeg Poslanika kupljena za dva i po miliona dolara, Glasnik VIS-a, 1975., br. 7-8., str. 341.-343

263

r-Rasúlu wa kutubuh wa múfadúh ilå õukkåmi-l-Îalíûi-l-‘arabí (Poslanikova pisma i poslanice te njegovi emisari vladarima Arapskog zaljeva), ‘Alí alAymadí al-Mayånçí u Makåtibu-r-Rasúl (Poslanikovi administrativni uredi), Ibn Ãúlún u djelu I‘låmu-s-så’ilín ‘an kutub sayyidi-l-mursalín (Upoznavanje radoznalih sa pismima najodliËnijeg poslanika), te veoma znaËajno djelo dr. Muhammada Õamídullåha Maûmú‘a al-waïå’iq as-siyåsiyya li-al-‘ahdi an-nabawí wa al-∂ilåfa ar-åπida (Zbornik politiËkih dokumenata iz poslaniËkog i perioda prvih halifa) i dr.8
U ovom radu uz opÊe napomene o svim poznatim pismima koje je uputio Boæiji Poslanik (alejhi’s-selam) nastojat Êemo posebnu paænju usmjeriti na korespondenciju koju vrπi Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, sa kraljem Abesinije.9 Ima sasvim pouzdanih historijskih dokumenata koji nam kazuju da je Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, i prije Hidære vodio korespondenciju kako sa svojim sljedbenicima unutar Arabijskog poluotoka tako i sa vladarima susjednih dræava, meutim, glavna aktivnost na tom planu zapoËela je nakon sklapanja primirja sa idolopoklonicima Mekke na Hudejbijji πeste godine po h. HistoriËari biljeæe da je za svoga æivota Boæji Poslanik, alejhi-s-selam, uputio 44 razliËita pisma a ubrajajuÊi i sve ostale pisane dokumente kao πto su razliËiti ugovori, ovlaπÊenja, popisi stanovnika Medine, spiskovi dobrovoljaca za vojne pohode i sl., njihov broj obuhvaÊa 18510 razliËitih dokumenta od kojih je veÊina nastala nakon ovog sporazuma.11 Prije nego, πto izloæimo sadræaj pisama koje naizmjeniËno upuÊuju poslijednji Boæiji Poslanik i kralj jedne od susjednih mu dræava nuæno je neπto reÊi i o historijskim deπavanjima koja stoje u pozadini ove prepiske.
8 http://www.arabiancreativity.com/faleh.htm od 28. 8. 2002. 9 Abesinija, danas Etiopija, smjeπtena je na sjeveroistoku Afrike. Povrπina joj je 1.221.900 km2, a glavni joj je grad Adis Abeba. Ima preko 27.500.000 stanovnika, od Ëega su: 55% kopti, 35% muslimani, a ostalih 10% su pripadnici lokalnih religija. 10 Neki historiËari, kao πejh Múså az-Zinûån’, su nekolicinu pisama koja govore o istoj temi svrstali u jedno, tako da je po njihovu miπljenju ukupan broj dokumenata 136. (Viπe v.: http:// www. alwaha.com/issue4/is04sb16.htm) 11 http://www.alwaha.com/issue4/is04sb16.htm od 28. 8. 2002. O autentiËnosti ovih dokumenata v.: Imtiyåz Aõmad, Dalå’ilu’t-tawïíqi’l-mubakkir li’s-sunna wa’l-õadíï, Dåru-l-bayån li-nnaπr, al-Qåhira, 1990., str. 403.-410.; Akram Ãiyå’ al-‘Umar’, Madínan Society at the Time of the Prophet, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, 1995., str. 131.

264

Historijska pozadina U vrijeme kada Muhammed, a.s., javno obznanjuje islam mekanski idolopoklonici ne biraju sredstva da prekinu njegovu misiju. Tada muslimani proæivljavaju vrlo teπke trenutke, uznemiravanja, proganjanja, tjelesna maltretiranja, koja Êe nerijetko dovoditi i do najsvirepijih ubistava zbog Ëega Boæiji Poslanik, a.s., preporuËuje nekolicini muslimana, koji nisu imali jaËe zaπtite u Mekki, da se isele. I to ne bilo kuda, Poslanik, alejhi-s-selam, im ne preporuËuje da se sele u Kinu ili Indiju zbog velike udaljenosti i slabih komunikacija sa Mekkom da se muslimani tamo ne bi potpuno asimilirali i izgubili svoj identitet; ne u Perziju, ni u Bizantiju, iz politiËkih i vjerskih razloga; niti bilo gdje na Arabijski poluotok, jer bi bili preblizu i bez jake zaπtite, pa bi ih muπrici vrlo lahko mogli vratiti i nastaviti sa torturom koju su nad njima provodili; nego u Abesiniju, jer im je odgovarala kako iz geografskih, tako i iz politiËkih i vjerskih razloga.12 Tako se u mjesecu redæebu pete godine po poslanstvu Muhammeda, a.s., odn. poËetkom 615. g. po roenju Isa’a, a.s., iselila prva grupa muslimana u Abesiniju. Tu grupu saËinjavalo je 12 muπkaraca i Ëetiri æene. Predvodio ih je Osman bin Affan (‘Uomån b. ‘Affån) sa æenom Rukajjom (Ruqayya), kÊerkom Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam.13 Kada se tortura Kurejπija poveÊala, veÊi broj muslimana odluËuje se na odlazak iz Mekke. U toj drugoj grupi muhadæira u Abesiniju bilo je 83 muπkarca i 19 æena, koju je predvodio Dæa‘fer bin Ebu Talib (Ûa‘far b. Abí Ãålib).14 »ini se vjerovatnim da je Boæji Poslanik, a. s., veÊ preko Dæa‘fera poslao pismo Negusu,15 kralju Abesinije u kojem ga moli da prihvati muslimane koji su mu doπli i bude ljubazan prema njima.16 SudeÊi po oskudnim historijskim izvorima, kontakata izmeu Muhammeda (alejhi’s-selam) i kralja Abesinije bilo je i prije druge seobe muslimana u tu zemlju. To se moæe zakljuËiti i iz dosta prisnog obraÊanja Muhammeda, a.s., veÊ u prvom pismu abisinskom kralju.17
12 O samom prijemu muslimana kod Negusa viπe pogledati u.: http://www.ummah.org.uk/ science/letters.htm 13 Ibn Qayyim al-Ûawziyya, Zådu’l-ma‘åd fí hådy ∂ayri-l-‘ibåd, Mu’assasatu-r-risåla, al-Kuwayt, 1996., I, str. 95. 14 Ibn Qayyim al-Ûawziyya, Zådu-l-ma‘åd fí hådy ∂ayri-l-‘ibåd, III, str. 23. 15 Negus (an-naûåπ‘) je titula koju su nosili vladari Abesinije. 16 Ibn Ûar’r aã-Ãabar’, Ta’r’∂u-l-umam wa-l-mulúk, Dåru-l-kutubi-l-‘ilmiyya, Bayrùt, II, str. 294. 17 Viπe v.: Muhammed Hamidullah, Muhammed a.s.: æivot, I, str. 242.-244.

265

U vrijeme Boæijeg Poslanika, a.s., Abesinijom upravljaπe vladar koga Êe arapski izvori imenovati kao Asham bin Ebdæur en-Nedæaπi (A¥∂ama b. Abûur, an-Naûåπí).18 Ashama bin Ebdæur, kralj Abesinije, nudi gostoprimstvo pridoπlim muhadæirima iz Mekke i, uprkos nagovorima izaslanika mekanskih idolopoklonika da vrati te “zabludjele mladiÊe” njihovim porodicama, Negus ostaje ustrajan u odluci da im pruæi gostoprimstvo u njegovoj zemlji koliko god æele, πto samo potvruje Poslanikove, alejhi-s-selam, rijeËi da se radi o pravednom vladaru koji im neÊe nasilje uËiniti. Kada je umro Ubejdullah ibn Dæahπ (‘Ubaydullåh b. Ûaõπ), muæ Ummu Habibe (Ummu Habíba), kÊerke Ebu Sufjana (Abú Sufyån), Boæji Poslanik, a.s., obavjeπtava Negusa da bi æelio za sebe vjenËati Ebu Sufjanovu kÊerku, naravno ako to bude i njena volja, te da joj u njegovo ime da vjenËani dar i da je poπalje njemu u Medinu. To se dogodilo 6. g. po h. (628. g. po Isa’u, alejhi-s-selam), nekoliko mjeseci prije sporazuma na Hudejbiji. U muharremu 7. g. po h.,19 prema nekim historijskim izvorima u rebi-u-l-evvelu iste godine., a po drugima u zu-l-hidædæetu 6. g. po h.20 Boæji Poslanik, a.s., πalje πest svojih izaslanika πestorici vladara susjednih dræava pozivajuÊi ih u islam. Jedno od tih pisama upuÊeno je Negusu,21 a donosi mu ga Amr ibn Umejje ed-Damri (‘Amr b. ‘Umayya añ-Ñamrí). VeÊi broj muslimana ostaje u Abesiniji punih petnaest godina sve do 7. g. po hidæri, kada na molbu Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam, kralj Abesinije daje na raspolaganje dvije lae za prijevoz muhadæira nazad. U to vrijeme Boæji Poslanik, a.s., sa svojim borcima osvaja hajbersku tvravu, a kada je Ëuo za dolazak Dæa‘fera ibn Ebu Taliba i drugih ashaba iz Abesinije, on uzvikuje: Ne znam πta mi je draæe, da li osvojenje Hajbera ili dolazak Dæa‘fera i njegovih. Koliko je za muslimane znaËio lijep doËek na kojeg su naiπli u Negusovoj domovini i koliko su cijenili vladara, ali i njegovu zemlju
18 O negusu, kralju Abesinije, suvremeniku Boæjeg poslanika, alejhi-s-selam, koji je umro u redæebu 9. g. po h., vidi: al-Asqalåní, al-I¥åba fí tamy’zi-¥-¥aõåba, Dåru’l-çayl, Bayrùt, 1992, I, str. 205-206. 19 Ibn Qayyim al-Ûawziyya, Zådu-l-ma‘åd fí hådy ∂ayri-l-‘ibåd, I, str. 116. 20 Akram Ãiyå’ al-‘Umar’, Madínan Society at the Time of the Prophet, str. 127. 21 Po ovom pitanju postoji velika dilema meu historiËarima. Jedni smatraju da je Negus kojem je upuÊeno pismo sedme godine po h. isti onaj koji je vodio razgovor sa Dæa‘ferom bin Ebu Talibom i kojem je Boæji poslanik, a.s., klanjao dæenazu; meutim drugi dræe da se radi o sasvim drugoj osobi koja je preuzela prijesto od Ashame i koja nikada nije primila islam. U svakom sluËaju treÊe pismo koje Êe, takoer, biti navedeno upuÊeno je ovom drugom vladaru. Viπe pogledati u.: Ibn Qayyim al-Ûawziyya, Zådu-l-ma‘åd fí hådy ∂ayri-l-‘ibåd, I, str. 116.-117.

266

dovoljno govori podatak da nikada kasnije, bez obzira koliko bili vojno snaæni, muslimani nisu napadali Abesiniju iz poπtovanja prema njihovu vladaru, savremeniku Boæijeg Poslanika a.s. Oni su osvajali velike zemlje poput Perzije, ali nisu dirali granice Abesinije.22 Sadræaj pisama U literaturi se navode tri pisma, u velikoj mjeri razliËitog sadræaja, koje je Boæji Poslanik, a. s., uputio kralju Abesinije. Prva dva koja Êemo navesti uputio je Ashami bin Ebdæuru, koji Êe u meuvremenu Ëak primiti islam, a poslijednje je upuÊeno neimenovanom kralju Abesinije, koji Êe naslijediti Ashamu.23 Treba napomenuti da arapsko pismo ovih dokumenata nema taËaka za razlikovanje slova bå, tå, ïå, niti ûím, ∂å i ñå te su razumljiva njihova razliËita Ëitanja od strane nekih poznatih historiËara. Boæji Poslanik (alejhi’s-selam) najvjerovatnije veÊ sa Dæa‘ferom ibnu Ebi Talibom πalje pismo kralju Abesinije u kojem ga prije svega poziva da prihvati islam ukazujuÊi na islamsko poimanje Isa’a, alejhi-s-selam, a zatim mu daje na znanje da mu dolaze njegov (Poslanikov, alejhi-s-selam, amidæiÊ i grupa muslimana te da ih lijepo primi. U pismu se, tako, kaæe:

Prvo Poslanikovo pismo Negusu
‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ ﻣﻠﻚ اﳊﺒﺸﺔ‬،‫ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ اﻻﺻﺤﻤﺔ‬ ،‫ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ‬ ‫ و اﺷﻬﺪ ان ﻋﻴﺴﻰ روح اﻟﻠﻪ و ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﱘ اﻟﺒﺘﻮل اﻟﻄﺎﻫﺮة‬،‫ﻓﺎﻧﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻴﻚ اﻟﻠﻪ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺪوس اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻦ‬ .‫اﻟﻄﻴﺒﺔ اﳊﺼﻴﻨﺔ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﻓﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ و ﻧﻔﺨﻪ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻖ ادم ﺑﻴﺪه و ﻧﻔﺨﻪ‬ .‫و اﻧﻲ ادﻋﻮك اﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ واﳌﻮاﻻة ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ و ان ﺗﺘﺒﻌﻨﻰ ﻓﺘﺆﻣﻦ ﺑﻰ و ﺑﺎﻟﺬي ﺟﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ‬ ‫و ﻗﺪ ﺑﻌﺜﺖ اﻟﻴﻚ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﺟﻌﻔﺮا و ﻣﻌﻪ ﻧﻔﺮا ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺎذا ﺟﺎؤوك ﻓﺎﻗﺮﻫﻢ و دع اﻟﺘﺠﺒﺮ ﻓﺎﻧﻲ ادﻋﻮك و ﺟﻨﻮدك اﻟﻰ‬ .‫اﻟﻠﻪ ﻋﺰ و ﺟﻞ و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ و ﻧﺼﺤﺖ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ‬ ‫اﻟﻠﻪ‬ ‫رﺳﻮل‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪى‬

22 Ipak, neki historiËari smatraju da je bilo i takvih pokuπaja pa navode i sluËaj ‘Umara bin alÎaããåba koji je, navodno, 20. g. po h. poveo pomorsku bitku protiv Abesinije. 23 Ibn Ãúlún, I‘alåmu-s-så’ilín ‘an kutub sayyidi-l-mursalin, Mu’assasatu-r-risåla, Bayrút, 1987., str. 57.-58.

267

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Od Muhammeda, Boæjeg poslanika negusu Ashami, kralju Abesinije Mir s tobom! Hvalim ti, doista, Allaha, Vladara, Svetog, Koji podaruje sigurnost i Koji nad svim bdi. SvjedoËim da je Isa duh Boæiji i rijeË Njegova koju je djevici Merjemi, Ëistoj, krjeposnoj i nedodirljivoj dostavio, koja je zanijela Isa’a koga je On stvorio iz duha Svoga i daha Svoga, kao πto je stvorio Adema rukom Svojom i dahom Svojim. Pozivam te, doista, Allahu, Jedinom, Koji druga nema, istrajnosti u pokornosti Njemu te da mene poËneπ slijediti, ta-, vjeruovaÊeπ u mene (meni) i u ono πto mi je dostavËjeno mjer ja sam, zbilja, Boæji Poslanik. ©aljem ti svoga amidæiÊa Dæa‘fera sa grupom muslimana. Kada ti dou primi ih, ne budi ohol. Pozivam tebe i tvoje ljude Allahu, dæelle πanuhu. Ja saopÊih i posavjetovah, pa prihvatite moj savjet. Neka je mir s onim koji slijedi uputu! Muhammed, Boæiji poslanik Odgovor Negusa na Poslanikovo prvo pismo
‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﺻﺤﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬ .‫ اﻟﺬى ﻫﺪاﻧﻲ اﻟﻰ اﻻﺳﻼم‬،‫ اﻟﻠﻪ اﻟﺬى ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ‬،‫ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ ‫ ﻓﻮ رب اﻟﺴﻤﺎء واﻻرض ان ﻋﻴﺴﻰ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬،‫ ﻓﻘﺪ اﺗﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ اﻣﺮ ﻋﻴﺴﻰ‬،‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ .‫ﻗﻠﺖ ﺛﻔﺮوﻗﺎ و اﻧﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت و ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ اﻟﻴﻨﺎ و ﻟﻘﺪ ﻗﺮﻳﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﻚ و اﺻﺤﺎﺑﻪ‬ .‫و اﺷﻬﺪ اﻧﻚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﺼﺪﻗﺎ و ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻚ و ﺑﺎﻳﻌﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﻚ و اﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ‬ ‫ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺎﻧﻲ اﺷﻬﺪ ان‬،‫ و ان ﺷﺌﺖ ان آﺗﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ‬،‫و ﺑﻌﺜﺖ اﻟﻴﻚ ﺑﺎﺑﻨﻲ ارﻫﺎ ﺑﻦ اﻻﺻﺤﻤﺔ ﻓﺎﻧﻲ ﻻ اﻣﻠﻚ اﻻ ﻧﻔﺴﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺣﻖ‬ ‫واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ‬ Kada je dobio pismo od Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam, Ashama πalje sljedeÊi odgovor:
24

24 Tekst pisma preuzet je iz djela Ibn Túlúna: I‘låmu-s-så’ilín ‘an kutub sayyidi-l-mursalín, str. 54.-56. Takoer se navodi u: aã-Ãabarí, Ta’rí∂u-l-umam wa-l-mulúk, I, str. 1569.

268

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Muhammedu, Allahovu poslaniku od Ashame, negusa Mir Allahov, milost i blagoslov Njegovi neka su s tobom, vjerovjesniËe Allahov-Allaha, osim Koga drugog boga nema, i Koji me je uputio u islam. Primio sam tvoje pismo, Allahov poslaniËe, u kojem spominjeπ pitanje Isa’a. Tako mi Gospodara neba i Zemlje, Isa nije ni za dlaku viπe od onoga πto si rekao. On je onakav kako si rekao, i mi smo veÊ upoznati s onim s Ëime si poslan; ugostili smo tvoga amidæiÊa i njegove saputnike. SvjedoËim da si Allahov poslanik, istiniti i pouzdani. VeÊ sam dao prisegu, tebi i tvome amidæiÊu, i pred njim sam prihvatio islam/punu predanost Allahu, Gospodaru svjetova. ©aljem ti svoga sina Erha bin el-Ashama,25 a ja imam vlast samo nad sobom; ako hoÊeπ da ti doem, Allahov PoslaniËe, uËinit Êu to, jer ja svjedoËim da je ono πto ti govoriπ istina. Mir neka je s tobom, Allahov PoslaniËe. Drugo Poslanikovo pismo Negusu
Jedan od poznatih historiËara i hadiskih autoriteta ez-Zejle‘i (azZayla‘í), kao i mnogi drugi historiËari, meu kojima i savremeni istraæivaË Hamidullah, navode da je Boæiji Poslanik (alejhi-s-selam) preko Amra ibn Umejje ed-Damrija uputio kralju Abesinije pismo neπto drugaËijeg sadræaja. Ne zna se posigurno da li je to bilo 7. g. po H. kada je Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, poslao emisare i petorici drugih susjednih vladara ili je to bilo ranije. Ovo drugo miπljenje je prihvatljivije. Evo prijevoda gornjeg pisma Allahova Poslanika: ‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻣﻠﻚ اﳊﺒﺸﺔ‬ ‫ﺳﻠﻢ اﻧﺖ‬ ،‫ﻓﺎﻧﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻴﻚ اﻟﻠﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻦ‬ ‫و اﺷﻬﺪ ان ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ روح اﻟﻠﻪ و ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﱘ اﻟﺒﺘﻮل اﻟﻄﻴﺒﺔ اﳊﺼﻴﻨﺔ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ زوﺣﻪ و ﻧﻔﺨﻪ‬ !‫ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻖ ادم ﺑﻴﺪه‬
25 U historijskim djelima se navodi da je njegov sin sa joπ πezdesetak putnika uistinu krenuo brodom ka Boæijem Poslaniku, meutim kada su izaπli na puËinu, doæivjeli su brodolom i svi su se utopili. Prema drugim podacima jedan Negusov sin je uspio æiv i zdrav preÊi more i u Mekki se zbratimio sa Alijom bin Ebu Talibom. (Muhammed Hamidullah, Muhammed, a.s.: æivot, I, str. 249.)

269

‫ و ان ﺗﺘﺒﻌﻨﻲ و ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﻲ ﻓﺎﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و اﻧﻲ‬،‫و اﻧﻲ ادﻋﻮك اﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ واﳌﻮاﻻة ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ‬ .‫ادﻋﻮك و ﺟﻨﻮدك اﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ و ﺟﻞ و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ و ﻧﺼﺤﺖ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ‬
26

.‫واﻟﺴﻼ م ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪى‬

‫اﻟﻠﻪ‬ ‫رﺳﻮل‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Od Muhammeda, Boæijeg poslanika Negusu kralju Abesinije Spaπen neka si! Hvalim ti, doista, Allaha, osim Koga nema drugog boga, Vladara, Svetog, Koji podaruje mir i sigurnost i Koji nad svim bdi. SvjedoËim da je Isa, sin Merjemin, duh Boæji i rijeË Njegova koju je djevici Merjemi, Ëednoj i nedodirljivoj darovao; zanijela ga je, a Allah ga stvori od duha Svoga i daha Svoga, kao πto je stvorio i Adema rukom Svojom. Pozivam te, doista, Allahu, Jedinom, Koji nema druga, te istrajnosti u pokornosti Njemu i da me slijediπ, da uzvjerujeπ u ono πto mi jedostavljeno, jer ja sam, zbilja, Allahov poslanik. Pozivam tebe i tvoj narod Allahu (dæelle πanuhu). Ja priopÊih i posavjetovah, pa prihvatite savjet moj! Neka je mir s onim koji slijedi uputu! Muhammed, Boæji poslanik
Original ovog pisma je saËuvan sve do naπih dana. O njemu su, izmeu ostalih, govorili: engleski orijentalista Dunlop,27 Ekrem Dija-u-lUmeri,28 te Muhammed Hamidullah.29 Faksimil pisma zajedno s nekoliko drugih pisama Poslanikovi prezentiran je Ëak i na internetu.30 Izvornik
26 http://www.al-shia.com/html/ara/books/behar/behar20/a40.html. Ista verzija pisma se navodi u: Ibn Ûarír aã-Ãabarí, Ta’rí∂u-l-umam wa-l-mulúk, II, str. 132., Ibn S’ad, aã-Ãabaqåtu-l-kubrå, III, str. 15. 27 D. M. Dunlop, “Another Prophetic Letter”, Journal of the Royal Asiatic Society, London, januar 1940., str. 54.-60. 28 Akram Ãiyå’ al-‘Umar’, Madínan Society at the Time of the Prophet, str. 132. 29 Muhammed Hamidullah, Muhammed a.s.: æivot, I, str. 255.; Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in alti orijinal diplomatik mektubu, Beyan Yayinlari, Istanbul, 1990, str. 103.-110. 30 V.: http://www.khayma.com/fahad1390/din/sirh/4.htm od 28. 8. 2002. Po nekim podacima, istina, ne baπ autentiËnim, egipatska vlada je doπla u posjed ovih pisama i na ovaj naËin ih uËinila dostupnim πiroj javnosti.

270

pisma pisan je na pergamentu dimenzija 23x33 cm, mastilo je smee, a nakon 17 redaka teksta nalazi se kruæni otisak peËata (koji se, naæalost, ne vidi na prikazanom faksimilu). PrimjeÊuje se da tekst predoËenog pisma ne odgovora u potpunosti ranije navedenom, ali se na tim mjestima slaæe sa drugim pismima koja je Boæji poslanik, alejhi-s-selam, uputio Negusu, iz Ëega se moæe pretpotstaviti da je to propust prenosilaca koji su saopÊavali sadræaje pisama.31

Sl. 1.: Originalni primjerak drugog pisma koga je Muhammed, alejhi-s-selam, poslao Negusu

Odgovor Negusa na drugo Poslanikovo pismo
Vladari susjednih dræava razliËito su reagirali na pisma u kojima ih Boæji Poslanik, alejhi-s-selam, pozivao da prime islam. Neke od njih njihova oholost i inat bijahu sprjeËavali da Ëuju glas istine, pa ne samo da nisu naπli za shodno da ljubazno odbiju poziv koji im je uputio Muhammed, alejhi-s-selam, da prime islam, nego su na vrlo ruæan naËin
31 Tekst predoËenog faksimila glasi: ،‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ،‫ ﻋﻈﻴﻢ اﳊﺒﺸﺔ‬،‫ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻟﺮ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬ ‫ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻦ و اﺷﻬﺪ ان ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ روح اﻟﻠﻪ و ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻰ‬،‫ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻧﻲ اﺣﻤﺪك اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻻ اﻟﻪ اﻻﻫﻮ‬،‫ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪى‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﺧﺎق آدم ﺑﻴﺪه و اﻧﻲ ادﻋﻮك اﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ واﳌﻮاﻻة ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ و ان ﺗﺘﺒﻌﻨﻲ و ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬي‬، ‫ﻣﺮﱘ اﻟﺒﺘﻮل اﻟﻄﻴﺒﺔ اﳊﺼﻴﻨﺔ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﻣﻦ روﺣﻪ و ﻧﻔﺨﻪ‬ .‫ﺟﺎءﻧﻲ ﻓﺎﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و اﻧﻲ ادﻋﻮك و ﺟﻨﻮدك اﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰّ و ﺟﻞّ و ﻗﺪ ﺑﻠّﻐﺖ و ﻧﺼﺤﺖ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪى‬

271

pogazili uobiËajena pravila u diplomatskom ophoenju cijepajuÊi pismo i vrijeajuÊi izaslanika Allahova Poslanika, alejhi-s-selam. Tako je uËinio Kisra Perviz, kralj Perzije, koji je pocijepao pismo upuÊeno po es-Sehmiju (‘Abdullåh bin Õu‘afå as-Sahmí). Drugi iz razliËitih razloga nisu bili spremni prihvatiti islam, ali su srdaËno primali emisare, ljubazno odbili Muhammedov, alejhi-s-selam, poziv i poslali mu raznovrsne poklone, kao πto su uËinili Muqawqis i Heraqle. Jedini vladar, uz el-Munzira ibn Savau (al-Munùira b. Såwå), kralja Bahrejna, koji je prihvatio poziv da primi islam i poprati svoj pristanak razliËitim poklonima bio je kralj Abesinije. Kada mu je ed-Damri predoËio i proËitao pism Negus je pismo uzeo, stavio ga na lice, spustio se sa prijestolja na zemlju i pred Dæa‘fer ibn Talibom i ostalim prisutnim primio islam. Tom prilikom je, izmeu ostalog, rekao: “Da mogu da mu (Allahovom Poslaniku, alejhi- s-selam) odem, otiπao bih mu.”32 Dolazak muslimana koji su izabrali Abesiniju za svoje skloniπte, razgovor sa njima o principima islama i islamskom gledanju na Isa’a alejhi-s-selam, sluπanje Boæijih rijeËi koje mu je uËio Dæa‘fer, a potom pismo Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam, ponukalo je Ashamu, negusa Abesinije da primi islam. O autentiËnosti podatka da je Ashama, kralj Abesinije, primio islam, izmeu ostalog, svjedoËe vjerodostojni hadisi koji se navode u najpoznatijim hadiskim zbirkama u kojima se kaæe da je Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, obznanio smrt Negusovu na sam taj dan, da je sa vjernicima izaπao na musallu, poredao ih u safove i obavio dæenaza-namaz u odsutnosti donoseÊi Ëetiri tekbira.33 El-Vakidi (alWåqidí) biljeæi da je Ashama, kralj Abesinije, umro 9. g. po H., nakon πto se Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, vratio sa pohoda na Tebuk, iako ima miπljenja da se to desilo prije osvojenja Mekke 8. h.g. odn. 630. g.
32 Ôïafiyyu-r-Raõmån al-Mubårakfúr’, ar-Raú’qu-l-ma∂tüm, Dåru-s-salåm, ar-Riyåè, 1994., str. 352.; Ibn Qayyim al-Ûawziyya, Zådu’l-ma‘åd fí hady ∂ayri’l-‘ibåd, III, str. 24. 33 al-Bu∂årí, Ôaõíõ, “al-ûanå’iz”, 1333., Muslim, Ôaõíõ, “al-Çanå’iz”, br. 1580., at-Tirmid’, Sunan, “al-ûanå’iz”, br. 943., an-Naså’í, Sunan, “al-ûanå’iz”, br. 1881., Abú Dåwúd, Sunan, “al-ûanå’iz”, br. 2789., Ibn Måûûa, Sunan, “Må ûå’a fi’l-ûanå’iz”, br. 1523., Aõmad, Musnad, “Båq’ musnadi’lmuka¥¥irín”, br. 14090., Målik, Muwaããa’, “al-ûanå’iz”, br. 476. O Negusovom prihvaÊanju islama takoer vidi.: Maõmúd ©ít Õaããåb, “Islåmu-n-Naûåπí“, Kitåbu’l-mu’tamari’l-‘ålamiyyi-r-råbi‘i li’s-síra wa-s-sunnati-n-nabawiyya wa’l-mu’tamaru-l-‘åπir li maûma‘i-l-buõúïi’l-islåmiyya, al-Qåhira, 1985., I, str. 169.-189.

272

Na drugo pismo Boæijeg poslanika, alejhi-s-selam, Negus je poslao sljedeÊi odgovor: ،‫اﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ اﺻﺤﻤﺔ‬ ،‫ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ ‫ و ﻫﺎ اﻧﺎ ارﺳﻠﺖ‬،‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ارﺳﻠﺖ اﻟﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪي ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻚ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ اﻟﻰ ﺑﻼدي‬ .‫ ﻓﺎﻧﻲ اﺷﻬﺪ ان ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺣﻖ‬،‫ ﻓﻌﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ‬،‫ و ان ﺷﺌﺖ ان آﺗﻴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻲ‬،‫اﺑﻨﻲ ارﻫﺎ ﻓﻰ ﺳﺘﲔ رﺟﻼ ﻣﻦ اﻫﻞ اﳊﺒﺸﺔ‬
34

‫واﻟﺴﻼ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬

Muhammedu, Allah ga blagoslovio i spasio, od negusa Ashame Neka je mir Boæiji, milost i blagoslov s tobom, Boæiji poslaniËe Poslao sam ti, Boæji poslaniËe, sve tvoje ashabe koji su iz Mekke doπli u moju zemlju. Evo, πaljem ti svoga sina Erha sa 60 Abesinaca, a ako æeliπ da ti i sam doem, uËinit Êu to, Boæiji PoslaniËe, jer ja doista svjedoËim da je istina ono πto govoriπ. Neka je mir Boæiji, milost i blagoslov s tobom, Boæiji PoslaniËe!
Jasno je uoËljivo da su ova dva Poslanikova, alejhi-s-selam, pisma Negusu skoro identiËna osim njihova posljednjeg dijela. To je bilo razlogom da su ih pojedini, historiËari zamjenjivali, pa su isticali da je Boæji poslanik alejhi-s-selam, 6. g. po h. pisao Negusu da primi gostoljubivo Dæa‘fera i ostale njegove ashabe, iako su oni veÊ petnaestak godina slobodno, bez uznemiravanja æivjeli u njegovoj kraljevini. I dalje, meutim, ostaje nejasno zaπto ga Boæiji poslanik, alejhi-s-selam, i u drugom pismu, iako mu je Negus jasno stavio do znanja da prihvaÊa islam, poziva da uzvjeruje Allaha, dæelle πanuhu. Da li je Negus nakon prvog pisma moæda samo tajno primio islam i to saopÊio jedino Boæjem poslaniku, alejhi-s-selam, a zatajio svojoj sviti, sveπtenstvu i narodu jer je krπÊanstvo bilo veoma raπireno i duboko ukorijenjeno u srcima njegovih podanika? Ili je, ipak, u pitanju autentiËnost tih pisama pa se radi, samo o jednom pismu koje se u dvije razliËite verzije navodi u literaturi, ili, pak, o dva pisma Ëiji su sadræaji ispremetani?! ©ta je od ovoga taËno nismo mogli precizno utvrditi, ali je sasvim sigurno da je ovo drugo pismo Negus poslao po Amru bin Umejjeu edDamriju i Dæa‘feru bin Ebu Talibu Boæijem Poslaniku, alejhi-s-selam.
34 Tekst ovog pisma preuzet je iz djela Muhammada Hamidullåha Maûmú‘atu-l-waïå’iqi-ssiyåsiyya li-l-‘ahdi-n-nabawí wa-l-∂ilåfati-r-råπida, str. 79.

273

Uputio ih je zajedno sa ostalim muhadæirima u dva broda i stigli su u Medinu kada je Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, bio na Hajberu.35

TreÊe Poslanikovo pismo kralju Abesinije
U literaturi se navodi i treÊe pismo koje Boæiji poslanik, alejhi-sselam, piπe kralju Abesinije. Meutim, po miπljenju velikog broja historiËara ono nije upuÊeno Ashami, nego drugoj osobi, njegovu nasljedniku, πto potvruje i sami ton pisma kojim se Poslanik, alejhi-sselam, obraÊa kralju Abesinije: ،‫ ﻋﻈﻴﻢ اﳊﺒﺸﺔ‬،‫ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪاﻟﻨﺒﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ اﻻﺻﺤﻢ‬ ‫ﺳﻼ م ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪي و آﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠّﻪ و رﺳﻮﻟﻪ‬ ،‫ ﻟﻢ ﻳﺘّﺨﺬ ﺻﺎﺣﺒﺔ و ﻻ وﻟﺪا‬،‫و اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ‬ .‫و ان ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻟﻪ‬ ‫ اﻻ ﻧﻌﺒﺪ‬،‫ ﻓﺎﻧﻲ اﻧﺎ رﺳﻮﻟﻪ ﻓﺎﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻢ }ﻗﻞ ﻳﺎ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﺎﻟﻮا اﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻨﻜﻢ‬،‫و ادﻋﻮك ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﻼم‬ ‫ ﻓﺎن اﺑﻴﺖ‬36.{‫ ﻓﺎن ﺗﻮﻟّﻮا ﻓﻘﻮﻟﻮا اﺷﻬﺪوا ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن‬،‫اﻻ اﻟﻠﻪ و ﻻ ﻧﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ و ﻻ ﻳﺘّﺨﺬ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ارﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﻟﻠﻪ‬
37

.‫ﻓﺎن ﻋﻠﻴﻚ اﺛﻢ اﻟﻨﺼﺎري ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻚ‬

‫اﻟﻠﻪ‬ ‫رﺳﻮل‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬

Ovo je pismo od Muhammeda, vjerovjesnika, negusu, el-Ashami,38 velikodostojniku Abesinije. Neka je mir s onim koji slijedi uputu, vjeruje u Allaha i Njegova Poslanika. SvjedoËim da nema boga sem Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Koji nije sebi ni dijete, ni drug uzeo, te da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Pozivam te u islam, jer ja sam poslanik Njegov. Primi islam - bit Êeπ spaπen. “Ti reci: ‘O sljedbenici Knjige! Hodite k RijeËi jednakoj i nama i vama: da
35 Ôafiyyu-r-Raõmån al-Mubårakfúr’, ar-Raõíqu-l-ma∂túm, str. 352. 36 Qur’an, Àlu ‘Imrån, 64. HistoriËare zbunjuje Ëinjenica da se ovaj ajet koji je objavljen 9. g. po H. u povodu dolaska delegacije krπÊana iz Nedærana spominje u ovom pismu koje je Resulullah, a.s., poslao 7. g. po h. Meutim, nema vjerodostojne predaje koja pi potvrdila da je ovaj ajet objavljen povodom dolaska delegacije krπÊana 9. g. po H., a ne ranije. (Akram Ãiyå’ al-‘Umar’, Madínan Society at the Time of the Prophet, str. 129.) 37 Ôafiyyu-r-Raõmån al-Mubårakfúr’, ar-Raõíqu-l-ma∂túm, str. 351. 38 Ime Ashama koje se ovdje pojavljuje je zasigurno greπka, odn. dodatak prenosioca koji je izvjeπtavao o tome, jer sam nije znao da se radi o dvojici vladara Abesinije.

274

nikome osim Allahu ne robujemo, da Mu nikoga ravnim ne Ëinimo, i da jedni druge, osim Allaha, gospodarima ne uzimamo!’ Pa, ako se okrenu, vi recite: ‘Svjedoci budite da smo mi muslimani, Allahu predani”. A ako odbijeπ, ta snosiπ grijehe krπÊana svoga naroda. Muhammed, Boæiji poslanik
Po mnogim historiËarima ovo pismo, kao πto smo rekli, nije upuÊeno Ashami bin Ebdæuru, koji je prihvatio muslimane iz Mekke i veÊ primio islam, nego njegovu nasljedniku, koji niti je odgovorio na pismo Boæijem poslaniku, alejhi-s-selam, niti je primio islam. Najbolji argument za ovu tvrdnju jeste Ëinjenica da je poptuno neprihvatljivo da Boæiji poslanik, alejhi-s-selam, u ovom pismu traæi od Negusa da prihvati islam i da mu Ëak skreÊe paænju ako to ne uËini da time preuzima grijeh i svih svojih podanika koji ga u tome slijede, nakon πto ga je ovaj veÊ u dva navrata izvijestio da je sa radoπÊu prihvatio islam. Ovo pismo je, s obzirom da je skoro iste sadræine, najvjerovatnije upuÊeno u isto vrijeme kada i pisma ostalim vladarima.39 Iz sadræaja pisama, ali i iz same njihove forme, moæemo izvuÊi sljedeÊe zakljuËke: - Sva pisma Boæijeg poslanika, alejhi-s-selam, poËinju Bismillom, a zavrπavaju peËatom Boæijeg Poslanika, alejhi-s-selam, na kojem je ugravirano: Muhammedun resulullah, na naËin da je rijeË Allah bila na vrhu, poslije koje je bila rijeË Resul, a zatim Muhammed; - Pisma Boæijeg poslanika, alejhi-s-selam, su veoma kratka, uz Bismillu i selam tu se nalazi joπ samo poziv da se primi islam vrlo Ëesto popraÊen kur’anskim ajetom, koji govori o tome. Ez-Zuhri (az-Zuhrí) Êe Ëak reÊi da je πest pisama koje je Boæji poslanik, alejhi-s-selam, poslao susjednim vladarima bilo potpuno identiËnoga teksta;40 - Kada se obraÊa nemuslimanima, Boæiji poslanik, alejhi -s-selam, svoj pozdrav izraæava rijeËima: as-salåmu ‘alå meni- -t-taba‘a-l-hudå (Spas i mir onom koji uputu slijedi), a kada se obraÊa muslimanima, onda to Ëini rijeËima as-salåmu ‘alayk(um) (Spas i mir na tebe/vas). Ove poslijednje rijeËi su upuÊene i negusu, Ashami ibn Ebdæuru;
39 http://www.ummah.org.uk/science/letters.htm od 28. 8. 2002. 40 http://islamweb.net/pls/iweb/LIBRARY.SHOWSEARCH?VID=AAAGE6AA KAAABjJAAC&word = ‫ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‬od 28. 8. 2002.

275

- Glavni dio pisma, uostalom, i osnovni razlog zbog koga Poslanik, alejhi-s-selam, πalje pismo, Ëini poziv u islam, odbacivanje mnogoboπtva i drugih svjetonazora i slijeenje jedinog ispravnog puta; - Pisma koja πalje Boæiji poslanik, alejhi-s-selam, vladarima susjednih dræava na najbolji naËin govore o univerzalnom karakteru islama, i neodræivosti tvrdnji pojedinih orijentalista da o univerzalnosti islama Muhammed, alejhi-s-selam, nikada nije razmiπljao. Islam se niukom sluËaju ne moæe svoditi samo na Arape, niti samo na sedmo stoljeÊe po Isau, alejhi-s-selam, nego je vjera koja se obznanjuje i koju prihvaÊaju svi ljudi, na svim prostorima i u svim vremenima o Ëemu govore i sljjedeÊi ajeti: ‫ﺗﺒﺎرك اﻟﺬى ﻧﺰّل اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪه ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﻧﺬﻳﺮا‬ Neka je uzviπen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena…
41

.‫و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎك اﻻ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺸﻴﺮا و ﻧﺬﻳﺮا و ﻟﻜﻦّ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن‬ Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiπ i da opominjeπ, ali veÊina ljudi ne znaju…
42

...‫ﻗﻞ ﻳﺎاﻳﻬﺎاﻟﻨﺎس اﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻟﻴﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ Reci: O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik… i mnogi drugi ajeti;
43

- Ovi kur’anski ajeti sasvim jasno ukazuju na neispravnost teorije da se poslaniËka misija izdigla sa lokalnog na internacionalni nivo prateÊi πirenje svog politiËkog utjecaja. Univerzalni karakter islama bio je ustanovljen joπ dok su muslimani bili tlaËeni u Mekki i dok su trpili najgora muËenja i kaænjavanja; - Prva dva pisma koja Boæiji Poslanik, alejhi-s-selam, upuÊuje negusu Ashami u velikoj mjeri se razlikuje od pisama koje upuÊuje drugim vladarima, pa i od treÊeg pisma koje je upuÊeno drugom kralju Abesinije. U njima nema sluæbenog tona, nema podsjeÊanja na veliku odgovornost ako se islam ne prihvati, a kamoli da Poslanik, alejhi-s-selam, prijeti kaznom. U pismu, npr. Heraqlu upuÊuje se poziv da primi islam. U sluËaju da ga odbije, on preuzima odgovornost za sebe i sve svoje sljedbenike kojima nije omoguÊio da prime islam. U pismu Negusu blago
41 Kur’an, El-Furkan, 1. 42 Kur’an, Sebe’, 28. 43 Kur’an, El-A‘råf, 158.

276

se sugerira da prihvati Poslanikove savjete. Tu se nalazi odreena vrsta Ëak naklonosti, ljubaznosti i njeænosti; - Iz ovog i drugih pisama koje Boæiji Poslanik, a.s., upuÊuje stranim vladarima pozivajuÊi ih u islam ispoljeno je jako nastojanje Muhammeda, alejhi-s-selam, da obznani islam svima. On s osnovnim principima upoznaje vladare Ëija je duænost da tu vijest o pojavi novog Boæijeg poslanika, koji poziva u islam prenesu svojim podanicima;44 - Boæijeg poslanika, alejhi-s-selam, nimalo ne sputava jaka politiËka, ekonomska i vojna moÊ Perzije i Bizantije. On njihovim vladarima na isti naËin kao i vladarima drugih susjednih dræava vrlo hrabro i ubjedljivo predoËava potrebu da promijene svoj æivotni svjetonazor i da prihvate islam; - Poslanik, alejhi-s-selam, potpuno zanemaruje kolonizatorske aspiracije Bizantije i Perzije prema nekim dijelovima Arabijskog poluotoka pa se direktno obraÊa njihovim upraviteljima: el-Gassaniju (al-Õåriï ibn Abí ©amir al-Gassåní), namjesniku Damaska; Muqawqisu, namjesniku Egipta; Bazanu (Båèån), perzijskom namjesniku Jemena, aludirajuÊi time da poziv u islam svi izravno trebaju Ëuti, bez obzira na trenutnu politiËku situaciju na tom prostoru; - Sugestija ashaba Boæijem poslaniku, a. s., o korespondenciji i o uobiËajenosti peËaÊenja pisma te Poslanikovo prihvaÊanje te sugestije, i naredba da mu se izradi peËat od srebra, ukazuje na fleksibilnost islama koji uvaæava tradicije i obiËaje drugih kultura i religija, ako se oni ne kose sa islamskim uËenjem; - Boæiji poslanik, alejhi-s-selam, obraÊa se vladarima oslovljavajuÊi ih njihovim titulama i priznajuÊi njihove pozicije, potvrujuÊi da Êe im i kada prime islam, vlast ostati, Ëime im stavlja do znanja da on ne traæi vlast; - U nekim pismima Boæiji poslanik, a.s., govoreÊi o osnovama islama, govori o obavezi zekata, ali istiËe da sredstva koja se na taj naËin prikupe nisu dozvoljena ni njemu, ni njegovoj porodici, nego da se od imuÊnih dijele siromaπnima i onima kojima je taj imetak potreban, Ëime jasno daje do znanja da on ne traæi imetak; - Svakom vladaru se obraÊa shodno njegovim uvjerenjima. Ako je vladar krπÊanin, Poslanik, a.s., istiËe postojanje Ëvrste veze izmeu tzv.
44 http://www.alazhr.org/Mafaheem/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc= Doc1&n=170&StartFrom=165&Total=14

277

nebeskih, objavljenih vjera, a ako ispovjeda neku drugu vjeru, onda ukazuje na nuænost povratka ËovjeËanstva oboæavanju samo jednog Boga i napuπtanju svega drugog; - Sasvim je uoËljiva precizna uravnoteæenost unutar teksta svakog pisma glede ulijevanja nade u spas na oba svijeta, ako se poziv u islam prihvati, i ukazivanja na loπe posljedice, ako se on ipak odbije, npr. ‫أﺳ ـﻠ ــﻢ‬ ‫ ﺗﺴﻠﻢ‬Primi islam - bit Êeπ spaπen!; - Boæji poslanik, a.s., kada govori o Isa’u, a.s., spominje i Adema, a. s., æeleÊi reÊi da apsolutno nije validan argument da to πto je Isa, a. s., roen bez oca da je, ne‘úzu billah, Boæiji sin, jer je i Adem, a. s., roen bez oca (i bez majke) i niko ga ne smatra sinom Boæijim; - U pismima se obznanjuje da konaËnica pripada islamu, objavljuje se sloboda Ëovjeka i negira njegovo izrabljivanje, i sl. … Premda prepisku Boæijeg Poslanika, a. s., sa negusom Abesinije prate brojne nejasnoÊe, od samog broja pisama, njihova sadræaja, datuma slanja ipak je sasvim jasno da je ta prepiska zbilja voena, πto govori o univerzalnosti islama, potom da se Boæiji Poslanik, a. s., sasvim drugaËije ophodio prema Ashami ibn Ebdæuru u odnosu na vladare drugih susjednih dræava poznajuÊi njegovu praviËnost i istinoljubivost, te da je Ashama na veoma uljudno i prijazno obraÊanje Boæijeg Poslanika, alejhis-selam, a kao rezultat osobnog ubjeenja, odgovorio najplemenitijim postupkom - prihvaÊanjem islama.

Correspondence between Prophet Muhammed (peace be upon him) and Kingdom of Abyssinia
Allah (s.w.t.) in many places in the Qur’an has mentioned that His Prophet (p.b.u.h.) did not use letters (he is ummiyy) even though, Prophet Muhammed (p.b.u.h) felt the importance of the written word and the written communication. He was sending letters to his high-ranking officials in far away districts, as well as to the rulers of the neighbouring countries. There are reliable historical documents, which report about Prophet’s (p.b.u.h.) letters, sent before Hijra. But the main activity in this respect started after signing the peace accord with the idolaters of Mecca 278

on Hudaybiya six years after Hijra. Historians have recorded that during the lifetime of Prophet Muhammed (p.b.u.h) he has sent 44 different letters. If we count all the other written documents its number comes to 185. Sources say that Prophet Muhammed had sent three different letters to the King of Abyssinia. From content of the letter we can see the following: - Prophet’s letter started with invocation ‘Bismillah’ and ended with stamp of the Messanger on which it was inscribed ‘Muhammad Rasulullah’; - Letters were short, with ‘Bismillah’ greetings and only the call to accept Islam, very often that call being followed by a Qur’anic ayah. - Letters, which Prophet Muhammed sent to the rulers of the neighbouring countries, in the best way, talks about the universal characteristics of Islam. - Prophet Muhammed (p.b.u.h.) was not afraid of strong political, economical and millitary power of Persia and Byzantium. To their rulers as well as to the rulers of other neighboring countries the Prophet (p.b.u.h.), in a very brave and convincing way, presented the need for the change of their way of life and need to accept Islam. - The companions of the Prophet Muhammad suggested to him that he needs to stamp on letters. Acceptance of that shows flexibility of Islam, respects of other traditions and custom and respects of other cultures and religions if those are not against Islamic teachings. - When Prophet Muhammed talks about Isa (a.s.), who was born without father, he mentioned that Adem (a.s.) was also born without father (and mother) too. He emphasized that fact and the fact that nobody calls Adem (a.s.) as a Son of God. According to available sources it is clear that Prophet Muhammed (p.b.u.h) had correspondence with the ruler of Abyssinie, even though there is mystery about the number of letters, their contents, and dates of sending. Besides, sources show that the Prophet Muhammad had different treatment of Ashami ibni Ebdzuri compared with other rulers of neighboring countries. Ashami was very kind in correspondence with Prophet Muhammed. Personally he wished to accept Islam and he did so. 279

280

Sead Seljubac ALLAMEK I NJEGOVO DJELO TAFSIR AHAR LI SURAT AL-FATH 1
IstraæivaËi koji se bave prikazima djela naπih autora, koji su pisali na orijentalnim jezicima, nezaobilazno spominju ime Muhameda, sina Muse - Allameka (1595.-1636.) govoreÊi o njemu kao jednom od najznaËajnijih autora koji su se bavili egzegezom Kur’ana. Njegov uspjeh u toj oblasti sasvim opravdano veæu za njegovo izvrsno poznavanje filologije. Opπirniji podaci o Allameku mogu se naÊi kod onih koji su o njemu pisali kod nas i u svijetu. Evo nekih: J. RamiÊ,2 O. NakiËeviÊ,3 E. KariÊ,4 H. ©abanoviÊ,5 S. BaπagiÊ,6 M. HandæiÊ,7 K. DobraËa,8 S. BaliÊ,9 F. Nametak,10
1 Allamek, Tafsír å∂ar li-súra al-Fatõ - Drugi komentar sure el-Feth 2 a) (Autor),Tefsir - historija i metodologija , Sarajevo, 2001., str. 168. b) (Autor), Racionalna tumaËenja Kur’ana, Takvim, Sarajevo, 1992. str. 9.-17. 3 a) (Autor),Rukopisna djela bosansko-hercegovaËkih pisaca i mislilaca na orijentalnim jezicima koja se Ëuvaju u biblioteci Sulejmaniji u Istanbulu, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga VIIVIII, Sarajevo, 1982., str. 223.-239. b) (Autor), Arapsko-islamske znanosti i glavne πkole od XV do XVII vijeka, (doktorska disertacija odbranjena na Filoloπkom fakultetu u Beogradu 1981. god.), drugo izdanje, Starjeπinstvo Islamske zajednice, Sarajevo, 1999. str. 86.,157.,183.-184. ,201.-202. 4 (Autor), Interpretation of the Qur’an in Bosnia-Herzegovina, zbornik radova, Islamic Studies, br. 2-3, Islamabad, 1997., str. 281.-286. 5 (Autor), Knjiæevnost muslimana BiH na orijentalnim jezicima, Sarajevo, 1973. god., str. 131151. 6 (Autor) Boπnjaci i Hercegovci u islamskoj knjiæevnosti, (Izabrana djela, knjiga III, priredili Dæemal ∆ehajiÊAmir LjuboviÊ)Sarajevo 1986. str. 105-107. 7 (Autor) Al-Ûawhar al-aïnå, Bejrut, 1993. na str. 176-178 , (prijeved na bosanski jezik u njegovim Izabranim djelima, Sarajevo, 1999. u knjizi I, str. 33-304.) 8 Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, Sarajevo, 1963. str. 210. 9 a) (Autor), Kultura Boπnjaka (drugo izdanje, Zagreb, 1994.), str. 100. b) (Autor) The Cultural Achievements of Bosnian Muslims zbornik radova Islamic Studies, br. 2,3, Islamabad, 1997, pp. 137.-175. 10 a) Autor), Znameniti Boπnjaci u vrijeme osmanske vlasti, Muallim br. 23., 1994., str. 16., b) (Autor), Sarajevo poslije Savojskog, Muallim, br. 54., 1997., str. 26.

281

A. LjuboviÊ,11 M. ÆdraloviÊ,12 Husejn Abdullatif es-Sayyid,13 Îayruddin az-Zirikli,14 Ismå‘íl-paπa al-Bagdådi...15 Autori koji su pisali o Allameku,16 njegovoj biografiji su prilazili sa razliËitih aspekata, ovisno o tome koju su stranu njegove interesantne liËnosti æeljeli osvijetiti. U prikazu njegovog æivota i rada najviπe razlika meu autorima ima u dijelovima koji govore o njegovom talentu, otvorenosti, kritiËnosti, velikoj obrazovanosti, hrabrosti… Godina njegovog roenja je nesporna. Svi izvori do kojih smo doπli tvrde da je to bilo 1595. godine u bosanskoj prijestonici Sarajevu. Svoje prve obrazovne spoznaje on dobija u rodnom gradu. Sarajevo je u to vrijeme slovilo ne samo kao srediπte jednog dijela Osmanskog carstva nego i kao znaËajno kulturno srediπte u kojem su uËili, poduËavali i pisali svoja djela znameniti i poznati ljudi tog vremena, poznati ne samo na lokalnom podruËju nego i u samom Istanbulu. Iako mnogo teæe nego danas, i tada je razmjena informacija izmeu Istanbula i Sarajeva tekla na razne naËine, pa tako i glasovi o znamenitim ljudima i njihovim djelima.17 HandæiÊ, u al-Ûawharu, spominje da je ‘Abdu l-Ûalíl Boπnjak, u to vrijeme (izmeu 1611. i 1620/2. god.)18 bio profesor u Gazi Husrevbegovoj medresi, πto spominje i Nametak,19 i da je pred njim uËio
11 a) (Autor), LogiËka djela Boπnjaka na arapskom jeziku, Sarajevo, 1996. godine (str. 37-42). b) Grupa autora, Prilozi historiji - Sarajevo, Sarajevo, 1997. str. 119-127. c) (Autor), “Znameniti Boπnjaci - pisci na arapskom jeziku”, Muallim br. 42., 1996., str. 21., i br. 43. str. 19. 12 (Autor), Bosansko-hercegovaËki prepisivaËi djela u arabiËkim rukopisima, Sarajevo, 1988. god., tom I., str. 202., i tom II., str. 90. 13 (Autor), Muhamed Musa “Allamek” - Bosanac, arapski jezikoslovac iz prve polovine XVII stoljeÊa, 382 strane (doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1965.godine). 14 (Autor), Al-A‘låm (Qåmús at-taråûum...), Bejrut, 1995. tom VII., str. 119. 15 Hadiyya al-‘arifin (Asmå’ al-muallifin wa åïår al-mu¥annifin), t. II, 278; (Ovo je knjiga VI u sklopu kompleta od 7 knjiga koje nose jedan naslov Kaπf aù-Ùunun ‘an asma’ al-kutub wa al-funun, autor - al-Çalabi (Mulla Katib/Hadæi Kalifa). 16 Ime koje on koristi u svojim radovima na arapskom jeziku je Muhammad b. Musa - ‘Allamak al-Busnawi. 17 O ovome viπe vidi: E. KujundæiÊ, Sarajevsko-stanbolske nauËne veze, Prilozi historiji…, str.209-216. 18 Vidi u: Mehmed HandæiÊ, Izabrana djela, Sarajevo, 1999. str. 312; 322;391-392; 395; 435 i 464. 19 Fehim Nametak, “Znameniti Boπnjaci u vrijeme osmanske vlasti”, Muallim, br. 23, Sarajevo, 1994. str. 16

282

Allamek. To nas dovodi do zakljuËka da je svoje srednje obrazovanje u Sarajevu Allamek zavrπio u navedenoj medresi, i to pred poznatim alimom ovog grada. To se moglo dogoditi u prelaznoj godini pred Allamekov odlazak u Istanbul, jer on u taj grad odlazi u svojoj 17. godini, kako sam kaæe u uvodu u Drugi tefsir sure al-Fatõ.20 U Istanbul ga je doveo dobar glas o Ëuvenom ©irvaniju,21 kod kojeg je æelio produbiti svoje znanje. Meutim, nije naπao ono πto je oËekivao od ovog glasovitog stanbolskog alima, te je bio u iskuπenju da se vrati u Bosnu, ali to nije uËinio. Njegov ostanak u Istanbulu Êe ga sudbinski povezati sa drugim alimom, kojeg je veoma cijenio, zbog viπe kvaliteta koje je ovaj posjedovao. Meu tim kvalitetima je presudan bio naËin na koji se odnosio prema svojim uËenicima, pa i njemu samom. Zvao se Ganijju-zade. S njim je proveo Ëetiri godine, sve dok ih nije rastavila uËiteljeva smrt. Allamek o tome kaæe: ‫اﻣﺘﺪت ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻰ ﻣﻘﺪار ارﺑﻊ ﺳﻨﲔ ﺛﻢ ﻣﺎت و أﺑﻘﻰ ذﻛﺮه اﳉﻤﻴﻞ ﻓﻰ اﻻرﺿﲔ‬ “Ova veza je trajala oko Ëetiri godine. Potom je on umro, a lijepo sjeÊanje na njega ostalo je πirom zemlje…” Bilo je to vrijeme kada je zavrπio studij na jednom od najviπih prosvjetnih zavoda u Carstvu Sahn-i semanu.22 Od tada Allamek kreÊe na samostalni put istraæivanja i pisanja vlastitih djela. Vrlo brzo Êe se izgraditi u Ëvrstog, stabilnog, postojanog znanstvenika svog vremena. Brzina njegova uspona ne podrazumijeva i lahkoÊu. Da bi bio profesorom na nekoj od tamoπnjih medresa, morao je svoju spremnost dokazati pisanim radom, i to ne jednim. Izvori tvrde
20 U Rukopisu stoji da je on poæurio u Istanbul da sluπa ©irvanija (aπ-©irwani) a, veli,: “tada sam imao sedamnaest godina ‫”وﻛﺎن ﻋﻤﺮي وﻗﺘﺌﺬ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ‬. 21 Muhammad Amin b. Sadruddin aπ-©irwani (p.n.a. 1036/1626.) je bio mufessir koji je nadimak aπ-©irwani dobio po mjestu svog roenja ©irwanu (u blizini Buhare). Boravio je jedno vrijeme u Turskoj, u ‘Amdu (Dijarbakir), a jedno vrijeme u Carigradu. Napisao je: (Autor), Õåπiya ‘alå tafsír al-Baydawi (rukopis; nedovrπeno); (Autor), Tafsír súra al-Fatõ (rukopis); i (Autor), Al-Fawaid al-haqaniyya (rukopis). Vidi: Az-Ziriqli (Hajruddin), Al-A‘lam (qamus at-taradæim), VI, Bejrut, 1995. str.41. 22 Viπe o Sahn-i semanu vidi: Halil Inaldæik, Osmansko Carstvo, Beograd, 1974., str. 235-253.; i Omer NakiËeviÊ, “Gazi Husrev-begova medresa u vrijeme osmanske Turske”, 450 godina Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu, Sarajevo, 1988. str. 15-27.

283

da mu je glosa uz komentar (Bejdavijev)23 jednog poglavlja iz Kur’ana (sure al-Kahf)24 posluæila kao habilitacijska teza za profesuru na Hasanbegzadetovoj medresi.25 Svako dalje napredovanje zahtijevalo je nove napore u vremenu u kojem alimi nemaju znanstvenu samostalnost nego su, veÊina njih, kako on veli: ‫و ﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎة ﻋﻦ ادراك ﺣﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺎة ﻓﻰ ﻳﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‬ “… slijepi na shvatanje suπtina, zarobljenici su, robovi u ruci taklida - nekritiËkog slijeenja i oponaπanja.” Kao profesor, on nastoji da bude πto originalniji. Predavanja iz logike, na jednoj od πkola, dræao je prema vlastitom djelu.26 Bilo je perioda kada je predavao i na dvije medrese, a Ëak se tvrdi i da je (1632/33.) imenovan rektorom na Sahnu,27 πto je bila visoka titula koju je on ipak dostigao. To govori o Allamekovom napornom radu i nastojanju da od sebe da maksimum na polju uËenja i poduËavanja. O ovome svjedoËi Ëinjenica da je u periodu svog profesorovanja (1626.-1633./34.) napisao najveÊi dio svojih kapitalnih djela.28 Izmeu 1634. i 1636. neki njegovi æivotni ciljevi, kao πto je dostizanje poloæaja kadije u Halepu, a potom u Carigradu, ostvarili su se. Oni su, istovremeno, znaËili i zavrπetak ukupnog æivota i rada ovog znaËajnog Boπnjaka. Za vrhovnog kadiju u Halepu je imenovan 1635. godine, a za kadiju carigradskog 1636. godine. Bilo je prekasno da prihvati to imenovanje. Umro je iste godine u carigradskoj tvravi Rumeli Hisar. Tu ga je zadræao Silahdar-paπa, bojeÊi se da Allamek ne izvijesti Portu o zlodjelima koja je vrπio u Halepu i okolini. Ni kao kadija, u periodu svog sluæbovanja, Allamek nije prestao pisati, niti je prestao dræati predavanja na koja je dolazio veliki broj ljudi. Iza sebe je ostavio znaËajno znanstveno blago iz viπe podruËja. Koliko je do danas poznato, radi se o jedanaest (ili trinaest) djela na preko
23 Puno ime mu je Nasiruddin Abu al-Hayr ‘Abdullah b. ‘Umar b. Muhammad b. ‘Ali alBaydawi aπ-©afi‘i, p.n.a. izmeu 685. i 691. h.g., oko 150 godina iza az-Zamahπarija. Autor je tefsira Anwaru at-Tanzil wa asrar at-ta’wil. Vidi: Muhammad Husayn ar-Rahabi, At-Tafsir wa al-mufassirun, 1976., str. 296. 24 Da se radi o ovoj suri obrazoloæenje vidi u: ©abanoviÊ, Knjiæevnost muslimana...str. 143. 25 Vidi: LjuboviÊ, LogiËka djela Boπnjaka…str. 38. 26 Vidi: LjuboviÊ, Muhamed, sin Muse, Allamek Prilozi historiji… str. 120. 27 BaπagiÊ, Boπnjaci i Hercegovci...str. 106. 28 O njegovim djelima i vremenu njihovog nastanka Êe biti rijeËi kasnije.

284

2.500 rukopisnih stranica, na arapskom jeziku i jedan prijevod na turski jezik.29 Pisao je iz oblasti tefsira, sintakse i retorike, logike, πerijatskog prava i administracije. Sva su mu djela nastala u vremenskom rasponu od 20 godina, izmeu 1616. i 1636. godine njegovog vrlo dinamiËnog i teπkog æivota i rada. Izvori o Allameku tvrde da je uistinu bio mali sveznalica. Svoje stavove je otvoreno i slobodno izlagao. Nije se dao zavesti predrasudama vremena i ljudi u njemu. Nije se bojao kritike i osude. Oko sebe je sijao svjetlo istine ne mareÊi hoÊe li to izazvati otpor ili odobravanje okoline.30 Do rezultata u æivotu je dolazio upornoπÊu i radom. Svoje uspjehe nije gradio dodvoravajuÊi se lokalnim moÊnicima ili podilazeÊi autoritetima, nego baπ obratno. Osnovni moto njegovog rada je bila praviËnost zasnovana na vaæeÊim zakonskim propisima i humanosti. Na teorijskom planu za njega nije bilo autoriteta Ëija rijeË, naravno, izuzev Allahove RijeËi i rijeËi Njegova poslanika, nije podloæna kritici i preispitivanju.31 Ovi principi su prisutni u svim njegovim radovima. Onda, kada je trebalo javno izreÊi osudu stanja u oblasti znanosti i poloæaja znanstvenika u ondaπnjem Carstvu, nije se ustruËavao da je hrabro iznese, na za to pogodan naËin. Evo jednog primjera iz njegovog æivota. Dobivπi od tadaπnjeg sultana32 zadatak da, sve dok je on na vojnom pohodu, svaki dan i noÊ uËi suru al-Fath, Allamek je poæelio da napiπe njen komentar. Za osnovu je uzeo veÊ napisani komentar alima ©irvanija, visokoobrazovanog u krugovima tadaπnjih intelektualaca. Za njega je Ëuo joπ u Bosni i zbog njega, doπao u Istanbul. U njegovo se znanje toliko razoËarao da je poæelio vratiti se odmah, u Bosnu. Ostao je, uËio, i, evo, sada ima pred sobom njegov komentar jedne kur’anske sure. Tim komentarom nije zadovoljan i æeli na njega napisati glosu. Za tu situaciju on kaæe: “Dobio sam djelo koje je o toj suri napisao Mula ©irvani, poznat kao Sadrudin-zade, Allah mu dao sve πto poæelio. Vidio sam da ono sadræi razliËite greπke i proizvoljnosti (besmislice), lupetanja i zablude. Poπto
29 Vidi: LjuboviÊ, Muhamed, sin Muse…, str. 121. 30 BaπagiÊ, Boπnjaci i Hercegovci... str. 105. 31 LjuboviÊ, Znameniti Boπnjaci... str. 21. 32 ©abanoviÊ tvrdi da se radi o Muratu IV i pohodu protiv Revana, 1635. god., te da je Tafsir sura al-Fath, nastao nakon toga, iako na kraju rukopisa koji koristimo stoji da je napisan 1044. h.g. πto bi odgovaralo 1634. god. Vidi: ©abanoviÊ, Knjiæevnost muslimana…, str. 145.

285

sam vidio da ljudi ovog vremena tom djelu daju vaæno mjesto, i vjeruju da je ono visoko, poæelio sam da analiziram dio onoga πto je on tamo kazao, kako bi se razjasnila istina i otkrile zablude. On je, rahmetullahi alejhi, jedan od onih koji su potroπili glavninu svog æivota u sticanju znanja i usavrπavanju. Savladao je stotine disciplina, svoje savremenike pretekao u mnogome i dostigao stepen slobodnog mislioca, ali nije bio pronicljivog uma, niti je bio imun na udar kritike, a u tom dvome je osnova uspona do stepena titule lica duhovnosti, vrline i uËenosti…Zato se kaæe: razumjeti samo dva harfa bolje je nego nauËiti napamet dva tovara. Pojam tovar ovdje ima znaËenje koliËine obiËnih i svetih knjiga koje moæe ponijeti deva.” U vremenu taklida, slijepog oponaπanja autoriteta i nekritiËkog miπljenja, Allamek se bori za originalnu misao koja osigurana perspektivnost svim granama znanosti. Odatle njegova spremnost da ukaæe na propuste gdje god ih primijeti i ma kod koga oni bili. On Êe priznati autoritativnost Zamahπerijeva33 Keππafa, ali se neÊe ustruËavati da iskaæe svoje vlastito neslaganje sa nekim njegovim stavovima.34 Drugi primjer njegove otvorenosti u kritici postojeÊeg stanja znanosti i odnosa meu ulemom, nalazimo u citatu kojeg navode naπi izvori o Allameku, i u kojem se æali na okolnosti u kojima je rad iskrenih istraæivaËa uveliko oteæan ili sasvim onemoguÊen, πto je za njega neshvatljivo kada se radi o ilmu i alimima. Citat je prenesen iz uvoda u njegovu Glosu na komentar sure al-Kahf. Allamek tu kaæe: “Nakon πto sam otiπao iz najudaljenije islamske zemlje i doπao u Istanbul, grad u kome se dodjeljuje opskrba svim ljudima, naπao sam da se u njemu proπirilo neznanje i da je nauka toliko zanemarena kao da je nikada niko nije ni spomenuo. U njemu je nauËnik uvrijeen, poniæen i baËen na ulicu; nauku i nauËnike preziru, lahke stvari smatraju teπkim, a ako od njihovih dostojanstvenika zatraæiπ koru kruha, oni se ogluπe...”35
33 Puno ime mu je Abu al-Qasim Muhammad b. ‘Umar al-Kawarizmi al-Hanafi al-Mu‘tazili azZamakπari, p.n.a. 538.h.g. Autor je tefsira Al-Kaππaf ‘an haqaiq at-Tanzil wa ‘uyun al-aqawil fi wuûuh at-ta’wil. Vidi: Muhammad Husayn ar-Rahabi, At-Tafsir wa al-mufassirun, 1976. I, str. 429. 34 Neke primjere ovog Allamekovog neslaganja izneπeni su u dijelu o sematniËkoj obradi odabaranih pojmova. 35 Ovaj citat nalazimo kod: - NakiËeviÊ, Arapsko-islamske znanosti…str. 201. - ©abanoviÊ, Knjiæevnost…, str. 137-138. - LjuboviÊ, Znameniti Boπnjaci…, str. 21.

286

Uprkos teπkim uslovima rada i æivota i nezavidnom okolnostima u kojima se naπao u Istanbulu, Allamek je bio spreman na odricanja svake vrste da bi uspio u svojim znanstvenim istraæivanjima i odbrani principa znanstvene etike. Iako kritiËar, ostao je omiljen meu onima kojima je njegova objektivnost predstavljala rijetku vrijednost tog doba. Jedan od takvih alima je, kada mu je neko rekao da je Allamek bolji od njega, priznao: “TaËno, on je obuhvatniji od mene! Nema sumnje u to πto je reËeno. On je moj profesor, a profesoru, u svakom sluËaju, pripada pravo prvenstva.”36 Mnoge kvalitete ovog alima “sveznalice” Êemo moÊi upoznati u prikazu njegovih djela, od kojih su neka veÊ spomenuta. Za njih saznajemo iz radova spomenutih autora koji su pisali o Allameku. Tvrdi se da ih ima 14. Evo njihovih naslova:

PodruËje tefsira:
1. Al-Hådí je njegovo djelo u kojem zapoËinje vlastiti komentar »asnog Kur’ana. Izvori koji o tome piπu jasno ukazuju da se ne radi o glosama na Bejdavijev Tafsír, iako je i njih pisao. Prema podacima koje nalazimo u njemu i gdje se poziva na svoju glosu na Dæurdæanijev37 Miftåõ, a njega je pisao 1631. god. moæe se zakljuËiti da je al-Hådi zapoËeo pisati poslije te godine. Djelo je nedovrπeno. Filoloπkog je karaktera i svjedoËi o Allamekovoj gorljivoj æelji da ispravi pogreπno, jer se u njemu ne ustruËava da kritizira stavove Ëuvenih autoriteta tefsira, kakvi su Zamahπeri, Bejdavi, Ebu Su‘ud38 i drugi.39 2. Õåπiya ‘alå Anwår at-Tanzíl wa asrår at-ta’wíl su Allamekove glose na komentar Kur’ana mufessira Bejdavija. Ne radi se o glosi na cijeli Bejdavijev Tefsir, nego na samo neke sure iz njega. Izvori o tome ne govore isto. Podaci su na razini pretpostavki πto traæi studiozniju analizu
36 O ovome viπe vidi: HandæiÊ, Izabrana djela, I , str. 258. 37 Puno ime mu je ‘Ali b. Muhammad b. ‘Ali Abu al-Hasan, aπ-©arif al-Ûurûani. Meu poznatijim djelima mu je i njegov At-Ta‘rifat. 38 Puno ime mu je Abu as-Su‘ud Muhammad ibn Muhammad ibn Mustafa al-‘Imadi al-Hanafi, p.n.a. 982. h.g., oko 300 godina nakon al-Baydawi-ja. Autor je tefsira Irπad al-‘aql as-salim ila mezaya al-Kitab al-Kerim. Vidi: Muhammad Husayn ar-Rahabi, isto, str. 345. 39 NakiËeviÊ, Anali GHB, VII-VIII, str. 236-237., navodi da se rukopis Allamekovog djela AlHadi moæe naÊi u Istanbulu, Biblioteka Sulejmanija, bibl. Bagdatli Ibrahim-ef. br. 2096/1. ©abanoviÊ i LjuboviÊ, navode da se rukopis nalazi u Los Angelesu, University of California, (U.C.L.A) Special Collection (Sp.Col.) 898-36-40, item 2, fol. 57-112; 56 lista. HandæiÊ ga u navedenom djelu ne spominje.

287

i dobivanje taËnih podataka, ukoliko je to moguÊe. Neki autori tvrde da se radi o glosi na dio tefsira od njegovog poËetka do sure el-An‘åm,40 dok su drugi stava da se glose odnose samo na sure al-Baqara i Ålu ‘Imrån. Postoji i miπljenje da se glose odnose na dio od poËetka Tefsira do sure al-Må’ida. Tvrdi se da je Allamek ove glose pisao dok je dræao predavanja iz Bejdavijevog Tefsira, pa je odluËio da ih uobliËi u samostalan rad. Da bi se Ëitalo ovo djelo, nuæno je dobro poznavati Bejdavijev Tefsir, jer je Allamek pisao koncizno i izravno, uz podrazumijevanje ËitaoËevog predznanja o tome. Rad je nedovrπen.41 Smatra se da je pisan u periodu 1633.-34/35.god. Gornjim glosama pripadaju joπ dvije. Prva je: 3. Õåπiya ‘alå tafsír súra an-Naba’, Glosa na Bejdavijev komentar sure en-Nebe’. Pisana je 1622. g.42 Druga je: 4. Õåπiya ‘alå tafsír súra al-Kahf, glosa na Bejdavijev komentar sure el-Kehf. Pisana je 1627. g. Prema godinama pisanja vidi se da su nastale prije druge glose na Bejdavijev Tefsir. U ove dvije glose se, kako neki tvrde,43 “vidi njegova prava vrednost kao nauËnika, njegova sposobnost da obuhvati sve do tada postojeÊe komentare i superkomentare i da ih meusobno uporeuje, uspeπno i nauËno.” Iako pod dojmom da, moæda, ima pretjerivanja u ovakvoj kvalifikaciji, zasnovanoj samo na dvije glose,
40 Prema ©abanoviÊu prvi stav zastupa Mulla Katib al-Çalabi (Hadæ Halifa), drugi ©ajki-zade i ‘Uππaqi, a treÊi HandæiÊ. ©abanoviÊ ne smatra da je HandæiÊ u pravu, a sam HandæiÊ tvrdi da “nema sumnje da je taËno ovo πto mi navodimo”. 41 NakiËeviÊ biljeæi da je rukopis Allamekovog djela Haπija ‘ala Anvar at-tanzil wa asrar atta’wil u Istanbulu, Sulejmanija, bibl. ©ehid Ali-paπa, br. 236/1, i br. 235; bibl. Damat Ibrahim-paπa, br. 217 (iste podatke kod njega nalazimo za djelo Al-Haπiya ‘ala ©arh aπ-©arif al-Ûurûani ‘ala Miftah al-‘ulum ); te bibl. Hafiz-paπa, br. 150/1. ©abanoviÊ, LjuboviÊ i HandæiÊ navode podatak da se rukopis nalazi u Kairu, Dar al-kutub al-misriyya (ranija Maktaba al- kidiwiyya) Tafsir, br. 341 (vid. Kataloge), fol. 1-221. (Brok. G. 414: Kairo II, 164, 201; S: 740: br. 28: KiliË ‘Ali 150, Selim III, Kairo 21, 45. ; Mada ©abanoviÊ dodaje da se radi o prijepisu rukopisa saËinjenom 1636. godine, vjerovatno joπ za Allamekovog æivota. 42 NakiËeviÊ Glosu komentara poglavlja al-Kahf nalazi u Istanbulu, Sulejmanija, bibl. Aya Sofiya, br. 559. Za rukopisna djela Haπija ‘ala tafsir surat an-Naba’, i Haπija ‘ala tafsir surat al-Kahf, ©abanoviÊ navodi podatak da se nalaze u Beogradu, Univerzitetska biblioteka “Svetozar MarkoviÊ”, sign. SO 176, inventar br. 43.626, list 114-142. Datum prepisa i ime prepisivaËa nisu spomenuti; XVII-XVIII stoljeÊe; i u Kairu, Dar al-kutub al-misriyya, Tafsir , br. 341, fol. 222-321. 43 RijeËi su Kamila al-Buhija, navedene u njegovoj neobjavljenoj doktorskoj disertaciji pod naslovom Arapski radovi jugoslovenskih pisaca, odbranjenoj na Filoloπkom fakultetu u Beogradu 1963. godine. Citat je na strani 157. Podatak je naveo LjuboviÊ u spomenutom Ëlanku na strani 124-125.

288

iz navedenog citata saznajemo da je o Allameku nezaobilazno svoju rijeË morao kazati i autor citata Kamel al-Buhi, Ëije ime nismo spominjali u odlomku o autorima koji su pisali o Allameku. Kao zavrπnicu na ove njegove glose, smatramo korisnim navesti objaπnjenje razloga zbog kojeg se nekim Ëitaocima Allamekovih glosa Ëini da su nerazumljive, teπke, nedoreËene, suviπe koncizne. Ovo pojaπnjenje Êe nam biti potrebno da bismo razumjeli Allameka i u sluËaju njegove glose na ©irvanijev komentar sure al-Fatõ. Navodi ga ©abanoviÊ: “Ustvari, Allamek nije namjeravao da svoj tekst uËini zagonetnim, veÊ je pisao polazeÊi od pretpostavke da je Ëitalac njegovih glosa veÊ savladao Bejdavijev Tefsir ili da ga, ËitajuÊi njegove glose, ima pred sobom. Zato niπta ne ponavlja nego piπe samo ono πto sam ima da kaæe. Prema tome, vrijednost njegovih glosa nije u objaπnjavanju Bejdavijevog komentara nego u iznoπenju shvatanja glosatora.”44 5. Tafsír súra al-Fatõ komentar sure el-Feth (Osvojenje). Pisana 1635. god., joπ je jedna od Allamekovih glosa, sada na kometar iste sure od, za to vrijeme, Ëuvenog ©irvanija. O ovome Êemo iznijeti viπe podataka poslije.45 6. Svim ovim djelima iz oblasti tefsira treba dodati joπ samo Zaseban komentar πestog ajeta sure at-Tawvba. To je mali rad u kome se filoloπki objaπnjava upotreba rijeËi hatta - ‫ ﺣﺘﻰ‬u tom ajetu.46 Radi se o joπ jednom Allamekovom radu u kojem dolazi do izraæaja njegova orijentacija da u svojim djelima, uopÊe, pa i u onima koja su iz podruËja tefsira, posveti posebnu paænju arapskom jeziku i njegovom znaËaju u razumijevanju islamske tradicije i njenih osnovnih izvora. UvaæavajuÊi potrebu da Allamekova djela u cijelosti treba analizirati, izvrπiti komparacije i prikaze, a to nije cilj ovog rada, ovom prilikom
44 ©abanoviÊ, Knjiæevnost muslimana…str. 143. 45 Na osnovu ©abanoviÊeve biljeπke (a i LjuboviÊ je prenosi) rukopis je u Sarajevu, Gazi Husrev-begova biblioteka br. 1318, (ranije 1429) list 1-2; samo prva dva uvodna lista. (vid. DobraËa I, 355 str. 210) iz bibl. Sim zade, (medrese) (moæda prepis ©ejh Juje). U istom kodeksu nalazi se i komentar iste sure od ©irvanija, koga Allamek kritikuje, i komentar dæuza ‘Amme od ‘Isama, nepotpun (vid. DobraËa). (Ovdje ©abanoviÊ ne navodi ovaj rukopis u Biblioteci Sulejmanija, Istanbul, bibl. ©ehid Ali Paπa, pod brojem 2741/6, fol. 69-124, kao ni isti rukopis, pisan drukËijim pismom, smjeπten u biblioteci Esad-efendi, isto u Sulejmaniji, pod brojem 108/2. NakiËeviÊ ih u svom Ëlanku navodi.) 46 ©abanoviÊ i LjuboviÊ navode podatak da se ovaj rukopis nalazi u Beogradu, Univerzitetska biblioteka “Svetozar MarkoviÊ”, nav. kodeks, fol. 143-144a.

289

Êemo ostala njegova djela iz drugih oblasti samo nabrojati, s napomenom o mjestu na kojem se rukopisi tih djela mogu naÊi:

Oblast sintakse i retorike:
7. Õåπiya ‘alå ©arõ aπ-©aríf al-Ûurûåni ‘alå Miftåõ al-‘ulúm, Glosa na Sejjid ©erifov komentar es-Sekakijeva djela Miftah el-‘ulum, napisana 1631. g.47 8. Õåπiya ‘alå ©arõ Mulla Ûåmi ‘alå al-Kåfiya, glosa na Mulla Dæamijev komentar Ibni Hadæibove sintakse el-Kafija, napisana 1626. g.48 9. Ta‘líqåt ‘alå al-Õåπiya li-‘I¥åmuddín, Superglosa na glosu Isamuddina, nedovrπeno.49

Oblast logike:
10. ©arõ aπ-©amsiyya, komentar na djelo (Risala) eπ-©emsijja o logici koje je napisao Nedæmuddin Omer b. Ali el-Kazvini el-Katibi...50 11. Õåπiya ‘alå πarõ al-Mawåqif, glosa na Dæurdæanijev komentar djela Kitåb el-Mewåkif fí ‘ilm al-kelam, koje je napisao el-Ídæí.51 Osim ovih jedanaest djela na arapskom jeziku treba spomenuti joπ jedno koje je iz oblasti administracije, a to je:
47 NakiËeviÊ, Anali GHB, VII-VIII, str. 236-237., navodi da se prepisi ove glose mogu naÊi u Istanbulu, Biblioteka Sulejmanija, bibl. Damad Ibrahim-paπa, br. 993; bibl. Fatih, br. 4587, bibl. Laleli, br. 2841, bibl. CRH, br. 1789, bibl. Kilic Ali-paπa, br. 856 i br. 149, bibl. ©ehid Ali-paπa, br. 236/1 i br. 235, bibl. Damad Ali-paπa, br. 217. O djelu Al-Haπiya ‘ala ©arh aπ-©arif al-Ûurûani ‘ala Miftah al-‘ulum, prema preporuci ©abanoviÊa, treba vidjeti i Brockelmann. GAL I, 294, SI 516., a spominju ga HandæiÊ, BaπagiÊ, Katib »elebi. Rukopis djela se ranije nalazio u Sarajevu, Orijentalni institut, br. 184/51. 48 LjuboviÊ navodi podatak da se rukopis djela Haπiya ‘ala ©arh Mulla Ûami ‘ala al-Kafiya nalazi u Sarajevu, Gazi Husrev-begova biblioteka, br. 1698., a na marginama djela Haπiya Muharram ‘ala al-Ûami, Istanbul, s.a. (1308/1890), 523 str. 49 ©abanoviÊ napominje da se djelo Ta‘liqat ‘ala al-Haπiya li-‘Isamuddin (a po BaπagiÊu i HandæiÊu mjesto Ta‘liqat u naslovu stoji I‘tiradat) nalazi u Bratislavi br. TE 31, kat. br. 328. Isto navodi i LjuboviÊ. 50 NakiËeviÊ nabraja biblioteke u Sulejmaniji, Istanbul, u kojima se nalaze prijepisi ovog rukopisa: bibl. Laleli, br. 2661 i br. 2658, bibl. Hamidiyye, br. 819, i bibl. Fatih, br. 3355. Kod LjuboviÊa stoji da se rukopisi djela ©arh aπ-©amsiyya nalaze: Orijentalni isntitut u Sarajevu, R 698; Orijentalna zbirka JAZU, N° 1521; Bibliotheque MusËe, Alger, N° 1397 (fotokopije u Orijentalnom institutu); Istanbul, Kat. Karatay, TSMK AY, C III, N° 6845. 51 ©abanoviÊ tvrdi da se jedini poznati rukopis djela Haπiya ‘ala ©arh al-Mawaqif nalazi u Beogradu, Univerzitetska biblioteka “Svetozar MarkoviÊ”, br. 43.626 (kod LjuboviÊa je 43826 (?)), sign. RSO 176, fol. 144b-150b. (On napominje da se on tu nalazi pod naslovom Haπiya ‘Allamak ‘ala ©arh al-Mawaqif ).

290

12. Turski prijevod djela al-Ûawåhir al-muñí‘a fi al-aõkåm as-Sulãåniyya, Sjajni dragulji u carskim odlukama, koje je napisao Zainu-l-‘Åbidin ‘Abdur-Ra’úf al-Munåwi aπ-©åfi‘í.52 Ovdje je nuæna jedna napomena. Omer NakiËeviÊ u Analima GHB, VII-VIII, str. 237. navodi joπ dva Allamekova djela koja ne nalazimo u domaÊim izvorima ni kod jednog od spomenutih autora. To su djela: 13. Õåπiya ‘alå Fawåid añ-Ñiyå’iyya, Glosa na djelo Fevaid ez-Zijaijja,53 i 14. Aõådiï al-arba’ín, »etrdeset hadisa.54

*** Za ovaj prikaz od navedenih Allamekovih djela odabrano je ono koje u izvorima nosi naslov Tafsír å∂ar li-súra al-Fatõ - Drugi komentar sure el-Feth. Pri navoenju Allamekovih radova razvrstanih po oblastima napomenuli smo da se od rukopisa ovog Allamekovog djela u Sarajevu, Gazi Husrev-begova biblioteka br. 1318, (ranije 1429), mogu naÊi samo prva dva uvodna lista.55 U istom kodeksu nalazi se i komentar iste sure od ©irvanija, koga Allamek kritizira, i komentar dæuza ‘Amme od ‘Isama, nepotpun. Spomenuta dva lista uvoda Allamekovog djela pisani su sitnim, sloæenim ta‘liq pismom. U Biblioteci Sulejmanija, Istanbul, bibl. ©ehid Ali-Paπa, pod brojem 2741/6., fol. 69-124. nalazi se drugi rukopis istog djela. Taj rukopis pisan je lijepim i vrlo Ëitkim nashi pismom na 55 folija. Nepotpun je i nedostaje mu odreeni broj stranica na kojima je obraen komentar 5.-10. ajeta sure el-Feth. One nisu uraËunate u navedeni broj folija.
52 Rukopis djela al-Ûawahir al-mudi’a fi al-ahkam as-sultaniyya se (po ©abanoviÊu) nalazi u Istanbulu, Köprülü kütüpkanesi (OM I, 361). 53 NakiËeviÊ biljeæi da se djelo Haπiya ‘ala fawaid añ-Ñiyaiyya nalazi u Istanbulu, Sulejmanija, bibl. Kasideci-zade, br. 508, i bibl. Kilic Ali-paπa, br. 909. 54 Po NakiËeviÊu Al-Ahadiï al-arba‘in se nalazi u Istanbulu, Sulejmanija, bibl. Hafiz-paπa, br. 150/1; bibl. CRH, br. 1789; i bibl. Kilic Ali-paπa, br. 856. (Pod istim brojevima kod NakiËeviÊa je i Haπija ‘ala Anvar at-tanzil wa asrar at-ta’wil). Raspravu o stvarnom autoru ovog djela NakiËeviÊ navodi i u svom radu Arapsko-islamske znanosti i glavne πkole od XV do XVII vijeka, str. 183-184. 55 Vidi: DobraËa, Katalog... I, 355 str. 210, iz bibl. Sim zade, (medrese) (moæda prijepis ©ejh Juje).

291

U istoj biblioteci, Sulejmaniji, ali bibl. Esad-efendi, pod brojem 108/ 2., imamo treÊi rukopis ovog Allamekovog djela, pisan ponovo sitnim, sloæenim ta‘liq pismom. Potpun je i ima 36 folija. Mada se Allamekova djela, kako nalazimo u literaturi mogu naÊi u πest razliËitih gradova πirom svijeta (Sarajevo, Istanbul, Kairo, Los Angeles, Bratislava, Beograd) nije nam dosada poznato da se rukopis ovog Allamekovog djela nalazi igdje drugo osim Istanbula i Sarajeva. Po rukopisu iz biblioteke Esad-ef. vidimo da se radi o klasiËnom naËinu pisanja tefsira. Nakon uvoda nastavlja se sa navoenjem kur’anskih ajeta. Ajeti su pisani crvenom tintom i uoËljivi su u rukopisu. Nema odvajanja odlomaka niti obiljeæavanja citata. Samo ponegdje je prisutan zarez pisan crvenim mastilom koji razdvaja veÊe cjeline.

*** Evo nekoliko pojaπnjenja vezanih za naslov i sadræaj ovog Allamekovog djela: a) Naslov rukopisa je Tafsír å∂ar li-súra al-Fatõ (Drugi komentar sure el-Feth) i moæe navesti na zakljuËak da se radi o autorovom komentaru navedene sure. b) Zbunjuje pojam “drug” u naslovu. c) Dublji uvid u rad donio je razjaπnjenje ove dileme. Cijeli sadræaj djela je iscrpni i studiozni odgovor na istoimeni rad ©irvanija, kojeg Allamek posmatra kritiËki i nalazi mnoge pogreπke u njegovom komentaru koje svojim radom æeli ispraviti, pa je kao naslov ovom Allamekovom djelu slobodno moglo stojati Glosa na ©irvanijev Tefsir sure el-Feth. Velika je vjerovatnoÊa da je to razlog zbog kojeg je autor u naslovu rada naveo pojam drugi.

*** Osnova ovog Allamekovog rada je, kako smo veÊ napomenuli, filoloπka analiza ©irvanijevog teksta. Ostale metode su manje zastupljene. Pri svom osvrtu na ©irvanijev Tefsir sure el-Feth Allamek konsultira uglavnom iste autore na koje je i ©irvani naslanjao svoje stavove. NajËeπÊe spominjana imena su ez-Zamahπeri, el-Bejdavi i Ebu Su‘ud. Radi lakπeg uvida u metodologiju Allamekove kritike mi Êemo pokuπati napraviti 292

jedan semantiπki presjek teksta primijenjujuÊi pri tome metodu takozvanih “semantiËkih polja” unutar rjeËnika sure el-Feth, kao jednog nivoa filoloπke metodologije. Pri dolaæenju do Allamekovog stava o znaËenju odreenog pojma iz naslovljene sure iznosit Êemo prethodno stavove spomenutih autoriteta tefsira. Za uzorak rjeËnika sure el-Feth napravili smo izbora pojmova koji su istraæivani na naËin konkretizacije njihovog znaËenja a po kriteriju njihove nejasnoÊa zbog uopÊenosti koja oteæava razumijevanje ukupnog sadræaja sure ili ajeta u kojem se pojam nalazi. Za pojaπnjenje odabranih pojmova ponuene su, u Allamekovom radu, konkretne moguÊnosti znaËenja. Nudi ih grupa mufessira, kao i sam Allamek. Oko toga se meu njima najËeπÊe vodi rasprava, a ponekad su potpuno usaglaπenog miπljenja. VeÊ je navedeno da je iz ukupnog rjeËnika sure el-Feth odabran odreeni broj pojmova (njih 24) kojima je potreban dodatni komentar da bi oni mogli biti shvaÊeni u kontekstu ajeta, ali i radi razumijevanja samog ajeta u kojem se nalaze. Pojaπnjenja znaËenja pojmova su crpljena iz tefsira onih mufessira kojima je osnovna metoda pri komentiranju kur’anskog teksta bila - filoloπka. Izdvajano je i miπljenje ©irvanija kojeg Allamek analizira, a potom - kao najbitnije za ovaj rad - ukazano je na stav Allameka o tome. Obratimo paænju na godine do kojih su æivjeli i djelovali citirani mufessiri: az-Zamahπari je æivio do 1144., al-Bayñåwi do 1286 (?)) (oko 150 godina iza az-Zamahπarija), Abu as-Su’ud do 1574. (oko 300 godina nakon al-Baydawija), aπ-©irwani do 1626. (oko 50 godina nakon Abu as-Su‘uda) i Allamek do 1636. Pokuπajmo sada suru el-Feth postaviti u centar semantiËke analize.56 Njen rjeËnik jeste skup svih pojmova koji su sadræajno organizirani u njen sistem. Taj ukupni zbir pojmova, odnosno sistem, moguÊe je podijeliti na, takoer organizirane, manje cjeline, koje smo ranije nazvali semantiËkim poljima. To je skup pojmova koji su smisaono povezani i mogu Ëiniti zasebnu cjelinu unutar ukupnog zbira pojmova, koji Ëine rjeËnik. Treba napomenuti da je ukupni rjeËnik sure el-Feth semantiËko polje rjeËnika cijelog Kur’ana, a ima osnove govoriti da je rjeËnik Kur’ana semantiËko polje ukupnog rjeËnika arapskog jezika.
56 Za ovakav pristup smo osnovu naπli u: Enes KariÊ, Semantika Kur’ana, Sarajevo 1998., posebno u II. poglavlju ove knjige gdje je KariÊ (uz joπ devet poglavlja) ponudio prijevod tekstova iz knjige God and man in the Koran, New York, 1980., Ëiji je autor Ëuveni japanski islamolog Toshihiko Izutsu. Ovakva analiza kur’anskog teksta nam se uËinila vrlo zanimljivom i vrijednom naπe posebne paænje.

293

I evo konkretnog primjera dijela rjeËnika sure el-Feth podijeljenog na semantiËka polja:

Ako dobro promotrimo gornji dijagram, primijetit Êemo da u ukupnom rjeËniku sure el-Feth moæemo izdvojiti odreeni broj rijeËi, po kriteriju koji odaberemo (ovdje, konkretno, 24 rijeËi). Taj broj rijeËi moæemo smisaono, nakon studiranja sadræaja sure, svrstati u nekoliko semantiËkih polja (ovdje 5 polja), u kojima po jedna rijeË ima kljuËnu vaænost, a oko nje su okupljene ostale rijeËi, koje s njom imaju smisaonu vezu. Istraæivanje odnosa meu poljima, ili meu pojmovima unutar polja, Ëini ono πto zovemo semantiËkom analizom, kojom Êemo se baviti na narednim stranicama. Zasada samo æelimo ukazati na to kako nam semantiËki pristup u razumijevanju kur’anskog teksta mnogo pomaæe da ga protumaËimo na pravilan i obuhvatan naËin. 294

U dijagramu je pet semantiËkih polja u kojima je po jedna rijeË kljuËna a ostale imaju s njom smisaonu relacijsku vezu. Zadræat Êemo se na semantiËkom polju br. 5 i na njemu prikazati naËin obrade svih drugih semantiËkih polja. Prije toga napominjemo da smo pojaπnjenja jeziËkog znaËenja pojmova traæili kod Ragiba el-Isfahanija u njegovoj knjizi ea-Mufradåt fí garíb al-Kur’an. Usto smo u podtekstu ukazali na naËine kako su taj pojam preveli »auπeviÊ/Pandæa, Korkut i KariÊ u svojim prijevodima Kur’ana. Odreene historijske podatke o dogaajima vezanim za sadræaj sure el-Feth smo veÊinom crpili iz Poslanikovog æivotopisa od Ibn Hiπama.

Ellezine keferu (al-laèína kafarú)
PosmatrajuÊi semantiËko polje br. 5, primjeÊujemo da je u njemu na kljuËnom mjestu sintagma ellezine keferu - oni koji ne vjeruju. Nalazimo se pred jednom od tri kategorije ljudi o kojima se govori u rjeËniku sure el-Feth. Oni su, zahvaÊeni svojim paganskim æarom (hamiyya ûahiliyya), nastojali sprijeËiti Poslanika i muslimane da provedu u djelo nakanu da uËine ‘umru, da priu Ka‘bi i tavafe oko nje. Ta zapreka je onemoguÊila da kurbani (hådy) stignu na svoje mjesto (maõill). Ovo je samo jedan od naËina na koji ta vrsta ljudi otvoreno iskazuje svoje neprijatljstvo prema islamu i muslimanima. SemantiËko polje koje je pred nama, omoguÊit Êe nam da se nakratko prisjetimo dogaaja koji tretiraju pojmovi iz njega, a koji je bio direktnim povodom da doe do sklapanja mirovnog sporazuma na Hudejbiji. O njemu je ovisilo dalje odvijanje dogaaja, koji su potom uslijedili.

Kufr, jeziËki, u sebi nosi znaËenje - skrivanje, prikrivanje, pokrivanje neËega. Ako je noÊ opisana svojstvom kafir, onda je to zato πto stvari skriva svojom tamom. Kada je rijeË o kufru u odnosu na Boæije blagodati, onda se radi o nezahvalnosti na njima. NajveÊi vid kufra je skrivati istinu o vahdanijjetu, πerijatu i nubuvvetu, poriËuÊi je. Tada taj pojam prijevodimo sa nevjerovanje.57
Evo nekoliko ajeta koji govore o upotrebi ovog pojma u Kur’anu.: - Ukazuje se da Allah Ëovjeku pokazao Pravi put i da o njemu ovisi hoÊe li na tome Bogu zahvalan ili nezahvalan biti - ‫( إﻧﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮا واﻣﺎ ﻛﻔﻮرا‬76:3);
57 Vidi: Al-Isfahani (Ar-Ragib), Al-Mufradat fi garib al-Qur’an, Bejrut , (bez godine izdanja), str. 433.-437.

295

- Istina od Allaha dolazi, a vjerovanje ili nevjerovanje, pitanje je liËnog izbora - ‫( وﻗﻞ اﳊﻖ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ و ﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ‬18:29.); - Allah nas je sve jednakim stvorio, a ipak meu nama ima nevjernika i vjernika - ‫( ﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻓﻤﻨﻜﻢ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺆﻣﻦ‬64:2) - Izabrati nevjerovanje znaËi izabrati nesreÊu - ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ﻫﻢ اﺻﺤﺎب اﳌﺸﺌﻤﺔ‬ (90:19) - Nevjerovanje donosi kajanje a onda kada bude kasno, kada Êe kafir poæeljeti da je ostao zemlja, da nije bio proæivljen - ‫( و ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاﺑﺎ‬78:40.). U suri el-Feth ova se kategorija ljudi spominje u razliËitim kontekstima: nazvani su muπricima koji, kao i munafici, o Allahu misle zlo (ajet 6.); oni u Allaha i Poslanika ne vjeruju (ajet 13.); kukavice su, koje iz borbe bjeæe (ajet 22.); spremni su da, ukoliko to mogu, sprijeËe mu‘mine da izvrπavaju svoje obaveze prema Bogu, kakve su hadædæ i ‘umra (ajet 25.); njihova zaslijepljenost kufrom povremeno prelazi u æar koji se manifestira razliËitim formama zla, poput provokacija i spremnosti da, ukoliko muslimani ne uspiju na provokacije odgovoriti smirenoπÊu, protiv njih i oruæje upotrijebe (ajet 26.); straπno ih jedi to πto ima ljudi koji vjeruju i Ëija vjera raste, jaËa, razvija se, i Ëvrsne (ajet 29.).58 Prisjetimo se dijela dogaanja na Hudejbiji tih dana, o kojima govori ajet 25. sure el-Feth ‫ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا وﺻﺪوﻛﻢ ﻋﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام‬kada su oni koji ne vjeruju sprijeËili muslimane da pristupe »asnom hramu. Poslanik je bio krenuo u pravcu Mekke, o Ëemu Ibn Hiπam kazuje: “Kada je bio na ‘Usfanu, tu ga je susreo Biπr b. Ôufyan al-Ka‘bí i rekao mu: ‘Boæji poslaniËe, Kurejπije su eno Ëuli za ovaj tvoj put i spustili se u Èí Ãuwå, a sa sobom su poveli i tek odevene deve, prepune mlijeka. Zavjetovali su se boæanstvu da ti nipoπto neÊe dozvoliti ulazak u Mekku. Na Ëelu konjice im je Îålid ibn Welíd i nju su isturili do Qura’ al-Gamima!’ ‘Teπko Kurejπijama!’ rekao je na to Boæji poslanik. ‘Rat ih je sasvim izjeo i πta bi im falilo da se prou uplitanja izmeu mene i ostalih Arapa - ako me ovi uniπte, upravo su im uradili po volji, a ako mene Allah ojaËa,59 onda oni mogu masovno primiti islam ili se tada mogu boriti sa mnom upotrijebivπi svu saËuvanu snagu! ©ta misle Kurejπije - ta ja Êu se boriti
58 Sintagmu allaèina kafaru ( iz ajeta 25. ove sure) »auπeviÊ/Pandæaprijevode sa “oni koji ne vjeruju”. Korkut prevodi sa “oni ne vjeruju”. KariÊje u prijevodu identiËan Korkutu. 59 Obratiti paænju na naËin davanja prednosti Allahu kao darovaocu dobra i pomagaËu, i pripisivanja zasluga prvenstveno Njemu!

296

za ono s Ëime me Allah poslao, sve dok me On ne uËini nadmoÊnim, ili dok ova πija ne ostane usamljena?!’”60 Zamahπeri na ovom mjestu ne obraÊa paænju na samu sintagmu ellezine keferu, ali se moæe razumjeti da na nju misli komentarom da “je to bilo u Bici na Hudejbiji, na osnovu predaje da je ‘Ikrime b. Ebi Dæehl izaπao pred njih sa pet stotina ljudi, a Poslanik poslao nekoga ko Êe ih poraziti i natjerati u zidine Mekke; i na osnovu predaje od Ibn ‘Abbasa da je Allah dao pobjedu muslimanima tada tako πto su ih oni kamenicama natjerali u njihove kuÊe...”61 Sve se ovo dogaa kao dio scenarija onemoguÊavanja muslimana da uu u Mekku. Bejdavi62 napominje da sve ukazuje na to da se radnja iz ajeta 25. dogodila u danima Hudejbije. Ebu Su‘ud63 se ne osvrÊe posebno na ovu sintagma na ovom mjestu. U sklopu govora o onima koji su izaπli direktno protiv muslimana na Hudejbiji, kako smo ranije napomenuli, uËinio je greπku tvrdeÊi da je “onaj kojeg je Poslanik poslao da ih porazi i natjera meu zidine Mekke” bio Halid b. Velid, a na koju je ukazao Allamek. ©irvani ovdje nakratko zastaje uz opasku da dio ajeta: ‫ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا و ﺻﺪوا ﻋﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام‬ ima znaËenje ‫ﺑﻴﺎن ﳉﻨﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻴﻮﺳﻤﻮا ﺑﺴﻤﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻜﻮن ﻋﻨﻬﺎ اﻳﻨﻤﺎ ﺳﻠﻜﻮا واﳌﻌﻨﻰ اﻧﻬﻢ ﺟﻤﻌﻮا ﺑﲔ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺼﺪ و‬ ...‫اﻻ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻓﻘﻂ‬ pojaπnjenja za njihovo veliko zlodjelo koje Êe ih obiljeæiti ruænim biljegom, kojeg se neÊe moÊi rijeπiti gdje god budu poπli. ZnaËenje je da su oni objedinili dvostruki zloËin, tj. kufr i sadd (spreËavanje, branjenje, onemoguÊavanje muslimanima da izvrπe svoju vjersku obavezu)... Allamek Êe na ovom mjestu prihvatiti opravdanost ovakvog razumijevanja mjesta o kojem se govori i prenijeti od ©irvanija samo dio njegovih rijeËi koje je smatrao kljuËnim za razumijevanje teksta: ‫اي ﺟﻤﻌﻮا ﺑﲔ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺼﺪ‬
60 Vidi: Ibn Hiπam, Poslanikov æivotopis, str. 195. 61 Vidi: Az-Zamakπari, Al-Kaππaf ‘an haqaiq at-Tanzil wa ‘uyun al-aqawil fi wuûuh at-ta’wil, Bejrut, (bez godine izdanja), III, str.466. 62 Al-Baydawi, Anwar at-Tanzil wa asrar at-ta’’wil, Bejrut, 1982.str. 680. 63 Vidi: Abu as-Su‘ud, Irπad al-‘aql as-salim ila mezaya al-Kitab al-Kerim, (πtampan na margini Ar-Razijevog tefsira Mafatih al-gayb), Istanbul, (bez godine izdanja). str. 571.-572.

297

U ovom sluËaju zapaæamo da Allamek nije oponent po svaku cijenu nego uvaæava odreeni stav za kojeg smatra da je ispravan i ostaje pri principu da mu je najbitnija istina. Na takvim mjestima on ne otvara diskusiju, nego samo izraæava svoje slaganje i nastavlja sa analizom. Navedene karakteristike i stalno dokazivanje sljedbenika kufra da su to πto jesu, otvara nam moguÊnosti da dokuËimo joπ neke detalje obraene u 25. i 26. ajetu, a tiËu se njih.64

El-Hedj (Al-Hådy)
Vidjeli smo da su kafiri sprijeËili muslimane da dou do Kabe. Pri tome su i kurbani, koji su povedeni da budu prineseni kao ærtva Gospodaru svjetova, takoer sprijeËeni da dou do svog mjesta.

El-Hedj je pojam koji se u kur’anskoj terminologiji veæe za glagol hada - uputiti, pa mu je osnovno znaËenje ono πto se uputi ili otpremi kao poklon Kabi, tj. kurban. Neki smatraju da je ovo rijeË kojoj je jednina hadiyyat - poklon.65
Evo kako je ovaj pojam upotrijebljen na odreenim mjestima u Kur’anu: - to je kurban koji Êe zaklati onaj koji bude sprijeËen izvrπiti hadædæ na koji je krenuo ‫( ﻓﺎن اﺣﺼﺮﰎ ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪي‬2:196.); - kurban koji se kolje kao kazna ako se prekrπi zabrana lova u ihramu ‫( ﻓﺠﺰاء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ذوا ﻋﺪل ﻣﻨﻜﻢ ﻫﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻜﻌﺒﺔ‬5:95.); - kurban je uËinjen svetim - ‫ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام واﻟﻬﺬي واﻟﻘﻼﺋﺪ‬ (5:97.); - to je kurban koji je sprijeËen (na dan Hudejbije) da doe na mjesto ærtvovanja ‫ ( واﻟﻬﺪي ﻣﻌﻜﻮﻓﺎ ان ﻳﺒﻠﻎ اﶈﻠﻪ‬48:25.).66
64 Ajeti: (25.) Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite »asnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da Êete pobiti vjernike, muπkarce i æene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znajuÊi, zbog njih sramotu doæivjeti - Mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoÊe. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one meu njima koji nisu vjerovali. (26.) Kada su nevjernici srca svoja punili æarom, æarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog Ëega Êe postati pravi vjernici - a oni i jesu najpreËi i najdostojniji za to - a Allah sve zna. 65 Vidi: Al-Isfahani, Al-Mufradat, str. 538.-542. 66 »auπeviÊ/Pandæa pojam hady u ovom ajetu prijevode kao “(zavjetovanu) ærtvu odreenu da stigne na mjesto (gdje je dozvoljeno njeno klanje)”. Oni su ovdje uz ærtvu, kurban, dodali i

298

Kod Zamahπerija67 je to æivotinja koja se otpremi ka Kabi, tj. kurban. On ostavlja moguÊnost razliËite vokalizacije ovog pojma, koja uvjetuje i njegovo vezanje za razliËite rijeËi prije njega. Istu definiciju pojma daje i Bejdavi,68 s tim πto on umjesto ka Kabi kaæe ka Mekki. Ebu Su‘ud69 se ne razlikuje u interpretaciji od njih dvojice uz napomenu da on uopÊe ne daje definiciju, nego govori o moguÊnostima vokalizacije. ©irvani prenosi stavove prethodne trojice. Allamek je ovdje potpuno saglasan s njima. S obzirom na to da su im stavovi o ovome potpuno identiËni, donosimo ono πto je Allamek, kao zadnji u nizu njih peterice, kazao. ‫واﻟﻬﺪي ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﳌﻨﺼﻮب ﻓﻰ ﺻﺪوﻛﻢ و ﻗﺮئ ﺑﺎﳉﺮ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺤﺬف اﳌﻀﺎف اى و ﻧﺤﺮ‬ ‫اﻟﻬﺪي وﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ و ﺻﺪ اﻟﻬﺪي اﺳﻢ ﳌﺎ ﻳﻬﺪي اﻟﻰ ﻣﻜﺔ و ﻗﺪ ﻗﺮى اﻟﻬﺪي و ﻫﻮ ﻓﻌﻴﻞ ﲟﻌﻨﻰ ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﻌﻜﻮﻓﺎ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﺪي‬ “Pojam hadya vokaliziran kao akuzativ vezan je za liËnu zamjenicu u akuzativu iz rijeËi saddukum (‫)ﺻﺪوﻛﻢ‬. »ita se i sa vokalizacijom kao genitiv hadyi, a tada se veæe za rijeË al-masûidi (‫)اﳌﺴﺠﺪ‬, pri Ëemu je ispuπten mudaf, a bilo bi pretpostavljeno kao nahri al-hadyi (‫ ) اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪي ﻧ ـ ـﺤ ـ ــﺮ‬- klanja kurbana. Moæe doÊi i kao nominativ al-hadyu sa znaËenjem sudda al-hadyu (‫)اﻟﻬﺪى ﺻﺪ‬ - a kurban je sprijeËen. InaËe je hady zajedniËka imenica za ono πto bude upuÊeno ka Mekki. Ovaj pojam se Ëita i sa hadiyy (‫)اﻟﻬﺪي‬, πto je ime u aktivu sa znaËenjem pasiva. Izraz ma‘kuf(en) (‫ )ﻣﻌﻜﻮﻓﺎ‬- sprijeËene70 pokazuje stanje izraza hady.” Bilo bi nepotpuno ako bismo pojaπnjenje pojma hedj napustili, a ne uËinili isto i sa sklopom mahillah - na svoje mjesto.

Mehill (mahill)
Pojam mehill (mahill) ima svoju osnovu u glagolu halla, i u odnosu na mahall - kao mjesto na koje se doe, odsjedne, stigne - ima i dopunsko
odredicu zavjetovanu. Kod Korkuta su to “kurbani koje vodite sa sobom”. On je upotrijebio mnoæinu. I KariÊ smatra da su to kurbani voeni do svog mjesta, dakle, rijeË u mnoæini. 67 Vidi: Az-Zamakπari, Al-Kaππaf …, IV, str. 465. 68 Al-Baydawi, Anwar at-Tanzil… str. 679. 69 Vidi: Abu as-Su‘ud , Irπad…str. 568. 70 Vaæno je primijetiti da KariÊ saddukum prijevodi sa vas odvraÊaju, a uz hady stavlja posebno “i spreËavaju da kurbani”, Ëime je kod njega prisutan i prijevod izraza ma’kuf(en), πto kod Korkuta nije sluËaj. »auπeviÊ/Pandæa to rjeπavaju dodacima u zagradama, ali nisu unijeli u osnovni tekst poseban izraz za ma‘kuf(en).

299

znaËenje kao mjesto koje je Allah uËinio dozvoljenim za odreenu djelatnost (konkretno, za klanje kurbana).71 U ovakvom kontekstu se nalazi na nekoliko mjesta u Kur’anu. To su, uglavnom, mjesta vezana za obrede hadæa, kurban i mjesto njegovog klanja. Neke od tih ajeta smo veÊ naveli uz pojam hedj (2:196.; 48:25.;). Ajet (22:33.) spominje mehill - ‫ ﺛـﻢ ﻣـﺤـﻠـﻬـﺎ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻟـﻌـﺘـﻴــﻖ‬kao mjesto (klanja) kod Starog hrama (Kabe).72 Zamahπeri73 ovaj pojam tumaËi kao mjesto na kojem je dozvoljeno, odnosno obavezno, zaklati kurban, napominjuÊi da je to dokaz za Ebu Hanifu da je mjesto klanja kurbana (mehill) onome ko je sprijeËen da ue u Mekku (muhsar) - Harem. Ovdje on postavlja pitanje: Kako je bilo dozvoljeno Poslaniku i onima s njim da svoj kurban zakolju na Hudejbiji i daje odgovor da dio Hudejbije spada u teritorij Harema, te da postoji predaja po kojoj je Poslanikov logor bio van podruËja Harema (hill) a njegovo mjesto za klanjanje (musalla) u teritoriji Harema (svetog podruËja oko Mekke). Ovdje se pojavljuje novo pitanje: Ako je kurban zaklao u Haremu, zaπto je koriπÊen izraz “sprijeËeni da do svog mjesta stignu”? Zamahπeri odgovara da je to dozvoljeno mjesto koje je poznato kao propisano za to - Mina. Bejdavi74 navodi da sluËaj kurbana, koji je sprijeËen da doe do svog mjesta, dokazuje da je to bilo u godini Hudejbije. On, takoer, smatra da je to mjesto na kojem je dozvoljeno zaklati ga, a konkretizira znaËenje tako πto tvrdi da se misli na poznato mjesto Minu a ne na neko drugo na kojem nije dozvoljeno da se to uradi. Za sluËaj Poslanikovog klanja kurbana na Hudejbiji smatra da ne nudi dokaz za hanefije da je Harem mjesto za klanje kurbana onih koji su sprijeËeni da dou do Kabe. Ebu Su‘ud75 prenosi veÊ iznesene stavove, bez novih elemenata, s tim πto nudi, istovremeno, da je mehill Harem, navodeÊi stav Ebu Hanife o tome, a i da je to konkretno Mina.
71 Vidi: Al-Isfahani, Al-Mufradat, str. 128. 72 »auπeviÊ/ Pandæa ovaj pojam prijevode kao mjesto, a dodaju (gdje je dozvoljeno njeno klanje) tj. ærtve (hady). Objedinili su i mjesto (mahall ) i dozvoljenost (mahill ). Kod Korkuta su to “mjesta” - mnoæina jer je i za hady koristio mnoæinu - kurbani. Kod KariÊa je to “mjesto” do kojeg su kurbani voeni. 73 Vidi: Az-Zamahπari, Al-Kaππaf …, IV, str. 465. 74 Vidi: Al-Baydawi, Anwar at-Tanzil… str. 679. 75 Vidi: Abu as-Su‘ud Irπad…str. 568.

300

©irvani prenosi Bejdavijeve stavove i neke forme od Ebu Su‘uda. Allamek pojam mehill, nudeÊi svoj komentar, definira kao mjesto na kojem je dozvoljeno da bude zaklan i tvrdi da se ovdje misli na, za to propisano poznato mjesto, Minu: ‫اي ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﻦ ان ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﺮه واﳌﺮاد ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺤﻠﻪ اﳌﻌﻬﻮد اﻋﻨﻲ ﻣﻨﻲ‬ Potom citira Bejdavijev stav, koji smo ranije iznijeli, a koji se u tom dijelu slaæe sa onim πto je on iznio, kao i dio koji govori o, po njegovom miπljenju, neosnovanosti stava hanefija da je Harem mjesto za klanje kurbana onih koji su sprijeËeni da dou do Kabe: ‫ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﺒﻴﻀﺎوي اﳌﺮاد ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﻌﻬﻮد و ﻫﻮ ﻣﻨﻰ ﻻ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﻳﻨﺤﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه و اﻻ ﳌﺎ ﻧﺤﺮه اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ‬ ‫ﺳﻠﻢ ﺣﻴﺚ اﺣﺼﺮ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻬﺾ ﺣﺠّﻪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺪي اﶈﺼﺮ ﻫﻮ اﳊﺮم‬ ّ ‫اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و‬ OsvrÊuÊi se na ©irvanijev naËin pristupa ovom pojmu, Allamek navodi kako ©irvani citira Ebu Su‘uda u dijelu u kojem on govori o stavu nekih da je jedan dio Hudejbije Harem u kojem je Poslanik klanjao i tu zaklao svoje kurbane, a na kraju navoda tvrdi da se pod “sprijeËeni da do svog mjesta dou” misli na Minu ‫و ﺟﻌﻞ اﳌﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﻣﺎ وﺟﺪه ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد ﻣﻦ اﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﺾ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮم و روي ان ﺧﻴﺎﻣﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﳊﻞ و ﻣﺼﻼه ﻓﻲ اﳊﺮم و ﻫﻨﺎك ﻧﺤﺮت ﻫﺪاﻳﺎه ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﳌﺮاد ﺻﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻬﻮد اﻟﺬي‬ ‫ﻫﻮ ﻣﻨﻰ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻪ‬ Alamek ovo kritizira kao neosnovan naËin objaπnjavanja, gdje nema mjesta mehill pojaπnjavati kao Harem, ako se veÊ odredi da se radi o Mini, a pogotovo nema osnove oupÊavati mehill na Harem, i joπ opÊije, samo da bi se doπlo do toga da je Poslanik onda zaklao kurban u Haremu, a ne van njega. ‫و ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺒﲔ اﻧﻪ اذا ﺣﻤﻞ اﺿﺎﻓﺔ اﶈﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ و ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﺪﻋﻲ اﻋﻨﻲ ﻛﻮن ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻫﺪي اﶈﺼﺮ اﳊﺮم ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ و ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﲢﻤﻞ اﻻﺿـﺎﻓـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳉـﻨـﺲ و ﻫـﻮ اﳊـﺮم ﻋـﻨـﺪ اﺑـﻲ ﺣـﻨـﻴـﻔـﺔ واﻵﻋـﻢ ﻋـﻨـﺪ‬ ‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻠﺰوم ان ﻳﺬﺑﺢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠّﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺬﺑﺢ ﻓﻴﻪ‬ Razloge ovakvoj zbrci Allamek prepoznaje u razlikama meu πafijama i hanefijama o ovome pitanju gdje πafije tvrde da je Poslanik zaklao kurban van Harema (hill) /Bejdavi/, a hanefije poriËu navodeÊi da je zaklao kurban na dijelu Hudejbije na kojem je i klanjao, a taj dio je veÊ u Haremu: ‫و ﺣﺎﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻘﺎم ان اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﺎﻫﻢ ﺑـﺎن اﻟـﻨـﺒـﻲ ﺻـﻠـﻰ اﻟـﻠـﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ و ﺳـﻠّﻢ ﻧﺤﺮ ﻓـﻰ‬ ‫اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ و ﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﻞ ﻓﺪﻓﻌﻪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻀﺮب ﺧﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻰ اﳊﻞ و ﻣﺼﻼه ﻓﻰ اﳊﺮم ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ان ﻳﻜﻮن ﻧﺤﺮه اﻳﻀﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﳊﺮم‬ 301

Osim ovoga, Allamek Êe iznijeti i stav kojim odgovara Zamahπeriju da u svojim tvrdnjama, vezanim za ovaj pojam, nije u pravu, citirajuÊi pri tome stav jednog od autoriteta, koji tvrdi da: ‫ و ﻻ ﲢـﻠـﻘـﻮا رؤوﺳـﻜـﻢ ﺣـﺘـﻰ ﻳـﺒـﻠـﻎ اﻟـﻬـﺪي‬:‫و ﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻔـﻀـﻼء اﳕـﺎ ﻳـﺴـﺘـﺪل اﳊـﻨـﻔـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ دﻟـﻚ اﳌـﻄـﻠـﻮب ﺑـﻘـﻮﻟـﻪ ﺗـﻌـﺎﻟـﻰ‬ ‫ و ﻟﻘﺪ اﻏﺮب ﺣﻴﺚ اﺧﺬ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪﻻل و ﺳﺎق اﻟﻜﻼم‬- ‫ ﻓﺎﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﶈﺼﺮ او ﻳﻌﻤﻪ و ﻻ ﻋﺒﺮة ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي‬-‫ﻣﺤﻠﻪ‬ _ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻧﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ اﺻﻼ ﺣﻴﺚ ﺧﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺑﺎن اﶈﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻰ‬ “Hanefije kao dokaz za svoj stav navode dio ajeta ...a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte...76 (‫)و ﻻ ﲢﻠﻘﻮا رؤوﺳﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻬﺪي ﻣﺤﻠﻪ‬ jer je on vezan posebno za one koji budu sprijeËeni ‫ﺑﺎﶈﺼﺮ‬ ( ) ili uopÊe tako da Zamahπerijeve rijeËi nemaju osnovu. On je prvo insistirao na dokazu kod hanefija, a onda razvijao govor dalje ka rezulatu koji taj dokaz pobija - a to je tvrdnja da je to mjesto (mehill) Mina.” PrimjeÊujemo kako Allamek nastoji svoje πiroko znanje ugraditi u naËin rasprave i braniti svoj princip da je obaveza znanstvenika ispraviti pogreπku ma koliko poznat i jak bio autoritet koji tu greπku napravi. PrihvatajuÊi da se radi baπ o Mini te da su kurbani bili sprijeËeni da do nje dou, jer i da na neko drugo mjesto ne bi bili sprijeËeni (‫) ﻣـﻌـﻜـﻮﻓـﺎ‬, pokuπajmo joπ samo razumjeti kakav je to æar πto nosi kafire sve vrijeme dok poduzimaju takve korake prema muslimanima.

Hamijjet (hamiyyåt)
Osnova ovom pojmu je glagol hama (hama),77 sa znaËenjem uæariti, usijati, a evo i nekoliko mjesta na kojima se on spominje u Kur’anu: - uæariti, usijati (yuhma) Êe se, na Sudnjem danu, zlato i srebro koji su gomilani, a nisu na putu dobra troπeni - ‫( ﻳﻮم ﻳﺤﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ‬9:35.); - uæarena je Vatra, u kojoj Êe se neka lica præiti - ‫( ﺗﺼﻠﻰ ﻧﺎرا ﺣﺎﻣﻴﺔ‬88:4.); - uæarena je Vatra kao boraviπte onih Ëija loπa djela budu prevagnula - ‫( ﻧﺎر ﺣﺎﻣﻴﺔ‬101:11.). U formi hamiyya glagol hama se u Kur’anu javlja samo na jednom mjestu, u suri El-Feth, 26. ajet, i to dva puta u istom ajetu. Jednom je u opÊijem, a jednom u konkretnijem znaËenju; prvi put kao æar - hamiyya: ‫اذ ﺟﻌﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﳊﻤﻴﺔ‬
76 Al-Baqara, 196. PoËetak ovog ajeta glasi: Hadædæ i ‘umru radi Allaha izvrπavajte! A ako budete sprijeËeni (‫)ﻓﺎن اﺣﺼـﺮﰎ‬, onda kurbane koji vam se nau pri ruci zakoljite… 77 Vidi: Al-Isfahani, Al-Mufradat, str. 132.-133.

302

a drugi put kao æar paganski - hamiyya dæahiliyya:78 ‫ﺣﻤﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ‬ Zamahπeri79 hamijjet tumaËi pojmom enefet (anafat) u znaËenju ponos, πto smo naπli kod »auπeviÊa/Pandæe. Zamahπeri ga navodi paralelno sa pojmom sekinet kod mu’mina, a za oboje navodi primjer predaje o toku sklapanja Sporazuma na Hudejbiji, gdje Poslanik poËinje sa Bismillom koju muπrici ne prihvatajuÊi, i titulom Poslanik koju oni negiraju... Bejdavi80 ponavlja Zamahπerijev izbor dodajuÊi da je taj paganski ponos bio smetnja da oni posluπaju Istinu i pokore joj se. I on navodi istu predaju uz pojam sekinet. Ebu Su‘ud81 uz enefet navodi i tekebbur kao oholost, a potom daje i moguÊnost da je to tasjír (tasyir), tj. da je ponos u njihovim srcima pretvoren ili preobraæen u paganski ponos proistekao iz njihovog dæahilijjeta, i koji se uËvrstio duboko u njihovim srcima, a kojemu su se oni potpuno prepustili. I ovaj autor navodi predaju o potpisivanju Sporazuma koja podsjeÊa, kako on veli, na ljepotu postupka Poslanikovog i ruænoÊu postupaka kafira. ©irvani koristi pojmove enefet i udæub (mjesto tekebbur), koji su im smetali da prihvate Istinu. NavodeÊi pojmove paganski ponos i oholost, umiπljenost, gordost on ponavlja Ebu Su‘udov stav da je to ponos proistekao iz neznaboπtva, ali dodaje da je hamijjet koji proistiËe iz spoznaje i dinskog æara, revnosti, pregalaπtva pohvaljeni hamijjet mahmudet (hamiyya mahmuda). Allamek ukazuje na ©irvanijevo slijeenje Ebu Su‘uda u odreenim stavovima, meu kojima je: ‫ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﳊﻤﻴﺔ اى اﻷﻧﻔﺔ واﻟﺘﻜﺒﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﲟﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﻴﻴﺮ‬:‫و ﻗﻠّﺪه اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ واﳉﻌﻞ اﻣﺎ ﲟﻌﻨﻰ اﻹﻟﻘﺎء ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮل ﺛﺎن ﻟﻪ اى ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ‬ - stav da glagol dæe‘ale (ûa‘ala) u infinitivu al-ûa‘lu (‫ )اﳉﻌﻞ‬uËiniti ovdje ima znaËenje ubaciti u, staviti u (ilqå’/ ‫)اﻹﻗﺎء‬, pa su Boæije rijeËi ‫ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﳊﻤﻴﺔ‬ koje znaËe svoja srca punili æarom, tj. ponosom i oholoπÊu, povezane s tim;
78 »auπeviÊ / Pandæa su za ovaj pojam odabrali znaËenje “ponos” i “neznaboæaËki ponos”. Kod Korkuta je to “æar” i “æar paganski”. KariÊ ga prijevodi kao “æest” odnosno “æest doba paganskoga Neznanja”, a u komentaru ûahiliyyat definira kao “svako doba neznanja vjere u jednog jedinog Boga, dæ.π.” 79 Vidi: Az-Zamakπari, Al-Kaππaf …,IV, str. 467. 80 Vidi: Al-Baydawi, Anwar at-Tanzil…str. 681. 81 Vidi: Abu as-Su‘ud, Irπad…str. 574.

303

‫ )اﳉ ـﻌ ــﻞ‬sa znaËenjem at-ta¥yír ‫(ـﺮ‬ ‫)اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻴ ـﻴ ـ‬, pa je onda - ili je pojam al-ûa‘lu ( vezan za ispuπteni drugi objekat, tj. taj su æar uËinili sadræajem Ëvrsto i duboko ukorijenjenim u njihovim srcima æar kojemu su se oni potpuno prepustili. Potom konstatira kako je oËito da se tu radi o znaËenju (æar) ubaciti u, staviti u (ilqå’/ ‫( )اﻹﻟﻘﺎء‬srce) tako da je Ëvrt i postojan u njemu. ‫و ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﻴﻬﻢ و إن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺟﻌﻠﻪ ﲟﻌﻨﻰ اﻹﺛﺒﺎت‬ Allamek, nakon toga, ©irvanija πto je povezao æar koji proistiËe iz dæahilijjeta i æar koji proistiËe iz spoznaje i pregalaπtva za vjeru, smatrajuÊi da ponos i umiπljenost nikako ne mogu biti pohvaljeni (a ©irvani je tako protumaËio hamijjet) i da oni nikako ne mogu proisteÊi iz spoznaje i izgaranja za din: ‫ﺣﻤﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺑﺪل ﻣﻦ اﳊﻤﻴﺔ ﻗﺎل اﳌﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺴﺮ اﳊﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺔ واﻟﻌﺠﺐ ام اﳊﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﺈن‬ ‫اﳊﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮدة و ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﳉﻠﻲ أن اﻷﻧﻔﺔ واﻟﻌﺠﺐ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ان ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮدة و اﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺻﻼ‬ Tako Allamek zakljuËuje ovu raspravu o paganskom ponosu i æaru, iz kojeg se raaju neprijateljstvo prema Istini, odbojnost prema njoj i trajni napori da se, svim raspoloæivim sredstvima, onemoguÊe njeni sljedbenici da dou do svog cilja - do njenog konaËnog trijumfa nad neistinom, do velikog fetha. *** ZatvarajuÊi i ovo semantiËko polje, osjeÊamo potrebnim rezimirati ga, ali uzimajuÊi u obzir i ostala polja sa kojima Ëini povezanu cjelinu. Uspjeh (feth) koji je Poslaniku i muslimanima Allah podario na Hudejbiji doprinio je raanju Ëitavog niza blagodati. Meu njima dominiraju Allahov oprost Poslaniku svih njegovih ranijih i kasnijih pogreπki (èanb), koje je Ëinio nehotice, dajuÊi pri radu prednost nekim manje vaænim stvarima u odnosu na vaænije; upotpunjenje Njegove blagodati (ni‘ma) prema Svom miljeniku, s.a.v.s., upotpunjenjem vjere novim sadræajima, poput hadædæa, za Ëije obavljanje do tada muslimani nisu imali moguÊnosti; usmjeravanje Poslanika ka raznovrsnim putevima (sirat), koji vode do uspjeπne realizacije njegove poslaniËke misije... U svemu tome, Allah je pomagao Poslanika Svog i muslimane vojskama (ûunúd) nebesa i Zemlje kojima On vlada. Nizale su se pobjede 304

nad neprijateljima. U njima su dolazili do znaËajnih materijalnih sredstava (magånim) koja su koristili za jaËanje zajednice i poboljπanje uslova u kojima su radili. Mnogo puta su neki pokuπavali razbiti Ëvrstinu muslimanskih redova, ali je Allah, ulivajuÊi im strah u srca, njihove ruke odbijao (kaffa aydiyea an-nås) od Svojih dobrih i posluπnih robova, njima je darivao moguÊnosti za pobjedu (aùfara-kum ‘alay-him), πto traje kao proces za Ëiji kraj se najavljuje konaËni trijum istinske vjere nad laænim uvjerenjima (li-yuùhira-hú ‘ala a’d-díni kulli-hi). Uz Poslanika su Ëvrsto, cijelo vrijeme, bili oni koji su uvijek spremni da mu se zakunu na vjernost (al-laèína yubåyi‘úna-ka), u Ëija srca je Allah usadio smirenost (sakína) i pomirenost sa Ëinjenicom da valja biti spreman po potrebi, i æivot dati za pobjedu Istine i dobra. Duboko u njihovim srcima rijeË takvaluka (kalima at-taqwå) je, poput lijepog drveta, pustila svoje korijenje, a kroπnja im u visinama vjerniËkih duπa daje svoje trajne plodove. Imali su uvijek povjerenje u svog Uzora, u Poslanika koji im je i svojim snovima (ru‘ya) znao nagovjeπtavati dobre rezulate njihovih napora. Nikada nisu propuπtali Ëiniti zahvalu Gospodaru svome, skruπeno spuπtajuÊi lica svoja na zemlju, a na njima su ostajali tragovi sedædi (aïar as-suûúd). Nasuprot njima, na iste dogaaje drugi su reagirali drukËije. Izdvajali su se oni kojima je karakterna crta zostajanje (muõallafún), koje je viπe izbjegavanje, bjeæanje od svog dobra. Loπe su mislili (ùanna as-saw’u) o Bogu, o Poslaniku, o mu’minima. Njihova zla misao im se vraÊala, stezala ih, davila ih, bila stalno oko njih, poput zlog obruËa (då’ira as-saw’u), zraËila nesreÊom, bijedom, propaπÊu. To su ljudi kojima propast kruæi oko glave (qawm búr) i samo je pitanje vremena kada Êe se na nju spustiti. Voljeli bi to oni promijeniti, kada bi mogli, mijenjajuÊi Boæiju odredbu, Boæiji zakon, Boæiju rijeË (an yubaddilú kalåmallåh), ali su i sami svjesni da je to nemoguÊe. Bivaju oni stalno iznova stavljani na kuπnju sa nekim narodom, zlim a hrabrim i moÊnim (ulú ba’sin πadíd), da se, borbom protiv njega, iskupe za proπlost i promijene smjer kretanja, ali oni ustrajno lutaju bespuÊima svog munafikluka. Na svom putu-bespuÊu, stalno se susreÊu sa istomiπljenicima, koji ne vjeruju (al-laèína kafarú) kao i oni, samo su hrabriji od njih u javnom iskazivanju svoje oholosti i samouniπtenju vlastite duπe. Drznu se oni da stanu na put svakom pokuπaju ærtvovanja (hady) za viπe vrijednosti i da ne dozvole da ærtvovanje postigne svoj cilj (mahill). Iako “hrabri”, grubi, 305

osori, ipak nisu u stanju da iz svojih srca izbace paganski æar (hamiyya ûåhiliyya), zbog kojeg gore za prolaznim i streme ka vjeËnom gorenju. *** Ukoliko ovaj rezime, kao i ono Ëega je on rezime, budu pomogli onim bosanskim muslimanima, koji budu, Boæijom miloπÊu, obradovani pa poæele dobiti sliku sure el-Feth iz drukËijeg ugla u odnosu na onu koju dobijaju ËitajuÊi samo njen prijevod na bosanski jezik, smatrat Êemo da smo postigli konkretni cilj, postavljen na poËetku ovog istraæivanja, a zahvala pripada samo Allahu, SveznajuÊem i Mudrom. Preostaje nam joπ da iznesemo rezultate analize Allamekove metode, koje smo dobili obradom nejasnih pojmova iz sure el-Feth.

‘Allamaq and his work Tafsír Å∂ar li súra Al-Fatõ
Earlier, the scholars maintained that the person, one can receive knowledge from, should have four qualities. These qualities can be a good starting point for this research. These qualities are: intelligence, impartiality, sincerity, and extensive scientific acquaintance. The contemporary scientists demand additional qualities from researchers, and some of these are: extensive activity, strong will and perseverance, ability of intensive attention and deep concentration, developed ability of thinking, developed habit of discipline and accuracy, and above all the creative vision, extensive general culture, well-grounded education in a particular scientific field and discipline, and command of the technology of that scientific field and discipline. In the part of this work under the title The Basic Biographic Data about Allamek we learned many of the qualities of this renowned scientist of Bosnian origin, some of these are: wide general education of encyclopaedic type (he is Allamek - the omniscient), openness and freedom in giving opinions, resistance to prejudices and misconceptions of the time we live in, resistance to criticism and condemnations, perseverance in work, righteousness, humaneness, critical analiticity, originality in thinking, readines to admit what is right and readiness to correct that is wrong, readiness to self-sacrifice, and scientific morality. 306

In this research, following the Allamek’s methodology of work in his manuscript: “The Second Interpretation of al-Fath Chapter” we could clearly identify the principles he stuck to, which realy make it a waluable scientific research work. 1. In the introduction to his Gloss on Shirvani’s Interpretation of alFath Chapter, that was the object of our research, Allamek points out that the goal of his work was to correct mistakes that Shirvani made in his work. He sticks to this goal throughout his work and doesn’t go far from it. This is the testifaying fact about his conciseness and directness in his work, which procured him a high level position in science at the beginning of XVII century. In his endeavour to realize this goal set to him, with a view to produce right information and to correct the wrong ones, he even didn’t treat with indulgence other authorities much more famous then Shirvani like Zamahshari, Baydawi, and Abu Suud. 2. The author stuck to the “Primary Source” (the original copy) in the way of assumption that anyone who would come across his work knows well the work of Shirvani or has it at his disposal while reading his (Allamek’s) work, for, sometimes he quotes parts and analyzes the entire work. In modern approach of critique of scientificity of research work, this would probably Poslanikt in moderate shadow over his work, but for the then methodology it was completely justified and recognised. 3. Pointing out to the secondary sources of his work, Allamek sometimes gives true quotations and sometimes just interprets the opinion. He often critsyzes Shirvani for his unselective and unanalitic reporting of others’ opinions which are on many places in Shirvani’s work marked with qila (‫ )ﻗﻴﻞ‬- they say. 4. Allamek, with this work of his or, in other words, by successful realization of the goal set in it, has offered to the scientific public a new vision of Shirvani’s Interpretations of al-Fath Chapter, especially becouse Shirvani’s work prior to Allamek’s analisis was famous in the public as very valuable and authentic. 5. In his judgements, Allamek is completely and strongly argumented. Every information he has analiticaly elaborated, making efforts while argumenting his opinion, to abide by the principles of his imam in Aqidah and his imam in Fiqh. He is often objecting Shirvani

307

for his disregarding different opinions of particular Aqidah schools and Fiqh schools while “combining” the solution for dilemas on possible meanings of specific verse, syntagm, and term of the Holy Quran. 6. In the interpretation of his opinions, Allamek tends not to give more information than it is necessary, and he is objecting Shirvani’s going wide from the subject, which often leads to contradiction. Allamek’s conciseness is not on the account of understandability, even though, sometimes his style of expressing himself seems as reserved for a higher level of those who are acquainted with the problem he deals, or in other words for scientists in the fields of Tafseer (The Intarpratation of the Holy Quran) and Arabic language. 7. Allamek’s work doesn’t have repetition. Material that is the subject of this work enables that withot big effort, which, at the same time doesn’t exclude the possibility of unnecessary repetitions. 8. Muhamed b.Musa (Allamek), while working on this Gloss of his, he used the combination of many scientific methods. Analytical Method was his primary, otherwise, he wold not be able to approach the Shirvani’s work. By Comparative Method he tried to make an insight into the sources used by Shirvani, to compare data and to offer to reader the Poslanikts of that insight and comparison, finding out in Shirvani’s work and revealing all, even the smallest mistakes which he (Shirvani) made using those sources. Historic Method helped him evaluate accuracy of information provided by Shirvani and other authorities concerning some events from Islamic history mentioned in al-Fath Chapter. 9. If the Analytical Method means every kind of analysis of text and its content, it is then necessary to point out that the Linguistic Analysis of Shirvani’s commentary of the text of al-Fath Chapter, as the Linguistic Analysis of the original text of al-Fath Chapter itself, always was the starting point of Allamek, as expert of Arabic language and its rules. It is imposible not tu notice that in this work of his. If we take into account that, in the introduction to his Gloss on Shirvani’s Interpretation of alFath Chapter, he reminded that Zamahshari’s al-Kashaf, for many base and starting point for philological consideration of the meaning of Quranic text, than it was logically for him to often go back to that important, philologicaly valuable work of renowed Persian. In spite of its fame al-Kashaf for Allamek is not the comentary without mistakes, and he approaches it critically. 308

10. It is possible to talk about unity and harmony in this work of his only to the extent that it is alowed by the talk about unity and harmony of the text of Al Fath Chapter whose course has been followed by both him and Shirvani. One can not help but to follow the course of Quranic thoughts. What appears as the specificum of Allamek’s style in regard of harmony and unity is his uninterupted motion through entirety of scientific experience of this field in his time and space he works in, which demands from reader his personal knowledge of that entirety. This is the only way one can understand his being a part of a big entirety and his unity with that entirety. The conclusions that have been reached in research of this Allamek’s manuscript through the segment of his semantic level of a number of ideas chosen from the entirety of the vocabulary of al-Fath Chapter, are not all that could be reached in entire Allamek’s work on this Gloss, and especcially these are not all conclusions that could be reached about the value of entire Allamek’s heritage, which, for the Bosnian scientific horizons represents the shinning light. At the beginning of this research work we pointed out that for thestudy of Allamek’s entire scientific heritage we need much complicated work and much more demanding than this, with higher scientific level.

309

310

Osman LaviÊ Zilha MuminoviÊ BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR. FEHIMA NAMETKA ZA PERIOD 1967.-2001. GODINA (Povodom 60 godina æivota)
Uvod Objavljivanje bibliografije radova prof. dr. Fehima Nametka pada na 60. godiπnjicu njegova æivota i 37 godina od kada je, kao mlad asistentturkolog, poËeo, na Orijentalnom institutu, stjecati svoja prva iskustva u izuËavanju knjiæevnosti Boπnjaka na orijentalnim jezicima, a kasnije i radu na izvornoj rukopisnoj grai. Drugi, vaæniji razlog zbog kojeg je trebalo sakupiti radove prof. dr. Nametka jeste njihova obimnost, tematska raznorodnost i znaËaj za dalje istraæivanje bosanskohercegovaËke historiografije. Ovom bibliografijom Êe, sigurni smo, posebno biti obradovani studenti, postdiplomci i drugi istraæivaËi naπe kulturne baπtine, s obzirom da Êe na jednom mjestu imati veoma πiroku lepezu popisa knjiga, radova i prikaza nezaobilaznih u daljem radu i usavrπavanju. Ovom prilikom smatramo potrebnim navesti osnovne podatke iz njegove biografije ne upuπtajuÊi se dublje u analizu njegovog nauËnoistraæivaËkog rada, uvjereni da je njegov nauËni opus veoma dobro poznat naπoj i πiroj javnosti.1 Fehim Nametak potiËe iz ulemanske porodice. Otac Alija je bio poznati i veoma nadareni knjiæevnik i publicista a djed po majËinoj lozi, Fehim Spaho, po kome je i dobio ime, istaknuti nauËni i kulturni djelatnik, saradnik Behara i u predveËerje Drugog svjetskog rata reisu-lulema Islamske zajednice.
1 Veoma lijep prikaz nauËnoistraæivaËkog i znanstvenog opusa dr. Fehima Nametka dao je dr. Amir LjuboviÊ: “Knjiæevno-znanstvena misao Fehima Nametka” u knjizi BoπnjaËka knjiæevnost u knjiæevnoj kritici, Priredili Enes DurakoviÊ i Fahrudin RizvanbegoviÊ, Knj. VI, Sarajevo, Alef, 1988., str. 641.-645.

311

Roen je 6. 3. 1943. godine u Sarajevu. U rodnom gradu je zavrπio osnovnu πkolu, KlasiËnu gimnaziju i Filozofski fakultet - Odsjek za orijentalistiku. Postdiplomski studij zavrπio je na Filoloπkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973. godine gdje je uspjeπno odbranio magistarski rad na temu Tursko druπtvo u ranim romanima Nurija Guntekina. Akademsku titulu doktora knjiæevnih nauka stekao je 1979. godine kada je na istom univerzitetu odbranio disertaciju pod naslovom Fadil-paπa ©erifoviÊ - pjesnik i epigrafiËar Bosne. Svoj radni i nauËnoistraæivaËki vijek Fehim Nametak je zapoËeo na Orijentalnom institutu u Sarajevu gdje je, u klasi zvuËnih imena bosanskohercegovaËke orijentalistike kao πto su Nedim FilipoviÊ, Sulejman GrozdaniÊ, Muhamed MujiÊ, Omer MuπiÊ, Hazim ©abanoviÊ i dr., proπao kroz sva zvanja: asistent-turkolog: 1966., asistent - istraæivaËturkolog: 1977., viπi nauËni saradnik: 1988. i nauËni savjetnik 1985. godine. U periodu 1984.-1990. godine Nametak je honorarno radio kao profesor na predmetu Turska knjiæevnost na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Skoplju, a tek nakon 1990. godine svoje veÊ bogato nauËnoistraæivaËko iskustvo mogao je ponuditi i sarajevskim studentima. Naime, najprije u svojstvu honorarnog a od 1995. godine redovnog profesora radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Uporedo s tim, takoer, od 1995. godine radi kao gostujuÊi profesor na predmetu Turska knjiæevnost i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U periodu 1994.-1998. godina bio je direktor Orijentalnog instituta, gdje je od 1997. godine angaæiran kao spoljni saradnik na nauËno-istraæivaËkim projektima. Od 1996. godine predaje historiju turskog jezika na kolegijumima za postdiplomski studij lingvistike i knjiæevnosti. Dr. Fehim Nametak je u dosadaπnjem nauËno-istraæivaËkom i znanstvenom radu ostvario zapaæene rezultate na tri podruËja i to: - istraæivanje osmanske turske knjiæevnosti - istraæivanje knjiæevnosti Boπnjaka na orijentalnim jezicima, posebno na turskom jeziku - rad na izvornoj rukopisnoj knjiæevnoj i knjiæevno-historij skoj grai. Bibliografija radova dr. Fehima Nametka koju nudimo naπim Ëitaocima sadræi 274 bibliografske jedinice, originalnih nauËnih i struËnih radova, prijevoda ili pak prikaza poredanih hronoloπkim redom. 312

Bibliografija radova 1967. 1. Kasim DobraËa: Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, El-Emel (Beograd), 1967., 10, 34. * Prikaz. 2. Perzijske minijature (Papagaj, Putnik i πtap, Vrtlar i Ëetvorica). Preveo s perzijskog, El-Emel, (Beograd) 1967., 10, 16. 1969. 3. Jugoslaven u Turskoj, TuristiËki vodiË, Sarajevo, vlastito izdanje, 1969., 60 str., 1970. 4. Fuad Köprülü: Edebiyat Araátirmalari, POF, XVI-XVII, Sarajevo, 1970., 384-391., 5. Çengiz Orhonlu: Osmanli impratorluûunda derbend Teákilatı, Prilozi za orijentalnu filologiju, XVI-XVII, Sarajevo, 1970., 410-412., * Prikaz. - Dalje: Prilozi..., POF., 6. Nimet Arzik: Anthologie de la poesie turque (XIII-XX siecle), POF, XVI-XVII, Sarajevo, 1970., 396-398., * Prikaz. 7. Dr Necati Öner: Kratak pregled nauËne aktivnosti u islamskom svijetu do XIX stoljeÊa, (Prevod s turskog), Preporod (Sarajevo), I/1970., 4, 9., 8. Abdurahman Nametak: Bir Aákin Efsanesi, Mostar, 1970., * Siæe drame “Legenda o jednoj ljubavi” preveden na turski i πtampan pred gostovanje mostarskog Narodnog pozoriπta u Turskoj, 1971. 9. Mezhebi i tarikati. Enver Behnan Áapolyo: Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Preporod, II/1971., 12, 6., * Prikaz. 10. Islam u Evropi - Sicilija i Malta, Preporod, II/1971., 16, 4., 11. Jusuf Hurani: Otac, Prijevod, Takvim (Sarajevo), 1971., 12. S konja na bicikl... Gostovanje Dræavnog pozoriπta iz Ankare, Preporod, II/1971., 20, 9., 313

13. Uz stogodiπnjicu dr. Safvet-bega BaπagiÊa (1870-1934.), Preporod, II/1971., 14, 7., * Potpisano inicijalima M.K. (/Fehi/M. /Nameta/K.), 14. In memoriam - Dru Hazimu ©abanoviÊu, Preporod, II/1971., 14, 7., * Pod pseudonimom FIL. (poËetna slova imena kÊeri: Feriha i Lebiba), 15. Reáat Nuri Güntekin: Restoran s baπËom (pripovijetka). Preveo s turskog, Preporod, II/1971., 26, 8., 1972. 16. PrevodilaËki rad Fehima Spahe, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, I, Sarajevo, 1972., 119-123., * Dalje: Anali Gazi... tj. Anali GHB., 17. Taha Husein: Iznenadna nesreÊa (pripovijetka), Preveo s arapskog. Preporod, III/1972., 48, 13., 18. Bursali Sulejman, »elebi: Mevlud, Preveo, uvod i komentar napisao, Sarajevo, vlastito izdanje, 1973. 1973. 19. Birinci Twrkoloji Kongresinden, Çevren (Priπtina), I/1973., 1, 127.-128., 20. U vrtu slavuja, uz knjigu Bulbulistan Fevzija Mostarca, Odjek (Sarajevo), XXVI/1973., 15-16, 20., 21. Necati Luûal Armagan, POF, XVIII-XIX, Sarajevo, 1973., 386-389., 1974. 22. Traktat o izrazu “Ëelebi” Hasana Kafi PruπËaka i kasnija upotreba te rijeËi, Anali GHB, II-III, Sarajevo, 1974., 71-79., 23. Uvodni stihovi Kaimijeva Divana, Anali GHB, II-III, Sarajevo, 1974., str. 71-79., 24. Reáat Nuri Güntekin’in Ilk Romanlarinda Sosyal Konular, Çevren, II/1974., 2, 23-30., 25. Türk Müziûinin Kökeni, Çevren, II/1974, 3, 104-107., 26. Müslüman Edebiyatinin Incelemesine Yeni Katki, Çevren, II/1974., 2, 98-100., * Prikaz djela: Hazim ©abanoviÊ, Knjiæevnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima, 314

1975. 27. XVII yy Bosna Divan Áairi Hasan Kaimi, Çevren, III/1975., 7, 42-47., 28. Turcizmi i vokalna harmonija, Odjek, XXVIII/1975., 3, 26., 29. Sirp Dilinde Türkçe Sözler ile onlarin Söyleniái, Sesler (Skopje), XI/ 1975., 93, 610-613., 30. Jaπar Kemal, Lovac, (Prijevod i napomena o piscu) Æivot (Sarajevo), XXIV/1975., br. 5., 31. Taáa Yazilan sqz. Çevren, III/1975., 4, 99-101., * Prikaz knjige: Mehmed MujezinoviÊ, Islamska epigrafika BiH, 1976. 32. Epska pjesma na turskom jeziku o prilikama u Bosni, POF, XXIIXXIII, Sarajevo, 1976., 383-394., 33. Bosna’da XIX yy Divan Áairi Fadil Paáa ÁerifoviÊ, Çevren, IV/1976., 11, 41-46., 34. Doprinos Omera MuπiÊa izuËavanju naπeg kulturnog naslijea, Anali GHB, IV, 1976., 103-108., 35. Turska poezija, Prevodi pjesama Orhan Veli Kanik: Zora, Ne mogu objasniti, Pjesma osamljenosti; Oktay Rifat Horozan: »asa; Fazil Hüsnü Daûlarca: Bajka, Odjek, XXIX/1976., 10, 13., 36. Tursko druπtvo u ranim romanima Reáad Nuri Güntekina, POF, XXV, Sarajevo, 1977., 301-335., * Magistarski rad 1977. 37. In memoriam: Omer MuπiÊ, POF, XXV, 1977., 5-6., 38. Fadil-paπa ©erifoviÊ Boπnjak - divanski pjesnik XIX stoljeÊa, Æivot, XXVI/1977., 2, 224., 39. Smail BaliÊ: Kultura Boπnjaka - Muslimanska komponenta, POF, XXV, 1977., 366-369., 40. Eπref KovaËeviÊ: Granice Bosanskog paπaluka prema Austriji i MletaËkoj Republici po odredbama KarlovaËkog mira. POF, XXV, 1977., 374-376. 41. Nedim FilipoviÊ: Princ Musa i ©ejh Bedreddin, POF, XXV, 1977., 351-356., 315

42. Ahmet Kabakli: Turk Edebiyati I, II i III, POF, XXVI, 1977., 331332., 43. The Muslim East - Studies in Honour of Julius Germanus, POF, XXVI, 1978., 332-334., 44. Dr BeÊir Dæaka: Naπa narodna epika i Firdusijeva ©ahnama, POF, XXVI, 1978., 334-336., 1978. 45. Knjiæevnost bosansko-hercegovaËkih Muslimana na turskom jeziku, Radio-Sarajevo - TreÊi program, VII/1978., 19, 547-586., 46. Bosna-Hersek Müslümanlarin Kültur Sentezi Üstüne, Çevren, VI/ 1978., 17, 191-194., * Prikaz knjige Smaila BaliÊa. 1979. 47. Ljubinka RajkoviÊ: Turski pesnici i pripovedaËi kod Srba i Hrvata., POF, XXVII, 1979., 297-299., 48. Posljednji divanski pjesnik - poezija Muhameda Fadil-paπe ©erifoviÊa, (Tekst o Fadil-paπi i prevod pjesama Fehim Nametak, prepjev Melika SalihbegoviÊ) Odjek, XXXII/1979., 20, 16., 49. Fadil-paπa ©erifoviÊ - sarajevski pjesnik XIX stoljeÊa, Radio-Sarajevo - TreÊi program, VIII/1979., 24, 525-537., 50. Spomenici i natpisi - Mehmed MujezinoviÊ: Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine II, Sarajevo, 1977. Odjek, XXXII/1979., 1, 20., 51. Religiozne pjesme Fadil-paπe ©erifoviÊa, Takvim za 1399. g., Sarajevo, 1979., 52. Sentence iz Divana Fadil-paπe ©erifoviÊa, ©ebi-arus (Sarajevo), 1979/ 1400., str. 8-10., 53. Fadil-paπa ©erifoviÊ, Nat-i ©erif, Takvim, 1979., 261-262., 1980. 54. Fadil-paπa ©erifoviÊ, pjesnik i epigrafiËar Bosne, Sarajevo, Orijentalni institut (Posebna izdanja, VIII), 1980., 282 str., 55. Fadil-paπina kasida kao odgovor na Zija-paπinu Zafernamu, POF, XXVIII-XXIX, 1980., 67-78.,

316

56. Ziya Paáa’nin Zafernamesine Cevap olan Fadil-Paáa’nin Kasidesi, Çevren, VII/1980., 1, 23-39., 57. Biyograf olarak Hasan Kafi PruπËak (Akhisari), Çevren, VII/1980., 35-49., 58. Suzanne Kakuk: Recherches sur l’historie da la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siecle, Les elements osmanlis da la langue hongroise, POF, XXVIII-XXIX, 1980., 481-483., 59. M. Kaya Bilgegil: Ziya Paáa üzerinde bir araátirma, POF, XXVIIIXXIX, 1980., 496-497., 60. Hivzija HasandediÊ: Spomenici kulture turskog doba u Mostaru, Biblioteka “Kulturno nasljee” IRO Veselin Masleπa, Sarajevo, 1980. str. 229. Hercegovina (Mostar), I/1981., 333-335., 1981. 61. Fadil-paπa ©erifoviÊ: Divan (Izbor), Uvod, prevod, biljeπke i rjeËnik Fehim Nametak; Prepjev Divana Melika SalihbegoviÊ. Sarajevo, Svjetlost, 1981., 62. Predanost historiji.Uz pedesetu obljetnicu smrti Muhameda Enveri KadiÊa, Odjek, XXXIX/1981., 20, str. 16 i 22., 63. Yeni kitaplar. Bisera NurudinoviÊ: Yugoslav Sarkiyat Bibliografiyasi 1961-1965. Áarkiyat Enstütüsu, Çevren, VIII/1981., 31, 113-115., 64. Bisera NurudinoviÊ: Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 19611965. Sarajevo, 1981, Islamska misao (Sarajevo), III/1981., 65. Vrijedan doprinos poznavanju Sudijevog djela, Glasnik VIS, (Sarajevo), XLIV/1981., 5-6, 610-612., * VIS tj. Vrhovno islamsko starjeπinstvo. 66. BajezidagiÊ, Derviπ-paπa, Enciklopedija Jugoslavije, II izd., sv. I, Zagreb, 1981., str. 421., 1982. 67. KadiÊev zbornik kao izvor za prouËavanje knjiæevne grae, RadioSarajevo - TreÊi program, XI/1982., 38, 438-477., 68. Knjiæevnost bosansko-hercegovaËkih Muslimana na turskom jeziku do XVII stoljeÊa, Godiπnjak Instituta za knjiæevnost (Sarajevo), XI/1982., str. 119-149.,

317

69. Rukopisi Divana Fadil-paπe ©erifoviÊa, Anali GHB, VII-VIII, 1982., 35-39., 70. Folklorne zabiljeπke u Ljetopisu Mula Mustafe Baπeskije, Glasnik VIS, XLV/1982., 6, 712-715., 71. ©ejhu-l-islam Jahja i njegovi gazeli, Anali GHB, VII-VIII, 1982., 135-154., 72. Djelo izuzetne vrijednosti - Dr Ekrem Hakki Ayverdi: Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri Yugoslavya, Istanbul, 1981., 567 str. Glasnik VIS, XLV/1982, 1, 97-101., 1983. 73. Hasan Kafija PruπËak: Izabrani spisi, Uvod, prevod i biljeπke Amir LjuboviÊ i Fehim Nametak, Sarajevo, Veselin Masleπa, (Biblioteka “Kulturno nasljee”, 1983., 189 str., 74. Pionirski posao Mehmed-bega Ljubuπaka i njegovo djelo, Odjek, XXXVI/1983., 4, 24., 75. Vrste i oblici u naπoj knjiæevnosti na orijentalnim jezicima, Æivot, XXXII/1983., 9-10, 234-244., 76. Jaπar Kemal: Æega, (Prevod s turskog) Odjek, XXXVI/1983., 11, 28., 1984. 77. Knjiæevna tradicija Muslimana na orijentalnim jezicima, Enciklopedija Jugoslavije, II izd., sv. II, Zagreb, 1984., str. 341-342., 78. Muhamed Nerkesija Sarajlija (povodom 400. godiπnjice roenja). Glasnik VIS, XLVII/1984., 2, 225-235., 79. Opsada Zvornika 1717. u pjesmi na turskom jeziku, POF, XXXIIXXXIII, 1984., 109-114., 80. Doûu Dillerde Yugoslav Yazin Yaraticiliûinin Tür ve Biçimleri, Çevren (1974-1984). Özel sayi, Priátine, Mayis 1984., str. 21-34., 81. Doprinos Mehmed-bega KapetanoviÊa Ljubuπaka, Radio- -Sarajevo TreÊi program, * Koautor Lamija HadæiosmanoviÊ. 82. Dr Ekrem Hakki Ayverdi: Avrupa’ da Osmanli Mimari Eserleri Yugoslavya, Naπe starine (Sarajevo), XVI/1984., str. 227-229., 318

83. DerviπpaπiÊ, Ahmed-beg Sabuhi, Enciklopedija Jugoslavije, II izd., sv. III, Zagreb, 1984., str. 428., 84. DæabiÊ, Ali Fehmi, Enciklopedija Jugoslavije, II izd., sv. III, Zagreb, 1984., str. 715., 1985. 85. Bosna-Hersek Yazin Tarihinde bir Dev Araátiraci Lyubuπak, Çevren, XII/1985., 48, 49-56. , 86. Kapetanoviç’ in Áarkiyat Çalismalari Üstüne, Sesler, (Skopje), XXI/ 1985., 197, 113-120., * Koautor Lamija HadæiosmanoviÊ. 87. Nepoznati Baπeskija, Glasnik VIS, XLVIII/1985., 3, 231-238., 88. Nekoliko novih podataka o knjiæevnosti Muslimana na orijentalnim jezicima, POF, XXXIV, 1985., str. 79-84., 89. Folklorna graa u neobjavljenom djelu Baπeskijina Ljetopisa, Zbornik radova XXXII Kongresa Saveza Udruæenja folklorista Jugoslavije. I. Sombor, 1985., str. 373-376., 90. O savremenoj turskoj pripovijesti, MoguÊnosti (Split), XXXII/1985., 10-12, 1055-1062., 91. Omer Sejfettin - Glas iz neba, MoguÊnosti, XXXII/1985., 10-12, 1051-1054., 92. Bekir Yildiz: KrijumËar ©aban, MoguÊnosti, XXXII/1985., 10-12, 1028-1033., 93. Osmanlicanin Ogrenilmesine Bir Katki, (J. Nemeth: Die türkische Sprache In siebzenten Jahrhundert) Sesler, XXI/1985., 194, 107-110., 94. Iz riznice Orijenta, Usama ibn Munkiz: Knjiga pouke, Prevod, predgovor i objaπnjenje: Darko TanaskoviÊ. Beograd, SKZ, 1984., Odjek, XXXVIII/1985, 8, 24., 95. Dr Fuad Köprülü: Historija turske knjiæevnosti, Prevod. Islamska misao, 1985., br. 75 i dalje., 96. Nasuh MatrakËija i njegov topografski atlas Anadolije, Islamska misao, VII/1985., 82, 43., 1986. 97. Hajrudin ∆uriÊ: Muslimansko πkolstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Sarajevo, 1983. POF, XXXV, 1986., str. 238-240., 319

98. ©erifoviÊ i Kafija, Odjek, XXXIX/1986., 7, 25., * Odgovor na tekst Nenada FilipoviÊa: ©erifoviÊ, ©erifizade ili ©erifija, 99. O prezimenima i mahlasima ponovo, Odjek, XXXIX/1986., 12, 24., 100. Muhamed Tevfik Boπnjak (1785-1866) - mutesavvif i pisac, (U povodu 120. godiπnjice smrti), Glasnik VIS, XLIX/1986., 5, 580-583., 101. Poetika muslimanske balade, Munib MaglajliÊ: Muslimanska usmena balada, Sarajevo, “Veselin Masleπa”, 1985., Politika (Beograd), LXXXIII/ 1986., 26271, 12., 102. Drugo izdanje BaπagiÊevih Boπnjaka..., Islamska misao, VIII/1986., 92, 31., 103. Varvari Ali-paπa, Enciklopedija Jugoslavije, ÊiriliËko izdanje, Zagreb, 1986., 104. Rukopisna zbirka Habibe MehmedbaπiÊ iz Stoca, Anali GHB, XIXII, 1986., 105. Jedna sarajevska medæmua iz Baπeskijina vremena, Glasnik VIS, XLIX/1986., 2, 157-163., 106. Dragocjena graa - Skopski rukopisi bosansko-hercegovaË- ke knjiæevne tradicije na orijentalnim jezicima, Odjek, XXXIX/1986., 1, 21., 107. Studija o alhamijado knjiæevnosti - Dr Muhamed HukoviÊ: Alhamijado knjiæevnost i njeni stvaraoci, Sarajevo, Svjetlost, 1986., Islamska misao, VIII/1986., 95, 33., 1987. 108. Divanska knjiæevnost kod nas, Islamska misao, IX/1987., 100, 33-35; 101-102, 21-28., 109. Baπeskija, Ljetopis, Pogovor napisao i preveo 20 hiÊaja. Sarajevo, 1987., 110. Kulturni razvoj Konjica u vrijeme osmanske vlasti, Emitovano u Ëetiri nastavka, poËevπi od 7.9.1987., na TreÊem programu Radio-Sarajeva, 111. Kadi Ahmed »elebi Tuzlak, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, Novi Sad, 1987., str. 18., 112. KadiÊ, Muhamed Enveri, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, str. 19., * Koator Dejan –uriπkoviÊ. 113. Kasimi baba, ©ejh Hasan, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, 21., 114. Kantamirija, Abdulah, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, str. 43., 320

115. GrozdaniÊ, Sulejman, Enciklopedija Jugoslavije, II izd., sv. IV, Zagreb, 1987., str. 617., 116. LjuboviÊ Atif, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, str. 720., 117. LatiÊ, Dæemaludin, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, str. 590., 118. Karahodæa, Ahmed-efendi, Leksikon pisaca Jugoslavije, III, 72., 119. Najvaæniji legati u rukopisnom fondu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Anali GHB, 1987., str. 7-14., 120. Mehmed-bey KapetanoviÊ, Ljubuπak’in Eseri, Sesler, XXIV/1987., 221, 98-102., 1988. 121. Mehmed-beg KapetanoviÊ Ljubuπak: IstoËno blago, I, Sarajevo, 1988., Priredio, biljeπke i pogovor napisao, 122. O sudbini “prevedenog” Kaimije, joπ jednom. Ili kako sluËaj Jasne ©amiÊ vide recenzenti, Lica (Sarajevo), NS, 1988., 3,50-51., 123. Sevim PiliËkova: Makedonya Sosyalist Cumhuriyetinde yasayan Turklerin Manileri (Manjinata kaj Turcite od SR Makedonija), Skopje, Makedonska knjiga, 1986., POF, XXXVII/1987., Sarajevo, 1988., str. 297-298., 124. IseviÊ, Muhamed Emin, Enciklopedija Jugoslavije, II izd., sv. V, Zagreb, 1988., str. 609., 125. Lubuáak’in Áarkiyat dalindani Çaliámalari, Çevren, XV/1988., 65, 19-30., * Koator Lamija HadæiosmanoviÊ. 126. Dr Andrija NikiÊ: FranjevaËki arhiv, Izdanje FranjevaËke knjiænice u Mostaru, Mostar, 1984. POF, XXXVII/1987, Sarajevo, 1988., str. 312313., 1989. 127. IzuËavanje knjiæevne baπtine na turskom, Odjek, XLII/1989., 5, 8., 128. Pregled knjiæevnog stvaranja bosansko-hercegovaËkih Muslimana na turskom jeziku, Sarajevo, El-Kalem, 1989., 267 str., 129. Arif Hikmet RizvanbegoviÊ StoËeviÊ, Slovo GorËina (Stolac), XVII/ 1989., str. 32-34., 130. Bosna-Hersek’te türkce yaratilan kimi Eserler, Sesler, XXV/1989., str. 32-34., 321

131. Kronika Ahmeda HadæinesimoviÊa iz Prusca, POF, XXXVIII/1988., 1989., 125-151., 132. Áerif Aktaá: Refik Halit Karay, Ankara, 1986, str. 150. POF, XXXVIII/1988., 1989., 270-271., 133. Dr Irfan Morina: Pristineli Mesihi (Hayati, Sanati, Eserleri), Priπtina, 1987, 304 str. POF, XXXVIII/1988., 1989., 281-282., 1990. 134. Teme, motivi i simboli u pjesmama divanskih pjesnika iz Bosne i Hercegovine, Anali GHB, XV-XVI, 1990., 27-58., 135. KadiÊ, Muhamed Enveri, Enciklopedija Jugoslavije, VI, Zagreb, 1990., str. 634., 136. Kaimi-baba, Hasan, Enciklopedija Jugoslavije, VI, Zagreb, 1990., 636., 137. Pjesnik Bosne i Sarajeva, Mehmed Mejlija Guranija: Izabrane pjesme, Islamska misao, XII/1990., 138, 58., 138. Statistika u iskrivljenom ogledalu, Osloboenje Nedjelja (Sarajevo), I/1990., 14, 43., 139. Pred naπom orijentalistikom je teæak posao, Islamska misao, XII/ 1990., 135, 31-33., 140. Türkçe yazilmiá Bosna Edebiyati Mirasini araátirma, Çevren, XVII/ 1990., 75, 61-67., 141. Dosadaπnje izuËavanje bosansko-hercegovaËke knjiæevne baπtine na turskom jeziku, POF, XXXIX/1989., 1990., 69-83., 142. Znalac, πtovalac knjige i slikar - Mehmed Mejlija Guranija: Izbor iz poezije, Sarajevo, Svjetlost, 1989., Osloboenje, 18.8.1990., s. 9., 143. Etude sur l’heritage de la litterature bosniaque d’expression turque, Migrations litteraire (Paris), 1990., No 13-14, 160-167., 144. Boπnjaci i bosanski jezik u orijentalnim rukopisima, u knjizi: Bosna i boπnjaπtvo, Izd. Karantanija, Ljubljana. Sarajevo, 1990., str. 160.167., 145. Kultura u zapeÊku, Preporod, XXI/1990., 18(481), 3., 1991. 146. Divanska poezija XVI i XVII stoljeÊa u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Institut za knjiæevnost i Svjetlost, 1991., 214 str., 322

147. Bosna Hersek’te Tarih boyunca Mevlud, Çevren, XVIII/1991., 8586, 45-51., 148. Uz osnivanje Matice boπnjaËke, Svoji na svome. Bosanski pogledi (Sarajevo), I/1991., 4, 24., 149. Ramazanija Sabita UæiËanina, Preporod, XXII/1991., 8(495), 11., 150. Pjesnik, derviπ i buntovnik - Obljetnice: trista godina od smrti Hasana Kaimije, Bosanski pogledi, I/1991., 8, 21., 151. Ilhamijina poezija - Muhamed HadæijamakoviÊ: Ilhamija - æivot i djelo, Sarajevo, El-Kalem, 1991., Bosanski pogledi, I/1991, 15, 25., 152. Kulturni razvoj Konjica za vrijeme osmanske vlasti, Islamska misao, XIII/1991., br. 147-148 i 149., 153. Bosna Hersek’ te islam külturunün bir ifadesi olarak divan áiiri, Çevren, XVIII/1991., 81-82, 83-88., 154. Mevlud kroz historiju u Bosni i Hercegovini - tradicija, poezija, Islamska misao, XIII/1991., 153, 14-18., 155. Bibliografija knjiæevnih priloga u listovima i Ëasopisima Bosne i Hercegovine I., Institut za knjiæevnost. Sarajevo, 1991., str. 625-643., - Bibliografija listova Vatan: Rehber., 1992. 156. Nismo na pijaci, Preporod, 7/518 1. aprila 1992., Sarajevo, 1992., str. 19., 157. Potrebne promjene u sistemu obrazovanja, Preporod, 513, 15. januar 1992., Sarajevo, 1992., str. 23., 158. Jedna alhamijado pjesma iz XVII stoljeÊa, Preporod, br. 515, 15. februar 1992., Sarajevo, 1992., str. 19.. 1994. 159. Omer Novljanin, Ahmed HadæinesimoviÊ, Odbrana Bosne 1736-1739 - Dvije bosanske kronike, Preveli i predgovor napisali: F. Nametak i L. HadæiosmanoviÊ, Zenica, 1994., 140 str., 160. Pjesniπtvo Boπnjaka na turskom jeziku u interpretaciji Safvet-bega BaπagiÊa, u: Zbornik radova nauËnog skupa “Safvet-beg BaπagiÊ” boπnjaËka intelektualna strategija. Zenica, 1994., str. 83-85., 323

161. Pjesnik ruπevina i pobjeda, Ljiljan, Sarajevo, 14.12.1994., str. 56., O Sabitu UæiËaninu, 162. Znameniti Boπnjaci u vrijeme osmanske vlasti, Muallim , Sarajevo, 1994., br. 21, str. 16, br. 22, str. 16, br. 23, str. 16, br. 24, str. 16., 163. Znameniti Boπnjaci - dio naπe historije - Istina o BiH, god. I, Sarajevo, 1994., br. 9, str. 24-25; br. 10, str. 24-25, br. 11, str. 24-25., (S prijevodom na turski Amine KupusoviÊ i Fazilete HafizoviÊ) 164. Oriental instiute in Sarajevo - Why, br. 5, Sarajevo, 1994., str. 2930., 165. Institut moæe ponovo stati na noge, Preporod 12/571, Sarajevo, 1994., str. 11., (Intervju S. SmajloviÊ sa F.N.) 166. BoπnjaËka knjiæevnost u gimnazijskim Ëitankama, Muallim, 27. Sarajevo, 1994., str. 16-17., 167. Ima li Orijentalni institut svoju buduÊnosti, Ljiljan, Sarajevo, 15. april 1994., str. 30., 168. Türkçe yazılmıá Bosna Edebiyat Mirasın Araátırmak, Yedi Iklim, VIII. c. 55. Istanbul, 1994., str. 41-47., 169. Nepoznati velikani, Osloboenje, Sarajevo, 5. VI 1994., st. 9. 170. Djelo o proπlosti i o nama - Ismet KasumoviÊ, Ali Dede Boπnjak i njegova filozofsko-sufijska misao. El-Kalem, Sarajevo, 1994., Muallim, br. 23, Sarajevo, 1994., str. 22., 1995. 171. Kronika, ljetopis i putopis kod Boπnjaka osmanskog perioda, Znak Bosne, I, br. 3. Zenica, 1995., str. 32-34., 172. Jedna alhamijado pjesma iz XVI stoljeÊa, Muallim, 34-35, Sarajevo, 1995., str. 20., 173. Riznica visovaËkih dokumenata, Domovina, lipanj, Sarajevo, 1995., str. 17., 174. Ljekovitost pËelinje ljubice, Vjesnik franjevaËke provincije presvetog otkupitelja, XLIV (1995), br. 4. Split, 1995., str. 154-155., 175. Otvorena katedra turkologije, Hrvatska rijeË, Sarajevo, 22.travnja 1995., str. 7., 324

176. Abdullah Boπnjak-pomiritelj ortodoksnog i sufijskog u islamu, Muallim, 32-33. maj-juni, 1995., str. 17., 177. Divanski pjesnik Sabit Alauddin UæiËanin, Odjek, XLVII, br. 4. Sarajevo, 1995., str. 13-14., 178. ©kolski programi i gimnazijske Ëitanke, Bosansko-hercegovaËki πkolski glasnik I, br. 2. Sarajevo, 1995., str. 31-33., 179. Alija Nametak, Za obraz i druge priËe, Priredio: F. N. Sarajevo, 1995., 180. PoËeti ispoËetka, VeËernje novine, XXXII, 9048, Sarajevo, 1995., str. 14., (Intervju: Sandre Kasalo sa F.N.) 181. Ko im je Baπeskija, VeËernje novine, XXXII, br. 9050 Sarajevo, 1995., str. 3. 182. ObeÊanja (ne) piπu knjigu, Osloboenje, 2. I 1995., str. 12. (Intervju Nagorke IdrizoviÊ sa F.N.) 183. Hasan Kafija PruπËak - Æivot i djelo, Dijalog, 1-2, Sarajevo, 1995., str. 199-203. 184. Hasan Kafi PruπËak - his life and work, Dialogue, 1-2. Sarajevo, 1995., str. 153-157., 185. Sabitova Ramazanija, Muallim, 28. Sarajevo, 1995., str. 19., 186. RaskrπÊa Hamze Hume, Muallim, 29-30. Sarajevo, 1996., str. 15., 187. U Sigetvaru - Zijaret Ali Dedi Boπnjaku, Muallim, 39. Sarajevo, 1995., str. 15., 188. In memoriam. Fehim Dæ. Spaho (1943-1993), POF 42-43, Sarajevo, 1995., str. 9-11., 189. Dr. Ismet KasumoviÊ 1948-1995, Muallim, 28. januar-februar 1995., str. 22., 1996. 190. Knjiæevni stvaraoci porijeklom iz Sandæaka za vrijeme osmanske vlasti - uz: Druπtveni i dræavno-pravni kontinuitet Sandæaka, Zbornik radova sa nauËnog skupa odræanog 22. i 23. aprila 1995. g. u Sarajevu. Sarajevo, 1996., str. 149-152., 191. Institucija Nekibul-eπrefa u Bosni i Hercegovini, Anali GHB, XVIIXVIII, Sarajevo, 1996., str. 253-257., 325

192. HandæiÊev rad na prouËavanju knjiæevnosti Boπnjaka, Zbornik radova sa znanstvenih skupova o Hadæi Mehmeda HandæiÊu. Sarajevo, 1996., str. 38-44, 193. In memoriam Mr. Eπref KovaËeviÊ, Muallim 42, mart 1996., str. 23., 194. In memoriam Mr Eπref KovaËeviÊ (1924-1996). POF 44-45. Sarajevo, 1996., str. 9-11., 195. Krupan doprinos turkologiji - Dr. Ekrem »auπeviÊ, Gramatika suvremenoga turskog jezika, Osloboenje, 7.7.1996., str. 9., 196. Sa Vratnika Fata, Muallim, 44-45, maj-juni 1996., str. 23., 197. Mi nismo narod bez korijena, Kabes, II, br. 9. Mostar, 1996., str. 36-38., Intervju S. »evra sa F.N. 198. Vakufnama Aiπe, kÊeri hadæi Ahmeda iz Mostara, Prev. F. N. POF, 44-45. Sarajevo, 1996., str. 363-366., 199. Vakufnama Salih-age, sina Mehmed-agina iz BihaÊa, Prev. F. N. POF, 44-45., Sarajevo, 1996., str. 377-381., 200. Acta turcica FranjevaËkog samostana Visovac kod ©ibenika, POF, 44-45. Sarajevo, 1996., str. 382-390., 201. Dr. Turgut Karacan - Bosnalı Alaeddin Sabit, Divan. POF 44-45. Sarajevo, 1996., str. 471-474., * prikaz 202. Dr. Erdogan Erol - Sukkeri Hayati, Edebi Kisiligi ve Divani, POF, 44-45. Sarajevo, 1996., str. 474-475., * prikaz 203. Tradicija mevluda u Bosni i Hercegovini, Kabes II, br. 12. Mostar, 1996., str. 50-53., 204. Radio je najteæi posao, Osloboenje, LIII, Sarajevo, 10.11.1996., str. 13., Uspomena na Mehmeda MujezinoviÊa 205. Rukopisno blago BoπnjaËkog instituta, Takvim za 1997/1417-18 h.g. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1996., 251-261., 206. Stradanje Orijentalnog instituta u Sarajevu - primjer kulturocidu, Zora Cankarjeva IV, 12. Sarajevo, 1996. str. 8., 326

207. Dva tariha o obnovi mevlevijske tekije, Muallim. br. 50. Sarajevo, 1996., str. 16-17., 208. Vakufnama Aiπe kÊeri hadæi Ahmeda iz Mostara, Kabes II, br. 14. Mostar 1996., str. 28., 1997. 209. Divanska knjiæevnost Boπnjaka, Orijentalni institut i Meunarodni centar za mir. Sarajevo, 1997., pp. 200., 210. Mejlijna kasida o Bajramu, Muallim 52, Sarajevo, 1997., s. 6. 211. (Priredio F. Nametak) Alija Nametak, Sarajevske uspomene, Hrvatska sveuËiliπna naklada, Zagreb 1997., pp. 180., 212. Sarajevo poslije Savojskog, I, Muallim, februar, br. 53 (1997), od 25-27; mart, br. 54 (1997), od 26-28., 213. Knjiæevnost u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Blagaj, god. I, br. 1 (1997), 49-51., 214. Turski dokumenti VisovaËkog samostana /VisovaËki zbornik, Zbornik radova simpozija u prigodi 550. obljetnice franjevaËke nazoËnosti na Visovcu 1445-1995, Visovac 1997., 293-298., 215. Humanitarna uloga malih vakufa u osmanskom periodu, Humanitarni aspekti djelovanja dobrotvornih druπtava u ratnim uvjetima, (The Humanitarian role of small waqfs in the Ottoman period), Zbornik radova, Merhamet Sarajevo, Sarajevo 1997., 141-144., 216. Sarajlije u epigrafici 18. i 19. stoljeÊa, Sarajevo. Prilozi historiji; Radovi sa znanstvenog simpozija “Pola milenija Sarajeva”. Institut za historiju - Orijentalni institut. Sarajevo, 1997., str. 151-156., 217. Sarajevo (fotomonografija), Svjetlost, Sarajevo, 1997. Zajedno sa: E. ImamoviÊ, B. Zlatar, E. Pelidija, N. Kurto, V. Æujo., 218. Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke BoπnjaËkog instituta, BoπnjaËki institut, Zürich, 1997., 579 pp. (U koautorstvu sa Salihom Trakom), 219. OpijaËeva pjesma na turskom posveÊena ©ejh Juji, Hercegovina, 9. Mostar, 1997., str. 175-181., 220. MaglajliÊ, Munib, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 22., 221. MatrakËi, Nasuh, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 258. 327

222. Medæazi, ©ani, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 287., 223. Mehmed, Reπid, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 288., 224. MuftiÊ, Teufik, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 580., 225. Muhlisi, hadæi Mustafa Boπnjak, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 580., 226. MuliÊ, Hamdija, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 582., 227. MuliÊ, Malik I, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., 582-583., 228. Nerkesi, Muhamed, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 677-678., 229. Nihadi, Muhamed Karamusa-zade, Leksikon pisaca Jugoslavije, IX Matica srpska, Novi Sad, 1997., str. 686., 1998. 230. Dragocjeni izvor znanja o slavnoj boπnjaËkoj historiji (prijevod odlomka iz Historije Ibrahima AlajbegoviÊa PeËevije), Ljiljan od 18. aprila 1998., str. 30-31., Drugi nastavak pod naslovom “Gazi Husrev-begove pobjede”. Ljiljan, 22. aprila, 1998., str. 30-31. , TreÊi nastavak pod naslovom “Zapis o æivotu na ogledalu vremena”. Ljiljan , 29. aprila, 1998., str. 30-31., 231. PoËitelj u pjesmi na turskom jeziku, Kabes, god. IV, br. 30, Mostar, 1998., str. 19-20., 232. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu, sv. IV, London - Sarajevo, 1998., 534 + 19 str., 233. BoπnjaËka knjiæevnost u knjiæevnoj kritici - Starija knjiæevnost (u koautorstvu sa Enesom i Esadom DurakoviÊ). Sarajevo, 1998., 974 str., 234. Arapska knjiæevnost u knjiæevnoj kritici Esada DurakoviÊa,. u: BoπnjaËka knjiæevnost u knjiæevnoj kritici, VI knjiga. Sarajevo, 1998., 736-739., 328

1999. 235. (Grupa autora) Boπnjaci i islam, Priredio i predgovor napisao F. Nametak, Sarajevo 1998., 141 str., 236. Reπat Nuri Guntekin, Grmuπa, S turskog preveo Fehim Spaho. Priredio i predgovor napisao: Fehim Nametak. BH MOST, Sarajevo, 1999., 237. Porodica SikiriÊ u rukopisima BoπnjaËkog instituta u Cirihu, POF, XLVII-XLVIII/1999., str. 169-179., 238. Amir LjuboviÊ i Fehim Nametak, Hasan Kafija PruπËak, Sarajevo Pablishing, Sarajevo, 1999., 279 str., 239. Salih Sidki HadæihusejnoviÊ Muvekkit, Povijest Bosne I-II, ElKalem. Sarajevo, 1999., Preveli: Abdulah Polimac, Lamija HadæiosmanoviÊ, Fehim Nametak i Salih Trako, 240. Jaπar Kemal, Pobunjenik sa Torosa, Preveli: Nedim FilipoviÊ i Eπref KovaËeviÊ. Priredio i biljeπku o piscu napisao: Fehim Nametak, BH Most, Sarajevo, 1999., 2000. 241. Znanstveno upoznavanje sa naπom historijom, (Uz izdanje “Opπirnog propisa Bosanskog sandæaka iz 1604. godine” kojeg su objavili Orijentalni institut Sarajevo i BoπnjaËki institut Cirih - odjel Sarajevo), Osloboenje, LVI, br. 19126, Sarajevo, 21.05.2000., KUN, str. 6., 242. Hivzija HasandediÊ, u knjizi: Tragom boπnjaËke baπtine - Hivzija HasandediÊ, Mostar, 2000., str. 58., 243. Jedno izuzetno bibliofilsko izdanje, (Fototipsko izdanje rukopisa Plemenita loza Boæijeg poslanika Muhameda a.s., BoπnjaËki instiut, Cirih), Preporod, XXXI, br. 18/691, Sarajevo, 2000., str. 37., 244. Knjiæevna baπtina Boπnjaka na turskom jeziku, Osloboenje-KUN, 22.10.2000., str. 4., 245. Kronostihovi mostarskog pjesnika Hasana Zijaije, u: Trava od srca hrvatske Indije 2 (posveÊeno akademiku Radoslavu KatiËiÊu), Zagreb, 2000., str. 191-205)., 246. Ibrahim AlajbegoviÊ PeËevija, Historija I-II, 1520-1640. Prijevod, uvod i biljeπke: Fehim Nametak. el-Kalem, Sarajevo, 2000., str. 870 , 329

2001. 247. Utjecaj perzijsko-islamske kulture na knjiæevnost Boπnjaka u osmanskom periodu, Beharistan, br. 1. Sarajevo, 2001., str. 12-19., 248. Neki izvori inspiracije AndriÊevih djela, Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, LXIII, 1-2, Sarajevo, 2001., str. 51-56., 249. Anadolu ve Boának mutasavvıflar arasında 19. yüzyıldaki karáılıklı etkileáim, u knjizi: Avrupa’ya ilk adım, Uluslararası Sempozyum, Istanbul, 2001., str. 99-204., 250. Hasan Zijaija - pjesnikovi zapisi o sebi i svome gradu, Beharistan, br. 2. Sarajevo, 2001., str. 12-24., 251. Izloæba - Dr. Mehmed Spaho (1883-1939); Autor izloæbe i teksta u Katalogu uz izloæbu: F.N. Sarajevo, 2001., str. 1-16. 252. Muhamed Hevai Uskufi, Maqbul-i arif (Potur ©ahidija), Priredio i predgovor napisao: F. N. Tuzla, 2001., str. 45 + faksimili originala, 253. Ko o Ëemu, vlikosrpski ideolozi: “Ugroæenosti srpstva” (“Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena” - Referati sa Meunarodnog nauËnog skupa 13-15. decembra 1994., Istorijski institut SANU, Beograd/Pravoslavna reË, Novi Sad, Beograd 1995., 470 str.) Godiπnjak BKZ Preporod, 2001., Sarajevo, 2001., str. 287-290., 254. BoπnjaËki institut. Sezam plus, God. I/2001., od. 1. 10. 2001; Sarajevo, str. 3. 2002. 255. Abdulhak Hamid Tarhan, Leksikon stranih pisaca (LSP), ©kolska knjiga, Zagreb, 2001., str. 2., 256. Adivar Halide Edib, LSP, Zagreb, 2001., str. 6-7., 257. Ahmet Haáım, LSP, Zagreb, 2001., str. 12-13., 258. Baki Mahmud, LSP, Zagreb, 2001., str. 77-78., 259. Evlija »elebi, LSP, Zagreb, 2001., str. 326., 260. Fatma Aliye Hanım, LSP, Zagreb, 2001., str. 331., 261. Güntekin Reáat Nuri, LSP, Zagreb, 2001., str. 422., 262. Hikmet Nazım Ran, LSP, Zagreb, 2001., str. 459., 263. Karaosmanoûlu, Yakup Kadri, LSP, Zagreb, 2001., str. 540., 264. Kemal, Yaáar, LSP, Zagreb, 2001., str. 553., 330

265. Muhlisi, Mustafa Boπnjak, LSP, Zagreb, 2001., str. 743., 266. Namik, Kemal, LSP, Zagreb, 2001., str. 755-756., 267. Nerkesi Muhamed Sarajlija, LSP, Zagreb, 2001., str. 762., 268. Osmanzade Taip, LSP, Zagreb, 2001., str. 794., 269. Yunus, Emre, LSP, Zagreb, 2001., str. 1167., 270. Zijai, Hasan Mostarac, LSP, Zagreb, 2001., str. 1175., 271. Adil-beg ZulfikarpaπiÊ i ideja boπnjaπtva, u knjizi: ©. Filandre i E. KariÊa, BoπnjaËka ideja, Zagreb, 2002., str. 373-377., 272. Fadil Pasha’s qasida as an answer to Ziya-Pasha’s Zafernama, POF, 50, Sarajevo, 2002., str. 191-202., 273. ©ejh Jujo u biografskoj literaturi i beletristici, u knjizi: Mudrost raa toleranciju, NauËni skup povodom 350 godina od roenja Mustafe EjuboviÊa, ©ejh-Juje i 400 godina predavanja Mesnevije u Mostaru, Mostar, 2002., str. 69-75., 274. Mehmed Halifa Boπnjak, Ljetopis 1650-1665; Predgovor, prijevod i biljeπke: Fehim Nametak, Orjentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2002., 254 str.274. 275. Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke BoπnjaËkog instituta, obrada: Fehim Nametak i Salih Trako, sv. II. Sarajevo - Zürich, 2003., str. 521 276. Mostar at the time the old bridge was built - Mostar zur Zeit der errichtung der alten Brücke, u The bridge of Mostar - Die Brücke von Mostar, Vienna/Wien, 2003., str. 38-41.

331

332

IN MEMORIAM

333

334

Enes Pelidija AKADEMIK PROF. DR. AVDO SU∆ESKA
Tokom proteklog stoljeÊa Sarajevo je ubrajano u najveÊe i najznaËajnije centre orijentalistike i historije osmanskog perioda na prostorima zemalja jugoistoËne Evrope. SteËeni renome nastao je zalaganjem brojnih znanstvenih radnika, institucija, djela i Ëasopisa pisanih i objavljivanih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Imena i djela dr. Safvet bega BaπagiÊa, Milana Preloga, Sejfudina Kemure, dr. Vladimira ∆oroviÊa, Hamdije KreπevljakoviÊa joπ su u prvim decenijama XX stoljeÊa privukla paænju ozbiljne znanstvene javnosti. U narednom periodu dolazeÊe generacije orijentalista i historiËara osmanskog perioda joπ su viπe uËvrstile i podigle veÊ steËeni ugled. Nove studije i radovi akademika Hamdije KreπevljakoviÊa, te prijevodi defera i drugih izvora orijentalne provenijencije, kao i brojne knjige, Ëlanci i prilozi dr. ©aÊira SikiriÊa, akademika Nedima FilipoviÊa, akademika Branislava –ureva, prof. Hamida HadæibegiÊa, dr. Hazima ©abanoviÊa, Besima Korkuta, dr. Adema HandæiÊa, Alije BejtiÊa Mehmeda MujezinoviÊa, dr. Muhameda HadæijahiÊa, Omera MuπiÊa, mr. Eπrefa KovaËeviÊa, Muhameda MujiÊa i drugih, doprinijeli su da su fakulteti Univerziteta u Sarajevu, Zemaljski muzej i Orijentalni institut postali centri u koje su radili ili uËile mlae generacije osmanista sa prostora bivπe Jugoslavije, ali i drugih zemalja. Zato je odlazak sa ovog svijeta svakog od navedenih znanstvenika, pedagoga, humanista predstavljao nenadoknadiv gubitak. Ovom krugu osmanista pripadao je i akademik prof. dr. Avdo SuÊeska. Njegovom smrÊu 21. decembra 2001. godine, polahko, ali neumitno odlazi upravo ona generacija osmanista koja je stekla najveÊe priznanje i poπtovanje svih koji znaju πta je znanost i znanstveni rad. Meutim, i pored dobre volje, mnogi ne znaju bitne detalje iz profesorovog æivota i rada. Roen je 5. maja 1927. godine u Jasenici kod Rogatice. Nakon steËenog osnovnog obrazovanja i zavrπenih sedam razreda Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu, srednjoπkolsko obrazovanje zavrπava kao maturant gimnazije. Studirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu na 335

kojem je diplomirao 1950. godine. Na istom fakultetu ubrzo je biran za asistenta, a zatim i za docenta na Katedri historije dræave i prava naroda Jugoslavije. Uz redovne poslove piπe doktorsku disertaciju o ajanima i njihovoj ulozi na juænoslavenskim prostorima. Sa ovom temom doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1959. godine kod akademika Mehmeda BegoviÊa. ©kolske 1962/63. godine boravi u Minhenu na specijalizaciji u Institutu za historiju i kulturu Bliskog istoka i turkologiju kod profesora Babingera i Kislinga. Po dolasku u Sarajevo 1964. godine biran je u zvanje vanrednog, a 1969. godine redovnog profesora za predmet Istorija dræave i prava naroda Jugoslavije. Svoje nastavniËke obaveze na ovom fakultetu obavlja do odlaska u penziju 1990. godine. U posljednje dvije godine pred mirovinu obavlja duænost dekana. U vremenskom periodu izmeu 1968. i 1974. godine bio je i na duænosti direktora Orijentalnog fakulteta u Sarajevu. U toku svog plodonosnog rada dobio je viπe zasluænih nagrada, odlikovanja i priznanja. Meu njima su ©estoaprilska i Dvadesetsedmojulska nagrada za znanstveni rad. Zbog velikog znanstvenog doprinosa 3. marta 1987. biran je za dopisnog, a 199?. godine i redovnog Ëlana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Godine 1996. svoju decenijama vrlo briæljivo skupljanu struËnu biblioteku sa viπe hiljada naslova poklonio je BKZ Preporod. Knjigama iz ove biblioteke, koja nosi ime darodavca, danas se sluæe generacije studenata, znanstvenika i ljubitelja historije. Ni nakom sluæbenog penzionisanja akademik SuÊeska sve do smrti ne usporava znanstveni rad. Kada se pogledaju 122 bibliografske jedinice koje su nam do sada poznate, onda bez poteπkoÊa moæemo dobiti odgovor zaπto se profesor dr Avdo SuÊeska joπ za æivota ubrajao meu ne samo juænoslavenske, nego i svjetske poznavaoce druπtvene, pravne i politiËke historije zemalja jugoistoËne Evrope u vrijeme osmanske vladavine. Joπ od asistentskih dana predmet njegovog istraæivanja bilo je prouËavanje dræavno-pravnog razvitka Bosne osmanskog perioda, ali i drugih juænoslavenskih prostora. Ipak, najviπe radova pisao je o Bosanskom ejaletu XVIII i prve polovine XIX stoljeÊa. Njegovi prvi radovi izmeu 1954. i 1964. godine Vakufski krediti u Sarajevu, Mjesto muteselima u lokalnoj upravi do tanzimata, Malikana - doæivotni zakup dræavnih dobara u Osmanskoj dræavi, Taksit - prilog prouËavanju daæbinskog sistema u naπim zemljama pod turskom vlaπÊu, Pojava u sistemu izvanrednog oporezivanja u Turskoj u XVII vijeku i pojava nameta tekalif-i πakka, do Organizacije osmanske 336

vlasti u Osmanskom carstvu koji su πtampani u najznaËajnijim domaÊim i inozemnim Ëasopisima, skrenuli su paænju na tada mladog znanstvenika brojnih domaÊih i inozemnih osmanista. Istovremeno je u prvoj deceniji svog znanstvenog i nastavniËkog zvanja dr SuÊeska napisao i univerzitetski udæbenik Istorija dræave i prava naroda SFRJ ( Sarajevo 1964. ) koji je u narednim decenijama doæivljavao brojna ponovljena i dopunjena izdanja. Njenim publikovanjem otkrio je veliku erudiciju u historiografiji i pravnim disciplinama. Kako su primjetili njegovi kritiËari: “iako udæbenik, ova knjiga ima veliki broj sasvim orginalnih rjeπenja”. Zbog toga je u narednom periodu bila koriπtena kao univerzitetski udæbenik i na drugim Pravnim vakultetima tadaπnje SFRJ.
VeÊ naredne 1965. godine objavljuje svoju najpoznatiju studiju Ajaniprilog izuËavanju lokalne vlasti u naπim zemljama za vrijeme Turaka (Sarajevo 1965, 278). Cijela studija je napisana na osnovu bogate izvorne grae i znanstvene literature. U njoj je autor ispitao i prikazao nastanak i razvitak ajana i ajanluka u osmanskom sistemu XVIII i prvih decenija XIX stoljeÊa. Ovom monografijom, kao i kasnijim radom SeljaËke bune u Bosni u 17. i 18. stoljeÊu (GDIBIH, Sarajevo 1969.) unosi posve novi pogled o osmanskom druπtvu i dræavi, kako na tlu tadaπnjeg Bosanskog ejaleta, tako i πirem juænoslavenskom. To se posebno odnosi na poloæaj bosanskih muslimana-Boπnjaka koji su do tada prikazivani samo kao privilegirani druπtveni sloj. Unoπenjem novih znanstvenih rezultata razbijena je crnobijela shema o ovoj dræavi i njenom druπtvu. Ta svoja saznanja profesor SuÊeska produbljuje u narednim radovima. Posebno je to pokazao u radu Poloæaj bosanskih Muslimana u Osmanskoj dræavi i njegov stav prema toj dræavi (Sarajevo, 1974.). VeÊ tada akademik SuÊeska zapoËinje sa svojim saradnicima dugu i upornu borbu vraÊanja izvornih termina u historiografiji, onako kako se oduvijek i na Zapadu i na Istoku piπe bez podlijeganja knjiæevno mitskim nazivima. Vremenom Êe to sasvim korektno veÊina osmanista prihvatiti i u drugim sredinama, mnogi ne znajuÊi da je akademik SuÊeska bio jedan od pionira ove znanstvene korekcije koju neki danaπnji knjiæevnici i knjiæevni historiËari kao autori programa historije pokuπavaju vratiti u nastavu, a historiju Bosne i Hercegovine svesti na minimum zastupljenosti u udæbenicima . Ne manje zapaæeni su mu i cijenjeni radovi Poloæaj Jevreja u Bosni i Hercegovini za vrijeme Turaka, O kefilemi, O poloæaju Poljica u osmanskoj dræavi, Evolucija u nasljeivanju odæakluk-timara u Bosanskom paπaluku, 337

Neke osobenosti u procesu ËifluËenja u Bosni i Hercegovini u XVIII stoljeÊu, Popis Ëifluka u rogatiËkom kadiluku iz 1835. godine, Uticaj migracionih kretanja na oblikovanje agrarnih odnosa u BiH u periodu osmanske vladavine, Dræavno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine, te mnogi drugi. Veliki broj svojih radova profesor SuÊeska je objavio u renomiranim historijskim Ëasopisima u inozemstvu na engleskom, njemaËkom, turskom i drugim jezicima. Zato se moæe kazati da je kao historiËar, pravnik i orijentalista bio poznat ne samo na πirem juænoslavenskom prostoru, nego i u najπirim meunarodnim znanstvenim krugovima. Njegovo miπljenje o odreenim pitanjima sa najveÊom paænjom je uvaæavano u brojnim meunarodnim asocijacijama, institucijama, redakcijama i znanstvenim skupovima. Bez pretjerivanja se moæe reÊi da je bio viπe poπtovan i uvaæen u meunarodnim znanstvenim krugovima, nego πto je to poznato sredini gdje je æivio i djelovao.
To priznanje mu je doπlo joπ prije viπe decenija. Kada je na Petom kongesu historiËara Jugoslavije u Ohridu na kome je glavna tema rasprave bila etniËka i nacionalna pitanja i procesi na juænoslavenskom tlu od doseljavanja Slavena do kraja Drugog svjetskog rata prof. dr Avdo SuÊeska podnio referat “O historijskim osnovama posebnosti-bosans kohercegovaËkih muslimana”, meu prisutnim je unio jednu novinu koja je postala centralnom temom cijelog Petog kongresa. To je izazvalo interesiranje i πire meunarodne znanstvene javnosti. O tome postoje pisani tragovi. Tako npr. Frankfurter Allgemeine Zeintug u broju od 15. oktobra 1969. godine piπe da je na Kongresu u Ohridu dominiralo “muslimansko pitanje”. A πta je to u ovom referatu pisao profesor SuÊeska? KoristeÊi relevantnu arhivsku grau i struËnu literaturu, pisao je da do tada nepriznati muslimani su narod kao i drugi sa svim osobenostima koje imaju i druge priznate nacije. Po miπljenju akademika SuÊeske “napuπtanje vlastite individualnosti predstavlja neku vrstu smrti. Æivljenje je razmiπljanje za sebe i o sebi, kako za pojedinca, tako i za narod. I pojedinac i narod prestaju postojati onda kada viπe nisu svjesni sebe”. Vremenom, mnoge teze tada i narednih godina osporavane, prihvaÊene su i potvrene. Neke nalazimo i u njegovoj posljednjoj objavljenoj knjizi Boπnjaci u osmanskoj dræavi, ( Sarajevo, 1995. ). Iako kroz studije pripreman za pravnika, akademik Avdo SuÊeska je cijelim svojim radnim i znanstvenim opusom bio i ostao pravi historiËar, 338

posebno osmanskog perioda. Iz njegovih radova paæljiviji Ëitalac osjeti æivot vremena o kome piπe bez ikakvih pretjerivanja i sa velikim slojevitim druπtvenim previranjima. U njima se osjeti bosanski i boπnjaËki povjesniËar ispred kojeg ide istraæena arhivska graa Istanbula, BeËa, Minhena, Dubrovnika, Sarajeva i drugih velikih arhivskih centara sa pisanjem o veoma osjetljivim temama, ali uvijek zasnovanim na Ëinjenicama. Njegov odlazak sa ovog svijeta posebno su osjetili mlae kolege i prijatelji. Oni su ga cijenili kao znanstvenika svjetskog ugleda, profesora i velikog Ëovjeka koji ih je nesebeËno uËio, pomagao i podsticao u njihovom znanstvenom uzdizanju. Isto tako je ostao dosljedan i odan patriota do zadnjeg trenutka, dijeleÊi u toku agresije sudbinu zemlje i naroda kojem je pripadao. Njegovi zemni ostaci ukopani su 24. decembra 2001. godine na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

339

Muhamed MrahoroviÊ ©EHID MR. NIJAZ ©UKRI∆ (SjeÊanje - Skica za biografiju)
Nijaz, sin Mehmeda i Sidike ©ukriÊ, roene ZupËeviÊ, roen je u Travniku 15. maja 1940. godine. Osnovnu Ëetvorogodiπnju πkolu zavrπio je u Sarajevu poslije koje, u istom gradu, pohaa Gazi Husrev-begovu medresu u trajanju od osam godina i zavrπava je πkolske 1958/59. godine. Nakon zavrπene Medrese upisuje studij orijentalne filologije na Filoloπkom fakultetu u Beogradu i zavrπava ga akademske 1962/63. godine. U vremenu od 1962. do 1965. dobija stipendiju preko kulturne razmjene studenata u Bagdadu i odlazi na specijalizaciju arapskog jezika na Bagdadskom univerzitetu i istovremeno sluπa predavanja iz povijesti na Institutu za visoke studije πto Êe ga opredijeliti za magistarski studij povijesti. Po zavrπetku specijalizacije jezika vraÊa se u Sarajevo i ukljuËuje u nastavu Gazi Husrev-begove medrese na predmet arapski jezik kao profesor konverzacije do odlaska na odsluæenje vojnog roka. Od tog vremena datira neposredno upoznavanje profesora ©ukriÊa generacije Gazinovaca koja zavrπava πkolovanje 1965/66. πkolske godine. Pojava Nijaza ©ukriÊa kao mladog profesora, koji je izvrsno poznavao moderni knjiæevni govorni arapski jezik, te ispoljavao vrhunsko pedaπko umijeÊe u komunikaciji i praktiËnoj nastavi, zacijelo je u svakome od nas ostavilo neizbrisivo sjeÊanje na njegov lik te maksimalno nas motiviralo da poemo istim stazama obrazovanja i intelektualnog razvoja. Mi, koji smo ga tada upoznali i doslovce se druæili sa njim kao pedagogom i profesorom, veÊ tada smo izraæavali duboku nadu za studijski odlazak na Istok, u Bagdad Harun ar-Reπida, u najËarobniji grad znanosti i kulture, grad Hiljadu i jedne noÊi, grad dviju mistiËnih rijeka Eufrata i Tigrisa i joπ mistiËnijih Edenskih vrtova. Po odsluæenju vojne obaveze Nijaz se ponovo obreo u Bagdadu 1967. kao stipendista Bagdaskog univerziteta gdje na postdiplomskom studiju povijesti radi i brani s najviπim uspjehom magistarsku disertaciju na temu ©irenje islama i nastanak islamskih institucija u BiH u XV i XVI vijeku. 340

Ta godina (1967.) nekolicini od nas Êe biti sretna s obzirom da smo takoer dobili stipendije i otiπli na studij u Bagdad kod svog uËiteljauzora. ZahvaljujuÊi Nijazovom angaæmanu i autoritetu kog je uæivao u toj sredini veÊi broj kolega i kolegica iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova dobit Êe stipendije za studij u Bagdadu. Za opis dogaaja u vremenu provedenom u druπtvu sa Nijazom kao starateljem, naπim skrbnikom i ustazom, kako smo ga iz poπtovanja svi oslovljavali, za prosto taksativno registriranje svih tih dragih uspomena, bila bi potrebna veÊa knjiga sjetnih memorija. Pozivam svoje kolege ovim putem da zajedniËki uradimo djelo kojim bismo se makar djelomiËno oduæili naπem ustazu ostavljajuÊi pisani trag o njemu generacijama muslimanske omladine, pisani trag o Ëovjeku za koga sam slobodan ustvrditi da je posljednji Gazinovac i Boπnjak koga se moæe uzimati za svekoliki uzor i autoritet plemenitosti i Ëestitosti, pisani trag o Ëovjekuparadigmi najπireg srca i duπe, kojem su srdæba, ljutnja, egoizam, individualizam, bile strane i nepoznate odrednice moralnog ljudskog lika. Nakon okonËanja magistrata vraÊa se u Sarajevo i biva imenovan za profesora historije islama i arapskog jezika 1972. godine u Gazi Husrevbegovoj medresi. Na tim predmetima radi do 1977. godine poslije Ëega prelazi u Gazi Husrev-begovu biblioteku na mjesto bibliotekara do 1980. godine. Te godine stupa u brak sa Nasihom AlihodæiÊ s kojom raa troje djece: Muhameda 1981., Merimu 1984. i ©ejmu 1991. godine. Iste godine biva izabran za stalnog predavaËa na predmetu Povjest islamske kulture i civilizacije na Islamskom teoloπkom fakultetu u Sarajevu i na tom radnom mjestu zadesit Êe πehidska smrt njega i njegova malodobnog sina Muhameda 29. augusta 1992. godine. Ispaljena haubiËka granata sa ËetniËkih poloæaja tog tragiËnog dana oduzet Êe pet nevinih æivota: Nijazaov i njegova sina Muhameda, Tenzile HadæiabdiÊ i dvoje njezinih roaka. Vijest o tragiËnom dogaaju paralizirala je duπe svakog koga je poznavao i ostavila zauvijek nenadomjestivu prazninu u srcima nas koji smo u njemu imali istinskog uzora i kolegu, brata i uËitelja. Kao intelektualac slobodnih nazora Ëesto je bivao na udaru represivnih mjera politiËkog sistema, a zbog toga mu Ëesto nisu bivale naklonjene ni strukture Zajednice kojoj je pripadao i za Ëiji prosperitet

341

se zduπno zalagao svim svojim plemenitim biÊem. Tako su mu 1972. godine reducirana graanska prava i slobode oduzimanjem putnih isprava koje su mu vraÊene tek 1986. godine kada je partijsko jednoumlje veÊ poËelo osjeÊati gorak ukus gubitka povjerenja i vlastiti sunovrat u bespovratni ambis zaborava. Jedno kraÊe vrijeme Nijaz je djelovao i politiËki u dræavnom Parlamentu sa poznatih svojih moralno-etiËkih i humanistiËkih pozicija kao izvanredno cijenjena osoba. Na poËetku agresije na grad Sarajevo bio je uhapπen sa sinom Muhamedom i joπ s nekim kolegama iz naselja NedæariÊi i sproveden u logor Kula u Lukavici gdje podnosio nekoliko mjeseci teπke fiziËke i duπevne torture i poniæavanja od strane ËetniËkih divljaka i specijalne jedinice Crnih udovica. Prebolno je bilo sluπati kazivanje o situaciji kada su mu divljaci pokuπavali zaklati sina pred njegovim oËima, to nevino i neduæno dijete, samo zato πto je nosilo ime Muhamed i πto je bilo sin Nijaza ©ukriÊa, politiËki angaæiranog teologa-historiËara. Nijaz kao autoritet meu kolegama Ne vjerujem da Êe biti neko toliko cijenjen meu svojim kolegama kakav je bio ustaz Nijaz meu nama, koji smo imali sreÊu druæiti se s njime i neposredno ga upoznavati kao uzora u svakom pogledu. Markantne pojave, uvijek nasmijan i spreman za ozbiljan i produhovljen razgovor, pedantan, redovno lijepo i ukusno obuËen, prefinjenih manira, izazivao je najdublje naπe poπtovanje i æelju da ga se imitira, a divljenju njemu nisu se mogli otimati ni oni koji ga moæda i nisu posebno voljeli ili koji su mu zavidjeli. Njegovu pojavu pratili su do perfekcije izgraeni maniri, opuπteni i posvema smireni izraz njegova unutarnjeg πarma πto je zacijelo kod svakog susreta s njim budilo osjeÊaj ushiÊenja. Meu nama svaka njegova rijeË ili stav imali su posebnu teæinu. Iz respekta nije bilo mjesta osporavati ga ili, ne daj Boæe, sumnjati u njegove iskrene namjere. Njegovi obrasci kulture i komunikacije s drugima za nas su imali tretman paradigmatiËkog kodeksa kulture ponaπanja. SedmiËna okupljanja u prostorijama njegova obitovanja u Bagdadu predstavljala su za svakog od nas sedmiËni doæivljaj. Kao πto nam je znaËio tokom studijskog druæenja takav odnos smo æeljeli i po povratku u naπa mjesta, pa i onda kada smo se osamostalili u æivotu i na radnim 342

poslovima. Svaki od nas dao mu je obeÊanje da Êe ostati vjeran pozivu za koji smo se obrazovali u dalekom svijetu bez obzira politiËke i druge okolnosti, Ëak i onda kada nam je kazano da “za nas nema mjesta u Islamskoj zajednici” jer smo navodno tamo u tiini “u statusu nekavih padobranaca”. Nijaz kao humani i moralni uzor Zacijelo su ove osobine njegova karaktera predstavljale najsnaænije vrline njegova ljudskog lika. NeÊu pogrijeπiti ako kaæem da je njegova duπa bila predodreena biti ogledalom u kome su se reflektirali obziri paradigmatiËke uzoritosti onoga koga je Svemilostivi Allah odabrao kao uswa hasena ËovjeËanstvu. Duπa mu je snaæno zrcalila razumijevanjem za potrebe drugih, a manir kojim je ispunjavao taj svoj osjeÊaj odgovornosti bivao je zaogrnut oreolom Ëasnosti i plemenitosti. Kroz prizmu ovih vrlina zauzimamo je svoj sud o nama, svakom ponaosob. Mi smo bili svjesni te Ëinjenice, jer smo znali da je on profil uzornog pedagoga koji, i kada govori, i kada πuti, prezentira najviπe vrline odgojenog Ëovjeka i autoriteta koji druge uËi odgoju i kulturi druæenja. Nijaz kao pedagog Na Ëasu je djelovao autoritativno, a ipak neposredno kao iskreni prijatelj. “Kolege” ili “momci”, bio je njegov omiljeni naËin obraÊanja uËenicima, a baπ takav nastup otvarao je naπe duπe, ulijevao u njih raritetan osjeÊaj poπtovanja i djelovao motivirajuÊe na planu pripreme za Ëas i za nastavu uopÊe. Kada bi uËenik, prozvan da odgovara, zbog slabe pripreme gradiva poËeo kolutati oËima od jednog do drugog kolege ili vrtiti uπima desno i lijevo ne bi li uhvatio koju doπaptanu rijeË, ustaz bi takvu situaciju prekidao upadicom: “Eh, kada bi nam neko joπ donio dæezvenjak kahve pa da kolektivno gimnasticiramo oËima i uπima; baπ bi to bila prava sportska rekreacija. Nego da mi u ovu tvoju sportsku rubriku ubiljeæimo jednu sportsku ocjenu dok ti ne ueπ u punu formu dæogirajuËi oËima, a bogme i uπima po ovoj lekciji.” Oni nemirnijeg duha suoËavali bi se sa vlastitom slaboπÊu opravdavanja svog postupka pred ustazom kojim on nije bio zadovoljan. U savjetovanju uËenika i kolega ispoljavao je najtopliji saosjeÊaj, neposrednu punu odgovornost, nadomjeπtao je sve ono πto nam je bilo 343

uskraÊeno roditeljskim odsustvom. »esto nam je sugerirao da iπËitavamo Poslanikovu siru i æivotopis velikih umnih ljudi iz razdoblja klasiËnog islama, primjerice o Ebu Bekru, Omeru, Osmanu Aliji, Allah bio zadovoljan s njima. Teæiπni fokus svog djelovanja usmjeravao je ka odgojno-obrazovnom i moralnom aspektu muslimanske liËnosti, neposrednih sluπalaca i Ëitalaca njegovih brojnih tekstova. Taj motiv podstaknut Êe ga da prevede na bosanski jezik jedno manje ali vrlo praktiËno djelo iz oblasti islamskog ahlaka pod naslovom Uputa uËeniku na putu sticanja znanja, koje je postalo nezaobilazan priruËnik u medresi i na vjeronauci po mektebima. Nijaz kao roditelj Kolikod je djelovao kao Ëovjek otvorenog srca i komunikativan, Nijaz je ipak bio osoba koja je imala razvijen osjeÊaj zadivljujuÊe stidljivosti. Kad bi se naπao u takvoj situaciji, njegov osjeÊaj je uvijek praÊen rumenilom lica i neke forme simpatiËne nespretnosti dok je pokuπavao opravdavati postupak kolege ili nekog svog prijatelja. Prema svojoj djeci uvijek ispoljavao nastup briæljivog odabiranja rijeËi kojim savjetuje ili ukazuje na neπto πto je strano islamskom moralu i odgoju. Za njega nije predstavljalo poteËkoÊu usmjeravanje ka moralnom maniru, ka odgojnom ponaπanju jer je njegov odnos, nenametljivo ispoljavan, bio privlaËan smjerokazni govor. Njegova djeca, neka im Allah svako dobro pruæi, prepoznavali su tu moralnu snagu svog oca i bez ikakvog nutarnjeg otpora usvajali su je i prakticirali u donosima sa svojim kolegama, u komπiluku i u πkoli, kao dragocjenu vrlinu. Ko danas ima priliku promatrati njegov evlad, moæe u njihovim likovima i ponaπanju prepoznati plemenite vrline rahmetli Nijaza. Svako od njih tako Ëedno njedri karakterne osobine svog babe. Bibliogrfija radova Nijaza ©ukriÊa Rahmetli Nijaz bijaπe vrlo plodan pisac i prevodilac. Ovdje Êemo samo taksativno zabiljeπiti njegova orginalna djela kao i njegove prijevode. Meu orginalnim spisateljskim radovima navodimo sljedeÊa djela: 1. ©irenje islama i nastanak islamskih institucija u BiH u XV i XVI vijeku, Bagdad, 1972. 344

2. Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini, u saradnji da rahmetli dr. Muhamedom HadæijahiÊem i Mahmutom TraljiÊem, Sarajevo, 1976., 1977.; 3. Poboænost i pismenost muslimanke u naπim krajevima, Glasnik VIS-a, br. 3, XVII/1980; 4. Veze bosansko-hercegovaËkih muslimana sa Mekkom i Medinom, Takvim, 1981.; 5. Ramazansko gostoprimstvo ©eher Sarajeva, Takvim, 1982.; 6. Halka sistem u islamskom obrazovanju, Islamska misao, IV/1982, br. 38.; 7. Jedan starisrpsko-hrvatski rukopisni prijevod udæbenika pedagogije u naπim medresama, Zbornik radova Islamskog teoloπkog fakulteta, I/1982.; 8. Lijepa rijeË kao lijepa voÊka, Preporod, br. 6, XIII/1982.; 9. Gazalijin doprinos islamskom obrazovanju, Glasnik, br. 1, XLV/1982.; 10. Noπnja naπe uleme, Takvim, 1983.; 11. Hadæ bosansko-hercegovaËkih muslimana u doba Austro-ugarske uprave (1878-1918), Islamska misao, br. 56, V/1983.; 12. Doprinos namaza u procesu πirenja islama i njegove kulture u naπim krajevima, Glasnik, br. 2, XLVII/1984.; 13. Neke kur’anske i sunnetske koncepcije povijesti, Takvim, 1985.; 14. Kur’asnki podsticaji za izuËavanje Sire/æivotnog puta Muhammeda, a.s., Glasnik, XLII/1986.; 15. O povjesti i savremenom stanju naπe vjerske pisane rijeËi, Islamska misao, br. 88-89., VIII/1986.; 16. Bajram u duhovnom i kulturnom biÊu muslimana, Preporod, br. 17, XVII/1986.; 17. Ibnu-s-sebil (Putnik), - Kur’anska odredenica koja podstiËe i obavezuje, Glasnik, br. 2, L/1987.; 18. Islamska duhovna spona u porodiËnim odnosima, Glasnik, br. 6, L/ 1987.; 19. Mjesto i uloga tesavvufa u uËvrπÊivanju islama i njegove kulture kod nas, Izloæen na Simpoziju u Zagrebu, 1988.; 20. Povijest islamske kulture i civilizacije, udæbenik za II godinu studenata ITF-a, Sarajevo, 1989.; 345

21. Osnovi poËetnog islamskog obrazovanja, Zbornik radova ITF-a, br.3, 1990.;

Prijevodi, uvod i biljeπke
1. Burhanuddin az-Zamudæi, Uputa uËeniku na putu sticanja znanja, prijevod i uvod Nijaz ©ukriÊ; 2. H. Mustafa bin Muhammed PruπËak, Etika milosra ili traktat o samilosti i saæaljenju prema æivim stvorenjima, prijevod, uvod i biljeπke Nijaz ©ukriË, Zbornik radova ITF-a, br.2, 1986.; 3. Thomas Arnold, Povijest islama, historijski tokovi misije, u saradnji sa A. Korkutom, El-Kalem, 1989. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiaten!

346

Zejnil FajiÊ MERHUM DR. ADEM HANDÆI∆ (1916.-1998.)
Dr. Adem HandæiÊ roen je u Teπnju 4. maja 1916. godine. Osnovnu πkolu zavrπio je u svome rodnom mjestu, a u Sarajevu je zavrπio Gazi Husrev-begovu medresu 1935. godine i Viπu islamsku πerijatsko-teoloπku πkolu 1940. godine. Nakon zavrπenog πkolovanja stupio je u sluæbu u ©erijatskom sudu u Teπnju kao pripravnik i tu je ostao do kraja 1942. godine. Iste godine napustio je sluæbu pripravnika u ©erijatskom sudu u Teπnju i od kraja 1942. godine nastavio je studije na Orijentalnom institutu Univerziteta u BeËu, gdje je pet semestara sluπao predavanja poznatih tamoπnjih turkologa i arabista. Nakon zavrπetka Drugog svjetskog rata i povratka u domovinu sluæbovao je u privrednim preduzeÊima u Doboju, uglavnom u finansijskim institucijama, od 1946. do 1951. godine. Te godine primljen je u Orijentalni institut u Sarajevu kao asistent-osmanista. Poslije tri godine izabran je u struËnog saradnika, u tom zvanju je ostao πest godina, da bi 1966. godine bio izabran za viπeg struËnog saradnika i u tom zvanju proveo gotovo deset godina. Doktorirao je 28. januara 1970. godine na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i odmah poslije toga, 24. aprila 1970. godine bio je izabran u zvanje viπeg nauËnog saradnika, a u oktobru mjesecu 1975. godine u najviπe nauËno zvanje nauËnog savjetnika Orijentalnog inastituta u Sarajevu.1 Osamdesetih godina proπlog stoljeÊa dr. Adem HandæiÊ bio je i Ëlan Savjeta Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Pored mnogobrojnih radova objavljenih u raznim Ëasopisima, kao i posebnih izdanja, objavio je i dva rada u Analima Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu i to: - Husrev-begov vakuf na prelazu iz XVI u XVII stoljeÊe, knjiga IX-X (1983.), str. 207-217.
1 Opπirnije o dr. Ademu HandæiÊu vidjeti u POF-u, vol. 47-48., str. 9-15, iz pera dr. Ahmeda S. AliËiÊa, odakle smo i mi uzelu glavne biografske podatke.

347

- Vakuf kao nosilac odreenih dræavnih i druπtvenih funkcija u Osmanskom carstvu, knjiga IX-X (1983.), str. 113-120. Ovi radovi bili su referati koji su odræani na Simpozijumu O vakufu u organizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, a u povodu obiljeæavanja 450-godiπnjice Gazi Husrev-begovog vakufa. Nakon HandæiÊeve smrti objavljeno je njegovo znaËajno djelo:

Opπirni popis bosanskog sandæaka iz 1604. godine. Sarajevo, BoπnjaËki institut Zürich - odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu, 2000. godine, Sv I/1, str. 679 i I/2, str. 601.2

2 Bibliografija radova dr. Adema HandæiÊa, u obradi Mubere BavËiÊ, objavljena je u istom navedenom POF-u, str. 191-199. Z.F.

348

Enes KariÊ MERHUM DR. ISMET KASUMOVI∆ (1948-1995.)
Ismet KasumoviÊ roen je u selu Pode, Travnik 1948. godine. Osnovnu πkolu zavrπio je u rodnom mjestu 1964, a Gazi Husrev-begovu medresu 1969. godine. U Gazi Husrev-begovoj medresi bio je najbolji uËenik svoje generacije. Potom odlazi na studij u Kuvajt, i na Kuvajtskom univerzitetu zavrπava Filozofski fakultet 1973. godine. Po povratku u Bosnu povremeno radi kao honorarni nastavnik u Gazi Husrev-begovoj medresi gdje je predavao retoriku. U ovo vrijeme zainteresirao se za studij treÊeg stupnja filozofskih nauka, te se upisuje na postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistarski rad pod naslovom “Problem nihiliteta u arapsko-islamskoj filozofiji” odbranio je 1979. godine pred komisijom na Ëelu sa mentorom prof. dr. Abdulahom ©arËeviÊem. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Ali-dede Boπnjak i njegova filozofsko-sufijska uËenja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1987. godine pred komisijom na Ëelu sa mentorom prof. dr. Hasanom SuπiÊem. Godine 1976. poËeo je raditi u Orijentalnom institutu u Sarajevu gdje je proπao zvanja asistenta, asistenta-istrazivaËa i nauËnog saradnika. Radio je takoer gotovo tri godine i na Filozofskom fakultetu u Priπtini gdje je predavao arapski jezik. Godine 1981. postavljen je za predavaËa tesavvufa na Islamskom teoloπkom fakultetu u Sarajevu. Nakon smrti prof. dr. Ahmeda SmajloviÊa, Ismet KasumoviÊ preuzima i predmet islamska filozofija. Bio je i glavni urednik “Preporoda”. Ismet KasumoviÊ slovio je kao dobar poznavalac arapskog jezika. Temeljito se bavio kulturnom baπtinom Boπnjaka na orijentalnim jezicima. Takoer, istraæivao je filozofske, teoloπke, tesavvufske i mnoge druge prinose Boπnjaka filozofskom i tesavvufskom miπljenju i tradiciji. Objavljivao je svoje vrijedne radove u mnogim bosansko-hercegovaËkim Ëasopisima

349

kao πto su: “Prilozi za orijentalnu filologiju”, “Dijalog”, “Islamska misao”, “Æivot”, “Pregled”, “Odjek”, “Glasnik VIS-a”, “Glasnik UNESCO-a”, “Preporod”. Radovi, studije, eseji i rasprave Ismeta KasumoviÊa odlikuju se temeljitoπÊu, ozbiljnoπÊu i uËenoπÊu. Za æivota mu je objavljeno djelo “Filozofsko-sufijsko uËenje Ali-Dede Boπnjaka” (1994.) a nakon smrti “©kolstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave” (1999.) i prvi tom prijevoda Ibn Kesirovog komentara Kur’ana, koji je objavljen u okviru kompletnog projekta πtampanog od strane Visokog saudijskog komiteta u Sarajevu. Ismet KasumoviÊ je na ahiret preselio 11. noÊi ramazana 1995. godine.

350

SADRÆAJ
RijeË urednika urednika: ........................................................................................ 5 Kerima Filan: O JEDNOM “SPORADI»NOM” RUKOPISU NA TURSKOM I BOSANSKOM JEZIKU About one ‘sporadic’ work on Turkish and Bosnian language ............ 9 Azra Gadæo-KasumoviÊ: O SIDÆILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ BIBLIOTECI About sijills in Gazi Husrev-begs library .............................................. 41 Hatidæa »ar-Drnda: ©ERIJATSKI SIDÆILI I NJIHOVA ZASTUPLJENOST U BOSNI I HERCEGOVINI Shari’a sijills and their representation in Bosnia and Herzegovina ... 85 Vera ©timac, Samija SariÊ: GAZI HUSREV-BEGOV BEZISTAN I TA©LIHAN U SARAJEVU, 1889.-1890. The Gazi Husrev-bey Bezistan and Tashlihan in Sarajevo .................. 95 HusiÊ Aladin: TREBOTI∆ I UTVRDA KLI»EVAC U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE Trebotic and fortress Klichevac during the Ottoman reign ............. 119 Samija SariÊ: ©EJH SEJFUDIN FEHMI EF. KEMURA Sheikh Sejfudin ef. Kemura ................................................................ 135 Tajib OkiÊ: BOSANSKI KRISTIJANI (BOGUMILI) PREMA NEKIM NEOBJAVLJENIM OSMANSKIM IZVORIMA Bosnian Christians (Bogomil) according to some unpublished Ottoman sources ......................................................................................... 143 Mina KujoviÊ: PRILOZI ZA HISTORIJU VAKUFA U BOSNI I HERCEGOVINI Contributions for history of waqf in Bosnia and Herzegovina ......... 167 351

Ahmet AlibaπiÊ: IBN ‘ASAKIROVA POVIJEST GRADA DAMASKA: SLAVNO DOSTIGNU∆E MUSLIMANSKE HISTORIOGRAFIJE Ibn Asakir’s History of the city of Damascus: The great achievement in the Muslim historiography ...................... 181 Ahmed AdiloviÊ: RUKOPIS MEHMEDA HANDÆI∆A O TUMA»ENJU AJETA O PROPISIMA IZ SURE EN-NISA’ Work of Mehmed ef. HandæiÊ: The Meaning of ayah about regulations from the sura En-Nisa ...... 201 Ferid DautoviÊ: BIOGRAFIJA ©UKRIJE ALAGI∆A Life and work of Sukrija Alagic: A survey of sources and literature ...................................................... 215 Mustafa Hasani: ZBORNIK FETVI MUFTIJE AHMEDA EF. MOSTARCA Collection of Fatawa of the Mufti Ahmed ef. Mostarac.................... 243 Zuhdija HasanoviÊ: PRIJEPISKA IZME–U BOÆIJEG POSLANIKA (ALEJHI-S-SELAM) I KRALJA ABESINIJE Correspondence between Prophet Muhammed (peace be upon him) and Kingdom of Abyssinia .............................. 263 Sead Seljubac: ALLAMEK I NJEGOVO DJELO TAFSIR AHAR LI SURAT AL-FATH ‘Allamaq and his work Tafsír Å∂ar li súra Al-Fatõ ............................ 281 Osman LaviÊ, Zilha MuminoviÊ: BIBLIOGRAFIJA RADOVA FEHIMA NAMETKA ZA PERIOD 1967.-2001. ................................ 311 In memoriam Enes Pelidija: AKADEMIK PROF. DR. AVDO SU∆ESKA ...................................... 335 Muhamed MrahoroviÊ: ©EHID MR. NIJAZ ©UKRI∆ ............................................................... 340 FajiÊ Zejnil: MERHUM DR. ADEM HANDÆI∆ ..................................................... 347 Enes KariÊ: MERHUM DR. ISMET KASUMOVI∆ ............................................... 349 352

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful