Uvod: Neka je hvala Gospodaru svih svjetova, i neka je mir i spas na povjerljivog Poslanika kojeg je poslao drugove.

A zatim, ovo je mali, pojednostavljeni dio, sastavljen od nekih značajnih pitanja akide i njenih temeljnih poglavlja za koja je kod svakog mu'mina obaveza da vjeruje u njih sa čvrstim jekinom i obaveznim uvjerenjem. Već je prethodilo to da sam (podučavajući druge) održao neka predavanja iz ove oblasti, a zatim sam izabrao iz tih predavanja ovaj dio radi njegove važnosti, potrebe ljudi za njim ovih i radi neophodnosti ljudi. Do sada sam sažeo govor o temeljima imana iz knjige "Komentar temelja imana" od cijenjenog šejha Muhameda b. Saliha el-Usejmina, neka ga učvršćivanja imanskih Uzvišeni Allah kao milost svim svjetovima, i na njegovu porodicu i sve njegove

značenja i njegovog pohranjivanja u dušama

Allah radi svih nas nagradi najljepšom nagradom, a zatim sam tome pripojio (nadovezao) odabranu skupinu hadisa, koji upućuju na vrijednosti imana, i odabrane izreke poznate uleme i učenjaka koji se odnose na pitanja Allahovih lijepih imena i svojstava. Naposlijetku, odlučio sam da obuhvatim i sažmem ono što je korisno u njenom uvodu, pripremajući je tako za štampu poslije ponovnog vraćanja na njen sadržaj i poslije navođenja određenih korisnih dodataka. Sve ovo uradio sam moleći Uzvišenog Zaštitnika da okoristi moju braću muslimane sa korisnim znanjem i dobrim djelima, a zatim da nam omili iman u našim srcima i da nam učini mrskim nevjerstvo (kufr), grijehe i nepokornost i da nas, na kraju, učini od onih koji su upućeni. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: „O vi koji vjerujete, vjerujte u Allaha i Njegovog Poslanika i Knjigu koju je spustio svom Poslaniku i u knjige koje je spustio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, Njegove

meleke, knjige, poslanike i Dan sudnji već je daleko zalutao.“ (sura En-Nisa, 136 ajet).

. ili: „Sklopljen je trgovački ugovor kada se ostvari“. Riječ akida kod islamske uleme znači: čvrsto određen propis za koji čovjek čvrsto veže svoje srce bez odbijanja i sumnje.. (za)svezati. čvrsto povezati. Kaže Allah. ali . ili: „Čvrsta je zakletva kada se potvrdi i učvrsti (dokaže)“. kao što se u arapskom jeziku.U ime Allaha.Na isti način Mi tebi šaljemo Džibrila prema zapovijedi našoj. a skupina učenjaka nazvala ju je: ilmu-l-tevhid (znanje o Allahovoj jednoći). kaže: „Zavezan je konop kada se pričvrsti“. što je ujedno i kur'anska definicija akide. Samilosnog! Ispravna akida Značenje riječi akida u jeziku : to je ono što je preuzeto iz osnove glagola ― napraviti uzao na. subhanehu ve te'ala: „. Milostivog. naprimjer. A ti prije nisi znao za Knjigu i za iman (vjeru). dok je druga grupa učenjaka nazvala akidu imanom. Neka ulema je akidu nazvala izrazom: el-fikhu-l-ekber (najveće razumijevanje)..

Hadis bilježe Buharija (26) i Muslim (83). Allahov Poslaniče. 52.smo je Mi učinili svjetlom zahvaljujući kome Mi upućujemo koga Mi hoćemo od robova Naših. koje je djelo najvrijednije?' Pa je rekao Allahov Poslanik.'“1 U dva Sahiha zabilježen je hadis koji se prenosi od Ebu-Hurejre. a on od Allahovog Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem: 'Iman (vjerovanje) u Allaha i džihad na Allahovom Putu.“ (sura Eš-Šura. a zatim džihad na Allahovom Putu. govor jezikom i rad fizičkim organima.“2 Prenosi (i bilježi) imam Muslim od Sufjana b. sallallahu alejhi ve sellem. reci mi nešto od govora o islamu nakon čega 1 2 Hadis bilježe Buharija (2517) i Muslim 1:89 (48). Od onoga što čvrsto potvrđuje i označava mjesto imana jeste hadis koji bilježe Buharija i Muslim. Abdullaha: „Rekao sam: 'O. ajet) A iman je: potpuna ubjeđenost srcem. . prenoseći od Ebu-Zerra koji je rekao: „Rekao sam: 'O. Allahov Poslaniče. koji je rekao: „Najvrednija djela su: Iman (vjerovanje) u Allaha.

19 .' Rekao je Allahov Poslanik: 'Reci: Vjerujem u Allaha. br. Pa. a zatim smo podučavani Kur'anu.. poglavlje: Poziv u dva šehadeta i propise islama. Hadis bilježi Muslim. Allahov Poslanik. poduči ih tome da im je Allah stavio u obavezu pet namaza u svakom danu i svakoj noći.“ 3 4 Hadis bilježe Muslim 1:65 (38) i Ahmed 3:413. govoreći: „Ti ćeš uistinu doći ka narodu od Ehlul-kitaba. Džebela u Jemen. čistoj akidi. zatim istraj na tome.'“3 Ovo je ono na čeme je Allahov Poslanik proboravio u Meki trinaest godina. podučavajući ljude imanu i odgajajući svoje ashabe ispravnoj. pa ih stoga prvo pozovi u šehadet da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik.“4 Džundub b. ako ti se pokore u tome. sallallahu alejhi ve sellem ga je savjetovao. Knjiga o imanu. Abdullah el-Bedželi je govorio: „Bili smo podučavani imanu. pa nam se povećao iman (nakon toga).. A onda kada je slao Mu'aza b.neću ništa upitati nikoga osim tebe.

bio je poput jedra koje se na jarbolu pod udarom vjetra njiše. a nije znao ništa o njegovim naredbama ili zabranama. Malika el-Ensarija da je on jedne prilike prošao 5 Hadis bilježi Hakim u "Mustedreku" (1/35) i kaže: „Ovaj hadis je vjerodostojan prema uvjetima dvojice šejhova. kao i onome na čemu nam je bila dužnost da zastanemo. ali ga nisu zabilježili. Omer je govorio: „Zaista smo živjeli jedan mali dio vremena i zaista bi jednom od nas došao (bio dat) iman prije Kur'ana. Pa bi bila spuštena sura te smo se podučavali halalu i haramu koji je u njoj spomenut. . ili onome što je zahtijevalo da se zastane na tome.“ Njegov govor potvrdio je Zehebi. zabranama koje su u njoj spomenute i njenim naredbama.Također. Abdullah b.“5 Stvarnost imana Prenosi Taberani sa svojim senedom od Harisa b. Zatim sam vidio (sreo) ljude: nekom od njih je bio dat Kur'an prije imana pa je on učio ono što je bilo između sure El-Fatiha pa do kraja Kur'ana.

sallallahu alejhi ve sellem upitao: „Kako si osvanuo. žeđajući sam proveo svoj dan. kao da sam uistinu pogledao u stanovnike Dženneta kako u Džennetu posjećuju jedni druge. pa ga je Poslanik. Poslanik.“ Pa reče Poslanik. Uistinu. o Harise?“ „Osvanuo sam kao istinski vjernik. sallallahu alejhi ve sellem. pa se čvrsto drži te spoznaje. probdio sam budan svoju noć. kao da sam istinski pogledao u Arš Gospodara moga jasno i bez prepreke. spoznao si.pored Poslanika. kao da sam uistinu pogledao stanovnike Džehennema kako traže pomoći za sebe u njemu. Pravi Allahov rob je onaj kome Allah imanom osvijetli njegovo srce. pa koja je suština tvog imana?“ Pa reče Haris: „Sustegnula se moja duša od dunjaluka. sallallahu alejhi ve sellem: „O Harise. reče: „Pogledaj u riječi koje si izgovorio. svaka stvar ima svoju suštinu (stvarnost). sallallahu alejhi ve sellem.“ – odgovori Haris.“ (To je .

i Bejheki u Šu'bul-iman (10591). a najmanji dio je da ukloniš neku prepreku sa puta. Također. a i stid je dio imana. i Ebu-Davud 4: 219 (4676). i En-Nesai 8:110 (5004). mursel.'“7 6 Hadis bilježi Et-Taberani u Mu'džemul-kebir 83368).Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem: 'Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova. Najvrijedniji od njih jesu riječi La ilahe Illallah. A i stid je dio imana. a lanac prenosilaca je povezan. i Ibn-Madže 1:22 (57). Hadis je sahih. A kaže hafiz Ibn-Redžeb u djelu Džami'u ulumu vel-hikem (1/127): „U lancu prenosioca ovoga hadisa je Haris i on je poznat. sallallahu alejhi ve sellem.“ . no hadis je prenesen kao mursel-hadis.6 Iman i njegovi ogranci U plemenitom hadisu koji se prenosi od EbuHurejre stoji da je Ebu-Hurejre rekao: „Kazao je Poslanik. i Tirmizi 5:10 (2614). prenosi ga Buharija u svom Sahihu govorom: „Iman se sastoji od šesdeset i nekoliko dijelova. rekao tri puta). 7 Hadis bilježe: imam Buharija u knjizi Edebul-mufred (598) i Muslim 1:63 (35).

br.Također. istinu je rekao Allah. sallallahu alejhi ve sellem. subhanehu ve te'ala. ajet) Iman ima svoju slatkoću (slast) Imam Muslim je zabilježio hadis preko Abbasa b. 24. sallallahu alejhi ve sellem. a grane ka nebu streme. ono daje plodove u svakom trenutku prema volji Gospodara Njegova. rekao: „Kod koga se pronađu tri osobine osjetit će slast imana: da mu (pojedincu) Allah i Poslanik budu draži od 8 Hadis bilježi Muslim.“ (sura Ibrahim. se prenosi da je Poslanik. radijallahu anhu. islamom kao vjerom i Muhammedom. sallallahu alejhi ve sellem. kako kaže: „Osjetit će ukus (slast) imana onaj koji bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom. kao poslanikom.“8 Od Enesa. govoreći u Kur'anu: „Zar nisi primijetio kako Allah navodi primjer lijepe riječi poput lijepog drveta: korijeni su mu duboko u zemlju usađeni. 34 . Abdul-Mutaliba da je on čuo Poslanika. Kitabul-iman.

Allah. – pa.svega ostalog. a vjernik je. oni su ti koji će ući u Džennet i neće im se ni koliko trun nasilje učiniti. 19. a vjernik je. subhanehu ve te'ala. – pa. poglavlje: Dokaz o karakteristikama imana. Kitabul-iman. br.“ (sura En-Nisa. kaže: „Ko bude živio čineći dobra djela.“ (sura El-Isra. da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah sačuvao od njega kao da prezire da bude bačen u vatru. govoreći: „Ko bude radio dobra djela od muškaraca i žena.“9 Iman je temelj za primanje djela Da je ovo istina potvrdio je Allah. 43 . poglavlje: Slast imana. ajet) Iman je i temelj za ostvarenje lijepog života na ovom svijetu. 124 ajet) Uzvišeni također kaže: „Ko bude želio Ahiret i bude nastojao da ga postigne istinski se trudeći. njihov trud će hvale vrijedan biti. Kitabul-iman. da voli čovjeka i to da ga voli samo u ime Allaha. od 9 Hadis bilježi imam Buharija. i Muslim. subhanehu ve te'ala.

a vjernik je. Mi ćemo dati da lijepo proživi svoj život i nagradit ćemo ga ljepšom nagradom od one koju je svojim radom zaslužio. ali je iman u smirenosti i sabranosti srca (tj.“ Iman raste i opada: raste sa pokornošću. i kada im se naši ajeti kazuju. prev.ajet) .“ (sura El-Feth. kaže: „On je Onaj koji spušta smirenost u srca vjernika da bi povećao njihov iman nad imanom koji imaju. a smanjuje se sa nepokornošću Uzvišeni Allah kaže: „Zaista su pravi vjernici oni čija se srca smiruju kada se ime Allahovo spomene... također. 2.muškaraca i žena.“ (sura El-Anfal. 4. Uzvišeni Allah. ajet) Rekao je Hasan el-Basri: „Nije iman u pustom nadanju ni u spoljašnjem kićenju. iman im se povećava. ajet) Osim toga. – pa.) i onome što istinski potvrde djela.“ (sura En-Nahl. 97. u onome što se ukorijeni i učvrsti u srcu – nap.

i tako će se njihovi likovi zabraniti Vatri. a vatra im je dopirala do potkoljenica ili koljena.Posjedovatelji imana imat će pravo na šefaat na Sudnjem danu U hadisu o šefaatu koji se prenosi od Ebu-Seida el-Hudrija. a koji bilježi imam Muslim se navodi: „.' Pa će izići mnoga stvorenja. Pa kod koga nađete koliko je jedan dinar dobra u srcu njegovu izvedite ga iz Vatre. Zatim će vjernici ponovo reći: 'Gospodaru naš. Zatim će vjernici ponovo reći: 'Gospodaru naš. niko nije u Vatri ostao od onih za koje si nam naredio da ih izvadimo'. nije ostao nijedan pojedinac od onih koje si nam naredio da ih izvadimo iz vatre. Pa će biti rečeno: 'Vratite se.Pa će reći vjernici (mu'mini): 'Gospodaru naš..' Pa će biti .. Nakon toga. koja su zajedno sa nama klanjala i obavljala hadždž.'" A njima će biti rečeno: 'Izvedite sve one koji su vam poznati'. to su naša braća koja su postila zajedno s nama. iz Vatre će izići mnoga stvorenja koja su u Vatri bila.

subhanehu ve te'ala. kaže: „Nije dobročinstvo u tome da okrećete svoja lica 10 Hadis bilježi imam Muslim.' Pa će izaći mnoga stvorenja. Kod koga god nađete dobra koliko je zrno gorušice u srcu njegovu izvedite ga iz Vatre. 1: 169-170 (183) .rečeno: 'Vratite se. nije ostao nijedan pojedinac od onih za koje si nam naredio da ih izvadimo iz Vatre. Pa kod koga nađete dobra u srcu njegovu koliko pola dinara izvadite ga iz Vatre.' Pa će izići iz Vatre mnoga stvorenja. Zatim će vjernici ponoviti i reći: 'Gospodaru naš.'“10 Osnovni temelji islamske akide.' Pa će biti rečeno: 'Vratite se. A zatim će vjernici reći: 'Gospodaru naš. ne nalazimo u njoj (Vatri) više nimalo dobra. a njih čini šest osnovnih imanskih načela Allah. Kitabul-iman.

dokaz za ovo je hadis koji se prenosi od Omera b. i u Sudnji dan. i knjige. Kitabul-iman. poglavlje: Osnove imana. verziju ovoga hadisa zabilježio je i Buharija preko Ebu-Hurejre. radijallahu anhu: „I dok smo jedne prilike sjedili u društvu sa Poslanikom. i meleke. 8 I ovaj se hadis posebno nalazi kod Muslima (koji ga je jedini zabilježio ovakvog).da vjeruješ u Allaha. Također. Rekao je Allahov Poslanik: „.. radijallahu anhu (hadis je garib). a i Muslim (9). i poslanike. islama i ihsana. u Sudnji dan i u određenje (kader).“ (sura El-Bekare. br. ugledasmo kako nam prilazi jedan čovjek.. nego je dobročinstvo u tome da vjerujete u Allaha. . bio on dobar ili loš.. ajet) Također. Hataba. i njegove knjige i poslanike. sallallahu alejhi ve sellem... i njegove meleke. 177..“ U ovom hadisu su spomenuti imanski šarti (načela).prema Istoku li Zapadu. hadis koji se prenosi od Omera. radijallahu anhu (50) i (4777).“11 Prvi temelj: Vjerovanje u Allaha (on podrazumijeva četiri stvari): 11 Hadis bilježi imam Muslim.

br. poglavlje: O značenju da se svako dijete rodi u fitri. razum. radijallahu anhu. fitra po kojoj je Allah stvorio ljude sve. poglavlje: O islamu djeteta koje zatim umre.to je ispravna vjera. 1) Što se tiče fitre: Nju dokazuje hadis koji se prenosi od Ebu-Hurejre. šerijatski tekst i intuicija.'“12 A zatim je Ebu-Hurejre rekao: 'Učite. Ne postoji bilo kakva izmjena pri stvaranju Allahovu. subhanehu ve te'ala: fitra. pa ga zatim roditelji učine jevrejom. ajet: „To je fitra. ili kršćaninom.Prva: Vjerovanje u opstojnost i postojanje Allaha. Kitabul-dženaiz. također.“ 12 Hadis bilježi Buharija. ili medžusijom. sallallahu alejhi ve sellem: 'Nema nijednog čovjeka koji se rodi a da se ne rodi u fitri (fitri islama). . Kitabul-kader. 2658 . ako hoćete. koji je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik. hadis bilježi Muslim. subhenehu ve te'ala Postoje četiri faktora koja upućuju na postojanje Allaha.

pa čak ni obična zatvorena (slijepa) školjka. stvarnih vijesti o onome što se zaista dogodilo. to je bilo prvo radi čega se učvrstio iman u mom srcu – nap.2) Što se tiče razuma: A ovo je zbog toga što je uistinu za ova silna stvorenja koja prethode jedna drugima i koja slijede jedna iza drugih nužno potrebno da imaju Tvorca koji ih je stvorio. 35. Mut'am rekao da. I ono što je došlo u Kur'anu od potvrđenih. I on kaže: "To je bilo prvo što je unijelo smirenost. kada je čuo ovaj ajet (a bio je tada mušrik).)" 3) Što se tiče šerijatskih tekstova: Uistinu sve nebeske knjige upućuju na postojanje Allaha. sabranost i iman u moje srce (tj. prev. skoro da mu srce nije poletjelo iz grudi. Uzvišeni Allah kaže: „Da li su oni bez ičega (bez Stvoritelja) stvoreni. ili su oni sami sebe stvorili. Ne može nikako da bude da je jedna duša stvorila drugu. subhanehu ve te'ala. niti može nešto slučajno nastati.“ (sura Et-Tur. ajet) I zbog toga svega je Džabir b. kao što je obavijest o pobjedi .

prenosi se od Enesa b. tako da Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. narednoga petka.) kako kišne kapi od pljuska silaze niz njegovu bradu.' Na to je Poslanik. Allahov Poslaniče. nije ni sišao sa mimbera. sallallahu alejhi ve sellem. držao hutbu.Rimljana Perzijanaca). Nakon toga. kojoj su jasno posvjedočili mnogi. a ja sam vidio (kaže Enes – nap. došao je ovaj isti beduin i rekao: 'O. podigao ruke i zamolio Allaha za njih. porušiše se građevine. Drugim riječima. prev. sallallahu alejhi ve sellem. Drugom prilikom. nakon njihovog poraza (od 4) Što se tiče intuitivnih dokaza: odgovor na ovo krije se u primjeru Allahovog odgovora na dovu Poslanika. pojaviše se oblaci poput brda veliki. Allahov Poslaniče. a za to vrijeme u mesdžid je ušao jedan beduin i rekao: 'O. pa zato uputi Allahu dovu za nas. pa zato uputi Allahu dovu za nas.' Zatim je Poslanik. . Malika da je rekao: „Jednog petka je Poslanik. i potopi se imetak. sallallahu alejhi ve sellem. propade imetak i izgladniše djeca (potomci).

Od njih su: rascjepljenje mora (mu'džiza Musaa.' Pri tome je pokazao prema drugom predjelu dok se nije smanjio pljusak (ili. dok se oblaci nisu razišli – nap. prev. vlast i naređivanje (odredba). Prenosi se da je davno rekao jedan beduin: "Balega ukazuje na devu. alejhimus-salatu ve selam. sallallahu alejhi ve sellem. oživljavanje mrtvih uz Allahovu dozvolu (mu'džiza Isaa. a ne na nas. a tragovi ukazuju na pješaka (putovanje). alejhis-selam). daj da pada oko nas.)“. rububijet osim oni . alejhis-selam).sallallahu alejhi ve sellem. subhanehu ve te'ala. od intuitivnih dokaza jesu očigledne i stvarne mu'džize vjerovjesnika. kao i mnogobrojne i intuitivne mu'džize Vjerovjesnika. rekao: 'Allahu moj." Isto tako. Drugo: Iman (vjerovanje) u Allahov rububijet koji je nazvan tevhidur-rububijeti Gospodar je onaj kojem pripada pravo na stvaranje. Nije poznato da je ijedno stvorenje negiralo Allahov.

subhanehu ve te'ala. najveći gospodar. njegovo stvaranje. oni će ti reći: Stvorio ih je Veličanstveni. subhanehu ve te'ala. Onaj Koji sve zna. onaj ko ove . prev. ili njegovu opskrbu. ajet) I zbog ovoga su mušrici (Mekke) potvrđivali Allahov rububijet i pored toga što su mu pripisivali druga u Njegovoj božanstvenosti (uluhijjetu). postao je nevjernik.“ . A. a u duši su bili uvjereni da su istinite. 9.) i nevjernici kao što je Faraon koji je rekao (okupljenom narodu): „Ja sam vaš jedini. Dokaz za ovo su i riječi Allaha. subhanehu ve te'ala: „Pa su ih (mu'džize) porekli zbog nasilja i oholosti. Allah.“ (sura En-Neml. kaže: „A ako ih pitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju. sposobnost da oživljava i umrtvljuje.koji su veliki griješnici. mulhidi (oni koji u potpunosti ne vjeruju u Allaha i negiraju Njegovo postojanje – nap. ajet) Zbog svega ovoga onaj ko zanegira Allahu. a to je suprotno ispravnoj akidi.“ (sura Ez-Zuhruf. 14.

vi osim Njega nemate drugog Boga. Allah. dželle ša'nuhu. i nema drugog Boga osim Njega. subhanehu ve te'ala. 163. 59.“ (sura El-'Araf. govorom i jezikom poslanika.. pravo da jedini bude obožavan koje je nazvano tevhid-l-ulluhijeti Riječ Bog dolazi u značenju: „Onaj koji se jedino obožava“ ili u značenju: „Onaj kome se jedino robuje“.i obožavajte Allaha. je rekao: „A vaš Bog je Bog jedini.. subhanehu ve te'ala. prema značenju ajeta: Nema nikoga da zaslužuje da bude obožavan i da se njemu usmjerava ibadet osim jedinog Allaha. Allah.osobine usmjeri i pripiše nekom drugom postao je nevjernik također. ajet) Četvrto: Iman (vjerovanje) u Allahova lijepa imena i svojstva koji je nazvan tevhidu-l-esmai ve siffat . Treće: Iman (vjerovanje) u Allahovo. subhanehu ve te'ala. Ili. ona je Milostivi i Samilosni.“ (sura El-Bekare. je također rekao. alejhimu-selatu ve selam: „. ajet).

od lijepih imena i svojstava na način koji priliči Allahu. u Njegovoj Knjizi i ono što je došlo kao . ajet) Imam Ez-Zuhri je rekao: „Allah se obavezao sa objašnjenjem.“ Imam Sufjan b. a na nama je obaveza da se pokorimo i pomirimo (sa onim što je došlo). sallallahu alejhi ve sellem. kaže: „ Allahu pripadaju najljepša imena pa Ga spominjite i dozivajte prema njima. obaveza Poslanika je dostavljanje. Ujejne je rekao: „(Vjerovanje u) sve ono čime se opisao Allah.“ (sura El-'Araf. subhanehu ve te'ala. subhanehu ve te'ala. bez tahrifa (iskrivljavanja). I ostavite one koji ne vjeruju u Njegova imena. Allah.To je potvrđivanje onoga što je već potvrdio i jasnim učinio Allah. 180. oni će biti nagrađeni shodno onome kako su i postupali. i bez tekjifa (ispitivanja kakvoće) i bez temsila (uspoređivanja). ta'atila (negiranja). subhanehu ve te'ala. subhanehu ve te'ala. opisujući Sebe u Knjizi i onoga kako Ga je opisao u sunnetu Allahov Poslanik.

nije Sebe opisao osobinama stvorenja. i to je govor kaderija i muatezila. i ovo je govor ehli-sunneta i džema'ata. i crtkao je tačkice po zemlji sa svojim štapom koji mu je bio u ruci.“ Kada ga je jedan čovjek upitao o ajetu u kojem Allah. sve dok mu se na čelu nisu pojavile obilne kapljice znoja. bacio štap. subhanehu ve te'ala. kaže: „Milostivi. Njegova srdžba i zadovoljstvo su dvije osobine od osobina čije se „kakvo je to“ ne istražuje.“ Također je rekao: „Ne kaže se: „Zaista je Njegova ruka Njegova moć ili blagodat“. zbog toga što je to negiranje svojstava. 5. subhanehu ve te'ala.pojašnjenje toga. ajet) i kada mu je postavio pitanje: „Kako se uzvisio?“. Onaj koji se iznad Arša uzvisio“ (sura Ta ha. A zatim je podigao svoju glavu. pa rekao: „Kakvoća uzvisivanja se ne može dokučiti .“ Imam Ebu-Hanife je rekao: „Allah. imam Malik je spustio pogled ka zemlji. i čitanje toga i prešućivanje nečega sve je to od imana u Allahova lijepa imena i svojstva.

Imam Šafija kaže: „Vjerujem u Allaha i u sve ono što je došlo od Allaha prema Njegovoj želji (odluci) i vjerujem u Allahovog Poslanika i u sve ono što je došlo od Poslanika. 9.. pitanje o njegovoj kakvoći je novotarija. 10. bez potrebe za pronalaženjem tog mjesta i bez istraživanja kakvoće svojstva koje je došlo od Onoga koji ga je opisao. sallallahu alejhi ve sellem.“)13 13 Pogledaj i vrati se na: dr. iman (vjerovanje) u uzvisivanje je obaveza. El-itikadu eimetu erbe'a.razumom. str. On je onakav kakav je i opisao samog Sebe. uz njegovo zalaganje i želju. a ja mislim da si ti od onih koji prakticiraju novotariju. samo uzvisivanje nije nepoznato.“ Imam Ahmed kaže: „Mi vjerujemo da je uistinu Allah iznad Arša shodno onome kako On hoće i kao što On to hoće. ili bez mogućnosti ograničavanja i stavljanja u okvire. 27. Uistinu su Allahova svojstva Njegova i od Njega. .“ Na kraju je naredio tom čovjeku da izađe pa je ovaj izašao..“ („Njega ne dostižu pogledi. Muhamed el-Hamis.

Svi su saglasni na potvrđivanju. Melekima pripadaju osobine potpune pokornosti . u govoru o Allahovim lijepim imenima i svojstvima. subhenehu ve te'ala.Na ovome su zasnovani stavovi prvih generacija i učenjaka iz generacija koje su došle poslije njih. odobravanju i prihvaćanju i dokazivanju (onoga što je. prema znanju Onoga koji zna i skriveno. a Allaha molimo da nas oživi i uzme k Sebi (da umremo) dok smo na tom putu.) Mi smo na njihovom putu kao njihovi sljedbenici. prev. jesu stvorenja koja u potpunosti robuju (obožavaju) Allahu. došlo putem Knjige i sunneta Poslanika. subhanehu ve te'ala. i njima ne pripadaju bilo kakve karakteristike rububijeta ili uluhijeta. sallallahu alejhi ve sellem – nap. Allah. alejhimu-selam. stvorio ih je od svjetlosti. Drugi temelj: vjerovanje u meleke Meleki.

kaže: „A oni koji su kod Njega (meleki) ne ustručavaju se da mu robuju i da Ga obožavaju (ne ohole se prema njegovoj naredbi) i ne dosađuju se. i Muslim. sallallahu alejhi ve sellem.. 19-20. 14 Hadis bilježi Buharija. subhanehu ve te'ala. Allah. više se u njega ne vraćaju osim što dolaze (i u njega ulaze) drugi među njima.“ (sura El-Enbija. Slave ga i veličaju jutrom i večeri. oni ne malaksavaju.) BejtulMa'mur na nebesima. Kada izađu iz njega. Bediul-halki (3203).. subhanehu ve te'ala.“14 Vjerovanje u meleke podrazumijeva nekoliko stvari: 1 – Vjerovanje u njihovo postojanje. U njemu svaki dan namaz obavlja sedamdeset hiljada meleka. poglavlje: Spomen o melekima. ajet) Njihov broj ne poznaje niko drugi do Allah. Kitabul-iman 1: 146 (162).Allahovoj odredbi i naredbi i snaga koja im je potrebna za izvršavanje tih naredbi. uzdignut je do. ukazan (ili. Jasno je potvrđeno u dva Sahiha: „Zaista je Poslaniku. .

i radi njihove upute. 3 – Vjerovanje u ono što smo naučili o njihovim svojstvima. Mikail i ostali među njima. da on ima šest stotina krila. i kako bi na osnovu toga ostvarili sreću i na ovom . kao što je.2 – Vjerovanje u postojanje onih meleka čije smo ime naučili. naprimjer. 4 – Vjerovanje u ono što smo naučili od njihovih djela. kao što je: Džibril. ili. tome. zadatak Meleka smrti je usmrćivanje duša i sl. subhanehu ve te'ala. spustio svojim poslanicima iz milosti prema svojim stvorenjima. osobina Džibrila. kao što je. zadatak Džibrila bio dostava Objave. alejhi-selam. recimo. Israfil. Treći temelj: Vjerovanje u knjige To su knjige koje je Allah.

od onoga što nije derogirano. a također i vijesti iz ranijih knjiga koje nisu iskrivljene. kao što su: Kur'an. Tevrat. Allaha. A iman (vjerovanje) u knjige podrazumijeva nekoliko stvari: 1 – Vjerovanje da su te knjige spuštene od strane Tvorca. Indžil.svijetu (dunjaluku) i na onom svijetu (Ahiretu). Četvrti temelj: Vjerovanje u poslanike . subhanehu ve te'ala... 2 – Vjerovanje u ono što smo naučili od njihovih imena. kao što su to vijesti s kojim dolazi Kur'an. 3 – Potvrđivanje istinosti onome što je do nas vjerodostojno došlo od vijesti koje se prenose u njima. 4 – Rad prema propisima sa kojima dolaze te knjige.

kaže: „ A tebi objavljujemo Knjigu kao što smo ranije objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. ajet) Ono što treba znati jeste to da su poslanici poput ostalih ljudi.Oni čine grupu izabranih ljudi kojima je objavljivano. osim onoga što hoće Allah! A kada bih znao neviđeno i tajno. subhanehu ve te'ala. također. 188. uz naredbu da se ono što je objavljeno dostavi ljudima.'“ (sura El-'Araf. ali. a zlo me ne bi pogodilo.“ (sura En-Nisa. Allah. mimo ostaloga čovječanstva. 163. Allah. ajet) Vjerovanje u poslanike. subhanehu ve te'ala. prema onome sa čime su došle nebeske knjige od šerijatskih propisa. kaže: „ Ti reci: 'Ja sebi ne mogu ni korist donijeti niti štetu otkloniti. ja sam samo opominjatelj i donosilac radosnih vijesti ljudima koji čvrsto vjeruju. stvorenja kojima ne priliče osobine i svojstva rububijeta i uluhijeta u bilo čemu. podrazumijeva nekoliko stvari: . ja bih sebi kakvo dobro osigurao i uvećao.

ajet) .“ (sura EnNisa. subhanehu ve te'ala. 4 – Rad prema Šerijatu i propisima objavljenim onome od njih koji je pečat svih poslanika.1 – Vjerovanje u to da su poslanice koje su im objavljivane istina od Allaha. a to je Muhammed. 65. i dok se sasvim ne pokore . i dok u svojim prsima nimalo tegobe ne osjete onda kada im presudiš. 3 – Potvrđivanje istinitosti onoga što je prenešeno od njih od vijesti i obaviještenja. subhanehu ve te'ala: „Ali ne! Tako mi Gospodara tvoga. pa ko učini nevjerstvo u pogledu jedne poslanice učinio je nevjerstvo u sve njih zajedno. i ostali. oni neće vjerovati sve dok tebe za sudiju svoga ne uzmu u sporovima međusobnim. 2 – Vjerovanje u ono što smo naučili od njihovih imena. i Ibrahim. kao što je: Muhammed. i Nuh. Dokaz za to su riječi Allaha. sallallahu alejhi ve sellem. alejhimu-selatu ve selam. i Isa.

a potom će. biti proživljeni. ajet) .Peti temelj: Vjerovanje u Sudnji dan A to je Dan proživljenja u kojem će biti proživljeni svi ljudi.“ (sura ElGašijeh. kao i ostali temelji. uistinu. a zatim će. pred nama račun polagati .“ 2 – Vjerovanje u nagradu (za djela na dunjaluku): a dokaz za to jesu riječi Uzvišenog Allaha: „ I zbilja! Oni će se nama vratiti. podrazumijeva nekoliko stvari: 1 – Vjerovanje u proživljenje: a dokaz za to jesu riječi Uzvišenog Allaha: „A zatim. na Dan proživljenja. 25-26. a u njemu će se dogoditi polaganje računa i nagrada za djela. I on. nakon toga (života na dunjaluku) oni će biti usmrćeni.

Vjerovanje u kader (određenje) podrazumijeva sljedećih nekoliko stvari: 1 – Vjerovanje da je Uzvišeni Allah uistinu potpuni poznavalac svega u globalu i pojedinačno. koja je ostvarena shodno onome što je prethodilo tome od Allahovog sveobuhvatnog znanja i prema onome što to znanje nužno zahtijeva. Šesti temelj: Vjerovanje u kader (određenje) To je odredba (određenje) Allaha.3 – Vjerovanje u Džennet i Dženennem (u njihovo postojanje). a s tim se zajedno može spomenuti i iskušenje u kaburu: kaburska patnja i uživanje u njemu. subhanehu ve te'ala. vječno i zauvijek. .

sve je to Allahu lahko. 70. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: „A Gospodar tvoj stvara ono šta hoće i odabire! “ (sura ElKasas. u Muslimovom Sahihu.“ (sura ElHadždž. 68. subhanehu ve te'ala. u hadisu koji se prenosi od Abdullaha b. sva stvorenja ne bi opstojala i postojala bez volje Allahove. radijallahu anhu. u poglavlju o kaderu. se kaže: „Rekao je Abdullah: 'Čuo sam Allahovog Poslanika.'“15 3 – Vjerovanje da. ajet) Također. . Dokaz za to su riječi Uzvišenog Gospodara: „Zar ne znaš da Allah zna sve ono što je na nebesima i Zemlji. Amra el-'Asa. zapisao sva dešavanja i odredbe u Levhi Mahfuzu. pod brojem 2653. sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: 'Uzvišeni Allah je zapisao sudbine svojih stvorenja pedeset hiljada godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju. uistinu.2 – Vjerovanje da je Allah. i Tirmizi (2158). ajet) 15 Hadis bilježi Muslim. Sve je to u Knjizi (pobrojano).

naša volja i naša snaga (naš kudret) dvije su stvarne činjenice koje obuhvata Allahova volja i Njegova odredba.za onoga koji hoće da istraje na Pravome njegovu vodi..4 – Vjerovanje da su sva bića Allahova stvorenja sa svim svojim značajkama.“ (sura El- . ugledom. Ne! Uzvišeni Allah kaže: „Pa ko bude želio izabrat će put koji ga ka Gospodaru Muzemil. i moć.. 19. Dokaz za to su Allahove plemenite riječi: „.. ajet) Zapravo. 2..) Kao dokaz nevest ćemo riječi Uzvišenog Allaha: „.i sve je On stvorio i odredbom uredio!“ (sura El-Furkan. (to su dvije stvarne činjenice koje su u skladu sa onim što Uzvišeni Allah zna i hoće. dostojanstvom. ajet) I nije značenje ovoga što smo naveli da kod čovjeka ne postoji volja koja se odnosi na njegova djela i njegov izbor. i sa onim što Uzvišeni Allah određuje – nap. sposobnošću kretanja i ostalim osobinama. prev.

“ (sura EtTekvir. subhenehu ve te'ala. ¼. molimo da nas oživi na spomenutim akidetskim osnovama i da nas uzme (tj. noći su njene kao i njeni dani. A vi ne možete ništa htjeti osim ako Allah. Molimo Ga da nas ne učini od onih koji su odstupili od tih osnova. . i da ne zalutamo u labirinte iskrivljene akide i iskrivljenih uvjerenja.“16 Allaha.putu. dakle. da umremo) na njima i da On bude zadovoljan s nama. ili je 16 Hadis bilježe imam Ahmed u svom Musnedu. neće skrenuti sa nje niko osim onaj kome propast predstoji. 28-29. bio kratak prikaz akide (osnova islamskog vjerovanja) naših ispravnih prethodnika. 4/126 i Ibn-Madže. koja je ostavila određenoga traga na neke pojedince koji su prihvatili gluposti iz grčke filozofije. ajet) Ovo je.). to hoće. a ne srdit na nas. prev. sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar svjetova. akide za koju Poslanik. kaže: „Ostavio sam vas na bijeloj stazi (na jasnoj uputi – nap.

. Osim toga.17 I rekao je Poslanik. 1223). Također ga je vjerodostojnim ocijenio i Es-Sujuti u Džamiu es-sagir (Fejdul-kadir. poglavlje: Zabrana govora o kaderu (2. Kitabul-kader. To su: Allahova Knjiga i moj sunnet.ostavila traga na neke kroz govor hinduističkih pobožnjaka. sa čim se složio i Ez-Zehebi (1/128). Enes u svojoj Muveti.“ Ashabi su pitali: „Allahov Poslaniče. sallallahu alejhi ve sellem: „Ostavljam vam nešto a ako ga se budete držali. nećete zalutati nakon toga nikada.“18 17 Hadis bilježe autori Sunena osim En-Nesaija. sallallahu alejhi ve sellem. svaka od njih će u Vatru osim jedne. 18 Hadis bilježi imam Malik b. 899). u kojem kaže: „Rascijepit (podijelit) će se moj umet na sedamdeset i tri stranke. A već je do nas došao hadis od Poslanika. koja je to grupa?“ „Ona koja bude na ovome na čemu sam ja i moji ashabi. zabilježio ga je i Hakim i ocijenio vjerodostojnim.“ – odgovorio je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.

i da nas opskrbi istrajnošću pri govoru i djelu. .Allaha. Gospodaru svjetova. i da nam omogući da dostignemo stepen ihsana. I neka je hvala Allahu. subhanehu ve te'ala. molimo da učvrsti iman u našim srcima. On je Onaj koji sve čuje i koji se odaziva na dovu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful