You are on page 1of 9

PJJ SEMESTER 4 KRS 3023 Kurikulum Dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah

[PANDUAN KERJA KURSUS]

September 2013

ARAHAN
1. Kursus KRS 3023 inimengandungi TIGA tugasan: Tugasan1 :Rancanganpengajaran, bahandanrakamanpengajaran (30%) Tugasan2 :Kajianpendidikansains (20%) Tugasan3 : E-Forum : Penilaiankendiri (10%) 2. Tugasan yang telahdijawabdengansempurnaperludihantadalambentuk soft-copy (CD) dan hard-copy (Cetak) kepadapensyarahbagikumpulanmasing-masing. 3. Silabacasemuaperkara yang terdapat di dalamPanduanKerjaKursusinisupayaandamendapatkefahamantentangbagaimanahendakmenyelesaikankerjakur susanda.

PENJELASAN KERJA KURSUS / TUGASAN


KATEGORI TUGASAN TUGASAN 1 (Kumpulan) ARAHAN Tugasan1 :Pengajaransains (30%) Tugasan 1 adalahberkaitanlangsungdenganhasilpembelajarankursusini di sampingsokongandarikursusterdahulu yang pernahandaambilseperti KPD 3016, KPD 3026dan KPF3012. Andaharusmemberi input yang terbaikatauluarkebiasaanuntukmenjadikanpengajaransains yang menarikdanbersesuaiandenganperkembangankurikulumsains. 1. Andadimintamerangkasatu topic pengajaransainsmenggunakanpendekatan-pendekatan yang disarankanmengikutkurikulumsekolahrendah 2. Tuliskansaturancanganpengajaranharian. 3. Sediakanbahan/ABM/Media yang berkaitan. 4. Laksanakanpengajaran: Lokasibebassamaada di bilikdarjah, makmalatau di lapangan 5. Rakamkanpengajarantersebut. Pastikanrakamanandamempunyaigambardansuara yang jelas. 6. Sediakanrefleksipengajaran yang telahdijalankanbagisetiappengajarantersebut. Item petunjukdanmarkah: a) SatuRPH . (Dalambentukcetakdangambar ABM/digital) b) Saturakaman video: Rakamantidakkurang 20 minit (Dalambentuk CD) c) Refleksi: Dalambentukcetak, tidakkurang200 patahperkataan

Tugasan 2: Kajianpendidikansains (20%) Tugasan 2 adalahdalambentukperolehanpengetahuansemasadarihasilpenerokaan. Inisesuaidenganciriilmusains yang memerlukanpendekatankontektualdaninkuiri.

Andabebasmembuatkajianbertujuanmeninjaukeadaansemasapendidikansains di sekolahdenganmerujukkepadahanyasatudariperkara di bawah: a) Kemudahanfizikalperalatan/bahan /kemudahanpembelajaransains/kewangan/sumberrujukan/pengurusansains di sekolah b) Kemahiranikthisas guru: kebolehanmentaksirkurikulum/kemahiranmengajar/penguasaanpengetahuansainsdan lain-lain c) Sikapparapelajarterhadapmatapelajaransainsberbandingdenganmatapelajaran lain d) Masalahpembelajaransainsdalamkalanganpelajar e) Analisismengikut item/topikpencapaianpelajardalampeperiksaan Item petunjukdanmarkah: 1. Memilihtajuk yang sesuaidenganpendidikansains 2. Mengemukakansoalankajian yang ingindiperolehi 3. Mempunyaikaedah yang bolehditerima a. Perolehan data berkaitan: Angka, Peratus, Gambar, Tulisanrekod, dan lain-lain b. Penulisandanpersembahan data 4. Kebolehananalisadanmemberirumusan 5. Kebolehanmembericadangan 6. Rujukan 7. Laporankajiansekurang-kurang 6 mukasurat A4, langkau 1.15 8. Ujudpembangunanpengetahuanbaru

TUGASAN 2 (Berpasangan)

Tugasan 3: Penggunaan E-Forum (10%) Tugasaninibertujuanmengetahuipenglibatanandadalammembacadanmemberimaknakepadamodulkursusini. Semuatugasanadalahdalambentuksoalan yang dipilihmengikutbab.Terdapat lima soalan forum. Andadimintamemberiresponsekurang-kurangempat kali bagisetiapsoalanforum danresponjugakepadatulisandarirakankursus.

Soalan Forum 1: Jelaskanperbezaan di antarasainsdanteknologidenganmerujukmana-manacontohdalamkehidupankita.

Soalan Forum 2: Denganbantuan internet, beriulasanandamengenaipersamaankurikulumsainssekolahrendahdi Malaysia dengankurikulumsainsmana-mana Negara lain (pilihsatusahaja) TUGASAN 3 Soalan Forum 3: Beripandanganbagaimanamelaksanakanpembelajaranberasaskaninkuiri (IBL) Soalan Forum 4: Apa yang andafahamdenganpembelajarankontekstual disekolah? Soalan Forum 5: Bincangkanbagaimanakahpengurusanmakmalmenyokongpengajarandanpembelajaransains? Item petunjukdanmarkah: Tumpuanutamadiberikepadaresponpertamapelajarterhadapsoalan forum. Perhatiankepadaketepatan,

kewajarandankesesuaiannya. Markahjugaberpandupadakekerapanpenglibatanberforum.

JUMLAH

Perhatian: Segalaperkara yang berkaitanmerujukdanmengikutarahanpensyarahanda.

PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN DALAM BENTUK PORTFOLIO 1. Portfolio MESTI lengkapdenganmengandungi 3 TUGASAN di dalamnya: Tugasan1 :Pengajaransains a) Satu RPH. (Dalambentukcetakdangambar ABM/digital) b) Rakaman video: Rakamanuntuk RPH(Dalambentuk CD) c) Refleksi : Untuk RPH (Dalambentukcetak)

Tugasan 2: Kajian Laporankajian yang telahdijalankan Tidakkurang 6mukasurat. Tugasan 3: Responandaterhadaplimasoalan forum dansemuaresponanda 2. Portfolio yang telahlengkapmestilahdisususnmengikutsusunan: (a) Cover ataumukahadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Mempunyaiisikandungandanhalaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) 3. Setiappelajarmestimemuatnaik (upload) portfolio masingmasingmenerusitapakpenghantarantugasanmengikutkumpulanmasing-masingmenerusiLMS.Lawatilaman Assignment danuploadkanmengikuttapakdalamkumpulanmasing-masing. 4. Tarikhakhirpenghantaranialahpada (LIHAT PENGUMUMAN :. Pelajarperlupekadengantarikh yang ditentukandenganmerujukruanganpengumumandarimasakesemasa.

5. Penghantaran yang lewattidakakandilayan

6. Sebagai backup tugasanbolehdihantarmelaluiposdalambentukberjiliddan CD (hard copy & soft copy)

7. Sebarangmasalah yang timbulsilaberhubungdenganpensyarahanda.

FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Terdapat 5 soalanuntukaktivitipelajarberforumsecara on-line di lamanLMS bersamapensyarahdansesamapelajar yang lain. 2. Pelajardimintamenjawab SEMUA soalan forum tersebutdengan idea asli yang bernas. (2 markahdiperuntukkanbagisetiapjawapankepadasoalan yang dikemukakan)

3. Pelajarjugadimestikanmemberipandangan, ulasan, penambahandankomentarterhadapjawapanrakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagisetiapsatusoalanperbincangan). Lebihbanyakperbincanganadalahlebihbaik. (2 markahdiperuntukkanbagiperbincanganini)

4. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/ interaksi secara on-line untuk markah penuh(10 markah).

5. Semuajawapandanperbincangan yang dilaksanakanmestilahdicetakdandimasukkankedalam portfolio dandisalinkedalam CD. Hantarkankedua-duabahan (portfolio dan CD) kepadapensyarahmasingmasingsebagai back-up.

SKALA PEMARKAHAN TUGASAN (PORTFOLIO) A PORTFOLIO Menepati format penulisan folio, isimencukupi, isidiolahdandikembangkandenganbaik, adacontoh yang baikdankonkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatifdankritis. Idea tersusundengankemas. Tiadakesalahan format penulisan&bahasa. Menepati format, isimencukupi, isidikembangkandenganbaik, adacontoh yang konkrit . Ada idea asli yang bernas. Idea tersusundengankemas. Tiadakesalahanbahasa. Tiadakesalahan format penulisan&bahasa. Menepati format, isimencukupi, isi di huraikan da nada contoh. Idea disusundenganbaik. Tiadakesalahanformat &bahasa. Menepati format, isimencukupi, isi di huraikan da nada contoh. Idea disusundenganbaik. Kesalahan format &bahasapadatahap minima (tidaklebihdari 3 kesalahan) Kesalahan format yang minima (tidaklebih 2 perkara), isimencukupi, isi di huraikan da nada contoh. Ada idea sendiri. Kesalahan format &bahasapadatahap minima (tidaklebihdari4 kesalahan) Kesalahan format yang diminta (tidaklebih 3 perkara), isimencukupi, isi di huraikan da nada contoh. Ada idea yang diambildarisumber lain. Kesalahan format minima (tidakmelebihi 3 perkara) &kesalahanbahasa minima (tidaklebihdari 5 perkataan). Kesalahan format tidakmelebihi 4 perkara. Isi mencukupi, isi di huraikan da nada contoh. Ada idea yang diambildarisumber lain. Kesalahan format &bahasatidakmelebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Isi tidakmencukupi, isitidakdihuraikan. Tiadacontoh. Ada idea yang diambildarisumber lain. Kesalahan format &bahasamelebihi 8perkara. Tidakdiserahpadawaktu yang ditetapkan. Tidaklengkap.

AB+ B BC+

C D E

PERINGATAN!!!!!! i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Karyaandamestilahaslidari idea andasendiri Plagiatadalahjenayahintelek yang bolehdikenakantindakantatatertib. Sentiasa AWAS dengantarikh-tarikh yang berkaitan. Sentiasarujukpengumumandarimasakesemasa. Berhubungdengantutor E-Learning anda. Pastikantugasandihantarmengikuttarikh yang ditetapkan. Kegagalanandamelengkapkantugasanadalahtanggungjawabandasendiri. Pastikanandamenjadipelajar yang aktif. Semuaperaturanadalahtertaklukkepadaarahan Tutor E-Learning bagikumpulanmasing-masing.

TARIKH PENGHANTARAN 16 NOVEMBER 2013 (BatuPahat,Ipoh, AlorSetar, Kuantandan Kota Baru) 23 NOVEMBER 2013 (Cyberjaya) 2 DECEMBER 2013 (Sabah n Sarawak)

LAMPIRAN 1

PEMARKAHAN 1. Pengajaran (50%) 1.1 RPH1 1.2 RPH2 1.3 Video 1 (RPH1) 1.4 Video 2 (RPH2) 2. Kajian (30%) 3. Forum (20%) JUMLAH

KOD & NAMA KURSUS

KRS 3023: KURIKULUM DAN PENGAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH


SEMESTER 4

PORTFOLIO
KUMPULAN

NAMA

DISEDIAKAN OLEH NO. ID

NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING: TARIKH POS:

LAMPIRAN 2

ISI KANDUNGAN 1.0 TUGASAN 1: PENGAJARAN SAINS 1.1 RPH 1 1.2 Rakaman Video RPH1 1.3 Refleksi : Ulasanpelaksanaankaedahdanpembelajaran 1.4 RPH 2 1.5 Rakaman Video RPH 2 1.6 Refleksi: Ulasanpelaksanaankaedahdanpembelajaran

2.0 KAJIAN

3.0 FORUM E_LEARNING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5