Pembentangan EDU Bab 12.pptx

DISEDIAKAN OLEH; • Muhammad Faizal Bin Abdullah • Mohammad Norhisham Bin Wahab • Mohamad Sofian Bin Haji Husin

• Akmal Hakim Bin Abdul Majid • Muhammad Bukhari Bin Mat Zain PISMP SEM 4 BAHASA MELAYU

Soalan Tutorial

 Jelaskan

dengan terperinci 4 undangundang hak intelek  Hakcipta  Paten  Tanda Dagangan  Kerahsiaan

DEFINISI UNDANG-UNDANG
Kamus Dewan Edisi Keempat ( Halaman 1768 ): • 1) Undang-undang bermaksud sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang digubal (dibuat) oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat berkenaan. • 2) Peraturan yang digubal untuk sesuatu perbadanan (perkumpulan , persatuan dan lainlain)

dipunyai dan melaluinya pemilik atau pemunya berhak memperolehi pendapatan. ditunjukkan dalam bentuk bahan. • Melalui proses tertentu.DEFINISI HARTA INTELEK Perbadanan Harta Intelek Malaysia (PHIM) • Sejenis harta yang boleh dimiliki. • Berkait rapat dengan daya kreativiti. • Idea yang tercetus menghasilkan penemuan baru. . diiktiraf hasilnya.

triti dan konvensyen antarabangsa khusus dalam bidang harta intelek.UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK Undang-undang yang digubal oleh kerajaan adalah selaras dengan kehendak perjanjian.  Antaranya adalah:  Konvensyen Paris 1883 Konvensyen Berne 1983 Perjanjian TRIPs .

petunjuk geografi dan susun atur litar bersepadu .2 BAHAGIAN UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK HARTA INTELEK • Karya seni seperti filem. HARTA PERINDUSTRIAN • Berkaitan paten. cap dagangan. muzik dan lukisan. reka bentuk perindustrian.

6 AKTA UTAMA UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK DI MALAYSIA Akta Hakcipta 1987 Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000 Akata Paten 1983 Akta Petunjuk Geografi 2000 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1994 Akta Cap Dagangan 1976 .

Undang-undang Hak Intelek Hak cipta Rahsia Perdagangan Undangundang Hak Intelek Paten Tanda Perdagangan .

Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hakcipta 1987.HAKCIPTA       Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya yang berhakcipta bagi satu tempoh yang ditetapkan. . penciptanya adalah orang yang berkelayakan atau karyanya telah dibuat di Malaysia atau karyanya mula-mulanya diterbitkan di Malaysia. karya tersebut telah ditulis. direkod atau dijadikan dalam bentuk bahan. Untuk membolehkan sesuatu hak cipta dilindungi: usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu bersifat asli.

KARYA-KARYA YANG LAYAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAKCIPTA Karya Sastera Filem Karya Muzik Karya Seni Siaran Rakaman Bunyi Karya Terbitan .

HAK-HAK EKSKLUSIF PEMILIK HAKCIPTA Pengeluaran semula dalam apa-apa bentuk bahan(termasuk fotokopi. rakaman dan lain-lain) pertunjukan. tayangan atau permainan kepada awam penyampain kepada orang awam pengedaran salinan-salinan kepada awam melalui perjualan atau pemindahan pemunyaan secara lain dan penyewaan secara komersial kepada orang awam .

jangkamasa perlindungan karyakarya tersebut ialah 50 tahun dari permulaan tahun kelendar berikut dengan tahun karya-karya berkenaan mula diterbitkan.TEMPOH HAKCIPTA  Hakcipta bagi karya sastera.  Bagi karya-karya lain. . muzik dan seni wujud semasa hayat pencipta dan 50 tahun selepas kematiannya.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan pihak polis untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut.PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENGUATKUASAAN HAKCIPTA  Akta Hakcipta 1987 memberi kuasa kepada Bahagian Penguatkuasa. .

PATEN “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan terhadap sesuatu rekacipta samada satu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu ataupun untuk penyelesaian teknikal terhadap sesuatu masalah. Hak Eksklusif adalah hak/kuasa kawalan terhadap rekacipta yang diberikan kepada pemilik seperti diperuntukan oleh Akta-Akta berkenaan”. .

 Perkataan “orang” tidak dihadkan kepada orang perseorangan sahaja malah ianya juga termasuk sesuatu syarikat.KELAYAKAN MEMOHON  Semua orang boleh mengemukakan permohonan paten ataupun perbaharuan utiliti sama ada secara individu ataupun dengan perkongsian. .

TEMPOH PERLINDUNGAN  Paten dilindungi selama 20 tahun daripada tarikh pemfailan manakala perbaharuan utiliti dilindungi 10+5+5 tahun daripada tarikh pemfailan. .

Baru Dapat Digunakan Kepada Industri .REKACIPTA YANG BOLEH DIPATENKAN Mempunyai Langkah Merekacipta.

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN Penemuan hidupan .

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN E = mc F = ma c = a + b Teori saintifik .

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN Skima menjalankan perniagaan .

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN kaedah permainan .

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN kaedah rawatan .

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIPATENKAN kaedah pembedahan .

UNDANG-UNDANG TANDA PERDAGANGAN .

huruf dan sebagainya .PENGENALAN Tanda yang dapat membezakan barangan dan perkhidmatan antara peniaga Apakah Tanda Dagangan Alat pemasaran Terdiri daripada perkataan. gambar. nama. logo.

 Ordinan Cap Dagangan 1950 (Semenanjung)  Ordinan Cap Dagangan 1949 (Sabah)  Ordinan Cap Dagangan 1957 (Sarawak)  . pendaftaran cap dagangan dilakukan menerusi peruntukan undangundang berikut.SAMBUNGAN… Ditadbir dibawah Akta Cap Dagangan 1976 dan Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 (Pindaan 2001)  Akta Cap Dagangan 1976 berkuatkuasa pada 1 September 1983  Sebelum wujudnya akta ini.

 Satu cap yang dicadang untuk digunakan berhubung dengan sesuatu barang atau perkhidmatan  Bertujuan bagi menunjukkan hubungan perdagangan antara barang itu dan tuanpunya yang berhak menggunakan cap tersebut.DEFINISI TANDA/CAP DAGANGAN Menurut Akta Cap Dagangan 1976. telekomunikasi dan sebagainya . insurans.   Makna „cap‟ diluaskan lagi dengan memasukkan Cap perkhidmatan berhubung pengiklanan.  Pindaan Akta Cap Dagangan pada tahun 1994.

CONTOH-CONTOH TANDA/CAP DAGANGAN  Produk  Perkhidmatan .

Menjadi kebiasaan pengguna membeli barangan berdasarkan iklan yang berterusan dan menarik • Tanda-tanda perdagangan yang telah diterbitkan di pasaran menjadi aset yang sangat bernilai .FUNGSI TANDA DAGANGAN Fungsi Asal Fungsi Pemilihan • menunjukkan sumber yang bertanggungjawab mengeluar atau menjual barangan • Memudah/mempercepatkan pengguna membuat pilihan Fungsi Pemasaran Fungsi Ekonomi • Peranan sebagai alat pengiklanan.

untuk membolehkan sesuatu cap dagangan didaftarkan. ia harus mempunyai sekurangkurangnya satu daripada perkara berikut. syarikat atau firma yang dinyatakan dengan cara yang khas • Tandatangan pemohon • Satu atau beberapa perkataan yang dicipta • Perkataan yang tidak menghuraikan sifat atau kualiti barang • Apa-apa tanda yang distinktif seperti logo. gambar dan sebagainya .TANDA/CAP DAGANGAN YANG BOLEH DIDAFTARKAN Menurut peruntukan Akta Cap Dagangan 1976. • Nama orang perseorangan.

menyinggung atau tidak berhak mendapat mana-mana perlindungan mahkamah undang-undang • Mengandungi perkara yang boleh memprejudiskan kepentingan atau keselamatan negara • Menyerupai mana-mana cap dagangan terkenal milik peniaga lain .TANDA/CAP DAGANGAN YANG TIDAK BOLEH DIDAFTARKAN Akta Cap Dagangan 1976 memperuntukkan bahawa undangundang melarang pendaftaran sesuatu cap dagangan berikut. • Penggunaannya munkin memperdayakan/menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai • Mengandungi perkara skandal.

RAHSIA PERDAGANGAN .

. Soal kerahsiaan melibatkan individu yang berperanan sebagai pemegang amanah. Rahsia yang dimaksudkan ialah berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat atau objek. bahan bertulis seperti peta. pentadbir atau seseorang yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam.

kesihatan dan tempat tinggal perlu dirahsiakan daripada pihak-pihak tertentu yang boleh menggunakannya untuk kepentingan diri atau secara negatif. insurans. . Setiap pengguna teknologi maklumat harus berhati-hati serta bertanggungjawab dalam mengumpulkanm. menganalisis dan mengkaji maklumat yang diterima.Penjagaan nilai-nilai kerahsiaan penting bagi mempertingkat dan memperkukuhkan organisasi Maklumat seperti status kewangan.

perlesenan dan praktis penguatkuasaan pentadbiran. Pembangunan teknologi yang dibina menggunakan kaedah kerahsiaan dilaksanakan melalui amalan penguatkuasaan undangundang. Dalam konteks pengurusan dan pentadbiran sesuatu organisasi atau negara.Kecuaian pengguna juga akan menyebabkan rahsia tersebut jatuh ke tangan pihak lIain yang mempunyai agenda negatif. teknologi maklumat digunakan untuk membina dan memelihara kerahsiaan pembangunan. . Hal ini dapat mengugat keselamatan dan kesejahteraan individu berkenaan serta masyarakat atau negara amnya . peraturan.

SOALAN  1) Nyatakan maksud paten. KLIK UNTUK JAWAPAN SOALAN 1  2) Berikan tiga fungsi tanda dagangan. KLIK UNTUK JAWAPAN SOALAN 2  3) Nyatakan karya-karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta KLIK UNTUK JAWAPAN SOALAN 3 .

Shah Alam. . P. B. K. Bhd.RUJUKAN   A.. N. A.. W. Abd Aziz. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (2012)..Pengenalan Kepada Undang-Undang Pengurusan Teknologi. Ying.Rashid.. (2004). A. S. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. & Wan Hasan. N. S. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Syed Ahmad. F. & Shariff.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful