Suy Niêm Trong

Ngay Sông *069 + 070 (sau 069)

Chu đê suy niêm: Bông hoa sang nơ sao chiêu đa tàn

Bông hoa sang nơ chiêu tan,
Thê ma vân sông ven toan đơi hoa.
Phân ngươi tôt đep hơn hoa,
Làm sao phai sông cho ra đơi ngươi.
Bông hoa sang nơ sao chiêu đa tàn

Muôn loai tao vât đươc Thương Đê dưng nên, vơi ban năng riêng, sinh sông vơi khoang thơi
gian sinh tôn nao đo. Môi loài sinh hoat theo ban năng riê ng như Thiên Chúa đa phú ban đai
loai như: nươc chây xuông thâp, lưa bôc lên cao, anh sang toa ra moi hương, cây côi nây moc
sinh hoa kêt trai trên canh hay nây cu dươi đât theo mua trong năm , loài đông vât sông trên
đât liên hay dươi ao hô sông biên cung tuân tư sinh sông ma lơn lên , sinh san con cai theo
ban năng, vv. Tât ca tư lơp nay đên lơp khac , kê tiêp nhau nôi doi giông loai môt cách nhip
nhang theo tư thơi bat tiêt cac mua xuân ha thu đông , nhât nhât sinh hoat đung như cac năng
khiêu tư nhiên săn co theo sư an bài khôn ngoan cua Đâng Tao Hoa phu ban cho tưng loai.

Duy có loài ngươi đươc Thương Đê phu bâm linh hôn nhâp vào thê xác, sinh sông song hanh
vơi thân xac. Nhơ đươc phu bâm linh hôn, con ngươi đươc ban thêm trí khôn và y thưc tư do
đê điêu đông va tô chưc nêp sông nơi trân gian trong sư săp xêp khôn ngoan cua minh. Vơi tư
do cung tri khôn phat triên theo kinh nghiêm va hoc hoi riêng, con ngươi co kha năng cai tiên
nêp sông cua minh qua viêc sang tao ra thêm cac tiên nghi co thê ap dung vao đơi sông giup
ich cho ban thân, gia đinh, va xa hôi. Môt hông ân quan trong ma con ngươi đươc hương, đo
là chúng ta còn co kha năng sư dung va điêu khiê n cac loai tao vât khac nhăm mưu ich cho
nêp sông riêng cua minh tôt đep hơn. Môt hông ân quan trong hơn mà Thiên Chúa ban cho
loai ngươi chinh la Lương Tri. Ban chât lương tri là phôi hơp vơi trí khôn hương dân chung ta
biêt sông môt đơi sông tâm linh trong y thưc tư do biêt lam nhưng gi mang lai gia tri nhân
ban ma minh muôn. Co điêu la rât nhiêu khi con ngươi đa tưng lam dung tư do, nên thưc hiên
ca nhưng viêc trai vơi lương tri , trái vơi ban năng siêu viêt hơn cac loai vât khac . Thư hoi tai
sao con ngươi đa không hanh sư theo ban năng do lương tri va lương tâm hương dân?

Trong cuôc sông, con ngươi thương bon chen làm sao kiêm đươc nhiêu tiên, làm sao đat đươc
nhiêu danh gía và quyên cao chưc trong . Tiên bac, danh vong, va quyên lưc la ba tham vong
không phai muôn la co đươc, và cung không co ngay như minh muôn . Ngươi t a phai phân
đâu băng nhiêu cách khác nhau mơi chiêm đươc các muc tiêu nay. Thưc tê đa tưng co nhiêu
ngươi dung hêt thu đoan nay đên thu đoan kia đê ma chiêm hay đat đên các tham vong nói
trên, bât luân nguyên tăc đa o lý đoi hoi ra sao . Chính yêu tô nghich đao ly nay đưa đây con
ngươi lâm vao tinh trang vong thân vơi ban năng thiên phu cua minh, tưc là không sông trung
thưc vơi lương tri hương dân, mà theo tính nuông chiêu duc vong bât chính. Vân đê côt loi ơ
đây la con ngươi di nhiên co quyên sơ hưu hay hương dung môt cach chân chinh cac lơi ich
cua tiên bac, danh vong, va quyên lưc dươi thê gian. Con nêu hương dung va chiêm đoat môt
cach bât chính, thì chính ngươi đo đa không biêu hiên đươc ban năng tâm linh siêu viêt cua
minh như đa đươc Đâng Tao Hoa phu bâm. Như vây kiêp sông cua ho to ra thâp hen hơn ca
loài hoa, môt loai không co linh hôn, không có ca trí khôn lân tư do, thê ma đa sông tron ven
kiêp sông theo ban năng cua minh cho dù chi la kiêp sông sáng nơ chiêu tan mà thôi.

Tư tương suy niêm thêm:

*Các con hay nhin xem chim trơi , chúng không gieo không găt , không tích luy vao kho lâm,
thê ma Cha cac con trên trơi vân hăng nuôi chung . Cac con lai không qui gia hơn chung hay
sao? Thư hoi ai trong cac con nhơ lo lăng ma co thê keo dai đơi sông cua minh dai th êm
đươc gang tâc nao không?* (Mt 6:26-27)

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lây Chua, Chua đa tao dưng loai ngươi chung con giông như hinh anh cua Chua , vơi linh
hôn, y chi tư do. Xin cho chung con biêt sông xưng đang vơi hông ân ma Chua đa phu ban.


Suy Niêm Trong
Ngay Sông *070

Chu đê suy niêm: Con sông co khuc con ngươi có lúc

Ban tính loai ngươi la hay lâm lôi, sai sót,
và dê hương chiêu vê đang xâu hơn la đang thiên.
Tuy nhiên, cung co nhiêu ngươi
biêt hương vê đang thiên hơn la đang xâu.
Con sông co khuc con ngươi có lúc

Cuôc sông chúng ta trai rông trên moi neo đương đơi vơi bao nhiêu sư cô hi nô ai cu ai ô duc
xây đên cho bât cư ai , trong bât cư hoan canh nao , ơ moi nơi moi chôn . Phân nhiêu các sư
viêc ma chung ta cam thây phiên phưc va kho ch iu nhât , chính la cac phiên toai do ngươi
khác gây ra cho mình, va thương dân đên khô luy lam cho chung ta kho ma quên đi hinh anh
tac nhân găn liên vơi sư cô bât hanh đa xây ra trươc đây . Hê luy nay tao cho chung ta t hành
kiên kho thay đôi đươc cam xuc môi khi găp lai ngươi môt thơi đa gây ra phiên ha đên đô
minh không con muôn giao dich hay tiêp xuc vơi ho nưa . Thưc ra ma noi, con ngươi ta co luc
thê no, co luc thê kia , có lúc tâm hôn bât an , nên thương co thai đô cư xư khac hăn vơi luc
tâm hôn vui ve binh thương . Ho cung la nhưng con ngươi thuôc ban chât “nhân vô thâp
toàn,” co nhiêu luc vô tinh , hay vì không ki êm chê đươc sư nôi dây cua cac tinh mê nêt xâu
vôn co săn, nên đa lam phiên long ngươi khac, trong sô đo co ca chung ta.

Tuy nhiên môt điêu chung ta cung nên biêt răng it ai co thê tăm đươc ơ cung môt giong sông ,
va cung it khi môt sư cô nao lai co thê xây đên lân thư hai . Noi khac đi , hoan canh thay đôi ,
môi trương thay đôi , va long ngươi đôi thay, nên cho du sư cô ây tai diên chăng nưa thi chăc
chăn sư thê cung se khac đi . Ly do la vi tâm trang cac tac nhân se khac hăn vơi trươc kia, nên
se hanh sư khac đi, bơi vi tâm tinh luc nay co thê hiêu biêt hơn, vơi chu tâm tôt hơn do y thưc
vê viêc minh lam trươc la sai và nay muôn to ra hôi lôi , muôn sưa sai. Vi vây tai sao chung ta
không mơ đương băng cach tao cơ hôi cho ho ăn năn sam hôi trơ vê vơi lương tri lanh manh ,
va sưa chưa điêu ma ho đa lâm lơ vơi chung ta . Biêt đâu răng ho đa nh ân ra sư hiên diên cua
Thiên Chua đang chiêu toa qua cac hanh vi cua chung ta . Ho muôn tiêp cân vơi Thiên Chua
đang hiên diên trong chung ta , vây không ly do gi chung ta lai can ngăn ho đên vơi chung ta ,
bơi vi ho xac tin răng moi ngươi đêu la con cai cua Chua , nên chúng ta cung la dung cu đê
Chua thương mên cac con cai minh . Vây chung ta co săn sang đê Chua đang hiên diên trong
chung ta co thê sư dung ban thân chung ta lam phương tiên đon tiêp tha nhân hay chăng?

Xet dươi môt goc can h khác, nhiêu khi chinh chung ta cung lâm lôi hay lam nhưng điêu sai
trái, rôi chinh chung ta đa nhân thưc ra đươc sư sai trai cua minh , va đa tư minh thay đôi va
sưa chưa, đê biên thanh con ngươi tôt. Như vây vao nhưng luc chung ta lâm lôi vơi nhưng sai
trai gây thiêt hai hay bât man đôi vơi môt sô ngươi nao đo , khiên cho ho luôn mang ân tương
không tôt vê chung ta , chăc chăn răng chung ta luôn muôn ho thay đôi cach nhin đôi vơi
chúng ta, bơi vi chung ta đa đôi thay rôi . Như vây thi chung ta cung nên thay đôi cai nhin cua
minh đôi vơi ngươi khac, bơi vi ngươi khac cung co luc nao đo lâm lơ lam điêu sai trai va ho
cung đa thay đôi , do đo chung ta hay nhin đên cac khia canh tôt cua tha nhân , chư không nên
duy tri thanh kiên vê ho , bơi vi biêt đâu ho đa cai hoa như chung ta đa tưng cai hoa ban thân
mình. Noi cach khac con ngươi co luc lôi lâm cung như chung ta co luc lâm lôi, đông thơi ho
co thiên chi thay đôi cung như chung ta đa co thiên y đôi thay . Vây chung ta hay ap dung vao
ban thân minh nhưng cach nhin ma chinh chung ta muôn tha nhân nhin vao chung ta.

Tư tương suy niêm thêm:

*Long tôn trong ban thân se hương dân cac y hương đao đưc cua chung ta . Con viêc tôn
trong tha nhân se hương dân lôi sông cua chung ta* - Laurence Sterne

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lây Chua, xin cho con luôn y thưc răng ban thân con cung như ngươi khac đêu la ngươi
pham vơi rât nhiêu lâm lôi va thiêu sot , đông thơi xin Chua cho chung con biêt ă n năn sam
hôi, va nhin ra tinh thân sam hôi ăn năn nơi moi ngươi anh chi em cua chung con.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful