You are on page 1of 0

cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW S SS S 1

evW cixvi ckc : XvKv evW


XvKv evW 2004
welq KvW : 1 7 4
c`v_wevb (Zxq)c_g c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) mgiL fi Ges wem`k fi KvK ej? `y 'wU fii
fi Ydj ejZ wK eyS? fi Ydji AwfgyL Kvb&
w`K wqv Ki? 2 + 4 = 6
(L) `LvI h, wi Aevb nZ mgZiY Pjgvb eyi
AwZv `iZ mgqi eMi mgvbycvwZK| 5
(M) A

= 3
^
i
^
j + 3
^
k Ges B

=
^
i 4
^
j + 2
^
k nj, A

eivei
B

-Gi j^ Awfc wbYq Ki| 4


A_ev, (K) ga eM KvK ej? cgvY Ki h, Kvb wi Ai
Pviw`K NYvqgvb GKwU eyi UK Zvi RoZvi vgK I
KwYK ZiYi Ydji mgvb| 1 + 5 = 6
(L) AmsiYkxj eji msv `vI| ae ej KZK KvRi
cwigvY wbYq Ki Ges `LvI h, W =

F.

S. 1 + 4 = 5
(M) GKwU PvKvi fi 5 kg Ges Kvb A mvc PMwZi
evmva 0.2m| Gi RoZvi vgK KZ? PvKvwUZ 2 rads
2

KwYK ZiY mw KiZ KZ gvbi UK cqvM KiZ ne? 4
2| (K) eqji mwU eYbv Ki| cgvY Ki h, Kvb Mvmi Pvc
Zvi GKK AvqZbi AYy jvi MwZkwi `yB-ZZxqvsk|
1 + 5 = 6
(L) awe`y KvK ej? iZvc cwieZb Pvc Ges AvqZbi
ga mK wbicY Ki| 1 + 4 = 5
(M) evqyK iZvc cmvwiZ Ki Gi AvqZb wZbY Kiv
njv| hw` cv_wgK Pvc 1 evqygjxq Pvc nq, Zvnj Pov
Pvc KZ ne? ( = 1.4) 4
A_ev, (K) `kv KvK ej? eid Mjbi my Zvc wKfve wbYq Kiv
hvq eYbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) Mvm viv mvw`Z KvR wK? cvBivwgUvi wK? GKwU
AvjvK cvBivwgUvii eYbv `vI| 1 + 1 + 3 = 5
(M) 0C~Zvcgvvi 40 gm eidK 100C~Zvcgvvi ev
cwiYZ KiZ cqvRbxq Zvci cwigvY wbYq Ki|
[eid Mjbi my Zvc = 3.36 10
5
Jkg
1
, cvwbi AvcwK
Zvc = 4200 Jkg
1
K
1
Ges evi AvcwK my Zvc
2268000 J kg
1
]| 4
3| (K) ki ewZPvi KvK ej? MvwYwZK weklYi mvnvh wi
Zi wKfve mw nq Zv AvjvPbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) Abybv` ejZ wK eySvq? `LvI h, Uvbv Zvi Avo Zii
eM v =
T
m
, hLvb T I m h_vg Zvii Uvb I GKK
`Ni fi| 1 + 4 = 5
(M) Avjv `Lvi 10 sec ci eR wbNvli k kvbv Mj|
gNi `iZ hw` 1650m Ges 0 m. Zvcgvvq ki `wZ
332 ms
1
nq, Ze H mgqKvi Zvcgvv wbYq Ki| 4
A_ev, (K) evqyZ ki eM mwKZ wbDUbi mwU wjL| jvcjvm
wKfve wbDUbi mi mskvab Kib? 1 + 5 = 6
(L) kvZv hw` Kvb MwZkxj Drmi w`K AMmi nq Zvnj kZ
KvsKi ivwkgvjv cwZcv`b Ki| 5
(M) 612 Hz KvsKi Kvb myi kjvKvK GKwU Abybv`x bji
Lvjv gyLi KvQ Kuvcvj evqyi 0.36m Ges 0.525m
`N c _g I wZxq Abybv` cvIqv hvq| evqyZ ki eM I
cv mskvab wbYq Ki| 4
4| NvZ ej Ges wefe kwi msv `vI| GKwU KYv 4.5m evmva i
evKvi c_ cwZ wgwbU 225 evi AveZb Ki| Gi iwLK eM
KZ? 1 + 1 + 3 = 5
A_ev, kwi wbZZv mwU eYbv Ki| GKwU mij `vjKi hvwK
kwi wbZZvi m cgvY Ki| 1 + 4 = 5
5| mylg evKvi MwZ KvK ej? mgexq MwZi K`gyLx
ZiYi gvb I w`K wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, GKwU BvZi Zvii Bqs Gi YvsK wbYqi cwZwU eY bv
Ki| 5
6| eji fvimvg ejZ wK eySvq? we`y fii `i b Kvb GKwU
we`yZ gnvKlxq wefe wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, AcZvMvgx cwqv I Bwbi Zvcxq `Zv KvK ej? 200 gm
fii GKwU ey 10m Dci _K wbP co hvq| f -c K k
Kivi ce gynZ Gi MwZkw KZ? 1 + 1 + 3 = 5
7| mxeK wqv wK? ZvcMwZwe`vi c _g mwU weeZ Ki I evLv
Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, MxbnvDR wqv ejZ wK eyS? GKwU K eyi dj 3 10
8
m
2

Ges Zvcgvv 1000K. (i) eywU wK nvi Zvc wewKiY Kie?
(ii) KZ Zvcgvvq GwU wZbY kw wewKiY Kie?
[ = 5.67 10
8
Wm
2
K
4
]
8| cig Av`Zv ejZ wK eyS? Kvb GKw`b wkwkivsK 7.6C I evqy i
Zvcgvv 16C| AvcwK Av`Zv wbYq Ki| [7C, 8C Ges
16C Zvcgvvq m Rjxqev Pvc h_vg 7.5 10
3
m,
8 10
3
m Ges 13.5 10
3
m cvi`]
A_ev, fxbi miY m weeZ Ki| 127C Zvcgvvq Kvb wbw` Mvm nVvr
cmvwiZ nq wY AvqZb jvf Ki| Pov Zvcgvv KZ? [ = 1.4]
9| gjwW ejZ wK eyS? cgvY Ki h, cwZ mK m exU msLv
exU mwKvix Drmqi KvsKi cv_Ki mgvb| 1 + 4 = 5
A_ev, mggj KvK ej? cwZ mK 200 Pi Wcjvi cwieZ b
Drcb KiZ nj, 1050Hz KvsKwewk k DrmK Kvb wi
`kKi w`K h eM AvMgb KiZ ne, Zvi wnmve `vI|
[evZvm ki eM = 330 ms
1
]
XvKv evW 2005
c`v_wevb (Zxq)c_g c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) GKK fii msv `vI| `LvI h, r

= r

0 + v

0t +
1
2
a

t
2
,
hLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 2 + 4 = 6
(L) gnvKlxq aeK KvK ej? cgvY Ki h, f c nZ h
DPZvq Kvb vb AwfKlR ZiY g = g
( )
1
2h
R
,
GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
(M) A

= 2
^
i + 2
^
j
^
k Ges B

= 6
^
i 3
^
j + 2
^
k nj A

Ges B

Gi
gaeZx KvY wbYq Ki| 4
2 S SS S cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW

A_ev, (K) iwLK eM I KwYK eMi ga mK cwZv Ki|
wbDUbi MwZi wZxq m _K cgvY Ki h, F

= ma

,
GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 2 + 4 = 6
(L) Ki mwU eYbv Ki| =
L0
r

r
L
mKwU cwZcv`b Ki,
hLvb msKZjv cPwjZ A_ enb Ki Ges Gi GKK I
gvv mgxKiY `LI| 1 + 4 = 5
(M) GKwU Ub wi Aevb nZ 10ms
2
ZiY PjZ Avi
Kij| GKB mgq GKwU Mvwo 100ms
1
mgeM Ubi
mgvivj Pjv i Kij| Ub MvwowUK KLb wcQb
dje?
2| (K) cig kb Zvcgvv ejZ wK eyS? Av`k Mvmi cgvY Ki
h, PV = nRT, GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki|
1 + 5 = 6
(L) wdbi m _K wbDUbi kxZjxKiY mwU ei Ki| 5
(M) GKwU iva _vgvwgUvi eid we`y I xg we`yZ h_vg
4.5 I 9.5 iva c`kb Ki| GwU GKwU Zij vcb
Kij 6.1 iva c`kb Ki| ZijwUi Zvcgvv wbYq Ki|
A_ev, (K) GbUwc ejZ wK eyS? eid Mjbi AvcwK my Zvc
wbYq c Yvwj eYbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) Kvb vbi Zvcgvv 30C Ges wkwkiv 20C ejZ wK
eyS? wm I evj Av`ZvgvcK hi mvnvh AvcwK
Av`Zv wbYq c Yvwj eYbv Ki| 1 + 4 = 5
(M) ^vfvweK Zvcgvv I Pvc AwRb Mvmi AYyjvi Mo
eMeMi eMgj wbYq Ki|
(^vfvweK Pvc I Zvcgvvq AwRbi NbZ = 1.43 kgm
3
) 4
3| (K) AYyc Zi Ges AYy`N Zii ga cv_K `LvI|
MvwYwZK weklYi mvnvh wi Zi evLv Ki|
2 + 4 = 6
(L) cv mskvab ejZ wK eyS? Abybv`x evqy cwZZ
evqyZ ki eM wbYq Ki| 1 + 4 = 5
(M) `ywU myi kjvKv GKwU Mvm 005m Ges 0505m `Ni
Zi Drcb Ki| hw` cwZ mK 6wU exU Drcb Ki
Ze D Mvm ki eM wbYq Ki| 4
A_ev, (K) exU wK? exU MYbv Ki wKfve GKwU myijx KvUvi KvsK
wbYq Kiv hvq? 2 + 4 = 6
(L) Uvbv Zvii Avo Kbi mjv weeZ Ges evLv Ki|
(M) KZ Zvcgvvq evZvm ki eM 0C Zvcgvvq ki
eMi 3 Y ne? [ =
1
273
/ C]
4| (K) ZvrwYK eM KvK ej? 1
(L) `LvI h, gyw eM Ve = 2gR , GLvb cZxKjv cPwjZ
A_ enb Ki| 4
A_e, (K) fieMi wbZZv mwU weeZ Ki| 1
(L) KvjKzjvmi cwZZ s = v0t +
1
2
at
2
mgxKiYwU cwZcv`b
Ki| GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 4
5| (K) BvZ ivevii Pq ewk wwZvcK| evLv Ki| 1
(L) GKwU mK `vjK fc mwVK mgq `q| P` wbq
Mj Gi `vjbKvj KZ ne? [cw_exi evmva 4 Y Ges
cw_exi fi P`i fii 81 Y|] 4
A_ev, (K) UK wK? 1
(L) cw_ex c g Gi gvb 9.8ms
2
, cw_exi emva R = 6.4 10
6
m
Ges G = 6.67 10
11
Nm
2
kg
2
nj, cw_exi fi wbYq Ki| 4
6| (K) NvZ ej wK? 1
(L) 200cm j^v 1mm
2
cQ`i djwewk GKwU Zvii
`N 1 10
3
m ew KiZ cqvRbxq KvRi cwigvY
0.05J| Zvii Dcv`vbi Bqs Gi Yv wbYq Ki| 4
A_ev, (K) KvRi GKK wK? Dnvi msv `vI| 1
(L) 6kg fiwewk GKwU ey wi Aevq wQj| 30N ej
cqvM Kivq 10s ci eywUi MwZkw KZ ne? 4
7| GKwU Av`k Mvmi iZvcxq cwieZbi c gvY Ki h,
PV

= aeK| 5
A_ev, (K) _vgvKvcj wK? 1
(L) ZvcMwZwe`vi c _g mwU weeZ I evLv Ki| 4
8| (K) co eyi mjv weeZ Ki| 2
(L) 0C Zvcgvvq 0.005kg eidK 30C Zvcgvvi 0.02kg
cvwbi mv_ wgkvb njv| wgkYi Zvcgvv ei Ki| (cvwbi
Avcwc Zvc = 4200Jkg
1
K
1
) 3
A_ev, (K) K ey wK? 2
(L) 5 10
5
m
2
dji GKwU K ey cwZ mK 2000K
Zvcgvvq KZ kw wewKiY Kie? 3
9| (K) Wcjvi wqv wK? 1
(L) 512Hz KvsKi Kvb myi kjvKvK GKwU Aby bv`x bji
Lvjv gyLi KvQ Kuvcvj evqyi 0.16m I 0.485m
`N c _g I wZxq Abybv` cvIqv hvq| evqyZ ki eM
Ges cv mskvab wbYq Ki| 4
A_ev, (K) AM Mvgx Zi KvK ej? 1
(L) cgvY Ki h, v = n, GLvb cZxKjv c PwjZ A_ enb
Ki| 4
XvKv evW 2006
c`v_wevb (Zxq)c_g c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) Aevb fi wK? wgvwK vbvsK eevq GKwU
Aevb fii ivwkgvjv ei Ki| 1 + 5 = 6
(L) gnvKlxq aeKi gvv mgxKiY wjL| `LvI h, f -K`
AwfKlxq ZiYi gvb kb| 1 + 4 = 5
(M) P

= 2
^
i + m
^
j 3
^
k Ges Q

= 6
^
i 3
^
a 9
^
k cii mgvivj
nj m-Gi gvb wbYq Ki| 4
A_ev, (K) KwYK ZiY wK? `LvI h, cvmi MwZc_ GKwU Awae |
(L) KwYK fieMi msv `vI| j^ A Dccv`wU c gvY Ki|
(M) GKwU dzUejK fwgi mv_ 30 KvY 40ms
1
eM wKK
Kiv njv| 2 sec ci dzUeji eMi gvb KZ ne wbYq Ki|
2| (K) wewKiY gZvi msv `vI| wbDUbi kxZjxKiY m i
mvnvh Ziji AvcwK Zvc wbYq Ki| 1 + 5 = 6
(L) ZvcMwZwe`vi wZxq m weeZ Ki| fxbi m i mvnvh
Mxb nvDm wqv evLv Ki| 2 + 3 = 5
(M) n`i Zj`k _K c`k Avmvq GKwU evqy ey `ey`i
evm wY nq| `i c evqygjxq Pvc 10
5
Nm
2
nj
n`i MfxiZv wbYq Ki| 4
A_ev, (K) AvcwK my Zvc wK? cvwbi evxfebi AvcwK
my Zvc wbYqi cwZ eYbv Ki|
(L) cZvMvgx I AcZvMvgx cwqvi msv `vI| GKwU Zvc
Bwbi `Zvi ivwkgvjv ei Ki|
(M) Kvb GKwU Mvm AYyjvi Mo gyc_ 2.6 10
8
m Ges
AvYweK evm 2.2 10
10
m nj cwZ Nb mwUwgUvi AYy i
msLv wbYq Ki|
cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW S SS S 3
3| (K) Zi gy L wK? AMMvgx Zii mgxKiY cwZcv`b Ki|
1 + 5 = 6
(L) `LvI h, cwZ mK Drcb exUi msLv exU DrcbKvix
Drmqi KvsKi cv_Ki mgvb| 5
(M) GKwU AMMvgx Zii mgxKiY y = 0.5sin
( )
100t
n
3.4
,
GLvb me KqwU ivwk S.I GKK c`| ZiwUi wevi,
Kv, chvqKvj I eM wbYq Ki|
A_ev, (K) evqyZ ki eM msv wbDUbi mwU wjL| Kb Ges
wKfve jvcjvm wbDUbi mwU mskvab Kib?
(L) `LvI h, Uvbv Zvii Avo Kbi Kv n =
1
x

T
m
,
hLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki|
(M) `ywU myi kjvKv GKB mv_ awbZ nj cwZ mK 5wU exU
`q| GKwU myi kjvKv wbw` Uvb Uvbv `qv Zvii 1.30m
`Ni mv_ Ges AciwU D Zvii 1.28m `Ni mv_
HKZvb _vK| myi kjvKv `ywUi Kv KZ?
4| `LvI h, ^ wevi w`Z mij `vjKi MwZ mij Qw`Z
`b MwZ| 5
A_ev, GKwU avZe Zvii Bqs Gi YvsK wbYqi GKwU cwZ eY bv
Ki|
5| mylg ZiY wK? GKwU cvwbcY Kyqvi MfxiZv 12m Ges evm
1.8m| GKwU cv 24 wgwbU KyqvwUK cvwbkb KiZ cvi|
cvwUi AkgZv KZ? 1 + 4 = 5
A_ev, mv`Zv Yvi msv `vI| 1 eM wg. wg. cQ`i
djwewk GKwU BvZi Zvii `N 2% evovZ nj KZ
eji cqvRb ne? BvZi Bqs-Gi Yv 210
11
Nm
2
|
6| eji fvimvg wK? 0.2mm evmi GKwU KwkK bj GKwU cvwbi
cv Lvovfve Wyevbv AvQ| hw` cvwbi cUvb 72 10
3
Nm
1
Ges
NbZ 10
3
kgm
3
nq, Ze bji cvwbi AvivnY wbYq Ki| 1+4 = 5
A_ev, f -wi DcMn wK? gj Mni evm 6000km Ges Gi c
AwfKlxq ZiY 3.8ms
2
| gj Mni c nZ GKwU eyi
gyweM wbYq Ki|
7| iZvcxq wqv ejZ wK evSvq? Av`k Mvmi `LvI h,
Cp Cv = R, hLvb wPjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, gj Mo eM eM wK? `LvI h, Mo gyc_ () Mvmi NbZi ()
evbycvwZK|
8| Gi `ywU iZ DjL Ki| GKwU wUc Y cvi` _vgvwgUvii wb
Ges Ea wi we`y h_vg 4 Ges 98| H _vgvwgUvi 51
cvV w`j, dvibnvBU I Kjwfb j cvV KZ ne? 1 + 4 = 5
A_ev, Bwbi `Zv ejZ wK evSvq? GKwU Zvc Bwb 327C Ges
27C Zvcgvvq KvR KiQ| BwbwUi `Zv wbYq Ki|
9| ki ewZPvi wK? GKwU kYxK ki ZxeZv 1 10
6
Wm
2
|
Wwmej ki ZxeZv jfj wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, Zii msv `vI| GKwU Ub 450Hz Kvi Bmj w`Z
w`Z GKwU cvUdig _K 144m/hr eM `i mi hvQ| evqyZ
ki eM 332ms
1
nj cvUdig `uvovbv Kvb kvZvi wbKU
kZ Kv KZ ne?
XvKv evW 2007
c`v_wevb (Zxq)c_g c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) msv wjL : GKK fi I ZvrwYK eM| 2
(L) cgvY Ki h, A

=
i

A1
B1

j

A2
B2

k

A3
B3
4
(M) cgvY Ki h, Kvb wi Ai Pvwiw`K NY vqgvb ei
UK , = I, GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(N) hw` A

= 2 i

+ 2j

Ges B

= 6 i

+ 3j

+ 2k

nq, Ze
A

I B

Gi gaeZx KvY wbYq Ki|


A_ev, (K) msiYkxj ej ejZ wK eyS? fi eMi msiY m wee Z
I cgvY Ki| 1 + 5 = 6
(L) wZ Nl Y KvY I wbj KvY KvK ej? `LvI h Giv
cii mgvb| 2 + 3 = 5
(M) we`y fii Rb gnvKlxq Kvb we`y Z gnvKlx q
wefei ivwkgvjv wbYq Ki| 4
2| (K) _vwgi wK? GKwU Zvchy Mji _vgvwgUvii MVb I
KvhcYvwj eYbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) Mvmi MwZZi mvnvh `LvI h Mvmi Pvc GKK
AvqZbi AYy jvi MwZkwi `yB-ZZxqvski mgvb| 5
(M) 0C Zvcgvvi 3kg eidi mv_ 40C Zvcgvvi 4kg cvwb
wgkvj wgkYi Zvcgvv wbYq Ki| [eid Mjbi AvcwK
my Zvc = 3.36 10
5
Jkg
1
] 4
A_ev, (K) mgv cwqv ejZ wK eyS? eid Mjbi AvcwK
my Zvc wbYqi cwZ eYbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) Av`k Mvmi iZvcxq cwieZbi Zvcgvv I
AvqZbi ga mK cwZv Ki| 5
(M) GKwU wUcY _vgvwgUvi cgvY Pvc MwjZ eid 2C Ges
ev 98C cvV `q| _vgvwgUvi hLb 30C cvV `q
ZLb cKZ Zvcgvv KZ? 4
3| (K) ki ewZPvii MvwYwZK weklY `vI| asmvK I
MVbgjK ewZPvii kZ DjL Ki| 4 + 2 = 6
(L) exUi mvnvh GKwU myijx KuvUvi Kv wKfve wbY q
Kiv hvq evLv Ki| 5
(M) `LvI h, Drm hw` wi kvZv _K ki ` wZZ ` i
mi hvq, Ze kZ ki Kv AaK nq| 4
A_ev, (K) gjwW wK? MvwYwZK weklYi mvnvh wi Zii evLv
`vI| 1 + 5 = 6
(L) Wcjvi bxwZ wK? GKwU k Drm, Kvb wi k vZvi w`K
AMmi nj, kvZv KZK kZ KvsKi ivwkgvjv c wZcv`b
Ki| 1 + 5 = 6
(M) N.T.P. Z ki 332ms
1
nj 50C Zvcgvvq I 70cm
cvi` Pvc ki eM wbYq Ki| 3
4| cwieZbkxj ej viv KZ KvRi ivwkgvjv cwZcv`b Ki| 5
A_ev, wwZvcK wefe kw wK? `N weKwZi `LvI h, GKK
AvqZb wwZ kw =
1
2
cxob weKwZ| 1 + 4 = 5
4 S SS S cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW

5| mij Qw`Z MwZi eeKjbxq mgxKiY wbYq Ki Ges Zvi mvaviY
mgxKiY ei Ki| 5
A_ev, mskw ej ejZ wK eyS? 2 10
4
m evmvai GKwU jvnvi ej
Zvwcb Zji wfZi w`q 4 10
2
ms
1
cv eM wbq coQ| hw`
jvnv I Zvwcb Zji NbZ h_vg 7.8 10
3
kgm
3
Ges
0.87 10
3
kgm
3
nq, Ze Zvwcb Zji mv`Zv wbYq Ki|
6| `kv wK? GKwU e`yKi wj Kvb `qvji ga 0.08m cek
Kivi ci AaK eM nvivq| wjwU `qvji ga Avi KZ `i
cek Kie? 1 + 4= 5
A_ev, PMwZi evmva KvK ej? GKwU avZe MvjKi fi 6gm|
GwUK 3m `xN GKwU myZvi GK cv eua cwZ mK 4 evi
Nyivbv nQ| Gi KwYK fieM KZ?
7| GbUwc ejZ wK eyS? cgvY Ki h, =
T1 T2
T1
, GLvb
cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, weKxY Zvckwi `y wU ewk wjL| 27C Zvcgvvq Kvb wbw`
cwigvY Mvm nVvr cmvwiZ nq wY AvqZb jvf Ki| Pov
Zvcgvv KZ? ( = 1.4)
8| K Kvqv wK? GKwU Kvbv Bwbi Drmi DZv 400K| GB
DZvq Drm _K GwU 840J Zvc MnY I wm 630J Zvc eRb
KiQ| wmi Zvcgvv KZ? BwbwUi `Zv KZ? 1 + 4 = 5
A_ev, Zvci hvwK mgZv KvK ej? GKwU cvwUbvg iva _vgvwgUvii
iva 0C Ges 100C Zvcgvvq h_vg 2.585 Ing I 3.510
Ing| _vgvwgUviwUK GKwU PzwjZ vcb Kij iva 9.098
Ing nq| PzwjwUi Zvcgvv KZ?
9| exU I ewZPvii ga cv_K wbYq Ki| ki eMi Dci
DZvi cfve AvjvPbv Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, ciek Kb wK? 261Hz Kv wewk GKwU myikjvKvK
AvNvZ Ki Abybv`x bji Dy cvi wbKU aij evZvmi
30cm Ges 94cm `N Aby bv` cvIqv hvq| ki `wZ I cv
w ei Ki|
XvKv evW 2008
c`v_wevb (Zxq)c_g c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) bvj fi Kx? Kvb GKwU fi ivwki `ywU wbw` w`K
Dcvsk ei Ki| 1 + 4 = 5
(L) NvZ ej ejZ Kx evS? `LvI h, eji NvZ ei fieM
cwieZbi mgvb| 2 + 4 = 6
(M) 40 cm `xN GKwU mij `vjK cwZ wgwbU 40 evi `vj
`q| hw` Gi `N 160 cm Kiv nq Ze 60 evi `yjZ KZ
mgq be? 4
A_ev, (K) GKwU cvmi AbyfwgK cvjvi ivwkgvjv wbYq Ki Ges `LvI h,
wbc KvY 45 nj AbyfwgK cvjv mevwaK ne| 4 + 1 = 5
(L) KwkKZv Kx? GKwU KwkK bj cvwb h DPZv ch DVZ
cvi Zvi ivwkgvjv wbYq Ki| 4
(M) `LvI h, cw_exi K` AwfKlR ZiYi gvb kb| 6
2| (K) DZvwgwZK c`v_ KvK ej? `LvI h, Mogy c_ Mvmi
NbZi evbycvwZK| 1 + 4 = 5
(L) kxZjxKiY cwZZ Zij c`v_i AvcwK Zvc wbYqi
cixvwU eYbv Ki| 5
(M) ZvcMZxq wmg Kx? `LvI h, iZvcxq jL mgv
jLi PvBZ Y Lvov| 1 + 4 = 5
A_ev, (K) msKU Zvcgvv KvK ej? GKwU Av`k Mvmi Cp,
Cv Ges R Gi ga mK wbYq Ki| 1 + 4 = 5
(L) cvBivwgUvi Kx? cgvY Zvcgvv I Pvc bvBUvRbi NbZ
1.25 kgm
3
| AYy jvi gj Mo eMeM KZ? 1 + 4 = 5
(M) GKwU Kvbv Bwbi MVb I Kvhc Yvjx eYbv Ki| 5
3| (K) AM Mvgx Zii `LvI h, y = A sin
2

(vt x) 5
(L) mbvwgUvii mvnvh GKwU myi kjvKvi AvZ Kv
wbYqi cwZ eYbv Ki| 5
(M) wi Zi my` we`y I wb` we`y m wi kZ
AvjvPbv Ki| 5
A_ev, (K) jvcvm Kb Ges Kxfve wbDUbi ki eM msv m wU
mskvab KiwQjb? 5
(L) `LvI h, GKwU Uvbv Zvi Avo Kbi Kv f =
1
2l

T

,
GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(M) Wweej Kx? GKwU Uvbv Zvii `N cwieZb bv Ki Gi Uvb
PviY Kiv nj| Zvii Kvi KZ cwieZb ne? 1+4 = 5
4| cqmbi AbycvZ Kx? `LvI h, cqmbi AbycvZ =
( )

L0
r

( )
r
L
,
GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, cxob Kx? 9.2 ms
1
eM GKwU eK Lvov Dcii w`K wbc
Kiv nj| GwU KZ mgq ci f -c wdi Avme?
5| GKwU mi I mylg `i GK cv w`q Ges `N i j^fve
MgbKvix Ai mvc `wUi RoZvi vgK I PMwZi evmva
wbYq Ki| 4 + 1 = 5
A_ev, UKi GKK Kx? GKwU cv Nvq 25 10
6
kg cvwb 50 m Du PzZ
ZzjZ cvi| cvi Zvi 70% KvhKi nj Gi c KZ gZv
KZ? 1 + 4 = 5
6| mij Qw`Z `bi KYvi eM I ZiYi Rb mgxKiY
wbYq Ki| 5
A_ev, gyweM KvK ej? cw_ex c g = 9.8ms
2
, c w_exi evmva
R = 6.4 10
6
m Ges G = 6.7 10
11
Nm
2
kg
2
ej c w_exi fi
wbYq Ki| 1 + 4 = 5
7| cig Av`Zv Kx? wm I evje Av`ZvgvcK h i mvnvh
Kxic AvcwK Av`Zv gvcv hvq? 1 + 4 = 5
A_ev, Kx? 25C Zvcgvv Ges GK evqygjxq Pvc Ave MvmK
nVvr msKzwPZ Ki AvqZb AaK Kiv nj Pov Zvcgvv KZ
ne? ( = 1.41)
8| evvqb I zUbi ga cv_K `LvI| cvwbi `kvwP eYbv
Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, cgvY Pvc ejZ Kx evS? Kvbv ei ci dj 0.1m
2
|
ewUK 1000K Zvcgvvq D Kiv nj GwU Nvq KZ kw
wewKiY Kie? (e = 0.7).
9| AK Kx? `LvI h, cwZ mK Drcb exUi msLv mswk
Drm `ywUi Kvi cv_Ki mgvb| 1 + 4 = 5
A_ev, myi I ^ii ga cv_K Kx? A I B `ywU myijx KuvUv GKmv_
awbZ nj cwZ mK 5wU exU Drcb ne| A-K GKUz Nu lv
nj| GZ exUi msLv ew cj| B-Gi Kv 515 Hz nj
Nlvi ce A-Gi Kv KZ wQj?

cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW S SS S 1
evW cixvi ckc : XvKv evWXvKv evW 2004
welq KvW : 1 7 5
c`v_wevb (Zxq)wZxq c
mgq 3 Nv; c Ygvb 75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) Zwori Kvb we`yZ wefe 50V ejZ wK eyS? KLb
GKwU AvwnZ cwievnxi wefe kb nq? + Q PvR nZ
R `iZ Zwori Kvb we`yZ wefei ivwkgvjv
cwZcv`b Ki| 2 + 4 = 6
(L) Kvkdi mjv eYbv Ki| nj wqvi mvnvh wKfve
PvRi cKwZ wbYq Kiv hvq eYbv Ki| 2 + 4 = 6
(M) cgvY Ki h, mgvb aviKZi 4wU aviKi kYx mgevq
_vKvKvjxb mgZyj aviKZ Zv`i mgvivj mgevq
_vKvKvjxb mgZyj aviKZi
1
16
Y| 3
A_ev, (K) Zvci hvwK Zyjvi msv `vI| Ryji KvjwiwgUvii
mvnvh Zvci hvwK Zyjv wbYqi cwZ eYbv Ki|
2 + 4 = 6
(L) dvivWi ZworP^K Aveki mjv jL| GKwU
Uvdigvii MVb I wqvbxwZ eYbv Ki| 2 + 4 = 6
(M) GKwU Zvgvi fvvwgUvi CuSO4 `eYi ga w`q 1.5A
Zworcevn KZ mgqKvj cevwnZ Kij 8.883 10
4
kg
Zvgv mwZ ne?
(Zvgvi Zwor ivmvqwbK mgZyj = 3.29 10
7
kg C
1
) 3
2| (K) Avjvi ewZPvi I AceZbi msv `vI| Avjvi ewZPvi
Bqs Gi w-wPi cixv eYbv Ki| 2 + 4 = 6
(L) GKwU Dj ji AvjvKK`i msv `vI| Dj ji
Rb
1
v
+
1
u
=
1
f
mgxKiYwU cwZcv`b Ki, GLvb msKZjv
cPwjZ A_ enb Ki| 2 + 4 = 6
(M) GKwU mgev wcRgi Dcv`vbi cwZmiv 2 nj Gi
bbZg wePywZ KvY wbYq Ki| 3
A_ev, (K) eve I Aeve cwZwe^i ga cv_K Ki| GKwU RwUj
AYyexY hi iwkwP Ab Ki Ges weeabi ivwkgvjv
cwZcv`b Ki| 2 + 4 = 6
(L) Abyex dvKvm wK? AeZj `cYi dvKvm `iZ wbYqi
GKwU cixY cwZ eYbv Ki| 1 + 5 = 6
(M) 0.1m dvKvm `iZwewk GKwU AeZj `c Y nZ KZ `i
ey vcb Kij m Aeve cwZwe^i AvKvi eyi
AvKvii 4 Y ne? 3
3| (K) Kvj`xNvqb wK? cPwjZ wb`kKi Rb `LvI h, t0 = t 1
v
2
c
2 |
2 + 4 = 6
(L) AvBbvBbi fi-kw mgxKiYwU cwZcv`b Ki| 6
(M) Kvb ZRwq c`v_i Aavqy 3 wgwbU nj Gi q aeKi
gvb ei Ki| 3
A_ev, (K) wnmUwiwmm wK? GKwU Kb Py^K gvb h i mvnvh MH
wbYqi cwZ eYbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) Avgwcdvqvi wnme UvbwRii Kvhc Yvwj evLv Ki| 6
(M) mgwbZ eZbx wK? Gi PviwU eenvi jL| 3
4| Kvb cwievnxi e`ywZK aviKZ Kvb Kvb welqi Dci wbf i
Ki? 3.23 10
19
C PvRi GKwU cvwK ej Kvb vb 2.6
10
4
Volt/m cveji GKwU mylg e`ywZK Szj Aevq
ivLv nj| D vb AwfKlR ZiYi gvb 10ms
2
nj ejwUi
fi wbYq Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, Ingi mwU eYbv Ki I AvcwK ivai msv `vI| 20 Ing
ivai GKwU MvjfvbvwgUvii mv_ KZ gvbi GKwU mvU Ry o
w`j gvU Zworcevni 10% Ask MvjfvbvwgUvii ga w`q
cevwnZ ne? 2 + 3 = 5
5| mylg P^K I P^K cekZvi msv `vI| Kvb vb
P^Ki gvU cvej 22.5T. H vbi webwZ 30 nj
P^Ki AbyfwgK cvej KZ ne? 2 + 3 = 5
A_ev, Avwqvii msv `vI| cii nZ 25 10
2
m eeavb
AewZ 5m `Ni `ywU Zvii Dfqi ga w`q 50A we`y r
cevwnZ nj G`i ga wqvkxj eji gvb wbYq Ki|
1 + 4 = 5
6| nxiKi msKU KvY 24 ejZ wK eyS? gifwgi wb gixwPKv
evLv Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, MwUs wK? GKwU Zii `ywU we`yi ga `kv cv_K

2
nj
we`yqi ga c_ cv_K KZ? 1 + 4 = 5
7| Zwor Py^Kxq Zi KvK ej? evqy mvc KvPi c wZmiv
3
2

Ges cvwbi cwZmiv
4
3
nj cvwb mvc KvPi c wZmiv
wbYq Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, ji gZv ejZ wK eyS? ^vfvweK `kbi Rb 4 weea bwewk
GKwU bfv-`iexY hi j `ywUi gaeZx `iZ 36 cm nj
jqi dvKvm `iZ wbYq Ki| 1 + 4 = 5
8| jRvi (LASER)wK? jRvii ewk I eenvi eY bv Ki|
1 + 2 + 2 = 5
A_ev, Kweei wK? Kvb c`v_i Kvh AcK 1.85 eV nj H c`v_ i
mPK Kv KZ ne? 2 + 3 = 5
9| Kv_vW iwk KvK ej? Kv_vW iwki `ywU eenvi jL|
6630 10
10
m Zi `Ni dvUbi MwZkw wbYq Ki|
2 + 3 = 5
A_ev, wbDwKq wdkb I wbDwKq wdDkb evLv Ki| evii cigvYy
gWji ^xKvhjv jL| 2 + 3 = 5
2 S SS S cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW

XvKv evW 2005
c`v_wevb (Zxq)wZxq c
mgq 3 Nv; c Ygvb 75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) nj fvR wK? evqvU-mvfvUi m cqvM Ki GKwU
evKvi Kzjxi K` dv NbZ (

B ) Gi gvb wbYq Ki|


1 + 5 = 6
(L) Kvb vb webwZ wbYqi GKwU cwZ eYbv Ki| 5
(M) 90 ivai GKwU Zvii ga w`q 5A cevn 20 wgwbU
cevwnZ Kij KZ Ryj Zvc Drcb ne wbYq Ki| 4
A_ev, (K) dv NbZi msv `vI| Kvkdi mi mvnvh iva
cwigvci BUvb exR bxwZ cwZv Ki|
(L) GKwU PvwRZ aviK mwZ kwi ivwkgvjv cwZcv`b Ki|
(M) GKwU evKvi Kzjxi cvK msLv 60 Ges evmva 0.15m,
KzjxZ KZ gvvi Zwor cevn Pvjbv Kij K` 350MT
P^K i mw ne?
2| (K) `LvI h, mshy _vKv Aevq `ywU cvZjv ji gZv
G`i c _K c _K gZvi hvMdji mgvb| 4
(L) Avjvi eM wbYqi wdRvi cwZ eYbv Ki| 7
(M) Kvb AceZb MwUs-G cwZ mwUwgUvi 4200 iLv iqQ|
Gi Dci mvwWqvg Avjvi mgvivj iwkQ Awfj^fve
AvcwZZ nj eYvwj iLvi wZxq g 30 AceZb KvY
Drcb Ki| mvwWqvg Avjvi Zi`N wbYq Ki| 4
A_ev, (K) nvBMbmi bxwZ cqvM Ki Avjvi cwZdjbi m cgvY
Ki|
(L) `wi cavb wUjv wK wK? wUjv wKfve `i Kiv hvq
wPmn eYbv Ki|
(M) cvwb I nxiKi cwZmivsK h_vg 1.33 Ges 2.4 nj
nxiK Avjvi eM KZ ne wbYq Ki| (cvwbZ Avjvi eM
2.28 10
8
ms
1
)
3| (K) ZRwq q mwU weeZ Ki| Aavqy I q aeKi ga
mK vcb Ki| 1 + 4 = 5
(L) evii gWj Abymvi nvBWvRb cigvYyi kwi ivwkgvjv
ei Ki| 6
(M) 2 a. m. u. fi m Yic kwZ icvwiZ nj Mev G
Zyjkw wbYq Ki| 4
A_ev, (K) `N msKvPb wK? `LvI h, L = L0 1
v
2
c
2 , GLvb
wPjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
(L) dvUb wK? ev Zi AvjvK cwievnx, Aa -cwievnx I
AiKi AvPiY evLv Ki| 1 + 5 = 6
(M) GKwU iKU KZ eM Pjj Gi `N msKzwPZ nq wbj
`Ni AaK ne? 4
4| w`K cwieZx cevn I ^Kxq Avek Yvi msv `vI| `LvI
h, Kvb cwieZx cevni Mo gvb H cevni kxlgvbi 0.637
Y| 2 + 3 = 5
A_ev, wmeK wqv evLv Ki| `LvI h, evqyZ AewZ Kvb MvjvKvi
cwievnxi aviKZ msLvMZfve Zvi evmvai 4t0 Y|
5| WvqvP^K I divP^K c`v_i msv `vI| mgvivj mgevq
hy 5 Ges 20 iva `ywUK 4V Gi GKwU ZworKvli mv_
hy Kiv nj| c _g ivai wfZi w`q cevwnZ cevni gvb wbY q
Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, msv `vI : dvivW Ges nbix| GKwU mgvivj cvZ aviKi
cwZwU cvZi dj 1.5m
2
Ges evqy gvag cvZqi gaeZx
`iZ 0.02m| Gi aviKZ gvBvdvivW-G wbYq Ki|
6| wcRgi cgvY Ki h, =
sin
A + m
2
sin
A
2
, GLvb wPjv
cPwjZ A_ enb Ki| 5
A_ev, Dj `cYi `LvI h,
1
v
+
1
u
=
1
f
, GLvb wPjv c PwjZ
A_ enb Ki|
7| Avjvi ewZPvii kZjv wK wK? 30 m.wg. dvKvm ` iZ wewk
Dj j _K KZ `i ey vcb Kij eve c wZwe^i
AvKvi eyi AvKvii wZbY ne? 2 + 3 = 5
A_ev, Avjvi mgeZb wK? GKRb n^ `wmb ew 200cm Gi AwaK
`ii ey fve `LZ cvq bv| KZ gZvi j eenvi
Kij m `ii ey fve `LZ mg_ ne?
8| AvcwKZvi wekl Zi ^xKvh `yUv jL| myL evqvm I
cvr evqvm evLv Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, miKvl wK? GKwU UvbwRi mvaviY cxV mshvM AvQ| Gi
wbtmiK cevn 0.85mA Ges cxV cevn 0.05mA| c evn weea b
YK ei Ki |
9| dUvZwor wqv wK? dUvZwor wqv mwKZ AvBbvBbi
mgxKiY cwZv Ki| 2 + 3 = 5
A_ev, G iwk wK? Gi PviwU ag I PviwU eenvi jL|
XvKv evW 2006
c`v_wevb (Zxq)wZxq c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) Zwori cveji msv `vI| we`y Avavbi Rb
Zwori Kvb we`yZ Zwor cveji ivwkgvjv c wZcv`b
Ki| 2 + 4 = 6
(L) AvcwK ivai msv `vI| Ingi mi mZZv c gvYi
Rb GKwU cixv eYbv Ki| 1 + 4 = 5
(M) `ywU aviKK mgvivj I kYxZ hy Kij Zy j aviKZ
h_vg 9F Ges 2F nq| aviK `ywUi aviKZ wbY q Ki|4
A_ev, (K) Zvci hvwK Zyjvi msv `vI| Zvc Drcv`b mwKZ
Ryji m _K `LvI h, H = I
2
Rt, hLvb m PKjv
cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 5 = 6
(L) GKwU P^K vwcZ we`yrevnx cwievnxi Dci
wqvkxj eji ivwkgvjv wbYq Ki| 1 + 4 = 5
(M) wmjfvi bvBUU `eY 08A cevn 10 wgwbU 53665 10
4
kg
icv mwZ Ki| icvi Zwor ivmvqwbK Zyjv wbYq Ki| 4
cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW S SS S 3
2| (K) eve I Aeve cwZwe^i ga cv_K wb`k Ki|
AeZj `cYi cgvY Ki h, dvKvm `iZ eZvi
evmvai AaK| 3 + 3 = 6
(L) GKwU RwUj AYyexY hi weeab gZvi ivwkgvjv
cwZcv`b Ki| 5
(M) GKwU mgev wcRgi cwZmiv 2 nj Gi bbZg
wePywZ KvY KZ? 4
A_ev, (K) ewZPvii msv `vI| Avjvi ewZPvii Bqs-Gi w-wPi
cixv eYbv Ki Ges Dj I AKvi Wvivi kZmgn
AvjvPbv Ki| 1 + 5 = 6
(L) ji cgvY Ki h,
1

= ( 1)
( )
1
r1

1
r2
, GLvb
cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(M) 15cm dvKvm `iZi GKwU AeZj `cYi mvgb Kvb
ey ivLj wZbY weewZZ Aeve we^ Drcb nq| `c Y
_K ey wUi `iZ wbYq Ki| 4
3| (K) AvjvK Zwor wqvi ewkjv eYbv Ki Ges AvjvK
Zwor wqvi evLv c`vb wPivqZ Zi e_Zv AvjvPbv
Ki| 3 + 3 = 6
(L) cgvY Ki h, m =
m0
1
v
2
c
2
, GLvb cZxKjv cPwjZ A_
enb Ki| 5
(M) AvYweK fii GKK wK? 12amu fii mgZyj kw
BjKUb fv GKK cKvk Ki| 1 + 3 = 4
A_ev, (K) GKwU p-n-p UvbwRii MVb Ges KvhbxwZ eYbv Ki| 5
(L) ZRwqZv wK? wbDKxq wdkb Ges wdDkb evLv Ki|1+4= 5
(M) K weei wK? iWbi Aavqy 382 w`b nj GK L iWbi
75% q nZ KZ mgq jvMe? 1 + 4 = 5
4| wnmUiwmm ejZ wK eyS? GKwU Uvdigvii gy L Kzjxi
fvR 5V Ges cevn 3A| MY Kzjxi fvR 25V nj Zvi
cevn wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, Zwor ivmvqwbK Zyjv wK? GKwU BUvb exRi PviwU evZ
h_vg 8, 12, 16 Ges 20 iva hy AvQ| 4_ evZ Avi
KZ gvbi iva wKfve hy Kij exRwU mvg Aev cv ne
ei Ki|
5| P^K gaZj wK? 15m Ges 20m `Ni `y wU Zvii ga w`q
h_vg 50A Ges 70A Zworcevn PjQ| Zviqi gaeZx
`iZ 4cm nj G`i cwZ wgUvi `N wqvkxj eji gvb wbYq
Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, ji m weeZ Ki| Kvb Kgvb Py^Ki `vjbKvj 2 mK
Ges RoZvi vgK 8 10
6
kgm
2
| H vbi fP^K i
AbyfwgK Dcvski gvb 40T nj Py^KwUi P^K vgK wbYq
Ki|
6| Zwor Py^Kxq wewKiY wK? GKRb `xN`wmb ewi
`kbi wbKUZg `iZ 60cm Ges 03m dvKvm `iZi Dj
j eenvi Kib| GZ `kbi wbKUZg `iZ KZ nvm
cve? 1 + 4 = 5
A_ev, Avjvi AceZb wK? Kvb AceZb MwUs-Gi c wZ mwUwgUvi
5000 iLv iqQ| Gi fZi w`q 5896

A Zi`N i Avjv
djj wZxq Pigi Rb AceZb KvY ei Ki|
7| mU KvY KvK ej? Nb gvag AewZ GKwU eyK nvjKv
gvag _K j^fve `Lvi eyi AvcvZ `iZ , c KZ ` iZ
Ges gvagi cwZmivi ga mK vcb Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, Pzi DchvRb gZv wK? Dj `cY me`v Aeve c wZwe^
mw nqevLv Ki|
8| Kv_vW iwk wK? 7kV wefe cv_K cqvM Kij wi Aev
_K GKwU BjKUb h Pov eMcv ne Zvi gvb wbY q Ki|
1 + 4 = 5
A_ev, Wvwcs wK? Kvb UvbwRi 80mA wbtmviK cevn cwieZ bi
Rb 70mA msMvnK cevni cwieZb NUj| msM vnK c evn
cwieZbi KviY cxV cevni cwieZb cvIqv Mj 01mA| c evn
weeZb YK Ges cevn jvf ei Ki|
9| jRvi wK? Gi ewk Ges eenvi jL| 5
A_ev, LED wK? Gi KvhcwZ Ges eenvi jL| 1 + 4 = 5
XvKv evW 2007
c`v_wevb (Zxq)wZxq c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) ivai eYKvW wK? Kvkdi mi mvnvh iva cwigvci
BUvb exR bxwZ cwZv Ki| 1 + 5 = 6
(L) dvivWi Zwor weklYi mjv weeZ I evLv Ki| 4
(M) PvRi ZjgvwK NbZi msv `vI| `ywU wcZji eji
evmva h_vg 0.02 m Ges 0.06 m| ej `y wUZ h_vg
2.5 10
9
C Ges 5.0 10
9
C PvR `qv nj| G`i PvR i
ZjgvwK NbZi Zzjbv Ki| 5
A_ev, (K) P^K cekZv Ges P^K MnxZvi msv `vI| GKwU
webwZ ei mvnvh wKfve Kvb vbi webwZ KvY wbYq
Kiv hvq Zv eYbv Ki| 2 + 5 = 7
(L) w`K cwieZx cevn ejZ wK eyS? `LvI h, w`K cwieZx
ZwoPvjK kwi Mo eMi eMgj gvb Gi kxl gvbi 0.707
Y| 1 + 4 = 5
(M) 100 ivai GKwU MvjfvbvwgUvi 10mA Zwor c evn
wbivc` MnY KiZ cvi| 10A Zwor cevn gvcvi Rb KZ
ivai GKwU mvUi `iKvi ne? 3
2| (K) Mvjxq `cYi cgvY Ki h,
1
v
+
1
u
=
1
f
, GLvb
cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(L) gvbe Pzi wUjv wK wK? xY `wi KviY I c wZKvi
wPmn evLv Ki| 2 + 4 = 6
(M) 20 cm dvKvm `iZi GKwU Awfmvix j Ab GKwU
AeZj ji msk vcb Kiv nj| GB mgevqi
gZv 3D nj, AeZj ji dvKvm `iZ KZ ne? 4
A_ev, (K) Mvjxq cwZmviK Zj cwZmiYi `LvI,

v
+
1
u
=
1
r
, GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
4 S SS S cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW

(L) ZigyL I nvBMbi bxwZ wK? nvBMbi bxwZi mvnvh
Avjvi cwZmiYi m cwZcv`b Ki| 2 + 5 = 7
(M) 0.10 m dvKvm `iZwewk GKwU Dj `c Y _K 0.15 m
`i je vcb Kij cwZwe^ Kv_vq MwVZ ne? 3
3| (K) Rvskb WvqvW wK? pn Rvskb WvqvW viv wKfve cYZi
GKgy LxKiY Kiv nq Zv wPmn eYbv Ki| 1 + 4 = 5
(L) AvjvK Zwor wqvmsv AvBbvBbi mgxKiYwU cwZv Ki| 4
(M) evii cigvYy gWji ^xKvh jv jL| nvBWvRb
cigvYyi wZxq Ki BjKUbi gvU kwi ivwkgvjv ei
Ki| 2 + 4 = 6
A_ev, (K) Ro cm KvVvgv ejZ wK eyS? AvBbvBbi fi kw
mgxKiY, E = mc
2
cwZv Ki| 1 + 5 = 6
(L) ZRwq qi mPKxq mwU cwZcv`b Ki| 4
(M) Kvh AcKi msv `vI| 4.5 10
15
Hz Kvi wewKiY
Kvb avZe c AvcwZZ nj me vP 3.5 10
19
Joule kwmb
BjKUb wbtmZ nq| H avZzi mPb Kv KZ ne?1 + 4 = 5
4| evqvU-mvfvU m cqvM Ki `LvI h, GKwU Zworevnx j^v I
mvRv cwievnx Zvii r `iZ Kvb we`yZ P^K B Gi
ivwkgvjv wbYq Ki| 5
A_ev, ^Kxq Avek KvK ej? 1000 cvKwewk Kvb Kqji wfZi
w`q 2.5 A Zwor cevwnZ nq 0.5 10
3
Wb dv Drcb Kij,
^Kxq Avek Yv wbYq Ki| 1 + 4 = 5
5| e`ywZK Kvb we`yi wefe 50V-Gi A_ wK? 205 ivai
GKwU e`ywZK evwZ 0.5A Zwor Uvb| Gi `yB cvi wefe
cv_K wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, GKwU PvwRZ aviKi mwZ kwi ivwkgvjv wbYq Ki| Kvb
evjei Mvq 220V 60W jLv _vKj wK evSvq? 4 + 1 = 5
6| nj wqv wK? Kvb vb fP^K AbyfwgK Dcvski gvb
23.89T Ges webwZ 60| H vb fP^Ki Dj^
Dcvski gvb KZ ne? 1 + 4 = 5
A_ev, cwivi wPmn Avjvi eM wbYq wdRvi cwZ eYbv Ki| 5
7| iwLK weeab KvK ej? GKwU bfv-`iexY hi Awfj
Ges Awfbi dvKvm `iZ h_vg 50.5 cm Ges 5.5 cm|
wbKU dvKvwms-Gi hwUi `N Ges Gi viv m weeab
wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, c Y AfixY cwZdjb nIqvi kZ wK wK? GKwU GKK wPii `ib
dbndvi kYxi AceZb cixvq 5600

A Zi`Ni Avjv eenvi


Kiv nj| c_g gi AKvi cwi Rb AceZb KvY wbYq Ki|
8| c_ cv_K I `kv cv_Ki ga mKwU jL| 10 m.wg. cyi
GKwU KvP djKi Zj`k AewZ GKwU Kvwji `vMK
j^fve `Lv nQ| KvPi cwZmiv 1.5 nj `kKi w`K
Kvwji `vMwUi AvcvZ miY wbYq Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, Gi I Kv_vW iwki ga PviwU cv_K jL| 20mA wbtmviK
cevni dj GKwU UvbwRi 18 mA msMvnK cevn cvIqv
Mj| UvbwRii fwg cevni gvb KZ? 2 + 3 = 5
9| kLjv wewqv weeZ Ki| `LvI h, L = L0 1 v
2
/c
2
, GLvb
cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, wbDwKqb wK? GKwU ZRwq c`v_i Aavqy 15 w`b| KZ w`b H
c`v_i 65% qcv ne?
XvKv evW 2008
c`v_wevb (Zxq)wZxq c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) Kvbv we`y PvRi Rb Kvbv we`yZ e`y wZK wefe
cKvki ivwkgvjv cwZcv`b Ki| 6
(L) In&gi m weeZ I evLv Ki| 1 + 4 = 5
(M) 1.6 10
9
C PvR PvwRZ GKwU z` MvjKK evqy Z
vcb Kiv njv| PvwRZ MvjKi K` nZ 0.14 m ` i
Kvbv we`yZ e`ywZK cvej ei Ki| 4
A_ev, (K) evqvU-mvfvUi mwU weeZ Ki| G m cqvM Ki GKwU
cwievnx evKvi Zvii K`we`yZ B-Gi gvb wbY q Ki|
2 + 4 = 6
(L) nj fvR Kx? Gi ivwkgvjv cwZcv`b Ki| 1 + 4 = 5
(M) 14 In&gi GKwU Zvii `N I evm h_vg 0.66 wgUvi I
0.10 wg.wg.| ZviwUi Dcv`vbi AvcwK iva wbY q Ki| 4
2| (K) `LvI h, GKwU wcRgi Dcv`vbi cwZmiv,
=
sin
( )
A + m
2
sin
A
2
GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 6
(L) RwUj AYyexY hi weeabi ivwkgvjv wbYq Ki| 5
(M) evqy mvc cvwbi cwZmiv
4
3
| cvwb mvc evqy i
cwZmiv KZ? 4
A_ev, (K) GKK wPii `ib AceZb evLv Ki| 5
(L) AvjvK we`yr-wqv I dUv-BjKUb ejZ Kx evS?
AvjvK we`yr-wqv c`kbi Rb GKwU cixv eYbv Ki|
2 + 4 = 6
(M) GKwU AeZj ji dvKvm `iZ 10 cm ji evgcvk
Amxg `iZ AewZ GKwU ei cwZwe^i Aevb,
cKwZ I weeab wbYq Ki| 4
3| (K) GKwU p n p UvbwRii MVb I KvhcwZ eYbv Ki| 5
(L) `LvI h, m =
m0
1
V
2
c
2
, cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(M) cvigvYweK fii GKK Kx? 1 amu fii mgZzj kw eV
GKK cKvk Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, (K) Kvj-`xNvqb Kx? t =
t0
( )
1
v
2
c
2
mgxKiYwU cwZcv`b
Ki, GLvb cZxKjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 5 = 6
(L) ZRwqZv GKwU wbDwKq cwqv evLv Ki| 5
(M) 3000 Zi `Ni AwZewb Avjvi cwZwU dvUb KZUv
kw enb Ki? 4
4| jbRi mwU wjL Ges evLv Ki| 5
A_ev, Wvqbvgv Kx? GKwU Uvdigvii gyL I MY Kzjxi cvKmsLv
h_vg 100 I 200| gy L KzjxZ fvR 220 fv nj MY
KzjxZ Kx cwigvY fvR mw ne? 1 + 4 = 5
5| mvU Kx? 99 ivai GKwU MvjfvbvwgUvii cvjv Avw` cvjvi
100 Y KiZ MvjfvbvwgUvii mv_ KZ gvbi mvU mshy
KiZ ne? 1 + 4 = 5
cwZ hvPvB I evW cixvi ckc : XvKv evW S SS S 5
A_ev, PvRi KvqvUvqb Kx? GKwU ivai Mvq h_vg njy`, ewb I
ev`vgx is `qv AvQ| Gi ivai gvb ei Ki| 1 + 4 = 5
6| we`yr-Pz^Kxq Avek Kx? 0.4 m
2
djwewk GKwU Zj
4 10
5
T mylg P^K i mv_ 30 KvY Zwi Ki| Zji
ga w`q AwZv dv ei Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, msKU KvY I c Y AfixY cwZdjb wPi mvnvh AvjvPbv
Ki| 5
7| ji gZv Kx? GKwU mij AYyexY h eeZ ji
dvKvm `iZ 0.14 m A ` wi bbZg `iZ 0.25 m nj H
hi weeab KZ? 1 + 4 = 5
A_ev, Zi-gyL Kx? GKwU Zii `ywU we`yi ga c_-cv_K

4
|
we`yqi ga `kv-cv_K KZ? 1 + 4 = 5
8| iv`vidvW cvigvYweK gWj eYbv Ki| 5
A_ev, my L SuvK Ges wecixZ SuvK evLv Ki|
9| Kei wewKiY evLvq wPivqZ c`v_wevbi e_Zv mK
AvjvPbv Ki| 5
A_ev, wdkb I wdDkb D`vniYmn evLv Ki| 5
XvKv evW 2009
c`v_wevb (Zxq)wZxq c
mgq-3 Nv; cYgvb-75
[`e : `wY cvk msLv cki c Ygvb vcK|]
1| (K) aviK wK? GKwU mgvivj cvZ aviKi aviKZi ivwkgvjv
cwZcv`b Ki| 1 + 5 = 6
(L) Kb gvMbUvwgUvii mvnvh MH wbYq cwZ eYbv
Ki| 5
(M) `y wU ivaKK kYxZ mshy Kij Zzj iva 32 Ges
mgvivj mshy Kij Zzj iva 6 nq| ivaK `ywUi iva
ei nq| 4
A_ev, (K) P^K cekZvi msv `vI| Kvkdi bxwZ cqvM Ki
BUvb exRi bxwZ cwZv Ki| 1 + 5 = 6
(L) we`yrevnx GKwU cwievnxZ Drcb Zvci ivwkgvjv ei Ki|
5
(M) GKwU MvjfvbvwgUvii iva 100| Gi m KZ mvU
hy Kij gj Zwor cevngvvi 1% MvjfvbvwgUvii ga
w`q cevwnZ ne? 4
2| (K) Dj `cYi cgvY Ki h, f =
uv
u + v
, hLvb
msKZjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(L) Avjvi ewZPvii Bqs-Gi w-wPi cixvwU eYbv Ki Ges
Dj I AKvi Wvivi kZmgn DjL Ki| 6
(M) GKwU Dfvj ji `yB ci eZvi evmva h_vg
15cm Ges 30 cm| jwUi dvKvm `iZ 20cm nj Gi
Dcv`vbi cwZmivsK wbYq Ki| 4
A_ev, (K) ji cgvY Ki h,
1
f
= (M 1)
( )
1
r1

1
r2
, hLvb
msKZjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
(L) Avjvi eM wbYqi wdRvi cwZ eYbv Ki| 6
(M) GK AvjvK el wK? evqyZ mvwWqvg Avjvi Zi`N
5890| evqy mvc KvPi cwZmivsK 1.5 nj KvP
gvag Zi`N wbYq Ki| 1 + 3 = 4
3| (K) dUv-Zwor wqv wK? AvBbvBbi dUv Zwor mgxKiYwU
cwZv Ki| 1 + 4 = 5
(L) UvbwRvi wK? nvBWvRb cigvYyi n-Zg Ki kwi
ivwkgvjv cwZcv`b Ki| 1 + 5 = 6
(M) iWbi Aavqy 4 w`b| KZw`b ci iWbi
1
20
Ask Aewk
_vKe? 4
A_ev, (K) AvBbvBbi fi-kw mgxKiY ei Ki| 5
(L) ev Zi AvjvK cwievnx, Aa-cwievnx I AiK
c`v_i eYbv Ki| Rbvi wqv wK? 5 + 1 = 6
(M) cUvwkqvgi KvhvcK 2.24eV| 3600 Zi`N i
AvjvKiwk cUvwkqvgi c AvcwZZ nj dUvBjKUbi
mevP MwZkwi gvb eV-G wbYq Ki| 4
4| Zwor-ivmvqwbK ZzjvsK I ivmvqwbK ZzjvsKi msv `vI|
`LvI h, Kvbv gji Zwor-ivmvqwbK ZzjvsK Gi ivmvqwbK
ZzjvsKi mgvbycvwZK| 2 + 3 = 5
A_ev, cwieZx Zwor cevni Rb cgvY Ki h, r.m.s = 0.70710,
msKZjv cPwjZ A_ enb Ki| 5
5| Zwor i cvej wK?1.5 10
6
C Ges 2.5 10
6
C PvR i `y wU
we`y PvR cii nZ 10 cm `i AewZ| G`i mshvM
mijiLvi Kvb we`yZ Zwor i cvej kb ne?1 + 4 = 5
A_ev, fvvwgUvi wK? 500W-Gi GKwU wbgK wnUvi 20C Zvcgvvi
2.0 wjUvi cvwbi ga mYic Wzevbv AvQ| wnUvi viv H
cvwbi Zvcgvv zUbvsK DbxZ KiZ KZ mgq jvMe? ai
Drcb Zvci 80% cvwb KZK MnxZ nq| 1 + 4 = 5
6| Zwor-Pz^Kxq Avek wK? dvivWi Zwor-P^K Aveki
mjv eYbv I evLv Ki| 1 + 4 = 5
A_ev, P^K gaZj I P^K vgK wK? Kvb vb f -P^K i
AbyfwgK Dcvsk 28T Ges webwZ 30| H vb f -P^K
i gvU cveji gvb KZ? 2 + 3 = 5
7| `wi cavb wU wK wK? `xN`wmb GK ew 50 cm ev Zvi
AwaK `ii e fve `LZ cvb| 25 cm `ii e `LZ
nj h Pkgv eenvi KiZ ne Zvi gZv KZ? 1 + 4 = 5
A_ev, MY dvKvm I Abyex dvKvmi msv wjL| GKwU AeZj `c Y
nZ 0.15m Ges 0.10m mvgb Abyex dvKvm `y wU AewZ|
`c YwUi dvKvm `iZ wbYq Ki| 2 + 3 = 5
8| wPi mvnvh `LvI h, AeZj j viv m c wZwe^ me `v
Aeve, mvRv I AvKvi jei Pq QvU| 5
A_ev, ZRwq q mwU weeZ Ki| `LvI h, N = N0e
t
, hLvb
msKZjv cPwjZ A_ enb Ki| 1 + 4 = 5
9| pn Rvskb wK? pn Rvskb WvqvW eenvi Ki GKwU AaZi
iKwUdvqvii eZbx Ab Ki Ges Dnvi Kvhc Yvjx eY bv Ki|
1 + 4 = 5
A_ev, dvUb wK? GKwU MwZkxj KYvi kw Gi wivevi kwi 2.5
Y| H KYvi eM KZ? 1 + 4 = 5