PHIẾU HƯỚNG DẪN

Bạn được cung cấp 4 mẫu cháo của cùng hãng VIFON sản xuất .Mỗi mẫu được mã hóa bằng 3 chữ số. Hãy đánh giá các mẫu này theo trật tự sắp sẵn và đặt chúng theo trình tự mức độ ưa thích tăng dần. Ghi nhận kết quả của bạn vào phiếu trả lời. Chú ý:    Thanh vị sạch miệng sau mỗi mẫu thử, Không trao đổi trong quá trình làm thí nghiệm. Mọi thắc mắc liên hệ với thực nghiệm viên,

PHIẾU TRẢ LỜI
Họ tên người thử:………………………….....Ngày: ……………..……….. Xếp hạng (không được xếp đồng hạng) Hạng 1= ít được ưa thích nhất Hạng 2 Hạng 3 Hạng 4= ưa thích nhất Cám ơn anh (chị) đã tham gia đánh giá cảm quan! Mã số mẫu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful