MENGHARGAI

MASA
Demi masal
8esungguhnya manusia itu dalam
kerugian,
kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal soleh, dan
mereka pula berpesan-pesan
dengan kebenaran serta
berpesan-pesan dengan sabar
{Al-Ouran, 103 : 1 - 3}
AMALAN PO8¡T¡F
º Menepati masa
º Menyegerakan tugas
º Mempunyai perancangan waktu
º Bi]ak menguruskan tempoh masa
yang diberi
º Menumpukan masa pada ker]a-ker]a
yang produktif dan kreatif
º Menetapkan target date untuk
menyiapkan ker]a
º Menyelesaikan tugas dalam masa
yang ditetapkan
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Berbual-bual kosong
Tidak menyegerakan tugas
Tidak ada sense of urgency
Tidak merancang peker]aan
Tidak ada prioriti
Melayan tetamu yang tidak berkenaan
Tinggalkan pe]abat untuk urusan peribadi
Membuat ker]a peribadi di pe]abat
Berniaga di waktu pe]abat
Membuat ker]a yang tidak mustahak
Ke kantin dalam waktu bertugas
Tidak peka kepada pembaziran masa
KETEKUNAN MEMBAWA
KEJAYAAN
AMALAN PO8¡T¡F
Gigih dalam melaksanakan tugas yang
mencabar
Ra]in dan sentiasa berusaha
Tekun dalam men]alankan tugas
8abar dalam menghadapi cabaran
peker]aan
Berdisiplin dalam setiap peker]aan
Berpandangan ]auh
Bersemangat dalam melaksanakan tugas
yang diarah
Dedikasi dalam mencapai matlamat
organisasi
8anggup berkorban
Cekal menghadapi kesulitan semasa
bertugas
Tidak patah semangat
Bercita-cita tinggi
AMALAN NEGET¡F
Mudah tersinggung
Kurang berdisiplin
Mudah putus asa
Tidak tekun
Mudah mengalah
Tidak bercita-cita tinggi
Tidak bersemangat
Tidak tahan kena marah
Tidak ada insiatif
Tidak kreatif
8uka bertangguh
Disuruh buat, baru buat
KE8ERONOKAN
BEKERJA
ºWORK DONE 8PONTANEOU8LY
AND JOYFULLY ¡8 NEVER
OPPRE88¡VE"
Mahatma
Ghanhi
AMALAN PO8¡T¡F
Menganggap ker]a sebagai
ibadah
Mempunyai inisiatif sendiri
Menghasilkan sesuatu yang
berfaedah
Mempunyai komitmen terhadap
ker]a
8edia memberi ker]asama
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Menganggap ker]a sebagai beban
Tidak komited
8entiasa mengharap dorongan oleh ketua
Tidak diberi masa yang mencukupi
Ker]a tidak diiktiraf
Hanya menunggu arahan
Tidak berdisiplin
Tidak suka menolong
Tidak diberi tanggung]awab yang mencabar
Tiada peluang untuk meningkat
Tidak dipercayai dan selalu dicurigai
KEMUL¡AAN
KE8EDERHANAAN
ºOnly those who have the
patience to do simlpe things
perfectly ever acquire the skill
to do difficult things easily."
Johann C. 8chiller
AMALAN PO8¡T¡F
Jelas dan ]itu dalam pemikiran, penulisan dan
percakapan
Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan
Tidak membazir dalam perbelan]aan pe]abat
Bersifat pemaaf dalam pergaulan
Boleh menerima teguran
Berlaku adil dalam semua tindakan
Menepati ]an]i
8edia menerima cadangan dan nasihat
Ju]ur dan ikhlas
Merendah diri
Bi]aksana dalam membuat pertimbangan
Bermaruah dan berhemah tinggi
Ber]imat cermat
Cermat dalam kata-kata
Tidak mempergakan kemewahan
Mesra dalam pergaulan
8enang didampingi oleh semua pihak
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Menon]ol-non]olkan diri
Bercakap dengan menggunakan perkataan
bombastic
Berkelakuan mengada-ngada
8ombong dan meninggi diri
Menyukarkan persoalan yang mudah
Memperbesarkan perkara kecil
Kedekut atau berlebihan dalam memenuhi
keperluan organisasi
Berlebih-lebihan mengampu ketua
Memperagakan kemewahan dan
kedudukan
Membazir dan merosakkan harta kera]aan
Kerap menghias diri di pe]abat
Bersifat melampau dan keterlaluan dalam
semua hal
KET¡NGG¡AN PER¡BAD¡
ºBuruk laku itu menambah
buruknya amalan, sebagaimana
cuka merosakkan madu."
¡mam Abu Hamid Muhammad al-
Ghazali
AMALAN PO8¡T¡F
Teguh beriman dan bertaqwa dalam setiap tindakan
Menyempurnakan tugas dengan amanah
Bersifat ikhlas dalam men]alankan tanggung]awab
Berilmu dan berpengetahuan luas
Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan
8edia berkorban
Berlumba-lumba membuat keba]ikan
Kemas dalam pakaian, pemikiran dan tindakan
Bersifat penyayang
Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran
Bertimbang rasa tetapi tegas
Bersopan santun serta sederhana dalam kelakuan
Taat setia dan patuh kepada arahan
Bersyukur dan menghargai kebaikan
Bersih daripada sifat dengki
Berani dan berpendirian teguh
Bertanggung]awab dan sedia berbakti
Jimat cermat dalam segala aspek
Tertib dan baik budi bicara
Cergas dan cekap dalam men]alankan tugas
Cekal menghadapi cabaran
Beker]asama dan saling hormat-menghormati
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
8elalu berpura-pura dalam
tindakan
Bersikap sombong dan suka
menun]uk-nun]uk
8ukar untuk membuat
keba]ikan
8uka mengumpat dan
memfitnah rakan se]awat
Tamak dalam menge]ar
pangkat dan kedudukan
Gopoh dalam bertindak
Mengampu untuk mendapat
pu]ian dan san]ungan
Mungkir ]an]i
8uka menghina dan
merendahkan usaha orang
lain
Pemarah dan tidak sabar
Khianat dalam melaksanakan
tugas
Bersungguh-sungguh
mempertahankan kelemahan
dan keburukan diri
8uka membangkang
tanpa cadangan untuk
memperbaikinya
Mementingkan diri sendiri
Lembab dan malas
berusaha
Pengotor dan selekeh
dalam pembawaan
Tidak boleh dipercayai
dan tidak amanah
Tidak bertimbang rasa
dan mementingkan diri
8uka membuat ]an]i palsu
Bersikap birokratik dan
autokratik dalam
membuat keputusan
Percaya pada tahayul
Memfitnah orang lain
8uka mengintip salah
silap orang
Tidak ada pendirian tetap
Tidak berdisiplin
Berdendam serta hasad
dengki
KEKUATAN 8¡FAT
BA¡K HAT¡
AMALAN PO8¡T¡F
Bersopan santun setiap masa
Pemaaf dan berhemah tinggi
8impati kepada kesudahan dan masalah orang lain
¡khlas dan bertimbang rasa
Pemurah dalam usaha kebaikan
Mudah mesra dan beker]asama
Merendah diri
Berbudi mulia
Boleh menerima teguran
Berlaku adil dalam semua tindakan
8edia menerima cadangan
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Kasar dan kurang sopan
Berdendam bila tidak dapat sesuatu
kemahuan
Bersikap tidak peduli terhadap teguran dan
nasihat
Tidak bertimbang rasa
Mementingkan diri sendiri
8ombong, bongkak dan membesar-
besarkan diri
Bermuka-muka
Cepat menghukum tanpa siasatan
Cepat menuduh tanpa siasatan
8uka mencaci
8uka menghina orang
Tidak boleh menerima kritikan
Cepat membuat kritikan
PENGARUH TELADAN
8abda Nabi Muhammad 8.A.W yang
bermaksud :
ºsiapa yang memberi contoh kebaikan,
maka ia akan mendapat pahala dan pahala
orang-orang yang meniru perbuatannya
hingga hari kiamat; dan siapa yang
memberi contoh ke]ahatan maka ia
mendapat dosa dan dosa orang-orang yang
meniru perbuatannya hingga hari kiamat."
AMALAN PO8¡T¡F
8entiasa berkelakuan baik
Tidak tamak kepada harta dan kedudukan
Bermoral dan berakhlak tinggi
Tertib dan beradab sepan]ang masa
Ra]in dan kuat beker]a
Amanah dan bertanggung]awab
Ju]ur dan ikhlas dalam setiap usaha
Berpandangan ]auh
Berdisiplin dalam semua tindakan
Bersih hati dan fikiran
Berbudi mulia serta merendah diri
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Buruk perangai dan tingkahlaku
Jahil dan tidak suka membaca
Hasad dengki dan buruk sangka
Mempersendakan agama
Kedekut dan bakhil
Terlalu sensitif dan cepat marah
Tidak kenal budaya sendiri
Hipokrit serta berpura-pura
Tidak berpandangan ]auh
KEWAJ¡PAN
MENJALANKAN TUGA8
ºThinking well is wise,
planning well is wiser, doing
well is the wisest and best
of all."
AMALAN PO8¡T¡F
Tekun dan sabar men]alankan tugas
8elalu mempunyai inisiatif sendiri
Boleh diharap untuk
menyempurnakan tugas
Mementingkan kualiti
Cergas dan pantas beker]a
Accountable
8entiasa bela]ar dari kesilapan
Bersikap profesional dan cekap
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Tidak menyeleweng daripada
tanggung]awab
Tidak boleh diharap
8uka membangkang atau berdalih
apabila diberi tugas
Tidak taat kepada arahan
Tidak bersungguh-sungguh
Tidak peka kepada kualiti
Beker]a sambil lewa
Tidak ikut peraturan
Tidak suka membantu rakan se]awat
KEB¡JAK8ANAAN
BERHEMAT
ºHe who will not
economise,
Will have to agonise."
AMALAN PO8¡T¡F
Berhati-hati apabila berbelan]a
Tahu membezakan antara keperluan
dengan kemewahan
Menyelenggara harta benda kera]aan
dengan baik
Bertanggung]awab di atas
perbelan]aan yang dilakukan
Mengadakan sistem kewangan yang
berkesan
Menyedari bahawa hasil kera]aan
datangnya daripada rakyat
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Boros dan suka membazir
Memperaga kehebatan dan
kemewahan
8uka bermewah dengan harta
kera]aan
Tidak cermat dengan harta
kera]aan
8uka berbelan]a besar tidak
kena pada tempatnya
Kurang peka dan bakhil kepada
KEUTAMAAN
KE8ABARAN
Rasulullah {s.a.w} bersabda
bermaksud :
ºsabar ¡tu sa¡ah satu dar¡pada
cabang ¡man sepert¡ kepa¡a
sebahag¡an dar¡pada tubuh
badan°
AMALAN PO8¡T¡F
Tenang menghadapi masalah
rumit
Mempunyai perhitungan ]auh
Tahan menerima cabaran
Tidak putus asa
Pemaaf dan berhemah tinggi
Cermat dalam tutur kata
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
8elalu mengubah pendirian dan
keputusan
Tidak sanggup berkorban
Takutkan cabaran
Lekas mengalah
Berpandangan sempit
Tidak tahan menghadapi
kesusahan
Tidak bertanggung]awab
PEN¡NGKATAN BAKAT
ºNot hammer strokes, but
dance of the water sings the
pebbles into perfection."
Rabindranath Tagore
AMALAN PO8¡T¡F
Memberi dorongan terhadap
kreativiti
Memberi galakan kepada
pemikiran baru
Berani mencuba idea-idea baru
Mengenal bakat-bakat yang ada
Memupuk bakat-bakat yang ada
Menggalakkan percambahan
fikiran
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Menyekat pemikiran baru
Tidak menggalakan percubaan
Takut mencuba sesuatu yang
baru
Tidak menghargai bakat yang
ada
Memperkecilkan usaha-usaha
original
Berpuashati dengan tahap
bakat yang ada
N¡KMAT MENC¡PTA
ºReal ]oy comes not from ease or
riches or from the praise of
men, but from doing something
worthwhile"
8ir Wilfred
Grenfell
AMALAN PO8¡T¡F
Merasa puas kerana sesuatu
idea atau cadangan dapat
dilaksanakan dan dimanfaatkan
8entiasa berada dalam cabaran
intelektual
8entiasa mencari idea dan
kaedah baru dalam
menyelesaikan masalah
8enang ¹bermain' dengan idea
dan berani mencuba
AMALAN NEGAT¡F DAN
D¡LARANG
Takut kegagalan
Memandang rendah usaha orang
lain
Pemikiran tidak dinamik
Tidak suka pembaharuan
Tidak sabar dalam penciptaan
baru
Mempertahankan status quo
secara membuta tuli

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful