You are on page 1of 2

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S: 898 /PGDT-THHC

Sn Tr, ngy 28 thng 10 nm 2013

c lp - T do - Hnh phc

V/v tip tc vn ng hc sinh tham


gia Bo him Y t

Knh gi: Hiu trng trng tiu hc, trung hc c s


Theo thng k ca Bo him x hi qun Sn Tr, tnh n thng 10 nm
2013, ton ngnh GD&T qun Sn Tr c 13.412/ 16.380 hc sinh tiu hc,
trung hc c s tham gia Bo him Y t, t 81,88%. S liu c th tng trng
nh sau:

STT

Trng

Tng s hc sinh
tham gia BHYT

Tng s
hc
sinh

Tng s hc
sinh tham
gia BHYT
n ngy
thng 10
nm 2013

Trong s
hc sinh
tham gia
BHYT
thuc nhm
khc

S
hc
sinh
cha
tham
gia

1.474

1.208

258

266

81,95

T l
tham
gia
hin ti
(%)

2.

Trng THCS L

3.

Trng THCS Cao Thng

428

301

143

127

70,33

4.

Trng THCS Phm Ngc


Thch

866

592

226

274

68,36

5.

Trng THCS Nguyn Ch


Thanh

888

759

190

129

85,47

6.

TrngTHCS Nguyn Vn
C

898

725

100

173

80,73

7.

Trng THCS L T Trng

1.304

1.092

300

212

83,74

8.

Trng THCS Phan Bi


Chu

457

364

74

93

79,65

9.

Trng TH Quang Trung

1.149

995

171

154

86,60

10.

Trng TH Hai B Trng

915

755

157

160

82,51

11.

Trng TH Ng Gia T

916

788

117

128

86,03

12.

Trng TH Ng My

829

703

101

126

84,80

13.

Trng TH Chi Lng

282

226

90

56

80,14

14.

Trng TH Tiu La

15.

Trng TH inh Tin

893
323

776
320

163
149

117
0

86,90
100,00

Hong
16.

Trng TH Nguyn Phan


Vinh

808

618

126

190

76,49

17.

Trng TH Nguyn Tri


Phng

880

734

297

146

83,41

18.

Trng TH Trn Quc Ton

934

786

170

148

84,15

19.

Trng TH T Vnh Din

732

379

155

198

72,95

20.

Trng TH Nguyn Vn
Thoi

85

75

22

10

88,24

21.

Trng TH Nguyn Thi


Hc

626

584

79

42

93,29

22.

Trng TH Lng Th Vinh

693

632

149

61

91,20

16.380

13.412

3.237

2.810

81,88

Tng cng

Nh vy, trong ton qun mi ch c Trng Tiu hc inh Tin Hong


t t l 100% hc sinh tham gia Bo him Y t. Cn c Quyt nh s
3630/Q-UBND ngy 11 thng 5 nm 2012 ca UBND thnh ph v vic ban
hnh K hoch thc hin Bo him Y t ton dn trn a bn thnh ph
Nng nm 2012 v nhng nm tip theo, Phng GD&T qun Sn Tr ngh
Hiu trng trng tiu hc, trung hc c s tip tc tuyn truyn cho hc sinh
v ph huynh hc sinh hiu r quyn li, ngha v v trch nhim bt buc tham
gia bo him y t, phn u t 100% hc sinh tham gia bo him y t trong
nm hc 2013 - 2014.
Nhn c cng vn ny, ngh Hiu trng trng tiu hc, trung hc
c s trin khai thc hin./.
Ni nhn:
- Nh trn;
- Website ngnh;
- Lu: VT, THHC (Ch).

TRNG PHNG
( k v ng du)

Nguyn Th Tho