‫בס"ד‬

‫היינט‬

61°- 41°

‫שקיעה‬
5:56 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
7:08 ............................................

‫זוניג‬

53°- 44°

)72(

‫זוניג‬

■ October 28, 2013 • ‫■ מאנטאג פר' תולדות • כ"ד חשון תשע"ד לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

Classified $10

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

Small Box $25

Inch $50

Famous Teacher Esty from Sweet Home Playgroup
is accepting 2 more slots now... Please call 917-409-7133 - References Available!
‫ און צוריק‬,10:30 ‫זונטאג וועט די באס פארן פון וומ"ס‬
.‫'טע עוו‬5 ‫ לענגאויס‬.‫ סט‬47 ‫ פון מאנהעטן פון‬3:00
‫ מיטוואך וועט עס פארן‬,‫ דינסטאג‬,‫מאנטאג‬
.‫ אויף די זעלבע רוט‬2:00 ‫ און צוריק‬,10:40 ‫פון וומ"ס‬

‫פאר מער אינפארמאציע רופט‬

718-218-3947

or text to 40404: follow wlbus

TODAY

‫פון בעדפארד‬
,‫פלאשינג‬
‫ביז בעדפארד‬
;‫קליימער‬
‫'טע‬6 ‫לענגאויס‬
.‫ סט‬47 ‫ ביז‬.‫עוו‬

,‫ מאנטאג‬,‫יעדע זונטאג‬
‫דינסטאג און מיטוואך‬

‫אויפן פארלאנג‬
!‫פונעם ציבור‬

‫וועט פארן א‬

‫באס פאר פרויען‬
‫צו מאנהעטן‬

Rose Castle TODAY
8

Sunday & Monday

October 27 & 28

For future events call

347-587-0954

FACIAL

Manicuret
Pedicuret
Acne Facial
Waxingt
by the famous Rina $69.99 Massaget
Tintingt
*limited time only Professional Acne Treatmentt
Professional Makeup Artist On Premises
*Special

‫קלאסיפיידס‬
646-926-7703 • ‫ ר"ח כסליו‬Starting • Reliable Service • ‫ נייע קאר סערוויס • היימישע דרייווער'ס‬ON-TIME CAR SERVICE

.‫ פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬- ‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place

718-387-8360 ‫ סטעדי אויף יעדע שבת פארגעצויגן‬,‫ בעדרום דירה מיט אלע באקוועמליכקיייטן צו פארדינגען פאר יעדע שבת‬2 - ‫וומ"ס‬
347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100%‫ע‬,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 - ‫מאנסי‬

ELECTROLYSIS

Accommodating Hours.
Gentle & Professional.

Call or Text Matty

917.710.4950
56 Harrison Ave.

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

Beautiful Like-New D&W Dining Room Set; 84” China Closet, 6 Chairs, Table 40x72 +2 leaves.
Half price, only $3,950! Please call 718 797-5615 or 718-715-3501

Position now available in a Williamsburg, multi-girl office. Full time girl only.
Please call 917.635.3606. (If N/A, leave message.)
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100% ,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400

Balabusta
House Manager
Looking for a well-organized female
to manage a group home
for 14 woman with developmental disabilities
in Williamsburg, early mornings 6 - 10.

Training provided - Good pay - Great opportunity

Please call 718-782-3900

‫היימישע‬

SPELT CALLAH

‫שפירט ווי עכטע חלה‬

For wholesale call

347.
988.5570

Free Delivery

e

Att: Ladies & Girls!

ȩHFʝȷɏɈʇʕɔɩ

y!
l
l
a
Fi n

Microsoft Word & Excel
computer classes forming now!

Special
Introductory
Price!

R. Paskus

917.789.3138

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful