P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק

www.swdaf.com 1
ח קרפ תומורת תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת ג הכלה
ןיששח אתיירבד המל שוחימל ןיכירצ ימא יבר רמא טירפ שנ רב ןתימל אלד אמופ וג ןי אסרע יתות אלישבתו תוחת אתיפ
אצימ איחיש אגורתא וג אניכס אלגופ וג אניכס

ו קרפ (ןמרביל) תבש תכסמ אתפסות
זי הכלה
לאמשב אלא ןתבשומ יניא המורע אלא ןתבשומ יניא הלותבב אלא ןתבשומ יניא הרמאו ןיחורפא תבשומה אלא ןתבשומ יניא
ירתיב שדקמהו ירתיב ירומאה יכרדמ הז ירה ןחלשה לע ופיסוה רמואהו ירתיב חלשמהו

א דומע ופ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
הימקמ אכתל הוילדו יסכ ירת והוקשאו הימק אכת ובירק ,הברד אזיפשוא אוההל אכלמד אקתסירפ עלקיא - רדה
!אוה אכלמד ארבג ?היל דיבענ יאמ :היל ורמא .הירוחאל היפוצרפ - מא ,אסכ דח והויקשאו ,הימקל אכת ובירק :והל ר
יסתאו יכה היל ודבע .יסתלו ,הימקמ אכתל והוילדו .

א דומע ופ ףד אעיצמ אבב תכסמ י"שר
אכתל הוילדו יסכ ןירת היקשא - תוגוז התושה תא ןיקיזמ תוגוזה לע םינוממה םידשו .ךכל ונווכתנ אל תיבה ינבו ,

ע טק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת ב דומ
.העבראמ ול ותחפי אלו ?הנכס ידיל הב יתאד ידימ ןנבר ינקתמ יכיה חנקי אלו ,ירת התשי אלו ,ירת םדא לכאי אל :אינתהו
.ירת ויכרצ השעי אלו ,ירת םירמש ליל +בי תומש+ ארק רמא :ןמחנ בר רמא - ןיקיזמה ןמ אבו רמושמה ליל . :רמא אבר
ףרטצמ וניאו ,הבוטל ףרטצמ הכרב לש סוכ הערל . הוצמ דחו דח לכ ,תוריח ךרד ןנבר וניקת יסכ העברא :רמא אניבר
אוה השפנ יפאב .

ב דומע טק ףד םיחספ תכסמ תופסות
הערל ףרטצמ ןיא הכרב לש סוכ רמא אבר - ןיא 'דו ףרטצמ אל הערל ךרמשיו ןמקל רמאק היפוג אברד בג לע ףא
א ןיקיזממ אקוד ונייהד ם"בשר ץרית תוגוז םושמ םהב שחימל אכיא םיפשכל לב .

ב דומע יק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
דיפקד לכ :אתלימד אללכ - דיפק אלדו ,הידהב ידפק - יעבימ שחימל והימו .הידהב ידפק אל .

ב דומע יק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
דיפקד לכ . וקיזהל הידהב ידפק אל כ"כ דיפק אלדו וקיזהל םידשה הידהב ידפק יאדמ רתוי ימו וליפא יעבימ שחימל וה
ארמגב ורכזנ המל תוגוז כ"א ללכ הידהב ידפק אלד אמית יאד הידהב ןנידפק אלד דיפק אלד ןאמ םימכחל םהל היה ךכ
:הידהב ודפקיל אלד תוגוזב םדא רהזי אל רמול

א דומע יק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
תוגוז םושמ םהב ןיא תוסוכ הרשע :אלוע רמא ,הימעטל אלוע . ונקית תוסוכ הרשע :אנת אתינתמב הל ירמאו ,אלוע רמאד
תוגוז םושמ ןהב שי תוסוכ הרשע ךתעד אקלס יאו .לבאה תיבב םימכח - ?הנכס ידיל יתאד אתלימ ונקתו ןנבר ימייק יכיה
אינמת לבא - .תוגוז םושמ ןהב שי הבוטל ,םולש :והייורת ירמאד אנוה בר רב הברו אדסח בר - הערל ,ףרטצמ - אל
ףרטצמ אתיש לבא . - .תוגוז םושמ ןהב שי ךנחיו :והייורת ירמאד ףסוי ברו הבר - הבוטל - הערל ,ףרטצמ - ףרטצמ אל .
העברא לבא - .תוגוז םושמ ןהב שי ףרטצמ אל הערל ,ףרטצמ הבוטל ךרמשיו :והייורת ירמאד אברו ייבא . אבר אדזאו
תוסוכ העבראב ןנברל והניקפא אברד ,הימעטל בג לע ףא . יאויל רב אבר קזתיאד - אוהה :רמאד .אתלימל הל שח אל
.הוה אקריפב ןבתואד םושמ

א דומע יק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
ףסוי ברו הבר . ןיתחופו ןיכלוהו תוגוזב ןיליקמ ויה וז רחא וז תורודה ויהש ומכ :
העבראב והניקפא אבר היה אלש םימעפו ןקשמ היה ונממ ןירטפנ ויהשכ הברה םימעפ . תוסוכ העברא אלא ןקשמ
.ןירטפנו ליעל הבר ץירתד בג לע ףאו [ב טק] ואל יא תוגוז םושמ ןהב שי עבראד היל אריבס אמלא 'וכ הכרב לש סוכ
יצורתל אכיא הכרב לש סוכ םושמ שחימל אכיא אהימ םיפשכל שחימל אכיל קיזהל עבראד יהנד [ב"ע] ןמקלדכ ךכלהו
תילד יכה ליעל יצורתל אבר ךירטציא םיפשכ תנכס וליפאו הנכס ידיל הב יתאד אתלימ ינוקתל ןנברל והל :

ב דומע יק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
יגוז םושמ ןהב ןיא העברא אתיש אינמת הרשע ןרמאד אהו - םיפשכ ןינעל לבא ,ןיקיזמ ןינעל אלא ןרמא אל - וליפא
ןנישייח ימנ אבוט .

א דומע ביק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
לזרב ילכב ןיפוחמ וליפא ,הטמה תחת ןיקשמו ןילכוא :אנת - ןהילע הרוש הער חור .
ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 2
סוגרפסא ךרע ךורעה רפס
... יאה בר שוריפ ל"ז ןואג ... יכ ישיפנ אל אתשהו היב יגיהנ הוהד ןיקיזמ תנכס םושמ היב ןרימאד ילימ ינה ןואגה רמאו
אנדיע אוהה .

ב דומע זע ףד אמוי תכסמ תופסות ) (:זק ןילוח םגו
אתביש םושמ - וידי לוטיל רתומ קוניתל תפ תניתנ אלבד שרפמ ת"רו תירחש ןלטנ אלש םידיה לע הרושה הער חור י"שרפ
האוצבו טיטב ךלכולמ ךל ןיאו ששוח וניאו וכרדכ ץחורש ןנירמאד האוצבו טיטב תוכלכולממ ערג אלד םירופכה םויב תירחש
(:חק ףד תבש) םיצרש הנומש קרפב רמאדכ ויניעלו וינזאלו ומטוחלו ויפל עגיל יאשר וניאש תירחש וידי לטנ אלש הזמ רתוי
ךלמ תב םושמ 'וכו ץצקת הפל די אכהד אתבישו םינש 'הו 'ד ןב קוניתל תפ ןתיל אבשכ לכואה לע הרושש יאוה רחא ןינע
תירחש ןלטנ רבכש יפ לע ףא העש התואב וידי לטנ אל םא ותקנוחו התוא ןיאש יפל הזב וישכע ןירהזנ ןיא םלועהש המו
תוגוזה לעו יוליגה לע ןירהזנ ןיאש ומכ תויכלמה ולאב הרוש הער חור .

א קלח ה"יבאר - רב תכסמ טלק ןמיס תוכ
.תוגוז םושמ ,ינש סוכ קחצי רב ןמחנ ר"א תונערופ לש סוכ יאמ תונערופ לש סוכ לע ןיכרבמ ןיא יסא ר"או בג לע ףאו
יברעב ןנירמאד ,הערל אלו הבוטל ףרטצמ הכרב לש סוכ םיחספ ןניעב הלחתכל לבא ,גואדל ןיאש דבעידב ילימ ינה
רהזהל לא תארקל ןוכה רמאנש םושמ שרפמדכ , רחבומה ןמ הוצמ אהתו ,+ב"י 'ד סומע+ לארשי ךיה :

ד קרפ ינשה ראב הלוגה ראב רפס
ורמא דועו רומזמב םדאה ןימאי אל ךיא יכו ,ךכ רבדה ןיאו .םיפשכ ןינע אוה תוגוז תותשל םימכח ורסאש המ םילהת)
(אצ קרפ ןיקיזמה ןמ הרימש םדאה ךירצש שוריפב רכזנ םש ,"ןוילע רתסב בשוי" . יכו לע םדאה דומלל ער הזה רבדה
םהמ רמשנ תויהל ,םיטלוש םה המ . ןיקיזמה ןמ לוצינ היהיש םדאה דמלל ,הלודג המכח הז רבד הנהו . םולשו סח לבא
ליצהלו ןגהל קר ,הזב םילעופ ויהיש לודג רמול הצור ,"אימוטרח בר" (ו ,ד לאינד) רצנדכובנ ותוא ארק לאינד ירהו .
ביתכ דועו .םלכ םיפשכמבש םימוטרחה לכ לע תודי רשע םאצמיו ךלמה םהמ לאש רשא הניבו המכח רבד לכו" (כ ,א לאינד)
,"ותוכלמ תונידמ לכב רשא םיפשאה ינפמו .םמצע ליצהל קר ,םיפשכמ םה ויהיש םולשו סחו .ףושיכ ועדיש חכומ הזו
לו ,הזמ םדאה ןיליצמ ויה ,םיתש התוש וא לכואש ימב םיטלוש םידשהש םתמכחב ועדיש םיתש לכאי לאש ותוא ודמי
םיתש התשי לאו .

הז ןינעו ארב רשאכ ךרבתי םשה יכ .םימכח יפמ לבוקמש המ שרפל תולגל ןכ םג ךירצ ,דואמ האלפנ המכח אוה
האירבה םצע רחא םיכשמנ םה קר ,האירבה םצע וניאש האירב שי ,ומלוע , האירבה רקיע םניאו הלעמל הז ונראב רבכו .
.ןכ םג צמת הז רבדו .םיימשג יתלב םיארבנבו ,םיימשג םיארבנב א לבא ,האירבה םצע םניא םהו ,םידשהו תוחורה ומכ
האירבה לצא םיליפטו ,האירבל םיכשמנ םה ליבשב קר ,האירב ןהב ןיא ,הזב אצויכו םיעלותה ומכ ,םיימשגה םירבדבו .
.האירבה םצע םניא םוקמ לכמו ,םתלוז האירבה ןיאש 'תוינש' ארקנ הז רבדו כ , ,ללכ האירב םהב ןיא הנושארבו םצעב י
םחכ והז יכ ,תוינש שיש םוקמב םיטלוש םה ךכל .האירבל תוינש םה קר .

םרמא אוהו רמאנש ,ודיב תויפ יתש לש ברח זחוא וליאכ ותטמ לע עמש תאירק ארוקה לכ ,(א ה) תוכרבד אמק קרפב
."םדיב תויפיפ ברחו םנורגב לא תוממור" (ו ,טמק םילהת) ואיבו אוהו ,םינוילעב דיחי ךרבתי אוהש "לא תוממור" יכ ,הז ר
ןיאש ,םיקיזמה חכ לטבמ ולש תודחאה ,ךרבתי ותודחאב קבדתמ םדאה רשאכו .עמש תאירק והזו ,לכה לע םמורמ
תוינשה קר םהב ראבתנש םעטל , ,דצ לכמ דדוחמ אוה תויפ יתש לש ברח יכ ,'תויפ יתש לש ברח זחוא וליאכ' רמאש המו .
וניאו אוהש ברח לבא .קלחנ היהיש רשפא םשו ,דח וניא ינשה לצאו ,דח אוה דצ התואבו ,דחא הפ קר ול ןיאש ברח ראש ומכ
.ןידדצ ינשמ ולוכ דח אוה ,תויפ יתש לעב יכ .םיאצמנה ראש תודחא ןיבו ,ךרבתי םשה תודחא ןיב שיש שרפהה ומצע הזו
צמ תודחא אוהו ,תודחאה ןכ םג םהב אצמנ םיאצמנה ראש אוה םדו רשב ךלמ ומכ .ירמגל תודחא הז ןיא לבא ,המ ד
דחא רתכב ןישמתשמ םיכלמ ינש ןיאש ,דחא ,(ב ס ןילוח) אוה תוכלמה דצב אוהו .המ דצמ קר ,ירמגל תודחא הז ןיאו
,'תויפ יתש לש ברח זחוא וליאכ' רמא ךכיפלו .דצ לכמ ירמגל דחא ךרבתי םשה לבא .דחא וניא תישונאה דצמו ,דחא
והש תוינשה דצמ קר םיטלוש ןיאש ,םיקיזמה חכ לטבמ רומגה תודחאה הזבו .קולח וב ןיאו ,דח ולוכ א . רמאש המ םג
םיפלחתמ םיקלוחמ םה ולאה תוחכה יכ ,'תויפ יתש לש ברח' לש ברח' רמא הז לע .םיניבמל עודיש ומכ ,הזכ הז ןיאש ,
(ז ,אצ םילהת) רמאש ומכ ,לאמשלו ןימיל דח אוהש ,'תויפ יתש ,"ךנימימ הבברו ףלא ךדצמ לופי" ול שיש הזה ברח ידי לעו
ןידדצ ינשמ ךתוח ,תויפ יתש . ירבד לע םיונב םה םהירבד יכ הזב ראבתה קר .םמוקמ ןאכ ןיא ,םיקומע םה ולא םירבדו
הנוילע המכח .

הרישע הצמ םיחספ תכסמ ה"לש - ישש שורד ) 1630 - 1560 (
.וטקת םיחספ יברע קרפב םש ורמאש והזו (ב יק) עב םיציב יכ .'וכ םיזוגא ,םיאושיק ,םיציב ,תוגוז תליכא תעינמ ןינ
םדא תליכא תעינמ דוס והזו .ןליאה תוריפ לכ ללוכ םיזוגאו ,ץראה תוריפ לכ ללוכ םיאושיקו ,םיציב ינימ לכ ללכב
ערו בוט תעדה ץע ירפמ ןושארה זט ,ב תישארב) ול רמא . - 'וכ 'תעדה ץעמו ,לכאת לוכא ןגה ץע לכמ' (זי אלש ותוא ריהזה ,
.שפנה קזחל קר ,לוקלק הנממ אובי אלשכ ,הבוט איה הליכא יכ .ןכ םיארקנ םלועבש תוריפ לכ םה ,ערו בוט ירפ יכ ,לוכאל
.ראבא רשאכ ,ןושארה םדאל אב רשאכ ,הנממ לוקלק [אובי] רשאכ הער איהו לכאי אלש םדאל יוויצה היה ,אטחש םדוקו
םיארקנ םלוכו) םלועב תוריפ םוש ידיל םתליכא חכמ אובי אלש ידכ ,םעטהו .ןגבש תוריפמ לכאי קר ,(ערו בוט תוריפ
םולשו סח ,םיחופתה לכ וא ,וזל וז ןימוד םינאתה לכ םדאה תייארבש ,יתבתכש ומכו ,ךשמנה ערה והזו .רכזנה תועט
תולחתה םהש רמול ,תועירגל אבי יכ ,םמעטב םיוש םהש האריו םלכאישכ קר וניא הז תועטו . אמש רובסל לוכי ,הליכא אלב
.םמעטב הזמ הז םינושמ םה
ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 3

.זטקת ומכ ,תוירבה תוכזלו ףרצל ידכ ,השע םיהלאה יכ ,הבושתה .ךכ ךרבתי םשה םארב תמאב המל ,השקת םאו
רומשנ םא ונתוא ןוחבל ,וילע וריהזהל ידכ ,ערה תא ךרבתי םשה איצמהש הלאב אצויכו ,ותליכא ענמו ריזחה ארבש
ויתוצמ ז . ונממ ענמ אלש תוריפ לכ םה ערהו בוטה ץע ירהו ,הזל הז ןימוד ויה אל םה יכ ,ןגה ירפמ לוכאל והשרהש דוס וה
.רכזנה תועט ידיל אובי אלש ,םתליכא לאמס אבש ,תמאב עריא רשאכ ,העטי אלש ,ידיחי םדאל וארב הז םעטל רשא
ה תודחאב אלו תוינשב ןימאהל ותוא תותפל ,שחנב ומצע שבלו לאמס םדוק 'וכ ומלוע ארבו לכא ץעה ןמ רמאש ומכ ,
.ירפה תליכאמ ךשמנ לכה ,(ב חל ןירדהנס) רקיעב רפכו ןימ היהו ,תועיטנב ץציקש ול עריאש והזו .(ד"ס ט"יפ הבר תישארב)
.וילע הבושת לביקו ,םשא יכ עדי זא ,שנענש רחאלו
םיכשמנה םידשה ןינמ אוהו ,תוגוזה דוס והזו שחנהמ שבלתנש לאמסמ םיחספ יברעב םש רכזומכו , יאה ,(א יק םיחספ)
,'ד אוה אנאו רמאד ןאמ עמש יאו ,תלת אה ןותאו ןנא ,רמאיו ,הילאמשב אנימיד אפקז טקניל ,היתנקת יאמ תוגוז ליכאד ןאמ
.אדיש עקפו האמו דח ...דע ,אדבוע הוה ...דע 'וכ עמש יאו ,שמח אה אנאו ,רמאי תוגוזה דימת הנומ היה דשהש ,ירה ,
הדוהו ,ותבושת הלבקתנש םדאהו .תוגוזב ןימאהל ןושארה םדא תא התיפו ,ונוקב דרומה לאמס דצמ םיעפשנ םידשהש
תא תמא לעופ אוהש רחאמ ,ישוק הזמ ןיא ,דחא יווישב םהש םיארבנ תצק שיש ףא יכ ןיבהו ,ךרבתי תודחאב ףוסבל
ןוצרב םעט ןיאו ,הלעמל יתבתכש ומכ ,ןוצרב םלועה םש ןייע) , והז .(הזל םיכיישה םירמאמ הברהו ,הזה ןינע ךרואב דוע
.תוגוזה ששח היה אל תוסוכה ןינעבש ,ורמאש

.זיקת ל"ז וניתובר ונקתש תוסוכ עברא דוס הזו ,(א"ה י"פ םיחספ ימלשורי) הלואג לש תונושל עברא דגנ העברא אלו ,
,(חסת תוא ליעל השקהש ומכ) םירחא םינינע םה תוסוכ לש תוגוזה יכ ןושארה םדא לש ואטחל ןוקית לוכשא טחסש ,
ןוקית אוהש ,ד"ודי םשה תויתוא עברא דוס םה ,ךפהל םה ,ולא לבא .תוינשה ונייהד ,תוגוז תועטל םרוג היהו ,םיבנע
ןושארה םדא םגפל תוסוכ עבראה םיזמור ךיא ראיבש ,(ז"רת 'יס) השמ הטמ רפסב ןייע) .(חקת תוא) הלעמל יתבתכש ומכ ,
וא עבראל .(םשה תוית
,הניב תריפסמ העפשהה דוס אוהו ,תישארב ימי תששמ םיבנעב רמושמה דחא ןיי ,תוניי ינימ ינש םהש םילבוקמל עודי ,הנהו
ל"ז וניתובר ורמא אבה םלוע לעו .לודגה תבש דוסו ,אבה םלוע דוס איה הריפסה וזש) ,םיעודיה םימי תששמ הלעמל אוהש
שי) 'התאר אל ןיע' ,(ב דל תוכרב) .הז ןבהו .'וכ רמושמה ןיי והז ,(ג ,דס היע םיחספ יברעב םש ןמחנ בר רמאש דוס והזו
תוינשהו תוגוזה םימרוג ןיקיזמה יכ ,ןיקיזמה ןמ אבו רמושמה ליל ,(ב טק םיחספ) עגמ םש ןיאש ,רמושמ ןייה םשו .(קודו ,
לאעמשי ,הזיחא םש תופילקל שיש ,ךליאו 'דסח'מ ליחתמ אוה יוג עגמ יכ .יוג םיארומאה ינש דוס הזו .'וכ םהרבא דצמ
א"סר ףד א"ח רהז) םילבוקמה ובתכש ומכ ,הכרבה דצמ איה הלואגה תונושל עברא דגנכ תוסוכ עברא ,(חסת תוא) יתאבהש
.הניב ירעש םישמח דגנ ,םירצמ תאיצי םימעפ םישמח הרותב רכזוה ןכ לעש ,(ב"ע זא ,יוג עגמ ךסנ ןיי דוס ,ךפיהל אוהשכו
וכפהתנ ונילע לושמל ונב עגונש יוג עגמ ,תויכלמ עבראל תוסוכ עברא 'ר ,יתאבהש םיארומאה ירבדב זמרנ רבדה הזו .
יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמו ,תויכלמ עברא דגנ רמא יול 'רו ,תולואג עברא דגנ רמא ןנחוי ןיד שורדא ןאכב) .
.(תרחאה יתשרדב יתמשרש תוסוכ עברא

יריאמל הריחבה תיב ב דומע טק ףד םיחספ תכסמ
המכב לכו תוינומה תולועפו םישחנו םישחלכ םיינומה 'ירבד רחא םיכשמנ םעה ויה םינמזה םתואבש ונראיב תומוקמ
םרקעל םימכח םהב וששח אל ירומאה יכרדו הרז הדובע ךרס םהב היה אלש לכ וב םלצא תוליגרה היהש המב ןכש לכו
וא קוזח ןינעב לבקמ םעבט היהש ךכ ןיממו היל ןנידפק אל דיפק אלד היל ןנידפק דיפקד וז איגוסב ודיעהש ומכו השלוח
תוגוזה ןמ רהזהל םיליגר ויהש אוה ולא םירבד םילבהה םתוא דצמ ףיסוהל וא עורגל אלש תוסוכ עברא םימכח ונקתשכו
םהירבדל םעט תתל םתוליגר בורל וכרצוה אבו רמושמה הליל אוה םירומש ליל ורמאש אוהו וענמנ רבכו ןיקיזמה ןמ
תודשבש םע ןוגכ אבל םירחאתמה דחפמ אלא הנקתנ אל ירהש תבשב לח םא עבש ןיעמ הכרב הב רמולמ הז םעטמ ןכו
הערל ףרטצמ וניאו ורבעש םינשה ןמ תוגוז תרות לטבל ל"ר הבוטל ףרטצמ רדסה ןינעמ וניאש רחא הכרב לש סוכש ורמא
לה לש סוכ ףוריצב תוגוז ןידב ריזחהל שלש ןתואש ינפמ םא ונבתכש ומכ חספה רדסמ וניאש ינפמ םא וירחא אבה ל
לכש תרחא ךרדב הושרפ ןכו רחא ןובשח אוה הליכא רחא אוהש יעיברהו דחא ןובשח םה הליכא ףוס דע הליכא תלחתמש
:ורבח םע דחאל ףוריצ ןיאו איה המצע ינפב הוצמ םהמ דחא

ומע אנ ףד תוכרב תכסמ יריאמל הריחבה תיב ב ד
התש תוגוזל םילשמ אוהש לכ ןכו ןוזמה תכרב ינשה לע ךרבל יואר ןיא דחא סוכ םהימיב אלא הז רבד רמאנ אלש יל האריו
ךכל שוחל ןיכירצ ונא ןיא וישכע לבא תוגוזה לע ןידיפקמ ויהש :

נקת ןמיס ןטק ץ"בשת רפס
רחא רבדל ןה לוכאל ןה תוגוזה לע דיפקמ וניא ל"ז ם"רה :

חרוא רוט עק ןמיס ןוזמה תכרבו ,הדועס ,תפה תעיצב תוכלה םייח ) 1343 - 1269 (
... הנכס םושמ תוגוז התשי אלו לכאי אל שוריפ ןירת התשי אלו ןירת םדא לכאי אל םיחספ יברע קרפב ןניסרג ... איבי אלו
ןרגרגכ הארנש ינפמ ז"מהב ךרביו ותדועסב תוסוכ 'ב


ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 4
עק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב ) 1575 - 1488 (
ד ספ יברע קרפב ןניסרג (:טק) .'וכו ירת םדא לכאי אל םיח ידיל אב היה תוגוז התוש וא תוגוז לכואה ןמז ותואבש רמולכ
רשבה לכ קרפב תופסותה ובתכ והימו הנכס (םתה ה"ד :זק ןילוח) אובל היוצמ הנכס ןיאש יפל יכהב ןנידפק אל אנדיאהו
ךכ י"ע הזה ןמזב . קולחל ותעד היה םאו וניבר ובתכ המל יתעדי אל ןכלו ול היה ךכב רהזיל שי הזה ןמזב םגד רמולו
הז ןינעב ארמגב ורמאנש םיקוליחה לכ בותכל :
אי ךותב תחא תבב תוסוכ 'ב םדא התשי אל אינת (ו"פ הבר) (אטוז) ץרא ךרד תכסמב .'וכו ותדועסב תוסוכ ינש איבי אלו
ןרגרגכ הארנש ינפמ ןוזמה תכרב ךרביו ותדועס ןווכמ וניא וניבר ןושלש אלא אתיירבה ןושלכ :

עק ןמיס םייח חרוא ח"ב ) 1640 - 1561 (
ה 'וכו ןירת םדא לכאי אל םיחספ יברע קרפב ןניסרג . תופסותהד בג לע ףאו וניבר ירפס תצקמב אחסונה איה ךכ
בתכד אה ישורפל ןניעדי ארמימ ךהבד ןאכ וניבר ובתכ יכהלד הארנ י"ב םאיבמו 'וכו יכהב ןנידפק אל אנדיאהד ובתכ
ש איבי אלו ךומסב תוסוכ ינ :'וכו
ח 'וכו ןוזמה תכרב ךרביו ותדועסב תוסוכ ינש איבי אלו . אלש רהזיל הצורש ימ אשוריפ יכהד הארנ י"ב ירבדמ
ךרבל ידכ אלא ותנווכ ןיאש יפ לע ףאו תחא םעפב ןתותשל הצור הנכסה ןמ לצנהל ידכו תוסוכ ינש ול שיו תוגוז התשי
ינש התשי םאד אוהו אדריט ילב ןוזמה תכרב ותעד אהת אלש יפל ןוזמה תכרב ךרבל לכוי אל םימעפ יתשב תוסוכ
התשש תוסוכ ינשה םע ףרטצמ ןוזמה תכרב סוכ ןיאו הדועסה ןמ קלתסנ רבכש יפל קוזי אמש אריש וילע תבשוימ
תוגוזה לטבל תוסוכ השלש ויהישו תותשל הצור אדריט ילב ןוזמה תכרב ךרבל ידכו (הסת 'מע) ג"פק ןמיסב ןמקלדכו ינש
ןרגרגכ הארנש ינפמ תחא תבב ןתותשל ול ןיא יכה וליפאו תחא תבב תוסוכה ינש איבי אל רמאק יכהד שרפל שי דועו
יפ לע ףא ןוזמה תכרב וילע ךרבל ינשהו תותשל דחא אלא םהינש תותשל ותעד ןיאש יפ לע ףאו ותדועסב דחיב תוסוכ
ןרגרגכ הארנ דחיב םהינש איבמש רחאמ ןכ :

המלש לש םי ח קרפ ןילוח תכסמ ) 1574 - 1510 (
.בי החדי אלו ,היב חפני אלו ,איפוא התשי אלש רהזיו ,ןילכוא ירוריפ שנכיו דבכיש ,רהזהל םדאה ךירצש ןיד
,בזרמה תחת בשי אלו ,ןחלשה לע לפנש קרי לכאי אל םג ,האניג רסאש דוגאה ןמ לכאי אלש רהזי םג ,ודיב
הליחת ךופשי רהנה ןמ ובאשנש םימ תותשל הצורשכ םג :ץראל ונממ טעמ
יפ לע ףא ועדי אלו ,םינומדקה םימכח לע זעל איצוהל אלש ידכ ,דומלתה תואופר לע ךומסל ןיאש םינומדקה םרח שיש
,ןישותיכ ונא ,םיקנעכ םינושארה םאו ,םיכלוהו םיתחופ תורודהש ,םינמזב ש"כו ,תומוקמב יוניש שיש וריהזהש המ םג
,אנדיאה יחיכש אל ןלוכ ,תוחור םושמ שחימל ,ופוגבש תוקיזיהו ,םיפשכ ןיינעמ שוחל שיש המ מ"מ ,ןהימודו תוגוז ומכ
יעבימ , איגוסב ןניקסמ 'יפ ,אתוריקנמ םושמ ,ילכוא ירוריפ ,'יפ ,הארוושנ ישנכד יאה ,אנימא הוה שירמ ,ייבא רמא (ב"ע ה"ק)
וינעד ארש הילע רדהמ הוהד ארבג אוהה ,אתוינעל השקד םושמ רמ יל רמא ,ןויקנ רהזמ אקד ,היל ליכי הוה אלו ,את
ארמ יתייא ,ליכאד רתב ,יאדיב לפנ יאדו אתשה רמא ,רפאבש םיבשע לע ,'יפ ,ילביא אתפיר ךירכ דח אמוי ,ארוושנא
הוה שירמ ,ייבא רמאו ,היתיבמ ארבג אוהה היקפאד יוו תוינע לש רש רמאקד היעמש ,ארהנל והנידשו ,ילביל והנירקעו
וא יתש אלד אה אנימא ןמ ןיאבה ןיריר ונייהד ,םסרכל השקד םושמ ,רמ יל רמא ,אתוסיאמ םושמ ,ז"עלב א"מוקאש ,'יפ ,איפ
יאמ ,אתוינעל השק ןידדצל ודיב יחדימ ,אשירל אישק היב חפנימ ,םסרכל השק הייתשמ ,ן"יפונש א"לב ןירוקש ,םטוחה
שירמ ,ייבא רמאו ,וילאמ הלכיש דע ,הקשמה ךותב יעוקש היעקשל היתנקת 'יפ ,אשיכמ קרי ןנילכא אלד יאה אנימא הוה
,אבראב אלזאק ווה ה"ר רב הברו ח"ר ,םיפשכל השקד םושמ רמ יל רמא ,אתונתבערכ יזחמד םושמ ,האניג רסאד דוגאמ
הזז אלש ,אבראל התרסא ,תופשכמ לש שחל ,אתלימ הרמא הובתוא אל ,וכיידהב ןבתוא אתינורטמ אוהה והל הרמא
והניא ורמא ,המוקממ ליכא אלו ,וכיינמא הניכ וכל ליטק אלו ,אפסחב וכל חנקמ אלד ,וכל דבעיא יאמ והל רמא ,הוירש אתלימ
,רמ יל רמא ,אתוסיאמ םושמ ,אכתא לפנד אקרי לכא אלד יאה אנימא הוה שירמ ,ייבא רמאו ,האניג רסאד אשיכמ אקרי וכל
בתי אלד יאה ,אנימא הוה שירמ ,ייבא רמאו ,הפה חירל השקד םושמ םושמ רמ יל רמא ,םיכפוש םושמ ,אביזרמ יתות י
םימ אכיאד םושמ רמ יל רמא ,אביצ םושמ ,אבצחד אמופמ אימ אדשד יאה אנימא הוה שירמ ,ייבא רמאו ,ןיקיזמ יחיכשד
,ןיקיזמה ןהמ ןיתושש ,'יפ ,םיערה הזב ןירהזנש יתעמש אנדיאה ףאו :

עק ןמיס הבר הילא ) 1712 - 660 1 (
די 'וכו ל"נ ךכל . ח"בהו ףיעס] [ח השירדו [ה"קס] ושריפ ותעד ןיאש י"פעאו ,ותדועסב דחיב תוסוכ 'ב איבי אל רמאק יכהד
,ןרגרגכ הארנ דחיב םהינש איבמש רחאמ ןכ י"פעא ,ןוזמה תכרב וילע ךרבל ינשהו תותשל דחא אלא םהינש תותשל ןייעו
ה"כר ףד תודומח םחלו ח"בב דוע [זצ תוא םש] תוגוז ןינעל ימנ ושריפו וכיראהש ש"יע , תוגוזל ןנידפק אל אנדיאהד ןויכו
ויתאבה אל :

בי קרפ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר
ה הכלה
,תוינקסע םידיהש ער םסב וא ערוצמב ודיב עגנ אמש ד ויחש תחת ודי ספ םדא ןתי אל ןכו ףא הטמה תחת לישבתה ןתי אלו
אוהש יפ לע האור וניא אוהו קיזמה רבד וב לופי אמש הדועסב קסוע .ו ימלשוריב א"א .ויחש תחת ודי ספ םדא ןתי אל ןכו /ד"בארה תגשה/+
/ד"בארה תגשה/ .העיזה ינפמ םחל לש וא רשב לש הכיתח ןישרפמו איחש יב יתות אתסיפ ןתימל רוסא ימלשוריב הז םג /א"א/ .הטמה תחת לישבתה ןתי אלו
ושמ םישרפמו הער חור ם +.

ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 5
ב דומע י ףד הרז הדובע תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.איחש יב יתות אתיפ א ןכו אמהוז םוקמ אוהש ינפמ יחשה תיבב תפ תתל רוס ינפמ הטמה תחת לישבת תתל רוסא ןכו
הטמה תחתש ןילכואה לע הרוש הער חורש :

זטק ןמיס העד הרוי הכרב ירויש ) דיח " א (
.'וכו חורש ינפמ הטמה תחת ןיקשמ אלו לישבת ןתי אלו .ה ןיד .ט חצורד ב"יפ ם"במרה (ה"ה) וב לופי אמש םעטה שריפ
ח"רפ ברה בתכו .והאור ןיאו קיזמה רבד (ו ק"ס) ינת אמתסד ,רווחמ וניאו ,רתומ םיסוכמ םה םא וירבדלד . ינפמ רקיעהו
םיחספ יברע קרפ ש"מכ ,םיסוכמ םה םא ףאו ,הער חור (א ביק) ןרמ כ"כו .ש"ע .'וכו ןיפוחמ וליפא הטמה תחת ןיקשמ
ן"רה ירבדל שוחל ךירצד י"בב ולאד רמוא יינעב ינאו .ש"ע .'וכו הטמה תחת ןיקשמ םיחספ יברע קרפ ינתד (ב י ז"ע)
"רפהו ןרמ ש"מכ םיחספ יברע קרפ אחסנה ל"ז אוהד ,ם"במרה לע השק הוה אל זא ,הטמה תחת ןיקשמ אלא ואיבה אלד ,ח
,ןיקשמו ןילכוא ןניסרג ס"שב ןמקד אחסנב לבא ,ןיקשמב יריימ ס"שהו ,ןילכוא אוהש ,הטמה תחת לישבתב יריימ אתשהו
ןילכוא תבית וטימשה המל עדוי יניאו .שדח ירפ ברהו ןרמ ועתשמק אניד ו סופדב י"בבד רשפאו) . אסריגה אצויכו איציני
.(ןילרב סופד אלא יתא ןיא תעכ יכ ,ןיקשמו ןילכוא

םיבשויש הטמב יריימ ם"במרהו םינשיש הטמב יריימ ן"רהד ,ן"רהו ם"במרה יגילפ אלד בתכש השירד ברהל תיוה הזחו
הטמה לע םילכואו ןיבשוי ןיא התעו ,גוהנה רבד אלא בותכל ןכרד ןיאד ן"רהו רוטהו ,הליכא תעשב ובתכו ומתס ה"ושמ ,
ימלשוריה שוריפב יגילפ ן"רהו ם"במרהד ,בישהל שיו .ד"כע .רוסיאל ,(ג"ה ח"פ תומורת) לופי אמש שרפמ ם"במרהד
ןיד בתכ ם"במרהד ןויכ כ"א .חצורד ב"יפ םש תוגשהב ד"בארה בתכ ןכו .הער חור ינפמ שרפמ ן"רהו ,קיזמה רבד וב
מ ן"רה ולאו ,ימלשוריב ושוריפ חכמ הז ם"במרה ןיד היל יתית אכיהמ כ"א ,הער חור םושמ השרפ . ןויכ ם"במרה ןכו
ן"רהל הדומ וניא ,ושוריפכ ימלשוריב שרפמש ] . ו דדצל רשפא ןכא [ ןידל ודומ רוטהו ן"רהד השירד ברה תנוכד רמול
קחודו .ימלשוריה שוריפ ןכ ןיא םתעדלד ףא ,אמלעב ארבסה דצמ ם"במרה סל ורואיבב תבש תפסות ברהו . ב"סר ןמי
ןשיש תחאו הילע בשויש תחא ,תוטמ יתש ןירדסמד בתכש ,ז"צ ןמיס מ"חב רוטה ירבד ונממ םלענד השירדה לע השקה
.ש"ע .(א תוא) ב"סר ןמיס ח"אב םש הכרב קיזחמ ןטקה ירפסב השירד ברה דעב יתצלה יינעב ינאו .הילע

מלשוריה שרפמד אהב ,ם"במרהד אתעד יבותי םושמ אב יננה התעמו לע האר המו ,קיזמה רבד וב לופי אמש אמעטד י
ימלשוריב יכה שרפמד ם"במרה לש ומעטד רמול רשפאו .הז שוריפ שרפל ול עיגה המו הככ םינמיס שיד םושמ ונייה ,
ןיששח אתיירבד המל שוחימל ונא ןיכירצ ימא יבר רמא (ג"ה) ז"עד ב"פו (ג"ה) תומורתד ח"פ ימלשוריב רמתא יכהד ,ושוריפל
רוסא ,'וכו איחיש תוחת אתיפ אסרע יתות אלישבתו אמופ וגב ןיטירפ שנ רב ןתימל אלד ,םמצעמ ןיששוח תוירבהד עמשמ
קר ,תוירבה תששח וז ןיא אלה ,ןיששח אתירבד רמאק יאמ ,הער חור ינפמ אסרע יתות אלישבת יאו .שוחל ךירצו
וילע הרוש הער חורד ,יוה יכה אתלימד אטשוק . מלה רבד אוהד דועו ומצע רבדה ןיא הדהב טיקנד ךנה המ ,ונינעמ ד
.'וכו לופי אמש שחימל אכיאד קר ,ומצע דצמ רבדה ןיא ,אסרע יתות אלישבתד ימנ אה ,רחא דצמ שוחל שי קר ,קיזמ
יכה שרפל ם"במרהל ול התיה תאז .

שמו ןילכואד ,ליעלד םיחספ יברע קרפ ןידומלתב ןנירמאד אה טימשה יאמא ,ם"במרה לע השק ךא הטמה תחת ןיק
.םהילע הרוש הער חור לזרב ילכב ןיפוחמ וליפא ורמאש םירבדה לכמ רכז אל ם"במרהש אצומ התא קודית יכל םנמא
הער חור ינפמ ס"שב .קודו .ש"ע .'ו ןמיס ליעל רוש תואובת ברה ש"מכ ,

.ד"וי הטמה תחת ןיקשמו ןילכוא ןתנש ימ ] , דבעידב ןירתומ [ רוטעה לעב ש"מכ ,(ד"ע ג"כד הטיחש 'לה) ליעל ןרמ ואיבה
'ו ןמיס כ .רתומ דבעידב ז"פכו ,וילע הרוש הער חורד (ו"ה ףוס ח"פ תבש) ימלשוריב רמא הנקב טחש םאד , לאושה בתכ ן
.ל"ז רבחמה ברה ומע םיכסהו ,ה"ק ןמיס ב"ח בקעי תובש ת"ושב הער חורה םתהד ,היארל המוד ןודנה ןיא טוידהה ילו
ףא[ד רמול שי] ןכלו ,לכואה לע הרוש הער חורה אכה לבא ,ירש דבעידבו וב טוחשי אל הליחתכל ןכלו ,הנקה לע הרוש
רוסא דבעידב דיה לכ קרפ ש"ממ הזל היארו . םושמ ושפנב בייחתמ הלילה ןהילע רבעש 'וכו ףולק םוש לכואה (א זי הדנ)
.דבעיד םירוסא הער חור םושמד ירה .ןהילע הרוש הער חורד םיחספ יברע קרפ ש"ממ חכומ יכהו ןיקשמו ןילכוא (א ביק)
תויעיבר ילילב אל םימ םדא התשי אל ר"ת ,ןהילע הרוש הער חור לזרבב ןיפוחמ וליפא הטמה תחת ומד התש םאו 'וכו
.הער חור תנכס אכיאד ירה .הער חור הנכס יאמ ,הנכסה ינפמ ושארב ינתק אלא ,ןילכוא ןתי אל רמאק אל 'וכו ןילכוא יבגו
הנכס דבעידב וליפאד רמול ,'וכו ןיקשמו ןילכוא .ןייעמל ראובמכ ,ללכ היאר הניא בקעי תובש ברה איבהש תרחא היארהו .

שוריפ דיחה " ל א םלוע תירב (תוילגרמ) םידיסח רפס זעת ןמיס תירבה רמושו ) 1806 - 1724 (
.ב"ס 'יס ה"א ןרהא די 'סבו שרפמב ןייע 'וכו 'א תבשב םיאושנ םישועש םינתח ינש
תויחא יתשל םיאושנ םיחא ינש ךומסב ש"מו הזל שוחל שיד בתכ ב"ס 'יס ה"אב ג"הנכ ברה 'וכו ס"שהמ השק והימו
ד"מ ףד תוכרבב וז תויחא 'פל 'יאושנ םינהכ םיחא תוגוז 'פ יתאצמ 'וכו ונבל ותשא תב אישמ ןמקל ש"מ ןכו .תוינהכ תוג
,רווחמ וניאו כ"ע רמאק בורה לעד ל"יו ןירדהנסבו ק"מד ג"פ 'וכו אייח יברד הוחא בר אהד י"כ ההגה םשכד הארנ לדה ילו
ז ןינעל םג ,תוליעומ ןניא התעש ס"שבש תואופרה ןוגכ םירבד המכל םרוג םינמזה יונישו תומוקמה יונישד היהש תוגו
ךיראהו קוד הזב ערה ןיעמ ארחא ארטס הרבגד הנתשנ ולא םינינעל םג ללכ אדיפק אכיל בושו הנכס .
רודו רוד תונש םעה תיברמ קרפב ובד אתיל אישוק ארקיעאד הארו יתבש ר"הע היה אלו אבוט יחיכשו ולא םיגוויז וגהנ
ו ר"הע וב שי הזב גוויז תושעל הצורה חכתשא אלד התע ךא הזב ר"הע אכיאד הזמ קחרי ושפנ רמוש .ק"ודו


ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 6
דלר ןמיס ריאי תווח ת"וש ) 2 0 17 - 1638 (
וא ירומאה יכרד םושמ םהב שי םא םיאלחו םיבאכו םישוחימ הזיאל םישנ הזיא םיעדויש םישחלה ןינעב תלאש הלאש
ואל . .. םהל הרוהו ןויסנב ועדונ אמתסמד לארשיל חנה ונאצמ םישנה לצא טשפתנש המ לכד הארנ השעמל הכלה ןינעלו
ריתהל הרומ א ךכלו רוסאל ןי תעבטב ופוג יבקנ תא וארנש םרט תועובעבא ינמיס וב ודלונו המח ותזחאש דליל ןיפיקמש המ
אוהש ימ וא םד תריצעל ערפמל יול בותכי יול הימשד ןהכד ט"ס וזחאש ימד תואופרב ע"צו .ג"הכ לכ ןכו תמה עבצאמ וריסהש
'וכו אליש יפפ אנא ול בותכי ת"ושע /היח שפנל ןויצ תוהגהמ/+ +'חמה 'ד האר אלו ,רהזה לע המתש ה"נ 'יס ד"וי םיבר םימ ששח ןיא השעת לאו בשבד ל"נו
.ךרכב םייח ריאי ל"נ ע"צ ז"כס א"ש 'יס ע"שה ןושלו .ט"עק 'יס ד"יע א"י 'יס ד"יבד זווא טוחשלמ ןיענמנ שי ןוגכ 'ע /ד"ב תוהגהמ/+
הדריד חכמ ש"שמו .יתיאר בוש ה"ד ('ב 'יס) יול ןב לוק ת"וש +(ג"י) תוירוה 'יע םלועל השלוח

הכ ןמיס ריאי תווח ת"וש
:תוגוז ןינעב פ"ע קרפב ל"נה ינתוחממ האלפנ אישוק
םייח ר"רהומ דובכ אלפ השוע אלפומה ברה 'והא ה"ה :'וכו ןומנקו רורד רומכ ףדונ וחיר .ןמה תנצנצ .ןמיהו עדרד לכלכל
.ש"לאכו אי"יזי
נובבס שיא תובשחמ תובר תודרט םתרזג ריפס תפלועמ י"ג יתיארש רשאב םנמא .הצילמה יתרצק .ינונתי אל יחור בשה י
ןה המ עדיל לכוא אל .ותביתכ תעינמ תוביס המה .תוינרותה ינינעב ת"כל יתבשה אלש רמאנ םשו .אבר ארפס השמ ר"רהל
לפנש ןמז הז תמאב לבא .תויע חילשה יאדוב .יתבשה אלש ת"כ תרימאב 'ינקנה םירבדה ןה םימי המכש אלפו אלפהב יתא
ותבהא .הדעו להקב רפסא עידוא ותמכחב חתפ והיפ רבדי ויתולהתו ונורכז דימת ינאו ת"כמ תאמ שקבמ ןיאו שרוד ןיאב
אוה ןטק רבדש ףא .טעמ םושרא הליטב החישכ ונירבד היהי אלש ידכו .'וכו 'תובכל ולכוי אל םיבר םימ רשא יתומצעב הרוצע
.בוטה ענמא אל בקיו תוסוכ 'דמ ותחפי אל םיחספ יברע ארמגב :תוסוכ 'דו חספ ינינעב שיא ףככ הנטק הלאש ת"כמ ל
אלוע רמא .רמאנ ןלהלו םשמ םגו .םינפוא המכב םש ץרתמו הנכס ידיל 'יב יתאד אתלימ ןנבר ינקתמ אכיה םש אקסיפ
ו לבאה תיבב םימכח ונקית תוסוכ הרשע רמ רמאד תוגוז םושמ םהב ןיא תוסוכ הרשע תוגוז םושמ ןהב שי הרשע ד"סא
.'וכו ינקתמ אכיה תוסוכ 'ד יבג םש ארמגה ךירפ יאמ ז"פל יתשקהו .הנכס ידיל יתאד אתלימ ןנבר ינקתמ אכיה הברדא
'תואמ תוגוז םושמ םהב ןיא הרשעש ארמגה חיכומ רשאכ הנכס םושמ םהב ןיא כ"א ןנבר ונקיתד רחאמ חיכונו רמאנ
יבג ימנ חיכונ ומצע החכוה ידימ אל ותו ל"קו תוסוכ 'ד 'סמל 'יחב תובא תיבב ב"ח הנוהכ יתב ת"וש 'ע /ד"ב תוהגהמ/+ .
תריד יתיבל תושעל יתדרטנ יכ ידמע קיפסמ ןמזה ןיא תעכו אנידל 'ינימ אקפנש תובר תולאש יל שי +:וז 'ישוק לע ש"מ םיחספ
ויהל םירחא ןחלש לע הפצא אל ינחלש לע דבל היהא חספה ימי רחא .עבק ת"כמ היהי ןמז ותואב הוקאו ןיבוסמ לק ת
לעו .שדוגב הבוטל עפש םורממ 'ה וילע ףיקשי ושדק ןועממ הכרבה קר שודיח םוש יתא ןיא תעכו יתביסמב בסיל יתציחמב
:לאווטארג ל"צז ילקלעז אדוהי ר"רהומ חונמה א"אל ןב ריאמ ריעצה שפנכו ושפנכ ובהוא ד"כ .שודינו סירפנ םיביוא

הירא םש ת"וש ל הירא ברה בי שו ב והילא ן ) 1851 - 7?? 1 (
ןכא ת הימ יל אמ ד לע מרה ב ם״ טהו רו מהו רבח אלש כ ובת ר ק בד םיר וליא ש ורסא כח םימ מ ש םו ס כ הנ וטימשהו
ה ר הב ד םירב זנש כ ור שב ס״ ד יוה ס כ אתנ • ו כ ומ ש קיתעה ה בר ה םהמ ב ״רפ ח ב ׳יס הז • ו כ ן םקיתעה רה ב י״רהמ א ב הו ב
ב מ רונ ת ואמה ר נ ר ׳ו ש״ע הנהכו וט ב י • ו ג ם ד ןי וז ג תו רכזומה פ״רעב ג כ״ אל ואיבה ףא ש קה ש ו םש המל ונקית ד ׳ תוסוכ
אה יוה גוז ו ת ״ע ש • יהנו ד קיסמ םתה ד ןאמ ד אל יפק ד אל פק ד י דהב י מ״מ אה ימל ח ש יעבימ ש״ומכו רה ש ם״ב םש •
רתויבו אמית אלש ואיבה אה ד ׳יא תבשב פ״ס ןינפמ ד הנכס זיקהל ד ם ברעב תועובש ורזגו לכב ט״ויע וטא ש״רע קר א״מרה
ב ״וא ח ״ס ס ה״סת איבמ הז • לבא ם׳׳במרה ו״טהו וטימשה • יתיארו ותב ס ׳ ׳פ ארתב אמויד אהא מאד ר ןני םתה מ ד י ח ה
השא י ד ה א ח ת םימב תנתונו תפ קוניתל הניאו ח תששו ט״מ ושמ ם אתביש ובתכו ותב ס ׳ אוהד ור ח ושש ר ה לע לכואה שכ אב
ןתיל תפ קוניתל ןב ׳ד הו ׳ םינש ו ח ותקנו םא אל לטנ די י ו התואב העש פ״עא ש כ רב לטנ ש ירח ת המו ןיאש םלועה םירהזנ
ע כ ויש הזמ יפל ןיאש התוא חור הער הרוש וליאב תויכלמה • כ ומ ןיאש םירהזנ לע יולגה תוגוזהו ל״כע • ןיעכו הז י ל״
לכב ךנה רמאקד ס״שה סושמ םיקיזמ וא םושמ פשכ םי ןיאד הז יוצמ וניניב ותהו ס ׳ ח אד והיינימ וטקנ הזב • כ״כו
ב ״רפ ח לע אה ןיאד תותשל ימ ם ילילב תיעיבר ילילו תותבש ןיאד הזנ םיר וישכע הזב ט״המ • יתאצמו ״התב ד ׳יס ר א״י
בתכש ןינעל תינלטק ד המכ ״ת ח םילודג ישנאו השעמ םינוגה ד אל יוה פק ד י אשיל התוא • איבהו םשב ז״א הד יו קפס אששח
בתכו רשפאל ד נהא י ילימ ד ז״א וכמס אמלע אלו ייח ןניש קפסל אששח ומכ ןיאש ונא םירהזנ המכמ לימ י ד וריהזא ר ןנב
ןהילע שמ ו ם ח שש הנכס םושמ ש ו רמ םיאתפ ׳ה יכו יאה אנווג ןנירמא פב ׳ ןינפמ נעל ןי תזקה ד ם יששב ד יאק אמ ד םי • ע״צו
יא ךייש רמימל יאה אמעט רמוש םיאתפ ״תל ח ויש ד ע ריכמו רכזנו אלפומל ורודב ׳יפאו שניאב אמלעד השק ה ד רב
דדצל כ״כ ריתהל • ליאוה אכיאו ח שש הנכס רמאדכ קרפ ןיא םידימעמ אקורפ נכסל ת א ב ת הימ ל״כע • ירה ש םג אוה דמע
הזב המב ןיאש ונא םירהזנ • ש״מו בד ת ח״ עדויש ריכמו ע״צ יא ךייש רמוש םיאתפ ׳ה • י ל״ התעד יא ן ונל ןיד ת ח״ ןינעל הז
ןויכד הברהבד םירבד ונתשנ םינמזה אלו ךייש התע שוחל ומכ אתבישב ובתכש ה ת ׳סו ןכ שי קפסל לכב ה ח ושש ת רכזנה םי
ב ג ארמ • ןיאו ונתא עדוי דע המ • ךיישו רמול רמוש םיאתפ ׳ה • ךא ז״כ קוחד דאמ אבל טפשמב לע לכ םלענ • גלו ז ר רמוא
התעש ןיא הזב הנכס • ימו אב ע ד תילכת דוסו םירבדה הלאה םיבגשנה , םימלענו וניניעמ יניעמו ונלכש • רתויבו המית
ע ל א״מרה ל״ז איבהש ׳יסב הז ןינע הפוקתה שיד הנכס תותשל מ י ם ףא מ״דבש ומצעב איבה תעד םכחה ןבא א ארז
ברו יאה ןואג ותבושתב ישנאל ןאריק ד ה או שוחינ אמלעב רובעב אוהש ת תלח הפוקת ןיא םיצור ל ש ת תו םימ ואצמיש
םנחב כ״ע ולכאי ינימ הקיתמ ש״ע • עו כ ״ ז ששח םירבוסהל שיד הזב הנכס • םירבדה לכל אבוט ידפק ונינמזב םגו
ר תאווצו ל"ז ח"יר תאווצב םיאצמנה הלאה ׳ שב ןייע ליטפעש ״ יסב םאיבמש םינטק ע ׳ הז • וליא םינינעל המודכו • ןיאו
שיא םש לע בל שוחל םירבדל םירכזומה ב ס״ש • םעטו רבדה םלענ ונממ המב וליקהש ורזחו וליקהו הזב • ראשבו
תורמוח הזב םירימחמ דאמ • םיששוחו ףא ישל ח ו ת נקז תו המלו אל י ח ושו ל ירבד ל״זח פ״כע כ ומ תואווצל נה תורכז •
ןכל רמוש ושפנ קחרי םהמ • אצמו ת י ש״שיב ח ילו ן ׳יס ב״י פב ׳ לכ רשבה כש ת ב ל״זו פ״עא שיש רח ם ינומדק ם ןיאש ךומסל
ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 7
לע תואופר דומלתה ידכ אלש איצוהל זעל לע םימכח םינומדקה אלו ועדי שיש וניש י תומוקמב ש״כמו םינמזב תורודהש
חופ ת םי םיכלוהו או ם םינושארה םיקנעכ ונא יכ ת ןישו ג ס המ וריהזהש םושמ תוחור לכ ם אל ׳חיכש אנדיאה ומכ תוגוז ימודו ןה
מ״מ המ שיש ל ח שו עמ ינ ן םיפשכ יהו תוקז ופוגבש ימל ח ש יעבימ ל״כע • הזו הארנ תעד ם״במרה רוטהו רבחמהו אלש
ובתכ לכ ירבדה ם ורמאנש ס״שב סושמ הנכס ןכ ל״נ :

ת"וש א"צ ןמיס ד"וי ןילבולמ ןהכה בקעי ןב קודצ 'ר י"בצ תראפת ) 1900 - 1823 (
... מ הט לש ״ת ח לכ ןיאש חת ת ׳י ׳וכ . ם״בשריפו אש ןי םש לכוא ןי ןיקשמו םושמ ר ו ר״ ׳יאדכ ב פ ׳ ע פ״ . משמו ע הזמ קרד ת ״ ח
ריהז ׳יב . א ב ל יבור אמלעד םהש ע ה״ אל יריהז ׳יב . או ע כ״פ זה וריה ע ויל ח םימכ ׳פב ע פ״ . ו ע כ״ אד ןי ליעומ הזב ושד וב םיבר .
הארנהו שיד קוליח לכב ינה ד ןנירמא פ״וש ׳ד . ייה ונ ושדשכ וב לכ םדא הזבו רתוה ל לכ . לבא המ ושדש וב קר ה״ע
הו ת ח״ ז ה י יר ם אל מ ירקי ושד םיבר . ילואו םג תה ״ה ד אל קפחסנ אלא ג״הכב . ושדש וב קר םתוא אש ןי ןיעדוי . ש״ועי . ׳עו
י״שר הכוס ) ד ף א״כ ב״ער ( ׳יפ יאהב זחד ״ ה אלד בשרכ ״ ם . ןיאו ׳יאר . ימו ה ו רקיעה הארנ לכב ה ינ אתנכס רד ו ״ ר אלד
יריהז . ונייה סושמ אנדיאהד אל יכש ח י ה ינ ורד ״ ר . ש״דכו תה ׳סו ׳פב כ ״ ה ) ףד ״ק ה ע ״ ב .( המ הש ע םלו ןיא םירהזנ םושמ
ביש ת א . ד ןיא וא ת ו ור ״ ר ׳יוצמ וניניב כ ךרד ןיאש זנ ה ר ןי וזב .תוג נו ר הא ד ו ד יא ה ות ׳ס אל ינפמ ואיקב ת ם ב ור ״ ר וה א הש ג י ד ו
ןיאד וא ת ה ור ״ ר ׳יוצמ ד . אל כז ר ו ועמשש הז מ ימ ש ה ׳י יקב זב ה יב םהימ ש ל עב ל י ה ת ׳סו ל עדי צמ ד ואיקב ת ו . קר
בוס םיר ליאוה ןיאו עה ו םל םירהזנ מ תס אמ ךכ בוקמ ל םי אמ תוב הי ם יפמ םיאיקב דויו ע םי . וא כע ״ פ הז םניאש ןיריהז ו ל א
מש ע ונ קזנה והז ׳יאר הניאד ׳יוצמ . אוהו ה עט ם והלוכב ןיאד םלועה ןיריהז . ךכו הלבק ידיב ןילכואב אש ח ירו מה ט ה
כו וי ״ ב ןיאש ל חה רימ ב ד רב יאה נד א . ימיבד ימכח דומלתה ה ׳י ה ר ו ר״ יוצמ תו אלו יאה נד א . אבהו לואשל ליאוה אוהו
יפק ד יואר צל ו ו ת ול ל ןישועה ה כאמ ל אוהה . והזש מ ד ךר ה ס ג ו ל ה לבוקמה יב ד ה מה ןו ליעומש תרבעהל ר ו ״ ר . ליעויו
תרבעהל חפה ד ד ןאמ ד יפק ד דו י הזב . ךכ לבק ת י . ו לד א צקמכ ת םירומ םירימחמ הזב :
... תמאבו תעדל י ה ׳י הארנ עד ״ כ ל א ד ב ור קה מד ו ינ ם םושמ ד רב מבש ינ ן א ל א םימב וגמ ל םי ש זנ ׳ םרוסיא הנשמב ילקשו
ירטו םימכח ב ׳י ט אבו נד . אר ה זמ ה נד א ס ר ןינמב לככ יזג תור םימכח ל ח שו ל ד רב ףא ימל טוע המ לד ״ ח רוסיאב . כו ד ׳יא פ ״ ק
ד לוח .ןי ו וה א ללכב ד םירב ןינמבש . ךכיפלו וכרצוה ל תת ט םע לע יאה נד א ד ןיא םישחנ יוצמ ןי צ״אש ןינמ רחא וריסהל . בא ל כ ל
ה ינ כס תונ רד ו ״ ר ׳זנה ב לת דומ . ןיא םהב ע ןינ ל ד רב ןינמבש ללכ מד . םלוע אל ורסאנ מב נ ןי . א ל א םימכחהש םיאיקבה
צמ ד י ד ועי ת ם ינעב ינ ה ר״ור ל תעד והזיא הנכס וה ד עי ו ל םיבר א הזי ד רב יואר ל י הז ר . ו ה ר " ז אפורכ ט יעב ריהזמה
םירבדב כוסמה ינ ם ש ג כ״ א נ ו םיכירצ עומשל ל ו ושמ ם םתרמשנו א ל םכיתושפנ . ףאו ירבל םימכח ינעב ינ ם ולא ךכ םה .
ןיאו הזל ןינע ע ם רבד נמבש ןי ללכ . טושפו :
לבא ה מא ת רורבה יניעב מכ ״ ש . ןיאד ןאכ ה ש תונת ט יעב ת ללכ . מו ע םלו אל ׳יה הזב הנכס תיעבט . ו מ ״ ש ׳מגב שקד ה
ל ד ״ א יא ונ ר ״ ל פע ״ י עבטה . לעו בורה ב ת מל ו ד ורמאשכ ןכ וניא ע ״ ד ה ט עב ללכ ר . ק עכ ןי המ ארוקש מר ם״ב שוחינ
זנכ ״ ל ) . וניצמו פב ׳ איצמ ת השאה יזח ל ור ח ערצ ת ד פ אחר יוליע ׳ . ש םג הזב ׳יה צא ל ם םושמ ור ״ .ר ו מכ ״ ש בב מ״ ״קד ע ד ״ ב
.(חורב לכה במר ךכלו ״ זנש םעטמ וכרדכ וטימשה ם ׳ . נאש ךרדכ הזב רהזיל ונידיב וניתובא גהנמ ונאו םימב םירהזנ ו
דו הפוקתד תבש ךרוצל רבדב רימחהל ןיאד אוה אטשוק תהימ לבא .אצויכו .תמה תנוכש :ראבתאש ומכו .

ב דומע טק םיחספ ב קלח עדיוהי ןב רפס ) יח שיא ןב ( דאדגבמ םייח ףסוי 'רה ) 1909 - 1834 (
ןכלו שי ןיקיזמ ידפקד תוגוזא יכ גוזה אוה דרפנ ינפמ כ י רכז הבקנו הפילקד אוהש םשרש אל ויה םילוכי רבחתהל דחי וראשנו
וריפב אד רבדו הז אוה השק םהילע דאמ אלש ויה םילוכי תומדהל הזב לא השודקה םשש םייס ארוביחב לעו ןכ וארישכ
הטמל השעמ תוגוז אוהש אדוריפ םירכוז םתרצ םירגתמו המב דיבעד תוגוז . הנהו תולהת לאל לטבתנש קזנ לש תוגוזה
ינפמ יכ א״טסה שלחנ החוכ הלחתו לטבתנ י״אב ינפמ התשודק כ״חאו לטבתנ ג ם לבבמ ״עא ג יחיכשד םש ןיקיזמ
יפט . התעו ז״הזב הברדא לועה ם םיקסוע תוגוזב גהנמו םישנה הפ וניריע דאד׳גב א״עי םא םיחלוש ינימ הקיתמ ךותב
םילכה תחמשב ןיאושנ וא הלימ הזמ הזל םידיפקמ אלש וחלשי םילכ רפסמ דרפנ אלא רפסמ גוז וגהנו ידכ לטבל ששח
תוגוזה היהש נשארב ה רבגו לארשי :

ינוילג ליגנע י"רהמ ס"שה :טק םיחספ ) 1920 - 1859 (
םש אל לכאי א םד רת י אלו שי ת ה ת יר כ ׳ו , ע ׳ ת פסו ת א ש תב פ ר ק ׳ז דבד ר כ י ירומאה ויה קמ דיפ ןי אקווד תושעל ת יר ע ש׳׳
ינתד מה ו ש ב ת פא חור ןי ו מא ר ה יא ינ מ ו ש וב ןת אלא יב ת יר כ ירתב חלשמהו ירתב חדקמהו ׳ו ירומאה יכרדמ :

זטק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ןחלושה ךורע ) 1908 - 1829 (
זי ףיעס
תוגוז ןינע ינפ האר אלש אקוודו ושארב ומד םילפכ התושהו ירת התשי אלו ירת לכאי אלש ורמאו [א י"ק םיחספ] 'מגב עודי
אצל אקוודו הב ןל תיל קושה ינפ האר לבא סוכל סוכ ןיב קושה יוה אסכה תיבל תאצל קר הנכס ןיא תיבב בשיל לבא ךרדל ת
םיאושיק יתשו םיזוגא יתשו םיציב יתשו תוגוזל ףרטצמ וניא הכרב לש סכו ךרדל תאצלכ יוה דימ ןשיל ךליל ןכו ךרדל תאצלכ
ושמ ורזגו והינ יאמ ןנברל והל אקפתסמו הרמאנ דחא רבד דוע ךא אדיפק יוה תוגוזד יניסמ השמל הכלה יוה לכ לע הז ם
ןחלשה לע םינשו םדוק דחא ןכו תוגוז יוהיל אלד ןיפרטצמ הליכאה ךותב דחאו הליכא םדוק תוסוכ ינש התש םאו םירבדה
לטבל ףרטצי אל רכש לש דחאו ןיי לש תוסוכ ינשו תוגוזה לטבל אפרטצמ אל הדועסה רחאל דחאו ןחלשה לע םינש לבא
מ ןיי לש דחאו רכש לש םינש ךפיהלו תוגוזה ףרטצמ אל לקה ןמ ףרטצמ ונממ רומחה ןמ ול רבוחמה לכ ךנמיסו ףרטצ מ"מו
ש"ע הידהב ידפק אל דיפק אלד לכו הידהב ידפק דיפקד לכ אתלימד אללכו יגוזא ידפק אל אברעמבד םש ל"זח ורמא
ש"מכ וגהנתי םידיפקמ שי םא קר תוגוזב םידיפקמ ונעמש אל ונינמזבו כ םדא ידיב ורמגש לכד םש ורמאו םחל תורככ ןוג
ינימב והזו תוגוז םושמ םהב שי םהב אצויכו תוריפ ינש ומכ םימש ידיב ורמגש לכ תוגוז םושמ םהב ןיא לישבת תורעק וא
ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 8
ינימ לע קרד יאדו אלא םדא ידיב םרמגד בג לע ףא תוגוז םושמ רכשו ןיי תוסוכב שיד ורמא ירה ןיקשמב לבא םילכאמ
קפס םאו םיקשמ לע אלו ורמא םילכאמ לטבל הז סוכ ףרטצמ תוגוז התש םאו דחא דוע התשי ואל םא תוגוז התש םא ודיב
:ךלמנכ יוהו םינושארהל ופרצל ותעדב ןיא תוגוז התש אל םאו ופרצל ותנווכש ןויכ תוגוזה

א דומע ופ ףד אעיצמ אבב ףדה לע ףד
ץבוקב :א"כח בתכ (בעק 'ע ג"סשת ןסינ 'ב ןוילג) ט"שעבה לכיה

רפסב בויל" "ילייחו שטיווא - תוקייודמה ויתועומשב ד"בח ידיסח ברקב עדונש ןהכה לאפר יבר עדונה דיסחה ידי השעמ
'מע) אילפהל 61 הרעה 2 ,םינטק םהשכ םיתמ וינבש ןנואתהו [שטיוואבוילמ ב"שר] יברהל דחא יוג אב םעפ" :רפסמ (
םה םאה ('ייושע הרקתה םהילעש) ךתיב תרקתב שי תורוק המכ ותוא לאש ול רמא ,םייגוז אל יוגה הנעו ,אל וא םייגוז
) םייגוז ויהיש ידכ תחא עורגל וא תחא ףיסוהל יברה םייגוז אל אקוד תויהל ךירצ ידוהי לצא 'יגוסב הכוראב ראובמכ]
,[ךליאו א ,יק םיחספב םייגוז אקוד יוג לצאו ( ."

םלוא אעיצמ אבבב אידהב ראובמהמ ג"עצ ] אקתסירפ היחכשא" :(א ,ופ) ,הברד אזיפשוא אוההל אכלמד [י"שר ,חילש
אכתל הילדו אסכ ירת והוקשאו הימק אכת ובירק תוגוזה לע םינוממה םידשו] הימקמ רדה ,[י"שר .תוגוז התושה תא ןיקיזמ
אסכ דח והוקשאו הימקל רכת ובירק והל רמא ,אוה אכלמד ארבגד היל דיבענ יאמ [הברל] היל ירמא ,הרוחאל היפוצרפ
ל והוילדו .ל"כע .ג"עצו ?תוגוז קזיה ךייש יוגל םגש שרופמב ירה ."יסתיאו ימקמ אכת

בתכו :(חל 'יס א"ח) ךדוא ינא םג רפסב
ידכ ,שטיוואבוילמ ב"שרה רמאש ומכו ,םייוגל תוגוז קזיה ךייש אל םלועלד ,ד"סב בשייל הארנ קידצה תא קידצהל
ךרדב אוה ךורב שודקה בביס אעיצמ אבב ארמגב םתהו ,ע"יז הז י"עש ידכ ,תוגוזהמ [ךלמה חילש] יוגה ןכ קזניש סנ
תוכלמל הבר תא רוסמי אל רמא ,היחכשאו הירתבא שיחב ,אוה אכה אניעב אקד ארבגד אנעדי עדימ ,םש אתיאש ומכו ,
.כ"ע .אנילגמ היל ןידגנמ ידיגנ יאו ,אנילגמ אל ארבג אוההל ולטק לטקמ יא אהמ אנילזא

ףאו רגסש ךשמהב םש אתיאש םושמ ונייה ,חרבו המוחה הלפנו ה"בקהמ םימחר הבר שקיבו ,תלדה הברל ךלמה חילש
אלש תיבב ותוא רוגסל ךרצוה ךכלו ,[ל"נכו] ,אצמנ הבר ןכיה הלגי זאו ,[םירוסיב ותוא ורסיי] ול ודגניש ךלמה חילש ששחש
קזיהמ וליצמש ינפמ] ויניעב ןח הבר אצמש הזב סנה ליחתה רבכ םלועל לבא ,חרבי אלא ,תוכלמל דימ וחקל אל ןכלו ,[תוגוזה
,תוכלמהמ הבר לצניש דחוימ סנ היה ןאכ פ"כע ,חרבו המוחה הלפנו ,ה"בקהמ םימחר הבר שקיב הז לע םגו ,תיבב וריגסה
.ש"או בטיה ק"ודו .םייוגב תוגוז קזיה ךיישש ןאכמ היאר איבהל ןיאו ,תוגוזהמ ךלמה חילש תא אפריש י"ע

ע"עו ה לכיה ץבוקב ט"שעב ,א"טילש יולה .א .צ .א ברה ץריתש ,(א"מק דומע ג"סשת זומת 'ג ןוילג) , ןאמד ,ידימ השק אלד
תבש י"שרב וניצמ ירהו ,יוה יוג חילש ותואש רמיי (אשק רב ה"דב א"ע י"ק ףד) ד"כע יוה לארשי ךלמה חילשד .

ףאו וג היה ךלמה חילש אמלעבש רמול רבתסמש ארמגהמ חכומ תבשב םתה קרו ,י ךכלו ,(בטיה םש ןייע) לארשי היהש
,ןאכל תבש ארמגמ היאר המ כ"או ,לארשי היהש ,םש י"שר בתכ ,הז ץורית קידצהל םג הארנ ל"נה אישוקה רמוחמ מ"מ
ריפש יתאו .לארשי ךלמה חילש ןאכ היהד .

ב דומע טק ףד םיחספ ףדה לע ףד
'וכו ירת םדא לכאי אל :'מגב .
ןועברב "סשת לולא) רפס תירק אבומ (הק 'ע ג א"טילש יקסבינק ח"רגה לאשנש :

:הלאש ,(ךליאו :טק םיחספב) תוגוז תייתשמ ששח היה ארמגה ןמזב םיוגל םג תוגוזה תייתש קיזמ היה םאה קר וא ,
?לארשיל

:הבושת 'א ו"פ אעיצמ אבב ןייע .

ארמגב] או הימק אכת ובירק ,הברד אזיפשוא אוההל אכלמד אקתסירפ עלקיא :אתיא םש אכתל הוילדו ,יסכ ירת והוקש
אסכ דח והויקשאו הימקל אכת ובירק והל רמא ,אוה אכלמד ארבג היל דיבענ יאמ היל ורמא ,הירוחאל היפוצרפ רדה ,הימקמ
.כ"ע 'וכו יסתלו הימקמ אכתל והוילדו יוגל םג תוגוז תייתש קיזהש ןאכמ םיאור .

בתכו ס"חמ 'יחיש ץיבוניבר ןהכה לאילמג ר"גה ידידי ,לארשי ךלמה חילש היה ילואד ריעהל שי הרואכלו :ךדוא ינא םג
תבש י"שרב ןחכשאדכו תוגוזה תייתש קיזמש היאר ןיא כ"או .ל"כע היה לארשיו ךלמל הנוממ ,אשק רב ה"דב (א"ע י"ק ףד)
?םייוגל

ל"יו יוג היה ךלמה חילשש רבתסמ ללכ ךרדבש לארשי היהש םש ארמגה ךשמהמ עמשמ תבשב םתה קרו , םש ןייע)
אוה ךלמה חילש אמלעבש ימנ עמשמ ,היה לארשיו םתה קר י"שר בתכש הזמו ,היה לארשי רמול י"שר ךרצוה ךכלו ,(בטיה
.כ"ע [ק"ודו יוג

ד"סב טק םיחספ - םידשו תוגוז ביק
www.swdaf.com 9
טסק ןמיס םייח חרוא ע"שוצק ףסוי טוקלי - עק - הדועסה תעב תוגהנהו ,לוכאל םירחאל ןתיל
ד . ישייח אלד ,תוסוכ 'ב םג תותשל לקהל וגהנ רבכ הזה ןמזב תוגוזל ןנ . [במק דומע םש י"וקלי] .

ג ךרכ א קלח זפ תרטע ת"וש - ה ןמיס טפשמ ןשוח יחיבז סחנפ ברה ) דלונ 1960 (
הרואכלו ,ונקש הנושארה םתריד תא םירכומו םידיפקמ םניאש ,םימלשו םיברל םיאור ונא עודמ 'יחיש 'בכ תלאש ןינעבו
?(א"ע טנ) ןישודיקד 'מגב שרופמה דגנ והז

שודיקד 'מגב הנה :הבושת בר לזא ,הנבז אבא יבר לזא ,התונקל אערא איההב ךיפהמ הוה לדיג בר ,אתיא (א"ע טנ) םש ןי
היחכשא קילס יכ .לגרל ונלצא הלעיש דע ןתמה היל רמא ,אחפנ קחצי יברל הילבקו אריז יבר לזא ,אריז יברל הילבק לדיג
.עשר ארקנ היל רמא ,יאמ ונמיה הלטנו רחא אבו הררחב ךפהמ ינע היל רמא אל היל רמא ,יכה דבע אמעט יאמ רמ אלאו
יעב יא ,אתלימ אנמסמ אלו ,איה אתיימק אעראד הל אנינבזמ אל ינובז ל"א ,רמ הילהינ הבתינ ימנ אתשה .אנעדי הוה
רמ אל .לדיג בר הב ךיפהד םושמ הל תיחנ אל אבא יבר ,"היחי תונתמ אנוש" ביתכד הל תיחנ אל לדיג בר .הילקשנ הנתמב
לו הל תיחנ אלו .םלועמ יתחקלש הנושאר יל איה וז ,אתיימק אעראד :י"שרפו .כ"ע .ןנברד אערא אירקתמו ,הל תיחנ רמ א
.ש"ע .ןושאר וחקמ םדא רוכמיש בוט ןמיס וניא ,אתלימ אנמסמ אדבוע יאהד ג"עאד ,ראבתמ י"שר ירבדמ הרואכל כ"או
ש ,חקמ ינינע לכב אוה הז ןינע אלא ,איה אקוד ואל תועקרקב הוה הז םא .ןינע ותואבש ןושארה וחקמ תא םדא רוכמי אל
ןינע ותואבש ןושאר אוהש רחא ץפח לכ הז םאו ,הנקש הנושאר עקרק . ..

... הרומש התיהש הביס הזיאמ דיפקהל ול היהש הוה ומיע וקומינו ומעט ל"צ ,דיפק א"רד ל"נה ןישודיקד 'מגב ןניזחד אהו
גד יריאמהו ש"ארה לש םתסריגל ףאו .ומיע םשב א"דיחה וניברל 'יע) ס"שהד אמתסד רמאמ אוהש עמשמד "רמ רמאד" יסר
אהכו ,ןרמו ם"במרה ירבדב הכלהל הז רבד רכזוהש וניצמ אל מ"מ ,(ש"ע .(וס תוא םיארומאו םיאנת רדס) ב"ח םילודגה
לע ףא השאו קונית תיב (ב"ע הצ) ןילוח 'מגב ןנירמאד אה (ד"ס טעק 'יס) ד"וי ע"ושב ןרמ איבהד .ןמיס שי שוחינ ןיאש יפ
ב .ש"ע ,הזב םיקדקדמ אלו יכהב דיפקהל וגהנ אלש התעו ,רודו רוד גהנמ אוהד ולא םינינע לכב רמול שי ילואד םג המו
שד שדד ןויכ ןינעב םידיפקמש ונעמש אל ונינמזבד ,םש בתכש (ז"יס זטק 'יס) ד"וי ןייטשפע מ"ירגהל ןחלושה ךורעב 'יעו] .
קר ,תוגוזה שי םא םיחספ יריאמה ירבדב םג בטיה 'יעו .ש"ע .ל"נה םיחספד 'מגב ראובמה פ"ע הזב וגהנתיש יואר םידיפקמ
םהל חנה רהזהל םישנה לצא גהנמה טשפתנש המ לכד ,םש בתכש (דלר י"סוס) ריאי תווח ת"ושב ע"עו .ש"ע .(ב"ע טק)
מלשוריב םג הארו ,'וכו ריתהל םהל ורוהו ןויסנב עדונ אמתסמד ,לארשיל ,ימא יבר רמא ,םתה ןנירמאד (ג"ה ח"פ תומורת) י
ןדש (ה תוא ג 'יס ע"הבאח) ו"ח רמוא עיבי ת"ושב ע"עו .ש"ע .רהזהל םירמוא תוירבהש הממ רהזהלו שוחימל ונחנא ןיכירצ
ב הלעהו ,לייחה לש ומש וב םושרש ,םילייחה ראווצבש תיקסידה פ"ע תונוגע רתיה ןינעל המחלמ יללח יוהיז יבגל םתה אחוכ
,ולש וניאו רחאמ וליאשה ללחה אמש ןנישייח אלו ולש יקנראו סיכה פ"ע ללח םיהזמד ל"סד םיקסופה תעד פ"ע ארתיהד
סיכ יבגל םאו ,היה ןאכו אצמנ ןאכ ןנירמא ןכלו ,(ב"ע זכ) מ"בבד 'מגב ראובמכ םהלש יקנראו סיכל ישניא ילשומ אלד םושמ
דיפקה האצמ אלש יפ לע ףא ןכ ורמא יקנראו אל יכ ,ישחנמ אלד אבוט ישניא אכיאו ,אמלעב שוחינ םושמ אלא םהב חונל ה
לכש ןויכ ,הליאשהל ללכ ךרד ןיא יאדובש ללחה ראוצ לעש תיקסידב ש"כ ,פ"הורל הלאשל ןנישייח אל ה"פאו ,בקעיב שחנ
לעד ראבתמ ירהו .ש"ע .ד"תכע .הלאשל שוחל ןיאש אטישפו ,יוהיז תרטמל אלא היושע הניא הרקיע 'מגב ראובמה ףא
ה"פא ,ש"ועי .(ד"ס בלק 'יס) ע"הבא ע"ושב םג רבדה אבוהו םליאשהל אתלימ אנמסמ אלד יקנראו סיכ ןינעב ל"נה מ"בבד
.(ל"קו .ידפק אלד ל"יד ם"במרבו ע"ושב ללכ אבוה אלש רבדב ש"כ כ"או ,תואור ונניע רשאכ יכהב ישנא ידפק אל ז"המזב
ב ןניטקנ רומאה לכ ףוריצב ןכלו אתריבג אללכ יאהל יכה , חטב ךלי םותב ךלוה ,(ט י ילשמ) בוט ענמי אל ת"ישהו
םימתב םיכלוהל היהת ותעדש ידכ ב"ויכ לכו הלודג רתוי הריד שוכרל לכויש אתיבד אחוורל שדוק ותנווכשכ טרפבו ,
ת"ישה תדובעל תבשוימ .

ע הש תוירבל ךרטצת לאו לוח ךתבש

במר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
ר"א ישא רב אייח ר"אד אהו ןידרת לש לישבתו ןימוש ישארו םילודג םיגדב וגנעמ המב (ב חיק) אקריפ איההב ימנ ןניסרגו
שהש ימל ונייה אנסרהד אסכ 'יפא אפפ בר רמאו גנוע יוה תבש דובכל ואשעו טעומ רבד 'יפא ול הקוחד הע םימעפ המכו
השע ללכב ינא םא םירחאל ינא ךירצו יל קיפסמ וניאו ילשמ טעמ יל שיש םויה ינומכ ל"ז א"א ינפל רבדב יתתנו יתאשנ
רורב רבד ינבישה אלו ואל םא לוח ךתבש רמוא אמית ןב י"רד הנשמ איהה לע 'יפש י"שרל תובא יקרפב יתאצמ כ"חא
נכ זע יוה רמא אל ע"רד ייורואל אמית ןבד איהה היונש לוח ךתבש השע רמוא ע"ר הנשמ התואל ףכת ל"זו בתכש רמ
כ"ע רתויב תותבש דבכל רשנכו רמנכ ומצע זרזל םדא ךירצ לבא רתויב ול הקוחד העשהש ימל אלא םדא לכ ךירצ כ"ע .
הברדא יכ יתסנרפ רסחא ךאיה רמאי לאו תבשה דבכל ידכ םימי ראשב םצמצל הוחא אפילחת ינתקדכ ול ופיסוי ףיסוי םא
ט"יו תבש תאצוהמ ץוח ח"רל ח"רמ ול הבוצק םדא לש ותסנרפ לכ האזוח יאנברד
ב
ול ופיסוי ףיסומ םא ת"תל וינב תאצוהו
ח לעב אוה ןמאנ יכ גאדי לא אוה ןכש ןויכו ערופ ינאו ילע וול ינב אוה ךורב שודקה רמוא ט"ויו תבש תאצוה יבג ימנ 'ירמאו ובו
.ובוח ול עורפל

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->