HOTĂRÂRE Nr.

1447 din 28 noiembrie 2007
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 823 din 3 decembrie 2007 Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaŃiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum şi alte dispoziŃii contrare. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Marian Marius Dorin p. Preşedintele AgenŃiei NaŃionale pentru Sport, Valentin Vasilescu Ministrul economiei şi finanŃelor, Varujan Vosganian Bucureşti, 28 noiembrie 2007. Nr. 1.447. ANEXA 1 NORME financiare pentru activitatea sportivă CAP. 1 Obiectul şi domeniul de aplicare ART. 1 Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităŃii sportive, participanŃii la acŃiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităŃii sportive. ART. 2 (1) Prezentele norme se aplică de către autorităŃile şi instituŃiile administraŃiei publice centrale, inclusiv instituŃiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entităŃi sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanŃarea programelor/proiectelor sportive ale acestora. (2) EntităŃile prevăzute la alin. (1) se definesc împreună organizaŃii sportive.

1

competiŃie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeŃean sau promovarea în eşalonul valoric superior. încadrată într-o unitate sau instituŃie de învăŃământ. pot participa sportivi din cadrul unor organizaŃii sportive din mai multe Ńări. simpozioane. potrivit actului de înfiinŃare sau statutului. care în cadrul activităŃii didactice a identificat o persoană tânără cu potenŃial pentru înalta performanŃă sportivă şi a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. altele decât competiŃiile sportive şi cele de pregătire sportivă. a) competiŃie sportivă internă de nivel naŃional .persoane juridice de drept public ori privat care. alte acŃiuni sportive . profesor care a depistat . conform regulamentului de desfăşurare. documentare.tip de alimentaŃie specială.competiŃie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naŃional. în baza unui regulament. 3. 5.competiŃie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeŃean sau promovarea în eşalonul valoric superior. Categoriile de acŃiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acŃiunile de pregătire sportivă. 11.competiŃie sportivă la care.persoană calificată care se ocupă de selecŃia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă. schimburi de experienŃă. realizarea de recorduri şi/sau obŃinerea victoriei. 7. 2 DefiniŃii ART. orăşenesc sau municipal. competiŃie sportivă internă . pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România.acŃiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităŃi competente.persoană calificată.competiŃie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal. conform regulamentelor de desfăşurare. b) competiŃie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeŃean . 3 În înŃelesul prezentelor norme. termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaŃii: 1. după caz.CAP. alimentaŃie de efort . competiŃie sportivă internaŃională . 6. competiŃie sportivă . desfăşurate în Ńară sau în străinătate. consultanŃă şi altele asemenea. activitate sportivă . informare. confirmată de organul abilitat. cum ar fi: congrese. 4. c) competiŃie sportivă internă de nivel judeŃean . necesară compensării pierderilor de nutrienŃi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiŃii. sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate. orăşenesc sau municipal .acŃiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă. 10.substanŃe sintetice sau naturale cu efecte ergo. d) competiŃie sportivă internă de nivel comunal. 2. Activitatea acestora trebuie evidenŃiată de cluburile sportive şi confirmată de federaŃia sportivă naŃională de specialitate. întâlniri de lucru. expoziŃii. gale. 3 ParticipanŃii la acŃiunile sportive 2 . 9. susŃinătoare de efort . curativ şi accelerează refacerea după efort. Activitatea sa trebuie evidenŃiată de cluburile sportive şi confirmată de federaŃia sportivă naŃională de specialitate. competiŃiile sportive şi alte acŃiuni sportive. promovare. 8. substanŃe care nu sunt incluse pe lista substanŃelor interzise întocmită de AgenŃia Mondială Antidoping (WADA). cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecŃionare şi altele asemenea.acŃiune sportivă desfăşurată în Ńară sau în străinătate.competiŃie sportivă la care. acŃiuni sportive. asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă. CAP. având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiŃii sportive.sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic. precum şi acŃiuni de cercetare. care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive.orice persoană care îndeplineşte o funcŃie oficială în cadrul unei federaŃii sportive. seminarii. conferinŃe. colocvii ori alte reuniuni. de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităŃilor sportive spre înalta performanŃă sportivă. pot organiza. 12. denumite împreună acŃiuni sportive.complex de acŃiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. personal din cadrul federaŃiilor . acŃiune de pregătire sportivă . antrenor sau profesor care a selecŃionat şi promovat . organizaŃii sportive . contribuind indirect la susŃinerea biologică a efortului următor. realizată în baza unui program stabilit. participa şi/sau finanŃa.

după caz: a) cu orice fel de tren. se poate efectua. alŃi specialişti. B. conform regulamentelor proprii. 4 (1) AcŃiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaŃiilor sportive care le organizează. b) cu mijloace de transport auto ale entităŃilor organizatoare sau participante.A. ART. (2) lit. asistenŃi medicali. ART. c) cu mijloace de transport în comun. (2) La acŃiunile prevăzute la alin. de organizaŃia sportivă organizatoare sau participantă la acŃiune. structura şi componenŃa nominală ale participanŃilor se stabilesc. în raport cu regulamentul competiŃiei. utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanŃe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte. 7 La celelalte acŃiuni sportive interne şi internaŃionale prevăzute de prezentele norme. La competiŃiile sportive şi la alte acŃiuni sportive interne şi internaŃionale ART. fizioterapeuŃi. în funcŃie de ramura de sport. medici. maseuri. după caz. la care participă sportivi elevi. 6 (1) La competiŃiile sportive interne şi internaŃionale. fizioterapeuŃi. structura şi componenŃa nominală ale participanŃilor la acŃiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaŃiile sportive organizatoare. operatori video. (4) Numărul. 3 . 9 (1) Transportul participanŃilor la acŃiunile sportive organizate în Ńară. respectiv de federaŃiile sportive internaŃionale. b) şi c) pot beneficia pe perioada acŃiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii. c) medici. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiŃiile sportive alcătuiesc delegaŃia sportivă a organizaŃiei sportive pe care o reprezintă. clasa a II-a pe distanŃe de până la 300 km şi clasa I pe distanŃe mai mari de 300 km. întrun program stabilit în comun de federaŃia sportivă naŃională şi conducerea unităŃii de învăŃământ. precum şi alte persoane din cadrul autorităŃii. ART. (3) Numărul. (1) pot participa: a) sportivi. (3) Persoanele prevăzute la alin. numărul. în afară de sportivi. CAP. operatori video. necesităŃile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. în raport cu regulamentele ori condiŃiile de participare comunicate de organizatori. structura şi componenŃa nominală ale delegaŃiei sportive care participă la competiŃii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaŃia sportivă pe care o reprezintă. asistenŃi medicali. pentru asigurarea pregătirii şcolare a acestora pot participa şi cadre didactice. 4 Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acŃiunilor sportive SECłIUNEA 1 Cheltuieli de transport ART. La acŃiunile de pregătire sportivă interne şi internaŃionale ART. care contribuie la asigurarea condiŃiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării. participării sportivilor în competiŃie şi realizării obiectivelor propuse. cadrele didactice beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi sportivii. după caz. scopul şi obiectivele acŃiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaŃie. alŃi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii. de scopul şi importanŃa acŃiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. cercetători. pot participa antrenori. 8 Numărul arbitrilor la competiŃiile sportive interne şi internaŃionale se stabileşte de federaŃiile sportive naŃionale. cu excepŃia cazurilor în care acŃiunile sunt organizate în localităŃile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaŃi. instituŃiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia. 5 Pe durata acŃiunilor de pregătire sportivă desfăşurate în altă localitate decât în cea de domiciliu. b) antrenori. în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia. situaŃie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi.

4 . în funcŃie de nivelul. al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiŃia sportivă. (2) La acŃiunile sportive interne şi internaŃionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive. autocare şi altele asemenea. (2) La acŃiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul. clasa economică. f) cu navele de călători. b) în cămine şcolare sau studenŃeşti. respectiv microbuze. în condiŃiile legii. cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziŃiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. pe baza comunicării primite din partea organizatorilor. SECłIUNEA a 2-a Cheltuieli de cazare ART. la clasa economică. după caz: a) în hotelurile în care au loc acŃiunile sportive. 12 (1) Cazarea participanŃilor la acŃiunile de pregătire sportivă organizate în Ńară şi la competiŃiile sportive interne se poate face. sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acŃiunii de pregătire. b) transportul documentaŃiilor. c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităŃilor trimiŃătoare. aerogară sau port. b) în alte hoteluri sau spaŃii de cazare. b) taxele de traversare cu bacul. d) cu autoturismul proprietate personală. d) în moteluri. ART.d) cu mijloace de transport auto închiriate. astfel: a) cu avionul. c) transportul pe destinaŃia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare. f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv. entităŃile trimiŃătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora. închiriate. (2) Cazarea participanŃilor la competiŃiile sportive şi la alte acŃiuni sportive internaŃionale organizate în Ńară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv. (3) La acŃiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanŃilor se face. b) cu trenul. costul suplimentelor de viteză. e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor. importanŃa şi/sau regulamentul competiŃiei. campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv. aparatură medicală şi altele asemenea. e) cu avionul. ART. inclusiv cu vagonul de dormit. la tarifele practicate de acestea. 10 Pentru deplasarea participanŃilor la acŃiunile sportive organizate în străinătate. cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun. c) în locuinŃe închiriate. pe baza legitimaŃiilor de călătorie sau a abonamentului. după tariful clasei I. după caz. după tariful clasei I. prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare. 11 (1) La acŃiunile sportive organizate în Ńară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi: a) taxele pentru trecerea podurilor. e) cu navele de călători. g) cu autoturismul proprietate personală. în condiŃiile legii. în condiŃiile legii. după caz: a) în unităŃile de cazare pentru sportivi. precum şi comisioanele percepute de agenŃiile de voiaj. c) taxele de aeroport. (3) Transportul participanŃilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acŃiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii. gară. al altor materiale necesare îndeplinirii acŃiunii. în condiŃiile legii. d) alte taxe privind circulaŃia pe drumurile publice.

de nivel judeŃean | până la 40 | | . în limita prevederilor bugetare aprobate. (7) În situaŃia în care cheltuielile de masă la acŃiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi. 5 . nu se mai foloseşte.federaŃiile sportive naŃionale şi alte organizaŃii | | | sportive naŃionale | până la 70 | | . (5) La acŃiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanŃi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziŃiile legale în materie pentru fiecare Ńară în care are loc deplasarea. precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acŃiunii. după cum urmează: . suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz. eventualele taxe obligatorii pe plan local. (4) La acŃiunile de pregătire sportivă şi la competiŃiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. atunci când acesta este inclus în tarif. direcŃiile pentru sport | | | judeŃene şi a municipiului Bucureşti | până la 60 | | . conducătorul entităŃii trimiŃătoare poate aproba. plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.federaŃiile sportive naŃionale.cluburile sportive. instituŃii | | | publice de nivel naŃional | până la 70 | |_____________________________________________________________|________________| | c) CompetiŃii sportive şi alte acŃiuni sportive | | | internaŃionale desfăşurate în Ńară.de nivel naŃional | până la 55 | |_____________________________________________________________|________________| | b) AcŃiuni de pregătire sportivă desfăşurate în Ńară. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. | | | organizate şi/sau finanŃate. Comitetul Olimpic şi | | | Sportiv Român. după caz. precum şi costul micului dejun. antrenorii. la nivelul comunicat de aceştia. În această situaŃie. după caz. orăşenesc sau municipal | până la 35 | | . asociaŃiile judeŃene şi a municipiului| | | Bucureşti pe ramură de sport. pe baza documentelor justificative. de: | | | .lei/zi ______________________________________________________________________________ | AcŃiunea | Limite | | | maxime/persoană| |_____________________________________________________________|________________| | a) CompetiŃii sportive interne: | | | . arbitrii şi oficialii participanŃi. în limita sumei de 90 lei de persoană. alte organizaŃii sportive | | | naŃionale. (8) Prevederile alin. organizate şi/sau | | | finanŃate de: | | | . (5) În cheltuielile de cazare se includ.de nivel comunal. participanŃii la aceste acŃiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru Ńara în care are loc deplasarea. 13 (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acŃiunile sportive organizate în Ńară se diferenŃiază pe categorii de acŃiuni. direcŃiile pentru sport | | | judeŃene şi a municipiului Bucureşti | până la 55 | | .AgenŃia NaŃională pentru Sport. (7) se aplică şi în situaŃia în care cheltuielile de întreŃinere şi cazare a participanŃilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităŃile participante. (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiŃiile legii. pe lângă tarif sau chirie.cluburile sportive. (3) La competiŃiile sportive organizate în Ńară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. SECłIUNEA a 3-a Cheltuieli de masă ART.(4) În cazuri temeinic justificate. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.de nivel zonal sau interjudeŃean | până la 50 | | . asociaŃiile judeŃene şi a municipiului| | | Bucureşti pe ramură de sport. ministerele şi alte instituŃii publice de | | | nivel naŃional | până la 80 | |_____________________________________________________________|________________| (2) La încheierea competiŃiilor sportive şi a altor acŃiuni sportive internaŃionale desfăşurate în Ńară se poate organiza şi finanŃa o masă oficială cu sportivii.

(1). ART. 17 (1) OrganizaŃiile sportive care organizează competiŃii sportive interne şi internaŃionale pot finanŃa. numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. de către o singură structură sportivă sau de către direcŃiile pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti. de unitatea la care li se asigură masa. (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. pentru sportivii din loturile olimpice şi naŃionale. cheltuieli privind indemnizaŃia de arbitraj în limitele următoare: . SECłIUNEA a 5-a Cheltuieli privind plata arbitrilor. iar asistenŃii medicali 75% din indemnizaŃia medicilor. pentru arbitrii şi oficialii delegaŃi la acestea. (2) Criteriile de acordare se stabilesc. după caz. de direcŃiile pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi de cluburile sportive.4 indemnizaŃii la nivelul unui arbitru secund. 16 Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului. pot fi plătite 2 .lei ______________________________________________________________________________ | CompetiŃii sportive | | | internaŃionale | CompetiŃii sportive interne: | | organizate de: | | |________________________|_____________________________________________________| | federaŃii | alte | de nivel | de nivel | de nivel | de nivel | | sportive | organizaŃii| comunal. în funcŃie de specificul ramurii de sport. pentru aceeaşi perioadă. după caz. nivelul acesteia fiind: a) pentru arbitrul principal. medicilor şi a altor persoane ART. (3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte.în alimente -. 15 Pe perioada acŃiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi. la ramurile de sport la care se justifică. în raport cu performanŃele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta. b) pentru arbitrul secund. miere sau alte produse cu efect nutritiv similar. (1). fructe. | judeŃean | zonal sau | naŃional | | naŃionale | sportive | orăşenesc sau | | interjudeŃean | | | | | municipal | | | | |___________|____________|_______________|__________|_______________|__________| | 210 | 140 | 30 | 60 | 100 | 140 | |___________|____________|_______________|__________|_______________|__________| (2) IndemnizaŃia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune. alimente constând în produse lactate. 6 .până la 450 lei lunar/persoană.până la 700 lei lunar/persoană. la toate categoriile de vârstă . în limita prevederilor bugetare aprobate. ART. în funcŃie de nivelul competiŃiei. sportivii pot beneficia de alimentaŃie de efort . (3) AlimentaŃia de efort se acordă. de federaŃiile sportive naŃionale. 14 (1) Pentru asigurarea unei alimentaŃii corespunzătoare efortului depus în pregătire. SECłIUNEA a 4-a Cheltuieli privind alimentaŃia de efort ART. (4) Medicii pot primi 100% din indemnizaŃia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali. 75% din indemnizaŃia arbitrului principal. pentru ceilalŃi sportivi legitimaŃi din secŃiile cluburilor.(9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaŃiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. pentru compensarea efortului depus. în limita sumei de până la 7 lei/sportiv. structurile sportive şi direcŃiile pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda alimentaŃie de efort. 100% din sumele prevăzute la alin. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaŃiei sportive. la toate categoriile de vârstă . acordată după cum urmează: a) de către federaŃiile sportive naŃionale sau cluburile sportive. de valoarea sportivilor. în timpul sau după derularea competiŃiei. b) de către direcŃiile pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive.

(2) Celelalte structuri sportive. a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri ART. Ńinuta de reprezentare. ei pot beneficia de acordarea alocaŃiei de masă în numerar. SECłIUNEA a 6-a Cheltuieli privind asigurarea persoanelor. precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive. în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv. precum şi | | pregătire şi a| | | cei aflaŃi în pregătire la centrele| | competiŃiilor | | | naŃionale olimpice de pregătire a | | | | | juniorilor | | | |____|____________________________________|____________________|_______________| | 3.jocurile olimpice. b). | | | | | g). pentru perioada acŃiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiŃiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanŃate de acestea. d). 25 alin. | Membrii delegaŃiilor sportive | Comitetul Olimpic | pe perioada | | | participante la: | şi Sportiv Român | acŃiunii | | | .| | cheltuielilor | | |____|____________________________________|____________________|_______________| | 1. 20 (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaŃiile sportive naŃionale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice şi naŃionale vitamine. c). f). a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acŃiunilor sportive pot fi efectuate astfel: ______________________________________________________________________________ |Nr. echipament. impozitată în conformitate cu prevederile legale. în limita bugetului aprobat în acest scop. | Categoria de asiguraŃi | FinanŃarea | Perioada | |crt. cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme. echipament sportiv de pregătire şi competiŃie. antrenori şi alŃi | Cluburile sportive | anual | | | specialişti ai clubului | | | |____|____________________________________|____________________|_______________| | 2. în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv. în baza prescripŃiei medicale: a) vitamine şi susŃinătoare de efort.(5) În cazul în care arbitrii participanŃi la o competiŃie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia. astfel: a) vitamine şi susŃinătoare de efort. 19 Pentru realizarea acŃiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziŃionarea de instalaŃii şi materiale sportive. SECłIUNEA a 8-a Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping ART. | Sportivi. susŃinătoare de efort şi medicamente. precum şi direcŃiile pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti pot să procure. | | | | | .festivalul olimpic al tineretului| | | | | tineretului european | | | |____|____________________________________|____________________|_______________| | 4. unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare. b) medicamente şi materiale sanitare. 7 . | Materiale. în baza prescripŃiei medicale. în limita fondurilor prevăzute în buget. | Membrii delegaŃiilor sportive | Titularul acŃiunii | pe perioada | | | participante la competiŃiile | | acŃiunii | | | prevăzute la lit. mijloace de | Titularul acŃiunii | pe perioada | | | transport şi alte bunuri | | acŃiunii | |____|____________________________________|____________________|_______________| SECłIUNEA a 7-a Cheltuieli pentru achiziŃionarea de materiale şi echipament sportiv ART. 18 Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor. după caz. h) şi i) ale art. | Sportivi. în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv. antrenori şi alŃi | FederaŃiile | pe perioada | | | specialişti din cadrul loturilor | sportive naŃionale | acŃiunilor de | | | naŃionale şi olimpice. (1) | | | |____|____________________________________|____________________|_______________| | 5.

promovare. taxe de organizare a acŃiunilor. organizaŃiile sportive. săli de conferinŃă. în limita sumei de 13 lei/zi/persoană. (2) Pentru realizarea acŃiunilor de cercetare. după caz. pentru formarea şi perfecŃionarea personalului de specialitate. informare. (3) Pentru realizarea controalelor doping. mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaŃiei fizice şi sportului. spaŃii. unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare. în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop. băuturi răcoritoare. recuperare şi igienă personală. masaj şi altele asemenea. privind starea de sănătate a sportivilor de performanŃă. tipărirea. b) federaŃiile sportive naŃionale. izotopi şi altele asemenea. precum şi a celorlalte acŃiuni sportive. pentru sportivii legitimaŃi. pentru sportivii loturilor olimpice. d) achiziŃionarea de panouri şi materiale publicitare. a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecŃie contra incendiilor. respectiv rezonanŃă magnetică. 21 (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistenŃă şi investigaŃii medicale. f) achiziŃii de licenŃe pentru software de bază şi upgrade. la locul de desfăşurare a acŃiunilor sportive. pentru testele efectuate în Ńară. astfel: a) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. c) asigurarea serviciilor medicale. e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acŃiunile sportive. e) cheltuieli pentru servicii de consultanŃă în domeniul sportului. în limita prevederilor bugetare aprobate. multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu. aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acŃiunilor. altele decât cele de pregătire. c) cheltuieli pentru traducerea. precum şi pentru realizarea intervenŃiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. l) comisioane şi taxe bancare pentru obŃinerea valutei. h) activităŃi culturale. pentru acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă. organizaŃiile sportive pot efectua cheltuieli în lei.b) medicamente. b) refacere după efort. organizaŃiile sportive pot efectua. servicii de programare şi de întreŃinere pentru aplicaŃii software în domeniul sportului. SECłIUNEA a 9-a Alte categorii de cheltuieli ART. materiale sanitare. f) obŃinerea vizelor de intrare în Ńările în care au loc acŃiunile. în condiŃiile stabilite de organizatori. cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. materiale pentru pavoazare. k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acŃiunile sportive internaŃionale. şi a staŃiilor doping cu echipamente de specialitate. cum ar fi saună. consultanŃă în domeniul sportului. tomografie computerizată. în cazul acŃiunilor sportive. coronarografie. cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor. (2) OrganizaŃiile sportive care au în administrare sau folosinŃă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente. 22 (1) Pentru organizarea. aranjamente florale. b) cheltuieli pentru procurarea de cărŃi şi alte publicaŃii cu profil sportiv. i) plata lectorilor şi a translatorilor. j) gustări. materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort. c) celelalte structuri sportive. respectiv desfăşurarea acŃiunilor sportive reglementate de prezentele norme. rechizite şi alte materiale consumabile. pentru sportivii loturilor naŃionale. 8 . ART. sau în valută. g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor Ńări sau localităŃi. pentru cele impuse de reglementările internaŃionale a fi efectuate în străinătate. scintigrame cu raze. cafea şi altele asemenea. cheltuieli şi pentru: a) servicii de închiriere de baze sportive. documentare. g) cursuri de formare şi perfecŃionare a specialiştilor. d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităŃii sportive. în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop. în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv.

000|10. premii în lei şi/sau în obiecte. pentru medicamente.000|14. ministerele şi alte instituŃii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor.200 lei/ | | internaŃionale | participantă | acŃiune | |________________________________|________________________|____________________| (2) Costul materialelor de promovare a activităŃii sportive.000|28. 24 (1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive. delegaŃiilor sportive străine li se pot oferi cadouri. federaŃiile sportive naŃionale.500 lei/ | | internaŃionale | participantă | acŃiune | |________________________________|________________________|____________________| | Alte acŃiuni sportive | OrganizaŃia sportivă | până la 1. după cum urmează: a) pentru cele organizate în Ńară: ______________________________________________________________________________ | AcŃiunea | FinanŃatorul | Valoarea | |________________________________|________________________|____________________| | Campionate mondiale şi europene| Organizatorul acŃiunii | până la 230 lei/ | | | | delegaŃie sportivă | |________________________________|________________________|____________________| | Alte competiŃii sportive | Organizatorul acŃiunii | până la 200 lei/ | | internaŃionale | | delegaŃie sportivă | |________________________________|________________________|____________________| | Alte acŃiuni sportive | Organizatorul acŃiunii | până la 175 lei/ | | internaŃionale | | delegaŃie sportivă | |________________________________|________________________|____________________| b) la acŃiunile sportive internaŃionale organizate în străinătate: ______________________________________________________________________________ | AcŃiunea | FinanŃatorul | Valoarea | |________________________________|________________________|____________________| | Jocurile olimpice | Comitetul Olimpic şi | până la 3. 25 (1) Pentru performanŃele deosebite obŃinute în competiŃii sportive. cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. insigne. ART. în limita sumei de 300 lei/meci. (4) Cluburile sportive deŃinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora. în funcŃie de valoarea performanŃei. afişe şi pliante şi altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. Premii pentru sportivi ART. (1).000|Comitetul | |. 5 Premii. CAP. indemnizaŃii. diplome. AgenŃia NaŃională pentru Sport.500|7. plachete. din veniturile proprii ale acestora. eşarfe.lei ______________________________________________________________________________ | CompetiŃia | Locul| Locul| Locul| Locul| Locul|Locul| Cine acordă | | | I | II | III | IV | V |VI | premiile | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |a) Jocuri olimpice |35. structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaŃiei pentru parteneri.echivalentul în lei | euro | euro | euro | euro | euro |euro |Olimpic şi | | | | | | | | |Sportiv Român| 9 . respectiv regulamentelor acestora.000|21. în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaŃiilor sportive naŃionale de specialitate. vitamine şi susŃinătoare de efort. conform normelor legale.(3) AgenŃia NaŃională pentru Sport. ART. până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor: . de contribuŃia personală şi în limita bugetului aprobat. (1). cum ar fi: tricouri.000 lei/ | | | participantă | acŃiune | |________________________________|________________________|____________________| | Alte competiŃii sportive | OrganizaŃia sportivă | până la 1. medalii. cravate. prime şi alte drepturi A. brelocuri. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.000 lei/ | | | Sportiv Român | ramură de sport | |________________________________|________________________|____________________| | Campionate mondiale şi europene| OrganizaŃia sportivă | până la 2. (2) Cluburile sportive pot efectua plăŃi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor. de importanŃa şi amploarea competiŃiei. fanioane. (5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact. 23 (1) La acŃiunile sportive internaŃionale. cupe. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaŃiile sportive naŃionale pot efectua cheltuieli privind contribuŃiile şi cotizaŃiile anuale la organismele internaŃionale cu profil sportiv la care sunt afiliate.

100| 1.000| | | .200| 2.persoane cu handicap:| | | | | | | | | .500|AgenŃia | | | | | | | | |NaŃională | | | | | | | | |pentru Sport | |.tineret şi | 2. seniori | | | | | | |sportive | | | | | | | | |naŃionale | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |k) Cupe europene | 2.800| 2.400| 1.000| 600|ministerul de| |universitare.800| 2.500| 2.800| 2.000| | | |AgenŃia | | | | | | | | |NaŃională | | | | | | | | |pentru Sport | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |i) Jocurile Europei de | 2.000| 4.200| 3.000| 1.500|1.000| | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |d) Campionate europene:| | | | | | | | |.100| 1.seniori |14.000| 2.000| 2.000| 1.200| 7.000| 1.000| 8.000|20.600| 3.000| 800| | |. militare. seniori | | | | | | |sportive | | | | | | | | |naŃionale | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |l) Cupe europene | 2.seniori | 2.000| 2.100| 900| | |.500| 1.200| 1.persoane cu handicap:| | | | | | | | | .800|2.juniori II .400| 1.tineret şi | 900| 600| 400| | | | | | juniori I | | | | | | | | | .000|1.000|10.000| | |.000| | | |cluburile | |intercluburi | | | | | | |sportive | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |m) Campionate | | | | | | |Cluburile | |naŃionale: | | | | | | |sportive | |.900|3.400| 1.500| | | . juniori I | 7.000| 1.000| | | | | | juniori I | | | | | | | | | .400| 5.400| 1.juniori II .000|14.000| 5.500| | | |federaŃiile | |interŃări.tineret.000| 1.500|1.juniori | 5.000|AgenŃia | | | | | | | | |NaŃională | | | | | | | | |pentru Sport | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |c) Campionate mondiale:| | | | | | | | |.200| 1.500|5. | | | | | | | | |feroviare şi altele | | | | | | | | |asemenea | | | | | | | | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |g) Jocurile | 3.000| 800| 600| | | |FederaŃia | |seniori | | | | | | |Română a | | | | | | | | |Sportului | | | | | | | | |pentru | | | | | | | | |Persoane cu | | | | | | | | |Handicap | 10 .juniori | 3.400| | | | | | .000| 7.800| 2.000| 800| 700| 600|Comitetul | |al tineretului european| | | | | | |Olimpic şi | | | | | | | | |Sportiv Român| |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |f) Jocuri mondiale | 3.200| 2.500| 2.200| | | |federaŃiile | |interŃări.000| 6.200| | | |AgenŃia | |francofoniei | | | | | | |NaŃională | | | | | | | | |pentru Sport | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |h) Jocurile Mării Negre| 2.000| 1.400| 1.seniori |10.000| 2. juniori I | 4.500| 1.000| 8.seniori | 7.400| 1.000| 3.000|2.000| 800| 700| 600| | |.100| 900| | | | | | .000| 4.seniori |21.|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |b) Jocuri paralimpice |35.500| 1.000|11.juniori II .000| 4.100| 1.700| 1.cadeŃi | 4.000| | | |AgenŃia | |Sud-Est | | | | | | |NaŃională | | | | | | | | |pentru Sport | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |j) Cupe mondiale | 3.500| 1.000| 4. | | | | | | |resort | |campionate mondiale | | | | | | | | |şcolare şi | | | | | | | | |universitare.000| 3.100| 1.cadeŃi| 700| 500| 300| | | | | |.| 1.100| 1.500| 1.seniori | 1.jocuri sportive: | | | | | | | | | .cadeŃi | 2.300| 1.000| 4.100| 1.000| 750| | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |e) Festivalul olimpic | 2.| | | | | | | | |ale poliŃiilor.500| 2.000| 700| | | | | | |______|______|______|______|______|_____|_____________| |.500| 2.700| 1.sporturi individuale:| | | | | | | | | .juniori II .tineret.000| 1.500| 2.400| 1.000|15.cadeŃi| 1.persoane cu handicap.100|AgenŃia | | | | | | | | |NaŃională | | | | | | | | |pentru Sport | |.

şi clasamente pe echipe.| Discipline sportive olimpice. 28 La disciplinele sportive la care. (2) Sportivii clasaŃi pe locurile I. b) ministerelor şi a celorlalte instituŃii centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparŃin sportivii premiaŃi. separat de probele individuale. (1) se acordă după cum urmează: ______________________________________________________________________________ | | Disciplina/Proba | Cuantumul lit. ART. j). criteriile şi | | | | | cuantumul premiilor se | | | | | stabilesc prin ordin al | | | | | preşedintelui AgenŃiei | | | | | NaŃionale pentru Sport | | |___|________________________________|___________________________|_____________| (2) Preşedintele AgenŃiei NaŃionale pentru Sport.000| 800| 600| | | |sportive | |individuale | | | | | | | | |.| Discipline sportive neolimpice | până la 40% | până la 50% | | | | Pentru această categorie | | | | | condiŃiile. cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiŃiei. a) . ART. b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiŃiei. în cadrul etapelor competiŃiilor sportive interne de nivel naŃional de seniori. II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice. premierea sportivilor se face pentru fiecare performanŃă obŃinută. respectiv. | până la 100% | până la 100%| | | probe olimpice | | | | | Persoane cu handicap .| Probe neolimpice din cadrul | până la 50% | până la 75% | | | disciplinelor sportive olimpice| | | |___|________________________________|___________________________|_____________| | C. potrivit regulamentului de concurs.|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| |n) Cupa României: | | | | | | |Cluburile | |. respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. precum şi la jocurile sportive.seniori | | | |___|________________________________|___________________________|_____________| | B. jocurile paralimpice. pot primi premii şi din partea: a) cluburilor sportive de care aparŃin. 30 (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor: 11 . în limita prevederilor bugetare aprobate. se întocmesc. premierea sportivilor se face atât pentru performanŃele obŃinute la probele individuale.100| 1. în valoare de până la 300 lei. (1) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de AgenŃia NaŃională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. poate aproba. ART.100| | | | | |_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________| Premiile prevăzute la alin. II şi III în competiŃiile interne neprevăzute la art. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe. clasaŃi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice. sunt prevăzute probe pe echipe. Premiile se acordă diferenŃiat. în conformitate cu regulamentul de concurs. ART. respectiv a locurilor I.discipline sportive | 1. 29 (1) La jocurile sportive. campionatele mondiale şi europene. cât şi pentru cele obŃinute în cadrul concursului pe echipe. k) | |___|________________________________|___________________________|_____________| | A. în funcŃie de valoarea meciurilor şi de contribuŃia fiecărui sportiv. pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice. (1). pe baza rezultatelor obŃinute de sportivi la probele individuale. în limita prevederilor bugetare aprobate.i) | Cuantumul | | | | | lit. suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la alin. valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.400| 1. 220 lei şi. 27 La disciplinele sportive la care. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte. 150 lei/persoană. 26 (1) Sportivii premiaŃi de AgenŃia NaŃională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.jocuri sportive | 2. (2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. ART. echipaje sau ştafete.

ART.000 .tineret probe olimpice 1. cele pentru recordurile mondiale şi europene..400 probe neolimpice 700 .600 . 31 Premiile pentru locurile I .juniori .seniori probe olimpice 17. precum şi la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art.000 .500 probe neolimpice 7.lei _____________________________________________________________________ d) European .700 probe neolimpice 850 .persoane cu handicap probe olimpice 10.200 . tehnicieni şi alŃi specialişti ART.persoane cu handicap probe olimpice 500 _____________________________________________________________________ (2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanŃează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.000 . la propunerea federaŃiilor sportive naŃionale.tineret probe olimpice 10.seniori probe olimpice 2. c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor.seniori .lei _____________________________________________________________________ c) Mondial .000 _____________________________________________________________________ .juniori probe olimpice 7.500 probe neolimpice 5. 12 . (1) pot fi premiaŃi. b) gradul de realizare a obiectivelor planificate. Premii pentru antrenori.III la campionatele naŃionale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv.juniori probe olimpice 10. respectiv a sportivilor premiaŃi. 32 (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanŃelor de către sportivi la jocurile olimpice.seniori .juniori I probe olimpice 1. din bugetul federaŃiilor sportive naŃionale. (4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate. în limita prevederilor bugetare aprobate.100 probe neolimpice 560 . iar cele pentru recordurile naŃionale. B.000 probe neolimpice 5.persoane cu handicap probe olimpice 1.000 probe neolimpice 10. campionatele mondiale şi europene şi la alte competiŃii prevăzute la art.persoane cu handicap probe olimpice 7. (1). d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului.800 probe neolimpice 1.000 probe neolimpice 7.600 . (3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. în funcŃie de: a) valoarea performanŃei obŃinute de sportivi. după caz.seniori .100 .lei _____________________________________________________________________ e) NaŃional . din bugetul AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. 30 alin.000 _____________________________________________________________________ .lei _____________________________________________________________________ b) Paralimpic 10.500 _____________________________________________________________________ .seniori probe olimpice 24.lei _____________________________________________________________________ a) Olimpic 24.tineret probe olimpice 14. în funcŃie de valoarea performanŃei.000 probe neolimpice 4. 25.000 _____________________________________________________________________ .000 .juniori II (cadeŃi) probe olimpice 1.

b) antrenorii secunzi . 25. suplimentarea cu până la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii unitare acordate pentru probele respective. (1) şi (2) nu se aplică dispoziŃiile art. (1) din prezentul articol. La jocurile sportive: a) antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi. echipaje sau ştafete. în raport cu contribuŃia fiecăruia la obŃinerea performanŃelor. iar competiŃia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate. în raport cu contribuŃia la obŃinerea rezultatelor. inclusiv pentru obŃinerea de recorduri omologate. inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia. 34 13 . La probele pe echipe. 25 coroborat cu alin. b) antrenorii secunzi . poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice. respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. pentru fiecare probă pe echipe. La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulŃi antrenori. premierea persoanelor respective se face astfel: a) antrenorul principal . ART. premierea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor unitare acordate pentru fiecare probă.un premiu compus din valoarea premiului individual cel mai mare acordat unui sportiv. se stabileşte după cum urmează: A. 26. 25 alin. iar competiŃia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate. cumulat cu valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obŃinute de către sportivii pregătiŃi. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulŃi antrenori. premierea persoanelor respective se face astfel: a) antrenorul principal . la care pregătirea este asigurată de mai mulŃi antrenori.(2) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanŃele obŃinute de sportivi. (4) Cluburile sportive. la una dintre competiŃiile sportive prevăzute la art.câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal. La disciplinele sportive individuale: a) antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat. Cuantumul premiului ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcŃie de contribuŃia acestuia la obŃinerea rezultatelor. un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. respectiv a locurilor I. premiul respectiv se împarte între aceştia. B. 32 alin. La disciplinele sportive individuale olimpice. respectiv instituŃiile şi/sau autorităŃile prevăzute la art. ART. (3) În situaŃiile prevăzute la alin. (3). pentru fiecare probă pe echipe. 33 (1) CeilalŃi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. b) antrenorul care a pregătit mai mulŃi sportivi premiaŃi poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor unitare ale sportivilor pregătiŃi. echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulŃi antrenori.un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu.câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal. în condiŃiile stipulate la articolul respectiv. (2) şi ale art. echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice antrenorul poate primi. (2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. antrenorul poate primi. (3) Preşedintele AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. în raport cu contribuŃia adusă la obŃinerea rezultatelor. b) antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal. II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice. La probele pe echipe. echipaje sau ştafete un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. pot acorda premii antrenorilor premiaŃi de AgenŃia NaŃională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanŃele obŃinute de sportivii acestora.

respectiv I . ulterior. Suma acestor premii nu poate depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate.poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din valoarea totală a premiilor acordate sportivilor.(1) Personalul din cadrul federaŃiilor sportive naŃionale.VI la jocurile olimpice. Premiile individuale nu pot depăşi suma veniturilor salariale brute lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. campionatele mondiale şi europene. Pentru ceilalŃi salariaŃi nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului.VI la jocurile olimpice. 25.6 la campionatele mondiale şi europene. b) pentru jocurile sportive.000 lei. 35 Personalul salariat din cadrul AgenŃiei NaŃionale pentru Sport şi al direcŃiilor pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti . FinanŃarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului. jocurile paralimpice. selecŃionat şi/sau pregătit sportivi care. valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. 25 alin. ART. care a contribuit la obŃinerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I . care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I . după caz. ART. jocurile paralimpice. (4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituŃiilor menŃionate în prezentul articol se aprobă de AgenŃia NaŃională pentru Sport. 37 Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public. 38 Cu ocazia jocurilor olimpice.III la campionatele mondiale ori europene. ART. după caz. poate primi premii. (2) Valoarea totală a acestor premii. 39 (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat. este de până la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituŃie şi se finanŃează integral din veniturile proprii ale acesteia. în limita prevederilor bugetare aprobate. după cum urmează: a) pentru competiŃiile premiate de AgenŃia NaŃională pentru Sport. respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. FinanŃarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului în limita prevederilor bugetare aprobate. (3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituŃiei publice respective şi se stabilesc în funcŃie de contribuŃia fiecăruia la asigurarea condiŃiilor necesare desfăşurării acŃiunilor sportive. (1) lit. (2) Pentru prevederile alin. respectiv campionatele naŃionale şi Cupa României.servicii publice descentralizate . Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. b) pentru competiŃiile premiate de cluburile sportive. membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. precum şi salariaŃii acestora pot fi premiaŃi cu un premiu individual de până la 15. sub îndrumarea altor specialişti s-au clasat pe locurile I . antrenorilor şi celorlalŃi specialişti pentru clasarea pe locurile 1 . valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de AgenŃia NaŃională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de către AgenŃia NaŃională pentru Sport. 36 (1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naŃionale şi al unităŃilor de administrare a bazelor sportive poate beneficia de premii pentru contribuŃia acestuia la asigurarea condiŃiilor optime necesare realizării acŃiunilor de pregătire sportivă şi a competiŃiilor sportive interne şi internaŃionale. ART. poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiŃii. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat şi se acordă de AgenŃia NaŃională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. pot fi premiaŃi de AgenŃia NaŃională pentru Sport 14 . astfel: a) pentru disciplinele sportive individuale. (2). Acordarea premiilor se poate efectua numai în condiŃiile asigurării fondurilor necesare plăŃii cheltuielilor de personal şi a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreŃinerea şi funcŃionarea bazelor sportive. ART. campionatele mondiale şi europene sau a unor medalii la celelalte competiŃii prevăzute la art.VI la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice. care au contribuit la obŃinerea performanŃelor. FinanŃarea acestor premii se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. a) şi b) nu se aplică dispoziŃiile art. în cursul unui exerciŃiu financiar.

cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. IndemnizaŃii. nu se acordă premii. antrenori sau a altor personalităŃi din domeniul sportului. care se acordă din bugetul federaŃiilor sportive naŃionale respective. diplome. (2) AgenŃia NaŃională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaŃii sportului românesc. ART. direcŃiile pentru sport judeŃene. la propunerea federaŃiilor sportive naŃionale. ART. cărora li se pot acorda trofee. (1) şi (2) se fac de către federaŃiile sportive naŃionale. Valoarea lunară a acestei indemnizaŃii se acordă după cum urmează: ______________________________________________________________________________ | | Beneficiarul | Suma | 15 . cupe. precum şi alŃi membri ai colectivelor tehnice aprobate de federaŃiile sportive naŃionale. precum şi premii în bani şi/sau în obiecte. Premiul se acordă de federaŃiile sportive naŃionale şi se finanŃează din bugetul acestora. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 1. la competiŃiile sportive interne. (1) se împarte între aceştia. antrenorii acestora. şi structurile sportive stabilesc. 47 (1) Sportivii componenŃi ai loturilor naŃionale. conform regulamentelor competiŃiilor respective. în baza criteriilor stabilite de acestea. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8. prime şi burse ART. în baza ordinului preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. în limita prevederilor bugetare aprobate. 45 Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. în baza performanŃelor obŃinute. 42 (1) Sportivii care. 44 DirecŃiile pentru sport judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. selecŃionat şi/sau pregătit de mai mulŃi antrenori ori profesori. Sportivii desemnaŃi pot primi premii în bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10. (2) În cazul în care un sportiv a fost depistat. 46 Cu prilejul unor aniversări jubiliare. conform normelor proprii.400 lei/an. cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. diplome şi altele asemenea. organizatorii pot acorda medalii. D. începând cu etapa pe localitate. premiul stabilit potrivit dispoziŃiilor alin. al retragerii din activitate a unor sportivi. respectiv a municipiului Bucureşti.sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. selecŃionat şi/sau pregătit sportivi conform alin.500 lei/persoană. Partea I.000 lei.100 lei. prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. sunt distinşi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de până la 1. cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaŃie. Alte premii ART. echipament sportiv. 40 În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol. 43 (1) AgenŃia NaŃională pentru Sport.400 lei şi se finanŃează din bugetul federaŃiilor sportive naŃionale. ART. după caz. ART. în raport cu contribuŃia fiecăruia. pot primi pe perioada acŃiunii de pregătire sportivă organizată de federaŃia sportivă naŃională şi a competiŃiei sportive la care participă în numele federaŃiei o indemnizaŃie de lot naŃional. în valoare de până la 2. selecŃionaŃi şi/sau pregătiŃi. (3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat. laureaŃii sportului la nivelul judeŃului. ART. fiecare. pentru fiecare dintre aceste performanŃe cu un premiu de până la 20% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaŃi. prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. organizaŃiile sportive pot acorda trofee sportive. precum şi al unor acŃiuni speciale. C. cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. ART. (3) Anual. 41 Pentru performanŃele obŃinute la competiŃiile sportive care nu au fost autorizate în condiŃiile legii. (2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordă. poate acorda anual "Premiul naŃional pentru sport" pentru rezultate de excepŃie obŃinute în anul respectiv. respectiv la nivelul structurii sportive. publicat în Monitorul Oficial al României.

| Tehnicieni: | | | | .asistent medical | 55% din indemnizaŃia antrenorului principal| | | .alŃi specialişti | 40% din indemnizaŃia antrenorului principal| |___|_____________________________|____________________________________________| (2) Criteriile de acordare a indemnizaŃiilor de lot naŃional se stabilesc de către federaŃiile sportive naŃionale. legitimaŃi în cadrul unui club sportiv. kinetoterapeut | 60% din indemnizaŃia antrenorului principal| | | . metodistului.antrenorului principal | | 100% | |____________________________________________|__________________________|______| | . mecanici. operatori calculator | | 40% | |____________________________________________|__________________________|______| (4) Pentru aceeaşi perioadă.celorlalŃi specialişti: armurieri. | | | | marangozi. cercetătorului | | | | ştiinŃific. sportivilor. consultantului | | | | ştiinŃific. ART. 48 (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor.000 lei = | 100% | |____________________________________________|__________________________|______| | . psihologului | | 75% | |____________________________________________|__________________________|______| | . | | | | operatori video. (3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.coregrafului.medic | 80% din indemnizaŃia sportivului antrenat | | | . Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel: ______________________________________________________________________________ | . prevăzut la alin. fie prima de lot olimpic.antrenor secund | 85% din indemnizaŃia sportivului antrenat | | | .asistentului medical-masor.medicului de lot.asistent medical .|___|_____________________________|____________________________________________| | 1. metodist.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinaŃie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.antrenorului secund | | 80% | |____________________________________________|__________________________|______| | . (1).maseur | 50% din indemnizaŃia antrenorului principal| | | .asistentului medical | | 55% | |____________________________________________|__________________________|______| | . corepetitor | 70% din indemnizaŃia antrenorului principal| | | .maseur.| Sportivi componenŃi ai | până la 700 lei/persoană/lună | | | loturilor naŃionale de | | | | seniori | | |___|_____________________________|____________________________________________| | 2. (2) Valoarea acestor prime este de până la 1. | | | | psiholog | | | | . 16 . (3) Sportivii de performanŃă. | | | | biochimistului. medicilor şi celorlalŃi specialişti din centrele naŃionale olimpice de pregătire a juniorilor. kinetoterapeutului | | 60% | |____________________________________________|__________________________|______| | .asistent. medicilor şi celorlalŃi membri ai colectivelor tehnice li se poate acorda fie indemnizaŃia de lot naŃional. consultant | 75% din indemnizaŃia antrenorului principal| | | ştiinŃific. în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv. | | | | cercetător ştiinŃific. antrenorilor. antrenorilor.| Sportivi componenŃi ai | până la 500 lei/persoană/lună | | | loturilor naŃionale de | | | | juniori | | |___|_____________________________|____________________________________________| | 3.coregraf.| | | | biochimist.antrenor principal | 100% din indemnizaŃia sportivului antrenat | | | . medicilor şi altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice. electronişti.sportivului | până la 1.masorului | | 50% | |____________________________________________|__________________________|______| | . (5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaŃie de centru olimpic antrenorilor. corepetitorului | | 70% | |____________________________________________|__________________________|______| | . pe perioada acŃiunilor de pregătire sportivă şi a competiŃiilor sportive. antrenorii acestora şi alŃi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acŃiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiŃiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaŃie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaŃiei de lot naŃional.

pentru acŃiuni cu alt caracter. 50 (1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituŃiilor publice din subordinea AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. care pot asigura condiŃii necesare organizării de spectacole. ART. 51 Premiile. transport. adunări şi alte manifestări asemănătoare şi care nu împiedică buna desfăşurare a acŃiunilor sportive. care îşi desfăşoară nemijlocit activitatea la altitudine. (2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului au prioritate sportivii din loturile olimpice şi naŃionale. masă. ART. preşedintele AgenŃiei NaŃionale pentru Sport poate aproba cazarea gratuită a acestora. la propunerea federaŃiilor sportive naŃionale de specialitate. (1). pentru sportivii proprii înscrişi la competiŃia respectivă. la propunerea federaŃiilor sportive naŃionale de specialitate. 52 Cheltuielile pentru realizarea competiŃiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiŃiei. 55 Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv NaŃional "Piatra Arsă". (5) este de până la 500 lei/lună şi se acordă pe perioada acŃiunilor de pregătire sportivă şi a competiŃiilor sportive. 49 InstituŃiile publice din subordinea AgenŃiei NaŃionale pentru Sport care au în administrare unităŃi de alimentaŃie publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acŃiunilor sportive. primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. ART. precum şi pentru ceilalŃi membri ai delegaŃiei sportive. (7) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret şi juniori. 54 OrganizaŃiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obŃinute din sponsorizări. Nivelul acestei indemnizaŃii este în sumă de până la 300 lei/persoană şi se acordă pe perioada acŃiunilor de pregătire sportivă şi a competiŃiilor sportive. Bursa olimpică cuprinde costurile de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenŃi ai centrelor olimpice naŃionale de pregătire a juniorilor. potrivit regulamentului acesteia. ART. 56 Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată. (4) În bazele sportive menŃionate la alin. CAP. în cuantumurile prevăzute prin ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. 6 DispoziŃii finale ART. în cuantum de până la 30% din valoarea contractului. 53 (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanŃele publice. taxă de participare şi altele asemenea. concerte. se stabilesc prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Sport. ART. cu calităŃi deosebite şi care participă la acŃiuni de pregătire sportivă. (8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaŃie antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. după caz. (2) Pentru realizarea acŃiunilor şi activităŃilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăŃi în avans. tarifele de folosire a acestora. titularii dreptului de administrare sau folosinŃă percep tarife negociate. în condiŃiile legii. --------------- 17 . (3) SpaŃiile din unităŃile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acŃiuni sportive şi. cum ar fi cheltuielile de cazare. de către organizatorul competiŃiei. ART.(6) Nivelul indemnizaŃiei prevăzute la alin. la solicitarea conducătorului acestei instituŃii. în limita locurilor disponibile. inclusiv pentru unităŃile de cazare. ART. în condiŃiile legii. de către cluburile sportive sau asociaŃiile sportive fără personalitate juridică. în condiŃiile existenŃei unor contracte ferme. b) cheltuielile de participare.